Čtyři slova z Ukrajiny - Dopisy
4 words from Ukraine
POČÁTEK KNIHA DOPISY AUTOŘI KONTAKTY
Ukrainian - Czech - German - English - Russian
 
 

DOPISY:

 • Aktuální dopisy ►
 • Listy z UA - 2019 ►

 • Listy z UA - 2018 ►

 • Listy z UA - 2017 ►

 • Listy z UA - 2015 ►

 • Listy z UA - 2014 ►

 • Listy z UA - 2013 ►

 • Listy z UA - 2012 ►

 • Listy z UA - 2011 ►

 • Listy z UA - 2010 ►

 • Listy z UA - 2009 ►

 • Listy z UA - 2008 ►

 • Dopisy 2005-2007
 •  

                     UOGCC                                     BKP                                   Životy svatých                                   Sedm slov z kříže (rozjímání)                                   SBM                             


  Aktuální dopisy


  Manifestácie za ochranu rodiny na Slovensku. Sedembolestnej Panny Márie 15. 9. 2019

  VIDEO>>>


  Prorocké slovo o Amazonii (6.10.2019)

  „Jsem mezi nimi znesvěcován.“ (Ez 22,26) Pseudopapež Bergoglio spolu s apostatickými církevními preláty zneužitím nejvyšší autority znesvěcují samotného Boha! Před několika dny řekl jistý kardinál přibližně toto: Linie, kterou jde František, musí pokračovat. On si zajistil pro tuto cestu své nástupce. Kdyby ale byl nyní zvolen papež, který by chtěl tuto linii opustit, prý ho lid nepřijme. – Co k tomu dodat? Obnova církve bude velmi bolestivá a musí být radikální! Podmínkou je oddělení se od otravných duchovních proudů a návrat k zdravému prameni a k zdravým kořenům církve, tedy k apoštolské tradici. To, že stoupenci Bergoglia i s homosexuální sítí v řadách odpadlých hierarchů, kněží či tzv. lidu tuto nutnou obnovu nepřijmou, s tím se musí počítat. Bůh dal každému svobodnou vůli. Kdo chce jít do pekla s apostaty i proti Boží vůli, může. Jenže pak toho bude po celou věčnost velmi bolestně litovat. A to už bude pozdě. Tam už šance k pokání nebude. Teď ještě je!


  Halík je povinen se veřejně omluvit za urážku na cti zemřelého (5.10.2019)

  Je znakem vulgarismu a cynismu zneuctívat památku zemřelého, a to ještě v nejcitlivějším období před pohřbem. Na odpadlého kněze T. Halíka byla 29. 6. 2008 zveřejněna anathema, tedy vyloučení z církve (http://vkpatriarhat.org/cz/?p=42063). Halík už není kněz Kristův, i když okupuje církevní úřad. On je kněz antikristův. O tom svědčí i jeho veřejné, hrubě urážlivé výroky před pohřbem zesnulého Karla Gotta. Kardinál D. Duka souhlasně odpověděl na poslední vůli zemřelého i přání vdovy mít zádušní mši v katedrále. Halík se ale nestydí to nazývat „šílený a nevkusný nápad“. Naopak, šílený, nevkusný, a navíc cynický je tento Halíkův postoj.


  Slovo života – Ř 8,3 (6. 10. – 22. 10. 2019)

  „Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle.“


  Rozjímání nad Ř 8,3

  Tento verš Písma navazuje na předcházející, kde je řečeno, že zákon Ducha osvobodil mě (tebe) od zákona hříchu a smrti. Ve 3. verši se mluví o zákonu a myslí se Mojžíšův zákon, tedy zákon Boží, který obsahuje určité předpisy, které jsou dobré a pravdivé, ale zákon nám nedává sílu, abychom je důsledně plnili. On nás, jak říká Písmo, především usvědčuje z hříchu. Proto dal Bůh za nás na smrt svého Syna, který přijal naše lidské tělo, tedy přišel v podobnosti těla hříchu a kvůli hříchu, aby tento hřích, tuto duchovní otravu ve svém těle přemohl.


  Národ si přeje pohřební průvod s Karlem Gottem z Hradu na Vyšehradský Slavín (5.10.2019)

  Bylo by velmi bolestné, kdyby určité síly překazily možnost, aby si národ doprovodil svou významnou osobnost, národního umělce Karla Gotta, na jeho poslední cestě. Právě ty síly, které tento průvod nechtějí, každoročně prosadí Prague pride, a to navíc pod stráží vrtulníku, ochranou policie a za finančí podpory Magistrátu. Jaký užitek tato akce přináší národu? Rozhodně stojím za prosazení pohřebního průvodu Prahou!


  Anathema za Synodu o Amazonii na 26 kardinálů, 134 biskupů a 99 kněží (29.9.2019)

  Synonymum termínu anathema je exkomunikace, prokletí, vyloučení z Těla Kristova – církve. Tento nejtěžší trest je stanovený samotným Bohem. Vyjadřuje duchovní realitu, která se vztahuje na heretiky, kteří opustili Kristovo evangelium a Kristova Ducha (Ř 8). Místo toho přijali ducha hereze a hlásají antievangelium. Sami se tím vyloučili z Tajemného Těla Kristova a jsou na cestě do zavržení, i když zastávají nejvyšší úřady v církvi.

  VIDEO>>>


  Loupežnická synoda o Amazonii (29.9.2019)

  V Efezu v roce 449 proběhla loupežnická synoda. Letos má být opět, a to ve Vatikánu – o Amazonii. Cílem je prosazení ducha pohanství, okultních praktik, čarodějnictví, magie, věštění a spiritismu, a to dokonce i do liturgie. Svědčí o tom přípravný dokument Instrumentum Laboris. Jde o zjevné hereze, především panteismu, které ničí nejen podstatu katolické víry, ale plně protiřečí i celému křesťanství.

