Čtyři slova z Ukrajiny - Dopisy
4 words from Ukraine
POČÁTEK KNIHA DOPISY AUTOŘI KONTAKTY
Ukrainian - Czech - German - English - Russian
 
 

DOPISY:

 • Aktuální dopisy ►
 • Listy z UA - 2014 ►
 • Listy z UA - 2013 ►

 • Listy z UA - 2012 ►

 • Listy z UA - 2011 ►

 • Listy z UA - 2010 ►

 • Listy z UA - 2009 ►

 • Listy z UA - 2008 ►

 • Dopisy 2005-2007
 •  

                     UOGCC                                     BKP                                   SBM                             


  Aktuální dopisy


  VĚDOMÍ VINY – SOUD (1. část)

  Zkušenosti soudu: člověk má tendenci maskovat své hříchy a nepřiznávat je. Odsouzen lidmi: David volil raději soud Boží: „Lepší je upadnout do rukou Hospodina než do rukou lidí. On je milosrdný“ (1 Par 21,13).
  Uvědom si, že tvůj soukromý hřích není jen něčím soukromým: Nic není skryto, co nebude odkryto. Všechno bude vyjeveno na Božím soudu… Je jen jedna cesta: přiznat si hřích, demaskovat ho, dát ho do světla, dokud je čas. „Jestliže sami sebe soudíme, nebudeme souzeni“ (1 Kor 11,31).  Slovo života – J 9,35-38

  Ježíš se dověděl, že ho vyhnali, vyhledal ho a položil mu otázku: „Věříš v Syna člověka?“ On odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl: „Vidíš ho, je to ten, kdo s tebou mluví.“ On padl před Ním na kolena a řekl: „Věřím, Pane.“


  Rozjímání nad J 9,35-38

  V 9. kapitole Janova evangelia je detailně popsaná událost uzdravení slepého a rovněž nenávistná reakce tehdejších církevních představitelů, kterými byli farizeové a znalci zákona.
  Je trojí slepota: fyzická, když člověku nefunguje zrak, duševní, když nefunguje rozum. Duchovní slepotou je nevěra v Boha.
  Jak v době Kristově, tak i dnes jsou lidé, kteří odmítají Krista a jsou v duchovní slepotě, i když mají zdravý zrak i rozum. Hlavním důvodem nevěry je, že člověk nechce věřit. Nechce přijmout cestu spásy, kterou mu Bůh nabízí.
  Každý člověk potřebuje osobní zkušenost s Bohem. Tuto osobní víru žádná studia teologie nenahradí. Živou víru vlévá Bůh, je Jeho darem. Člověk ho dostává při osobním setkání s Ním.


  Pravdivá revoluce začíná od sebe (28.2.2014)

  Události, které se odehrály na Ukrajině, znepokojují každého Ukrajince. Co přispělo k takovém stavu zbídačení Ukrajiny? Je možné hledat množství odpovědí, ale pravdivou příčinou jsou hříchy národa. Bůh to na nás dopustil. My, Ukrajinci, jsme se odvrátili od živého Boha!
  Za roky nezávislosti Ukrajiny došlo k více než 40 milionům potratů, k rozšíření alkoholismu, narkomanie, nemorálnosti, rozvodů, manželské nevěry, obchodu s dětmi, homosexualismu, byl dovolen gay pride, korupce ve státě i v církvi, pohanské praktiky a věštění, alternativní medicína, magie, rocková hudba, kult satana, bezpráví, nespravedlnost, neodpuštění a tak dále.
  Kolik je ještě třeba Božích bičů a trestů, aby národ poklekl na kolena?


  Výzva italským poslancům a národu: Zastavte nejtěžší zločiny proti dětem a národu (30.1.2014)

  Italská vláda zrušila v roce 2013 v oficiálních dokumentech užívání slov „otec“ a „matka“. Tím jasně dokázala svou proti-rodinnou politiku.
  Dnes jde italská vláda „vpřed“ a staví mimo zákon každého zdravě smýšlejícího otce a matku! Chce totiž uzákonit pedofilii jako normální sexuální orientaci.
  24. 1. 2014 poslanci italského senátu navrhli novelizaci zákonů č. 654 a č. 122. V souladu s touto novelizací se definuje 13 různých fobií, mezi něž patří i tzv. pedofobie, která de facto uzákoňuje pedofilii. Tato novelizace činí z normálních lidí kriminálníky a ze zločinců státem chráněnou genderovou kastu.


  Další tragedie v katolické církvi

  Kanonizace papeže – heretika Jana Pavla II. je pro církev největší tragedií. V celé historii katolické církve ještě nikdy nedošlo k tomu, aby heretika vyhlásili za svatého. Svými slovy, gesty, politikou zamlčování Jan Pavel II. otevřel dveře herezím a vnesl do církve ducha antikrista. Ovocem je masový odpad katolíků od živé a spasitelné víry v Ježíše Krista a dechristianizace křesťanských národů. Místo spravedlivých zákonů, postavených na Dekalogu, křesťanské státy přijaly antidekalog, který vtěluje totalitární globalizační systém antikrista.
  Kanonizace Jana Pavla II. pro celou církev znamená oficiální schválení synkretismu, herezí, homosexualismu, Nového světového řádu i zednářství!


  Diktatura „tolerance“ – článek 2358 Katechizmu katolické církve

  „Nemalý počet mužů a žen má hluboko zakořeněné homosexuální sklony.“ Tato věta nepochází z některého pro-homosexuálně orientovaného bulvárního časopisu v USA či Evropě, jak by se dalo předpokládat, nepochází dokonce ani z některého z manipulačních průzkumů o homosexualitě. Jsou to slova, kterými začíná článek 2358 Katechizmu katolické církve z roku 1992, platný i dnes. Kvůli tomuto článku je uvedený Katechizmus katolické církve v otázce homosexuality implicitně heretický.


  Eurointegrace – konec křesťanství (14.3.2014)

  4. 2. 2014 Europarlament přijal rezoluci o uzákonění oficiálního třetího pohlaví, které má dvě kategorie – transsexuální a intersexuální. Toto tzv. třetí pohlaví musí státní úřady vnést těmto osobám do osobních dokumentů.
  Transgenderismus je prosazován sugestivní propagandou v masmédiích, ve školách a v podstatě ve všech sférách společnosti. Transgenderismus začíná frázemi o toleranci, a končí krutou diktaturou vůči drtivé většině společnosti.
  Pokud Ukrajina vybere vstup do EU, automaticky tím přijímá zvrácený homosexualismus i transsexualismus, a tím vyhlašuje likvidaci křesťanství.


  Gender ideologie (1.3.2014)

  Termín „gender“, tak, jak byl prezentován lobbyisty i masmédii, se zdál být něčím neškodným, dokonce pozitivním, ba přímo nutným.
  Když se před několika lety začalo veřejně mluvit o „genderu“, všichni jsme si mysleli, že jde jen o to, aby byla zachovávána rovnoprávnost mužů a žen, a to ať už na politické, tak na pracovní či právní úrovni. Jenže postupem času jsme zjistili, že o to vůbec nejde. Genderová ideologie chce zničit tzv. „stereotypy“, které vycházejí z přirozeného morálního zákona. Například to, že rodinu tvoří otec (muž), matka (žena) a jejich děti.


  Slovo života – J 8,34-36

  Ježíš jim odpověděl: “Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn. Jestliže vás tedy Syn vysvobodí, budete vskutku svobodní.”


  Rozjímání nad J 8,34-36

  Ježíš zdůrazňuje důležitou pravdu slovy: „Amen, amen, pravím vám...“. Mluví o otroctví. Je otroctví fyzické a je otroctví duševní a duchovní. může být fyzickým otrokem, a přesto může být vnitřně svobodným, a naopak – může mít moc rozhodovat dokonce o životě a smrti druhých, a přesto sám může být otrokem hříchu. Jsou malé hříchy, kterých se člověk denně dopouští, ale jsou hříchy, které člověka činí otrokem. Mnozí lidé jsou otroky alkoholu, narkotik, různých forem nečistoty, pýchy, nenávisti, pomsty, zlodějství, cynismu. Otrok sám sebe nemůže osvobodit. Jen Ježíš dává pravou svobodu: „Když vás Syn osvobodí, budete opravdu svobodní.“


  Pastýřský list pro postní dobu 2014 na Ukrajině (2.3.2014)

  V době postní se máme zamyslet nad vlastní smrtí, Božím soudem a věčným štěstím v nebi, anebo věčným utrpením v pekle. Každý z nás stojíme před volbou, pro co se rozhodneme. Každý den máme být připraveni na smrt. Ježíš říká: „Buďte připraveni, neboť nevíte dne ani hodiny.“ Křtem svatým jsme byli ponořeni do Kristovy smrti a dostalo se nám nového života. V době postní si dejme předsevzetí, že budeme jednu minutu každý den ve své osobní modlitbě prožívat realitu Kristovy i své vlastní smrti. Uvědom si Kristovu smrt za tebe, která je vyjádřena ve slovech „Otče, v ruce Tvé vydávám svého Ducha.“ Uvědom si moment Kristovy smrti a zároveň i moment své smrti a spoj svou smrt s Kristovou.


  Nový světový řád (NWO) a Ukrajina

  Události 11. září představují veřejné započetí nové světové revoluce, která ukončila období demokracie. Tak, jako kdysi začala Velká říjnová revoluce výstřelem z Aurory, aby skoncovala s monarchií a nastolila komunismus, tak i útok na Dvojčata nebyl nic víc a nic méně než novodobým výstřelem z Aurory. Tato revoluce ale stále trvá, prochází zeměmi celého světa a směřuje k nastolení Nového světového řádu, neboli k post-demokracii či k mediokracii – vládě médií. Nový řád je programován světovými zednáři a prosazován především světovými bankéři! Jde o celosvětovou diktaturu usilující o vládu nad každým jedincem, o likvidaci rodiny, morálních hodnot i pravdivého křesťanství.


  Pastýřský list pro katolickou církev (2.3.2014)

  Žijeme v historické době, kdy je každý kněz a věřící vystaven těžké zkoušce věrnosti pravověrnému učení a každý věřící je povinen více poslouchat Boha než hierarchii, která Boha i evangelium zradila. Současná hierarchie má stejného ducha jako hierarchie v době Kristově. Odvolávala se, že zastupuje Boha, ale vtěleného Boha ukřižovala. Totéž se děje i dnes. Ježíš říká: „Čiňte pokání a věřte evangelium.“ (Mk 1,15) „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)


  Nebezpečí schválení Římského statutu

  Přijetí Římského statutu Ukrajinou by vedlo k pronásledování křesťanů, ohrožení rodiny a postupnému uzákoňování různých sexuálních zvráceností.
  Podepsání Římského statutu by znamenalo podřízení Ukrajiny Mezinárodnímu trestnímu soudu. Znamenalo by to, že křesťané by byli podle nových mezinárodních standardů homofoby, tedy lidmi, kteří prý diskriminují a pronásledují skupinu LGBT.


  Dědičný hřích a Ukrajina

  Paradoxem je, že první revoluci, nepočítaje vzpouru andělů, ďábel úspěšně zrealizoval dokonce už v ráji. To je historický fakt a historie se opakuje i dnes, konkrétně zde na Ukrajině.
  Člověk v ráji neposlechl Boha, ale poslouchal ďábla, a tak je tomu i dnes. Křesťané, tedy věřící, většinou neposlouchají Pánův hlas, ale poslouchají hlas satanovy synagogy, kterým jsou dnes zaprodaná masmédia.


  Čipizace

  V tomto roce už bylo v EU naplánováno povinné čipování novorozeňat! V roce 2017 by pak mělo proběhnout i čipování dospělých! Plán byl zázrakem odročen na pozdější dobu.
  Co říká Boží slovo k čipizaci?


  Slovo života – J 7,38-39

  „‚Kdo věří ve mne, jak praví Písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra!‘ To řekl o Duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili; dosud totiž Duch svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.“


  Rozjímání nad J 7,38-39

  Proudy živé vody plynou z nitra toho, kdo v plnosti přijal Ducha svatého. Podmínkou je ale nejprve uvěřit v Krista. Je uvedeno, že zatím Duch svatý nebyl dán v plnosti, protože Ježíš zatím nedovršil dílo spásy. To se stalo na Golgotě, kde zemřel za naše hříchy a třetího dne vstal z mrtvých. Pak 40. dne vstoupil do nebeské slávy.


  Postní motivace

  V době postní je třeba si uvědomit tyto základní reality: Ty zemřeš. Ty budeš stát před Božím soudem. Tebe čeká šťastná nebo nešťastná věčnost. Syn Boží, Ježíš Kristus, trpěl a zemřel za tebe, aby ti dal věčné štěstí po smrti. Utrpení při krvavém bičování bylo za tvou nečistotu, ponížení při korunování trním a plivání do obličeje Kristova za tvou pýchu, křížová cesta za tvé falešné cesty hříchu. Kristova smrt přemohla hřích i ďábla a otevřela ti cestu do věčné slávy.


  Doba postní

  Každým rokem si na konec doby postní připomínáme Kristovu smrt a Jeho vzkříšení. Přípravou je celá doba postní, v níž se má křesťan zastavit a více času věnovat Bohu i své duši. Ježíš o osvobození člověka od zlého ducha řekl: „Takový druh démonů se nedá vyhnat jinak než modlitbou a postem.“ (Mt 17)  Listy z UA 2/2014

  Výzva k pokání pro USA (21.2.2014)

  Současná politická vláda USA ničí lidstvo vytýčením priority homosexualismu. Ten je spojen s genderovou ideologií a celosvětovými programy tzv. reprodukčního zdraví přinášejícími katastrofální demografický pokles a civilizační choroby spojené s przněním dětí od nejútlejšího věku prostřednictvím tzv. sexuální výchovy. USA rovněž organizuje válečné konflikty a krvavé revoluce po celém světě.
  Jak mohou křesťané Ameriky zastavit satanizaci a genocidu lidstva iniciované vládou USA? Především je třeba činit pokání za zradu Božích zákonů, která umožnila nastolení zločinné, satanistické vlády.


  Slovo života – J 6,54-56

  „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“


  Rozjímání nad J 6,54-56

  V 6. kapitole evangelia apoštola Jana je popsán zázrak, při němž Ježíš rozmnožil chleby a nasytil pětitisícový zástup. Ježíš se pak šel modlit do samoty. Apoštoly poslal, aby přepluli člunem na druhý břeh, a sám za nimi přišel po vodě. Na druhý den zástup, který se nasytil, za ním přišel a Ježíš k nim mluvil o duchovním chlebu. Mezi jiným řekl: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.“ Dále řekl: „Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, nezemře.“ A také řekl (v. 53): „Amen, amen, pravím vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a nebudete-li pít Jeho krev, nebudete mít v sobě život.“


  Eurostandard – eutanazie pro děti (19.2.2014)

  Belgie legalizovala tzv. právo dospělých na eutanazii v roce 2002. V současné době senát odhlasoval rozšíření tohoto dovolení na děti. Návrh zákona byl belgickým senátem schválen 50 hlasy proti 17. V sousedním Holandsku je povolena eutanazie pro děti od 12 let. Jestliže belgický zákon o eutanazii schválí ještě i dolní komora parlamentu, Belgie se stane první zemí na světě, která zruší jakákoliv věková omezení pro použití eutanazie.
  Tyto eurostandardy by čekaly Ukrajinu velmi brzy, pokud by se podepsáním asociace zahájil kolonizační proces a pohlcení Ukrajiny EU.


  Další eurostandard – pedofilie (19.2.2014)

  Celosvětová zdravotnická organizace WHO oficiálně potvrdila takzvanou gender-teorii. Na bázi gender ideologie vydala brožuru „Standardy sexuální výchovy v Evropě“. Pod rouškou takzvaných sexuálních práv jde o tvrdou propagaci pedofilie, a to dokonce počínaje novorozeňaty. Tímto „novým“ přístupem se zneužívání bezbranných dětí, které bylo vždy trestáno jako nejtěžší a nejpodlejší zločin, nazvalo sexuálním právem a tento zločin se stal beztrestným.


  Kanonizace heretického papeže (14.2.2014)

  Je výsměchem křesťanství a celému lidstvu, že v době, kdy USA spolu s EU vyhlásily za prioritu politiky gender-homosexualismus a s ním spojené kradení a devastaci dětí, Vatikán k těmto zločinům pokrytecky mlčí a de facto je schvaluje. Je tragedií, že místo jasného slova vyhlašuje za svatého papeže apostatu, který umožnil, aby nastal masový odpad od církve a na katolickém území satanizace národů.


  Odpověď arcibiskupu z Filadelfie ohledně euromajdanu (12.2.2014)

  Vážený pane arcibiskupe, napsal jste výzvu americké vládě, aby potrestala ukrajinskou vládu za údajné zločiny na euromajdanu.
  Pokrytecky vyzýváte k modlitbám za církev na Ukrajině. Leadeři této církve, kardinál Huzar a mons. Ševčuk prosté věřící UHKC na majdanu zneužívají jako živý štít. Za nimi jsou vycvičení teroristé ze zahraničí, kteří usilují o státní převrat podle tzv. revolučních technologií USA. Svržení vlády by přineslo: 1) ztrátu samostatnosti Ukrajiny; 2) ekonomický kolaps; 3) uzákonění gender-homosexuálních zvráceností a masových krádeží dětí; 4) likvidaci pravdivého křesťanství.


  Změna Konstituce – autogenocida Ukrajiny (4.2.2014)

  Vážení poslanci, nedovolte žádnou změnu v Konstituci i za cenu pronásledování či ztráty života. Pod psychologickým tlakem a lživými pozitivními pojmy jde o odhlasování sebevraždy národa. Pod pojmem „mezinárodní právo“, „mezinárodní hodnoty“ jde ve skutečnosti o mezinárodní zločiny proti lidskosti i proti Bohu. Je třeba vědět, že pojem „mezinárodní“ je dnes synonymem pro americký – zednářský, démonský. Jde o likvidaci lidských i Božích zákonů a hodnot a o zavedení antilidských a satanských antizákonů a antihodnot. Jde o autogenocidu národa.


  Výzva k odpuštění (6.2.2014)

  Byzantský patriarchát a Synod biskupů UP HKC vyhlásil dne 4. 2. 2014 modlitební mobilizaci. Nyní vyhlašuje výzvu k odpuštění.
  V tyto dny Bůh chce vzkřísit Ukrajinu skrze pokání! Podmínkou pokání je odřeknout se ducha euromajdanu. Odřeknout se ducha nenávisti a neodpuštění k ruskojazyčné části Ukrajiny a k ruskému národu. Také Ukrajinci z východu se musí odřeknout ducha nenávisti a neodpuštění vůči Haličanům.
  Jedině skrze pokání a vzájemné odpuštění Bůh zachrání ukrajinský národ před občanskou válkou, ztrátou nezávislosti a naplánovanou autogenocidou Ukrajiny!


  Vyhlášení mobilizace proti euromajdanu (4.2.2014)

  Byzantský katolický patriarchát spolu se synodem biskupů pravověrné církve (UP HKC) vyhlašuje modlitební mobilizaci s cílem ukončení euromajdanu.
  V této pro národ Ukrajiny historické hodině vyzýváme všechny křesťany a lidi dobré vůle, aby hned začali nepřetržitou modlitbu, konkrétně ať každý dá Bohu slib, že do 28. 2. 2014 se bude denně modlit jednu hodinu v čase, který je pro něj optimální. Ti, kteří se modlili a modlí své modlitební stráže, ať nezapomínají v této době na svatou hodinu od 20-21:00.
  Drazí křesťané Ukrajiny, volejte k Bohu! Volejte v duchu pokání s vědomím svých vlastních hříchů! Zmobilizujte se a přiznejte pravdu: euromajdan je hrobem národa, musí být rozpuštěn!


  Nedopusťte morální a fyzickou genocidu /poslancům ukrajinského parlamentu / (2.2.2014)

  Všechny tzv. dobročinné organizace Západu sledovaly jeden cíl: vybudovat v ukrajinském národě síť zrádců, a to tak, aby ani nevěděli, že vlastně zrádci jsou.
  Dnes, po uzákonění tzv. eurostandardů a antihodnot, sociální pracovníci spolu s policií budou oficiálně krást děti milujícím rodičům, jak je tomu ve Finsku, Norsku, Německu. Už desítky zákonů připravily cestu těmto zločinům proti lidskosti i na Ukrajině.
  Vážení poslanci, jde o to, zda skutečně každý z vás, ať jste z jakékoliv strany, chcete poznat pravdu, anebo ji apriori odmítáte. Pokud ji odmítáte, pak se vědomě stavíte na stranu systému genocidy národa. Pokud ji chcete poznat, pak ji poznat můžete. Dnes v EU prosazují uzákonění pedofilie, incestu, eutanázie pro děti i zdravé lidi... Co prosadí zítra?  Listy z UA 1/2014

  Odpověď na dopis řecko-katolického episkopátu Ukrajiny ohledně společensko-politické situace ve státě z 31. 1. 2014

  Pokud někdo tvrdí, že majdan je mírnou manifestací, pak ztratil rozum a lidi pokládá za blázny a hlupáky. „Pokojní“ manifestanti postavili barikády a zahájili útok na vládní budovy s cílem svržení zákonné vlády. Dovolili by to například v USA či v Německu? „Pokojní“ manifestanti zapálili autobusy speciálních policejních jednotek, násilně zabrali budovu městské rady v Kyjevě, házeli na příslušníky „Berkutu“, kteří nepoužili zbraň, benzín a vzápětí výbušniny, tzv. koktejly Molotova. Asi 600 ochránců zákona je v nemocnicích. Osm bylo zabito. Jednoho dokonce „pokojní manifestanti“ ukřižovali na bráně. Mohli by tuto bezzákonnost a zločinnost provozovat před budovou prezidenta USA? Během jedné hodiny by byla tato takzvaná pokojná manifestace zlikvidována i za cenu zastřelení všech agresivních útočníků.


  Euromajdan – občanská válka? /výzva věřícím UHKC/ (31.1.2014)

  Masmédia i církevní hierarchie donekonečna a ve všech variantách opakují manipulační lež o krvavých obětech. Skutečnost je taková, že na Ukrajinu byli ze zahraničí posláni vycvičení teroristé, kteří mají na svědomí smrt, jak na jedné straně barikád, tak na straně druhé. Už 8 příslušníků „Berkutu“, většinou chlapci ve věku mezi 20 až 30 lety, jejich útoky zaplatili svým životem. Více než 600 jich bylo převezeno s těžkými zraněními, často s následky na celý život, do nemocnic. Tito vojáci byli poléváni benzínem a zapalováni „koktejly Molotova“.
  Tito „berkutovci“, z nichž dokonce jednoho ukřižovali na mříži u vrat, jsou smírnými oběťmi, které zabránily občanské válce. V Libyi za tento Amerikou řízený převrat zaplatilo 70 000 občanů životem.


  Uvolnění z úřadu hlavy UHKC (30.1.2014)

  Vážený pane prezidente, největší zodpovědnost za majdan a zločiny s ním spojené, nese hlava UHKC S. Ševčuk. Doposud vytváří tlaky k novému a novému rozvíjení puče proti vládě.
  K dnešnímu dni je už více než 600 příslušníků vnitřních vojsk a „Berkutu“ v nemocnicích hospitalizováno na následky těžkých popálenin a traumat. Osm příslušníků „Berkutu“ a vnitřních vojsk, kteří hájili s holýma rukama Vás, zákonnou vládu i národ, zemřelo.


  Výzva ukrajinským zednářům a členům různých „řádů“ (29.1.2014)

  Zvláště vy, kteří se pokládáte za patrioty, si uvědomte, že vaše členství buď přímo v zednářské organizaci anebo v různých „řádech“, je vám předkládáno jako pozitivum, které je k vašemu dobru i k dobru Ukrajiny. Toto tvrzení je však podvod. Realita je taková, že členství není ani k vašemu dobru ani k dobru Ukrajiny.
  Když ďábel Kristu na poušti nabízel vládu, Kristus mu řekl: „Odejdi satane! Je psáno: Jedinému Bohu se budeš klanět.“ Je třeba si uvědomit, že v nejvyšším stupni zednářství, to je ve 30.-33. stupni, jde o výslovné zasvěcení satanu. Samozřejmě, v nižších stupních a „řádech“ se tato informace zamlčuje či zesměšňuje. Mluví se o humanismu, o prosazování pozitivních idejí, ale ve skutečnosti jde o pravý opak.


  Trestní oznámení na prezidenty USA za zločiny proti lidskosti (25.1.2014)

  Byzantský katolický patriarchát podává žalobu na prezidenty USA za zločiny, kterých se dopustili vůči téměř dvaceti nezávislým státům. Nezákonným způsobem v nich iniciovali a dovršili státní puč prostřednictvím povstalců, které za tímto účelem vyškolili. Tyto zločiny jsou kromě vyškolování zrádců, spojeny i s budováním systému mezinárodní korupce, s terorismem, mučením a usmrcováním tisíců obětí, včetně nevinných dětí. Tyto zločiny byly naposledy spáchány v Libyi, v Egyptě, Sýrii. Nyní USA iniciuje pomocí těchto zločinných technologií občanskou válku na Ukrajině.


  Žaloba na vládu USA za programovanou autogenocidu lidstva (25.1.2014)

  Amerika vyhlásila za prioritu zahraniční politiky homosexualismus. Tato ideologie spojená s deviací zasahuje lidskou psychiku a narušuje ji.
  V následku gender-gay ideologie je každý stát nucen přijmout autogenocidní zákonodárství. Pod pozitivními a dvouznačnými pojmy tak musí zavádět systematickou demoralizaci spojenou s kradením dětí milujícím rodičům. Ukradené děti zažívají nejhlubší stresy a psychická traumata, především od homosexuálů a pedofilů.
  Jde tu o zločiny, daleko horší, než byly zločiny fašistické ideologie. Tato ideologie se postavila proti Bohu a Božím zákonům a prosazuje satanizaci jedince i společnosti. Ovocem je peklo na zemi a peklo po smrti.


  Kritika nového genderového zákona (15.1.2014)

  Ve schváleném zákonu о provedení voleb je stanovena norma pro genderové zastoupení ve volebních seznamech. Tato norma stanoví, že minimálně 30% kandidátů do parlamentu musí tvořit ženy.
  Podstatou gender ideologie je, že muž má právo o sobě prohlásit, že je ženou, a opačně. Ti, kteří v ukrajinském parlamentu prosadili nový gender zákon, ignorují podstatu gender ideologie. Co když se po volbách někteří z mužů rozhodnou, že jsou ženami? Anebo na druhé straně se ženy prohlásí za muže? Dojde k chaosu v procentuálním rozdělení! Tím samým dojde k porušení zákona, a každé porušení zákona je trestné. Jak to parlament míní řešit?


  Místo voleb do parlamentu výběr odborníků (11.1.2014)

  V politickém systému musí být dosazeni na zodpovědné funkce osvědčení odborníci. Ti se nebudou měnit, pokud budou plnit požadavky rozvoje ekonomiky a chránit morální a křesťanské hodnoty ukrajinského národa. Proč vydávat miliony dolarů kvůli volební frašce? Co je to za absurdní praxi, být v úřadu 4 až 5 let, získat zkušenost a odejít? Jaký to má efekt? V každé oblasti potřebuje vedoucí pracovník získat praxi, aby mohl být užitečný společnosti. Ale v politické oblasti je uzákoněna neustálá změna. Poslanci a členové vlády by měli být měněni jen v tom případě, že se postavili proti Konstituci i proti spravedlivým zákonům, anebo nebyli schopni zodpovědně zastávat svůj úřad.


  Zákaz praktik alternativní medicíny (11.1.2014)

  Vážená paní ministryně, žádáme Vás o vydání zákazu na praktikování podvodné alternativní medicíny. Na prvním místě jde o homeopatii.
  Homeopatie je v podstatě masovým podvodem v medicíně. Každý odborník, lékař, farmaceut si musí klepat na čelo, jak jsou lidé klamáni a okrádáni o peníze, a navíc, jak cynicky a nebezpečně je tím ohroženo jejich zdraví.


  Novoroční vize k ozdravení ukrajinské společnosti (11.1.2014)

  Prosíme, abyste si v tomto roce uvědomili, jaké jsou skutečné problémy a rovněž je také adekvátně řešili.
  Konkrétně navrhujeme, abyste: zrušili všechny zákony, které jsou proti Konstituci a prosazují gender-homosexualismus či různé formy juvenilní justice; zabezpečili, aby masmédia byla v rukou vlády, která bude prosazovat morální i duchovní proces obrody ukrajinského národa; vyhostili americké „dobročinné“ organizace, které mají špionážní a antiukrajinský program...


  Hradby Jericha – euromajdanu – 8. 1. 2014 padly!

  Byzantský katolický patriarchát i věřící Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve spolu se svými pastýři se 8. ledna 2014 zúčastnili modlitebního pochodu v Kyjevě.
  Tento den si při svaté liturgii v Kyjevsko-pečerské lávře připomněli i první výročí zasvěcení tří slovanských národů Přesvaté Bohorodičce.
  Podle biblického modelu o pádu hradeb Jericha pravověrní křesťané s vírou šestkrát tiše obešli centrum – teritorii chrámu sv. Michaela. Sedmý okruh šli od náměstí sv. Sofie ulicemi Kyjeva kolem euromajdanu a prostoru, který chrání policie (asi 8km) s vítěznou písní (viz Joz 6) za doprovodu hudebních nástrojů.
  Bůh svrhl démonské síly, které paralyzovaly Kyjev i Ukrajinu. Duchovní hradby Jericha – euromajdanu padly.


  Rozjímání nad J 5,24

  Když chtěl Ježíš zdůraznit velmi důležitou pravdu, před tím, než ji vyslovil, řekl: „Amen, amen, pravím vám“. Je to podobné, jako když soudce, který vynáší rozsudek ve jménu národa, hovoří v autoritě. Jakou důležitou pravdu nám chce Ježíš oznámit? Jde o pravdu týkající se věčného života, smrti a soudu. To jsou velmi vážné věci, které se každého z nás osobně, bytostně týkají, a kterým se nikdo z lidí nemůže vyhnout. Ta první pravda se týká současnosti a života věčného. Ježíš říká: „má věčný život“. Druhá pravda se týká budoucnosti: „nepřijde na soud“. Třetí pravda se týká minulosti: „již přešel ze smrti do života“.


  Slovo života – J 5,24

  „Amen, amen, pravím vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.“


  Svátek Zjevení Páně 2014: Výzva k pokání /pastýřský list/

  Evangelium svědčí: Když byl Ježíš pokřtěn v Jordánu, hle, otevřela se nebesa a z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn“. Podstatou svátku „Bohojavlenia“ je zjevení, že Ježíš je pravý Bůh a slíbený Spasitel. Přijetí tohoto zjevení je z naší strany podmíněno pravdivým pokáním.
  Svatý Petr v den seslání Ducha svatého volá: „Čiňte pokání, nechte se pokřtít a dostanete téhož Ducha, jako i my.“ (Sk 2) Když činíme pokání, Duch Boží nám zjevuje Krista a otvírá naše duchovní oči, abychom Ho přijali.


  105. jubileum S. Bandery, očista kádrů Svobody (5.1.2014)

  Haličané ve Lvově, v Ternopolu a v Kyjevě oslavili 105. výročí narozenin Stepana Bandery. On bojoval za nezávislou Ukrajinu. V jeho době bylo prakticky nemožné, aby se Ukrajina mohla stát samostatnou republikou. Fašistické Německo padlo a později se rozpadl i Sovětský svaz. Bůh učinil zázrak a Ukrajina se před 20 lety stala samostatným státem. Je tragedií, že dnes Haličina, zombovaná Huzarovci a americkými agenty, bojuje na euromajdanu za vlastní sebevraždu. Přijetím eurointegrace by Ukrajina ztratila svou nezávislost a stala by se kolonií EU a USA. Byla by to sebevražda všech morálních hodnot a křesťanství. Šlo by o totální krach ekonomiky. V EU je prioritou politiky prosazování homosexualismu, spojeného s kradením dětí.


  Slovo života – J 4,23

  „Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy praví modlitebníci se budou k Otci modlit v Duchu a v pravdě. Neboť takové Otec hledá, aby se k Němu modlili.“


  Rozjímání nad J 4,23

  Ježíš ukazuje na ty, kteří opravdu uctívají Boha v Duchu a v pravdě. Co to znamená oslavovat, uctívat Boha v Duchu? Znamená to, že křesťan musí nejprve přijmout Ducha svatého. „Kdo nemá Ducha Kristova, ten není Jeho“. (Ř 8,9) Jen v Duchu svatém můžeme vyznat, že Ježíš je Pán. (1Kor 12). Proto pokud jsme přijali Ježíše Krista a stali se Božími dětmi, musíme s vírou přijmout i Ducha svatého, podobně, jako Ho přijali apoštolé. Ježíš říká: „Až na vás sestoupí Duch svatý, budete mými svědky.“ (Sk 1,8) Tím, že svědčíme o Ježíšovi, lidé mohou přijmout skrze sílu Ducha spasitelnou víru a být zachráněni.


  Slovo života – J 3,16

  „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život.“


  Rozjímání nad J 3,16

  Bůh tak miloval tebe, že za tebe dal svého Jednorozeného Syna, který za tebe a za tvé hříchy podstoupil nejtěžší utrpení i smrt na potupném kříži. Mohl Bůh podat větší důkaz lásky k tobě? Jak Ho za to miluješ ty? Jak ty za to Nebeského Otce miluješ a jak ty miluješ Ježíše Krista, který za tebe zemřel a obětoval svůj život? Proč ho obětoval? Abys ty nezahynul ve věčném utrpení, do kterého tě táhne hřích, lživý systém světa i síly temnoty. Místo zahynutí ti Bůh zadarmo dává, pro zásluhy Ježíšovy, život věčný.


  Odvolání mons. Franca z úřadu (1.1.2014)

  Pedofilní prelát Antonio Franko se dopustil konkrétních zločinů na neplnoletých. Unikl spravedlivému trestu a byl pouze jako nuncius přeřazen z Ukrajiny do Jeruzaléma, kde je nunciem dodnes. Jestliže Vatikán pedofilní preláty netrestá, žádáme, aby Státní sekretariát Vatikánu dotyčného odvolal z funkce aspoň proto, že překročil 75 let věku života.


  Odchod na emerituru /dopis patriarchu Kirillovi/ (1.1.2013)

  Vážený patriarcho, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát už s několikrát opakovanou žádostí, abyste odstoupil ze svého úřadu, a to z důvodu synkretistického gesta v Astaně za které na Vás dopadla Boží anathema dle Gal 1,8-9.
  Vaše propagace buddhismu i nekritická, takzvaná úcta k islámu jsou k velké škodě pravoslavné církve v Rusku. Připomínáme, že jste nikdy jasně nevystoupil proti ideologii homosexualismu a systému juvenilní justice, která krade děti a morálně i psychicky je devastuje.
  Připomínáme Vám před Bohem, že okupujete církevní úřad nezákonně a svoláváte na pravoslavnou církev Boží prokletí.


  Odvolání amerického velvyslance (1.1.2013)

  Euromajdan odmaskoval, že za organizovaným pučem proti zákonné vládě a národu stojí americké velvyslanectví. USA už několik let připravovaly převzetí politické moci nad Ukrajinou. USA tuto novodobou válku proti demokratickým národům realizovaly už ve 20 státech. K jejímu vedení využívají novodobé revoluční technologie. K okupaci státu mají posloužit zrádci vlastního národa získaní prostřednictvím korupce.
  Prosíme Vás, abyste po příkladu prezidenta Běloruska odvolal amerického velvyslance a v zápětí zrušil americké velvyslanectví na Ukrajině, protože se dopouští diverzní činnosti.


  Církevní leader Filaret je zrádcem Krista, církve i národa (29.12.2013)

  „Patriarcha“ Filaret vyzval obyvatele Ukrajiny k vstupu do EU a učinil gesto návštěvy Bruselu. Vstup do EU je podmíněn přijetím homosexuálních zákonů, které ničí všechny morální hodnoty i podstatu křesťanství.
  Vstup do EU by byl sebevraždou ekonomiky, státní nezávislosti, morálních hodnot i křesťanství. Tato pravda byla systematicky bojkotována, jak církevníky, tak masmédii. Šlo o masovou manipulaci národa.
  Současná EU s gay-antihodnotami není křesťanskou Evropou, ale je jejím hrobem. Filaret a Huzar jsou profesionální hrobaři církve i Ukrajiny!


  Do Svatého večera (6. 1. 2014) ať řecko-katolíci opustí majdan! /dopis S. Ševčukovi, hlavě UHKC/

  Je veřejně známo, že jste zmobilizoval řecko-katolíky Haličiny. Ve Lvově jste otevřel svou výzvou majdan. V Kyjevě poskytujete ubytování pro 600 mužů, přestože jde o iniciativu, která může zapříčinit krvavou občanskou válku.
  Čiňte pokání! Konkrétně v neděli 5. 1. 2014 pastýřským listem, určeným všem řeckokatolickým farnostem, vyzvěte věřící UHKC, aby do Svatého večera všichni opustili majdan.


  Novoroční výzva patriarchu Filaretovi (1.1.2014)

  Obracíme se na Vás s výzvou, abyste odstoupil z úřadu, který už okupujete nezákonně. Svou výzvou k eurointegraci veřejně prosazujete ideologii homosexualismu, který vede k morálnímu i fyzickému sebezničení křesťanství i národa.


  Slovo patriarchy Eliáše k ukrajinským Vánocům (leden 2014)

  Ježíš i dnes duchovně přichází ke každému z vás a prosí: „Hle, stojím u tvých dveří a klepu. Kdo zaslechne můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním a on se mnou. Vladimíre, Andreji, Olgo... dej mi svou minulost, dej mi svůj hřích. Proto jsem přišel.“ Na znamení, že nyní otvíráš dveře svého srdce a přijímáš Ježíše Krista, jako svého Spasitele, udělej znamení svatého kříže. Nyní, skrze tvou víru Ježíš přišel. Znamením kříže jsi zároveň obnovil svůj křest. Andělé pastýřům oznámili: „Dnes se vám narodil Spasitel, to je Kristus Pán.“ Tato radostná zvěst platí i tobě. Dnes a tobě se narodil Spasitel!
  VIDEO>>>
  Listy z UA - 2013


  Listy z UA 13/2013

  Katoličtí leadeři UHKC jsou agenti euro-sodomy (28.12.2013)

  Američani Huzar a Gudziak a jejich spolupracovník, hlava UHKC S. Ševčuk mají zodpovědnost za organizování státního puče. Dle spravedlnosti musí být souzeni a spravedlivě potrestáni. Dodnes udržují oklamané katolíky Haličiny ve falešné euforii. Pokrytecky zamlčují cíl euromajdanu, kterým jsou tyto eurostandardy: 1) gender-homosexualismus spojený s kradením dětí, 2) likvidace křesťanství a všech morálních hodnot, 3) totální krach ekonomiky, 4) ztráta nezávislosti Ukrajiny.


  „Charta křesťanského státu“ versus NWO (22.12.2013)

  Současná demokracie se neosvědčila. Stala se prostředkem k nastolování nejkrutější totality. Nejaktuálnější potřebou doby je stanovit ideologii křesťanského státního systému. Podáváme návrh „Charty křesťanského státu“ (CHKS). Věříme, že Rusko i bratrské národy Ukrajina a Bělorusko přijmou tuto Chartu ke své záchraně a k následnému rozvoji.
  VIDEO>>>


  Slovo života – J 2,24-25

  „Ale Ježíš se jim nesvěřoval, protože on znal všechny. A nepotřeboval, aby někdo vydával o člověku svědectví, neboť on věděl, co je v člověku.“


  Návrh zrušení Evropského soudního dvoru (15.12.2013)

  Evropský soudní dvůr (ESD) stanovuje, že nadřazenost evropského práva je absolutní.
  Evropská legislativa pracuje na principu precedentního práva. Dne 12. prosince vydal Evropský soudní dvůr v Lucemburku (ESD) rozsudek C-267/12. Zrovnoprávnil nejen homosexuální registrovaná partnerství s tzv. homosexuálními „manželstvími“, ale dokonce prohlásil, že tyto dva pseudosvazky jsou rovny přirozenému manželství muže a ženy.
  Evropský soudní dvůr EU se dopustil největšího zločinu proti lidskosti a proti nejzákladnějším právům každého občana i každého jednotlivého národa.


  Oznámení o „vstřícnosti“ Jura 5 (13.12.2013)

  Dne 9. 12. 2013 jsme zaslali dopis na arcibiskupství UHKC s prosbou o spoluužívání chrámu sv. Petra a Pavla. Jeho kopii jsme zaslali vám, na státní úřady ve Lvově. Nyní vám sdělujeme odpověď vedení UHKC z Jura 5. Konečnou odpovědí na dopis ze dne 9. 12. 2013 bylo: „Směšné“ 12. 12. 2013 +Igor (Vozňak) My jsme se oddělili od herezí kard. Huzara, abychom zůstali věrni víře našich dědů a pradědů. Proto v podstatě zůstáváme v katakombách. Tato naše věrnosti, za kterou jsme pronásledováni, je vedení UHKC směšná? Obáváme se, že za jednotu s herezemi a odsuzování a zesměšňování pravověrného učení u Božího soudu nikomu, ani Igoru Vozňakovi, do smíchu nebude.


  Odvolejte zločince z úřadu /Dopis státnímu sekretariátu Vatikánu/ (11.12.2013)

  Opětovně se na vás obracíme s žádostí o odvolání z úřadu biskupů Ukrajinské řeckokatolické církve Mons. Ševčuka, Mons. Gudzjaka a kardinála Huzara. Žádáme, abyste zveřejnili jejich exkomunikaci. V posledních týdnech se tito tři „biskupové“ aktivně podílejí na organizování euro-majdanu, jehož hlavním cílem je státní převrat na Ukrajině.
  Tito tři hierarchové nesou spoluzodpovědnost za zraněné na straně manifestujících i policie. Jejich činnost nemá nic společného s křesťanskou vírou a evangeliem Ježíše Krista.


  Vánoční pastýřský list

  Tajemství Kristova zrození v naší duši i našeho duchovního znovuzrození, je vyjádřeno v pozdravu: „Christos raždajeťsja!“ On se opravdu znovu a znovu rodí v lidských duších. Kristus přichází skrze naše pokání a živou víru. Andělé nad Betlémem svědčili pastýřům: „Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán!“ A toto slovo platí i pro tebe.


  Slovo života – J 1,11-12

  „Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“


  Rozjímání nad J 1,11-12 a J 2,24-25

  Ježíš je Pravý Bůh. Narodil se v chudém Betlémě. Vlastní Ho nepřijali. Nepřijali Ho kněží, tehdejší teologové. Ježíše přijali prostí lidé, apoštolé. Ti, kteří Ho přijali a věří v Jeho jméno, se stali Božími dětmi. To je důležitá pravda. Aby se někdo stal Božím dítětem, musí přijat Ježíše a musí věřit v Jeho jméno.


  Euro-majdan – zrada Boha i národa (14.12.2013)

  Na Ukrajině se v těchto dnech rozhoduje, zda globalizační holocaust planety bude zastaven. Agenti Ameriky prosazují likvidaci křesťanství skrze amorální homosexualismus spojený s kradením a tyranií dětí. Na Ukrajině jsou to především církevní leadeři, kteří zradili Boha, církev i národ. V jejich čele stojí dva Američané – kardinál Huzar a Boris Gudziak. S nimi tvoří ideologickou jednotu zrady hlava uniatské církve Ševčuk. Tito leadeři iniciovali euro-majdan, aby prosadili autogenocidu Ukrajiny. Jsou to profesionální lháři, kteří vyzývají k nenásilí, ale ve skutečnosti skrytě prosazují krvavý převrat. Zmanipulovali kněze, dokonce i řeholnice. Ti, kteří přijeli na euro-majdan do Kyjeva, dávají najevo, že prosazují euro-sodomu.


  Euro-majdan a psychologické zabíjení (12.12.2013)

  Představitel Ukrajinské katolické univerzity (UKU) „biskup“ Gudzjak dne 9. 12. 2013 použil proti odpůrcům Majdanu psychologickou zbraň. Pomocí profesionální lži ze zraněných vojáků speciálních jednotek dělá nejkrutější zločince a vrahy, kterých se musí stranit a zřeknout i jejich nejbližší. Přestože byli zraněni při ochraně prezidentské vládní budovy a dodnes leží v nemocnici, zastrašuje, tyranizuje a rozbíjí jejich rodiny.
  Voják speciálních jednotek, který se stal obětí útoku v Kyjevě, po úderu do hlavy na 50 % oslepl. Jeho matka objížděla celou rodinu, protože příbuzní se stali obětí Gudzjakovy metody, která jejího syna morálně zabila. Gudzjak svou metodou dokázal během několika minut zničit rodinné zázemí. Gudzjak uplatňuje všeobecné principy ideologie homosexualismu. Ta oběti trestá a zločince privileguje.


  Dopis ministru vnitra Ukrajiny, V. Zacharčenkovi (7.12.2013)

  Upozorňujeme vás na příjezd seminaristů Ukrajinské řeckokatolické církve (UHKC) do Kyjeva na Majdan. Po zkušenosti se seminaristy UHKC, kterou jsme měli v Čortkově, v Probižné také ve Lvově, můžete očekávat úskočné provokace všeho druhu.
  V obci Probižná 17. 11. 2012 kněží UHKC v maskách přepadli monastýr naší pravověrné církve. Po žebříku vylezli na druhé poschodí, sekerami a železnými tyčemi rozbili okna a dveře a řeholní sestry naší pravověrné církve násilně za ruce a nohy vynesli z jejich vlastního řeholního domu. Sestrám ukradli veškerý jejich majetek včetně osobních věcí a dokumentů, a do dnešního dne jim nic nevrátili.
  Zdůrazňujeme: přítomnost seminaristů UHKC na Majdanu je pro jejich úskočnost a profesionální lhaní nebezpečnejší než přítomnost extrémistických skupin.


  12. 12. 2013 v EU vyhlášena homodiktatura (17.12.2013)

  Oznamujeme vám šok a zločin, který se stal včera, dne 12. 12. 2013. Evropský soudní dvůr rozhodl, že homosexuální páry musí mít tatáž práva jako normální manželský svazek muže a ženy. Tato norma je nyní už závazná pro všechny státy EU, bez ohledu na to či uzákonili homosexuální páry či ne.
  Je do nebe volající tragedií, že církevní leadeři UHKC veřejně, násilím, pomocí demagogie a lži vnucují na Ukrajině euro-sodomii. Zde by bylo třeba volat „Hanba, hanba! Hanba církevním zrádcům! Hanba hlavě UHKC Ševčukovi, hanba ex-hlavě Huzarovi, hanba představiteli UKU Gudzjakovi!“ Pokrytecky, ale přes mrtvoly, prosazují homosexualismus! Písmo svaté hrozí za sodomii trestem časného i věčného ohně.


  Výzva leaderům UHKC, kněžím, seminaristům i věřícím na euro-Majdanu (13.12.2013)

  Dne 12. 12. 2013 Evropský soudní dvůr rozhodl, že homosexuální páry deviantů musí mít stejná práva jako normální rodina, kterou od počátku lidské existence tvořili jedině muž, žena a jejich děti. Nová protipřirozená a proti Božím zákonům postavená euro-norma dává zvrhlý životní styl na stejnou rovinu s institucí přirozeného manželství. Od tohoto dne se uzákonění antirodiny stalo závazným pro celou, ještě nedávno křesťanskou Evropu, bez ohledu na to, zda jednotlivé státy už pod tlakem uzákonily anebo neuzákonily protipřirozené sňatky dvou zvrácených mužů či žen.


  Výzva poslancům Evropského parlamentu (13.12.2013)

  Tzv. pokojné manifestace se na Ukrajině velice rychle odmaskovaly jako pokus o státní převrat, sesazení zákonné vlády a prezidenta. Státní převrat nikdy nepatřil mezi lidská práva a není součástí mezinárodního práva. Ještě se nenašel takový blázen, který by se pokusil ho tam zařadit. Pokud státní převrat organizuje, financuje, podporuje a řídí jakýkoli stát nebo nadnárodní organizace s cílem sesadit vládu a prezidenta v jiném státu, jde o těžký politický zločin.
  Vyzýváme vás, komisaře a poslance EU: přestaňte vyvíjet politický nátlak na Ukrajinu! Přestaňte se vměšovat do jejích vnitřních záležitostí!


  Výzva křesťanům Ukrajiny k revoluci (12.12.2013)

  Opoziční strany Baťkivština, UDAR a Svoboda za aktivní podpory a spolupráce vedení Ukrajinské řeckokatolické církve zneužily tzv. pokojné manifestace k násilnému státnímu převratu. Vyvolaly je, když prezident nepodepsal Smlouvu o asociaci s EU.
  Prezident by podepsáním Smlouvy o asociaci s EU spáchal vlastizradu. Politika EU je zjevnou vzpourou proti Bohu a Jeho svatému Zákonu.
  Představitelé křesťanských církví o euro-sodomské katastrofě, která by následovala, vědí, a přesto vyzvali národ, aby vyžadoval podepsání autogenocidní asociace.
  Drazí křesťané, je na vás, abyste tyto zrádce Krista i národa svrhli a vybrali si pravověrné pastýře, kteří budou hlásat a chránit Boží zákony proti euro-sodomě, proti kradení dětí a proti autogenocidě Ukrajiny. Toto je pravá revoluce.


  Žaloba na vedení USA a EU (10.12.2013)

  Dnes EU a USA pokrytecky a demagogicky skrývají fakt, že ve skutečnosti na Ukrajině podporovaly krvavý státní převrat. Neustále tvrdí, že šlo o mírné manifestace, avšak kriminální zločiny byly dokázány fakty a svědčí o protichůdném. Politici chtěli prostřednictvím manifestací svrhnout vládu za jakoukoliv cenu. USA na svém velvyslanectví v Kyjevě i prostřednictvím mimovládních organizací vyškolovaly mladé revolucionáře a spolu s vedením EU podporovaly státní převrat.


  12 bodů reformy (9.12.2013)

  Aby se nezopakoval státní puč (euro-majdany), je nutné udělat konkrétní kroky k ozdravení společnosti:
  Spravedlivě, dle zákonů, potrestat iniciátory puče. Beztrestnost zločinů způsobuje, že kvadraticky rostou.
  Odvolat vedoucí pracovníky masmédií z funkcí za spoluúčast na státním převratu a jeho propagaci.
  Zakázat zednářskou skupinu „1. prosince“ založenou kardinálem Huzarem.
  Vyhostit pracovníky velvyslanectví EU a USA, kteří spolupracovali na státním puči.
  Zrušit všechny nové zákony a úpravy v zákonech, které prosazují gender-gay politiku a juvenilní justici.
  Zrušit Jednotný demografický registr i biometrické pasy.
  Vykořenit korupci prostřednictvím spravedlivých zákonů a sankcí.


  Výzva Kličkovi, Jaceňukovi a Ťahnybokovi (7.12.2013)

  Vážení organizátoři politického puče!
  Klademe vám základní otázku:
  Sloužíte lidu Ukrajiny, anebo zahraničním globalistům?
  Sloužíte Bohu, anebo ďáblu?
  Připravujete ráj pro Ukrajinu, anebo euro-peklo?
  Členy parlamentu, kteří nejsou s Vámi v jednotě, jste přímo v parlamentu veřejně otituloval nejhanlivějšími jmény a vyzýval je ke skládání účtů za svou činnost. Vaši činnost, která vede k duchovní i fyzické autogenocidě a je do nebe volajícím zločinem, však zdaleka nelze srovnat s nedostatky Vašich protivníků.


  Přitažení hlavy UHKC k zodpovědnosti /dopis generálnímu prokurátorovi a ministru vnitra Ukrajiny/ (7.12.2013)

  Obrací se na vás biskupové Synodu Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve UP HKC a žádají vás, abyste co nejdříve, kvůli bezpečnosti státu a zamezení státního převratu, předvolali Mons. S. Ševčuka, hlavu UHKC, a přitáhli ho k zodpovědnosti za organizování politického převratu.
  Na výzvy Ševčuka přijíždějí do Kyjeva masy lidí. Proto je jeho povinností nyní naopak vyzvat všechny členy UHKC k opuštění majdanu. Pokud vás, jako státní orgán, Ševčuk nebude chtít uposlechnout, pak zrušte registraci UHKC.


  Monsignore Ševčuku, odstupte z úřadu! (6.12.2013)

  Synod Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve (UP HKC) Vás vyzývá: odstupte z úřadu hlavy UHKC.
  Odůvodnění: Systematicky a veřejně nabádáte věřící, aby usilovali o vstup do euro-sodomy.
  Inicioval a žehnal jste euro-majdany, ač dobře víte, že jde o technologii svržení vlády.
  Reprezentujete Huzarovy hereze, které popírají podstatu křesťanství.
  Nesete zodpovědnost za zločiny Ukrajinské katolické univerzity (UKU) a jejích leaderů Gudziaka, Dymyda a Marynoviče, který je zároveň členem zednářské skupiny „1. prosince“. Gudziak a Dymyd jsou rovněž zednáři.
  Nehrajte zbožné divadlo a cynicky a úlisně neobelhávejte věřící. Zradil jste Krista, církev i ukrajinský národ. Nenesete ovoce pravdivého pokání a života, ale hřešíte proti Duchu svatému a vnášíte smrt.


  Zákaz činnosti iniciativní skupiny „1.prosince“ (6.12.2013)

  Iniciativní skupinu „1. prosince“ založil v roce 2010 kard. Lubomír Huzar jako hlava UHKC. Tato skupina vyvíjí protistátní činnost s cílem svržení zákonné vlády (viz čl.109 TZ Ukrajiny).
  Žádáme, aby diverzní činnost kard. Huzara byla prověřena, aby byl dle spravedlivých zákonů potrestán a tato protistátní skupina „1. prosince“ byla zrušena a jakákoliv její činnost zakázána.


  Žaloba na hierarchii UHKC (11.12.2013)

  Tímto žádáme o odsouzení zločinu organizování státního převratu na Ukrajině ze strany hlavy Ukrajinské řeckokatolické církve (UGHC) Mons. Svatoslava Ševčuka, kardinála Lubomíra Huzara a Mons. Borise Gudziaka. Tito tři hierarchové Ukrajinské řeckokatolické církve nejenže podporovali opoziční politické strany na tzv. euromajdanu na Ukrajině, ale přímo organizovali státní převrat.
  Žádáme exemplární odsouzení těchto tří hierarchů UHKC za jejich násilnou politickou rozvratnou činnost.


  Výzva leaderu UHKC (7.12.2013)

  Vážený Monsignore, dne 6. 12. 2013 Vás Synod biskupů Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UP HKC) vyzval, abyste odstoupil z úřadu, který zastáváte nezákonně. Připomněl Vám 5 důvodů k abdikaci: 1) systematicky a veřejně nabádáte věřící, aby usilovali o vstup do euro-sodomy; 2) inicioval a žehnal jste tzv. euromajdany, ač dobře víte, že jde o technologii svržení vlády; 3) reprezentujete Huzarovy hereze, které popírají podstatu křesťanství; 4) vaše biskupské svěcení je neplatné; 5) nesete zodpovědnost za zločiny Ukrajinské katolické univerzity (UKU) a jejích leaderů při iniciování euromajdanu.


  Technologie státních převratů (6.12.2013)

  Scénář státního převratu prostřednictvím profesionálních revolucionářů byl aplikován už v mnoha zemích světa, například v Iráku, Alžíru, Jemenu, Tunisu, Egyptě, Sýrii, Libyi, Gruzii.... Jeho podstatu lze vyjádřit následujícími pěti body: 1) záminka; 2) zažehnutí – střet s policií; 3) masové vyjití do ulic; 4) sakrální oběť; 5) falsifikace voleb a převzetí vlády.
  Podle této technologie došlo k převratu už ve 20 zemích světa.


  Slovo života - Ř 8,38-39

  „Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“


  Zodpovědnost dopadá na Vás! /dopis A. Merkelové/ (2.12.2013)

  Vy jste zodpovědná za zavedení totalitní vlády do 28 zemí EU prostřednictvím Lisabonské smlouvy.
  Dnes se však dopouštíte mnohem většího zločinu, protože podporujete státní převrat a vyvolání občanské války na Ukrajině.
  Z posledních událostí vyplývá, že ne Ukrajina, ale EU má eminentní zájem na podepsání Asociace.
  Vy jste před Bohem zodpovědná za násilnosti na Ukrajině. Přestaňte vyvíjet politický nátlak na Ukrajinu a ukončete psychologickou manipulaci v masmédiích. Odstupte z úřadu. Pokud na Ukrajině vypukne občanská válka, ponesete přímou zodpovědnost za krev nevinných lidí.


  Prezidentům a vládám členských států EU (2.12.2013)

  Jménem všech upřímných křesťanů žijících na Ukrajině vám oznamujeme, že USA a EU organizují na Ukrajině nezákonný státní převrat. Čtyři pětiny obyvatel Ukrajiny si to nepřejí! Jedna pětina je zmanipulována lživými masmédii.
  Svědčíme, že šlo o chuligánství a pouliční banditismus zfanatizovaných studentů, kteří protizákonně napadli policii.
  Prosíme vás, abyste se zasadili o to, aby se USA a EU nevměšovaly do vnitřních záležitostí Ukrajiny.


  Vezměte masmédia do svých rukou (2.12.2013)

  Tímto vyjadřujeme jménem většiny obyvatel Ukrajiny podporu zákonně zvolené vládě a jejímu rozhodnutí nevstoupit pod diktaturu EU. Terorismus a pravá tvář USA a EU se v tyto dny odmaskovaly!
  Všichni vidíme, že klíčovou roli v teroristickém státním převratu hrají zrádná masmédia, která jsou v rukou zahraničních sil. Masmédia se dopouštějí zločinných lží, vysvětlují situaci protichůdně pravdě a systematicky navádějí obyvatele ke svržení vlády a k násilí.


  Podpora prezidenta a zákonné vlády /dopis oblastním radám Ukrajiny/ (2.12.2013)

  Jménem všech upřímných křesťanů vás prosíme, abyste podpořili zákonně zvoleného prezidenta a vládu.
  Masmédia se dopouštějí zločinných lží a vybízejí obyvatelstvo k teroristickému svržení vlády. Za to musí být potrestána. Revoluci organizují USA a EU, a zneužívají k tomu podplacené studenty.
  Podpořte odmítnutí prezidenta vstoupit v EU. To je spravedlivé!


  Buďte odvážný! /dopis prezidentovi Ukrajiny/ (2.12.2013)

  Nebojte se, Bůh stojí za Vámi! Bůh chce, abyste byl prezidentem i dále, abyste učinil pořádek ve svém státě a zastal se Božích zákonů.
  Bůh nechce, aby Ukrajina vstoupila pod diktaturu EU. Nebojte se ani USA, ani EU, ani lživých masmédií. Nebojte se představitelů církví, především představitelů UHKC, kteří už odpadli od víry. Jsou lháři a zrádci Krista!
  Bůh vám dá vítězství. Buďte odvážný.


  Obamo, krvavý organizátore genocidy lidstva, odstup! (1.12.2013)

  Vaše velvyslanectví se aktivně podílí na financování a organizaci revoluce na Ukrajině. Vaše vláda platí lidi, kteří organizovali krvavé převraty v různých zemích světa. Dnes je financujete proto, aby učinili převrat na Ukrajině.
  Na Ukrajině se chcete dopustit stejného zločinu, jakého jste se dopustil v Libyi, jaký jste zorganizovali v Sýrii, a jakého se dopustili vaši předchůdci v bývalé Jugoslávii. Vždy šlo o vyvolání krvavých válek s cílem převzít politickou kontrolu nad státy.


  Stížnost na krvavý zločin hierarchie UHKC (1.12.2013)

  Na Ukrajině dochází k státnímu převratu a hrozí nebezpečí vypuknutí krvavé občanské války. Toto vše organizují západní organizace financované z USA a podporované EU.
  Bohužel, na organizování tohoto krvavého puče se aktivně podílejí představitelé UHKC: kard. Huzar, Mons. Ševčuk a Mons. Gudziak. Dva z nich, Huzar a Gudzjak, jsou občané a špióni USA. Mons. Gudzjak prostřednictvím sociálních sítí organizuje na internetu studenty, a to nejen z Ukrajinské katolické univerzity (UKU), ale z celé Ukrajiny, a aktivně je zapojuje do státního převratu.


  Spravedlivé a nespravedlivé sankce (1.12.2013)

  Vládní website USA zveřejnil petici s požadavkem udělit sankce prezidentu Ukrajiny Viktoru Janukovičovi a členům Kabinetu ministrů za rozhodnutí pozastavit ukrajinskou eurointegraci.
  Tyto sankce jsou nespravedlivé, hrubě diskriminační a jsou nezákonným vměšováním se do vnitřní politiky a suverenity nezávislého státu. Je však třeba udělit spravedlivé sankce USA za jejich podvratnou činnost na Ukrajině.


  Sankce masmédiím dle eurostandardů (1.12.2013)

  Ve Španělsku byl odvysílán jednominutový šot, na téma ochrany rodiny před homosexualismem. Televiznímu kanálu byla udělena sankce 100 000 euro.
  Německý televizní kanál odvysílal pořad týkající se tyranizování dětí systémem sociálních služeb – Jugendamt. Za to byl sankcionován pokutou 2 miliony euro.
  V těchto vysíláních byla řečena pravda a za pravdu byla masmédia tvrdě sankcionována. To je zločin.
  Navrhujeme aby ve výši těchto euro-sankcí byla pokutována masmédia na Ukrajině za to, že se dopouštějí psychologické manipulace postavené na lži.


  UKU organizuje státní převrat /dopis gubernátorovi Lvovské oblasti/ (27.11.2013)

  Vážený pane gubernátore! Žádáme Vás, abyste nechal státní bezpečností a prokuraturou prověřit diverzní činnost Ukrajinské katolické univerzity ve Lvově (UKU), především jejího bývalého rektora B. Gudzjaka, občana USA, který v sociálních sítích používá americké technologie k vyvolání kontrarevoluce. Činnost UKU i Gudzjaka je v rozporu s bezpečností státu a je proti Konstituci.


  Dopis prezidentu a vládě Ukrajiny (2.12.2013)

  Vážený pane prezidente, vážení vládní představitelé Ukrajiny, protože nastala mimořádná situace a určité síly, které zneužívají opozici, usilují o státní převrat a destabilizaci, vyzýváme vás, abyste jednali moudře, ale zároveň i radikálně ve prospěch ukrajinského národa a zachovali jeho státní nezávislost a morální hodnoty, které ideologie USA a EU hrubě narušuje. Konkrétně je třeba učinit základní krok: vyhostit pracovníky ambasád USA a EU ze země z důvodu organizování státního převratu.


  Výzva náboženským představitelům UHKC (25.11.2013)

  Naše UP HKC jasně a nekompromisně vystupovala proti homosexualismu, počínajíc první veřejnou manifestací v Ivano-Frankivsku v březnu 2010. Od té doby to byly desítky našich manifestací proti gender-gay ideologii i proti kradení dětí juvenilní justicí napojenou na sociální služby. Reagovali jsme na antizákony a amoralismus, které jsou nám vnucovány Západem a upozorňovali parlament a veřejnost na jejich nebezpečí.
  Přesto kard. Huzar i Mons. Ševčuk, i za cenu sebevraždy křesťanství na Ukrajině, veřejně vybízeli věřící UHKC i celý národ ke vstupu do novodobé euro-sodomy!
  Vážení církevní představitelé UHKC, klademe vám existenční otázku: Jde vám o to být pastýři a vést lid k věčné spáse a chránit před vlky, anebo povedete stádo do záhuby? Tuto otázku vám neklademe pouze my, ale z ní budete skládat účty před Bohem.


  Výzva pracovníkům masmédií (23.11.2013)

  Dne 21. 11. 2013 se v Kyjevě uskutečnil masový průvod, jehož se zúčastnilo 5 tisíc pravoslavných věřících s kříži a ikonami. Protestovali proti asociaci s EU. Bohužel, v masmédiích žádná zmínka ani objektivní záběr z této celodenní manifestace nebyl uveřejněn. Ale nonstop, 24 hodin, masmedia vymývají mozky neinformované mládeži a manipulují prostým lidem lživými frázemi o euroráji, o eurostandardech, které jsou ve skutečnosti eurozvrácenostmi. Horlí pro neopakovatelnou šanci Ukrajiny vstoupit do této stoky a tento nesmysl nazývají civilizovaným výběrem a zbavením se strašidelné Moskvy.


  Podpora prezidenta a premiéra (22.11.2013)

  Vážený pane prezidente, vážený pane premiére, tyto dny a hodiny jste vystaveni mimořádně velkému psychologickému tlaku. Je vytvářen západními agenty. Prostřednictvím sociální sítě, s využitím amerických technologií, organizují státní puč.
  Vy jste se postavili proti tomuto systému, abyste ukrajinskému národu zachovali samostatnost a zachránili ho před ekonomickým kolapsem, který už v některých zemích EU progresuje. V Řecku je 80 % nezaměstnaných, v Bulharsku 60 %, nezaměstnanost roste ve Španělsku, v Portugalsku, Itálii...
  V EU není prioritou ekonomika, ale ideologie homosexualismu, která ničí všechny národní, morální i křesťanské hodnoty.


  Výzva poslancům Parlamentu Ukrajiny (22.11.2013)

  Žijeme v historickém čase, kdy vyšla najevo skrytá kontrarevoluce připravovaná americkými agenty. Propagují globalizaci, tedy autogenocidu národů.
  Američtí bankéři a ilumináti prosazují i prostřednictvím struktury EU redukci, neboli autogenocidu jednotlivých národů. Používají k tomu homosexualismus a masové kradení dětí, které jsou v systému tzv. adopčního průmyslu zneužívány osobami LGBT, pedofily či končí jako „materiál“ na orgány. Nikdo, kdo má rozum a svědomí, nemůže podporovat tyto zločiny proti lidskosti!


  Výzva k duchovní mobilizaci (22.11.2013)

  Prožíváme historické hodiny, ve kterých se rozhoduje o budoucnosti ukrajinského národa. Ukrajina byla postupně manipulována k několikanásobné sebevraždě, která je spojena s tzv. Asociací s EU. Jde o sebevraždu národní samostatnosti, sebevraždu ekonomiky, sebevraždu rodiny a morálních hodnot, sebevraždu křesťanství.


  Výzva studentům Lvova (22.11.2013)

  Kardinál Huzar je zakladatelem zednářské skupiny „1. prosince“. 21. 11. 2013 přijel do Lvova na Univerzitu Ivana Franka, aby vás vyzval k euro-mobilizaci. Ve skutečnosti jde o prosazení systému k likvidaci morálních, národních a křesťanských hodnot.
  My vyzýváme všechny upřímné studenty Lvova: učiňte duchovní mobilizaci. Ať nyní každý z vás dá Bohu slib, že bude jednu hodinu denně stát v pravdě před Bohem. Každý z vás ať tuto hodinu volá za záchranu ukrajinského národa. Vytrvejte až do konce tohoto jubilejního roku křtu Ukrajiny.


  Dluhové otroctví EU (21.11.2013)

  Tímto varujeme před makrofinančním úvěrem, který je Ukrajině vnucován skrze návrh zákona z balíčku eurointegračních zákonů. Všeobecně smlouvy takového typu nikdy neobsahovaly požadavek, aby se stát zřekl své imunity. Paradoxem také je, že v uvedené smlouvě se neuvádí tak důležitá věc, jako je procentuální úrok, protože prý bude stanoven až později. Ve skutečnosti je tento úvěr prodejem Ukrajiny na 15 let – a to jen za 610 milionů euro.


  Vstup do EU = totální ztráta rozumu (21.11.2013)

  Jaké nesmyslné podmínky v oblasti sociální, morální a jurisdikční uvádějí v ekonomické smlouvě? Vyžadují, aby se Ukrajina zřekla své státní suverenity, změnila všechny spravedlivé zákony, uzákonila amorální zvrácenosti homosexualismu.
  Takové smlouvy by nepřijal ani pacient na nejtěžším oddělení psychiatrie. Kard. Huzar a jeho zednářská skupina „1. prosince“ však přesto spolu s mons. Ševčukem prosazují eurointegraci!
  Jak vypadá ve skutečnosti tzv. ekonomický rozvoj dle vize EU? Jde o postupný totální ekonomický kolaps, jaký dnes vidíme v Řecku, Bulharsku, Španělsku, Portugalsku, Itálii...


  Dopis prezidentu Ukrajiny, V. Janukovičovi (20.11.2013)

  Obrátili se na Vás poslanci parlamentu i představitelé podnikatelských asociací s naléhavou prosbou, abyste nepodepisoval smlouvu o Asociaci s EU. Podpis by znamenal ekonomickou sebevraždu.
  Rovněž se na Vás obrátili rodičovské výbory, které zdůraznily, že v EU je homosexuální ideologií likvidována rodina a uveden do chodu mechanismus adopčního průmyslu kradení a tyranie dětí. I ukrajinští rodiče Vás naléhavě prosí: Nepodepisujte Asociaci s EU. Podpis by znamenal sebevraždu ukrajinské rodiny, která je základní buňkou národa.  Listy z UA 12/2013

  Odvolání primátora Sadového (16.11.2013)

  Primátor Sadový podněcuje ve svém dopise Službě bezpečnosti k protizákonné náboženské diskriminaci.
  Citujeme: „Prosíme vás, abyste užili nutná opatření k zastavení činnosti tzv. sekty na území města Lvova.“
  Primátor města naši náboženskou menšinu hanlivě a protizákonně nazývá sektou. Tímto hrubým očerněním podněcuje k náboženské diskriminaci a k rozpalování náboženské nenávisti. Jedná tak proti státním zákonům i mezinárodním chartám, které se týkají základních lidských práv na svobodu svědomí a náboženského vyznání. Tím se dopouští trestného činu. Z moci jeho úřadu je to mnohem větší zločin, než by to bylo v případě běžného občana Lvova.
  Tento oficiální diskriminační požadavek primátora na Službu bezpečnosti je corpus delicti pro okamžité odvolání primátora z jeho úřadu.


  Základ zločinného byznysu s dětmi = pěstounské rodiny

  Slovo „adopce“ je ve vědomí lidí vštípeno jako něco velmi ctnostného. Kdo se v minulosti rozhodl adoptovat děti, vyznačoval se nezištnou láskou a soucitem k opuštěným dětem, které nikoho neměly.
  Adoptivní rodiče byly před tím, než jim byly děti svěřeny do adopce, dlouhodobě prověřováni, zda skutečně mohou garantovat, že vytvoří takové rodinné zázemí, ve kterém by děti dostaly láskyplnou a zdravou výchovu. Co se ale děje dnes? Psychologická a informační válka skrývá pod pozitivními pojmy nejtěžší zločiny.
  Celosvětově se zavádí nejkrutější systém krádeží dětí zločinnou juvenilní justicí spojenou se sociálními službami. V první fázi ještě nikdo netuší, že pěstounské pseudo-rodiny, prosazované pod rouškou „milosrdenství“ k sirotkům, budou brzy sloužit systému, který zplodí tisíce sirotků ukradených milujícím rodičům! Ve Francii bylo za jediný rok ukradeno 180 000 dětí milujícím rodičům. Celkově je ve Francii 2,5 milionu umělých sirotků. Podobně jsou děti kradeny v Německu, Anglii, Itálii, Skandinávii...


  Obnova rodiny (16.11.2013)

  Když je otec rodiny rozumný moudře vede a chrání svou rodinu. I když nemá ekonomický nadbytek, dovede moudře hospodařit s tím, co má. Žena i děti jsou šťastní. Ale nerozumný člověk, který je sexuální deviant, alkoholik, narkoman, i velké bohatství nerozumně utratí. Žena a děti jsou nešťastní a rodina se rozpadá.
  A tyto zákonitosti platí i ve velké rodině, kterou je stát. Bez morálních hodnot se i sebevětší ekonomický potenciál rozmrhá a zničí. S morálními hodnotami je spojen rozum a svědomí i ekonomické požehnání, ale se ztrátou rozumu a svědomí, která je důsledkem nemorálnosti, je spojen ekonomický kolaps.


  Priorita politiky: rodina (15.11.2013)

  Ať vlády postaví jako prioritu politiky obnovu rodiny. Důsledkem bude i rozvoj ekonomiky. Konkrétně navrhujeme, aby od poslední neděle v tomto roce 29. 12. 2013 byl prodloužen jubilejní rok tím, že každý den bude na hlavním televizním kanálu v optimálním čase odvysílán čtyřiceti minutový program věnovaný literárnímu a dramatickému zpracování životů křesťanských mučedníků a svatých. Občané Ruska, Ukrajiny a Běloruska nosí jména svatých, ale neví, kdo tito svatí a mučedníci byli.


  Duch Čortkova na UKU (14.11.2013)

  Čortkovský biskup Hryhorák napsal pastýřský list, kterým opěvuje projekt J Pavlenka k založení zločinného mechanismu tzv. pěstounských byznys-rodin. 10. 11. 2013 byl list čten v celé Čortkovské eparchii a rovněž byly přednášeny pokrytecké modlitby za založení zločinného systému juvenilní justice, kterým jsou pěstounské byznys-rodiny.
  Nejde o normální rodinu, ani o skutečně adoptivní rodiče. Tu jde o strukturu, kde jsou dočasně umístněny ukradené děti z dobrých rodin a po krátké době kočují jinam. Nakonec jsou prodávány v souladu s Haagskou konvencí na Západ, převážně homosexuálům, pedofilům, anebo na orgány.


  Dopis Mons. I. Vozňakovi (14.11.2013)

  Představený chrámu Petra a Pavla, Štěpán Sus, pokračuje ve svých provokačních akcích s cílem diskriminace a likvidace naší náboženské menšiny UP HKC.
  My už dva roky slavíme liturgii v dešti, v mrazu, ve sněhu na veřejné ulici. Přes všechny žádosti jste nám neumožnili ani dvě hodiny odsloužit nedělní svatou liturgii v chrámu, který máte nezákonně.
  Navrhujeme, aby od 17. listopadu do konce roku 2013 nám bylo umožněno v čase od 12:00-19:00 v chrámě odsloužit každou neděli dvě liturgie. Totiž v tomto čase Štěpán Sus bude konat své „pokojné“ pochody, při nichž bude do megafonů vykřikovat výzvy k pokání, aby na sebe upoutal pozornost mládeže, jak to oznamuje ve svém dopisu primátorovi.


  STOP eurointegraci (14.11.2013)

  O tom, že eurointegrace je ekonomickou sebevraždou, dnes už svědčí mnoho odborníků a uvádějí i konkrétní statistiky. Eurointegrace je navíc morální a duchovní sebevraždou rodiny, křesťanství i národa. Evropská unie není tou kulturní a křesťanskou Evropou, kterou známe z historie, ale je jejím hrobem.
  EU prosazuje jako prioritu – ještě před ekonomikou – ideologii homosexualismu. Tato ideologie ničí všechny morální i duchovní hodnoty, ničí spravedlivé a humánní vztahy mezi lidmi, a především ničí instituci rodiny.


  Rozjímání nad Ř 8,37-39

  Apoštol je přesvědčený, že nic nás nemůže odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši. A to je odpověď na otázku v 35. verši, kde je napsáno: „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?“ Nejprve apoštol píše: „Ani smrt, ani život…“ a pak jmenuje dalších 8 možných překážek. Apoštol zdůrazňuje, že Boží láska je v Kristu Ježíši. Víra a vydanost nás s Ježíšem sjednocuje. Boží láska pak natolik proměňuje naše myšlení i naše slabosti, že nás pak už nic nemůže od Ježíše odloučit. Toto je hluboká realita. O ní svědčí miliony mučedníků, kteří trpěli a obětovali svůj život pro Krista během celých dvou tisíciletí.


  Slovo života - Ř 8,37

  „Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval.“


  STOP byznysu s dětmi /dopis poslancům Parlamentu ČR/ (15.11.2013)

  Od 1. ledna 2014 má v České republice začít platit nový občanský zákoník. V oblasti rodinného práva nový občanský zákoník obsahuje velmi nepřesné a neurčité ustanovení 798, které zní: „Z činností souvisejících se zprostředkováním osvojení nesmí nikdo získat nepatřičný zisk“. Paragraf 798 v sobě skrývá veliké riziko zneužití.
  Každému je už nyní jasné, že se zde bude jednat o prodej dětí, ovšem, povolený zákonem za jakýsi povolený patřičný zisk. To je nemorálnost nejvyššího stupně! Podle slov odborníka na sociálně právní ochranu dětí paní JUDr. Vodičkové: „Je v každém případě neetické, aby někdo zprostředkovával osvojení dětí a měl z toho jakýkoliv zisk, ať už patřičný, nebo nepatřičný.“


  Výzva k odstoupení metropolity Vladimíra (10.11.2013)

  Metropolita Vladimír nese zodpovědnost za rozhodnutí, které způsobilo vážnou škodu pravoslavné církvi a rovněž ukrajinskému národu.
  Jde o podepsání výzvy ukrajinským občanům (září 2013), v níž byli věřící vybízeni, aby prosazovali vstup do EU. Ideologie EU postavila jako prioritu homosexualismus. Ten popírá všechny morální, duchovní i křesťanské hodnoty. Žádný biskup, žádný kněz, žádný věřící nemůže propagovat systém, který je ryze antikristovský a démonský.
  V Kyjevo-pečerské Lávře došlo 10. 11. 2013 k zaštítění mechanismu zločinné juvenilní justice – tzv. pěstounských byznys-rodin. Metropolita Vladimír k tomu dal své požehnání.
  Tato dvě gesta proti církvi i proti víře jsou znakem, že metropolita Vladimír nemůže už zastávat zodpovědný úřad.


  STOP pěstounským byznys-pseudorodinám! (10.11.2013)

  Pod rouškou církve dnes dochází k prosazování skrytého systému juvenilní justice, který se dopouští nejtěžších zločinů proti lidskosti, zločinů na bezbranných dětech. Součástí tohoto zločineckého systému jsou tzv. pěstounské – náhradní rodiny. Tento pozitivní pojem je podvodem. Nejde o skutečnou rodinu ani o skutečnou doživotní adopci. Pravý smysl pěstounských byznys-pseudorodin spočívá v tom, že jsou jen přestupnou stanicí pro děti ukradené z banálních příčin milujícím rodičům.
  Ve Francii je každé páté dítě rodičům ukradeno! Na Ukrajině se má vtělovat tzv. pařížský model. Ročně má být 30 – 50 000 dětí ukradeno milujícím rodičům a vyvezeno do zahraničí, kde budou děti dány přednostně homosexuálům, pedofilům a některé na orgány.


  Princip demokracie v masmédiích /dopis gubernátorovi lvovské oblasti/ (10.11.2013)

  Vážený pane gubernátore, Obracíme se na Vás v otázce televizního programu pod názvem „Lustrace“, který je vysílán na televizním kanálu ZIK každý pátek. Tyto programy se staly v poslední době ukázkou hrubé manipulace, veřejného očerňování a totální neobjektivity, tedy ideologického terorismu. Nemají nic společného ani s demokracií, ani se spravedlností, ani s pravdou. Naše náboženská menšina byla opakovaně a hrubě očerňována. Dokonce zazněla výzva k rozpalování náboženské nenávisti s cílem nás takzvaně „neutralizovat“. Připomínáme, že když se mluvilo o nás, nikdo nás nezval. To svědčí o mediální korupci.
  Žádáme Vás, abyste svou autoritou prosadil ve Lvově nejzákladnější principy demokracie a svobody slova v oblasti masmédií.


  Pirátský útok

  Dnes, 15. listopadu, se opakoval v pořadí již druhý barbarský útok na webové stránky Byzantského katolického patriarchátu a Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve.
  Najatí hackeři zaútočili přímo na server, na němž jsou naše stránky umístěny. Jelikož hrozilo velké nebezpečí poškození serveru, jeho vlastník byl nucen server zcela odpojit od internetové sítě. Několik desítek webových stránek, které jsou u něj na hostingu, tím pádem nepracovalo. Podle experta hackeři útočili z několika desítek počítačů během několika hodin, přibližně od 10.30 do 17.30. Jde zde o trestný zločin úmyslného ničení osobního vlastnictví.


  Vážení návštěvníci našich internetových stránek!

  Dnes od 16:00 přestaly naše stránky uogcc.org.ua, video.community.org.ua a vkpatriarhat.org.ua správně fungovat.
  Na našich stránkách poukazujeme na aktuální problémy, hlásáme pravdu, odhalujeme lež. Je jasné, že to se nelíbí těm, kteří pravdu nenávidí a snaží se nás zničit jako konkurenty. Vzhledem k nedávným událostem, kdy nám apostatičtí církevníci UHKC oficiálně „vyhlásili válku“, je zde velká pravděpodobnost, že naše stránky budou „zvenčí“ likvidovány najatými hackery jako se to stalo dnes.


  Pastýřský list věřícím UHKC (8.11.2013)

  V čem se naše pravověrná církev liší od současné UHKC? Jsme pokračovatelé mučednické církve, která byla v ilegalitě. Nepřijali jsme žádné nové učení – hereze, které přijal kardinál Huzar. Pokud je řeč o sektě, tak sektou jsou ti, kteří přijali nové učení kard. Huzara, který schvaluje homosexualismus, zpochybňuje Božství našeho Spasitele i Panenství Přesvaté Bohorodičky a rovněž věčnost pekla. Navíc, věští kyvadlem a schvaluje okultismus. Přinutil kněze, aby katolíky v liturgii nazývali „pravoslavnými křesťany“ a zabránil jim klečet při svatém přijímání.


  Dopis posvátnému Synodu pravoslavné církve v Bělorusku (8.11.2013)

  Vážení otcové posvátného synodu! Obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát v otázce odstoupení ex-patriarcha Kirilla.
  Za synkretistické gesto v Astaně, jak dobře víte, od něj odstoupila Boží blahodať.
  Dalším pohoršením je, že mlčí k aktuálním problémům v otázce homosexualismu a juvenilní justice, anebo vydává jen dvojsmyslná či alibistická prohlášení. Dalším problémem je jeho vehementní prosazování buddhismu. Rovněž jeho gesto udělení vyznamenání představiteli islámu, vede v dnešní době k destrukci pravoslavné víry.
  Proto vás vybízíme, abyste vyzvali ex-patriarcha, aby odstoupil. Pokud neodstoupí, je vaší povinností před Bohem oddělit se od moskevského patriarchátu a vyhlásit vlastní patriarchát pro Bělorusko.


  Dopis synodu biskupů Moldávie (8.11.2013)

  Nebuďte smutní, že lobbyisté eurosodomismu nedávno naaranžovali v Kišiněvě stotisícovou pseudomanifestaci, jakoby byla projevem vůle národa. Nechceme zde mluvit o metodách, které zrádní aktivisté globalizace používají.
  Co se týče moskevského patriarcha Kirilla, tak od něj odstoupila Boží blahodať za synkretistické gesto v Astaně. Dává mládeži buddhisty za příklad a sám se s nimi setkává. Rovněž jeho gesto udělení vyznamenání představiteli islámu vede v dnešní době k destrukci pravoslavné víry.
  Proto vás vybízíme, abyste vyzvali ex-patriarcha, aby odstoupil, a mohl být zvolen pravověrný patriarcha. Pokud neodstoupí, je vaší povinností před Bohem oddělit se od moskevského patriarchátu a vyhlásit vlastní patriarchát pro Moldávii.


  Výzva studentům Ukrajiny (7.11.2013)

  Národ hledá morální a odvážné osobnosti, které jsou ochotny pro morální a duchovní hodnoty snášet pronásledování, perzekuce, vězení, a třeba i smrt. Bez těchto hrdinů Ukrajina i Rusko zahynou. Mnozí už za peníze a kariéru prodali svou vlastní duši a svůj národ postupně vydávají na zločinnou genocidu. Tu dnes nejde jen o život časný, ale i věčný! EU, to už není křesťanská Evropa, to je satanizace evropských národů zločinnými a amorálními antizákony.


  Výzva k mobilizaci studentům Ruska (7.11.2013)

  Žijeme v období, kdy vypukla nejkrutější a nejrafinovanější válka v celé historii. Tragedií je, že se nikdo neorientuje. Zavedl se systém imaginárních pojmů, kde se za slovy skrývá opačný význam. Jde o psychologickou válku. Zločiny proti lidskosti a proti dětem nazvali „právem dětí“. Jestliže nepřítel v této válce není identifikován, tak proti komu bojovat a jak?
  Skrze pravdivé pokání a obrácení od systému zrady budou Ukrajina i Rusko zachráněny před plánovanou satanizací a genocidou.
  1) přijmi vírou Ježíše za svého Spasitele a Pána. Obnov ponořením ve vodě svůj křest.
  2) přijmi modlitební řád jedné hodiny za den jako slib Bohu na jeden rok.
  3) čti Písmo svaté a životy svatých a mučedníků.
  4) najdi si stejně smýšlející, kteří jsou ochotni udělat totéž. Konejte osobní misii, ale také vyjděte do ulic.


  Stop krádežím dětí v Moskvě! (1.11.2013)

  Primátor Moskvy vydal nařízení, že od 1. 11. 2013 každá žena, která čeká dítě, musí být podrobena inspekci speciální komise. Tato komise buď vydá, anebo nevydá potvrzení, že v rodině nebyla předem zjištěna nezabezpečenost. Rodičům, kterým komise odmítne vydat potvrzení, bude dítě už nenávratně ukradeno.
  Moskvané, rodiče, studenti, členové občanských organizací, všichni lidé dobré vůle, povstaňte! Hned nyní, z počátku listopadu, se v Moskvě zmobilizujte v masových manifestacích. Nekompromisně žádejte odvolání primátora, který zavádí genocidu novorozeňat! Rodiče a studenti RF, povstaňte za Moskvu ve všech městech Ruska. Ani jedno novorozeně nesmí být ukradeno ani prodáno na Západ! Když dnes nezastavíte katastrofu v Moskvě, zítra bude ve vaší gubernii!


  Otevřený dopis předsedovi vlády Ukrajiny (1.11.2013)

  5.11.2013 Vám má být předložena k podepsání smlouva s americkou firmou Chevron o těžbě břidlicového plynu na území Lvovské a Ivano-Frankivské oblasti.
  Demagogové v masmédiích tvrdí, že těžba břidlicového plynu bude pro Ukrajinu lukrativní, a navíc se prý osvobodíme od závislosti na Rusku v otázce plynu. Jde o kolosální manipulaci. Těžba břidlicového plynu je spojena se ztrátou imunity a nezávislosti Ukrajiny.
  věříme, že máte zdravý rozum, jste čestný člověk, nenecháte se uplatit ani zastrašit. Raději čestně odejděte z úřadu premiéra, než byste měl vzít na sebe zločin proti Konstituci i proti národu Ukrajiny. Buďte hrdinou a nepodepisujte sebevražednou smlouvu s americkou firmou!


  Otevřený dopis prezidentu Ruska (9.11.2013)

  Obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát v záležitosti vaší plánované návštěvy Vatikánu.
  Z hlediska evangelia i učení církve je pseudo-papež František neplatným papežem. Dne 15. 9. 2009 na něho byla už jako na kardinála zveřejněna anathema dle Gal 1,8-9. Ve věroučné bule papeže Pavla IV. je vyjádřena křesťanská nauka: pokud se nějaký biskup anebo papež dopustil hereze, úřad mu nepatří a všechno, co koná, je neplatné. Toto se v plné míře vztahuje na pseudo-papeže Františka. František navíc reprezentuje globalizačního ducha Nového světového řádu, který je spojen s herezemi, se synkretismem s pohanskými religiemi (New Age) a s homosexualismem.
  Pokud navštívíte Vatikán Vaše návštěva bude pokládána za gesto jednoty s duchem apostaze Vatikánu i s duchem autogenocidní globalizace Nového světového řádu.


  Slovo života - Ř 8,36

  „Jak je napsáno: ‚Celý den jsme pro tebe vydáváni na smrt, pokládají nás za ovce určené k porážce.‘“


  Odstupte z úřadu! /dopis ex-patriarchovi Bartolomějovi/ (27.10.2013)

  Masmédia zveřejnila informaci o Vaší údajné snaze o obnovu modlitebního a mnišského života na hoře Athos. Vy však pod zbožnými frázemi sledujete likvidaci tohoto duchovního centra.
  Po příkladu odpadlé západní hierarchie, která uctívá jiné religie a jejich démony, byste Athosu připravil stejný osud, jaký potkal Assisi. Chybí už jen na revanš pozvat „papeže“ Františka, představitele hinduismu, buddhismu, satanského voodoo, aby zde všichni v míru sdíleli jednotu antikristova ducha.
  Pán Ježíš Kristus Vás našim prostřednictvím vyzývá: Opusťte úřad, který už okupujete nezákonně!


  Odejděte z úřadu! /dopis ex-patriarchovi Kirillovi/ (27.10.2013)

  Masmédia opublikovala informaci o Vašem setkání s představitelem islámu v Rusku. Na fotografii máte na hlavě malý kříž. Muslim, který stojí zpříma, má na hlavě malý půlměsíc. Vaše úklona znázorňuje, že kříž, symbol Krista, na Vaší hlavě se klaní půlměsíci! To není malicherná symbolika!
  Je jubilejní rok křtu Kyjevské Rusi. Vy udílíte vyznamenání představiteli islámu, setkáváte se v hlavním chrámě v Moskvě s představeným buddhistického kláštera. Mladou generaci svádíte k synkretismu, když jí dáváte buddhisty za vzor, ale o pravdivém vzoru svatých a mučedníků mlčíte.
  Jménem Trojjediného Boha Vás vyzýváme: Opusťte úřad, který dle Gal 1,8-9 už nezákonně okupujete.
  Vaše zůstávání v úřadu vnáší prokletí nejen na pravoslavnou církev, ale i na ruský a ukrajinský národ.


  Plnomocné odpustky za zemřelé? (30.10.2013)

  Každoročně od 1. do 8. listopadu získávali římsko-katolíci plnomocné odpustky pro duše v očistci. Církev stanovila tyto podmínky: zpověď, svaté přijímání, návštěva hřbitova, modlitba na úmysl Svatého otce.
  V současnosti je období Božího interdiktu, proto ani plnomocné odpustky není možné získat! Důvodem je dovršení apostaze katolické církve, k níž došlo 1. 5. 2011 beatifikací papeže-apostaty Jana Pavla II. Prokletí dle Gal 1,8-9 dopadlo na Vatikán, a tím i na celou katolickou církev.
  Je třeba si uvědomit důsledky apostaze Vatikánu: plnomocné odpustky za duše v očistci nezískává katolík, který tvoří jednotu se současným papežem a modlí se na jeho úmysl.
  Řešení je pouze jedno – pravdivé pokání: odřeknutí se herezí neomodernismu i synkretismu Assisi a navrácení se k pravověrnému učení a spasitelné víře.


  Výzva francouzským katolíkům i lidem dobré vůle (27.10.2013)

  Evropská unie vyhlásila antidesatero takzvanou Lisabonskou smlouvou, která jako základ antimorálky a antizákonnosti zavádí gender homosexualismus. V této historické chvíli by měla církevní hierarchie dát jasné slovo.
  Poděkování patří skupině odvážných kněží, kteří stojí na straně národa požadujícího zrušení homodiktatury spojené s kradením dětí a jejich pseudo-adopcí homosexuály a pedofily. Tragedií však je, že katolická hierarchie v této době koncentruje pozornost na změnu v modlitbě Otčenáš! Krok takzvané úpravy textu přináší dvojí škodu:
  1) Lidé se už nebudou moci společně modlit. Tyto úpravy způsobí v historické chvíli napětí a nejednotu.
  2) Dnes upraví jednu část a podle této takzvaně vědecké recenze budou upravovat další části Kristovy modlitby.  Listy z UA 11/2013

  Veřejná výzva Vatikánu (19.10.2013)

  Byzantský katolický patriarchát se obrací na vedení Vatikánu, aby zastavil náboženskou diskriminaci věřících Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UP HKC).
  UP HKC se oddělila od herezí Huzara a Vatikánu. Ať Vatikán dá najevo pravdivou toleranci vůči UP HKC, kterou zabezpečuje Charta základních lidských práv!
  Pokud Vatikán bude i nadále mlčet k veřejným zločinům představitelů UHKC na Ukrajině, prozrazuje, že sám je hlavou zločinného „talibanu“!


  Stop eurointegraci! (19.10.2013)

  Ukrajina hrubě a soustavně narušuje základní lidská práva v oblasti svobody svědomí a náboženského vyznání. Synod biskupů Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UP HKC) proto kategoricky požaduje zákaz listopadové eurointegrace Ukrajiny.


  Slovo života - Ř 8,35

  „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč?“


  Rozjímání nad Ř 8,35-36

  Kdo je Bůh? Co je Boží láska? Můžeme si ji uvědomit i rozumem. Bůh je Stvořitel všeho viditelného i neviditelného. On stvořil i mě. On mě zná, On mi dal Ducha života a skrze pozemské rodiče tento časný život. On chce mé největší štěstí, a to po celou věčnost. On za mě vydal svého Jednorozeného Syna na potupnou smrt. Tuto Boží lásku mám přijmout. Je vlita skrze Ducha svatého do našich srdcí.


  Stop eurointegraci – náboženská diskriminace (17.10.2013)

  Sestry monastýru sv. proroka Eliáše ve Lvově tímto veřejně upozorňují vedení EU i evropskou veřejnost na hrubé porušování lidských práv na Ukrajině. Pokud nebude řešena otázka hrubé náboženské diskriminace, není možné uvažovat o eurointegraci Ukrajiny.


  Výzva k pokání ukrajinské vládě (9.10.2013)

  Zradili jste národ, který vás zvolil, abyste ho zastupovali, abyste chránili spravedlivé zákony, které trestají zločiny a chrání nevinné občany. Dostali jste vládu nad ukrajinským národem, který si letos připomíná jubileum křtu Kyjevské Rusi v Dněpru. Svatý Vladimír tímto gestem vešel do kulturní Evropy, která byla budována na křesťanských základech. Vy jste kvůli úplatkům a slibům přijali ducha autogenocidy, za nímž stojí amerikanismus a svobodní zednáři. Zradili jste své svědomí, zradili jste národ, zradili jste i Boha!


  Výzva ukrajinskému národu k pokání (9.10.2013)

  Vážení občané Ukrajiny! Před několika dny se na vás obrátili představitelé pravoslavných, katolických a protestantských církví, abyste podporovali tzv. eurointegraci a učinili tzv. svobodné rozhodnutí. Pokrytecky vám zamlčeli, že součástí eurointegrace je přijetí amorálního homosexualismu, zločinného kradení dětí a otravy teritoria těžbou břidlicového plynu. My vás naproti tomu upozorňujeme, že vstup do EU je morální, duchovní a fyzickou autogenocidou Ukrajiny.
  Navádět národ k přijetí sebevražedné asociace může jen člověk, který ztratil svědomí a rozum.


  Zachraňte Ukrajinu! – Vyhlaste autonomii! (8.10.2013)

  Členové zastupitelstva Lvovské oblastní rady 3. října 2013 přijali protistátní usnesení o těžbě škodlivého břidlicového plynu na teritoriu Lvovské oblasti. 66 koupených zastupitelů zradilo národ tím, že vědomě schválili smlouvu s americkou firmou Chevron na 50 let. Porušili pět článků Ukrajinské Konstituce (čl. 1–5).
  Veřejnost Lvovské oblasti kategoricky vystoupila proti smlouvě o těžbě břidlicového plynu. Bohužel, zastupitelé zradili své voliče, vlast i budoucí pokolení.
  Ať poslanci oblastních rad východní, jižní i centrální Ukrajiny využijí samosprávu ve shodě s duchem Konstituce! Ať se sjednotí a vyhlásí autonomii od státních zrádců. Tato autonomie bude respektovat vůli většiny národa, kterou garantuje Konstituce.


  Prohlášení českým biskupům, kněžím i laikům (7.10.2013)

  Letos si připomínáme výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a christianizaci českého i slovenského národa. Svatí Cyril a Metoděj nepřinesli jen překlad Písma do staroslověnštiny či překlad liturgických textů východní liturgie sv. Jana Zlatoústého, ale prosadili i změnu pohanského zákonodárství na křesťanské. Dnes naproti tomu Lisabonská smlouva de facto uzákonila opak – návrat k démonskému pohanství i s demoralizací a oběťmi dětí.


  Dopis poslancům parlamentu Ukrajiny a členům zastupitelstev (2.10.2013)

  Byli jste zvoleni občany, abyste prosazovali jejich zájmy, ne své egoistické zájmy, či dokonce zájmy zločinců či masových vrahů, kteří chtějí zlikvidovat vás, vaše děti, vaše vnuky i celý ukrajinský národ. Vy, jako křesťané, jako lidské bytosti s rozumem a svobodnou vůlí, budete skládat účty v hodině smrti před Bohem. Buď se jako poslanci postavíte za Boha a za Ukrajinu, anebo za satana a genocidu Ukrajiny. Zodpovědnost ve svém úřadu máte nejen sami za sebe, ale i za celý ukrajinský národ.


  Dopis vedoucímu oddělení Ministerstva kultury pro záležitosti církví a národností (14.10.2013)

  Obrací se na Vás arcibiskup UP HKC. Po 4 letech diskriminace naší náboženské menšiny Vás žádáme, abyste ji zakončil zaregistrováním naší církve. Naše náboženská menšina není žádnou destruktivní sektou! Je tradiční křesťanskou – řeckokatolickou církví. Liší se od Ukrajinské řeckokatolické církve pouze jednou věcí: veřejně se oddělila od herezí kardinála Huzara.
  Čtyři roky Huzarovi stoupenci soustavně ovlivňovali státní úřady, konkrétně Vaše předchůdce Rešetnikova, Bohuckého, Lubčika – a to psychologicky i finančně. Jejich cílem bylo, aby naši UP HKC nezaregistrovali. Pokládají nás za nežádoucí konkurenci, a proto neváhali porušovat ani zákony Ukrajiny.


  Dopis Delegaci Evropské unie na Ukrajině (14.10.2013)

  My vyjadřujeme vůli ukrajinského národa. Ukrajina nechce do EU! Ukrajina si chce zachovat vlastní samostatnost! Ukrajina chce zachovat morální a křesťanské hodnoty! Ukrajina chce ekonomický rozvoj, který ji zabezpečí jedině distancování se od EU a uzavření smlouvy s Celní unií. Toto je vůle každého myslícího Ukrajince a patriota. Evropské unie je hrobem Ukrajiny.


  Otevřený dopis prezidentu Obamovi (14.10.2013)

  Lid Ukrajiny kategoricky protestuje proti chemické zbrani, kterou je ve své podstatě těžba břidlicového plynu. Jde o tisíce tun otravných chemikálií, které otráví přírodní vody, zničí půdu i ovzduší.
  Navíc vaše americká firma Chevron drze požaduje, aby mohla všechno přírodní bohatství, na které při těžbě břidlicového plynu narazí, vydrancovat z naší země.
  Žádáme: odvolejte chemické bombardování našeho národa skrze firmu Chevron a netlačte náš národ do EU, protože je to morální, fyzickou a ekonomickou sebevraždou Ukrajiny.


  Dopis Ministerstvu agrární politiky Ukrajiny (14.10.2013)

  My, občané Ukrajiny, žádáme Ministerstvo agrární politiky Ukrajiny, aby vzneslo protest proti zničení přírody a úrodné půdy těžbou břidlicového plynu. Následky této devastace přírody jsou podobné Černobylu. Chemickými jedy jsou ničeny nejen povrchové, ale i podzemní vody a úrodná půda. Jde o trávení rostlin i zvířat. Řekami se otrava roznáší na celé území a zasahuje i ovzduší. Těžba vyvolává zemětřesení – na Ukrajině je nebezpečí 6 stupňů Richterovy škály.


  Dopis Ministerstvu sociální politiky Ukrajiny (14.10.2013)

  Občané Ukrajiny protestují proti zločinnému systému juvenilní justice, která pod umělými důvody krade děti milujícím rodičům. Jde o zločiny proti lidskosti vůči dětem! Jde o satanizaci nevinných dětí, zničení jejich psychiky a naprogramování je na nenávist.
  Kategoricky protestujeme proti Haagské konvenci, která tyto zločiny umožňuje. Žádáme, aby bylo zamezeno její ratifikaci v parlamentu.
  Zároveň žádáme o zrušení systému juvenilní justice a sítě sociálních pracovníků, která je na ni napojena. Takoví sociální „specialisté“ neslouží dobru, ale autogenocidě Ukrajiny.


  Výzva prezidentovi a ruské vládě (14.10.2013)

  Dnes jsou národy okupovány a likvidovány prostřednictvím zákonů, které jim byly vnuceny systémem celosvětové globalizace. Především je vyhlášen boj proti dětem!
  Rusko je vystaveno obzvlášť silnému tlaku. Jestliže nebudou zrušeny zločinné zákony PS RE a ratifikace zločinných konvencí, Rusko si samo vykoná sebevraždu, podobně, jako se to děje už v mnoha zemích EU. Duch autogenocidy se šíří i skrze prokletí – anathemu, kterou na sebe svou zradou stáhl ex-patriarcha Kirill.


  Slovo života - Ř 8,34

  "Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen je na pravici Boží a přimlouvá se za nás."


  Výzva k pokání církevním představitelům (9.10.2013)

  Vaše výzva občanům a vaše gesto návštěvy Bruselu ve dnech 30. 9.-2. 10. 2013 bylo veřejnou zradou Krista, církve i ukrajinského národa! Vy jste v kritické chvíli zradili! Místo toho, abyste postavili varovnou značku před propastí homosexualismu, krádeží dětí a trávení životního prostředí břidlicovým plynem, učinili jste opak. De facto jste vyzvali křesťany i obyvatele Ukrajiny k morální i fyzické sebevraždě. To je do nebe volající zločin! Za to na vás dopadla Boží anathema, prokletí, které skrze vás nyní progresuje na všechny, kteří jsou vám podřízeni. A nejen na ně, ale i na celou Ukrajinu.


  Boží anathema na církevních leaderech Ukrajiny (2.10.2013)

  Takzvaná „naléhavá výzva“ církevních leaderů Ukrajiny ukrajinským občanům k evropské integraci je zradou Boha, církve i národa. Tito leadeři veřejně klamou národ i věřící. Ztotožňují historické, evropské hodnoty, které byly postaveny na křesťanských základech, s novým, protikřesťanským systémem Evropské unie. Ta všechny morální a křesťanské hodnoty radikálně likviduje. Vyhlásila vzpouru proti Bohu a Božím zákonům prosazováním ideologie gender-homosexualismu. Ve svém důsledku vede k satanizaci Evropy.  Listy z UA 10/2013

  Rozjímání nad Ř 8,33-34

  Je otázkou, kdo bude obviňovat vyvolené Boží. Obviňovat mohou démoni, obviňovat mohou lidé, obviňovat může naše svědomí, obviňovat nás může Bůh. Kdo se dopustí proviny, na toho dopadá spravedlivý trest. „Odplata za hřích je smrt.“ (Ř 6,23) „Všichni zhřešili a jsou daleko od slávy Boží“. (Ř 3,23) Bůh ale ospravedlňuje. Jak ospravedlňuje? „Zadarmo, milostí Boží, skrze vykoupení, které se stalo v Kristu Ježíši“. (Ř 3,24) Koho ospravedlňuje? Toho, kdo věří v Ježíše a vírou přijímá moc Jeho vykupitelské smrti na kříži za nás.


  Huzar a Haagská úmluva (22.9.2013)

  Kardinál Huzar, kromě prosazování systému náhradních byznys pseudo-rodin, prosazuje i prodej dětí na Západ. Tyto náhradní rodiny může založit dokonce jen jeden člověk, který nežije v manželství, tedy i homosexuálové a pedofilové. V Americe se při 5000 transplantacích ročně používají orgány z černého trhu s dětmi.
  Huzar se vehementně staví za Haagskou úmluvu o tzv. ochraně dětí, která ve skutečnosti tento mezinárodní zločinný byznys s dětmi prosazuje. Huzar na poslance parlamentu, kteří nechtějí, aby děti byly prodávány na Západ, chce vzít hůl, jak se ve veřejném interview vyjádřil, pořádně jim nabít, aby prý přišli k rozumu. Ve skutečnosti by měli vzít hole všichni rodiče a bít Huzara. Tu jde o nejtěžší zločin proti dětem, rodičům i národu!


  Nekrvavá revoluce /manifest ruskému národu/ - 1. část (21.9.2013)

  Falešným pojetím demokracie byl vytvořen prostor k vybudování skrytých antinárodních struktur, které vedou k sebezničení ruského národa. Protestem proti tomuto jevu jsou podpisy dvou milionů ruských občanů. Žádají odvolání všech zaprodanců západní globalizace ze všech ministerstev a klíčových míst ve vládě. Tato očista povede k záchraně ruské samostatnosti před smrtící globalizací. Byl vznesen požadavek na odvolání premiéra Medveděva. On už dříve přijal zločinný experiment proti ruským dětem pod názvem Dětství 2030.
  Medveděv se v roce 2009 při obřadu provedeném buddhistickým lámou v datsanu v Ivolze, zasvětil démonu Bílé Táry. Tím se dobrovolně zřekl svých křesťanských kořenů. Medveděv a jeho stoupenci ve vládě musí být bezpodmínečně z úřadů odvoláni. Projevili se jako vlastizrádci a agenti připravované sebevraždy Ruska.


  Nekrvavá revoluce – 2. část: Reforma církve (21.9.2013)

  Aby nastalo vzkříšení národa a obnova rodiny, musí být hlásáno Boží slovo v plnosti. Aby bylo navíc hlásáno i v moci a síle a mohlo prokvasit národ, musí zde být osobnosti, které Boží slovo žijí, tedy realizují. Proto musí každý křesťan konat pokání za sebe i za hříchy svých rodičů a prarodičů. Duch Boží pak dá sílu k záchraně ruského národa.


  Slovo života - Ř 8,33

  "Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje!"


  Kdo je ve skutečnosti osel? (18.9.2013)

  Ruské výzkumy dokázaly, že chemické zbraně byly použity povstalci, které podporuje Amerika. V této situaci na summitu G20 uražený Obama, místo pravdivé sebekritiky, zaútočil na prezidenta Ruska. Proti pravdě a proti vší etiketě ho urážlivě nazval oslem.
  Kdo je ale osel? Ten, kdo zakazuje homosexualismus, který ničí jedince, rodinu i národ, anebo ten, kdo ho propaguje jako prioritu zahraniční politiky? Zde je ale třeba položit ještě i jinou otázku: Kdo je masovým vrahem a kdo je mírotvorcem? Mírotvorcem je ten, kdo zastavil katastrofu a masovým vrahem je ten, kdo ji prosazoval.


  Ex-patriarcha Kirill propaguje pohanství (14.9.2013)

  4. září 2013, na pozvání hlavy Ruské pravoslavné církve (RPC) Kirilla, navštívil chrám Svatého Spasitele v Moskvě představený čínského buddhistického kláštera Šaolinu.
  Hlava RPC vyzval současnou mládež k „obeznámení se se zkušeností zdrženlivosti šaolinských mnichů“.
  Povzbuzovat mládež, dezorientovanou destruktivními vlivy Západu a okultismem Východu, k získávání zkušeností s falešným duchovnem, je zločinem! Je třeba ukázat mladým na pravou cestu Pravdy a spásy, která je v Kristu a v Jeho evangeliu.
  Buddhističtí mniši přijímají skrze meditace falešnou sílu od démonů. Křesťan skrze modlitbu přijímá sílu od samotného Spasitele Ježíše Krista.


  Monsignor Ševčuk – falešný prorok (13.9.2013)

  Na 10. 9. 2013 pozvali zednáři dvou lvovských lóží hlavu UHKC, monsignora Ševčuka na Polytechnickou univerzitu ve Lvově. Ševčuk je v plné jednotě ducha s kardinálem Huzarem a s jeho zednářskou skupinou „Prvního prosince“. Ševčuk i zednáři mají plán vytvořit jednu Kyjevskou místní církev. Sebe v ní Ševčuk vidí jako patriarchu – ale s duchem antikrista.
  Na otázku, zda je „pro“ evropskou integraci, výrazně odpověděl: „Ano!“ Bylo mu namítnuto, že vstup do EU je podmíněn podepsáním zákona č. 2342 a přijetím ideologie homosexualismu. Ševčuk dal pokryteckou odpověď: „Já vám odpovím nestandardně – jsem „pro“ eurointegraci, ale і proti homosexualitě“. V podstatě tvrdí: „Chci skočit do vody, ale nechci být mokrý“.


  Návštěva ex-patriarchy Kirilla v Moldavsku (13.9.2013)

  Premiér Moldavska i se svými stoupenci zradil Boha i celý moldavský národ. Prosadil amorální homosexuální zákony. Proti tomuto zločinu jste se vy, moldavští biskupové, jako praví pastýři odvážně postavili. Moldavsko navštívil apostata Kirill, který už nezákonně okupuje úřad patriarchy, a setkal se se zrádným premiérem. Místo toho, aby odsoudil zločin a podpořil pravoslavnou víru i vás, biskupy a národ, pokrytecky hovoří o tom, že on se do politiky nemíchá. Ve skutečnosti svým gestem dal najevo jednotu ducha se zrádným premiérem, a tím schválil jeho program likvidace křesťanství i národa.


  Manifestace 13.-14.října

  Co vstup do EU přinese?
  Vstupem do Evropské unie (EU) bude Ukrajina zavázána vydat zákaz na prodej masa, vajec, sádla, másla, mléka, sýra, vyrobených v domácnosti. Tím budou venkované zbaveni prostředků vlastní existence.
  Ve státech EU jsou uzákoněny homosexuální sňatky a adopce dětí do těchto tzv. náhradních rodin. Vaše děti vám, milujícím rodičům, budou kradeny pro homosexuály, kteří nemají děti. Boží zákony jsou rušeny a je uzákoňována gender-satanizace.
  Ukrajina ztratí nezávislost, kulturní hodnoty, duchovní tradici a národní identitu.
  Vy rozhodujete o sobě i o svých dětech. Pokud nechcete, aby Ukrajina vstoupila do EU, pak v neděli 13. října uspořádejte manifestaci s transparenty ve své vesnici či městě. Na druhý den ve svátek Pokrovu Přesvaté Bohorodičky, 14. října, ať jsou manifestace v Kyjevě proti anexi Ukrajiny k EU!
  VIDEO>>>


  Rozjímání nad Ř 8,31-32

  Je dobré si uvědomit místo množného čísla „nás všechny“ a „nám“ – slovo „mě“ a „mi“. Je třeba znovu si uvědomit Boží lásku, že Nebeský Otec za mě obětoval svého Syna a neušetřil Ho před utrpením, ponížením a smrtí. Toto je důkaz Boží lásky ke mně, a já na to tak často zapomínám. Pohled na kříž mi má připomínat lásku Ježíšovu ke mně, který za mě dobrovolně přijal utrpení a smrt. Jak mohu být lhostejný k této lásce? Mohl Bůh, ač je všemohoucí, projevit svou lásku ke mně víc? Kristův kříž je úzká cesta do života věčného, do věčné slávy. Kam i Ježíš skrze svou smrt vešel a kde mi připravil a rezervuje místo.


  Slovo života - Ř 8,32

  “On neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všechno?”


  28. září – sv. Václava, den státnosti ČR (11.9.2013)

  Byzantský katolický patriarchát v rámci každoročních čtyřech tradičních manifestací vyzývá všechny české patrioty, křesťany i lidi dobré vůle, aby v tento den, to je v sobotu, 28. září, ve všech vesnicích i městech, zorganizovali a zrealizovali mírné manifestace pod heslem „Obnova rodiny – vzkříšení národa“.
  Pokud má parlament a poslanci hájit zájmy lidu a odvážně se postavit proti negativnímu tlaku, který vede k demoralizaci jedince i k likvidaci instituce rodiny, potřebuje podporu národa. Národ se musí probrat z pasivity a v těchto mírných manifestacích vyjádřit politikům podporu k záchraně dětí i vlastního národa.


  Pastýřský list ukrajinskému národu (11.9.2013)

  V boji za záchranu křesťanství a lidstva má dnes Ukrajina a Rusko klíčovou úlohu! Globalizátoři to dobře vědí, a proto soustředili celou svou sílu na anexi Ukrajiny k EU. Stanovili 4 sebevražedné podmínky:
  1) Sebevražda ekonomická: v roce 2013 jen zadluženost států eurozóny dosáhla 11,1 trilionu euro. Ukrajina by svým vstupem do EU zdědila trilionové dluhy.
  Smlouva o asociaci obsahuje bod, kterým se Ukrajina zaváže přijímat výrobky z EU bez kontroly.
  2) sebevražda politická: změnou zákonodárství a předáním výkonné moci státu (soudů, státních zastupitelství, policie) do rukou západních globalizátorů,
  3) sebevražda národnostní: postupnou ztrátou nezávislosti,
  4) sebevražda křesťanství: rušením Božích zákonů a nastolením gender-homodiktatury.
  VIDEO>>>


  Presumpce neviny contra 2342 (7.9.2013)

  V pátek 6. 9. 2013 byl k hlasování znovu předložen návrh zákona č. 2342, který už byl několikrát odročen a proti kterému veřejnost vytrvale manifestovala.
  Zákon je totiž sestaven tak, že zcela popírá základní soudní princip „presumpce neviny“.
  Poprvé se převrácený soudní princip objevuje v souvislosti s prosazováním homodiktatury (návrh zákona 2342). Podle tohoto zločinného principu je každý občan potencionálním zločincem. V souvislosti s homosexualismem to znamená, že většina morálního obyvatelstva, tedy všichni křesťané, budou sedět na lavici obžalovaných.
  Pokud tito obžalovaní nedokáží svou nevinu, bude s nimi nakládáno jako s kriminálními živly. Vina se dokonce týká už jen úmyslu údajné diskriminace sexuálních maniaků a deviantů. Jedná se o uzákoňování série justičních zločinů s cílem zavedení homodiktatury, a tím postupné autogenocidy národa.


  2342 a juvenilní justice (7.9.2013)

  Zrušení principu „presumpce neviny“ staví celé soudnictví na hlavu.
  Tuto organizovanou zločinnost vidíme už v mnoha zemích EU na systému juvenilní justice. Zrušením presumpce neviny se všichni rodiče stávají potenciálními zločinci. Sociální služba má tzv. právo jim bez soudu a bez důkazu viny sebrat dítě. Když chtějí rodiče dítě nazpět, už se musí soudit a dokazovat svou nevinu. Prakticky už ale nikomu dítě nevrátí. Jde o monstrprocesy. Bezmocní rodiče se psychicky hroutí, končí ve vězeních a mnozí z nich páchají sebevraždu. Medializace je trestná a nikde se nemohou dovolat spravedlnosti. Přijetím těchto pseudozákonů je uzákoněna bezzákonnost a zločin. Nevinní rodiče jsou na tom hůř než v době vojenské okupace fašisty.


  Zrušení funkce ombudsmana na Ukrajině (7.9.2013)

  Bylo dokázáno, že návrh zákona 2342 je postaven na zločinném principu, podle něhož obviněný musí dokázat svou nevinu, jinak je souzen jako vinný. Ombudsman pí. Lutkovská, ale místo toho, aby hájila lidská práva ukrajinských občanů a dožadovala se spravedlivého zrušení zločinného zákona, jede do Bruselu. Chce v Evropské komisi zajistit, aby byl přijat nový zákon, který zvýší její kompetence, a tím bude podstata protikonstitučního zákona 2342 prosazena, i když jiným způsobem.
  Vzhledem k tomu, že došlo k vážné kolizi při prosazování návrhu zákona č. 2342, vyžadujeme, aby paní Lutkovská byla odvolána z funkce a samotná instituce ombudsmana byla na Ukrajině zrušena.


  Patriarcha Kirill zradil Krista, církev i národ (6.9.2013)

  Realitou je, že Kirill na sebe svolal Boží prokletí, anathemu, a sám se vyloučil z Kristova Mystického Těla, církve. Ve viditelné struktuře církve už zastává úřad nezákonně. Milost Ducha svatého od něj odstoupila především za apostatické gesto v Astaně dne 30. 5. 2012. Přestoupil nejen církevní kánony, ale i podstatné pravdy evangelia a dopustil se hereze a synkretismu s pohanstvím.
  Pravoslavná církev má pro budoucnost Ruska a Ukrajiny klíčovou roli. Spočívá na ní velká zodpovědnost před Bohem, před církví i před národem. Patriarcha Ruska, Kirill, na němž spočívá Boží anathema, vnáší prokletí na církev i národ, a proto musí být co nejdříve odvolán z funkce.


  Výzva vládě a lidu USA (4.9.2013)

  Dne 3. září 2013 Kongres schválil požadavek prezidenta Obamy k bombardování nezávislého státu Sýrie.
  Byzantský katolický patriarchát spolu se všemi pravověrnými křesťany a lidmi dobré vůle proti tomuto mezinárodnímu zločinu kategoricky protestuje!
  VIDEO>>>  Listy z UA 9/2013

  Slovo života - Ř 8,31

  “Co k tomu tedy řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám?”


  Koncept pastierskeho listu pre biskupov Slovenska (31.8.2013)

  Byzantský katolícky patriarchát Ťa vyzval k napísaniu pastierskeho listu pre Tvoju diecézu, za ktorú nesieš pred Bohom zodpovednosť. To, že si na seba zapretím viery uvrhol Božie prekliatie – anatému, je realita. Boh Ti teraz však dáva šancu k pokániu, aby si sa odvážne postavil za Božie zákony, za záchranu rodiny a zvlášť detí. Posielame Ti koncept listu, Ty ho môžeš podpísať a vziať na seba zodpovednosť, alebo môžeš napísať iný, ale dôležité je, aby si povedal jasné a konkrétne slovo. Dnes už nie je čas na zbožné frázy. „Vaša reč nech je áno – áno, nie – nie. Čo je navyše, je od zlého“. Buď odvážny, Boh Ťa bude súdiť a On Ti tiež dá odmenu za vernosť.


  Výzva katolíckym kňazom (31.8.2013)

  Byzantský katolícky patriarchát sa Ťa pýta, či si duchovným otcom alebo si sa stal duchovným vrahom. Pýta sa Ťa, či slúžiš Kristovi, alebo antikristovi? Pýta sa Ťa, či v tejto chvíli, keby Ťa Boh povolal na večnosť, obstojíš pred Božím súdom? Bol Tvoj život pravdivým pokáním, odvážnym hlásaním Božieho slova a nasledovaním Krista Ukrižovaného, ktoré je bláznovstvom pre svet? Ty budeš skladať účty nielen za svoju dušu, ale za duše, ktoré Ti Boh zveril. Ak žiješ s Kristom, Tvoj život je živé evanjelium, ktoré čítajú Tvoji veriaci. Potom si pravdivým duchovným otcom...


  Výzva slovenským katolíkom a ľuďom dobrej vôle (31.8.2013)

  Slováci, vstaňte a ožite, pretože ste duchovne mŕtvi! Prijali ste ducha lži, ducha konzumu a ducha sveta, a tým ste zradili Krista, Jeho evanjelium a vyhnali ste Ducha Kristovho zo svojich sŕdc. Dnes vám tento duch lži dáva slučku na krk, aby ste sami dokončili svoju zradu a prijali zákony k pozvoľnej autogenocíde. Prebuďte sa! Nad Tatrou sa blýska! Prorok Ezechiel videl Boží ľud Izrael ako veľké údolie plné ľudských kostí. Týmto údolím je dnes odpadnuté katolícke Slovensko. Boh povedal prorokovi: „Prorokuj k Duchu a povedz Mu: Príď Duchu od štyroch vetrov a zavej na týchto povraždených, nech ožijú!“ Slováci, ožite! Nebuďte mŕtvi! Ožite skrze pravdivé pokánie! Ožite a vyjdite do ulíc a postavte sa za záchranu seba i mladej generácie!


  Výzva slovenským poslancom (31.8.2013)

  Dňa 3. 9. 2013 chce lobby presadiť antizákon, ktorý umožní, že už z každej rodiny pod umelými dôvodmi môžu byť ukradnuté deti.
  Toto prorocké slovo, z ktorého budete skladať účty v hodine smrti pred Božím súdom, Vám mal povedať Váš biskup a biskupi Slovenska. Pretože oni zbabelo mlčia, majú účasť na pripravovanom zločine. Budú taktiež spravodlivo súdení, pretože mlčaním schvaľovali homosexuálnu satanizáciu národa aj kradnutie detí a ich devastáciu. Keďže oni pokrytecky mlčia, Byzantský katolícky patriarchát pred Bohom aj pred slovenským národom pred Vás kladie toto slovo. V žiadnom prípade nesmiete schváliť tento fašistický genocídny zákon pod pokryteckým názvom „ochrana detí”. To nie je ochrana, ale demoralizácia, satanizácia a holocaust detí i budúcej slovenskej generácie. Buďte statoční a postavte sa proti duchu tyranie a smrti, ktorý si žiada detské obete.