  VIDEO>>>


  Svatováclavská iniciativa. Praha, 28. 9. 2019

  VIDEO>>>


  Je pseudo-papež František schizmatik? (19.9.2019)

  Novinář The New York Times se Bergoglia ptal: Během letu do Maputa jste uznal… že existují silné kritiky některých biskupů a kardinálů, velice kritické jsou katolické televize a internetové portály... proti vám. Máte strach ze schismatu...? Dříve, než podáme komentář, je třeba si uvědomit základní rozlišovací kritéria týkající se Františka Bergoglia: 1) Je Bergoglio platný papež, anebo je heretik? Odpověď: Je heretik, a proto neplatný papež!

  VIDEO>>>


  Hereze pseudopapeže Františka (30.8.2019)

  V květnu 2013 ve svém kázání z domu sv. Marty František prohlásil, že i ateisté mohou být spaseni, pokud budou činit dobro. Odpověď: Touto polopravdou Bergoglio záměrně zamlžuje základní podmínky spásy, kterými je pokání, víra v spravedlivého Boha a implicitně víra v Ježíše Krista jako jediného Spasitele.

  VIDEO>>>  Slovo života – Ř 8,1-2 (22. 9. – 6. 10. 2019)

  „Proto není již žádného odsouzení těm, kteří jsou v Kristu Ježíši, nechodícím podle těla, ale podle Ducha. Neboť zákon Ducha života v Kristu Ježíši, vysvobodil mne od zákona hříchu a smrti.“


  Rozjímání nad Ř 8,1-2

  Tento poklad, kterým je Kristus v nás, máme v hliněných nádobách. Je proto třeba pokory, bdělosti a opatrnosti. Probíhá boj, „kdo stojí, hleď, abys nepadl“ (1Kor 10,12). Člověk padá, protože je klamán vlastní porušenou přirozeností, tedy tělem, démony i duchem světa. Proč ho klamou? Proto, aby ztratil spojení s Kristem. My ale naopak musíme stále sledovat poslední cíl, kterým je spása své vlastní duše. Neznáme den ani hodinu své smrti, proto musíme být stále připraveni, jak nás k tomu vybízí samotný Ježíš. Ze svých zklamání a proher nepropadejme beznaději, ale učme se životní moudrosti.

  VIDEO>>>


  František Bergoglio a interreligijní dialog (4.9.2019)

  Neuplyne ani jeden den, v němž by Bergoglio nepropagoval interreligijní dialog. Tím cílevědomě likviduje církev.
  V současné době je jediným a správným řešením toto: interreligijní dialog zrušit a otevřít dveře pravdivé reevangelizaci a misii.
  Synoda o Amazonii jde ještě hlouběji než interreligijní dialog. Satanismus, který je podstatou pohanství, má být na synodě pseudopapežem oficiálně přijat a legalizován.
  Vážení biskupové a kněží, udělejte pro obrodu církve rozhodný krok: Přestaňte v liturgii zmiňovat jméno kata Kristovy církve!

  VIDEO>>>


  František Bergoglio a homosexualismus (2.9.2019)

  V horské řeči Ježíš zdůraznil morální čistotu: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ Dále řekl: „Kdo hledí na ženu žádostivě, už s ní zcizoložil ve svém srdci“ a dodal: „Pohoršuje-li tě tvá pravá ruka, usekni ji…“ Pán Ježíš v této oblasti vyžaduje radikální postoj. Před homosexualitou Písmo varuje: „Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.“ (Juda 1,7) František Bergoglio naproti tomu homosexualismus systematicky prosazuje, zneužívá tím papežský úřad a stahuje prokletí na celou církev.

  VIDEO>>>


  Je řešením krize v církvi zrušení celibátu? (26.8.2019)

  Vážení biskupové a kněží,
  co by vám dnes řekl apoštol Pavel na řešení krize v církvi zrušením celibátu? Nejprve by si poslechl všechny vaše argumenty o explozi pedofilie, homosexuality a morální krize a pak by vám řekl: Vy jste jako Kristovi apoštolé posláni lidem otvírat oči, aby se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu a aby vírou v Ježíše dosáhli odpuštění hříchů (srov. Sk 26,18). Nemůžete být v jednotě s pseudopapežem Františkem, který legalizuje hřích, homosexualismus, a dokonce i čarodějnictví! V jednotě s ním chcete bez pokání řešit krizi církve? Zrušením celibátu se ale nestanete svatými kněžími. Dnes vás církev i svět potřebuje k záchraně!
  Řešení všech našich problémů je v Ježíši Kristu, a to ukřižovaném!  Listy z UA 9/2019

  Slovo otce patriarchy Eliáše o dvojí nespravedlnosti

  Řešením je, že náš starý člověk – dědičný hřích v nás – musí být ukřižován, paralyzován, aby nevládl a aby nás netahal za nos. Proto je potřebné ho stále dávat na kříž. On je takovou továrnou na hřích. Co máme dělat s jeho „výrobky“? Znovu a znovu se pokořovat a přiznávat: „Zhřešil jsem proti Tobě, Pane!“ Jak říká i král David: „Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích... Zbav mě hříchu, očisť...“ (Ž 51) To musí člověk dělat stále, protože jen se nadechne a už hřeší: buď se zabývá marnostmi, nebo lituje sebe, bojkotuje Boha a pak jedná svévolně ... A toho všeho se sami nezbavíme. Jediným východiskem je cesta pokání, žádné jiné neexistuje. Musíme se stále vracet k Bohu. A to není jednorázová záležitost, to je opravdu cesta, program. Tedy celoživotní program nás lidí je pokání. To znamená znovu se vracet k pravdě, znovu přiznávat: „Byl jsem oklamán,“ a pak se dát poučit.


  Úcta k Matce Boží (7.8.2019)

  Pravá úcta k Panně Marii je ta, která je plně biblická a vede ke Kristu. Falešná úcta je protibiblická a od Krista odvádí.
  Panna Maria svými prorockými slovy, jak v La Sallette, tak v Lurdech či Fatimě, vždy vybízela k pokání. František sám pokání nekoná, i když o něm vzletně mluví. Hlavně ale pokání nedovoluje, a tím blokuje obrodný proces v církvi.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 7,24-25 (8. 9. – 22. 9. 2019)

  „Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík (že to učinil) skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.“


  Rozjímání nad Ř 7,24-25

  Základní charakteristický znak starého já v nás je stále vyřazovat Boha. De facto člověk Boha v běžném životě automaticky ignoruje, a navíc podvědomě chce, aby Bůh posloužil na jeho čest a slávu, aby už byl dokonalý a mohl být spokojen sám se sebou. Staré já zůstane na trůnu a chce po Bohu, aby mu žehnal k jeho úspěšnosti. Navíc je člověk často tak slepý, že si myslí, že to je činnost pro Boha. Přitom úplně zapomíná, že Bůh dal svého Syna, abychom žili skrze Něho a denně s vírou a vděčností přijímali to, co On pro nás udělal.


  Štrasburské memorandum a Synoda o Amazonii (9.8.2019)

  Štrasburské memorandum z roku 2014 i letošní Synoda o Amazonii mají stejného ducha a stejný program, a to postupnou likvidaci křesťanství.
  Memorandum v oblasti vzdělávání
  Citace:
  čl. 1: Zavedení multikulturního vzdělávání ve všech vzdělávacích institucích ve státě (od 11. 9. 2016)
  čl. 10: Vyřazení křesťanského vzdělávání na všech úrovních vzdělávání (od 11. 9. 2016) a zavedení religionistiky (od 12. 9. 2016)
  Odpověď: Křesťanské vzdělání je vyřazeno a skrze religionistiku je popularizováno pohanství.

  VIDEO>>>


  Otázka papežství (2.8.2019)

  Podstata papežství spočívá v obraně víry a mravů před herezemi a v povzbuzování bratří ve víře a v následování Krista. Petr i ostatní apoštolové pro Krista a Jeho evangelium obětovali jako mučedníci své životy. Dali nám příklad pravdivé ztráty své duše pro Krista. Vždyť jedině v Ježíši Kristu máme život věčný! I v našem životě je nejdůležitější jedno, a to osobní vztah k Ježíši! Také tebe se Ježíš ptá: „Za koho mě pokládáš ty?“ Na tvé odpovědi závisí celá tvá věčnost.

  VIDEO>>>


  Otázka Amazonie a celibát (1.8.2019)

  Pseudopapež František v současné době, zvlášť skrze synodu o Amazonii, plánuje spustit takový chaos, že se z něj církev ani za dalších 50 let nedostane! Synoda o Amazonii nejenže otvírá duchu pohanství, ale chce ho už transplantovat přímo do svaté liturgie. Zároveň pod frázemi o obohacení domorodými tradicemi usiluje o legalizaci čarodějnictví, tedy satanismu, v katolické církvi. Naproti tomu v Africe napsali biskupové pastýřský list proti čarodějnictví a zednářům. Tím se pravověrní afričtí křesťané dostali do kontroverzního postoje vůči Bergogliovi. Přitom v Africe problém s celibátem nemají a kněží je dostatek.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 7,22-23 (25. 8. – 8. 9. 2019)

  „Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím. Vidím však jiný zákon v mých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, jenž je v mých údech.“


  Rozjímání nad Ř 7,22-23

  Naše bída je tak velká, že abychom mohli být zachráněni, Bůh dal svého Syna za nás na smrt! Uvěříme-li tomu, vzdáme se úsilí o záchranu vlastními silami. Když se snažíme sami sebe vlastní silou změnit či zdokonalit, ač si to neuvědomujeme, odmítáme tím Kristův kříž. Boží zákon je spravedlivý, avšak nemůže být dokonale naplněn hříšným, tedy nespravedlivým člověkem. Kdo se snaží splnit požadavky Božího zákona sám, tedy myslí si, že je dobrý a snaží se být ještě lepší, realita mu začne působit trápení.


  Dědičný hřích a osvobození v Kristu – 2. část (1.8.2019)

  Tajemství dědičného hříchu je možné pochopit jenom ve vztahu ke Kristově smrti a vzkříšení. Boží slovo nám ukazuje na dvě protichůdné polarity – na Adama a na Krista. Kdo zůstává v Adamovi, je ve smrti a otroctví. Kdo vchází do Kristovy smrti, ten má nový život a pravou svobodu. My jsme se narodily jako děti Adamovy bez Božího života. Pokud se znovu nenarodíme a zůstaneme v tomto stavu duchovní smrti, budeme věčně zavrženi. Ježíš řekl: „Musíte se znovu narodit. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.“ (J 3,6n) Jak se máme znovu narodit? Jde o přijetí Pána Ježíše do svého života skrze metanoiu a víru! „Těm, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ (J 1,12)

  VIDEO>>>


  Dědičný hřích a osvobození v Kristu – 1. část (31.7.2019)

  Chtěli bychom upozornit na aktuální témata, která jsou nutně spojena s pravdivou obnovou církve. Je to otázka dědičného hříchu a Kristovy smrti na kříži. Prvním hříchem se vtělila lež a s ní i duchovní smrt. Člověk se nestal jako bůh, ale od té doby nosí v sobě bůžka, ego. Člověk přestal respektovat Boha i objektivní pravdu. Má svou subjektivní pravdu a subjektivní dobro, které ho však táhne do zavržení. Prosazuje pod pozitivním názvem všechno to „své“ a ve své pýše se staví nad Boha. Ježíš říká: „Kdo hřeší, je otrok hříchu.“ (J 8,34) Toto otroctví ale ve své duchovní slepotě pokládá za své dobro.