  Nový světový řád a Ilumináti /1.část/ (19.8.2013)

  Principy budování Nového světového řádu vystihuje publikace Římského klubu „První globální revoluce“ (1993): „Sjednoťme národy proti vnějšímu nepříteli, buď skutečnému, anebo k tomu účelu vymyšlenému.“ Ještě před pár desetiletími by bylo nemožné prosazovat světovládu. Dnes nikdo neprotestuje. Desetiletí tiché práce vymývání mozků klubem Bilderberg, Římským klubem, Trilaterální komisí, ale i OSN a dalšími světovými organizacemi přináší už své plody.
  Ideolog NWO tvrdí: „Potřebujeme vyvolat umělou celosvětovou krizi a pak budou národy souhlasit s novým světovým řádem.“
  VIDEO>>>


  NWO a lidská práva /2.část/ (23.8.2013)

  Prezident ČR, V. Klaus uvádí: „Rodící se světová vláda začala na první pohled nevinnou záměnou občanských práv za tzv. lidská práva“. Pod pojmem lidská práva se globálně prosazují morální zvrácenosti, homosexualismus, transsgenderismus, eutanázie, kradení dětí rodičům... „Lidskými právy“ je dnes nazýváno zavádění největšího bezpráví a likvidace základních práv každého jedince. Je to v podstatě zavádění novodobého otrokářství s totální kontrolou a ztrátou jakékoliv svobody.
  VIDEO>>>


  NWO a dědičný hřích /3. část/ (25.8.2013)

  Člověk má nejen rozum a svobodnou vůli, ale i svědomí. To má být správně formováno, aby mohl rozlišovat dobro a zlo, pravdu a lež.
  Člověk je ovlivňován jak dobrem, za kterým je Bůh, tak i zlem, za kterým je duch zla. S kým se spojí, tomu i slouží, buď Bohu, anebo ďáblu a jeho anti-řádu (NWO). Boží řád přináší život, ďáblův antiřád smrt.
  Jaký je smysl lidského života? Smyslem života je hledat Boha a milovat Ho tím, že zachováváme Jeho přikázání – Jeho řád.
  VIDEO>>>


  Výzva k manifestacím za obnovu rodiny (23.8.2013)

  V sobotu 17. 8. 2013 proběhl gay pride v Praze. Byzantský katolický patriarchát předtím upozornil ČBK, že pokud biskupové ČR neprojeví v této mimořádné situaci stanovisko pastýře, patriarchát vyzve věřící v ČR, aby se od biskupů oddělili jako od zrádců Krista i národa.
  Dne 17. 8. se v Praze uskutečnila manifestace křesťanů za rodinné a křesťanské hodnoty pod záštitou kard. Duky a ČBK.
  Pokud i po tomto pozitivním příkladu z Česka budete dále udržovat slovenské katolíky svým mlčením v pasivitě, je to jasný znak, že cynicky bojkotujete Bohem nabízenou milost k pokání. Tím byste rovněž dali najevo, že jste se už plně ztotožnili s duchem apoštola Jidáše. Patriarchát pak bude povinen upozornit kněze a věřící, že se od vás, jako od nekajících apostatů, musí oddělit, pokud chtějí být spaseni.


  Rozhodný krok (22.8.2013)

  Rusko 14. 8. 2013 zastavilo na hranicích na několik dní dodávky ukrajinského exportu. To mělo upozornit ekonomy, politiky, ale i národ na to, aby si uvědomili současnou realitu.
  Rusko upozornilo, že v připravené Dohodě o asociaci Ukrajiny s EU je bod, kterým se Ukrajina zavazuje přijímat evropské produkty prakticky bez kontroly! Tedy musí přijmout například maso bez náležitých prověrek a podobně i jiné výrobky. Ukrajina by se stala odbytištěm nekvalitních a zdraví nebezpečných výrobků.
  Vstup do EU je pro Ukrajinu ekonomickou i morální sebevraždou. EU prosazuje zločiny proti lidskosti, kterými je uzákoňování kradení dětí milujícím rodičům a jejich devastace. Ukrajina musí udělat radikální řez – rozhodnout se pro prioritu morálních a křesťanských hodnot a odmítnout homosexualismus a kradení dětí. Tím bude zachráněna i ekonomika i budoucnost národa.


  Papežský primát a neomylnost (17.8.2013)

  Služba ochrany víry je pro církev potřebná a ustanovená Kristem. Neznamená to ale, že osoba nemůže zradit a že je proti své vůli chráněna od každé hereze. Ježíš řekl Petrovi, že je skalou, když veden Duchem svatým vyznal, že Ježíš je Mesiáš. Brzy na to řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane, protože nemáš na mysli věci Boží, ale lidské.“ To plně platí o posledních třech papežích, kteří zradili Krista, a na rozdíl od Petra pokání nekonali.


  Výzva ex-papeži Benediktu k pokání (16.8.2013)

  Vážený Monsignore, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát. Dne 1. 5. 2011 Patriarchát zveřejnil, že jste na sebe stáhl Boží anathemu dle Gal 1,8-9. Dopustil jste se apostatického gesta vyhlášením heretika Jana Pavla II. za blahoslaveného. Tím jste na oltář církve postavil ducha Assisi – ducha antikrista.
  Co po Vás chce Bůh, když stojíte na prahu smrti? Pokání.


  Znesvěcující ohavnost na svatém místě (15.8.2013)

  Současný, neplatný papež František de facto schválil amorální homosexualismus. Ten ničí všechny morální, duchovní i křesťanské hodnoty ve svém kořeni.
  V této době se naplnilo proroctví samotného Spasitele Ježíše Krista: „Na místě svatém uvidíte znesvěcující ohavnost“. Touto ohavností je homosexualismus ve Vatikánu. Ten je spojen s herezemi, se synkretismem, s démony i se svobodnými zednáři. Tuto znesvěcující ohavnost na svatém místě dovršil falešný papež František Bergoglio.


  Dopis pravoslavným biskupům, mnichům a kněžím (15.8.2013)

  Kristovi bojovníci, kněží, mniši a biskupové! Apoštol Pavel říká, že náš boj není proti tělu a krvi, ale proti mocnostem, které vykonávají svou vládu v ovzduší. Máme proto na sebe vzít plnou Boží zbroj. Z šesti zbraní je zdůrazněn meč Ducha, kterým je Boží slovo (srov. Ef 6,10n). Vy máte bojovat s branami pekla za záchranu ruského národa i pravoslavné církve.


  Ex-papež František schválil homosexualismus (11.8.2013)

  František Bergoglio pronesl výrok: „Kdo jsem já, abych gaye soudil?“ V současné době, kdy jsou globálně likvidovány Boží a morální zákony a uzákoňovány zločiny gender zvrácenosti a masového kradení dětí, je tento rafinovaný výrok zločinem proti lidem i proti Bohu. Bůh nazývá homosexualismus hříchem a ohavností a spojuje ho s trestem časného i věčného ohně. Bergoglio měl spíše položit otázku: Kdo jsem já, abych si dovolil rušit Boží zákon?
  Svým výrokem potvrdil, že úřad nejvyššího pastýře zastává nezákonně. Už před třemi lety byla na kardinála Bergoglia za jednotu s herezemi zveřejněna Boží anathema.


  Sport, anebo průlom ideologie homosexualismu? (11.8.2013)

  Předseda výboru Státní Dumy RF pro otázky sportu a mládeže, Igor Ananských vyhlásil: „Zákon o zákazu gay propagandy se nebude vztahovat na hosty a účastníky olympiády 2014, která bude probíhat v ruském městě Soči.“
  Proč má Rusko měnit svůj státní zákon, který je k dobru, tedy k ochraně morálních, duchovních i křesťanských hodnot, a otvírat možnost k infikování zvrácenostmi, jejichž následkem je nejen morální devastace, ale i psychická traumata a množství nakažlivých chorob, dokonce smrtelného AIDS.
  Když by byla olympiáda v USA a Rusko by stanovilo podmínku, že východní země budou bojkotovat olympiádu, dokud Obama nevydá zákaz propagandy homosexualismu, ustoupil by Obama?


  CU anebo EU? (10.8.2013)

  Celní unie (CU) a plnoprávné členství v ní je pro Ukrajinu ekonomicky výhodné. Zóna volného trhu a dohoda o asociaci s Evropskou unií (EU) však bude znamenat prodloužení krize naší ekonomiky.
  Co obdrží Ukrajina vstupem do EU?
  Zadluženost zemí eurozóny! V prvním čtvrtletí roku 2013 dosáhla zadluženost historického maxima: 85,9 % HDP (hrubý domácí produkt), neboli 11,1 trilionu euro. Výše státního dluhu ve všech zemích EU vzrostla na 92,2 % HDP. Ukrajina by svým vstupem do EU zdědila trilionové dluhy. Ztratila by svou státní suverenitu a v souladu s eurostandardy by musela realizovat prostředky autogenocidy.


  Stop pirátství na Athosu (9.8.2013)

  Byzantský katolický patriarchát se obrací na prezidenta a vládu Řecka s protestem proti násilné akci vůči věrným mnichům na hoře Athos v klášteře Esfigmen, založeném v 5. století. Za tento zločinný útok nese vláda Řecka plnou zodpovědnost.
  Řecká vláda tím, že se stává nástrojem apostatů Bartoloměje a Teofila, na nichž spočívá Boží anathema, svolává prokletí i na celý národ.
  Řecko má největší zadluženost ze všech evropských států. Prokletí, které na národ stáhli odpadlí církevní hierarchové, se projevuje morální i ekonomickou disharmonií celé společnosti. Byzantský katolický patriarchát vyžaduje, aby vláda zastavila jakékoliv útoky na monastýr Esfigmen na Athosu.


  Slovo života - Ř 8,28

  „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.“


  Ezechiel 36-37 – prorocké slovo

  Bůh klade prorokovi otázku: „Mohou tyto kosti ožít?“ (Ez 37,3). Prorok ví, že podle přirozených zákonů ožít nemohou, ale on také ví, že u Boha není nic nemožného, že Bůh je všemohoucí, proto odpovídá: „Panovníku Hospodine, Ty to víš.“ Bůh mu dává úkol: „Prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim: ‚Slyšte, suché kosti, Hospodinovo slovo!‘“ Prorokovat znamená mluvit v autoritě nejvyššího Boha.


  Vyhlášení anathemy na Františka Bergoglia (2.8.2013)

  Dnes, 2. srpna 2013, východní křesťanská církev slaví svátek svatého proroka Eliáše. V tento den Byzantský katolický patriarchát v autoritě Trojjediného Boha vyhlašuje Boží prokletí – anathemu (dle Gal 1,8-9) na římského biskupa Františka Bergoglia. Důvodem je, že zneužil církevní autoritu k rušení Božích zákonů. Prosazuje amorální myšlení homosexualismu, který je proti podstatě evangelia a ničí všechny morální hodnoty.  Listy z UA 8/2013

  Rozjímání nad Ř 8,27-28

  Boží moc, která působí skrze modlitbu, je podmíněna působením Ducha Božího. Proto každý křesťan má nejen v plnosti přijat Ducha svatého tak, jako apoštolé v den Letnic, ale má také dávat Duchu svatému prostor, aby v nás mohla působit Jeho síla, abychom byli skutečně Kristovými svědky. Tak si to přeje samotný Ježíš (srov. Sk 1,8). Pravý Kristův svědek má být zároveň prorokem, tedy vidoucím.


  Výzva ukrajinskému národu, především rodičům (21.7.2013)

  Skutečná rodina je malou církví, kde otce, matku a děti sjednocuje Bůh. Homosexuálové a pedofilové vytvářejí anti-církev, kde je spojuje zločinná zvrácenost a služba satanovi. Současná sexuální revoluce je nasměrovaná proti lidské existenci. Mění samu podstatu člověka. Tento proces je rozvíjen cílevědomě a vytváří společnost těch, kteří se vzbouřili proti Tvůrci. Ničí Bohem daný řád a současný svět, aby na jeho rozvalinách utvrdili svůj nový anti-svět – peklo na zemi.


  Výzva k pochodu za Ježíše a za obnovu rodiny /veřejný dopis českým biskupům/ (25.7.2013)

  Ve dnech 12.-18. 8. 2013 má v Praze proběhnout už třetí, týdenní systematická propagace homosexualismu. Ta je spojena s průvodem zviditelňujícím tuto morální deviaci a vnucuje ji jako normu či dokonce jako vyšší standard. Po dva roky jste mlčeli. Dokonce jste ani nepodpořili prezidenta a jeho sekretáře, kteří vystoupili jasně a kategoricky proti. Ještě máte možnost k pokání: Alespoň v tomto roce, který je jubileem příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, se postavte za ochranu víry a morálních hodnot. Vyzvěte věřící k pochodu za Ježíše a za rodinu!


  Zákon o rodinném patronátu – nejkrutější prvek juvenilní justice (17.7.2013)

  Jde o vyškolené manželské páry, které budou připraveny v jakémkoli momentu přijmout na krátký čas (do tří měsíců) dítě odebrané vlastní matce. Pak ubohé dítě kočuje do další byznys-rodiny. Takoví patronátní pečovatelé nejprve procházejí školeními, kde je učí, jak „profesionálně“ upokojovat dítě, které právě odloučili od vlastní matky a jak se mají k dítěti chovat bez jakýchkoli emocí. A to vše za peníze. Patronátní vychovatelébudou dostávat stabilní měsíční plat 4000 hřiven, plus za každé dítě prémii 2000 hřiven. V současnosti tyto peníze vyplácí filiálka mezinárodní organizace „Partnerství každému dítěti“, ale po přijetí zákona bude tyto kosmické sumy těmto zbohatlíkům na neštěstí dětí nucen vyplácet náš stát.


  Provolání ruskému národu /k jubileu křtu Kyjevské Rusi/ (17.7.2013)

  Byzantský katolický patriarchát má před Bohem povinnost varovat a mobilizovat ruský národ proti plánované autogenocidě.
  V den svátku svatého Vladimíra ať všichni křesťané Ruska obnoví svůj křest v blízké řece či jezeře. Ať spolu s lidmi dobré vůle vyjdou do ulic ve všech vesnicích a městech. Ať pod heslem „Obnova rodiny – vzkříšení národa“ manifestují proti zavádění, zločinných antizákonů juvenilní justice a tzv. genderu. Tento krok je základem pravdivého obrácení a pokání ruského národa.


  Jubilejní obnova křtu

  V předvečer svátku narození sv. Jana Křtitele, v sobotu 6. 7. 2013 v 19 hodin, vyšel průvod věřících Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve spolu se svými biskupy i s patriarchou Eliášem Byzantského katolického patriarchátu, od chrámu sv. Sofie v Kyjevě k soše sv. Vladimíra, kde se všichni přítomní odřekli ďábla a démonských sil. Pak vyznali víru a zástup se přesunul k Dněpru.
  Asi 200 přítomných mužů, kromě žen, vstoupili do Dněpru na místě, kde před 1025 lety byli pokřtěni představitelé Kyjevské Rusi. Zde obnovili svůj křest za sebe a symbolicky i za národy Ukrajiny, Ruska a Běloruska. Obřad skončil asi ve 22:00 hodin.


  Slovo života - Ř 8,26

  "Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním."


  Dopis Byzantského katolického patriarchátu ohledně vysvětlení článku 24 Ukrajinské Konstituce (16.7.2013)

  Bylo zveřejněno, že se ombudsman Ukrajiny V. Lutkovská obrátila ke Konstitučnímu soudu Ukrajiny s požadavkem vysvětlení čl.24 Konstituce (KU). Důvodem je, že Evropská unie požaduje od Ukrajiny změny v zákonodárství ve sféře tzv. boje s diskriminací, včetně diskriminace na základě sexuální orientace. Návrh zákona č.2342, který by uzákonil homosexualismus ve všech sférách života, poslanci parlamentu neustále odkládají, proto homosexuální lobby hledá jiný způsob uzákonění – tlak na Konstituční soud Ukrajiny.


  Aktuální otázky českým biskupům (15.7.2013)

  Ve veřejném dopise ze dne 22. 5. 2013 vás Patriarchát výrazně upozornil na katastrofální situaci, která vede k totální demoralizaci, k likvidaci křesťanství a k holocaustu Evropy. Mlčet je v této situaci zločinem.
  Dnes svým mlčením nesete zodpovědnost za opakované prosazování adopce dětí homosexuály, legalizaci prostituce, zítra svým mlčením ponesete spoluvinu za uzákonění pedofilie, zoofilie, krvesmilstva (incestu), reproduktivních technologií, eutanazie pro zdravé i děti a rovněž za zákon, který umožní machinace s lidskými orgány i proti vůli člověka!
  Vy máte před Bohem mnohem větší zodpovědnost za Boží lid než politici. Pokud ve strategický moment neděláte, co máte dělat, jste největšími viníky za připravenou tragedii národa. Z těchto závažných důvodu se na vás tentokrát obracíme už s konkrétními otázkami...


  Svatý Jan Milíč z Kroměříže (Stručný životopis)

  České dějiny mají své hrdiny. Za vlády českého krále a římského císaře Karla IV., působil v Království českém Boží služebník a prorok Jan. Nebál se říkat pravdu, i když byla mnohým nepříjemná. Nebál se jít proti proudu! Boží výroky ožily v jeho ústech, aby konfrontovaly neutěšený stav společnosti a církve. Ba co víc, usvědčoval nimi i samotného císaře.


  Příklad biskupů Moldávie (5.7.2013)

  Biskupové Moldávie se jako praví pastýři se postavili za ochranu Božích zákonů i za záchranu věřících před genocidní politikou, kterou prosazuje OSN, EU a jejich vlastní vláda, která zradila národ. Tato vláda proti vůli občanů prosadila homosexuální zákony. Ani potom, co ji biskupové vyzvali, aby byl zákon zrušen, to neučinila. Biskupové proto od slov přešli k efektivnímu řešení:
  1) Dali vládě měsíční ultimátum – zrušit antizákon. 2) Protože vláda ultimátum ignorovala, vyhlásili malou exkomunikaci na vládu i prezidenta a oznámili: pokud vláda nezruší genocidní zákon, bude vyhlášena velká exkomunikace, tedy vyloučení z církve.


  Poděkování /biskupům Moldavské metropolie / (5.7.2013)

  Byzantský katolický patriarchát děkuje vám, všem biskupům Moldávie, za váš postoj, kterým jste se hrdinsky postavili proti skrytě naplánované morální, duchovní i fyzické autogenocidě Moldávie. Modlíme se za to, aby se váš krok víry stal precedentem pro všechny biskupské synody pravoslavných církví i biskupské konference katolické církve. Kéž se biskupi proberou z pasivity. Kéž jsou ochotni pro Kristovy zákony a pro spásu nesmrtelných duší dát lidu jasné a prorocké slovo a učinit i konkrétní gesto po příkladu Moldávie.  Listy z UA 7/2013

  Výzva pravoslavným monastýrům (23.6.2013)

  Pravdivý mnich je dle svatého Bazila Kristovým bojovníkem. Sám sv. Bazil bojoval proti herezi arianismu, kterou přijala většina východních biskupů. Dnes jsou západní kláštery duchovně zamořeny nejen současnými herezemi, ale i buddhistickými a jogistickými meditacemi. Ovocem je prokletí, které dopadlo na západní církev. Tento duch však působí i na pravoslavnou církev. Proto je třeba se odvážně postavit na odpor. Mniši by měli bránit pravověrné biskupy proti heretickým i za cenu, že budou heretiky pronásledováni.


  Rozjímání k Ř 8,23.26

  Ve verších 22–27 apoštol Pavel hovoří o trojím sténání. O sténání stvoření (v. 22), věřících (v. 23) a o sténání Ducha svatého (v. 26). Tvorstvo, to je živá i neživá příroda, bylo kvůli lidskému hříchu podrobeno utrpení a katastrofám (v. 20). Bůh proto naplánoval, že i sama příroda bude vykoupena a přetvořena, bude nové nebe a nová země, všechno bude obnoveno podle Boží vůle (srov. 2Kor 5,17; Gal 6,15; Zj 21,1-5). Tehdy věrné Boží děti obdrží své plné dědictví.


  Zveřejnění anathemy na biskupa Teofana (23.6.2013)

  Vážený biskupe Teofane, spolu s buddhistickým lámou jste v republice Tuva založil tzv. „Budhisticko-pravoslavnou mezináboženskou radu“. Tato tzv. rada má podle Vás „posílit mezináboženské vztahy а podporovat a koordinovat činnost náboženských organizací“. Tento zločin zrady Krista a církve byl veřejnosti podán jako historický okamžik, a dokonce byl spojen s velkou oslavou.
  Byzantský katolický patriarchát zveřejňuje, a to v autoritě Trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha svatého: Založením buddhisticko-pravoslavné rady jste sám sebe vyloučil z Kristovy církve a uvrhl jste na sebe Boží anathemu – prokletí dle Gal 1,8-9.


  Buddhismus kontra křesťanství /příloha k oznámení o anathemě na biskupa Teofana/ (23.6.2013)

  Buddhismus a křesťanství oddělují nepřekonatelné rozdíly: křesťanství věří v jednoho Boha Stvořitele, který je osobním Bohem. Křesťanství vidí člověka jako bytost, která potřebuje spásu a není schopna sebespasení. Buddhismus naproti tomu nevěří a neuznává Boha jako Stvořitele a ani jako osobního Boha. Dále tvrdí, že člověk může být vlastními silami spasen. Tuto spásu vidí v tzv. nirváně. To vše je však klam.


  Slovo života - Ř 8,23

  “I my, kteří máme prvotiny Ducha, sami v sobě sténáme, očekávajíce synovství, to jest vykoupení svého těla.”


  Eutanazie pro zdravé

  Evropský soud pro lidská práva vydal rozhodnutí (květen 2013), podle něhož musí stát vytvořit zdravému člověku podmínky vykonat eutanazii. Jinak porušuje Evropskou úmluvu o lidských právech, konkrétně právo na soukromí (článek 8).
  Jaký paradox! Dříve byli trestáni lékaři, kteří zavinili smrt člověka, dnes budou zákonem trestáni lékaři, kteří se budou bránit usmrtit zdravého člověka.


  Eutanazie pro důchodce

  Podle neofašistických zákonů EU má člověk právo na smrt – na sebevražednou eutanazii. Odnímá se mu tím však právo nejen na časný život, ale i na život věčný. Když dříve umíral křesťan, byl volán kněz, aby ho připravil na šťastnou smrt, která mu otevře cestu do věčného života. Nyní ďáblovi služebníci přicházejí nejen k umírajícím lidem, ale manipulují už i zdravé důchodce k podepsání dokumentu ke vstupu do pekla.


  Časné aj večné prekliatie (30.6.2013)

  Byzantský katolícky patriarchát v autorite Všemohúceho Boha Stvoriteľa, ktorý bude súdiť všetkých živých i mŕtvych, pred slovenským národom zverejňuje: Skutkom zrady svojho svedomia a odhlasovaním zločinného zákona 81 zo 150-tich slovenských poslancov na seba stiahlo najťažší Boží trest – časné aj večné prekliatie. Pod termínom tzv. „nenávisť pre sexuálnu orientáciu“, ktorý nový Trestný zákon obsahuje, zaviedli tvrdé trestanie všetkých občanov Slovenska, ktorých postoj k zvrátenosti je prirodzene negatívny a totožný s Božími zákonmi. Zradili svoje svedomie a vysmiali sa prirodzeným a Božím zákonom. V hodine smrti nebudú mať účasť na večnom živote, pretože svojim skutkom vymazali z Baránkovej Knihy života (por. Zj 21,27) svoje mená.


  Poděkování za iniciativu protestu proti diskriminačnímu zákonu 2342 /Rodičovskému výboru Ukrajiny/ (21.6.2013)

  Vyzvali jste nejen věřící pravoslavné církve, ale i všechny občany, aby podpořili vaši manifestaci před parlamentem v úterý 2. 7. 2013 od 8:30. Projev vašeho protestu je v této historické chvíli hrdinstvím a obětí nejen za pravoslavné věřící, ale i za většinu obyvatel Ukrajiny. Plně podporujeme vaši iniciativu. Kéž Bůh dá požehnání vám i všem, kteří se zúčastní této historické akce.


  Výzva představitelům křesťanských církví na Ukrajině (21.6.2013)

  Podpořte akci Rodičovského výboru, který bude 2. 7. 2013 manifestovat před parlamentem proti zločinnému návrhu zákona 2342.
  Zorganizujte své věřící, aby se přidali k manifestaci. Jde o záchranu dětí, rodiny a národa před zločinnou diktaturou, spojenou s plánovanou globalizací a redukcí, tedy morální, duchovní a fyzickou autogenocidou Ukrajiny.


  Výzva ke kulatému stolu /Mons. S. Ševčukovi/ (21.6.2013)

  Monsignore, tímto Vás Synod biskupů UP HKC vyzývá k veřejnému kulatému stolu, a to u příležitosti Vaší dvoudenní návštěvy Drohobyče.
  Na kulatém stolu budou řešeny otázky genderové ideologie, juvenilní justice, eutanázie, čipizace. Rovněž by bylo nutné diskutovat o nejaktuálnějších otázkách, týkajících se současné katolické církve, především vztahu mezi synodem UHKC a synodem UP HKC a problematiky, která s tím souvisí. Věříme, že chcete dokázat, že se nemáte proč skrývat, ale že Vaše postoje můžete prezentovat veřejně. V opačném případě, pokud své postoje veřejně prezentovat nemůžete, zůstává velký otazník, proč.


  Výzva kňazom SR k 5. júlu 2013 (26.6.2013)

  Ak Ťa biskup nevyzve svojím listom, aby si 5.7. vyšiel s veriacimi do ulíc, aj tak si povinný vo svojom svedomí a pred Bohom to urobiť. Robíš tak gesto za záchranu viery, rodiny a národa. Zároveň dávaš najavo, že nie si ľahostajný k demoralizácii detí, likvidácii rodiny a k autogenocíde národa. Dokonca aj keby Ti biskup v tejto historickej dobe prikázal, že máš aj s veriacimi ďalej zostať v pasivite a nesmiete vyjsť do ulíc, tak si povinný mu odpovedať ako Peter s Jánom: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí“.
  Ty zodpovedáš nielen za svoju farnosť, ale máš spoluzodpovednosť aj za slovenský národ a jeho budúcnosť – za život či smrť – časnú aj večnú.


  Konferencii biskupov Slovenska k 5. júlu 2013 (26.6.2013)

  Boh Ti dnes dáva konkrétnu a možno i poslednú šancu. Napíš pastiersky list pre svoju diecézu: a) stručne v ňom povedz, že dnes hrozí reálne nebezpečenstvo straty cyrilometodskej viery a plánovaného samozničenia národa, ktoré je pretlačované skrze nadnárodné štruktúry; b) konkrétne vyzvi, nech v piatok 5. 7. 2013 vyjdú veriaci po skončení bohoslužieb priamo z chrámu v sprievode ulicami mesta či obce na námestie. Tu nech uskutočnia pokojný míting za rodinu. S prejavom na tému obnovy rodiny môžu vystúpiť aktívni laici. Na transparente môže byť zjednocujúce heslo: „Obnova rodiny – vzkriesenie národa“.
  Nech je 5. júl 2013 historickým dňom vzkriesenia národa! O tom rozhodneš aj Ty a duše, ktorých si pastierom. Ak túto jedinečnú historickú šancu premárniš, hazarduješ s časným aj večným životom, a to nielen svojím.


  Výzva kněžím k 5.červenci 2013 (25.6.2013)

  5.červenec 2013 bude vyvrcholením cyrilometodějského jubilea. Svatí Cyril a Metoděj nám přinesli spasitelnou víru, křesťanské zákonodárství, kulturu a předali nám v rodné řeči Boží slovo a svatou liturgii. Ať je 5.červenec 2013 historickým dnem vzkříšení národa! O tom rozhodneš i Ty a duše, kterých jsi pastýřem. Pokud tuto jedinečnou, historickou šanci promarníš, hazarduješ časným i věčným životem, a to nejen svým.
  Drahý bratře, vstaň a staň se svědkem Ježíšovým. Tu jde o život či smrt. Vyzvi věřící k manifestaci a sám buď příkladem.


  Slovo života - Ř 8,19

  „Celé tvorstvo toužebně sténá a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.“


  Biskupské svěcení

  Ve svátek sv. Petra a Pavla, 12. 7. 2013, proběhne v Drohobyči v řeholním chrámu Kristova narození biskupské svěcení...


  Stop 2342! (16.6.2013)

  Vážený poslanče, definitivně odmítni takzvaně antidiskriminační návrh zákona 2342, který zavádí diskriminaci 99 % obyvatel. Odmítni i návrh zákona 2539, který prosazuje juvenilní justici, tedy zločinné kradení dětí z dobrých rodin, psychickou a fyzickou tyranii dětí i rodičů. Tu jde o zločiny proti lidskosti, za které dřív nebo později budeš skládat účty před Božím i lidským soudem, pokud návrh zákona odsouhlasíš.


  Dopis patriarchovi moskevskému a celé Rusi Kirillovi (6.6.2013)

  Byzantský katolický patriarchát s bolestí konstatuje, že byl nucen, pro dobro všech pravoslavných věřících, biskupů a kněží i z důvodu zachování čistoty víry a mravů, zveřejnit tragickou událost, že jste svým gestem v Astaně i mlčením k invazi homosexualismu a kradení dětí, na sebe uvalil Boží anathemu dle Gal 1,8-9.
  Přesto jste neuvolnil úřad, ale udělal jste další krok apostaze, kterým byla Vaše účast na synkretistické akci v Pekingu. Dokonce jste v tomto jubilejním roce křtu zprostředkoval představenému buddhistického kláštera z Šaolinu návštěvu Moskvy.


  Výzva hlavě UHKC ohledně návrhu zákona 2342 (2.6.2013)

  Mnohokrát jsme vás vybízeli, abyste vyzval katolíky ke konkrétním krokům, a to k manifestacím, dokud je ještě čas. Je hanbou, že řeckokatolíci se masově zúčastňovali mítinků pořádaných Jaceňukem a Klyčkem, kteří de facto otevírají dveře homodiktatuře.
  V tuto historickou hodinu Vás vyzýváme, abyste alespoň nyní alarmoval řeckokatolíky, ať od úterka 4. června pořádají účinné manifestace a mítinky s transparenty ve všech městech a vesnicích tak dlouho, dokud nebude návrh zákona 2342 s konečnou platností zamítnut.  Listy z UA 6/2013

  Zákaz prodávání mléka a masa

  Kvůli nátlaku ze Západu je Ukrajina nucena vydat od 1. 1. 2015 zákaz prodeje domácích produktů, především mléka, sýra, masa. Toto nařízení přinese Ukrajincům škodu z několika důvodů: Venkované prodávají většinou v nejbližším městě potraviny, které vypěstují. Tím získají určitou finanční pomoc a lidé ve městě mají zabezpečenou dodávku čerstvých, nechemizovaných a zdravých potravin. Po tomto zákazu ale, podobně jako je to už v EU, se bude muset například sýr nebo maso dovážet podle norem, které určí EU, což vede k závislosti, a navíc, potraviny jsou chemizované a drahé.


  Slovo života - Ř 8,18

  "Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena."


  Reflexe – Ř 8,18-19

  Utrpení nynějšího času (nemoc, bolest, bída, zklamání, chudoba, špatné zacházení, smutek, pronásledování, a jakékoliv jiné problémy) musíme považovat za nevýznamná v porovnání s požehnáním, výsadami a slávou, které budou dány věrným věřícím v nadcházejícím věku. (srov. 2Kor 4,17) Tato pravda dávala sílu tisícům a milionům mučedníků. Dokázali snášet i nejtěžší muka a mučení, protože měli svůj duchovní pohled víry upřen na budoucí slávu, která čeká každého, kdo vytrvá ve víře až do konce.


  Vyzvite katolíkov k povstaniu! /Biskupom Slovenska/ (6.6.2013)

  Vážení biskupi Slovenska, vyzvite katolíkov k povstaniu z ľahostajnosti! Vy sami im buďte príkladom v boji za morálne a kresťanské hodnoty, za záchranu rodiny, záchranu detí!
  V tejto dobe musí každý diecézny biskup spolu so svojím pomocným biskupom osobne napísať pastiersky list a vyzvať svojich veriacich, aby písali petície prezidentovi a parlamentu. Zároveň každý z Vás, ako diecézny biskup, je povinný napísať verejný list prezidentovi a členom parlamentu, aby bola zrušená novela Trestného zákona, ktorá zavádza diktatúru nad 99% obyvateľov skrze ideológiu homosexualizmu.


  List prezidentovi Slovenskej republiky (6.6.2013)

  Obracia sa na Vás Byzanstký katolícky patriarchát s žiadosťou, aby ste, ako prezident Slovenskej republiky, nepodpísali novelu Trestného zákona, týkajúcu sa tzv. sexuálnej orientácie.
  Termín „nenávisť pre sexuálnu orientáciu“ je veľmi vágny a Vy, ako právnik, docent a kandidát vied iste dobre viete, že podpisovať nejasné zákony, ktoré sa neskôr môžu vysvetľovať tak, že budú diskriminovať 99% slovenského národa, je zločinom. Vážený pán prezident, buďte odvážny a nepodpisujte, aj za cenu, že by sa proti Vám mal postaviť parlament EÚ.


  Šanca k pokániu /84 poslancom NR SR/ (6.6.2013)

  Spolu 84 poslancov, vrátane každého z Vás, schválilo novelu Trestného zákona, ktorá zavádza veľmi vágny termín „nenávisť pre sexuálnu orientáciu“. V skutočnosti to pre slovenský národ prinesie doslova smrtonosné ovocie. Vážení poslanci, na základe spomínaného súhlasu ste sa stali vlastizradcami, hrobármi slovenského národa, a preto Vás vyzývame odvolať tento zločinný zákon alebo vzdať sa poslaneckého kresla, pretože v takomto duchu predsa nemáte právo reprezentovať slovenský národ. K tomuto kroku Vám iste Vaši voliči súhlas nedali. Ak sú medzi Vami takí, ktorí boli vychovávaní v kresťanských rodinách a záleží im na spáse, je potrebné konať za tento čin pokánie.


  Urobte krok k záchrane! /35 poslancom NR SR/ (6.6.2013)

  Vážení poslanci, patrí Vám poďakovanie za vašu statočnosť, že ste hlasovali proti novele Trestného zákona, ktorá de facto zavádza homodiktatúru.
  Žiadame Vás, aby ste v tejto historickej dobe, kedy ide o bytie a nebytie slovenského národa, urobili druhý odvážny krok. Obráťte sa na Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci hrubého porušenia ústavných práv občanov SR. Dňa 22. mája 2013 bol Národnou Radou Slovenskej republiky prijatý návrh zákona, ktorý v čl. I bod 22 vniesol zmenu do §140 písmeno f) Trestného zákona. Konkrétne: „Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu: f) ... nenávisti pre sexuálnu orientáciu“. Zavedenie termínu „nenávisti pre sexuálnu orientáciu“ je podkopaním Ústavy SR...


  Ukrajino vstávej! (2.6.2013)

  Byzantský katolický patriarchát spolu s vedením Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UP HKC) tímto vyzývá všechny křesťany Haličiny, aby se postavili proti fašistickému návrhu zákona 2342. Je jím zaváděna totální diktatura a likvidace všech morálních i křesťanských hodnot. Od 4. června konejte manifestace a mítinky ve všech městech a vesnicích západní Ukrajiny!


  Výzva Čechům (31.5.2013)

  Dnes je v Česku vyvíjen tlak na přijetí zákona o adopci dětí homosexuály. Jde o další krok do časné i věčné záhuby jedinců, rodiny i národa.
  Po uzákonění adopce dětí homosexuály ve Švýcarsku, Švédsku a Dánsku už politici a masmédia připravují uzákonění incestu jako evropské „genderové normy“. Co se týče uzákoňování incestu, předcházelo mu uzákonění sňatků homosexuálů a adopce dětí homosexuály. Homofobem je teď nazván každý, kdo brání své děti před morálními zvrácenostmi. Ty jsou prosazovány skrze školství, kulturu, zákonodárství a především skrze nadnárodní organizace OSN, Radu Evropy a EU. Připomínáme, že do konce roku 2013 ve všech 27 zemích EU mají být povinně zavedeny sňatky homosexuálů, ať to která země chce nebo nechce. To jsou čertovy normy a standardy holocaustu pro Evropu. VIDEO>>>


  Zveřejnění anathemy na patriarchu Bartoloměje (24.5.2013)

  Boží anathema dopadla na patriarchu Bartoloměje dne 27. 10. 2011 za jeho gesto jednoty s duchem Assisi – duchem antikrista. Trojjediný Bůh uvrhl Boží anathemu dle Gal 1,8-9 na patriarchu Bartoloměje za zradu Krista a Jeho evangelia. Boží prokletí spočívá na něm i na všech, kdo jsou s ním v duchovní jednotě a podřizují se mu.


  Gay pride v Kyjevě?

  Několik organizací nahlásilo pokojné manifestace proti plánovanému gay pride na 25. 5. 2013 v Kyjevě.
  Gay pride je nezákonný, protože porušuje Konstituci Ukrajiny. Je ideologickým průlomem k přijetí systému morální, duchovní i fyzické autogenocidy.
  Ptáme se: Co to má znamenat, zavádět absolutní nedotknutelnost homosexuálů?
  Nikdo nemá právo povědět jediné slovo proti homosexualitě! A pokud budou nastoleny homosexuální zákony, bude trestán dokonce křivý pohled či pouhá myšlenka nebo jen podezření z odporu vůči této privilegované kastě, která chce tyranizovat 99 % obyvatel.


  Zamítnutí návrhu zákona „O připojení Ukrajiny k úmluvě o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení“ (24.5.2013)

  Oč ve skutečnosti jde pod tímto vznešeným pozitivním názvem, kterým oklamali úředníci i prezidenta? Jde ve skutečnosti o zavedení byznysu s dětmi pod rouškou tzv. mezinárodní adopce. Navíc je to další páka nadnárodní juvenilní justice a jejím ovocem není ochrana dětí, ale naopak kradení dětí rodičům a jejich duševní, morální i fyzická devastace. Jde o nejkrutější zločiny proti dětem v dějinách lidstva. Přes veškerý zákaz medializace jsou zveřejňovány stále nové a nové případy nešťastných rodičů, kterým ukradli děti.


  Děti – donoři? (15.5.2013)

  Nový zákon o transplantaci orgánů má poprvé dovolit posmrtné dětské dárcovství orgánů. Tento návrh zákona předpokládá vytvoření registru občanů RF. Návrh zákona může vstoupit v platnost hned po konci roku 2014. Tedy lobbyisté potřebují zákon schválit, aby měli ještě rok a půl na sestavení registru a jiných mechanismů k uvedení tohoto zločinného projektu do praxe. Jako materiál mají posloužit ruští občané, a především ruské děti, k získání lidských orgánů.


  Metanoite! (Změňte myšlení!) Mk 1,15 /dopis ministru spravedlnosti Ukrajiny/ (14.5.2013)

  Už třetí rok je při Vašem ministerstvu tzv. Rada LGBT. Za ten čas byly prosazeny takové zákony, jejichž realizace má na ukrajinský národ strašnější dopad, něž by měla nejkrutější okupace nepřátelských vojsk. Vše je maskováno vznešenými pojmy, argumentuje se lidskými právy, právy dětí, nediskriminací, ochranou, … Ve skutečnosti jde o prosazení autogenocidních homosexuálních zákonů a mechanismů zločinné juvenilní justice. Vy jste k tomu dal prostor. Navíc jste sám, osobně, ve výboru OSN pro tzv. práva dětí podepsal dohodu o zavedení horkých linek k následnému fungování juvenilní justice.


  Metanoite! (Změňte myšlení!) Mk 1,15 /dopis ombudsmanovi pro práva dětí J. Pavlenkovi/ (14.5.2013)

  Globalizační zavádění juvenilní justice přináší hořké plody pro děti a jejich rodiče na celém světě. Jde o zločiny proti lidskosti, horší než byly zločiny fašismu.
  Děti jsou kradeny vlastním rodičům bez udání reálné viny. Nevinní otcové jsou stereotypně obviňováni z pedofilie a matky z psychické choroby, protože pláčou nad ztrátou milovaných dětí.
  Vy tento systém nemilosrdně zavádíte na Ukrajině, přestože jste si dobře vědom, co se pod pozitivními frázemi skrývá. Znovu Vás vyzýváme: Čiňte pokání ze své Herodovské činnosti, dokud Vám Bůh dává čas k pokání.


  Metanoite! (Změňte myšlení!) Mk 1,15 /dopis ombudsmance V. Lutkovské/ (14.5.2013)

  V poslední době jste se pod rouškou tzv. práv žen postavila proti ochraně života nenarozených dětí a usilujete o to, aby byly zabíjeny. Na počátku tohoto roku jste uzavřela smlouvu s UNICEF hned po tom, co ho Rusko vyhostilo za organizování zločinného byznysu s ruskými dětmi. Nabídla jste jim ukrajinské děti?
  Vaše funkce ombudsmana prosazuje zájmy nadnárodních organizací, které sledují redukci lidstva, tedy i autogenocidu Ukrajiny.
  Prostřednictvím tohoto dopisu Vás Bůh varuje, abyste od cesty připravovaného zločinu masové likvidace ukrajinských dětí a národa odstoupila, jinak budete s celým systémem věčně zavržena.


  Metanoite! (Změňte myšlení!) Mk 1,15 /dopis poslanci A. Jaceňukovi/ (13.5.2013)

  Podáváte návrh zákona č. 2427 (ohledně rozšíření zodpovědnosti zaměstnavatelů za projevy diskriminace ve sféře práce), podporujete a prosazujete zákony, které vtělují amorální genderovou ideologii a kradení dětí. Jde o národní podvod. Mlčíte o strašné statistice „genderu“ a juvenilní justice například ve Finsku, Francii, Holandsku, kde jsou děti masově kradeny a demoralizovány.
  Uvědomte si, že budete skládat účty za vlastizradu ukrajinského národa nejen před národem, ale i před Bohem. Otvíráte dveře neofašismu, ideologii globalizace, tedy autogenocidě ukrajinského národa.


  Nedovolte gay pride! /dopis prezidentovi Ukrajiny/ (15.5.2013)

  Letos Ukrajina prožívá významné jubileum, které má mezinárodní význam. Jde o 1025. výročí pokřtění Kyjevské Rusi. Vyvrcholení jubilea bude v sobotu 27. 7. a v neděli ve svátek sv. Vladimíra 28. 7. 2013.
  Bylo by výsměchem všem křesťanům těchto třech slovanských národů, když by v Kyjevě dne 25. 5. 2013 došlo k protikřesťanské akci gay pride, která ničí všechny morální, národní i rodinné hodnoty.
  Prosíme Vás, abyste nedovolil jubilejní rok křtu Kyjevské Rusi zneuctít touto nemorální akcí.


  Jednota pod velkým architektem (12.5.2013)

  Dne 7.5.2013 bylo ve Lvově otevřeno centrum mezináboženského dialogu „Libertas“. Kromě mezináboženského Babylónu prosazuje zločinnou juvenilní justici a sebevražednou eutanazii.


  Slovo života – Ř 8,17

  “A jestliže děti, pak i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi, abychom jestliže s Ním trpíme, byli s Ním také oslaveni.”


  Žádost o zákaz gay pride v Kyjevě /dopis městskému úřadu Kyjeva/ (8.5.2013)

  V tomto jubilejním roce si připomínáme křest Kyjevské Rusi, který se uskutečnil zásluhou sv. Vladimíra v Kyjevě před 1025 lety. Akce gay pride je výsměchem tomuto jubileu i křesťanství.
  Zdůrazňujeme, že v případě gay pride nejde o mírnou manifestaci, ale o nátlakový prostředek na vládu ke změně zákonů.


  Žádost o zákaz gay pride v Kyjevě dne 25. 5. 2013 /dopis generálnímu prokurátorovi/ (8.5.2013)

  Na 25. 5. 2013 je nahlášena protikonstituční akce gay pride, která je nátlakovým prostředkem na vládní struktury k likvidaci tradiční rodiny i morálních a křesťanských hodnot.
  Proto důvodu morálního i duchovního dobra kategoricky žádáme zákaz této amorální a nátlakové akce.


  Autonomní republiku pro sodomity!!! (6.5.2013)

  Ukrajina je tyto dny vystavena mimořádnému tlaku, aby schválila návrh tzv. antidiskriminačního zákona č. 2342, který ve skutečnosti zavádí diskriminaci 99% obyvatel Ukrajiny. Z důvodu ochrany většiny obyvatel před tímto druhem okupace navrhujeme, aby byla v rámci Ukrajiny založena Autonomní republika Sodoma (ARS). Ta bude přijímat a realizovat všechny mezinárodní úmluvy, závazná doporučení a rezoluce OSN, EU, Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Zde budou dle antidiskriminačních zákonů (2342) privilegována práva homosexuálů, transsexuálů a jiných sexuálních menšin (zoofilové, nekrofilové, sadomasochisté...).  Listy z UA 5/2013

  Výchova, anebo sebezničení (5.5.2013)

  Největším pokladem je pro mladého člověka dobrá výchova. Podstata sebevýchovy je přiznat si zlo a lež v sobě a vítězit nad nimi. Jde o přemáhání lenosti, egoismu, hněvu, nezřízených žádostí. Pokud je jedinec naprogramován na zlozvyk už v dětství, celý život je na něm závislý jako otrok.
  V minulosti byly děti zdravě vychovávány. Světoví pedagogové, jako Komenský, zdůrazňovali přirozenou výchovu, která potřebuje křesťanskou motivaci. Aby se člověk mohl zapřít, musí vidět smysl. Musí vědět, že když přemáhá lež a zlo v sobě, dává prostor pravdě, dobru, spravedlnosti, obětavé lásce.


  Žádost o zákaz protikonstitučního gay pride (5.5.2013)

  Poslanec parlamentu Mykola Katerinčuk zveřejnil výzvu k podpoře gay-pride LGBT – skupiny (lesby, gayové, bisexuálové, transgendeři) v Kyjevě.
  Kdo jsou to transgendeři, které podporuje Katerinčuk? Jsou to muži, kteří o sobě tvrdí, že jsou ženami. Někteří z nich se nechávají přeoperovat. Toto šílenství a tato zvrácenost se nazývají „evropské hodnoty“ a jsou již v souladu s úmluvami OSN vnucovány dokonce dětem v mateřské škole.
  Vážený pane generální prokurátore, Patriarchát se obrací na Vás a zároveň na všechny ukrajinské politiky, V žádném případě nedovolte antikřesťanský a antimorální gay pride, který otvírá dveře duchovní i fyzické autogenocidě Ukrajiny!


  Genocida skrze pozitivní pojmy (1.5.2013)

  Vždy, když se prosazuje zlo, nikdy ho jeho ideologové neprosazují jako zlo. Přikryje se pozitivními nebo neutrálními pojmy a prosazuje se v zákonech jako dobro. Nikdo při schvalování takového zákona nepředpokládá, že se uzákoňuje zlo a zvrácenost, proto je prosazen bez odporu.


  Reflexe – Ř 8,14-15

  V 14. verši je napsáno: „Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží“. Klíčovým slovem je: „Ti, kdo se dají vést Duchem Božím“.
  Nestačí jen přijmout Ducha Božího, nestačí se jen modlit k Duchu svatému, ale je třeba se Jím nechat vést, neboli chodit v Božím Duchu. Duch svatý vede náš rozum k pravdě a naši vůli k tomu, aby překonávala strach, lenost a hřích.


  Návrh zákona o založení Autonomní ukrajinské republiky „Sodoma“ (6.5.2013)

  V rámci zabezpečení svobod a práv sexuálních menšin je potřebné jejich postavení ve státě řešit adekvátním způsobem. Proto podáváme návrh zákona s tímto obsahem: Vyčlenění určité části Ukrajiny, úměrné množství zájemců, kteří by chtěli v plné svobodě realizovat všechny zákony, návrhy zákonů vycházející z úmluv, závazných doporučení, rezolucí OSN, EU a Parlamentního shromáždění rady Evropy o právech sexuálních menšin a všechny antidiskriminační zákony prosazující gender ideologii, práva LGBT a juvenilní zákony. Republika by měla svou gender-prezidentku, například Irinu Akimovou s její manželkou (první dámou). Samozřejmě má právo se přeoperovat na prezidenta a zase zpět dle práv gender rovnosti.


  Výzva českým biskupům k 5. 7. 2013 (30.4.2013)

  V Česku byla uzákoněna registrovaná partnerství a ČBK k tomu pokrytecky mlčela. Když se jednalo o zákonu o sociálně právní ochraně dětí zavádějící britský model juvenilní justice, která krade děti rodičům z jakékoliv rodiny, biskupové Česka k tomu rovněž mlčeli. Když byly v Praze gay-pride, biskupové mlčeli a navíc, ještě varovali lid před mírnými manifestacemi. Když byla v Česku legalizována narkotika, biskupové ČBK mlčeli. Když prezident Klaus odmítl podepsat Lisabonskou smlouvu, biskupové ho nepodepřeli...
  Česko je nyní na křižovatce, buď nastane duchovní vzkříšení, anebo autogenocida národa! Každý český biskup bude před Bohem i před národem skládat účty! Pokud biskupové v této době zanedbají svou pastýřskou povinnost, dopouštějí se velezrady vůči Kristu a národu.


  Slovo života – Ř 8,16

  "Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží."


  Velikonoční pastýřský list (5.5.2013)

  Drazí věřící! V postní době byl před naším duchovním zrakem obraz trpícího a ukřižovaného Spasitele, našeho Pána Ježíše Krista. V neděli velikonoční v tomto jubilejním roce pokřtění Rusi-Ukrajiny prožijeme zvlášť intenzivně tuto radostnou událost Kristova vzkříšení. Věříme, že i když Ukrajina prochází tyto dny svou Golgotou, bude následovat duchovní vzkříšení církve i národa. Toto vzkříšení není možné bez pravdivého obrácení a pokání.


  Výzva: Vzkříšení slovanských národů (1.5.2013)

  Byzantský katolický patriarchát vám, duchovním, klade na srdce, abyste v neděli – v den Vzkříšení – vyzvali své věřící v Rusku, Ukrajině a Bělorusku, aby na druhý den, to je na Velikonoční pondělí, zahájili tradici manifestací pod heslem: „Obnova rodiny – vzkříšení národa!“


  Výzva katolíkům a křesťanům v ČR (28.4.2013)

  Je třeba, aby katolíci otevřeli oči a uvědomili si, že genderová ideologie ničí všechny morální, národní i křesťanské hodnoty. Lisabonská smlouva a úmluvy OSN otevírají dveře systému zločinných krádeží dětí sociálními službami z jakékoliv rodiny. V pozadí stojí nadnárodní tzv. juvenilní justice. Tyto zákony už byly v Česku odhlasovány. Pokud se čeští katolíci neproberou z lhostejnosti, je jen otázkou času, kdy kruté mechanismy krádeží dětí začnou fungovat. Pak už ale bude pozdě. Bůh dává v tomto jubilejním roce českým katolíkům šanci. Povstaňte z lhostejnosti a pasivity a vyjděte do ulic! Zahajte tradici manifestací a mítinků pod heslem „Obnova rodiny – vzkříšení národa“!


  Jan Hus a reforma (28.4.2013)

  Cyril a Metoděj přinesli na Velkou Moravu českému i slovenskému národu nejen evangelium, ale vytvořili i písmo. Po smrti sv. Metoděje byla tato misie politickými intrikami, s nimiž byli spojeni i církevní preláti, zlikvidována. Jako kolem horké kaše chodí katolická církev kolem problému týkajícího se Mistra Jana Husa. V roce 1415 byl upálen v Kostnici za údajné hereze. Zač byl ve skutečnosti upálen? Za to, že kritizoval zlořády v církvi, které pohoršovaly a ničily prosté duše.


  Kde domov můj? /českému národu/ (28.4.2013)

  Česká hymna začíná otázkou: „Kde domov můj, kde domov můj?“ Domov vytváří rodina a milující srdce matky v ní. Český básník pravdivě píše:„Největší poklad na světě je srdce drahé matky. A kdo ho ztratil, chudý je, byť největší měl statky.“
  Rodinu vždy chránily spravedlivé zákony, zakotvené v Božím Dekalogu. Dnes antidekalog Lisabonské, spíše babylonské smlouvy, ničí v kořeni instituci rodiny, tedy domov. Rodina je likvidována sarkomem psychopatologického tenderu a děti jsou kradeny novodobými piráty juvenilní justice. Ve Francii je 2,5 milionu umělých sirotků. Česko už zákonem přijalo anglický model kradení dětí z jakékoliv rodiny, a to z umělých důvodů. Spějeme k tomu, že se české děti budou už jen beznadějně ptát: Kde domov můj, kde domov můj?


  Výzva českému národu k manifestacím (28.4.2013)

  Současná globalizační ideologie vede k redukci – autogenocidě lidstva, tedy i českého národa. Předtím obyvatelstvo demoralizuje a satanizuje. V konečném důsledku vede k peklu na zemi i k peklu po smrti. Tato ideologie ničí instituci rodiny a dětem a rodičům způsobuje nejkrutější tyranii. Traumata působená rodičům i dětem jsou nejtěžšími zločiny proti lidskosti. Rovněž křesťanství je likvidováno v kořeni.
  Dozrála doba, kdy se musí každý čestný člověk, zvláště pokud je křesťan, probrat z lhostejnosti. Je čas vyjít do ulic. Příkladem ať je nám revoluční hnutí popsané v knize Makabejských. Tehdy šlo rovněž o likvidaci spravedlivých a Božích zákonů a vnucování pohanských zvráceností, spojených s oběťmi démonům.


  Dopis prezidentovi a vládě Ukrajiny (27.4.2013)

  v posledním době se v tisku objevily mnohé zprávy o tom, že v Kyjevě je na 25. května (sobota) naplánován gay pride – takzvaný Pochod rovnosti.
  V minulém roce se díky aktivitě různých občanských organizací, laiků, představitelů církví a kontra-manifestací gay pride neuskutečnil. V tomto roce se homosexuálové budou snažit provést marš revanš a jejich aktivita bude ještě drzejší.
  Proto vyzýváme Vás, pane prezidente, a také všechny představitele vlády i státní úředníky, kterým není lhostejná budoucnost našeho národa, abyste ochránili ukrajinskou společnost před touto propagací zvrácenosti, jejímž cílem je autogenocida Ukrajiny!  Listy z UA 4/2013

  Slovo života – Ř 8,15

  "Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli, ale přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče!"


  Pastýřský list pro duchovní (24.4.2013)

  Prožíváme jubilejní rok 1025 let od křtu svatého Vladimíra v Kyjevě. V době svatého postu upíráme svůj pohled na Ježíše ukřižovaného. Uvědomujeme si důležitost vlastního křtu i obnovy křesťanství na Ukrajině, v Rusku i Bělorusku. Naše slovanské národy jsou v tomto roce vystaveny mimořádnému tlaku demoralizace spojeného se změnou zákonodárství, která sleduje celosvětovou globalizaci, redukci lidstva, tedy autogenocidu jednotlivých národů. VIDEO>>>


  Dopis patriarchovi Moskevskému i celé Rusi Kirillovi (16.4.2013)

  Vážený patriarcho Kirille, Byzantský katolický patriarchát Vás tímto před Bohem a v Jeho autoritě vyzývá, abyste odstoupil ze svého úřadu. Apostatickým gestem, které jste učinil v Astaně, od Vás odstoupila Boží blahodať. Už několikrát jsme Vás vyzývali, abyste tento krok odstoupení z úřadu učinil pro spásu své duše i dobro ruského národa.
  Kéž je Vám příkladem abdikace papeže Benedikta XVI. i abdikace hlavy pravoslavné církve arcibiskupa Kryštofa v Praze.


  Veřejný dopis posvátnému synodu Ruské pravoslavné církve (16.4.2013)

  Posvátný synod Česka a Slovenska vyzval hlavu pravoslavné církve, arcibiskupa Kryštofa, aby odstoupil z úřadu. Důvod jeho odchodu nebyl tak závažný, jako je tomu v případě patriarcha Kirilla, který už z duchovního pohledu úřad zastává de facto nezákonně. Arcibiskup Kryštof pod spravedlivým tlakem posvátného synodu odstoupil z úřadu.
  Vyzýváme vás, abyste splnili svou povinnost před Bohem, církví i ruským národem a vyvinuli stejný nátlak na patriarchu Kirilla k abdikaci. Modlíme se za vás, abyste zvolili takového patriarchu, který bude usilovat o pravdivou obnovu pravoslavné církve, která pak zasáhne i celý ruský národ.


  Jubileum křtu Rusi-Ukrajiny – požehnání, anebo prokletí? (14.4.2013)

  Poslanec Feldman v tomto jubilejním roce křtu Rusi-Ukrajiny organizuje antikřesťanskou akci. Ve dnech 23.-24.4. 2013 má být v Kyjevě setkání křesťanů s buddhisty, hinduisty a jinými nekřesťany. Cílem není zvěstovat těmto pohanům spásu, která je jenom v Ježíši Kristu, ale opak: otevřít křesťany neopohanství a duchu New Age.
  Poslanec Alexandr Briginec prosazuje pozvání papeže na oslavu jubilea z důvodu údajné prestiže Ukrajiny. Svým návrhem pouze tlumočí přání kardinála Huzara, jeho iniciativní skupiny „Prvního prosince“ a Huzarovy apostatické hierarchie. Tato antikřesťanská skupina má zájem ne na obnově křtu a křesťanství, ale na skryté likvidaci křesťanství západními herezemi, amorálností a duchem Assisi. Sleduje podřízení pravoslavné církve heretickému Vatikánu, pomocí psychologických intrik a diplomatické manipulace.


  Antikristovské fórum v Kyjevě (13.4.2013)

  Dne 23-24. 4. 2013 se má v Kyjevě, v hotelu Premiér palác, uskutečnit Kyjevské mezináboženské forum, které má za cíl přivést slabé křesťany k přijetí ducha neopohanství a ducha New Age – ducha antikrista.
  Letos je 1025. výročí křtu Rusi-Ukrajiny v Kyjevě. Křesťané jsou povinni hlásat pohanům Ježíše Krista, v Němž jediném je spása jedince i národů. Křesťanští misionáři po celou historii za toto svědectví platili svou krví. Odpadlé a zrádné křesťanství dnes nehlásá ukřižovaného a vzkříšeného Krista, ale přijímá pohanský způsob života a dopouští se modlářství prostřednictvím tzv. mezináboženských setkání.


  Dopis prezidentovi Uruguaye (12.4.2013)

  Vaše země byla v minulosti zkoušena mnoha nepokoji a utrpeními. Také Vy sám máte mnohaletou zkušenost utrpení ve vězení v čase válečného režimu. Tímto dopisem se na Vás obracíme s prosbou, abyste zabránil utrpení a tyranii, které by způsobilo podepsání zákona o manželstvích osob stejného pohlaví.
  Homosexualita velmi negativně působí na psychické i fyzické zdraví jedince i společnosti.
  Pane prezidente, věříme, že především Vám jde o budoucnost Vašeho národa. Proto Vás vyzýváme, abyste v žádném případě nepodepisoval již schválený zákon o sňatcích osob stejného pohlaví.


  Ternopolská manifestace za děti a rodinu (9.4.2013)

  Vážený Monsignore, dne 29. 3. 2013 byla v Ternopolu manifestace proti prezidentovi a současnému politickému vedení. Zásluhou katolické církve, v jejímž čele Vy na Ternopolštině stojíte, se manifestace zúčastnilo množství lidu.
  Dal jste požehnání k masové politické akci. Vyzvěte nyní pastýřským listem k manifestaci za záchranu nevinných dětí před amorální gender-devastací a jejich kradením sociálními službami. Pokud Vy i hierarchie v čele s hlavou UHKC Ševčukem budete dále mlčet, buďte si vědomi, že vás po smrti čeká Boží soud a budete se za toto mlčení zodpovídat.


  UHKC – UP HKC (7.4.2013)

  Jaké učení a jakou tradici má Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev (UP HKC)? Má stejnou tradici i stejnou víru, jakou měli apoštolé a jakou uchovala katolická církev po dobu dvou tisíciletí.
  Jaké učení a jakou tradici má současná hierarchie Ukrajinské řeckokatolické církve (UHKC)? Přijala západní hereze, a tím zradila pravověrné učení i tradici řeckokatolické církve.


  Sv. Sofron Jeruzalémský a současnost (7.4.2013)

  Sv. Sofron Jeruzalémský se narodil kolem roku 560 v Damašku a zemřel v roce 638 v Jeruzalémě.
  Jeho život a boj víry je pro nás velmi poučný, neboť dnešní situace v církvi je podobná časům sv. Sofrona. Ba je dokonce podstatně horší a bolestnější. Monotheletismus tehdy jen částečně popíral lidskou přirozenost v Kristu, dnes je však katolickou hierarchií popíráno Kristovo Božství, Jeho vzkříšení i všechny zázraky.


  Slovo života – Ř 8,14

  "Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží."


  Reflexe na Ř 8,11-13

  Osmá kapitola Římanům uvádí do tajemství osvobození z duševního i tělesného otroctví, které způsobila infekce dědičného hříchu, který je v nás. V 1. a 2. verši je zmínka o vysvobození od zákona hříchu a smrti, které je možné jedině skrze zákon Ducha, který dává život v Kristu Ježíši. Zákon znamená, že se něco opakuje, že jde o zákonitost. Pokud jsme přijali Ducha Božího a pokud Jeho hlas slyšíme a realizujeme v souladu se svědomím, jsme lidé duchovní, ne tělesní. V 11. verši je řečeno, že pokud je v nás Duch toho, který vzkřísil Krista, On oživí naše smrtelná těla.


  Zákaz gay pride (25.3.2013)

  Vážený pane prezidente, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát a prosí Vás, abyste pro dobro ruského národa nedovolil, aby morální infekce ideologie homosexualismu, spojeného s pedofilií a nebezpečným AIDS, morálně a fyzicky devastovala ruský národ. Prosíme, vydejte zákaz na plánovaný gay pride, který se má uskutečnit 31. března 2013 v městě Syktyvkar v autonomní republice Komy.


  Inteligentní design do škol /dopis poslancům ruské Státní dumy RF/ (23.3.2013)

  Vážení poslanci Ruské Dumy, obracíme se na vás, abyste do povinných školních osnov vnesli komplexní prospěšnou změnu. Navrhujeme vyřazení nevědecké teorie Darwina a její nahrazení naukou o inteligentním designu. V souladu s rozumem za moudrým a inteligentním uspořádáním celého vesmíru, ale i obyčejné buňky, stojí inteligentní Bytost. Současná věda vyvrátila bajky Darwinovy teorie, která se udržuje pouze z ideologických důvodů a má negativní vliv na morální život.


  Národní povstání (22.3.2013)

  Jaceňuk vystoupil s veřejnou výzvou: „Vyhlašujeme národní povstání proti tomuto režimu!“
  Jaceňuk psychologicky hovoří o diktatuře Kremlu a získává si na svou stranu národnostně cítící patrioty. To, že se dnes blíží skutečná hrozba a diktatura ze zcela opačné strany, o tom nemluví. Jde o diktaturu Bruselu.


  Lide můj, vyjdi z Babylónu! /Iz 52,11/ (21.3.2013)

  Vatikán přestal plnit svou funkci ochrany čistoty víry a mravů. Dokonce vede jednotlivé katolické národy skrze současné hereze a ducha neopohanství k duchovní a fyzické sebevraždě.
  Prakticky každý národ si může v této mimořádné situaci vyhlásit vlastní patriarchát a oddělit se od apostatické vatikánské centralizace.
  Apoštol Petr v den Letnic vyzval: „Oddělte se od tohoto zlého pokolení!“ (Sk 2,40). To je od hierarchie, která ukřižovala a dnes křižuje Krista.


  Infekce pedofilie ze Západu (20.3.2013)

  Západní dobročinná organizace ELSA rekrutuje na Ukrajině mladé právníky, aby spustili mechanismus juvenilní justice. S pracovníky sociálních služeb realizuje první etapu v systému kradení dětí prostřednictvím návštěv v rodinách. Cílem je získání informací, které budou zneužity k odebrání dítěte. Tato organizace spolu s nejbližším spolupracovníkem primátora Lvova, Olehem Berezjukem, zajistila na 25. 3. 2013 trénink amerického psychologa Jamesa Hilla pod názvem: „Děti – oběti sexuálního násilí“. Hill vypracoval zvláštní metodu na výslech dětí při soudech v Americe. Podle ní může každého otce obvinit z pedofilie na vlastním dítěti, i kdyby dítě mělo třeba jen dva roky.


  Protest proti demoralizaci ideology z USA (18.3.2013)

  25. 3. 2013 se о 13:30 v budově právnické fakulty Lvovské národní univerzity Ivana Franka uskuteční trénink pro psychology, pedagogy, sociology, sociální pracovníky a všechny zájemce pod názvem „Děti - oběti sexuálního násilí“. Nejde však o žádnou ochranu dětí, jde o pravý opak. V podstatě je to ideologická příprava na zavedení juvenilních mechanismů k masovému kradení dětí. Co sleduje pozvaný psycholog z USA? Má za úkol prolomit veřejné mínění, které respektuje normální rodinné vztahy a nepřipouští zvrácenosti vůči dětem ze strany rodičů. Svými psycho-demagogiemi či psychopatologiemi má vnést autoritám města Lvova prostřednictvím univerzity Ivana Franka chorobné myšlení.  Listy z UA 3/2013

  Slovo života – Ř 8,12-13

  „A tak tedy, bratři, nejsme dlužníci těla, abychom žili podle těla. Žijete-li totiž podle těla, zemřete; jestliže však skutky těla umrtvujete Duchem, budete žít.“


  Kniha Tomáše Halíka „Vzdáleným nablízku“ - recenze

  Kdo je Tomáš Halík a jaké je jeho ovoce? Sám o sobě říká, že je zároveň křesťanem a zároveň buddhistou. Zorganizoval první návštěvu dalajlámy v Česku, a to hned po pádu komunismu. Havel s dalajlámou osm hodin meditoval na zámku Hluboká. Halík zbalamutil kardinála Tomáška, aby se nechal ochomoutovat dalajlámovým věncem, a tak otevřel českou církev duchovnímu synkretismu. Následovala série příjezdů dalajlámy do Česka, iniciovaných Halíkem. Přímo v chrámu sv. Salvátora se Halík s dalajlámou střídal u ambonu a českým katolíkům dal příklad praktické apostaze.


  Návrh homosexuálního zákona č. 2342 – lakmusový papírek zrádců a hrdinů Ukrajiny (16.3.2013)

  19. února byl v ukrajinském parlamentu zaregistrován návrh zákona č. 2342 „O prevenci a opatřeních proti diskriminaci na Ukrajině“. Jde o uzákonění propagace zvráceností a o zavedení administrativních i kriminálních trestů pro všechny Ukrajince, kteří mají zdravý rozum a nesouhlasí s diktaturou zvrácenosti. Tento zločinný návrh zákona prosazuje prostřednictvím Úřadu vlády Ukrajiny Ministerstvo spravedlnosti, zvláště ministr O. Lavrynovič a jeho první zástupkyně, I. Emelianová.


  Dopis synodu biskupů Ukrajinské pravoslavné církve Kyjevského patriarchátu (16.3.2013)

  Vážení biskupové! Plně souhlasíme s vaším dopisem, kterým jste se vyjádřili proti návrhu zákona Kabinetu ministrů № 2342 z 19. února 2013 týkajícího se tzv. diskriminace. Odvážně hájíte základní morální principy týkající se ochrany rodiny, křesťanské víry i ukrajinské společnosti.


  Dopis metropolitovi kyjevskému a celé Ukrajiny Vladimírovi a biskupům Synodu UPC MP (16.3.2013)

  Byzantský katolický patriarchát vám děkuje za váš věcný a konkrétní krok k zastavení procesu uzákoňování gender-gay ideologie, která změnami v zákonech v posledních třech letech vede křesťany Ukrajiny i celý národ k postupné morální, duchovní i fyzické autogenocidě.


  Reflexe na Ř 8,9-10

  Od počátku osmé kapitoly se ukazuje na napětí, které je mezi tělem a duchem, na dělicí čáru, která dělí lidi na tělesné a duchovní. Kořen rozdělení je už v lidské duši. Člověk, který se svými duševními mohutnostmi – rozumem a vůlí – rozhodne pro egoistický, tedy tělesný životní styl, musí počítat s tím, že „kdo rozsévá do těla, z těla sklidí záhubu“ (Gal 6,8). Člověk, který přijímá Ducha Kristova, dostává světlo a sílu a mění svůj život.


  Výzva hlavě Vatikánu (16.3.2013)

  Svatý otče Františku, jistě sám cítíte, že není čas na oslavy, ale na pravdivé pokání. Váš předchůdce, za něhož jste se upřímně pomodlil, odešel jako obžalovaný za zločiny proti lidskosti. On je pouze kryl, tím je ale de facto schvaloval. Snažil se tak zachovat image oficiální struktuře. Věříme, že jste si vědom, že celé toto smutné dědictví je Vám předáno.


  Poděkování a prosba /dopis předsedovi vlády Maďarska a maďarské vládě/ (13.3.2013)

  Byzantský katolický patriarchát vám jménem všech upřímných křesťanů Evropy děkuje za váš hrdinný boj za morální, duchovní a křesťanské hodnoty svého národa. Váš odvážný čin hájení Božích zákonů je podobný hrdinství synů Makabejských v historii vyvoleného národa. Kéž se váš boj za Boha a Boží zákony stane precedentem, jak se vymanit euro-Antiochům zavádějícím pohanství a demoralizaci národů.


  Slovo života - Ř 8,11

  "Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha, který ve vás přebývá."


  Výzva kardinálům v konkláve (13.3.2013)

  Vážení kardinálové, možná dnes, možná v nejbližších hodinách zvolíte nového papeže. Masmédia masírovala už před volbou vás i prostý lid s cílem, aby byl vybrán takový papež, který nemá s Kristem, s Duchem pravdy a pokání ani se spasitelnou vírou nic společného. Tajemné Tělo Kristovo vašimi herezemi už téměř vykrvácelo. Zbývá zlikvidovat poslední zbytky upřímných kněží, řeholníků a věřících. Odstranit tak poslední zdravé principy a zavést takové, které dokončí totální likvidaci. Potom už stačí jen vykonat pohřeb. Vy spolu s novým papežem máte teď de facto funkci hrobařů církve. Jenže „brány pekelné ji nepřemohou“ a náhrobní kámen bude odvalen. Kristus vstal z mrtvých! Živá církev bude žít v katakombách tak, jako tomu bylo na počátku církve. Oficiální struktura se stala nevěstkou antikrista, která se opájí krví svatých, zabíjí pravověrné a rouhá se Bohu.


  Výzva kardinálům k pokání /otevřený dopis/ (13.3.2013)

  V minulých letech jsme se na vás obraceli s výzvou k pokání za zločiny uvnitř církve. Vy jste však nechtěli slyšet tento hlas. Svým pokryteckým mlčením jste Božího Syna Ježíše Krista odsoudili v církvi k trestu smrti, podobně jako kdysi velekněží, farizeové a saduceové. Stali jste se privilegovanou kastou, která dává lidem falešné evangelium a přikrývá se Boží autoritou k realizaci vlastních cílů.


  Jubilejní most přes řeku Moravu (12.3.2013)

  Byzantský katolický patriarchát se u příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na vás obrací s iniciativou vybudování mostu pro chodce přes řeku Moravu. Most by propojoval historickou lokalitu, kde se nachází nejvíce vykopávek z období Velkomoravské říše.


  Dopis poslancům Ukrajinského parlamentu (10.3.2013)

  Maďarsko před rokem přijalo novou Konstituci, založenou na křesťanských hodnotách. Jako prioritu staví zdravou rodinu, kterou tvoří otec, matka a děti a neuznává za rodinu soužití dvou homosexuálů nebo leseb. Velmi ostře se proti tomu postavilo vedení EU, které vytváří tlak na zákonodárství. Ve všech státech prosazuje gender-amorálnost a zločinné juvenilní antizákony ke kradení dětí.
  Dnes by si měl vzít každý ukrajinský poslanec příklad z maďarské vlády. Maďarští politici se stali pravdivými reprezentanty morálních, duchovních, národních i křesťanských hodnot.


  Ukrajinci nesmí vědět o likvidačních zákonech, které jim vnucuje EU (10.3.2013)

  V nedávno zaregistrovaném návrhu zákona o vnesení změn do Zákoníku práce je navrhováno zakázat takzvanou diskriminaci na základě sexuální orientace v pracovních vztazích. Návrh zákona byl vládou podán s vysvětlující poznámkou, že tyto změny není třeba předkládat k veřejné diskuzi. Za koho pokládají někteří politici ukrajinský národ, když prosazují zákony k jeho sebelikvidaci a nedovolují, aby veřejnost ani skuteční odborníci mohli posoudit zločinnost a škodlivost těchto zákonů? Pravdivá demokracie má chránit nejzákladnější práva lidu před zlem a zločinností, a ne privilegovat zločiny a amorálnost ke škodě většiny národa. Jestliže EU dnes dává Ukrajině podmínku, že musí přijmout homodiktaturu, je stejná podmínka, jako by řekli: „Jestli chceš být mým přítelem, musíš vypít sklenici jedu“.


  Lvovská městská rada (LMR) přijímá nové myšlení (8.3.2013)

  Tisková služba LMR informuje veřejnost, že „Odborníci z Holandska učí pracovníky LMR vydávat správná rozhodnutí (morálně orientované školení).“
  Holandsko jako první země uzákonilo sňatky homosexuálů, včetně adopce dětí, legalizovalo stranu pedofilů, zavedlo eutanazii, a to nejen pro staré, nemocné lidi, ale už i pro nezletilé a zdravé lidi, kteří například prožívají deprese či se ocitli ve finanční krizi. Holandsko legalizovalo drogy, zavedlo veřejné domy pro zoofily. Dnes Holanďané přijíždění do Lvova na městskou radu a mění myšlení v závislosti na své ideologii. Jejich cílem je naučit pracovníky LMR vydávat správná rozhodnutí. Jaká to budou správná rozhodnutí?


  Program 1025. jubilea pokřtění Rusi-Ukrajiny /dopis prezidentům/ (3.3.2013)

  Vážený Vladimire Vladimiroviči, Viktore Fedoroviči, Alexandře Grygorjeviči, tento rok si připomínáme 1025. výročí přijetí křesťanství skrze křest sv. Vladimíra v Kyjevě. Rok 2013 je historickým rokem pro naše národy.
  Jménem svých národů učiňte stejné gesto, které učinil svatý Vladimír před 1025 lety. Každý z vás vyberte 3 své nejbližší spolupracovníky. Vás – 12 mužů – pak společně sestupte do Dněpru. Gestem ponoření obnovte křest za své národy.


  Kdo je a kdo není velezrádce? (6.3.2013)

  Každý dobře ví, kdo je český ex-prezident Václav Klaus. Ideologicky se nesjednotil s celosvětovým trendem globalizace a redukce lidstva, skrytě vyjádřeným v konvencích OSN a EU. Jasně odmítl jeho nejsilnější páky – homosexualismus a mechanismy juvenilní justice.
  38 senátorům, kteří obvinili prezidenta z velezrady, patří hanba. Komu ve skutečnosti toto obvinění patří - prezidentovi, nebo jim?


  Slovo života - Ř 8,10

  "Jestliže však je Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch žije kvůli spravedlnosti."


  Jubileum pokřtění Rusi-Ukrajiny (28.2.2013)

  Jubilejní program k 1025. výročí křtu Kyjevské Rusi začíná prvním dnem Velkého postu, to je zde na Východě 18. března 2013. Je třeba si uvědomit, že Ukrajinu, Rusko a Bělorusko před naprogramovanou autogenocidou může zachránit jedině Bůh. Bůh chce tyto tři národy zachránit skrze lidi, kteří jsou ochotni bránit Boží zákony a usilovat o pravdivou duchovní i morální obnovu těchto národů.


  1150. jubileum příchodu sv. Cyrila a Metoděje (28.2.2013)

  Letos si Česko i Slovensko připomínají historické jubileum 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, jejímž centrem byl Velehrad. Podle archeologů historický Velehrad byl asi 10 km od vesnice, která nese toto jméno, v lokalitě Uherské Hradiště – Nové Sady. Jiní archeologové tvrdí, že historický Velehrad byl v lokalitě Mikulčice, kde byly nalezeny základy několika chrámů z tohoto období. Navrhujeme, aby se zde uskutečnila národní pouť v pátek 5. července 2013.


  Evropská integrace = sebevražda Ukrajiny (24.2.2013)

  Skupina „Prvního prosince“ kardinála Huzara vydala 19. 2. 2013 vyhlášení, v němž požaduje, aby Ukrajina vešla do krachující EU a zbavila se nezávislosti.
  Citace: „Evropská integrace Ukrajiny je věcí našeho osobního rozhodnutí...“
  Odpověď: Každý Ukrajinec, pokud má osobně vybírat, musí nejprve vědět, že se tím rozhoduje: pro homodiktaturu, pro to, že mu bude juvenilní justice brát děti, pro to, že mu budou zabíjet rodiče eutanazií, pro to, že z něho udělají očipovaného biorobota.
  Toto je konkrétní evropská integrace, která likviduje všechny morální, duchovní a křesťanské hodnoty.


  Summit Ukrajina – EU /Výzva prezidentovi i ukrajinskému národu/ (16.2.2013)

  Demagogové tvrdí, že summit Ukrajina – EU bude spojen s makrofinanční pomocí Ukrajině. Jde o makro-kolosální podvod. V Řecku, v Itálii, Španělsku, Portugalsku progresuje ekonomická krize. Merkelová prosazuje, aby i nezadlužené státy EU splácely dluhy zadlužených bank EU. To pak čeká i Ukrajinu! EU zakazuje Ukrajině, že nesmí obchodovat s euroasijským společenstvím, jinak s ní zruší obchodní styky. Pro Ukrajinu je však naopak mnohem lepší přerušit obchodní styky s EU. Důvodem není jen ekonomika, ale i záchrana morálních hodnot a suverenity státu.


  Co je „Rusko bez sirotků“ (21.2.2013)

  Aliance „Rusko bez sirotků“ je napojena na alianci „Svět bez sirotků“. Jde o jasný mechanismus UNICEF ke skrytému zavedení juvenilní justice v daném státě. Zrušení sirotčinců je manévrem, aby struktura náhradních byznys-rodin, která má sloužit pro děti ukradené z rodin, mohla začít fungovat. Nejde v nich o klasickou adopci, ale o byznys s dětmi.


  Zemřel vladyka Michael Osidač

  Dne 21.2.2013 zemřel vladyka Michael Osidač. Jeho přáním bylo, aby ho pochoval jeden z pravověrných biskupů. Toto přání pak ještě zopakoval i dva týdny před svou smrtí.  Listy z UA 2/2013

  Oddělte se od PS RE a jeho antizákonů (14.2.2013)

  Navrhujeme, aby Rusko i Ukrajina vystoupili z Rady Evropy, protože RE se v současné době dopouští globalizace členských států a násilně a lstivě mění jejich zákonodárství ke zničení morálních a duchovních hodnot obou národů.


  Stop gender-genocidě Ukrajiny (13.2.2013)

  Návrh zákona o vnesení změn do některých zákonodárných aktů Ukrajiny ohledně určení občansko-právního statusu fyzické osoby je v rozporu s Konstitucí Ukrajiny i s národními a kulturními tradicemi, které jsou základem nezávislého ukrajinského státu a zdravého národa.
  Návrh zákona obsahuje například doplnění čl. 6 Občanského zákoníku tím, že aktem sociálního statusu je i změna pohlaví fyzické osoby (včetně změny bez chirurgického zásahu), což bude následně podléhat povinné státní registraci.
  Na Ukrajině se v těchto dnech prostřednictvím úprav v zákonech odehrává skrytý, cílevědomý puč! Všechny tyto změny mají jeden vektor – jsou namířeny na zničení morálních a křesťanských hodnot zavedením gender-gay ideologie a juvenilní justice.


  Rozsudek smrti ukrajinským rodinám /dopis ombudsmanovi pro práva dítěte J. Pavlenkovi/ (10.2.2013)

  29. – 31. 1. 2013 jste přijel do lvovské oblasti propagovat mechanismy juvenilní justice.
  Krátce po Vaší návštěvě se ve školách lvovské oblasti objevily směrnice pro třídní učitele. Ti měli podat informace o žácích z „rodin, které se ocitly ve složitých životních situacích“. Následoval seznam kritérií pro tzv. „obtížné životní podmínky“: 1) neúplné rodiny; 2) mnohodětné rodiny (víc než dvě děti); 3) rodiny, v nichž jsou fyzicky či duševně postižené děti; 4) málo zabezpečené rodiny; 5) rodiny, které zasáhl problém vynucené pracovní migrace; 6) rodiny s problémy závislostí; 7)rodiny, v nichž se rodiče uchylují od plnění svých rodičovských povinností (jde o umělý pojem, znamená to například, že dítě není půl hodiny pod dozorem rodičů a už může být odebráno za takzvané „ponechání dítěte bez dohledu“ atd.).
  Podle těchto kritérií mezi rodiny ve složitých životních situacích patří ne 99 %, ale 100 % ukrajinských rodin.


  Dopis metropolitovi vyžgorodskému a černobylskému Pavlovi (10.2.2013)

  Vážený metropolito, ve dnech 6.-7. 2. 2013 jste se zúčastnil Východoevropského summitu pro duchovní v Kyjevě. Co sledoval summit? Cílem summitu bylo odstartovat systém náhradních byznys-rodin, do nichž budou v první fázi dáváni sirotci. Brzy je však nahradí děti z tzv. rizikových skupin. Do rizikové skupiny patří podle juvenilních norem prakticky každé dítě na Ukrajině. Prostřednictvím tzv. náhradních rodin budou mnohé děti prodány na Západ, zneužity pedofily a homosexuály a některé skončí dokonce jako materiál na orgány.


  Dopis předsedovi Ivano-Frankivského krajského úřadu M. Vyšivaňukovi (10.2.2013)

  Vážený pane předsedo, dne 4. 2. 2013 se na Vás obrátila paní Táňa Sanford Ammar, která je agentkou kanadské společnosti pro mezinárodní rozvoj. Žádá po Vás, abyste jí na krajském úřadě poskytl konferenční sál pro její seminář „Restorativní praktiky a spolupráce škol a policie v prevenci dětské zločinnosti.“
  V Kanadě už prakticky schválili zločinnou pedofilii na bezbranných dětech. Rovněž v Kanadě je zákonem dovoleno provádět dětem, které juvenilní justice odňala milujícím rodičům, elektrošoky k vygumování paměti a tzv. lobotomii. Jde o nenávratný zásah do osobnosti člověka, z něhož se doživotně stává psychický mrzák.
  K těmto ideálům spěje ivanofrankivská oblast?


  Výzva rodičovským výborům (10.2.2013)

  Vážení představitelé rodičovských výborů, na Ukrajině proběhl ve dnech 6. – 7. února 2013 Východoevropský summit pro duchovní, který organizovala občanská organizace „Ukrajina bez sirotků“.
  Upozorňujeme tímto ruskou veřejnost na psychologickou manipulaci, která zde po dva dny probíhala pod vedením amerických pastorů. Jejich cílem bylo prosadit celosvětovou ideologii juvenilní justice zakládáním takzvaných náhradních pseudorodin, které jsou nutným předpokladem pro fungování zločinné juvenilní justice.
  Organizace „Rusko bez sirotků“ plánuje v březnu tohoto roku pro duchovní podobnou akci, jako byl summit v Kyjevě, a se stejným cílem.


  Slovo života - Ř 8,9

  "Vy pak nejste v těle, ale v Duchu, poněvadž Duch Boží přebývá ve vás. Kdo Ducha Kristova nemá, ten není jeho."


  Reflexe na Ř 8,5-8

  Na mnoha místech Písma svatého je zmínka o duchu, duši a těle. Mohutnostmi duše jsou rozum a vůle. Následkem prvního hříchu rozum těžko poznává podstatu pravdy a vůle je oslabena konat skutečné dobro. Tato infekce prvního hříchu zasahuje i srdce člověka a působí v něm disharmonii. Důsledkem je, že nezřízené žádosti si podmaňují srdce egoismem a sebeláskou. Písmo svaté proto o lidském srdci říká, že je nejlstivější ze všeho (Jer 17,9) a že je kamenné (Ez 36,26). Bůh zaslíbil, že nám dá nové srdce (Ez 36,26).


  Výzva k abdikaci /patriarchovi Kirillovi/ (11.2.2013)

  Benedikt XVI. dne 11. 2. 2013 oznámil veřejnosti, že ke dni 28. 2. 2013 opouští svůj úřad.
  Vy jste, patriarcho Kirille, podobně jako Benedikt XVI. a Jan Pavel II., učinil synkretistické gesto, a to v Astaně dne 30. 5. 2012. Byzantský katolický patriarchát zveřejnil, že jste na sebe i Vy uvrhl Boží anathemu – prokletí, kterou stahujete nyní na celou pravoslavnou církev. Proto Vás Byzantský patriarchát vyzval, abyste opustil úřad.
  Byzantský katolický patriarchát Vás tímto znovu vybízí, abyste následoval Benedikta XVI. a k témuž dni, to je k 28. 2. 2013, opustil svůj úřad.


  Kdo koho diskriminuje? (8.2.2013)

  Ministr zahraničních věcí Kožara se vyjádřil, že je nutné zavést do Pracovního zákoníku nový zákon, který zakazuje diskriminaci homosexuálů. Ve skutečnosti je tento zákon totálně zbytečný. O žádnou diskriminaci homosexuálů na Ukrajině nejde, spíš dostávají privilegia. Příkladem je Ministerstvo spravedlnosti. Zde prostřednictvím Rady LGBT, podvodně vystupuje ve jménu celé ukrajinské veřejnosti hrstka LGBT a připravuje zákony k její diskriminaci a sebezničení. Zahraniční lobbyisté LGBT plánují toto privilegium prosadit na všechny klíčové úřady včetně ministerstev a oblastních rad. Potřebují proto tzv. antidiskriminační zákon, aby mohli jako privilegovaná kasta diskriminovat 99 % obyvatel.


  Náhradní byznys-rodiny (Summit pro duchovní: 6.–7. 2. 2013 v Kyjevě)

  Ve dnech 6.-7.2.2013 se v Kyjevě uskutečnil summit pro duchovní s cílem založit základní strukturu juvenilní justice – tzv. náhradní pseudorodiny. Po dva dny byli pozvaní účastníci vystaveni manipulačnímu vlivu. Všechny proslovy pastorů vybízely k zakládání náhradních pseudorodin. V tomto stádiu jim posloužila humánní teorie o zrušení dětských domovů a přijetí sirotků, kterým má být vytvořena rodinná atmosféra. Vědomě byla zamlčena podstata. Totiž nejde o doživotní adopci sirotka, ale o zavedení zločinného systému náhradních pseudorodin, sloužícího v další fázi pro děti ukradené milujícím rodičům.


  Alibistický dokument o juvenilní justici /dopis patriarchu Kirillovi/ (9.2.2013)

  Vážený patriarcho, ve dnech 2. – 5. 2. 2013 se pod Vaší autoritou uskutečnil Archijerejský koncil. Ruská veřejnost očekávala rozhodné slovo hlavy církve ke zločinné juvenilní justici. Jasný dokument, postavený na evangeliu a prorockém slově, měl být účinným prostředkem k obnově církve a národa. Vámi vydaný dokument však očekávání nenaplnil. Zločinný systém juvenilní justice akceptujete, a tím de facto potvrzujete. Lékař, který nesplnil svou povinnost a neučinil nutnou operaci k záchraně pacienta, má na svědomí jeho smrt. Vy jste svou povinnost nesplnil.


  Vyjádření Byzantského katolického patriarchátu k tzv. Východoevropskému summitu pro duchovní (25.1.2013)

  Dne 6.–7. 2. 2013 má v Kyjevě proběhnout Východoevropský summit pro duchovní s názvem „Ochraň sirotka – změň budoucnost“. Jde o skrytou formu zavádění juvenilní justice, tedy o organizovaný mezinárodní zločin vůči dětem. Prostřednictvím několika Jidášů, kteří se nazývají křesťany, má být vybudována antikristovská struktura byznysu s dětmi s cílem autogenocidy těchto slovanských národů.


  Církev a juvenilní justice (25.1.2013)

  Ve dnech 2. – 5. 2. 2013 má proběhnout Archijerejský koncil pravoslavné církve. Má řešit velmi aktuální otázku juvenilní justice. V říjnu 2012 byl předložen návrh dokumentu „Stanovisko Ruské pravoslavné církve k reformě rodinného práva a problémům juvenilní justice“, který má být na koncilu schválen. Bohužel, dokument je kompromisem, a ne očekávaným, jasným vyjádřením církve (srov. Mt 5,37) proti zločinnému juvenilnímu systému.


  Výzva hierarchii UHKC (24.1.2013)

  Rok 2012 i nynější rok 2013 jsou mimořádně důležitým historickým předělem pro celou Ukrajinu i pro křesťanství na tomto území. Politickou atmosféru na Západní Ukrajině ovlivňujete především vy. Aby mohl nastat účinný proces ozdravení řeckokatolíků i křesťanů na Ukrajině, je třeba učinit pravdivou diagnózu a nezavírat oči před pravdou.


  Výzva ruskému národu – I. část /DIAGNÓZA/ (24.1.2013)

  Byzantský katolický patriarchát se obrací na ruský národ s výzvou, jejímž cílem je křesťanská i národní obroda.


  Výzva ruskému národu – II. část /PROGNÓZA/ (24.1.2013)

  Aby bylo Rusko zachráněno před autogenocidou, musí se postavit proti celosvětové demagogii, která popírá realitu a vede ke ztrátě rozumu, ztrátě svědomí, ke ztrátě všech morálních, duchovních i křesťanských hodnot. Jde o gender ideologii, juvenilní justici, čipizaci, legalizaci narkotik a eutanayii. Musí být uzákoněn takový program, který efektivně vykoření všechny tyto destruktivní vlivy.
  Rusko se musí vrátit ke svým morálním, duchovním a národním hodnotám, se kterými má tisíciletou zkušenost. Dnes je třeba, aby základem politiky byl takový program, který v sobě koncentruje pravdivé křesťanské zásady a principy.  Listy z UA 1/2013

  Slovo života - Ř 8,7-8

  "Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou."


  Slovensko proti juvenilní justici

  Slovenská masmédia se začala zajímat případem slovenské rodiny, která se odstěhovala do Anglie a které sebrala juvenilní justice dvě děti. Poté, co byl případ medializován, se dětí zastali členové slovenské vlády. Po dlouhém boji se podařilo děti vytrhnout z tohoto zločinného systému a vrátit je slovenské rodině, která se přestěhovala zpět na Slovensko.
  Ukrajinci nejsou schopni věřit realitě, která je v sousedním euro-ráji, do něhož se s velkou euforií tlačí. Bohužel, tyto zločinné zákony už začínají fungovat i na Ukrajině díky uzákonění juvenilních mechanismů. Věříme, že i ukrajinská masmédia se probudí a skrze ně se probudí i ukrajinský národ do reality, která se týká zločinné juvenilní justice.


  Reflexe – Ř 8,1-4

  Co znamenají slova: „…co bylo pro Zákon nemožné, protože byl slabý kvůli tělu“? Kdy nebyl zákon omezen lidskou slabostí? Když ještě hřích neměl nad člověkem moc. Boží zákon Adamovi v ráji určil: „Nejez, jinak zemřeš!“ Když Boží zákon porušil, trest ze zákona se naplnil, Adam zemřel. Od té doby i nad lidstvem vládne zákon hříchu a smrti.


  Slovo života - Ř 8,5-6

  "Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla; ale ti, kdo jsou živi podle Ducha, myslí na věci Ducha. Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj."


  Otrokáři Ukrajiny zvyšují export dětí do USA /dopis ukrajinské vládě/ (13.1.2013)

  Nyní se na Ukrajině rozjíždí mechanismy juvenilní justice, s cílem kradení děti i z dobrých rodin kvůli byznysu. Takzvaným důvodem je, že poptávka po ukrajinských dětech na Západě stále roste. Zastavte tyto zločiny, kterých se dopouštějí státní úředníci Ministerstva sociální politiky s ombudsmanem pro práva dětí Jurijem Pavlenkem a ombudsmanem Valérií Lutkovskou. Potrestejte tyto úředníky jako zločince. Tyto zločiny, porušující morální pravidla i Konstituci Ukrajiny, přesahují všechny meze. Jsou namířeny proti bezbranným dětem i proti ukrajinskému národu.


  Smlouva ombudsmana s UNICEF (12.1.2013)

  V prosinci 2012, kdy Rusko už vydalo ultimátum, že do 31. 12. 2012 musí UNICEF opustit území Ruska, paní Valérie Lutkovská, ombudsman na Ukrajině, podepsala smlouvu o spolupráci s UNICEF.
  Jaké ovoce nese UNICEF? Tzv. sexuální výchova, která je systematicky prosazována v celosvětovém měřítku, je založena na zvrácených zásadách pedofila Kinseyho a masově demoralizuje děti. UNICEF ve všech státech podporuje zločinnou juvenilní justici. Státy, prostřednictvím smluv s UNICEF, přijímají zločinné konvence, na jejichž základě mění státní zákonodárství a zavádějí mechanismy tzv. kontroly rodin a následného kradení dětí. To vše se děje hlavně na základě Konvence OSN o právech dítěte. Plodem jsou nejtěžší zločiny proti lidskosti, proti bezbranným dětem. Těmto masovým zločinům ombudsman Lutkovská otvírá dveře.


  Tyranizování ukrajinských dětí (10.1.2013)

  Jurij Pavlenko všemi silami prosazuje mechanismy juvenilní justice, která bez příčiny bere děti z dobrých rodin. Na Ukrajině ze všech sil nyní zavádí náhradní rodiny, v nichž nejde o skutečnou adopci dítěte na celý život, ale jsou jen přestupnou stanicí. Děti, které budou vyrvány z normálních rodin a předány do tzv. náhradních rodin, mezi nimi budou kočovat, až nakonec budou prodány na Západ. K těmto krádežím dětí dochází pod rouškou pomoci z tzv. obtížných životních podmínek nebo prevence tzv. násilí v rodině, kterým je nazývána normální výchova.


  Dopis prezidentovi Běloruska a běloruské vládě (11.1.2013)

  V Bělorusku opoziční strany a občanské organizace (zřejmě LGBT) sepsaly memorandum a vytvořily tzv. genderovou platformu. Je třeba tuto iniciativu jasně označit za protinárodní a protikonstituční. Je nutno ji zrušit a podobné aktivity nedovolit. Genderistkám je třeba nabídnout dobrovolnou emigraci do ráje EU. Tam se budou moci plně realizovat, aniž by škodily běloruskému národu. Jinak by se brzy dostaly na klíčová místa, skrytě by připravily puč a pod vedením zahraničních lobbyistů prosadily homodiktaturu.


  Oznámení třem prezidentům (11.1.2013)

  Vážení prezidenti Ukrajiny, Ruska, Běloruska!
  Byzantský katolický patriarchát vám oznamuje historickou událost, která se uskutečnila v intencích ukrajinského, ruského i běloruského národa, jejichž zástupci jste před Bohem v této závažné době vy. Zasvěcení těchto tří národů Přesvaté Bohorodičce se uskutečnilo 8. ledna 2013 v Kyjevě, v areálu Kyjevopečerské lávry.


  Zasvěcení Ukrajiny, Ruska a Běloruska Přesvaté Bohorodičce

  Kyjev, 8. leden 2013, Sbor Přesvaté Bohorodičky


  Huzarovo antidesatero (10.1.2013)

  8. 12. 2012 Huzarova iniciativní skupina vyhlásila tzv. „Chartu svobodného člověka“. V celé chartě není ani zmínka o pravdivých křesťanských hodnotách, o pravé svobodě v Ježíši Kristu, o boji proti hříchu ani o potřebě spasit svou nesmrtelnou duši.
  Za iniciativní skupinou je antiprorocký duch, který v tento strategický moment mate národ, aby se nezachránil před morální devastací a ztrátou státní nezávislosti. Ukrajina se má stát stokou morálních zvráceností dekadentní Evropy, která prosazuje amorální homosexualismus a zločinné kradení dětí juvenilní justicí.


  Dopis ministryni sociální politiky, N. Korolevské (10.1.2013)

  Vážená paní ministryně, k dosazení do úřadu Vám gratulujeme, ale zároveň připomínáme, že jste ve vážné situaci.
  Po ministrovi Tihipkovi dědíte systém, jehož cílem je uvést do pohybu juvenilní mechanismy ke katování ukrajinských dětí podobně jako se to děje v Anglii, Francii, Německu, Holandsku, Finsku.
  Tento systém nadnárodní juvenilní justice, kterou prosazuje OSN, EU, světoví bankéři a zednáři, sleduje redukci lidstva, v našem případě autogenocidu Ukrajiny. Ti, kdo tento program prosazují, budou jednou odsouzeni jako masoví vrazi a zločinci proti lidskosti, a to jak před lidským, tak i před Božím soudem, kterému nikdo, na rozdíl od lidského soudu, neunikne.


  Slovo života - Ř 8,4

  "Aby spravedlnost Zákona byla vyplněna v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle Ducha."


  Novoroční výzva všem studentům Ukrajiny

  Drazí synové a dcery ukrajinského národa, vstupujete do historického roku, v němž se bude rozhodovat o vaší časné i věčné budoucnosti, a to se vás bytostně týká. Evropa byla vybudována na křesťanských základech. Ukrajina i Rusko přijaly evropskou kulturu křtem sv. Vladimíra v Kyjevě.
  Bůh dal Ukrajině svobodu. Za ni vaši dědové a pradědové skropili ukrajinskou zem na různých frontách svou krví. Položili za ni vlastní životy. A nyní, po dvaceti letech svobody, jsou mladí lidé tak jednostranně a nekriticky zmanipulováni, aby ji prodali za falešnou vidinu euroráje s autogenocidními zákony. EU není rájem, ale žalářem národů!


  Novoroční výzva českým křesťanům a lidem dobré vůle

  Drazí katolíci, křesťané a lidé dobré vůle! Bývalé Československo je územím, na které v roce 863 přišla byzantská misie vedená svatým Cyrilem a Metodějem. Letos si připomínáme 1150. výročí! Území Velké Moravy tenkrát už nebylo pohanské, neboť zde konali svou misii iroskotští mniši. Ti však dovolovali synkretismus křesťanství s pohanstvím. Síla pohanství byla zakořeněna v magii a věštění, které praktikovali takzvaní „volchvy“. Po pádu komunismu se činnost různých věštců a mágů masově rozšířila. Jejich prostřednictvím přichází duchovní zatemnění na národ uzákoněním amorálnosti – takzvaného legislativního partnerství, gender-schizofrenie (srov. Ř 1,23-27), uzákoněním narkotik a dne 7. 11. 2012. uzákoněním systému k masovému kradení dětí Pokud se křesťané v Česku odřeknou okultismu a herezí, pokud se vrátí ke zdravým kořenům spasitelné víry, jakou nám přinesli svatý Cyril a Metoděj, přijde duchovní probuzení jedince, rodiny i národa! Byzantský katolický patriarchát vyzývá český národ, aby každý křesťan dal Bohu slib, že po dobu jednoho roku bude denně věnovat hodinu rozhovoru s Bohem v osobní modlitbě. Bůh pak zachrání Česko před plánovanou autogenocidou! VIDEO>>>


  Novoroční list biskupům, kněžím a věřícím Slovenska

  Drazí věřící, kněží a biskupové Slovenska, na začátku nového roku 2013, který je jubilejním rokem příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, se na vás obrací Byzantský katolický patriarchát. Toto jubileum nás motivuje, abychom se vrátili zpět k našim společným křesťanským kořenům, které zasadili v roce 863 svatí Cyril a Metoděj. Křesťanská víra, která je spojena s pravověrným učením, pokud je realizována, je bezpečnou cestou ke spáse. Apoštol Pavel v listě do Soluně píše: „Proto děkujeme Bohu, že jste přijali Boží slovo jako Boží slovo a ne pouze jako slovo lidské. Toto Boží slovo ve vás věřících působí.“ Boží slovo má moc proměňovat náš život, dává nám sílu, abychom mohli vítězit nad lží a hříchem. Bohužel, uvnitř církve probíhá už téměř celé století tvrdý boj za čistotu víry...
  Pokud Slovensko bude konat pravdivé pokání, vrátí se ke zdravým kořenům a přijme téhož Ducha Božího, Ducha Kristova, jakého měli svatí Cyril a Metoděj, může se stát kvasem duchovní obrody pro celou Evropu. VIDEO>>>
  Listy z UA - 2012


  Listy z UA 13/2012

  Vicekancléř prezidenta o antikristu

  Prezidentův vicekancléř v České Republice, Petr Hájek, vyvolává v médiích svou novou knihou „Smrt v sametu“ poprask. Zatímco v předcházející knize „Smrt ve středu“ poukazoval na mediální manipulaci, mediokracii a silné tendence ke vzniku světové totalitní vlády, v nejnovější knize říká, kdo za tím vším stojí. Odpověď je znepokojivá a pro ateistu i šokující: je to Satan a jeho služebník v lidské podobě – Antikrist, jímž se mohl stát i předcházející prezident Václav Havel (1989-2003). A Apokalypsa popsaná v Písmu se rychle blíží…


  Apostaze Vatikánu vrcholí (24.12.2012)

  Očekávalo se, že v tomto předvánočním období papež vyzve světové bankéře, zednářské lóže i představitele OSN, EU a Rady Evropy aby konali pokání a zastavili proces redukce neboli genocidy lidstva.
  Papež místo toho, aby ukázal na podstatu Vánoc, mudruje o oslovi, volovi a kalendáři, a tím mate věřící historicko-ateistickou metodou, která ve své podstatě popírá Božství Kristovo i samu inspiraci Písma.


  Zrození a vzkříšení (22.12.2012)

  Byzantský katolický patriarchát děkuje ruskému prezidentovi i ruské vládě, že 19. prosince 2012 (podle Juliánského kalendáře ve svátek sv. Mikuláše), dali ruským dětem nejcennější dárek: „Zákon Dimy Jakovleva“. Tímto zákonem je zabráněno prodávat děti ukradené juvenilní justicí za hranice. V Rusku tak byla juvenilní justice de facto zrušena. Zákon rovněž zakazuje na území Ruska činnost všem organizacím, které zavádějí juvenilní mechanismy a jsou financovány ze zahraničí. Do 31. prosince 2012 musí UNICEF opustit území Ruska.


  Satanizace dětí a genocida národů skrze církev? (13.12.2012)

  Na Ukrajině se má ve dnech 6. – 7. února 2013, v hotelu Prezident v Kyjevě, uskutečnit Východoevropský summit duchovních „Ochraň sirotka – změň budoucnost“.
  Aby se bez odporu podařilo zavést tento nejzločinnější systém na Ukrajině, začíná se tím, že se ruší sirotčince. Lobbyisté vytvořili vznešenou ideu „Ukrajina bez sirotků“ a využili fráze o „výchově v milujících rodinách“. Nikdo neřekne, že jde o zavádění zločinného mechanismu tzv. náhradních rodin, který uvádí do chodu mechanismus krádeží dětí a výnosný byznys s nimi.
  I kdyby někteří křesťané vytvořili náhradní rodinu a vzali si nejprve děti ze zrušených dětských domovů, tento systém je donutí předat je do další náhradní rodiny a pak budou děti nakonec prodány do zahraničí. Tragedie těchto prodaných dětí jsou už veřejně známy.


  Juvenilní justice už ve Lvově (12.12.2012)

  Lvovská městská rada oznámila rodičům, že byl založen „orgán péče a starostlivosti“ spojený s komisí ochrany práv dítěte. Vztahuje se to i na okresní úřady ve Lvovské oblasti.
  Citujeme z vyhlášení Lvovské městské rady: „Vážení rodiče, pamatujte!
  „Pokud jste nezabezpečili odpovídající podmínky pro život a výchovu dítěte, pokud tyto podmínky ohrožují život a zdraví vašeho dítěte, může být ve shodě se zákonodárstvím odňato z rodiny bez vašeho souhlasu“.


  Slovo života - Ř 8,3

  "Neboť co bylo pro Zákon nemožné, protože byl slabý kvůli tělu, to Bůh vykonal, když poslal svého vlastního Syna v podobě těla hříchu a kvůli hříchu a odsoudil hřích v těle."


  Vánoční pastýřský list

  Drazí upřímní katolíci, slavíme svátky Kristova narození a obzvláště v tyto dny si uvědomujeme velikost Boží lásky k nám. Bůh, aby nás spasil a dal nám věčný život, přišel na svět v podobě bezbranného dítěte. Znovu prožíváme tuto radostnou chvíli, která má bezprostřední vztah ke každému z nás. Andělé na nivách betlémských oznámili pastýřům: „Dnes se vám narodil Spasitel, to je Kristus Pán!“ Boží slovo říká: „Těm, kteří Ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ Brzy po narození Ježíška však Herodes nechal vyvraždit všechny děti v Betlémě. Svatá rodina utekla do Egypta, aby zachránila Ježíškovi život.


  Reflexe Ř 7,24-8,2

  Sedmá kapitola listu k Římanům je velmi těžká na pochopení, ačkoli obsahuje nejzákladnější pravdy, které se plně týkají každého z nás. Hovoří o zákonu Božím, který je svatý, spravedlivý a dobrý, a přesto mně nezabezpečuje spasení. Pouze mě usvědčuje ze hříchu, ale nedává sílu zvítězit nad zákonem hříchu a smrti. Na závěr kapitoly apoštol volá za sebe i za všechny upřímné věřící: „Já nešťastný člověk! Kdo mě vysvobodí z těla této smrti?“ To vysvobození je v Kristu.


  Zákon o referendu na Ukrajině /dopis pretidentovi Ukrajiny/ (9.12.2012)

  Vážený pane prezidente, 27. listopadu 2012 jste podepsal nový zákon „O celoukrajinském referendu“.
  Referendum ať řeší zabezpečení samostatnosti Ukrajiny a zrušení antikonstitučních zákonů, které byly v poslední době pod tlakem západních lobbyistů nezákonně prosazeny. Jsou ke škodě rodiny, hlavně dětí, a vedou k autogenocidě ukrajinského národa.


  Vatikán dává katolíkům precedens k čipizaci (8.12.2012)

  Vatikán zavádí totální kontrolu církevních úředníků ve svém státě, a to od 1. 1. 2013. Jde o mikročip s číslem 666.
  Vatikán dnes už nesvědčí pro Krista, nevybízí katolíky k věrnosti Bohu a Jeho zákonům, ale připravuje cestu k masovému podřízení se antikristu. Tato cesta zrady s čipem 666 na těle zapříčiní choroby a končí v ohnivém jezeře (viz Zj 14,9-13).


  Zelené pokoje – past na děti (6.12.2012)

  Vážený pane prezidente, lobbyisté juvenilní (kriminální) justice dnes vycházejí s novým útokem na rodiče a děti. Nyní jsou jim prostředkem tzv. „zelené pokoje pro nezletilé“.
  V „zelených pokojích“ za pomoci speciálně vytvořeného prostředí (celá místnost i s nábytkem je natřená nazeleno) budou mít vyškolení manipulátoři dětskou psychikou reálné podmínky k vytvoření psychologického tlaku na dítě. Rovněž odpovídající technické vybavení zajistí videozáznam průběhu komunikace s nezletilým, který je juvenilními pracovníky požadován. Ve skutečnosti je cílem tohoto rozhovoru chytit dítě do pasti.


  Slovo života - Ř 8,1-2

  "Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti."


  Zločiny čortkovských církevníků (27.11.2012)

  Náboženská nenávist, kterou církevníci UHKC proti věřícím UP HKC cílevědomě rozpalují, v těchto dnech už přerostla v násilnické akce.
  V sobotu dne 17. listopadu před sedmou hodinou ráno vniklo asi 20 mužů v maskách se sekerami a železnými tyčemi do kláštera Zvěstování sester UP HKC v obci Probižná. Sestry byly drasticky za ruce a nohy vyneseny ze svého domu, který je jejich soukromým vlastnictvím, a hozeny vedle schodiště na zem. Před klášterem už byl zorganizován fanatický dav v čele s farářem Pasičníkem. Asi za dvě hodiny přijela policie, která pasivně přihlížela, jak zfanatizovaný dav vlekl sestry do připraveného mikrobusu, který je měl odvést neznámo kam.


  Navrácení osobních věcí a kompenzace majetku /dopis D. Hryhorákovi/ (26.11.2012)

  Obrací se na Vás sestry kontemplativního kláštera. Byly jsme dne 17. 11. 2012 násilně vyhozeny ze svého kláštera v Probižné. Žily jsme v něm 7 let.
  Žádáme, aby nám byl vrácen alespoň osobní majetek. Co se týče financí, které jsme investovaly do přebudování neobytného domu na obytný. To všechno nás stálo mnohem víc než 15 000 dolarů, které jako odškodnění žádáme. Stačí jen srovnat, nakolik byla ohodnocena budova, když nám byla darována biskupem I. Bilikem a jak je ohodnocena nyní. Ta hodnota daleko více převyšuje sumu, kterou po vás teď žádáme jako minimum.


  Stížnost na organizovaný trestný čin krádeže občanských průkazů /dopis kontemplativních sester generálnímu prokurátorovi/ (26.11.2012)

  Jsme sestry kontemplativního monastýra sv. proroka Eliáše, který se před 4 lety oddělil od duchovní jurisdikce UHKC (hlava kard. Huzar) a dobrovolně přijal duchovní podřízenost pravověrné hierarchii Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve (UP HKC). Kvůli tomu jsme vystaveny náboženské diskriminaci a protizákonnému rozpalování náboženské nenávisti ze strany hierarchie UHKC a její organizace „Jakir“ (Centrum Jakir, A. Bodnar, O. Vilčinský, nám. Jura 5, Lvov, 79000).


  Zastavte juvenilní mechanismy v Ternopolské oblasti /předsedovi Ternopolského krajského úřadu/ (24.11.2012)

  Vážený pane předsedo! V Ternopolském rádiu minulý týden oznámili: Ve více než deseti okresech ternopolské oblasti budou už konečně děti a rodina ochráněny. Ve skutečnosti však jde o zavedení mechanismů juvenilní justice skryté za sociální služby. Ta bez reálné viny bere děti rodičům.
  Prosíme Vás o prověrku deseti okresů, zda jsou zde skutečně realizovány tyto projekty o tzv. ochraně rodiny. Tyto juvenilní mechanismy svou autoritou zrušte, protože jsou protikonstituční.


  Zrušení pseudozákona o Jednotném registru (24.11.2012)

  Starý parlament, už po nových volbách, nezákonně schválil ryze protikonstituční zákon o Jednotném státním demografickém registru. Údaje ze všech resortních informačních systémů budou koncentrovány do jedněch rukou. Tím se všechny vládní orgány stávají informačně závislé na vlastníkovi Jednotného registru. Jde o plavný přechod z demokracie do totalitárního státního režimu.
  Na každém úřadě – od vesnické kanceláře až po letiště – bude nutné zabezpečit množství čtecích zařízení pro identifikaci. To bude Ukrajinu stát 6 až10 miliard hřiven.


  LGBT přebírá vládu v oblastech a okresech (23.11.2012)

  Byzantský katolický patriarchát je povinen v situaci, která dnes na Ukrajině vyvstala, upozornit na strategii skrytého převratu a ukázat na východisko. Obsah:
  1. Všeobecné vysvětlení celosvětové problematiky.
  2. Situace na Ukrajině: antizákony skrytě prosazeny, struktura chybí.
  3. Skryté vybudování struktury: regionální programy krajských úřadů, které delegují funkce státu tzv. občansko-společenským institucím.
  4. Východisko: ustanovení komise na každém krajském úřadu.  Listy z UA 12/2012

  Gratulace papeže Benedikta a patriarcha Cyrila Obamovi (18.11.2012)

  Římský papež Benedikt XVI. a patriarcha Moskevský a vší Rusi, Cyril, poblahopřáli Barakovi Obamovi k vítězství v prezidentských volbách v USA.
  Prezident Obama schválil zákon, který dovoluje zabít nenarozené dítě v osmém měsíci těhotenství. Pokud přežije potrat, je dovoleno ho zabít. Obama v tomto roce vyhlásil jako prioritu zahraniční politiky ideologii homosexualismu. Obama zákonem schválil zoofilii. Nařídil do 23. 3. 2013 pro všechny občany Ameriky povinné implantování čipu s číslem apokalyptické šelmy na ruku.
  Benedikt XVI. však mluví o tom, že Bůh pomůže Baracku Obamovi „zastávat jeho vážné povinnosti“. Patriarcha Cyril mu přeje pomoc Boží a úspěchy v práci...


  Reflexe: Ř 7,20-23

  Celá sedmá kapitola hovoří o zákonech. Je zákon Boží, je zákon hříchu, ale je i zákon Ducha. V podstatě jsme pod zákonem toho, na čím území se nacházíme. Jsme-li v Adamovi, tedy ve své porušené přirozenosti, náš duch je pod vládou zákona hříchu.
  Podstatou svobody je být v Kristu. „Jestliže Syn vás osvobodí, budete skutečně svobodní“ (J 8,36). „Pevně stůjte v té svobodě, ke které vás vysvobodil Kristus Ježíš“ (Gal 5,1). Jak máme být v Kristu? Skrze pravdivé pokání.


  Dvě zednářské lóže ve Lvově (16.11.2012)

  Existují na Ukrajině zednáři, anebo neexistují?
  Jsou ve Lvově jen dvě lóže, anebo více?
  Spolupracují zednářské lóže Lvova s hierarchií UHKC, anebo jsou s ní v tvrdém střetu?
  Upozornila někdy hierarchie UHKC na nebezpečí této polotajné organizace?
  Proč se členové zednářské organizace skrývají veřejnosti? Bojí se, že se vyjeví jejich temné záměry a činy?


  Gender v reklamě (17.11.2012)

  Návrhem zákona Ukrajiny č. 10441 se navrhuje vnést změny do čl. 8 zákona Ukrajiny „O reklamě“ a zabránit šíření informací, které obsahují tzv. projevy sexismu. Pokud by šlo o zákaz pornografie v reklamách, na billboardech či v televizních reklamách a v tisku, bylo by to moudré a potřebné. Ale dnes je tento hanlivý termín používán pro vyjádření nejušlechtilejšího vztahu mezi matkou a dítětem, znázorněným matkou s dítětem v náručí. Vrcholem absurdity je, že návrh zákona odsuzuje znázornění matky s dítětem jako projev diskriminace na základě pohlaví. Můžeme tedy čekat, že přijde návrh zákona, který bude zakazovat chodit po nohách a přikazovat chodit po uších. Zřejmě parlament i toto odsouhlasí a uzákoní.


  Slovo života - Ř 7,24-25

  "Já ubohý člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Děkuji Bohu - skrze Ježíše Krista, našeho Pána! A tak tedy tentýž já sloužím myslí Zákonu Božímu, ale tělem zákonu hříchu."


  Dopis poslancům parlamentu Ukrajiny (14.11.2012)

  Vážení poslanci, zrušte všechny zákony a návrhy zákonů, které prosazují:
  - generovou ideologii pod pojmy rovnost práv a možností žen a mužů, diskriminace na základě pohlaví, antidiskriminační zákony...
  - juvenilní mechanismy pod pojmy probace, mediace, práva dětí, péče o děti, náhradní formy rodinné výchovy, státní sociální patronát, děti zbavené rodičovské péče, odstranění násilí v rodině...
  Generová ideologie a juvenilní mechanismy jsou výrazně antikonstituční.


  Koalice Svobody a UDARu? /Veřejný dopis předsedovi strany Svoboda/ (7.11.2012)

  Vážený pane předsedo, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát, který hájí morální, duchovní, národní a křesťanské hodnoty. Varuje před současnou demoralizací a reálným nebezpečím autogenocidy Ukrajiny. Vaše strana plánuje utvoření koalice se stranou UDAR. Prioritou UDARu je tzv. genderová ideologie.
  Pokud strana Svoboda uvažuje o koalici se stranou UDAR, je povinna veřejně vyzvat Klyčka, aby se oddělil od genderové ideologie a všechny stoupence této ideologie ze své strany vyloučil. Pak musí vytýčit jasný program strany v prosazování morálních hodnot. Takový program je v souladu s Konstitucí.


  Nedovolte nový TZP (5.11.2012)

  Na Velký pátek ve 4 hodiny ráno, kdy si připomínáme Kristovo odsouzení a následně Jeho smrt na kříži, asi 50 poslanců ze 450, odhlasovalo postupnou duchovní i fyzickou smrt bezbranných dětí. Schválili nový trestní zákoník procesní (TZP), v němž jsou juvenilní mechanismy zamaskovány za nejasné pojmy (probace, mediace, nenáležité chování...) a fráze o ochraně dětí a tzv. boji proti násilí v rodině.


  Seminaristé a kněží v maskách teroristů (17.11.2012)

  Dnes, 17. 11. 2012, v sedm hodin ráno do kláštera kontemplativních sester v Probižné, Ternopilská oblast, Ukrajina, vtrhlo asi 20 mužů v maskách. Byli to kněží a seminaristé UHKC. Po žebříku vylezli do druhého patra, rozbili okno do kaple a vtrhli dovnitř. Sestry sotva stačily vzít eucharistii ze svatostánku. Útočníci začali sestry bít, kopat, nadávat jim a jednu za druhou je vynášely ven z domu za dohledu místního kněze UHKC, Zinobije Pasičnyka.


  Život nebo smrt – I. část /Prorocké slovo pro Ukrajinu/

  Žijeme v době, kdy se zneužívají pozitivní pojmy a pozitivní autority. OSN byla pokládána za garanta morálních hodnot a mezinárodní spravedlnosti. Podobně i Rada Evropy. Ve skutečnosti tyto světové organizace přijaly program zednářů a světových bankéřů s cílem redukce neboli genocidy lidstva. Úmluvy, rezoluce, rekomendace těchto organizací prosazují na prvním místě gender-gay ideologii, která ničí v kořeni všechny morální, duchovní i křesťanské hodnoty. Jejich cílem je rozbít rodinu jako instituci a pak morálně i fyzicky likvidovat děti, a tím celou budoucí generaci.


  Život nebo smrt – II.část /Prorocké slovo pro Ukrajinu/

  Na prvním místě je nutné zrušení všech nově přijatých zákonů, které jsou v konfliktu zájmů s národem a Konstitucí. Tyto zákony prosazují skrytou gender-gay ideologii a mechanismy juvenilní justice. Bez této očisty žádná reforma a obnova národa nenastane. Jenom morální národ je silný. Nemorální národ je odsouzen k sebezničení!


  Slovo života - Ř 7,22-23

  "Podle vnitřního člověka totiž radostně souhlasím s Božím Zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, který je v mých údech."


  Jak dnes zachránit Ukrajinu? (6.11.2012)

  Vážený pane prezidente, rok 2012 je v historii Ukrajiny rozhodujícím. Bůh oznamuje: „Dnes kladu před tebe život, nebo smrt. Vyber si život!“ Bůh Vám svěřil vládu, za kterou budete brzy skládat účty před lidským a pak i Božím soudem. Svěřenou moc v tento historický moment využijte k záchraně Ukrajiny.


  Výzva všem americkým křesťanům k volbám (3.11.2012)

  Byzantský katolický patriarchát tímto vyzývá všechny upřímné křesťany Spojených států amerických, aby nevolili prezidenta, který popírá základní pravdy Bible. Zároveň ale vybízí, aby před Bohem v dané situaci hledali řešení. Osobnost, která je vyzkoušená v boji proti herezím a amorálnosti, ať je vybrána a postavena jako mimořádný kandidát na prezidenta pro všechny upřímné křesťany Spojených států. Může to být laik nebo i pastor. Ať ve všech chrámech a modlitebnách jsou všichni křesťané vybízeni, aby volili tohoto jediného, mimořádně vybraného kandidáta.


  „ELSA“ - janičáři juvenilní justice ve Lvově (30.10.2012)

  Bylo zveřejněno, že 25. října se v budově Lvovské městské rady konal kulatý stůl pro představitele orgánů výkonné vlády, oddělení mládeže, rodiny a sportu Lvovské městské rady, oddělení v záležitostech dětí a center sociálních služeb na téma zavedení systému juvenilní justice na Ukrajině. Organizátorem byla lvovská městská občanská organizace „ELSA Lvov“, která spolupracuje s OSN, Radou Evropy a Evropskou unií. Ke vstupu do této organizace motivují především studenty práva a mladé právníky z různých zemí světa. Lobbisté juvenilní justice založili organizaci ELSA proto, aby právě ze studentů práva vyškolili profesionální poturčence a také proto, aby vytvořili tzv. vědeckou bázi k zavedení tohoto zločinného systému.