  VIDEO>>>


  Ortopraxe kontra Amazonie – část 4. (29.7.2019)

  Kromě pravé Cesty, kterou je Kristus, jsou i falešné cesty pohanských mýtů, za nimiž jsou démoni, a ti vedou do věčné smrti. Pohanské démony má katolická církev přijmout Synodou o Amazonii. Už na II. Vaticanu a gestem v Assisi se otevřela pohanskému buddhismu. My jsme naopak povinni místo falešného dialogu konat pravdivou misii. Spasení a život věčný je jen v Ježíši Kristu. „Kdo uvěří a pokřtěn bude, bude spasen. Kdo neuvěří, bude zavržen.“ (Mk 16,16)

  VIDEO>>>


  Ortopraxe kontra Amazonie - část 3. (27.7.2019)

  Začátkem 60. let začala invaze neopohanství a neomodernismu. II. Vaticanum přesto odmítlo pokání i Ducha pravdy a otevřelo církev aggiornamentem duchu světa.
  Každý křesťan se musí oddělit nejen od ducha pohanství, ale i od praktik věštění, magie a spiritismu i všech pověr. Křesťan se nemůže řídit horoskopy či zvěrokruhem, ani navštěvovat věštkyně a okultní léčitele.
  Ježíš varuje: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)

  VIDEO>>>  Listy z UA 8/2019

  Slovo života – Ř 7,18-20 (11. 8. – 25. 8. 2019)

  „Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.“


  Rozjímání nad Ř 7,18-20

  Zlo a hřích v nás je skutečně mystériem, které rozumem plně nechápeme, jen Boží světlo nám můžeme odkrýt toto tajemství nepravosti. Naším úkolem ale není, abychom se vrtali v hříchu, je třeba, abychom se ho varovali! Nejdůležitější je, abychom věděli, co s ním máme dělat, v tom je pravá moudrost. Své hříchy máme dávat do Božího světla pod kříž, a kořen zla neboli starý člověk byl s Kristem ukřižován, a tato pravda má být vírou znovu a znovu aktualizována.


  Očista

  My jako katolíci věříme a přijímáme pravdu o očistci, že buď člověk má očistec zde na zemi, když žije skutečně z víry, anebo musí projít očištěním v očistci, pokud si však zachová základ, kterým je Kristus.
  Spasen bude ten, kdo počítá se smrtí a žije podle toho, kdo se drží jediné Cesty ke spáse, kterou je Ježíš. Kdo vzývá jméno Páně – Jehošua, což znamená „Hospodin je spasení“.


  Duch II. Vaticana a duch Synody o Amazonii je totožný (24.7.2019)

  Dokumenty II. Vaticana i Synoda o Amazonii prosazují zrušení 1. přikázání Desatera. Modlářství je však nejtěžším hříchem, jak tvrdí i sv. Tomáš Akvinský. Zahrnuje synkretismus a tzv. internáboženský dialog. Vezmeme-li citáty z dokumentů II. Vaticana a citáty z Instrumentum Laboris Synody o Amazonii, zjistíme, že je zde stejný duch i stejná cesta apostaze.

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek proroka Eliáše

  Jméno Eliáš znamená „Hospodin je Bůh“. A dalo by se říct, že toto bylo vlastně také programem a náplní života tohoto proroka.
  Cíl a smysl našeho života je, abychom zůstali věrní až dokonce na Cestě, kterou je Kristus. On je zároveň Pravda i Život. Vydržme, jeden druhého povzbuzujme, abychom vytrvali do konce a potom přijali věnec věčné slávy, který nám Bůh připravil. Kéž bychom, tak jako byl vzat prorok Eliáš do nebe na ohnivém voze, i my přišli v ohni Božího ducha až do náruče Nebeského Otce.


  Ortopraxe kontra Amazonie – část 2. (22.7.2019)

  Je už veřejně známo, že Instrumentum Laboris Synody o Amazonii je záměrnou likvidací křesťanství. V médiích je autoritami nazván herezí, apostazí a stupidností! Dozrál čas, aby každý kněz a biskup přestal v liturgii zmiňovat jméno heretika a dělal všechno pro jeho odstranění z papežského úřadu, který nezákonně okupuje. K rezignaci Bergoglia už před rokem vyzval arcib. C. M. Viganò.
  O prvních křesťanech je napsáno: „Zůstávali v bratrském společenství, na modlitbách, lámání chleba a v apoštolském učení.“ Nezůstávali jako současný Vatikán s pseudopapežem v heretickém učení. První papež, svatý Petr, byl pro Krista a evangelium ve Vatikánu ukřižován. Bergoglio ukřižoval Krista i papežství.

  VIDEO>>>


  Co je naším úkolem?

  Naším úkolem je spasit svou duši a zachránit co nejvíce duší. Alespoň jednu duši máme zachránit. Po celou věčnost budeme pak mít za to slávu a odměnu. Nejprve však samozřejmě máme zachránit svou duši. Ale pak se máme snažit dělat misii. Když nemůžeme slovem, tak modlitbou či utrpením. Modlit se a trpět můžeme. A v dnešní době jsou takoví misionáři potřební.


  Slovo života – Ř 3,14-19 (28. 7. – 11. 8. 2019)

  „ Jejich ústa jsou samá kletba a hořkost, jejich nohy spěchají prolévat krev, zhouba a bída je na jejich cestách; nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají. Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny.“


  Rozjímání nad Ř 3,14-19

  V celém tomto úseku je zdůrazňována pravda, že všichni zhřešili, celý svět je před Bohem usvědčen z viny. Ve verších 10.−18. je popsán starý člověk a jeho zlá činnost. My však víme, že Ježíš přišel, aby vzal na sebe všechny hříchy vycházející z otráveného kořene v nás, který Písmo nazývá starý člověk.


  Ortopraxe kontra Amazonie. část 1. (20.7.2019)

  Program Amazonie, prosazovaný pseudopapežem Františkem a jeho spolupracovníky, vede k sebezničení církve. Jde o přijetí ducha pohanství, spojeného s amorálností a s pseudoduchovnem, skrytě uctívajícím satana. Ovocem hříchu jsou všechny zločiny, sadismus, sexuální zvrácenosti, vraždy, války a masové genocidy. Bez hříchu by toto zrůdné ovoce neexistovalo. Jaké je východisko? Východiskem je pravdivé pokání. To musí začít každý křesťan sám od sebe. Je tragédií, že Bergoglio místo pokání připravuje sebevražedný program církve na Synodě o Amazonii.

  VIDEO>>>


  Čím se stáří stává cenným v Božích očích?

  Kéž by ženy, zvláště starší, i ty, které jsou například vdovy, si našly čas na modlitbu. Vzpomínám na jednu babičku ze své bývalé farnosti. Měla už asi 85 let. Vedl jsem s ní po svaté zpovědi rozhovor: „Modlíte se?“ Ona na to: „Ano.“ „Co se všechno modlíte?“ Říká: „Modlím se pořád.“ Podivil jsem se: „Jak se modlíte pořád?“ Odpověděla: „ Ráno se modlím ranní modlitby, pak jdu na mši svatou. A když se vrátím domů, tak Pánu Ježíši svěřuji problémy a potřeby své i svých nejbližších. Také Mu děkuji za dary a milosti, které mi dal… Když se v noci probudím, také se modlím. Jsem tak šťastná, že Pán Bůh mi daroval, abych se dožila stáří.


  II. Vaticanum byl a je heretický (15.7.2019)

  Ježíš říká: „Po ovoci se pozná strom: špatný strom nemůže nést dobré ovoce.“ (Mt 7,18) Realizací dokumentu II. vatikánského koncilu, především pod heslem „úcta k jiným náboženstvím,“ došlo k masovému rozšíření pohanství v křesťanských národech. Mnozí řeholní představení začali zvát buddhisty a hinduisty do svých klášterů. Tato pseudomisie, založená na synkretismu II. Vaticana, je vzpourou proti Bohu. Přinesla s sebou invazi pseudokultury, za níž je duch narkomanie a sexuálních zvráceností. V podstatě jde o úctu k démonům a k satanu! Aggiornamento zvěstuje jiného Ježíše, jiného ducha a jiné evangelium (srov. 2 Kor 11,4). Postoj Božího slova k pohanství je jasný. Je vyjádřen v 1. přikázání: „Nebudeš mít jiných bohů a nebudeš je uctívat!“ (Dt 5,6-9) Protikladem jsou dokumenty II. Vaticana.

  VIDEO>>>


  List poslancom SR proti uzákoneniu pedofílie (18.7.2019)

  Vážení poslanci, každý kto dostal politickú moc sa bude zodpovedať pred Bohom za to, ako ju využíval. Pred smrťou sú si všetci ľudia rovní a každého čaká spravodlivý súd. Pán Ježiš hovorí, že múdry staviteľ si postavil dom na skale a keď prišla búrka, dom vydržal. Je na každom z nás na čom postaví svoj život. Na Vašej zodpovednosti je však nielen Váš osobný život, ale i to, na čom bude stáť Slovensko. Bude Slovensko stáť na genderovej ideológii a na krajnom permisivizme, aký predvádza denník Sme? Alebo si zachová pravdivé rozlišovanie dobra a zla, ktoré je nevyhnutné pre spravodlivé riadenie štátu? Ponorí sa Slovensko do neustáleho zrovnoprávňovania zla s dobrom, alebo začne trestať zlo a vytláčať ho z verejného, a teda i mediálneho priestoru? Začne byť prioritou Slovenska rodina, manželstvo a dobrá výchova detí, alebo bude neustále posluhovať požiadavkám LGBTI agendy? Vráti sa Slovensko k obhajobe dôstojnosti človeka, ktorú mu daroval Boh, alebo sa nechá vtiahnuť do pasce genderovej ideológie?


  Zhoubný nádor německé teologie v církvi (13.7.2019)

  Současní němečtí biskupové a teologové, až na čestné výjimky, jsou heretici a apostati. Předseda biskupské konference kard. Marx a rovněž kard. Kasper prosazují přechod církve na New Age. Propagují sodomii i program Amazonské synody spojené s přijímáním pohanského satanismu k tzv. oživení církve a liturgie. Tvoří v tom jednotu s pseudopapežem Františkem. Navíc většina německých biskupů prosazuje islamizaci Evropy. Tito němečtí falešní proroci jsou největším vředem na těle katolické církve. Nejsou už ani katolíci, ani křesťané. Všichni jsou dle Gal 1,8 vyloučeni z Tajemného Těla Kristova, a pokud nebudou konat pokání, skončí ve věčném zavržení. Duchovní jed vychází z Německa už několik desetiletí a přináší ovoce smrti.