  „ELSA-Ostroh“ propaguje euthanasii (30.10.2012)

  Mezinárodní organizace „ELSA“, zvláště její filiálka v Ostrohu – ELSA Ostroh – a tak uznávaná univerzita jako Ostrožská akademie, 3. a 4. listopadu 2012 organizuje třístupňový seminář „Euthanasie – za či proti?“ Pod rouškou lidských práv jde o propagaci vražd. Citujeme z témat semináře: Státy současného světa čím dále tím více dávají svůj souhlas k uzákonění dobrovolné smrti... Studentská obec nesmí být vůči tomuto problému lhostejná… Mezinárodní zkušenost nám umožňuje pochopit, že euthanasie je plně omluvitelným prostředkem a v mnoha zemích světa i zákonným.“


  „ELSA“ utváří na Ukrajině korupční systém (30.10.2012)

  Studenty práva z „ELSY“ vyškolují na mediátory. Jde o nový orgán systému juvenilní justice (i právního systému na Ukrajině vůbec), kterému má být přiřazena větší důležitost než samotnému soudu. Soudci pak už budou jen loutkami. Mediace, tedy alternativa soudního procesu, zlikviduje systém ukrajinského soudnictví a vytvoří na Ukrajině rozsáhlou korupční síť.  Listy z UA 11/2012

  Zrušte funkci sociálního pedagoga (19.10.2012)

  Na Ukrajině byla ve školách přibližně před dvěma až pěti lety zavedena specializovaná funkce sociálního pedagoga neboli pedagoga pro záležitosti mládeže. Tito pracovníci sociálních služeb rozdávají našim dětem literaturu propagující narkotika. Sociální pedagogové musí absolvovat kursy a přednášky, na nichž jsou vyškolováni. Tato anti-kvalifikace je de facto diverzí. Vyškolení „pedagogové“ způsobují národu těžší ztráty než okupační vojska.


  Zrušte funkci školního psychologa (19.10.2012)

  Byzantský katolický patriarchát podává stížnost na Ministerstvo školství za systematickou demoralizaci dětí a mládeže. Tzv. sociální pedagogové a psychologové ve školách rozdávají dětem brožury pod názvy např. „Promluvme si o antikoncepci“. V brožurce dětem navrhují tzv. správný výběr. Citace: „Antikoncepce je efektivní, ale nejlepší je podstoupit sterilizaci”!!!
  Prostřednictvím škol jsou rovněž rozšiřovány malé brožurky pro děti, v nichž například navádějí malé děvčátko k tomu, aby jako dárek dalo chlapci své „ano“. To vše je maskováno názvem: Společně ke zdraví. Takové návody může psát jen pedofil nebo zvrácený člověk, který patří do vězení.


  Terorismus církevní hierarchie pokračuje (24.10.2012)

  23. října 2012, farář Pasičnyk znovu zorganizoval farníky, aby pokračovali v dalších teroristických útocích na nevinné sestry. Na jeho pokyn znovu vylomili bránu kláštera, a odnesli ji na kostelní dvůr. Rovněž rozbili zámek na brance. Když se sešeřilo, téměř 20 farníků vtrhlo do kláštera a začalo ničit všechno, co jim přišlo pod ruku. Ukradli další dveře v přízemí a vypnuli světlo v celém domě. Útočníci se chtěli dostat i do druhého poschodí. Házeli kameny do prosklených dveří, za nimiž se sestry modlily. VIDEO>>>


  Vyhlášení Charty základních hodnot Ukrajiny (26.10.2012)

  Vážení voliči a kandidáti do parlamentu, dnes je třeba vytýčit program záchrany před plánovanou autogenocidou Ukrajiny. Zamaskované změny v legislativě už postupně uzákoňují sebezničení národa. Děje se to pod tlakem nadnárodních systémů OSN, EU, Rady Evropy, světových bankéřů, zednářů a jimi dotovaných dobročinných fondů a organizací.
  Byzantský katolický patriarchát proto dnes, 26. října 2012 ve Lvově, vyhlašuje Chartu základních hodnot Ukrajiny. VIDEO>>>


  Terorismus hierarchie UHKC (20.10.2012)

  V sobotu 20.října 2012 byl v obci Probižná, okres Čortkov v Ternopilské oblasti na Ukrajině spáchán organizovaný zločin. Byl podnícen náboženskou nenávistí vůči pravověrné církvi, která se oddělila od herezí Huzara.VIDEO>>>


  Duchovní i fyzická euthanasie (20.10.2012)

  V posledním čase se ve světovém, globálním rozměru aktivně vede politika redukce lidstva. Realizaci tohoto satanského plánu podporují různé mezinárodní organizace a takzvané dobročinné fondy, mezi něž patří i fond známého milionáře George Sorosa „Vidrodžeňja /Obroda/“.
  Na Ukrajině tuto linii genocidy národa už otevřeně propaguje i ex-hlava UHKC, kardinál Huzar. Veřejně prohlásil, že „dvě pokolení Ukrajinců musí vymřít, jinak změna na Ukrajině nenastane“ (CD „Cesta do sebe“). Tento cíl redukce je zpočátku realizován na starých lidech, kterých je dnes podle statistik na Ukrajině 13 milionů.


  Genderistky se cpou do parlamentu (14.10.2012)

  Ženské konsorcium má za cíl dostat do parlamentu 30-70% genderistek. Tvrdí, že „zabezpečují rovnost práv a možností žen a mužů a štěstí dětí na Ukrajině“. Jde o hrubý klam. V souladu s rezolucí PS RE 1728 (2010) dnes gender znamená, že muž se může prohlásit za ženu a opačně. Ženské konsorcium doposud ještě klame veřejnost a navozuje dojem, jakoby genderová rovnost nebyla šílenou teorií o sociálním pohlaví, ale nevinnou rovnoprávností muže a ženy, týkající se zaměstnání, vzdělání, zdravotní péče... Tu jde o podvádění upřímných, neinformovaných žen.


  Provolání před volbami - I. část: Puč zednářské skupiny (17.10.2012)

  Dne 16.10.2012 se na ukrajinskou společnost obrátila tzv. iniciativní skupina „Prvního prosince“. Jejím hlavním iniciátorem je kardinál Huzar a vice-rektor katolické univerzity (UKU). Všichni členové iniciativní skupiny jsou buď členové zednářských lóží anebo jsou jejich nástroji. Jde celkem o 11 iniciativních pučistů, kteří chtějí „změnit pravidla hry ve státě“, jak to ve svých stanovách oznamují. Co sledují svou předvolební výzvou? Zde nejde jen o psychologickou manipulaci, zde jde přímo o psychologický nátlak na veřejnost s cílem dovršit skrytý puč. Posloužili si demokracií, aby mohli připravit podmínky pro nastolení nejkrutější diktatury a tyranie.


  Provolání před volbami - II. část (18.10.2012)

  V současné době je ohrožena demokracie ukrajinského státu. Hrozí přechod k totalitárnímu režimu. Hlavními příčinami jsou: 1) systematické vtělování gender ideologie,
  2) zavádění mechanismů juvenilní justice,
  3) zavedení Jednotného státního demografického registru se všemi údaji každého občana Ukrajiny.


  Slovo života - Ř 7,20-21

  Jestliže pak dělám to, co nechci, pak to již nedělám já, ale hřích, který ve mně přebývá. Nacházím tedy zákon, že když chci dělat dobro, mám u sebe pohotově zlo.


  Reflexe k Římanům 7,16-19

  Apoštol Pavel sám na sobě ukazuje realitu zákona hříchu. Jde tu o psychický tlak, který jeho, ale i každého z nás, nutí konat zlo, které nechceme. Apoštol ukazuje, že příčinou toho je, že ve mně přebývá hřích, avšak dobro, přestože ho chci, ve mně nepřebývá. Jde o určitou nespravedlnost.


  S.O.S. prezidentu a národu Ukrajiny (24.10.2012)

  V neděli 28.10.2012 mají proběhnout volby poslanců do Parlamentu. Vládu nad Ukrajinou už skrze úplatky a zradu přebírá globalizační nadnárodní struktura, OSN, EU a PS RE. Za nimi stojí světoví bankéři, zednáři, kteří disponují tzv. dobročinnými fondy a organizacemi. Už jde jen o dovršení skrytého puče.
  Pomocí profesionálního podvodu byli poslanci parlamentu nuceni schválit a prezident podepsat současné změny zákonů. Pozitivními pojmy byla zamaskována krutá bezzákonnost.


  Tři poslední kroky (15.10.2012)

  Vážení poslanci parlamentu, tento týden, kdy máte kompetenci schvalovat návrhy zákonů, je už poslední. Pak proběhnou nové, parlamentní volby. Někteří z vás už funkci poslance nebudete zastávat. Zatím ještě máte svěřenou vládu, využijte ji k morálnímu i duchovnímu dobru Ukrajiny.
  Zrušte všechny zákony a návrhy zákonů, které prosazují genderovou ideologii a juvenilní mechanismy.


  Vetujte čipizaci /dopis prezidentovi Ukrajiny/ (15.10.2012)

  2. října 2012 parlament schválil návrh zákona o Jednotném státním demografickém registru, podle něhož se mají na Ukrajině zavést pasy s čipem. Čipizace vede k totální kontrole člověka a k jeho přetvoření v bio-robota. Navíc, kódování je spojeno s číslem 666, které je číslem apokalyptické šelmy a antikrista. Boží slovo jasně říká, že ti, kteří přijmou toto číslo na ruku nebo na čelo, budou mít na zemi velké utrpení (Zj 16,2) a nakonec budou uvrženi do ohnivého jezera (Zj 14,9-10).
  Pane prezidente, zvažte, zda čipizace přináší Ukrajině požehání, anebo autogenocidu.


  Stop autogenocidě Ukrajiny a Ruska (10.10.2012)

  Ideologie světové redukce lidstva má za cíl jeho duchovní, morální a fyzickou genocidu. Jejími hlavními aktéry jsou: OSN, světoví bankéři a zednářské lóže, které prostřednictvím nadnárodních struktur řídí světovou politiku. Hlavním předmětem útoku nejsou vojenské základny, ale malé, bezbranné děti. Nejúčinnější způsob, jak dosáhnout jejich duchovní, morální a nakonec i fyzické likvidace je zabránit jejich šťastnému dětství, vyrvat je milujícím rodičům a udělat z nich ztracené existence bez domova, vystavené násilí, bezpráví, demoralizaci, satanizaci.
  Byzantský katolický patriarchát vyzývá ukrajinskou a ruskou vládu a všechny poslance, aby zrušili všechny přijaté zákony i návrhy zákonů, které se týkají gender-gay ideologie a juvenilní justice!


  Dopis předsedovi ukrajinského parlamentu, Vladimirovi Litvinovi (8.10.2012)

  Vážený pane předsedo, paní Lutkovská se otevřeným dopisem obrátila na vládu a protestuje proti přijatému zákonu, který zakazuje propagandu homosexualismu. Tímto manipuluje nejenom vládou, ale i veřejností. Dotyčná osoba zavádí diskriminaci 99% obyvatel Ukrajiny. Nedávná anketa na západní Ukrajině dokázala, že obyvatelstvo je proti propagandě homosexualismu a pokládá za správné, že zákon, který zakazuje jeho propagandu, byl v tomto čase přijat. Čí zájmy tedy paní Lutkovská reprezentuje, jestliže jsou v diametrálním rozporu se zájmy většiny obyvatel?


  Dopis Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy (8.10.2012)

  Ruská delegace začala na Parlamentním shromáždění Rady Evropy (PSRE) sbírat hlasy za přezkoumání problému ohledně praktik evropských sociálních služeb, které rodičům berou jejich děti.
  Byzantský katolický patriarchát plně podporuje aktivitu ruské delegace v PS RE. Činnost sociálních služeb, které realizují bestiální juvenilní mechanismy, má za následek zločiny proti lidskosti. Jde o pirátské krádeže dětí jejich milujícím rodičům.


  Trestání nevinných rodičů a krádež jejich dětí (7.10.2012)

  Podle části 2. článku 493 Tresního zákoníku procesního jsou zákonní představitelé povinni zabezpečit „náležité chování“ dítěte. Není konkretizováno, jaké chování se považuje za náležité, avšak za „nenáležité chování“ je rodičům udělena pokuta od dvou do pětinásobku minimální mzdy. V bezvýchodné situaci, kdy rodiče nemají čím zaplatit, článek zákona rodičům nabízí alternativu: „právo zříci se dalšího vykonávání své povinnosti“, to znamená zříci se svých vlastních dětí. De facto bez udání viny jsou rodiče trestáni pokutou nebo ukradením dětí! V Norsku, dle těchto změn v zákonodárství, už letos vzali všem rodičům právo na vlastní děti.


  Otevřený dopis ministru sociální politiky (3.10.2012)

  2.10.2012 bylo zveřejněno, že jste na tiskové konferenci v Charkově vytýčil plán týkající se dětí – sirotků a jejich předání „do rodinných forem výchovy“.
  Jaká je však skutečnost? Tato zdánlivě šlechetná idea je jen dalším skrytým prosazováním juvenilních technologií, které s sebou nesou nejtěžší zločiny vůči dětem. Nejprve se mluví o dětech – sirotcích, které je třeba z dětských domovů předat do tzv. rodinných forem výchovy. Na této bázi se však prosadí celý mechanismus takzvaných pěstounských rodin. Pak už, prostřednictvím následujících sociálních projektů, jsou brány děti z dobrých rodin a dávány do těchto „pěstounských“ rodin. Ve skutečnosti jde o zavedení byznysu s dětmi. Navíc, tyto bezbranné děti – sirotci i děti ukradené z dobrých rodin – jsou v tzv. pěstounských rodinách pedofilů a homosexuálů sexuálně zneužívány a některé dokonce prodávány na orgány.


  Slovo ruskému národu (1.10.2012)

  Vážení pravoslavní věřící, vážení synové a dcery ruského národa v této historické době, kdy se rozhoduje o Rusku, o jeho životě nebo smrti, a to duchovní i fyzické, se na vás obrací Byzantský katolický patriarchát Božím slovem.
  Týká se třech konkrétních oblastí, k nimž je třeba v dnešní době zaujmout pravdivý postoj: 1) homosexualismus; 2) juvenilní justice; 3) čipizace.


  Rodiče ukázali na genocidní zločiny OSN /otevřený dopis/ (1.10.2012)

  Byzantský katolický patriarchát jménem všech pravověrných křesťanů světa vyjadřuje podporu rodičovským organizacím 193 členských států OSN. Rodiče se v těchto dnech obrátili s radikálním protestem na Výbor OSN pro takzvaná práva dítěte. Ve dnech od 17.9. do 5.10.2012 probíhá zasedání Výboru OSN v Ženevě. Rodičovské organizace vznesly „Celosvětový protest proti politice OSN“.
  Vinou vedení OSN již miliony dětí nenávratně ztratily své milující rodiče! Duševní a psychické škody způsobené dětem a rodičům, jsou nevyjádřitelné a nevyčíslitelné!


  Otevřený dopis patriarchu Cyrilovi (30.9.2012)

  Petr třikrát zapřel svého Pána, ale činil pokání. I Vy jste v tomto roce třikrát veřejně zapřel Krista a jeho evangelium. Stalo se to v Astaně, kde jste svým gestem postavil Kristovo evangelium na úroveň lidských a démonských religií. K druhému zapření došlo ve Varšavě, kde jste vytvořil jednotu s apostatickou hierarchií katolické církve, která přijala ducha Assisi – ducha antikrista. Potřetí jste zapření Krista dovršil v Tokiu, kde jste pohanskou duchovní cestu samurajů dal za vzor křesťanům.
  Bůh Vám v této historické chvíli dává poslední šanci, abyste činil pokání, jasně se odřekl tohoto trojího zapření víry a učinil tři odhodlané kroky k záchraně pravoslavné víry a ruského národa. Jako pravověrný Kristův apoštol, dejte na základě Písma svatého a tradice jasné a nikoli dvojznačné slovo k otázce: homosexuality, juvenilní justice a čipizace.


  Zločinecká činnost organizace ELSA (29.9.2012)

  Je hrubým podvodem tvrdit studentům, jak uvádí projekt ELSA ve Lvově, že zachraňují děti před sexuálním zneužitím. Juvenilní mechanismy pracují na principu tzv. preventivní činnosti, která označuje tzv. rizikové skupiny. Odebrané děti vůbec nebyly sexuálně zneužity, šlo o umělá obvinění, tak jak je to v systému juvenilní justice běžné v západních státech. Pak ale, když jsou děti odebrány rodičům a prodány k mezinárodní „adopci“ homosexuálům a pedofilům, jde o sexuální otroctví nejhrubšího zrna. Statistika v Americe uvádí, že z takzvaně adoptovaných ruských dětí bylo 40 brutálně zabito pedofily. A to jsou jen evidované případy, které se dostaly k soudu.


  Zločinná juvenilní justice ve Lvově (29.9.2012)

  Projekt udavačství a pirátství, který má startovat i ve Lvově, přikrývající se bojem proti sexuálnímu násilí na dětech, pod názvem «ELSA pro děti», je zaměřen proti dětem. Realizace projektu ve skutečnosti přinese vtělení juvenilních technologií, jejichž ovocem je beztrestné sexuální násilí v tzv. náhradních rodinách pedofilů a homosexuálů. Tomuto předchází tiché schválení arcibiskupa Vozňaka a aktivní spolupráce UKU. Na ní, jako příprava k odstartování projektu „ELSA pro děti“, proběhl tzv. ekumenicko-sociální seminář (25.-30.9.2012) v němž byla intenzivně propagována juvenilní justice.


  Juvenilní justice (28.9.2012)

  Vážení zastupitelé, obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát v záležitosti zavádění juvenilních mechanismů ve vašem městě a v ivano-frankivské oblasti.
  Tento zločinný systém realizuje ukrajinsko-kanadský projekt reformy kriminální justice pod vedením Taťány Sanford Ammar. Podlost juvenilní justice spočívá v tom, že se takzvaně jedná o preventivní zásahy. Tedy je-li dítě začleněno na seznam tzv. rizikové skupiny, je vzato rodičům, aniž by se něčeho dopustilo. Na Západě už je běžnou praxí, že přijdou pracovníci juvenilní justice, rodičům nasadí želízka a odvezou jejich dítě, s tím, že dítě se už nikdy domů nevrátí. To jsou západní zločinné standardy.


  Antikřesťanství na UKU (28.9.2012)

  V tomto měsíci navštívil Ukrajinskou katolickou univerzitu (UKU) německý řeholní kněz Anselm Grün, italský řeholní kněz Bruno Ferrero a český kněz Tomáš Halík. Všichni jsou autoři mnoha náboženských knih. Všichni tři prosazují ducha současného světa, ducha New Age. Za jejich antimisii dopadá na ně i na ty, kteří přijímají jejich antievangelium, Boží anathema – prokletí (Gal 1,8-9).


  Dopis arcibiskupu V. Vijtyšinovi, Ivano-Frankivsk (27.9.2012)

  Obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát ve velmi naléhavé věci. Jde o pilotní projekt juvenilní justice v ivanofrankivské oblasti pod názvem: „Ukrajinsko-kanadský projekt reformy kriminální justice pro nezletilé,“ pod vedením Taťány Sanford Ammar.
  Jaké je řešení? Navrhujeme Vám, abyste se obrátil na zastupitele městské rady i oblastního úřadu a požádal je, aby byl tento zločinný projekt zrušen.
  Kromě apelování na zastupitele města i oblasti, vyzvěte pastýřským listem věřící k manifestaci proti tomuto zločinnému projektu. Rovněž vybídněte věřící k nepřetržité modlitbě po dobu jednoho roku.


  Poslední hodiny současného parlamentu (26.9.2012)

  Prosazování juvenilní justice je na Ukrajině spojeno s demagogickým lhaním, používáním frází o „právech dětí“ o „potřebě systémové politiky“... Zplnomocněnec pro práva dítěte nechrání žádná skutečná práva dětí, jako je právo na vlastní rodiče, na citové zázemí... Naopak, plody jeho činnosti dokazují, že právě on je největším zločincem a katem bezbranných dětí.
  Vybízíme všechny členy parlamentu: Zrušte všechny návrhy zákonů, které otvírají dveře zločinným mechanismům juvenilní justice! Požádejte prezidenta, aby zrušil funkci tzv. zplnomocněnce pro práva dítěte, protože stojí v čele zločineckého systému!


  Dopis předsedovi vlády Ukrajiny, M. Azarovovi (26.9.2012)

  Bylo zveřejněno, že Evropská investiční banka poskytne Ukrajině 200 miliónů kreditních euro na modernizaci 22 elektrických generátorů šesti vodních elektráren na Dněpru.
  Je veřejně známým faktem, že EU všechny obchodní i ekonomické smlouvy podmiňuje přijetím „gender“ zákonů. „Gender“ zákony uzákoňují především homosexualitu, transsexualitu... Jde o morální likvidaci jednice, rodiny i společnosti.
  Děkujeme za takové kreditní půjčky, které kromě morální devastace ještě i ekonomicky přivedou Ukrajinu na mizinu, podobně jako Řecko. I tato půjčka je zbavením Ukrajiny její samostatnosti a učiněním z ní kolonie EU.


  Genocida UP HKC = genocida Ukrajiny (25.9.2012)

  Nástrojem genocidy UP HKC je arcibiskup UHKC Vozňak a hlava lvovské zednářské lóže, S. Pavljuk.
  Proč pravověrnou církev lvovští zednáři a církevníci chtějí likvidovat? Důvodem je, že naše církev je svědomím nejen všem křesťanům, ale i celé Ukrajině. Bojujeme proti zločinecké juvenilní justici, která bez jediného důvodu bere děti z jakékoli rodiny. Voláme SOS proti gender-gay ideologii, která ničí všechny morální duchovní i křesťanské hodnoty a připravuje autogenocidu ukrajinského národa.


  Ukončete náboženskou diskriminaci UP HKC! /Otevřený dopis/ (25.9.2012)

  Vážení představitelé města Lvova, jste svědky několikanásobné trestné náboženské diskriminace náboženské menšiny UP HKC ze strany arcibiskupa Vozňaka a jeho spolupracovníků. Minulé tři měsíce probíhala hrubě očerňující mediální kampaň v časopisu Expres i v některých televizních kanálech (LTB 12, ZIK...), 3. 7. 2012, na iniciativu Vozňaka, hlava Oblastní rady, O. Paňkevyč, vyhlásil tzv. objektivní prověrku UP HKC s cílem její likvidace a zároveň se dopustil trestného činu zneužití úřadu.
  27. 8. 2012 Vozňak vydal štvavý pastýřský list, v němž naši náboženskou menšinu nazývá sektou, a tím se dopouští trestného rozpalování náboženské nenávisti.
  V této době bylo založeno Vozňakem tzv. centrum proti sektám nazvané Jákir, které má za cíl likvidaci naší náboženské menšiny UP HKC.


  Slovo života - Ř 7,18-19

  "Vím totiž, že ve mně, to jest v mém těle, nepřebývá dobré; neboť chtít dobro dokážu, ale konat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci."  Listy z UA 10/2012

  Reflexe – Ř 7,13-15

  Ve verši 13-19 se mluví o hříchu, který si posloužil dobrem, aby mi zavdal smrt. Skrze Boží přikázání je odmaskována jeho nadměrně hříšná síla. Samotné Boží přikázání však nedává sílu nad hříchem zvítězit. Od našeho narození jsme zaprodáni do otroctví hříchu. Kdo nás zaprodal? Byli to první rodiče skrze neposlušnost Božímu slovu a skrze to, že uvěřili duchu lži a smrti. Ježíš nás z tohoto otroctví vysvobodil. Na kříži přemohl hřích i ďábla. Vítězství nad hříchem je jen a jen v Kristu.


  Zrušení zákona o tzv. sociálním patronátu (28.9.2012)

  Vážení biskupové pravoslavné církve, v prvním čtení byl přijat zákon № 42197-6 o tzv. sociálním patronátu a činnosti orgánů sociální péče. Jedná se o systém externího dohledu nad každou rodinou, která pak bude povinna bezpodmínečně vykonávat příkazy tzv. sociálních pracovníků, nebo jim bude muset své dítě odevzdat.
  Sociální orgány budou moci, v rozporu s Ústavou RF, přijít do jakékoli rodiny a zavést v ní tzv. kontrolu, prověřovat ji a podle svého uvážení ji uznat za společensky nebezpečnou (bez zákonem stanovených kritérií). Mohou pak dítě kdykoli z rodiny odebrat bez soudního rozhodnutí, jen na základě vlastního uvážení.


  Slovo života - Ř 7,16-17

  "Jestliže tedy dělám to, co nechci, souhlasím se Zákonem, že je dobrý. Nyní to pak již nedělám já, ale hřích, který ve mně přebývá."


  Záchrana Konstituce (23.9.2012)

  Posledním garantem morálních hodnot a vůbec celistvosti národa je Konstituce. Ta je však dnes velmi nebezpečně ohrožena lobbyistickými kruhy Západu. Konstituce je nad všemi zákony a zákoníky. Dnes probíhají nebezpečné ideologické změny v zákonodárství. Změna Konstituce by znamenala neomezené přijetí západní destruktivní ideologie, a tím změnu politického režimu, ztrátu nezávislosti, nastolení globalizační diktatury a likvidaci budoucí generace skrze demoralizaci a démonizaci spojenou s homosexualismem a juvenilní justicí.


  Zrušení zrádné klauzule (22.9.2012)

  Byzantský katolický patriarchát se na vás obrací s naléhavou žádostí: ve všech zákonech zrušte klauzuli, která stanoví prioritu mezinárodních konvencím a smluv. Tyto konvence a smlouvy plodí nejtěžší zločiny v historii lidstva vůči bezbranným dětem.


  Zachraňte děti! (21.9.2012)

  Juvenilní justice, jako taková, byla prezidentem Janukovičem vetovaná na impuls pravoslavné církve v roce 2009. Znamená to, že juvenilní justice je protikonstituční. Přesto se v současné době na Ukrajině velkým množstvím zákonů jednotlivé mechanismy juvenilní justice už uzákoňují.
  Jenom v tomto týdnu vám bylo předloženo k schvalování 18 návrhů zákonů! Téměř všechny skrytě připravují genocidu dětí. Na protiváhu nyní schvalte jeden zákon: úplný zákaz odebírání rodičovských práv a kradení dětí rodičům.


  Dopis S. ševčukovi, hlavě UHKC (21.9.2012)

  Výkonný výbor města Čortkova, spadající pod Ministerstvo spravedlnosti, napsal sestrám v Probižné dopis, v němž předvolává sestry na 24. 9. 2012, aby zaplatily soudní výdaje za podplacený monstrproces Hryhoráka. 2. 10. 2012 mají zaplatit za čas, kdy přebývaly ve vlastním domě v Probižné, z něhož je Hryhorák vyhazuje, protože jim ho chce ukrást.


  Dopis poslancům Parlamentu Ukrajiny (20.9.2012)

  Vážení poslanci parlamentu, v tomto týdnu od 18.-21.9. probíhá schvalování 18 návrhů zákonů pod pojmy, které v praxi znamenají pravý opak.
  Za vznešenými názvy se v podstatě skrývá připravení půdy pro tzv. zákonné fungování juvenilních mechanismů. Z umělých důvodů pak budou moci být děti brány z jakékoli rodiny. Jde o nejtěžší zločiny proti dětem v historii lidstva.


  Patriarcha Cyril dává za vzor cestu samurajů (19.9.2012)

  Patriarcha moskevský Cyril navštívil dne 16. 9. 2012 pravoslavnou církev v Tokiu. V krátkém kázání po ukončení bohoslužeb postavil na stejnou rovinu s cestou samuraje cestu křesťana, ba dokonce Kristovu oběť na kříži.
  „Cesta samuraje je cestou smrti, samuraj musí žít tak, jako by jeho tělo bylo mrtvé“, „tak se osvobozuje, stává se silným, nezávislým na smrti, ztrácí strach“.
  Kázání v Tokiu je zradou pravoslavné církve Japonska, ale i celého Ruska. Toto antikřesťanské myšlení je ovocem zrady v Astaně. Je to stejná zrada, jaké se dopustil i papež v Assisi.


  Stop eurointegraci! (15.9.2012)

  Na Ukrajině i v Rusku masmédia a různé západní struktury vtloukají lidem do hlavy heslo: „Chceme do Evropy!“ Jenže to už není Evropa, to je Sodoma a Gomora! Před katastrofou se zachrání jen ten, kdo je mimo tuto spoušť.
  Duchovní degradace západní společnosti je důsledkem odvrácení lidí od Boha a obrácení se k modlám jménem „bohatství“, „chtíč“ a „prosperita“.
  Byzantský katolický patriarchát vyzývá všechny křesťany i lidi dobré vůle Ukrajiny a Ruska, aby se postavili proti tzv. eurointegraci, která ve skutečnosti vede k sebezničení obou národů.


  Otevřený dopis prezidentu Ukrajiny (14.9.2012)

  9.9.2012 začala tzv. iniciativní skupina UHKC spolu s kandidátem na poslance I. Herčukem podpisovou akci s cílem likvidace UP HKC a nezákonné deportace patriarchy Eliáše (A. Dohnala). Poslali Vám spolu s očerňujícím dopisem 410 podpisů proti nám. Za celou akcí stojí Vozňak a UHKC. Lidé, kteří se podepsali, byli zmanipulováni kněžími a tzv. iniciativní skupinou UHKC. Na agitační listině Herčuka se dopouštějí několika trestních činů: nazývají nás sektou, Bílým bratrstvem, obviňují nás z rituální vraždy, že krademe děti a používáme psychotropní látky – vše je kolosální lež. Podobné lži jsou i v dopise Vám datovaném 10.9.2012.


  Krach evropského soudnictví (14.9.2012)

  Soud v Haagu schválil politickou stranu pedofilů! Byzantský katolický patriarchát veřejně protestuje!
  Pedofilie je jedním z nejtěžších zločinů. Schvalovat stranu pro zločince znamená likvidovat společnost. Je to totéž jako schvalovat stranu pro zoofily nebo nekrofily, vrahy a zloděje, a tím potvrzovat jejich zločinný program.
  Schválení strany pro pedofily znamená radikální změnu myšlení. Je to hanba pro evropské kulturu a konec všem evropským morálním hodnotám.


  Realizace zločinné juvenilní justice (13.9.2012)

  Úřad vlády Ukrajiny vydal 31. května 2012 nařízení č. 329-r. Toto nařízení potvrzuje plán prostředků k vykonání celostátního programu v roce 2012 pod názvem „Národní plán realizace Konvence OSN pro práva dítěte“ na období do roku 2016.
  V plánu realizace Konvence jde o zavádění mechanismů a technologií juvenilní justice tak, jak v současné době funguje na Západě.


  Zrušení „Expertní rady“ LGBT (13.9.2012)

  Co znamená, že nyní při Ministerstvu sociální politiky začala činnost tato tzv. Expertní rada pro záležitosti genderové diskriminace? Pod rouškou sociálních služeb a péče o děti bude vtělována ideologie homosexualismu a zaváděny mechanismy juvenilní justice s odvoláním na Úmluvu OSN o právech dítěte.
  Ideologie gender ničí všechny morální, duchovní, národní i křesťanské hodnoty a vede k postupné autogenocidě národa. Činnost této Expertní rady bude znamenat diskriminaci většiny společnosti.
  Kategoricky protestujeme proti proti Expertní radě pro záležitosti tzv. genderové diskriminace při Ministerstvu sociální politiky a žádáme její zrušení.


  Zrušení Agentury EU/UNDP ve Lvovské oblastní radě (13.9.2012)

  Na tiskové konferenci před zasedáním Lvovské oblastní rady 11.9. 2012 Valerij Pjatak zveřejnil, že Lvovská oblastní rada bezplatně poskytuje prostory pro kancelář Agentuře místního rozvoje EU/UNDP.
  Program OSN pro rozvoj konkrétně na Ukrajině financuje projekty „Jsem proti násilí“ (zavádění mechanismů juvenilní justice) a zakládání genderových kateder. Ovocem pilotního projektu „Jsem proti násilí“ v poltavské oblasti byly sebevraždy tří matek, kterým takzvaní sociální pracovníci nemilosrdně vyrvali jejich děti.


  Dopis V. Kostyckému, předsedovi Národní expertní komise pro ochranu společenské morálky (12.9.2012)

  Obracíme se na Vás se stížností na ředitele Národního muzea v Kyjevě. V těchto dnech dovolil v Národní muzeu provedení „výstavy“ na téma „Šípková Růženka“ od Tarasa Polatajka. Šlo o propagaci lesbismu. Masmédia oznámila, že se tzv. spící krasavice probudila polibkem děvčete. V tomto čase, kdy série návrhů zákonů skrytě prosazuje zvrácenou LGBT ideologii, tato akce není jen nevinnou zábavou, ale ideologickým prostředkem k reklamě zvrácenosti. Jde o systematickou změnu myšlení veřejnosti.


  UNICEF likviduje matky a jejich děti (12.9.2012)

  Masmédia zveřejnila, že těhotné ženy, nehledě na to, v kterém měsíci těhotenství jsou, a rovněž ty matky, které kojí dítě, mají být povinně očkovány před chřipkou.
  Nebylo by na tom nic zlého, kdyby šlo o klasické preventivní očkování, které má zabránit nebezpečné epidemii. Očkování proti chřipce, jak je dokázáno, však výrazně snižuje imunitu a vyvolává infikování organismu mutovanými viry chřipky. Tyto silně negativní následky jsou veřejně známy. Nutit do takového očkování těhotné ženy a kojící matky je hazardováním s jejich zdravím i zdravím a životem jejich dětí.


  Otevřený dopis patriarchu Cyrilovi (11.9.2012)

  Obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát spolu se všemi pravoslavnými věřícími i všemi křesťany, kterým leží na srdci spása vlastní duše, obnova pravoslavné církve a záchrana morálních hodnot ruského národa. Prosíme, odstupte z úřadu! V Astaně jste dovršil proces zrady Krista i pravoslavné církve a stáhl na sebe Boží anathemu – prokletí dle Gal 1,8-9. Dne 30.5.2012 od Vás už odstoupila Boží milost. Na každého pravoslavného věřícího, který bude s Vámi tvořit jednotu v apostazi, rovněž stahujete toto Boží prokletí.


  Stop ideologickým návrhům zákonů (6.9.2012)

  Vážení poslanci parlamentu, v tomto týdnu jste byli znovu postaveni před nesmyslný mechanismus schvalování množství návrhů zákonů. Tyto zákony skrytě sledují jeden cíl – připravení půdy pro vtělení ideologie homosexualismu a juvenilní justice. Homosexualismus ničí v kořeni všechny morální, duchovní i křesťanské hodnoty. Juvenilní justice krade děti bez reálné viny z dobrých rodin.
  Návrhy zákonů rafinovaně vytvářejí dojem pozitivních úprav, ale ve skutečnosti jde o skryté zavádění nejkrutějšího systému v dějinách lidstva vůči bezbranným dětem. Jde o jejich devastaci, satanizaci a následnou autogenocidu národa skrze ztrátu rozumu, morálních hodnot a přetvoření dětí v bio-roboty.


  Odpověď na arcipastýřský pamflet Vozňaka (5.9.2012)

  Apostatická hierarchie svým věřícím zakrývá oči a zacpává uši. Naproti tomu Byzantský katolický patriarchát i věřící UP HKC soustavně konají manifestace za záchranu dětí i morálních a křesťanských hodnot. Vozňak veřejně špiní biskupy, věřící, řeholníky a řeholnice UP HKC, kteří zůstali věrní dědictví otců. Pravověrní se oddělili od apostatické hierarchie UHKC, která tvoří jednotu s globalizačními idejemi lóžového bratrstva.  Listy z UA 9/2012

  Slovo života - Ř 7,14-15

  Víme přece, že Zákon je duchovní, ale já jsem tělesný, zaprodaný hříchu. Nerozumím totiž tomu, co dělám; neboť nekonám to, co chci, ale dělám to, co nenávidím.


  Vatikán má na svědomí genocidu národů (30.8.2012)

  Šelma podobná beránkovi začala genocidu nejprve v církvi. Skrze synkretismus a hereze prosadila antievangelium. Za to na Vatikán dopadla Boží anathema dle Gal 1,8-9. Ti, kteří se nazývají apoštolé, nejsou jimi, ale jsou lháři. V církvi byly odstraněny Boží zákony, a proto jsou nyní ve světě odstraňovány i přirozené zákony a prosazovány antizákony a amorálnost. Za to má hlavní zodpovědnost apostatický Vatikán.


  Zákaz křesťanských a státních symbolů? (30.8.2012)

  8. září 2011 byl v parlamentu v prvním čtení přijat návrh zákona č. 4585 „O vnesení změn do některých zákonů Ukrajiny o nošení uniformního oděvu, využití odlišujících znaků a symboliky“. Návrh zákona zakazuje občanským sdružením používání státních nebo náboženských symbolů ve své symbolice!
  Co tento návrh zákona v konečném důsledku sleduje? Aby ve školách, na úřadech, v nemocnicích, obchodech a všech veřejných místech byly odstraněny kříže a obrázky Bohorodičky. Tak to bylo v době komunismu. Proč nejsou zakázány symboly nečistoty, pornografie, magická a okultní symbolika, propagace pohanství v časopisech, masmédiích, billboardech? To by bylo k velkému užitku obyvatel.


  Příprava totální kontroly (29.8.2012)

  Zaregistrovaný návrh zákona č. 9732 z 18. 1. 2012 „O identifikaci člověka pomocí daktyloskopie“ předpokládá zavedení povinné daktyloskopie. Podle čl. 6 návrhu zákona se daktyloskopie stane povinnou pro tyto kategorie osob: děti, zbavené rodičovské péče, děti-sirotci, děti bez domova a jiné osoby.
  Daný návrh zákona: а) porušuje konstituční práva občanů (čl. 32 Konstituce); b) porušuje všeobecně uznaná lidská práva; c) nezabezpečuje bezpečnost občanů. Přijetí tohoto návrhu zákona s sebou nese vytvoření mechanismů totální kontroly obyvatel!


  Slovo života - Ř 7,13

  "Bylo snad to dobré příčinou mé smrti? Naprosto ne! Hřích však, aby se ukázal jako hřích, způsobil mi tím dobrým smrt; tak skrze přikázání ukázal hřích celou hloubku své hříšnosti."


  Reflexe – Ř 7,9-12

  Ve verši 9-12 se mluví o zákonu, o přikázání, o hříchu, smrti, usmrcení... Znovu se zdůrazňuje, že zákon je svatý i přikázání je svaté, spravedlivé a dobré. Je řečeno, že když přišlo přikázání, hřích ožil a já jsem zemřel. Tedy přikázání, které mi mělo dát život, přineslo mi smrt. Zde se ukazuje na tajemství hříchu, že hřích dokonce zneužívá Boží přikázání. Hřích mě oklamal a usmrtil skrze přikázání.


  Návrh zákona 8583 o očkování (29.8.2012)

  10. ledna 2012 byl v prvním čtení přijat návrh zákona č. 8583 z 31. května 2011 „O vnesení změn do některých legislativních aktů Ukrajiny (týkajících se ochrany obyvatelstva před infekčními nemocemi)“. V návrhu zákona se uvádí, že půjde o každoroční kontrolu očkovacího kalendáře, který tak bude každým rokem doplňován novými a novými vakcínami. Je veřejně známo, že používané vakcíny jsou škodlivé, nevyzkoušené, ale přesto povinné.


  Stop juvenilním soudům (25.8.2012)

  14. května 2012 byl podepsán nový Trestní zákoník procesní, který na Ukrajině zavádí hlavní mechanismy juvenilní justice. Na jeho základě mají být do tří měsíců vybráni soudci, zplnomocnění k vedení soudních procesů (trestních řízení) vůči neplnoletým, tedy mají být utvořeny juvenilní soudy. Kromě toho Výbor OSN pro práva dítěte v závěrečných tezích z 3. 2. 2011 doporučil Ukrajině využít nutné prostředky k utvoření speciálního, nezávislého národního mechanismu, plně odpovídajícího Pařížským principům (dokument č. A/RES/48/134), pro zabezpečení monitoringu práv dětí. Ve skutečnosti však termín „práva dětí“ znamená zavádění největšího bezpráví a týrání dětí.


  Nová definice rodiny (25.8.2012)

  V sérii neustálých změn ukrajinského zákonodárství se dozvídáme šokující novotu, že rodinu už netvoří muž, žena a děti, ale osoby, které „společně žijí, spojeny společným bydlištěm, mající vzájemná práva a povinnosti“ (Sociální kodex Ukrajiny, Oddíl ХVII. Sociální ochrana rodiny, dětí a mládeže, část 17.1. Všeobecné podmínky sociální ochrany rodiny, čl.243 b.2)
  Dá se očekávat i další úprava kodexu, tak, že brzy už rodinu nebudou muset tvořit osoby, ale pouze živé bytosti. Například pes, kočka, papoušek a babička – tedy zoorodina. Tu už ale jde o ztrátu svědomí a rozumu!


  Ombudsman – kat dětí (25.8.2012)

  Na Ukrajině letos začínají tzv. pilotní projekty nejzločinnější tyranie. Bylo už určeno 12000 nových sociálních pracovníků a pro tento zločinný systém byly vyčleněny miliony.
  Jakého kriminálního zločinu se dopustilo dvou nebo čtyřleté dítě, že ho za to tzv. kriminální justice krade milujícím rodičům? Jakého kriminálního zločinu se dopustili milující rodiče, když jim děti berou za to, že je řádně vychovávají? Láskyplnou výchovu juvenilní demagogové nazývají „tyranií“, „krutostí“ a „násilím v rodině“.


  Dopis představitelům křesťanských církví v Kyjevě (18.8.2012)

  Obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát ohledně zneuctění svatého kříže nad náměstím Nezávislosti v Kyjevě. K tomuto znesvěcení náboženského symbolu došlo 17.8.2012 aktivistkami zvráceného hnutí Femen.
  Obracíme se na vás, jako na představitele církví v Kyjevě, s prosbou, abyste proti této hanebnosti vystoupili a žádali spravedlivé potrestání viníků.


  Žaloba na Jákir (15.8.2012)

  V novinách Ratuša byl opublikován článek, který charakterizuje činnost tzv. centra pod názvem „Jakir“. Centrum má své sídlo na adrese Jura 5.
  Citace článku: „UHKC vstoupila na cestu boje proti UP HKC a následujícím rozhodným krokem se stalo založení ‚Jákiru‘“.
  Klademe otázku: Je ve shodě s ukrajinskými zákony existence centra, jehož hlavní činností je náboženský boj? Může na území Ukrajiny takové centrum existovat?


  S.O.S. před volbami (11.8.2012)

  Na Ukrajině se v těchto dnech odehrává skrytý a cílevědomý puč, k němuž dochází příjímáním úprav do zákonů. Všechny změny mají jeden vektor – zavedení gender-gay ideologie a juvenilní justice. Tím budou zničeny morální i křesťanské hodnoty, Ukrajina přetvořena na kolonii EU a zahájena její autogenocida.
  Vytvoření jedné světové vlády, čipizace, vakcinace, interrupce, sexuální anti-výchova, transgenderová ideologie, juvenilní justice, euthanasie – to všechno je součástí antikristovského plánu redukce lidstva, který skrytě realizuje EU a OSN. Toto jsou zločiny těžší než zločiny fašismu.


  Cena Bonifáce VIII.

  V masmédiích se objevila zpráva, že Julie Timošenková dostala mezinárodní cenu římského papeže Bonifáce VIII.
  Jak charakterizuje papeže Bonifáce VIII. církevně dějepisná kniha Josefa Gelmi „Die Papste in lebens bildern“? „Patřil k nejrozhodnějším, ale také nejhrabivějším a nejpanovačnějším osobnostem na papežském stolci. Jeho přehnaná touha po moci vedla ke katastrofálnímu úpadku papežství.“
  Dostat cenu Bonifáce VIII. není z tohoto pohledu velmi lichotivým oceněním.


  Genocida Ruska a Ukrajiny (17.8.2012)

  K ničení rodiny, jako základu tradičního státu, dochází právě zaváděním juvenilní justice. Nakonec globální kriminální subjekt, který vytváří nový světový řád, dostává legální možnost brát děti z jakýchkoli rodin z důvodu – jakoby – ochrany jejich práv.
  Tato válka není vedena ani fyzickými ani biologickými ani chemickými zbraněmi, ale zbraněmi psychologickými a jurisdikčními. Zahájili ji architekti globalizace pod rouškou boje za demokracii a proti terorismu, který však sami využívají.


  Dopis poslancům ukrajinského Parlamentu (7.8.2012)

  V Parlamentu byl zaregistrován návrh zákona „O vnesení změn do některých zákonů Ukrajiny (o zvýšení úrovně porodnosti a prestižním mateřství)“ č.10413 z 27.4.2012. Všechny současné návrhy zákonů, které parlament i prezident schvalují, mají vznešené názvy. Ve skutečnosti však prosazují pravý opak. Kdo by byl proti návrhu zákona o prestižním mateřství? Každý si představuje, že je to skutečně zvýhodnění mateřství, které vede ke zvýšení populace, a tím k rozvoji národa. Ale ve skutečnosti jde o pravý opak – o prodloužení řetězce juvenilního systému, který je pirátským kradením dětí.


  Výzva ruským biskupům (2.8.2012)

  Od 4. do 7. října 2012 se má v Moskvě konat 5. fórum tzv. LGBT-křesťanů východní Evropy a střední Asie.
  Termín fórum LGBT-křesťanů je stejně absurdní jako termín fórum satanistů-křesťanů. Homosexualismus a trassexualismus je v kořeni vzpourou proti Bohu. Bůh poslal oheň z nebe na homosexuály v Sodomě a Gomoře (Gen 19) a Nový Zákon zdůrazňuje, že toto je varování pro celé lidstvo (Juda 1,7, 2Pt 2,6).


  Slovo života - Ř 7,11-12

  "Hřích použil přikázání jako příležitosti, aby mne oklamal a tak mě usmrtil. Zákon je tedy sám v sobě svatý a přikázání svaté, spravedlivé a dobré."


  Dopis Kongresu USA (2.8.2012)

  Vážení kongresmani, v tisku byla opublikována informace, že prezident Obama vydal výnos, podle něhož všichni Američané do 23.3.2013 mají obdržet mikročip – implantát.
  Už dříve, než byl přijat návrh zákona „O ochraně zdraví“, bylo naplánováno, že rok 2013 se stane rokem, kdy každé dítě, které se narodí v USA, obdrží mikročip hned po narození. Toto se dnes stává realitou. Nezáleží na tom, jaký kdo má názor na amnestii nebo imigraci, hlavní je, aby každý byl očipován, aby se utvořila elektronická báze údajů pro Velikého Bratra (Big Brother), aby bylo umožněno zjistit všechny osobní informace.


  Slovo života - Ř 7,9-10

  "Já jsem kdysi žil bez Zákona; když však přišlo přikázání, hřích ožil, a já jsem zemřel. I ukázalo se, že přikázání, které mělo být k životu, bylo mi k smrti."


  SOS pro křesťany EU (2.8.2012)

  Ježíš dnes zdůrazňuje: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete.“ Svou výzvu spojuje s podobenstvím o neplodném fíkovníku. Hospodář řekl vinaři: „Vytni jej!“, on mu odpověděl: „Pane, ponech ho ještě tento rok..., jestli neponese ovoce, dáš jej porazit.“ (srov. Lk 13,6n)
  Tento rok Bůh dává evropským národům možnost k pokání. Jeho požadavek zní: rok nepřetržité modlitby! Byzantský katolický patriarchát proto vybízí k pokání biskupy, kněze a pastory. Jejich úkolem je pak iniciovat tento rok nepřetržité modlitby. Jde o záchranu před katastrofou!


  SOS pro křesťany USA (2.8.2012)

  Byzantský katolický patriarchát se v této historické hodině obrací na křesťany všech denominací USA. Bůh zachrání křesťany Ameriky skrze nepřetržitou modlitbu víry. K záchraně Bůh vyžaduje rovněž půst a svěcení neděle.  Listy z UA 8/2012

  Reflexe Řím 7,7-8

  Zákon hříchu lze přirovnat k továrně na výrobu smrtících zbraní. Může se do ní dodávat ten nejvzácnější materiál – zlato, stříbro, platina,... jejím produktem je vždy strašný nástroj smrti. Proto neobrácený člověk, který nepostavil na první místo ve svém životě Ježíše a nepřijal Jeho Svatého Ducha, i kdyby se věnoval Božím věcem, vysvětloval Boží slovo, měl církevní úřad... výsledkem jeho činnosti vždy bude jen duchovní smrt.


  „Aréna“ v katolickém Lvově jehovistům? (30.7.2012)

  21. června vrátila UEFA stadion „Aréna“ do dispozice města. Brzy nato vyšla v tisku zpráva, že 6.-8. července 2012 se ve lvovské „Aréně“ konal kongres Svědků Jehovových.
  Vláda katolického města Lvova též nemá problém s pronájmem stadionu nekřesťanské organizaci jehovistů. Pravověrní katolíci na Pluhové zákonně koupili zchátralou kapli. Vy jste nás dal k soudu a vymáháte snížení stěn kaple o jeden metr a sundání střechy, abyste nám zabránit sloužit v ní liturgie. Zde jde o trestnou náboženskou diskriminaci!


  Dopis primátorovi města Lvova a členům zastupitelstva Lvovské městské rady (29.7.2012)

  Z důvodu, že se město stalo příčinou náboženské diskriminace věřících UP HKC, je povinno zabezpečit jim adekvátní sakrální prostor pro plnění náboženských povinností po dobu rekonstrukce – de facto vynucené demolice kaple na Pluhové 6.
  Připomínáme, že město bezplatně a nezákonně věnovalo velký chrám – kulturní památku – kurii UHKC. V blízkosti, má UHKC další 4 chrámy. My už více než dva měsíce sloužíme liturgii na ulici u stěn jmenovaného chrámu a po liturgii konáme protestní pochod po prospektu Svobody až před městskou radu. Jsme k těmto krokům nuceni do té doby, dokud vedení města nezastaví trestnou náboženskou diskriminaci a nezabezpečí nám adekvátní možnost sloužení svaté liturgie v sakrálním prostoru.


  Moderní ekumenismus – zrada Krista /dopis biskupům ČBK/ (26.7.2012)

  Blíží se perverzní pochod Prague pride 2012, který monarchisté občanského sdružení MONOS spravedlivě nazvali vrcholem provokace a výsměchem všem zdravým tradicím českého národa. Monarchisté otevřeně vyjádřili svůj radikální nesouhlas s touto veřejnou manifestací zvrhlosti. Je hanbou, že vy, představitelé katolické církve v ČR, v této situaci mlčíte, přestože jde nejen o útok na instituci rodiny, ale i na křesťanství v naší vlasti. Do programu této zvrhlé akce je zařazeno konání tzv. ekumenické bohoslužby.


  Juvenilní justice v ukrajinské legislativě (19.7.2012)

  V posledních měsících probíhá úprava ukrajinských zákonů podle modelu EU. Prostřednictvím pozitivních pojmů jsou zaváděny negativní mechanismy. Například pod pojmem „právo dítěte“, „ochrana dětí“ se ve skutečnosti zavádí mechanismus kradení dětí z dobrých rodin. Pod pojmem „násilí v rodině“ se normální, potřebná výchova trestá pokutami a zbavováním rodičů rodičovských práv.
  Vážení zastupitelé oblastních rad, zasaďte se za zastavení všech mechanismů juvenilní justice, které se dnes skrývají za sociálními službami. Neschvalujte vyčlenění peněz k placení nových sociálních pracovníků. Ať je vám v tom vzorem Oblastní rada ve Lvově, která je odmítla financovat.


  Dopis Catherine Ashton, představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (19.7.2012)

  Vážená paní Ashton, Evropská unie Vás určila jako komisařku, která má dohlížet na zachovávání lidských práv na Ukrajině, především těch, které se týkají diskriminace menšin a také svobody slova.
  Naše menšinová UP HKC je tři roky vystavena náboženské diskriminaci a pod umělými záminkami je jí upírána zákonná registrace na Ministerstvu kultury. Ve skutečnosti jde o konkurenční postoj UHKC, která si nepřeje naši existenci. Naše církev má asi 5000 věřících a je v současné době vystavena masovému rozpalování náboženské nenávisti prostřednictvím masmédií.


  Odpověď na Expres č. 77 (19.7.2012)

  Na titulní stránce časopisu Expres je palcový titulek: „Padělaný patriarcha“. Tzv. pátrací ústředna Expresu oficiálně odhalila: Huzar není žádný patriarcha, ale samozvanec, padělaný patriarcha. A rovněž oficiálně odhalila: Ševčuk není žádný patriarcha, ale samozvanec, padělaný patriarcha.
  Husitská církev v ČR se v roce 1921 oddělila od Vatikánu. Od té doby má v Praze svůj patriarchát a stát to plně respektuje. Patriarchát k založení nepotřeboval souhlas Říma ani Moskvy. Podobně je tomu s Kyjevským patriarchátem Ukrajinské pravoslavné církve. Patriarcha Filaret rovněž není podřízen Římu ani Moskvě. Je plně nezávislý. Huzar ani Ševčuk nejsou samostatní, ale jsou podřízeni Římskému církevnímu kodexu CCEO. Řím neuznal ani jednoho ani druhého za patriarchu. Dne 5.4. 2011 byl biskupským synodem UP HKC ustanoven Byzantský katolický patriarchát a prvním patriarchou byl zvolen vladyka Eliáš. Patriarcha není závislý ani na Římu ani na Moskvě.


  Odpověď na článek „Charakter magického myslenia...“ (18.7.2012)

  Na vědecké konferenci v Badíně 2011 měl Sarka Róbert přednášku s názvem: „Charakter magického myslenia v súčasnej kultúre a naznačenie základnej línie, ako naň odpovedať.“ Součástí této přednášky je oddíl s názvem: „Prípad Eliáš Dohnal a magické myslenie.“
  Co se týče názvu: magické myšlení, pak toto magické myšlení má spíš autor článku. Patriarcha Eliáš má stejné myšlení jako sv. apoštol Pavel, který zdůrazňuje, že pravý křesťan má mít myšlení Kristovo a s magií nemá absolutně nic společného. Tedy Sarkův článek je očerňující a tendenční.
  Biskup Eliáš ani v minulosti ani v přítomnosti nestavěl na první místo boj proti okultismu, ale na prvním místě zdůrazňoval potřebu osobního vztahu k Ježíši Kristu, který je spojen s pravdivou modlitbou, pravdivým obrácením a následováním našeho Pána Ježíše Krista.


  Výzva prezidentu Ukrajiny a Ruska (18.7.2012)

  Svatý Vladimír přijal před 1000 lety křesťanství na Kyjevskou Rus. Patřila do ní dnešní Ukrajina, Rusko a Bělorusko. S Božími zákony převzal i evropskou kulturu. Byla stabilizována rodina, přijaty základní morální normy do lidských vztahů, zavedena spravedlnost a trestány zločiny. Národ přijal spasitelnou víru v Ježíše Krista. Našel smysl života i utrpení a získal naději na věčný život, který je zabezpečen vírou v Ježíše Krista.
  Dnes je zaváděna celosvětová globalizační ideologie, která vede k autogenocidě národů. Tato ideologie připravuje skrze OSN, PS RE, EU a různé „dobročinné“ fondy ideologický puč k sebezničení ukrajinského národa. Slouží k tomu změna zákonodárství, která prosazuje homodiktaturu a pod umělými záminkami bere děti rodičům.
  Dnes je už jen jedno řešení: Radikální oddělení se od smrtícího genocidního systému OSN a EU.


  Stop demoralizaci Lvova /Představitelům křesťanských církví Lvova/ (17.7.2012)

  Na 26.-29. července 2012 je ve Lvově plánován filmový festival „Wiz-Art 2012“. Festival bude propagovat filmy vnucující homosexualitu „Chladná hvězda“, „Jablko“, dále krvesmilstvo mezi sourozenci (incest) „Bratr“ a jiné zvrhlosti. „K narozeninám“ – jde o rouhání Ježíši Kristu. Z 668 propůjčených filmů je většina demoralizačních.
  Co dělat?
  1. Napište otevřený dopis primátoru Lvova Sadovému a předsedovi Lvovské oblastní rady Paňkevičovi. Žádejte o zrušení plánovaného festivalu.
  2. Totéž ať učiní vaše občanské organizace.


  Dopis primátorovi města Lvova /ohledně filmového festivalu „Wiz-Art 2012“/ (17.7.2012)

  Ve dnech 26.-29. července 2012 je ve Lvově plánován filmový festival „Wiz-Art 2012“. Z 668 propůjčených filmů je většina demoralizačních.
  Žádáme vás, abyste nedovolil tuto demoralizační a rouhačskou akci. Vy v současnosti nesete zodpovědnost za mladou generaci Lvova.


  Dopis předsedovi Parlamentu Ukrajiny, V. Litvinovi (17.7.2012)

  Prosíme, aby se Parlament Ukrajiny, který nejen zastupuje občany Ukrajiny, ale také za ně nese zodpovědnost, obrátil na konstituční soud s žádostí o vydání jasného stanoviska, zda instituce, firmy, státní úřady mají právo vyžadovat po občanech Ukrajiny při různých právních aktech nebo jiných úkonech podpis k souhlasu na použití jeho osobních údajů.
  Občan, který svůj podpis takzvaně „dobrovolně“ nedá, je ve svém vlastním státě diskriminován, neboť nemůže zrealizovat konkrétní potřebu. Jedná se např. o přijetí na školu, obdržení přídavků na děti, obdržení penze, uplatnění slevy, vybrání si peněz z banky, absolvování kurzu na zvýšení kvalifikace, obdržení diplomu po ukončení školy, reklamaci zboží...


  Slovo života - Ř 7,8

  "Hřích použil tohoto přikázání jako příležitosti, aby ve mně probudil všechnu žádostivost; bez zákona je totiž hřích mrtev."


  Zastavte invazi juvenilní justice! (16.7.2012)

  Pane prezidente, během předvolební kampaně jste sliboval že budete podporovat zdravou morální společnost, posílíte podporu rodinám s dětmi, hlavně podporu mnohodětných rodin, a budete prosazovat ideál rodiny. Nedovolte vytvoření juvenilní sítě ve Vaší zemi! Váš čin bude precedentem i pro Ukrajinu, pro Moldávii i jiné země, ale hlavně si získáte důvěru národa, který za Vás ve volbách dal svůj hlas, že se zastáváte dětí, chráníte rodinu a morální hodnoty a plníte své předvolební sliby.


  Zachraňte děti (16.7.2012)

  V Rusku v současné době probíhá příprava k zavedení specializovaného soudně-právního systému tzv. ochrany dětí a mladistvých. Inovace navrhované do soudnictví však nepřispějí k zlepšení ochrany dětí. Jak uvádí ředitelka Ústavu pro demografickou bezpečnost, Irina Medveděvová: „Nový zákon není zaměřený proti ‚rodičům – netvorům‘, kteří jsou již zbaveni práva, on nejprve postihne normální rodiny.“
  Vážení biskupové pravoslavné církve, vydejte každý ve své diecézi pastýřský list a vyzvěte věřící, aby organizovali masové manifestace proti zavedení juvenilní justice! Kdo z vás v tomto čase nebude aktivní, anebo ještě naopak bude zavedení tohoto zločineckého systému podporovat, dopouští se zrady a má podíl na autogenocidě ruského národa.


  Juvenilní justice – genocida Ukrajiny (15.7.2012)

  Juvenilní justice velmi ráda hovoří o „právech“, ale o právech lze hovořit jedině konáš-li zároveň i své povinnosti. Dítě od kojeneckého až do dospívajícího věku není sociálně zralou osobností, a v této době kladení důrazu na práva, a zamlčování povinností vychovává egoisty a zločince. Formování dětské psychiky pouze na uvědomení si „práv“ ji morálně deformuje. Juvenilní justice zajišťuje dětem jedno „právo“ – na dětský lágr, odkud však už není cesta zpět domů.


  Žádost o objektivní prověření činnosti UHKC (13.7.2012)

  3. července 2012 Lvovská oblastní rada odhlasovala na základě dopisu Ihora Vozňaka žádost prokuratuře Lvovské oblasti a Státní bezpečnosti Ukrajiny, aby provedly „objektivní prověření činnosti UP HKC“.
  Zákony Ukrajiny stanovují rovnost všech náboženství a zakazují privilegovat jednu religii na úkor druhé. Na tomto základě se na Vás obrací UP HKC a žádá vás, abyste se rovněž obrátili na orgány prokuratury a Státní bezpečnosti, aby provedly objektivní a spravedlivou prověrku i v církvi UHKC, a sice: finanční zdroje a jejich využití; financování katedrály v Kyjevě; simonii v UHKC: kupování farností, platby za svěcení, různé taxy za udílení svátostí; prodávání drahých ikon z chrámů na Západ; teroristické akce rozpalování náboženské nenávisti vůči naší církvi ze strany UHKC...


  Zákaz propagandy homosexualismu (13.7.2012)

  Poslanec Vadim Kolesničenko podal návrh zákona „O zákazu propagace homosexualismu zaměřené na děti“ (č. 8711). Jeho návrh vyvolal okamžitou protireakci ze strany OSN i EU.
  Na bázi Evropské konvence je Ukrajině striktně zabráněno přijat alespoň jeden zákon k pravdivé ochraně dětí a mladé generace. Malá skupina zvrácených lidí diskriminuje drtivou většinu obyvatel, kteří chtějí své děti vychovávat v tradičních křesťanských hodnotách a chtějí jim zabezpečit zákonné právo na čisté dětství. Ze strany EU a OSN jde o mezinárodní tyranii vedoucí k morální, duchovní a fyzické genocidě národa.


  Dopis Mons. Cyrilu Vasilovi /sektetáři Kongregace pro Východní církve/ (10.7.2012)

  Obracíme se na Vás se stížností na lvovského arcibiskupa Vozňaka, který se obrátil na Lvovskou oblastní radu, Státní bezpečnost, soudy a policii. Pod rouškou tzv. objektivního vyšetření, o něž je žádá, jde o plánovanou likvidaci naší UP HKC.
  Monsignore Cyrile, žádáme Vás, abyste celou záležitost spravedlivě prošetřil a postaral se o zastavení zločinných akcí vůči náboženské menšině UP HKC. Pokud budete mlčením tyto zločiny bojkotovat, jako Vatikán bojkotoval zločiny pedofilie, dřív nebo později budete usvědčen a obžalován.


  Dopis arcibiskupovi I. Vozňakovi (10.7.2012)

  Znovu se na Vás obracíme a oznamujeme Vám, že nesete zodpovědnost za trestné činy proti naší církvi, které realizujete prostřednictvím Oblastní rady, Bezpečnostní služby Ukrajiny, soudů a policie.
  Státní orgány jsou Vámi zneužívány k: 1) diskriminaci náboženské menšiny; 2) porušování základních lidských práv týkajících se svobody svědomí a náboženského vyznání; 3) upřednostňování jedné religie před druhou; 4) procesu likvidace UP HKC na základě Vašich nepravdivých informací a nedokázaných obvinění.
  Uvědomte si, že likvidujete zdravé jádro pravdivé obnovy řecko-katolíků. Nebojujete jen proti naší církvi, ale postavil jste se přímo proti Bohu, zradil jste Krista a hřešíte proti Duchu svatému.


  Žádost prezidentovi Ukrajiny a vládě o zastavení nezákonných akcí Lvovské oblastní rady (8.7.2012)

  Dne 3.7.2012 Lvovská oblastní rada prostřednictvím členů zastupitelstva ze strany „Svoboda“ zrealizovala žádost arcibiskupa Vozňaka a podala žádost na Státní bezpečnost a prokuraturu ve Lvovské oblasti o tzv. objektivní prověření UP HKC. Ve skutečnosti jde o proces protizákonné likvidace UP HKC.
  Tímto Vás, pane prezidente, i vládu Ukrajiny žádáme o zrušení protizákonného rozhodnutí Lvovské oblastní rady ze dne 3.7.2012. Zároveň žádáme o zastavení likvidační kampaně a umožnění zákonné registrace UP HKC, o kterou usilujeme už tři roky.


  Ohrožení života hlavy UP HKC (7.7.2012)

  V pátek podvečer 6.7.2012 nezákonně vnikli na soukromý dvůr vladyky Michajla, hlavy UP HKC, dva novináři z Expresu. Jejich cílem bylo pokračovat v hrubě očerňující kampani vůči UP HKC.
  Za touto akcí je vedení UHKC, které zneužívá masmédia, Lvovskou oblastní radu, Státní bezpečnost Ukrajiny, prokuraturu, policii. Hlavní vinu nenese policie, ale církevní hierarchie UHKC v pozadí. Má za cíl zkompromitovat vladyku Michajla jako hlavu církve.


  Úmluva o demoralizaci dětí (5.7.2012)

  V Úmluvě Rady Evropy o ochraně dětí před pohlavním vykořisťováním a pohlavním zneužíváním ve skutečnosti nejde o ochranu dětí, ale o pravý opak. Jde o systematickou demoralizaci a přímo satanizaci dětí. Poslanci Parlamentu byli oklamáni morálním názvem a mnoha pozitivními formulacemi.
  Podle čl. 2 Úmluvy se však pod rouškou tzv. „diskriminace na základě sexuální orientace“ uzákoňuje násilná propaganda homosexualismu mezi dětmi. Podle čl. 6 Úmluvy bude zavedena pro děti už předškolního věku povinná sexuální „výchova“.  Listy z UA 7/2012

  Rozjímání nad listem Římanům 7,5-6

  Boží slovo říká, že jsme zemřeli Zákonu skrze Tělo Kristovo, tedy skrze ukřižovaného Ježíše. Nyní máme chodit v novotě Ducha. My, kteří jsme s Ním sjednoceni v Jeho smrti, tvoříme Tajemné Tělo Kristovo. Skrze Jeho smrt jsme zemřeli hříchu, ale zároveň jsme zemřeli i Zákonu.


  Návrh zákona o kradení novorozeňat (4.7.2012)

  V parlamentu byl zaregistrován návrh zákona „O vnesení změn a doplňků do zákona Ukrajiny ‚O státní pomoci rodinám s dětmi‘“č. 10640 (týká se podmínek vyplácení finanční pomoci při narození dítěte).
  Dnes, po tzv. úpravách v zákonech, se jednorázová finanční pomoc při narození dítěte stává záminkou pro sociální služby, aby vzaly rodinu pod dohled. Budou takzvaně zkoumat, zda finanční pomoc mají poskytnout, anebo vzít dítě rodičům. Navíc tento systém tzv. sociálních služeb může dítě prodat za velké peníze do zahraničí anebo dokonce na orgány. Tento zločinný projekt je v linii a duchu tzv. juvenilní justice, která se dnes dopouští nejkrutější tyranie vůči dětem.


  Dopis prezidentovi Ukrajiny, V. Janukovičovi (3.7.2012)

  Vážený pane prezidente, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát, který je morální silou hájící na Ukrajině duchovní křesťanské a morální hodnoty. Už tři roky vedení řeckokatolické církve v čele s kardinálem Huzarem a arcibiskupem Ševčukem manipuluje státními úřady, aby přestupovaly zákony Ukrajiny a nedovolily zákonnou registraci Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UP HKC), která je součástí Byzantského katolického patriarchátu. UP HKC vznikla oddělením se od UHKC vedené Huzarem. Důvodem bylo hlásání herezí kardinálem Huzarem. Naše církev není žádnou sektou, jak nás hanlivě kardinál Huzar a jeho hierarchie nazývají. Toto vedení intrikami brání registraci naší církve, a tak zneužívá i státní úřady ke svým zájmům, což je v rozporu s ukrajinskými zákony.


  Slovo života - Ř 7,7

  Co tedy řekneme? Je Zákon hříchem? Naprosto ne! Ale hřích bych nepoznal jinak než skrze Zákon. Vždyť o žádostivosti bych nevěděl, kdyby Zákon neříkal: "Nepožádáš."


  Expres a „zmrzačené děti“ (1.7.2012)

  Časopis Expres pokračuje v očerňující a štvavé kampani proti věřícím UP HKC. V č. 69 z 28.6.2012 publikuje třetí šokující článek, který je trestným činem rozpalování náboženské nenávisti. Dle zákona by za takový článek měl být časopis Expres zrušen. Informace v článku jsou nejen lživé, ale navíc manipulují veřejnost k vzbuzování nenávisti vůči pravověrným věřícím UP HKC.
  Když si čortkovská hierarchie zpětně uvědomila, že se dopustila několika zločinů proti trestnímu zákoníku, vymyslela zvláštní obranu. Navedla dva největší agresory, aby předstírali strašné zranění a nahráli s nimi na video tragikomedii k matení veřejnosti. Jeden z mladíků v této tragikomedii leží na lůžku někde v soukromém bytě. Druhý se ani nenamáhal na lůžko lehat. Fantazírování „Expresu“ o „zmrzačených dětech“, o boxerech a jakýchsi nabroušených křížích k bodání protivníků, je už nejen kolosální lží, ale přímo rouháním.


  Stop návrhu zákona № 10497-1! Stop všem antizákonům! (21.6.2012)

  V dnešní době homosexuální lobbyisté zneužívají tlak Evropské Unie k tomu, aby Ukrajina přijala tzv. anti-diskriminační zákony, které jsou ve skutečnosti diskriminací většiny obyvatel. V souladu s těmito zákony bude trestán každý, kdo bude chránit své děti před sexuálním znásilněním homosexuály, transsexuály, pedofily,...
  Mezi těmito návrhy zákonů je i návrh zákona № 10497-1 „O zaměstnanosti“. Podle článku 11 navrhovaného zákona se zakazují tzv. „projevy diskriminace“ ve sféře práce a udělují se pokuty zaměstnavatelům, Například ředitel školy, který odmítne přijmout do zaměstnání homosexuála nakaženého smrtelným AIDS nebo lesbu, bude pokutován za každé odmítnutí a následně bude uvolněn ze zaměstnání.


  Výzva biskupům, kněžím a věřícím Moskevského patriarchátu (1.7.2012)

  V celé historii pravoslavné církve na ruském území se ještě nestala taková tragedie, aby patriarcha zradil podstatu evangelia a spasitelnou víru. Patriarcha Cyril vytvořil apostatickým gestem v Astaně 30. 5. 2012 jednotu s duchem pohanství. Za tuto zradu Kristova evangelia i pravoslavné církve na něj dopadla Boží anathema dle Gal 1,8-9. Od patriarchy Cyrila odstoupila Boží milost.
  Biskupové, mniši a kněží jsou povinni vyzvat patriarcha Cyrila, aby odstoupil z úřadu. Musí vybrat z řad pravověrných biskupů či mnichů takovou osobnost, která bude dobrým pastýřem po vzoru Kristově. Tento nový patriarcha musí být ochoten za obranu víry i Božích zákonů obětovat i vlastní život! Tím započne proces duchovní i morální obnovy – pravdivé duchovní vzkříšení Ruska.


  Dopis hlavě UHKC, S. Ševčukovi (24.6.2012)

  Uvědomte si, proti komu bojujete. Ne proti nám, ale proti Bohu, jehož zákony i Ducha my chráníme a za ně trpíme. Nemyslete si, že, když jste mladý, že Vás Bůh nemůže odvolat, a to i velmi brzy. Ti, kteří proti nám bojovali, v poslední době onemocněli na rakovinu a rychle byli odvoláni k Božímu soudu. V žádném případě zde nejde o vyhrožování, ale pravou moudrostí je být každý den i každou hodinu připraven předstoupit před Boží soud a vejít do věčnosti. My se za své nepřátelé modlíme a přejeme si, aby alespoň v hodině smrti konali pokání a byli zachráněni před věčnými mukami v pekle. My, na rozdíl od Huzara, věříme v základní pravdy víry, mezi nimiž je i skutečná realita a věčnost pekla.


  Veřejný zločin lynčování pravověrných katolíků (23.6.2012)

  Časopis Expres č. 67 z 21.6.2012 nás na titulní straně nazval satanskou sektou, která osnuje rituální vraždy. K této manipulaci použil vraždu a sebevraždu nám neznámého člověka, která se stala 14.6.2012. Vedení Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve prohlašuje: dotyčná osoba i jeho rodina je nám neznámá. Tyto lidi nikdy do našeho chrámu nechodili a nebyli členy naší církve, jak je nám lživě připisováno. Zde jde o organizovaný zločin vůči Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církvi a jejímu vedení. Za to musí být redakce časopisu Expres potrestána a zastavena její činnost.


  Dětská městečka – dětské koncentrační tábory (23.6.2012)

  Návrhem zákona „O změně některých legislativních aktů Ukrajiny týkajících se péče o děti“ č.10625 je naplánováno vnést změny i do zákona Ukrajiny „O orgánech a službách pro děti a speciálních zařízeních pro děti“. Především jde o zakládání tzv. „dětských městeček“.
  V takzvaných centrech dochází pod rouškou sociálně-psychologické rehabilitace k devastaci a likvidaci dětí zvrácenými LGBT skupinami. To však zločincům proti dětem nestačí. Lobbyisté LGBT i se svou Radou při Ministerstvu spravedlnosti dnes prosazují novum. Chtějí dosáhnout nejen uzákoňování tzv. center, kde shromažďují děti ukradené rodičům, ale chtějí uzákonit zakládání celých měst ukradených dětí.


  Dětská centra – dětské věznice (22.6.2012)

  V parlamentu byl zaregistrován návrh zákona „O změně některých legislativních aktů Ukrajiny týkajících se péče o děti“, který zavádí mechanismus juvenilní justice s jejími charakteristickými prioritami. Právo na dítě, kromě vlastních rodičů a pak i místo nich, dostávají různé služby, pečovatelé, pěstouni, adoptivní rodiny. Jde tu o uzákonění zločinného pirátství na dětech.
  V návrhu zákona je navrženo vytvořit registrační databázi údajů o dětech, v podstatě jde o předstupeň čipizace. Databáze zabezpečí striktní kontrolu, takže rodiče s dětmi se nemají kde skrýt před novodobým pirátstvím.


  Slovo života - Ř 7,6

  Nyní pak osvobozeni jsme od Zákona, když umřel ten, v němž jsme byli drženi, abychom již Bohu sloužili v novotě Ducha, a ne ve vetchosti litery.


  Organizovaný zločin Expresu (24.6.2012)

  14. června 2012 Expres zahájil na objednávku vedení UHKC lživou kampaň proti pravověrným věřícím.
  Tvrzení Expresu, že je demokracie a že oni mají právo psát, co chtějí, je demagogií. V pravdivé demokracii jsou základní morální normy, co je pravda, co je lež, co je právo, co je bezpráví, co je zločin a co je nevina. Pokud takzvané právo jedné skupiny morálně likviduje druhé, pak je to zločin, a ne právo. Jaké je to právo veřejně před celým národem obvinit nevinné křesťany z rituální vraždy?! Jaké je to právo pravověrné katolíky lživě, před celou veřejností, nazvat satanskou sektou?! Na to nemá nikdo žádné právo! To je zločin a morální vražda!


  Zločiny časopisu Expres (23.6.2012)

  Rozpoutání kampaně v Expresu sleduje jeden cíl – umlčet hlas svědomí, kterým je pro Ukrajinu UP HKC a Byzantský katolický patriarchát. Jaké prostředky k morální likvidaci použil časopis Expres? Expres pravověrnou katolickou církev a její vedení absurdně a vylhaně spojuje se zločinem vraždy.
  UP HKC za prvé není žádnou sektou. A za druhé dotyčný muž ani jeho žena ani jeho synové nikdy nebyli a ani nejsou členy naší církve. Tato lež má popisem jakýchsi rituálních obřadů psychologicky zapůsobit, vyvolat hrůzu mezi lidmi, a tím vzbudit až fanatickou nevraživost vůči nevinným katolíkům a jejich vedení. Expres se tím dopustil těžkého trestného činu.


  Dopis arcibiskupovi I. Vozňakovi (16.6.2012)

  Na Ukrajině tyto dny zuří tvrdá válka, ne s kanóny a tanky, ne chemická či biologická, ale psychologická a duchovní. Tyto dny se mění zákony a skrze ně se likvidují Boží zákony i podstata křesťanství. Nejen to, ale uzákoňuje se totální demoralizace, démonizace a likvidace budoucí generace skrze gender-gay ideologii a juvenilní justici, skrytou za sociální služby.
  Žádáme Vás, abyste energii, kterou plýtváte na nezákonný boj proti nám, dal do zákonného úsilí o záchranu dětí a napsal alespoň jeden pastýřský list s výzvou k manifestaci. Vyzvěte všechny věřící lvovské arcidiecéze, aby i písemně protestovali proti zločinům proti lidskosti páchaných na dětech.


  Aktuální výzva katolickým kněžím (14.6.2012)

  Kněz, který chce upřímně sloužit Bohu, musí v pokoře a v pravdě před Bohem přiznat vlastní zbabělost a zradu vůči Kristu a Jeho Tajemnému Tělu. Musí se oddělit od ducha antikrista i smrtící struktury.
  Církev potřebuje svaté kněze, kteří mohou prokvasit a obnovit církev. Žijeme v době, kdy Bůh každého kněze volá ke svatosti. Pokud odmítneš, střední cesta dnes neexistuje! Buď budeš hrdina, anebo zrádce! Buď budeš mučedník, anebo Jidáš-sebevrah. Do této doby jsi byl postaven. Bůh Ti dává milosti, abys vyšel z apostatické struktury a začal poctivě sloužit Bohu! Dnes vyjití z této struktury není nějakou extravagancí anebo děláním milosti Bohu. Je to bezpodmínečná nutnost, protože apostatická struktura se stala systémem antikrista!


  Stop homodiktatuře! (14.6.2012)

  5. června 2012 byl v prvním čtení přijat návrh zákona „O prevenci a boji s diskriminací na Ukrajině“ č. 10468 ze 14. května 2012. Návrh zákona ve skutečnosti diskriminuje většinu ukrajinského národa, která má tradiční pohled na rodinu.
  Odstavec 2 článku 8 návrhu zákona zavádí totální cenzuru zavedením povinné tzv. antidiskriminační expertízy. Všechny právní akty orgánů vlády musí závazně projít cenzurou – tzv. expertízou – zvrácené kasty LGBT. Toto je totální kontrola a homodiktatura, která zbavuje občany osobních svobod a základních lidských práv. Cílem je likvidovat základní buňku společnosti, kterou je rodina. Ve skutečnosti jde o morální a duchovní genocidu národa.


  Stop satanizaci dětí (14.6.2012)

  Návrh zákona Ukrajiny „O vnesení změn do některých zákonů Ukrajiny ohledně zabezpečení práva dítěte na kulturní a duchovní rozvoj“ navrhuje vnést změny do zákona Ukrajiny „O péči o děti“. Například: “Každé dítě má právo zachovávat svou kulturu, vyznávat své náboženství, vykonávat obřady a užívat rodný jazyk.“
  Jakou svou kulturu má dítě? Buď má kulturu, kterou mu předají rodiče a která je mu k užitku, anebo je mu vnucena antikultura zkaženými dětmi z ulice a dnes i prostřednictvím různých kreslených filmů či skrze školní programy tzv. sexuální výchovy prosazované OSN, která je k jeho škodě a k sebezničení.  Listy z UA 6/2012

  Slovo života - Ř 7,5

  Neboť když jsme byli v těle, působily v našich údech hříšné vášně probouzené Zákonem, aby přinesly ovoce k smrti.


  Reflexe na Ř 7,1-4

  Zákon je přirovnán k prvnímu manželovi. Druhým manželem je Kristus. Ženou je každý z nás. Zákon klade požadavky, ale nedává nám sílu. Spravedlivě nás usvědčuje z hříchu, a tím nás odsuzuje na smrt. Odplata za hřích je smrt. (6,23) Proto Pán Ježíš, aby nás od smrti zachránil, zemřel za nás. Tím jsme vysvobozeni od jha zákona. On, Vzkříšený, je tím druhým manželem. Neslevuje z požadavků zákona, ba naopak, ještě důsledněji požaduje jeho vnitřní naplnění. Rozdíl je v tom, že On – Vzkříšený, který žije v nás a kterému teď náležíme, v nás své požadavky i plní. „Zůstaňte ve mně a já ve vás... Beze mě nemůžete nic činit.“ (J 15,4-5)


  Zóny tolerance (2.6.2012)

  Oč ve skutečnosti jde? V podstatě jde o vytvoření objektů, kde neplatí ukrajinské zákony, ale mohou v nich být propagována narkotika, homosexualismus a amorálnost všeho druhu. V podstatě jde o protizákonnou činnost, která se schovává za sportem, ale se sportem nemá nic společného. Sport v rámci Euro-2012 je systematicky zneužit určitými lobbyistickými kruhy k prosazení zvráceného homosexualismu, který ničí všechny morální, duchovní a křesťanské hodnoty.


  Legalizace marihuany /dopis ministru vnitra Ukrajiny/ (2.6.2012)

  Obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát ve věci legalizace marihuany v období od 8. června do 1. července 2012. V tisku bylo zveřejněno, že výbor UEFA vznesl požadavek na legalizaci marihuany na Ukrajině po dobu Euro-2012. Je řečeno, že marihuanu budou prodávat ze zabavených zásob v policejních skladech.
  Byzantský katolický patriarchát Vás tímto prosí z důvodu bezpečnosti a ochrany ukrajinské mládeže, aby toto dovolení, pokud bylo dáno, bylo zrušeno.


  Pastýřský list vztahující se k Euro-2012 (30.5.2012)

  S příchodem Euro-2012 můžeme na Ukrajině očekávat nový výbuch prostituce, homosexuality a narkomanie, které s sebou nesou nakažlivou, nevyléčitelnou nemoc HIV-AIDS. Zkušenost ze zemí, kde tento nebo podobné šampionáty už proběhly, nás varuje. Biskup Jihoafrické republiky, jménem církve, oficiálně varoval zemi, že Světový šampionát ve fotbale 2010, se stal prostředkem k výbuchu prostituce, obchodu s lidským tělem a jiných zvráceností.
  Na protiváhu podvodným výzvám k otevřenosti antimorálnímu duchu zvrácenosti, který přichází spolu s Euro-2012, znovu naléhavě vyzýváme obyvatele Lvova a všechny střízlivě myslící lidi: Povstaňte k ochraně našeho města před amorální devastací! „Buďte střízliví a bděte!“


  Zveřejnění anathemy na patriarcha Ruské pravoslavné církve Cyrila (31.5.2012)

  Byzantský katolický patriarchát zveřejňuje před všemi křesťany, především před věřícími Ruské pravoslavné církve, že pro gesto apostaze v Astaně dne 30.5.2012 patriarcha Cyril sám na sebe uvrhl Boží anathemu – prokletí dle Gal 1,8-9. Tím od něj odstoupila Boží milost a úřad už okupuje nezákonně.
  Gestem v Astaně ex-patriarcha Cyril vyjádřil herezi, že pohané, kteří uctívají démony, jsou na stejné cestě ke spáse jako křesťané, kteří vyznávají Kristovu vykupitelskou smrt na kříži za naše hříchy.


  Společné užívání chrámu /dopis arcibiskupovi UHKC I. Vozňakovi/ (25.5.2012)

  Ze střechy naší kaple jste nechali shodit kříž, a tím ho zneuctít. Iniciovali jste pak zločinný monstrproces nad nevinným patriarchou Eliášem. Soustavně nás očerňujete nenávistnými tzv. pastýřskými listy i tiskovými konferencemi vašeho „katolického pozorovatele“. Tyto lži a demagogie jsou nekriticky, a bez možnosti naší obhajoby, publikovány v masmédiích.
  Vaším cílem bylo zabránit nám prostřednictvím soudu v plnění náboženských povinností. Toto je důkaz hrubé diskriminace a porušování mezinárodních chart i ukrajinských zákonů.
  Dostali jste nás do situace, že přestože je kaple našim vlastnictvím, je nám soudně zabraňováno sloužit v ní liturgie. Proto znovu, po dvou letech, přicházíme pod stěny chrámu sv. Petra a Pavla, kde jsme sloužili liturgie a nyní žádáme jeho spoluužívání.


  Zrušení demoralizačního koncertu (31.5.2012)

  Vážený pane primátore, 4. srpna 2012, jak oznámila koncertní agentura „Melnica international“, se ve městě Kyjevě na stadiónu „Olympijskyj“ má konat koncert americké nemorální zpěvačky, která si dala jméno „Madonna“, čímž uráží a rouhá se Matce Boží.
  Před třemi lety primátor města Záhřebu zakázal její koncert. Kéž je vám to příkladem. Proto Vás Byzantský katolický patriarchát ve jménu všech křesťanů Ukrajiny vyzývá, abyste zakázal koncert této amorální zpěvačky v Kyjevě, protože jinak dovolíte výsměch křesťanské víře a otevřete dveře propagaci sexuální zvrácenosti.


  Kolosální lež Ministerstva sociální politiky /dopis prvnímu zástupci ministra sociální politiky/ (31.5.2012)

  Dnes probíhá informační válka, která je postavena na záměně pojmů. Něco jiného pojem znamená a něco jiného se v praxi pod tímto pojmem skrývá. Pojem právo dítěte je prostředkem k největšímu bezpráví na dětech – bezdůvodnému braní jich rodičům a zbavování rodičů rodičovských práv.
  Kdybyste Vaše tvrzení o sociálních službách napsal před deseti lety, neměli bychom co namítnout. V dnešní době je však cynickou lží tvrdit, že sociální služby nejsou s mechanismy juvenilní justice nijak spojeny. Hybnou silou k realizaci elementů juvenilní justice na Ukrajině jsou právě sociální služby.


  Apostaze patriarcha Cyrila /dopis prezidentovi Ruské federace/ (31.5.2012)

  V Rusku se dnes stal největší překážkou pravdivé duchovní a morální obnovy církve i národa apostata Cyril. Nikdy se jako dobrý pastýř nepostavil za obranu víry. Nikdy nedal jasné slovo proti homosexualismu, který ničí všechny morální a duchovní hodnoty. Nikdy se jasně nepostavil za ochranu dětí a rodiny před zločineckou juvenilní justicí, která tyranizuje a démonizuje děti. Jeho zrada vyvrcholila apostatickým gestem v Astaně.
  Pane prezidente, oficiálně požádejte patriarchu Cyrila, aby uvolnil úřad. Na jeho místo ať pravdiví mniši a pravověrní biskupové vyberou „dobrého pastýře, který po příkladu Krista dává život za své ovce“ (J 10,11).


  Totální kontrola (29.5.2012)

  Parlament Ukrajiny schválil dne 17. května 2012 zákon „O změně některých legislativních aktů Ukrajiny týkajících se registrace místa trvalého a přechodného pobytu fyzických osob na Ukrajině“, č. 9289. Zákon posiluje možnost totální kontroly občanů Ukrajiny. Používá údaje ze Státní databáze fyzických osob – plátců daní a registru voličů.
  Zákon stanovuje, že osoba, která se déle než jeden měsíc nachází za hranicemi administrativně-teritoriální jednotky (Vesnice? Města? Okresu? Oblasti?), kde má zaregistrované místo bydliště, je povinna se hlásil u příslušného orgánu a zaplatit administrativní poplatek, aby místo jejího bydliště vnesli do registrační databáze.
  Tato metoda evidentně vede k čipizaci na ruku či na čelo s číslem antikrista 666 (srov. Zj 13,16-18).


  Odpad a zrada Evropy (26.5.2012)

  Kněží a teologové opustili živého Boha skrze falešný výklad Písma svatého, který je postaven na ateistické filosofii historicko-kritické metody. Ta vede teology a studenty do skryté apostaze. To je první zlo. Druhým zlem je vytesání cisteren lidských filosofií, psychologií, úcty k pohanským démonům, především přijetí ducha Assisi (1986) a jeho beatifikace dne 1. 5. 2011. Tou byl proces odpadu od živého a jediného Boha dovršen. Důsledkem je Boží anathema – prokletí (Gal 1,8-9). Pedofilie, homosexuální antizákonodárství v Evropské Unii, demoralizace a démonizace dětí, legalizace narkotik a euthanasie, to vše je ovocem apostaze a prokletí katolické církve.


  Nepodepisujte návrh zákona o antietickém chování (24.5.2012)

  Ve Vaší kanceláři jsou dvě lesby, které, jako první na Ukrajině, měly veřejný sňatek v Holandsku, a navíc falsifikovaly dokumenty prezidentské kanceláře. Prosazují úplně jinou politiku, než kterou zastáváte Vy. Pokud je i Vy sám uvolníte z úřadu, pak podle „Zákoníku práce“ i podle zákona „O pravidlech etického chování“ budete přitažen ke kriminální zodpovědnosti za porušení článku 8 «Politická neutralita», článku 9 «Tolerantnost» a článku 10 «Nezaujatost». Podle tohoto antietického zákona žádný funkcionář už nesmí hájit morální hodnoty.


  Zastavte satanizaci národů (24.5.2012)

  Pojem Evropa byl spojen s kulturou postavenou na Božích zákonech, pravdě, spravedlnosti, morálních a křesťanských hodnotách. Dnes je pojem Evropa spojen se vzpourou proti Bohu, morální degenerací, démonizací, satanizací a ideologií smrti. OSN byla garantem mezinárodní spravedlnosti, dnes se pod termínem OSN skrývají nejhroznější zločiny proti lidskosti. Konvence OSN jsou jen zamaskované genocidní programy, proti kterým je třeba se postavit, dokud je ještě čas.


  Zrušení návrhu zákona o antietickém chování (23.5.2012)

  Byzantský katolický patriarchát se obrátil dne 21. 5. 2012 na prezidenta s prosbou, aby tento návrh zákona nepodepisoval. Jeho schválením si nasazujete smyčku na krk, neboť podle něj dopadá kriminální zodpovědnost na každou úřední osobu, tedy i na vás a prezidenta, pokud veřejně vyjádříte svůj morální postoj. Jde o ztrátu demokracie, svobody projevu i možnosti plnit si svou poslaneckou povinnost – hájit základní morální, etické a národní hodnoty. V současné době, kdy se stupňuje invaze homosexualismu, bude podle tohoto zákona každý politik a funkcionář, který chrání morální hodnoty, přitažen, ne pouze k administrativní, ale přímo k trestní zodpovědnosti a skončí ve vězení.


  Třetí varování před účastí v Astaně /patriarchovi Cyrilovi/ (24.5.2012)

  Vaše účast v Astaně by znamenala pro Vás i pro pravoslavnou církev historický zásah, změnu ducha od pravověrnosti k tzv. jednotě s pohanskými náboženstvími. Toto setkání je vnějškově motivováno takzvaným mírem a jednotou. Jaká může být jednota mezi křesťanstvím a pohanstvím? „Jaká je jednota mezi Kristem a Beliálem? Jaká je jednota mezi světlem a tmou?“ (2Kor 6,14-15)
  Musíme Vám oznámit, že v případě, že se setkání zúčastníte, sám na sebe uvrhnete anathemu a odstoupí od Vás milost Ducha svatého. Biskupové, kněží, řeholníci a věřící se budou muset od Vás oddělit jako od toho, kdo zradil Krista, evangelium i ruský národ.


  Slovo života – Ř 7,4

  „Právě tak, moji bratři, i vy jste zemřeli Zákonu skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, abychom přinesli ovoce Bohu.“


  Druhé varování před anathemou /patriarchovi moskevskému a celé Rusi Cyrilovi/ (15.5.2012)

  Pravoslavná církev je vystavená velkým tlakům – zevnějším i vnitřním, aby rovněž tohoto ducha Assisi přijala a s ním i prokletí. Bylo by tragedií, kdybyste Vy, jako patriarcha Moskvy i celé Rusi, ač jste jasně varován, učinil podobné gesto zrady v Kazachstánu. Duch Assisi – duch antikrista – zde připravuje likvidační plán pravoslavné víry i církve. Pokud se Vy stanete jeho nástrojem a učiníte zrádné gesto, zrazujete tím Krista, evangelium, pravoslavnou církev i ruský národ.


  Genocidní konvence OSN a genocidní eurostandardy - II.část: Juvenilní justice (11.5.2012)

  Konvence o tzv. právech dítěte, kterou OSN zavazuje všechny státy, zavádí nadnárodní mechanismus juvenilní justice do celého světa. Juvenilní justice bez reálné viny bere děti rodičům a dává je do sběrných táborů anebo do tzv. adoptivních rodin, především do zahraničí, homosexuálům, pedofilům a transsexuálům, mezi nimiž děti kočují, a některé z nich jsou dokonce prodávány i na orgány.
  Výchova, kterou každé dítě nutně potřebuje, je pokrytecky nazývána „násilím v rodině“ či „porušením práv dítěte“ a stává se důvodem, proč je dítě rodičům odebráno. Tato ideologie vykonstruovala různé druhy takzvaného násilí, jako například psychické, ekonomické, ... Ve skutečnosti i obyčejná pomoc dítěte v domácnosti je traktována jako násilí.
  Byzantský katolický patriarchát vybízí vedení OSN ke zrušení konvencí týkajících se gender ideologie a rovněž Konvence „O právech dítěte“, která ve skutečnosti zavádí nejen juvenilní justici, ale i zákony o odnětí práv všem rodičům ve státě.


  Genocidní konvence OSN a genocidní eurostandardy - I.část: Gay-genderismus (11.5.2012)

  Gender schizofrenie vezme člověku jakoukoli jistotu. Pokud muž tvrdí, že je ženou a genderové zákony to potvrzují, potom už neexistuje žádná objektivní norma. Takové ireální myšlení je postaveno na lži a popírá jakoukoli skutečnost – realitu. Pak se ale může lhát, krást, zabíjet, protože všichni zvrácenci a zločinci mají právo na realizaci svých egoistických a cynických nároků. Jde o totální rozklad jakýchkoli hodnot. Tato gender osvěta a antivýchova dělá z lidí blázny a z celé společnosti velký blázinec. Jeden bude tvrdit, že je Kleopatra, druhý, že má rohy, třetí, že je traktorem, a to všechno se musí brát jako pravda a právo. Mají-li v tomto blázinci vyrůstat děti, jde o systematické ničení jejich psychiky, ničení svědomí, ničení schopnosti rozlišovat pravdu a lež, dobro a zlo. Jde o produkci zločinců a tyranů, kteří se budou mstít na společnosti a zároveň likvidovat sebe. Je to satanizace jednotlivých národů a jejich připravovaná autogenocida.


  Náboženská diskriminace v Brodech (9.5.2012)

  Městský úřad se na objednávku kněží UHKC dopouští hrubé diskriminace vůči našemu náboženskému společenství v Brodech Kněží UHKC v Brodech veřejně rozpalovali náboženskou nenávist nejen v chrámech, ale i mimo chrámy. Jejich nástrojem se stali i někteří pracovníci městské rady v Brodech (zástupce starosty). Projevem diskriminace naší náboženské menšiny bylo z jejich strany např. blokování dokončení stavby naší kaple velkými pokutami (10 000 hřiven).
  Nebudeme mlčet na zločiny diskriminace a potlačování základních lidských práv – svobody svědomí a náboženského vyznání. Nezákonná činnost „talibanu UHKC“, jehož nástrojem je městská rada v Brodech, musí být zastavena.


  Dopis prezidentovi Ukrajiny (18.5.2012)

  Vážený pane prezidente, tyto poslední hodiny před plánovaným, protizákonným gay pride v Kyjevě se na Vás obrací Byzantský katolický patriarchát. Opakovaně Vás prosíme, udělejte hrdinský krok. Nedovolte gay pride - počátek morální, duchovní a fyzické genocidy Ukrajiny!


  Dopis metropolitovi Kazachstánu a Astany Alexandrovi (9.5.2012)

  Obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát v záležitosti plánovaného 4. Sjezdu světových náboženství, který má být v Kazachstánu ve dnech 29-31.5.2012.
  Jsme povinni Vás informovat a zároveň varovat před touto akcí, která vede k likvidaci ortodoxní – spasitelné víry. Byzantský katolický patriarchát Vás tímto informuje, ale i varuje, abyste se od této akce plně distancoval. Pokud tak neučiníte, Byzantský katolický patriarchát bude povinen vyhlásit na Vás před všemi křesťany anathemu – to je prokletí. Věříme, že Vám záleží na spáse své duše i spáse duší Vám svěřených.


  Synod ortodoxie kontra Assisi /dopis patriarchovi Cyrilovi/ (9.5.2012)

  Obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát v záležitosti plánovaného 4. sjezdu světových náboženství v Kazachstánu, 29.-30.5.2012. Do této pasti antikrista Vás pod záminkou vizitace zve místní pravoslavný metropolita Alexandr.
  Byzantský katolický patriarchát Vás žádá, abyste varoval metropolitu Alexandra a vyžadoval, aby se od této apostatické akce plně distancoval. Zároveň Vám podáváme návrh, abyste místo cesty do Kazachstánu jako patriarcha Moskvy a celé Ruské pravoslavné církve svolal tyto dny 29.-30.5.2012 synod všech pravoslavných biskupů pod názvem „Ortodoxie“. Na něm by měly být řešeny esenciální otázky týkající se pravověrného učení, které jediné vede ke spáse.


  Slovo života - Ř 7,3

  „Pokud je tedy její muž naživu, bude prohlášena za cizoložnici, oddá-li se jinému muži. Jestliže však manžel zemře, je svobodná od zákona, takže nebude cizoložnicí, když se oddá jinému muži.“


  Verejná výzva biskupom Slovenska (8.5.2012)

  V roku 2010 bol vyhlásený prvý gay pride. Len malá skupinka katolíkov zorganizovala protestnú manifestáciu. Hovorca biskupskej konferencie týchto kresťanov odsúdil ako fanatikov. Sugestívne tvrdil, že protest proti gay pride nemá nič spoločné s Katolíckou cirkvou, čím nepriamo schválil homosexualitu, odvolávajúc sa pritom na katechizmus.
  Minulého roku Vás Byzantský katolícky patriarchát vyzval, aby ste aspoň v roku 2011 napísali pastiersky list proti amorálnosti. Pastiersky list ste nenapísali. Na protest proti gay pride prišlo opäť len niekoľko odvážnych katolíkov a niekoľko pravoverných kňazov. Aj tých ste už vopred očiernili ako zločincov, a to za ich vernosť Kristovi a katolíckemu učeniu.
  Mlčaním ste umožnili, aby homosexualita začala na Slovensku progresovať.  Listy z UA 5/2012

  Genocida nebo vzkříšení (4.5.2012)

  Dne 21.4.2012 proběhla v Moskvě velká manifestace pod názvem „Za rodinu, víru, suverenitu!“. Občané Ruska protestovali proti zákonům, které mají za cíl prosadit ideologii homosexualismu a mechanismus juvenilní justice v jeho nejkrutější podobě. Tyto zločinné zákony vycházejí z konvencí OSN, které v dnešní době prosazují homosexualismus, a tím likvidaci všech morálních, duchovních a křesťanských hodnot. Pravdivá demokracie musí zavést zákony, které budou děti preventivně chránit před morální zvráceností, narkotiky, alkoholismem i jinými závislostmi a vychovávat je k pravdivému hrdinství, soucitu a lásce k bližnímu.


  Svatba leseb z prezidentské kanceláře (4.5.2012)

  Byla opublikována zpráva, že první zástupkyně vedoucího Vaší prezidentské kanceláře, Irina Akimova, uzavřela tzv. sňatek se svou sekretářkou Larisou Dokovou. Obě tyto ženy zodpovídají za skandál kolem EURO 2012, kdy v autoritě prezidentské kanceláře podaly návrh programu „LGBT-turismu“ spojeného se zavedením domů hanby pro homosexuály. Jejich pseudo-svatba proběhla o dubnovém víkendu v holandském Amsterdamu. Jejich veřejný sňatek se stal velkým pohoršením nejen pro pravoslavné věřící, ale také pro všechny křesťany a morální lidi. Pane prezidente, prosíme Vás, abyste zbavil funkce tyto dvě deviantní ženy a zároveň i vedoucího prezidentské kanceláře.


  Protest proti masové demoralizaci dětí (5.5.2012)

  Školy, díky konvencím OSN, přestaly být výchovnými institucemi, a staly se fabrikami na masovou produkci zločinců. V podstatě jde o zavádění protipřirozené homosexuality a transsexuality s cílem učinit z dětí jedince závislé na zvrácené sexualitě, kteří ztratili svědomí i rozum. Připomínáme jen statistiku z Anglie – ovoce takzvané sexuální a gender výchovy: Děti v Anglii byly natolik sexuálně démonizovány, že musely být vyloučeny z mateřských školek a škol. Dokonce mezi nimi byly 4-5leté děti. Od roku 2006 do roku 2011 muselo být za sexuální násilí a zvrhlost vyloučeno 15 000 dětí. Tato démonizace bude v následujících letech geometricky vzrůstat.


  Dopis prezidentovi a vládě Bulharska (3.5.2012)

  Obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát v otázce nového „Zákona o dětech“, prosazovaného už loňského roku Ministerstvem práce a sociální politiky. Hlavním cílem tohoto návrhu zákona je zbavit rodiče jejich práva na vlastní dítě a toto právo dát státu.
  Pilotním projektem je 4,5 milionové Norsko, které přijalo zákon, že děti už nepatří rodičům, ale státu. Denně je rodičům odebráno 34 dětí. Za poslední 4 roky bylo v Norsku odebráno 50 000 dětí. Ročně 59 z nich páchá sebevraždu.


  První výročí největší tragedie v církvi (5.5.2012)

  Před rokem, 1.5.2011, jste beatifikací legalizoval ducha Assisi – ducha antikrista. Zradil jste Krista a evangelium. Dle Gal 1,8-9 na Vás dopadl trest Boží anathemy, tedy vyloučení z církve. Toto Boží prokletí jste stáhl na celou katolickou církev! Nesete těžké následky své apostaze. Vaší zradou se katolická církev změnila v systém antikrista. Odmítl jste šanci, kterou Vám Bůh dal, abyste v církvi započal proces pravdivé duchovní reformy. Nevedl jste církev k zdravým kořenům apoštolského učení, ale učinil jste pravý opak.


  Anathema na patriarchu Jeruzaléma a žádost o trest pro tři arcibiskupy (3.5.2012)

  Ctěný patriarcho Cyrile, ctěný metropolito Vladimíre, Byzantský katolický patriarchát zveřejnil stav prokletí, kterým se Teofil III. vyloučil z Kristovy církve. Odešla od něho Boží milost a všechno, co vykonává, je už neplatné!
  Setkání v Kyjevě, které otevírá dveře pohanským démonům a duchu antikrista, byli účastni i tři arcibiskupové pravoslavné církve moskevského patriarchátu. Žádáme vás, abyste pro dobro nesmrtelných duší a utvrzení ortodoxie – pravověrného učení – spravedlivě potrestali tyto tři provinilé arcibiskupy.


  Vyhlášení anathemy na pravoslavného patriarchu Jeruzalémského, Teofila III.

  Byzantský katolický patriarchát tímto před celým křesťanským světem zveřejňuje Boží anathemu na Teofila III., pravoslavného patriarcha Jeruzaléma. Důvod: zločin proti víře dle Gal 1,6-9, hlásání jiného evangelia. Apostatickým gestem v Kyjevě dne 25.-26. 4. 2012 otevřel východní církev herezím synkretismu a prokletí, které stahuje duch Assisi – duch antikrista. Sám sebe tím vyloučil z Tajemného Těla Kristova, to je církve. Odstoupila od něj Boží milost, všechno, co vykonává, je neplatné.


  Snaha o zavedení euthanasie na Ukrajině (22.4.2012)

  19. dubna 2012 proběhla ideologická tisková konference, na níž byla tendenčně obviněna ukrajinská vláda, že nutí pacienty trpět. Cílem této demagogie je prolomit veřejné mínění k přijetí euthanasie. Obětavou péči nejbližších o svého drahého příbuzného, demagogický komentář tiskové konference bojkotuje a lživě manipuluje Ukrajince: „blízké okolí je odsouzeno k těžkým morálním zkouškám a psychickému utrpení, které mohou dojít až do stupně týrání“.
  Byzantský katolický patriarchát protestuje proti rezoluci 1763 i proti jejímu zavádění na Ukrajině. Kdo za ně nese zodpovědnost, měl by být odmaskován a potrestán jako zločinec proti lidskosti.


  Duchovní obnova ruského národa /návrat ke křesťanským kořenům/ (2.5.2012)

  Vážený pane prezidente, Vy jste jako prezident světové velmoci dostal od Boha moc, abyste zachránil svůj národ, ale i mnohé národy Evropy od amorální a zločinné juvenilní justice. Vy můžete uzákonit podmínky k pravdivé prevenci demoralizace a zločinnosti. Těmi je návrat ke zdravým křesťanským kořenům spojeným se zdravou výchovou, která se v Rusku praktikovala po celá staletí.
  V Rusku už proces morální obnovy začal skrze zákonodárství (Petrohrad, Rjazaň, Kostroma, Archangelsk). Kéž je rozšířena na federativní úroveň, a to jak zákazem homosexualismu tak i juvenilní justice.


  Dopis poslancům Parlamentu Ukrajiny /návrh zákona «O pokojných manifestacích»/ (24.4.2012)

  Vážení poslanci parlamentu! Byzantský katolický patriarchát se na vás obrací ve věci návrhu zákona «O pokojných manifestacích» (č.2450).
  Pokud schválíte zákon o pokojných manifestacích, homosexuálové dostanou privilegium dělat své násilné akce, které nazývají pokojnými. Skutečně pokojné manifestace za ochranu dětí a morálních i rodinných hodnot však budou v souladu s rezolucemi PS RE nazvány homofobními a zakázány. Schválíte-li návrh zákona č.2450, berete na sebe všechny následky i plnou zodpovědnost před Bohem, vlastním svědomím, předcházejícími, současnými i budoucími pokoleními za genocidu svého národa!


  12 000 pirátů na děti /výzva rodičům/ (23.4.2012)

  Ministr sociální politiky, Sergej Tihipko, oznámil: „V tomto roce zaměstnáme o 12 000 sociálních pracovníků více, kromě těch 4600, které máme nyní. Budou se věnovat ochraně práv dětí.“ Podle slov Tihipka se na každém obecním úřadě objeví zplnomocněnec pro řešení záležitostí dětí.
  Byzantský katolický patriarchát vyzývá všechny rodiče, aby vyšli z lhostejnosti, psali protestní dopisy prezidentovi, vyšli do ulic a manifestovali za zrušení tohoto ustanovení ministra Tihipka. Vyzýváme církevní organizace i občanské organizace, aby nebyly lhostejné a žádaly zrušení tohoto nařízení a potrestání ministra za prosazení této zločinné struktury juvenilní justice.


  12 000 pirátů na děti /dopis ministru sociální politiky/ (23.4.2012)

  Pane ministře, dopouštíte se zločinu proti dětem a rodičům a přitom se maskujete vznešenými frázemi o důležitosti sociálních služeb. Zavedení nové funkce „zplnomocněnce pro řešení záležitostí dětí“ v každé vesnici, bude zavedením hrůzovlády nad každou rodinou způsobující teror a hrůzu. Každý rodič se bude třást, jestli mu nevezmou dítě! Takový strach nevládl ani v době, kdy byla válka a Ukrajina byla okupována fašisty. Tímto prosazujete juvenilní justici, která plánuje bez reálné viny odebírat každým rokem 30-50 000 dětí z Ukrajiny a prodávat je do sexuálního otroctví anebo dokonce na orgány. Tento systém jej systémem zločinů proti lidskosti na bezbranných dětech.


  OSN nese zodpovědnost za mezinárodní holocaust dětí (27.4.2012)

  Byzantský katolický patriarchát se tímto veřejným dopisem obrací na vedení OSN a vyžaduje, aby byly zrušeny konvence o tzv. právech dítěte, které jsou vrcholným pokrytectvím a zavádějí do nebe volající tyranii na bezbranných dětech. Tyto konvence, které zavazují jednotlivé státy, se staly bází pro uzákoňování zločinné juvenilní justice.
  Byzantský katolický patriarchát vyzývá tajemníka OSN ke zrušení konvencí o takzvaných právech dětí, které zavádějí nejkrutější tyranii na dětech. Jejich ovocem je zločinná juvenilní justice a celý systém maskující se za sociálními službami a takzvanou péči o děti. Konvence OSN mají na svědomí holocaust dětí!


  Změna Zákoníku práce (26.4.2012)

  V návrhu Zákoníku práce je do článku 3 cílevědomě vnesen pojem „genderová rovnost“: „Hlavní zásady právní regulace pracovních vztahů – rovnost práv a možností zaměstnanců, včetně genderové rovnosti...“
  Vážení poslanci parlamentu, Byzantský katolický patriarchát vás vyzývá, abyste z návrhu Zákoníku práce vyřadili bod týkající se gender rovnosti. Je nutné, aby byly respektovány normální zákony a k jakémukoli zaměstnání nebo funkci měli rovnoprávný přístup muži i ženy v závislosti na svých znalostech a schopnostech. Pojem gender je dnes spojen s demoralizací společnosti a s cílevědomou manipulací.


  Vláda Maďarska má povinnost chránit Konstituci (17.4.2012)

  Vážení představitelé maďarské vlády, odhlasovali jste Konstituci, která je postavena na křesťanských základech. Postavil se za ni celý národ. Vaše Konstituce chrání lidský život od početí a rodinu kvalifikuje tak, jak vpravdě je –tvoří ji otec, matka a děti. EU, OSN, Amnesty International (AI) a jiné celosvětové organizace se postavily proti Konstituci, která chrání vaše morální, duchovní, národní a křesťanské hodnoty.
  Okamžitě vyvinuly na maďarský národ ekonomické i politické tlaky a uvalily sankce s cílem zvrátit Konstituci a prosadit homo-diktaturu, která popírá demokracii i všechna lidská práva a svobody. V současné době vám vnucují dravý a násilný gay pride. Demoralizovat a likvidovat mladou generaci prý je „právem“ zvrácených lidí.


  Ovoce prokletí /tragické jubileum/ (1.5.2012)

  Papež Benedikt XVI. beatifikací 1.5.2011 legalizoval ducha Assisi – ducha antikrista. Je to zrada Krista a evangelia.
  „Kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet (anathema sit).“ (srov. Gal 1,6-9) Platí tento Boží výrok, daný Bohem skrze apoštola Pavla, anebo dnes už neplatí? Vztahuje se na ducha Assisi? Dopadá Boží anathema na papeže? Na tyto otázky je jednoznačná odpověď: Boží výrok platí! Anathema – prokletí dopadlo na papeže i na všechny, kdo s ním a s duchem Assisi tvoří jednotu.


  Požehnání nebo prokletí /Dt 30,19/ (30.4.2012)

  Pane prezidente, víme, že jste vystaven mimořádně velkým psychologickým a duchovním tlakům, dokonce i z Vaší prezidentské kanceláře, abyste tyto dny podepsal Trestní zákoník procesní, a tím i ortel nad ukrajinskými dětmi i celým národem. Tyto tlaky skrytě vytvářejí nadnárodní organizace OSN, EU a zednáři. Tyto organizace se veřejně postavily proti Bohu, Božím i přirozeným zákonům a skrze homosexuální amorálnost a zločinnou juvenilní justici jako skrze dva rohy apokalyptické šelmy vykonávají morální, duchovní a fyzickou genocidu národů (srov. Apokalypsa 13,11-18).
  Pane prezidente, v autoritě Boží Vás vyzýváme, abyste se jako odvážný muž postavil za Boha a za Ukrajinu. Nedovolte plánovanou morální, duchovní a fyzickou autogenocidu národa!


  Slovo života – Ř 7,1-2

  „Což nevíte, bratři – vždyť mluvím k těm, kteří znají Zákon – že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ? Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu muži; jestliže však její muž zemře, je zproštěna tohoto zákona.“


  Dopis primátorovi města Lvova A. Sadovému (23.4.2012)

  Vážený pane primátore, v pátek dne 20. 4. 2012 byly dětem ve všech školách ve Lvově rozdány dotazníky, které zaštiťovala Městská rada Lvova. Děti musely přinést dotazníky vyplněné do pondělka 23. 4. 2012 spolu se svou fotografií. Dotazník obsahoval velmi mnoho otázek, které narušují soukromí rodiny. Podrobné informace dnes už mohou být zneužity k tomu, aby byly rodičům dány pokuty, anebo jim byly děti z umělých důvodů odebrány.
  Byzantský katolický patriarchát radikálně protestuje proti této zločinecké akci, která má za cíl připravit podmínky k odebírání dětí z dobrých rodin obyvatel Lvova. Navíc se tento model stává negativním precedentem pro celou Ukrajinu.


  Snaha o uzákonění pedofilie /dopis generálnímu tajemníkovi OSN/ (23.4.2012)

  Nedávno jste řekl: „Mladí lidé, stejně jako všichni ostatní lidé, sdílejí lidské právo na zdraví včetně sexuálního a reprodukčního zdraví.“ Toto „právo“ umožní dětem přístup k potratům a antikoncepci! Cílem tohoto tzv. práva je omezit účast rodičů na ochraně dětí. Jednotlivé státy pak mají být vyzvány, aby podporovaly Vámi navrženou demoralizační pozici.
  Jestliže OSN prosazuje demoralizaci dětí a mládeže, pak je třeba jasně povědět, že jde o zločiny proti lidskosti a zločiny proti dětem i rodičům s cílem redukce – genocidy lidstva. Demoralizovat desetileté děti, zbavit je svědomí a zbavit je ochrany rodičů, je likvidací dětí, rodiny i společnosti. Nejhorší na tom je, že jde nejen o demoralizaci a démonizaci, ale jde o věčnost milionů duší, které pak budou věčně zavrženy!


  UHKC propaguje zednáře (19.4.2012)

  V basiliánském časopisu Misionář č. 6(223) červen 2011 vyšel článek pod názvem „Zednáři na Ukrajině, druh náboženského učení“. Tento článek je vzorem manipulace a propagace zednářství uvnitř katolické církve. Článek opěvuje zednáře jako duchovní lidi, kteří jsou hluboce věřící, hluboce morální a mají nejušlechtilejší úmysly s celým lidstvem. Po přečtení tohoto článku čtenář získá dojem, že každý upřímný katolík by měl být zednářem. Toto je příklad, jak současná církevní hierarchie v jednotě s duchem zednářství dovede zombovat věřící a vsugerovávat jim kolosální lži, které popírají víru našich otců a praotců i dvoutisíciletou křesťanskou tradici.


  Rusko proti homodiktatuře /dopis představitelům G8/ (17.4.2012)

  Vážení představitelé G8, obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát a vyjadřuje svou plnou podporu Rusku v jeho odmítavém postoji vůči homo-diktatuře.
  Rusko na zasedání v Chicagu kategoricky odmítlo podpořit vyhlášení G8, týkající se otázky sexuálně zvrácených menšin a jejich pseudo-práv. Zástupce ministra zahraničních věcí Ruské federace Sergej Rjabkov připomněl, že v mezinárodním právu neexistují zvláštní normy, které by zabezpečovaly ochranu sexuálně zvráceným skupinám ani právo na tzv. genderovou transsexuální pomatenost.


  Tichá kontrarevoluce

  Reforma Konstituce v závislosti na tzv. evropských standardech znamená především zavedení protikonstitučního homosexualismu, gender-transsexualismu a juvenilní justice. Jde v podstatě o zničení morálních, duchovních, národních i křesťanských hodnot a o praktickou ztrátu samostatnosti Ukrajiny. Toto vše jsou podle eurostandardů přežitky.
  Nutně musíte zastavit započatý proces reformy Konstituce, protože Konstituce je posledním garantem ukrajinské nezávislosti i morálních a duchovních hodnot národa.


  Dopis patriarchovi Jeruzalémskému Teofilovi III. a arcibiskupu Kypru Chryzostomovi II. (13.4.2012)

  Obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát v záležitosti připravovaného mezináboženského setkání v Kyjevě. Je plánováno na 25-26. dubna 2012. Doufáme, že jste si vědomi, že jde o synkretismus, který má oslabit křesťanskou identitu a vnést na území Ukrajiny duchovní prokletí.
  Žádáme vás, abyste oba odmítli pozvání organizátorů, protože jde o velkou duchovní škodu ukrajinským křesťanům. Pokud se zúčastníte této synkretistické akce, Byzantský katolický patriarchát na vás oba vyhlásí Boží anathemu – prokletí.


  Dopis poslanci parlamentu Ukrajiny A. Feldmanovi (13.4.2012)

  Vážený pane poslanče, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát v záležitosti tzv. mezináboženského setkání v Kyjevě pod názvem „Mír a bezpečnost“.
  Ptáme se, kdo Vám dal právo, abyste jednal jménem křesťanských církví. Uvědomte si, že po vzoru Assisi jde opět o náboženský synkretismus, který Bible radikálně zakazuje. Za tento synkretismus dopadá na křesťany Boží anathema a na celá území pak Boží prokletí.


  Duch Assisi v Kyjevě? (13.4.2012)

  Vážení představitelé křesťanských církví, poslanec parlamentu Alexandr Feldman zorganizoval na 25.-26. dubna světové mezináboženské setkání v Kyjevě. Pokud klademe esenciální otázky, kdo za tím je a co sleduje, musíme odpovědět: je za tím duch Assisi – duch antikrista, který stáhl Boží anathemu na západní církev a nyní ji chce uvalit i na pravoslavnou církev a všechny křesťany Ukrajiny. Co skutečně Ukrajina potřebuje? Potřebuje duchovní vzkříšení lhostejných křesťanů.


  Slovo života – Ř 6,8

  „Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít.“


  Velký pátek a neděle vzkříšení na Ukrajině (13.4.2012)

  Vážený pane prezidente, této noci, ze čtvrtka na pátek, se stal zločin vůči demokracii a právu a byl učiněn pokus o nastolení totalitní diktatury, která má za cíl morální, duchovní i fyzickou autogenocidu ukrajinského národa. Výsledek nočního pseudo-hlasování jedné desetiny členů parlamentu Vám chtějí vnutit k podpisu! Vy nejenže nemůžete tento podvod potvrdit podpisem, ale musíte potrestat ty, kteří se dopustili tohoto pokusu o usmrcení ukrajinského národa, a to na Velký pátek. Kéž v neděli může Ukrajina slavit nejen Kristovo, ale i své vzkříšení!


  Boží anathema a exkomunikace /odpověď na článek ČBK/ (12.4.2012)

  V celých dějinách největší provokací vůči Bohu, poškozující celou církev, je beatifikace apostaty a tím i ducha Assisi – ducha antikrista. 1. 5. 2011 papež uvrhl anathemu – prokletí – na sebe i na katolickou církev. Byzantský katolický patriarchát se proto téhož dne oddělil od vatikánské zrady, aby uchoval kontinuitu s dvoutisíciletou tradicí pravověrné, katolické církve. Tuto kontinuitu narušil papež Jan Pavel II. a Benedikt XVI. Jejich nové učení s duchem New Age nemá nic společného s evangeliem, apoštolským učením ani s tradicí svatých a mučedníků.  Listy z UA 4/2012

  Velikonoční pastýřský list křesťanům Ukrajiny (2012)

  Ježíš Kristus přemohl na golgotském kříži hřích i ďábla. V současném duchovním boji se i Ukrajina musí oddělit od ducha smrti – od ďábla – a spojit se s Kristem. Pak Ježíšovo vítězství nad lží, hříchem a smrtí pronikne i celý ukrajinský národ. Proto všichni křesťané i lidé dobré vůle, vyjděte do ulic! Dnes je ještě čas! Zítra už bude pozdě. Postavte se proti Kyjev pride, a tím i proti démonské ideologii homosexualismu, spojeného s juvenilní justicí. Bůh se oslaví skrze vaše konkrétní kroky – manifestace víry!
  Christos Voskres! Voistinu Voskres!


  Zachraňte děti! /opětovné SOS poslancům parlamentu Ukrajiny/ (5.4.2012)

  Vážení poslanci parlamentu, 10. dubna má v parlamentu znovu proběhnout hlasování týkající se ukrajinského Trestního zákoníku procesního (TZP).
  Pokud schválíte Trestní zákoník procesní, v plné míře tím na Ukrajině uzákoníte nezávislé soudy a nadnárodní systém juvenilní justice. To je největším zločinem vůči dětem i vůči národu! Před Bohem i před národem budete za jeho schválení odsouzeni jako masoví zločinci. Lidskému, a zvlášť Božímu soudu, nikdo z vás neunikne!
  Byzantský katolický patriarchát navrhuje, aby hlasování, týkající se TZP proběhlo před kamerou, aby celý národ věděl, kdo z poslanců je Jidáš a zrádce, zločinec proti dětem a národu, a kdo je hrdinný patriot a křesťan.


  Náboženská diskriminace ze strany primátora Lvova (6.4.2012)

  Vážený pane primátore, Vaše odpověď ze dne 5. 3. 2012 č. 1104-104 na adresu sekretáře Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC) svědčí o náboženské diskriminaci, které se dopouštíte vůči naší náboženské menšině.
  Nás kvůli kousku země pod naší kaplí, který je majetkem města, nutíte zbořit střechu kaple, kterou jsme si koupili, a uvést ji do tzv. původního stavu. UHKC jste dali nejen kousek země, ale zdarma celý velký chrám sv. Petra a Pavla, který jim nikdy nepatřil a vůbec ho nevyužívají, protože ho nepotřebují.


  Dopis hejtmanovi Lvovského kraje, M. Kosťukovi (6.4.2012)

  Vážený pane hejtmane, obrací se na Vás sekretariát Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC). Více než dva a půl roku manifestujeme před budovou krajského úřadu a neustále žádáme o registraci naší církve. Ministerstvo kultury nám několikrát oznámilo, že kompetentním je Krajský úřad ve Lvově.
  Žádáme Vás, abyste pana Deržka, který nás odmítá registrovat, potrestal a uvolnil z funkce, neboť se vůči nám dopouští nezákonné, dlouhotrvající diskriminace.


  Manifestace za záchranu dětí (6.4.2012)

  Byzantský katolický patriarchát tímto uděluje vyjadřuje poděkování všem našim věřícím a lidem dobré vůle, kteří se zúčastnili manifestací za záchranu dětí a rodiny před gender-gay ideologií a juvenilní justicí.
  Vyzýváme křesťany a lidi dobré vůle i v ostatních okresních městech Lvovské, Ternopilské, Ivano-Frankivské, Rivenské, Volyňské oblasti a po celé Ukrajině, aby tyto pokojné manifestace organizovali rovněž. V současné době se staly mnohem aktuálnějšími, neboť je už stanoven termín gay pride v Kyjevě na 20. 5. 2012. Manifestace nejenže mohou gay pride zastavit, ale navíc mohou přinést velké požehnání.


  Radniční kaplan /dopis primátorovi Lvova A. Sadovému/ (6.4.2012)

  Vážený pane primátore, Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev (UPHKC) protestovala proti funkci radničního kaplana a žádala, aby tato funkce byla z důvodu diskriminace jiných náboženských skupin zrušena. Odpověděl jste: "... zákon neuvádí funkci radničního kaplana... uvolnění Oresta Fredyny z uvedené funkce nebo přijetí jiných kaplanů je nemožné."
  Na Váš dopis odpovídáme citací z tisku: "Otec Orest Fredyna složil funkci radničního kaplana. Novým lvovským radničním kaplanem se stal otec Pavel Drozďák, který dnes přednesl své první slovo před plénem městského zastupitelstva."


  Dopis primátorovi Kyjeva (5.4.2012)

  Vážený pane primátore, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát s protestem proti schválení Kyjev pride 20. 5. 2012. Je veřejně známo, že gay pride není pokojnou manifestací, ale nátlakovým prostředkem na vládu. Má za cíl změnu zákonodárství a prosazení homodiktatury, která v kořeni likviduje všechny morální, duchovní, národní a křesťanské hodnoty a zavádí tvrdou diskriminaci většiny společnosti.
  Teď je rozhodný moment. Buď budete demagogicky trvat na tzv. právech nemorálních gayů, anebo se postavíte za práva morálních občanů Kyjeva. Z tohoto rozhodnutí budete skládat účty před Bohem i před národem.


  Reforma masmédií (4.4.2012)

  Vážený pane prezidente, na Ukrajinu jsou vyvíjeny velké tlaky, především skrze tzv. dotace z EU a OSN. Jejich cílem je morální devastace a anexe Ukrajiny. Evropská Unie spolu s Amerikou postavily jako prioritu své politiky a podmínku udílení dotací prosazování homosexuality do zákonodárství. Pokud co nejdříve neučiníte reformu v masmédiích, Ukrajina ztratí morální hodnoty a nezávislost. Nečekejte, vyjděte z připravené pasti. Vystupte z Rady Evropy spolu s Ruskem a vytvořte s ním a s Běloruskem ekonomické společenství. Tím zachráníte Ukrajinu před morální a fyzickou autogenocidou.


  Odpověď ředitelce oddělení adopce a ochrany práv dítěte na Ministerstvu sociální politiky Ukrajiny (3.4.2012)

  Jsme šokováni Vaší odpovědí týkající se juvenilní justice. Buď vůbec nevíte, co juvenilní justice je, a v tom případě nemůžete zastávat tak vysokou funkci na ministerstvu, anebo dobře víte, co juvenilní justice v praxi znamená a cynicky připravujete nejtěžší zločiny vůči ukrajinským dětem. Pak byste však měla být nejen co nejdříve zbavena úřadu, ale i odsouzena za podíl na masových zločinech proti lidskosti na nevinných dětech! Jde o nejdrastičtější tyranii na dětech v dějinách lidstva, která je zbavuje mateřské lásky a domova.


  Návrh zákona č. 2450 (30.3.2012)

  Pokud by měl být na Ukrajině schválen návrh zákona č. 2450 týkající se pokojných manifestací, je nutné do zákona doplnit klauzuli: „V žádném případě se termín ‚pokojná manifestace‘ nevztahuje na gay pride. Gai pride protiřečí Konstituci, a proto jsou na celém území Ukrajiny zákonem zakázány.” Mezi občanská ani mezi lidská práva nepatří právo na demoralizační a agresivní gay pride ani na neonacistické či jiné akce destruktivních organizací.


  Za Boha a za Moldávii! (5.4.2012)

  Byzantský katolický patriarchát vybízí všechny biskupy, všechny kněze i všechny věřící moldavského národa k jednotné manifestaci s požadavkem zbavení premiéra úřadu a jeho okamžité odvolání. Prosazováním ideologie homosexualismu spojeného s juvenilní justicí prosazuje uzákonění zločinů proti lidskosti. Je to jidášská zrada národa a nevinných dětí.


  Euro 2012 ve Lvově (6.4.2012)

  Vážení představitelé Lvovské oblasti a města Lvova, obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát. Za několik dní bude ve Lvově fotbalový šampionát, zvaný Euro 2012. Již je veřejným tajemstvím, že Euro 2012 má být zneužito k průlomu morální zvrácenosti přicházející ze Západu, která je nám lživě prezentována jako něco moderního a prestižního. Proto Byzantský katolický patriarchát navrhuje představitelům města striktní zákaz homosexuální propagandy, a to jak v masmédiích, tak prostřednictvím veřejných akcí nebo reklamních symbolů.
  Na první místo postavte ochranu morálních hodnot mladé generace. Otázku finanční postavte až na druhé místo, pak Lvov bude mít užitek duchovní i materiální.


  Gender studium na UKU (5.4.2012)

  Bylo zveřejněno, že rektor Ukrajinské katolické univerzity (UKU) převezme 100 000 dolarů od Svazu Ukrajinek Ameriky na založení genderového studia (katedry) na UKU. Ze Spojených států si již odvezl prvních 25 000 dolarů. V oznámení se rovněž cituje reakce hlavy UHKC S. Ševčuka, který nazval tuto novinu „úžasnou“!
  Termín „genderová rovnost“ neznamená pouhé vyjádření rovnoprávnosti mezi mužem a ženou. V podstatě jde o psychickou pomatenost, kdy muž prohlašuje, že je ženou, anebo žena, že je mužem, a k realizaci této schizofrenie použijí operaci. Dopad této ideologie, který je už v západní společnosti viditelný, je katastrofální.


  1. výročí vyhlášení Byzantského katolického patriarchátu (5.4.2012)

  Byzantský katolický patriarchát byl vyhlášen sedmi biskupy Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve 5. 4. 2011 ve městě Žovkva ve Lvovské oblasti na Ukrajině. Patriarchát byl podřízen Římu pouze několik dní, tedy do 1. 5. 2011. Tehdy Řím odpadl od Krista, apoštolského učení i víry a dvoutisícileté pravověrné tradice.
  Byzantský katolický patriarchát chrání a reprezentuje čistotu katolické víry, apoštolské učení i pravověrnou tradici, která byla Kristovou církví zachovávána po celou dobu 2000 let. Oddělil se od herezí, které ničí podstatu katolické církve.


  Děkovný dopis moldavskému biskupovi (30.3.2012)

  Ctěný vladyko, v této historické hodině bojujete spolu s ostatními biskupy Moldávie boj víry nejen za svůj národ, ale i za Ukrajinu a jiné národy. Buďte statečný! Kéž i ostatní biskupové dnes hájí Boží stádo pastýřskou holí před dravými vlky z EU. Kéž Vaše odvaha povzbudí rovněž biskupy Ukrajiny, Ruska a jiných národů.


  Výzva pravoslavné církvi Moldávie (30.3.2012)

  Drazí biskupové, mniši a kněží pravoslavné církve Moldávie, vy jste se cele zasvětili Bohu. Jako Boží služebníci buďte v tomto kritickém momentu pravými svědky Kristovými i za cenu utrpení a pronásledování.
  Pokud vy, jako duchovní otcové národa, zůstanete věrni Bohu a Božím zákonům, stanete se příkladem pro moldavský lid, aby se nenechal oklamat smrtonosnými dotacemi z EU. Jsou formou mezinárodní korupce, jejímž cílem je morální devastace moldavských dětí a mladé generace a nakonec jejich věčné zavržení.
  Odmítněte ducha antikrista a vyzvěte vládu k odmítnutí dotací po vzoru Běloruska a afrických států. Jde o záchranu nejcennějších hodnot, a to pro čas i pro věčnost.


  Rezoluce EU proti rodině (30.3.2012)

  Evropský parlament přijal 13. března 2012 rezoluci o rovnosti žen a mužů (2244 INI), ve které mimo jiné podává novou definici rodiny. V článku 7 obviňuje členské státy, které chrání přirozenou rodinu (muž, žena a děti). Vyžadují stejná práva, ba dokonce privilegia, pro amorální soužití homosexuálů. Není to poprvé, co Evropský parlament propaguje zásady, které odporují všeobecnému pojetí lidství a lidské rodiny. Nebezpečné je však to, že tak činí pokaždé radikálněji. (1994 – registrované partnerství, 2002 – „manželství“ pro homosexuály...).


  Křesťané Ukrajiny, vyjděte do ulic! (30.3.2012)

  Duch Jericha – pohanství – s dětskými oběťmi démonům (juvenilní justice), nedovoluje dát Kanán – Ukrajinu – Bohu a Jeho lidu. Byzantský katolický patriarchát, ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna i Ducha svatého, vybízí všechny představitele křesťanských církví: Začněte organizovat manifestace proti duchu gender (Sodoma) a duchu juvenilní justice (Jericho)! Jde o záchranu ukrajinských dětí a rodiny.
  V Kyjevě proběhne série sedmi (srov. Joz 6,3-5) čtvrtečních manifestací na Michalském náměstí od 16-19 hodin, počínaje čtvrtkem 5.4. a pak 12.4., 19.4., 26.4., 3.5., 10.5., 17.5.2012. Vybízíme všechny křesťany Ukrajiny, aby se v této historické hodině probudili z lhostejnosti a pasivity a vyšli do ulic za záchranu svých dětí, své rodiny i křesťanství na Ukrajině.


  Dotace z EU – okupace (28.3.2012)

  K realizaci okupačního plánu Ukrajiny a Ruska „Drang nach Osten“ Hitler investoval miliony do zbraní. EU nyní pro tentýž plán investuje miliony do tzv. dotací. Podmínkou přijetí „dotace“ je úprava zákonodárství a Konstituce. Jde o ztrátu demokracie a nezávislosti.
  Před Hitlerem se národ bránil, do EU se Ukrajina sama tlačí. Jde o mistrovský podvod. Dotace jsou poskytovány s podmínkou zavedení homosexuálních zákonů, genderové rovnosti a juvenilní justice. Je jimi financována morální, duchovní i fyzická autogenocida národa.


  Exkomunikace, anathema, prokletí /otevřený dopis kard. W.J. Levadovi/ (2.4.2012)

  Vážený kardinále Levado, dne 22.2.2012 jste vydal exkomunikaci na čtyři biskupy Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve, kteří jsou začleněni do Byzantského katolického patriarchátu. Tito biskupové bojují nejen proti současným herezím, ale i proti jejich důsledkům. Jde o gender-transsexualismus a homosexualismu, který ničí všechny morální i křesťanské hodnoty. Rovněž bojuje proti juvenilní justici, která bez soudu a reálné viny bere děti z jakékoli rodiny. Děti jsou prodávány do sexuálního otroctví homosexuálům, pedofilům a některé i na orgány. Tu jde o zločiny proti lidskosti, proti dětem! K těmto zločinům Vatikán pokrytecky mlčí. Proto spoluzodpovědnost za ně dopadá na Vatikán, podobně jako za zločiny pedofilie, ke kterým mlčel a kryl je.


  Ukrajinská masmédia – nástroj EU (29.3.2012)

  Svoboda slova dnes znamená, že nikdo nesmí ani v minimální míře pozvednout hlas pravdivé kritiky proti agresivnímu a nemorálnímu homosexualismu, který prosazuje EU. Kasta privilegovaných sexuálních menšin může veřejně kritizovat, deformovat myšlení lidí a ničit všechny morální hodnoty. Druhé straně, která morálnost chrání, dnes masmédia nedávají žádnou možnost.
  Vyzýváme pana prezidenta, vládu, poslance parlamentu, aby byla co nejdříve realizována reforma masmédií. Musí začít sloužit k záchraně dětí před juvenilní justicí, rodiny před homosexualismem a národa před autogenocidou!


  Nečinnost nového kaplana na Radnici (29.3.2012)

  V čase Velkého postu je přímo na teritorii Městské rady vymezen prostor a čas hudbě, která se charakterem i provedením zcela vymyká vážnosti tohoto období. Přitom městská rada oficiálně zaměstnává kaplana UHKC, který by zde měl bdít nad duchovními hodnotami. Kaplan ani minimálně neplní svou duchovní povinnost na teritorii Radnice, jestliže není schopen upozornit primátora města, že je doba postu a džezový festival v tomto období je pohoršením pro křesťany.


  Odpověď na protest kozáků proti gay pride v Kyjevě (23.3.2012)

  Představitelé organizace „Pravdivé kozáctví“ ihned po tom, co se Ukrajina dozvěděla o schválení gay-pride ve svém hlavním městě, vyjádřili radikální protest. Citace jejich prohlášení: „Dnes chtějí udělat gay pride, zítra zachtějí adoptovat děti a propagovat homosexualismus ve školách, jak už se to děje v západní Evropě. Pozítří zachtějí vyřadit slova ‚táta‘ a ‚máma‘ a nazvat nás homofoby a nenávistnými lidmi...“
  Kéž tento duch pravdivého patriotismu a lásky k mladé generaci jako kvas pronikne i do řad studentstva a zmobilizuje velkou duchovní armádu, která vyjde do ulic Kyjeva a bude v nejbližších dnech manifestovat za záchranu svých nejcennějších hodnot i nezávislosti národa.


  Výzva třem prezidentům /prezidentu Ruska, Ukrajiny a Běloruska/ (22.3.2012)

  Demoralizační tlaky z EU, RE, UNICEF, OSN jsou silné a systematické. Pokud se jim jednotně nepostavíte, je nebezpečí, že se tři slovanské národy stanou kolonií a stokou prohnilé, amorální a protilidské ideologie, kterou tyto nadnárodní instituce prosazují. Řešením je: 1) Musíte vytvořit úzké společenství třech vašich slovanských národů; 2) vystupte z Rady Evropy; 3) změňte ducha v masmédiích; 4) zakažte ve svých státech nadnárodní polotajnou organizaci zednářů.


  Manifestace za záchranu dětí a rodiny /Výzva křesťanům Kyjeva/ (15.3.2012)

  Byzantský katolický patriarchát vyzývá všechny křesťany Kyjeva, aby odložili pasivitu a lhostejnost a zúčastnili se protestních manifestací proti připravovanému gay pride. Po něm už následuje prosazení homosexuální ideologie s juvenilní justicí, která je nejkrutějším zločinem proti dětem v historii lidstva. Pod frázemi o ochraně dětí a jejich práv jsou pak děti podle nově upravených zákonů brány z dobrých rodin. Kočují z jedné adoptivní rodiny do druhé a nakonec jsou prodány na Západ do sexuálního otroctví a na orgány. Občané Kyjeva, nesmíte být lhostejní, jinak vina za autogenocidu celé Ukrajiny dopadne na vás, probuďte se!


  Slovo života – Ř 6,4

  „Pohřbeni jsme tedy s ním skrze křest ve smrt, abychom, jakož z mrtvých vstal Kristus k slávě Otce, tak i my v novotě života chodili.“


  Volyňský krajský úřad se obrátil na prezidenta (13.3.2012)

  Volyňský krajský úřad se obrátil na prezidenta Ukrajiny Viktora Janukoviče, předsedu vlády Ukrajiny, předsedu parlamentu i na vedení všech krajských úřadů, aby podpořili odsouzení homosexualismu a legalizaci homosexuálních svazků. Ve výzvě poslanci žádají, aby vláda „nedopustila ruinování odvěkých pořádků našeho národa a kategoricky trvala na tradičních morálních a rodinných hodnotách, které jsou normou života převážné většiny ukrajinské společnosti, a obzvláště Volyňského kraje“.
  Vážení gubernátoři a předsedové krajských úřadů, obracíme se na vás, abyste podobné dopisy napsali prezidentovi i vy.


  UNICEF a ruské děti (23.3.2012)

  UNICEF zavádí novou kategorii „rodinné nezabezpečenosti“. Nevztahuje se jen na peněžní příjem, ale na cokoliv, co subjektivně a tendenčně ohodnotí jako takzvanou deprivaci, to znamená, jako nedostatek nějakého dobra či výhody. Skrze takzvanou metodu deprivace UNICEF prosazuje vedle služby mediace (neboli udavačství) a vedle probační služby, což je pirátství na dětech, další mechanismus juvenilní justice. Deprivace vyžaduje důslednou kontrolu každé rodiny podle neobjektivních měřítek, s cílem brát děti z jakékoliv rodiny.


  Diskriminace pravověrných – privilegia apostatům (23.3.2012)

  Vedení UHKC zneužívá státní úřady, aby jednaly protizákonně a dopouštěly se diskriminace a likvidace pravověrných katolíků, kteří se oddělili od Huzarových herezí. Vedení UHKC soustavně rozpaluje lživými pastýřskými listy náboženskou nenávist proti své pravověrné opozici, kterou je UPHKC.
  Znovu žádáme vedení Krajského úřadu ve Lvově i Ministerstvo kultury, oddělení církevní, pana Bohuckého, aby zaregistrovali pravověrnou katolickou církev, a tím ukončili systematické očerňování a nazývání věrných katolíků sektou, z důvodu, že nejsou zaregistrováni. Zodpovědnost za tuto situaci dopadá především na ministerstvo kultury – církevní oddělení – a jeho filiálky ve Lvově, Ternopolu a Ivano-Frankivsku.


  Princip uzavírání dohod s EU (28.3.2012)

  Dne 30. března 2012 má být v Bruselu parafována Asociační dohoda mezi Ukrajinou a Evropskou unií. Za Ukrajinu má dohodu podepsat zástupce ministra zahraničních věcí, Pavel Klimkin. Dokument má kolem 1500 stran.
  Není tajemstvím, což přiznávají i sami europoslanci, že EU při každé obchodní dohodě vyžaduje jako podmínku přijetí zvráceného homosexualismu. Tyto podmínky EU klade i Africkým státům. Jinak smlouvy neuzavírá ani neposkytuje žádné dotace.


  Homosexualismus – genocida národů /otevřený dopis ruskému národu/ (15.3.2012)

  Co můžete dělat pro ochranu Ruska před gay-hnutím?
  První věc – neprodleně začněte v každém městě kampaň za ochranu rodiny a rodinných hodnot i kampaň s cílem zabránění sexuálním zvrácenostem.
  Za druhé – musí se začít se vzděláváním lékařů, fyziologů a terapeutů, aby znali metody jak pomoci homosexuálům vrátit se do normálního života a předkládali tuto terapii jako všeobecně dostupnou zdravotní péči.
  Za třetí – označte za trestný čin veřejnou propagaci a ochranu homosexualismu.
  Rusko se může stát pro Západ modelem šťastné pro-rodinné společnosti. Pokud se to stane, lidé Západu budou emigrovat do Ruska přesně tak, jak kdysi Rusi emigrovali do USA a Evropy.


  Diktatura, anebo demokracie? (25.3.2012)

  Ve dnech 27.-29.3.2012 přijíždí na Ukrajinu komisařka PS RE paní Reps. Jejím cílem je donutit vás, abyste se podřídili Rezoluci č. 1862(2012) z 26.1.2012. Tato rezoluce se pokrytecky nazývá „Fungování demokratických institucí na Ukrajině“. PS RE touto rezolucí diktátorsky vyžaduje tzv. demokracii. Ta má parlamentnímu shromáždění posloužit k tomu, aby mohlo na Ukrajině plně nastolit svou diktaturu a učinit si z ní svůj satelit či kolonii.


  Nutnost reformy /dopis Prezidentovi Ruska/ (13.3.2012)

  Má-li nastat pravdivá reforma a obnova ruského národa, musí nastat obnova morálních, duchovních a křesťanských hodnot, na nichž je postavena tisíciletá tradice ruského národa.
  Vážený pane prezidente, pokud nezačnete reformu, proces morální, duchovní i fyzické autogenocidy bude pokračovat. Pokud reformu začnete, bude zachráněna také Ukrajina a jiné národy.


  Výzva k duchovní mobilizaci (24.3.2012)

  Pokud tyto dny národ nepovstane, gay-pride v Kyjevě započne ideologický puč. Jeho výsledkem bude genocida ukrajinských dětí a národa.
  Voláme SOS všem Ukrajincům! Ve čtvrtek 5. dubna a pak každý následující čtvrtek až do 17. května od 16-ti do 19-ti hodin konejte mírné manifestace za záchranu dětí před sodomismem a juvenilní justicí. Manifestujte ve všech okresních a krajských městech a především v Kyjevě na Michaelském náměstí. Probuďte se z lhostejnosti! Vyjděte do ulic! Jde o vás a vaše děti!
  Za Boha a za Ukrajinu!


  Puč, anebo reforma? (15.3.2012)

  Vážení poslanci parlamentu, dnes už není čas na to řešit tisíce nepřehledných a dvojsmyslných změn v zákonech. Dnes je třeba jít k podstatě! K záchraně je nutno udělat tyto radikální kroky: 1) vystoupit z RE; 2) zakázat polotajnou organizaci zednářů; 3) zakázat gender-gay ideologii, která v rozporu s Konstitucí zavádí homosexualismus a transsexualismus; 4) zakázat juvenilní justici a všechny skryté změny v zákonech; 5) musí nastat radikální změna v masmédiích, protože současná masmédia prosazují demoralizaci; 6) zakázat jakoukoli změnu v Konstituci, protože je dnes posledním garantem morálních hodnot; 7) odvolat primátora Kyjeva i nejvyšší státní úředníky, kteří prodali svou duši i duši Ukrajiny.


  Dopis Poslancům Parlamentu Ukrajiny (14.3.2012)

  Drazí poslanci parlamentu, na zasedání 13.-16. března je vám předloženo ke schválení 11 návrhů zákonů. Lobbyisté sledují hlavní linii boje: prosadit postupně a skrytě mechanismus juvenilní justice, která bere bez soudu a bez reálné viny děti z dobrých rodin. Děti kočují z jedné adoptivní rodiny do druhé a nakonec jsou prodávány do zahraničí k sexuálnímu otroctví anebo na orgány. Juvenilní justici je tyto dny prosazována pod pojmy „mediační“ a „probační služba“.
  Sledujte hlavní linii boje: za každou cenu zachraňte děti před zločinným mechanismem juvenilní justice!!!


  Dvě zednářské lóže ve Lvově (10.3.2012)

  Nejbezpečnějším východiskem pro spasení vašich duší je, abyste co nejdříve přesekli pouta se zednářskou organizací i za cenu ztráty kariéry, hmotných výhod a i za cenu ztráty fyzického života. Proč? Protože život věčný je tou největší hodnotou a pokud člověk ztratí svou duši, ztrácí všechno (srov. Mk 8,36). My, jako praví pastýři, vás milujeme a chceme, abyste se oddělili od formálního řeckokatolicismu s duchem kard. Huzara a UKU, a stali se pravdivými katolíky, kteří na první místo staví Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele a Pána a na druhé místo spasení své duše i spasení svých bližních.


  Výzva všem gubernátorům Ukrajiny (11.3.2012)

  29.2. 2012 byl v Petrohradu definitivně schválen upravený Kodex o administrativních přestupcích. Občané, kteří si dovolí provádět mezi mládeží veřejné akce propagující sodomii, lesbismus, bisexualitu, transsexualitu budou trestáni pokutou 5 tisíc rublů, státní úředníci - 50 tisíc a právnické osoby od 250 do 500 tisíc rublů.
  Byzantský katolický patriarchát se tímto obrací na všechny gubernátory Ukrajiny, aby ve své oblasti zavedli pilotní projekt z Petrohradu. Toto je konkrétní krok za záchranu morálních, duchovních, rodinných a křesťanských hodnot ukrajinského národa. Bez nich nastane sebedestrukce jedinců, rodiny i celé společnosti.


  Trestní zákoník procesní (10.3.2012)

  Vážení poslanci parlamentu, pokud odhlasujete nový Trestní zákoník procesní, uzákoníte juvenilní justici s její „probační“ a „mediační službou“.
  Nikdo z vás nesmí odhlasovat tuto likvidační mašinérii na ukrajinské děti a mládež! Navrhujeme hlasovat před kamerou. Kdo ji schválí, musí být zbaven poslaneckého mandátu a odsouzen jako zločinec proti lidskosti!


  Memorandum k reformě papežství /dopis patriarchům a biskupům východních církví/ (8.3.2012)

  V této apokalyptické době masového odpadu je třeba, aby nastala obnova pravověrných křesťanů a zároveň jejich pevná jednota v Kristu skrze Ducha svatého. Byzantský katolický patriarchát vám předkládá model jednoty a vnitřní obnovy všech pravověrných křesťanů: 1) obnova papežství; 2) obnova věřících.  Listy z UA 3/2012

  Otevřený dopis hlavě UHKC (2.3.2012)

  Vážený Monsignore Svatoslave, neobracíme se na Vás z důvodu řešení otázky herezí, anathemy, platnosti či neplatnosti svěcení či církevních zákonů, ale obracíme se teď na Vás pouze v otázce základní spravedlnosti týkající se nejzákladnějších lidských vztahů, svobody svědomí a náboženského vyznání. Jsme si vědomi, že zodpovědnost za mnohé negativní jevy jste jen zdědil a v době, kdy byly spáchány jste ji ještě nenesl. V současné době ale zodpovědnost za toto negativní dědictví dopadá plně na Vás, a proto od Vás právem očekáváme napravení zločinů, které byly spáchány vůči věřícím Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC).


  Volba nového ombudsmana? (29.2.2012)

  Vážení poslanci, 13. března se má na Ukrajině uskutečnit volba nového ombudsmana. Ptáme se:
  1) Jaký smysl má pro zachování nezávislosti Ukrajiny?
  2) Jaký smysl má pro ochranu morálních a duchovních hodnot?
  3) Jaký smysl má pro ochranu dětí před současným prosazováním juvenilní justice?
  4) Jaký smysl má v boji proti gender-gay schizofrenii, která od mateřských škol vtlouká dětem do hlavy, že už nesmí nazývat své rodiče „mámo“ a „táto“ a že nejsou chlapeček ani holčička?
  Byzantský katolický patriarchát dává návrh k úplnému zrušení instituce ombudsmana na celé Ukrajině. Důvod: Pod rouškou lidských práv budou pošlapána všechna občanská práva.


  S.O.S.! Trestní zákoník procesní (24.2.2012)

  Vážení poslanci parlamentu, po 29. únoru má být v druhém čtení schválen návrh Trestního zákoníku procesního. Tento návrh je prvním krokem k institucionalizaci „mediace“, tedy nového systému na Ukrajině, který následně rozloží tradiční soudnictví a zablokuje policii, aby nemohla zasahovat proti zločinnosti. To vše pod vznešenými pojmy „mediace“ - „mediátor“, „restorativní justice“, „probace“...
  Důsledky přijetí tohoto nového zákoníku: a) skrytě uzákoňuje juvenilní justici; b) skrytě uzákoňuje homosexualismus a transsexualismus; c) zákoník utváří nezávislý mechanismus plně odpovídající Pařížským principům; d) vyřazuje současný soudní systém.


  Osobní údaje třetí osobě?

  Proč je vyžadován souhlas k vydání osobních údajů třetí osobě? Jde o první stupeň čipizace, tedy naprosté kontroly každého občana. Doposud mělo komplexní osobní údaje pouze ministerstvo vnitra. Je trestným dát je k dispozici třetí osobě. Podpisem občan schvaluje jejich zneužití i změny v údajích. Několika lidem byli už z bankomatu odcizeny peníze. Zítra odcizí i tvůj dům, tvé děti. Je to počátek ztráty svobody – novodobého otroctví.


  Osobní údaje třetí osobě? /dopis poslancům parlamentu Ukrajiny/ (24.2.2012)

  Koncem roku 2011 byl požadován od každého studenta, důchodce i zaměstnaného Ukrajince podpis, kterým vyjadřoval souhlas s dobrovolným poskytnutím svých osobních údajů třetí osobě. Kdo však „dobrovolně“ nedal, jeho zaměstnavateli bylo vyhrožováno pokutou 17 000 hřiven. Někteří se obrátili na odborníky s žádostí o právnické vyjádření. Jde zde o nezákonný požadavek, který je proti Konstituci.
  Vážení poslanci, jako představitelé národa požadujte zrušení této manipulační akce i všech podpisů, které byly doposud dány.


  Reforma papežství (22.2.2012)

  Možnost obnovit papežství má už jen východní církev. Co pro to může učinit Byzantský katolický patriarchát se svými 7 biskupy? Může nabídnout program obnovy:
  1) Iniciovat hierarchii k pravdivému pokání a pak k boji za čistotu víry a mravů proti současným herezím, proti duchu Assisi, proti demoralizaci a duchu světa.
  2) Iniciovat pravdivou reformu církve na bázi návratu ke zdravým kořenům obrácení, pokání a pravdivého následování Krista. Vymítit z církve filosofování, psychologizování a teoretizování! Je třeba se místo zdůrazňování zavádějících polopravd zaměřit na nejpodstatnější věci, a těmi je spása duše a připravenost každého dne na smrt, soud a věčnost.


  Očkování dětí /dopis poslancům parlamentu Ukrajiny/ (29.2.2012)

  Vážení poslanci parlamentu:
  1) nepřijímejte návrh úpravy zákona o trestní odpovědnosti rodičů, kterou se snaží vnést do čl. 15 zákona Ukrajiny „O ochraně obyvatelstva před infekčními nemocemi“,
  2) zákonem zrušte nebezpečné očkování po narození dítěte,
  3) zákonem zdobrovolněte očkování dětí kromě rizikových případů,
  4) zakažte očkování proti těm infekcím, které se po aplikaci vakcín stávají neovladatelnými, tedy vážně ohrožují život pacienta,
  5) nedovolte uzákonění upraveného Trestního zákoníku procesního a Koncepce kriminální justice pro nezletilé.


  Nebezpečí vakcinace (29.2.2012)

  Vážení mladí rodiče, narodí se vám dítě a hned první den je i bez vašeho vědomí očkováno proti virusové hepatitidě B (na Ukrajině očkování proti této nemoci není povinné) a třetí den proti TBC. Novorozené děti nejsou ještě adaptovány, nemají vyvinutý imunní systém a už dostávají tak silnou vakcinaci, která jim imunitní systém naruší. Pro organismus dítěte to má vážné následky. Někdy se dokonce stává, že novorozeně po takové vakcinaci zemře.
  Je třeba zdůraznit, že vakcíny obsahují mnoho nebezpečných komponentů, které vyvolávají alergické reakce anebo organismus vážně poškozují. Vakcinací může dojít nejen k fyzickému, ale i k psychickému zmrzačení dítěte.


  Slovo života - Ř 6,3

  „Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt?“


  Otevřený dopis prezidentu Běloruska (6.3.2012)

  Vážený pane prezidente, bojujte za svůj běloruský národ, jeho nezávislost, za jeho morální a duchovní hodnoty. Nenechte se zviklat mezinárodními podvodníky a lháři, inspirovanými mezinárodními institucemi a lóžemi. Oni plánují demoralizaci, démonizaci a redukci lidstva (genocidu). Za nimi není Bůh a Boží zákony, ale satan s demoralizujícími antizákony. Jemu jde o likvidaci pravdivého křesťanství. Jemu jde o nastolení pekla na zemi a po smrti. Bojujte až do své smrti za morální, duchovní a křesťanské hodnoty svého lidu, který Vám Bůh svěřil.


  „Ráj“ zvaný Evropská unie /otevřený dopis ukrajinské veřejnosti, především mládeži/ (1.3.2011)

  Na Ukrajině vlivem neustálého masírování prostřednictvím masmédií přijala většina obyvatelstva, a zvláště mládež, s absolutní nekritičností vidinu „ráje“, který se nazývá Evropská unie. Důvodem je, že pravdivé informace o tomto „ráji“ jsou vědomě zamlčovány a všechna masmédia, která jsou v rukách zahraničních centrál, neustále psychologicky manipulují veřejností, aby se sama chtěla do tohoto systému nemorálnosti a antizákonů dostat, i když už není cesta zpět. Jaká je skutečná tvář tohoto „ráje“ zvaného Evropská unie?


  Slovo života – Ř 6,1-2

  «Co tedy řekneme? Máme zůstávat v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne! Jak bychom my, kteří jsme hříchu zemřeli, v něm mohli ještě žít?»


  Duch Jezábel (23.2.2012)

  Synod biskupů UPHKC 25.8.2010 zveřejnil, že za lstivé prosazení Lisabonské smlouvy dopadla na kancléřku Merkelovou Boží anathema – to je vyloučení z Kristovy církve a Boží prokletí dle Gal 1,8-9. Merkelová je odstrašujícím příkladem ženy typu Jezábel, která zamordovala všechny Boží proroky a postavila se proti Duchu pravdy a spravedlnosti. Merkelová se vzbouřila proti Bohu, vyhlásila ďábelské antizákony a antidekalog, kterými systematicky vykořeňuje křesťanství Evropy.


  Zločiny vůči dětem (23.2.2012)

  Byzantský katolický patriarchát se obrací na ruskou vládu i na všechny poslance ruské Dumy s naléhavou výzvou: Začněte chránit morální a duchovní hodnoty jedince, rodiny a společnosti, jinak ruský národ skončí autogenocidou! Zakažte zločinný systém juvenilní justice ve všech jeho formách. Začněte trestat místní i mezinárodní zločince sociálních služeb, teroristy juvenilní justice, piráty probační služby, kteří prodávají děti do zahraničí homosexuálům, pedofilům či na orgány! Ptáme se: Kdo konkrétně za tyto masové zločiny na ruských dětech zodpovídá? Je třeba zákonem odsoudit tento zločinný systém kradení dětí. Je třeba najít konkrétní viníky a potrestat je nejtěžšími tresty, i kdyby zastávali vysoké funkce ve státních úřadech.


  Výzva k pokání pro LGBT (15.2.2012)

  Pokud se rozhodnete k osvobození Ježíšem, ovoce vašeho obrácení přinese záchranu nejen vaší duši, ale může nesmírně přispět k záchraně Ukrajiny před její plánovanou genocidou. Možná si ani neuvědomujete, že vaše závislost je zneužívána nadnárodními organizacemi, které ji používají nejen proti vám, ale i proti většině obyvatel Ukrajiny.
  Nadnárodní organizace vás potřebují zneužít, abyste vykopali hrob sobě i Ukrajině. Jim nevyhovuje, abyste byli osvobozeni! Pokud se upřímně obrátíte, stanete se svobodnými a budete mít účast na záchraně Ukrajiny.


  Boží zákony contra antizákony (17.2.2012)

  Bůh dal řád celému vesmíru i naší Zemi, která je jen zrníčkem v ohromném kosmu s nekonečnými galaxiemi. Země se točí okolo své osy a i ta nejmenší živá buňka svědčí o moudrosti Nejvyššího Zákonodárce. Bůh vložil zákony do mrtvé i živé hmoty. On dal člověku rovněž i morální zákony. Dnes, na počátku třetího tisíciletí, je pod velkým manipulačním nátlakem vnucováno antievangelium a antidesatero.
  Kde jsou morální hodnoty, tam je život, kde jsou antihodnoty, tam je smrt!  Listy z UA 2/2012

  Odvolání pana Deržka a registrace (5.2.2012)

  Pan Deržko, bývalý zástupce hejtmana, se i s vedoucím církevního oddělení, panem Kurášem, dopouštěli na objednávku vedení UHKC náboženské diskriminace našich věřících.
  Žádáme, aby pan Deržko byl za náboženskou diskriminaci a za zločin únosu řeholnice z monastýra, odvolán z funkce vedoucího církevního oddělení!


  Náboženská diskriminace sester (2.2.2012)

  Vážený pane Bohucký, nám, řeholním sestrám, které patříme do kontemplativního kláštera založeného před 87 lety, je odpíráno základní lidské právo na svobodu svědomí a náboženského vyznání. V roce 2006 ex-hlava UHKC L. Huzar začal veřejně hlásat hereze, které popírají základy křesťanského vyznání. Náš monastýr hereze nepřijal. Ministerstvo kultury už dva a půl roku odmítá zákonně registrovat pravověrnou církev UPHKC. Vyjevilo se tak, že UHKC zavedla na Ukrajině svůj „taliban“, jehož výkonným nástrojem je Státní úřad pro záležitosti národnostní a náboženské, nyní Oddělení pro záležitosti náboženské a národnostní Ministerstva kultury. „Taliban UHKC“ nedovoluje svobodu svědomí ani vyznání, proto brání naší registraci.


  Dopis prezidentům a členům vlády Ukrajiny a Ruska (9.2.2012)

  Vyzýváme politiky, aby skoncovali s falešnou demokracií, která není demokracií, ale prostředkem k zavedení nejzločinnějšího totalitního systému – tzv. globalizace a démonizace lidstva. Musí být vytvořena taková ochranná politická struktura, která bude přísně a spravedlivě trestat zločiny a chránit morální a duchovní hodnoty. Tato struktura musí zároveň formovat mladou generaci systematickým vtělováním křesťanských principů. Jde především o výchovu k zodpovědnému rodičovství, ochranu před alkoholismem, narkomanií, sexuálními zvrácenostmi a všemi destruktivními vlivy.


  Ukrajinec nesmí být zednářem (9.2.2012)

  Byzantský katolický patriarchát vybízí všechny členy vlády, kteří se nějakým způsobem upsali ďáblu prostřednictvím této organizace, aby se s ní radikálně rozešli. Pokud udělají tento krok a přijmou Ježíše Krista za svého osobního Spasitele a Pána, On skrze ně zachrání ukrajinský národ. Jedině tak mohou být pravými patrioty a jedině tak mohou spasit svou nesmrtelnou duši. Pokud tak neučiní, nebudou šťastni ani na zemi ani po smrti.


  Iniciativní skupina Huzar & UKU (2.2.2012)

  14.12.2011 se sešli představitelé iniciativní skupiny Huzar & UKU a zveřejnili svou Deklaraci k ukrajinskému národu. Iniciativní skupina se skrývá za slova o „morálních hodnotách“, ale ve skutečnosti prosazuje nová „pravidla hry“, kterými mění morálku a připravuje skrytý politický puč. V propagačním článku je napsáno: „Přítomnost a účast bývalé hlavy řeckokatolické církve Lubomíra v naší iniciativní skupině je garancí,... že tento hlas bude mít před veřejností občanský, nikoliv politický zvuk“.
  Odpověď: Přítomnost a účast ex-hlavy UHKC Huzara je garancí, že každopádně bude iniciativní skupinou prosazován homosexualismus, který už od roku 2006 ex-hlava UHKC veřejně propaguje.


  Zrušení Štrasburského soudu (1.2.2012)

  Byzantský katolický patriarchát podává návrh na zrušení Evropského soudu ve Štrasburku.
  Důvod: Tento soud popřel smysl své existence, a dokonce postupuje proti němu.


  Výzva všem rodičům Ukrajiny (3.2.2012)

  Drazí ukrajinští rodiče! Byzantský katolický patriarchát vás vyzývá: využijte poslední zbytky demokracie a postavte se za záchranu svých dětí, instituce rodiny i morálních a duchovních hodnot Ukrajiny! Mechanismus masové demoralizace působí především skrze gender-gay schizofrenii a nese s sebou smrtelnou epidemii AIDS. Pirátská probační služba a juvenilní justice má už v tomto roce 2012 odebírat ukrajinské děti z dobrých rodin!
  Byzantský katolický patriarchát vás tímto vybízí – uvědomte si svou zodpovědnost! Každý otec a matka, každý dědeček a babička je před Bohem i před svými dětmi a vnuky povinen pozvednout svůj hlas za záchranu svých vlastních dětí a Ukrajiny.


  Výzva katolíkům (27.1.2012)

  Drazí věřící, žijeme v mimořádně vážné době. Na Ukrajině se mění zákony tak, že směřují k likvidaci všech morálních a duchovních hodnot i k zániku pravdivého křesťanství. Dovršuje se historický přelom – snaha změnit Konstituci v závislosti na tzv. eurostandardech. Reálný dopad této změny bude znamenat ztrátu morálních a duchovních hodnot a legalizaci homosexualismu, gender schizofrenie a juvenilní justice s pirátskou probační službou. V kompetenci probační služby je odebírat děti bez reálné viny a bez soudu.
  Vyjádřete svou vůli a zabraňte změně Konstituce! Proto:
  1) Zakládejte rodičovská sdružení a občanské organizace.
  2) Pište protestní dopisy prezidentovi.
  3) Aspoň jednou za měsíc konejte před krajskými a okresními úřady manifestace.
  4) Modlete se každý den s vírou za záchranu Ukrajiny od plánované autogenocidy.


  Slovo života – Ř 5,21

  «Aby tak jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána.»


  Odmítnutí návštěvy papeže-heretika (10.2.2012)

  Vážení představitelé ukrajinského národa, byla zveřejněna přesněji neurčená informace, že ex-papež Benedikt XVI. hodlá navštívit Ukrajinu. Pokud je tato informace pravdivá, pak je třeba upozornit, že návštěva ex-papeže Benedikta XVI. není pro Ukrajinu prospěšná. 1) Je spojena s velkými finančními náklady. 2) Ukrajina není katolickým státem. 3) Vnitřní spory uvnitř UHKC týkající se herezí nebyly doposud vyřešeny. 4) Na Benedikta dopadla Boží anathema – prokletí – dle Gal 1,8-9. 5) 5) Benedikt XVI je u mezinárodního soudního tribunálu v Haagu obžalován za zločiny proti lidskosti.


  Výzva Benediktu XVI. (10.2.2012)

  Byzantský katolický patriarchát Vás tímto vyzývá k veřejnému pokání za zločiny proti víře a morálce a za pohoršení, které jste dal nejen katolické církvi, ale všem křesťanům.
  Vyzývali jsme Vás, abyste započal pravdivou reformu církve, která je spojena s oddělením se od ateistické historicko-kritické teologie a ducha Assisi. Vy jste udělal pravý opak – Jana Pavla II. jste prohlásil za blahoslaveného! Falešnou beatifikací jste postavil na oltář církve ducha Assisi – ducha antikrista.
  Vy jste měli hlásat evangelium, chránit víru a mravy, postavit v církvi na první místo nutnost obrácení, cestu a ducha pokání a následování Krista. Místo toho jste schvalovali hereze proti Kristu, Božímu slovu, a otevřeli dveře antikristu skrze ducha Assisi.


  Vystupte z Rady Evropy (11.2.2012)

  Byzantský katolický patriarchát se obrací na ty národy Evropy, které nejsou součástí EU, ale jsou v systému Rady Evropy (RE). Rada Evropy má dnes naprostou jednotu ducha s EU. Lisabonská smlouva, která je sjednocujícím zákonem v EU, je veřejnou vzpourou proti Bohu. Za nejvyšší normu postavila zvrácený homosexualismus, který vede k demoralizaci jedince, rodiny i společnosti.
  Zachraňte sebe i své národy před časnou i věčnou smrtí. Vraťte se ke Kristu a Jeho evangeliu skrze obrácení a pokání. Jedině v Něm máte vy i vaše národy život časný i věčný!


  Dopis prezidentům členských států EU a poslancům Evropského parlamentu (9.2.2012)

  Vážení prezidenti, vážení europoslanci, celá evropská kultura byla vybudována na morálních a duchovních hodnotách zakořeněných v Božích přikázáních – Desateru – a evangeliu. Tato křesťanská kultura byla rozšířena do Ameriky, Austrálie i Afriky. Nyní však byla schválena tzv. Lisabonská smlouva, která je antidesaterem postaveným na vzpouře proti Bohu a Božím zákonům. Ovocem je demoralizace, démonizace, prokletí a smrt časná i věčná.
  Co vy, jako zodpovědní politici, máte konat?
  1) Postavte se jasně a nekompromisně za zrušení Lisabonské smlouvy.
  2) Radikálně se postavte proti juvenilní justici i pirátské probační službě.
  3) Pokud se někdo z vás stal členem polotajné organizace zednářů, vystupte z ní, dokud je čas.


  Dopis kongresmanům USA (9.2.2012)

  Vážení kongresmani, doba, v níž rozhodujete o budoucnosti Ameriky a do určité míry i celého světa, je doba mimořádná. Morální hodnoty byly zaměněny antihodnotami, zločiny byly uzákoněny a oběti jsou trestány. Dochází k ztrátě rozumu i svědomí. Tento systém je založen na démonské lži. Způsobuje rozklad osobnosti, rodiny i celé společnosti. Prezident Obama vyhlásil jako prioritu zahraniční politiky USA prosazování homosexualismu v celém světě.
  Ptáte se, kde je kořen tohoto morálního a duchovního rozkladu americké společnosti, která ještě před půl stoletím byla na vysoké morální úrovni? Kořenem je zrada Krista, křesťanských principů a Božích zákonů.


  Modernizace Konstituce? /Dopis poradkyni prezidenta Ukrajina/ (27.1.2012)

  Vážená paní Stavnijčuk, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát v souvislosti s plánovanou úpravou Konstituce, za niž nesete hlavní zodpovědnost Vy.
  Vyjádřila jste se: „Budou využity lepší tradice a zkušenosti evropského konstitucionalismu“ a „budou zapojeni evropští experti z oblasti konstitučního práva, především Evropská «Za demokracii skrze právo» (Веnátská komise)“.
  Vy přímo vyjadřujete, že co se týká změn v Konstituci, budou do tohoto procesu začleněni především evropští experti v oblasti konstitučního práva. V souvislosti s plánovanou úpravou Konstituce Vám klademe několik základních otázek...


  Slovo života – Ř 5,20

  “Zákon však přišel proto, aby se rozhojnilo provinění; ale kde se rozhojnil hřích, tam se ještě více rozhojnila milost.“


  Dopis patriarchu Cyrilovi (19.1.2012)

  Vážený patriarcho, náš Byzantský katolický patriarchát se na Vás obrací, abyste využil svou autoritu a inicioval vládu Ruska, konkrétně:
  - k zamítnutí navrhovaného zákona o tzv. gender rovnosti,
  - k zrušení zákona o krkavčím mateřství a potratech,
  - k trvání na zákonné definici manželství, jako na celoživotním svazku mezi jedním mužem a jednou ženou,
  - ke zrušení juvenilní justice na celém území Ruska,
  - ke vnesení klauzule o Bohu a o víře do Konstituce Ruska.


  Změna Konstituce (26.1.2012)

  Vážený pane prezidente, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát ve věci Vašeho schválení koncepce Konstitučního shromáždění a zahájení procesu konstituční reformy. Váš představitel se v parlamentu vyjádřil, že do Konstituce musí být vneseny evropské standardy. Jaké jsou současné nejtypičtější evropské standardy?
  Změna Konstituce dnes znamená uzákonění homosexualismu, gender schizofrenie a tzv. antidiskriminačních zákonů, kterými bude trestána většina společnosti (98%), především rodiče chránící své děti.
  Prosíme Vás, zastavte proces změny Konstituce! Změna Konstituce pod tlakem EU znamená konec národní samostatnosti, konec morálních a duchovních hodnot a postupnou autogenocidu Ukrajiny.


  Změna Konstituce – výzva představitelům křesťanských církví (28.1.2012)

  Vážení představitelé křesťanských církví na Ukrajině! Znovu se na vás obracíme s ještě naléhavější prosbou. 25.1.2012 bylo zveřejněno, že prezident nařízením č. 31/2012 potvrdil koncepci konstitučního shromáždění, které připravuje novou redakci ústavního zákona.
  Vážení církevní představitelé, máte zodpovědnost před Bohem i před ukrajinským národem! Pokud zůstanete lhostejní, hrozná vina dopadne na vás, a to jak před ukrajinským národem, tak i před Božím soudem. Pokud ale pozvednete odvážně svůj hlas a svou autoritu v tomto čase využijete, nesmrtelné duše i ukrajinský národ budou zachráněni.


  Výzva pro Vatikán a Brusel (20.1.2012)

  Německý kancléř Adolf Hitler chtěl zrealizovat ideu Třetí říše. Zrealizovala ji až žena, německá kancléřka A. Merkelová pomocí tzv. Lisabonské smlouvy. Skrze ni je prosazována amorální gender-gay schizofrenie, která vede k morální, duchovní i fyzické autogenocidě jednotlivých národů Evropy. Děti už nesmí přijímat realitu, že jsou buď chlapeček nebo holčička, ale mají „právo“ si zničit život a takzvaně si vybrat, kým chtějí být.
  Na této vzpouře proti Bohu a Desateru a na ztrátě rozumu i svědomí, na neschopnosti rozlišovat realitu a irealitu, dobro a zlo, je založena Třetí říše – EU.


  Zrušení genderových kateder (25.1.2012)

  Vážený pane premiére, na 5-ti univerzitách na Ukrajině byly nezákonně založeny gender katedry. Genderová ideologie protiřečí Konstituci Ukrajiny. Je systémem, který vede k morální a fyzické likvidaci jedince i společnosti.Dopad gender-gay ideologie na ukrajinskou společnost je katastrofální.


  UHKC se „nemíchá do politiky“ (26.1.2012)

  Vážený církevní hierarcho, v Oděse jste dne 9.12.2011 veřejně prohlásil: „Zachováváme vždy postoj – nemíchat se do politiky.“
  Jak vždy v praxi vypadá zachovávání Vašeho postoje – nemíchat se do politiky?
  Na Krajském úřadě ve Lvově máte ideologa Katolické Univerzity, pana Pidlisného, a na Městskou radu do Lvova jste protlačili O. Fredynu, který je nyní tzv. kaplanem Městské rady. Oba církevníci si činí nárok na rozhodující slovo v těchto vysokých státních úřadech. Toto je tzv. postoj „nemíchání“ se do politiky!
  Před prezidentskými volbami církevní preláti UHKC učinili z chrámů agitační politická centra. Rozdávali letáčky, kterými věřící zavazovali, aby volili pouze Timošenko. UHKC vždy zachovává postoj - „nemíchat se“ do politiky!


  Genderová expertíza ve školství 2012 (21.1.2012)

  Vážený pane premiére, ministr spravedlnosti O. Lavrynovič se při provádění genderové expertízy zákonodárství ve všech sférách školství na rok 2012 odvolává na Úřad vlády, který mu tento úkol údajně svěřil. Plánovaná expertíza je násilím na všech pedagozích s cílem zavedení gender-gay schizofrenie, která ničí duši dítěte. Pokud někdo z nich nebude souhlasit, bude trestán jako delikvent porušující tzv. antidiskriminační zákony. Gender ideologie ničí rodinu, demoralizuje děti a protiřečí Konstituci. Genderová expertíza má zasáhnout všechny stupně škol, počínaje mateřskými.


  Dopis předsedovi Evropské komise (19.1.2012)

  Vážený pane předsedo, dne 12.1.2012 jste na tiskové konferenci v Kodani oznámil: „Evropská komise má v úmyslu využít všech svých pravomocí, aby maďarské zákony neodporovaly evropským normám.“
  Maďarská Konstituce obsahuje přímou zmínku o Bohu a zdůrazňuje víru ve vztahu k Němu, stanovuje, že manželství je svazek mezi jedním mužem a jednou ženou. Dále Konstituce chrání lidský život, a to už od jeho početí. Jestliže tyto tři základní garanty šťastného života na zemi i po smrti odporují evropským normám, pak ne maďarská Konstituce, ale nové evropské antinormy by měly být zrušeny.  Listy z UA 1/2012

  Zákon zakazuje reklamu věštění (14.1.2012)

  Parlament Ukrajiny schválil zákon, kterým se zakazuje vysílání programů a televizních přenosů, které divákům nebo posluchačům poskytují tzv. služby věštění a předpovídání, jakož i placené služby ve sféře národní nebo alternativní medicíny.
  Navrhujeme, aby byl zákaz rozšířen i na homeopatii a všechny druhy astrologie. Přestože se prezentují jako vědecké metody, ve skutečnosti jde o podvod, neboť jsou postaveny na okultním základě a nemají se solidní vědou nic společného.


  Gender a religie (14.1.2012)

  Co se týče otázky „gender a křesťanství“, jsme před celým národem povinni vyjasnit celou problematiku. V roce 2004 vyšla učebnice pod názvem «Základy teorie genderu», kterou schválilo ministerstvo školství. Kniha má 536 stran. Od strany 383 po stranu 420 se řeší tematika nazvaná „gender a religie“. Gender-gay ideologie je v podstatě teorií o sociálním pohlaví, která tvrdí, že člověk se nerodí mužem nebo ženou, ale stává se prý, kým chce.
  Křesťanství uctívá jednoho Pravého Boha, přijímá Boží zákony, které jsou založeny na lásce k Bohu a k bližnímu. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Naproti tomu gender-gay schizofrenie popírá tuto realitu i Boží zákony stanovené Desaterem a evangeliem.


  Porušení Konstituce a následná likvidace Ukrajiny (14.1.2012)

  Metoda aplikace rezolucí PS RE, která způsobuje změnu významu původních zákonů, je podvodná, okupační a zločinná, a proto takové rezoluce jsou neplatné a nikoho nezavazují.
  Ukrajina si musí vybrat. Buď bude dodržovat podvodné závazky, které jí vnucují tzv. rezoluce PS RE a porušovat Konstituci, anebo dodržovat Konstituci a ignorovat podvodné a zločinné závazky. V podstatě si vybere buď život nebo smrt, duchovní a morální obrodu, anebo gender-genocidu.


  Slovo života – Ř 5,19

  „Jako se skrze neposlušnost jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také skrze poslušnost jednoho stanou mnozí spravedlivými.“


  Gudzjak nazval vánoční svátky ukrajinským ramadánem (6.1.2012)

  1.1.2012 časopis Expres vydal článek, v němž cituje Borise Gudzjaka.
  Citace: „V zimním období Ukrajinci slaví mnoho svátků – tyto slavnosti už dokonce žertem nazývají ukrajinským ramadánem...“
  Odpověď: Nikdy na Ukrajině nikoho ani nenapadlo spojovat malebné vánoční svátky s muslimským ramadánem. Za Gudzjakovými slovy o ramadánu je duch New Age, který cílevědomě vzbuzuje falešnou atmosféru jednoty a rovnocennosti všech náboženství.


  Zrušení gender-gay demagogie ve školství /dopis ministru školství Ukrajiny/ (4.1.2012)

  Pane ministře, žádáme, abyste udělal pořádek na Ministerstvu školství. Úředníky ministerstva, kteří tyto zločiny proti dětem prosazují a zneužívají tak Vaši autoritu, propusťte ze zaměstnání. Na Ministerstvo školství přijměte charakterní a morální pedagogy – ne genderistky, morální devianty a zkorumpovaná individua, kteří za peníze prodají nejen vlastní duši, ale i duši národa. Nebojte se tlaků z EU a OSN za zrušení všech generových příruček.


  Žádost o zrušení nařízení I. Vakarčuka /dopis ministru školství Ukrajiny/ (3.1.2012)

  Vážený pane ministře, ex-ministr Vakarčuk dal příkaz k zavádění genderového přístupu v učebně-výchovném procesu. Gender-přístup vnucuje ukrajinské mládeži transsexualitu a homosexualitu. Ministr Vakarčuk přestoupil svou kompetenci, neboť jednal proti Konstituci Ukrajiny, která chrání morální a duchovní hodnoty mládeže i rodiny. Proto Vás žádáme, abyste jeho nařízení zrušil.


  Prezidentovi Ukrajiny a vládním představitelům (5.1.2012)

  V Maďarsku byla přijata nová Konstituce založená na křesťanských hodnotách. Obsahuje přímou připomínku Boha a zdůrazňuje pojem víra na rozdíl od Lisabonské smlouvy. Konstituce potvrzuje „právo na život z momentu početí“, to znamená zakazuje zabíjení nenarozených dětí – aborty. Konstituce rovněž zakazuje jednopohlavní sňatky, tj. zakazuje sňatky homosexuálů a leseb.
  Vážený pane prezidente, vážení představitelé ukrajinské vlády, učiňte podobné radikální kroky i vy k dobru ukrajinského národa.


  Vánoční interview

  6.1.2012 bylo oznámeno, že arcibiskup Duka byl vybrán za kardinála. 23. prosince 2011 časopis Blesk opublikoval interview s tímto církevním prelátem. Někteří věřící z Čech nebyli jako katolíci spokojeni s jeho odpověďmi, a proto dodatečně po Vánocích zaslali otázky z Blesku i patriarchu Byzantského katolického patriarchátu Eliášovi.


  List Prezidentovi a Vláde Slovenskej republiky (6.1.2012)

  Určite je Vám známe, že 1.1.2012 vstúpila do platnosti nová maďarská ústava, ktorá zdôrazňuje tri základné piliere: 1) vieru v Boha, 2)prirodzenú rodinu – muž, žena a deti, 3) ochranu života dieťaťa od počatia.
  Tieto základné veci by mali byť zabezpečené v každom kultúrnom štáte. Štátny systém bez viery v Boha likviduje svedomie jedincov aj morálne hodnoty národa. Vnáša antizákony a formuje zločincov, aby sa národ sám zlikvidoval.


  Stejná práva pro muslimy a křesťany (4.1.2012)

  Křesťané jsou na muslimských územích masově zabíjeni, vyháněni ze svých domovů (srov. Irák, Irán), v Pákistánu je dokonce trest smrti za víru v Ježíše Krista či vlastnění Bible. V Nigérii došlo o Vánocích k vražedným útokům na křesťany, v šesti chrámech vybuchla nálož. Začátkem listopadu bylo 150 křesťanů chladnokrevně zavražděno přímo na ulici, protože se odmítli zříci víry v Ježíše Krista, Božího Syna. 8.3.2010 ve tři hodiny v noci byla v Nigérii vymordována celá vesnice křesťanů včetně kojenců. V Nigérii dali muslimové 3.1.2012 ultimátum křesťanům ze severu krajiny, že musí do tří dnů opustit své domovy jinak budou vyhlazeni. Západní „ochránci práv“ mlčí.


  Zastavte krveprolití křesťanů! (4.1.2012)

  S touto výzvou se na vás obrací Byzantský katolický patriarchát ve věci vzrůstajícího pronásledování křesťanů převážně v islámských zemích.
  Žádáme vás, abyste použili svou politickou moc a mezinárodní vliv na ochranu práva na život a náboženskou svobodu křesťanů v zemích s převážnou většinou muslimského obyvatelstva.
  V těchto zemích dochází k systematickému pronásledování za křesťanskou víru, k fyzickému mučení a zabíjení křesťanů, k likvidaci jejich chrámů, nemocnic, škol, soukromého vlastnictví.


  Dopis předsedovi vlády Maďarska, V. Orbanovi (6.1.2012)

  Vážený pane premiére, schválení nové Ústavy v Maďarsku pokládáme za Boží zázrak. Náš Byzantský katolický patriarchát plně podporuje Vaše snahy o morální, duchovní i ekonomickou obrodu maďarského národa. Prosazení nové Ústavy bylo postavením se proti duchu gender-gay schizofrenie – prioritě současné destruktivní politiky EU. Tyto kroky byly velkým hrdinstvím. Kéž se Vaše gesto stane precedentem duchovní obnovy Evropy, která spěje k sebezničení.


  Dopis generálnímu tajemníkovi OSN (6.1.2012)

  Vážený pane generální tajemníku OSN, Organizace spojených národů byla založena k tomu, aby usilovala o mír a spravedlnost a zabraňovala krvavým pronásledováním či genocidám národů.
  Bohužel, v posledních letech OSN opustila své základní poslání a dokonce propaguje takové programy, které vedou k morální, duchovní a dokonce fyzické genocidě nejenom jednotlivých národů, ale i celé planety.
  Pane generální tajemníku, máte jedinečnou šanci napravit současnou negativní reputaci OSN. Využijte prostředky, kterými OSN disponuje, k zastavení krvavého pronásledování křesťanů v Nigérii a ke zrušení daného jim ultimáta s hrozbou genocidy.


  Dopis Hillary Clintonové (6.1.2012)

  Vážená paní Clintonová, spolu s panem Barrosem vyvíjíte velký nátlak na Maďarsko. Od 1.1.2012 zde vešla v platnost nová Ústava. Proč Vy, jako americká žena a matka a zároveň i křesťanka, bráníte Maďarsku činit kroky, které vedou k morální i fyzické obnově národa?
  Vyzýváme Vás k radikálnímu obratu. Místo propagace amorálních hodnot, pod rouškou lidských práv, začněte propagovat skutečné morální a duchovní hodnoty. Prosíme, jako první pozvedněte svůj hlas za záchranu před krvavým pronásledováním a před ultimátem s hrozbou genocidy křesťanů v Nigérii.


  Nigérie a Maďarsko /dopis J.M. Barrosovi, předsedovi Evropské Komise/ (6.1.2012)

  Vážený pane předsedo Evropské Komise, spolu s paní Hillary Clintonovou neústupně vyvíjíte nátlak na suverénní maďarský stát, který od 1.1.2012 přijal novou Konstituci. V Konstituci, na rozdíl od Lisabonské smlouvy, je přímá zmínka o Bohu a zdůrazněn termín víra.
  Vy byste měl jako portugalský patriot na prvním místě motivovat portugalskou vládu, ale pak i všechny vlády států Evropy, aby si vzali Maďarsko jako příklad k obnově svých zdravých křesťanských a morálních kořenů, na kterých byla Evropa vybudována.


  Slovo života – Ř 5,18

  "A tak tedy: jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu."


  Novoroční výzva: Zachraňte děti!

  Probuďte se, nebuďte lhostejní! Ti, co ničí morálně, duchovně i fyzicky rodinu a národ, jsou v této době mimořádně lstiví a aktivní. Zakládejte občanská sdružení na ochranu rodičů a dětí, pište dopisy prezidentu, vládě, poslancům. Aspoň jedenkrát za měsíc organizujte manifestace před budovami krajských či okresních úřadů za záchranu dětí před juvenilní justicí a homosexualismem. Žádejte, aby byl zastaven systém úprav zákonodárství, který je vnucován Západem a který v kořeni ničí všechny morální hodnoty a porušuje Ústavu Ukrajiny.
  Listy z UA - 2011


  Psychologie pravdy a psychologie lži /3. část/ (31.12.2011)

  Ve způsobu, jakým je dnes veden duchovní boj, má současná psychologie prioritní význam a stala se jeho hybnou silou. Současná duchovní válka, která má za cíl vtělit do duší ducha smrti, by se neobešla bez profesionálních lží současných psychologií.
  Pravdivými psychology, tedy znalci lidských duší, vždy byli a jsou hluboce věřící křesťané, které nazýváme světci. Ti mají zkušenosti s duševním i duchovním bojem a s osvobozováním lidské duše od zlých závislostí. Nejsou však dnes už lidstvu dáváni jako vzor. Falešnou autoritou se stali podvodní ideologové Freud a Jung se svými stoupenci.


  Psychologie pravdy a psychologie lži /2. část/ (30.12.2011)

  Z čeho vychází současná falešná psychologie? Falešná psychologie je postavena na Sigmundu Freudovi, který degraduje člověka svou naukou o libidu pod úroveň zvířete. Jeho následovník C.G.Jung postavil svou psychologii na okultní zkušenosti se spiritismem. Inspirace mu dával jeho vůdce – duch Filemon.
  Tyto dva jedovaté zdroje – sexuální zvrácenost a okultismus – mají v současné době na svědomí odhození Dekalogu a Božích zákonů, na nichž byly postaveny morální a duchovní hodnoty Evropy. Tito dva ideologové a demagogové mají jednotu ducha s lžiproroky posledních dvou století.


  Psychologie pravdy a psychologie lži /1. část/ (29.12.2011)

  Co se týče evangelijní psychologie, jde o pravdivé odkrývání kořenů duchovní infekce a zraněnosti duše. Je to celoživotní proces vnitřní očisty a uzdravování, které je postaveno na základě vnitřní jednoty s Kristem. Proces očisty duše, který se uskutečňuje skrze tuto jednotu, vyžaduje zároveň respektování zdravých principů daných nám v evangeliu. Podstatné je – převést je do života. Akademické křesťanství nikoho nespasí. Ježíš zdůrazňuje realizaci – vtělení Božího slova, Jeho následování. Mnohokrát zdůrazňuje, že spaseni budou ti, kteří Boží slovo slyší a vykonávají je (Mt 7,24, Lk 11,28). Tento proces očisty, následování Krista, je spojen se základním krokem, a tím je zřeknutí se sama sebe, tedy svých duševních ambicí a dokonce i své vlastní vůle proto, že člověk chce realizovat Boží vůli. To vyjadřuje i prosba Otčenáše – „Buď vůle Tvá!“ (Mt 6,8).


  Co znamená „Stop násilí“ v rodině? (23.12.2011)

  1.12.2010 Úřad vlády potvrdil a 20.10.2011 doplnil Plán prostředků k provedení Národní kampaně „Stop násilí“ až do roku 2015 č. 2154-p. Tím došlo ke schválení organizovaných akcí a k zabezpečení iniciátorům volného přístupu do všech veřejných institucí (státní úřady, školy, soudy...). Iniciátoři v podstatě záměnou pojmů oklamali Úřad vlády a lstivým způsobem obešli Parlament. Ve skutečnosti nejde o boj proti násilí, ale o systematické zavádění násilí na dětech směřující k likvidaci rodiny, a to pomocí gender ideologie a juvenilní justice.


  Huzar proti Bohu a proti Ukrajině (21.12.2011)

  Vážený ex-kardinále Lubomíre, vybízíte ukrajinské křesťany k manifestacím, aby i na Ukrajině byl prosazen zvrácený homosexualismus, transsexualismus a juvenilní justice.
  Vy jste měl vybízet k manifestacím, ale proti homosexualismu, proti zavádění juvenilní justice a proti všem jiným destruktivním vlivům, které k nám jdou z EU. Takový by měl být hlas církve na ochranu národa. Vy konáte pravý opak. To je znakem, že jste zradil Krista, církev i národ. Vy nejste za Boha a Ukrajinu, ale proti Bohu a proti Ukrajině.  Listy z UA 13/2011

  Vánoční pastýřský list kněžím a věřícím UPHKC

  Drazí kněží a věřící, na Vánoční svátky si připomínáme příchod našeho Spasitele a Pána Ježíše Krista na tento svět v podobě bezbranného dítěte.
  Vy jste přijali Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. Vy jste také pro Jeho jméno a věrnost Jemu přinesli v uplynulém roce 2011 mnoho obětí. Konali jste manifestace a misie za záchranu dětí a rodiny. Byli jste očerňováni, tupeni, nazýváni nebezpečnou sektou a odsuzováni oficiální hierarchií. Podobně i Dítě Ježíš byl pronásledován Herodem, který usiloval o Jeho zabití.
  Vaše psychické utrpení, to, že vás zesměšňují, pokořují, očerňují, a vy přitom zůstáváte věrni Kristu, přinese bohaté ovoce. Nejen pro vás, ale i pro budoucí generaci, za jejíž spásu odvážně bojujete.


  Protest proti plánovanému Kyjev-pride (17.12.2011)

  Vážený pane prezidente, vážení členové ukrajinské vlády, obracíme se na vás s naléhavou žádostí, abyste v žádném případě nedovolili tzv. Kyjev-pride. Byl ohlášen na měsíc květen 2012. Praxe je taková, že přijedou nejvulgárnější sodomisté ze zahraničí, kteří už pochodovali na gay-pride v mnoha hlavních městech po celém světě. Zůstala po nich duchovní spoušť a nejen to, otevírají dveře homodiktatuře a s ní spojenému prokletí, které pak dopadá na celé národy. I zde na Ukrajině mají jasný a konkrétní cíl – vnést na toto území ideologii homosexualismu, nastolit homodiktaturu a s ní spojenou juvenilní justici.


  Pomůže Vatikán? /dopis prezidentovi Běloruska/ (6.12.2011)

  Vážený pane prezidente, velmi na nás zapůsobila vaše slova, která jste 14. listopadu, při setkání s hlavou papežské rady pro jednotu křesťanů Kurtem Kochem, adresoval katolické církvi. Řekl jste: „Nepřijímáme politiku, kterou dnes vedou Evropané ve vztahu k Bělorusku. Je to nenormální. Očekávali bychom proto v tomto směru aktivnější postoj katolické církve. Vždyť přece v tomto nespravedlivém světě je nejspravedlivějším světovým orgánem církev. Bylo by dobré, aby církev pronesla slovo na ochranu spravedlnosti.“


  Gender v Parlamentu (9.12.2011)

  6.12.2011 se v Parlamentu Ukrajiny 15 poslanců různých frakcí spojilo v prosazování genderové politiky.
  Gender ideologie v podstatě propaguje ideologii homosexualismu, která je spojena s jeho propagací ve školství, kultuře a ve všech sférách života. Rovněž jde o prosazení zákonů o tzv. homofobii i tzv. antidiskriminačních zákonů. Gender politika je postavena na totální lži.
  Vážení poslanci parlamentu, Byzantský katolický patriarchát je před Bohem i před ukrajinským národem povinen vás před gender schizofrenií varovat. Pokud by mlčel, pak ponese plnou zodpovědnost a vinu za připravovanou morální, duchovní a fyzickou genocidu Ukrajiny.


  Slovo života – Ř 5,17

  „Jestliže proviněním jednoho člověka smrt vládla skrze toho jednoho, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jednoho, Ježíše Krista.“


  Vánoční pastýřský list věřícím UHKC

  Drazí věřící UHKC, o Vánocích si připomínáme narození Božího Syna a našeho Spasitele v chudém Betlémě. Známí kazatelé opakovali pravdu: „Kdyby se Kristus tisíckrát narodil, pokud se nezrodí ve tvé duši, nedosáhneš věčného spasení“. Jak máš přijmout Ježíše a co dělat, abys v momentu své smrti mohl vejít do věčné slávy v nebi?
  Ježíš řekl: „Jestliže nebudete konat pokání, všichni zahynete.“ Pokud konáš pokání, dostáváš spasitelnou víru, skrze kterou přijímáš Ježíše, a pak o tobě platí: „Těm, kteří Ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi“. (J 1,12) Skrze tuto spasitelnou víru „Kristus přebývá ve tvém srdci“ (srov. Ef 3,17).


  Dopis představitelům OSN (6.12.2011)

  Vážení představitelé OSN, tímto dopisem se na vás obrací patriarcha a biskupové Byzantského Katolického patriarchátu. Už víckrát jsme se na OSN obraceli s výzvou, aby přestala uplatňovat svůj politický vliv s cílem realizace protilidských „standardů“, které ničí lidskou přirozenost, morální hodnoty i zdravou psychiku člověka. Tato organizace, která by měla sloužit k dobru národů, se dnes jeví nástrojem ideologické moci, který realizuje politiku redukce obyvatel země.


  Výzva k odstoupení ex-papeže Benedikta XVI. (19.12.2011)

  Oficiálně se na Vás obrací Byzantský katolický patriarchát a vyzývá Vás, abyste jako papež-apostata v rámci pravdivého pokání učinil tyto kroky:
  1) zajistil volbu pravověrného papeže,
  2) sám odstoupil z úřadu.
  Připomínáme Vám, že za beatifikaci apostaty Jana Pavla II. Vás Bůh vyloučil z Kristovy církve dle Gal 1,8-9. Úřad zastáváte nezákonně, stal jste se pohoršením pro celý křesťanský svět. Pokud nebudete konat pokání, čeká Vás stejný úděl jako apoštola Jidáše, to je věčné zavržení!


  Pastýřský list – Vánoce 2011

  Drazí katolíci a všichni křesťané, o Vánocích si připomínáme, že Bůh se stal člověkem. Narodil se v chudé stáji v Betlémě. Přišel k nám jako bezbranné dítě, aby nám ukázal cestu ke spáse a vzal na sebe naše hříchy a nepravosti. Na golgotském kříži zaplatil za naše hříchy a přemohl ďábla, který držel v otroctví celé lidské pokolení. Svým slavným vzkříšením ukázal, že celé Jeho evangelium je pravdivá cesta a že On je Jednorozeným Božím Synem a jediným Spasitelem lidstva.


  Vánoční výzva k pokání /Křesťanům USA/ (12.12.2011)

  Ježíš se narodil v chudé stáji v Betlémě. On se chce zrodit i v Tobě! Stojí u Tvých dveří a klepe. Otevři Mu skrze pokání své srdce a On vejde dovnitř. Bude žít v Tobě! Proto řekni už teď: Marana tha! Přijď, Pane Ježíši. Amen.


  Diskriminace a deportace /dopis č.2/ (14.12.2011)

  Ve Lvově příslušné orgány (pan Salo) na objednávku UHKC odmítli zákonné prodloužení víza Patriarchovi Eliášovi. Je to součástí plánované diskriminace a likvidace pravověrných katolíků.
  Pane prezidente, tímto Vás znovu žádáme, aby byla řešena hlavní příčina diskriminace, a tím je nezákonné zabraňování registrace UPHKC na Ministerstvu kultury (pan Bohucký).


  Mešita a minaret v hlavním městě Ukrajiny (3.12.2011)

  Vážený pane prezidente, vážení členové vlády, dnes je v rámci tolerance náboženských menšin v hlavním městě Ukrajiny vybudováno mohutné centrum islámu. Ptáme se však: Jak jsou tolerovány náboženské menšiny křesťanů v muslimských státech?
  Spravedlnost vyžaduje, aby v rámci mezináboženských vztahů měli křesťané na muslimském území stejná práva, jaká mají muslimové na území křesťanském. Toto jsou principy spravedlnosti, na kterých jedině může být budován pravdivý mír a pravdivá tolerance.


  Stop ideologii smrti (1.12.2011)

  Tyto dny byla zveřejněna šokující zpráva, že Královská nizozemská lékařská společnost vydala směrnice, které nově interpretují zákon o euthanasii z roku 2002. Novou interpretací došlo v Holandsku k revolučnímu přístupu k euthanasii. Tento zločinný průlom způsobil, že důvodem k euthanasii může být cokoliv a už se ani nemusí uvádět žádná nemoc.
  Vážení představitelé evropských národů, pokud nebude tento holandský model připravující nový světový holocaust radikálně odsouzen, stane se precedentem k vyhlazení nejen Evropy, ale i jiných národů světa.


  Zrušení školních psychologů (1.12.2011)

  Vážený pane ministře, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát s návrhem neodkladného zrušení funkce psychologů ve školách, protože psychologové činí z dětí skrze antivýchovu egoisty, cyniky, anarchisty a zločince.


  Je k užitku asociace s EU? (15.12.2011)

  19. 12. 2011 se bude konat summit Ukrajina-EU, na kterém má dojít k uzavření Asociační dohody EU-Ukrajina. Tato smlouva by byla výhodná jedině pro magnáty, kteří jsou vlastníky velkých firem. Avšak pro běžného Ukrajince a soukromého podnikatele by to znamenalo jen ohrožení ekonomiky na Ukrajině. Stačí se poučit z reálné situace v EU. Tzv. ekonomický ráj EU se ukázal být pohřebištěm evropských národů. Řecko je na pokraji totálního hospodářského kolapsu, podobně jsou na tom Španělsko i Portugalsko.


  Dopis účastníkům summitu Ukrajina-EU (14.12.2011)

  Jaký je skutečný cíl summitu?
  - Prakticky odstranit autoritu prezidenta a s ním sjednocené opozice, která usiluje o samostatnost Ukrajiny a o zachování morálních i duchovních hodnot celého národa.
  - Znovu získat nejúčinnější prostřednici k realizaci svých plánů, kterou je J. Timošenko.
  - EU si už i bez toho, že by Ukrajina byla jejím členským státem, vybudovala na Ukrajině své struktury. Prostřednictvím masmédií a těchto struktur ovlivňuje národ, aby se zřekl své samostatnosti a vešel pod nadvládu EU. Z jednoho svazu Ukrajina vyšla a do druhého, ještě horšího, se dobrovolně tlačí. EU vede Ukrajinu ne do ráje, ale do pekla na zemi i po smrti.


  Veřejný dopis komisaři RE pro lidská práva Thomasu Hammarbergovi (14.12.2011)

  Vážený pane komisaři, zasíláme Vám kopii dopisu prezidentu Ukrajiny V. Janukovičovi. V dopise jsme vyjmenovali v několika bodech případy konkrétní diskriminace naší náboženské menšiny Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC). Diskriminace se na objednávku hierarchie UHKC dopouští Ministerstvo kultury (pan Bohucký). Pokud nebudete reagovat na tuto výraznou náboženskou diskriminaci, pak vaše misie týkající se dodržování lidských práv na Ukrajině s nimi ve skutečnosti nemá nic společného.


  Stop procesu sebezničení Ukrajiny (30.11.2011)

  V procesu schvalování zákona č. 2450 se do parlamentu Ukrajiny prostřednictvím lobby LGBT nyní dostává ještě další návrh zákona „O svobodě shromažďování“.
  Co vlastně tento zákon sleduje? Jde prakticky o dovolení gay-pride bez jakéhokoli omezení a kontroly, což je však proti konstituci Ukrajiny. Pokud by měl být na Ukrajině zákon č. 2450 anebo nový návrh zákona „O svobodě shromažďování“ schvalován, nutně do něho musí být doplněna klauzule: „Termín ‚pokojná manifestace‘ v žádném případě nezahrnuje gay-pride.“
  Vážený pane prezidente, Byzantský katolický patriarchát se modlí za Vás, abyste svou autoritu, kterou Vám dal Bůh v tomto funkčním období, učinil vše pro záchranu Ukrajiny před autogenocidou.


  Ochranná klauzule do zákona č. 2450 „O svobodě shromažďování“ (30.11.2011)

  Vážení poslanci, žádáme, aby nový návrh zákona nebyl schválen bez ochranné klauzule stanovující, že se zákon v žádném případě nevztahuje na gay-pride. Gay-pride není pokojnou manifestací, ale nátlakovým prostředkem na vládu i pokojné občany, jak to vyjádřil vysoký český politik před gay-pride v Praze. Bez této ochranné klauzule zákon nemůže být přijat, protože je proti Konstituci.


  Genderová identita v praxi (30.11.2011)

  Vážení členové zastupitelstev krajů, skrze jediné slovo gender dochází k politickému převratu a místo demokracie je zaváděna nadnárodní globalizační diktatura. Ta přebírá moc skrze genderová centra na krajských a okresních úřadech a skrze tzv. úpravy zákonů.
  Vznášejte požadavky a maximálně využijte svou zodpovědnost vůči národu, která vám byla Bohem i lidem svěřena a ze které budete jednou skládat účty před Bohem i před národem. Ve svých krajích zrušte genderová centra. Naopak, vytvořte centra na ochranu morálních a duchovních hodnot mládeže, rodiny a společnosti. Aktivně ovlivňujte ministerstvo spravedlnosti, aby zastavilo proces manipulačních změn zákonů, které jsou ke škodě národa.


  Diskriminace a deportace (14.12.2011)

  Vážený pane prezidente, obracejí se na Vás sekretáři Byzantského katolického patriarchátu s prosbou o zastavení náboženské diskriminace, která má za cíl likvidaci Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC). Jde o připravenou deportaci našeho patriarchy Eliáše z Ukrajiny na objednávku vedení UHKC. Tuto deportaci už UHKC plánuje nejméně půl roku. Jde o zjevnou nezákonnost a politickou korupci ze strany vedení UHKC vůči státním strukturám. Vedení UHKC už několikrát své diskriminační, deportační a likvidační úsilí zveřejnilo v masmédiích.  Listy z UA 12/2011

  Slovo života – Ř 5,16

  «A s darem milosti tomu není jako s následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění.»


  „Domácí násilí“ (21.11.2011)

  17.-18.11.2011 probíhala v několika lvovských školách z pověření feministické La Strada Ukrajina a oblastního genderového centra psychologická manipulace dětí. Realizovali ji studenti psychologie a rozdávali při ní letáky proti tzv. domácímu násilí. Součástí letáku je informace o bezplatných telefonních číslech a právnická formulace k žalobám na rodiče.
  Tzv. boj proti násilí v rodině má za cíl manipulovat děti, aby vyprovokovaly rodiče a pak na ně podávaly žaloby. Rodiče budou trestáni a děti jim nenávratně odebrány do sběrných táborů. Odtud je už žádná horká linka rodičům nevrátí.


  Zrušení diplomatických styků s Vatikánem /dopis prezidentovi Ruska/ (23.11.2011)

  Jaký užitek má Rusko z Vatikánu? Žádný! Naopak, skrze Vatikán dopadá prokletí na celý ruský národ. Byzantský katolický patriarchát vyzývá Vás, pane prezidente, abyste spolu s představiteli ruské vlády zvážili náš návrh a v nejbližších dnech spolu s Běloruskem, Kazachstánem i Ukrajinou zrušili diplomatické styky s Vatikánem. Bůh pak dá Rusku požehnání.


  Zrušení diplomatických styků s Vatikánem /dopis prezidentovi Kazachstánu/ (23.11.2011)

  Vážený pane prezidente, aby byl Kazachstán uchráněn od Božího prokletí, musí oficiálně přerušit diplomatické styky s Vatikánem. Vatikán zradil základní pravdy víry a morálky. Už není schopen se autoritativně postavit proti uzákoňování morálních zvráceností, které vedou k duchovní, morální a fyzické genocidě Evropy.


  Dopis Mons. T. Bertone, státnímu sekretáři Vatikánu (23.11.2011)

  Vážený Monsignore, oznamujeme Vám, že náš Byzantský katolický patriarchát se obrátil s výzvou na představitele Běloruska, Ruska a Kazachstánu, s žádostí, aby přerušili diplomatické styky s Vatikánem. Důvodem je, že Vatikán zradil morální a duchovní hodnoty a skrze hereze a ducha Assisi – ducha antikrista – svolává prokletí na všechny národy, které s ním tvoří jakoukoli jednotu.


  Lstivý krok k zavedení juvenilní justice (11.11.2011)

  7. listopadu 2011 ministr zahraničí Ukrajiny podepsal Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.
  Dnešní politik by se měl správně orientovat ve slovníku EU a OSN a vědět, že když se mluví o právech dětí, jedná se o největší bezpráví vůči dětem. Když se mluví o ochraně žen před veškerým násilím, je to největší krutost vůči bezbranným ženám. Když se mluví o antidiskriminačních zákonech, jedná se o prosazení nejkrutější a nejmasovější diskriminace...


  Zrušení diplomatických styků s Vatikánem (22.11.2011)

  Vážený pane prezidente, žádáme Vás tímto, abyste zrušil diplomatické styky s Vatikánem. Vatikán v poslední době veřejně hlásá hereze a synkretismus, a tím zradil podstatu křesťanství.
  Skrze tuto zradu dopadl Boží trest – anathema (Gal 1,8-9) – nejen na apostatické církevní preláty, ale i na poslední dva papeže. Toto prokletí přechází i na křesťany a bývalé křesťanské národy, které tvoří jednotu se současným apostatickým Vatikánem.


  Dopis Mons. T. Bertone, státnímu sekretáři Vatikánu (23.11.2011)

  Byzantský katolický patriarchát se dne 22.11.2011 obrátil na prezidenta Ukrajiny s žádostí o zrušení diplomatických styků s Vatikánem. To je naprosto logické. Falešnou beatifikací Jana Pavla II. dopadlo prokletí na Vatikán a skrze něj i na celou katolickou církev.
  Každému kriticky uvažujícímu katolíkovi musí být nad slunce jasnější, že všichni papeži, počínaje Petrem a konče posledním pravověrným papežem v roce 1978, nemají kontinuitu víry a mravů s apostazí dvou posledních papežů.
  Vážený Monsignore, Byzantský katolický patriarchát Vás vybízí, abyste odvolal z Ukrajiny papežského nuncia.


  Totalitární sekta UPHKC či UHKC? (11.11.2011)

  Prohlášení vedení RKC a UHKC vydané 28.10.2011 je postaveno na hrubém očerňování UPHKC a je kolosální lží! Totalitární sekta farizeů UHKC předpokládá, že jim lidé uvěří i největší nesmysly. Ve všech chrámech jsou znovu a znovu předčítány lživé a nenávistné pastýřské listy, které vytvářejí tzv. veřejné mínění. Masmédia tyto absurdní lži ještě znásobují a pokrytecky se odvolávají na tzv. oficiální postoj vedení UHKC.
  Apostati UHKC nutí vládu, aby zlikvidovala jejich konkurenty – UPHKC.


  Zrušení diplomatických styků s Vatikánem /dopis prezidentovi Běloruska/ (23.11.2011)

  Vážený pane prezidente, jaký užitek má Bělorusko z Vatikánu, který není schopen zastat se ho proti nespravedlivým perzekucím ze strany politického systému Evropy? Vedení EU v podstatě nutí Bělorusko k legalizaci homodiktatury. Pošlete proto papežského nuncia nenávratně do Vatikánu.
  Pokud Vatikán nic účinného nevykoná do konkrétního termínu, přítomnost papežského nuncia na území Běloruska je ke škodě celého národa a navíc na něj svolává prokletí!


  Slovo života – Ř 5,15

  «Avšak s darem milosti tomu není tak jako s proviněním. Jestliže proviněním jednoho člověka mnozí zemřeli, tím spíše se milost Boží a dar v milosti toho jednoho člověka, Ježíše Krista, rozhojnily na mnohé.»


  Vyhlášení o neplatnosti liturgie (19.11.2011)

  Byzantský katolický patriarchát, v apoštolské a prorocké autoritě, ve jménu Trojjediného Boha – Otce, Syna i Ducha svatého, zavazuje ve svědomí:
  1) každého katolického kněze a věřícího, aby se oddělil od ducha Assisi – ducha antikrista.
  2) každého kněze, aby přestal připomínat ve svaté liturgii jméno současného ex-papeže a ex-biskupa. Jinak jsou jeho liturgie podvodem, protože skrze ně nepůsobí Duch svatý, ale působí skrze ně duch antikrista.


  Výzva Evropskému parlamentu (16.11.2011)

  Současná Evropa přijímá tzv. úpravou zákonodárství program sebezničení. Obyvatelé bývalé křesťanské Evropy stojí před otázkou: Kdo je za tímto genocidním systémem? Je zde určitá skupina lidí, která šíří tuto ideologii smrti. Za ní je duch lži a smrti, působící skrze lidi, kteří se stali jeho médii, „protože nemilovali pravdu“ (2Sol 2,10). Má-li být zastaven proces autogenocidy, je třeba zodpovědět tyto esenciální otázky: 1) Kdo je a odkud pochází člověk? 2) Jaký je smysl a cíl života? 3) Otázka smrti.


  Dopis T. Hammarbergovi, Komisaři Rady Evropy pro lidská práva (22.11.2011)

  Vážený pane komisaři, dozvěděli jsme se, že se od 19. do 26. listopadu zdržujete na Ukrajině a setkáváte se s ombudsmany, určitými představiteli veřejnosti, představiteli ministerstev a také s obětmi porušování lidských práv.
  Žádáme Vás, abyste v rámci svého úřadu komisaře pro lidská práva řešil záležitosti týkající se základních svobod, a to svobody vyznání a svobody svědomí, které jsou zabezpečovány mezinárodními chartami i Konstitucí Ukrajiny a ukrajinskými zákony. Jde o systematické rozpalování náboženské nenávisti a diskriminaci vůči naší náboženské menšině – Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církvi (UPHKC).


  Hlava UHKC a homosexualismus (13.11.2011)

  Hlava UHKC S. Ševčuk vystoupil na web-konferenci s alibistickým odsouzením homosexuality. Dobře si je vědom, jaké dědictví zůstalo po Huzarovi, který už schválením homosexualismu prolomil církevní mínění.
  Na stránkách ZIKu se objevila informace, že se nástupce Huzara Ševčuk vyjádřil, že hřích homosexuality je tak závažný jako vražda. To tedy znamená, že za hřích homosexuality by měli jít dotyční do vězení na tak dlouhou dobu jako za vraždu. Podává Ševčuk návrh vyplývající z jeho tvrzení i ukrajinské vládě? Je tím vyvráceno Huzarovo schválení homosexualismu? Ve skutečnosti tato šokující fráze neznamená ani jedno ani druhé.


  Poslušnost lidem místo Bohu (9.11.2011)

  Celá katolická církevní hierarchie, formovaná 25 let novou logikou Assisi a odchovaná historicko-kritickou teologií, masově zapřela Krista a spasitelnou víru. Církevní hierarchická struktura se tak stala monopolem ducha antikrista. Taková je dnes realita. Pravověrnost proto začala být v církvi pronásledována jako nebezpečný fundamentalismus, očerňována jako primitivní fanatismus, rozkolnictví a dokonce jako útoky na „Svatého otce“.


  UHKC chystá patriarchát (13.11.2011)

  Koncem roku 2011 mají být velké církevní slavnosti – vyhlašování metropolií ve Lvově, Ivano-Frankivsku a Ternopolu. Je to příprava k slavnostnímu vyhlášení patriarchátu UHKC.
  Jaký význam má zakládat patriarchát UHKC, když se ani jeden biskup UHKC neoddělil od současných herezí a biskupský úřad už zastává neplatně? Rovněž i současná nauka UHKC je zbudovaná na Huzarových herezích a duchu Assisi – duchu New Age.
  Co patriarcha Huzar a Ševčuk? Ani jeden ani druhý jím nebyl, není a tedy už ani nemůže být.


  Slovo života – Ř 5,14

  „Přesto smrt vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo nezhřešili podobným přestoupením jako Adam; ten je předobrazem toho budoucího.“


  Příprava tzv. antidiskriminačních zákonů na Ukrajině (5.11.2011)

  Tyto dny je vám, poslancům parlamentu a rovněž prezidentu Ukrajiny předložen ke schválení návrh zákona pod názvem „Strategie boje proti diskriminaci na Ukrajině“.
  Tuto zločinnou Strategii iniciovala Rada LGBT a úskočně byla spojena s tzv. liberalizací vízového režimu s EU. Vznášíme požadavek, aby plánovaná liberalizace vízového režimu nebyla podmiňována prosazením zločinného diskriminačního zákona „Strategie...“.
  Následky ponesete na prvním místě vy, vaše děti a vnuci! V žádném případě nedovolte, aby byl schválen návrh zákona „Strategie boje proti diskriminaci na Ukrajině“.


  Odpověď na očernění v časopisu Expres č. 123 (6.11.2011)

  V časopise Expres č. 123 z 3.11.2011 vyšel očerňující článek. Jeho uveřejnění je trestným činem rozpalování náboženské nenávisti a diskriminací náboženských menšin. Požadujeme, aby naše plná a nepřekroucená odpověď byla vydána v nadcházejícím čísle.


  Celosvětové náboženství /Otevřený dopis všem křesťanům/ (2.11.2011)

  Ve dnech 26.-28.10.2011 proběhlo ve Vatikánu a v Assisi setkání s představiteli pohanských náboženství. Hlavním organizátorem duchovního Babylonu byl papež-apostata Benedikt XVI. Ze strany odpadlého křesťanství bylo přítomno 124 představitelů z různých denominací.
  Poprvé se zúčastnili i ateisté. Na setkání přišli muslimové a zástupci pohanů uctívajících démony: buddhisté, šintoisté, hinduisté, sikhové, taoisté, jainisté, konfuciáni, představitelé zoroastrismu a bahái, pohanští ctitelé démonů z Afriky, Ameriky a Indie, představitelé japonského pohanství. Jednotliví účastníci skládali přísahu duchu Assisi – duchu antikrista.  Listy z UA 11/2011

  Slovo života – Ř 5,12

  „Proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili.“


  Registrace UPHKC (21.10.2011)

  V této historické hodině se na Vás, pane prezidente, i na všechny poslance parlamentu obrací vedení Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC), Byzantský katolický patriarchát a rovněž 7 kontemplativních monastýrů sester. Prosíme Vás, pane prezidente, i všechny poslance, aby v parlamentu byla řešena otázka registrace Ukrajinské pravověrné řeckokatolické katolické církve (UPHKC) po její dvouleté diskriminaci.


  Apostatická vánoční ceremonie

  Hlava UHKC Svatoslav Ševčuk vidí podstatu oslavy Vánoc v přemístění stromů z Karpat a ze lvovské oblasti na Vatikánské náměstí. Zřejmě se dá čekat, že církevní hierarchie, která neustále pořádá nejrůznější sbírky, bude mít motivaci k vytažení posledního haléře od chudých vdov na tuto apostatickou ceremonii. Dá se předpokládat, že před Vánocemi, místo výzvy k pokání, budou heretici a jimi motivovaní kněží hovořit o převážení stromu do Vatikánu.
  Tato hierarchie pronásleduje a zabíjí živého Krista, sotvaže se zrodí skrze obrácení a pokání v prostých duších. Nově narozený Ježíš je vystaven skrze apostatickou hierarchii útoku ducha smrti – ducha Heroda.


  Krkavčí matky (20.10.2011)

  18.10.2011 parlament Ukrajiny zařadil do programu zasedání návrh zákona „O pomoci rodinám, které nemohou mít děti“. Zákon navrhuje udělit ženám, které chtějí porodit dítě na objednávku, 30 000 hřiven i více. Je šokujícím, že vůbec mohou být takové návrhy zákonů v parlamentu předkládány!
  Schválením tohoto zvráceného zákona by byl stát nucen poskytovat vysokou finanční sumu krkavčím matkám za zločin prodeje vlastního dítěte, které zřejmě přednostně odkoupí homosexuálové a lesby či pedofilové. Z křesťanského hlediska jde o několikanásobný hřích.


  Oslavy 25. výročí ducha Assisi

  Co je duch Assisi, kterého před 25-ti lety spolu s šamany a pohanskými uctívači démonů vyvolal Jan Pavel II.? Je to duch antikrista, duch zrady Kristova evangelia, apoštolského učení i celé dvoutisícileté křesťanské tradice. Tento duch postavil spasitelnou oběť Pána Ježíše Krista na stejnou úroveň s uctíváním pohanských démonů. Tato hereze se stala veřejným míněním v církvi. V podstatě vyjadřuje, že křesťanství a pohanství začaly být pokládány za rovnocenné cesty ke spáse. A to je hereze maxima. Kdo přijal či přijme ducha Assisi, nemá už spasitelnou víru a spočívá na něm Boží anathema dle Gal 1,8-9. Tedy je vyloučen z Tajemného Těla církve a pokud zatvrzele v tomto stavu zůstane, bude věčně zavržen.


  Dopis Metropolitovi Astanskému a Kazachstánskému Alexandrovi (22.10.2011)

  Vážený vladyko, obracíme se na Vás s prosbou – pokud jste byl pozván Vatikánem nebo pověřen patriarchou Cyrilem zúčastnit se apostatického setkání v Assisi a ve Vatikánu ve dnech 26.-28.10.2011, a tím reprezentovat pravoslavnou církev v tomto duchovním Babylonu – abyste účast v každém případě odmítl. Každý z přítomných činí gesto, že se sjednocuje s jiným evangeliem a dle Gal 1,8-9 na sebe stahuje Boží anathemu.


  Hlavě Běloruské pravoslavné církve Metropolitovi Filaretovi (22.10.2011)

  Vážený vladyko, masmédia zveřejnila, že jste měl účast na tzv. ekumenickém setkání v Mnichově ve dnech 11-13.9.2011. Toto setkání bylo přípravou na 25. jubileum zrady Krista a víry římskokatolické hierarchie v čele s papežem-apostatou Janem Pavlem II. v Assisi.
  V současné době, kdy EU na Bělorusko uvalila nespravedlivé sankce, Vaše účast v Mnichově může být brána jako určitá forma zrady národa. Bůh Vám svěřil autoritu. Buďte bdělý, aby někdo nezneužíval Vaši autoritu proti Vám i proti církvi.


  Poděkování za veto (22.10.2011)

  Vážený pane prezidente, děkujeme Vám jménem svým i jménem všech křesťanů Ukrajiny, že jste dal veto na návrh zákona „O dokumentech, které identifikují osobu a potvrzují občanství Ukrajiny“. Tento zákon zavádějící čipizaci by znamenal reálné nebezpečí pro celý ukrajinský národ:
  Zároveň děkujeme i všem, kteří k tomuto závažnému problému nebyli lhostejní, všem těm pravoslavným křesťanům, kteří 8.9. a 4.10. manifestovali před Parlamentem. Rovněž děkujeme především věřícím naší Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve, kteří se v tyto poslední dny dnem i nocí intenzivně modlili a postili na úmysl „veto“ tomuto zákonu.


  Dopis ekumenickému patriarchovi Bartoloměji I (22.10.2011)

  Ctihodný Patriarcho, obracíme se na Vás v této historické době, kdy je v Evropské Unii i v jiných státech světa prostřednictvím mezinárodních organizací jako je OSN, RE, WHO upravováno zákonodárství. V podstatě jde o zavádění antihodnot, amorálnosti a antizákonů. Za celou touto antireformou je duch lži a smrti.
  Dnes je Vám nabízena účast na Babylonu náboženství, který se má uskutečnit 27.10. 2011 v Assisi a den před tím i potom ve Vatikánu. Duch Assisi je duchem antikrista, který hlásá falešné evangelium, a proto na každého, kdo se mu otevře, dopadá Boží anathema (srov. Gal 1,8-9). Tímto Vás upozorňujeme a prosíme, abyste v žádném případě do Assisi nejezdil a radikálně se distancoval od takových apostatických akcí římskokatolických odpadlíků.


  Dopis Patriarchovi Moskevskému i celé Rusi Cyrilovi (22.10.2011)

  Ctihodný Patriarcho, ve dnech 26.-28.10.2011 má být v Assisi a ve Vatikánu tzv. jubilejní ekumenické a mezináboženské setkání. Setkání v Assisi v roce 1986 se stalo precedentem apostaze od pravé a spasitelné víry a přijetí ducha modlářství.
  Upozornili jsme Vás i všechny patriarchy, že gesto účasti je gestem jednoty s duchem Assisi. Na patriarchu, který se tohoto setkání zúčastní, dopadne Boží anathema. Náš patriarchát pak bude nucen zveřejnit anathemu těch patriarchů, kteří se Assiského Babylónu zůčastnili.


  Dopis Patriarchům a biskupům pravoslavných církví (22.10.2011)

  Dne 27.10. 2011 v Assisi, a den před tím i den potom ve Vatikánu, má být zopakováno apostatické divadlo z roku 1986, které je před celým světem znakem odpadu katolické církve.
  Pokud se zúčastníte setkání v Assisi spolu s buddhisty, hinduisty a animisty (čaroději), uvrhnete na sebe a na pravoslavnou církev Boží anathemu dle Gal 1,8-9. Náš Byzantský katolický patriarchát bude nucen s bolestí oznámit křesťanskému světu vaše vyloučení z Kristova tajemného těla, církve.


  Propagace euthanasie (18.10.2011)

  Vladimír Zastava z oddělení komunikací Institutu Horšenina řešil na tiskové konferenci otázku postoje ukrajinské společnosti ke smrti. Manipulační článek z 15.10.2011 na toto téma má název: „Třetina Ukrajinců se vyjádřila za obnovení trestu smrti a není proti legalizaci euthanasie“ (řeckokatolický-portál RISU). Postavit vedle euthanasie odpudivý trest smrti proto, aby už euthanasie nevypadala tak děsivě, je zločinnou manipulací.


  Výzva křesťanům Ukrajiny (18.10.2011)

  Vybízíme všechny křesťany Ukrajiny, aby si uvědomili před Bohem i před budoucí generací svou zodpovědnost a učinili tyto konkrétní, nutné kroky k záchraně:
  1) modlete se za záchranu budoucí generace i Ukrajiny;
  2) půst;
  3) sdružujte se v různých výborech a občanských organizacích;
  4) konejte systematické manifestace před budovou krajského úřadu ve svém kraji s cílem, aby: byl zastaven proces tzv. úpravy zákonodárství, byla zrušena gender-struktura, byla zrušena juvenilní justice, byla zastavena plánovaná čipizace.
  5) obraťte se petiční formou na prezidenta s žádostí o zastavení procesu demoralizace a dechristianizace Ukrajiny, který je spojen s tzv. úpravou zákonů.


  Výzva křesťanským duchovním na Ukrajině (16.10.2011)

  Vážení křesťanští duchovní, žijeme v mimořádně době. Křesťanští pastýři jsou povinni chránit stádo a dávat zdravou pastvu svým ovcím.
  Na Ukrajině dnes probíhá tzv. úprava zákonů, která vnáší amorálnost a antizákonnost a vede i ke ztrátě národní nezávislosti.
  Kněží a pastoři ať organizují věřící k manifestacím před budovami krajských úřadů vždy jednou za měsíc dvě hodiny. Společným požadavkem je: a) stop čipizaci, b) stop zločinné juvenilní justici, c) stop gender-gay ideologii, d) stop úpravám zákonů, které vedou ke genocidě.


  Veto čipizaci (14.10.2011)

  Dne 23.9.2011 na rokování parlamentu poslanci odhlasovali zákon „O dokumentech, které identifikují osobu a potvrzují občanství Ukrajiny“. Tento zákon negativně ovlivní nejen osobní svobodu a práva každého občana, ale i národní bezpečnost a nezávislost. Proto upozorňujeme na toto reálné nebezpečí.


  Zasvěcení Ruska Bohorodičce

  V roce 1037 Jaroslav Mudryj zasvětil Kyjevskou Rus Přesvaté Bohorodičce ve „Zlatých vratech“. Roku 1917 se Bohorodička zjevovala třem dětem ve Fatimě. Zde bylo poslední zjevení 13. října 1917, v předvečer Bolševické revoluce v Rusku. Přesvatá Bohorodička ve fatimských poselstvích předala světu prorocké slovo s prosbou, aby celé tehdejší Rusko bylo zasvěceno jejímu Neposkvrněnému Srdci. Byl dán příslib: Jestliže se Rusko obrátí, nepřijde na lidstvo celosvětová katastrofa. Dne 13.10.2011, v předvečer svátku Pokrovu Přesvaté Bohorodičky, o 21. hodině, v kapli monastýra kontemplativních sester, patriarcha Eliáš vyplnil její prosbu.


  Slovo života – Ř 5,11

  „A nejen to, ale chlubíme se také Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista, skrze něhož jsme nyní přijali smíření.”


  Zločin WHO (10.10.2011)

  Světovou zdravotnickou organizací (WHO) byla láska zařazena do rejstříku onemocnění pod evidenčním číslem F 63.9. Láska nyní patří k psychickým poruchám, pod bod „Poruchy návyků a tužeb“, hned za alkoholismus, závislost na počítačových hrách, narkomanii a kleptomanii. Je ohodnocena jako obsesivně-kompulzivní porucha, která může trvat nejdéle 4 roky, údajně z fyziologických důvodů.


  "Křesťanské" zednářství /Vladyka Job Pavlyšyn/ (5.10.2011)

  Vladyko Jobe, v neděli 2.10.2011 jste sloužil svatou liturgii v chrámu sv. Jana Evangelisty v Ternopolu. Liturgii byli přítomní tzv. rytíři mezinárodního suverénního křesťanského rytířského řádu sv. archanděla Michaela. Po skončení liturgie jste pronesl kázání, kterým bylo zahájeno posvěcení kandidátů na tzv. křesťanské rytíře. Po slavnostním zasvěcení byla předána vysoká vyznamenání důstojným osobám, včetně Vás.
  Vladyko Jobe, ptáme se Vás, jste si vědom, že tento tzv. rytířský řád nemá nic společného s Kristem a křesťanstvím?  Listy z UA 10/2011

  Slovo života - Ř 5,10

  „Neboť jestliže, když jsme ještě byli nepřátelé, byli jsme s Bohem smířeni skrze smrt jeho Syna, mnohem spíše, když jsme již smířeni, budeme zachráněni jeho životem.“


  Ochrana společenské morálky (28.9.2011)

  Vážení poslanci Parlamentu, v nejbližších dnech vám bude předložen návrh zákona o ochraně společenské morálky. Bohužel, tento návrh zákona vede ne k ochraně společenské morálky, ale k její likvidaci. Proč? Odvolává se na mezinárodní standardy a autority, především na EU a OSN, které v současné době, bohužel, neprosazují morální a duchovní hodnoty, ale antihodnoty, antizákony a amorálnost. Jde o zavádění antivýchovy do školního systému už od mateřských školek. Děti jsou vystavovány sexuálním amorálnostem a gender schizofrenii.


  Může být papež heretikem?

  Učitel církve, sv. Robert Belarmin: "Papež, který je veřejným heretikem, automaticky (ipso facto) přestává být papežem a hlavou církve, zároveň automaticky přestává být křesťanem a členem církve. Od té chvíle jej církev může soudit a trestat. Takové je učení církevních otců. Prohlašují, že veřejný heretik okamžitě ztrácí veškerou moc."


  Výroky ex-cathedra papeže Pavla IV. k herezím

  „Biskup ... nebo kardinál ... církve římské, ba i kdyby byl ... římským papežem – pokud by se před svým jmenováním do kardinálské hodnosti nebo před svou volbou římským papežem byl odchýlil od katolické víry a upadl do hereze: pak byl jmenován nebo zvolen neplatně a neúčinně, i kdyby byl svorně zvolen jednomyslnou volbou všech kardinálů.“


  Benedikt XVI. žalován do Haagu (17.9.2011)

  13.září 2011 agentura Reuters oznámila, že oběti sexuálního násilí, jimiž se staly děti, podaly na nejvýš postavené osoby v katolické církvi žalobu k Mezinárodního trestního soudu v Haagu. Jde o Benedikta XVI., bývalého prefekta Kongregace pro nauku víry, dále o bývalého státního sekretáře kardinála Sodana, kardinála Bertoneho a kardinála Levadu. K soudu byla podána 80-ti stránková žaloba spolu s 20.000 stranami důkazů o zločinech zneužívání dětí, za něž nese plnou zodpovědnost vedení církve. Hlavní viník však mezi obžalovanými chybí, neboť, místo postavení před soud, byl 1. května 2011 beatifikován!


  Slovo života - Ř 5,9

  "Když jsme tedy nyní ospravedlněni jeho krví, budeme potom mnohem spíše skrze něho zachráněni před hněvem."


  4) HALÍK A HEREZE

  Většina katolické hierarchie a teologů přijala v současném krizovém období antievangelium a ducha Assisi – ducha New Age, ducha antikrista. Proto byl z církve skrze ně oficiálně vyhnán Duch svatý – Duch Pravdy. Příkladem heretického teologa v ČR a EU je T. Halík.
  Své bludy Halík neformuluje konkrétně a jasně, naopak, vůbec je neformuluje, a to záměrně. Jeho pojmy o víře a spáse mají úplně jinou náplň. Zcela se rozcházejí s tím, jak je chápala a chápe katolická církev.


  3) HALÍK CONTRA BÁTORA

  Halík používá šokující slovo fašismus, ale ani jedenkrát neřekl konkrétně, v čem se pan Bátora a členové skupiny D.O.S.T. shodují s fašismem. Celá veřejnost ale ví, a to velmi konkrétně, že skupina D.O.S.T. se neshoduje s homosexualismem. Ze strany Halíka – advokáta homosexualismu – jde o sprosté očerňování pana Bátory a manipulování veřejností.


  2) HALÍK CONTRA PREZIDENT

  Současný český prezident rozlišuje mezi homosexualitou a homosexualismem. To první je nepřirozenou závislostí, to druhé je ideologie. Dokazuje, že tato ideologie ničí morální a duchovní hodnoty společnosti. Za to Halík pana prezidenta veřejně odsuzuje a zesměšňuje.


  1) HALÍK A HOMOSEXUALISMUS

  Na veřejnosti Halík vystupuje jako odpůrce homosexuálních sňatků a do určité míry i adopce dětí homosexuály. Současně však homosexualitu prezentuje jako nějakou přirozenou hodnotu. Tím boří ochrannou bariéru v myšlení lidí, což způsobí, že celá společnost bude masově zamořena touto amorální infekcí.


  Náboženská diskriminace na Ukrajině (1.9.2011)

  Od 10.9.2011 má být na Ukrajině zavedena liberalizace vízového režimu Ukrajiny s EU. Státní úřad pro záležitosti národnostní a náboženské dva roky nezákonně blokuje registraci náboženské menšiny - Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC). Z toho vyplývá:
  a) 23 kontemplativních sester monastýru sv. proroka Eliáše nedostane podklady k dlouhodobému vízu a musí opustit Ukrajinu. V EU nemají svůj klášter. Náboženská diskriminace de facto přechází v jejich likvidaci.
  b) Hned po 10.9.2011 musí patriarcha Byzantského katolického patriarchátu ze stejného důvodu opustit Ukrajinu, jinak bude mimo zákon a v důsledku náboženské diskriminace deportován. Za zločiny náboženské diskriminace musí být odvolán z funkce a zákonně potrestán zástupce ministra kultury, pan J. Bohucký.


  Zesměšňování 1.Božího přikázání /otevřený dopis ex-arcibiskupovi J. Graubnerovi/ (3.9.2011)

  Ve svém dopise z 13.8.2011 cituješ podvržený dopis, který je podepsaný mým jménem i dvěma biskupy sekretáři, datovaným 6.8.2011, Lvov, Ukrajina. K dopisu je přiložen seznam všech papežů s vyjmenováním 35-ti neplatných papežů.
  Žasnu nad tím, že nedovedeš rozlišit takové nesmysly a vědomě je připisuješ mně! Z toho důvodu se Tě ptám, zda nemáš určitý kontakt s těmito padělateli falešných dokumentů. Podobné podlosti se dopustil biskup Wiching, když padělal dopisy arcibiskupa Metoděje, aby ho morálně likvidoval. Rovněž se Tě ptám, zda nevíš i o dalším padělaném dopise, zaslaném jakoby ze Lvova, ze dne11.8.2011. První i druhý dopis je podvrh.  Listy z UA 9/2011

  Žaloba na úředníky Státního úřadu pro záležitosti národnostní a náboženské (30.8.2011)

  Rozpalování náboženské nenávisti a iniciování náboženské diskriminace vychází přímo od pracovníků Státního úřadu pro záležitosti národnostní a náboženské. Brzy po zločinné akci v Čortkově, kde bylo několika kontemplativním sestrám UPHKC ublíženo na zdraví, přijeli naši věřící do Kyjeva a na Stáním úřadu se dožadovali zákonné registrace, aby tak byli chráněni před náboženskou diskriminací. Avšak místo zastavení této diskriminace Státní úřad po otřesných událostech v Čortkově nejenže nepotrestal viníky, ale oficiálně zrušil státní registraci statutu monastýru kontemplativních sester v Probižné.


  Odvolání a potrestání státních úředníků (25.8.2011)

  Vážený pane ministře, připomínáme Vám zodpovědnost spravedlivě potrestat Vám podřízené pracovníky. Jde o náčelníka Ústředí pro záležitosti vnitřní politiky, národností a náboženství lvovského krajského úřadu, pana R. Kuráše, a náčelníka téhož oddělení ternopolského krajského úřadu, pana I. Kulčického, kteří se dopustili protizákonnou náboženskou diskriminaci.


  Dopis předsedovi zastupitelství EU na Ukrajině (1.9.2011)

  Vážený pane předsedo, obracíme se na vás z důvodu porušování lidských práv v oblasti diskriminace náboženské menšiny. Konkrétně jde o diskriminaci Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC).


  Co jsou to antidiskriminační zákony? (31.8.2011)

  Vážení poslanci Parlamentu Ukrajiny, už během měsíce září 2011 má být schválen nařízením prezidenta návrh „Strategie boje s diskriminací na Ukrajině“. Je uměle spojen s tzv. liberalizací vízového režimu Ukrajina-EU. Ve skutečnosti jde o postupné zavádění tzv. antidiskriminačních zákonů, jak jak se to už nyní děje v EU. Jde o to prosadit gay-ideologii a homodiktaturu do všech sfér života.


  Základy zdraví (25.8.2011)

  Drazí poslanci parlamentu, drazí rodiče ukrajinských dětí, v tomto školním roce byl implantován a bude realizován nový program sexuální tzv. výchovy vašich dětí (vnuků). Nejde zde o výchovu, ale o systematickou demoralizaci vašich dětí, tedy budoucí generace Ukrajiny. Všechno se maskuje vznešenými pojmy jako např. „výchova“, „prevence zlozvyků“, „zdravý životní styl“ atd. Tento program demoralizace dětí zaváděný do výuky je jen jedním z mnoha. Stojí za ním celý systém, který skrze tzv. úpravy v zákonodárství negativně ovlivňuje školství, medicínu... a všechny sféry veřejného života.


  Slovo života – Ř 5,8

  "Bůh však dokazuje svoji lásku k nám, neboť když jsme ještě byli hříšníci, Kristus zemřel za nás."


  Návrh nařízení prezidenta ohledně „Strategie boje s diskriminací na Ukrajině“ (28.8.2011)

  Návrh liberalizace vízového režimu je jenom psychologickým prvkem k prosazení návrhu „Strategie boje s diskriminací na Ukrajině“, kterým je liberalizace vízového režimu uměle odůvodněna. Návrh „Strategie...“ vypracovala Rada LGBT dne 26.2.2011. V podstatě jde o převrat ve státě. Demokratický stát se má změnit na totalitární diktaturu. Návrh koncentruje všechny prvky totalitárního režimu, který zasáhne každého občana Ukrajiny.


  Petice proti juvenilní justici a tzv. antidiskriminačním zákonům

  Občanské sdružení Křesťanské matky, Ave Maria, Pokrov a Hnutí čistých srdcí se spolu s ostatními občany touto petiční akcí obrací na prezidenta Ukrajiny a poslance Parlamentu:
  1) Nedovolte schválení zločinné juvenilní justice pod názvem „Koncepce rozvoje kriminální justice pro nezletilé na Ukrajině“. Ve skutečnosti jde o odebírání dětí ze spořádaných rodin.
  2) Nedovolte schválení tzv. „Strategie boje proti diskriminaci“. V podstatě jde o zavedení nejkrutější diskriminace a zavedení totalitárního režimu.


  Apelační soud ve Lvově

  Advokátka jasně dokázala naprostou nevinu otce patriarchy. Podařilo se zde prosadit i vystoupení očitých svědků, kteří rovněž svědčili o nevině patriarchy. U prvního soudu jim totiž nebylo dovoleno svědčit. Šokujícím bylo, že soudce ignoroval všechna fakta a proti vší logice i proti všem důkazům potvrdil první nespravedlivý rozsudek, který nevinného patriarchu označil vinným. Všichni přítomni na soudu, kterým šlo o spravedlnost a pravdu, byli šokováni a jednomyslně přesvědčeni, že soud byl uplacen. Proč? Protože apostatická hierarchie UHKC potřebuje likvidovat pravověrnou hierarchii řeckokatolické církve, kterou reprezentuje Byzantský katolický patriarchát.


  Slovo života – Ř 5,5

  „A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“


  Veřejná výzva českému národu (6.8.2011)

  Tiskem proletěla zpráva, že vicekancléř Petr Hájek nazval připravovaný Prague-pride „nátlakovým prostředkem deviantů“. Tímto odvážně vyjádřil pravdu. Primátor Svoboda a určití členové stran ČSSD a VV vyžadují veřejnou omluvu.
  To, že pan Hájek nazval tento zvrácený „životní styl“ pouze slovem deviace, není urážkou ani zveličováním. Pan Hájek i s panem prezidentem nemají za co se omlouvat! Naopak, před občany Prahy a celým národem jsou povinni se omluvit primátor Svoboda a ti členové politických stran ČSSD a VV, kteří zradili pravdu i demokracii a demoralizují národ.


  Nastolení gender-gay terorismu v ČR (17.8.2011)

  Primátor města Prahy vzal pod svou záštitu propagaci homosexuality Prague-pride ve dnech 10.-14. srpna 2011. Vicekancléř prezidenta tuto jeho podporu spravedlivě odsoudil. Prezident řekl, že není nikterak pyšný na to, že se v Praze gay-pride vůbec koná. Na stranu prezidenta se rovněž postavil pracovník ministerstva školství Ladislav Bátora.
  Homosexuální exhibice vyvrcholila v sobotu 13.8.2011 alegorickým průvodem. Na jednom z transparentů byla urážlivá karikatura nahého vicekancléře. Podobně i karikatura prezidenta na alegorickém voze, s růžovými brýlemi, lživě a drze označila prezidenta za homosexuála.
  Nastala historická hodina. Buď se národ probere a postaví se za svého prezidenta, a tím i za všechny morální a duchovní hodnoty, anebo se sjednotí se zločinnými gender-gay teroristy a vezme jejich úděl, kterým je peklo na zemi a peklo po smrti.


  Diskriminace pravověrných katolíků Lvova (25.7.2011)

  Městská rada dne 30.6.2011 dovolila vedení UHKC postavit asi 10 metrů od našeho chrámu svůj kříž. Toto dovolení prakticky znamená schválení a spoluúčast na protizákonném rozpalování náboženské nesnášenlivosti. Tento kříž dne 17.7.2011 „posvětil“ politruk Městské rady O. Fredyna.
  Dva dny potom z našeho chrámu shodili náš kříž a zneuctili ho.
  Oklamaní věřící UHKC, rozpálení náboženskou nenávistí, zranili 5 našich věřících, vyhrožovali zabitím, upálením, vyhnáním,... Proč? Protože celou akci zaštiťuje městská rada, která vytvořila podmínky dokonce i k lynčování pravověrných věřících.


  OZNÁMENÍ

  Mnozí z vás nám oznámili, že jim z adresy upkhc@centrum.cz přišel dopis od Byzantského katolického patriarchátu. Tento dopis je podvod. Nic takové jsme nevydali. Je to zločin, že někdo napodobuje styl našeho vyjadřování, vystupuje našim jménem a v naší autoritě, a tím úmyslně plete lidi. Adresa upkhc@centrum.cz není naše, jde o úmyslnou záměnu písmen: UPHKC na UPKHC.


  Odpověď předsedovi Evropského parlamentu na dopis ze dne 14.7.2011

  Pane předsedo, jak Vy jako Polák a zřejmě katolík obstojíte před občany Polska a jednou před Božím soudem? Zodpovídáte za politiku prosazovanou Evropským parlamentem. Ve zbytku svého funkčního období buďte hrdina a postavte se za všelidské morální a duchovní hodnoty. Oddělte se od tábora smrti a vejděte do tábora života. Pokud v tomto EU-systému nemáte sílu bojovat, udělejte gesto a veřejně odstupte z úřadu předsedy Evropského parlamentu.


  Hříšný alibismus ČBK (10.8.2011)

  Katolická hierarchie (ČBK) byla povinna mírnou manifestací včas reagovat na Prague-pride. To by bylo adekvátní podporou prezidenta, jeho vicekancléře i všech morálních občanů ČR. Byzantský katolický patriarchát vybízí ČBK ke konkrétnímu pokání: Na tuto sobotu, 13.8.2011, zmobilizujte všechny upřímné kněze, řeholníky, řeholnice a katolické laiky, aby se zúčastnili mírného protestního pochodu Prahou. Předpokladem je, že nikdo z členů ČBK nebude v této historické hodině na manifestaci chybět. Jde o budoucnost církve i českého národa!  Listy z UA 8/2011

  Zrada křesťanských církví na Ukrajině (2.8.2011)

  Byzantský katolický patriarchát v této historické chvíli, kdy se rozhoduje o tom, zda bude schválena juvenilní justice, vyzval všechny křesťanské církve na Ukrajině, aby nebyly lhostejné, ale alarmovaly poslance parlamentu, aby v žádném případě ani v měsíci srpnu ani nikdy později nedovolili uzákonění této zločinecké struktury na Ukrajině. Byl stanoven termín 1. srpen, dokdy měly na svých oficiálních webových stránkách zveřejnit svou výzvu parlamentu. Přede všemi křesťany Ukrajiny i před celým ukrajinským národem Byzantský katolický patriarchát zveřejňuje, které církve mlčením schvalují nejkrutější tyranii dětí a jejich rodičů, kterou je juvenilní justice.


  Soud od hlavy (patriarcha Eliáš souzen)

  V úterý 19.7.2011 věřící UPHKC připevnili na štít střechy své kaple kříž. Vyvolalo to okamžitou a bouřlivou reakci agresivních stoupenců redemptoristů. Sebrali náš žebřík, protizákonně vylezli na střechu soukromého majetku, kterým je kaple a kříž shodili na zem.
  Jasným důkazem, že celá akce měla předem stanovený cíl bylo, že neodvezli žádného z útočníků, ale zatkli pouze otce patriarcha, který se proti rozběsněné hordě bránil. Na policii jej zadržovali od 24:00 do 14:30. Nedovolili mu zdokumentovat stopy po úderech, ač o to žádal. V 9 hodin měl proběhnout rychlosoud. Policie však soudu Ševčenkivského rajónu poskytla pouze jednostranný svědecký materiál dodaný stranou útočníků.


  Zavazující prohlášení k biskupským svěcením (28.7.2011)

  Byzantský katolický patriarchát tímto před Bohem i přede všemi řeckokatolickými kněžími a věřícími v apoštolské a prorocké autoritě vyhlašuje: Plánované svěcení apostaty D. Hryhoráka OSBM, čortkovského administrátora, na biskupa bude neplatné.
  Dotyčný byl 11.8. 2008 vyzván, aby se oddělil od Huzarových herezí, které popírají podstatu celého křesťanství. Protože v této jednotě s herezemi zůstává, spočívá na něm dále Boží anathema.
  Boží anathema spočívá i na všech biskupech synodu UHKC pro jejich jednotu s Huzarovými herezemi. Od roku 2008 už nemohou právoplatně světit ani biskupy ani kněze.