  VIDEO>>>


  Manifestácia. Sviatok sv. Cyrila a Metoda, 5.7.2019

  VIDEO>>>


  Dopis Spoločnosti sv. Bazila Veľkého (SBM) slovenským poslancům ohledně propagace pedofilie v denníku SME (11.7.2019)

  Vážený pán poslanec,
  Vážená pani poslankyňa,
  nakoľko sa na Slovensku začína hovoriť o akceptovaní pedofílie, čím deťom hrozí ich devastácia, naliehavo vás žiadame: VARUJTE NÁROD PRED ŠÍRENÍM TOHTO ZLOČINU A POSTAVTE SA ZA OCHRANU DETÍ! Boží Syn a Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus, varuje: „Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých.“ (Mt 18, 10)

  List poslancom NR SR proti pedofílii>>>


  Amazonie, hrob ortodoxie (11.7.2019)

  Dalším bodem Amazonské synody je úskočné zrušení kněžského celibátu, a tím vyvolání chaosu s cílem vyhnout se pravdivému pokání. Pokrytecky se odvolávají na východní církve. Zrušením celibátu to však nemá skončit. Bergoglio a jeho heretický tým směřují k zavedení svěcení žen na kněžky. Precedentem pro tzv. obnovu církve má být svěcení domorodých čarodějek v Amazonii. Je to další krok k přechodu na antikristovskou církev New Age. Bergogliova anticírkev se stává synagogou satanovou a táhne lidi do pekla. O Bergogliovi a kardinálech majících téhož ducha satanismu platí slova sv. Pavla: „Jsou to falešní apoštolé, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla!“ (2Kor 11,13-14)

  VIDEO>>>


  Návrh pravověrného papeže od BKP (8.7.2019)

  Destruktivní činnost heretika Bergoglia dosahuje vrcholu. V tomto roce má být zaražen další hřebík do rakve tzv. Synodou o Amazonii. V této kritické situaci proto Byzantský katolický patriarchát navrhuje, aby odvážní pravověrní biskupové a kardinálové zvolili mimořádnou cestou právoplatného a pravověrného papeže! Pro tuto volbu Patriarchát navrhuje konkrétně arcibiskupa Carla Maria Viganò. Důvodem je, že je morální a pravověrnou osobností. Navíc se postavil jako hrdina proti celému systému homosexuální sítě na nejvyšších místech v církvi. Vyzval k abdikaci veřejného heretika Bergoglia s cílem následného započetí procesu obrody církve.

  VIDEO>>>  Listy z UA 7/2019

  Manifestace za ochranu rodiny. Olomouc, 6.7.2019

  VIDEO>>>


  Slovo života – 1J 3,24 (14. 7. – 28. 7. 2019)

  „Kdo zachovává Jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha“


  Rozjímání nad 1J 3,24

  Pravý smysl přikázání je vytvořit podmínky, aby Bůh mohl být v nás a my v Něm. Proto si také musíme najít čas na modlitbu, to je na Boha i na svou nesmrtelnou duši. Bez modlitby těžko mluvit o lásce k Bohu a o lásce k bližnímu.


  Manifestace na svátek sv. Jana Husa. Praha, 6.7.2019

  VIDEO>>>


  Сyrilometodějská pouť. Mikulčice, 5.7.2019

  VIDEO>>>


  Ježíš je cesta

  Co znamená, že Ježíš je cesta? Po cestě se jde. Můžeme říci, že cesta je také program – životní program, který si člověk zvolí. Čili naším životním programem má být Ježíš, následování Jeho. On je i Pravda a také Život, život věčný. Tedy my Ho máme následovat.


  Jan Hus kontra klerikalismus (6.7.2019)

  Co je klerikalismus? Je to zneužití Boží autority proti Bohu, evangeliu a církvi. Kdo jsou klerikálové? Církevní kariéristé, kteří uzurpovali církevní úřad a zneužívají ho k svým egoistickým a kariéristickým zájmům. Jan Hus jasně prohlásil, že nikdy hereze, které jsou mu křivě připisovány, nehlásal, ani je neučil, ani nehájil. Proto neměl ani co odvolávat. Protože na jejich komedii a svou morální likvidaci nepřistoupil, odsoudili ho k smrti. Toto je církevní klerikalismus: zneužití moci k zničení pravdy i spravedlivého. Je třeba nazvat klerikalismus tím, čím je, a to zneužitím církevního úřadu proti Bohu a církvi!

  VIDEO>>>


  K uctění mučednické smrti Jana Husa (6.7.2019)

  Drazí poutníci, bratři a sestry, každému upřímnému Čechu zní v uších životní program kazatele z Betlémské kaple: „Hledej pravdu, miluj pravdu...!“6. červenec se stal pro Čechy památným dnem. Tehdy za pravdu zemřel na Kostnické hranici Mistr Jan Hus. Před čtyřmi lety, kdy jsme si připomínali 600. výročí jeho mučednické smrti, Byzantský katolický patriarchát vyhlásil tohoto českého mučedníka za svatého. Dva roky před tím, na Sofijském náměstí v Kyjevě na Ukrajině, patriarchát vyhlásil rovněž českého proroka a kazatele pokání, Jana Milíče, za svatého. I jeho svátek byl určen na 6. července. Připomínáme si tento den dva české kněze, kazatele pokání a pravdy. Jeden zemřel jako mučedník v cizině a druhý rovněž v cizině, když jen o vlásek unikl mučednické smrti. Národ potřebuje vzor. Potřebuje hrdiny, kteří jsou ochotni hájit pravdu! Jen pravda zabezpečí šťastný život časný i věčný


  Svátek svatých Cyrila, Metoděje a Jana Husa (5.7.2019)

  Je třeba zvednout hlavy a znovu vidět velký příklad obětavé misie sv. Cyrila a Metoděje, kteří se postavili proti církevnímu intrikánství i duchu pohanství, spojeného s magií, uctíváním démonů a nemorálností. Tentýž duch dnes s abnormální silou ničí křesťanství, a to zvenčí i zevnitř. Proti morálnímu úpadku uvnitř církve se nekompromisně postavil kazatel pokání Jan a zaplatil za to mučednickou smrtí. Bůh může zachránit národy jak skrze mnoho, tak i skrze málo. Vy jste ta malá hrstka, skrze kterou chce Bůh zachraňovat! Stůjte pevně ve víře a zůstaňte věrni Kristu tak, jako naši svatí předchůdci. Všichni tito naši duchovní otcové byli ctiteli Matky našeho Pána a Spasitele. Kéž svatá Bohorodička vyprosí zde, na základech zbořených chrámů, našim slovanským národům záchranu a duchovní vzkříšení!