  Třetí výzva křesťanským církvím na Ukrajině (28.7.2011)

  Juvenilní justice už prošla schvalovacím procesem, včetně schválení prezidenta. V nejbližší době má být už definitivně schválena Parlamentem. My voláme S.O.S. Volejte i vy! Buď budete hrdinové, anebo zrádci. Před Bohem i před národem máte zodpovědnost. Do 1.8.2011 zveřejněte svou výzvu na svých webových stránkách.


  Výzva poslancům parlamentu Ukrajiny z 24.7.2011

  V tomto měsíci Byzantský katolický patriarchát vyzval všechny křesťanské církve na Ukrajině, aby se na vás obrátily s žádostí – v žádném případě nepodepsat uzákonění juvenilní justice. Jde o nejtěžší zločiny v dějinách lidstva proti dětem a jejich rodičům. Nenechte se oklamat slovní manipulací!


  Druhá výzva křesťanským církvím na Ukrajině (24.7.2011)

  Dne 12.7.2011 jsme se na vás obrátili s výzvou, abyste urgovali poslance Parlamentu, aby nepodepsali schválení zákona pod názvem „Koncepce rozvoje kriminální justice pro nezletilé na Ukrajině“, který je v podstatě schválením juvenilní justice. Juvenilní justice je nejtěžším zločinem vůči dětem a rodičům v dějinách lidstva. Pokud se s výzvou na poslance neobrátíte, vaše mlčení bude znakem souhlasu se zavedením zločinné juvenilní justice.


  Výzva křesťanským církvím Ukrajiny (12.7.2011)

  Dne 24. května 2011 prezident podepsal dokument „Koncepce rozvoje kriminální justice pro mladistvé na Ukrajině“. Jde prakticky o schválení tzv. juvenilní justice. Parlament Ukrajiny má v měsíci srpnu už definitivně rozhodnout, zda bude tato nadnárodní struktura na Ukrajině zavedena.
  Politici i ukrajinská společnost čekají na jasný a nekompromisní postoj křesťanů Ukrajiny k této nejaktuálnější záležitosti, která se týká každého občana. Lhostejnost v této době, zvláště církevních osob, na nichž leží zodpovědnost, je nejen hříchem, ale přímo zločinem proti Bohu, proti dětem i proti národu.


  Veřejný dopis mormonům (7.7.2011)

  Musíme konstatovat, že „Církev Ježíše Krista svatých posledních dní“ nemůže být nazvána křesťanskou církví, protože nemá Ducha Kristova (srov. Ř 8,9), ale má jiného ducha, který protiřečí Duchu svatému, Duchu pravdy, duchu pokání. „Změňte myšlení a věřte evangeliu.“ (Mk 1,15) Postavte Ježíše Krista tyto poslední dny jako základ, střed a vrchol své víry i své misie.
  Zatím máte jen název křesťanské církve, ale ve skutečnosti církví Kristovou nejste.


  Slovo života - Ř 5,1-2a

  „Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme.“


  Veřejný dopis Svědkům Jehovovým (7.7.2011)

  Musíme uznat, že konáte velkou misii na území odpadlého křesťanství. Pokud by za vaší misií byl opravdu Duch Boží a vaše misie zabezpečila každému jednotlivci spasení, gratulovali bychom vám.
  S bolestí si však uvědomujeme, že ač tvrdíte, že studujete celé Písmo svaté, podstata Písma svatého, která je koncentrovaná v osobě našeho Spasitele Ježíše Krista, je vám dodnes zakrytá.


  Apostaze uvnitř křesťanství (12.7.2011)

  Byzantský katolický patriarchát na základě apoštolské a prorocké autority před celým světem zveřejňuje bolestnou realitu: Křesťanské církve, které veřejně schvalují homosexualitu, popírají Boží zákony a samy na sebe uvrhly Boží anathemu. Nemohou se už nazývat Kristovou církví, neboť se staly nevěstkou antikrista (Zj 17,1-6). Rozkladný proces likvidace křesťanství skrze homosexualitu může být zastaven, bude-li splněna jedna podmínka: Všechny křesťanské církve musí konat pokání. Musí se zříci myšlení i ducha tohoto světa a přijmout myšlení Kristovo i Jeho Ducha.


  Kdo je a kdo není křesťanem v USA (7.7.2011)

  Byzantský katolický patriarchát oznamuje prezidentovi a vládě USA:
  z důvodu církevní legalizace homosexuality sami sebe z křesťanských církví vyloučili: Presbyteriánská církev (USA), Sjednocená církev Kristova, Luteránská evangelická církev Ameriky, Episkopální církev USA.
  Oficiální katolická církev už není katolickou církví. 1.5.2011 Benedikt XVI. beatifikoval apostatu Jana Pavla II., čímž povýšil hereze propagované duchem Assisi – duchem antikrista – na oficiální učení církve.
  Společnost svědků Jehovových s centrem v Brooklynu i náboženská společnost Mormonů ve státě Utah nejsou křesťany. Proč? I když se odvolávají na Písmo svaté, i když mluví o Ježíši Kristu, popírají podstatu křesťanství – jedinečnost spásy a odpuštění hříchů, které je v Ježíši Kristu!


  Dopis členům biskupské konference USA (7.7.2011)

  Vážení biskupové USA, žijeme v době, kterou můžeme nazvat dobou antikrista. Cílevědomě se používají pozitivní pojmy, za kterými se skrývá pravý opak. V církvi se tento duch antikrista vtělil skrze historicko-kritickou teologii, která pod vznešenými frázemi, že je třeba lépe poznat a pochopit podstatu Písma svatého, ve skutečnosti zapříčinila pravý opak – popření Božího slova jako Božího slova. Tato ideologie popřela inspiraci Písma svatého, hřích, jedinečnost spásy darované Kristovou smrtí na Golgotě, Kristovo vzkříšení a všechny zázraky.


  Boží anathema na Švýcarskou reformovanou církev (12.7.2011)

  Sdružení představitelů vaší církve v Bazilejském kantonu se rozhodlo, že budou dávat požehnání amorálním svazkům homosexuálů. Rovněž rozhodlo, že církev bude přijímat za duchovní homosexuály a lesby.
  Tímto rušíte Boží zákony i autoritu Boha – Stvořitele a Nejvyššího Zákonodárce. Zlo už nenazýváte zlem, hřích hříchem, ohavnost ohavností. Pravdu jste zaměnili za lež a z Boží církve jste učinili spolek satanův (Zj 2,9).


  Boží anathema na Evangelickou církev Německa (12.7.2011)

  Vaše Evangelická církev Německa spojuje 22 církví. Většina z nich dává tzv. požehnání k zvrácenému homosexuálnímu stylu života, který Bůh nazývá ohavností (Lev 18,22). Zrušili jste pojem hřích, a odvrátili jste lid od cesty spásy, kterou je pokání! Celému světu jste dali precedens bezpečné cesty do pekla s církevním antipožehnáním. Navíc světíte tyto nemorální lidi na pastýře. Místo pokání ubíjíte svědomí a veřejně popíráte Boží přikázání i Boží zákony.


  Boží anathema na holandské sbory Sjednocené protestantské církve v Belgii (12.7.2011)

  Holandské sbory vaší církve v Belgii dovolují svěcení homosexuálů na duchovní a udělují církevní požehnání svazku dvou homosexuálů či dvou lesb.
  Tímto rušíte Boží zákony i autoritu Boha Stvořitele a Nejvyššího Zákonodárce. Zlo už nenazýváte zlem, hřích hříchem, ohavnost ohavností. Pravdu jste zaměnili za lež a z Boží církve jste učinili spolek satanův (Zj 2,9).


  Boží anathema na Protestantskou církev v Holandsku (9.7.2011)

  Již v roce 1972 vedení Evangelické luteránské církve Holandska vydalo prohlášení: „Homosexualita nepředstavuje překážku pro to stát se pastorem nebo držitelem úřadu“. V roce 1995 synod luteránské církve rozhodl udělovat tzv. registrovaným partnerstvím církevní požehnání. Své rozhodnutí synod okomentoval slovy: „Neexistuje žádný teologický argument proti požehnání dvěma lidem v jejich slibu trvalého přátelství, oddanosti a věrnosti.“
  Pomocí dialektických metod nerozlišují zlo od dobra, hřích už nenazývají hříchem a zvrácenost nazývají trvalým přátelstvím, oddaností a věrností.


  Boží anathema na Křesťanskou církev „Učedníci Kristovi“ (12.7.2011)

  V roce 1979 jste de facto dali dovolení ke svěcení aktivních homosexuálů. V roce 1987 Všeobecný sněm vaší církve zrušil rezoluci, která stanovovala, že homosexuální aktivity jsou hříšné. V roce 1993 váš Všeobecný sněm vyzval vládní úřady, aby vytvořili zákony na ochranu občanských práv LGBT. V prosinci 2002 vaše sbory ve Washington DC jednohlasně schválili udělování homosexuálních sňatků ve svých kostelech. V té době stát nedovoloval homosexuální sňatky, ale vaše odpadlická církev je už schválila.


  Boží anathema na Alianci Baptistů (12.7.2011)

  17. dubna 2004 vaše Aliance přijala dokument „Usnesení o homosexuálním manželství“, v němž podporujete rovnost zvrácených manželství homosexuálů se skutečným manželstvím, a to na celém území USA. Vyzvali jste vládu, aby uzákonila homosexuální manželství, i když to protiřečí Konstituci USA. Pokrytecky jste tvrdili, že se Konstituce dopouští tyranie vůči menšinám a diskriminuje je tím, že odmítá takzvané manželství homosexuálů.
  Citace z vašeho Usnesení: „Prohlašujeme, že Aliance baptistů podporuje práva občanů na plnou manželskou rovnost...“ Zde vidíme, že morální zvrácenost, která proniká do státních zákonů, vychází z odpadlické anticírkve, která vnáší prokletí nejen na celou Ameriku, ale i na celý svět.


  Boží anathema na Sjednocenou církev Kanady (12.7.2011)

  V roce 1980 jste vydali dokument, v němž se uvádí: „V podstatě není žádný důvod, proč by zralí homosexuálové, kteří přijali sami sebe, neměli být vysvěceni...“ Co znamená vyjádření „zralí homosexuálové, kteří přijali sami sebe“? V podstatě jde o zatvrzelé hříšníky, kteří nechtějí konat pokání a svou zvrácenost proti Božímu zákonu prezentují jako ctnost a normu pro druhé.
  Na počátku roku 1988 tzv. Národní koordinační skupina vydala doporučení, aby církev přijímala sexuálně aktivní jednotlivce, lesby, homosexuály, bisexuály do všech oblastí života a služby církve.
  V srpnu 2003 váš všeobecný sněm vyzval vládu Kanady, aby legislativně uznala homosexuální manželství. Zde je znovu jasně vidět, že masové zavádění zvrácené homosexuality v celém světě je ovocem zrady odpadlé a zvrácené hierarchie.


  Boží anathema na Starokatolíky Německa, Švýcarska, Rakouska a Holandska (12.7.2011)

  Biskup Dick Schoon z Amsterdamu popřel zavedením zvrácené homosexuality podstatu křesťanské víry, avšak lživě a demagogicky tvrdí: „My nenásledujeme každý moderní trend... nemůžeme naši víru změnit nebo k ní něco přidat či odebrat...“ Tak lhát lidem do očí umí jen církevní podvodníci, církevní farizeové a ti, kteří s nimi tvoří duchovní jednotu. Prokletí, které dopadá na celou Evropu a způsobilo ztrátu zdravého myšlení a ztrátu morálních hodnot, mají na svědomí apostatičtí teologové a apostatická hierarchie.
  Tímto Starokatolické církve v Německu, Švýcarsku, Rakousku a Holandsku a zrušily Boží zákony i autoritu Boha Stvořitele a Nejvyššího Zákonodárce.


  Boží anathema na Anglikánskou církev ve Velké Británii (12.7.2011)

  Všeobecný synod vaší anglikánská církev rozhodl, že „homosexuální orientace jako taková nepředstavuje žádnou překážku pro věrný křesťanský život nebo plnou účast v laické či duchovní službě v církvi“.
  Byzantský katolický patriarchát před všemi křesťany světa, v apoštolské a prorocké autoritě, před Bohem a před Kristovým Tajemným Tělem, kterým je pravověrná církev, tímto vyhlašuje (Mt 18,18): Anglikánská anticírkev Anglie už není církví Kristovou, ale je duchovním Babylónem a nevěstkou antikrista (Zj 17,1-6).


  Boží anathema na Evangelickou církev helvetského vyznání v Rakousku (12.7.2011)

  Vaše církev žehná amorálnímu svazku dvou homosexuálů a dvou lesb a světí aktivní homosexuály i lesby na pastory.
  Zrušili jste tím Boží zákony i autoritu Boha Stvořitele a Nejvyššího Zákonodárce. Zlo už nenazýváte zlem, hřích hříchem, ohavnost ohavností. Pravdu jste zaměnili za lež a z Boží církve jste učinili spolek satanův (Zj 2,9).


  Boží anathema na Rakouskou protestantskou církev (12.7.2011)

  Vaše církev zahrnuje asi 5% populace Rakouska. V roce 1994 vedení církve lživě vyhlásilo: „Žádné zásadní teologické argumenty proti homosexualitě neexistují”. V roce 1996 následovalo další vyhlášení: „Kritériem pro přijetí ke službě v církvi není sexuální orientace, ale zodpovědné sexuální chování“. Duchovní, kteří jsou aktivními homosexuály a lesbami, mohou spolu žít oficiálně na farách. Vaše církev požádala státní orgány, aby uznaly zvrácené soužití těchto lidí, a tím ohavnost homosexuality legalizovaly v církvi i v celém národě. Toto je zločin proti Kristově církvi a rakouskému národu.


  Boží anathema na Skotskou episkopální církev (12.7.2011)

  Skotská episkopální církev byla jednou z prvních církví, které se veřejně vyjádřily, že být praktikujícím homosexuálem nepředstavuje žádnou překážku pro svěcení!
  Tento svůj postoj jste potvrdili oficiálním dokumentem z března 2005, v němž uvádíte: „Nikdy jsme nepovažovali za překážku pro duchovní službu fakt, že někdo žije v těsném vztahu s osobou stejného pohlaví.“
  Tento výrok i celkový postoj skotské anticírkve je v totálním rozporu s podstatou celého Písma svatého i s Božími zákony.


  Boží anathema na Anglikánskou církev Jižní Afriky (12.7.2011)

  V srpnu 2009 vaše Anglikánská církev diecéze Kapského města vydala rezoluci, v níž žádá biskupy, aby vydali pastorační směrnice pro homosexuální věřící, kteří žijí v tzv. „oddaných svazcích“. Vaše církev světí homosexuály na pastory a žehná dvěma homosexuálům a dvěma lesbám, kteří žijí ve zvráceném svazku.
  Odpadlická Anglikánská církev Jižní Afriky přestala být požehnáním pro národ, ale stahuje na něj i na celou Afriku prokletí a vede k sebezničení.


  Boží anathema na Sjednocující církev v Austrálii (12.7.2011)

  V roce 1982 vedení vaší církve vydalo rozhodnutí, v němž píše: „Sexuální orientace kandidáta není a nebyla sama o sobě překážkou ke svěcení.“
  V květnu 1996 vaše církev vydala dokument „Cesta do sexuality“. Citace: „Neexistuje žádný důkaz, že homosexuální pastor poškozuje hodnověrnost svého úřadu více než jakýkoli jiný člověk.“
  Odpověď: Toto je lež. Homosexuální pastor, který žije veřejně v těžkém hříchu, který Písmo nazývá ohavností, hřeší proti Duchu svatému zatvrzelým odmítáním pokání. Takový pastor není svědkem Ježíše Krista, ale svědkem antikrista.


  Boží anathema na Evangelickou luteránskou církev Finska (12.7.2011)

  12.11.2010 synod vaší církve odsouhlasil modlitbu za tzv. registrované páry homosexuálů, čímž je de facto legalizoval.
  Ovocem zvrácenosti není požehnání, ale prokletí a sebezničení. Odpadlická církev ve Finsku přestala být požehnáním pro národ, ale stahuje na něj i na celou Evropu prokletí.


  Boží anathema na Evangelickou luteránskou církev Norska (9.7.2011)

  Dne 25.9.2007 Konference luteránských biskupů Norska dovolila hlasováním v poměru 6:5 svěcení homosexuálů, kteří žijí ve zvráceném svazku s osobou stejného pohlaví, na pastory.
  Tímto rozhodnutím zrušili Boží zákony a autoritu Boha – Stvořitele a Nejvyššího Zákonodárce. Zlo už nenazývají zlem, hřích hříchem, ohavnost ohavností. Pravdu zaměnili za lež a z Boží církve učinili spolek satana (Zj 2,9).


  Boží anathema na Luteránskou církev Švédska (9.7.2011)

  8.11.2009 byla poprvé v dějinách „za biskupa vysvěcena“ žena – veřejná lesba, žijící v hříšném svazku s jinou lesbou. V říjnu 2009 představitelé Luteránské církve rozhodli o dovolení sňatků homosexuálů v kostele. Tímto rozhodnutím zrušili Boží zákony a autoritu Boha – Stvořitele a Nejvyššího Zákonodárce. Zlo už nenazývají zlem, hřích hříchem, ohavnost ohavností. Pravdu zaměnili za lež a z Boží církve učinili spolek satana (Zj 2,9). Oficiální zpráva oznamuje: „Od listopadu 2009 si mohou věřící homosexuálové ve Švédsku slíbit věrnost v kostele. Rozhodli o tom představitelé luteránské církve.“


  Boží anathema na Evangelickou luteránskou církev Dánska (9.7.2011)

  V roce 1997 výbor biskupů vydal dokument „Registrované partnerství, společný život a požehnání“. V dokumentu tvrdí: „Manželství je ustanovení pro vztah mezi mužem a ženou, ale tento pohled na manželství nemění fakt, že někteří lidé si vybrali žít v (takzvaném) zodpovědném svazku s osobou stejného pohlaví.“
  Už jen tento přístup k Božímu slovu a Božím zákonům je zradou Krista a Jeho evangelia. O Božích zákonech se nediskutuje a ani nehlasuje.


  Boží anathema na Valdenskou církev v Itálii (9.7.2011)

  Tato odpadlická církev schvaluje vraždy nenarozených dětí – aborty a dokonce i eutanázii. Dává požehnání tzv. partnerstvím homosexuálů. Drtivá většina této církve zastává homosexuální sňatky a podporuje zvrácené skupiny LGBT. 26.8.2009 představení této církve schválili homosexuální svazky. 26.6.2011 oddali v Milánu dva homosexuály jako precedent.


  Zveřejnění anathemy /Sjednocená církev Kristova (USA)/ (7.7.2011)

  V roce 1977 jste poprvé vysvětili veřejnou lesbu za pastorku. Pak následovala další svěcení homosexuálů a lesb.
  V roce 1980 vaše církev formálně schválila svěcení aktivních homosexuálů.
  V roce 1991 jste zrušili Boží zákony a dáváte tzv. požehnání homosexuálním anti-manželstvím. Toto je veřejné rouhání se Bohu a veřejné pohoršení dané křesťanům i nekřesťanům celého světa.


  Zveřejnění anathemy /Episkopální církev USA/ (7.7.2011)

  V roce 2009 církevní sněm vaší církve schválil, že homosexuálové a lesby žijící v dlouhotrvajícím svazku mohou být svěceni. Biskupové dostali pravomoc, že už mohou takzvaně žehnat homosexuálním sňatkům.
  Již v roce 2003 byl vysvěcen na biskupa otevřený homosexuál Gene Robinson a v květnu 2010 lesba Mary D. Glasspool.
  Toto je veřejné rouhání Bohu a veřejné pohoršení dané křesťanům i nekřesťanům celého světa.


  Zveřejnění anathemy /Evangelická luteránská církev v Americe/ (7.7.2011)

  V srpnu 2009 církevní sněm vaší církve schválil rezoluci, která dovoluje homosexuálům a lesbám žijícím v homosexuálních svazcích aby byli svěceni. Toto je veřejné rouhání se Bohu a veřejné pohoršení dané křesťanům i nekřesťanům celého světa. Od té doby Luterská církev v Americe ztratila velmi mnoho věřících a sborů.
  Bůh homosexualitu trestá: „Také města Sodomu a Gomoru (Bůh) odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům.” (2 Pt 2,6)  Listy z UA 7/2011

  Dopis představitelům a členům presbyteriánské církve (USA) (2.7.2011)

  Vážení církevní představitelé, dozvěděli jsme se, že jste 10. května 2011 odhlasovali změnu vaší ústavy, a tak umožnili aktivním homosexuálům a lesbám svěcení na pastory, starší a diakony. Tomuto kroku veřejné apostaze předcházela diskuze trvající 33 let.
  Už jen diskutovat a hlasovat o tom, jestli je anebo není homosexualita hříchem a ohavností, je zradou Krista a Jeho evangelia. Boží slovo má k této ohavnosti naprosto jednoznačný postoj, diametrálně odlišný od vašeho.


  Dokument o žehnání tzv. homosexuálních manželství luteránské církve v Itálii (1.7.2011)

  Luteránská evangelická církev v Itálii přijala na svém zasedání 14. května 2011 dokument 2011/XX pod názvem „Požehnání hetero- a homosexuálních osob v různých formách životního svazku“. Tento dokument popírá autoritu Božího slova a Boží přikázání.
  Varujeme před podobnými církevními dokumenty, které legalizují hřích a popírají podstatu Písma svatého i 2000-letou tradici církve. Jejich autoři jsou vlci v ovčích kůžích, falešní proroci, kteří vedou svedené duše do věčného pekla.


  Slovo života – Ř 4,20-21

  „Nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil.“


  Dopis členům zastupitelstva lvovského městského úřadu (28.6.2011)

  Dne 30.6.2011 se měla na zasedání městského úřadu řešit otázka, jaká se týká kaple řeholních sester na ulici Pluhová 6. Jsme si vědomi toho, že za poslední tři týdny jste byli vystaveni velkému psychologickému tlaku ze strany hierarchie UHKC. Nejprve to byl list vladyky Vozňaka a potom další žádosti osobního charakteru na základě jednostranných tendenčních a klamných informací. Jako pastýři Byzantského katolického patriarchátu, do kterého náleží Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev, se cítíme vázaní ve svědomí reagovat na danou situaci.


  Dopis poslancům Parlamentu Ukrajiny z 3.7.2011

  Vážení poslanci, znovu se na vás obracíme s velmi alarmující záležitostí, která se bytostně týká každého občana Ukrajiny, jeho rodiny, ale především vás, vašich dětí a vašich vnuků.
  Schválení juvenilní justice je klíčový moment vedoucí ke ztrátě ukrajinské samostatnosti. Jde rovněž o psychické i fyzické zničení budoucí generace. Lobbyisté naplánovali hlasování v parlamentu záměrně na měsíc srpen, kdy je v parlamentu nejméně členů z důvodu rekreace. Vyzýváme, aby se všichni poslanci zúčastnili tohoto důležitého hlasování a jasně a kategoricky se postavili proti zločinné juvenilní justici, která je lobbyisty lživě prezentována jako dobro pro mládež i Ukrajinu. Je to kolosální lež a podvod.


  Manifestace 30.6.2011

  Redemptoristé poštvali několik svých farníků a vyvolali nenávistnou kampaň proti sestrám s cílem – ukrást jim kapli. Protože už v kapli probíhají pravidelné bohoslužby, redemptoristé zorganizovali manifestaci před Městskou radou. Cílem jejich mítinku bylo přinutit poslance, aby se stali nástrojem jejich loupežných úmyslů. Věřící UPHKC se o této akci dozvěděli, a proto také přišli před Městskou radu, a to v mnohonásobně větším počtu s fánami i s transparentem, na němž bylo napsáno: „Redemptoristé kradou sestrám kapli Pluhová 6“.


  Druhá výzva ruskému národu (29.6.2011)

  Drazí křesťané a lidé dobré vůle Ruska, žijeme v době celosvětové duchovní revoluce. Mění se staletími osvědčené morální a duchovní principy, které činí člověka člověkem, dobro nazývají dobrem a zlo zlem. Jde o systematickou demoralizaci a démonizaci mládeže i obyvatelstva, která vede k pozvolné morální, duchovní a fyzické genocidě. Téměř před 100 lety bylo ve Fatimě dáno skrze Bohorodičku prorocké slovo, které se týkalo Ruska: „Jestliže se Rusko obrátí, nedojde k celosvětové katastrofě“.
  Obnova pravdivého křesťanství, které bude spojeno se zdravou výchovou mládeže a spravedlivou legislativou, je jedinou nadějí k zachování a obnově ruského národa.


  Exorcismus a démonská realita (29.6.2011)

  Ptáme se: Působí v dnešní době démoni? Současná společnost je masírována celými systémy démonských lží a zvráceností. Masmédia, různí psychologové a demagogové nazývají zlo dobrem a dobro zlem.
  Ne všichni démoni se projevují sadismem, sexuálními zvrácenostmi, abnormální sílou, nadpřirozenými úkazy, tím, že pouštějí sliny, řvou a házejí lidmi po zemi. Démonské síly se projevují i decentně.
  Démoni lži a zvráceností způsobují miliónům časnou smrt a po ní věčné zavržení v pekle.
  Zavádění démonských programů vedením OSN a EU do politiky, legislativy, školství, zdravotnictví, kultury vede ke genocidě celých národů. Jsou to nejtěžší zločiny – zločiny proti lidskosti!


  Dopis Mons. I. Vozňakovi (16.6.2011)

  Vážený vladyko, ve své kampani proti biskupům UPHKC, se dopouštíte zločinu rozpalování náboženské nesnášenlivosti (st.4 ZU „O svobodě svědomí a náboženských organizacích“). Lživě o nás tvrdíte, že jsme nepřátelé ukrajinského národa, agenti Moskvy a nebezpečná sekta.
  Vy však, místo řešení existenčních problémů křesťanů i národa, iniciujete redemptoristy, aby pravověrným sestrám, které Vám nejsou podřízeny, ukradli kapli, která je jejich soukromým vlastnictvím. Tato organizovaná loupež je spojena s rozpalováním náboženské nenávisti u zmanipulovaných a podvedených lidí.


  Poslancům Lvovské městské rady (17.6.2011)

  24.5.2011 Prezident Ukrajiny podepsal úkaz No 597/2011 «Koncepce rozvoje kriminální justice pro nezletilé na Ukrajině». Tento dokument má projít ještě posledním schvalovacím řízením, jehož cílem je, aby už v srpnu byla Parlamentem Ukrajiny schválena „juvenilní justice“.
  Tímto Byzantský katolický patriarchát oficiálně žádá vás, poslance Městské rady Lvova, abyste se na zasedání Lvovské městské rady postavili za ochranu rodiny i národa a požadovali zrušení Úkazu prezidenta № 597/2011.


  Slovo života Ř 4,18a

  „Který v naději proti naději uvěřil, že bude otcem mnohých národů.“


  Oficiální vyjádření k LGBT a juvenilní justici (19.6.2011)

  Uzákonění LGBT je započetím procesu pozvolné morální, duchovní a fyzické genocidy evropských národů. Ukrajina, která není v tomto žaláři národů, má ještě možnost zachovat si národní suverenitu a zastavit demoralizační i démonizační proces hrozící genocidy.
  Juvenilní justice odebírá děti z nesmyslných důvodů, jako je např. „udušující mateřská láska“. Výchova dítěte je juvenilní justicí kvalifikována jako násilí na dětech. Ve Francii je už 2 miliony umělých sirotků. Na Ukrajině sociální pracovníci plánují odebírat ročně 30-50 000 dětí z ukrajinských rodin na prodej do zahraničí – k tzv. mezinárodní adopci.


  Exodus z Babylónu (15.6.2011)

  Přichází doba, a už je tu, kdy křesťan bude buď martyrem pro Krista, anebo Jeho zrádcem! Nábožné fráze o toleranci (k amorálnosti), jednotě (s herezemi – HKT), lásce a úctě (k démonům – Nostra aetate a Assisi), jsou démonským podvodem a nejtěžším zločinem! 1.5.2011 Bůh od těchto zrádců, zločinců a podvodníků (Zj 2,2.9) odňal ustavičnou oběť.  Listy z UA 6/2011

  OSN prosazuje celosvětovou legalizaci drog (5.6.2011)

  Globální komise pro drogovou politiku OSN (Kofi Annan, Javier Solana...) ve své závěrečné zprávě sugestivně vnucuje státům celého světa legalizaci marihuany a jiných drog.
  Experti OSN došli k absurdnímu závěru, že prý legalizace drog povede ke snížení kriminality, ke zlepšení zdraví obyvatel a bude přispívat k ekonomickému rozvoji. Pod vlivem jakých drog experti OSN k tomuto závěru asi došli?
  Je to stejně nesmyslná teorie, jako kdyby OSN tvrdilo: „Otázka alkoholismu se vyřeší tím, že všechen alkohol ve všech obchodech bude de facto zadarmo.“


  Dopis katolickým kněžím a věřícím Belgie (5.6.2011)

  Vážení kněží a katoličtí křesťané Belgie, Byzantský katolický patriarchát se na vás obrací s mimořádně důležitou výzvou.
  Týká se každého katolíka Belgie. V této době masového odpadu od pravověrné, spasitelné víry je nutno se jasně a konkrétně oddělit od ducha apostaze, kterého přijala církevní hierarchie.
  Dne 1.5.2011 Benedikt XVI. ducha Assisi – ducha antikrista – postavil na oltář církve, a tím uvrhl celou církev pod prokletí. Tento duch hereze a apostaze je původcem pedofilie a homosexuality mezi kněžími a má své kořeny v nové 25-ti leté tradici Assisi.


  Slovo života - Ř 4,17b

  „Před obličejem Boha, jemuž uvěřil, který oživuje mrtvé a povolává i ty věci, které nejsou, jako by byly.“


  Pastýřský list na svátek Seslání Svatého Ducha

  Aby Duch svatý mohl přijít a mocně zavanout na Ukrajině, musí zde být duše, které konají upřímné pokání. Na Letnice se zrodila církev skrze pokání mocí Ducha svatého. V současné době, skrze antipokání a apostazi, hierarchie a kněžstvo přijaly ducha antikrista, podobně jako ho přijala hierarchie farizeů a zákoníků v době Kristově. Dnes se církev musí znovuzrodit skrze pravdivé pokání. Ti, kteří konkrétní krok pokání udělají a oddělí se od apostatické struktury v čele s Benediktem, jsou těmi počátky znovuzrozené pravověrné církve.


  Dopis poslancům Parlamentu Ukrajiny (4.6.2011)

  Vážení poslanci Parlamentu Ukrajiny, dne 24.5.2011 prezident Ukrajiny V. Janukovič podepsal koncepci nového zákona pod názvem „Koncepce rozvoje kriminální justice pro nezletilé na Ukrajině“. Původní název koncepce byl „o zavedení juvenilní justice”. Před rokem ji prezident odmítl podepsat. To, co už jednou odmítl, mu předložili znovu, tentokrát pod jiným názvem. Propagátoři vznešenými frázemi zamaskovali, že se jedná o uzákonění juvenilní justice.


  Dopis prezidentovi a vládě Francie (2.6.2011)

  Vážený pane prezidente, vážení představitelé vlády Francie, žádáme, abyste spravedlivě vyšetřili a potrestali justiční zločin, kterého se dopustily francouzské soudy na nevinné ruské občance paní Natálii Zacharové a její tříleté dceři, která je už 13 let násilně odloučena od své matky a nyní se nachází na utajeném místě v dětském domově uzavřeného typu. Francouzské soudy se dopustily monstrprocesu, kterým odsoudily nevinnou matku na tři roky do vězení...
  Žádáme, aby dítě, které je vězněno na území Francie bylo okamžitě vráceno matce a jak jí, tak i její dceři, bylo dáno spravedlivé odškodnění za křivdu a způsobení psychického traumatu.


  Dopis Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku (2.6.2011)

  Vážení představitelé evropského soudu pro lidská práva,
  žádáme:
  a) potrestání dvou francouzských soudů za nezákonné odnětí rodičovských práv paní Natálii Zacharové a za její nezákonné uvěznění,
  b) potrestání juvenilního soudu za zločinnou loupež dítěte,
  c) okamžité navrácení její ukradené dcery Marie Ouari,
  d) odškodnění matky za 13 let traumat a stigmatizace a odškodnění dcery za psychické násilí a morální újmu.


  Dopis prezidentovi Ruské federace D. Medveděvovi (2.6.2011)

  Vážený pane prezidente! Náš Byzantský patriarchát se už několikrát obrátil na církevní i státní představitele a požadoval vyřešení případu ruské občanky paní Natálie Zacharové. Nyní byla tato nevinná oběť juvenilní justice převezena z věznice ve Francii do Ruska.
  Buďte statečný, chraňte morální i duchovní hodnoty ruského národa spravedlivým zákonodárstvím i osvětou. Postavte se proti zločinnosti a amorálnosti. Vaším konkrétním krokem ať se stane záchrana nevinné oběti juvenilní justice, kterou je paní Natálie Zacharová.


  Církevní právo (CIC, CCEO) už nikoho nezavazuje! (31.5.2011)

  Církevní právo bylo v průběhu 2000 let ustanoveno k tomu, aby v první řadě chránilo Bohem zjevené pravdy, které zaručují věčný život těm, kteří v ně věří a žijí podle nich.
  Když se biskup, kardinál či dokonce papež stal heretikem nebo apostatou, měl by být podle CIC a zdravého rozumu odvolán, protože bezprostředně ohrožuje věčný život jemu podřízeného lidu. Dnes už však apostatický hierarcha odvolán nebývá. Pokud CIC tyto apostatické hierarchy netrestá, stalo se jen cárem papíru.


  Bible a duch Assisi (30.5.2011)

  Celé Písmo svaté v Starém i Novém zákoně výrazně ukazuje na velké zlo, spojené s pohanstvím, tedy s úctou k jiným bohům (démonům). V prvním přikázání Bůh kategoricky zakazuje:
  „Nebudeš mít jiných bohů... Já Hospodin, jsem tvůj Bůh.“ (Dt 5,6-10) Boží slovo zdůrazňuje: „Co pohané obětují, obětují démonům a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony (Assisi).“ (1Kor 10,20)
  Gesto v Assisi bylo připraveno skrze historicko-kritickou teologii a dokument „Nostra aetate“ o úctě k pohanským démonům. V Assisi došlo ke zradě té nejpodstatnější křesťanské pravdy – jedinečnosti spasení v Kristu (Sk 4,12).


  Biskupové USA legalizují pedofilii (26.5.2011)

  Dne 19.5.2011 bylo zveřejněno, že Konference katolických biskupů v USA nechala vypracovat tzv. „studii“, v níž pokrytecky obhajuje pedofilii. Zaplatila za ni 1,8 milionu dolarů. Podle této studie prý většina kněží, kteří se dopustili znásilnění dětí, nejsou pedofilové, protože prý některé z dětí měly už 10 let!
  Tímto absurdním tvrzením americká katolická hierarchie oficiálně ruší morální hodnoty a legalizuje antihodnoty a amorálnost.


  Slovo života - Ř 4,16

  „A proto z víry je dědictví, aby šlo podle milosti, proto aby pevné bylo zaslíbení všemu potomstvu.“


  Výzva před Svátkem seslání Ducha svatého 2011 (21.5.2011)

  Duch Assisi – duch antikrista – dává do jedné roviny spasitelnou víru v Kristovu smrt na kříži s úctou k pohanským démonům. Tohoto ducha postavil na oltář církve Benedikt XVI. Proto každý biskup a každý kněz se musí od tohoto ducha veřejně oddělit. Konkrétně každý biskup a každý kněz musí přestat v liturgii připomínat jméno papeže Benedikta XVI. Pokud tak neučiní, svolává na sebe i na věřící Boží prokletí.
  Drazí biskupové, kněží a věřící UŘKC, každý z vás se musí osobně rozhodnout zda přijme Ducha Krista nebo ducha antikrista, zda přijme Ducha Božího anebo ducha apostaze.


  Výzva ruskému národu (21.5.2011)

  Víru v Boha Stvořitele a v Ježíše Krista, který za nás zemřel na kříži a vstal z mrtvých, má ruský národ už tisíc let. To je jeho největší poklad. K tomuto duchovnímu pokladu je třeba se znovu vrátit. Je třeba jím nechat proniknout ruské zákonodárství, a to ještě hlouběji a intenzivněji než tomu bylo v minulém tisíciletí. Potom se Rusko stane rájem a požehnáním. Jinak morální devastace, narkotika, alkoholismus, různé formy neopohanských náboženství a sekt způsobí mladé generaci smrt a následně genocidu ruského národa.
  Boží slovo, tak jak znělo před několika tisíciletími, nechává Bůh dnes zaznít i skrze nás: „Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život.“


  Gender podvod (20.5.2011)

  V roce 2005 prezident Ukrajiny schválil zákon „O zabezpečení rovných práv a možností žen a mužů“. Na jeho základě chtějí dosáhnout utvoření vládní orgánu, který bude skrze státní aparát prosazovat gender amorálnost.
  Vážení poslanci:
  1) opětovně žádáme o zrušení protikonstitučního zákona z roku 2005 „O zabezpečení rovných práv a možností žen a mužů“;
  2) žádáme, aby byla zrušena tzv. genderní oddělení na krajských a okresních úřadech;
  3) žádáme, aby na Ukrajině nikdy nebyl stvořen vládní orgán gender ideologie.


  Dopis primátorovi Moskvy (20.5.2011)

  Vážený pane primátore, Byzantský katolický patriarchát Vám tímto děkuje za Váš vyhraněný postoj při ochraně morálních, duchovních a rodinných hodnot, které jsou dnes masově ničeny. Nástrojem amorální ideologie OSN a EU se stali právě homosexuálové.
  Váš jasný a nekompromisní zákaz veřejné amorálnosti gay-pride musí pozitivně ocenit všichni upřímní a morální občané Ruska i všech národů světa.


  Ex-papež se setkal se zednáři B’nai B’rith

  Ex-papež Benedikt XVI. se 12. května 2011 setkal s čelními představiteli židovské zednářské lóže B’nai B’rith International, která byla založena v New Yorku v roce 1843. Zednáři, kteří se setkali s ex-papežem, nebyli žádní začátečníci. Většina představitelů této zednářské organizace absolvovala vrcholné zasvěcení velkému Architektu – satanu, to je 33. zasvěcení.


  Pastýřský list kněžím řeckokatolické církve (5.5.2011)

  Pokud ale nyní, po intronizaci samotným papežem ducha Assisi – ducha antikrista – kněz zůstane v jednotě s papežovou apostazí, slouží liturgii a všechny svátosti už neplatně.
  Najdou se i dnes kněží, kteří jsou ochotni ztratit pro věrnost Kristu a spásu duší hmotné výhody? Budou ochotni přijat pronásledování, očerňování a dokonce vyloučení apostatickou hierarchií? Kvůli těmto věrným kněžím Bůh chce dát obnovu církve a záchranu národa před morální, duchovní a fyzickou genocidou!


  S.O.S. katolíkům České republiky (13.5.2011)

  Vážení biskupové Česka, zřekněte se ducha zrady a apostaze! Konejte pravdivé pokání! Prvním krokem ať je to, že každý biskup ve své diecézi pastýřským listem jasně vysvětlí tragedii apostaze, do níž uvrhl sebe i celou církev Benedikt XVI. Vyzvěte každého kněze, aby se zřekl ducha Assisi – ducha antikrista a přestal v liturgii připomínat jméno papeže-apostaty až do dne, kdy bude zvolen pravověrný papež. Jestliže tak neučiníte, dne 12.6.2011, na svátek Seslání Ducha svatého, Bůh odejme ustavičnou oběť od všech biskupů a kněží Česka, kteří zůstanou v jednotě s duchem Assisi – s duchem antikrista.


  Slovo života - Ř 4,13

  „Zaslíbení, že bude dědicem světa, se Abrahamovi a jeho potomstvu nedostalo skrze Zákon, nýbrž skrze spravedlnost z víry.“


  S.O.S. katolíkom Slovenska (11.5.2011)

  Na Slovensku je pripravený gay-pride na 4.6.2011. I malé dieťa vie, že gay-pride je trójsky kôň, skrze ktorého sú do všetkých národov Európy zavádzané manželstvá homosexuálov, adopcia detí homosexuálmi atď. Ako reaguje cirkevná hierarchia na Slovensku? V minulom roku len malá skupina odvážnych katolíkov demonštrovala s transparentmi proti gay-pride. Hovorca KBS tvrdo odsúdil týchto zástancov morálnych a duchovných hodnôt. Zbožnými frázami a citovaním Katechizmu o tzv. tolerancii a údajnej diskriminácii paralyzoval akýkoľvek odpor katolíkov proti morálnej devastácii slovenského národa. Týmto sa KBS dopustila zrady Krista, Cirkvi i národa.


  Vláde Slovenskej republiky (10.5.2011)

  V televíznych novinách dňa 8. 5. 2011 bola uverejnená správa, že vládnuca strana SaS chce na rokovaní vlády (11. 5. 2011) predstaviť návrh na zriadenie Výboru pre sexuálne menšiny pri Rade pre ľudské práva. Podľa mienky Jozefa Mihála by táto rada mala údajne chrániť tzv. práva sexuálnych menšín. V skutočnosti nejde o ochranu práv homosexuálov (LGBT ľudí), ale o drastické pozbavenie drvivej väčšiny obyvateľov Slovenska, obzvlášť rodičov, základných ľudských práv.


  Poděkování a povzbuzení (18.5.2011)

  Vážení členové parlamentu Litvy, Byzantský katolický patriarchát vám děkuje za vaši odvahu postavit se proti systému amorality, který ničí rodinu i mladou generaci.
  Vy jste v prvním čtení schválili návrh zákona, který stanovuje trestání za veřejné ničení rodinných hodnot a organizování takových aktivit, které protiřečí společenské morálce. Tento zákon v podstatě chrání před veřejným propagováním homosexuality ve školství, v kultuře a v jiných sférách života. Za přestoupení jste navrhli pokutu ve výši 430-1290 dolarů, při opakovaném porušení zákona 3000-6000 národní měny. Další etapa schválení tohoto zákona má proběhnout v měsíci červnu.  Listy z UA 5/2011

  Vyhlášení exkomunikace hlavy UHKC (14.5.2011)

  Mons. Ševčuk hájí Huzarovy hereze i hereze apostatické západní hierarchie. Navíc, svou účastí na blahořečení Jana Pavla II. veřejně přijal ducha Assisi – ducha antikrista. Mons. Ševčuk byl Byzantským katolickým patriarchátem varován. Účast na blahořečení papeže-apostaty byla jeho gestem jednoty s duchem apostaze, duchem antikrista.
  Dne 6.5.2011 byl Mons. Ševčuk vyzván, aby se do 13.5.2011 odřekl ducha Assisi. Neučinil tak, a tím dal najevo svou vnitřní zatvrzelost a jednotu s apostatickým duchem, který vyhání Božího Ducha z duší věřících i celé církve.


  Boží a lidská autorita v církvi

  Jakou autoritu má nyní v církvi papež-apostata Benedikt a s ním sjednocená apostatická hierarchie?
  Odpověď: Žádný věřící, pokud chce být spasen, nesmí už ani papeže-apostatu ani s ním sjednocenou hierarchii poslouchat. Duch svatý nedává Boží autoritu heretikům, kteří přijali ducha Assisi – ducha antikrista, ani skrze ně nepůsobí!


  Neomylnost papeže (4.5.2011)

  První vatikánský koncil formuloval dogma o neomylnosti papeže. Formulace obsahovala vyjádření, že papež je neomylný ve věcech víry a mravů, když vystupuje ex cathedra. To znamená tehdy, když vyhlašuje určitou pravdu, jasně ji formuluje a zároveň se dovolává Boží autority. Všichni katolíci jsou pak takto vyhlášenou pravdou vázáni ve svědomí před Bohem. Dogma o neomylnosti papeže nezaručuje, že papež se v soukromém životě a v soukromých teologických pohledech nemůže mýlit. Také to neznamená, že on sám nemůže upadnout do hereze anebo apostaze.


  Boží výzva všem kněžím římskokatolické církve (5.5.2011)

  Byzantský katolický patriarchát jménem Božím vyzývá všechny římskokatolické kněze, aby se oddělili od ducha Assisi – ducha antikrista.
  Protože kněz vyznává v liturgii svou jednotu s papežem i s biskupem, je nyní povinen:
  1) veřejně se před lidmi distancovat od ducha Assisi,
  2) přestat ve svaté liturgii připomínat jméno ex-papeže Benedikta XVI. i apostatického biskupa.
  Který kněz tak neučiní do 12.6.2011, dává najevo, že tvoří jednotu s duchem apostaze. Tím samým sám sebe vylučuje z Tajemného Těla Kristova – církve a liturgie jím, jako apostatou, sloužená je už neplatná.


  Vina ex-papeže Benedikta XVI.

  Jako prefekt Kongregace pro nauku víry netrestal hereze ani heretiky.
  Věděl o pedofilii kněžstva a netrestal pedofily.
  Zpočátku se distancoval od Assisi, ale dnes sám vede církev do téže apostaze.
  Byl vyzván, aby odvolal celou hierarchickou strukturu, která zradila Krista a vytvořila jednotu s ateistickým duchem a s duchem Assisi. Hierarchii neodvolal a reformu nezačal.
  Výběr heretických a homosexuálních biskupů přikrýval svou autoritou.
  Beatifikací Jana Pavla II. beatifikoval všechny zlořády, kterých se JPII dopustil v otázce víry a mravů, a postavil je jako vzor.


  Biskupské svěcení a BKP (5.5.2011)

  3.3.2008 bylo zveřejněno biskupské svěcení čtyř baziliánů z Pidhoreckého monastýra. Bylo oznámeno Svatému otci s vysvětlením, že tento krok byl učiněn v mimořádné situaci pro dobro UHKC.
  5.4.2011 vzhledem k rostoucí krizi v církvi, byl Pravověrným synodem biskupů vyhlášen Byzantský katolický patriarchát, který už přesahoval Ukrajinskou církev a stal se pravověrnou alternativou i pro pravověrné katolíky latinského obřadu. Vznik patriarchátu má mimořádně vážný důvod, a to: hájení pravověrného učení a mravů v celé katolické církvi!


  Výzva ex-kardinálům a ex-biskupům římskokatolické církve (5.5.2011)

  Monsignore, synod biskupů UPHKC Tě v posledních dvou letech několikrát vyzýval, aby ses oddělil od současných herezí i ducha apostaze a vyznal pravou víru. Ty jsi víru nevyznal a Krista zradil.
  Bůh Ti ve svém nekonečném milosrdenství dává dnes možnost konat upřímné pokání. Prostřednictvím Byzantského katolického patriarchátu Tebe i každého hierarcha, na kterém je Boží anathema, vyzývá, aby do 12.6.2011 učinil gesto pokání:
  1) veřejně se oddělil od ducha Assisi – ducha antikrista,
  2) v liturgii vynechával jméno papeže-apostaty.


  Výzva ex-papeži Benediktu XVI. (5.5.2011)

  Byzantský katolický patriarchát Vás ve jménu Božím vybízí: do svátku Seslání Ducha svatého, tj. do 12.6.2011, učiňte veřejné pokání za svou apostazi! Uvrhl jste Boží prokletí na celou katolickou církev! Vy jste beatifikací apostaty postavil na oltář církve ducha Assisi – ducha antikrista. Oficiálně jste uzákonil v katolické církvi jiné evangelium a jiného ducha.
  Pokud odmítnete výzvu k pokání a zůstanete v úřadu, začne duchovní genocida katolické církve. Pravověrní katolíci budou nuceni se od Vás i od celé apostatické struktury oddělit.


  Oznámení prezidentům a představitelům států Evropy a světa (5.5.2011)

  Vážení političtí představitelé, Byzantský katolický patriarchát (BCP) se cítí zavázán pravdivě vás informovat o radikální změně, která nastala v katolické církvi skrze tzv. beatifikaci papeže Jana Pavla II. Papež Benedikt XVI. beatifikací ducha Assisi – ducha odpadlictví – sám sebe vyloučil z Kristovy církve.
  Byzantský katolický patriarchát vyzývá představitele vlád, aby se oddělili od zdroje apostatické infekce a prokletí, kterým se stala zrádcovská katolická hierarchie, dnes už spolu s papežem Benediktem. Povinností politiků je, v rámci dobra národa, se nejen oddělit od tohoto ducha apostaze, ale i podpořit obrodný proces v katolické církvi.


  Vyjděte z Babylónu do Jeruzaléma! (4.5.2011)

  Beatifikace apostaty znamenala vyvýšení na oltář katolické církve ducha Assisi – ducha antikrista. V církvi tak převzal vládu duch apostaze, který popírá základní pravdy evangelia. Nastal odpad celé katolické církve. Od 1.5.2011 je jen jediné východisko: radikální oddělení se od apostatické hierarchie a založení paralelní církevní struktury pod názvem „Pravověrná katolická církev“ (PKC). Byzantský katolický patriarchát (BCP) bude dočasně zaštiťovat všechny živé buňky této Pravověrné katolické církve po celém světě.


  Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (1.5.2011)

  Byzantský katolický patriarchát v autoritě apoštolského a prorockého úřadu ve jménu Pána našeho Ježíše Krista před Bohem zavazuje ve svědomí všechny katolíky a zveřejňuje:
  1) Beatifikace zemřelého papeže Jana Pavla II. je neplatná.
  2) Zemřelý papež Jan Pavel II. dle Galaťanům 1,8-9 sám sebe vyloučil z Kristovy církve. Příčinou bylo jeho apostatické gesto v Assisi, kterým otevřel církev duchu antikrista.
  3) Papež Benedikt XVI. beatifikací ducha Assisi – ducha antikrista - sám sebe rovněž vyloučil z Kristovy církve. VIDEO>>>


  Duch Assisi a neplatná liturgie

  Pokud kněz těžce hřeší v oblasti morální, Duch svatý skrze jeho kněžství působí, ale sám kněz nemá užitek. Platí o něm: „jí a pije si odsouzení“. Následkem jsou různé nemoci (viz 1Kor 11,29). Pokud ale kněz tvoří jednotu s duchem Assisi a nechce se dnes od něj veřejně distancovat, stává se apostatou. Skrze apostatu už Duch svatý působit nemůže.
  Liturgie sloužená apostatou je vždy neplatná. Je pouhým divadlem a výsměchem Kristu a církvi. Na věřící nepřichází požehnání, ale prokletí. VIDEO>>>


  Dopis členům maďarské vlády (21.4.2011)

  Vážený pane prezidente, členové maďarské vlády a poslanci parlamentu, k svátkům Kristova vzkříšení vám přejeme a vyprošujeme sílu Ducha i nezlomnou vytrvalost a odvahu v boji za zachování křesťanských hodnot. Zároveň vám děkujeme za vaši statečnost, kterou jste v těchto dnech prokázali, když jste do maďarské ústavy zakotvili křesťanské hodnoty, a to manželství jako svazek jednoho muže a jedné ženy a přiznání reality, že lidský život začíná početím. Věříme, že morální povznesení maďarského národa se stane silným impulsem pro morální povznesení všech národů Evropy.


  Slovo života - Ř 4,9-10

  „Abrahamovi byla víra počtena za spravedlnost. Jak mu byla počtena? Když byl obřezán, anebo ještě neobřezán? Nebylo to po obřízce, ale před obřezáním!”


  Dopis Patriarchovi Moskevskému i celé Rusi Cyrilovi (29.4.2011)

  Ctihodný Patriarcho, 1.5.2011 má být prohlášen za blahoslaveného papež Jan Pavel II. Upozornili jsme Vás i všechny patriarchy, že gesto účasti je gesto jednoty s duchem Assisi. Na patriarchu, který se zúčastní, dopadne Boží anathema. Náš patriarchát pak bude nucen zveřejnit anathemu těch patriarchů, kteří se zúčastní slavnostního nastolení ducha Assisi – ducha antikrista v římském Babylónu. Modlíme se za Vás, buďte statečný! Nejezděte do Babylónu.


  Dopis hlavě UHKC, Svatoslavu Ševčukovi (29.4.2011)

  Monsignore, dne 1.5. 2011 bude v Římě slavnostní intronizace ducha Assisi, ducha antikrista na oltář církve.
  Upozorňujeme Vás, že pokud Vám upřímně jde o obnovu řeckokatolické církve a o pravé dobro Ukrajiny, nemůžete se této apostatické akce zúčastnit. Pokud se zúčastníte, svoláte prokletí na sebe i na ty řecko-katolíky, kteří s Vámi skrze podřízenost tvoří jednotu.


  Odpověď na dopis Gregoria III., „Patriarchy“ pro melchity v Antiochii, Alexandrii a Jeruzalémě (20.4.2011)

  Jménem Kristovým Vás, důstojný otče patriarcho Gregoriji, vybízíme, abyste se odřekl herezí L. Huzara i antikristovského ducha Assisi a beatifikace apostaty se nezúčastnil. Pokud se zúčastníte, stáhnete na sebe Boží anathemu. To není vyhrožování, ale spasitelné varování.


  Velikonoční pastýřský list (24.4.2011)

  Ježíš řekl Marii Magdaléně: „Proč pláčeš?“ I vy byste měli plakat nad hroznou situací, do které se dostala Ukrajina i vinou prokletí apostatické hierarchie, která doposud nechce konat pokání.
  Maria Magdaléna nejen plakala, ale také hledala. I vy máte hledat živého Krista a Jeho vám zvěstují biskupové Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve a Byzantský katolický patriarchát.
  Christos Voskres! Voistinu Voskres!


  Dopis ministru školství České republiky (21.4.2011)

  Vážený pane ministře, vysoce oceňujeme Váš rozhodný krok k morálnímu povznesení mladé generace českého národa. Zrušením povinné sexuální výchovy jste se stal příkladem zodpovědného postoje a čestnosti nejen českým, ale i všem evropským politikům.


  Dopis poslancům Ruské Dumy (24.4.2011)

  Vážení poslanci Ruské Dumy, k svátkům Kristova vzkříšení vám přejeme a vyprošujeme sílu Ducha i nezlomnou vytrvalost a odvahu v boji za zachování křesťanských a všelidských duchovních hodnot.
  V současné době jsme svědky šokujících událostí, které jsou bezprostředně spojeny s ruským národem. Jen od roku 1993 do roku 2000 bylo z některých ruských ústavů vyvezeno 1 260 dětí do Itálie k tzv. adopci. Stopy po nich se ztratily hned po překročení italské hranice. Ruští vyšetřovatelé, kteří prověřovali jejich osudy, našli v adopci jen 5 z nich...


  Dopis poslancům Evropského Parlamentu (22.4.2011)

  Vážení poslanci evropského parlamentu, otázka věčného života, anebo věčného zavržení, je tou nejdůležitější v životě každého člověka a týká se osobně i vás, poslanců EU. Proto vás dnes, na Velký pátek, v den Kristovy smrti, Jeho jménem vybízíme:
  1) zrušte zločinnou Lisabonskou smlouvu, která je zdrojem demoralizace a démonizace národů,
  2) zrušte Evropskou Unii, která je žalářem národů,
  3) vraťte se k všelidským, křesťanským morálním a duchovním hodnotám.  Duch Assisi /VIDEO/

  Fakta o apostazi Jana Pavla II. od Krista a spasitelné víry.  Listy z UA 4/2011

  Výzva pravoslavným patriarchům a biskupům (15.4.2011)

  Dne 30.3.2011 jsme Vám napsali dopis, v němž Vás varujeme před účastí na blahořečení papeže apostaty Jana Pavla II. a rovněž před účastí na tzv. mírovém setkání v Assisi. Účast na těchto akcích je veřejným gestem jednoty s duchem Assisi, tedy s duchem antikrista.


  Slovo života Ř 4,24-25

  "Věříme v Toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána, jenž byl vydán na smrt pro naše hříchy a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění."


  Oznámení a varování katolickým a pravoslavným patriarchům (7.4.2011)

  Drahý Patriarcho, tímto si Vám dovolujeme oznámit, že z důvodu hluboké krize v katolické církvi a z potřeby uhájit spasitelnou víru byl založen Byzantský katolický patriarchát (BKP). V jeho čele stojí patriarcha Eliáš (65).
  Spolu s Vámi odsuzujeme všechny starověké i moderní hereze, zvláště ty, které jsou dnes spojeny s historicko-kritickou metodou.
  Rovněž odsuzujeme ducha Assisi, který nepřímo vyhlašuje, že pohanství a křesťanství jsou rovnocenné cesty ke spáse.


  Zrušení Rady LGBT a juvenilní justice (7.4.2011)

  Vážený pane ministře, obracíme se na Vás jménem Patriarchátu i jménem tisíců křesťanů i nekřesťanů Ukrajiny a statisíců rodičů s naléhavým požadavkem: neodkladně zrušte nezákonnou registraci Rady LGBT. Tato registrace je podvodem a zločinem proti křesťanským a morálním hodnotám Ukrajiny. Vaše výmluva, že zrušení je možné jen soudní cestou, je z Vaší strany pokrytectvím, neboť jste neměl právo tuto Radu uzákoňovat. Porušil jste Konstituci Ukrajiny.


  Dopis ministru kultury Ukrajiny (7.4.2011)

  Vážený pane ministře, tímto Vám oznamujeme, že dne 5.4.2011 byl založen Byzantský katolický patriarchát (BKP, Byzantine Catholic Patriarchate). Patriarchou byl ustanoven arcibiskup Eliáš (65).
  Prosíme, abyste tuto realitu vzal na vědomí. Jde o vnitřní církevní změnu, kterou je stát povinen respektovat.


  Memorandum Byzantského katolického patriarchátu (BKP)

  1) Důvod vzniku BKP
  2) Údaje o patriarchovi
  3) Vymezení působnosti BKP
  4) Podmínky přijetí do BKP


  Výzva Byzantského katolického patriarchátu vedení UHKC (7.4.2011)

  Synod biskupů UPHKC se obrátil na každého biskupa UHKC osobně. Dopisem z 1.4.2011 vám zdůraznil mimořádnou závažnost doby, v níž se mění ukrajinské zákonodárství. Je zaváděna homodiktatura a juvenilní justice, která bere řádným rodičům jejich děti.
  Vyzvěte co nejdříve Boží lid, aby vyšel do ulic manifestovat za morální hodnoty a své děti. Pokud to neučiníte, vše ostatní je v dané situaci pokryteckým alibismem. Bůh bude z vaší ruky žádat krev nevinných. Za Boha a za Ukrajinu!


  Dopis patriarchům a biskupům pravoslavných církví (30.3.2011)

  Drazí patriarchové, drazí biskupové, vy jste přijali v této těžké době úřad pastýřů a nesete plnou zodpovědnost za Vám svěřené stádo. Žijeme v době, kdy je utvářeno nové antikřesťanské myšlení, které boří všechny Boží zákony (homosexualita, pedofilie, eutanázie...).
  Na morálním odpadu západní Evropy má velkou vinu duch apostaze katolických teologů a hierarchie. Tento duch apostaze má být de facto beatifikován v osobě Jana Pavla II. dne 1.5.2011.
  Pokud se zúčastníte blahořečení Jana Pavla II., dáváte najevo jednotu s duchem apostaze, kterého vtělil do západní církve. Z vaší strany je to v podstatě zapření Krista a pohoršení maličkých.


  Dopis ministru školství Ukrajiny (7.4.2011)

  Vážený pane ministře, obracíme se na Vás jménem Patriarchátu i jménem tisíců pedagogů a rodičů s naléhavým požadavkem: bez prodlení zrušte sexuální výchovu ve školních osnovách pro všechny stupně. Proč? Protože tento program je antipedagogický, antihumánní a vůči mladé generaci Ukrajiny je skutečným zločinem.
  Pane ministře, Česko je členem EU a přesto udělalo tento krok, nehledě na tlak vedení EU a OSN. Ukrajina členem EU není. Tím spíše jste Vy povinen, jako ministr školství, chránit budoucí generaci a ne ji ruinovat.


  Oznámení o založení Byzantského katolického patriarchátu (7.4.2011)

  Vážený pane prezidente, členové vlády a poslanci Parlamentu Ukrajiny, tímto si Vám dovolujeme oznámit, že dne 5.4.2011 byl vyhlášen Byzantský katolický patriarchát (Byzantine Catholic Patriarchate). Prvním patriarchou byl ustanoven arcibiskup Eliáš (65). Sídlo patriarchátu je ve Lvově – Ukrajina.
  Každý katolík, který se distancuje od současných herezí, má už nyní možnost být zaštítěn pravověrnou duchovní autoritou. Byzantský katolický patriarchát reprezentuje autoritu Trojjediného Boha, chrání apoštolské učení, Boží zákony i morální hodnoty.


  Ustanovující dekret Byzantského katolického patriarchátu (5.4.2011)

  Dne 5.4. 2011 na svém zasedání Synod Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve pod vedením Hlavy UPŘKC Michaela Osidače zvážil závažnost situace v katolické církvi. Téhož dne byl proto z rozhodnutí Synodu založen Byzantský katolický patriarchát.


  Oznámení o založení a vyhlášení Byzantského katolického patriarchátu (7.4.2011)

  Svatý otče, Synod biskupů UPHKC na svém mimořádném zasedání 5.4.2011 řešil kritickou situaci v katolické církvi a narušování spasitelné víry. Reakcí Synodu na tento katastrofální stav bylo založení a vyhlášení Byzantského katolického patriarchátu.
  Byzantský katolický patriarchát tvoří s Vámi pravdivé „sopričastie“ – communio – v apoštolské a katolické víře, která je prostá všech herezí i ducha apostaze. Spolu s Vámi – s Petrem – odsuzujeme všechny starověké i moderní hereze, zvláště ty, které jsou dnes spojeny s historicko-kritickou metodou.


  Třinácté varování před anathemou (29.3.2011)

  Svatý otče, Ježíš pronesl proroctví, které se vztahuje na naše dny: „Když pak uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na svatém místě – kdo čteš, rozuměj...“ (Mt 24,15)
  Katolická církev gestem v Assisi nekriticky do svého středu přijala znesvěcující ohavnost idololatrie. Naplnila se tak vnitřní podstata Ježíšova proroctví, že totiž na „místě svatém“, to je v církvi, bude stát ohavnost zpustošení, to je duch apostaze, duch New Age, duch antikrista! V Assisi byla roku 1986 na svatostánek postavena znesvěcující socha Budhy, ve Fatimě je dodnes ohavná modla bohyně Kálí...


  Dvanácté varování před anathemou

  Svatý otče, všeobecný Koncil v Konstantinopoli (680-681) prohlásil římského papeže Honoria I. za kacíře s odůvodněním: „Neboť jsme v jednom jeho dopise Sergejovi shledali, že ve všem akceptoval jeho názory a schvaloval jeho bezbožné teorie.“ Bezbožnou teorií se myslelo to, že patriarcha Sergius z Konstantinopole navrhl, aby se nemluvilo o dvojí, nýbrž o jedné Kristově vůli.
  Zločiny proti čistotě víry Jana Pavla II. jsou nesrovnatelné s mírnou věroučnou odchylkou posmrtně exkomunikovaného Honoria I.


  Jedenácté varování před anathemou (27.3.2011)

  Svatý otče, dobře víte, že český kazatel pokání Mistr Jan Hus byl v Kostnici katolickou církví upálen jako kacíř. Podle takových norem by byl upálen i Jan Pavel II. jako superkacíř. Jan Hus tvrdil, že kněz, který je v těžkém hříchu, uděluje svátosti neplatně. Proč to tvrdil? Vnímal realitu, že svatokupectví, zhýralý život kněží a velké pohoršení, které dávali prostému lidu, nelze zastavit.
  Jan Hus byl za malou herezi upálen, avšak Jan Pavel II. má být za daleko větší hereze kanonizován!


  Desáté varování před anathemou (26.3.2011)

  Svatý otče, blíží se rozhodující termín. Vystoupíte buď jako světec, anebo jak apostata, jako reformátor anebo rozkolník církve. V dané historické situaci pro Vás třetí možnost neexistuje!
  Svatý otče, ještě můžete zastavit blížící se rozkol, který jste stanovil na 1.5. 2011. Jediným řešením je zrušit pseudobeatifikaci a započít pravdivou reformu církve. Pokud reformu nezačnete, a místo ní budete beatifikovat apostatu a jeho heretického ducha, nejenom že budete vyloučen z církve, ale ponesete hlavní vinu za církevní rozkol.


  Deváté varování před anathemou (25.3.2011)

  V této době všeobecného zmatku jste Vy, Svatý otče, jako nástupce apoštola Petra na prvním místě povinen být svědomím církve i světa. Odpadlá církevní hierarchie má spolu s Janem Pavlem II. na svědomí všechno toto současné zlo. Proč? Protože papež netrestal hereze, ale naopak, autoritativně je vtěloval. Vyzvěte odpadlou hierarchii ke konkrétnímu kroku: buď se radikálně oddělí od herezí historicko-kritické teologie a ducha Assisi, anebo musí opustit církevní úřady.


  Zákaz „sexuální výchovy“ (23.3.2011)

  Svatý otče, dne 11.11.2010 jsme Vám poslali otevřený dopis, jehož kopii jsme zaslali i prezidentům členských států OSN. Reagovali jsme na absurdní požadavek OSN na zavedení sexuální výchovy dětí od 5-ti let.
  Svatý otče, vyzvěte jednotlivé státy OSN, aby bojkotovaly programy tzv. sexuální výchovy, které vedou k sebezničení vlastních národů. Rovněž se obraťte přímo na vedení OSN i na její ideology a vyzvěte je, aby činili pokání. Místo zvrácených programů ať zavedou pravdivou výchovu k zodpovědnému rodičovství a manželství.


  Osmé varování před anathemou (24.3.2011)

  Svatý otče, od roku 2005 jsme Vás více než dvaceti dopisy prosili, abyste v žádném případě nedovolil beatifikaci apostaty Jana Pavla II. Na počátku roku 2011 jste oznámil, že pseudo-beatifikaci Jana Pavla II. plánujete na 1.5.2011.
  Náš Biskupský synod Vám už v tomto roce napsal 7 veřejných dopisů, v nichž jsme Vás upozorňovali, že plánovaná pseudo-beatifikace bude Vaší sebe-exkomunikací z církve.
  Svatý otče, beatifikací Jana Pavla II. oficiálně nastolíte vládu antikrista v církvi, a tím i ve světě. Uvědomte si před Bohem i před církví svou zodpovědnost!


  Juvenilní justice (22.3.2011)

  V bývalých křesťanských státech se zavádí tzv. juvenilní justice. Teoreticky její zavedení odůvodňují prevencí před zločinností nezletilých. Jde o mezinárodní podvod. Tato struktura zakazuje rodičovskou výchovu, a proto má na svědomí kriminalitu mládeže a likvidaci instituce rodiny. Konečným cílem je likvidace křesťanství a všech morálních hodnot.


  Prodej dětí (21.3.2011)

  Svatý otče, požadujte vydání zákona o zákazu mezinárodní adopce, neboť to dnes znamená obchod s dětmi. Pak se dá očekávat, že se někteří politici přidají na stranu spravedlnosti, pravdy a morálních hodnot. Ale i kdyby se nikdo nepřidal, Vy musíte reprezentovat Boží postoj. Nemůžete mlčet, a tím nepřímo schvalovat a potvrzovat zločiny proti lidskosti, které se v těchto dnech dějí.


  Zachraňte nevinnou matku! (20.3.2011)

  Svatý otče, dnes jsou celosvětově zaváděny nové struktury, které začínají likvidovat rodiny a morálně devastovat malé děti a mládež. Pokrytecky je to nazýváno právy žen a dětí. Ve skutečnosti jde o největší bezpráví a zločiny vůči ženám a bezbranným dětem.
  Otřesným příkladem oběti juvenilní justice je ruská herečka Natália Zacharová. Před 11 lety jí vzala její 3-letou dceru a nezákonně ji zbavila rodičovských práv. Důvodem odnětí dítěte byla „udušující mateřská láska“. Nyní byla ve Francii zatčena a dána do vězení na tři roky!
  Svatý otče, zastaňte se nevinné matky a jejího dítěte.


  Zločiny pedofilie (19.3.2011)

  Svatý otče, zasíláme Vám kopii našeho dopisu premiérovi Kanady. Žádáme ho, aby zastavil démonizaci bezbranných dětí, kterou je pedofilie.
  Svatý otče, žádáme Vás, abyste řekl jasné a autoritativní slovo vůči homosexualitě a pedofilii. Je hanbou, že jste se musel omlouvat v Americe, v Irsku a v Austrálii za pedofilní zločiny hierarchie a kněží. Tím ale očista uvnitř církve nenastala. Nikoho jste za tyto zločiny nepotrestal, a tím jste de facto dal najevo, že církev tyto zločiny toleruje.


  Uzákoňování zvrácené pedofilie (18.3.2011)

  Vážený pane premiére, na parlamentním zasedání 14. února 2011 kanadští politici a psychologové oznámili, že pedofilie je „stejnou sexuální orientací jako homosexualita nebo heterosexualita“. Je pravdou, že pedofilie je stejnou zvráceností jako homosexualita, ale v žádném případě tyto ohavnosti nelze ztotožňovat s přirozenou heterosexualitou. Absurdní lež, že pedofilie je nevinnou „sexuální orientací“, schválili všichni členové parlamentu kromě jednoho.
  Ježíš ke zločinům vůči dětem řekl: „Lépe by takovému bylo, aby mu uvázali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře.“


  Výzva biskupského synodu UPGKC Slovenskému národu: Zastavte diktatúru homoideológie! (16.3.2011)

  Homoideológia je deštruktívny systém, ktorý zavádza celospoločenské bezprávie a privileguje výlučne kastu LGBT (lesby, gayovia, bisexuáli a transsexuáli). Týmto sa narúša a ohrozuje prirodzený život ľudskej spoločnosti. Tieto „gay-práva“ sú priamo a cielene nasmerované proti Božím zákonom, teda proti Dekalógu, ktorým sa formovala celá európska spoločnosť. Tým, ktorí existenciu týchto novovzniknutých „práv“ nehodlajú prijať, homodiktatúra berie: právo na slobodu prejavu (tzv. nenávistná reč), právo na vyznávanie svojho náboženského presvedčenia (tzv. homofóbia), právo na výchovu vlastných detí (gay-aktivisti v školstve, rodičia vo väzení, pr. Nemecko).


  Katastrofálne následky homoideológie

  1) Fyzické zdravie: Štatistiky ukazujú, že viac ako polovica ľudí nakazených AIDS sú aktívni homosexuáli.
  2) Morálny stav spoločnosti: Problémy súvisiace s alkoholom a drogami sa medzi homosexuálmi vyskytovali trikrát častejšie ako medzi heterosexuálmi. V New Yorku 50% všetkých vrážd a v Los Angeles 30 000 zneužitých detí majú na svedomí homosexuáli.
  3) Zmeny v legislatíve smerom k totalite: Ústavou EÚ je Lisabonská zmluva. Článok 7 a 19 LZ predstavujú dostatočne silný právny aparát na to, aby každý, kto nazve hriech hriechom a ohavnosť ohavnosťou, bol obvinený z diskriminácie.


  Výzva biskupského synodu UPGKC ex-biskupom na Slovensku (16.3.2011)

  Vážení páni ex-biskupi, v tieto dni sme slovenskému národu adresovali výzvu na zastavenie homodiktatúry.
  Preto vás náš biskupský synod vyzýva, aby ste ako súčasť praktického pokánia, napísali pastiersky list. Jasne v ňom vyjadrite učenie Svätého Písma a katolíckej tradície voči homosexualite. V tomto pastierskom liste vyzvite všetkých katolíkov, aby aktívne vyjadrili svoju vieru a postoj k morálnym hodnotám tým, že budú v tomto roku pravidelne konať protestné manifestácie. Vyzvite veriacich, aby sa manifestácií zúčastnili v okresných a krajských mestách a aby bola aspoň jedna celokatolícka manifestácia v Bratislave. Po vašej výzve tam príde niekoľko stotisíc ľudí. Konečne použite svoju autoritu k záchrane Božích a morálnych zákonov a k záchrane slovenského národa. Vaše formálne a jalové pastierske listy a cirkevné akcie udržujú katolíkov v slepote a falošnom pokoji.  Listy z UA 3/2011

  Zrušení ratifikace dodatku Konvence OSN o právech dětí (10.3.2011)

  Vážení představitelé strany Svobody, Vážení představitelé strany Regionů, oznamujeme vám, že jsme podali do parlamentu požadavek na zrušení ratifikace dodatku ke konvenci OSN o právech dítěte, který „Dává dětem možnost podávat žaloby (na své rodiče) bezprostředně do Výboru OSN“.
  Tento akt zločinu proti ukrajinským dětem musí být bezpodmínečně zrušen.
  Vaše strana má povinnost aktivně dělat všechno pro to, aby prezident tuto ratifikaci nepodepsal a naopak, aby byla zrušena, protože je proti Konstituci Ukrajiny. Buďte odvážní. Bojujte! „Za Boha a za Ukrajinu!“


  Zrušení zákona o adopci ze dne 15.2.2011 (9.3.2011)

  Vážení představitelé strany Svobody, Vážení představitelé strany Regionů, oznamujeme vám, že jsme podali do parlamentu:
  a) požadavek na zrušení upraveného zákona ze dne 15.2.2011 týkajícího se adopce dětí,
  b) požadavek, aby ten, kdo prodá ukrajinské dítě do zahraničí gayům, byl potrestán nejtěžšími tresty.
  Uvědomte si, že dnes nejde o boj s tanky a raketami, ale jde o psychologický boj. Prohrát v tomto boji znamená autogenocidu Ukrajiny. Vaše politická strana má velkou zodpovědnost za současnou i budoucí generaci Ukrajiny. Prosíme vás, abyste se za dva aktuální požadavky v parlamentu aktivně postavili.


  Výzva všem pedagogům Ukrajiny (3.3.2011)

  Vážení pedagogové, na začátku tohoto roku 2011 se mění zákony tak, že je skrytě připravována homodiktatura. S tím je spojena masová propagace homosexuality prostřednictvím školství. Příkladem je kurs OSN v rámci povinné školní výuky pod názvem Tolerance. Ve skutečnosti jde i v tomto kursu o postupnou propagaci homosexuality ve školách. Už dnes je ve školství skrze různé tréninky propagována tzv. gender rovnost. Kdo se tréninků nezúčastní, hrozí mu, že bude vyhozen ze zaměstnání.


  Otevřený dopis hejtmanovi a členům zastupitelstva Ivano-Frankivska (3.3.2011)

  Vážený pane hejtmane a členové zastupitelstva, boj ještě nekončí. Vy máte zodpovědnost za budoucnost Ukrajiny. Je čas se postavit za konkrétní obranu duchovních a morálních hodnot, i za cenu, že proti vám vystoupí Sofron Mudryj, ex-kard. Huzar a jiní apostatičtí hierarchové, třeba i deseti pastýřskými listy. Nebojte se, skrze vaši věrnost Bohu a Ukrajině Bůh dá požehnání a bude zachráněna mladá generace. Čeká vás odměna od zachráněných, ale hlavně od Boha.


  Dopis poslancům Parlamentu Ukrajiny (9.3.2011)

  Drazí poslanci, uvědomte si, že dnes duch smrti mění zákony, prosazuje homosexualitu a s tím i šíření smrtelné choroby AIDS a navíc bere děti rodičům. Vy jste byli oklamáni – otevřeli jste dveře uzákonění zločinů, které budou ničit ukrajinské děti a povedou k duchovní, morální a fyzické autogenocidě Ukrajiny. Vy máte zodpovědnost před Bohem i před celým ukrajinským národem.
  Co máte dělat? Zrušte úpravu zákona z 15.2.2011, týkající se adopce dětí, protože jde o zločin proti bezbranným dětem. Zrušte ratifikaci dodatku ze 14.2.2011 tzv. bezprostřední linky do OSN, jinak děti budou naváděny školními psychology, aby žalovali na své rodiče – ke své škodě. Ať je vyhlášeno referendum, aby občané rozhodli, jestli chtějí, aby jim byly brány děti a prodávány gayům.


  Oficiální vyjádření církve k homosexualitě (3.3.2011)

  SDne 20.2.2011 skupina LGBT (lesby, gayové, bisexuálové, transsexuálové) otevřela v Doněcku svůj chrám. Tato skupina se takzvaně hlásí ke křesťanské víře. Ve skutečnosti však popírá základní články morálního kodexu, jehož principy jsou uvedeny v Bibli i samu podstatu křesťanské víry. Hřích nenazývá hříchem a odmítá konat pokání.
  Pravověrný synod biskupů UPHKC si uvědomuje svou zodpovědnost před celým křesťanským světem za ochranu evangelia. Proto tímto dopisem dává na vědomí široké veřejnosti závazný křesťanský a biblický pohled na činnost a postoje LGBT.


  Gayové adoptovali ukrajinské dítě (3.3.2011)

  Sociální pracovníci se vyjádřili, že na Ukrajině je připraveno 30 000 dětí, které mohou být dány k adopci. Ptáme se: Mohou být tyto děti adoptovány homosexuály v zahraničí? Odpovědí je konkrétní případ: Koncem měsíce února byl takto adoptován dva a půlletý ukrajinský chlapec Samuel. Několik měsíců před tím byl zadržen na ukrajinských hranicích při nezdařeném pokusu o únos, a pak si ho vzala rodina jistého právníka ve Lvově. Nyní byl takzvaným manželským párem z Belgie – panem L. Gilaynu a jeho partnerem, lékařem kardiologem, koupen za 4,5 tisíce dolarů.


  Prodej ukrajinských dětí /otevřený dopis/ (13.3.2011)

  „Každoročně vyvážejí z Ukrajiny 4000 dětí, z nichž 2500 adoptují rodiny cizinců. 1500 dětí berou jedinci.“ (zpráva z 13.2.2008, poslankyně K. Lukjanová, článek: Pedofilové-cizinci vykupují děti z našich dětských domovů.) V Americe žije jistý pan Krüger (veřejný pedofil), který adoptoval tři chlapce z dětského domova v Chersonu. Na internetu doporučuje svým „společníkům“, aby si adoptovali děti z Ukrajiny: „Na Ukrajině s tím nejsou žádné problémy.“
  Je šokem dozvědět se, že na Ukrajině už tolik let probíhá obchod s dětmi. Ptáme se: Co dělá Ministerstvo spravedlnosti? Co dělá Ministerstvo vnitra? Kdo za tyto zločiny nese zodpovědnost?


  Tzv. křesťanská církev LGBT (3.3.2011)

  Synod UPHKC tímto oficiálně informuje všechny křesťany Ukrajiny: Neexistuje, aby společenství aktivně žijících homosexuálů bylo nazýváno křesťanskou církví. Může být nazýváno nevěstkou antikrista, anebo sektou, ale v žádném případě nemá nic společného s křesťanstvím. Na tom nic nemění ani to, že ideologové LGBT lživě manipulují s pravdami Božího slova. Za jejich výklady Písma není Duch svatý, Duch Pravdy, ale duch lži. I ďábel na poušti citoval Písmo svaté samotnému Kristu. Je třeba znát jasný postoj Písma svatého a církevní Tradice. Bůh nazval homosexualitu (LGBT) ohavností, tedy nejzvrácenější formou hříchu. Jedině Trojjediný Bůh měl a má právo stanovit, co je hřích a co ne. Svatý Bůh homosexualitu odsoudil a nazval ji ohavností jednou provždy. Nikdo na světě nemá moc změnit spravedlivé Boží zákony.


  Právo adoptovat dítě mají na prvním místě homosexuálové (3.3.2011)

  Nejvyšší soud v Anglii potvrdil odmítnutí práva na adopci dětí křesťanským manželům Johnsovým z města Derby z důvodu, že jsou křesťané. Tito rodiče adoptovali předtím už 15 dětí a dobře je vychovali. Soud oznámil, že podle nových zákonů prioritu v adopci mají homosexuálové. O křesťanech se soud vyjádřil, že křesťanská výchova je na škodu dětem, protože je nevychovávají podle homosexuálních norem. Toto je postoj Nejvyššího soudu Anglie a zároveň pracovníků Komise pro lidská práva.


  Prohlášení Synodu biskupů Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (22.2.2011)

  My, biskupové Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve, spolu s její hlavou, vladykou Michajlem Osidačem, prohlašujeme:
  Učení a postoje Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve jsou plně křesťanské, biblické a katolické. Vyznáváme to, co vyznávala Ukrajinská řeckokatolická církev od počátku své existence kromě současných herezí. Vyznáváme Božství Kristovo i Kristovo vzkříšení, které je reálné a historické. Zavrhujeme všechny formy okultismu (magii, věštění, spiritismus). Věříme, že peklo je věčné. Současnými herezemi jsou: historicko-kritická teologie a falešná úcta k pohanství.


  Slovo života - Ř 3,30; Ř 4,3

  „Vždyť je jeden Bůh, který ospravedlňuje obřezané z víry a neobřezané skrze víru.”
  „Co říká Písmo? ‚Abraham uvěřil Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost.‘“


  Morální podpora prezidenta (2.3.2011)

  V tomto měsíci má prezident už jen podepsat rozhodnutí ministra spravedlnosti O. Lavrynoviče o přijetí dodatku do Konvence práv dítěte OSN. V podstatě jde o praktické zavedení juvenilní justice, která bude brát děti především zámožným občanům Ukrajiny a nepomůže ani intervence samotného prezidenta ani vás, i kdyby se jednalo o vaše děti či vaše vnuky.
  Prosíme vás, morálně podpořte pana prezidenta, aby tento zákon v žádném případě nepodepisoval.


  „Tolerance“ – průlom homosexuality do školství (3.3.2011)

  V ukrajinských školách je už nyní v rámci programu OSN zaváděn fakultativní kurs pod názvem „Tolerance“. Například jedna lekce má název Havajský večírek. Obsahuje 40 učebních hodin a probíhá ve formě tréninku a rolových her. Jsou k tomu vyškoleni speciální pedagogové a psychologové, jací děti učí, aby pochopily a vnitřně přijímaly cizí kulturu, pohanské náboženství a zvyky i homosexuální orientaci. Tento projekt OSN má pokrytecký název: „Vytvoření bezpečného prostředí pro mládež Ukrajiny.“ Ve skutečnosti má zcela opačný cíl – zničit přirozené rozlišování dobra a zla i přirozenou opozici vůči zlu. Představitel homosexuálů na Ukrajině se k tomuto předmětu vyjádřil, že v dalších hodinách začnou homosexuálové v rámci výuky vystupovat před žáky.
  Jinými slovy jde o zavedení bezbariérové propagace homosexuality na Ukrajině zvláště ve školním roce 2010/2011.


  Církevní farizeismus (21.1.2011)

  Bývalá křesťanská území jsou proniknuta duchem zvrácenosti. Většina už nerozlišuje základní lidské hodnoty a nerespektuje základní mezilidské vztahy.
  Toto největší prokletí v dějinách lidstva, jaké dopadá na celou společnost, mají na svědomí falešní proroci – heretičtí teologové a falešní apoštolové (apostatická hierarchie). Církev pod vedením těchto zrádců není světlem ani cestou ke spáse, ale je tmou a cestou do záhuby. Tito odpadlí pastýři nesou zodpovědnost za připravovanou genocidu národů, tedy za peklo na zemi i po smrti. Kdyby Ježíš přišel nyní, nic jiného by neřekl, než to, co řekl před 2000 lety: „Metanoite – změňte myšlení a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15) „Kdo uvěří, bude spasen, a kdo neuvěří, bude zavržen.“ (Mk 16,16)


  Podpora litevskému parlamentu (2.3.2011)

  Vážení poslanci Litevského parlamentu, morálně a duchovně podporujeme váš odvážný postoj ochrany nejzákladnějších práv dětí a mládeže.
  Vyhlášení EP z 19.1.2011 o tzv. „porušování slobody projevu a diskriminace na základě sexuální orientace v Litvě“ je porušením práv Litvy a její diskriminací. Demoralizační ideologie EU je daleko horší než ideologie fašismu odsouzená v Norimberku.


  Belgická jatka – nový eurostandard (1.3.2011)

  Dle oficiálních zpráv belgičtí lékaři nejen získávají orgány z osob, které se rozhodly pro eutanázii, ale také veřejně tuto praxi obhajují a navrhují k tomu směrnice. V roce 2008 spáchalo 705 osob sebevraždu eutanázií. Konference lékařů Belgie se vyjádřila, že jejich orgány byly v dostatečně kvalitním stavu, aby je bylo možno transplantovat.
  Z toho vyplývá, že pokud se jakýkoli občan dostane do nemocnice, už se z ní nemusí vrátit živý. Pokud bude politicky, nábožensky nebo jinak nevýhodný, eutanázie je beztrestným způsobem, jak ho usmrtit a obohatit se jeho orgány, popřípadě i jeho majetkem.


  Oznámení papeži (3.3.2011)

  Svatý otče, Synod biskupů UPHKC pro Vás vypracoval koncept pastýřského listu. Z Vaší strany stačí jen ho přijmout za vlastní, popřípadě ho upravit. Chápeme Vaši těžkou situaci. Modlíme se za Vás, ale velmi nás zraňuje, že jste se rozhodl blahořečit papeže apostatu Jana Pavla II. a oslavovat tragické jubileum setkání v Assisi, které vneslo do církve totální rozklad. S velkou bolestí Vám musíme oznámit, že pokud neodvoláte beatifikaci Jana Pavla II., náš Synod bude povinen před celou církví zveřejnit Vaši apostazi a v důsledku toho i Vaše vyloučení se z církve, stejně jako i vyloučení z církve papeže Jana Pavla II.


  Koncept pastýřského listu „Čiňte pokání a věřte evangeliu!“

  Drazí katoličtí křesťané, na prahu postní doby se na Vás jako nástupce římského biskupa Petra obracím slovy samotného našeho Pána a Spasitele: „Změňte myšlení a věřte evangeliu!“ Myšlení křesťana v Evropě i v jiných částech světa je ovlivňováno mnoha negativními amorálními a neopohanskými proudy. Mnozí křesťané už nerozlišují pravdu a lež, hřích a ctnost. Vliv světa na křesťana přehlušuje vliv Božího slova a společenství církve.
  Drazí bratři a sestry, jsem jenom slabý člověk, jakým byl i apoštol Petr, který třikrát zapřel svého Pána. Petr konal pokání a k tomu jsem se rozhodl v této postní době i já.
  Proto v tomto pastýřském listu vyhlašuji zrušení beatifikace Jana Pavla II. a zrušení plánovaného setkání v Assisi s představiteli pohanských náboženství. Prosím, podpořte můj krok modlitbami, abych, až budu stát před Božím soudem a budu se zodpovídat za celou církev, obstál a nebyl zavržen jako apoštol Jidáš.


  Budeš zrádce anebo hrdina (16.2.2011)

  Žijeme ve dnech, kdy jsou poslanci prostřednictvím psychologických, finančních a jiných mechanismů tlačeni k tomu, aby odsouhlasili změny zákonů, které ve své podstatě vedou pomalu a rafinovaně k ztrátě samostatnosti Ukrajiny, k přijetí amorálního zákonodárství a k tiché genocidě národa.
  Jak se má dnes každý poslanec orientovat?
  Prostředkem k duchovní i fyzické genocidě je změna zákonů zaváděná zrádci národa. Dnes je třeba se proti této skryté genocidě národa radikálně postavit. Heslo: Za Boha a Ukrajinu! Kéž každý Ukrajinec, především každý poslanec, odmítne ducha zrady a stane se pravým hrdinou!  Listy z UA 2/2011

  Další zločin Ministerstva spravedlnosti (15.2.2011)

  Ministr spravedlnosti Olexandr Lavrynovič dne 14.2.2011 oznámil, že se Ukrajina zúčastní na rozpracování dodatku do Konvencí OSN. Dětem je dána možnost bezprostředně podávat žaloby na své rodiče přímo do OSN. Jinými slovy, pomocí intrik a ignorováním ukrajinských zákonů i Konstituce je zaváděna juvenilní justice.


  Slovo života – Řím 3,25

  „Jehož Bůh vydal za smírce skrze víru v Jeho krev, k ukázání své spravedlnosti skrze odpuštění předešlých hříchů.“


  Reforma kněžstva (28.1.2011)

  Svatý otče, reforma církve musí zahrnovat reformu kněžství. Současný kněz prošel heretickou formací. Tragedií je, že ji za heretickou nepokládá. Tento kněz je atomizován a bombardován informacemi, za nimiž je duch světa. Takový kněz nemá ani světlo ani sílu, aby se mohl postavit proti duchu světa a v síle Ducha Božího svědčit o evangeliu a jeho moci. Má-li nastat pravdivá reforma, musí být vytvořeny podmínky k obrácení a k duchovnímu životu.


  Reforma věřících (28.1.2011)

  Svatý otče, v rámci nutné reformy církve je nutná i reforma Božího lidu. Katoličtí křesťané jsou vystaveni silnému tlaku světa. Těžko se orientují v současném duchovním zmatku, který je zapříčiněn ignorací Božích zákonů a zaváděním antizákonů ze strany EU a OSN. Rovněž jsou dezorientováni v důsledku vnitřní krize církve. Kněží nehlásají Boží slovo v moci. Hierarchie zradila základní pravdy evangelia. Důsledkem je masový, vnitřní i zevnější odpad.


  Reforma kněžské formace (28.1.2011)

  Svatý otče, reforma církve je spojena s reformou nové kněžské generace. Ta spočívá ve změně ducha. Místo ducha relativismu a racionalismu máme přijmout Ducha Kristova. Na první místo musí být postaveny základní pravdy naší spásy. Ty musí být neustále zdůrazňovány. Heretický pohled na Písmo musí být odstraněn. Písmo není žádná kniha mýtů. Písmo je živým Božím slovem. V této změně myšlení a v této změně ducha spočívá reforma budoucí kněžské generace.


  Eurostandardy = genocida (15.2.2011)

  Politiku Ukrajiny ovládla magická hesla: „vyrovnání s eurostandardy“ a „lidská práva“. Demagogové EU je neustále opakují. V době komunismu Západ fascinoval východ svou svobodou a blahobytem. Nyní však Západ přijal totalitní ideologii, která je horší než nacismus a komunismus a která cílevědomě směřuje ke genocidě národů. Tuto genocidu si způsobí každý národ sám tím, že přijme tzv. eurostandardy. Co to jsou eurostandardy?


  Slovo života - Ř 3,23-24

  „Všichni zhřešili a nemají slávy Boží. Spravedliví učinění bývají zadarmo, milostí jeho, skrze vykoupení, které se stalo v Ježíši Kristu.“


  Zrušení beatifikace a setkání v Assisi (17.2.2011)

  Svatý otče, Vy jako Petr, jste povinen na prvním místě chránit čistotu víry. Skrze gesto blahořečení a gesto v Assisi činíte totální opak. Jménem Trojjediného Boha Vás před všemi křesťany, nejen katolíky, veřejně vybízíme a zapřísaháme: Zrušte plánovanou beatifikaci apostaty Jana Pavla II.! Zrušte tragické jubileum assiské apostaze!
  Po nedělním „Anděl Páně“, kdy veřejně vystoupíte, krátce a jasně odproste celý katolický svět za pohoršení, které jste dal Vy i za pohoršení které dal Jan Pavel II. gestem v Assisi. Zrušte plánovanou beatifikaci i synkretistické jubileum! Buďte statečný, myslete na Boží soud, na věčnost i na miliony duší, za které nesete zodpovědnost.


  Výzva ukrajinské mládeži (17.2.2011)

  Drazí studenti a mládeži Ukrajiny! Nekritická euforie z tzv. evropských standardů pronikla každou oblast veřejného života. Je třeba si uvědomit, že jste se ocitli v duchovní revoluci. Všechny lidské hodnoty jsou totálně převráceny a úskočnou změnou zákonodárství se nastolují antihodnoty.
  Jaké je řešení? Buď se rozhodnete, že budete respektovat svědomí, Boží zákony, morální hodnoty a na první místo postavíte věčný život a s ním spojenou lásku k Bohu a k bližnímu, anebo se stanete otroky a nástroji ducha lži a smrti. Doba, do které jste postaveni, vyžaduje hrdiny! Buď budete hrdiny nebo zrádci. Rozhodněte se! Zmobilizujte se proti zrádcům národa a zachraňte Ukrajině nezávislost a morální hodnoty. Tím zachráníte sebe i Ukrajinu před duchem antikrista a jeho plánovanou genocidou. Přijměte Ježíše Krista za svého osobního Spasitele a Pána! Přijměte Jeho Ducha a staňte se Kristovými svědky – martyrés (Sk 1,8).


  Pokus o trojnásobný ideologický puč na Ukrajině (16.2.2011)

  Dne 15. února 2011 se veřejnost Ukrajiny dozvídá, že Parlament Ukrajiny přijal nový zákon, týkající se adopce dětí.
  Konvence protiřečí Rodinnému kodexu Ukrajiny. Konvence dovoluje jednomu muži nebo ženě, homosexuálovi či lesbě – pokud jsou Ukrajinci, adoptovat dítě.
  Státní úředníci se dopustili zločinů proti ukrajinské Konstituci a ukrajinskému národu. Dochází tak k likvidaci morálních a duchovních hodnot Ukrajiny.


  Výzva k duchovní mobilizaci ukrajinského národa /pastýřský list biskupů UPHKC/ (11.2.2011)

  Synod biskupů UPHKC tímto před Bohem i před celým národem vybízí:
  1) aby vláda Ukrajiny mocí svého úřadu bez odkladu zrušila protikonstituční legalizaci Rady LGBT,
  2) aby každý poslanec parlamentu vznesl v této historické chvíli požadavek na zrušení Rady LGBT,
  3) aby každá politická strana vznesla požadavek na zrušení Rady LGBT,
  4) aby každé vedení církve iniciovalo své věřící k aktuálnímu protestu za zrušení Rady LGBT,
  5) aby každý občan alespoň písemně vyjádřil svůj požadavek na zrušení Rady LGBT a zaslal jej prezidentovi či předsedovi vlády Ukrajiny.


  Diagnóza ideologie EU (9.2.2011)

  Vážený pane prezidente, musíme Vás upozornit na destruktivnost ideologie EU. Vy za ni nesete zodpovědnost a za ni budete souzen Bohem i lidstvem. Jde nejen o časný soud a časný trest, ale o Boží soud a věčný trest. Celý současný systém EU vede k démonizaci, k duševní, duchovní i fyzické genocidě národů, a to nejen Evropy (př. Evropa nutí africké státy k homodiktatuře a k tomu dává velké finanční subvence).


  Reforma hierarchie (28.1.2011)

  4872 biskupů včetně všech kardinálů víru nevyznali. Zůstali v jednotě s herezemi a s duchem apostaze. Nezákonně okupují církevní úřady. Svolávají na církev i na dané území prokletí. V čele církve nemohou stát zrádci a zbabělci.
  Jaké je řešení? Jediným řešením je, abyste Vy, Svatý otče, ustanovil reformní tým pravověrných biskupů. Tito spolu s Vámi započnou reformu církve. Vyberou pak z pravověrných kněží novou hierarchii. Ta s nimi bude spolupracovat na vnitřní i zevnější reformě církve! VIDEO


  Proč nemůže být Jan Pavel II. blahořečen (27.1.2011)

  Svatý otče, před každou kanonizací musí být prověřena všechna díla kandidáta, zda jsou ve shodě s katolickou naukou. Váš předchůdce Jan Pavel II. se dopustil několika zločinů proti víře. Ovocem byl masový odpad od Krista i od církve.
  Svatý otče, Jan Pavel II. nesmí být beatifikován, ale naopak, musí být exkomunikován. >>VIDEO


  Závazné vyjádření k homosexualitě (27.1.2011)

  Apoštol Pavel v listě k Římanům 1,18-26 ukazuje na kořen homosexuality. Je jím nevěra a pohanské modlářství. Nevěra je základem historicko-kritické teologie, takzvané HKT. Pohanské modlářství je základem falešné úcty a démonismu. Falešná úcta je vyjádřena v deklaraci Nostra aetate. Démonismus je praktikován na takzvaných mírových setkáních v Assisi. Platí zákon: HKT + duch Assisi = Sodoma. Tedy současná invaze homosexuality je důsledkem apostaze a přijetí ducha antikrista do srdce církve.
  Svatý otče, v této historické chvíli jste povinen dát věřícím jasné pastýřské slovo. >>VIDEO


  Blahořečení a Assisi? (25.1.2011)

  Svatý otče, první den v roce proletěla celým světem šokující zpráva. Vy jste potvrdil apostatické gesto v Assisi. Chcete ho zopakovat a kanonizovat. Citujeme: „... abychom si připomněli velké historické gesto mého předchůdce a slavnostně obnovili závazek věřících všech náboženství, žít vlastní náboženskou víru jako službu míru.“
  Svatý otče, uvědomte si, že jste se potvrzením assiského gesta postavil proti Kristu a proti Jeho Tajemnému Tělu – Církvi.
  Stavět pohanské modlářství na stejnou úroveň s evangeliem je hereze maxima. >>VIDEO


  Varuje dnes Bůh lidstvo? (25.1.2011)

  V posledních měsících se stalo mnoho přírodních katastrof, které postihly naši zem. Jde o zemětřesení, tsunami, povodně, vulkány, požáry, úkazy s tisíci mrtvými ptáky, rybami a uhynulými zvířaty. Mezi tyto katastrofy patří i nečekaný pád obrovského srdce zvonu míru, zvaného Petr, v německém Kolíně. Má rozlomení srdce zvonu souvislost s papežovým pozváním na tzv. mírové setkání s pohany v Assisi? Bůh nedá mír těm, kdo se klanějí démonům (viz. 1Kor 10,20). >>VIDEO


  Vystoupení Ruska z PS RE (21.1.2011)

  Představitel gayů v Rusku oznámil, že na květen tohoto roku je naplánován gay-pride. Veřejně prohlásil: „Pokud nám nebude dovolen, Rusko může být potrestáno vyloučením z PS RE“!
  Bělorusko bylo vyloučeno z PS RE a je ve výhodném postavení. Ať i Rusko spolu s Ukrajinou zruší své členství v PS RE, a to co nejdříve! Toto je jediné řešení, jak se zavčas vymanit z pout nové celosvětové diktatury.


  Změna zákonů, či vystoupení z PS RE? (19.1.2011)

  12.1.2011 potvrdil prezident Ukrajiny „Plán opatření“ k Rezoluci PS RE 1755(2010) týkající se změny zákonů a Konstituce. Proč musí Ukrajina měnit své zákony? Jen proto, aby si připravila cestu vstupu do EU? I kdyby Ukrajina vstoupila do EU, jaké výhody bude mít? Ztratí svou samostatnost, ale její ekonomická úroveň se nezvýší.
  Co pomohou Ukrajině dotace EU a OSN, když za ně prodá svou budoucnost?! Z mladé generace se uzákoněním homosexuality a juvenilní justice stanou umělí sirotci, sexuální zvrhlíci, narkomani, alkoholici a cyničtí zločinci, kteří budou masově vymírat na AIDS!


  Důsledky navrhovaných změn do zákona Ukrajiny „O svobodě svědomí a náboženských organizacích“ (21.1.2011)

  Do 1.2.2011 mají být schváleny změny do Zákona o svobodě svědomí a náboženských organizacích. Jestliže se dnes hovoří o redakci tohoto zákona, je třeba na prvním místě zdůraznit to nejpodstatnější: Ukrajina je křesťanský stát, jehož území a obyvatelé jsou již více než 1000 let nerozlučně spjati s křesťanskou vírou.
  Jestliže se ve změně zákona zdůrazňuje, že Ukrajina bude ve vztahu k náboženstvím a svobodě svědomí plnit normy mezinárodních smluv, je třeba zdůraznit, že křesťanské církve se ocitnou mimo zákon.  Listy z UA 1/2011

  Slovo života - Ř 6,4

  „Pohřbeni jsme tedy s ním skrze křest ve smrt, abychom, jakož z mrtvých vstal Kristus k slávě Otce, tak i my v novotě života chodili.“


  Otevřený dopis Ministru ochrany zdraví Ukrajiny (12.1.2011)

  V listopadu minulého roku proběhly v Kyjevě dvě konference. Obě usilovaly o změnu zákonů se skrytým cílem – prosazení homosexuality a bezbariérové šíření AIDS. Zdrojem a šiřitelem smrtelné infekce AIDS jsou především homosexuálové (MSM), ačkoli podvodně vystupují jako hlavní bojovníci proti AIDS.
  V „Plánu opatření“ stoupenci MSM diktují nejvyšším vládním orgánům, jak mají prosazovat ve společnosti zájmy a privilegia homosexuálů.


  Slovo života - Ř 6,3

  «Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt?»


  S.O.S. genocida Ukrajiny! (14.1.2011)

  Na Ukrajině denně umírá 12 mladých lidí na AIDS a přibývá dalších 70 nakažených! 17-ti leté AIDSem infikované děvče před smrtí volalo: „Nikdo mě před nečistým životem nevaroval. Líbala bych svým rodičům nohy, kdyby mě třeba i do krve zbili, ale zachránili mě před smrtí. Proč nás mladé, kteří nyní umíráme, nikdo nevaroval? Proč nás škola a masmédia klamaly?“
  Ukrajina má 360 000 infikovaných smrtelnou chorobou AIDS, kteří ve fyzickém a psychickém utrpení čekají na smrt! Jen za 10 měsíců roku 2010 bylo zaevidováno 20 000 nově infikovaných. Jejich počet neustále narůstá.
  Klademe esenciální otázku: Jak účinně zastavit vymírání celého národa na tuto smrtelnou chorobu?


  Arcibiskup M. Osidač – další oběť psychologické manipulace (15.1.2011)

  Arcibiskup Michael slouží až doposud věřícím v Kuníně. Tato farnost přešla před dvaceti lety spolu s ním z pravoslavné církve do řeckokatolické. Do Kunína přijelo 5 mužů a jedna novinářka s kamerou. Stařičký vladyka, který už měl tři infarkty, byl během vánočních svátků vyčerpán pastorační službou. Takto vyčerpán byl vystaven křížovému výslechu a manipulaci šesti nevítaných hostů. Videomateriál ze 2 hodin psychologického tlaku byl cílevědomě sestříhán na 5 minut. Touto video-kamufláží zamořili internet.


  Alarmující dopis Svatému otci (14.1.2011)

  Svatý otče, v těchto dnech celý svět obletěla zpráva, že 15.1.2011 chcete podepsat dekret o uznání zázraku, který má otevřít dveře procesu blahořečení Jana Pavla II. Některé zdroje dokonce mluví o blahořečení v měsíci dubnu.
  Tento krok považujeme za tragický omyl destruktivního charakteru, který bude mít dopad na celou církev, katolickou víru a spásu mnoha věřících.
  Kromě jeho vystoupení proti potratům a jiným škodlivým věcem, jsou v jeho životě přítomny skutky, které protiřečí Božímu zjevení a 2000-leté Tradici křesťanské víry. Máme na mysli gesto v Assisi v roce 1986 a 2002 a mnoho jiných synkretistických gest při jeho cestách po celém světě.


  Odpověď na pastýřský list hlavy UHKC L. Huzara (1.1.2011)

  Pastýřský list L. Huzara je skutečným šokem. Nás, Ukrajinskou pravověrnou řeckokatolickou církev (UPHKC), veřejně nazývá sektou. Termínem sekta vyvolává v každém člověku averzi a hrůzu. Sekty jsou nábožensko-okultní organizace, které pašují drogy či zbraně, likvidují své členy a organizují masové sebevraždy. Huzar se vůči nám dopouští hrubého očernění a rozpalování náboženské nenávisti. Na tyto zločiny se dle trestního zákoníku Ukrajiny vztahuje trest vězení 2-5 let. Podle Božích zákonů je jeho pastýřský list hříchem proti Duchu svatému, protože zcela vědomě převrací podstatu pravdy, a to s úmyslem likvidace Božího díla.


  Otevřený dopis zástupkyni ministra spravedlnosti Ukrajiny V. Lutkovské (3.1.2011)

  Vážená paní Lutkovská, je o Vás veřejně známo, že jste hlavní veřejnou lobbyistkou juvenilní justice, Pod „Koncepcí rozvoje kriminální justice nezletilých na Ukrajině“, ve skutečnosti zavádíte antizákony, které rapidně zvyšují zločinnost mládeže (viz Francie...). Připravovaná změna v trestním právu je součástí juvenilní justice a gender-gay politiky. Jejím ovocem je úplné zbavení rodičů práv na své dítě, privilegování adopce dětí homosexuály a rozšíření AIDS na Ukrajině.


  Veřejný dopis ministru školství, mládeže a tělovýchovy, Dmytrovi Tabačnykovi (6.1.2011)

  Vážený pane ministře, skrze mezinárodní struktury došlo ke globálnímu zavádění školních osnov na bázi tzv. sexuální výchovy. Na Ukrajině má tento „učební předmět“ název „Základy zdraví“. Vyučuje se od prvního až po jedenáctý ročník.
  Přímo v učebnicích jsou uvedeny kurzy „přípravy neplnoletých k budování rodiny“. Ve skutečnosti absolventi kurzu už nikdy nebudou schopni vybudovat plnohodnotnou rodinu.
  V učebnici „Základy zdraví“ je pod záhlavím „Jak předejít nákaze AIDS“ uvedeno: „četba erotické literatury, společné dívání se s partnerem na fotografie nebo filmy s erotickou tematikou (pornografie), laskání se s partnerem bez dotýkání se pohlavních orgánů, vzájemná masturbace.“ Vymyslet něco takového je šílenstvím a zločinem proti lidskosti.
  Vážený pane ministře, zrušte učební předmět „Základy zdraví“ na všech stupních a pod jakýmkoli názvem.


  Slovo života - Ř 6,16

  «Nevíte snad, že komu se vydáváte za otroky k poslušnosti, jste otroky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti, nebo poslušnosti k spravedlnosti?»
  Listy z UA - 2010


  Listy z UA 14/2010

  Novoroční dopis politikům Ruska, Ukrajiny a Běloruska (10.12.2010)

  Žasneme nad odvahou těch, kteří do zákonů evropských států během několika posledních měsíců prosadili antihodnoty homodiktatury ničící rodiny, šířící smrtelný AIDS a jiné vážné choroby. Udělejte i vy podobnou revoluci, ale vy prosaďte Boží a spravedlivé zákony. V Rusku, na Ukrajině a Bělorusku je ještě možné tuto duchovní revoluci vykonat! Není to však už možné v zemích EU, které ovládl totalitní systém antihodnot a smrti. Neztraťte v tomto roce šanci, kterou vám Bůh dává.


  Odpověď zástupci ministra zahraničních věcí Ukrajiny (18.12.2010)

  Vážený pane Klimkine, zmiňujete se o evropské integraci jako o klíčové prioritě politiky Ukrajiny. Na to Vám odpovídáme citací britského europoslance Nigela Farage: „EU své obchodní smlouvy a různé mezinárodní závazky využívá k tomu, aby vytvářela tlak na změnu zákonů především sousedních států EU.“
  Z toho vyplývá, že podstata evropské integrace nespočívá v ekonomice, ale v prosazování nové ideologie. Jejím základem je vnesení antihodnot do zákonů.


  Dopis německé kancléřce A. Merkelové (17.12.2010)

  Vážená paní kancléřko, 15. listopadu 2010 jste vystoupila před delegáty Křesťansko-demokratické unie s proslovem: „Němci se musí pozvednout k obraně křesťanských hodnot, na kterých je vybudována společnost.“
  Mluvit o křesťanských hodnotách je z Vaší strany cynismus. Vy jste prosadila systém, který nemilosrdně vnáší ducha morální, duchovní i fyzické genocidy nejen do Německa, ale i do celé Evropy. Pokud je řeč o holocaustu, který měl na svědomí německý fašismus, daleko horší holocaust, který je spojen s peklem a věčným zavržením, přichází skrze Vámi lstivě prosazenou Lisabonskou smlouvou. Na listině největších zločinců lidstva nyní zaujímáte první místo s Hitlerem, Stalinem, Pol Potem a Neronem.


  Vánoční list prezidentům a představitelům vlády na Ukrajině, v Rusku a Bělorusku

  V dnešní mimořádně těžké době je otázka politiky rovněž spojená s duchovním bojem - na jedné straně jsou síly temna a na druhé Ježíš a Boží moc. Člověk dnes nemůže být neutrální. Nemůže sloužit dvěma Pánům.
  Právě o těchto Vánocích je třeba se oddělit od systému, který v lidských duších ubíjí Krista. Tento systém představuje EU a její prodloužená ruka PS RE.


  Slovo života - Ř 6,23

  Odplata za hřích je smrt, ale dar Boží, život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu!


  Pastýřský list věřícím UPHKC

  Drazí kněží, řeholníci a řeholnice, seminaristé, terciářky a všichni věřící, v první dny roku 2011 slavíme Kristovo narození. Vánoční pozdrav „Christos raždajeťsja!“ není jen projevem zbožné tradice, ale je hlubokou realitou. Kristus se neustále rodí v srdcích těch, kteří Mu skrze pravdivé pokání ve svém srdci dávají místo. Kéž nejen v den Božího narození, ale po celý rok ať se Kristus denně rodí v našich srdcích. A nejen rodí, ale i přebývá. „Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích“ (Ef 3,17).


  Vánoční pastýřský list patriotům, deputátům a vedoucím politických stran ve městě Lvově

  Drazí ukrajinští patrioti, deputáti, politici, slavíme Vánoce, čas Kristova příchodu. Kéž Vtělený Bůh přijde do našich srdcí i na celou Ukrajinu! Vy buďte jako svatý Josef, který chránil bezbranné dítě Ježíše i svatou Bohorodičku před krutým Herodem, který se všemi silami snažil usmrtit narozeného Spasitele. Tím krutým Herodem je dnes ideologie antihodnot EU a OSN! Přestože jste v různých politických stranách, vytvořte v této kritické době v těchto základních věcech pravou jednotu.


  Vánoční pastýřský list kněžím a věřícím UHKC

  Drazí věřící řecko-katolíci, uchovejte si živou víru, dědictví svých otců a praotců, víru která vám může zabezpečit nejen věčnou spásu, ale i pravé štěstí v tomto životě. Vánoční pozdrav „Christos raždajeťsja!“ znamená, že Kristus se znovu a znovu rodí v srdcích těch, kteří Mu dají místo. Proto základem k přijetí živého Krista je pravdivé pokání, které má být našim celoživotním programem. Činit pokání znamená znovu vcházet do Božího světla a v tomto světle přiznávat před Bohem své hříchy, i ty nejmenší. V tu chvíli, kdy vcházíme do světla, o nás platí: „Jestliže chodíte ve světle, krev Kristova vás očisťuje od každého hříchu.“ (1J 1,7).


  Novoroční pastýřský list papeže Benedikta XVI.

  Drazí v Kristu, obracím se na vás jako nástupce svatého Petra zodpovídající za Kristovo stádce. Dnes je první den v novém roce, který je vstupem do druhé dekády třetího tisíciletí. Jaká je duchovní bilance a jaká je vize do nejbližší budoucnosti? Bilance je smutná. Uvnitř církve skandály s pedofilií a odpad na bývalých křesťanských územích pokračuje. V mnoha státech Evropy jsou chrámy zavírány anebo přeměňovány na mešity. Islamizace Evropy pokračuje, ale v islámských státech jsou křesťané pronásledováni a zabíjeni.


  Vánoční pastýřský list papeže Benedikta XVI.

  Drazí v Kristu, obracím se na vás jako pastýř, kterému byla svěřena zodpovědnost za vaši spásu.
  O Vánocích si připomínáme lásku Všemohoucího a Věčného Boha, který v podobě bezbranného dítěte přišel na svět, aby nás vyrval z krutého otroctví satana a hříchu a převedl do Božího království. Svou smrtí a vzkříšením přemohl hřích, ďábla i smrt a dal nám věčný život. Ten život je v Něm, nikde jinde.


  Vztah křesťanů a muslimů (8.12.2010)

  V podstatě každý týden (ne-li každý den) přicházejí zprávy o mučednické smrti nebo krutém pronásledování křesťanů na území muslimských států. Všichni křesťané na tomto území jsou v neustálém ohrožení.
  Co by se stalo, kdyby v křesťanské Evropě byl popraven nějaký muslim za to, že je muslim, že uctívá Korán a Alláha? Muslimové by vyhlásili celosvětový džihád a desetinásobně by se pomstili na nevinných obětech.


  Slovo života - Ř 6,21

  „Jaký jste tehdy měli užitek z těch věcí, za něž se nyní stydíte? Neboť jejich konec je smrt.“


  Pravá a nepravá rodina /otevřený dopis vedení OSN/ (3.12.2010)

  UNESCO v prosinci 2009 (ve spolupráci s UNICEF, WHO, UNAIDS, UNFPA /populační fond OSN/) vydalo dokument pod názvem Mezinárodní technický průvodce k sexuální výchově. Stanoví v něm témata a cíle vyučování.
  Antivýchova OSN normalizuje homosexualitu a transexualitu jako přirozenou součást života, a to je podvod a zločin vůči mladé generaci! Normalizováním zla učí děti zlo akceptovat jako dobro a nebránit se proti jeho negativním vlivům.


  Prosazování gender skrze feministky (2.12.2010)

  Vážení poslanci, obrací se na vás Synod biskupů UPHKC se závažným upozorněním. Dne 8.12.2010 má proběhnout zasedání parlamentu na téma: «Zajištění rovných možností žen a mužů». Tento návrh podaly poslankyně parlamentu paní I. Heraščenko, paní O. Herasymjuk, a paní O. Kondraťuk. Jejich hlavním cílem je vnést do zákonů Ukrajiny antihodnoty EU a antimorálnosti, které ničí jedince a rozkládají rodinu i celou společnost.
  Navrhujeme, aby byl nejen zrušen návrh na zasedání parlamentu 8.12.2010, ale aby poslankyně parlamentu paní I. Heraščenko, O. Herasymjuk a O. Kondraťuk byly odvolány z funkce a souzeny za prosazování zločinné ideologie.


  Násilné zavedení homodiktatury v EU (1.12.2010)

  23. listopadu 2010 Evropský parlament rozhodl násilně přinutit všech 27 států EU k přijetí sňatků homosexuálů.
  V oficiálních dokumentech se tento teror, který likviduje suverénnost států a vnucuje jim amorálnost, pokrytecky definuje jako „posílení rodiny s cílem demografického rozvoje Evropy“. Tito demagogové si dělají z normálních lidí blázny. Prosazují zákony, které demoralizují a likvidují normální rodinu, která přináší a vychovává potomstvo, a přitom to nazývají rozvojem rodiny. Pod tímto heslem zavádějí antirodinu dvou zvrácených lidí vedoucí k vymření národů.


  Výzva k pokání /pastýřský list papeže Benedikta XVI./ (3.12.2010)

  Vážení političtí i náboženští představitelé krajin EU, jako nástupce apoštola Petra jsem povinen reagovat na vyhlášení EU ze dne 23.11.2010. Europarlament násilně přinutil všech 27 států EU k přijetí sňatků homosexuálů, a tím prakticky zlikvidoval zákony jednotlivých států vycházející z jejich Rodinného kodexu.
  V této kritické době dopadá hlavní zodpovědnost za obranu víry a mravů na úřad svatého Petra, který zastávám. Jsem si plně vědom nejen zodpovědnosti před Bohem a před všemi křesťany, ale i před celým lidstvem. Mou povinností je pravdivě hlásat evangelijní i morální pravdy. Jejich přijetí přináší požehnání, jejich odmítnutí prokletí pro celé národy. Nemohu proto mlčet!  Listy z UA 13/2010

  Dopis Stephenu Harperovi, Premiérovi Kanady (26.10.2010)

  Vážený pane premiére, dne 25.10.2010 jste navštívil prezidenta Ukrajiny V. Janukoviče. Vaše návštěva se týkala problému diskriminace a svobody svědomí ukrajinských občanů. Pan prezident V. Janukovič Vás ujistil, že na Ukrajině diskriminace neexistuje. Můžeme potvrdit, že je to pravda až na jednu výjimku, která ovšem nezáleží na prezidentovi Ukrajiny, neboť je v té věci pod politickým tlakem vedení UHKC a vatikánských dikasterií. Jedná se o náboženskou diskriminaci, tedy nezákonné odmítání registrace Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církvi (UPHKC).


  Otevřený dopis Cyrilovi Vasiľovi SJ, sekretáři KVC (15.11.2010)

  Vážený Monsignore, tímto Vám oznamujeme zločiny hierarchie UHKC. Plně za ně zodpovídáte především Vy, neboť jste velmi dobře informován o situaci v UHKC, ale vše kryjete mlčením.
  Jste vinen za to, že apostatické vedení UHKC nezákonně zabraňuje v registraci UPHKC, a tím se společně s heretiky dopouštíte náboženské diskriminace.
  Nesete plnou zodpovědnost za události, které se v posledních dnech staly v Čortkově (Ternopilská oblast). Samozřejmě, že máte jednostranné informace od heretiků, ale jste natolik inteligentní, že jste schopen si sám udělat objektivní obraz skutečnosti.


  Slovo života - Ř 6,19

  „Jako jste vydávali své údy za otroky nečistotě a nepravosti k činění nepravosti, tak nyní vydejte své údy za otroky spravedlnosti k posvěcení.“


  3 miliardová návnada pro Bělorusko (9.11.2010)

  Vážený pane prezidente, 19.12. 2010 mají být prezidentské volby v Bělorusku. Ministr zahraničních věcí Německa G. Westerwelle a ministr zahraničních věcí Polska R. Sikorskyj Vám jménem vedení EU slibovali 3 miliardy euro. Přijetí 3 miliard z EU je podmíněno ztrátou demokracie a přijetím totalitního systému spojeného s antizákony a antihodnotami EU.
  Vy jako křesťan chraňte křesťanský národ před duchem antikrista a naopak zasvěťte celý národ Ježíši Kristu. Iniciujte blok východní Evropy, aby tyto národy mohly společně obstát před hroznou epidemií, kterou je antimorální ideologie EU.


  Vyjádření Synodu biskupů Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve k rezoluci 1728 /1. část/ (5.11.2010)

  PS RE 29.4.2010 vydalo rezoluci No 1728 pod názvem „Diskriminace na základě sexuální orientace a genderní identity“. Synod Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC) zodpovědně prostudoval materiál Rezoluce 1728 (2010) PS RE. Zjevným a prvořadým cílem této rezoluce není pomoc lidem LGBT, ale je to reklama a popularizace protipřirozených a zvrácených orientací.
  Tímto vyzýváme Radu Evropy, aby rezoluce No. 1728, která je proti přirozeným a Božím zákonům, byla zrušena. Vyzýváme rovněž všechny křesťany, aby učinili maximum k jejímu zrušení, protože tato rezoluce je zločinnou ideologií proti lidskosti a vzpourou proti Bohu.


  Vyjádření Synodu biskupů Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve k rezoluci 1728 /2. část/ (4.11.2010)

  Náš Synod jménem Božím vyzývá především představitele RE a představitele EU, aby se odřekli démonské lži a postavili do pravého světla rezoluci 1728 a antizákony Lisabonské smlouvy.
  Rezoluce 1728 a celý ideologický systém, který reprezentuje, je démonský a musí být zrušen. Celá Evropa by měla vyjít do ulic a veřejně manifestovat za zrušení protilidské a zločinecké rezoluce 1728. Pokud PS RE rezoluci 1728(2010) nezruší, ať každý národ Evropy vystoupí z tohoto zločineckého systému, který vede národy ke genocidě. Pokud Evropa bude činit pokání, Bůh ji zachrání. Toto je Boží zaslíbení dnes!


  Ráj anebo genocida Ukrajiny (6.11.2010)

  Pane prezidente, nejezděte 22.11.2010 do Bruselu, jakékoliv návštěvy z EU i do EU zrušte do té doby, dokud nebude vytvořen blok východních států, který bude moci společně čelit ekonomickému a ideologickému tlaku, směřujícímu k likvidaci a genocidě Ukrajiny. V době reformy jakýkoli kompromis s duchem zrady znamená prohru. Západní struktury na Ukrajině cílevědomě sledují pozvolný rozklad. Jejich cílem je zničení Ukrajiny, proto reformu musí konat pevná ruka.


  Duch satanismu v OSN /otevřený dopis členským státům OSN/ (10.11.2010)

  Valné shromáždění OSN 25.10.2010 projednávalo radikální požadavek Vernora Muñoze na zavedení povinné sexuální výchovy dětí od 5-ti let ve všech státech, které jsou součástí OSN.
  Jak je možné, že tak zvrácený požadavek OSN vůbec řeší? Tragedií je, že toto amorální šílenství obhajovali i zástupci zemí EU!
  Vybízíme morální lidi, kteří zastupují své státy v OSN a postavili se proti této zločinecké ideologii OSN, aby veřejně vystoupili, a tak se oddělili od satanského ducha, který se vtělil do této mezinárodní organizace.