  František a duch ekologie New Age (24.6.2019)

  Dne 17. 6. 2019 byl zveřejněn znepokojující dokument Instrumentum Laboris pro synodu o Amazonii. Elaborát má tři části. Dokument o Amazonce je snůškou panteistických a gnostických herezí. Je to další duchovní jed Bergogliovy alchymie. Co mají dělat upřímní kardinálové a biskupové? Sjednotit se na sesazení falešného papeže heretika! Co mají dělat kněží? V liturgii už nezmiňovat jeho jméno! Co mají dělat věřící? Modlit se a postit za nového pravověrného papeže a sesazení heretika. Pokud kněz v liturgii ještě zmiňuje papeže heretika, v tu chvíli ať přítomní polohlasem pronesou: „Anathema!“

  VIDEO>>>


  V bezmocnosti máme děkovat a stavět se do živé víry

  Musíme se učit přijímat různé bezmocnosti, za vše okamžitě děkovat a vzít Boží slovo jako meč Ducha proti hořkosti a výčitkám, tedy opřít se o něj. Ono nám dá sílu – Duch, který je za ním. Stačí se jen zastavit, uvědomit si situaci, v níž se nacházím a postavit se do živé víry: „Pane, Ty to vidíš! Důvěřuji Ti!“


  Slovo života – 1J 3,22 (30. 6. – 14. 7. 2019)

  „Oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí“


  Rozjímání nad 1J 3,22

  V tomto slově života je zdůrazněno, že dostaneme to, oč prosíme. Podmínkou vyslyšení našich proseb je zachovávat Jeho přikázání a konat před Ním, co se Mu líbí.


  Rezignace Františka a jeho falešný prorok Schneider (5.7.2018)

  Světící biskup Schneider napsal 20. března 2019 pojednání pod názvem „K otázce heretického papeže“. Vychází z absurdního předpokladu, že heretický papež nemůže být v žádném případě zbaven úřadu. Dokonce tvrdí, že i kdyby se dopustil největších herezí a nejhorších morálních zvráceností, musí – podle něj – zůstat v úřadu. Tento Schneiderův názor je proti Písmu svatému, Gal 1,8-9, proti věroučné bule Pavla IV. i proti tvrzení mnohých světců. Ke své teorii používá manipulační přirovnání.

  VIDEO>>>


  Anathema – ochrana evangelia a trest za hereze (20.6.2019)

  Co je dle Písma anathema? Je to vyloučení z Tajemného Těla Kristova – církve – za hlásání jiného evangelia (Gal 1,8-9). Jiné evangelium jsou hereze, které ničí podstatu spasitelné víry. Platná exkomunikace – anathema – je v podstatě jen zveřejněním vnitřní apostaze. Dotyčný musí být heretik, hlásat jiné evangelium a mít jiného ducha než Ducha Kristova. Boží slovo jasně říká: „Kdo by hlásal jiné evangelium, budiž proklet – anathema.“ Tedy se zde mluví o jiném evangeliu. Kdo se neoddělí od hereze – od jiného evangelia – ani v hodině smrti, bude věčně zavržen!

  VIDEO>>>


  Komentář k „Prohlášení pravdy…“ od kard. R. Burkeho, biskupa A. Schneidera… (18.6.2019)

  František veřejnými zločiny proti víře a morálce vyprovokoval u mnohých katolíků žízeň po pravověrnosti. Burke a Schneider však obrodný proces ve skutečnosti blokují, protože současné bludy a omyly sice označili, ale nevznesli požadavek adekvátní nápravy. Lékař, který by stanovil pravdivou diagnózu, ale zabránil by operaci nutné k záchraně, se dopouští zločinu! Hereze musí být jasně nazvána herezí a II. vatikánský koncil heretickým!

  VIDEO>>>


  Výzva k pokání pro polské biskupy a kněze (4.6.2019)

  Vážení polští biskupové a kněží! V Polsku byl natočen dokumentární film o sexuálním zneužívání uvnitř církve. Vyšla najevo i vina Jana Pavla II. na utajování těchto zločinů. Současná invaze homosexualismu a zneužívání uvnitř církve je ovocem herezí a synkretismu. Tak o tom svědčí Písmo. Citace z listu k Římanům (1,25-27).: „Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli… Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní… muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti. “Zkráceně řečeno: Hereze + neopohanství = homosexualita.

  VIDEO>>>  Listy z UA 6/2019

  Slovo otce Patriarchy Eliase na svatek Nejsvetejsi Trojce

  Zakladni pravda o Trojjedinem Bohu zni: Je jeden Buh ve trech osobach. Tri Bozske osoby se jmenuji: Otec, Syn a Duch svaty. Skrze krestni milost ve jmenu Otce i Syna i Ducha svateho jsme povolani k tomu, abychom meli ucast na zivote Nejsvetejsi Trojice zde na zemi skrze viru a po smrti ve vecnem svetle. Toto je katolicka vira: uctivame jednoho Boha v Trojici a Trojici v jednote, aniz bychom smesovali osoby ci rozlucovali podstatu. Jina je totiz osoba Otce, jina Syna, jina Ducha svateho. Jedine je vsak Bozstvi, rovna slava a stejna vecna velebnost Otce i Syna i Ducha svateho.