  OSN – sexuální démonizace dětí (11.11.2010)

  Svatý otče, oznamujeme Vám, že dne 10.11.2010 náš biskupský synod UPHKC reagoval otevřeným dopisem členským státům OSN na požadavek zavedení povinné sexuální výchovy. Požadavek byl vznesen 25.10. 2010 a týká se dětí od pěti let.
  Prosíme, abyste v moci Boží autority vystoupil proti zvrácené ideologii OSN, která chce budoucí generaci démonizovat skrze zvrácenou sexualitu. Prostřednictvím školních osnov se obětmi mají stát děti už od 5-ti let! Svatý otče, buďte statečný, nemlčte, promluvte v Boží autoritě, zastaňte se bezbranných dětí!


  Druhá žaloba na diskriminaci UPHKC (1.11.2010)

  Jsme velmi zarmouceni, že Štrasburský soud na naši žalobu, kterou jsme Vám zaslali nejen faxem, ale i oficiální poštou, vůbec nereagoval. Uběhl měsíc, a my nabýváme přesvědčení, že všechny dokumenty o lidských právech týkající se náboženství a víry jsou jen cárem papíru a celý tzv. boj proti diskriminaci se týká pouze prosazování zvrácených privilegií homosexuálů proti bezbrannému obyvatelstvu.


  Otevřený dopis prezidentům Evropy (27.10.2010)

  Vážení prezidenti Evropy, nebojte se společně postavit za pravé lidské hodnoty. Odvážně odmítněte nemorální antihodnoty homodiktatury a eutanázie. Rovněž se postavte za morální a duchovní obrodu svého národa. Zasvěťte svůj národ Ježíši Kristu jako Králi, aby Jeho duchovní království pravdy a lásky vešlo do srdcí všech křesťanů, ale i těch, kteří upřímně hledají pravdu a spravedlnost. Neraďte se s apostatickou katolickou hierarchií, ale raďte se pouze s takovými kněžími, kterým leží na srdci pravdivá obnova církve i národa. Vaše gesto zasvěcení Ježíši Kristu bude hodnoceno jako bláznovství. Ale právě skrze toto bláznovství Bůh chce zachránit Váš národ před duchovní i fyzickou genocidou.


  Svoboda slova - 2x Sedmidenní diskuze o nejaktuálnějších otázkách (28.10.2010)

  V posledních dnech probíhá v masmédiích jednostranná propagace amorálnosti (homosexuality, transsexuality 11.10.2010 UT-1). Tato propagace se stupňuje. Druhé straně prostor dán nebyl. V rámci svobody slova proto navrhujeme toto spravedlivé řešení: první cyklus sedmidenní veřejné diskuze od neděle 14.11. do soboty 20.11. 2010 v některém z předních televizních kanálů. Ať je vyčleněn optimální čas dvou hodin přímého přenosu; hodinu času zástupcům Synodu biskupů UPHKC a rovněž hodinu opozici. Tento čas bude rozdělen na 5-ti nebo 10-ti minutové úseky. Navrhujeme, aby diskuzi vedl zástupce ukrajinské pravoslavné církve moskevského patriarchátu (UPC MP).  Listy z UA 12/2010

  Poslední šance /dopis Svatému otci/ (24.10.2010)

  Svatý otče, 20.10.2010 jste oznámil jména nových kardinálů, kteří se 20.11.2010 stanou členy likvidačního systému církve, který se nazývá kolegium kardinálů. Jde o 24 prelátů, kteří zradili církev a veřejně tvoří jednotu se současnými herezemi, které popírají podstatu evangelia. Za tyto hereze na ně dopadla Bohem vyslovená anathema v Gal 1,8-9. Opakujeme Vám, že pokud byste zemřel, žádný nástupce z apostatického sboru kardinálních zrádců nebude řádným papežem a církev, pokud chce zůstat církví, nesmí takového zrádce už poslouchat. Musí nastat oddělení od tohoto systému veřejné zrady Krista a Jeho evangelia.


  Zrušte memorandum ze dne 14.10.2010 (21.10.2010)

  Pane premiére, jsme šokovaní Vaší návštěvou v Bruselu, kde jste se 14.10.2010 setkal s předsedou skupiny Progresivní aliance socialistů a demokratů Evropského parlamentu. Během setkání bylo slavnostně podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Stranou regionů a Progresivní aliancí socialistů a demokratů s cílem integrace (anexe) Ukrajiny k EU.
  Ideologie EU je ideologií antihodnot, která je spojená se zločiny proti lidskosti, horšími než v nacismu. Přijmout tuto ideologii je zradou ukrajinské duše i ukrajinského národa.


  Rehabilitace primátora Moskvy (21.10.2010)

  Vážený pane prezidente, vyzýváme Vás nyní jménem Božím, abyste činil veřejné pokání za to, že jste zbavil primátora Moskvy úřadu, a tím otevřel dveře homosexualitě – primátora Moskvy nyní rehabilitujte a veřejně se distancujte od sympatií k homosexuální perverzitě. Pokud tak neučiníte, vybízíme tímto všechny pravoslavné biskupy, aby Vás vyloučili z církve.


  Pravdivá reforma Ukrajiny (20.10.2010)

  Pane prezidente, Západ neustále opakuje slovo „potřeba reformy na Ukrajině“. Pod tímto termínem si ale představuje deformu rodiny a sebezničení Ukrajiny. Usilují o zavedení homosexuálních pseudorodin a skrze juvenilní justici budou z posledních slušných rodin odebírat děti a dávat je homosexuálům k pedofilnímu zneužívání. Vedení Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC) Vás vyzývá k započetí pravé reformy...


  Žaloba na První národní televizní kanál TV1 za nedovolenou propagaci homosexuality, transsexuality a jiných morálních deviací (14.10.2010)

  Tímto žalujeme První národní televizní kanál TV1 za nedovolenou propagaci homosexuality, transsexuality a jiných morálních deviací.
  Dne 11.10.2010 od 10:00-11:20 byl na jmenovaném kanálu odvysílán program „Je lehké být ženou“. Relace tohoto typu devastují lidskou přirozenost a psychiku. Bohužel, podobné programy vysílají denně, a to už několik týdnů. Z toho důvodu žádáme, aby Prokuratura prošetřila tento závažný fakt a náležitě potrestala vedení TV1. Zároveň žádáme, aby Prokuratura zabezpečila, aby se v budoucnosti takové programy už nevysílaly.


  Otevřený list paní Hanně Hermanové (14.10.2010)

  Vážená paní Hermanová, s nadějí se obracíme na Vás, jako na osobu, která může v rozhodující kritické chvíli zachránit Ukrajinu před morální i fyzickou genocidou násilně zaváděnou EU skrze tzv. gender-gay rovnost a juvenilní justici.
  Buďte odvážná a silná a učiňte v této rozhodující chvíli všechno pro to, aby PREZIDENT DAL VETO na gender a juvenilní justici.


  Tvůj dopis zachrání Ukrajinu

  "Já, (jméno, příjmení), prosím Vás, pane poslanče / pane prezidente, nedovolte na Ukrajině přijetí: a) gender-gay zákonů, b) juvenilní justice. Nedopusťte ztrátu samostatnosti Ukrajiny!"


  Postoj křesťana vůči gay-aktivistům (9.10.2010)

  Démon sodomismu předložil představitelům křesťanských církví 7 direktiv (brožurka skupiny Gay Christian Network pod názvem „Homosexualita a vaše církev“), které v podstatě popírají Boží zákony i samotného Boha. Pokud se některý biskup, kněz či pastor otevře tomuto duchu, sám se stane homosexuálem či jejich advokátem.


  Jasné a závazné stanovisko církve k homosexualitě (13.10.2010)

  Hřích homosexuality je ohavností před Bohem. Pokud je získaná, pak je dvojnásobnou ohavností. Pokud je vrozená, pak je prokletím za rodiče či prarodiče, za jejich popírání Boha anebo za jejich hřích modlářství a okultismu. Co mají homosexuálové konat? Pravdivé a biblické pokání a ne dále hřešit pod hlavičkou tzv. křesťanských skupin gayů.


  Dopis hejtmanovi lvovského krajského úřadu (27.10.2010)

  Vážený pane Gorbale, obracíme se na Vás už třetím dopisem ve věci zastavení náboženské diskriminace, na které se Krajský úřad ve Lvově podílí. Dne 13.9.2010 jsme se na Vás obrátili a žádali o zastavení diskriminace věřících naší UPHKC.
  Žádáme Vás, abyste učinil alespoň minimální nápravu a umožnil, aby naše církev mohla alespoň spoluužívat chrám jezuitů spolu s vojáky, kterým prý byl chrám dán k bohoslužbám, které zde však nemají.


  STOP - 7-krát (22.10.2010)

  Svatý otče, předkládáme Vám i církvi modlitbu lítosti, lásky k Bohu a vtělování Božího slova. Sám vyzkoušejte a posuďte její ovoce.
  Boží slovo říká: „Sedmkrát za den...“ (Ž 119,164). Starozákonní i novozákonní církevní tradice zachovávala denní modlitební rytmus. Tento rytmus dodržoval sv. Pavel i apoštolé. Podobně sv. Bazil zdůraznil křesťanům potřebu modlitebních zastavení během dne.


  Základní principy nové formace (24.10.2010)

  Základním duchovním principem ve formaci budoucí kněžské generace je pravidlo: to je prvořadé, co se neustále zdůrazňuje. Krach několika kněžských generací nastal proto, že jako prvořadý byl postaven akademismus, a ne spása! Nebylo respektováno osvědčené pravidlo: „Natolik – nakolik, nic víc a nic méně.“ Natolik je třeba přijímat informace, nakolik slouží ke spáse. Natolik je třeba se jich zříkat, nakolik od spásy odvádějí.


  8 požadavků k zachování křesťanství v Evropě (15.10.2010)

  Svatý otče, oznamujeme Vám, že jsme se obrátili na moskevského patriarcha Kyrila s návrhem, aby podal PS RE konkrétní požadavky.
  V jednotě s ním se i Vy postavte za těchto 8 požadavků (odstranit ze zákonů RE propagaci homosexuality, zakázat sňatky homosexuálů, zakázat adopci dětí homosexuály, zrušit tzv. homofobní zákony, zakázat tzv. juvenilní justici, zrušit tzv. gender zákony, zakázat aborty, nedovolit eutanázii), které jsou nutné k záchraně křesťanství v Evropě.


  Otevřený dopis patriarchu Kyrilovi (14.10.2010)

  Ctihodný Patriarcho, dne 13.10.2010 Vás v Moskvě navštívil předseda PS RE, Mevlüt Çavuşoğlu a pozval Vás na návštěvu PS RE do Štrasburku.
  Stanovte PS RE konkrétní požadavky: odstranit ze zákonů RE propagaci homosexuality, zakázat sňatky homosexuálů, zakázat adopci dětí homosexuály, zrušit tzv. homofobní zákony, zakázat tzv. juvenilní justici, zrušit tzv. gender zákony, zakázat aborty, nedovolit eutanázii.
  Pokud na Vaše požadavky do jednoho měsíce, to je do 7.11.2010 PS RE nepřistoupí, vyzvěte ruskou vládu a ostatní země východní Evropy, aby z Rady Evropy vystoupily.


  Druhá výzva europarlamentu (22.10.2010)

  Vážení europoslanci, v naší výzvě z 21.10.2010 jsme vyjádřili své znepokojení nad tím, že z iniciativy EU byly za velké úplatky vytvořeny struktury, které mají za cíl anexovat Ukrajinu k EU a zavést antimorální zákony. Jde o legalizaci homosexuality, transsexuality, pedofilie a zároveň o zavedení diktatury, která prosazuje zločiny proti lidskosti, horší než ty, které byly odsouzeny v Norimberku. Jde o proces genocidy ukrajinského národa.


  Výzva europarlamentu dne 21.10.2010

  Vážení europoslanci, dnes večer, 21.10.2010, plánujete schválit rezoluci týkající se Ukrajiny.
  Znepokojuje nás vzrůst nedemokratických autoritativních tendencí EU vzhledem k Ukrajině. Znepokojuje nás mimořádná drzost EU, která se dožaduje konstitučních a soudních reforem na Ukrajině. Jsme znepokojeni tím, že masmédia na Ukrajině má v rukou EU a nedovoluje svobodu slova.
  Ideologie LS a ideologie EU je horší než nacistická ideologie odsouzená v Norimberku za zločiny proti lidskosti. Proto musí být odstraněna dříve, než způsobí genocidu Evropy.


  Návrh: Odmítnutí pozorovatelů z EU (22.10.2010)

  Pane prezidente, pane premiére, jsme pohoršeni diktátem ze strany EU týkajícím se voleb na Ukrajině!
  EU oznamuje, že volby budou kontrolovat dva pozorovatelé P. Kowal, J. Kozlowský se dvěma asistenty. Z toho jasně vyplývá, že EU chce manipulovat volbami ve svém zájmu. Tímto prakticky nedovoluje jiné myšlení ani jiný názor, což je výrazný znak diktatury.
  Pane prezidente, pane premiére, buďte mužní a řekněte jasné „NE“ Bruselu a totalitě a naopak „ANO“ demokracii.


  Kontrola PS RE na Ukrajině - odpověď paní Wohlwend, koreferentce PS RE (10.10.2010)

  Vážená paní delegátko PS RE, tímto odpovídáme na Váš výrok pronesený 5.10.2010 ve Štrasburku. Masmédia na Ukrajině už předem vytvořila umělou a lživou kampaň, že na Ukrajině se nedodržují základní lidská práva, demokracie a svoboda slova.
  Paní Wohlwend, tvrdila jste, že na Ukrajině jde o porušování práv. Ptáme se Vás: Vyšetřila jste příčiny sebevražd dvou matek v měsíci září v Poltavské oblasti? Ptáme se: Byla možnost v masmédiích celou tuto problematiku otevřít? Kdo má na svědomí tyto zločiny?


  Zavádění euthanasie skrze PS RE (15.10.2010)

  PS RE zavedlo trest smrti pro nevinné lidi – eutanázii, neboli sladkou smrt. Tento trest smrti je vykonán bez soudního rozsudku, bez udání viny, beze svědků. Není možno se nikam odvolat, protože agenti smrti (speciální psychologové) a vrazi v bílých pláštích (lékaři) jsou zákonem chráněni. Eutanázie zasahuje všechny vrstvy obyvatelstva bez rozdílu. Kdo se dostal do nemocnice, má smůlu. Odtud ho, podle nových mezinárodních závazků, smluv a rezolucí, může už také vyvést pohřební vůz.


  PS RE mění lékaře na vrahy (12.10.2010)

  Každý lékař, ať ateista či křesťan, ještě donedávna skládal Hippokratovu přísahu, že bude všemi prostředky usilovat o záchranu lidského života. Nyní je každý lékař Parlamentním shromážděním nucen, aby činil pravý opak a byl ochoten zabíjet nenarozené děti i takzvané neproduktivní a nežádoucí lidi (eutanázie). V Belgii, Holandsku a Německu je eutanázie uzákoněna.
  Synod UPHKC navrhuje, aby Ukrajina, Rusko, Bělorusko, Moldávie, Arménie, Gruzie i Srbsko vystoupily ze zločinecké organizace RE, která zavádí diktaturu a antizákony a je vedena démonem demoralizace (gender-gay) a smrti (aborty, eutanázie).  Listy z UA 11/2010

  Požadavek zrušení zákona z roku 2005 a vystoupení Ukrajiny z Rady Evropy (30.9.2010)

  8 září 2005 prezident V. Juščenko podepsal Zákon Ukrajiny 2866-IV „O zajištění rovných práv a možností žen a mužů.“ Synod Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC) žádá prezidenta i poslance Parlamentu, aby zrušili výše jmenovaný zákon který má mimořádně vážné důsledky na celou ukrajinskou společnost.


  Výzva všem politickým stranám na Ukrajině před volbami ke dni 31.10.2010 (25.9.2010)

  EU a PS RE se tyto dny pokrytecky dožadují reforem na Ukrajině. Pod těmito reformami si však představují antireformy – zavedení antihodnot a likvidaci samostatnosti Ukrajiny. Proto je třeba přistoupit k Pravdivým reformám. V této době musí každá strana na prvním místě jasně hájit suverenitu a nezávislost Ukrajiny před psychologickým a korupčním tlakem z EU a PS RE i jiných mocenských center Západu. V žádném případě nemůže reprezentovat lid Ukrajiny takový poslanec, který má ducha korupce a je ochoten prodat Ukrajinu i její morální hodnoty.


  Výzva pravoslavným biskupům na Ukrajině, v Rusku a Bělorusku (6.10.2010)

  Drazí biskupové, vy i my budeme stát před soudní stolicí našeho Pána Ježíše Krista a budeme skládat účty nejen sami za sebe, ale za duše, které nám Bůh, jako pastýřům, svěřil. Boží slovo říká, že „zbabělci nebudou mít účast v Božím království (Zj 21,8), ale účast v ohnivém jezeře“. Buďte odvážnými svědky Ježíše Krista v těchto těžkých dobách i za cenu mučednické krve.


  Pravdivá svoboda slova (7.10.2010)

  Pane prezidente, dne 4.-6.10.2010 vynáší PS RE verdikt nad Ukrajinou za to, že zde údajně není svoboda slova a demokracie.
  Ukažte, že na Ukrajině je pravdivá svoboda slova. V rámci demokracie a svobody slova: prosaďte, ať je stejný čas a prostor, který je v masmédiích věnován propagátorům gender-gay politiky, věnován i obhájcům pravdivých morálních hodnot!


  Ministerstvo pro rodinu zodpovídá za smrt ukrajinských matek (6.10.2010)

  Dne 15.9.2010 v Poltavské oblasti v Lochvickém okrese spáchala sebevraždu paní Julie, matka dvou dětí. Obě děti jí byly bezdůvodně a násilně odňaty. V zoufalství a v bezmocnosti proti totálnímu systému tzv. sociální péče (juvenilní justice) skočila pod vlak. Lidé z okolí svědčili, že byla vzornou matkou, nikdy nebyla opilá, ani nikdy nebrala narkotika. Měla přátelskou a veselou povahu. Místní masmédia ji po smrti hrubým způsobem očernila.


  Výzva k pokání /Prezidentu USA Barackovi Obamovi/ (1.10.2010)

  Vážený pane prezidente, tyto dny jste v kampani před volbami do Kongresu USA přesvědčoval, že jste křesťanem. Tvrdil jste, že žijete podle křesťanských principů, že se každý den modlíte a sloužíte národu. Ptáme se, komu vlastně sloužíte a ke komu se modlíte – k Bohu, nebo k satanu? Principy, které jste nechal uzákonit, jsou antikřesťanské. Tedy jste profesionálním lhářem a vrahem křesťanských duší. Je směšné maskovat ducha antikrista, kterému sloužíte, tvrzením, že u sebe nosíte obrázek Panny Marie.


  Křesťan ani upřímný Ukrajinec nemůže být zednářem (7.10.2010)

  Na Ukrajině je několik zednářských lóží a několik organizací, které jsou pod vlivem zednářů a jsou stejně tak jako zednáři podporováni ze Západu. Jde o řád Stanislava, řád Michaila, o Rotary club, Lions club...
  V poslední době zednáři získávají do svých struktur vlivné osoby. Jde především o lidi pracující v politice, v masmédiích, kultuře, sociální sféře, charitě, školství, v medicíně a dokonce i v náboženské oblasti.
  Kdo je zednářem či členem jejich řádů, je zrádcem Krista, zrádcem Ukrajiny a pokud se neoddělí od této struktury a zemře, bude věčně zavržen v pekle!


  Výzva k odstoupení /Prezidentu Ruska D.A.Medveděvovi/ (6.10.2010)

  Lobbyistické nadnárodní kruhy vytvořily tlak na Rusko. Starosta města Moskvy byl dne 29.9.2010 Vámi, pane prezidente, odvolán, a místo něj byl dosazen nový starosta, který hned 1.10.2010 dovolil gay-pride a tím otevřel dveře morální devastaci hlavního města a následně i celého Ruska. 15 gayů udělali slavnostní demonstraci a média do celého světa učinila reklamu, že Rusko přijalo tzv. gay-fenomén.
  Pane prezidente, tak, jako byl Vámi odvolán starosta Moskvy, tak i Vy musíte být odvolán Vaší politickou stranou, protože jste zradil národ stejně tak, jako zradil Jidáš Krista.


  Jsem proti násilí - diagnóza a prognóza (30.9.2010)

  Pravý boj proti násilí musí být spojen s pravdivou sebekritikou každého jedince. Totiž realita dědičného hříchu činí každého člověka egoistou, který má nepravdivý a nekritický pohled na druhého. Ježíš v evangeliu mluví o dvojím metru, o vidění třísky v oku bratra a o bojkotování trámu ve svém vlastním oku. Pravý boj proti násilí je postaven na pravdivých životních principech, které jsou součástí evangelia. Abychom mohli pravdivě bojovat proti násilí, musíme sami sobě činit násilí, protože síla lži a hříchu v nás každého táhne, aby činil zlo sobě i druhým a lhal sobě i druhým.


  Vytvoření Východní sjednocené Evropy (25.9.2010)

  Všechny východní státy Evropy by měla sjednocovat smlouva, která zákonodárství jednotlivých států buduje na křesťanských, přirozených i národních hodnotách. Tato smlouva by nedávala prostor k prosazování dekadentních antihodnot a demoralizaci společnosti gender-gay politikou.


  Jsem proti násilí (27.9.2010)

  Ministerstvo rodiny, mládeže a sportu finančně podporované z EU započalo na Ukrajině 1.8.2010 kampaň pod heslem „Jsem proti násilí v rodině“. Ve skutečnosti však nejde o boj proti násilí, ale naopak o jeho lstivé uzákonění. Nově zaváděné zákony směřují ke zničení základu lidské společnosti, kterým je rodina. Toto je zločin ideologie EU. Navíc EU na Ukrajině těmito zákony sleduje i ztrátu národní suverenity.


  Žaloba na vládu Ukrajiny za náboženskou diskriminaci (29.9.2010)

  Věřící Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC) se v souladu se zákony Ukrajiny už rok dožadují zákonné registrace před státem. Za vlády J. Timošenko Státní úřad Ukrajiny pro záležitosti národnostní a náboženské soustavně odmítal žádosti nejen o registraci centra UPHKC, ale i jednotlivých farních společenství.
  V březnu 2010 nastoupil nový politický směr a dalo se předpokládat, že ukončí toto bezpráví. Bohužel, nestalo se tak.
  Vážení soudci Mezinárodního štrasburského soudu pro lidská práva, veřejně vás tímto žádáme, abyste se zastali diskriminovaných pravověrných křesťanů na Ukrajině a pomohli jim k jejich zákonným právům. Vaším postojem k této kauze vynášíte rozsudek sami nad sebou.


  Projev prezidenta Ukrajiny v OSN (23.9.2010)

  Vážený pane prezidente, nás i celou Ukrajinu šokovalo, že dne 23.9.2010 jste ve svém projevu v OSN dvakrát propagoval politiku gender. Ptáme se Vás, jestli Vy s touto zvráceností a bezprávím skrývajícím se za pojmem gender souhlasíte. Jsme přesvědčeni, že jste jednoznačně proti, tedy kategoricky nesouhlasíte!
  Na Vaši obhajobu musíme zdůraznit dva důležité aspekty: 1) oklamání a 2) psychologická manipulace.
  Chápeme, že by bylo těžké a do určité míry kompromitující, kdybyste nyní měl odvolávat svůj projev a svoje vyjádření ohledně termínu „gender“. Ve svém projevu jste však také mluvil o nutné reformě na Ukrajině. V této situaci se od Vás vyžaduje mimořádné hrdinství – vystoupit jako skutečný a pravdivý reformátor, a to k upevnění nezávislosti ukrajinského státu na EU, a to po ekonomické, politické i duchovní stránce.


  Návrh k založení Ukrajinské národní strany (21.9.2010)

  Navrhujeme, aby i na Ukrajině byla po vzoru Evropské národní strany založena jedna hlavní strana, která bude spojovat všechny ostatní politické strany. Může mít název „Ukrajinská národní strana“ (UNS).
  Tato Ukrajinská národní strana (UNS) by měla chránit
  a) národní identitu Ukrajiny,
  b) kulturní a křesťanské dědictví ukrajinského národa.
  Pokud by tyto požadavky nesplňovala, v žádném případě by se nemohla nazývat Ukrajinskou národní stranou (UNS).
  Domníváme se, že založení Ukrajinské národní strany (UNS) přispěje ke sjednocení pravdivých vlasteneckých sil k obhájení národní suverenity a pravdivých morálních a duchovních hodnot Ukrajiny.


  21.9.2010 - zasvěcení Ukrajiny Bohorodičce

  Přesvatá Bohorodičko, Matko našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista a Matko nás, synů a dcer ukrajinského národa: vypros nám u svého Syna spasení a záchranu! Tvůj Syn zemřel za nás na Golgotě, aby nás vytrhl z krutého otroctví satana, aby nás zachránil před pekelným ohněm a naopak, dal nám věčný život v nebi. Ty jsi byla se svým Synem sjednocena na Golgotě, Ty jsi trpěla i za nás spolu se svým Synem. Ty jsi plná milostí, Ty jsi naše Matka! Úpěnlivě v této nejtěžší hodině voláme k Tobě: Zachraň Ukrajinu před morální, duchovní a fyzickou genocidou!


  Pravá reforma na Ukrajině /Prezidentovi Ukrajiny/ (17.9.2010)

  Jaké kroky v dané situaci navrhujeme pro pravdivou reformu na Ukrajině? 1) uzákonit morální hodnoty dle návrhu Deklarace „O důstojnosti, svobodě a právech člověka“, 2) Zrušte různé aktivity se Západem, konkrétně nejezděte už 20.9.2010 do centra OSN. 3) Zaveďte cenzuru masmédií. 4) Zrušte antimorální a destrukční gender-gay politiku a nedovolte prosazení homosexuálních zákonů, které tyto dny jsou s mimořádnou silou protlačovány. 5) Nech je prosazen zdravý reformní program skrze ministerstvo školství a kultury i skrze masmédia. 6) Urobte kontrolu ohledně masonů, kteří pracují v státních strukturách.


  Zasvěcení Ukrajiny Bohorodičce /21.9. svátek Narození Přesvaté Bohorodičky/ (19.9.2010)

  Prosíme všechny upřímné biskupy a kněze na Ukrajině, aby v úterý 21.9.2010 po ukončení bohoslužeb zasvětili Ukrajinu Bohorodičce!


  Odpověď na relaci rádia Svoboda s panem Volodimírem Vasilenkem ohledně Deklarace „O důstojnosti, svobodě a právech člověka“ (11.09.2010)

  V úvodu rádiové relace suverénně tvrdí, že Deklarace poslance Kolesničenka „O důstojnosti“ neobstojí proti kritice. Jaká je tato Vasilenkova kritika, kterou odpuzuje posluchače, aby Deklaraci ani nečetli a pokud ji budou číst, aby ji četli skrze jeho falešný pohled? Kritika pana Vasilenka sleduje svůj cíl: vyvolat averzi, a to pomocí emocí a falešného patriotismu. Snaží se vyvolat dojem, že Deklarace je jen jakýmsi místním církevním dokumentem, a to navíc převzatým z pravoslavné církve spojené s Ruskem, a proto prý tento dokument je neukrajinský a tedy škodlivý.  Listy z UA 10/2010

  Odpověď redaktorovi z Madridu (9.9.2010)

  Vážený pane redaktore, na Vaše otázky ohledně našeho svěcení a naší církve odpovídáme: Otázka nás a našeho synodu: Naše biskupská svěcení jsme oznámili Svatému otci a zveřejnili. Vyjádřili jsme, že pokud chce Svatý otec Benedikt XVI. vědět i všechny podrobnosti našeho svěcení, včetně fotografií, pak jsme kdykoli ochotni přijet na audienci a podrobnosti mu osvětlit. V západní církvi je za nedovolené biskupské svěcení exkomunikace. Tento zákon však v byzantské církvi není. Huzar jako apostata – tedy vyloučený z církve – nás exkomunikovat nemůže. Pokrytecky se o to pokusil skrze monstrproces, který se však obrátil proti němu a stal se jeho hanbou a usvědčením. Svatý otec, Boží lid ani my jsme výsledky jeho monstrprocesu nijak neakceptovali. Navíc biskupa může exkomunikovat pouze papež. Výjimkou je jen jedno – pokud se dotyčný biskup neexkomunikuje sám skrze veřejnou apostazi.


  Výzva k pokání eurokomisařům, europoslancům a prezidentům v EU (13.9.2010)

  Vážení političtí představitelé EU, komu vlastně sloužíte? Bohu anebo satanu? Jménem Boha, který je Stvořitelem celého vesmíru i lidské přirozenosti, jménem Božího Syna Ježíše Krista, který zemřel za naše hříchy na golgotském kříži a který bude i každého z vás osobně soudit, vás nyní vyzýváme: čiňte pokání! Oddělte se od zločineckého protilidského a satanistického systému LS, který vede ke genocidě Evropy. Staňte se v této situaci hrdiny i za cenu, že ztratíte svoji kariéru či finanční výhody. Postavte se za pravdivé a morální hodnoty a Boží zákony.


  Poděkování /Dopis V. Kolesničenkovi, poslanci parlamentu Ukrajiny/ (9.9.2010)

  Vážený pane poslanče, chceme Vám poděkovat jménem svým i jménem naší Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC) za Váš návrh zákona „O důstojnosti, svobodě a právech člověka“.
  Vaše vystoupení s návrhem zákona v posledním okamžiku, kdy jde o budoucnost Ukrajiny, pokládáme za mimořádně velký zázrak.
  Plně Vás podporujeme a modlíme se, aby návrh zákona nezůstal jenom návrhem, ale aby byl realizován. Víme, že to vyžaduje další tvrdý duchovní i duševní boj.


  Odpověď na kritiku rádia Svoboda k návrhu zákona poslance Vadima Kolesničenka „O důstojnosti, svobodě a právech člověka“ (8.9.2010)

  4.9. 2010 se rádio Svoboda spolu s falešnými patrioty a falešnými křesťany postavilo proti navrhovanému zákonu „O důstojnosti svobodě a právech člověka“. Jejich skrytým cílem je prosadit gender-gay zákonodárství spojené s juvenilní justicí a ztrátou národní suverenity. V pozadí stojí EU, která k tomu využívá různé formy úplatků a některé zrádce ukrajinského národa.
  Návrh zákona „O důstojnosti, svobodě a právech člověka“, je dnes mimořádně aktuální. Pokud nebude prosazen, pak připravované antizákony a antihodnoty přinesou prokletí na celou Ukrajinu a nastane duchovní, morální a fyzická genocida.


  Ukrajina už není zavázána EU /Dopis prezidentu a poslancům Parlamentu Ukrajiny/ (8.9.2010)

  Žádáme Vás, pane prezidente a poslanci Ukrajiny, abyste upustili od EU-integrace, neboť pokračování v této integraci by přivedlo Ukrajinu ke ztrátě suverenity, národní identity i morálních a duchovních hodnot křesťanství, které se vtělovaly do života lidí více než 1100 let.
  Protože uzákoněním Lisabonské smlouvy v EU došlo ke změně podstaty – ekonomické priority byly zaměněny antihodnotami, které jsou proti lidské přirozenosti – Ukrajina už není vůči EU ničím vázána.


  Okultismus ve Lvově (3.9.2010)

  Vážený pane primátore, ve Lvově se objevily agitační letáky, které zvou občany Lvova na tzv. kursy holotropního dýchání.
  Holotropní dýchání a rebirthing jsou velmi nebezpečné metody, které mají dopad nejen na lidskou psychiku, ale způsobují i vážné zdravotní poruchy.
  Pane primátore, prosíme Vás, abyste zodpovědně a moudře přistoupil k danému problému a oficiálním zákazem ochránil občany Lvova před touto nebezpečnou infekcí.


  Dopis křesťanům Německa (3.9.2010)

  V letošním roce církev v Německu pořádala v Mnichově tzv. ekumenické dny, jejichž součástí bylo i prosazování a legalizování homosexuální zvrácenosti.
  Rovněž letos byla v Duisburgu gay pride spojená s techno party, při níž zahynulo 20 lidí a asi 500 bylo zraněno.
  Také byl letos v Berlíně velký gay pride s asi miliónovou účastí diváků, kteří už ztratili cit k morálním hodnotám.
  Rovněž letos bylo Německo postiženo povodněmi a tyto dny jím prošlo tornádo. Samozřejmě církevní hierarchie to nepokládá za žádné Boží varování ani za výzvu k pokání a tím méně za nějaké Boží tresty. Podle nich Bůh jen žehná, a to i hříchům, zločinům i perverzitám. Je pak ale otázkou, jaký je to bůh.


  Katolickým křesťanům Polska (3.9.2010)

  V Polsku byly už zavedeny zákony tzv. juvenilní justice. Ve skutečnosti tyto zákony otevírají dveře diskriminaci křesťanských rodičů, kteří zdravě vychovávají své děti.
  Je jen otázkou času, kdy v Polsku vejdou v platnost zákony o manželství homosexuálů a jejich následné adopci dětí.
  Co se týče přírodních katastrof, nelze tvrdit, že jde jen o neutrální přírodní jevy. Mnohé z nich mají být varováním a vybídkou k pokání a k obrácení. Přesvatá Bohorodička, která je Královnou proroků, ve svých zjeveních církvi stále zdůrazňuje tentýž základ jako Ježíš: „Pokání, pokání, pokání.“
  Kéž se v Polsku najdou opravdoví modlitebníci a smírné oběti, skrze něž dá Bůh milost duchovního vzkříšení Polska.


  Věřícím katolického Irska (3.9.2010)

  V historické chvíli před druhým referendem vystoupil biskup Noël Treanor a tvrdil, že Lisabonská smlouva (LS) nijak neohrozí protipotratový zákon v Irsku, že na zákonodárství Irska nebude mít žádný vliv, že si Irsko zachová svou suverenitu a dokonce, že od chvíle schválení LS bude mít každý věřící Ir jedinečnou možnost ovlivnit evropskou politiku. Čím skončily sliby zrádného episkopátu a vedení EU po jednom roce?


  Dopis primátoru města Lvova, panu A. Sadovému (3.9.2010)

  Vážený pane primátore, ve Lvově se objevily agitační letáky, které zvou občany Lvova na tzv. kursy holotropního dýchání.
  Holotropní dýchání a rebirthing jsou velmi nebezpečné metody, které mají dopad nejen na lidskou psychiku, ale způsobují i vážné zdravotní poruchy.
  Pane primátore, prosíme Vás, abyste zodpovědně a moudře přistoupil k danému problému a oficiálním zákazem ochránil občany Lvova před touto nebezpečnou infekcí.


  Dopis Prezidentu Ukrajiny V. Janukovičovi (4.9.2010)

  Vážený pane prezidente, tušili jsme, že ze strany Evropské Unie na Vás bude vytvořena celá série psychologických, ekonomických i jiných tlaků. Cíl je jeden: oklamat Vás a zlomit opozici, kterou představujete tím, že bráníte morální, duchovní a národní hodnoty Ukrajiny před invazí homosexuality.
  Z pohledu zachování morálních hodnot by zřejmě bylo, pane prezidente, velmi užitečné, abyste vytvořil jednotu s prezidentem Ruska a Běloruska jako opozici proti velkému psychologickému, ekonomickému a demoralizačnímu tlaku, který chce zničit nejen Ukrajinu, ale i Rusko a Bělorusko!


  Náboženská svoboda a zachování demokracie na Ukrajině /dopis A.Merkelové/ (4.9.2010)

  Vážená paní kancléřko, dne 30.8.2010 se u Vás uskutečnila návštěva našeho prezidenta Viktora Janukoviče, při níž jste sledovala vysloveně své zájmy.
  Cílem pozvání našeho prezidenta bylo psychologicky jej zmanipulovat a výhružkami i sankcemi ze strany Evropské unie a Německa jej paralyzovat, aby prakticky dovolil zradu národa, ztrátu suverenity i pozvolné předání moci Evropské Unii. To vše se má uskutečnit pomocí přijetí takových zákonů, které nejen umožní lstivý puč, ale zároveň povedou obyvatele k morální a duchovní genocidě!


  Dopis Svatému otci - oznámení o anathemách (25.8.2010)

  Svatý otče, království temných sil připravuje skrytou a rafinovanou genocidu lidstva. Děje se to skrze zákonodárství (Lisabonská smlouva, gender-gay, juvenilní justice...), zneužitím WHO (vakcinace) atd. Tragedií je, že tento proces genocidy lidstva progresuje na územích, která bylo tradičně označována jako křesťanská. Proto náš biskupský synod byl před Bohem, před celou církví, před všemi křesťany i před celým lidstvem povinen zveřejnit realitu Boží anathemy na viníky, které Vám nyní oznamujeme.


  Výzva Španělským katolíkům (28.8.2010)

  Několik zvrácenců, kteří lstivě urvali mocenská klíčová místa v národě, nyní skrze zákonodárství ničí všelidské i křesťanské hodnoty. Tito profesionální podvodníci a zločinci pomocí lží, intrik a demagogie usilují o morální, duchovní i fyzickou genocidu španělského národa. Mezi tyto zrádce národa patří na prvním místě premiér José Luiz Rodríguez Zapatero, který má na svědomí prosazení homosexuální zvrácenosti do zákonodárství a rovněž násilné prosazování abortů a adopce dětí homosexuály.


  Exkomunikace na španělského premiéra José Luize Rodrígueze Zapatera (28.8.2010)

  Vážený pane premiére, pokud jste byl pokřtěn, pak náš biskupský synod UPHKC na Vás dnem 28.8.2010 vyhlašuje exkomunikaci, a to na základě Božího slova Gal 1,8-9 za hlásání jiného evangelia. Boží slovo říká: „Kdo by hlásal jiné evangelium, budiž proklet – anathema – vyloučen z církve.“ Vy jste za prosazení zvrácené sexuality a celého démonského systému, který ničí lidskou psychiku, svědomí i morální hodnoty, na sebe uvrhl trest Božího prokletí.


  Anathema na homosexuály (25.8.2010)

  Synod biskupů Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC) k současnému velkému problému homosexuality vyhlašuje: ten homosexuál, který přijímá v plnosti učení evangelia, může být křesťanem. Podmínkou ale je, že dotyčný zanechá zvráceného způsobu života, nazývá hřích hříchem, ohavnost ohavností a tak jako každý jiný křesťan proti hříchu bojuje a činí pravdivé pokání.
  Tímto vyhlašujeme jménem Toho, který stvořil celý vesmír i lidskou přirozenost, tedy jménem Trojjediného Boha, anathemu na všechny homosexuály, kteří popírají přirozený a Boží zákon a odmítají konat pravdivé pokání.


  Vyloučení z církve německé kancléřky Angely Merkelové (25.8.2010)

  Biskupský synod Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve tímto před celým křesťanským světem zveřejňuje vyloučení masového zločince Angely Merkelové, kancléřky Německa, z Tajemného Těla Kristova.
  Důvod vyloučení: Angela Merkelová se za zločiny proti lidskosti a pro svůj odpad od podstaty evangelia sama vyloučila z Kristovy církve. Největším zločinem je, že pomocí intrik a podlosti, prosadila tzv. Lisabonskou smlouvu, která je ve své podstatě ideologií, jaká ničí lidskou přirozenost v kořeni a disponuje ji k démonské posedlosti. Merkelová prosadila nemorální homosexualitu i ducha antikristova jako základ této ideologie, která vede k masové sebevraždě, a tedy ke genocidě celé Evropy.


  Vyloučení 27 komisařů EU z církve (25.8.2010)

  Synod Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve (UPHKC) v autoritě a v moci Nejvyššího a Trojjediného Boha tímto zveřejňuje, že 27 eurokomisařů je vyloučeno z Tajemného Těla Kristova – církve. Není podstatné, jestli dotyční byli pokřtěni jako katolíci anebo jako nekatolíci.
  Důvodem, proč jsou vyloučeni, je, že stojí v čele zločinného systému ničícího lidskou přirozenost a plně ho reprezentují. Jde o zločiny proti lidskosti.


  Boží anathema /na amerického prezidenta Baracka Obamu/ (25.8.2010)

  Bílý dům vydal oficiální oznámení, že prezident USA je křesťanem. S tímto vyjádřením vystoupil ve čtvrtek 19. srpna 2010 oficiální představitel Bílého domu, Bill Berton.
  Pane prezidente, Vaše činnost, nemá nic společného s křesťanskou morálkou, ani se základními pravdami křesťanství. Vaše aktivita při prosazování homosexuality, potratů a demoralizace je jasným znakem, že jste se stal nástrojem antikrista a že s Ježíšem Kristem, který je jediným Spasitelem, nemáte absolutně nic společného.
  Nyní jste odpadlíkem, tzn. apostatou, a spočívá na Vás a na Vaší činnosti Boží prokletí.  Listy z UA 9/2010

  Dialektika z evangelia a z praktického života (12.8.2010)

  Pravá moudrost spočívá v tom, naučit se ve svém životě zastavit před Bohem, upřímně konat pokání, hledat Jeho vůli a realizovat ji. Na konci „Horské řeči“ Ježíš mluví o dvou kategoriích lidí. Ti první, to jsou ti „moudří“ filosofové, kteří staví na písku svých lidských představ. Druzí jsou ti, kteří budují na skále, kterou je Kristus a Jeho evangelium. Když přijde krize, duchovní stavba těch prvních se zhroutí, ale druhých vytrvá. Ježíš mluví o moudrém a bláznivém muži. V čem tedy spočívá pravá moudrost? Nestačí jen vědět, co mám dělat, nestačí znát Boží slovo, je třeba ho realizovat!


  Genocida lidstva – „redukce“ (21.8.2010)

  Gender je jedním z hlavních prostředků redukce lidstva – celosvětové genocidy. Reduktoři plánují snížení – likvidaci – 5-ti miliard obyvatel planety. Falešným sloganem a lží je, že země neuživí takový počet lidí.
  Součástí této plánované genocidy je i prosazování potratů a euthanasie. Zvláště skrze euthanasii budou vražděny celé masy bezbranných lidí.
  K tzv. redukci poslouží i různé vakcíny a pandemie spojené s očkováním, které způsobí smrt. Kdo nebude chtít přijat vakcínu, bude označen za nebezpečného nosiče epidemie a bude rovněž usmrcen – zastřelením.


  Dopis řeholnímu knězi B. Alexijčukovi (10.8.2010)

  Vážený otče, dovídáme se, že "...řeholní kněz Benedikt V. Alexijčuk v souladu s volbou synodu biskupů UHKC je určen za pomocného biskupa Lvovské archieparchie."
  Vážený otče Benedikte, chápeme velké pokušení k osobní kariéře, která se Ti nabízí - ale za cenu zrady Krista a Jeho krvácející církve!
  Svěcení prostřednictvím ex-kard. Huzara a ex-biskupů UHKC je neplatné a prokletí dopadá i na toho, kdo s nimi skrze pseudosvěcení dobrovolně vchází do veřejné vzpoury proti Bohu a popírá podstatu evangelia (Gal 1,8-9).


  Pastýřský list pastýřům Ukrajiny (19.8.2010)

  Několik vlastizrádců chce skrze promyšlený podvod a úplatky z EU podvést prezidenta, ukrajinskou vládu i poslance. Jde jim o to, aby si Ukrajina vykopala hrob skrze uzákonění gender. V podstatě jde o sebedestrukci a genocidu národa. I kdyby vedoucí osobnosti dostaly milionové úplatky eur, i kdyby miliardy byly nezištně dány na rozvoj ekonomiky Ukrajiny, to vše nic neprospěje, jestliže skrze gender dojde k morálnímu a duchovnímu rozkladu ukrajinského národa!
  Nyní probíhá boj o zachování nejzákladnějších principů evangelia a morálky. Žádný kněz nepotřebuje k hájení těchto principů schvalovací dokument od svých nadřízených. Každý kněz je povinen jednat tak, aby hájil nejpodstatnější morální a duchovní hodnoty.


  Rusi nepodléhají homosexuálnímu tlaku (12.8.2010)

  „Centrum pro lidská práva Světové rady Rusů vítá stanovisko ruského resortu spravedlnosti, který odmítl zaregistrovat ‚hnutí homosexuálů za stejná práva (gender) v oblasti manželského života‘. Šéf administrativy se vyjádřil, že ustanovující dokumenty homosexuálů jsou v rozporu s legislativou země, která uznává instituci manželství jenom mezi mužem a ženou. 20.7. 2010 Moskevský soud potvrdil legálnost tohoto rozhodnutí.


  NE gender-gay (17.08.2010)

  Ministerstvo Ukrajiny pro rodinu, mládež a sport se za peníze vědomě dopustilo vlastizrady a dne 6. srpna 2010 dalo Ukrajinskému Parlamentu ke schválení zákon Ukrajiny „Všeobecný státní cílový sociální program zabezpečení rovných práv a možností žen a mužů“.
  Především zde jde o založení tzv. národního gender úřadu spolu s celým systémem paralelní gender-struktury výkonné vlády i se systémem trestů za tzv. gender-gay-fobii! Schválením výše zmíněného zákona se ukrajinská vláda zříká své suverenity a předává vládu Evropské unii a lesbám!


  Dopis prezidentovi Ukrajiny (19.8.2010)

  Vážený pane prezidente, Bůh Vás vybral a dal Vám historický úkol, abyste se odvážně postavil proti systému demoralizace národa. Jde o mimořádný tlak z EU vnutit Ukrajině gender-gay rovnost a juvenilní justici.
  Uvědomte si, že tímto jde o vybudování paralelní mocenské struktury, která bude řízena z EU! V podstatě jde o vlastizradu národa a otevření procesu morální duchovní a fyzické genocidy Ukrajiny.


  Falešné heslo: „Jsem proti násilí!“ (15.8.2010)

  Celá pokrytecká akce „Jsem proti násilí v rodině“ vůbec neslouží jako účinná motivace mužům. Kdyby pro ně byly např. organizovány živé křesťanské akce, na nichž b by měli možnost vnitřně se obrátit k Bohu, byli by osvobozeni od alkoholismu, zlozvyku kouření i jiných hříšných závislostí, které narušují vzájemné manželské vztahy. Pak by dostali sílu překonat i sklony k násilí. Násilné sklony v člověku rozvíjí současná moderní hudba, okultismus, lživé filosofie a ideologie.


  Dopis hejtmanovi lvovského krajského úřadu (4.8.2010)

  Tímto dopisem chceme dát odpověď na pamflet napsaný tzv. ukrajinskou inteligencí, který byl adresován Vám, prokuratuře a Státní bezpečnosti ve Lvovské oblasti.
  Všechny informace o nás, které pamflet obsahuje, jsou buďto lží (což je možné lehce dokázat), anebo jednostranným pohledem s cílem dosáhnout naší likvidace.
  Naši nepřátelé se z nás snaží pomocí lží učinit zločince. Ve skutečnosti by však oni měli být souzeni za to, že skrytě usilují o vlastizradu Ukrajiny.


  Odvolání ex-kard. L. Huzara (9.8.2010)

  Svatý otče, L. Huzar je heretikem, apostatou a všichni vědí i vidí, že prosazuje zednářské zájmy nejen ke škodě církve, ale i ke škodě Ukrajiny. A on se přitom zaštiťuje Vaší autoritou! Jeho činnost je spojena s prokletím, které dopadá na Boží lid i na národ!
  Žádáme Vás proto, abyste veřejně vyzval ex-kard. L. Huzara, aby on i biskupové apostati opustili nezákonně okupované úřady. Nemusíte se obávat, k žádné schizmě nedojde, naopak, nastane proces pravdivé a biblické jednoty. Vy vyzvěte L. Huzara, ať opustí svůj úřad. Nic se nestane, když neposlechne, jen se tím ukáže, komu v pravdě slouží.


  Dopis Úřadu vlády Ukrajiny (14.8.2010)

  Vážení ministři a zaměstnanci Úřadu vlády Ukrajiny, tyto dny jsme se dozvěděli o tzv. koncepci celostátního cílového sociálního programu zabezpečení rovných práv a možností žen a mužů (gender) na období do roku 2016.
  V podstatě jde o systematickou a zákonnou likvidaci morálních, duchovních a křesťanských hodnot a hlavně tradiční rodiny („překonání genderních stereotypů“).


  Vlastizrada Ukrajiny /dopis náčelníkovi Státní bezpečnosti Ukrajiny/ (2.8.2010)

  Vážený pane Choroškovský, oznamujeme Vám, že ministr pro rodinu, mládež a sport, pan R. S. Safiullin, jeho zástupkyně, paní S.V. Tolstouchová, ředitelka departamentu tzv. rodinné a gender politiky paní H. Žukovská a její zástupkyně paní O.V. Rodenko se vědomě dopouštějí vlastizrady a zločinu proti ukrajinskému státu.
  Na objednávku a pod přímou kontrolou Evropské Unie se proti ukrajinským zákonům, proti vůli lidu a proti vůli prezidenta snaží podvodem a manipulací prosadit antilidské a antistátní zákony. Konkrétně se jedná o tzv. juvenilní justici, homosexuální „sňatky“, adopci dětí homosexuály, propagaci homosexuality ve školství a podobné ohavnosti, které způsobí totální rozklad státu a genocidu ukrajinského národa.


  Zahájení propagandy: Za změnu zákonů! (8.8.2010)

  Pane prezidente, vážení představitelé ukrajinského národa, tímto se na Vás obrací synod biskupů UPHKC, aby vám pomohl odmaskovat skutečný záměr celoukrajinské kampaně „proti násilí“. Zároveň se na vás v závěru, jménem všech upřímných občanů Ukrajiny, obracíme s žádostí, aby bylo zabráněno přijetí takových zákonů, které chtějí uzákonit násilí (gender-gay) a aby byly naopak přijaty takové zákony, které chrání děti, mládež a rodinu před skutečným násilím.


  SOS! Gender = genocida Ukrajiny /pastýřský list/ (23.7.2010)

  Na Ukrajině se prezentuje gender jako rovnost lidských práv, ochrana dětí, mládeže a rodiny. A to je lež! Gender ideologie tvrdí, že člověk se rodí obojpohlavní a že prý sám si může vybrat, zda je mužem či ženou. I toto je kolosální lež. Cílem je zničit ve společnosti přirozenou instituci rodiny, prosadit a legalizovat homosexuální zvrácenost. K tomu má posloužit tzv. úprava zákonů a to už v měsíci září, tedy za několik dní.


  Žádost generálnímu prokurátorovi Ukrajiny a náčelníkovi Státní bezpečnosti Ukrajiny (6.8.2010)

  Tímto žádáme o prověření pěti zednářských lóží na Ukrajině nesoucích názvy: „Tri kolony“ v Kyjevě, „Kameňár“ ve Lvově, „Svitlo“ rovněž ve Lvově, „Imhotep do polumjanoji zori“ v Ivano-Frankivsku, „Zolota akácia“ v Oděse.
  Zednáři, zneužitím demokracie, skrytě a rafinovaně narušují všechny zdravé základy ukrajinské společnosti.
  Historie dokazuje, že zednáři jsou vinni za ideologickou demoralizaci národů, za krvavé převraty, války, masové zločiny, zavádění destruktivních zákonů, prosazování antihumánních režimů a protilidských diktatur. Rovněž v současné době mají na svědomí celosvětový morální rozvrat, prosazování antihumánní ideologie v EU, zavádění gender-gay zákonodárství i juvenilní justice.


  Žádost hlavnímu prokurátorovi ve Lvově a náčelníkovi Státní bezpečnosti ve Lvově (6.8.2010)

  Žádáme o prověření státních úředníků lvovského krajského úřadu i lvovské oblastní a městské rady, zda nejsou členy organizace zednářů, či s ní úzce nespolupracují. Podstata celé Konstituce Ukrajiny toto členství státním pracovníkům zakazuje.


  Manifestace za ochranu dětí a rodiny (15.8.2010 – Lvov)

  V neděli 15.8.2010 od 17:00 do 19:00 se ve Lvově uskutečnila manifestace za ochranu dětí a rodiny před gender-gay propagandou, juvenilní justicí a jejich snahami prosadit diskriminační zákony. Takové zákony ničí rodinu v kořeni a jsou hrozbou vůči bezbranným dětem.


  Manifestace za ochranu dětí a rodiny

  Lvov: neděle 15.8.2010 v 17 hodin (Operní divadlo)
  Na Ukrajině se gender prezentuje jako rovnost práv mužů a žen, ochrana dětí a rodiny, a to je podvod! Gender ideologie tvrdí, že člověk se rodí obojpohlavní a sám si prý může vybrat, jestli je mužem nebo ženou.
  Politika gender na Ukrajině prosazuje skryté uzákonění homosexuality.
  Žádáme, aby vláda Ukrajiny nedovolila uzákonit gender-gay a juvenilní justici.  Listy z UA 8/2010

  Dopis Svatému otci (10.7.2010)

  Svatý otče, zasíláme Vám závažné dopisy, které se týkají současného světa:
  1) Čipy a číslo 666
  2) Dopis prezidentovi a poslancům Ruska
  K této aktuální problematice je třeba povědět jasné a vyhraněné slovo, než bude pozdě. Věřící musí být církví pravdivě informováni a musí mít jasný postoj v tak vážné záležitosti, skrze níž je nejen ničena lidská přirozenost v kořeni, ale i miliony duší jsou taženy do věčného zavržení.


  Žaloba na vedení EU za zločiny proti lidskosti (5.7.2010)

  My, biskupové UPHKC, jsme povinni před Bohem, před svým svědomím i před celým lidstvem jménem všech pravdivých křesťanů upozornit Vás na nutnost podání žaloby na 27 komisařů EU za zločiny proti lidskosti. Tito ideologové, kteří mají plnou zodpovědnost za uzákonění antihodnot, musí být souzeni a odsouzeni. Pokud se tak nestane, ovoce démonské ideologie LS přinese větší genocidu a holocaust, než ideologie fašismu odsouzená v Norimberku!
  Bůh říká i dnes: „Kladu před tebe (vás) život nebo smrt! Rozhodni se!“ (srov. Deut 30,15)


  Obnova prorockého úřadu – obnova církve (23.7.2010)

  Svatý otče, chceme ukázat na aktuální problém, kterým je obnova prorocké služby v církvi. Musíme konstatovat, že během několika let nastala blesková změna v myšlení lidstva, a to skrze antiproroky uvnitř církve, kterými jsou liberální teologové, a skrze antiproroky ovlivňující světovou politiku, kterými jsou aktivní homosexuálové.
  Naproti těmto falešným prorokům, kteří vnášejí morální rozklad, nemoci a zločinnost, jsou zde pravdiví proroci. Ti mají vnášet všechny přirozené a morální hodnoty a hlavně evangelium spásy. Za spasení jedné duše, po příkladu Kristově, mají být ochotni i život položit. To jsou praví hrdinové.


  Dopis polskému prezidentovi Bronislawu Komorovskému (23.7.2010)

  Vážený pane prezidente, náš pravověrný synod biskupů UPHKC z Ukrajiny Vám blahopřeje ke zvolení do funkce prezidenta Polska.
  Den po letecké havárii ve Smolensku se náš synod obrátil na polskou vládu, aby až bude zvolen nový prezident, oficiálně, jménem celého národa, vznesl k papeži Benediktu XVI. prosbu, aby zrušil plánovanou beatifikaci zesnulého polského papeže Jana Pavla II. Podobně jako letecká katastrofa, tak i katastrofické povodně jsou znakem od Boha a výzvou k pokání pro celé Polsko.


  Neplatná kněžská svěcení v UHKC od 3.8.2008

  Dne 3.8.2008 biskupové UHKC dovršili apostazi. Pravověrný synod biskupů UHKC je veřejně vyzval, aby se oddělili od jednoty s herezemi, které hlásá ex-kard. Huzar. Protože zůstali v zatvrzelosti a neoddělili se od herezí popírajících podstatu víry, dopadla na ně anathema.
  Z toho důvodu všichni bohoslovci, kteří byli biskupy apostaty vysvěceni, kněžími nejsou, tedy neplatně slouží liturgie a neplatně zpovídají.


  Trest smrti za zločiny proti lidskosti – gender (21.7.2010) + přílohy

  Pane prezidente, vážení poslanci, v srpnu či v září máte podepsat rozsudek smrti nad sebou i nad celou Ukrajinou. Jde o zákony, týkající se rodiny, které mají ve skutečnosti skrytý cíl – prosadit sňatky homosexuálů a rovněž dát jim možnost adoptovat děti.
  Za záměrně nejasnými formulacemi je skryt plán prosadit tzv. gender-gay rovnost.
  Politika gender a juvenilní justice už od školek a škol bude děti deformovat na homosexuály a zločince. To je politika satana: peklo na zemi a peklo po smrti. Ježíš Kristus chce naopak ráj na zemi a ráj po smrti. Koho budeme poslouchat? Krista anebo satana? Ježíš nám dá za poslušnost ráj, a démon peklo! Obojí je věčné!


  Alarmující informační list politikům, zaměstnancům ministerstev UA, soudcům, pedagogům, učitelům, kněžím, pastorům, občanům UA (1.7.2010)

  11.6. 2010 proběhla v Kyjevě za účasti zahraničních expertů konference týkající se prosazování gender politiky na Ukrajině. Příspěvek z EU na zavedení gender programu činil 14 milionů euro.
  Byl spuštěn jakýsi mechanismus, v podstatě nikdo neví, oč jde. Za frázemi o „svobodě“ a o „právech“ není vůbec myšlena svoboda a práva pro normální lidi, ale jen pro skupinu gayů na úkor většiny společnosti. Když se mluví o gender, nikdo neví, že je to zločin proti lidské přirozenosti.
  Celá tato politika je podobná té, jaká byla odsouzena norimberským soudem jako zločin proti lidskosti.


  O Registrovaném kozáctvu

  Klademe otázku: Jakou duchovnost má tato organizace? Ve svém časopise se otevřeně odvolávají na magické a čarodějnické praktiky a sami svůj vstupní obřad spojují s obřadem, který konají zednáři při přijímání nových členů.


  Dopis Svatému otci ohledně výzvy apostatické hierarchii Rakouska (23.7.2010)

  Svatý otče, náš Synod UPHKC je povinen Vás upozornit na katastrofální stav církve v Rakousku zaviněný apostatickou hierarchií v čele s ex-kard. Schönbornem.
  Schönborn propaguje heretický pantheismus T. Chardina, navrhuje zrušení celibátu a rovněž propaguje církevní sňatky homosexuálů.
  Svatý otče, duch apostaze, kterého udržuje v apostatické hierarchii Rakouska ex-kard. Schönborn, vnáší prokletí na všechny katolíky Rakouska i na celý národ. Vy, jako nástupce sv. Petra, jste povinen ex-kard. Schönborna i s ním sjednocenou apostatickou hierarchii veřejně vyzvat, aby opustili své úřady.


  Dopis Svatému otci ohledně výzvy apostatické hierarchii Belgie (21.7.2010)

  24.6.2010 belgická policie vyšetřovala emeritního arcibiskupa a ex-kard. G. Danneelsa. Šlo o obvinění z neposkytnutí pomoci, jakož i z utajování případů pedofilního a homosexuálního zneužívání.
  Navíc se skupina katolických rodičů už 12 let pokouší přimět biskupskou konferenci Belgie, aby stáhla sexuálně uvolněný katechismus, který se používá při výuce náboženství na školách. Ex-kard. G. Danneels všechny prosby o stáhnutí katechismu ignoroval. Vydavatelé katechismu vyučují na katolické univerzitě v Leuvene a v kněžském semináři v Brügge.
  Pokud chcete uchránit katolickou církev na tomto území, je třeba, abyste veřejně vyzval tyto zrádce Krista a církve, aby opustili úřady.


  Dopis Svatému otci ohledně výzvy apostatické hierarchii Německa (21.7.2010)

  Svatý otče, 25. června 2010 Německo uzákonilo eutanázii. Německá kancléřka Merkelová postavila zvrácenou homosexualitu jako prioritu společnosti nejen v Německu, ale dokonce v celé Evropské unii. Německá církev v čele s Zollitschem má naprostou jednotu ducha jak s Merkelovou, tak i s novým katolickým prezidentem, který hned pronesl návrh na zrušení celibátu. Prokletí, které vnesl Zollitsch na katolickou církev v Německu, dopadlo na celý německý národ. Ovocem je zvrácená Lisabonská smlouva, kterou lstivě prosadila Merkelová.


  Dopis Svatému otci ohledně výzvy apostatické hierarchii Irska (20.7.2010)

  Svatý otče, Vaší povinností je vyzvat irské apostatické biskupy, aby opustili církevní úřady. Pokud tak neučiní, dopouštějí se neposlušnosti vůči Vám i vůči Bohu a plná zodpovědnost za apostazi irské církve i za sebedestrukci národa dopadá na ně. Vy v případě, že je vyzvete, budete před Bohem, před církví i před celým lidstvem ospravedlněn. Pokud je však nevyzvete, zodpovědnost za demoralizaci a prokletí Irska v plné míře dopadá na Vás.


  Dopis Svatému otci ohledně výzvy holandské apostatické hierarchii (20.7.2010)

  Svatý otče, jsme povinni ukázat na ovoce prokletí, které vnesla apostatická hierarchie Holandska na svůj národ, ale i na celou Evropu.
  Holandsko patří mezi první země, kde byla uzákoněna eutanázie, a tak se stalo precedentem pro celý svět k vlastní fyzické sebedestrukci.
  Rovněž mezi prvními státy to bylo právě Holandsko, které uzákonilo homosexuální sňatky.
  Před nedávnem bylo v Holandsku oznámeno 350 případů kněžské pedofilie za období 20-ti let.
  Tento katolický národ, z něhož v 19. století vycházely tisíce misionářů, nyní skrze odpad a zradu Krista koná antimisii a vnáší prokletí nejen na své, ale i na cizí území.


  Jednota pravoslaví a katolicismu (3.7.2010)

  Podstatou křesťanství je milovat Boha a bližního jako sebe. Jenže sebe – svou duši – máme ztratit pro Krista a evangelium. Jinak svou duši zahubíme a to, že jsme katolíci či pravoslavní nám nepomůže. Dnešní doba si vyžaduje pravdivé, ne pouze akademické křesťanství. Pravdivé křesťanství nejen hovoří o základních principech evangelia, ale klade je na první místo a realizuje je v praktickém následování Krista, v konkrétním vtělování Božího slova skrze poslušnost víry a otevřenost Božímu Duchu! Pravé křesťanství realizuje křest, skrze který jsme byli ponořeni do Kristovy smrti a dostalo se nám nového života Krista vzkříšeného. Aby svět uvěřil, potřebuje vidět pravdivou jednotu. Tu však ani dva lidé nevytvoří, nejsou-li ochotni přijmout na sebe Kristovu smrt a nechat, aby Kristus skrze živou víru žil v našich srdcích.


  Čipy a číslo 666 (7.7.2010)

  Používáním čipů, identifikačních čísel, národních a nadnárodních registrů osobních údajů všeho druhu se extrémně narušuje národní bezpečnost jednotlivých států a na prvním místě osobní bezpečnost jedinců. Extrémnímu nebezpečí budou vystaveni lidé patřící k různým etnickým, národním, rasovým, náboženským a ideologickým skupinám. Protože používání klíčového kódového čísla 666 nebylo vedením EU zrušeno, je evidentní, že jde o ideologické používání tohoto antikristovského symbolu, který má ovlivnit osobní život stamilionů lidí. Ze strany EU jde o náboženskou diskriminaci a nerespektování křesťanských duchovních hodnot.


  Dopis Prezidentovi Ukrajiny V. Janukovičovi (2.7.2010) + přílohy

  Pane prezidente, obracejí se na Vás biskupové UPHKC s informací ohledně gender politiky, která se bytostně dotýká každého občana, každé rodiny i celého národa. EU místo účinné pomoci v ekonomické oblasti vnucuje Ukrajincům antimorální homosexuální ideologii spojenou s tzv. gender rovností. Ovocem je morální rozklad osobnosti, rodiny a národa.


  Ex-kardinál Ch. Schönborn propaguje heretické učení chardinismu (23.6.2010)

  Ex-kardinál Ch. Schönborn ve své knize „Ziel oder zufall?“ (Herder 2007) propaguje heretické učení chardinismu. Vyjádřil to v kapitole pod názvem: Teilhard de Chardin – svědek Kristův.
  Schönborn vůbec nerespektuje, že učení Chardina církev jednoznačně zakázala. Ani jedním slovem neukazuje na nebezpečí tohoto učení, které popírá dědičný hřích, Kristovu vykupitelnou smrt na kříži, základní potřebu křesťana, kterou je pokání a obrácení a víra v Boží slovo, tak jak to předkládá církev spojená s Tradicí apoštolů a svatých.  Listy z UA 7/2010

  Neplatná kněžská svěcení (17.6.2010)

  Synod Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve oznamuje, že kněžská svěcení bohoslovců v tomto roce 2010 jsou neplatná.
  Tedy bohoslovci, kteří byli anebo budou vysvěceni na kněze, se kněžími nestanou, liturgii slouží neplatně a nedovoleně. Rovněž zpovědi u těchto kněží jsou neplatné!
  Studenti teologie ať jsou si vědomi, že po neplatném svěcení nemohou nastoupit do farností a nemohou platně sloužit liturgie. Pokud tak budou konat, klamou sebe i Boží lid a svatou liturgii degradují na zbožné divadlo!


  Boží anathema na dva biskupy (17.6.2010)

  Biskupský synod Ukrajiny (UPHKC) zveřejňuje jménem apoštolské a prorocké autority Boží anathemu na Gene Robinsona, biskupa episkopální církve (USA) a rovněž zveřejňuje Boží anathemu na Christophera Senyonjo, biskupa anglikánské církve (Uganda).
  Oba ex-biskupové homosexualitu nejen praktikují, ale dávají i veřejné pohoršení, jak členům své církve, tak i všem křesťanům na světě. Zároveň oba nejenže nenazývají homosexualitu ohavností ani hříchem, ale lživě ji nazývají láskou.


  Zodpovědnost za apostazi a neplatná svěcení (17.6.2010)

  Masová apostaze, která uvnitř církve postupně dozrávala, veřejně dokončila svůj proces v loňském a letošním roce. 4872 biskupů katolické církve, kteří upadli pod Boží anathemu, vnáší prokletí na Boží lid. Dále však nezákonně zaštiťují a obhajují heretický monopol uvnitř církve a okupují církevní úřady, i když už nezákonně.
  Znovu jsme nuceni připomenout Vám, že všechna kněžská svěcení v tomto roce, až na malé výjimky, jsou neplatná! Tedy kněží, kteří byli vysvěceni anebo ještě boudou svěceni ex-biskupy apostaty, nejsou kněžími a svatou liturgii slouží neplatně!


  Juvenilní justice - současný fašismus (15.6.2010)

  Dnes se můžeme stát svědky a prvními obětmi nového zákona i speciálního státního orgánu nutícího naše děti stát se nepřáteli vlastních rodičů, učitelů, lékařů i všech dospělých, kteří je mají rádi. Název tohoto nového zákona je juvenilní justice. Nám, rodičům, je připraven strašný život. Pro dospělého člověka je deprimujícím a mučivým vidět, jak se ti před očima tvé vlastní dítě stává homosexuálem a hyne a ty tomu nesmíš zabránit. Navíc se ještě musíš stále obávat, že se tvé dítě někde prořekne, a ty budeš odsouzen k obrovské pokutě, nebo tě jinak zbaví rodičovských práv anebo tě dají do vězení za porušení práv dítěte.


  Gender epidemie je už i na Ukrajině (18.6.2010)

  11.6. 2010 Ukrajina otevřela dveře gender-virům. Za to obdržela 14 milionů euro!!!
  Téměř nikdo z obyčejných lidí neví, co se skrývá za slovíčkem gender.
  Jednoduše řečeno, jde o ztrátu rozumu – muž už není mužem a žena ženou! Dokonce si občan může nechat vepsat do pasu i všech svých dokumentů, že už není pan Jan, ale paní Jana. Paní Angela se zase reinkarnuje v pana Angela a rovněž je to oficiálně zadokumentováno. V západních zemích, kde se už podařilo tuto gender politiku plně prosadit, dochází k absurdnostem: Je zakázané používat oslovení „pane“ nebo „paní“ a stejně tak nazývat rodiče otcem a matkou, protože se zrovna neví, pro jakou identitu se dotyčný rozhodl a mohl by se urazit.


  Dva revizoři – dvě jinak orientované ženy – kontrolují Ukrajinu (17.6.2010)

  11.6. 2010 EU zavázala Ukrajinu ke „spolupráci“ sumou 14 milionů EUR a zároveň přišla autoritativní kontrola s cílem zastrašit a vyvolat pocit, že Ukrajina je nějakým zločincem, který nyní musí mít strach.
  Na Západě je totální morální spoušť, nemravnost, kriminalita a neexistuje na to žádný kontrolní výbor. Pokrytecky však vyhrožují ukrajinské vládě jen proto, že několik smluvených homosexuálů podalo na objednávku umělé stížnosti, o kterých sami „revizorky“ pochybují, zda jsou pravdivé. Na základě tohoto vyhrožují a zastrašují vládu nezávislého státu a zároveň dávají úplatky (14 milionů EUR) s jednotným cílem – zavedení homosexuálních zákonů. Na jejich základě chtějí podřídit celý ukrajinský národ homosexuální diktatuře a morální devastaci národa.


  Návrh výuky tzv. Inteligentního designu vedle Darwinovy teorie (13.6.2010)

  Ukrajina je 1000 let křesťanskou krajinou. Preambula konstituce Ukrajiny je spojena s křesťanstvím. Na Ukrajině však je ve školách doposud jednostranně propagována Darwinova teorie, která je vybudována na ateistické filosofii.
  Dokonce někteří darwinisté tuto teorii opouštějí. Argumenty o nevědeckosti této teorie podala nejen genetika, ale zvláště objev DNA, který prakticky plně vyvrací tuto teorii jako nevědeckou.


  Demoralizující invaze na Ukrajinu (17.6.2010)

  29.dubna 2010 se uskutečnilo Parlamentní zasedání Rady Evropy (PARE), které odhlasovalo přijetí řady dokumentů, které zavazují členské státy Evropské rady legalizovat homosexuální partnerství a rozšířit tzv. práva sexuálních menšin.
  Proti legalizaci těchto zákonů se postavilo Rusko, Polsko, Itálie, Moldávie a Arménie. Ukrajina se při hlasování o „rezoluci“ nezúčastnila a při hlasování o „rekomendaci“ se zdržela hlasování. Z 318-ti delegátů PARE jen 51 delegátů odhlasovalo první dokument; druhý pouze 48. Přesto byly tyto dokumenty prosazeny. Šlo o psychologickou manipulaci, podvod a mimořádný tlak na delegáty.


  Poděkování za odročení beatifikace (14.6.2010)

  Svatý otče, děkujeme Vám za zastavení procesu beatifikace Jana Pavla II. a jeho odročení. Modlíme se, aby se tato beatifikace v žádném případě neuskutečnila ani v budoucnu.
  Víme, že to není úplné vítězství, že budete vystaven dalším tlakům a potřebujete novou sílu a milost, abyste dokázal povědět už definitivní „ne“ k tomuto skrytě plánovanému smrtícímu úderu těžce zkoušené církvi.


  Návštěva na Ukrajině /dopis Svatému otci/ (2.6.2010)

  Svatý otče, dozvěděli jsme se, že v roce 2012 hodláte navštívit Ukrajinu. Pozvala Vás římskokatolická menšina Poláků na Ukrajině. Jako důvod návštěvy je uvedeno šestisté jubileum přenesení polské metropolie z Haliče do Lvova.
  Náš biskupský synod Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC) cítí z ohledu objektivity povinnost upozornit Vás na tři aspekty, s nimiž je třeba počítat.


  Dopis prezidentovi a vládě Ruska (13.6.2010)

  EU a Štrasburský soud přirozené hodnoty popírají a vnucují lidstvu antihodnoty. Ovocem ideologie EU je demoralizace a vyhubení Evropy! Jde o vyhubení kultury, národnosti, ale i všech křesťanských hodnot, které téměř dvě tisíciletí formovaly Evropu.
  Připomínáme, že na tomto odpadu dříve křesťanské Evropy má největší vinu odpadlá katolická církevní hierarchie, která je za to pod Božím prokletím. Za jejich zbožnými frázemi je stejný duch, jako za vedením EU.


  Reforma chrámu (7.6.2010)

  Biblickým modelem chrámu je a) místo pro Boží lid; b) místo pro kněze – svatyně a c) místo pro Boha – velesvatyně. Jestliže má nastat i obnova duchovního chrámu, kterým jsou vlažní křesťané, pak prvořadou podmínkou je obrácení a pravdivé pokání! Biblické obrácení vede k pravé úctě k Bohu. Dnes musí dojít k autoritativnímu rozejití se s falešnou úctou k pohanství (Nostra aetate) a s duchem ateismu, který je za historicko-kritickou metodou.


  Zemřel biskup Josafat Kavaciv

  Dne 4.6.2010 zemřel biskup Josafat Kavaciv OSBM. Narodil se v roce 1934. Do tajné řehole OSBM vstoupil v roce 1954, v době pronásledování věřících. V roce 1946 byla UHKC komunistickou vládou oficiálně zrušena. Po tajném studiu a formaci bylv roce 1962 vysvěcen na kněze.
  V roce 1980 byl v Kazachstánu v Karagandě biskupem Alexandrem Chirou vysvěcen na biskupa UHKC.
  Kardinál L. Huzar nechtěl vladyku Kavaciva přijmout do oficiálního synodu biskupů UHKC pro jeho věrnost pravověrné tradici.
  Začátkem roku 2008 byl založen neoficiální pravověrný synod UHKC několika biskupy, mezi nimiž byl i vladyka Josafat. Pravověrný synod UHKC vyhlásil své oddělení od heretické hierarchie a založil pro pravověrné věřící UHKC Ukrajinskou pravověrnou řeckokatolickou církev (UPHKC).
  Vladyka Josafat až do své smrti zůstal věrný pravověrné katolické církvi, jejíž hlavou je vladyka Michajlo Osidač (80 let) a jejím sekretářem vladyka Markian Hitiuk OSBMr.  Listy z UA 6/2010

  Ochráníme rodinu! – Kyjev 24.5. 2010 (manifestace za ochranu dětí a rodiny)

  Výbor za zachování křesťanského dědictví „Pokrov Bohorodici“ pozval všechny lidi dobré vůle na manifestaci za zastavení propagandy homosexuality na Ukrajině.
  Šíření homosexuality je přímou hrozbou pro jakýkoli národ v morálním, epidemiologickém i demografickém aspektu. Homosexualita ve velké míře přeje šíření společensky nebezpečných onemocnění (zvláště AIDS), zvětšuje počet sebevražd, depresivních onemocnění a zapříčiňuje morální rozklad společnosti.


  Antikristovský duch a aggiornamento (30.5.2010)

  Na počátku 20. století byla církev atakována několika duchovními proudy, za nimiž byli silní duchové lži a demagogie. Šlo o tzv. modernismus. Tento směr v sobě v podstatě zahrnoval falešné filosofie jako kantismus, hegelismus, marxismus, atheismus a atheistický darwinismus.
  Papež Pius X. učinil reformu i bez koncilu. II. Vatikánský koncil naopak otevřel dveře antireformě. Na počátku 21. století Vás Bůh postavil do podobné situace, jako tenkrát sv. Pia X. Bůh po Vás chce jedno: Pokračovat v reformě, kterou už On sám začal na svátky Ducha Svatého vyloučením apostatické hierarchie.


  II. Vatikánský koncil hlásal hereze (29.5.2010)

  Jaké hereze koncil hlásal? Hereze o tzv. úctě k jiným religiím. Jejich ovocem je, že křesťan nesmí hájit svou víru před pohanstvím – zákaz účinné apologetiky. Rovněž už nesmí konat žádnou pravdivou misii – zákaz pravdivé misie. Oficiální dokumenty k zákazům nejsou, ale zákazy zrealizovala tzv. pokoncilní praxe. Ovocem koncilu je rovněž to, že dnes už věřící pokládají démonské pohanství za cestu ke spáse. Tímto popírají výkupnou oběť našeho Pána a Spasitele na kříži!


  Sodomský rozklad křesťanské kultury dnes

  Severoamerický darwinista Alfred Kinsey byl bisexuálním pedofilem. Stal se zakladatelem „vědního“ oboru sexuologie. Tento vzdělaný a inteligentní pedofil oklamal ostatní vědce. Oklamaní vědci poté svedli západní soudce, státníky a veřejnost. Bylo to snadné, neboť ve 20. století masy školní mládeže musely nekriticky přijímat Darwinovu evoluční teorii v rámci povinné školní výuky. Teprve r.1981 byly odhaleny pedofilní sklony zakladatele sexuologie A. Kinseye. K odhalení došlo pozdě, neboť Kinsey zemřel r.1956. Na základě jeho písemných argumentů byla prohlášena homosexualita za zdravý a normální způsob života.


  Svatá církev (ekleziologie)

  Nebudeme zde analyzovat všechny charakteristické znaky církve. Chceme upozornit jen na jeden aktuální znak, kterým je svatost. Církev je svatá tím, že má svaté učení, svátosti, svaté a světice... Zároveň je třeba si uvědomit realitu, že v církvi jsou hříšníci, kteří jsou však povinni neustále konat pokání. Pokud někdo odmítá pokání, stává se mrtvým údem církve. Hlásá-li navíc veřejně hereze, vylučuje se dle Gal 1,8-9 i ze zevnější struktury církve.


  Boží chérém – anathema na hierarchii (24.5.2010)

  Vaše Svatosti, oznamujeme Vám, že Bůh v den Seslání Ducha Svatého 23.5. 2010, skrze biskupský synod UPHKC, dovršil svou anathemu na celou současnou církevní hierarchii. Důvodem je, že římskokatolická hierarchie odpadla od podstaty evangelia (viz. Gal 1,7-9) a vyhnala Ducha Svatého z církve. Biskupové apostati už nemohou platně světit další biskupy či kněze.
  Celkem je pod Božím prokletím 4872 biskupů a kardinálů (kromě jednoho biskupa z Jižní Ameriky, který víru vyznal a od herezí se oddělil).
  Bůh začal odnímat ustavičnou oběť od Katolické církve pro zpustošení na svatém místě (srov. Dan 11,31, Mt 24,15).


  Prohlášení anathemy na 2271 biskupů katolické církve

  Náš Pravověrný synod biskupů UPHKC osobně vyzval 3261 biskupů celého světa, aby do Letnic, 23.5.2010, vyznali víru a odřekli se současných herezí. Kromě jednoho biskupa nikdo z 2271 aktivních biskupů a 989 emeritů víru nevyznal.


  Chérém, anathema /Kletba/ (24.5.2010)

  To, co bylo ve Starém Zákoně chérem – proklaté, muselo být zničeno, neboť bylo ohavností Hospodinu a mohlo nakazit všechen lid (srov. Dt 7,26). Obdobou je nebezpečná epidemie způsobující smrt. Duchovní epidemií jsou hereze, jejichž následkem je ztráta víry a věčná smrt.


  Bůh odnímá věčnou oběť (24.5.2010)

  Každodenní oběť v Jeruzalémském chrámu byla předobrazem Kristovy výkupné oběti na kříži a jejího zpřítomňování skrze svatou liturgii (večeře Páně, lámání chleba). Oběti v jeruzalémském chrámě byly definitivně zrušeny roku 70 při zničení Jeruzaléma. Každodenní zpřítomňování Kristovy oběti ve svaté liturgii nemůže zrušit světská moc, zrušit či spíše přerušit ji může jen duch apostaze, který popírá podstatu evangelia (srov. Gal 1,7-9). Tento duch apostaze se usídlil v duších hierarchů i kněží!


  Zveřejnění anathemy na 22 přednášejících Biblického Institutu v Římě

  Synod biskupů UPHKC 5.5 2010 vyzval 22 přednášejících Biblického Institutu v Římě vyznat víru a zříci se herezí.
  Víru nevyznali, herezí se nezřekli, a proto na ně dopadl trest exkomunikace latae sententiae podle kan. 1364 §1, a podle Božího zákona na ně dopadá anathema, tedy vyloučení z církve – Boží prokletí – za hlásání jiného evangelia (Gal 1,8-9). Anathema byla zveřejněna 24.5. 2010.


  Dopis ex-kard. Schönbornovi (18.5.2010)

  Vážený pane ex-kardinále, šokovalo nás Vaše vyjádření, že by „církev mohla brát do úvahy i homosexuální partnerství“. Církev v žádném případě nemůže „brát do úvahy i homosexuální partnerství“. Váš výrok je velmi nebezpečný a prozrazuje antikristovského ducha. Tento výrok podepřen církevní autoritou otevírá dveře totální devastaci a rozkladu katolické církve! Vyzýváme Vás, abyste napravil škodu, kterou jste rakouské i celosvětové církvi učinil!


  Dopis Svatému otci ohledně revize KKC (18.5.2010)

  Svatý otče, církev tyto dny prožívá svou Golgotu. Tajemné Tělo Kristovo je křižováno apostatickou hierarchií i odpadlými křesťany s duchem světa. Tito všichni, kteří propagují homosexualitu, se odvolávají na Katolický katechismus (KKC) čl. 2357-59. Tyto tři články zavádějícím způsobem mluví o homosexualitě.
  Zasíláme Vám rozbor zneužití čl. 2357-59 KKC s požadavkem nutné revize.


  Katechismus (KKC) schvaluje homosexualitu (8.5.2010)

  11.10. 1992 Jan Pavel II. slavnostně předal celé církvi nový Katechismus jako závazné učení církve.
  Je tragédií, že tento Katechismus obsahuje na mnoha místech nepřesné a zavádějící formulace, které mají nesmírně vážné věroučné a morální následky. Příkladem je postoj k homosexualitě (2357-2359), který lze označit za heretický. Propagátoři homosexuální amorálnosti se dnes na KKC cílevědomě odvolávají.
  KKC popírá základní principy pravdivého duchovního boje a staví falešné teorie, které udržují křesťany ve hříchu a v otroctví. KKC má na svědomí současnou epidemii homosexuality a pedofilie.  Listy z UA 5/2010

  Podpora návrhu zákona № 6299 /Poslancům ukrajinského parlamentu/ (30.4.2010)

  Naše Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev (UPHKC) cele stojí v pozici Božího slova a Tradice, a proto plně podporuje návrh nového zákona № 6299 se všemi jeho doplňky a právními změnami. Plná realizace tohoto zákona bude důležitým krokem k morální a duchovní obrodě celé Ukrajiny. Tímto vážení poslanci parlamentu otevíráte celý národ Božímu požehnání a chráníte ho před prokletím.


  Dopis Svatému otci (28.4.2010)

  Vaše Svatosti, opětovně vás žádáme, abyste uskutečnil církevní soud nad ex-kard. A. Sodanem a spravedlivě ho potrestal laicizací za zločiny vůči víře, církvi a lidství. Kard. A. Sodano jako bývalý státní sekretář nese plnou zodpovědnost za věroučný a morální rozklad v katolické církvi. On byl tím, kdo fakticky vybíral a dosazoval na klíčová místa v církvi pedofilní a homosexuální biskupy a apoštolské nuncie.


  Dopis Prezidentu Ukrajiny (10.4.2010)

  Vážený pane prezidente, uvědomujeme si, že obroda ukrajinského národa je možná jen tehdy, když církev bude vychovávat zdravé křesťany a svědomité občany. Bohužel, sami máme negativní zkušenost s oficiální hierarchií UHKC. Místo toho, aby duchovní obrodu církve a národa podporovala, skrytě této obnově brání.
  Hierarchové UHKC v Kyjevě veřejně vyjádřili podporu J. Timošenko. Dnes však budou přicházet jako Vaši nejlepší přátelé a budou na Vás vyžadovat i skrze své prostředníky mimořádná privilegia. Jde jim hlavně o protizákonné zabraňování registrace naší Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve (UPHKC).


  Vyžeňte apostaty a homosexuály z biskupských úřadů /výzva německým katolíkům/ (29.4.2010)

  Tzv. německá filosofie a teologie přinesla už v minulosti prokletí v podobě nacismu (filosof Nietzsche) a marxismu (filosof Marx). Bultmannova historicko-kritická teologie a jiné tzv. liberální teologie jsou většinou ovocem intelektuálské pýchy vedoucí ke ztrátě víry, svědomí a rozumu. Evropská unie se svým sodomismem a novodobým otroctvím je ovocem odpadlého německého křesťanství.
  To, že hierarchie v Německu už nerozlišuje hříchy, je známkou odpadu od živého Boha. Důkazem jejich totální slepoty je podpora tzv. církevního dne určeného homosexuálům 13.5. 2010 na svátek Nanebevstoupení Páně v Mnichově.


  Výzva k fokoláre: „Čiňte pravdivé pokání“ (1.5.2010)

  Vážení členové hnutí fokoláre, jsme si vědomi, že mezi vámi je mnoho upřímných křesťanů, kteří chtějí sloužit Bohu i církvi a potřebují společenství. Bohužel, vyšší struktura fokoláre, její vedení, má svá tajemství a diskrétno, které vám není plně známo.
  Nikdo z představitelů fokolarijního hnutí jasně neukázal na podstatu této krize, t.j. na hereze, které ničí církev jako takovou. Naopak, toto vedení současné hereze i apostatického ducha vnášelo nejen do samotného hnutí, ale i do celé církve.
  Jediným řešením pro vás je pravdivé pokání. Ptáte se, co konkrétně dělat? Vyjděte z duchovního Babylónu, z novodobé sekty, kterou je hnutí fokoláre. Není v něm místo pro pravdivé pokání ani pro pravověrné učení ani pro Ducha Kristova. Ovládá ho duch apostaze, duch antikristův a duch New Age.


  Ex-biskup Hučko obhajuje pedofilii /Odpověď na veřejný článek/ (30.4.2010)

  Jaký je duch za Hučkovým článkem? Je to duch, který se drze vysmívá základním morálním principům spravedlnosti, zdravému rozumu a který se vysmívá i obětem pedofilie. Hučko ve svém článku neodsoudil zločin jako takový, ale podlým způsobem ho ospravedlňuje a schvaluje. Šokující fakta staví do role nepodstatných maličkostí. Chrání klérus a církevní hierarchii jako nedotknutelnou, a tím vlastně chrání sebe, ale za cenu, že po Bohu a Božích zákonech šlape.


  Biskupové, profesoři, představení řeholí v SR pod anathemou /odpověď na dopis J.Š/ (15.4.2010)

  Drahý Jozefe, po přečtení Tvého obsáhlého elaborátu musíme ocenit Tvůj bohatý rozhled o církevní literatuře, historii a také i Tvou dobrou vůli zůstat plně věrný Svatému otci a katolické církvi. Bohužel, ale Tvoje úvaha pod názvem „Anatéma vo svetle Písma a Tradície a Božieho milosrdenstva“ se v některých částech nezakládá na správném pochopení věcí.


  Odpověď na otevřený dopis prof. Dr. Hanse Künga (20.4.2010)

  Vážený pane profesore, žasneme nad Vaší odvahou či spíše drzostí, s jakou navrhujete reformu církve. Pokud by Vaše návrhy byly brány vážně, katolická církev by přestala být katolickou a nebyla by už ani křesťanskou. Jistě, ve Vašem dopise jsou určité pravdy.
  Morální delikty však mají svůj kořen v krizi víry, která je zapříčiněna tím, že se církev otevřela falešnému postkoncilnímu duchu. Tento duch vychází ze dvou otravných principů. Prvním je historicko-kritická teologie, která je budována na ateistické filosofii a popírá všechno nadpřirozené v Božím slově. Druhým je tendenční výklad deklarace II. vatikánského koncilu Nostra aetate a gesto v Assisi Jana Pavla II. v roku 1986 a 2002. Bohužel, Vy na tyto kořeny neukazujete, a proto i Vaše odsuzování nynějšího papeže je pokrytecké.


  Manifestace za ochranu dětí a rodiny - Ternopol 18.4.2010

  V neděli 18.4.2010 od 17-19:00 proběhla v Ternopolu manifestace za ochranu dětí a rodiny před homosexuální propagandou a snahou zavádět diskriminující zákony ničící rodinu a ohrožující bezbranné děti. Akce se zúčastnili také kněží kyjevského patriarchátu.
  U budovy krajského úřadu bylo několik projevů, které byly zakončeny národní písní „Bože dej nám jednotu“, ve které byla vyjádřena touha, aby se křesťané Ukrajiny sjednotili v boji proti hříchu homosexuality. Bohužel, musíme přiznat, že tato manifestace za ochranu rodiny narazila na tvrdý odpor hierarchie a duchovenstva UHKC, podobně jako tomu bylo v Ivano-Frankivsku a ve Lvově.


  Dopis poslancům ukrajinského parlamentu, autorům návrhu zákona proti senzibilům a věštkyním (15.4.2010)

  Vážení poslanci, děkujeme Vám za Váš návrh zákona o zákazu činnosti senzibilů, léčitelů, kartářek, chiromantů i věštců. „Služba“ těchto podvodníků je opravdu k velké morální, psychické i duchovní škodě jedince i společnosti. Tento fenomén byl znám už v době Mojžíšově asi 1000 let před Kristem. Mojžíš jménem Božím zakázal svému národu, a to pod velkými tresty až pod trestem smrti, mít jakoukoli účast na činnosti těchto podvodníků.
  Vážení poslanci, před Bohem i před národem máte velkou zásluhu! Totiž tato činnost stahuje na celou společnost prokletí, které sahá až do čtvrtého pokolení. Váš krok chrání mnoho lidí před velkým neštěstím a zároveň otvírá celou ukrajinskou společnost Božímu požehnání.


  I. Pravdivé pokání katolické hierarchie za pedofilii (15.4.2010)

  V současné době vyšly najevo zločiny znásilňování dětí uvnitř církve. Očekávalo by se, že církevní představitelé budou konat upřímné pokání a vydají spravedlivé normy k zamezení další zločinnosti. Bohužel, v dokumentu z roku 2001 nic takového není. Směrnice se pokrytecky odvolává na církevní kánony (CIC), ale svou neúčinností v podstatě otvírá dveře k dalšímu šíření pedofilie. Je pouze alibistickou reakcí na tlak obětí.


  II. Postup při trestání zločinů proti víře a mravům (15.4.2010)

  Tzv. papežská směrnice motu proprio „Sacramentum sanctitatis tutela“ z roku 2001 a její současná novelizace je výsměchem spravedlnosti před celou církví i světem. Proto náš Synod biskupů UPHKC navrhuje následující spravedlivé řešení pro trestání církevních osob.


  Obvinění světovými masmédii /dopis Svatému otci/ (13.4.2010)

  Svatý otče, v současné době Vás světová masmédia obviňují, že jste hlavním viníkem v otázce pedofilních skandálů.
  Svatý otče, Vy dnes musíte nést trpké ovoce 26-ti leté pastorační činnosti Jana Pavla II. Za jeho pontifikátu bylo velké množství pedofilních zločinů vědomě zatajováno. Oběti nebyly vyslechnuty, v některých případech byly dokonce zastrašovány, viníci nebyli potrestáni. Kdo byl zodpovědný za tuto politiku zamlčování zločinů a netrestání viníků? Na prvním místě Jan Pavel II. Zodpovědnost dopadá také na nejbližší spolupracovníky papežovy. Tedy na ex-kard. Sodana a na Vás jako prefekta kongregace.
  Uvědomte si před Bohem i před církví, že jste jako papež převzal plnou zodpovědnost za současný katastrofální stav církve. Před Bohem ani před celým lidstvem nebudete mít žádnou omluvu, pokud ani teď nezačnete pravdivou reformu.


  Manifestace za ochranu dětí a rodiny - Lvov 11.4.2010

  V neděli 11.4.2010 od 17-19:00 proběhla ve Lvově manifestace za ochranu dětí a rodiny před homosexuální propagandou a snahou zavádět diskriminující zákony ničící rodinu a ohrožující bezbranné děti. Průvod započal od radnice projevem představitele Výboru pro zachování křesťanského dědictví. Byla zdůrazněna hodnota rodiny pro budoucnost Ukrajiny.  Listy z UA 4/2010

  Zrušení Papežského biblického ústavu (3.4.2010)

  Biblický ústav přinesl mnohé požehnání pro církev. Dnes se však tento ústav stal nástrojem šíření ducha apostaze skrze takzvanou historicko-kritickou metodu. Biblický ústav je v současné době na škodu církve. Navrhujeme proto, aby byl do doby, než nastane pravdivá reforma, zrušen.


  Pedofilní zločiny církevní hierarchie na Ukrajině /veřejný dopis Svatému otci/ (26.4.2010)


  Zrušení řehole jezuitů (2.4.2010)

  Svého času měla tato řehole zásluhu na rekatolizaci Evropy. Dnes však má tato řehole na svědomí velké škody. Navrhujeme, aby tato řehole byla do určité doby zrušena a všichni profesoři i všichni pracovníci papežských dikasterií, kteří jsou jejími členy, uvolněni z církevních služeb.


  Duch Assisi

  Na naší webové stránce je v ukrajinštině, angličtině a češtině umístěn dokument pod názvem „Duch Assisi“. Dokument obsahuje 81 fotografií, které ukazují na zhoubné následky otevření katolické církve duchovnímu synkretismu.


  Výzva biskupům amerického a australského kontinentu (5.4.2010)

  Drahý bratře v biskupské službě, v současné době je církev v katastrofálním stavu. Hereze, pedofilní a homosexuální skandály v řadách kněžstva i v řeholích ukazují na hluboký kořen vnitřní zrady Kristova Ducha i Jeho evangelia.
  Ty, jako biskup-pastýř, kryješ zločinný a apostatický systém falešných proroků – heretických teologů. Oni hlásají jiné evangelium a uvnitř církve prosazují tohoto ducha zrady – apostaze. Tvé mlčení je v této kritické době souhlasem a krytím tohoto jiného evangelia. Pokud se veřejně od tohoto ducha a od tohoto systému neoddělíš, dopadne Boží anathema i na Tebe jako na špatného pastýře.
  Prosíme, učiň tak do svátku Seslání Ducha svatého, t.j. do 23.5.2010.


  Reforma církve /dopis Svatému otci/ (31.3.2010)

  V současné době zaštiťujete svou nečinností, ač nechtíc, zločinecký systém, který se postavil proti podstatě samotného evangelia, vyhnal Ducha svatého a přijal ducha apostaze. V hodině Vaší smrti Vám Nejvyšší Soudce a Spasitel Ježíš Kristus, kterého Vy zde na zemi viditelně zastupujete, položí otázku: „Benedikte, učinil jsi reformu, kvůli které jsem tě postavil na nejvyšší místo v církvi?“ Církev i Kristus po Vás dnes požaduje jednu věc, a tou je reforma.


  Otevřené dopisy ukrajinským ministrům a poslancům za ochranu rodiny (1.4.2010)


  Otevřený dopis ex-kard. A. Sodanovi (12.4.2010)

  Vážený pane ex-kard. A. Sodano, chceme odpovědět na Váš veřejný dopis ze 7.4.2010, kterým se pokrytecky zastáváte papeže Benedikta XVI. Jde o problematiku pedofilie a homosexuality v církvi. Předem musíme povědět, že Vy, jako bývalý státní sekretář máte větší vinu za utajování zločinů, než je připisována bývalému prefektovi kard. J. Ratzingerovi. Vy jste jako státní sekretář věděl o všech těchto skandálech.
  Místo pokryteckého zastávání se papeže Benedikta XVI., přiznejte před celou církví, že po Janu Pavlu II. máte největší vinu na současném katastrofálním stavu církve Vy.
  Vyzýváme Vás jménem Božím, odstupte z úřadu děkana kardinálského sboru.


  Biskupové EU exkomunikováni /dopis Svatému otci/ (5.4.2010)

  Svatý otče, oznamujeme Vám bolestnou skutečnost: Na největší křesťanský svátek se z Tajemného Těla Kristova – církve – vyloučilo 882 biskupů z 22 zemí EU. Připomínáme, že v minulém roce se z 5 zemí EU vyloučilo z církve 277 biskupů. Všichni tito biskupové zemí EU se sami vyloučili z katolické církve.


  Zrušení Gregoriánské univerzity (5.4.2010)

  Žádáme nejen o uvolnění těchto profesorů, ale zároveň o zmrazení celé univerzity do té doby, než nastane pravdivá reforma církve. Univerzita pak musí sloužit nejpotřebnějšímu úkolu, a tím je pravdivá obnova katolické církve. Jinak ztratila smysl své existence.


  Dopis polské vládě (11.4.2010)

  Vážení představitelé polského národa, náš biskupský synod UPHKC z Ukrajiny vám projevuje upřímnou soustrast v zármutku nad národní tragédií. Nyní Bůh touto bolestnou událostí mluví k jedinci i k národu.
  Letecká tragédie je výraznou Boží výzvou k pokání pro celý polský národ. Jaké pokání má Polsko učinit? Nový polský prezident ať oficiálně jménem celého polského národa požádá současného papeže, aby zrušil absurdní beatifikaci Jana Pavla II. Tímto kajícím gestem zprostředkuje nový prezident polskému národu i církvi pravdivé Boží požehnání.


  Manifestace za ochranu rodiny

  Dne 28.3.2010 proběhla v Ivano-Frankivsku manifestace za ochranu rodiny proti diskriminaci kastou gayů.
  Manifestace proběhla úspěšně. Bylo rozhodnuto, že se další manifestace za ochranu rodiny uskuteční ve Lvově dne 11.4.2010 v 17 hodin počínajíc u městské rady, za týden v neděli 18.4.2010 v Ternopolu, rovněž od 17:00 hodin.


  Vedení řeckokatolické církve propaguje homosexualitu

  V únoru se na webových stránkách korrespondent.net objevila zpráva, že 2.4. 2010 bude v Ivano-Frankivsku gay-pride za účasti zahraničních hostů. Nikdo by nepředpokládal, že k průlomu na Ukrajinu si vyberou nejkatoličtější území – Ivano-Frankivštinu. Nikdo by nepředpokládal, že katolická hierarchie, kterou zde oficiálně představuje ex-biskup Vijtyšin a ex-biskup Mudryj , se postaví na stranu homosexuálů.


  882 biskupů Evropské unie vyloučeno z církve (5.4.2010)

  Dne 4.4.2010 ve svátek Kristova vzkříšení se 882 biskupů zemí EU vyloučilo z Kristova Tajemného Těla – církve. 19.2.2010 byli opětovně veřejně vyzváni k vyznání víry. Veřejně však Krista i Jeho evangelium zapřeli. Zatvrzele zůstávají v jednotě se současnými herezemi a s duchem, který je za nimi.
  Od 4.4.2010 okupují církevní úřady už nezákonně a žádný věřící je nesmí poslouchat. Jimi udělované svátosti jsou od 5.4.2010 neplatné. Jimi vysvěcení kněží kněžími nebudou!


  Zveřejnění exkomunikace na 265 teologů z Gregoriánské univerzity (5.4.2010)

  Papežská Gregoriánská univerzita se stala semeništěm herezí a nástrojem ducha apostaze. Do celého světa z ní vycházejí adepti, kteří šíří morovou nákazu herezí do místních církví. Dne 19.2. 2010 jsme vyzvali 265 kněží – profesorů této univerzity, aby vyznali katolickou víru a zřekli se herezí. Bohužel, tito kněží jsou od 5.4. 2010 Bohem vyloučeni z Tajemného Těla Kristova – církve, a to pro svou zatvrzelost v nevěře a herezi.


  Ex-biskupové odstupte! (26.3.2010)

  Takzvaný pastýřský list, který měl být čten v neděli 14.3. a 21.3. 2010, je jasným odmaskováním ducha zrady a apostaze jeho autorů.
  My, jako pravověrní biskupové, vás proto nyní jménem Božím a jménem krvácející církve vybízíme, abyste dobrovolně opustili své církevní úřady, které jako veřejní apostaté už několik měsíců nezákonně okupujete.
  Vážení ex-biskupové S. Mudryj OSBM a V. Vijtyšine, čiňte pravdivé pokání, nepodvádějte Boží lid, uvolněte úřady, které nezákonně okupujete. Nesvolávejte svou zatvrzelostí prokletí na Boží lid Ivano-frankivské oblasti. Skrze pravdivé pokání dejte možnost Božímu Duchu vzkřísit církev i Ukrajinu.
  Zveme všechny kněze a věřící na manifestaci, která proběhne 28.3. 2010 v 15:00 v Ivano-Frankivsku.


  Stop diskriminaci kastou gayů

  Výbor za zachování křesťanského dědictví „Pokrov Bohorodici“ zve všechny lidi dobré vůle na manifestaci za zastavení propagace homosexuality na Ukrajině.
  I přes bojkotování touto církevní hierarchií, se manifestace přesto uskuteční, a to na Květnou neděli 28.3. 2010 od 15:00 hodin. Zveme především všechny křesťany Ivano-Frankivštiny, také studenty, mládež a rodiny. Průvod začne u Dramatického divadla, na Vičevij majdán, kolem katedrálního chrámu a bude pokračovat ulicemi města až do Oblastní rady.


  Žádost o legislativu čtyř zákonů týkajících se ochrany dětí, mládeže a rodiny (10.3.2010)

  Vážený pane prezidente, upřímně Vám gratulujeme k Vašemu zvolení. Modlíme se za Vás a věříme, že skrze Vás nastane morální, duchovní i ekonomická obroda Ukrajiny. Předkládáme Vám návrh čtyř aktuálních zákonů týkajících se ochrany dětí mládeže a rodiny.


  Celibát /dopis ex-kard. Schönbornovi/ (21.3.2010)

  Vážený pane ex-kardinále, před několika dny jste dal „geniální“ návrh, jak vyřešit současný problém pedofilie a homosexuality. Jako lék i jako vizi jste pro celibátní kněze navrhl zrušení celibátu. Pokrytecky jste použil alibi, že celibát není to hlavní, na hlavní problém jste však neukázal.
  Zrušení celibátu není v žádném případě řešením krize. Řešením je laicizace každého kněze homosexuála nebo pedofila.
  Otevřeně řečeno, Vaše teorie jsou praktickou cestou do pekla. Žádná reforma církve nenastane, pokud nedojde k pravdivému obrácení a k pravdivému pokání. Všechno filosofování, psychologizování, teologizování je pouhým klamem a vede k odpadu a ke zradě Krista i církve.


  Odvolání jmenování D. Duky OP arcibiskupem pražským (21.3.2010)

  Svatý otče, pokud by si někdo přál, aby v ČR pokračoval co nejrychleji odpad katolíků od křesťanské víry, potom jmenování ex-biskupa D. Duky OP pražským arcibiskupem je k tomu výborným strategickým krokem. Pokud však chcete, aby se oficiální církevní struktura v ČR navrátila ke Kristu, nedovolte D. Dukovi nastoupit do úřadu arcibiskupa.


  Irsko – odvolání všech biskupů (22.3.2010)

  Svatý otče, dne 19.3. 2010 jste vydal pastýřský list týkající se církevní pedofilie v Irsku. Zamýšlíme se nad textem listu a předkládáme požadavek spravedlivého řešení.


  Dopis Svatému otci ohledně masakru v Nigérii (18.3.2010)

  Ráno 8.3. 2010 mezi třetí a pátou hodinou muslimové napadli 3 zemědělské osady v Nigérii. Běsnili a křičeli: „Alláhu Akbar!“ a přitom zabíjeli bezbranné křesťany noži a mačetami.
  Mezi zabitými ve vesnicích nebyl ani jeden muslim, těm bylo včas oznámeno, aby vesnice opustili.
  Došlo ke krvavému masakru pokojných křesťanů, a to v noci. Tu šlo o napadení bezbranných žen a dětí a jejich zmasakrování.
  Jaká přišla odpověď z Vatikánu? Tlumočil ji P. F. Lombardi: „Nejedná se o náboženský konflikt, ale o konflikt sociální.“
  Vatikán demagogicky a oficiálně konstatuje, že v masakru v Nigérii nevidí žádné mučednictví pro víru, ale pouze nějaký sociální problém.


  Odchod z Babylónu /dopis Svatému otci Benediktu XVI./ (6.3.2010)

  Svatý otče, my, biskupové UPHKC, s Vámi prožíváme babylónské zajetí i zajetí katolické církve v novodobém Babylónu, kterým se stal opět Řím (srov. 1Pt 5,13). Protože máte 83 let a jste vystaven mimořádným duševním a duchovním tlakům, je velmi ohrožen Váš život. Navrhujeme Vám proto, abyste zvážil a realizoval změnu centra církve do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je koncentrováno spasitelné dílo našeho Pána Ježíše Krista. Zde ustanovil při poslední večeři svatou liturgii i svátost kněžství.
  V Jeruzalémě na kříži zemřel za naše hříchy a spasil nás.
  V Jeruzalémě také vstal z mrtvých, čímž především dokázal své Božství.
  V Jeruzalémě vstoupil na nebe.
  V Jeruzalémě seslal na apoštoly Ducha svatého.
  V Jeruzalémě vznikla církev, která je modelem a vzorem i pro nás.


  Odpověď na vyjádření z tiskové konference 18.2.2010 (25.2.2010)

  Státní úředník nemá podle zákonů Ukrajiny právo oficiálně dělat rozdíly mezi náboženstvími, stanovovat, kdo je lepší a kdo horší, kdo je rozkolník a kdo má pravou víru. Toto jsou vnitřněcírkevní záležitosti a stát se do nich nevměšuje – nemůže na jejich základě stanovovat převahu jedné religie nad druhou! Pan J. Rešetnikov nám upírá „právo vybrat si a vyznávat víru podle našeho přesvědčení a svědomí“ (viz čl. 3 ZU „O svobodě svědomí a náboženských organizacích“). Tím se jako státní úředník dopouští otevřeně a veřejně náboženské diskriminace a rovněž uráží cítění občanů, což státní zákony trestají.


  Dopis vedoucímu Státního úřadu pro záležitosti národnostní a náboženské (23.2.2010)

  Vážený pane Rešetnikove, ve svém dopise z 26.6. 2009 jste s námi odmítl komunikovat a hrubě jste nás očernil. Dopis jste dal k dispozici UHKC, která ho opublikovala ve svých církevních časopisech s nenávistným komentářem proti nám (srov. Nova Zorja, Meta, Arka, portál RISU, portál UHKC...).
  Pane Rešetnikove, my se dožadujeme jen zákonné registrace. Ne my, ale Vy zákony Ukrajiny nerespektujete a trestně překrucujete.
  Z důvodu prosazení zákonného práva jsme byli nuceni obrátit se k státnímu soudu. Soud jsme prakticky vyhráli. Znovu jsme Vám zaslali žádost, ale dne 16.2. 2010 jste nám ji opětovně vrátil i se všemi dokumenty k registraci. Takzvaným důvodem bylo, že dvě slova jsou nepřesná. Po úpravě jsme Vám žádost s dokumenty k registraci znovu odeslali.  Duch Assisi


  Duch Assisi (14.3.2010)

  Jan Pavel II. má diametrálně rozdílný pohled na pohanství a pohany než Písmo svaté a celá křesťanská tradice. Kdo se mýlí? Koho máme poslouchat a následovat? Papež zradil Krista i evangelium! Tvrdí, že nekřesťanské religie jsou prý jiné cesty, které také vedou ke spasení, ke společnému bohu a společnému otci! Tvrdit, že pohanská náboženství jsou cestami ke spáse, je hereze. Učení církve je, že i pohan, který upřímně hledá pravdu, může být spasen. Toto je ale zcela rozdílné od tvrzení, že pohanský náboženský systém vede ke spáse. Tento systém je naopak překážkou spásy, protože v pohanovi ubíjí Boží hlas – svědomí. Děje se to prostřednictvím orientálních meditací a mantrování (vzývání démonů).  Listy z UA 3/2010

  Pastýřský list kněžím Ivano-Frankivské oblasti (15.2.2010)

  Masmédia informovala ukrajinskou veřejnost, že na Velký pátek se v Ivano-Frankivsku uskuteční gay-pride.
  Tato plánovaná rouhačská akce na Velký pátek má za cíl zasadit hlubokou ránu křesťanství na našem území a otevřít ukrajinský národ nečistým démonům a prokletí. Cílem je rozklad společnosti a otevření Ukrajiny duchu antikrista.
  Organizátoři této akce dobře vědí, že největší morální silou stojící proti nim je na západní Ukrajině UHKC. Oni i vy však dobře víte, že hlava UHKC ex-kard. Huzar z konkrétních důvodů proti této akci nevystoupí a ani si nepřeje, aby kněží UHKC proti ní protestovali.
  V této situaci se každý z vás musí rozhodnout – buď Kristus anebo Huzar! Kdo z kněží se v této době svatého postu aktivně nepostaví na stranu Božích zákonů a svou pasivitou dovolí, aby byly otevřeny dveře morální epidemii, ten zapřel víru, zřekl se Krista a stal se apostatou.


  Smrt a vzkříšení /postní výzva biskupům EU/ (19.2.2010)

  Evangelium nikdo nemůže měnit a pokud by tak učinil, i kdyby to byl samotný apoštol Pavel či Petr či anděl z nebe, tak se na něj vztahuje výrok Gal 1,8-9: „Kdo by hlásal jiné evangelium, anathema sit – (budiž vyobcován - proklet)“.
  V dnešní době jsme svědky toho, že teologové oficiálně hlásají nové evangelium a biskupové jej potvrzují.
  Proto vám, drazí biskupové EU, zasíláme sedm otázek, které jsou ve shodě s katolickým učením a Duchem Kristovým. První z nich zní: „Věříš, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy, tedy i za Tvoje? Věříš, že vstal z mrtvých reálně a historicky?“ Pokud na tuto otázku nejsi schopen dát jednoznačnou a pozitivní odpověď, je to znakem, že jsi apostata.
  Drahý bratře v biskupské službě, prosíme Tě, abys nejpozději do neděle Kristova vzkříšení, t.j. 4.4.2010 vyznal víru a oddělil se od herezí. Dne 5.4.2010 zveřejníme před celou církví Tvé rozhodnutí.


  Církevní exkomunikace irských biskupů /dopis Svatému otci/ (17.2.2010)

  Svatý otče, tyto dny jste ve Vatikánu jednal s biskupy Irska ohledně zločinů pedofilie.
  Církevní hierarchie tyto zločiny utajovala 2-3 desetiletí (období pontifikátu Jana Pavla II.).
  Nikdo nemůže tvrdit, že Jan Pavel II. o tom všem nevěděl. Nemůžete proto omluvit jeho mlčení a zmenšit jeho zodpovědnost.
  Svatý otče, nemůžete kanonizovat toho, kdo má zodpovědnost za takový rozklad církve a neomluvitelné pohoršení! Tím prakticky kanonizujete tyto zločiny a hluboký úpadek církve, za který Jan Pavel II. nese zodpovědnost.
  Zastavte absurdní proces beatifikace, odvolejte všechny biskupy Irska a dejte na jejich místa pravověrné a morální biskupy.  Listy z UA 2/2010

  Odezvy ze zahraničí a Evropského parlamentu


  Dopis předsedkyni vlády J. V. Timošenko (4.2.2010)

  Vážená Julie Volodimirivno, nejzávažnějším důvodem, proč jste vůči bezpráví ze strany Státního úřadu shovívavá, je to, že ex-kard. L. Huzar Vám slibuje podporu v prezidentských volbách! Je všeobecně známo, že téměř všichni řeckokatoličtí kněží na příkaz ex-kard. Huzara zavazují lidi jít na volby a hlasovat za Vás s tím, že kdo hlasovat nebude, má hřích! Toto je porušení svobody svědomí a demokracie, které Vás staví do velmi negativního světla.


  Prohlášení kontemplativních sester před soudem v Čortkově (4.2.2010)

  Náboženská organizace pod vedením L. Huzara a D. Hryhoráka se snaží likvidovat svého protivníka, konkrétně vyhodit řeholnice na ulici. K tomuto cíli má být zneužit státní soud v Čortkově. Navíc nám bylo dvěma svědky důvěrně oznámeno, že soudci byli podplaceni vedením UHKC. Soudci jsou tedy zaujati vůči UPHKC i našemu monastýru. Jde tak o další porušení čl. 4 zákona Ukrajiny, totiž o rozpalování náboženské nenávisti. Vedení UHKC v čele s Huzarem a reprezentované Hryhorákem pozvalo do Probižné kněze Vilčinského. Tento v druhé polovině roku 2009 v chrámu ve vsi Probižná celý týden veřejně rozpaloval nenávist vůči nám. Dvakrát jsme museli volat na pomoc policii, když (místní farář a kněz Vilčinský) poštvali a zfanatizovali místní obyvatele.


  S.O.S. na Velký pátek (5.2.2010)

  Je šokem, že si tito démoni vybrali právě Velký pátek, den velkého utrpení a smrti našeho Spasitele za hříchy lidstva. Je hanbou, že nejkatoličtější oblast Ukrajiny otvírá dveře invazi této epidemie na celou Ukrajinu. Když se bezbranné oběti brání, jsou pokrytecky obviňovány z tzv. homofobie a trestány státními zákony.
  Na Velký pátek 2.4.2010 je v Ivano-Frankivsku naplánovaná průlomová veřejná akce homosexuálů. Za pomoci zkušených zahraničních propagátorů této démonské infekce má tento gay-parád otevřít celou Ukrajinu vládě nečistých démonů. Tito se skrývají za homosexuální zvráceností, vyvolávají tzv. christianofobii – pronásledování křesťanů, terorizují malé děti, rozkládají mládež, rodinu i národ.


  Dopis předsedkyni vlády J. V. Timošenko (25.1.2010)

  Vážená Julie Volodimirivno, podali jsme na Státní úřad pro záležitosti národnostní a náboženské už třetí žádost o registraci UPHKC spolu s patřičnými dokumenty nutnými pro registraci.
  Dne 19.1. 2010 Lvovský administrativní krajský soud vydal usnesení, že Státní úřad pro záležitosti národnostní a náboženské jednal vůči nám PROTIPRÁVNĚ. Vy za tuto protiprávní jednání Státního úřadu pro záležitosti národnostní a náboženské nesete plnou zodpovědnost.


  Soud ohledně registrace

  Protože Státní úřad Ukrajiny pro záležitosti národnostní a náboženské naši žádost o registraci UPHKC nechtěl přijmout, museli jsme se obrátit na soud a domáhat se zákonné registrace soudní cestou.
  Lvovský soud došel k závěru, že Státní úřad Ukrajiny pro otázky náboženské a národnostní musí řešit žádost o registraci statutu UPHKC a dát odpověď: buď registrují anebo neregistrují. Zde vidíme zaujatost Státního úřadu pro záležitosti náboženské a národnostní, který vůbec ani naši žádost nechtěl přijmout. Tím se chtěl vyhnout konkrétní odpovědi, která by byla v tomto případě z jejich strany protizákonná.


  Konec papežství? (2.2.2010)

  Svatý otče, gesto v Assisi je katolíky chápáno jako potvrzení bludné teze, že pohanské religie jsou alternativní cestou ke spáse. Toto je ale hereze, která popírá základní pravdy víry, konkrétně, že Kristus zemřel za naše hříchy a že spása je jen v Ježíši Kristu.
  Pokud pohanství je alternativní cestou ke spáse, pak Kristus zbytečně zemřel na kříži a Bůh je degradován na úroveň démonů. V Assisi Jan Pavel II. oficiálně vytýčil cestu apostaze a celou církev otevřel prokletí. To vše maskoval frází o míru a úctě k jiným religiím a odvolával se na koncil.
  Svatořečit heretika Jana Pavla II. je kolosální podvod a do nebe volající zločin. Je to popření Božího zjevení a celé církevní tradice!
  Tím přestává být viditelná instituce církve už katolickou církví, protože se změní její doktrinální podstata.


  Protest kontemplativních sester proti beatifikaci papeže Jana Pavla II. (14.1.2010)

  Svatý otče, my, kontemplativní sestry baziliánky monastýra sv. proroka Eliáše na Ukrajině, protestujeme proti beatifikaci papeže Jana Pavla II.
  To, co udělal tzv. mírovým setkáním, byla uměle vytvořená komedie, jejíž podstatou byla zrada Krista. Bylo to totéž jako plivnout na misionáře, kteří položili své životy za to, aby pohany obrátili ke Kristu. Kdyby si misionáři vytýčili za cíl žít v míru s buddhisty, muslimy, indiány... a ne je přivést k obrácení a spasení, ani jednu duši by nezachránili. Kdyby první křesťané měli za cíl pálit mírové kadidlo s Neronem, křesťanství by dnes už nebylo.
  Bude-li beatifikován Jan Pavel II., pak ať jsou beatifikováni všichni zrádci Krista od počátku křesťanství.


  Založení reformované řehole OSBMr (15.1.2010)  Listy z UA 1/2010

  Svatý Basil Velký bojuje s herezemi

  Vliv heretiků nemůžeme nazvat jinak než barbarským útokem, během něhož tito nepřátelé boří ne hmotné ochranné valy, ne města či domy zbudované lidskýma rukama, ale ničí a rabují duše. Podlí vůdci církve přešli do útoku proti pravověrným za pomoci světské vlády. Největší naději na vítězství v nich vzbuzovalo, když viděli všeobecnou zbabělost.


  Prorocká služba v církvi (3.1.2010)

  Prorocké centrum - monastýr SBM sv. Cyrila a Metoda - se zrodilo o Vánocích 2009 na Slovensku. Tři diecézní kněží vyzvali biskupy SR, aby vyznali víru a zřekli se herezí. Poněvadž tak neučinili, sami sebe veřejně vyloučili z církve.
  Dnes probíhá boj o zachování podstaty víry a církve! Bez prorockého úřadu nebude proces sebezničení zastaven. Sám Svatý otec v tomto boji neobstojí. Potřebuje v každém národě odvážné a pravověrné spolupracovníky.


  Vánoční pastýřský list synodu biskupů UPHKC

  Drazí věrní bratři a sestry!
  V tuto požehnanou noc se duchovně sjednocujeme s vámi se všemi, kteří s živou vírou očekáváte příchod z nebes našeho Pána Ježíše Krista.
  Vzmužte se dnes všichni, kteří jste spolu se Svatou rodinou pronásledováni a očerněni za tuto Pravdu, za svaté jméno Ježíš, neboť vám je darované království Boží. I když se toto království rodí v chudobě a lidské slabosti, přesto je uprostřed něj přítomný všemohoucí Bůh, který kraluje navěky.
  Kéž milost Děťátka Ježíš skrze Pannu Marii, jaká jej porodila, sestoupí na vás všechny, na vaše rodiny i vaše domy a přebývá s vámi navěky.


  Blahořečení papeže Jana Pavla II? (1.1.2010)

  Jaký je všeobecně smysl vyhlášení někoho za svatého? Smysl beatifikace a kanonizace je postavit určitého člověka jako hrdinský vzor k následování!
  Pokud bychom následovali Jana Pavla II., znamenalo by to, že každý kněz by měl znesvětit chrám společnou „modlitbou“ s hinduisty, buddhisty, animisty, satanisty...
  Ovoce? Totální zmatek ve víře a oficiálně schválená apostaze! Dále bychom měli líbat Korán a zcela se otevřít současné invazi islámu na křesťanském území! Měli bychom si rovněž nechat vtisknout znamení od pohanských kněžek jako veřejný znak odpadu od Krista! Měli bychom také uznat symbiózu křesťanství se zednářstvím, a to je zrada Krista a evangelia! Zednáři se zasvěcují ďáblu skrze 33 zasvěcení.
  Tedy pokud je nám postaven Jan Pavel II jako model k následování, pak se jedná o bezpečnou cestu apostaze končící v pekle!


  Ovoce apostaze hierarchů + Zprávy


  Celosvětová anathema na Svobodné zednáře (1.1.2010)

  Žádný křesťan, který prošel zasvěcením ve svobodozednářských lóžích, nemůže být členem církve.
  Tímto zavazujeme ve jménu a v autoritě Trojjediného Boha Otce, Syna a Ducha Svatého všechny křesťany, aby se oddělili od zednářů a spolupráce s nimi.
  Tento Boží požadavek je závazný a nezrušitelný až do druhého příchodu našeho Pána Ježíše Krista.


  Anathema na Svobodné zednáře na Ukrajině (1.1.2010)

  Dnes je na Ukrajině už 5 zednářských lóží. Mnozí křesťané, neznající celé pozadí této polotajné organizace, nechali se zlákat vizí kariéry, peněz, prestižního postavení a výlučnosti, kterou zednáři slibovali.
  Zednářství zahrnuje 33 stupňů zasvěcení, které odlučuje od Boha a věčného života.
  Tímto zavazujeme ve jménu a v autoritě Trojjediného Boha Otce, Syna a Ducha Svatého všechny křesťany na Ukrajině, aby se oddělili od zednářů a spolupráce s nimi.
  Tento Boží požadavek je závazný a nezrušitelný až do druhého příchodu našeho Pána Ježíše Krista.


  Dopis předsedkyni vlády Ukrajiny (23.12.2009)

  Vážená Julie Volodimirivno, dne 5. a 28.10.2009 jsme Vám napsali otevřené dopisy, v nichž Vás informujeme o vnitřní krizi v UHKC, která vyústila ve vznik Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve (UPHKC).
  Ve dnech 25.-27.11.2009 jsme před Parlamentem Ukrajiny a Kabinetem ministrů demonstrovali proti porušování zákonů Ukrajiny a proti religijní diskriminaci. Předali jsme Vám tehdy už třetí dopis s prosbou o zastavení religijní diskriminace a zaregistrování nové religijní organizace UPHKC. Doposud jsme nedostali odpověď ani na jeden z dopisů!
  Vy kandidujete na úřad prezidenta Ukrajiny. Prezident však musí být především garantem občanských práv a dodržování státních zákonů. Dokažte tedy, že jste člověkem důstojným úřadu prezidenta. Zastavte porušování zákonů Ukrajiny a religijní diskriminaci. Přičiňte se k zákonné registraci UPHKC. V opačném případě veřejně dokazujete, že máte přímou účast na religijní diskriminaci a porušování státních zákonů Ukrajiny. Takový člověk však prezidentem být nemůže!
  Listy z UA - 2009


  Listy z UA 15/09

  Odpověď na pamflet UHKC (18.11.2009)

  Úvodem je třeba říci týmu autorů pamfletu i těm, kteří si jej objednali, že mají určitou zásluhu na obrodě církve i duchovního života. V čem? V tom, že na temném pozadí, které vytvořili, může tím více vyniknout Boží pravda a být odmaskována hereze.
  Musíme konstatovat jen tolik, že my s těmito heretiky nemáme nic společného, a proto ani citáty sv. Cypriána a sv. Augustina se nevztahují na nás, ale vztahují se na apostatickou a heretickou hierarchii UHKC.
  Je obdivuhodné, jaké dělají autoři pamfletu psychologické a teologické akrobacie, aby výrazné Huzarovy hereze převedli do kategorie ctností a pravověrnosti. To je skutečně výkon.


  Odpověď ex-archimandritovi OSBM V. Kovbyčovi (10.11.2009)

  Dne 4.5.2009 o. Vasil Kovbyč, protoarchimandrita OSBM, vydal tzv. oficiální oznámení. Odvolává se v něm na výrok Apoštolské Signatury: „Rekurs nemůže být přijat a záležitost není přijata k posouzení soudci tohoto nejvyššího tribunálu, protože rekurs je zjevně zbaven jakéhokoli opodstatnění.“ Tímto potvrzuje, že šlo o nezákonné vyloučení z řehole.
  My jsme nadále právoplatnými řeholníky, duchovními syny sv. Bazila Velkého, a rovněž jsme řádnými biskupy řeckokatolické církve.


  V čem spočívá podstata duchovního boje dnes? (12.11.2009)

  Dnes má duchovní boj zcela jiný charakter než v minulosti. Hlavní rozdíl v duchovním boji v minulosti a nyní je ten, že tenkrát každý jasně rozlišoval, kdo je nepřítel a pokud někdo zradil, jeho zrada byla zjevná. Dnes má nepřítel zcela jinou taktiku. Taktika nepřítele je taková, že hlavně nesmí být jasné, kdo je kdo. Rovněž nesmí být známo, jakým způsobem bojuje.
  Výsledkem boje dnes je skrytá masová zrada, a to uvnitř církve, kterou navíc jednotlivá osoba vůbec za zradu nepovažuje, ale často spíš za úspěch, například v podobě církevní kariéry.


  Návrh na exkomunikaci zednářů /dopis Svatému otci/ (19.11.2009)

  Svatý otče, do roku 1983 bylo církevním kodexem stanoveno, že žádný katolický křesťan nesmí být členem zednářské organizace. Pokud jím je, pak pro své členství je už vyloučen z katolické církve. Tento zákon byl zrušen.
  Tento církevní zákon byl plně v souladu s učením evangelia i tradice apoštolů a svatých!
  Buďte odvážný a vyzvěte katolické zednáře, aby se celým srdcem obrátili k Bohu a opustili tuto organizaci! Oznamte jim, že pokud tak neučiní, jsou už i veřejně vyloučeni z katolické církve.


  Odpovědi na dopisy + Zprávy


  Poslušnost (17.11.2009)

  Svatý Bazil výrazně určuje meze poslušnosti. Říká, že se věřící nemůže řídit tím, kdo příkaz dává, i kdyby to byl sebevýš postavený člověk, ale musí se řídit tím, jaký příkaz dává. Když je příkaz ve shodě s Duchem Kristovým a s Božím přikázáním, má povinnost takový příkaz poslechnout. Když však příkaz Boží přikázání narušuje a je proti Duchu Kristovu, nesmí ho poslechnout.
  Bezduchá poslušnost zákonu, který je ve své podstatě špatný, je zradou Krista a Jeho evangelia. V poslední době je nejsilnější pákou či zbraní k sebeničení církve zneužívání poslušnosti uvnitř církve.


  Dodatečné slovo k LS /dopis Svatému otci/ (15.11.2009)

  Vy jste, Svatý otče, povolán, abyste byl hlasem této pravdy. Vy máte zodpovědnost nejen před Bohem, ale i před celým lidským pokolením, zvěstovat spásu, která je jen v Ježíši Kristu.
  Vy jste neřekl jasné varovné slovo před blížící se hrozbou nového totalitního systému, který má za cíl vykořenit zdravé křesťanské myšlení v Evropě. Jde o Lisabonskou smlouvu (LS). Vaše zodpovědnost je nesmírně velká.
  Je jen otázkou času, kdy se politika EU zvrhne na otevřené pronásledování věrných křesťanů.
  Svatý otče, zaujměte jasné stanovisko vůči LS a buďte hlasem pravdy pro křesťany, zvláště pro ty, kteří pracují v politice.


  Genocida křesťanů (Arménie)

  24. dubna 1915 turecký ministr vnitra nařídil likvidaci Arménů pod záminkou, že se dopustili na Turecku zrady. Události dostaly rychlý spád: 15. května bylo několik Arménů zatčeno a uvězněno. Třetího června byl zatčen arcibiskup Maloyan a odvezen do vězení spolu s 50 členy církevního společenství. V dalších dnech bylo jen v tomto městě uvězněno několik set křesťanů a asi 50 kněží.
  V prvních červnových dnech bylo z města deportováno na 1600 křesťanů. Byli přinuceni jít svázáni navzájem provazy s rukama v poutech. Po šesti hodinách pochodu došli do jedné kurdské obce. Tam jim byl přečten vládní výnos, že (jako křesťané) jsou odsouzeni k smrti. Ti, kteří přestoupí k islámu, mohou se zdraví vrátit zpět. Jménem všech odpověděl biskup Maloyan: „Jsme ve vašich rukou, ale zemřeme pro Krista.“ Pak byli krutě zmasakrováni a jejich těla hozena do jam.
  Počet arménských křesťanů, kteří byli v roce 1915 zmasakrováni tureckými vojáky, se odhaduje na 1,5 milionu.


  Internáboženský dialog s muslimy (10.11.2009)

  Je třeba se střízlivě a kriticky podívat na vztah křesťanů k muslimům. Kolik v posledních letech zabili muslimové křesťanů a kolik křesťané muslimů? Jaká je statistika za 44 let po koncilu? Jaká práva mají muslimové na území křesťanů? Rovnocenná, ba dokonce diskriminují křesťany. Jaká práva mají křesťané na území muslimů? Minimální a navíc jsou jimi diskriminováni.


  List luteránské církvi Švédska (17.11.2009)

  Vy jste odpadli od Boha a Jeho zdravého učení. Zradili jste svaté Jméno Ježíše Krista. Jak? Na post biskupa Stockholmské diecéze jste vybrali Evu Brunneovou, ženu lesbičku! Ten, kdo ji povýšil na tento úřad v Uppsalské katedrále i ona sama stáhli na sebe duchovní prokletí.
  Dovolili jste proti Božímu zákonu a proti Božímu slovu sezdávat páry stejného pohlaví. Toto Bůh nedovolil. Je to pro Něj ohavností.
  Nebudete-li konat pokání, stanete se synagógou satana a Pán na vás přijde se svou mocí. Bohu se nelze vysmívat!


  Dopis prezidentům 27 členských států EU a katolickým biskupům v EU (13.11.2009)

  Vážení prezidenti, vážení biskupové EU, v současnosti Evropa prochází zlomovým historickým okamžikem. Odpadlické křesťanství už není schopno rozlišovat dobro a zlo, pravdu a lež, život a smrt, a vůbec není schopno bojovat a svědčit za Pravdu, která dává věčný život. Tou Pravdou a tím Životem je ukřižovaný a vzkříšený Ježíš.
  Vy, prezidenti a biskupové 27 členských států, jste osobně zodpovědni za to, kam vedete vaše národy a jaké ideologii je podřizujete. Ideologie EU je antimorální a antikřestanská.


  Dopis biskupům Itálie (14.11.2009)

  Bratře v biskupské službě, znamení kříže provází veřejný náboženský život na území Itálie už 1700 let. Imperátor Konstantin obdržel ve snu vidění kříže a uslyšel: „V tomto znamení zvítězíš“ a skutečně zvítězil. Od Milánského ediktu (313) bylo křesťanství dovoleným náboženstvím a brzy na to státním náboženstvím římského impéria. Křesťanství formovalo politický i kulturní život celé Evropy.
  Dnes si pobouřeně kladete otázku: Jak je možné, že soud EU pro „lidská práva“ vydal nařízení sejmout všechny kříže ve školách?
  Příčina? Odpad církve od základních pravd víry. Místo víry, čistého svědomí a hlásání evangelia nastoupilo intelektualizování na univerzitách, bezduché teologické spekulace, heretické nauky a sociální činnost.
  Křesťanství, s nímž se dnes nevěřící setkávají v Evropě a Itálii, je odpadlickým křesťanstvím, které se spřáhne s jakýmkoli hříchem a dokonce i se satanem, když z toho bude mít tzv. zisk.
  V této kritické době se i Ty, jako biskup Itálie, rozhodni, kterou cestou chceš jít a koho chceš následovat. Rozhodování je prosté: Buď odpovíš na veřejnou výzvu k vyznání víry pro všechny biskupy, tedy zřekneš se herezí a členství v zednářských lóžích, anebo mlčením Krista zradíš.


  Odpověď na lživé tvrzení departamentu informací UHKC (9.11.2009)

  Autoři v pamfletu záměrně zamlčují či překrucují základní pravdu, že ex-kard. Huzar je pro veřejné hlásání herezí vyloučen z církve spolu s biskupy UHKC, kteří s ním tvoří jednotu. Jejich úřední výroky jsou před Bohem i před Kristovou církví neplatné!
  My za to, že hájíme před herezemi Kristovo Tajemné Tělo, církev, jsme od heretiků souzeni. Samozřejmě, že jejich soudy jsou nezákonné a neplatné.


  Návrh na posmrtnou exkomunikaci Jana Pavla II. za masovou genocidu víry katolíků (22.11.2009)

  Svatý otče, Váš předchůdce Jan Pavel II. se dopustil několika zločinů, a proto za jeho pontifikátu nastal nejmasovější vnitřní odpad od Krista a pak i od církve.
  Neplnil povinnost chránit víru a mravy. V období, kdy vedl církev, se nejvíce rozšířil duchovní virus, který způsobil duchovní epidemii, a tímto virem byla tzv. HKT, která se zakořenila téměř na všech teologických fakultách.
  Druhým zločinem bylo, že církev opakovaně otevřel skrze tzv. „mírová“ setkání v Assisi dalšímu duchovnímu smrtelnému viru. Tento virus tzv. úcty k pohanským religiím ničí identitu křesťanství.
  Gesto v Assisi je proti duchu evangelia i proti celé tradici apoštolů, církevních otců, mučedníků a svatých.
  Rovněž má plnou zodpovědnost za to, že mohli být vybíráni biskupové z takových kněží, kteří měli ducha apostaze anebo byli homosexuálové nebo zbabělci, kteří nejsou schopni plnit své povinnosti.
  Proto musí být Jan Pavel II. nutně veřejně vyloučen z církve. Jinak není možno v plnosti Ducha Božího hlásat evangelium.


  Vánoce 25.12.2009 (19.11.2009)

  Odpadlická církevní hierarchie nedovoluje duchovní probuzení, ale ničí spasitelnou víru a oficiálně schvaluje všechny druhy hereze. Vnitřně odpadlá hierarchie vnesla prokletí na národy, zaslepuje je a vede je k fyzickému i duchovnímu sebezničení. V této situaci vybízíme vás, abyste do Vánoc, tedy do 25.12. 2009, veřejně vyznali víru a zřekli se herezí. Jinak na vás dopadne Boží anathema tak jako na jmenované církevní preláty.
  Toto je Boží požadavek adekvátní kritické situaci, která je v dnešní době v církvi a z tohoto požadavku bude každý z vás skládat účty nejen před Božím soudem, ale i před soudem vašich kněží a věřících.  Listy z UA 14/09

  Kanadský arcibiskup píše dopis svým věřícím

  Církev má skutečně být pramenem živé vody, živíc a dbajíc pro své děti v Pravdě, kterou je Kristus. Ale tyto vody byly na mnohých místech otráveny herezí – masovou herezí. Mnozí tvrdí, že jsou služebníky Katolické církve, ale jako vlci v ovčím rouchu vedou ovce na bludné pastviny, kde je pasou odpadlí teologové – falešní proroci našich dní.
  Záplava potratů, pornografie a rozvodů se vřítila do katolických domovů a do celé společnosti, když morální přehrada kléru zkolabovala.
  „Tam, kde byl postaven Petrův stolec a Katedra Pravdy pro světlo pohanům, postavili svůj trůn ohavnosti jejich zkaženosti, aby tak, když udeří na Pastýře, mohli rozehnat i stádo.“ (Papež Lev XIII. Modlitba exorcizmu 1888)


  Podstata křesťanství

  Nebeský ženich od vás požaduje jedinou věc: „Dej mi, můj synu, své srdce.“ (Př 23,26)
  Toto je základní význam pokání. Toto je logika křesťanského obrácení. Toto je podstata křesťanské bohoslužby. Když Bůh nemůže mít naše srdce, vůbec Ho nezajímají naše náboženské aktivity. Když však dostane naše srdce, dostane všechno ostatní.
  Toto je základní požadavek evangelia: „Kdo ztratí svou duší pro mě a pro evangelium, ten ji zachrání.“ (Mk 8,35) To je čistá láska k Bohu vyjádřena prvním přikázáním: Miluj Boha celým srdcem, celou duší a vší silou! Toto je základ, bez něhož tzv. láska k bližnímu je jen skrytým egoismem a pokrytectvím!


  Kdo je „jeho svatost“ dalajláma?

  Bývalý ctitel dalajlámy Stanislav M. vydal otřesné svědectví o tibetském buddhismu:
  Byl jsem buddhistou. V dalajlámovi přijímáme a vyznamenáváme jednoho z antikristů!
  Je mi zle, když křesťan – katolík, který si myslí, že je pevný ve svých názorech, napíše obdivné ódy o vysloveném antikristu, který jeví vnější i vnitřní posedlost ďáblem. To, že ho přijímá i papež, je veliké zlo. Dalajláma ještě i v průběhu ekumenického pobytu v Assisi měl takové představy, že on je nejvyšší božství a papeže dával do své mandaly Kálačakry – udělil mu jistou pozici v mandale a de facto tím ze svého pohledu udělal z papeže sluhu. S těmito věcmi se nezahrává! Jde o čistou posedlost osobnosti.
  Ďábel je duch pýchy, ďábel je lhář a vrah (srov. J 8,44). Ďábel sliboval v ráji a slibuje i dnes: „Budete jako bohové (démoni).“ (Gen 3,5) Jaký je však konec a na jakém místě? Konec je věčné zavržení od Boha a místem je peklo. Pozn.: Tam bude oběť naplno prožívat pravou nirvánu – ne zbavení se utrpení, ale věčné utrpení v pekle a s démony!


  Falešná duchovnost (30.10.2009)

  V časopise „Kozácká Ukrajina“ je na titulní straně fotografie L. Huzara a hlavy Ukrajinského registrovaného Kozáctva (URK) profesora Anatolija Ševčenka.
  L. Huzar ve svém projevu několikrát opakuje slovo „duchovnost“.
  V článku na str. 23 se zdůrazňuje: „Kozáci znali magii, telekinezi, levitaci, telepatii, hypnózu, sugesci... Svůj počátek kozáci – charakterníci (překlad: čaroděj, zaklínač) – datují ještě od staroukrajinských pohanských mágů.“ Boží slovo ale všechny tyto praktiky zakazuje, poněvadž skrze ně působí falešná démonská duchovnost, která vnáší prokletí na jedince, rodinu i národ. Za vzor nejsou dáváni křesťanští kozáci, kteří za svou víru v Krista šli odvážně na smrt do krutých bitev a hrdě umírali nabodnuti na kůly.
  Z úst L. Huzara a z úst hlavy URK slova o duchovnosti znamenají duchovnost nekřesťanskou, duchovnost pohanskou spojenou s věštěním a magií.


  Novokněží UHKC neplatně slouží liturgie (30.10.2009)

  Biskupové UHKC zůstávají zatvrzele pod anathemou pro jednotu s herezemi ex-kard. Huzara. Tímto sami na sebe uvrhli Boží prokletí a vyloučili se z tajemného těla Kristova.
  Všechny novokněze, které vysvětili v tomto roce 2009, podvedli. Nestali se totiž kněžími, a pokud slouží liturgii a zpovídají, vše je neplatné.
  Jaké jsou důsledky? Všechny svátosti kromě křtu uděluje kard. Huzar i biskupové UHKC neplatně.


  Světová zdravotnická organizace varuje: homeopatika jsou neúčinná!

  Představitelé WHO vydali varování před homeopatiky na základě výzvy mladých lékařů a výzkumníků, kteří varovali, že propagace homeopatických přípravků v rozvojových zemích ohrožuje lidské životy.
  Z duchovního pohledu je třeba připomenout, že homeopatie je postavena na magii a věštění, a proto otvírá duše pacientů démonickým silám. Z hlediska vědecké medicíny je homeopatie velkým podvodem, protože v léku není žádná léčebná látka, ale tzv. duchovno.


  Homofobie v EU

  Copak zákony EU, takzvaně protidiskriminační, nediskriminují nyní většinu normálně orientovaných lidí, a neničí společné dobro, kterým jsou morální a etické hodnoty, nediskriminují normální rodiny, kterým berou právo na výchovu vlastních dětí? Co se týče náboženské svobody, pak by měla být řeč ne o homofobii, ale o christianofobii, neboť tyto zákony vedou k likvidaci pravého křesťanství.


  RISU a homosexualita (26.10.2009)

  Článek vydaný 21.9. 2009 na web stránkách RISU, které funguje v rámci UKU, nese název: „Image Ukrajiny nebo štěstí aspoň jednoho jejího obyvatele?“
  Hned v názvu psychologická manipulace: jakoby Ukrajina byla zemí nešťastníků a jen jednoho jediného potkalo to štěstí, že ho chtěl adoptovat homosexuál, a i tomu to překazili.
  Člověk žasne s jakou suverénností mladá redaktorka razí nové – perverzní – myšlení. Staví se do role ctnostné osoby, která klidně obětuje image Ukrajiny, aby ubohým dětem zprostředkovala život v tzv. rodině. Přitom cílevědomě vůbec nerozlišuje skutečnou rodinu od hříšného svazku homosexuálů! Navíc bere jako samozřejmost, a dokonce jako jejich ctnost, že si adoptují děti. Úplně ignoruje, že takovým dětem zničí život.
  Redaktorka úplně ignoruje podstatu, že homosexuálové netvoří žádnou rodinu, a to co ona nazývá vyřešení problému a otevření cesty, kterou jsou povinni jít další, v podstatě znamená dělat z dětí oběti nečistých démonů.


  Vyhlášení exkomunikace polských a irských biskupů (17.10.2009)

  V katolické církvi probíhá mimořádně velká krize. Plná zodpovědnost za tento stav dopadá na církevní hierarchii.
  Polský ex-kard. Stanislav Dziwisz transplantoval ve dnech 6.-8.9.2009 ducha Assisi do Polska. Duch Assisi je duch antikrista. Z toho důvodu byli dne 20.10. před vypršením všeobecné lhůty polští biskupové naším synodem předem vyzváni, aby se do 10.11.2009 veřejně oddělili od tohoto apostatického gesta, ducha synkretismu a vyznali víru. Protože tak neučinili, jsou už nyní vyloučeni z církve a dopadla na ně anathema dle Gal 1,8-9.
  Biskupové Irska byli v tomto roce 2009 dvakrát vyzváni, aby se stali Božím hlasem. Stali se však hlasem světa a jeho lží! Biskup N. Treanor jako profesionální lhář přesvědčoval irský lid, že každý katolík může v souladu s čistým svědomím hlasovat za Lisabonskou smlouvu. Biskupové Irska s ním vytvořili jednotu. Do termínu 11.11.2009 byli vyzváni, aby se od tohoto ducha zrady oddělili. Neučinili tak, a proto na ně dopadl stejný trest jako na polské biskupy.


  Diskriminace křesťanů v EU (25.10.2009)

  Lisabonská smlouva (LS) se všeobecně v médiích prezentuje jako smlouva, která zefektivní činnost EU. Mnohdy se úmyslně nafukuje její nevyhnutelnost pro dobrý hospodářský růst a ekonomickou a politickou stabilitu členských států. Homosexualita je postavena v ideologii EU na klíčové místo, aby skrze ni nastala změna myšlení a morálky. Homosexualita morálně devastuje jedince, rodinu i národ. Tu jde skutečně o posedlost, démonizaci těch, kdo ji prosazují, ale pak i jejich obětí. Jde tu o zločin systému proti lidskosti, který byl v jiné formě odsouzen v Norimberku.


  Prorocké slovo křesťanům Evropy /podstata Lisabonské smlouvy/ (1.11.2009)

  Všechny státní zákony Evropy byly v minulosti postaveny na dekalogu, na Božích zákonech a lidském svědomí. Nyní zde byly postaveny jiné zákony, které jsou proti Božímu zákonu i proti svědomí. Proti komu jsou namířeny? Pokud křesťané budou zachovávat Boží zákony, budou pronásledováni.
  Tato nová struktura totality usiluje o převzetí plné moci a započetí už otevřeného pronásledování živého křesťanství. S mrtvým a zrádnickým křesťanstvím tento duch tvoří jednotu! Totiž stejný duch smrti a duch antikrista, který je na nejvyšších místech EU, má také vládu na nejvyšších místech v katolické církvi! Tento odpadlický církevní systém má na svědomí morální devastaci Evropy a křesťanství!


  Pastýřský list k petici za ochranu rodiny (4.11.2009)

  Drazí duchovní otcové, s důvěrou se obracíme na vás. Dovolte, popřípadě podpořte či iniciujte, a to veřejně či aspoň soukromě, aby věřící vaší farnosti co možná v nejvyšším počtu podepsali petici za ochranu rodiny proti propagaci homosexuality, jaká je už v EU tvrdě prosazována zákony.
  Učiňte tento krok víry, dokud je ještě čas, zítra už může být pozdě; chce ho po vás Ten, který zemřel i vstal z mrtvých – samotný Ježíš Kristus.


  Otevřený dopis proti diskriminaci svědomí a vyznání /dopis předsedkyni vlády Ukrajiny/ (28.10.2009)

  Na Ukrajině je pravoslavná církev Moskevská, Kyjevská a autokefální. Podle zákonů Ukrajiny nic nebrání registraci UPHKC vedle UHKC. Toto si ale vedení UHKC nepřeje a proto nečestně ovlivňuje státní orgány, aby přestupovaly zákony Ukrajiny a dopouštěly se tak náboženské diskriminace.
  Po četných snahách o registraci Státní úřad pro záležitosti národnostní a náboženské definitivně odmítl jakoukoli další komunikaci s námi.
  Tento úřad je podřízen přímo Vám. Proto plná zodpovědnost za tento zločin porušování zákonů Ukrajiny ve věcech svobody svědomí a vyznání dopadá na Vás! Dokažte, že Vy s tímto zločinem nemáte nic společného.
  Pracujte na tom, aby ve shodě s ukrajinskými zákony byla ještě před volbami zaregistrována UPHKC! Tímto dokážete, že Vám jde o pravdivou duchovní obrodu a duchovní vzkříšení Ukrajiny.


  Současný stav církve (3.11.2009)

  Svatý otče, je doba masového odpadu od pravověrnosti a od Krista. Vy máte nejen nejvyšší autoritu, ale i nejvyšší zodpovědnost. My, biskupové východní katolické církve, jsme se stali hlasem svědomí, aby se ukázalo, kdo slouží Kristu a kdo slouží sobě a antikristu. Připomínáme, že všichni kardinálové se sami vyloučili z církve. Zradili Krista, církev i Vás.
  Upozorňujeme, že v případě Vaší smrti není Vámi ustanovena nová struktura, která by byla kompetentní vybrat po Vaší smrti nového papeže. Upozorňujeme, že kardinálové před Bohem už neexistují. Jsou před Ním prokleti a vyloučeni z církve. Tito apostati nemohou už zvolit zástupce Kristova na zemi. Oni mohou jedině zvolit zase jen apostatu, tedy antikrista.


  Zprávy

  - Fotbalová ikona
  - Boží prst
  - Synod UPHKC
  - Jaký duch je za strukturami UHKC
  - Poděkování


  Odpověď na pamflet nazvaný „Varování věřícím UHKC“ (4.11.2009)

  V tyto dny na objednávku apostatického synodu UHKC vyšel pamflet pod názvem „Varování věřícím UHKC...“. Jaký je cíl tohoto pamfletu? Očerňování, likvidace pravdy i pravdivé cesty ke spáse.
  Jaké zde používají prostředky? Sugestivní lži, polopravdy, manipulace.


  Výzva biskupům Polska (20.10.2009)

  HKT i synkretismus ničí křesťanství ve své podstatě. Pro prostý věřící lid je velkým pohoršením gesto Jana Pavla II. v Assisi v roce 1986 a 2002. Všichni to jednoznačně chápali, že pohanství a křesťanství jsou v podstatě jedno, a to je hereze.
  Je zločinem proti víře a proti církvi, že ex-kard. S. Dziwisz transplantoval ve dnech 6.-8. 9 2009 Assisi do Polska, a tím otvírá polskou církev i polský národ na další vlnu apostaze.
  Protože kard. S. Dziwisz transplantoval ducha Assisi do Polska, proto je třeba, aby každý biskup jako pastýř a zodpovědný za spásu nesmrtelných duší ve své diecézi vyznal před svými ovcemi víru a zřekl se herezí a jednoty s nimi, a to do 10.11. 2009.


  Výzva biskupům Irska (20.10.2009)

  Týden před referendem biskup Nöel Treanor, aby zmanipuloval věřící, lživě prohlásil: „Jednoznačně prohlašuji, že katolík může bez zábran a s klidným svědomím hlasovat za Lisabonskou smlouvu. Neexistují důvody, které by ospravedlňovaly hlasování proti Lisabonské smlouvě na základě náboženských nebo etických otázek.“
  Referendum v Irsku rozhodovalo o likvidačním procesu křesťanství v Evropě. Pro bolestnou realitu v Irsku, že někteří biskupové místo toho, aby bránili Boží zákony a podstatu křesťanství, učinili opak, z toho důvodu předkládáme potřebu vyznat víru a zříci se herezí i Tobě, který jsi biskupem irské církve. Každý věřící musí znát, který pastýř má Ducha Kristova a který pastýř má ducha Jidáše. Možnost vyznat víru a distancovat se od herezí máš do 11.11. 2009.  Listy z UA 13/09

  Dobročinné rockové koncerty ex-kard. L. Huzara (8.10.2009)

  Rock'n'rollové skupiny jako ‚Druhá rika‘, ‚C.K.A.Й.‘, jsou ryze antikřesťanské. V jejich písních se propaguje nečistota, alkohol i narkotika. Skupina ‚Mandry‘ podvádí posluchače tím, že předvádí imitaci národního stylu, ale ve skutečnosti se za tímto patriotismem skrývá vnucování pohanské víry a tak jako u všech rockových skupin se jedná o propagaci hříchu i se všemi jeho následky. Komu tedy slouží oficiální hierarchie UHKC? Kam vede stádo, jestliže pod jejím patronátem je propagována nečistota, narkomanie a ‚život naplno‘?


  Výzva k Vánocům pro katolické biskupy (15.10.2009)

  Drahý bratře v apoštolské službě, obrací se na Tebe členové synodu Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve s naléhavou výzvou vyznání pravověrnosti a odřeknutí se současných herezí, které ničí tajemné tělo Kristovo.
  Poslední možnost k veřejnému vyznání víry a k veřejnému zřeknutí se herezí trvá pro Tebe do dne Kristova narození 25.12. 2009.
  Pokud sám veřejně nevyznáš víru, dáváš tím najevo, že souhlasíš s herezemi, které ničí církev v kořeni a dle kan. 1364 §1 CIC na Tebe dopadá exkomunikace latae sententiae a rovněž, dle Božího zákona, anathema (Gal 1,8-9), tedy vyloučení z církve.


  Zlámaná berla


  Výzva k Vánocům pro katolické biskupy (15.10.2009)

  Drahý bratře v apoštolské službě, obrací se na Tebe členové synodu Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve s naléhavou výzvou vyznání pravověrnosti a odřeknutí se současných herezí, které ničí tajemné tělo Kristovo.
  Poslední možnost k veřejnému vyznání víry a k veřejnému zřeknutí se herezí trvá pro Tebe do dne Kristova narození 25.12. 2009.
  Pokud sám veřejně nevyznáš víru, dáváš tím najevo, že souhlasíš s herezemi, které ničí církev v kořeni a dle kan. 1364 §1 CIC na Tebe dopadá exkomunikace latae sententiae a rovněž, dle Božího zákona, anathema (Gal 1,8-9), tedy vyloučení z církve.


  Odpověď na článek: „Ne Boža správa“

  Píšete: „Skončila éra Ryb, éra církve“ a tím vlastně popíráte, co jste tak horlivě tvrdil o katolické, ale i pravoslavné církvi. Říkáte, že přišel čas Vodnáře. Vodnář je symbol New Age, tedy nového věku. Toto hnutí je antikřesťanské a jeho cílem je nahradit křesťanství tzv. novým jednotným náboženstvím, ale bez Boha, bez Ježíše Krista. Tento tzv. „Živý Bůh“ éry Vodnáře není Bůh křesťanů, ale je to samotný ďábel. Vyznávání víry tzv. „Živého Boha“ Vodnáře vede a končí na místě, které se nazývá peklo!


  Odpověď M. Bendykovi, rektoru semináře, na jeho 14-ti stránkový článek (10.10.2009)

  Vážený pane Myrone, co se týče Vaší teologické kritiky, je vidět, že jste se naučil velmi dobře žonglovat s pojmy a chytře se umíte vyhýbat přímé odpovědi a podstatě problému. Upozorňujeme zde jen na některé věci. Jednak, že věštění kyvadlem je opravdu hřích, a kyvadlem nehýbají jakési rádiovlny, ale démoni. Rovněž Vaše obhajoba Huzarových herezí ohledně primátu a neomylnosti papeže je nepřesvědčující.
  Co se týče L. Huzara a jeho postoje k homosexualitě, myslíme, že není třeba to znovu komentovat. Kromě toho ještě žije několik svědků toho, co se událo v USA, kde byl L. Huzar knězem.


  Dopis Julii Timošenko (5.10.2009)

  Vážená paní Tymošenko, laskavě Vás žádáme, abyste napomenula předsedu Státního úřadu Ukrajiny pro záležitosti národnostní a náboženské pana J. Rešetnikova, který se dopouští náboženské diskriminace a porušuje konstituci i zákony Ukrajiny.


  Reakce na výzvu: NE Lisabonské smlouvě


  Odpovědi na dopisy


  Žádost o satisfakci

  Vážená redakce, 6.10. jste ve svých novinách „Halická Zorja“ otiskli článek „Arcibiskup měl před odjezdem do Vatikánu tiskovou konferenci“. Dle novinářské etiky jste povinni otisknout článek i těch, kteří byli vašimi novinami očerněni.


  IXE ve Lvově /dopis Svatému otci/ (13.10.2009)

  Vaše Svatosti, ve dnech 5.-11. října 2009 se ve Lvově v budově krajského úřadu uskutečnil tzv. Ekumenický sociální týden.
  Hlavním cílem byla propagace Evropské unie a Lisabonské smlouvy.
  Lisabonská smlouva v praxi znamená nastolení totalitní vlády malé skupiny lidí, která bude diktovat zákony a trestat (represovat) ty, kteří se nebudou podřizovat její ideologii.
  LS v praxi rovněž znamená uzákonění homosexuálních partnerství a adoptování dětí těmito zbočenými lidmi, uzákonění eutanázie, potratů, klonování lidí, zákaz hlásání evangelia, omezení počtu dětí atd.
  Svatý otče, před celou církví a před Bohem Vás prosíme: začněte reformu církve, odvolejte zlé pastýře, jednoznačně vyzvěte křesťany k obrácení a odsuďte Lisabonskou smlouvu pro její bezbožnost.


  Odpověď Orestu Vilčinskému odpadlému knězi Lvovské eparchie (12.10.2009)

  Vážený Oreste, po přečtení Vašeho dopisu jsme šokováni tím, jak jste mohl tak hluboko padnout. Zachoval jste se jako Jidáš, zrádce Ježíše Krista. Bojíme se, abyste neskončil jako on. Co se týče Vaší „odborné teologie“, svědčí o tom, že místo lásky k pravdě jste se otevřel demagogické manipulaci a nejhlubší formě lži.
  Uvědomte si, komu sloužíte: Bohu nebo ďáblu – duchu lži? Odpovědí je ovoce Vaší činnosti.
  Ďábel je lhář a vrah (srov. J 8,44) a Vy i celý heretický systém sloužíte jemu. Zabíjíte nevinné a bezbranné duše.
  Jak byste obstál v tuto chvíli před Božím soudem?


  Zprávy

  - Pokračování Assisi
  - Náboženští fanatici v Súdánu křižují křesťany (září 2009)
  - Časopis Meta skrytě propaguje budování mešit
  - V amerických školách učí děti homosexualitě
  - Koho poslouchat?
  - Poděkování
  - Druhá liturgie před krajským úřadem ve Lvově


  Vyhlášení anathemy (7.10.2009)

  Dne 23.9. 2009 byli vyzváni k vyznání víry a zřeknutí se Huzarových herezí tito čelní představitelé UHKC: o. M. Fredyna, o. Z. Chorkavyj, o. V. Olšaneckyj, o. S. Švahla, o. J. Vaskiv, o. V. Onyskiv, o. T. Koberynko, o. I. Paňkiv, o. I. Moskaljuk OSBM.
  Tito jmenovaní se herezí L. Huzara nezřekli, historicko-kritickou teologii (HKT) a okultismus neodsoudili. Všichni dali zatvrzelým mlčením veřejně najevo, že dále tvoří jednotu s herezemi Huzara. Stálý synod UPHKC tímto, dnes 7.10. 2009, vyhlašuje před Bohem a tajemným tělem Kristovým – církví, že výše jmenované osoby se veřejně vyloučily z Kristovy církve.


  Vyhlášení anathemy (26.9.2009)

  Dne 12.9. 2009 byli vyzváni k vyznání víry a zřeknutí se Huzarových herezí tito čelní představitelé UHKC: o. T. Harasymčuk, o. Dr. M. Bendyk, o. Dr. O. Kaskiv, o. Dr. I. Kozovyk, o. ICLic. M. Palij, o . V. Kotkevyč, o. V. Vilčik, o. I. Halimurka, o.O. Vilčinskyj.
  Otcové Vilčinský a Harasymčuk nám napsali dopis. Bohužel, víru v něm nevyznali a herezí L. Huzara se nezřekli. Historicko-kritickou teologii (HKT) a okultismus neodsoudili. Ostatních 7 dalo zatvrzelým mlčením veřejně najevo, že dále tvoří jednotu s herezemi Huzara. Stálý synod UPHKC tímto, dnes 26.9. 2009, vyhlašuje před Bohem a tajemným tělem Kristovým – církví, že výše jmenované osoby se veřejně vyloučily z Kristovy církve.


  Antikristovský duch časopisu Meta (14.10.2009)

  Kdybychom měli vyjádřit podlou a zákeřnou činnost odpadlíka Vilčinského a apostatické struktury, které slouží, neučinili bychom to tak přesně, jako to učinil on sám. Totiž ne v nás, ale v něm a v apostatické struktuře působí duch antikrista a duch Jezábel. Duch Jezábel likviduje pravé proroky a nedovoluje cestu obrácení národa k Bohu.


  Pseudosynod – listopad 2009 /dopis Svatému otci/ (6.10.2009)

  Vaše Svatosti, už v listopadu 2009 má proběhnout všeobecný synod apostatických biskupů UHKC, na němž má být vybrán nový vrchní arcibiskup UHKC na místo heretika L. Huzara. Připomínáme, že před Bohem jsou všichni tito heretičtí biskupové vyloučeni z církve. Ať zvolí kohokoli, volba je před Bohem neplatná. Vybraný heretik bude spolu s ostatními dále pokračovat v oficiální likvidaci církve a pokrytecky se bude přikrývat Vaší autoritou. Tento pseudosynod bude posledním hřebem do rakve naší mučednické církve.
  K ozdravení a záchraně je třeba heretické biskupy odvolat a místo nich jmenovat dočasně pravověrné administrátory (kněze), kteří povedou diecéze a dají možnost pravdivé reevangelizaci a duchovnímu probuzení.


  Výzva věřícím farnosti Probižná a farnosti Šmaňkivci (5.,6.10.2009)

  - Pastýřský list věřícím v Probižné
  - Výzva věřícím
  - Anathema na kněze Zinovija Pasičnyka


  Návštěva sekretáře KVC na Ukrajině /dopis Svatému otci/ (5.10.2009)

  Vaše Svatosti, ve dnech 29.9. – 3.10. 2009 navštívil sekretář Kongregace pro východní církve (KVC) Mons. Cyril Vasiľ Ukrajinu. Zdržoval se především ve městě Drohobyč.
  Na setkání s námi neměl čas, přestože celé odpoledne věnoval návštěvě světské fakulty. Za jakých okolností se takto zachoval? Situace v UHKC je kritická. Kard. Huzar veřejně hlásá hereze a celá hierarchická struktura se v tom s ním sjednocuje. Z toho důvodu byl založen pravověrný synod. Ani jeho založením však nebyl dán prostor dialogu uvnitř církve. Náš synod se proto musel oddělit od apostatické struktury a pro pravověrné věřící UHKC založit novou strukturu pod názvem UPHKC. Nejde o novou církev, ale jde o pravověrnou církev, která se liší od oficiální jen tím, že neuznává hereze kard. L. Huzara, které vedou celou církev do apostaze.


  NE Lisabonské smlouvě /Dopis Svatému otci/ (6.10.2009)

  Vaše Svatosti, před několika dny Irsko v referendu odhlasovalo Lisabonskou smlouvu. Prakticky to znamená smrt křesťanství v Evropě. Bohužel Vy, Vaše Svatosti, jste se v této situaci zachoval jako apoštol Petr v Antiochii (viz Gal 2,11n)! Vaše mlčení bylo zradou Krista, církve i lidu hladovějícího po pravdě a spravedlnosti.
  Nedávno jste navštívil prezidenta ČR V. Klause. V tyto dny čeští senátoři spolu s prezidentem zastavili realizaci Lisabonské smlouvy tím, že ji podali k ústavnímu soudu. V této poslední minutě i Vy, Svatý otče, povězte své jasné „NE“ Lisabonské smlouvě, která ničí podstatu křesťanství. Apoštol Petr po Pavlově napomenutí činil znovu upřímné pokání. Prosíme, následujte ho a vraťte tak upřímným věřícím víru v úřad svatého Petra ustanovený Kristem.


  SOS pro Irsko a Evropu (2.10.2009)
  Listy z UA 12/09

  Odpověď na článek v novinách „Ukrajina moloda“ (1.9.2009)

  Vážená paní Natálie, dne 28.8. 2009 jste do novin „Ukrajina moloda“ napsala článek o kard. L. Huzarovi. Píšete: „Od koho z duchovních osobností bych ještě mohla slyšet o pochybnostech týkajících se hlavních zásad jeho ‚profese‘, o pochybnostech týkajících se odpuštění...“
  Šíří-li někdo vědomě pochybnosti o základních pravdách víry: o odpuštění hříchů, o Božství Kristově, o věčném zavržení v pekle atd., je to známkou, že jde o člověka, který je heretik a který už dle Gal 1,8-9 sám sebe vyloučil z církve. Vy však tuto zradu Krista obdivujete a pokládáte ji za vrchol moudrosti, upřímnosti..., jaké „ještě nikdo nedosáhl, absolutně nikdo“.


  Odpověď na článek v časopise „Nová Zorja“ č. 21 (5.9.2009)

  V církevním časopise Nová Zorja (21.8. 2009) vyšel hanlivý článek namířený proti registraci Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC).
  Celý článek je vzorovým modelem manipulace, plný očerňování, nadávek a lží. V plné míře se v něm odmaskoval církevní farizeismus a pokrytectví. Autoři a za nimi stojící apostatická hierarchie mají ducha zlých vinařů z evangelia, kteří zabili Boží služebníky i proroky a nakonec i samotného Božího Syna. Dnes zabíjejí krvácející Kristovo Tělo – církev – a jim patří Ježíšovo slovo: „Kámen, který zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným.“ (Mt 21,42) „Kdo padne na ten kámen, roztříští se a na koho on padne, toho rozdrtí.“ (v. 44) „Proto Vám (současným farizeům a velekněžím) pravím: Boží království vám bude odňato.“ (v. 43)


  Výzva kněžím a věřícím

  V poslední době skrze destruktivní vlivy Západu dochází ke změně myšlení, obzvláště pak ke změně postojů k morálním hodnotám a Božím přikázáním.
  Skupinka homosexuálů se v Ivano-Frankivsku dožaduje registrace u státních orgánů. Homosexualita způsobuje systematický morální rozklad, který má dopad na celou společnost. Dnes je nutné morálně podpořit pracovníky krajského úřadu i všechny ty, kdo mohou šíření morální infekce zastavit. Jak? Peticí za ochranu rodiny, tedy zákazem legalizace této amorálnosti, která rozkládá zdravou podstatu rodiny (otec, matka, dítě).
  Prosíme kněze, ať podpoří petiční akci. Ať se vytvoří petiční výbor, stačí dvě osoby ve farnosti, které oxeroxují petiční tiskopisy a postarají se o patřičné podpisy.


  Petice za ochranu rodiny (podpisový arch)


  Věc: Petiční akce za ochranu rodiny /Hejtmanovi Krajského úřadu Ivano-Frankivska/ (9.9.2009)


  Vyznání víry a zřeknutí se herezí do 25.12.2009 (15.9. 2009)

  Ptáte se, jakým právem náš synod vyžaduje od každého biskupa a kardinála vyznání víry?
  Odpovídáme otázkou: Jakým právem obyčejná služka žádala vyznání Krista od hlavy apoštolského sboru, sv. Petra? On před ní zapřel Krista! Věděl, že tím svého Pána zradil. Hořce pak plakal, konal pokání a třikrát vyznal Ježíšovi lásku (srov. J 21,15-17). Své vyznání stvrdil svou mučednickou smrtí v Římě!


  Mediální kampaň proti UPHKC

  Štvavá mediální kampaň je vedena v různých církevních časopisech. Stručně odpovídáme:
  Oficiální hierarchie označila Ježíše nejen za blázna, ale také rozšiřovala, že je posedlý zlým duchem (věštění, kabala) (srov. J 10,20). Ježíš tuto církevní manipulaci nazval hříchem proti Duchu svatému (srov. Mt 12,24-32). My jasně odsuzujeme všechny formy věštění a magie, a tedy i kabalu. Pokud jsme v brožurce „Smrt a vzkříšení s Kristem“ upozornili na aramejská slova „Abba“ (Otče), „Eloi“ (Bože můj), „Jehošua“ (Ježíš), v žádném případě to není kabala, aspoň to by měli tito kritici vědět. Opakování samohlásek ááá, ééé je součástí téměř každé písně, a především gregoriánského chorálu a nemá to nic společného s duchem okultní kabaly.


  Registrace UPHKC


  Arcibiskup UPHKC


  Svaté přijímání – už v kleče (4.9.2009)

  Svatý otec v tyto dny vyzval všechny katolíky, aby začali svaté přijímání přijímat na kolenou: „My křesťané klekáme na kolena před svatým přijímáním, protože víme a věříme, že se nacházíme v přítomnosti jediného, pravého Boha.“
  Vybízíme všechny kněze UHKC, aby pod poslušností podávali svaté přijímání věřícím přijímajícím na kolenou a ne vestoje! Toto je praktická poslušnost Svatému otci!


  Výzva k vyznání víry /několika kněžím UHKC/ (12.9.2009)


  Výzva europoslancům (15.9.2009)

  Drazí europoslanci, do vysokého úřadu, jaký zaujímáte, jste nebyli vybráni náhodou. S vaším postavením je spojena velká zodpovědnost. Jednou budete skládat účty nejen před národy Evropy a svým vlastním národem, ale také před Božím soudem. Tyto historické dny je celá – nedávno ještě křesťanská – Evropa postavena do těžké duchovní a morální zkoušky. Je otázkou, jakému duchu otevřete dveře pro budoucí generace. Bude to duch rozkladu a smrti, anebo otevřete Duchu Božímu, který způsobí duchovní vzkříšení tohoto duchovního hřbitova, kterým je v současné době Evropa? Prorok Ezechiel měl za úkol volat k mrtvým kostem, které symbolizovaly církev a národ (Ez 37). Dnes je toto Boží volání v naší výzvě. Bůh před každého z vás klade život anebo smrt. Pokud se přikloníte k Božím zákonům a budete respektovat Boží hlas daný vám ve svědomí, zvolíte pro sebe i pro budoucí generace život. Pokud zákon Boží zamítnete, přijde pozvolná likvidace anebo náhlá katastrofa Evropy.


  Papežská návštěva v ČR 26.-28.9.2009 (15.9.2009)

  Vy jste se, Svatý otče, omluvil v Austrálii a v Americe za kněze pedofily a homosexuály, tím spíše jste nyní nucen se znovu pokořit a omluvit se za všechny heretiky, především za kard. Vlka, fokolarínský biskupský sbor a apostatu Halíka. všichni tito zneužili církevní úřad k morální devastaci církve a národa!


  Vnitřní reforma církve (15.9.2009)

  Svatý otče, v době hluboké krize víry uvnitř církve, kdy se všeobecně popírají základní pravdy křesťanské víry a hlásá se jiné evangelium (srov. Gal 1,8-9), vyzvali jsme všechny kardinály, aby veřejně vyznali víru a odřekli se současných herezí i spolupráce se zednáři.
  Oznamujeme Vám, že všichni kardinálové zradili Krista, církev i Vás!
  Církevní instituce zvaná kardinálský sbor od 15.9. 2009 přestala existovat.
  Svatý otče, navrhujeme Vám biblickou církevní strukturu pro vedení církve, a to sbor 12-ti v čele s Vámi – s Petrem. Nejbližšími spolupracovníky Petra byli Jakub a Jan. Petr zastával nejvyšší autoritu, Jan zastával funkci charismatickou a prorockou. Oba byli v dokonalé jednotě. Vyberte 12 osvědčených mužů, kteří mají Ducha Kristova (viz Ř 8,9) z řad biskupů či kněží. Toto bude vůdčí struktura pro reformu církve sjednocena s Vámi a Vám plně podřízena!
  Bůh Vám dal duchovní vládu a moc nad duchem, který ničí Kristovu církev uvnitř. Máte Boží i církevní autoritu a zodpovědnost. Nečekejte a jednejte! Začněte vnitřní reformu církve!


  Anathema na kardinály katolické církve (15.9.2009)

  Jmenovaní kardinálové byli už v měsíci březnu 2009 spolu s ostatními katolickými biskupy vyzváni, aby do 14.9. 2009 vyznali pravou víru a zřekli se současných herezí! Podruhé byli vyzváni dne 25.8. 2009. Svou víru zapřeli, Krista zradili, od současných herezí a ducha apostaze se neoddělili. Tímto sami na sebe uvrhli Boží anathemu (Gal 1,8-9) a rovněž církevní trest exkomunikace latae sententiae za herezi dle CIC kan. 1364 §1.
  My tímto oznámením pouze zveřejňujeme bolestnou realitu před celou církví. Od dnešního dne, tj. 15.9. 2009 jsou jmenovaní kardinálové vyloučeni z katolické církve. Úřad už okupují nezákonně.
  Budou-li konat pokání, mohou být přijati zpět do církve, ale nemohou už vykonávat žádný úřad.


  Otázky a odpovědi

  - Boží autorita a hereze
  - Otázka kardinála J. Pujatse
  - Věřící laik vyzval svého biskupa k vyznání víry a zřeknutí se herezí


  Otevřený dopis ohledně registraci UPHKC /dopis prezidentu Ukrajiny/ (12.9.2009)

  Vážený pane prezidente, dne 13.8. 2009 proběhla v Lvově manifestace proti náboženské diskriminaci. Důvodem bylo zločinné napadení kláštera sester, které měl na svědomí pracovník krajského úřadu, vedoucí oddělení pro záležitosti národností a náboženské pan R. Kuraš. Na transparentech byl uveden požadavek: registrovat Ukrajinskou pravověrnou řeckokatolickou církev (UPHKC).
  Musíme konstatovat, že J. Rešetnikov, vedoucí státního úřadu pro záležitosti národností a náboženské, registraci UPHKC záměrně odmítá a lživě tvrdí, že prý porušujeme zákony Ukrajiny, přestože žádné konkrétní porušení neuvádí!
  Pane prezidente, před Bohem a před celým ukrajinským národem Vás vybízíme a zároveň prosíme, zabraňte diskriminaci a dovolte zákonnou registraci UPHKC.
  Na Ukrajině jsou registrování buddhisté, sekta Hare Krišna, Jehovisté, dokonce věštkyně! Jen pravověrným křesťanům, kteří jsou doposud drženi pod falešnou autoritou jako v koncentračním táboře, je státem nezákonně upírána možnost oficiální registrace!!!


  Výzva národu Irska (9.9.2009)

  Drazí představitelé náboženského a politického života, drazí občané Irska, v tyto dny se na vás dívají všichni upřímní křesťané Evropy. Věří, že Bůh učiní zázrak, a to skrze vás, skrze vaši víru a vaše hrdinství. Kéž na první místo v tyto dny postavíte Boží království a věčnou spásu před jakékoli hmotné výhody! Kéž se nezlomíte pod tíhou zastrašování a různých dočasných slibů a výhod ze strany vedení EU. Systematicky jsou na vás vyvíjeny tlaky těmi, kdo chtějí skrze Lisabonskou smlouvu prosadit diktaturu – christianofobii. Chtějí tak dosáhnout likvidace zbytku živého křesťanství v Evropě. Bůh dnes po vás chce jasné NE tzv. Lisabonské smlouvě.


  Výzva k vyznání víry a zřeknutí se herezí /církevním osobám/ (18.8.2009)


  Vyhlášení anathemy (3.9.2009)

  Dne 18.8. 2009 byli vyzváni k vyznání víry a zřeknutí se Huzarových herezí tito čelní představitelé UHKC: o. O. Fredyna, o. Dr. I. Dacko, o. Dr. B. Gudziak, o. Dr. M. Dymyd, Dr. M. Marynovič, Dr. A. Aržakovskyj, o. K. Jaremak OSBM, o. J. Čverenčuk OSBM, sr. Dia Stasiuk OSBM, ex-hlava řeholníků.
  Vyjádřil se pouze otec Fredyna – čtyřstránkovým dopisem. Bohužel, víru v něm nevyznal a herezí L. Huzara se nezřekl. Ostatních 8 dalo zatvrzelým mlčením veřejně najevo, že dále tvoří jednotu s herezemi Huzara. Stálý synod UPHKC tímto, dnes 3.9. 2009, vyhlašuje před Bohem a tajemným tělem Kristovým – církví, že výše jmenované osoby se veřejně vyloučily z Kristovy církve.


  Odpověď na odmítnutí registrace (3.9.2009)

  Proč pan Rešetnikov v procesu zákonné registrace nejedná podle ukrajinských zákonů?
  V pozadí této manipulace státním úřadem je apostatická hierarchie, která ví, že hned jak dojde k registraci UPHKC znamená to pro ni existenciální krach.


  Výzva k vyznání víry a zřeknutí se herezí /kardinálům katolické církve/ (25.8.2009)

  Kard. L. Huzar veřejně hlásá hereze a kard. L. Sandri s ním v herezích tvoří jednotu.
  Kard M. Vlk (ČR) kryje hereze prof. Halíka.
  Němečtí kardinálové mlčeli k herezi arcib. R. Zollitsche, který veřejně prohlásil, že Ježíš Kristus nezemřel za naše hříchy.
  Vydání indické heretické Bible má na svědomí kard. I. Dias.
  Z důvodu závažnosti stavu církve a rovněž proto, že každý kardinál nese spolu se Svatým otcem největší míru zodpovědnosti, vyžaduje se jako nutné, aby každý ze sboru kardinálů vyznal pravé katolické učení a veřejně se zřekl herezí!
  Vaše Eminence, prosíme, abyste do 14.9. 2009 oznámil papeži a rovněž na adresu naší elektronické pošty, zda jste víru vyznal a zřekl se herezí! Vaše mlčení bude bráno tak, že s herezemi tvoříte jednotu a nechcete víru vyznat!  Listy z UA 11/09

  Napadení kláštera a manifestace (video-disk)


  Provolání řeholníkům (15.8.2009)

  Drazí kněží a bratři, kteří jste se rozhodli v různých řeholích cele následovat našeho Pána Ježíše Krista, abyste byli solí a světlem nejen pro církev ale i pro svět, Pán vás povolal a vy jste se rozhodli jít za Ním. Bohužel, mnozí z vás jste zapomněli na neustálé zdůrazňování si podstaty řeholního života a otevřeli jste se duchu tohoto světa. Tento proces ztráty první lásky k Ježíši byl tak pozvolný, že si toho ani nejste vědomi. Mnozí z vás ve jménu poslušnosti udělali určité krůčky zrady Krista a Jeho evangelia.


  Provolání řeholnicím (15.8.2009)

  Drahé sestry, vy, které jste měly být nevěstami Kristovými a opustily jste svět, abyste se především skrze modlitbu, adoraci a rozjímání o Kristu s Ním sjednocovaly a tak se staly smírnými oběťmi za duše, byly jste mnohdy v klášteře pozvolna okradeny o vaši první lásku k Ježíši. Protože na první místo nebylo postaveno pokání, modlitba a následování Krista opuštěného a poníženého, pozvolna přišel duch vlažnosti a neschopnosti radikální a čisté lásky k našemu Pánu a Jeho evangeliu.


  Výzva k pokání /list kontemplativních sester P. Dmytru Hryhorakovi/ (15.8.2009)

  Vyzval jste naše sestry, aby se do 21.8. 2009 podřídily apostatické hierarchii, tj. kard. Huzarovi a Vám. Musíme Vám zopakovat, že Vy jste ode dne 12.8. 2008 pod Boží anathemou, kterou zveřejnil pravověrný synod biskupů UPHKC. Podle této Boží anathemy jste za zradu Krista a za jednotu s herezemi vyloučen z tajemného Těla církve jako heretik. Svátosti Vámi vysluhované jsou neplatné a žádný kněz ani věřící Vás už nesmí poslouchat. Pokud Vás bude poslouchat, má účast na Vašem zločinu zrady Krista a církve. Všechny Vaše písemné dokumenty, které vydáváte jako heretik, jsou neplatné.


  Petice za zastavení gay-parád (15.8.2009)


  Provolání věřícím (15.8.2009)

  Drazí věřící UHKC, oznamujeme vám, že vzhledem k tomu, že kardinál Huzar a heretický synod jsou vyloučeni z katolické církve, náš pravověrný synod vyhlásil ustanovení pravověrné struktury pod názvem Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev, zkratka UPHKC. Tím se vám naskytla možnost, abyste jako farní společenství vyšli z heretické struktury, která vám pro své hereze nepředkládá Kristovo učení ani Kristova Ducha, a proto vás ani nevede cestou spásy.
  Tato hierarchie vyžaduje po vás a po vašich kněžích různé katedrátiky a peněžní sbírky, jejichž efekt většinou nevidíte. Náš program je však duchovní obnova jedince, rodiny, společenství, farnosti i celé UHKC.


  Výzva všem kněžím a věřícím katolické církve (16.8.2009)

  Vážení kněží a věřící katolické církve, žijeme v době masového odpadu od křesťanství. Hlavním důvodem tohoto odpadu je, že se církevní hierarchie otevřela duchu herezí anebo zbaběle mlčí k jejich šíření. Svatý otec je paralyzován těmito odpadlickými preláty. Náš Synod biskupů UPHKC proto vyzval všechny biskupy katolické církve, aby do 14.9.2009 veřejně vyznali katolickou víru.
  Drazí kněží a věřící, tímto vás vyzýváme, abyste si v dané situaci uvědomili svou povinnost vyzvat své biskupy ve vaší diecézi, aby veřejně vyznali katolickou víru a zřekli se herezí.
  Pokud biskup ve vaší diecézi nevyzná víru do 14.9. 2009, jste povinni i po tomto termínu vyžadovat jeho veřejné vyznání víry a zřeknutí se herezí. Pokud bude zatvrzele mlčet, vyhlásíte, že je heretik a že veřejně zapřel Krista!


  Naléhavá výzva všem biskupům katolické církve (16.8.2009)

  Před Bohem a před církví jménem Trojjediného Boha vyzýváme každého biskupa osobně, aby do 14.9. veřejně vyznal víru a toto své vyznání zaslal papeži Benediktu XVI. Pokud tak neučiní, dává tím najevo před celou církví, že zůstává v herezích a že zapřel našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Tím na sebe i na celé svěřené území stahuje prokletí. Z této výzvy bude každý biskup skládat účty před Božím soudem. Nikdo z biskupů není od této výzvy dispenzován!


  Provolání kněžím (15.8.2009)

  Drazí služebníci oltáře a pastýři Božího lidu, oznamujeme vám, že dne 11.8. 2009 pravověrný synod biskupů UHKC vyhlásil založení pravověrné církevní struktury pod názvem Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev – zkrácený název UPHKC.
  Vyhlášením UPHKC je vám dána možnost oddělit se od heretického vedení a přejít pod duchovní vládu Pravověrného synodu.
  Dnes je třeba, aby se našlo několik hrdinných kněží, kterým opravdu leží na srdci spása nesmrtelných duší, láska ke Kristu a upřímná láska k ukrajinskému národu.


  44 hlavních představitelů Vatikánu veřejně zradilo Krista (16.8.2009)

  Svatý otče, oznamujeme Vám bolestnou realitu: 44 nejvyšších církevních úředníků Vatikánu zradilo Krista, Jeho tajemné Tělo – církev – i Vás!
  Dne 5.7. 2009 a opětně 25.7. 2009 byli veřejně vyzváni, aby se zřekli herezí, úzké spolupráce se svobodnými zednáři a aby vyznali pravou katolickou víru. Svým postojem však zůstali v jednotě s duchem hereze a apostaze a zřekli se Ducha Kristova. Od 16.8. 2009 jsou tito úředníci (kardinálové a biskupové) pod Božím prokletím – anathemou – ve shodě s Gal 1,8-9, a dle církevních zákonů na ně dopadl trest exkomunikace latae sententiae.


  Anathema na přední pracovníky papežských dikasterií (16.8.2009)


  Anathema na hlavní představitele hnutí Fokoláre (16.8.2009)


  Anathema na 228 biskupů Indie (16.8.2009)


  Oznámení Synodu biskupů UPHKC ukrajinské veřejnosti (15.8.2009)

  J. Miljan záměrně a lživě přirovnal sestry i pravověrné biskupy k sektě a lživou teorii završil slovy: „Jestli si s nimi nedáme rady (tzn. jde o cílevědomou likvidaci), ukrajinská společnost s nimi bude mít velké problémy.“ Na základě tohoto lživého postoje, který zaujímají rovněž apostaté kard. L. Huzar a arcib. I. Vozňak, provedla lvovská policie a SBU zločinný únos. Jeho završením měla být komplexní likvidace nejen kontemplativního kláštera sester, ale i pravověrného Synodu biskupů, kterému se sestry veřejným dekretem z 19.12. 2008 podřídily. Jde zde proto o výraznou náboženskou diskriminaci a náboženské pronásledování ze strany heretické hierarchie i státu.


  Založení Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve - UPHKC /Dopis Svatému otci/ (11.8.2009)

  Svatý otče, oznamujeme Vám, že náš pravověrný synod biskupů UHKC se dne 11.8.2009 rozhodl založit novou církevní strukturu (církev) pod názvem Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev, zkratka UPHKC. Důvodem založení je to, že heretická struktura dále setrvává ve svých herezích a vytváří systematický tlak na kněze i Boží lid. Založením UPHKC dostávají kněží I věřící možnost vyjít z duchovního Babylónu heretické struktury a vejít do struktury, která jim skrze pravověrné učení umožní spásu.
  My vyznáváme Váš primát i Vaši neomylnost ex cathedra, v žádném případě se však nemůžeme podřídit antipapežské struktuře, která zaujímá všechna klíčová místa, popírá papežství a základní pravdy víry.


  Založení Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve - UPHKC /List Prezidentu Ukrajiny/ (11.8.2009)

  Vážený pane prezidente, oznamujeme Vám radostnou zprávu, že náš pravověrný biskupský synod UHKC založil novou církev pod názvem Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev, zkratka UPHKC.
  Tímto se na Vás oficiálně obracíme s žádostí o registraci naší už existující Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve. V případě oddalování registrace jsou biskupové, kněží i věřící vystavováni perzekuci, což může vyvolávat různé nepokoje, za které budete bohužel v konečném důsledku nést zodpovědnost Vy, pane prezidente. Věříme, že ve shodě s ukrajinskými zákony nám pomůžete k bezproblémovému průběhu registrace a náš ukrajinský stát tak bude zabezpečovat svobodu vyznání pro pravověrné katolíky, tak, jako dává možnost i buddhistům a hinduistům ke svobodnému vyznání jejich víry.


  Dekret ustanovení Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve UPHKC (11.8.2009)


  Memorandum (11.8.2009)

  Po roční zkušenosti s intrikami heretického synodu a s jeho nezájmem řešit otázky čistoty víry a rovněž i mlčení Vatikánu na tak závažný problém, jakým jsou hereze uvnitř církve, jsme byli nuceni učinit závažné rozhodnutí: zformovat Ukrajinskou pravověrnou řeckokatolickou církev (UPHKC). Tato církev se hlásí k apoštolské tradici, k jejím neměnným základům křesťanské víry obsaženým v Božím zjevení, v učení svatých otců všeobecných koncilů a v Tradici církve, což se nazývá depositum fidei. UPHKC vyznává primát římského papeže.
  Do dnešního dne 11.8.2009, kdy veřejně vystoupil Pravověrný synod s konkrétní výzvou, kněží, řeholníci a věřící neměli jinou možnost než zůstávat pod vládou hereze. UPHKC se stala záštitou pro všechny, kteří chtějí zůstat věrni katolické a apoštolské tradici.  Huzarovy hereze (21.8.2009)

  Ty, kdo mají pravou víru a nepřijímají jeho „evangelium“ (hereze), Huzar hanlivě nazývá fundamentalisty. Pravou víru v Krista nazývá nebezpečným fenoménem. O lidech, kteří činí pokání, cele věří evangeliu a učení církve, říká, že jsou „lidé tvrdohlaví a zaslepení“. Huzar je tolerantní k muslimům a je ochoten jim dovolit postavit mešitu dokonce na svatojiřské hoře ve Lvově (viz jeho CD), ale pravověrnost u křesťanů nazývá nebezpečným fenoménem.  Listy z UA 10/09

  Světí heretik platně biskupy a kněze? (2.8.2009)

  Ducha evangelia a východní tradice i dnes vyjadřují apoštolské kánony. Citace kan. 46: „Nařizujeme, aby byl zbaven úřadu biskup, kněz, diakon, který uznal platnost křtu anebo eucharistické oběti heretiků. Co má společného Kristus s Beliálem, anebo jaké je společenství mezi věřícími a nevěřícími? (2Kor 6,15).“
  Komentátor D. Salachas prohlašuje: „Tón této normy má velkou váhu, protože heretik je představovaný jako následovník ďábla...“


  Vyznání víry a zřeknutí se herezí (11.8.2009)


  Svatý Bazil Velký o pekle

  Pán řekl, že tito půjdou do věčných muk (srov. Mt 25,46) ; a na jiném místě, když hovoří o ohnivém pekle, dodává: „Kde jejich červ neumírá a oheň nehasne“ (Mk 9,48). Když tedy v Bohem vnuknutém Písmu je mnoho podobných výroků, pak je to ďábelský podvod, že mnoho lidí zapomíná na tak četná a tak výrazná slova a výroky Pána a vymýšlí si jakýsi konec trestů, aby měli víc smělosti hřešit.


  Dopis biskupovi V. Juščakovi (2.8.2009)

  Podstata odpuštění hříchů a obdržení věčného života nespočívá v jakési religijnosti, ale spočívá v osobním obrácení, ve vztahu k Ježíši Kristu a ve víře v evangelium spojené s celoživotním pokáním. Bůh skrze apoštola Jana říká, že každý, kdo nezůstává v učení Kristově, nemá Boha! (srov. 2J 9) Proto také Bůh svým slovem Gal 1,8-9 odsuzuje a kárá anathemou ty, kteří hlásají jiné evangelium. Kdo totiž nezůstává v učení Kristově, nemůže být spasen.
  Hlásat jiné evangelium je tedy nejen do nebe volajícím zločinem, ale je i největší krutostí, nemilosrdenstvím a neláskou vůči člověku.


  Hereze v minulosti a dnes (20.7.2009)

  Dnes na církvi neparazituje jen heretické učení o teologii tzv. osvobození – navíc tato teologie nemá nic společného s pravým osvobozením, o kterém mluví Ježíš v evangeliu. Ježíš mluví o osvobození z otroctví hříchu a ďábla, ale tato tzv. teologie je postavena na falešném základě ateistického marxismu. Dnes je zde další, ještě nebezpečnější hereze, která je spojena s falešným výkladem Písma svatého a je postavena rovněž na základě ateistické filosofie. Je to takzvaná historicko-kritická metoda (HKT), která vede k popření Božství Kristova i inspirace celého Písma svatého.


  78 biskupů odpadlo od Krista a církve (26.7.2009)

  Křesťanství přestalo být kvasem, světlem a solí země. Proč? Příčina má dva hlavní kořeny. Prvním kořenem je heretický duch skrytý za historicko-kritickou metodou (teologií), který už přinesl zhoubné ovoce odpadu od pravověrného učení. Druhým kořenem je tzv. úcta k pohanským náboženstvím, v podstatě k démonům, kteří jsou v nich uctíváni. Společnou příčinou je však intelektuálská, akademická pýcha, jejímž důsledkem je modlářství a homosexualita (srov. Ř 1,18n).


  Dopis arcibiskupovi Janu Graubnerovi (26.7.2009)

  Vážený arcibiskupe Jane, ptáš se, v čích službách jsme a pro koho pracujeme. Odpovídáme: My sloužíme Ježíši Kristu a Jeho trpícímu tělu – církvi. Ptáme se: Komu však sloužíš Ty, když nyní veřejně odmítáš vyznat víru a zřeknout se herezí i spolupráce se zednáři?
  Nepřímo se ptáš, jakou autoritou po Tobě a ostatních biskupech žádáme, abyste vyznali víru a zřekli se herezí. Odpovídáme: Toto právo má i nejnepatrnější žena v církvi, a tím spíše pravověrný synod biskupů!!!


  Obhajoba papežství (23.7.2009)

  Svatý otče, Vy máte v tyto dny obhájit podstatu papežství, a tou je ochrana víry a mravů!
  V letech 680-681 všeobecný koncil v Konstantinopoli prohlásil římského papeže Honoria I. za kacíře. Papež Lev II. (682-683) potvrdil koncil, a tím i jeho závěry týkající se Honoria, dodajíc vysvětlující klauzuli, že Honoria zavrhuje ne pro hereze, ale za to, že „dovolil, aby heretici poskvrnili neposkvrněnou víru“.
  Pokud zanedbáte povinnost postavit se jasně a v duchu celé křesťanské tradice proti bezbožecké HKT a falešné interpretaci Nostra aetate, bojíme se, že můžete dopadnout jako papež Honorius!


  Otázka Assisi /1986, 2002/ (28.7.2009)

  Svatý otče, ve světle kritické situace církve a masového zneužívání gesta Jana Pavla II. v Assisi je zřejmé, že došlo k popření základních dogmat víry. Papežovým gestem je nepřímo potvrzena hereze, že jedinečnost spasení v Kristu už neplatí.
  Jaký je postoj východní církevní tradice k setkáním v Assisi? 45. kánon apoštolů stanovuje: „Biskup, kněz, diakon, který se modlí s heretiky, nechť je exkomunikovaný...“ Podle tohoto kánonu 45. je papež Jan Pavel II. za veřejnou modlitbu se služebníky království temnoty a za velké pohoršení celé církvi exkomunikován. Toto je duch 45. kánonu apoštolů.


  Jednota s Římem (21.7.2009)

  V prvním tisíciletí byla východní a západní církev jednotná. Dnes o tzv. jednotu, spíše uniformitu či globalizaci, usilují především latinští preláti, kteří jsou vnitřně v apostazi, mají ducha světa a jde jim o to, aby skrze hereze rozložili i pravoslavnou církev, a tak prakticky paralyzovali už téměř celé křesťanství. K tomuto plánu vnitřního rozkladu jim má posloužit naše UHKC se současným duchem hereze reprezentovaným kard. L. Huzarem a apostatickým synodem.


  SOS z Ukrajiny – nová hlava UHKC (18.7.2009)

  Podle neoficiálních zpráv kardinál L. Huzar už podal žádost o odchod z úřadu.
  Všichni biskupové UHKC na Ukrajině náležející do oficiálního – apostatického – synodu se sjednotili s jeho herezemi, a proto rovněž odpadli od církve.
  Oni chtějí vybrat na post hlavy UHKC stejného heretika jako je L. Huzar, aby mohl duch smrti a hereze oficiálně pokračovat v dokončování sebedestrukce naší malé UHKC.
  Doporučujeme toto řešení: Už nyní vyberte administrátora, a to z řad pravověrného synodu (z 9-ti věrných biskupů). Heretici už nemají právo vybírat novou hlavu UHKC. Z heretické struktury by vybrali opět jen heretika!


  Zveřejnění anathemy na biskupy z diaspory UHKC


  Dopis biskupům UHKC v diaspoře (2.8.2009)


  Gay-parades /list Primátorovi Ivano-Frankivska a hejtmanovi tamního krajského úřadu/ (25.7.2009)

  Vážení pánové, obracejí se na vás biskupové Pravověrného synodu UHKC. Prosíme, buďte stateční a moudří. Nedovolte, aby z Ivano-Frankivska začala morální nákaza celé Ukrajiny skrze homosexuální infekci. Podle statistiky 60% nakažených AIDS v Německu a 75% v Kanadě jsou homosexuálové. Nedovolte, aby vaše děti či vaši vnuci byli infikováni nečistým duchem homosexuality.


  Aktualita


  Papežská návštěva v ČR? (27.7.2009)

  Svatý otče, dne 26.7. 2009 se většina biskupů ČR dopustila veřejného zapření Krista, když odmítla vyznat pravou víru. Zároveň na ně dopadla Boží anathema jako na heretiky, apostaty a kacíře. Proč? Protože se nechtěli oddělit od konkrétních herezí!
  Slíbil jste, že navštívíte ČR. Okolnosti se však natolik změnily, že je nejen spravedlivé, ale z morálních příčin i nutné, abyste návštěvu odřekl! Herodes dal slib, ale dodržení slibu se stalo zločinem zabití proroka!
  Odpadlá hierarchie ČR je jako prostitutka, která si žádá hlavu Jana Křtitele. Pokud Vy chcete před veřejností v této změněné situaci dodržet slovo a ČR navštívíte, setnete hlavu Ježíšovým svědkům!!


  Anathema a exkomunikace /na arcibiskupa F. Tondru/ (2.8.2009)

  Pane biskupe, mnoho věřících si už v minulosti s velkou bolestí stěžovalo, že tvrdě obhajujete magii a věštění! Tvrdil jste studentům teologie, že bílá magie je dovolena, ač KKC 2116-17 jasně zakazuje všechny formy magie. Prosazoval a obhajoval jste věštění virgulí a kyvadlem. Rovněž jste tvrdě obhajoval homeopatii, která je postavena na základě magie. Dále jste prosazoval hypnózu jako formu pastorace a dělal jste konsultanta pro doktorskou práci hypnotizéra p. Maxe Kašparů.
  Když jsme Vás prosili, abyste vyznal katolickou víru a zřekl se herezí i okultismu, vědomě jste odmítl. Tímto Vám proto oznamujeme, že jste propadl trestu anathemy podle Božího zákona a zároveň trestu exkomunikace latae sententie podle církevních zákonů!


  Barbarský zločin v kontemplativním klášteře sester (vysvětlení filmového dokumentu)

  Dne 31.7.2009 vládní orgány (policie a StB) ve spolupráci s představiteli heretického synodu UHKC zorganizovali zločinný útok na kontemplativní klášter proroka Eliáše v Brjuchoviči. Cílem tohoto útoku byl morální očernění a zkompromitování kláštera sester, který se oficiálně podřídil Pravověrnému synodu UHKC. Zde jde o otevřené náboženské pronásledování věřících, kteří se svobodně podřídili jurisdikci Pravověrného synodu UHKC. Filmový dokument je svědectvím o fyzickém a morálním násilí vládních orgánů na bezbranných sestrách. Klíčovou osobou tohoto barbarského zločinu a znesvěcování svatého místa je p. Roman Kuráš, vedoucí oddělení pro záležitosti národnostní a náboženské Krajského úřadu ve Lvově. Tento zločin byl uskutečněn v intenci heretického kard. L. Huzara a se shodou arcibiskupa apostaty Vozňaka. Bez této intence a shody by totiž něco takového vůbec nebylo možné!


  Dopis prezidentovi Ukrajiny V. A. Juščenkovi (2.8.2009)

  Vážený pane prezidente, oznamujeme Vám, že pracovník Krajského úřadu Lvova, vedoucí religijního oddělení pan R. Kuráš spolu s pracovníky policie a StB vnikli dne 31.7. 2009 do ženského klauzurového kontemplativního kláštera sv. proroka Eliáše. Hrubě se chovali k sestrám a unesli kandidátku proti její vůli s použitím násilí!
  Vzhledem k tomu, že policie a StB se dopustili kriminálního činu únosu na příkaz oficiálního představitele Lvovského krajského úřadu, celá zodpovědnost padá na hlavu Lvovského krajského úřadu, a tím pádem na Vás, pane prezidente. Aby bylo jednoznačně vidět, že nemáte s tímto veřejným kriminálním činem nic společného společného a že nemáte účast na náboženské diskriminaci, prosíme Vás, abyste zamezil tomu, že by se v budoucnu něco takového opakovalo a abyste rovněž přiměl kompetentní státní orgány registrovat náš Pravověrný synod biskupů UHKC jako novou církevní jednotku.


  Zločin v klášteře

  31.7. 2009 přijeli do kláštera sv. proroka Eliáše pod vedením p. R. Kuráše představitelé státních orgánů spolu s policií a skupinou lidí. Dopustili se zde několikanásobné trestné činnosti vůči bezbranným sestrám. Cílem byla morální kompromitace kontemplativního kláštera sv. proroka Eliáše – prostředkem se stalo zneužití citů příbuzných jedné z kandidátek a zneužití státních orgánů. Za celou tuto akci nese zodpovědnost kard. Huzar a arcibiskup Vozňak.


  Dopis panu Jurijovi Rešetnikovi /Státní úřad Ukrajiny pro záležitosti národnostní a náboženské/ (26.7.2009)

  Vážený pane Rešetnikove, ještě jednou Vás prosíme o detailní informace, jak se registruje církev (např. kolik je třeba lidí nutných k registraci atd.). Rovněž Vás prosíme, abyste postupoval vůči nám spravedlivě, ve shodě s ukrajinskými zákony.
  Vaše odpověď ze dne 26.6. 2009 N. 7/2-19-107 svědčí o tom, že ne my, ale Vy hrubě porušujete ukrajinské zákonodárství a chybně interpretujete i církevní zákony (CCEO) týkající se vnitřních problémů církve. Celkový Váš postoj je diskriminací a potlačováním náboženské svobody, která není na Ukrajině upírána ani muslimům, buddhistům či hinduistům.
  Obrátili jsme se na státní orgány Ukrajiny, aby byl náš Pravověrný synod biskupů (9 biskupů) oficiálně zaregistrován.
  Pokud po stránce administrativní umožníte takovéto rozdělení, nebude rozkolem, ale operací, která povede k záchraně života.


  Výzva k vyznání víry a zřeknutí se herezí /hnutí fokoláre/ (25.7.2009)

  Vážení představitelé hnutí fokoláre, náš Pravověrný synod UHKC se obrátil na generální představené některých řeholí a žádal je, aby vyznali pravověrnost a odřekli se herezí. Tato výzva je adekvátní situaci, v níž se církev nachází. Zasíláme Vám formuli vyznání víry a zřeknutí se herezí.
  Pokud víru nevyznáte a nedáte najevo jasnou distanci od konkrétních herezí, zveřejňujete tím svou jednotu s nimi. V tom případě na vás dopadne Boží anathema (Gal 1,8-9) a trest latae sententiae za hereze (exkomunikace).


  Zveřejnění anathemy /dopis biskupům Německa a Česka/ (26.7.2009)

  Vážený biskupe, protože jsi zůstal v zatvrzelosti, dal jsi tím najevo před celou církví svůj vnitřní stav apostaze. Zradil jsi Krista, Jeho evangelium a zřekl jsi se Kristova Ducha (srov. Ř 8,9). Pokud v tomto stavu nekajícnosti zůstaneš a zemřeš, budeš věčně zavržen. Svůj úřad už ode dne své exkomunikace (tj. od 26.7. 2009) zastáváš nezákonně. Ty už nesloužíš Kristu, ale antikristu. Ty nemáš Kristova Ducha, ale ducha apostaze, ducha světa.


  Většina biskupů z Německa a Česka vyloučena z církve

  Předseda biskupské konference Německa arcibiskup R. Zollitsch dne 18.4. 2009 prohlásil, že „Kristus nezemřel za naše hříchy, ale ze solidarity s ubohými a trpícími“. Na tuto herezi náš biskupský synod dne 25.5. 2009 reagoval tím, že zveřejnil anathemu – exkomunikaci – na arciheretika R. Zollitsche. Z toho důvodu byli němečtí, ale i čeští biskupové dvakrát vyzváni, aby se do 25.7. 2009 zřekli herezí a vyznali pravou víru. Nyní zveřejňujeme před celou církví jména těch, na které dne 26.7. 2009 dopadla anathema, Boží prokletí (Gal 1,8-9), a rovněž exkomunikace latae sententiae za hereze.


  Druhá výzva pracovníkům papežských dikasterií (25.7.2009)

  Dne 5.7. 2009 jsme Tě vyzvali, abys nejpozději do 15.8. 2009 předal osobně či písemně své vyznání víry a zřeknutí se herezí papeži dle zaslaného formuláře.
  Tvé mlčení bude znakem zatvrzelosti a veřejným zřeknutím se Krista, Jeho pravého učení a zároveň veřejným gestem jednoty s duchem současných herezí. Dne 16.8. 2009 veřejně vyhlásíme před celou církví jména těch předních pracovníků vatikánských dikasterií, na které dopadne anathema – exkomunikace latae sententiae.


  Druhá výzva biskupům Německa a Česka do 25.7. 2009 (17.7.2009)


  Dopis generálním představeným 13-ti řeholí (17.7.2009)


  Zveřejnění vyloučení 13-ti generálních představených z církve  Listy z UA 9/09

  Duchovní boj

  Ďábel je otec lži. Duchovní boj je v podstatě boj s ním, s jeho anděly i s jeho služebníky. Nakonec – jde o věčný život nebo věčné zavržení, a to není maličkost! Duch lži se projevuje v různých formách a působí v různých variantách. Musíme si být vědomi, že tato infekce lži a sympatie k ní je smutným dědictvím prvního hříchu v každém z nás. Tedy nestačí bojovat jen se zevnějším nepřítelem, ale musíme bojovat i s touto infekcí v nás, se starou přirozeností. Proto stále platí Ježíšovo: „Zapři sám sebe.“


  Vyznání víry a zřeknutí se herezí /pracovníkům papežských dikasterií/ (5.7.2009)

  Drahý pracovníku papežské dikasterie, vyzvali jsme všechny biskupy světa, aby do určeného termínu 14.9. 2009 vyznali víru a zřekli se herezí. K tomu jsme jim zaslali speciální formulář.
  Nyní se s tímto požadavkem obracíme také na Tebe s připomínkou, abys do formule přidal ještě i čtvrtý bod: odřeknutí se ducha náboženského a morálního relativismu i principů polotajné organizace zednářů, dále odřeknutí se jakékoli spolupráce, sympatií či členství v zednářských lóžích nebo v nimi vedených organizacích, v Rotary či Lions Clubu, a to do do 15. srpna 2009.


  Katolické církevní právo (CIC, CCEO) je cár papíru /list Svatému otci/ (5.7.2009)

  Církevní právo (CIC, CCEO) je uloženo proto, aby:
  1) chránilo pravdy víry před herezemi
  2) chránilo před zneužíváním církevního úřadu
  3) regulovalo vnitřní život církve jako organizace
  Jestliže všechny nejpodstatnější pravdy křesťanské víry jsou skrze samotnou tzv. viditelnou strukturu církve narušeny (HKT, synkretismus, okultismus), jestliže církevní hierarchie církevní zákony vůbec nedodržuje, pak církevní právo ztratilo svůj smysl a stalo se cárem papíru!
  Vaše Svatosti, dokud nezahájíte pravdivou reformu církve a neodvoláte z klíčových míst v církvi heretické preláty, nikdo z katolíků není povinen cítit se vázán předpisy CIC a CCEO! Jediným zákonem v této době absolutního rozkladu církve je Písmo svaté a apoštolská tradice.


  Otazník nad církevním právem /list kard. T. Bertone/ (4.7.2009)

  Církevní právo má na prvním místě chránit podstatu víry, na které pak jsou postaveny i další zákony. Bez tohoto základu celá budova církve padá a nemá smysl.
  Pokud církevní tresty exkomunikace latae sententiae za apostazi od víry nedopadnou na biskupy, kteří odmítnou vyznat pravou víru a zříci se herezí, pak církevní právo ztratilo svou podstatu. Pokud nebudou potrestáni vyloučením z církve, jak určují kánony CIC 750, 1364 §1, 1044 §1, pak církevní právo v rukou těchto odpadlíků i jejich spolupracovníků ztrácí svůj smysl a nikdo už nejenže nemusí, ale ani nesmí odpadlickou hierarchii poslouchat. Proč? Protože jsou apostaty vyloučenými z církve.


  Má církevní právo smysl? /list kard. W. J. Levadovi/ (6.7.2009)

  Nejvyšší normou v církvi je „salus animarum“, tzn. spása nesmrtelných duší. Tomuto zákonu je podřízené církevní právo, a proto má za cíl chránit Boží zákon a čistotu víry. Je absurdní, že dnes je církevní právo jistými preláty (heretiky a apostaty) používáno k ničení těch, které by mělo chránit, tzn. věřících, kteří usilují o čistotu spasitelné víry.
  Vaše Eminence, prosíme Vás, abyste začal podle církevního práva trestat všechny ty, kteří jsou heretici a nechtějí projevit pokání tím, že vyznají pravou víru a odřeknou se herezí.
  Svatá Kateřina Sienská píše: „Všechno zlo v církvi má původ v tom, že ti, kteří mají zlořády v církvi trestat, je netrestají.“


  Výzva papeži (2.7.2009)

  Svatý otče, není důvod, abyste v průběhu 19-ti let od pádu komunismu, opět vykonal papežskou návštěvu ČR. Jan Pavel II. navštívil ČR dvakrát, a to v roce 1990 a v roce 1996.
  Vaše návštěva je plánovaná na termín 26.-28. září 2009.
  K čemu bude Vaše návštěva zneužita?
  Pamatujte, že ti, kdo ničí církev, zneužívají gesta. Vaše návštěva bude gestem, jakým:
  1) schvalujete hereze prof. T. Halíka a kard M. Vlka.
  2) Dalším záměrem apostatů je, abyste udělal reklamu hnutí fokoláre.
  3) Dalším záměrem zneužití Vaší návštěvy je prosadit místo kard. Vlka biskupa se stejným fokolarínským duchem apostaze.
  Svatý otče, zapřísaháme Vás před Bohem a krvácející církví, abyste do ČR nejezdil!


  Dopis bp. M. Simkajlovi (1.7.2009)

  Vážený biskupe, bolí nás, že jste se veřejně neoddělil od herezí L. Huzara a tak jste ke svým nemorálním skutkům vzbuzujícím pohoršení přidal daleko větší zločin – apostazi! Proto dle Gal 1,8 na Vás leží Boží prokletí.
  Víme, že umíte být velkorysý a jste schopen zastat se Krista. Prosíme Vás nyní, abyste využil Bohem Vám nabízenou šanci k nápravě a učinil dva kroky víry.


  Dopis apostatickým biskupům V. Vijtyšinovi a S. Mudrému (1.7.2009)

  Vážení biskupové, svým veřejným hájením herezí L. Huzara jste se stali odpadlíky a stáhli jste na sebe Boží prokletí dle Gal 1,8-9.
  Obracíme se na vás jménem Kristovým a vybízíme vás k pokání. Bůh vám v této kritické chvíli dává ještě jednu šanci vedoucí ke spáse vašich duší: Obraťte se na Ivano-Frankivský krajský úřad obladministraci a na primátora Ivano-Frankivska a požádejte je, aby nedovolili manifestaci homosexuálů v Ivano-Frankivsku v měsíci říjnu.


  Vyhlášení anathemy /na bp. F. Daneelse/ (7.7.2009)

  Vážený sekretáři Apoštolské Signatury,, dne 3.5. 2009 jste byl vyzván, abyste se odřekl 8-mi herezí kard. L. Huzara a ducha, s nímž jste vytvořil jednotu konkrétním zlým skutkem.
  Do vyznačeného termínu jste se herezí neodřekl!
  Ve jménu apoštolské a prorocké služby zveřejňujeme před celou církví, že na Vás dolehl nejtěžší trest – anathema (Gal 1,8-9) za hlásání jiného evangelia.


  Vyhlášení anathemy /na arcibp. R. L. Burke/ (7.7.2009)

  Vážený prefekte Apoštolské Signatury, dne 3.5. 2009 jste byl vyzván, abyste se odřekl 8-mi herezí kard. L. Huzara a ducha, s nímž jste vytvořil jednotu konkrétním zlým skutkem.
  Do vyznačeného termínu jste se herezí neodřekl!
  Ve jménu apoštolské a prorocké služby zveřejňujeme před celou církví, že na Vás dolehl nejtěžší trest – anathema (Gal 1,8-9) za hlásání jiného evangelia.


  Dopis generálnímu představenému OSBM (7.7.2009)

  Vážený protoarchimandrito, dne 4.5. a 28.5. 2009 jste byl vyzván, abyste se do určeného termínu odřekl 8-mi herezí, které hlásá kard. L. Huzar a se kterými jste vytvořil jednotu.
  Vy jste se však jmenovaných herezí ani jednoty s nimi nezřekl. Jménem apoštolské a prorocké služby zveřejňujeme před celou církví, že jste vešel pod Boží anathemu dle Gal 1,8-9, a tedy jste vyloučen z církve!
  Vyzýváme Vás, abyste dobrovolně opustil úřad, neboť jej okupujete už nezákonně!


  Zastavení homosexuální infekce (3.7.2009)
  (pastýřský list pro věřící diecéze Ivano-Frankivsk a Kolomyja)

  Drazí věřící, ivano-frankivština je pokládána za nejvíce katolickou oblast z celé Ukrajiny a rovněž za oblast nejvíce náboženskou. Je bolestí, že představitelé krajského úřadu zde dovolili průlomovou kampaň homosexuálů naplánovanou na měsíc říjen. Podaří-li se průlom v Ivano-Frankivsku, podobné akce budou pokračovat i v dalších městech. Cílem kampaně je uzákonit homosexuální sňatky a postavit je na stejnou právní úroveň s přirozeným manželstvím.
  Věřící katolíci, ale i pravoslavní a jiní křesťané, jsou dnes povinni dělat cílevědomě všechno pro to, aby akce v Ivano-Frankivsku byla za každou cenu zakázána!
  Je jen jediná cesta k záchraně, a tou je pokání! Proto vás jménem Božím, my, biskupové Pravověrného synodu Ukrajiny, vyzýváme: Modlete se dnem i nocí, aby v žádném městě oblasti Ivano-Frankivsk nevypukla homosexuální epidemie, nedovolte zkázu Ukrajiny!


  Dopis generálním představeným 13-ti hlavních řeholí (24.6.2009)

  Drahý otče, rovněž i jako řeholníci, vnímáme úpadek pravdivé svatosti, který je symptomem krize všech řeholí. Ve skutečnosti je tento úpadek spojen s tím, že řeholníci ztratili zdravý fundament, kterým je pravověrnost, neustálé pokání a pravdivé následování Krista chudého a poníženého. Mnohé řehole se otevřely duchu světa a herezím.
  Nyní se náš synod obrací konkrétně na Tebe, abys Ty sám vyznal pravou víru a zřekl se současných herezí.
  Modlíme se za Tebe i za Tvůj hrdinský krok vyznání víry a oddělení se od herezí.


  Výročí anathem (29.6.2009)

  Vážení biskupové, oznamujeme vám, že dne 29.6. 2009 uběhl rok od zveřejnění anathemy, která dle Gal 1,8-9 spočívá na prof. T. Halíkovi za veřejné hlásání herezí.
  Toto smutné jubileum se týká i kard. M. Vlka, který pro chránění zmíněných herezí rovněž upadl pod anathemu.Kéž jsou vytvořeny podmínky, aby Bůh mohl místo něj prosadit muže Božího, který by odvážně započal reformu paralyzované církve v ČR. Tímto mužem Božím však rozhodně není arcibiskup J. Graubner, který má stejného ducha apostaze jako kard. M. Vlk.


  Hereze maxima: „Kristus nezemřel za naše hříchy“

  „Kristus nezemřel za naše hříchy“ prohlásil dne 18.4. 2009 předseda biskupské konference Německa arcibp. R. Zollistch.
  Podle Zollitsche tedy je
  1) svatý křest podvodem lidstva.
  2) církev pouhou lidskou institucí a hlásá jen lidské nauky!
  Do 15.7. 2009 jsou biskupové Německa a ČR povinni odříci se této a jiných herezí a veřejně vyznat pravou víru. Pokud tak neučiní, dávají najevo jednotu s duchem hereze R. Zollitsche a dopadá na ně Boží anathema!


  Dopis biskupům ČR - výzva k vyznání víry v dřívějším termínu (už do 15.7.2009)

  Vážený spolubratře, tímto veřejným listem se na Tebe obrací Pravověrný synod biskupů z Ukrajiny. Církev prodělává hlubokou krizi. Dne 18.4. 2009 předseda biskupské konference Německa arcib. R. Zollitsch prohlásil, že Kristus nezemřel za naše hříchy!
  Vyzýváme závazně všechny biskupy katolické církve, aby do 14.9.2009 učinili vyznání víry a zřekli se herezí! Biskupové ČR a Německa nechť tak učiní do 15.7.2009.


  Dopis biskupům Německa - výzva k vyznání víry v dřívějším termínu (už do 15.7.2009)

  Drahý spolubratře, předseda biskupské konference Německa, arcibiskup R. Zollitsch, dne 18.4. 2009 popřel základní pravdu, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy! Toto je hereze maxima!
  Z tohoto důvodu se na Tebe obracejí biskupové Pravověrného synodu Ukrajiny. Žádáme Tě, aby ses distancoval od heretického postoje předsedy biskupské konference, vyznal víru a zároveň se zřekl současných herezí, a to do 15.7.2009.


  Dopis biskůpům UHKC v diaspoře - výzva k vyznání víry do 1.8.2009

  Vážený spolubratře, situace v církvi je kritická z důvodu šířících se herezí a vnitřního odpadu od pravdivé víry. Protože jsi biskupem východní řeckokatolické církve, je třeba, aby ses zřekl herezí kard. L. Huzara, a to do 1.8.2009.  Listy z UA 8/09

  Otevřený dopis prezidentu Ukrajiny (4.6.2009)

  Svědčíte, že Vám osobně záleží na křesťanských hodnotách. Tyto hodnoty formovaly nejen Ukrajinu, ale i celou Evropu.
  Předkládáme Vám zde dvě aktuální témata:
  1) vnitřní problematika církve;
  2) ideál křesťanského prezidenta.
  Pokud nastane morální ozdravení národa, přijde i požehnání v politické a ekonomické oblasti.


  Otevřený list biskupům Evropy (7.6.2009)

  Drazí spolubratři v biskupské službě,
  obracíme se na Vás my, biskupové Pravověrného Synodu Ukrajinské řecko-katolické církve. Leží nám na srdci tyto problémy, které se bytostně dotýkají vás, biskupů Evropské unie.
  1) Morální zodpovědnost za katastrofální stav církve v EU
  2) Historicko-kritická teologie a úcta k jiným religiím
  3) Otázka urychleného svatořečení papeže Jana Pavla II.
  4) Otázka okultismu
  5) Otázka svobodných zednářů
  6) Otázka homosexuality
  7) Otázka tzv. Lisabonské smlouvy
  8) Založení modlitebních skupin a nepřetržitá modlitba až do doby referenda v Irsku
  9) Odřeknutí se herezí a vyznání pravověrnosti
  10) Reevangelizace a reforma kněžské generace


  S.O.S. za Evropu (7.6.2009)

  Jde o věčný život milionů! Jde o šťastnou, anebo nešťastnou budoucnost Evropy! Tyto hodiny se rozhoduje o životě a smrti! Proto upřímní křesťané Evropy dnem i nocí volají k Bohu o záchranu! I vy padněte na kolena, i vy si přiznejte, že jste byli oklamáni a vtlačeni na falešnou cestu, která vede k sebedestrukci a věčnému zahynutí!
  Buďte odvážní, postavte se za Pravdu a Život. To vše je v Kristu. Zřekněte se lži a falešných cest, které jsou ve falešných ideologiích, za nimiž je duch lži a smrti!


  Pastýřský list všem křesťanům Evropy (13.6.2009)

  Jménem Božím vás v této historické době vyzýváme, abyste se všichni zapojili do modlitby za duchovní vzkříšení už od křesťanství odpadlé Evropy. Evropa je duchovním hřbitovem a Hospodin skrze proroka (viz Ez 37,1n) ukazuje řešení: „Prorokuj synu člověka k těmto mrtvým kostem.“ Tím prorockým slovem je dnes tato výzva k pokání a k nepřetržité modlitbě. Reakcí na prorocké slovo byl velký rachot a z kostí, rozházených v údolí smrti, se staly kostry – fundamenty nového života v Kristu. Po dalším prorokování nastává další etapa duchovního vzkříšení. Kosti byly obaleny svalstvem a nakonec, po dalším prorokování, vešel Boží Duch.
  Bůh řekl: „Ty kosti, to je Boží lid – Izrael.“ Ano, ty kosti, to je Boží lid – církev Evropy! Vzkříšení učiní Bůh. Podmínka je jedna – pokání.


  Dopis Mons. Ivanovi Jurkovičovi, apoštolskému nunciovi Ukrajiny (10.6.2009)

  Vážený pane arcibiskupe, měl jste dostatek času, abyste veřejně zaujal jednoznačnou pozici a vyjádřil, zda se od herezí kard. L. Huzara distancujete, anebo se s nimi sjednocujete. Dne 7.6.2009 se Váš čas naplnil a Vy jste se veřejně rozhodl pro zradu Krista a zradu katolické i křesťanské víry.
  Oznamujeme Vám i všem věřícím, že na Vás spočívá Boží anathema dle Gal 1,8-9. Jste mrtvým členem Tajemného Těla Kristova – církve.


  Dopis biskupovi L. Hučkovi (11.6.2009)

  Vážený exarcho, vyzýváme Vás, abyste vrátil ukradený dům (Přímá 35, Praha) paní Šutkové, stejně tak, jako její byt.
  Vyzýváme Vás, abyste nám vrátil ukradený dům na Sázavě, který jste rovněž nezákonně přepsal na sebe. My jsme se neobraceli na církevní soudy. Ty, bohužel, jednají ne podle práva, ale kryjí apostatickou strukturu v církvi, ke které náležíte Vy i kard. M. Vlk spolu s celým apostatickým hnutím fokoláre.


  Výzva k odchodu a k pokání /Dopis kard. M. Vlkovi/ (12.6.2009)

  Pane kardinále, dne 17.5. 2009 Vám skončil prodloužený termín zastávání vysokého církevního úřadu. Dovídáme se, že ač Vám papež termín podruhé neprodloužil, „statečně“ dál zaujímáte toto místo.
  V roce 2007 jste měl odejít na emerituru, jako musel letos odejít pravověrný arcibiskup J. Sokol ze SR. Bohužel jemu termín prodloužen nebyl.
  Celou dobu své kadence jste kryl všechny hereze prof. T. Halíka, který veřejně popírá Kristovo skutečné a historické vzkříšení a prosazuje buddhismus.
  Pamatujte na svou nesmrtelnou duši, zřekněte se ducha hereze a nejpozději do 14.9. 2009 využijte poslední možnost, už ale jako emerita, a vyznejte pravověrnost, a to veřejně.


  Petice vyznání víry věřících UHKC (13.6.2009)

  Svatý otče, zasíláme Vám text petice, kterou podepsalo několik tisíc odvážných věřících na Ukrajině.
  Balík s podepsanými peticemi je u nás. Věříme, že Bůh dá a my Vám ho budeme moci předat osobně! Bojíme se balík zasílat poštou z důvodu možné likvidace či zneužití antipapežskou strukturou.


  Neplatná biskupská a kněžská svěcení (11.6.2009)

  Pravověrný synod UHKC tímto dává na vědomí všem věřícím UHKC, že biskupské svěcení kněze J. Ševčuka dne 7.4. 2009 je neplatné.
  Rovněž podobné svěcení kněze J. Miljana dne 18.6.2009 je neplatné.
  Tito jmenovaní nepřijali biskupské svěcení, ale prokletí. Důvodem je, že žádný biskup, který je heretik (odpadlík), nepředává Ducha svatého, ale prokletí.
  Svatý Basil píše: „Heretičtí biskupové jsou cizí Bohu. Ať jsou prokleti i ti, kteří přecházejí k nim.“ (Kánony východních církví, kan. 37)
  Dále oznamujeme všem věřícím: Pokud jakýkoliv biskup apostatického (tzn. oficiálního) synodu UHKC vysvětí někoho na kněze, pak rovněž platí, že dotyčný od něj nepřijme Boží moc, ale prokletí.  Listy z UA 7/09

  Sebedestrukce církve (18.5.2009)

  18. 04. 2009 předseda německé biskupské konference, arcibiskup z Freiburgu Robert Zollitsch, vyslovil v televizním interview šokující výrok popírající základní dogma víry, když řekl, že „Kristus nezemřel za hříchy lidí, ale ze solidarity s chudými a trpícími.“
  Vyslovená hereze německého arcibiskupa je zjevným ovocem HKT, která popírá Kristovo Božství. Tím HKT současně zaměňuje spasitelnou víru postavenou na historických faktech a pravdě za pohanské báje, pověry a modlářství.


  Tzv. registrované partnerství, neboli manželství homosexuálů /Dopis poslancům Ukrajiny/ (24.5.2009)

  Písmo svaté zavrhuje každé nemanželské sexuální spolužití a homosexuální skutky. Proto každý pokus morálně uznat homosexuální svazky a manželství je jednáním zaměřeným proti Božímu zákonu. Civilizace smrti je slepá k objektivnímu zlu homosexuálních skutků a prosazuje názor, že nejlepším řešením problému homosexuality je najít si jednoho partnera a žít s ním. Toto je však řešením, které je od ďábla a ne od Boha.


  Svatodušní pastýřský list věřícím UHKC (23.5.2009)

  V současné době probíhá velmi těžký duchovní boj o úplně odkřesťanštění Evropy. Evropská unie prosazuje protipřirozené zákony, které v podstatě popírají podstatu křesťanství. Národy, které odhlasovaly zákony o homosexuálních sňatcích, jako by už byly zaslepeny a bez odporu se podrobily diktátu Evropské unie. Samy podepsaly rozsudek smrti nad pravdivým křesťanstvím na svém území. Hlavní vinu na tom má apostatická církev, která má ducha světa a přizpůsobuje se tomuto trendu nebo často k němu i nabádá.


  Dopis Svatému otci Benediktu XVI. (20.5.2009)

  Svatý otče, obracíme se na Vás s důležitou informací. Včera masmédia na Ukrajině oznámila, že prezident Ukrajiny V. Juščenko se rozhodl Vás navštívit a požádal poslance parlamentu o podporu této návštěvy. Dá se předpokládat, že se k této návštěvě přidá kard. L. Huzar a zneužije ji ke svým záměrům.
  V dané situaci se Vaše osobní setkání s L. Huzarem bez toho, abyste jasně vyjádřil, že je heretik, stává gestem souhlasu s jeho herezemi.


  Odpověď na článek v novinách "Hazeta po ukrajinsky" (25.5.2009)

  Nejsme sektou, ale biskupy a členy katolické církve.
  Nikdy jsme se nedopustili žádného zločinu vůči zákonům jakéhokoliv státu.
  Veřejně bojujeme proti hypnóze a ukazujeme na její negativní duchovní následky.
  Členové Pravověrného synodu biskupů UHKC, kteří jsou zahraničními občany, přebývají na Ukrajině zákonným způsobem.
  Uzdravení, zázraky a obrácení v Pidhirkách činí Pán Ježíš na potvrzení pravdivého hlásání Jeho evangelia.


  Co sleduje duch lži? /Dopis o. M.Mazurčukovi/ (26.5.2009)

  Vážený pane děkane, poskytl jste světským novinám Hazeta po ukrajinsky očerňující a lživou informaci proti nám. Podobné lži jste rovněž napsal předsedkyni obce Pidhirky.
  Sektou nejsme my, ale ti, kdo veřejně hlásají hereze ničící základ spásného Kristova učení. My naopak toto pravověrné učení chráníme a trpíme za to od skutečných sektářů.
  Pane děkane, jaký duch je za Vaší lží a jaký má cíl? Není to Duch pravdy, ale duch lži, který klame Boží lid, aby se neobrátil, nekonal pokání, ale zůstal v temnotě a místo požehnání, aby pak na něj přišlo prokletí.


  Druhé kanonické napomenutí /o. V.Kovbyčovi OSBM/ (28.5.2009)

  Vážený generální představený OSBM, dne 4.5. 2009 jsme Vás veřejně vyzvali, abyste se do 30 dnů po obdržení dopisu zřekl ducha jednoty s herezemi kard. L. Huzara. Pokud tak neučiníte, jsme povinni zveřejnit Vaši apostazi a pak žádný řeholník není vázán poslušností vůči Vám.


  Založení reformního centra v řeholi OSBM (26.5.2009)

  Dnešní kláštery nejsou vzorem následování Krista, ale naopak od Krista odvádějí a vedou ke službě antikristu.
  Proto znovu navrhujeme, aby každá řehole, každá provincie, uvolnila jeden klášter pravdivému reformnímu hnutí. Pokud Vy tento požadavek v církvi předložíte a některý generální představený odmítne tuto reformu, pak jeho řeholi okamžitě zrušte, protože je na škodu církve.
  Sedm biskupů z našeho Pravověrného synodu už založilo reformní centrum naší řehole OSBM a sami jsme jeho prvními členy.


  Dopis Mons. Cyrilovi Vasiľovi, sekretáři KVC (27.5.2009)

  Vážený Monsignore, Bůh Vás postavil na toto zodpovědné místo, do těchto konkrétních problémů, které musíte řešit. Dříve jste k tomu neměl svěřenou moc, neměl jste tedy ani zodpovědnost před Bohem a před církví.
  Vyžádejte si návštěvu u Svatého otce a požádejte ho o zvláštní mandát, abyste mohl mocí svěřené autority celou problematiku spravedlivě řešit. Jde o statisíce nesmrtelných duší. Váš krok bude mít dopad nejen na naši malou východní církev, ale i na celou západní církev. Kéž Duch Svatý z Vás učiní odvážného svědka, který bude hájit Boží zájmy a který pomůže Svatému otci započat proces obnovy církve.


  Dopis apoštolskému nunciovi SR (20.5.2009)

  Vaše Excelence, do Trnavy má být dne 6.6. svěcen za biskupa P. Róbert Bezák, redemptorista. V interview podaném veřejnosti sám sebe charakterizuje jako sportovce a fanouška rockové hudby. O nejzákladnější otázkách víry ani o samém Ježíši v interview nepadlo ani jediné slovo. Jak je možné, že k přijetí pastýřského úřadu byl vybrán člověk s duchem světa? Jeho samotného omlouváme, neboť on sám sebe nevybral. Vinu mají ti, kdo ho vybrali. Na prvním místě dopadá vina na konkrétní jedince z KBS, kteří jeho osobu protlačili na toto místo. Dále by měli být potrestáni ostatní biskupové, kteří tuto volbu bezmyšlenkovitě schválili. Nemalá zodpovědnost spočívá rovněž na Vás.


  List P. R.Bezákovi, kandidátovi na biskupa (20.5.2009)

  Vážený kandidát na biskupa, prečítali sme si Vaše interview pre denník Pravda z 24. apríla 2009. Interview pôsobí dojmom, akoby pre Vás bolo tým najpodstatnejším zaoberať sa športom (cyklistika), propagovať hudobné skupiny a rockový prúd, s ktorým je však neodlúčiteľne spojená morálna devastácia mládeže.
  Vo Vašom rozhovore nie je ani jedna veta o Pánu Ježišovi a tým menej o tom, aby ste vyznali, že Ho milujete a ste pre Neho ochotný pásť zverené ovce a vytrhávať ich zo širokej cesty, ktorá vedie do záhuby a na ktorej im hrá táto rocková hudba.
  Uznávame Vašu úprimnosť. Hriech má preto ten, kto Vás do tohoto úradu vybral.


  Zveřejnění exkomunikace /Dopis apoštolskému nunciovi Německa/ (25.5.2009)

  Vaše Excelence, tímto před Vámi, jako před zástupcem Svatého otce v Německu, a zároveň i před celou církví, prohlašujeme a zveřejňujeme, že arcibiskup R. Zollitsch je pro svůj heretický výrok podle Božích i církevních zákonů ode dne 18.4. 2009 vyloučen z církve. Svým výrokem veřejně popřel podstatu víry – Kristovu spásnou oběť na kříži!


  Všem upřímným katolíkům Německa (28.5.2009)

  Arcibiskup Zollitsch v televizním vysílání veřejně popřel výše základní pravdu křesťanské víry. Tím se oddělil od katolické víry a veřejně vyznal, že je heretik.
  Každý věřící, každý kněz i každý biskup Německé biskupské konference je zbaven poslušnosti vůči biskupovi Zollitschovi. Zdůrazňujeme, že jako heretika ho nesmí už nikdo poslouchat.


  Předseda německé biskupské konference je apostata – odpadlík /Dopis NBK/ (28.5.2009)

  Drazí otcové biskupové, celý svět je šokován veřejným výrokem arcibiskupa Zollitsche, předsedy vaší biskupské konference. Je bolestné, že jste ho svobodně vybrali za svého představitele. Vyplývá z toho vážné podezření – že máte stejného ducha a zastáváte stejné hereze jako dotyčný předseda vaší biskupské konference. Vy sami jste povinni biskupa apostatu – odpadlíka odvolat a spolu s apoštolským nunciem požádat papeže, aby ho veřejně potrestal.


  Hereze arcibiskupa R. Zollitsche (26.5.2009)

  Svatý otče, celý křesťanský svět, tedy nejen katolíci, ale i pravoslavní a křesťané různých denominací, jsou šokováni veřejným prohlášením hereze předsedou biskupské konference Německa arcibiskupem R. Zollitschem.
  Svatý otče, přišel čas, abyste veřejně trestal.


  Prorocké slovo pro Irsko (20.5.2009)

  „Toto praví Hospodin – ‚Zůstaňte věrní mým zákonům i evangeliu. Můj Syn Ježíš Kristus zemřel na Golgotě, abyste měli věčný život. Nehleďte na dočasné dobro a úplatky ani nezapírejte hlas svědomí. Nebojte se vyhrožování a pronásledování ze strany mocných tohoto světa. V hodině své smrti budete skládat účty ze svého rozhodnutí, a to ať už prezident či člen parlamentu či biskup či kněz či každý občan Irska.‘“


  Dopis biskupům Irska (21.5. 2009)

  Drazí bratři v biskupské službě, pro irský lid nastala důležitá historická křižovatka, která ovlivní životy i spásu následujících generací nejen v Irsku, ale i v celé Evropě. Lisabonská smlouva prosazuje antihodnoty jako aborty, eutanázii, manželství na čas, manželství homosexuálů, odkřesťanštění veřejného života atd.
  Každý biskup Irska je povinen hájit Boží zákony a z nich vyplývající hodnoty, i kdyby byl pronásledován ze strany světa anebo dokonce z vlastních řad.
  Prezidentovi, politikům i všemu irskému lidu jste v této situaci povinni tlumočit Boží stanovisko a dát následné prorocké slovo.
  Ve stejném duchu, jakého měl sv. Patrik, napište i vy pastýřský list, který se stane vpravdě historickým pastýřským listem.


  Tanec jako modlitba? (28.5.2009)

  V Bratislavě a v Trnavě proběhlo taneční vystoupení kněze-jezuity Saju George pod názvem „Tanec jako modlitba“.
  O co ve skutečnosti jde nám prozrazuje už reklamní plakát. Na plakátě jsou fotografie kněze Saju, který je do půl těla nahý, oblečený pouze v lesklých kalhotách červené barvy připomínajících ženskou sukni. Tento jezuita má na čele symbol magického oka, má namalované oči, obočí i rty a je ověšený korály, které jsou omotány i kolem kotníků. Na rukou má prsteny a na zápěstích i na pažích náramky jako žena. Je vyfocen v póze charakteristické pro rituální hinduistické tance, které jsou oslavou model – démonů.


  Zemřeli, abychom my žili

  V neděli 24.5. 2009 jel minibus na poutní baziliánské místo do Krechova. Došlo k autohavárii, v jaké zahynulo sedm lidí z minibusu a převážná většina ostatních pasažérů byla těžce raněna.
  Biskupové Pravověrného synodu tímto vyjadřují všem postiženým rodinám soustrast v jejich utrpení. Věříme, že ti, kdo zemřeli, jsou či brzy budou v Boží náruči. Modlíme se za ně i za jejich rodiny.  Formule vyznání víry a zřeknutí se herezí  Listy z UA 6/09

  Aktuálně

  - Svěcení sedmi kněží
  - Pravověrný pohřeb
  - Napomenutí apostaty
  - Pozdrav ze SR
  - Pozdrav z ČR
  - Kampaň vytahování peněz z věřících pokračuje


  Zločin Nejvyššího církevního soudu (28.4.2009)

  Vážení hierarchové + R. L. Burke, + F. Daneelsi, podstata celého vašeho justičního zločinu spočívá v tomto: my hájíme pravou katolickou víru proti herezím a proti antikristovskému a antipapežskému systému uvnitř katolické církve, zatímco vy jste se ukázali jako jedni z těch, kteří tento heretický a antipapežský systém tvoří a hájí, podobně jako apostata kard.
  L. Huzar se svým apostatickým synodem a s prefektem Kongregace pro východní církve L. Sandrim.
  Vy bojujete proti Kristu a proto bojujete i proti nám, kteří Krista a Jeho evangelium hájíme.


  Svobodní zednáři (1.5. 2009)

  Svatý otče, tímto Vás prosíme, abyste v moci nejvyšší autority církve obnovil pro katolické křesťany trest vyloučení z církve za členství v tajné organizaci svobodných zednářů.
  Pokud se za účast v této organizaci udílí trest pouze zabránění účasti ve svatém přijímání, pak je tento trest neúměrný a neúčinný. Pokud jsou v této organizaci členové vyšší hierarchie, vyvstává problém s platností vysluhovaných svátostí. Nejde totiž jen o těžký hřích, ale jedná se o praktickou apostazi.


  Výzva k vyznání víry (3.5.2009)

  Vážený pane biskupe R. L. Burke, zodpovědnost za monstrproces a potvrzení zločinů V. Kovbyče, generálního představeného OSBM a Kongregace pro východní církve plně dopadá na Vás. Zločin jste vykonal vědomě a dobrovolně!
  Veřejně jste se přidal na stranu heretika L. Huzara a sjednotil se s jeho herezemi.
  Za to jste na sebe přivolal Boží anathemu dle Gal 1,8-9 a vyloučil jste se z mystického těla Kristova - církve. proto vás jménem Kristovým v autoritě biskupského a prorockého úřadu před celou církví vyzýváme, abyste se těchto jmenovaných herezí veřejně odřekl.


  Výzva k vyznání víry (3.5.2009)

  Vážený pane biskupe F. Daneelsi, zodpovědnost za monstrproces a potvrzení zločinů V. Kovbyče, generálního představeného OSBM a Kongregace pro východní církve plně dopadá na Vás. Zločin jste vykonal vědomě a dobrovolně!
  Veřejně jste se přidal na stranu heretika L. Huzara a sjednotil se s jeho herezemi.
  Za to jste na sebe přivolal Boží anathemu dle Gal 1,8-9 a vyloučil jste se z mystického těla Kristova - církve. proto vás jménem Kristovým v autoritě biskupského a prorockého úřadu před celou církví vyzýváme, abyste se těchto jmenovaných herezí veřejně odřekl.


  Výzva k vyznání víry /Dopis o. V. Kovbyčovi/ (4.5.2009)

  Vážený pane protoarchimandrite, dopustil jste se několika zločinů proti Kristu a Jeho krvácejícímu tělu, kterým je církev.
  Jde o zločinný monstrproces a vylhané obvinění i nezákonný rozsudek nad námi řeholníky.
  Další Vaší vinou spojenou s monstrprocesem je před Bohem i řeholí OSBM to, že jste se plně sjednotil s duchovním programem kard. L. Huzara a jeho hereze zastáváte i v řeholi OSBM.
  Jménem Kristovým a v autoritě biskupského a prorockého úřadu Vás před celou církví vyzýváme, abyste se těchto vyjmenovaných herezí veřejně odřekl. Pokud tak neučiníte do 30 dnů od přijetí tohoto dopisu, budeme povinni Vaši apostazi zveřejnit před celou církví.


  Anathema na kard. L. Sandriho, prefekta Kongregace pro východní církve (22.4.2009)

  Vážený pane kardinále, dne 4.9.2008 jsme zveřejnili, že dle Gal 1,8-9 jste se sám skrze spoluúčast na herezích kard. L. Huzara vyloučil z tajemného těla církve.
  Toto praví Ten, který Tě v hodinu Tvé smrti bude soudit: „Pro tvé zločiny proti Bohu a církvi jsi mrtvým členem mého tajemného těla. Nebudeš-li konat pokání, věčně zahyneš. Dobrovolně odstup z úřadu!“


  Atentát na papežství /Dopis kardinálu L. Sandrimu/ (6.5.2009)

  Vážený pane kardinále, pro naši UHKC Kongregace pro východní církve kumuluje moc i jiných kongregací a Vy pro nás vystupujete jako papež – vpravdě by se však mělo povědět jako antipapež!
  Místo toho, abyste prosazoval obnovu podstaty víry a papežství, konáte přesně pravý opak.
  Konkrétně jde o to, že jste dovolil, aby dne 7.4. 2009 kard. Huzar a s ním sjednocení členové heretického synodu vysvětili dalšího biskupa. Asi za necelé dva týdny jste nechal zveřejnit dalšího kandidáta, kterého vybral heretický synod!
  Zakalil jste vody a nenápadně hodil svou zodpovědnost na Svatého otce.
  Papeže jste postavil do situace, kterou každý okomentuje jednoznačně: papež veřejně schvaluje hereze! Tichým argumentem je to, že heretikům dovoluje, aby v jeho jménu světili další biskupy heretiky. Celé církvi je to pak předkládáno jako model. To je ale skutečný zločin – atentát na papežství!!!


  Antipapežská struktura (5.5.2009)

  Zločin antipapežské struktury spočívá v tom, že stav apostaze označí jako normu, které se musí každý podřídit. Navíc autoritativně zavazuje duše, a to dokonce ve jménu Božím a pod poslušností, přestože sama skrytě bojuje jak proti Bohu tak i proti Jeho zákonům. Jinými slovy, tato struktura vede duše do záhuby, vede je do pekla, ale lživě vytrubuje: My jsme zástupci Boží, nás poslouchejte!
  Tato struktura nemá Ducha Kristova, dnes už má ducha antikrista. Taková je bolestná realita. Papež i církev jsou zatím proti tomuto duchu smrti bezmocní. Jaké je řešení? Obrácení a pokání, pravdivá reforma církve.


  Lidské filosofie a evangelium (8.5.2009)

  Základem naší spásy je přijetí Krista spojené s odpuštěním našich hříchů skrze pokání, obrácení.
  Zde neposlouží žádné psychologické praktiky či různé filosofie, ty jsou naopak překážkou.
  Křesťan má mít životní filosofii, ale ta musí být postavena ryze na Kristu a Jeho evangeliu. Pravá moudrost (filosofie) spočívá v tom, že člověk vážně počítá se svou smrtí, s Božím soudem, s věčností (peklo, nebe) a především s Kristem, který jediný dává odpuštění hříchů.


  Antiapologetika (7.5.2009)

  Vážený Volodimire Tomo Oleksive a jeho spolubratři, jejichž jména – jak píšete – jsou neznámá, Vaše fráze a psychologické manipulace nejsou nevinnou věcí. Vy máte a budete mít na svědomí duše, které by se mohly zachránit, ale pro vaše ubíjení pravdy a zabíjení pravdivých svědků nebudou spaseny. Vy se nebojíte Boha a Božího soudu? My se bojíme, a proto musíme bránit Krista a evangelium. Kdyby byl dnes na našem místě apoštol Pavel, nazýval by hereze herezemi tak, jak to činíme my a o vás by bohužel musel napsat: „Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla...“ (2Kor 11,13-14)


  Likvidace kontemplativního kláštera /Dopis o. D. Hryhorakovi/ (7.5. 2009)

  Vážený duchovní otče, tyto dny jste měl možnost učinit vyznání víry, zaslat je Svatému otci a kopii předat nám, abychom s radostí mohli oznámit, že opět máte jednotu s Bohem skrze spasitelnou víru. Vy jste však místo pokání vydal dekret, kterým jste bez udání viny zrušil kontemplativní klášter v Borščevě, který řádně založil biskup Irynej Bilyk OSBM. Řeholní sestry pracovaly nad posvěcením mnoha žen a děvčat farnosti a okolí.
  Připomínáme vám však, že přímo v Čortkově má své centrum sekta Hare Krišna a v blízkém okolí sekta RUNvíra. Jejich existence Vám nijak nepřekáží.
  Vám však vadilo jedno: kontemplativní sestry, které se upřímně modlí a snaží se přivádět duše k Ježíši. Sestry na rozdíl od Vás před těmito sektami a jinými praktikami okultismu věřící varují. Možná i to Vám vadilo.  Svěcení neděle

  Kristova smrt a vzkříšení

  Duchovní vzkříšení církve nastane skrze obnovené svěcení dne vzkříšení – neděle. První křesťané měli tyto čtyři základní duchovní pilíře: a) apoštolské učení, b) bratrské společenství (koinonia), c) společné modlitby, d) eucharistie (viz Sk 2,42). Všechny tyto čtyři prvky je třeba realizovat v den, který je cele zasvěcený Bohu. Nestačí pouze navštívit chrám (eucharistie), ale je třeba i setkání v malých společenstvích (buňkách). Rovněž jsou nám v tom vzorem apoštolové a první křesťané. Oni navštěvovali chrám, ale také se setkávali po domech.
  Zde předkládáme model svěcení dne vzkříšení.  Listy z UA 5/09

  Aktuality

  - Bojkotování Boha, církve a svědomí
  - Vyznání víry biskupa z Brazílie
  - „Ježíšova smrt a Jeho vzkříšení“
  - Farizeové na křížové cestě
  - Zveřejnění vyznání víry


  Distancování se od hereze (10.4.2009)

  Byl jste účasten svěcení nového biskupa heretickým kardinálem L. Huzarem a členy jeho synodu. Tímto veřejným gestem jste zostudil Svatého otce, neboť jste tak nepřímo prohlásil, že Svatý otec Benedikt XVI. s osmi herezemi kard. L. Huzara souhlasí.
  Tímto listem Vás před Bohem i před lidmi vybízíme, abyste se veřejně distancoval od těchto konkrétních herezí kard. L. Huzara.


  Druhá výzva k odřeknutí se herezí (2.4.2009)

  Připomínáme Vám: Pokud Vy Boha neposloucháte a herezí se od Něho oddělujete, pak nikdo z kněží ani z věřících řeckokatolické církve už není ve svědomí zavázán Vás poslouchat. Svatý Bazil zdůrazňuje, že pokud biskup neposlouchá Boha, nikdo ho nesmí poslouchat.


  Vyhlášení anathemy na řeckokatolického arcibiskupa Jána Babjaka SJ (15.4.2009)

  Tímto zveřejňujeme, že řeckokatolický arcibiskup Ján Babjak SJ je na základě Gal 1,8-9 vyloučen z Kristova mystického těla, kterým je církev. Důvodem jeho vyloučení je spoluúčast na herezích kard. L. Huzara.


  Dopis náčelníkovi HU MVS Ukrajiny ve Lvovské oblasti (1.4.2009)

  Ukrajina dává svobodu vyznání jehovistům, buddhistům, hinduistům atd., a tím spíše je povinna ji zabezpečovat křesťanům, neboť se pokládá za křesťanský stát. Bylo by překročením zákonů a projevem náboženské nesnášenlivosti a diskriminace, znemožnit pobyt na Ukrajině našim právoplatným biskupům, jen proto, že si to přeje kard. L. Huzar.


  Oznámení o náboženské diskriminaci (4.4.2009)

  Jako řeckokatoličtí mniši papežského práva (tzn. nepodléháme L. Huzarovi, ale přímo papeži), a nyní jako biskupové, jsme veřejně oznámili papeži i celé církvi hereze, které L. Huzar hlásá, a ukázali na jeho destruktivní činnost. Rovněž jsme varovali věřící, aby se těmto liberálním a apostatickým herezím neotvírali. Tyto hereze totiž vedou ke ztrátě víry i věčného života (spasení). Z tohoto důvodu se nám L. Huzar i jeho lidé mstí. Jejich soud a tresty vůči nám jsou neplatné. L. Huzar není kompetentní soudit řeholníky papežského práva a biskupy a navíc na něm leží anathema dle Gal 1,8-9. Proto se snaží vyvíjet tlak na státní orgány, aby nás pomocí intrik umlčel.


  Plánovaná návštěva v ČR (2.4.2009)

  Svatý otče, velmi ceníme Váš upřímný vztah k českému národu, který je Vám tak blízký a milý. Máme však vážnou obavu, aby Vaše návštěva nebyla zneužita současnými nejvyššími autoritami v katolické církvi v ČR kard. M. Vlkem a prof. T. Halíkem.
  Neprodlužujte už podruhé úřad kardinála M. Vlka. Ke dni 17.5. 2009 ať církevní úřad zákonně uvolní. Pokud tak neučiní, dá tím najevo svou neposlušnost vůči Vám i církvi. Pokud však zůstane v úřadu, a Vy v září přijedete do ČR, pak na sebe berete velkou zodpovědnost za posílení a potvrzení ducha hereze kard. M. Vlka a prof. T. Halíka i za duchovní zmatek způsobený kněžstvu i Božímu lidu.


  Prorocká služba biskupů (10.4.2009)

  Svatý otče, z Vaší diagnózy biskupských konferencí se zrodila idea, kterou Vám pokorně předkládáme: V každém národě dát prostor kromě stávající biskupské konference paralelní struktuře biskupů, kteří nebudou mít zodpovědnost za diecézi, ale budou zodpovídat pouze za čistotu víry a mravů. Jaké stojí úkoly před nimi? Sledovat pravověrnou a pravdivou formaci kněžského dorostu i kněží, zodpovídat za křesťanskou literaturu (imprimatur), postarat se o zdravou apologetiku a reevangelizaci, starat se o reformu a obnovu řeholí. Tito biskupové – proroci – by měli pak své spolupracovníky v každém semináři, v každé řeholi, v každém děkanátu. Tato struktura by byla podřízena skrze Kongregaci pro nauku víry přímo Vám.


  Falešní a praví proroci (11.4.2009)

  Boží slovo hovoří o prorocích na mnoha místech. Rozlišuje dva druhy proroků, a to pravé a falešné. Praví jsou posláni Bohem, hájí Boží zájmy a většinou jsou lidmi odmítáni, dokonce i zabíjeni.
  Falešní proroci svými vizemi a exegetickými výklady svádějí Boží lid a prezentují falešný pokoj, aby překazili záchranu, jaká přichází skrze pravdivé obrácení a pokání.


  Prorocké slovo skrze P. Gobbiho (13.6.1989)

  Černá bestie, podobná pardálu, označuje zednářství; dvourohá bestie, podobná beránku, označuje zednářství, které proniká do nitra církve, to je církevní zednářství, které se rozšířilo především mezi členy hierarchie.
  Cílem církevního zednářství je ospravedlnit hřích а představovat jej ne jako zlo, nýbrž jako hodnotu а dobro.
  Církevní zednářství přeje exegezím, které mu dodávají racionalistický а přirozený výklad aplikací rozličných literárních žánrů, takže je v každé své části roztrháno. Nakonec se dojde k popření historické zkušenosti zázraků а Kristova vzkříšení а uvede se v pochybnost samotné Božství Ježíšovo a Jeho vykupitelské poslání.


  Velikonoční pastýřský list (15.4.2009)

  Zázrakem Ducha svatého je každá liturgie, kterou denně sloužíte. Centrem východní liturgie je tzv. epikléze neboli intenzivní vzývání Ducha svatého. Začíná, když se kněz potichu modlí: „Ještě přinášíme tuto duchovní a nekrvavou službu a prosíme a vzýváme a úpěnlivě voláme, sešli Ducha Tvého Svatého na nás i na tyto dary, které jsou před námi.“ Zde je velmi užitečné, aby se kněz aspoň na minutu zastavil, aby Duch svatý mohl sestoupit nejen na chléb a víno, ale skrze víru i na něj.  Listy z UA 4/09

  Komentář k dopisu Benedikta XVI. (18.3.2009)

  Dne 21.1. 2009 papež Benedikt XVI. sňal exkomunikaci z biskupů vysvěcených arcibiskupem M. Lefebvrem v roce 1988.
  Následovala vlna protestů. Iniciátory těchto protestů a tvrdé psychologické kampaně proti Svatému otci jsou ti, kteří často opakují hesla: láska, jednota, internáboženský dialog, tolerance... Vyjevilo se však, že v praxi tito biskupové a teologové nemají žádnou toleranci, ale jen kategorickou netoleranci, neužívají žádný dialog, ale jen monolog. Tato skupina kritizující Svatého otce si nekriticky nechce přiznat, že mnozí z nich jsou pro svůj heretický postoj už de facto vyloučeni z církve. Jsou nyní už jen jejími mrtvými členy.


  Kardinál L. Huzar a jóga (19.3.2009)

  Modlářství jógy spočívá v tom, že všichni jogíni věří v sebe jako v boha, anebo jako v část božství. Jóga je ve své podstatě sebevykoupením, tedy odmítnutím Ježíše Krista jako jediného Spasitele. V tom spočívá u křesťana, který cvičí jógu, kořen apostaze.
  Kdo intenzivně provádí jógu, přichází neodvratně stále více pod vliv satanův. Skrze proudění energie univerza (pohanských démonů) vymění žák jógy Ježíšovo království světla za království tmy, což pozná až tehdy, když je už příliš pozdě.
  Huzar tvrdí: „Jóga ve významu cvičení – psychologického, mentálního – přináší užitek. Jestliže však z ní člověk dělá náboženství, přestupuje mez, jakou nepřiznáváme...“
  V tomto případě je postoj pravoslavné církve, která na rozdíl od L. Huzara odmítá dnes populární praktikování jógy i meditační techniky, plně pravověrný, tedy je ve shodě s Písmem i Tradicí!


  Spoluzodpovědnost biskupů (3.3.2009)

  Drazí bratři v biskupské službě, Bůh se skrze prorocké slovo obrací přímo na vás, abyste spolu s papežem začali reformu církve a začali ji od sebe. My před vás v pokoře klademe tento Boží požadavek s Boží autoritou a mocí, tedy i se sankcemi. Jediný Svatý otec, a to pouze ex cathedra, může toto prorocké slovo a tento Boží požadavek reformy zrušit. Svatý otec je vystaven velkým psychologickým a duchovním tlakům, proto jeho mlčení je v dané situaci znakem jeho souhlasu, souhlasu nástupce apoštola Petra.


  Spoluzodpovědnost kněží (19.3.2009)

  Drazí služebníci oltáře, vy také nesete spolu s biskupem zodpovědnost za stav církve v celé diecézi.
  Jediným východiskem je dnes vnitřní reforma církve. To je dnes Boží vůle a Boží požadavek, od něhož nikdo není dispenzován. Tato reforma církve začíná od jedince. Základním krokem této reformy je konkrétní vyznání víry a konkrétní zřeknutí se ducha hereze.


  Dopis Svatému otci Benediktu XVI. (17.3.2009)

  Jeden ze znaků poslední doby a příchodu antikrista je masové rozšíření homosexuality a její uzákonění státními strukturami! (srov. 1Tim 4,1; 2Tim 3,1n). Bůh nazývá homosexualitu ohavností (viz Ř 1,26-27). Tato ohavnost se v historii lidstva často objevovala, ale i pohané ji všeobecně odsuzovali. Sodoma a Gomora homosexualitu uzákonila jako normu a za to na ně přišel Boží trest – oheň z nebe. Bůh výrazně řekl, že tento oheň je výstrahou pro všechna budoucí pokolení (srov. 2Pt 2,6).


  Pastýřský list pro dobu postní (12.3.2009)

  Ve svém životě, zvláště v krizových situacích či pokušeních „upřete svůj pohled na Ježíše“. Toto je klíč k pravdivému vítězství a proměně našeho života.
  Bůh touží, aby nastala proměna srdcí našich věřících. Aby k této proměně mohlo dojít, musí být nejdříve proměněna srdce pastýřů, kněží. Proto vás ve jménu Ježíše Krista upřímně prosíme, abyste se ve vašem osobním životě postavili proti hříchu a kladli mu odpor až do krve.


  Kritika CD kard. L. Huzara (7.3.2009)

  Kardinálu Huzarovi byly předloženy některé problémy, jakými je alkoholismus, úplatkářství, krize rodiny... Hovoří o nich tak, že Boží pohled nejenže nezdůrazňuje, ale totálně ho ignoruje. Podle jeho principů by žádný alkoholik nepřestal pít, žádný podplácený by nepřestal brát úplatky, žádná krize rodiny by se nevyřešila.
  Nikde nemluví o obrácení, o pokání, o potřebě odpuštění hříchů a vysvobození z pout zlozvyků skrze Pána Ježíše. Jeho „formule“ nabízené Ukrajincům vedou k odpadu od živého Boha, ke ztrátě spasitelné víry a do věčného zavržení, jehož realitu na jiném místě sám popírá.


  Dopis Václavu Klausovi (7.3.2009)

  Vážený pane prezidente, dozvěděli jsme se, že jste měl projev v Bruselu, vzhledem k tomu, že ČR je letos předsednickou zemí EU.
  To, že jste se postavil proti velkému tlaku těch, kteří manipulují s bezbrannými, je z Vaší strany velkým hrdinstvím. Kéž se sv. Prokop, který z Čech vyhnal 1000 démonů, za Vás přimlouvá, abyste tyto démony podobně také Vy vyhnal slovem pravdy i z parlamentu EU. To, že při Vašem projevu mnozí poslanci EU nespokojeně bučeli jako zvířátka a nechtěli slyšet pravdu, ať Vás neodradí a nevyčerpá v boji za pravdivý humanismus. Tento humanismus je spojen s vírou v Ježíše Krista, Syna Božího, kterého za svědectví pravdě církevní farizeové a saduceové ukřižovali.


  Registrace řeckokatolické náboženské obce

  Jak na základě Božích zákonů (evangelia) tak i na základě zákona Ukrajiny „O svobodě svědomí a náboženských organizacích“ má každá řeckokatolická farnost (náboženská obec) právo postavit se proti odpadu svého duchovenstva od Krista a od základních ustanovení statutu UHKC a má právo přejít pod pravověrné řeckokatolické vedení.  Listy z UA 3/09

  Zprávy

  Pan Hel nedávno napsal obsáhlý článek, v jakém veřejně lže. Tvrdí, že vladyka Eliáš OSBM byl v době komunismu v ČR spolupracovníkem tajné bezpečnosti (StB). Z důvodu této lživé kampaně napsal vladyka žádost o tzv. lustraci, tedy zveřejnění, zda byl či nebyl spolupracovníkem StB. Dne 9.2. 2009 Ministerstvo vnitra ČR v Praze vydalo dokument, který potvrzuje, že vladyka Eliáš OSBM nikdy a nijak s StB nespolupracoval.


  Reforma kodexu (14.2.2009)

  Svatý otče, nyní Vám předkládáme další nutný prvek reformy, a tím je novelizace církevního kodexu.
  Kodex činí z biskupa správce církevního majetku, pouhého úředníka. Není zdůrazněn jeho prvořadý úkol, a tím je vedení svěřených duší ke svatosti vlastním příkladem a ochrana čistoty víry a mravů. Povinnost posvěcovat je redukována na vysluhování svátostí. To však nestačí!
  Kodex nepředpokládá, že může v rukou těch, kteří mají heretické myšlení či ducha tohoto světa, sloužit k zabíjení pravověrných a upřímných Božích dětí a Kristových svědků. Bohužel, dnes už se tak děje. Protestanti si tropí posměch z katolické církve, že povýšila kodex nad Bibli, tedy ustanovení lidské nad ustanovení Boží.


  Deklarace (12.2.2009)

  Touto deklarací Vás chceme oficiálně informovat o situaci, jaká vznikla v UHKC.
  Úplatkářství a hereze L. Huzara velmi demoralizují kněžstvo a prosté věřící. Kard. L. Huzar se zabývá velkými finančními machinacemi a úplatkářstvím. Za vstup do semináře, za kněžské i biskupské svěcení, za přidělení farnosti,... se musí platit horentní sumy v dolarech! Podle církevních zákonů se za simonii, t.j. úplatkářství, udílí trest zbavení duchovního stavu i církevních hodností. Za hereze, které L. Huzar hlásá, je dle Gal 1,8-9 vyloučen z církve.


  Žádost o registraci (19.2.2009)

  V naší UHKC nastala krizová situace v důsledku toho, že kard. L. Huzar začal veřejně hlásat hereze a tím popírat podstatu existence nejen naší církve, ale i křesťanství vůbec. Tím na něj a biskupy s ním sjednocené automaticky dopadla anathema – vyloučení z církve dle Gal 1,8-9.
  Z toho důvodu byl ustanoven pravověrný synod UHKC, který Vás tímto žádá o udělení registrace jako paralelní struktury uvnitř UHKC, ve shodě se zákonem „O svobodě svědomí a náboženských organizacích“.


  Morální delikty a pohoršení - dopis biskupovi M. Simkajlovi (16.2.2009)

  Vladyko Mykolo, svými veřejnými zločiny a morálními delikty jste nejen velmi pohoršil širokou veřejnost, ale způsobil jste i velký odpad od víry. Když duchovenstvo vidělo, že tak nemorální člověk byl jmenován biskupem, úplně rezignovalo ze snahy o ctnostný život a postupně ztrácí víru.


  Duchovní moc (18.2.2009)

  Podstatou biskupské služby je tedy hlásat evangelium, hájit pravověrné učení a zároveň trestat ty, kdo hlásají jiné evangelium – heretiky! (srov. Gal 1,8-9) Pokud tuto službu v církvi biskup nekoná, je hoden potrestání, neboť neplní svou základní povinnost. Důsledkem je rozpad církve a věčné zavržení mnohých.


  Dopis biskupovi Juliánu Gburovi (18.2.2009)

  Drahý vladyko, s upřímností a nezištnou láskou, ale i s Božím pověřením se na Vás obracíme: Prosíme, odřekněte se alespoň před svatostánkem soukromě herezí kard. L. Huzara. Postarejte se, aby toto vaše odřeknutí bylo aspoň po Vaší smrti zveřejněno. Lépe však bude, abyste toto své rozhodnutí zveřejnil ještě za svého života. Bude to světlým příkladem vyznání pravověrnosti pro ostatní biskupy, kteří stále zůstávají v apostazi a nemají sílu se od ní oddělit. Modlíme se za Vás, buďte upřímný před Bohem a nedejte se lidmi zastrašit.


  Dopis arcibiskupovi J. Babjakovi (18.2.2009)

  Vyjádřením ze dne 19.12. 2008 jste se postavil proti těm, kdo hájí podstatné pravdy víry. Zároveň jste se tím plně postavil za heretika apostatu L. Huzara a jeho apostatický synod, na kterém rovněž leží tato Boží anathema, kterou Svatý otec ani nemusí vyhlašovat a rovněž ji ani nemůže sejmout, pokud provinilci nebudou konat pokání! Protože jste se tímto oznámením nepřímo sjednotil s herezemi, před Bohem a před církví Vás vybízíme, abyste se do Velkého pátku (10.4. 2009) v témž Vašem oběžníku jasně a konkrétně odřekl těchto Huzarových herezí a jednoty s duchem, který je za nimi.


  Dopis kard. M. Vlkovi (18.2.2009)

  Máte plná ústa tolerance a fokolarínské lásky, ale ve skutečnosti je to jen a jen tolerance k herezím, především k herezím apostaty prof. T. Halíka. Naproti tomu pravověrným lidem v církvi dáváte odstrašující nálepku fundamentalistů. Do této kategorie řadíte rovněž pravověrného papeže Benedikta XVI. On Vám před dvěma lety vyšel vstříc a prodloužil Vám úřad až do 17.5. 2009. Doufáme, že nebudete mít tu drzost pokrytecky žádat, aby Vám Svatý otec dále prodloužil úřad, a tím jakoby z Vás sňal anathemu!


  Velká exkomunikace - P. Bohdan Dobrjanský (19.2.2009)

  Nyní na Vás, pane děkane Bohdane Dobrjanský, jménem Pána našeho Ježíše Krista veřejně vyhlašujeme Boží prokletí – anathemu (Gal 1,8-9). Pokud nebudete konat pokání, prokletí dopadne skrze Vás i na celou Vaši rodinu!
  Důvod: Plně jste se sjednotil s herezemi i s duchem apostatického synodu, aktivně bráníte lidem v přístupu ke svátostem, protože se nechtějí podřídit herezím a duchu hereze, kterého jim vnucuje apostatický synod!


  Velká exkomunikace - P. Ihor Suchodolský (19.2.2009)

  Nyní na Vás, pane děkane Ihore Suchodolský, jménem Pána našeho Ježíše Krista veřejně vyhlašujeme Boží prokletí – anathemu (Gal 1,8-9). Pokud nebudete konat pokání, prokletí dopadne skrze Vás i na celou Vaši rodinu!
  Důvod: Plně jste se sjednotil s herezemi i s duchem apostatického synodu, aktivně bráníte lidem v přístupu ke svátostem, protože se nechtějí podřídit herezím a duchu hereze, kterého jim vnucuje apostatický synod!


  CD kardinála L. Huzara /1. část/ (19.2.2009)

  Před nedávnem vyšla pod mystickým názvem „Cesta do sebe“ sbírka tří CD, obsahující rozhovory s kard. L. Huzarem. Prodává se v chrámech za 50 hřiven. Rozebíráme zde odpovědi kard. Huzara vyslovené ke třem tématům:
  1) Nejdůležitější požadavky současnosti
  2) Emigrace
  3) Mešita ve Lvově


  Problém „ex opere operato“ (20.2.2009)

  V dnešní době je masově rozšířeno apostatické učení HKT a synkretismu. Toto učení porušuje nejpodstatnější pravdy křesťanské víry. Většina křesťanů se proto nachází ve stavu praktické nevěry a neobrácenosti a postrádá spasitelnou víru. Příčinou je to, že kněží a biskupové předávají věřícím jiné evangelium a jiného ducha, totiž ducha světa. Nehlásají evangelium, které hlásali apoštolové. V důsledku toho jsou zpochybněny všechny svátosti, které jsou postaveny na spasitelné víře v Ježíše Krista jako jediného a výlučného Spasitele.


  Poslední soud (Mt 25, 31-46)

  Kdo je Ježíšovým nejmenším bratrem? Ježíš ukázal na své učedníky a řekl: „Neboť, ten kdo činí vůli mého Otce, je můj bratr...“ (Mt 12,49-50) Pamatujme, že jenom ten je Jeho bratr či sestra, kdo je Jeho učedníkem a kdo činí vůli Jeho Otce. Tedy není jím ani ateista ani buddhista ani muslim. Není jím ani pokřtěný křesťan, kněz, biskup či řeholník, který má ducha světa a hereze. Ti, kdo jsou Ježíšovými učedníky a plní vůli nebeského Otce, mají neustálE problémy, a to kvůli Ježíši Kristu.  Listy z UA 2/09

  Zprávy

  Jistý kněz, který vědomě zastává hereze i ducha apostaze kard. L. Huzara, psychologicky zaútočil na jistou ženu suverénním postojem, jakoby se ona tím, že vyznala víru, vlastně zřekla církve. Ženu tento útok zaskočil, neboť na něj nebyla připravena. Později si uvědomila, že měla odpovědět: „A vy, otče, jste se soukromě před svatostánkem zřekl 8-mi herezí kard. L. Huzara? Vyznal jste apoštolskou a katolickou víru a napsal jste o tom dopis papeži?“


  Dopis Patriarchovi Moskevskému Kyrilovi (28.1.2009)

  Vaše Blaženosti, blahopřejeme Vám k Vašemu zvolení za patriarcha moskevského a celé Rusi.
  Co se týká Vašeho budoucího vztahu k západní církvi, předkládáme Vám tyto naše postoje:
  Nebojte se navrhnout papeži model jednoty, podobný tomu, který byl v prvním tisíciletí s upřesněním, že stanovujete tyto dvě podstatné podmínky:
  1) Ať papež veřejně zakáže heretickou teologii (historicko-kritickou teologii – HKT), kterou východní tradice tvrdě odmítá!
  2) Ať papež v duchu apoštolů a Tradice závazně stanoví vztah církve k pohanství. Katolická církev ať se zřekne falešné úcty k jiným náboženstvím. Za pohoršující gesto Jana Pavla II. v Assisi, ať papež učiní opačné gesto veřejného pokání.


  Výroky ruských mnichů k současnosti

  Optinský stařec Anatolij: „Nepřítel lidského pokolení bude působit s takovou podlostí, aby, pokud by to bylo možné, stáhl do hereze i vybrané. Nebude hrubě odmítat dogmata o Nejsvětější Trojici, o Božství Kristovu a Panenství Bohorodičky, ale nenápadně začne překrucovat a křivit učení církve i samotného ducha tohoto učení i články víry zjevené svatým otcům Duchem svatým. A této vychytralosti nepřítele si všimne jen málokdo. Heretici se ujmou vlády nad církví, všude budou dosazovat své služebníky a pravá zbožnost bude v opovržení.“


  Dopis biskupům bratrstva sv. Pia X. (23.1.2009)

  Modlíme se za vás, nevyměňte živého Krista za obřadnictví. Zachovejte sakrálnost obřadu i pravou úctu, ale nikdy toto nepovyšte nad osobní vztah ke Kristu. Bez neustálého pokání nikdo neobstojí. Ani my, ale ani vy.
  Buďte Ježíšovými učedníky a svědky, buďte pravými a horlivými pastýři duší.


  Ovoce studia v Římě – morová epidemie (osobní svědectví)

  Ve středu pozornosti není Boží slovo, ale historicko-kritická metoda. Profesoři na základě tzv. „vědeckých poznatků“ v oblasti jazykové a literární kritiky neustále zpochybňují autorství a historický charakter událostí popsaných v Bibli. Také autoritativně tvrdí, že události popsané v Bibli se odehrály jinak, nebo že mají jen obrazný, mýtický charakter.
  Dokonce mají tu drzost zpupně popírat autentičnost Ježíšových slov. Zázraky vysvětlují čistě intelektuálně a nepřímo, anebo přímo popírají jejich nadpřirozený charakter.
  Biblisté tak své bádání a intelekt povýšili na „neomylné“ kritérium, neuvědomujíc si, že to, co učí, je „vědecký“ ateizmus.


  Nejaktuálnější věc: Reforma církve (25.1.2009)

  Svatý otče, v současné katastrofální krizi je jen jedna největší potřeba, a tou je reforma církve. I kdyby byly napsány tuny papežských encyklik, ale oddalovaly by požadovanou reformu, pak by všechny byly na škodu. Svatý otče, kdybyste konal zázraky, křísil mrtvé a masově vyháněl démony, pokud nezačnete konkrétní reformu v církvi, to vše je dnes na škodu! Reforma – pokání, to je to, co dnes po Vás chce Bůh!


  Zákaz HKT (25.1.2009)

  Svatý otče, největší potřebou dnešní doby je reforma církve.
  V autoritě viditelného zástupce Ježíše Krista na zemi pod poslušností spojenou se sankcemi zakažte učit historicko-kritickou teologii (HKT). Tento krok je základem pravé reformy!


  Zákaz synkretismu (25.1.2009)

  Svatý otče, největší potřebou dnešní doby je reforma církve.
  V autoritě viditelného zástupce Ježíše Krista na zemi, pod poslušností spojenou se sankcemi, zakažte falešnou otevřenost k pohanství.
  Tento falešný postoj ničí vlastní identitu i pravou misii. Bez tohoto kroku není možná pravdivá reforma církve.


  Reforma teologického studia (2.2.2009)

  Svatý otče, největší potřebou dnešní doby je reforma církve.
  V autoritě viditelného zástupce Ježíše Krista na zemi a pod poslušností vyhlaste novou kněžskou formaci, kde už nebude základem HKT a falešná úcta k pohanství, ale pravdivé učednictví a následování Krista podle vzoru apoštola Pavla.


  Reforma řeholního života (2.2.2009)

  Svatý otče, největší potřebou dnešní doby je reforma církve.
  V autoritě viditelného zástupce Ježíše Krista na zemi, pod poslušností spojenou se sankcemi, vyhlaste reformu řeholí.
  Nedojde-li k reformě, pak se ze služebníků Kristových stanou služebníci antikrista. Ti, kteří měli nerozděleným srdcem sloužit Kristu a zachraňovat duše, budou místo toho nerozděleným srdcem sloužit antikristu a stanou se nejspolehlivějším prostředkem ke vtělení ducha New Age do církve a národa.


  Panna Maria – Bohorodička (biblický kurs) (15.1.2009)

  Kard. L. Huzar v rozporu s Písmem a Tradicí jednostranně a záměrně zdůrazňuje pouze přirozenou stránku osoby Panny Marie slovy: „Maria prala oděv, zametala dvůr, umývala nádobí…“ a lživě nám vnucuje, že takto si ji nedovedeme představit. Neřekne však, že podstata dokonalosti a svatosti není v této činnosti, kterou dělá každá žena, ale v harmonii duše s Bohem.


  Biskupům UHKC, kteří upadli pod anathemu (25.1.2009)

  Doufáme, že jste si vědomi, že vaše exkomunikace vůči nám jsou jako cár papíru – neplatné – a navíc tím na sebe svalujete Boží tresty. Vy, jako heretici vyloučení z církve, nemáte už před Bohem žádnou duchovní vládu, proto nemůžete nás, pravověrné biskupy, z církve vylučovat či nějak trestat. Vaše strašení je účinné jen pro ty, kdo se bojí více vás než Boha.  Listy z UA 1/09

  Plná zodpovědnost za vznik dvou pohanských center „RUNvíry“ v bučačské eparchii padá na kard. L. Huzara a kněze D. Hryhoraka OSBM (13.1.2009)

  V obci Raškivci (husjatynský děkanát) bylo založeno centrum RUNvíry. Vyznavačům pohanství se podvodem podařilo koupit administrativní budovu bývalého zemědělského družstva. Druhé podobné centrum pohanství vzniklo v zališčickém děkanátu.
  Tato dvě pohanská centra vznikla v bučačské eparchii poté, co kard. L. Huzar odsud de facto vyhnal pravověrného biskupa I. Bilyka OSBM. Na jeho místo nastoupil jako administrátor kněz Dmytro Hryhorak OSBM.
  RUNvíra, které kard. L. Huzar a kněz apostata D. Hryhorak připravují podmínky, vede naše věřící k odpadlictví a je cestou do věčné záhuby.


  Ježíš je pravým Bohem (biblický kurs)

  Základní radostná zpráva evangelia je, že Bůh mě miluje, že dal za mě svého jediného Syna, který – rovněž z lásky – za mě zemřel, abych já nezahynul, ale měl věčný život (srov. J 3,16). Obrátit se musím tak, že na 1.místo ve svém životě postavím Ježíše a teprve potom vše ostatní!
  Církev učí: „KRISTUS JE PRAVÝ BŮH A PRAVÝ ČLOVĚK, JEDINÝ SPASITEL.“ „V nikom jiném není spásy“ (srov. Sk 4,12). Církev je tajemné tělo Kristovo, zdroj zjevené Pravdy dané ke spáse. Pokud ale dnes někteří biskupové hájí hereze, pak už se sami z církve vyloučili a Boží lid je nesmí poslouchat. Jinak přijde do věčné záhuby s nimi.


  Věštění a okultismus (10.1.2009)

  Proč jsou hříchy okultismu Bohem pokládány za nejtěžší a v jistém smyslu horší než např. cizoložství či vražda? Protože narušují samu duchovní podstatu člověka tím, že narušují vztah – spojení s Bohem skrze spásnou víru – a tak znemožňují spásu!


  Novoroční pastýřský list kněžím (9.1.2009)

  Tímto pastýřským listem vás, každého kněze, jak diecézního tak řeholního, jménem Božím vyzýváme, tedy sám Bůh Tě skrze nás vyzývá k tomu nejpodstatnějšímu, bez čehož nikdo spasen nebude, a to je jasné vyznání pravé víry v Krista a Jeho evangelium. Tvůj postoj odmítnutí či vyznání víry rozhodne o Tvé věčnosti! Toto je ta nejaktuálnější a zároveň i nejosobnější záležitost, pokud chceš být a zůstat Kristovým služebníkem a pokud chceš být spasen!


  Novoroční pastýřský list věřícím (14.1.2009)

  Nás, pravověrné biskupy, Bůh v tomto čase povolal, abychom byli živým svědomím církve a neohroženě nazývali hřích hříchem, pravdu pravdou a lež lží. Jsme ochotni pro Krista a Jeho evangelium položit i své životy. Nemůžeme však za vás udělat akt rozhodnutí, který má jak zrníčko na vážkách zprostředkovat vaši záchranu. Bůh dnes s nadějí hledá deset spravedlivých, aby jim vložil do rukou osud národa.


  Vyznání víry (petice)

  Proto se já, níže podepsaný(-á), před Bohem a všemi svatými odříkám jmenovaných herezí i jednoty s tím, kdo je hlásá! Zároveň tímto vyznávám apoštolskou a katolickou víru, která vede ke spáse.


  Dopis biskupům ruské pravoslavné církve (14.1.2009)

  Do světa přišla skrze internet zpráva o údajném zjevení sv. Teodozija Pečerského bývalému patriarchovi. Za krátký čas po tomto vidění patriarcha zemřel.
  Svatý Teodozij stál přímo před patriarchou a s přísnou výčitkou mu řekl: „Odpadli od Boha – ty i mnozí tvoji bratři – a přidali se k ďáblovi... Nestojíte po pravici Kristově. Čekají vás muka, skřípání zubů a utrpení bez konce, pokud nebudete činit pokání... Čas odplaty je blízko.“ Po těchto slovech vidění zmizelo.
  Není naším cílem řešit zda vidění bylo pravé či nepravé, anebo zda šlo o halucinace. Položme však otázku, zda obsah vidění je pravdivý.


  Dopis Svatému otci Benediktu XVI. (14.1.2009)

  Svatý otče, klademe Vám závažnou otázku: Může biskup heretik platně světit nového biskupa?
  Pokud se tato otázka nebude řešit a heretici budou dále světit biskupy, pak my jsme před Bohem tím více povinni začít světit biskupy, a to i pro Západní církev! Máme vážné kandidáty.
  Listy z UA - 2008


  Listy z UA 24/08

  Zločinné přepadení ve vesnici Zavodské (I-III)

  Ve čtvrtek 17.12. 2008 pod vedením žovkivsko-sokalské eparchie bylo zorganizováno zločinné přepadení fary ve vesnici Zavodské Buského okresu. V této vesnici působí pravověrný biskup nového synodu UHKC, vladyka Teodozij Vasyl Ivaškiv OSBM. Dopoledne sem přijeli děkané oleského, brodivského, buského a pidkamiňského děkanátu v doprovodu představitele eparchie a některých kněží, aby brutálně proti všem církevním i státním zákonům, vyhodili vladyku Teodozija Ivaškiva z fary.
  Na viníky bylo podáno trestní oznámení.


  Zprávy

  V neděli 9. 11. 2008 s úmyslem postupné likvidace pravověrných ve Stryju, přišel sloužit svatou liturgii do chrámu pravověrného biskupa J. V. Kavaciva, OSBM, biskup apostata T. Senkiv.
  Jistá starší žena před chrámem bolestně pronesla „Senkiv slouží satanovi!“ Slyšel to i biskup apostata. Na druhý den večer se na ulici před sochou Bohorodičky modlila. Zezadu přistoupil neznámý muž, chytil ji pod krkem a začal jí kroutit rukou. Prudce ji hodil na zem. Přitom jí vyhrožoval a dodal: „To máš za to, žes řekla, že Senkiv slouží satanovi!“ Muž zmizel. Paní Maria X. má ruku v sádře a zlomeniny na dvou místech.


  Dopis předsedům biskupských konferencí (22.12.2008)

  Citujeme z výše uvedeného listu varování kard. L. Huzara: „To vše jsme vám napsali proto, abyste se měli na pozoru před ďáblem, který jako krutá bestie hledá, koho by zhltnul.“
  Už delší dobu píšeme dopisy, v nichž hájíme základy víry a morálky. Nikdo nás nemůže usvědčit ani z nejmenší hereze. Za našimi listy je týž Duch, jako za apoštolem Pavlem, protože hlásáme stejného Krista a stejné evangelium jako On i ostatní apoštolé. Kard. Huzar se dopustil veřejného Bohorouhání a hříchu proti Duchu svatému!


  Vyznání podřízenosti papeži a pravověrnému synodu (19.12.2008)

  Před Bohem, Vámi, Svatý otče, i celou církví, my kontemplativní sestry monastýra sv. proroka Eliáše a jemu podřízených čtyř klášterů prohlašujeme: Vyznáváme podřízenost Vám, Svatý otče, a pravověrnému synodu UHKC a zároveň se odmítáme sjednotit se s herezemi kard. L. Huzara a jeho synodu.
  (Prohlášení 58-mi sester z 5-ti řeholních domů.)


  Výzva řeholníkům a řeholnicím UHKC (19.12.2008)

  Tímto vyzýváme vás, všechny řeholníky a řeholnice, kteří jste se upřímně zřekli světa proto, abyste sloužili Ježíši Kristu a Jeho trpícímu tajemnému tělu, kterým je jeho církev – učiňte podobné rozhodnutí pro spásu své duše a dobro církve na Ukrajině!


  Poděkování kontemplativním sestrám za příklad odvahy k vyznání víry (19.12.2008)

  Modlíme se, abyste, drahé sestry, zůstaly věrné našemu jedinému Pánu a Spasiteli a nedaly se zastrašit perzekucemi, zaskočit intrikami a paralyzovat neplatnými exkomunikacemi od těch, kteří se už sami vyloučili z církve a jako apostaté už nezákonně okupují církevní struktury.


  Biblický kurs o pekle

  «Musíme mluvit o pekle, abychom do něho neupadli.» (sv. Jan Zlatoústý)


  Biblický kurs o nebi

  Nebe je krásné!
  Nebe je moje!
  Nebe je blízko!


  Vánoční pastýřský list pravověrného synodu UHKC (25.12.2008)

  Všemohoucí Bůh se stal bezbranným dítětem, aby ses ty stal Božím synem, dědicem Božího království. V tom je podstata Vánoc. Bůh tebe miluje a dal ti největší dar: Svého vlastního Syna. V Něm máš život věčný a v Něm máš i pravé štěstí na této zemi. Pokud si přiznáš svůj hřích před Bohem a pokud s vírou přijmeš Ježíše, pak se zrodil Ježíš ve tvé duši. Nezáleží na tom, jestli jsi dítětem, dospělým mužem či ženou.  Listy z UA 23/08

  Odřeknutí se herezí - Dopis biskupům UHKC (21.11.2008)

  Uvědomte si, že každý biskup je povinen na prvním místě hlásat a bránit čistotu víry, bez níž není spásy! Proto Vás před Bohem prosíme a už podruhé zapřísaháme, abyste se odřekl výše jmenovaných herezí kard. L. Huzara a vnitřní jednoty s ním!
  Jestliže do 8.12. 2008 budete mlčet, znamená to, že zůstáváte v duchovní jednotě s kard. L. Huzarem a jeho jmenovanými 8-mi herezemi a Boží anathema na Vás dále zůstává!
  Upozorňujeme Vás jménem Trojjediného Boha, že na tomto Vašem rozhodnutí závisí Vaše věčná spása, anebo Vaše věčné zavržení!


  Memorandum (4.12.2008)

  Vyzýváme kněze, aby apostatické biskupy už neposlouchali, dokud celou záležitost s apostazí nevyřeší sám Svatý otec.
  Stačilo by, aby se sjednotilo deset odvážných kněží, kterým skutečně leží na srdci Kristus, církev a spása nesmrtelných duší. Pokud za nimi stojí jejich farnosti, pak už se nemusí bát heretické hierarchie, i když je bude zastrašovat. Mohli by klidně zůstat tam, kde jsou, mohou zevnějškově vyznat oddělení se od heretiků a jednotu s námi, pravověrným synodem, tím, že v liturgii budou připomínat: „vás všechny PRAVOVĚRNÉ (ne s heretiky sjednocené) křesťany“ a už nebudou připomínat kard. Huzara a biskupa heretika, ale vrchního arcibiskupa Michajla a svého pravověrného biskupa. (viz Listy z UA 17/08)


  Odpověď na prohlášení brodivského děkana a kněží brodivského děkanátu (28.11.2008)

  Církev je oddělena od státu, a proto dožadovat se deportace na základě religijních či věroučných přesvědčení, je porušením konstituce Ukrajinského státu a znakem zloby srdce těch, kteří donutili děkana a jeho kněze napsat takovéto prohlášení. Bohužel, ani děkan ani kněží nejsou bez viny. Vybrali raději dočasné dobro se zradou pravdy a Krista, než čisté a spravedlivé svědomí spolu s útiskem ze strany hierarchie, která nyní nezákonně ovládá církevní strukturu!


  Nejvyšší soud Apoštolské Signatury svými justičními zločiny a intrikami kompromituje katolickou církev (3.12.2008)

  Prefekt Nejvyššího soudu Apoštolské Signatury + Raymond Leo Burke a sekretář této dikasterie + Frans Daneels OPraem se dopustili vážného justičního zločinu a vědomé lži s cílem likvidace pravověrných kněží – mnichů. Za toto vědomé zneužití svého úřadu a za veřejnou kompromitaci katolické církve si oba dva zaslouží, aby byli nejen odvoláni ze svého úřadu, ale aby byli i veřejně potrestáni!


  Dopis patriarchům a metropolitům pravoslavných církví (21.11.2008)

  V katolické církvi se prakticky na všech teologických fakultách učí historicko-kritická teologie (HKT), která má kořeny v ateistické filosofii a vede k popření Božího zjevení, zázraků v Písmu i Božství Kristova.
  Spolu s touto smrtonosnou herezí byl v katolické církvi přijat názor, že de facto všechna náboženství jsou rovnocenná a vedou ke spáse.
  Velkou ránu katolické církvi způsobilo také to, že po II. vatikánském koncilu byli vybíráni na biskupy pouze ti kněží, kteří byli otevřeni duchu světa (toto je tvrzení dnešního papeže Benedikta XVI., kniha O víře dnes).
  Chceme Vás poprosit, abyste svým slovem a autoritou spolu se Svatým otcem Benediktem XVI. povstali na obranu křesťanských pravd víry a obnovy pravdivého křesťanského života, především mezi duchovenstvem.


  Eucharistie a homeopatie (8.12.2008)

  Homeopatii objevil lékař S. Hahnemann, který byl členem dvou zednářských lóží a který nenáviděl Ježíše Krista i křesťanství. Co v homeopatii „léčí“, je duchovno: tzv. energie – démoni.
  Homeopatie disponuje k homosexualitě a k herezím! Pokud řeholníci nebudou konat upřímné pokání, stanou se nástrojem likvidace církve.
  Ve jménu Ježíše Krista vyzýváme všechny řeholníky i všechny církevní představitele, aby se odřekli homeopatie a démona, který skrze tuto „duchovní“ léčbu působí, aby konali upřímné pokání a podřízené vybídli k následování!


  Dopis biskupům SR (8.12.2008)

  Vážení otcové biskupové,
  obracíme se na vás s dvojím problémem. Jde o homeopatii a hypnózu, které vnášejí prokletí na slovenskou církev. Obě praktiky otvírají zvláštním způsobem duši silám temnoty a zotročují ji. Vy, jako pastýři duší, nesete na prvním místě zodpovědnost za pravověrné učení, tedy za víru a mravy.
  Boží lid čeká na vaše jasné slovo a v současné situaci vaše mlčení představuje Váš souhlas s oběma metodami, které jsou zaměřeny proti prvnímu přikázání Desatera.
  Ať biskupové ve své diecézi dají v pastýřském listu jasné slovo proti okultismu a konkrétně nazvou homeopatii a hypnózu vážným hříchem proti prvnímu přikázání.


  Výzva kněžím, řeholníkům a věřícím v ČR (1.12.2008)

  Obracíme se na vás touto výzvou z Ukrajiny a prosíme, abyste pamatovali na nejdražší poklad, a to na spasitelnou víru, kterou nám přinesli sv. Cyril a Metoděj. Tato víra nemá nic společného s herezemi historicko-kritické teologie (HKT), která zpochybňuje Božství Kristovo i inspiraci Písma svatého. V ČR prosazuje jiné evangelium zvláště kněz Tomáš Halík, jehož kryje kardinál M. Vlk. Oba mají ducha apostaze a oba za toto jiné evangelium upadli dle Gal 1,9 pod anathemu.


  Dopis poslancům Ukrajinského parlamentu (4.12.2008)

  Vážení poslanci Ukrajinského parlamentu,
  obracejí se na vás biskupové nového pravověrného synodu UHKC ve věci legalizace činnosti věštkyň, astrologů a mágů.
  Většina z vás jste křesťany (pravoslavnými, řeckokatolíky či členy evangelických denominací).
  Proto se na vás jako na své bratry v Kristu obracíme a na místě Kristově s tichostí, ale důrazně prosíme – obnovte svůj vztah ke Kristu, své spojení s Ním, neboť na něm závisí vaše spása a požehnání pro celou Ukrajinu! Sjednoťte se a skrze hlasování v parlamentu nedovolte, aby služebníci ďáblovi a nepřátelé Krista, to je astrologové, mágové, senzibilové a věštkyně, byli legalizováni a skrze svou tzv. profesi duchovně i fyzicky ničili Ukrajinský národ.


  Prohlášení poslancům Ukrajiny (2.12.2008)

  Žádná ekonomika ani filosofie ani psychologie ani sociologie ani politologie nezmění jedince a společnost k dobrému. Může to učinit jedině upřímné obrácení a přijetí Krista i Jeho učení pravdy a lásky. To zabezpečí pravé štěstí nejen zde na zemi, ale i po smrti!
  Kéž se Ukrajina stane modelem duchovní a morální obrody pro celou Evropu.


  Tajemství nepravosti už působí (8.12.2008)

  Různí autoři i zednáři, kteří se obrátili, dokazují, že zednáři svou systematickou zákulisní činností nesou zodpovědnost za rozpoutání různých revolucí a duchovních i morálních genocid (devastace) celých národů. Skrze nimi ovládaná masmédia, politiky, umělce, profesory, oklamané křesťany prosazují zvrácené zákony o abortech, eutanázii, pa-manželstvích homosexuálů a šíří kulturní i morální rozklad, cynismus, sebedestrukci.
  Cílem je vnitřně, morálně rozložit národy. Obzvlášť se zaměřují na mladou generaci, kterou chtějí skrze „kulturu“, masmédia, módu přivést k životu bez pravých křesťanských hodnot až k úplnému rozkladu osobnosti.


  Duchovní boj (7.12.2008)

  Bůh si žádá lidi, kteří chtějí bojovat. Kdo jde do války, musí počítat se smrtí, a to vážně.
  Pokud chceme bojovat za Krista, musíme počítat s tím, že náš starý člověk – zrádce v nás – musí zemřít. Nemůžeme bojovat za Krista vlastními silami právě proto, že v nás je infekce jedu prvotního hříchu. Máme si však být vědomi, že v nás je i Kristus a že Ten, který je v nás, je mocnější než ten, který je ve světě./  Listy z UA 22/08

  Vedení UHKC překrucuje dokumenty z Říma (12.11.2008)

  Kardinál L. Huzar a jeho synod hlásají jiné evangelium, tedy všichni jsou pod anathemou.
  Dovolili si překroutit dokument dokonce i z Nevyššího církevního soudu v Římě a veřejně opublikovat. Tato podlá manipulace je do nebe volajícím zločinem. Která zasahuje nejenom nás, ale kompromituje i nejvyšší úřady v Římě. Jak si takovou manipulaci a zneužití autority zodpoví před Bohem a před Božím lidem?! Kdo by jim po tom všem, čeho se už dopustili, mohl ještě důvěřovat? Oni si však pokrytecky vyžadují poslušnost. Stále opakují: „Nás poslouchejte!“


  Lživá informace na oficiálním situ UHKC (12.11.2008)

  Vyjevilo se, že vedení UHKC spolu s pracovníky departamentu informací UHKC jsou profesionálními lháři a intrikány. Apoštolská Signatura totiž vůbec nedala žádné konečné řešení! To za prvé a za druhé nijak neschválila zločinný monstrproces s umělým trestem velké exkomunikace.


  Dopis Apoštolské Signatuře (12.11.2008)

  Po přečtení celé informace departamentu UHKC si čtenář vyvodí falešný závěr, a to, že Apoštolská Signatura, Apoštolská stolice, a dokonce i papež schvalují skandální monstrproces, kterého se zločinně dopustil církevní soud v Žovkvě i ve Lvově. A toto není pravda. Pokud by něco takového bylo vůbec možné, a vy byste potvrzovali nezákonnou exkomunikaci, pak žádáme – vydejte o tom dekret, kterým to jednoznačně stvrzujete.


  Simonie (korupce)

  Současné kanonické právo stanovuje za toto perverzní kupčení s duchovními dary kanonický trest suspenze pro biskupa, kněze, jáhna; za prodej i koupi svěcení can. 1461 CCEO „nevylučuje velkou exkomunikaci“.
  Dary Ducha svatého jsou neprodejné! To je učení svatého Petra a mnohých jiných papežů a koncilů. Všichni odsoudili simonii pod trestem.
  Položme otázku: Kolik biskupů, kněží, jáhnů UHKC by dnes mělo být na základě kan. 1461 CCEO suspendováno (zbaveno úřadu) anebo exkomunikováno?


  Dopis kard. W. J. Levadovi (10.11.2008)

  Vaše Eminence, předkládáme Vám velmi podstatný teologický problém, jehož řešení není možné odkládat do budoucna. Jde o samu podstatu křesťanské víry a existence církve.


  Odpověď na článek, který měl údajně napsat biskup S. Dmyterko OSBM

  V církevním časopise Nova Zorja byl uveřejněn článek, který měl údajně napsat dne 10.10. 2008 téměř umírající biskup Sofron Dmyterko, OSBM. Tento pravověrný biskup zemřel 5.11. 2008. Je otázkou, jak mohl napsat tento článek, když už více než rok nemluví a ruce i nohy má paralyzovány. V prosinci 2007 ho navštívil vladyka Eliáš OSBM i řeholní sestry. Bohužel, už nemluvil.
  Celý článek měl jediný cíl, zneužít autoritu pravověrného, ale bezmocného, biskupa, a tak oklamat věřící lid, obzvláště na území Ivano-Frankivské diecéze, která je pravověrná. Naši nepřátelé, s cílem nás očernit, se neštítí dopustit se až takové podlosti!


  Znevážení osoby a díla vladyky Sofrona Dmyterka OSBM, blahé paměti (8.11.2008)

  Zesměšněním posledního pravověrného biskupa bylo to, že pohřeb vedl apostata kard. L. Huzar. On pravověrného biskupa pokládal za svého nepřítele. Vladyka S. Dmyterko byl tajně vysvěcen na biskupa v roce 1968. Papež ho vyznal až v roce 1990. My jsme v situaci, jaká je obdobná té, která byla v pidpilu.
  Zneuctěním pravověrné a katolické diecéze bylo, že v katedře byli věřící katolíci nazváni pravoslavnými křesťany.
  Obřady apostaty kard. L. Huzara a několika přítomných biskupů, apostatů, byly znevážením životního díla pravověrného biskupa, jehož jsme přijali do našeho pravověrného synodu.


  Svatý Bazil Velký, bojovník proti herezi

  I tato slova sv. Bazila jsou aktuální pro situaci na Ukrajině a vztahují se na heretické biskupy: „Nedejte se svést jejich lží, když vyhlašují svou věrnost víře, neboť takoví muži kupčí s Kristem a nejsou křesťany. Vždy se rozhodují pro to, co je pro ně výhodné v tomto životě a ne pro život ve shodě s pravdou. ...přetvařují se, že jsou pravověrní. Já nepokládám za biskupa ani za duchovního toho, kdo obdržel hodnost z takových hanebných rukou k tomu, aby ničil víru...“ (viz svěcení apostatou kard. L. Huzarem)


  Odpověď na článek Ivana Hela „Kvartet samozvanců“, noviny „Mladá Ukrajina“ 30.10. 2008, církevní časopis „Meta“

  Článek pana Hela nám připomíná události osvoboditelského boje UPA. Tehdy se často členové stalinských tajných státních služeb převlékali za banderovce a potom šli věšet a vypalovat. Takovým způsobem se snažili zkompromitovat skutečné hrdiny tím, že jim připisovali zvěrstva, která sami činili. Proto máme vážné podezření, že pan Hel využívá stejnou metodu jako Sověti – to, co sám dělá, připisuje nám!


  Dopis vladykovi J. Kavacivovi (3.11.2008)

  Jsme v Kristu přesvědčeni, že takzvaná vizitace apostaty biskupa T. Senkiva ve Vašem chrámu, která se má uskutečnit 9.11. 2008 je ďáblovým útokem a pokud se uskuteční, pak ztratíte chrám, farnost i celou eparchii, ve které Vás Duch svatý i církev ustanovila biskupem. Nevěřte, že kompromis s tímto duchem apostaze Vám zajistí klidné stáří a vyznání Vašeho apoštolského úřadu. Nepřestanou, dokud Vás morálně nezabijí.


  Zrada ve Stryju (10.11.2008)

  List pravověrného synodu byl doručen biskupovi Josafatovi Kavacivovi, ale bohužel bylo pozdě. Biskup apostata Senkiv si už našel zrádce, stal se jím kněz-pomocník biskupa J. Kavaciva o. Vasyl. Ten vše předem domluvil s apostatou Senkivem a pozval ho na svou liturgii, kterou slouží každou neděli v 8:00. Při slavnosti 9.11. 2008 jej sám i uvítal v chrámu biskupa J. Kavaciva. Apostata Senkiv dotyčnému knězi nabídl protislužbu – postará se, aby jeho syn mohl dokončit studium teologie v Polsku.


  Aktuality

  V soukromé televizi v Ivano-Frankivsku byl 15-ti minutový pořad o Pidhirkách, v jakém vystoupilo několik lidí se svědectvím o svém obrácení a zázračném uzdravení. Bylo v něm také vyjádřeno, jaká je podstata naší misie a jaké je ovoce hereze hlásané apostatickou hierarchií. Církevní kruhy nejenže výhružkami a zastrašováním žádaly satisfakci, ale v televizi musel být dán prostor jejich lžím. Navíc vyhrožovaly státními orgány, soudem a zrušením televizního studia! Žasneme – je doba demokracie! Na prezidenta či na členy vlády v televizních vysíláních probíhá tvrdá kritika a oni nevyhrožují televizi soudem, tak jak to dělá apostatická církev.


  Rok apoštola Pavla

  Svatý otec Benedikt XVI. vyhlásil rok 2008-2009 rokem apoštola Pavla. Jaký je smysl tohoto vyhlášení?
  V tomto roce krize v celé církvi graduje. Mnozí Bohu zasvěcení lidé přijali ducha světa, ducha New Age a stali se svůdci Božího lidu. Je hlásáno jiné evangelium než to, které hlásal apoštol Pavel. Je hlásán jiný Kristus než ten kterého hlásal sv. Pavel. Je přijímán jiný duch než kterého přijal apoštol. Je jen jediné řešení k záchraně: POKÁNÍ – ZMĚNA MYŠLENÍ! (metanoien)  Listy z UA 21/08

  Ochrana před prokletím (10.10.2008)

  Protože kard. L. Huzar je veřejný heretik a protože biskupský synod je v jednotě s jeho herezemi, z bezpečnostních důvodů doporučujeme všem věřícím, ať se vždy, když uslyší při svaté liturgii připomínat jméno tzv. patriarcha Lubomira a jméno místního biskupa, který je s ním v jednotě, vnitřně oddělí od apostatického ducha, jaký je za nimi! Ať potichu řeknou Boží slovo: „Anathema!“ a pak ať hlasitě se všemi pronesou: „Hospody pomiluj!“ Tímto úkonem víry budou chráněni od ducha hereze a od prokletí, které by na ně jinak dopadlo.


  Žaloba na kard. L. Huzara, biskupa M. Koltuna, Tribunál sokalsko-žovkivské eparchie a Tribunál vrchního arcibiskupa UHKC (1.10.2008)

  Dne 1.11. 2006 jsme napsali soudní žalobu (kan. 1185, kan. 1060 CCEO) na kard. L. Huzara za jeho hereze a jiné zločiny. Tuto žalobu jsme zveřejnili, neboť se tato věc týká celé církve, a také proto, aby nebyla ignorována.
  Kard. L. Huzar a biskup M. Koltun zorganizovali monstrproces a proti církevnímu právu i proti spravedlnosti nás odsoudili k velké exkomunikaci, která je neplatná.
  Tímto žádáme o oficiální zrušení nezákonných a zločinných dekretů neplatné velké exkomunikace ze dne 10.9. 2008 a o potrestání soudců za jejich justiční zločiny.


  Rekurs proti nezákonným dekretům biskupa M. Koltuna (1.10.2008)

  Abychom ukázali na absurditu monstrprocesu, který jste proti nám zorganizoval, podáváme Vám rekurs proti dekretům eparchiálního biskupa M. Koltuna ze dne 10.9. 2008.
  Je proti církevnímu právu i zdravému rozumu, aby nás soudil ten, koho jsme obžalovali. Dne 1.11. 2006 jsme Vás, pane kardinále, obžalovali před Svatým otcem za hereze a jiné zločiny; Vy nás nyní za tuto soudní žalobu podanou na Vás Svatému otci sám soudíte! To je paradox! Musíte nyní řešit rekurs, jehož obsahem je Váš monstrproces i Vaše hereze a apostaze!


  Varování (13.10.2008)

  Vzpurné jednání těchto osob – heretika L. Huzara a biskupů sjednocených s jeho herezemi – přivedlo k tomu, že církev potvrdila, vycházejíc z církevního zákona, jejich (kard. L. Huzara a jeho biskupů) oficiální vyloučení ze svého členství a udělila jim trest velké exkomunikace (anathemy dle Gal 1,8-9: ‚Kdo hlásá jiné evangelium, budiž vyloučen – proklet.‘). Přestali být členy katolické církve a nesmějí vykonávat ani kněžský ani učitelský ani jakýkoli jiný církevní úřad. Členové církve se s nimi nesmí žádným způsobem stýkat, tedy účastnit se jejich nelegální kněžské služby nebo jiného působení. Nepokoj a malomyslnost, jaké vnášejí (kard. L. Huzar a spol.) mezi křesťany svými listy (v časopisech Meta, Arka, Misionář, Nová Zorja, website UHKC, RISU, UKU), svědčí o tom, že jejich úmysly nejsou od Boha.


  Stav církve před deseti lety a nyní

  Vyvstává otázka, zda katolická církev je ještě katolická (a vůbec křesťanská). Ovocem odpadu je nejen věroučný, ale i morální rozklad. Důkazem je to, že se letos papež Benedikt XVI. (kard. J. Ratzinger) musel v USA a v Austrálii veřejně omlouvat za zločiny kněžstva ohledně homosexuality a pedofilie! Je to znak velké krize v církvi. Řešení je jedno: obrácení od herezí HKT, synkretismu a od ducha světa!


  Hereze o pekle (11.10.2008)

  Kard. Huzar popírá věčnost pekla, a to je hereze. Tvrdí: „Nikdo navždy nepůjde do pekla.“
  Pokud peklo není věčné, proč se potom zbytečně namáhat a varovat hříšníky? Nechme je na pokoji... Jenže peklo skutečně je a hrozí každému, a proto si nemůžeme dopřát oddechu. Následujme příklad našeho Spasitele – On viděl, jaký pád do propasti nám hrozí, a proto sestoupil z nebe, aby nás od něj zachránil. Pokud věříme ve věčné zavržení, bylo by od nás bláznovstvím, kdybychom přitom zůstávali netečnými.
  Zpochybňování věčného zavržení má za následek odmítání pokání a záchrany. Důsledkem je zůstávání v nevěře a v nekajícnosti, a to je cesta do pekla. Nové učení a jiné evangelium kard. L. Huzara vede všechny ty, kdo v poslušnosti přijali jeho hereze, do věčného zatracení!


  Zneužití svaté zpovědi (13.10.2008)

  Někteří kněží začali ve zpovědi nutit věřící, aby se odříkali otců z Pidhirek. Co to ve skutečnosti znamená?
  Odřeknutí se obrácení v Pidhirkách, kde věřící našel živého Krista, je vlastně odřeknutím se Krista samého. K tomuto zločinu je zneužívána svatá zpověď! Za svádění ve zpovědi ke hříchu nečistoty je trest velké exkomunikace. Svádět věřící ve zpovědi k odpadu od Krista, dokonce k přísaze, je ještě větší zločin zneužití této svátosti. Jde o svatokrádež! Kdo k takovému hříchu ve zpovědi nutí (heretičtí biskupové či kněží), by měl být adekvátně potrestán!


  Systém lži (9.10.2008)

  Celý soud byl vůči nám nekompetentní, a je tedy neplatný. Celý spor byl a je postaven na jednom podstatném problému: Buď je kard. Huzar heretik, anebo není. Šlo tedy ne o souzení nás, ale evangelia a Krista, kterého zastáváme. Tento soud je ukázkovým zločinem spáchaným církevní apostatickou mašinérií. Proto jsme dali žalobu na kard. L. Huzara, biskupa M. Koltuna a jejich soudy do Říma. I z toho důvodu je jejich zločinný výrok, vydaný proti nám, neplatný.
  Biskup M. Koltun a jeho soud se dopustil justičního zločinu. Zločin je však veřejnosti prezentován jako oficiální akt pravdy a spravedlnosti.


  Časopis Misionář (9.10.2008)

  V časopise Misionář vycházejí na pokračování články s duchem historicko-kritické teologie (HKT), jaké např. popírají Abrahámovu oběť; nazývají ji legendou. Duch HKT zpochybňuje všechny pravdy Písma a vůbec Písmo staví na stejnou rovinu s pohanskými bájemi. Tento duch se ujal vlády v řeholi OSBM na Ukrajině. Tento duch HKT i duch synkretismu je ve skutečnosti duchem vzpoury a neposlušnosti Bohu.


  Televizní vysílání: Podstata krize v UHKC (15.10.2008)

  Podstatou problému je to, že kard. Huzar hlásá hereze, a tím vede církev skrze poslušnost do sebezničení. My na druhé straně hájíme Krista, evangelium, spasitelnou tradici a církev. Stoupenci L. Huzara tuto nejpodstatnější otázku neřeší, naopak, záměrně se jí vyhýbají. Snaží se vytvořit veřejné mínění, že se jedná o nějaké osobní spory a pouze lidské výhrady vůči L. Huzarovi. Zde však vůbec nejde o osobní spory, ale o podstatu křesťanství, a tou je naše spása skrze Ježíše Krista. Tuto podstatu kard. Huzar a jeho lidé hlásáním herezí ničí a navíc k tomu zneužívají svůj úřad a poslušnost.


  Prosba o řešení situace na Ukrajině (17.10.2008)

  Vaše Svatosti, jestliže je hlava místní církve anebo církve sui iuris zjevný heretik, jak mohou být věřící v takové církvi spaseni, jsou-li pod poslušností nuceni podřídit se duchovnímu programu a diktátu takového hierarcha?
  Vaše Svatosti, tímto protestujeme proti činům apostaty kard. L. Huzara a biskupa M. Koltuna, kteří oficiálně a veřejně rozšiřují lež, že nás vyloučili z katolické církve! My jsme biskupové a mniši řehole papežského práva a nepodléháme jejich jurisdikci! Jejich tzv. soud byl dle CCEO nekompetentní (kan. 417 CCEO) a neplatný. Nedali nám možnost se bránit a nezajímala je ani motivace našeho jednání ani naše obhajoba! Nedovolili nám podat apelaci Vám, Svatý otče!


  Krize v církvi (8.10.2008)

  Vaše Eminence, za to, že jsme Svatému otci oznámili hereze kard. L. Huzara a krizi v UHKC, jsme byli kard. L. Huzarem (apostatou!) a jeho hierarchií nezákonně vyloučeni z katolické církve!
  Vaše Eminence, ptáme se Vás před Bohem i před celou církví: Souhlasíte s touto exkomunikací? Souhlasí s ní a schvaluje ji Svatý otec?
  H. Küng, J. Sobrino a jiní, kteří veřejně hlásají hereze (popírají Kristovo Božství atp.) exkomunikováni nejsou! Kard. L. Huzar veřejně prohlašuje, že věští kyvadlem, zpochybňuje Kristovo Božství, Panenství Bohorodičky, primát Svatého otce, dovoluje homosexuální aktivity, propaguje reinkarnaci, zpochybňuje existenci pekla a věčného zavržení. Kard. L. Huzar je veřejný apostata, ale oficiálně exkomunikován není! Naopak, apostata vylučuje z církve ty, kteří hájí Kristovo evangelium!
  Vaše Eminence, pokud budou kompetentní úřady v církvi k tomuto mlčet, vyvstává otázka: Je katolická církev ještě součástí tajemného těla Kristova?


  Pastýřský list nového pravověrného synodu biskupů UHKC kněžím (8.10.2008)

  Bůh, který za vás umíral na kříži, od vás nyní žádá, abyste odmítli šantáž ze strany apostatické, ale dosud oficiální hierarchie, a netrápili duše prostých věřících ve zpovědích či v kázáních tím, že je nutíte sjednotit se s L. Huzarem, který je heretik a apostata, a oddělujete je od nás a od ukřižovaného Krista, kterého zpřítomňujeme. Dopouštíte se tak velkého zločinu především vůči své vlastní duši! Odříkáte se tím své vlastní spásy! Stáváte se Jidáši a dopadá na vás jeho prokletí (srov. Sk 1,20).


  Pastýřský list nového pravověrného synodu biskupů UHKC věřícím (8.10.2008)

  Velkého zločinu proti Kristu a církvi se lžipastýři dopouštějí tím, že nutí kněze, aby zneužili zpověď k manipulaci s pravdou a svědomím. Smutným faktem je, že vás ve zpovědi nutí zříci se Pidhirek a Ducha Božího, Ducha pravdy, který je za námi, a naopak vyznat jednotu s heretikem L. Huzarem a duchem, který je za ním. Jinými slovy, nutí vás k odpadu od Krista, ke zřeknutí se své spásy a ke sjednocení se s duchem antikrista, který je za herezemi L. Huzara! To, co tito lžipastýři a někteří jejich stoupenci z řad kněží činí, je smrtelným hříchem a zneužitím svátosti smíření. Na takové jednání nemají právo a vy nejste povinni podrobit se jejich vydírání.


  Oznámení (18.10.2008)

  Vzhledem k tomu, že proti nám byly organizovány provokace s cílem nás kompromitovat a připsat nám porušení zákonů Ukrajiny, je pravděpodobné, že ze strany našich protivníků budou tyto provokace pokračovat.
  My chceme řešit krizovou situaci víry v naší UHKC čistě teologickým způsobem dialogu, pokojně a naprosto bez jakýchkoli násilností nebo chuligánství!
  Proto do budoucnosti prohlašujeme, že různá oznámení na nás v tomto směru jsou výrazné provokace, od jakých se kategoricky distancujeme.


  Slobodomurári a relativismus (18.20.2008)

  Dnes namiesto náboženstva majú slobodomurári vyznávať akýsi „zjednocujúci princíp“, podľa nich nadradený všetkým náboženstvám i samému Ježišovi Kristovi. Podmienkou prijatia takéhoto princípu je však zrada vlastnej viery a potupenie Ježiša.
  Od katolíkov nežiadajú, aby sa otvorene zriekli svojej viery (morálnych hodnôt hlásaných cirkvou), ale pod rúškom tzv. „náboženskej tolerancie“ nepripúšťajú, aby vyznávali Ježiša Krista za jediného Boha a jediného Spasiteľa. Touto metódou relativizmu vedú kresťana katolíka k pomalému a nebadanému odpadu od spasiteľnej viery.
  Kard. L. Huzar a jeho ľudia sa domáhajú poslušnosti. Slobodomurárske smernice Alta Vendita píšu o tom, že najúčinnejším prostriedkom samodeštrukcie cirkvi je zneužitie jej poslušnosti.
  Kard. L. Huzar na titulnej stránke novín (Vysokyj Zamok, 5.11. 2003, č. 206) prehlasuje: „Ja nie som mason. Jedná sa o môjho príbuzného menom Ľubomír Huzar.“ To môže byť pravda, ale pravdou je, že jeho duchovný program náboženského relativizmu je totožný s duchom tejto proticirkevnej tajnej organizácie.  Listy z UA 20/08

  Prohlášení (20.9.2008)

  Na tiskové konferenci, která se uskutečnila dne 17.9. 2008 na Svatojiřské hoře ve Lvově, biskup – apostata Michael Koltun zveřejnil tzv. velkou exkomunikaci na nás čtyři biskupy pravověrného synodu UHKC. Tato exkomunikace je neplatná ze čtyř příčin.
  Monstrproces s cílem naší exkomunikace je argumentem před celou církví, že církevní zákony (CCEO) jsou v rukách současných odpadlíků a církevních zločinců jen cáry papíru, které slouží k zabíjení Krista a těch, kdo mu náleží.


  Dopis vladykovi M. Koltunovi (21.9.2008)

  Vladyko Michaeli, dne 17.9.2008 jste na tiskové konferenci ve Lvově (Svatojiřská hora) oficiálně zveřejnil neplatný soudní výrok o naší údajné exkomunikaci, přestože jste dobře věděl, že se dopouštíte zločinu! Proti svému svědomí, proti pravdě, proti normám CCEO a proti lidskosti jste učinil tento nepochopitelný výrok justiční morální vraždy!
  Vladyko Michaeli, ten samý den, kdy jste to učinil, v autohavárii, v které jste měl spoluúčast, zemřeli dva lidé.


  Soudní žaloba Libellus Litis (CCEO can. 1185) na kardinála L. Huzara (19.9.2008)

  Vaše Svatosti, opakovaně Vám zasíláme naši žalobu na kard. L. Huzara a trváme na naší prosbě o pomoc UHKC.
  Pro dobro církve a ochranu věřících jsme dne 12.7. 2008 veřejně ukázali Boží pohled – pohled Božího slova na činnost kard. L. Huzara a odkryli jeho duchovní stav, tzn. že je heretik a apostata a spočívá na něm Boží anathema dle Gal 1,8-9. Prosíme Vás, Vaše Svatosti, abyste kard. L. Huzara, pokud nebude činit pokání a neodřekne se svých apostatických herezí, dle norem CCEO nejen odvolal z úřadu pro jeho vlastní dobro i dobro věřících UHKC, ale i vyloučil z katolické církve.


  Proč Bůh přikázal Abrahamovi přinést v oběť svého syna? (20.9.2008)

  Baziliánský časopis Misionář (červenec 2008), jehož hlavním redaktorem je Kornelij Jaremák OSBM, předkládá našim věřícím heretické pohledy na Písmo svaté.
  Citace: „Dnes všichni biblisté učí, že zkouška Abrahama není pravdivou událostí, ale jen legendární epizodou.“
  Odpověď: Událost, která se stala v Abrahamově životě, je skutečnou historickou událostí a není žádnou legendární epizodou. Tak tomu učila církev i církevní tradice po celou dobu své existence.
  Pokud budou v tomto časopise ještě vycházet podobné články, pak vybízíme všechny věřící UHKC: Nečtěte časopis Misionář, protože je ohrožena vaše věčná spása!


  Psychologie místo věrouky (18.9.2008)

  Je skutečně zahanbující pro současnou církev a zároveň znakem její dekadence, že se odvrátila od zdravých zásad evangelia, které formují duchovní život, a postavila do centra modlu psychologie, která vychází z nezdravých kořenů nečistoty a okultismu.


  Odpověď na článek + Sofrona Mudroho (17.9.2008)

  Celý článek je jenom křik, nadávky a odsuzování, podobně jako to dělali ti, kdo odsoudili Krista.
  Když se vladař ptal, co zlého učinil, odpovědí byl jen nenávistný a demagogický řev: „Ukřižuj! Ukřižuj! Jak ho neukřižuješ, my ti ukážeme. Budeme na tebe žalovat u státní moci (císaře).“ (srov. J 19,12) Stejné metody a stejný duch je i zde. Tato metoda má jediný cíl – morální likvidaci a smrt. Za ní je duch ruiny, tak, jak je nazván celý článek. Tento duch skrze apostaty mající vládu ruinuje naši mučednickou církev.


  Slobodní murári (masoni)

  Ich cieľ je veľmi jednoduchý – ideologicky a masonsky ovládnuť spoločnosti a národy pod rúškom falošnej tolerancie a humanizmu. Do centra pozornosti stavajú človeka, avšak bez akéhokoľvek vzťahu k Bohu, ktorý ho stvoril na svoj obraz.


  Pastýřský list pravověrného synodu UHKC kněžím (22.9.2008)

  Organizujte ve svých farnostech společné modlitby pro mládež a povzbuzujte je v ideálu předmanželské čistoty. Tyto modlitební setkání ať se uskutečňují každou první sobotu v měsíci a ať se mladí lidé zasvětí Neposkvrněnému srdci Panny Marie.


  Zprávy

  Za skandál a pohoršení, které způsobil o. Kornélij Jaremak tím, že zavolal policii na mnicha baziliána za to, že sloužil liturgii, zodpovídá rovněž provinciál J. Čverenčuk, OSBM.  Listy z UA 19/08

  Zprávy

  - Úžasná víra!
  Někteří kněží sugestivně tvrdí věřícím UHKC, že kniha „Besedy s bl. L. Husarem o postkonfesijním křesťanství“ vůbec nevyšla a že jsme si to vše vymysleli.
  Faktem však zůstává: Tato kniha vyšla ve dvojím vydání.
  - Rádio „Zvony“ (Ivano-Frankivsk)
  Tato církevní rádiová stanice ve dnech 1. a 2. 9. 2008 každou chvíli hlásila, že jsme prý byli vyloučeni z církve a nejsme řeholníky. Rovněž lživě tvrdila, že jsme ve Stryji zbili biskupa T. Senkiva, a dokonce prý i policii.
  Až k takovým lžím slouží církevní rádio Ivano-Frankivska?!
  - Akt vandalismu Biskup M. Koltun dal místnímu děkanovi úkol zabrat cerkvu v Zavodském. Děkan, ještě asi se čtyřmi kněžími, zavolali několik lidí, o kterých se ví, že jsou proti místnímu knězi. Sešli se spolu s těmito kněžími v baru, a tam, popíjejíc alkohol, řešili problém, jak zabrat cerkvu.
  Ve středu 10.9. v 7 hodin ráno přijel děkan s několika kněžími do Zavodského. Vylomili zámky ve dveřích chrámu a dali tam své.
  Jsou to skutečně zvláštní metody, které používá biskup M. Koltun. Neobrátí se však tato metoda proti němu?
  - Hlavní požadavek: odvolání kard. L. Huzara
  Zástupci pravověrného synodu se obrátili třemi dopisy na přítomné biskupy z Ukrajiny i z diaspory. Dokonce i osobně přišli na místo synodu a žádali o dialog – nebyli přijati. Hlavní požadavek byl odvolání apostaty kard. L. Huzara.


  Pravověrný synod (1.-3.9. 2008)

  My všichni členové nového biskupského synodu vyznáváme všechny a jednotlivé pravdy katolické víry a odsuzujeme všechny bludy a hereze, které byly v historii dvoutisícileté tradice církve. Zvláště odsuzujeme současné bludy spojené s historicko-kritickou metodou (HKT), které zpochybňují Božství Pána Ježíše Krista, zpochybňují inspiraci Písma, ... Odsuzujeme náboženský relativismus a synkretismus (myšlení, že všechna náboženství vedou ke spáse).


  Oznámení prezidentu Ukrajiny (3.9.2008)

  Vážený pane prezidente, prosíme, aby státní orgány Ukrajiny neodpovídaly na provokace ze strany kard. L. Huzara a jeho spolupracovníků.
  Na Ukrajině je svoboda religií a odloučení církve od státu. Spor mezi oběma synody UHKC může vyřešit jedině Svatý otec a nikoliv státní orgány, jak o to kard. L. Huzar usiluje.


  První výzva (pochybnému) synodu (4.9.2008)

  Navrhujeme vám, synodu, složenému ze 49 biskupů, z nichž je 18 apostatů, abyste:
  1) odvolali L. Huzara na emerituru;
  2) veřejně odvolali jednotu s herezemi L. Huzara (požadavek pro 17 biskupů z Ukrajiny);
  3) zodpovědně řešili problematiku dvou synodů a všeobecné krize víry v církvi;
  4) dali prostor papeži osobně řešit tuto situaci, neboť jinak se vyřešit nedá. My jsme ochotni vést dialog;
  5) přijali v pátek 5.9. mezi 17 a 18 hodinou naše zástupce, biskupy, aby s Vámi vešli do dialogu.


  Druhá výzva biskupům UHKC zúčastněným na Synodu pod vedením kard. L. Huzara v Brjuchovičích (2-9.9.2008) (5.9.2008)

  To, co děláme, není ani neposlušnost, ani pobuřování, ani rozkol, ani sekta, ale láska ke Kristu a k církvi. Jiným způsobem bránit pravověrnost by bylo v dané situaci neúčinné! Vy dobře víte, že mlčení papeže k tak radikálním krokům, které činíme, je jeho tichým souhlasem.
  Prosíme vás jménem ukřižovaného Krista a jménem krvácející církve – prostých věřících, kteří chtějí být spaseni – abyste nám pomohli v obnově naší církve. Bude to pak mít pozitivní dopad i na celou katolickou církev.


  Třetí výzva (5.9.2008)

  Podle předem podaného oznámení jsme se dostavili dne 5.9. 2008 v 1730 na setkání s Vámi do Brjuchovič.
  Hned po vystoupení z auta, jsme byli fotografováni a snímáni na kameru. U brány stála ochranka v uniformách i v civilu. Řeholní sestra nám oznámila, že žádný z 49 vladyk nemá čas s námi hovořit. Když jsme chtěli alespoň předat dopis sekretáři synodu bp. B. Dzjurachovi, sestra nám řekla, že nemá čas dopis převzít, a dokonce ani ona nemůže dopis přijmout. Proto Vám zasíláme tento dopis poštou a přes internet.
  Věříme, že už nikdo z vás nebude tvrdit, že se skrýváme, unikáme dialogu a nechceme konstruktivně řešit danou situaci v UHKC.


  Oznámení velké exkomunikace na kardinála L. Sandriho (4.9.2008)

  Protože jste veřejně neodsoudil kard. L. Huzara a jeho hereze, znamená to, že s ním i s jeho herezemi tvoříte jednotu. Tím se stáváte apostatou (odpadlíkem od Krista) a dopadá na Vás Boží anathema dle Gal 1,8-9.
  Jménem Trojjediného Boha Vás upozorňujeme, že už jste pod anathemou, Božím prokletím.
  Toto prokletí jste na sebe uvrhl Vy sám.


  Žádost o navrácení věcí do původního stavu (kan. 1326 CCEO) (8.9.2008)

  Ukázalo se, že Tribunál vrchního arcibiskupa je zaujatý a měl za úkol zfabrikovat rozsudek (potvrdit velkou exkomunikaci), a to v co nejkratším čase. V tentýž den, kdy jsme byli pozváni na soudní jednání, abychom se hájili, což jsme učinili písemnou formou prostřednictvím advokáta, bylo napsáno soudní rozhodnutí o naší exkomunikaci na 6 stran pro každého z nás. Tento rozsudek byl tedy už předem naplánován a připraven na toto datum! V soudním řízení je soudce povinen dát obžalovanému plnou možnost se hájit vyčerpávajícím způsobem (obzvláště, hrozí-li mu neprávem velká exkomunikace). Tribunál vrchního arcibiskupa výrazně porušil kan. 1478 a 1479 §2 CCEO!


  Sami sebe odsoudili (9.9.2008)

  Vážení soudcové, justiční zločinci,
  jménem Trojjediného Boha Vám nyní oznamujeme anathemu – prokletí, kterou jste sami na sebe stáhli dvojnásobným zločinem:
  1) Odsoudili jste Krista jako pokrytec Pilát.
  2) Obhájili jste zločince apostatu, a tím jste se ztotožnili s jeho apostazí a s jeho herezemi.
  Jaký je důsledek Božího prokletí, které jste na sebe stáhli, pro vás samotné? Oddělili jste se od Krista a od Jeho krvácejícího Těla, církve. Dostali jste se pod vládu démonů, stali jste se morovou nákazou pro svou rodinu a své nejbližší.
  Proto vás jménem Kristovým vyzýváme: „Smiřte se s Bohem“! (2Kor 5,20)


  Anathema – vyloučení a prokletí (Gal 1,8-9) (8.9.2008)

  Boží anathema dopadá na biskupy, teology a kněze, kteří hlásají jiné evangelium.
  Jsou to ti, kteří:
  1) přijali a hlásají ducha historicko-kritické teologie (HKT),
  2) přijali a hlásají ducha synkretismu a okultismu,
  3) duchovně či morálně zabíjejí proroky.


  Oznámení justičního zločinu papeži (8.9.2008)

  Na základě toho, jakým způsobem proběhl proces a byl vydán rozsudek, je zřejmé, že proces byl zinscenován na objednávku kard. L. Huzara a jeho synodu biskupů. Je absurdní, že ten, koho jsme usvědčili z herezí a apostaze, se, místo svého pokání, snaží vyloučit nás z katolické církve. Je samozřejmé, že tento jejich zločinný rozsudek vůči nám je neplatný z Božího i církevního pohledu.


  Nová hinduistická Bible (2.9.2008)

  Musíme nejprve položit otázku, jaká je podstata indických náboženství. Za nimi je duch lži a klamu, který nevede ani k obrácení ani k pokání ani k přijetí Ježíše za jediného Spasitele a Pána. Pohanská náboženství jsou snůškami bájí a pověr, které v žádném případě nemůžeme dát do souladu s pravdou o spáse v evangeliu. Sv. Pavel volá: „Není souzvuk světla s temnotou, není jednoty Krista s Beliálem.“ (srov. 2Kor 6,15) A to platí i pro tuto „Bibli“.


  Oznámení velké exkomunikace na kardinála I. Diase (3.9.2008)

  Jste prefektem Kongregace pro evangelizaci. V letech 1996-2006 jste byl arcibiskupem v Bombaji v Indii. S Vaší intenzivní podporou se mohl rozvinout projekt tzv. hinduistické Bible. Tento projekt je zločinem proti Trojjedinému Bohu, Jeho slovu a je rouháním Duchu Svatému. Tímto činem jste dal najevo, že jste vnitřně odpadl od Krista a od Jeho evangelia.


  Oznámení exkomunikace na biskupa T. Dabreho (3.9.2008)

  Dle oficiálních informací, zveřejněných v masmédiích, jste dal souhlas k vydání „hinduistické Bible“.
  To, co jste učinil, je zločin proti Kristu a církvi. Vystoupil jste jako představitel indické katolické církve a v autoritě Krista jste vydal prohlášení, které je zcela proti podstatě evangelia a otvírá duše duchu antikrista! Tímto jste dal najevo, že jste naprosto duchovně slepý a nechápete základy křesťanské víry.
  Pokud jste ochoten konat pokání, musíte učinit tyto kroky:
  1) odvolat své schválení „hinduistické Bible“,
  2) z důvodu celosvětového pohoršení odstoupit z úřadu.


  Veřejná apostaze biskupů Indie (3.9.2008)

  Vážení biskupové Indie, všechny upřímné věřící šokuje Váš zločin apostaze! Je nepochopitelné, že Vámi byl schválen projekt „Bible“, která vnáší ducha hinduismu.
  Ve jménu Trojjediného Boha Vás vyzýváme, abyste se zřekli ducha apostaze a zrušili Váš souhlas na tomto zločinném projektu.  Listy z UA 18/08

  Zavodské, Buskyj region, Lvovská oblast a jiné zprávy

  Někteří děkani nutili kněze, aby podepsali list, kde slibují poslušnost Svatému otci, kardinálu L. Huzarovi a místnímu biskupovi, který stejně tak jako kard. L. Huzar upadl skrze hereze do exkomunikace. Kněží byli zastrašováni, že pokud nepodepíší, nastanou perzekuce, popřípadě vyhození kněze z farnosti. Jistý kněz odpověděl podobně: „Věrnost Svatému otci podepíši, a u L. Huzara a biskupa dodám poznámku – pokud nejsou v herezi.“


  Pastýřský list nového synodu biskupů kněžím UHKC (1.9.2008)

  Spása každého člověka závisí na živém a pravdivém vztahu ke Kristu. Jestliže někdo přijal takzvaně jiného Krista a jiné evangelium, nemůže mít víru, která nás zachraňuje a očišťuje od každého hříchu a vede ke spáse. Proto Boží slovo tak radikálně trestá prokletím ty, kteří hlásají jiné evangelium, tzn. hereze. Bohužel, dnes mnoho hierarchů a teologů v církvi hlásá jiné evangelium protiležné tomu, které hlásali apoštolové.
  Kard. L. Huzar zpochybňuje Božství Ježíše Krista, panenství Bohorodičky, sympatizuje s reinkarnací (převtělování duší), věští kyvadlem, dovoluje homosexuálům žít spolu a jejich hříšný vztah nazývá láskou.
  Je odstrašující, že všichni biskupové UHKC se ho zastávají, a tak se sjednotili s jeho herezemi. Tím i oni odpadli od Krista a ztratili život věčný (srov. Gal 1,9). My víme, drazí bratři v kněžské službě, že v dané chvíli jste se stali rukojmími této situace. Buďme však mužní a vytrvalí v pravém evangelijním učení, ve víře a modlitbě. Pokud má někdo z vás sílu a odvahu nepřipomínat L. Huzara v liturgii, ať tak učiní. Pokud sílu nemá, vzhledem na pronásledování a teror ze strany apostatické hierarchie, která okupuje biskupské úřady, ať se pouze s vírou potichu v liturgii za nás (nový synod) modlí. My věříme, že nastane brzy vzkříšení naší církve a potom i církve na západě.


  Otázky ohledně svobodných zednářů

  Otázka: Existují svobodní zednáři, anebo se mluví jen o nějaké neexistující společnosti, která nikdy nebyla ani není?
  Odpověď: Svobodní zednáři skutečně existují a rovněž dnes vyvíjejí svou činnost.


  Žádost o obnovení kanonického trestu velké exkomunikace latae sententiae za členství v zednářských společnostech (26.8.2008)

  Vidíme jako nevyhnutelné, aby byl do kodexu CIC a CCEO zařazen kánon, který by stanovil trest velké exkomunikace za členství v zednářských společnostech, jak tomu bylo do roku 1983.


  Jóga a hinduismus

  Vnitřní obrodu církve nelze začít dokud se křesťané zcela nerozejdou s jógou, která je pro člověka duchovním opiátem, aby nevnímal žádné duchovní nebezpečí (zvlášť orientální a okultní). Když Pán Ježíš vyháněl zlé duchy, nediskutoval s nimi.
  V exotickém balení, často převlečen za anděla světla, přichází v józe ten starý had s lákavou nabídkou: „BUDETE JAKO BŮH...“ (srov. Gen 3) Jogín nakonec uvěří ďáblovi: „Ty jsi bůh!“ A začne se pokládat za boha!
  Kdo se učí józe, vystavuje se vědomě či nevědomě démonickým silám hinduismu.


  Hinduismus není cesta ke spáse (29.8.2008)

  Hinduistický fundamentalismus je završen v nirváně, jaká představuje jednotu s andělem světla – s ďáblem. On je otec lži, lhář a vrah (viz J 8,44).
  Naopak, křesťanský fundamentalismus, který vede ke ztrátě své duše pro Krista (viz Mk 8,32; J 12,24n), usiluje skrze pravdivou lásku o spasení bližních a po příkladu Krista odpouští i svým vrahům (viz Lk 23,34), je završen v Kristu. Jen v Něm máme život věčný!


  Výklad Bible duchem hinduismu (29.8.2008)

  6. srpna deník Times of India informoval veřejnost, že indická katolická církev vydá v nejbližší době novou Bibli.
  Na interpretování křesťanského učení se používají verše z véd a upanišád. „Indická Bible“ má nejméně 70 odkazů na Bhagavatgítu. Je zde dvojverší věnované chvále Krišny ke znázornění citů Marie Magdalény ke vzkříšenému Ježíši.
  Vytvoření poindštěné „Bible“ je zradou Krista, zradou Jeho Ducha, zradou spasitelné víry i církve samé! Za tento zločin musí být biskupská konference i se čtyřmi kardinály adekvátně potrestána.


  Žaloba na biskupy z Indie (29.8.2008)

  Svatý otče, tímto podáváme žalobu na biskupy z Indie za zločin schválení tzv. „hinduistické Bible“. Za tuto zradu církve a Krista navrhujeme, aby hlavní iniciátoři byli suspendováni a jiní biskupové a kardinálové byli spravedlivě potrestáni. Tito hierarchové prozrazují, že úplně ztratili sentire cum ecclesia, že mají ducha apostaze a synkretismu a že jsou slepými vůdci.


  Reinkarnace (9.5.2008)

  V reinkarnaci:
  1) je popírán první článek Kréda: „Věřím v jednoho Boha, Otce, … Stvořitele…“.
  2) je popíráno Božství Kristovo a Jeho výkupná smrt na kříži.
  3) je popírána nesmrtelnost naší duše.
  4) je popírán hřích.
  5) je popírán věčný život v nebi.
  6) je popírána věčnost pekla.
  7) Reinkarnace je spojena s relativizmem, který popírá dobro a zlo, pravdu a lež.
  8) Člověk je zbaven zodpovědnosti za tento život falešnou možností převtělení po smrti! To je velký podvod!


  Senkivova obhajoba hinduismu a herezí kard. Huzara (I) (1.9.2008)

  T.S. se dokonce snaží navodit dojem, že hinduismus má též Trojici – Trimurti, jediný bůh představený třemi formami. Tuto analogii si už má dotáhnout každý sám. Současný duch hereze se totiž neprojevuje tvrdošíjným tvrzením, nebo tvrdošíjným popíráním, jak říká Svatý otec.
  Proč T.S. nám, křesťanům, vnucuje jako autoritu vybájené pohanské spisy? Jak to, že on sám je za autoritu pokládá? Informace z nich, které s realitou nemají nic společného, podává jako pravdu. Písmo svaté však necituje ani jedenkrát. Proč na základě Písma svatého nedokáže, jaký duch je za pohanstvím, a tedy i za hinduismem? „To, co pohané obětují, obětují démonům.“ (1Kor 10,20) Boží pravda v textech T.S. nemá místo. On zřejmě přijal místo Ducha svatého boha Šivu – ničitele, protože skrze své hereze ničí základní pravdy křesťanské víry.


  Hereze o Ježíšově Matce (II)

  Vzbuzuje údiv, jak biskup apostata T.S. pomocí zámlk, lží a dialektiky dokáže základním pravdám víry, které jasně formulujeme, připsat úplně jiný smysl. Pokud si soudný člověk přečte v listech z UA 9/2008 (str. 24-30) naši recenzi knihy „Besedy s bl. Lubomirem Huzarem o postkonfesijním křesťanství“, pak k takovým závěrům jako T.S. nemůže dospět. Takové překrucování a takového ducha výkladu Božího slova i základních pravd víry jako T.S., mají profesionální heretici.


  Hereze týkající se Ježíše (III)

  Formulace kard. Huzara: „přišel na svět jako člověk“ je zavádějící. Ježíš nepřišel na svět pouze jako člověk, On přišel na svět jako Bůh a člověk: „Slovo se stalo tělem“ (J 1,14).
  Není bludem formulace „Ježíš narozený z ženy“, pokud je jasně formulováno, že tato žena je milostiplná, uchráněna hříchu a že je Matkou i Pannou. Bludem však je vidět v Marii jenom ženu a nezdůraznit zároveň, že je i Pannou. Stejně tak je bludem vidět v Ježíšovi jen člověka a nezdůraznit rovněž, že je Bohem.
  Kdykoli mluvíme o Pánu Ježíši Kristu musíme jasně formulovat nejen jeho lidství, ale i Jeho Božství!


  Realizování kanonických trestů za delikty proti víře (26.8.2008)

  Svrchovaným zákonem církve je spása nesmrtelných duší. Proto je jen samozřejmé, že základním posláním církve je chránit čistotu víry, která vede ke spáse. Tato víra a její základy jsou narušovány hříchy a herezemi vztahujícími se na první přikázání desatera a ohrožujícími spasitelnou víru v Ježíše Krista. Z toho důvodu je nevyhnutelné, aby církev, bez ohledu na změnu doby a veřejného mínění, aplikovala kanonické tresty za tyto delikty proti víře.


  Dopis Tribunálu Vrchního Arcibiskupa (27.8.2008)

  Žádáme, aby kolegiální tribunál vydal usnesení, jehož obsahem bude, že L. Huzar věští kyvadlem, a proto jsme se vůči němu nedopustili žádného očernění, když jsme napsali, že má ducha New Age!
  Žádáme, aby kolegiální tribunál vydal usnesení, jehož obsahem bude, že L. Huzar má nekřesťanský a nekatolický pohled na homosexualitu a že jsme se tedy nedopustili vůči němu očernění.


  Proč se necháváme soudit (31.8.2008)

  Jaký smysl má, abychom se nechali vést na duchovní smrt? Zřejmě tím Bůh sleduje, aby se ukázal celý prohnilý a zločinecký systém nejen v UHKC na Ukrajině, ale i v celé západní katolické církvi. Církevní právo má chránit pravověrné a má soudit heretiky. Předpokládá se, že církevní právo, jako nástroj moci, je v rukou spravedlivých a pravověrných lidí. Pokud je však v rukou heretiků, pak budou nevinní a pravověrní souzeni a likvidováni, a to ve jménu Boží a církevní autority.


  Vztah církve k zednářským společnostem (28.8.2008)

  Důkazem o tom, že katolická církev stále odsuzovala rozvratnou činnost zednářských společností a neslučitelnost jejich principů s katolickou vírou je i fakt, že od prvního dokumentu Klementa XII. (1738) až podnes papežové vydali přibližně 600 (přesněji 586) dokumentů týkajících se této problematiky.


  Apelace s žalobou (28.8.2008)

  Je proti morálním zákonům, aby nás soudili ti, které žalujeme a které jsme usvědčili z herezí a zločinu vůči Kristu a církvi.  Listy z UA 17/08

  Výzva biskupům, kteří upadli do apostaze (8.8.2008)

  Jako biskup jsi měl prvořadou zodpovědnost za čistotu víry.
  Nyní jako odpadlík – apostata – máš jedinou možnost návratu do církve, a tou je veřejné pokání. Musíš se veřejně odřeknout jednoty s apostatou kard. L. Huzarem, s jeho herezemi i s jeho apostatickým duchem.
  Máme Tě rádi, ale tento krok nemůžeme učinit za Tebe. To můžeš před Bohem a církví učinit jenom Ty sám osobně.


  Odřeknutí se apostaze – návrat do katolické církve

  Já, X.Y., se tímto veřejně odříkám herezí kardinála L. Huzara a jednoty s jeho duchem apostaze.


  Biskupům UHKC v diaspoře (8.8.2008)

  Drahý bratře v biskupské službě, Tvým vyznáním pravověrnosti a distancováním se od herezí kard. L. Huzara bude to, že nebudeš v liturgii připomínat L. Huzara jako patriarcha a ani jako vrchního arcibiskupa. Pokud bys jej v liturgii nadále připomínal, veřejně tím vyznáváš, že se sjednocuješ s jeho apostatickými herezemi a máš účast na jeho apostazi.


  Zločinný útok na novou hlavu UHKC (9.8.2008)

  Biskup M. Osidač měl ve čtvrtek 7.8. v nemocnici neobyčejnou návštěvu. Přišli za ním dva vyslanci ze sokalsko-žovkivské eparchie – synkel P. M.Tkačiv a kancléř P. V.Kotkevyč. Činili na něj psychologický nátlak, aniž by brali ohled na jeho zdravotní stav a nutili ho podepsat předem připravené prohlášení.


  Zveřejnění anathemy na kněze D. Hryhoraka OSBM, bývalého administrátora diecéze bučačské (12.8.2008)

  Ve jménu Božím jsme tomuto knězi – administrátoru diecéze – oznámili: Veřejně ses sjednotil s herezemi kard. L. Huzara, které narušují podstatu spasitelné víry, a tím ses před námi, dvěma svědky, zřekl pravé víry. Ty sám ses nyní vyloučil z katolické církve!


  Odpovědi na otázky ohledně anathemy

  Otázka: Jakou mocí a jakým právem jste vyloučili z církve kard. L. Huzara a 17 biskupů?
  Odpověď: My jsme nikoho z katolické a Kristovy církve nevyloučili. Jmenovaní se vyloučili sami. Naopak, my jsme je vyzvali, aby se oddělili od herezí kard. L. Huzara. Oni to neučinili, a proto jsme byli povinni před Bohem a před církví jejich apostazi zveřejnit.


  Pastýřský list věřícím .......... eparchie (11.8.2008)

  Nejpodstatnější věcí v životě každého člověka je jeho věčná spása. Ta je však jedině v Ježíši Kristu. S láskou a touhou po vaší spáse vás vyzýváme, abyste oživili svoji lásku ke Kristu. Spojení s Kristem skrze pravou víru je tím nejdůležitějším v našem životě. Proto vás my na místě Kristově prosíme (srov. 2Kor 5,20) – obnovte svůj vztah ke Kristu!


  Oznámení o kanonickém převzetí diecézí UHKC (14.8.2008)

  Naším cílem nebylo a není násilné zabrání chrámů, ale duchovní obroda UHKC. Tímto nyní oznamujeme duchovní převzetí diecézí všem kněžím, řeholníkům a věřícím.
  Oznámení o tom je dáno Svatému otci s možností, že pokud by chtěl změnit rozhodnutí nového synodu, rádi tak učiníme skrze osobní setkání s ním.
  Nový synod vybízí všechny věřící, především však kněze, aby ve svém svědomí respektovali tyto změny. V liturgii ať připomínají vrchního arcibiskupa Michajla a pak biskupa, který byl novým synodem ustanoven do jejich diecéze.


  Kanonické převzetí diecézí pravověrnými biskupy (16.8.2008)

  Převzetí proběhlo za účasti Božího lidu a svědků, vždy na území dané diecéze.
  Bohužel se kanonické převzetí nedalo uskutečnit v diecézním chrámu, proto proběhlo na poutních místech či v jiných chrámech dané diecéze.


  Soudní žaloba na biskupa T. Senkiva (19.8.2008)

  Na základě kan. 1185 a kan. 1060 §1, b.2 CCEO podáváme soudní žalobu na pomocného biskupa v městě Stryj (Ukrajina) Tarase Senkiva.


  Dopis redakci televize (19.8.2008)

  Dne 19.8. 2008 jste nás na základě lživých informací ve Vašem vysílání hrubě očernili. Žádáme Vás, abyste toto lživé tvrzení odvolali.


  Žádost o trest pro biskupa T. Senkiva (21.8.2008)

  T.Senkiv zneužil svůj biskupský úřad a podvedl státní policii ve Stryji. Dne 15.8. 2008 nás před touto státní policií města Stryj lživě očernil. Podal na nás falešné udání, že jsme jej napadli a zbili v jeho biskupské rezidenci. Nejenže by nás nic takového nikdy ani nenapadlo, ale navíc to bylo i nereálné, a to z důvodu, že v čase naší krátké návštěvy zde bylo přítomno ještě asi 10 pracovníků konzistoře a my jsme byli jen tři.
  V důsledku toho nás policie skandálním způsobem na veřejnosti zatkla, když jsme pokojně seděli v parku, a násilně v poutech odvedla jako zločince, přestože jsme byli v hábitech a bylo zjevné, že jsme duchovní osoby.
  Na policii se ukázalo, že všechna obvinění proti nám jsou falešná a proto nás policie asi za dvě hodiny s omluvami propustila.
  Až světský časopis (Vysoký Zámek 20/08) zveřejnil vyjádření policie, která se jasně vyslovila, že o žádný incident nešlo. Tímto byl biskup Taras Senkiv odmaskován jako veřejný lhář.


  Zločin ve Stryju 15.8. 2008 (18.8.2008)

  Je otázkou,co bylo záměrem této akce a kdo za ni nese zodpovědnost? Zodpovědnost plně padá na T. Senkiva, který zneužil policii ke svým podlým záměrům. Klademe otázku: Je tento biskup apostata schopen použít třeba i mafii, aby zrealizoval své podlé záměry, a třeba i fyzickou likvidaci? Může být takový člověk biskupem a může vést diecézi? Zřejmě by podobné metody používal i vůči kněžím, řeholníkům a každému, kdo se nepodřídí jeho diktátu. T. Senkiv nejenže zradil katolickou víru tím, že se spojil s herezemi kard. Huzara, ale svým nemorálním jednáním už ukázal ovoce apostatického ducha. Celá tato akce byla pomstou vůči nám za to, že jsme jej pravdivě usvědčili z apostaze.


  Rekurs proti bezpráví monstrprocesu (18.8.2008)

  Nekompetentnost tribunálu vrchního arcibiskupa v trestním řízení (KC-01-08, KC-02-08, KC-03-08, KC-04-08) je rovněž zřejmá ze samého předmětu sporu. Naše vina či nevina je nerozdílně spojena s tím, zda kard. L. Huzar je či není heretik a apostata. Pokud heretikem je, pak jsme nevinni a naše jednání bylo naší morální povinností.


  Mimořádná situace v UHKC na Ukrajině (19.8.2008)

  Ti, kdo hlásají nové (falešné) evangelium, vedou lid do záhuby. Vyžadují chorobnou poslušnost, kterou udržují lid v nedefinovatelném a nerozumném strachu. Oni sami však Krista neposlouchají a jdou vlastní cestou odpadu. Jsou lháři – falešní apoštolé (srov. 2Kor 11,13). Jako lháři zamlžují podstatu, nehlásají pokání, nehlásají živé evangelium, neukazují na správnou cestu ke spáse a k následování Krista. Skloňují ve všech pádech slovo poslušnost, ale kdo je – heretiky – poslouchá, půjde tam, kam jdou oni: do pekla.


  Reforma církve – nejaktuálnější věc dnešní doby (16.8.2008)

  Pokud dojde k překročení některých norem církevního práva, může dojít k jistým škodám, které se týkají více méně pořádku v církvi.
  Pokud však dojde k porušení některých základních pravd víry, následkem je velké nebezpečí pro spásu nesmrtelných duší, a to je nepřípustné. Z toho důvodu je nutné, aby byly uplatňovány kanonické tresty za heretické učení, jako výstraha. Dnes je to nutné hlavně kvůli ničím nerušeným liberálním heretikům na teologických fakultách.
  Proto se Svatý otče nebojte zdůraznit jasné kanonické sankce na heretiky a apostaty!  Listy z UA 16/08

  Oznámení anathemy na 17 biskupů UHKC (3.8.2008)

  Tímto veřejně oznamujeme Svatému otci Benediktu XVI., všem kněžím, řeholníkům, řeholnicím i všem věřícím UHKC na Ukrajině, že 17 jmenovaných biskupů UHKC je vyloučeno z katolické církve z důvodu apostaze.
  Upozorňujeme, že pokud nebudou konat pokání, pak ani sám Svatý otec je nemůže zbavit této anathemy. Jsou vyloučeni z církve, veřejně zapřeli Krista a sjednotili se s herezemi, za které si vysloužili automatické vyloučení z církve, a to dle výroku Písma Gal 1,8-9: „Kdo hlásá jiné evangelium, budiž proklet (anathema esto)!“


  Ustanovení nového biskupského synodu UHKC na Ukrajině (3.8.2008)

  Dne 3.8. 2008 pravověrní biskupové UHKC, kteří se oddělili od apostaty kard. L. Huzara i jeho herezí, ustavili nový synod.
  Nový biskupský synod ustanovil za vrchního arcibiskupa UHKC vladyku Michajla Osidače (78 let). Stal se tak novou hlavou UHKC.


  Pastýřský list kněžím a věřícím UHKC na Ukrajině (3.8.208)

  Nový biskupský synod tímto vybízí a ve svědomí zavazuje všechny kněze, aby od neděle 10.8. 2008 nepřipomínali v liturgii „patriarchu Lubomíra Huzara“. On nikdy patriarchou nebyl ani není, stal se však apostatou. Kněží ať místo něj v liturgii připomínají vrchního arcibiskupa Michajla a biskupa, kterého určil nový synod do každé diecéze. Rovněž biskupa apostatu, sjednoceného s L. Huzarem, je zakázáno veřejně připomínat. Pokud přes tento zákaz bude kněz v liturgii apostatu připomínat, stahuje na sebe Boží trest, protože se tak veřejně sjednocuje s apostazí.
  Vybízíme všechny věřící, aby založili modlitební skupiny a vytrvale se celý rok modlili, aby se naše církev skrze pravdivé pokání a obrácení stala kvasem pro duchovní vzkříšení celé Ukrajiny.


  Ustanovení nové hlavy UHKC a nového biskupského synodu UHKC na Ukrajině (3.8.2008)

  Svatý otče, tímto jsme zveřejnili všechny tajné biskupy UHKC a prosíme Vás o Vaše požehnání. Zároveň tímto slibujeme věrnost našemu Pánu Ježíši Kristu i Vám a slibujeme, že budeme bojovat proti herezím a duchu apostaze a že budeme usilovat o duchovní vzkříšení naší církve a našeho národa.


  Oznámení představitelům státní správy Ukrajiny o změně synodu biskupů UHKC na Ukrajině (4.8.2008)

  Vážení představitelé státní správy Ukrajiny, oznamujeme Vám, že z důvodu apostaze hlavy UHKC kard. L. Huzara a 17-ti biskupů, kteří tvoří jednotu s jeho herezemi, byl kard. L. Huzar na základě Písma svatého vyloučen z církve a rovněž byli vyloučeni i členové biskupského synodu UHKC na Ukrajině.
  Jakékoli jejich úřadování jménem církve je nyní před církví neplatné, a proto je už ani Vy neberte vážně. Okupují již své úřady nezákonně.


  1020-té jubileum pokřtění Rusi-Ukrajiny (4.8.2008)

  Jaké největší duchovní ovoce a požehnání vzešlo z tohoto jubilea? Přesvatá Bohorodička, která je přemožitelkou všech herezí, vyprosila církvi na Ukrajině tuto duchovní operaci: 3.8. 2008 byl ustanoven nový synod biskupů UHKC a nová hlava UHKC. Starý synod se kvůli duchovní jednotě s herezemi kard. L. Huzara dostal pod anathemu. Bez tohoto nejdůležitějšího kroku – ustanovení nového synodu biskupů UHKC – by proces obnovy v UHKC a duchovní vzkříšení na Ukrajině nemohly nastat!


  Povodně – Boží trest, anebo milosrdenství (3.8.2008)

  Bůh dopouští války, utrpení, povodně, aby nás skrze časné utrpení uchránil od věčného utrpení. Mnozí biskupové vnitřně odpadli a nevedou nás do Božího království, ale skrze falešnou poslušnost a heretického ducha do věčného zavržení. Podle učení Písma i svatých otců biskupy-apostaty poslouchat nesmíme.
  Dne 13.7. 2008 byla hierarchie UHKC na Ukrajině veřejně vyzvána, aby se do 2.8. odřekla jednoty s apostatou (odpadlíkem) kard. L. Huzarem a aby se zároveň odřekla i jeho veřejných herezí. Tyto hereze jsou veřejně propagovány v knize „Besedy s bl. L. Huzarem o postkonfesijním křesťanství“. Dne 20.7. však heretik-apostata L. Huzar ještě naopak vysvětil ve Stryji dalšího heretika T.S. na biskupa. Spoluúčast na tomto zločinu nezákonného svěcení měl biskup V.V. z Ivano-Frankivska a biskup M.S. z Kolomyje. Hned ten den začaly prudké deště, jejichž důsledkem byly velké povodně, především na území eparchií těchto biskupů.
  Škoda činí 3-4 miliardy hřiven. Zahrnuje více než 40 tisíc zaplavených domů, stovky tisíců hektarů zničené úrody, 30 mrtvých.
  Zastaví se UHKC, aby dělala pokání?


  Biblický pohled na neštěstí a katastrofy (3.8.2008)

  Bible jasně ukazuje na přímé propojení mezi hříchem a všemi možnými katastrofami.
  Slovo Boží říká: „Hle, já přivedu zlo na toto místo a na jeho obyvatele ... za to, že mě opustili a kadili jiným bohům.“ (2Kr 22,16-17) Za hříchy okultismu (věštění, magie), za odpad od živého Boha přicházely války a katastrofy.
  Dnes je třeba jasně ukázat realitu duchovní katastrofy v církvi. Bůh volá k pokání, ale odpadlická hierarchie mlčí a udržuje věřící ve spánku. Proto přichází jeden trest za druhým, šíří se různé choroby, AIDS, narkomanie, satanismus, pomalu zde nastává Sodoma a Gomora. V jednom křesťanském národě za druhým jsou prosazovány homosexuální zákony, eutanázie, aborty a všechny možné morální zvrácenosti. Není nikdo, kdo by se postavil proti, kdo by obraňoval Boží zákon, nejsou zde obránci víry! Pokání se nekoná a toho, kdo by chtěl hájit víru, vlastní hierarchie zlikviduje jako rebelanta. Není lehké konat pokání, protože odpadlická hierarchie vzala klíče, stojí v cestě a nikoho nepouští ke zdroji pravdy!
  Náš osud na věčnosti závisí od toho, nakolik zde budeme činit pravdivé pokání!!  Listy z UA 15/08

  Historie křtu Rusi-Ukrajiny r. 988

  Kronika tuto událost popisuje takto: „Když se Vladimír vrátil do Kyjeva, přikázal zpřevracet modly, některé z nich posekat, jiné spálit a Peruna přikázal přivázat ke koňském ocasu a vláčet jej po městě. Nakonec jej dal hodit do Dněpru.
  Na druhý den vyšel Vladimír s královninými byzantskými kněžími nad Dněpr, kde už se sebral nesčíslný zástup. Vstoupili do vody a v ní zůstali stát, jedni až po krk, druzí po hruď, mládež stála blíže břehu rovněž až po hruď ve vodě, a ještě jiní drželi děti. Kněží stáli a modlili se a bylo možné vidět i pocítit radost, která přicházela z nebes a rozlévala se tu na zemi pro spasení tolika duší.“


  Vyhlášení anathemy na kard. L. Huzara, hlavu UHKC (15.6.2008)

  Na základě apoštolské a prorocké služby, která nám byla Bohem a církví udělena, my, níže podepsaní biskupové, tímto zveřejňujeme, že vrchní arcibiskup kard. L. Huzar je na základě Gal 1,8 vyloučen z Kristova mystického těla, kterým je církev.


  Smiřte se s Bohem! (2Kor 5,20) (14.7.2008)

  Vaše Eminence, tímto dopisem „na místě Kristově Vás napomínáme: Smiřte se s Bohem!“ (2Kor 5,20)
  Pokud zemřete jako apostata, budete věčně zavržen! Brzy poznáte, že věčné zavržení je věčné, přestože Vy tuto realitu popíráte. Modlíme se za Vás. Jde o Vaši duši, o naši církev a o Ukrajinu!


  Plánovaná krize UHKC (7.7.2008)

  Vlivy, které přicházejí ze Západu na Ukrajinu a do Ruska jsou negativní. Do čela UHKC bylo dosazeno vedení, které vnáší ducha apostaze ze Západu a vnějškově se maskuje tzv. východní spiritualitou. Centrem apostatické formace je tzv. Ukrajinská katolická univerzita (UKU) ve Lvově, která transplantuje ze Západu hereze i ducha apostaze. Tato univerzita je napojena i na Olomouc (ČR), kde se západní heretická teologie obléká do kabátu tzv. východní duchovnosti. Toto je nejen pro Ukrajinu, ale i pro Rusko velmi nebezpečné.


  Moskva, Řím, Konstantinopol (12.7.2008)

  Je to paradoxní, ale dnes je pro nás východiskem sjednotit se dokonce i s moskevským či konstantinopolským patriarchátem, pokud by jeden či druhý vyznal primát římského biskupa ex catedra. Toto je pro nás výhodnější, než zůstat pod vládou apostatické hierarchie UHKC a dikasterií s antikristovským duchem. Pokud se od nich neoddělíme, ztratíme spasitelnou víru, Krista i svou duši.


  Apoštolé a proroci – základ, fundament církve (10.7.2008)

  Církev je vybudována na apoštolech a prorocích (viz Ef 2,20).
  Kdo je a kdo není pravý apoštol, to se pozná po ovoci. Nese činnost toho či onoho apoštola ovoce hodné pokání? Hlásá dotyčný apoštol Kristovo evangelium a otvírá duše Kristovu Duchu, Duchu pravdy a pokání?
  Praví proroci musí hájit základy víry, svědčit o pravém a živém Kristu, a to slovem i životem. Musí mít Kristova Ducha, musí být Kristovými svědky, martyres (srov. Sk 1,8). Tyto církev dnes nejvíce potřebuje. Toto je ta pravá úroveň, která je postavena na pravdě a pokoře a ne na intelektuálské pýše a lži satanových služebníků vedoucích duše do věčné záhuby.


  S.O.S. z Ukrajiny: 13.7. 2008 má být vyhlášena schizma pod hlavičkou patriarchátu (8.7.2008)

  Aby kard. Huzar unikl zákonitému trestu, tj. odvolání z funkce hlavy UHKC, chce celou naši církev – prostřednictvím tzv. patriarchátu – strhnout do apostaze, ve které už on sám je.
  Proto voláme S.O.S. Protože jde nejen o bytí a nebytí naší mučednické církve, ale i o rozšíření apostatické infekce v celé východní církvi. Zároveň jde o zablokování skutečného duchovního probuzení na celé Ukrajině, a místo toho vnesení ducha New Age a smrti.


  Národní pouť – Zarvanica (13.7.2008)

  V 9 hodin začala hlavní bohoslužba, po ní kard. Sandri mluvil o potřebě patriarchátu a opěvoval apostatu kard. L. Huzara jako světce a baťka.
  Po liturgii bylo setkání kard. Sandriho s kněžími. Zde řekl, že patriarchát měl být dán už před 20 roky. Tímto výrokem dal najevo, že má diametrálně odlišný postoj od papeže.


  Sveceni T. Senkiva bude dubius (5.7.2008)

  Spolu s apostatou L. Huzarem jste se rozhodli vysvětit dne 20.7. 2008 na biskupa T. Senkiva. Upozornili jsme Vás, že navrhovaný kandidát na biskupa je heretikem, ale Vy jste na to vůbec nereagoval.
  Předem Vám oznamujeme, že pokud nezabráníte vysvěcení jmenovaného Huzarova kandidáta na biskupa, dáváte tím najevo, že jste podobný heretik jako kard. Huzar i jím „vybraný“ kandidát. Okamžikem nezákonného udělení biskupského svěcení se sám vylučujete z tajemného těla Kristova – církve – a to i veřejně.


  Dopis kard. L. Sandri (13.7.2008)

  Vaše Eminence, při Vaší návštěvě Ukrajiny v tyto dny 11.-15.7. 2008 neřešíte nejdůležitější problém UHKC, a tím je odvolání apostaty kard. L. Huzara z funkce.
  Naopak, Vaším počínáním a gesty jednoty s ním dokazujete, že participujete na jeho apostazi. Pokud se od kard. L. Huzara a jeho herezí veřejně neoddělíte, Boží anathema dopadá automaticky i na Vás.


  Dopis Diecéznímu církevnímu soudu (3.7.2008)

  Při citaci CCEO kan. 1059 §2 jste v textu cílevědomě vypustili podstatnou poznámku: „kromě případu apelace“ a rovněž jste do textu cílevědomě dodali, že prý v nejvyšší arcibiskupské církvi kan. 1059 §2 neplatí! Toto je zjevná lež a váš zločin! Na základě tohoto podvodu jste vyslali naši apelaci do nekompetentního soudu!
  Trestuhodným je, že se toho dopouštíte cílevědomě, abyste nás podvedli a zamezili Svatému otci, aby zákonně soudil apostatu kard.L. Huzara.


  Kdo je tvým pánem? (13.7.2008)

  Z tohoto listu budeš skládat účty v hodině své smrti a celou věčnost poneseš ovoce svého rozhodnutí! Buď se rozhodneš pro Krista a pravou víru, anebo zůstaneš pod vlivem ducha apostaze a systému, který udržuje a reprezentuje apostata L. Huzar.
  Jménem Kristovým a jménem mučedníků naší církve Ti klademe dvě otázky:
  1. Odříkáš se jednoty s apostatou kard. L. Huzarem?
  2. Odříkáš se jeho sedmi herezí?
  Pokud neodpovíš, znamená to, že tuto výzvu bojkotuješ a zůstáváš v jednotě s L. Huzarem i s jeho herezemi.
  Pokud se oddělíš od herezí, pak s velkou radostí chceme spolu s tebou spolupracovat na duchovní obnově naší mučednické církve i Ukrajiny.


  Křest svatý – Kyjev (13.7.2008)

  Svatý Vladimír je nám všem, celé Ukrajině i Rusi vzorem, jak se rozejít se všemi formami pohanství a pověrečních praktik. On roztříštil, posekal a spálil všechny modly (srov. Dt 7,5). A to je třeba dnes učinit v celé Ukrajině i Rusi!!!
  Svatý Vladimír Peruna potupil a nakonec hodil do Dněpru, to je příklad i pro nás. Různé buddhy, čínské, indické, africké a jiné bůžky, talismany, zázračné kameny je třeba potupit a hodit do Dněpru! To je podmínka obnovy křtu.  Listy z UA 14/08

  Apostata jmenován Monsignorem (29.6.2008)

  Svatý otče, známý kněz, apostata, Tomáš Halík byl údajně Vámi jmenován za „papežského preláta Vaší Svatosti“. Tuto nečestnou akci má na svědomí kardinál M. Vlk. Jak těžko je pro nás Boží lid přesvědčit, že Vy s těmito apostaty nejste v duchovní jednotě a že se zde jedná o manipulaci církevních intrikánů.


  Odůvodnění anathemy – vyloučení z církve kněze Tomáše Halíka a kard. Miloslava Vlka (29.6.2008)

  T. Halík prostřednictvím dialektických manipulací tvrdí, že křesťanství a buddhismus jsou v podstatě rovnocennými cestami ke spáse. T. Halík byl několikrát veřejně upozorněn, že se dopouští herezí. Rovněž kard. M. Vlk byl několikrát vyzván, aby jej jako ordinář napomenul a potrestal.
  Realita je taková, že ani kardinál ani kněz-apostata varování nebrali vážně.
  Kard. Vlk i T. Halík už sami sebe vyloučili z Kristovy církve. Tedy jsou mrtvými údy katolické církve, i když nadále nezákonně okupují církevní úřady. Na oba apostaty proto veřejně před celou církví ukazujeme a zveřejňujeme tímto jejich apostazi.


  Vyhlášení anathemy na katolického kněze Tomáše Halíka (29.6.2008)

  Na základě apoštolské a prorocké služby, která nám byla Bohem a církví udělena, my, níže podepsaní biskupové, tímto zveřejňujeme, že katolický kněz Tomáš Halík je na základě Gal 1,8 vyloučen z Kristova mystického těla, kterým je církev.


  Vyhlášení anathemy na arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka (29.6.2008)

  Na základě apoštolské a prorocké služby, která nám byla Bohem a církví udělena, my, níže podepsaní biskupové, tímto zveřejňujeme, že katolický arcibiskup a kardinál Miloslav Vlk je na základě Gal 1,8 vyloučen z Kristova mystického těla, kterým je církev.


  Dopis Prezidentu ČR Václavu Klausovi (29.6.2008)

  Vážený pane prezidente, oznamujeme Vám tímto, že kardinál Miloslav Vlk a prof. Tomáš Halík už nejsou členy tajemného těla Kristova – církve, protože se z ní sami skrze svou apostazi vyloučili. My v dnešní den (29.6.2008) pouze tuto realitu celému křesťanskému světu zveřejňujeme.
  Co z toho vyplývá? Kard. M. Vlk a prof. T. Halík už nemají právo v katedrále sv. Víta vykonávat církevní ceremonie.


  Výzva k pokání pro arcibiskupa Jana Graubnera (29.6.2008)

  My, čtyři biskupové z Ukrajiny, Tě tímto vybízíme, abys učinil pokání vztahující se na oblast víry: především jde o historicko-kritickou metodu v teologii (HKT) a synkretismus.


  Dopis z České republiky (24.6.2008)

  Skryté a systematické likvidování duchem smrti dnes bohužel zneužívá i církevní struktury. Toto jsou nejtěžší rány pro upřímné křesťany, katolíky. I Ty bojuj tam, kde jsi, má to smysl. Každá Tvoje slza a každý Otčenáš jednou přinese plody.


  Dopis ze Slovenska (11.6.2008)

  V katolíckej cirkvi prevláda inštitúcia nad Duchom. Cirkev žije formalizmus, štatistiky atď.
  Duch Boží na Slovensku môže byť vzkriesený len cez pokánie a obrátenie k Isusovi Christovi. Ide o vzkriesenie posolstva a ducha Cyrila a Metoda.


  Dopis z Peru (27.6.2008)

  Uběhlo mnoho let od té doby, co jsem naposledy slyšel biskupy, pravé katolické biskupy, hlásat Pravdu, Pravdu o našem Pánu Ježíši Kristu, Jediné Pravdě, která zachraňuje duše.
  Stojíte velmi silně a nejdete na kompromisy s hříchem, nepřijímáte zlo ani praktiky revolucionářů. Církev vás potřebuje! Velmi, velmi mnoho! A nejen na Ukrajině!!


  Feng šuej – pohanská výzdoba bytu (30.6.2008)

  Celý tento systém feng šuej je spojen s pohanskými magickými praktikami a s falešnou vírou, která je zaměřena na mnohé nesmysly, skrze něž je člověk klamán, svazován a je mu slibováno falešné štěstí i falešná prosperita. O věčnosti, o svědomí, o morálce zde není ani slovo. Hovoří se jen o duchovnu, o harmonii s tzv. energií čchi, a to podle filosofie jinu a jangu. Jde zde o celý systém lži. Určitým předmětům se připisuje duchovní síla. Lidé, kteří jsou povrchními křesťany se těmito praktikami, propagovanými v masmédiích, nechávají klamat.  Listy z UA 13/08

  Obrázek 1: Reforma, anebo smrt


  Prokletí anathema (16.6.2008)

  Kard. Huzar pokání konat nechce. Místo toho se obrací na státní tajné orgány (SBU) a rovněž zneužívá církevní soud, aby pravověrné vylučoval z církve, i když nezákonně a neplatně. Biskupové UHKC s ním tvoří jednotu (někteří ze strachu). Veřejně jsme proto vyzvali dne 15.6.2008 biskupy UHKC, aby se oddělili od kard. Huzara a jeho herezí. Pokud se od něj a jeho herezí neoddělí, vyjevují, že i oni jsou apostaty.
  Prokletí se dle Gal 1,8 vztahuje na kard. L. Huzara. Nebude-li respektován biblický požadavek – oddělení se od něj – prokletí dopadne na celé území, tedy i na nevinné lidi, kteří vlivem této infekce přijdou o spasitelnou víru.


  Vyzvání k odřeknutí se herezí (15.6.2008)

  Kard. L. Huzar se svými herezemi sám vyloučil z církve na základě Písma (Gal 1,8). Proto ho už nikdo nesmí poslouchat. Tento fakt – skrytou apostazi kardinála katolické církve – pouze zveřejňujeme.</