  Slovo života – Gal 5,13-14 (16. 6 – 30. 6. 2019)

  „Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!“


  Rozjímání nad Gal 5,13-14

  Já chci být spasen, já chci mít věčný život, já chci být šťasten zde na zemi i po smrti a toto přeji i mému bližnímu. Ježíš dokonce dodává, že máme mít takovou lásku, jakou má On: „Milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás.“ Ježíš za nás obětoval život, tedy i my máme být připraveni za spásu druhých třeba i život obětovat, protože jde o věčnost, o věčný život. Tento pozemský život beztak smrt ukončí a být mučedníkem za Krista, za spásu duší, je skutečné hrdinství a mimořádná milost. Takže egoistický strach je třeba vyhnat dokonalou láskou, to je spojením s Ježíšovou láskou, touhou po záchraně duší!


  František změnil Otčenáš (9.6.2019)

  František stanovil změnu v modlitbě Otčenáš v prosbě: „neuveď nás do pokušení“. Tvrdil, že formulace je nepřesná a vzbuzuje dojem, že Bůh provokuje člověka hřešit. Je zajímavé, že něco takového nenapadlo ani apoštoly, ani mučedníky, ani svaté po celá staletí. Nikoho z nich nenapadlo si myslet, že Otčenáš zformuluje lépe než Pán Ježíš.

  VIDEO>>>


  Hlavní rektor a děkan univerzity pravé moudrosti je Duch svatý

  „Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás,“ a teď dávejme pozor: „ten vás“ za prvé „naučí všemu“ a za druhé „připomene vám všechno, co jsem vám řekl.“ To jsou velmi důležité věci. Co to znamená někoho něco naučit? To je velká věc. Člověk se něco někdy učí roky: Učit se cnosti… Učit se pokoře… Učit se trpělivosti… Učit se snášet utrpení a děkovat za všechno Bohu. To není tak jednoduché!


  „Ještě mnoho bych k vám měl mluvit, ale nyní byste to nesnesli.“

  Ke konci poslední večeře Ježíš hovoří důvěrně k apoštolům a předává jim hloubku Božích pravd: „Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“


  „…a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy.“ (J 14,16-17)

  „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.“ (J 14,15-17)


  Jednota s Ježíšem

  Jak dosáhneme jednoty s Ježíšem? Tak, že si prakticky přiznáme svůj hřích, jdeme pod Kristův kříž a dáváme ho Ježíši. Pak dáváme i kořen hříchu – starého člověka – který byl s Kristem už spoluukřižován. V tomto tajemství spoluukřižování, které vyjadřuje apoštol Pavel slovy: „Spolu s Kristem jsem ukřižován, nežiji již já, žije ve mně Kristus,“ je hluboká jednota s Kristem ukřižovaným. Ta jednota je vyjádřena i slovy Otčenáše: „Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi,“ tedy ve mně. Podmínkou samozřejmě je zříkání se vlastní vůle. Pokud je „má vůle“, tak vůle Boží v nás není vůdčí a hlavní.


  Pastýřský list (ve svátek Nanebevstoupení Páně)

  Bůh hledá dnes na Ukrajině modlitebníky a modlitebnice, kteří budou zvedat ruce a volat k Bohu v Duchu a v pravdě. A On je vyslyší. Kdy? V pravý čas. Ale vyslyší!
  Boží slovo říká, že muži mají zvedat čisté ruce k Bohu a modlit se za ty, kterým byla dána světská vláda, tedy za krále, dnes za prezidenty a představitele politické moci. Ty, když se modlíš, máš větší moc než oni, protože skrze tvou modlitbu působí samotný Bůh. V Jeho rukou jsou životy celého lidstva. Když se ve víře modlíš, působí Boží všemohoucnost. V tu chvíli jsi nejmocnější nejen na celém světě, ale v celém vesmíru. Proč? Protože to není tvá moc – je to Duch svatý, Boží dynamis skrze tebe působí.
  Duchovní vzkříšení Ukrajiny nenastane nějakou změnou politického systému. Rozhodující slovo je slovo víry v tvé modlitbě. „Víra je to, co přemáhá svět.“ Ježíš říká: „O cokoliv budete prosit v mém jménu, dostanete!“


  Příbytek v nebi

  Máme věřit v Boha, věřit v Ježíše. On řekl: „V domě mého Otce je mnoho příbytků.“ Mnoho příbytků! Když se člověk podívá na hvězdné nebe a uvědomí si, že jsou tam miliony a miliardy hvězd, miliardy světů, žasne. Avšak věčné nebe to není ta hvězdná obloha. To je duchovní svět, který je dokonalejší než celý vesmír s tisíci zákony a zákonitostmi, nad kterými žasneme a které Bůh vložil do této mrtvé hmoty.


  Malověrný, proč jsi pochyboval?

  Často jsme postaveni do situací, kdy Bůh chce naši víru. A my máme strach. Víme, jak tomu bylo například s Petrem. Ježíš mu řekl, aby šel za Ním po vodě. Petr udělal pár kroků, ale pak když viděl, že vane silný vítr, lekl se a začal se topit. Vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ I my jednáme podobně: začneme uvažovat, jaké je veřejné mínění, jaké následky by naše kroky mohly mít, zda to je pro nás výhodné nebo nevýhodné, bezpečné nebo nebezpečné… a pak dojdeme k závěru: „Tak se přece nemůžeme chovat, nemůžeme realizovat Boží slovo ani žít z víry, to bychom měli jen problémy...“


  Slovo života – Jak 2,21-22 (2. 6 – 16. 6. 2019)

  „Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka? Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti?“


  Rozjímání nad Jak 2,21-22

  Kdybychom tvrdili, že je rozpor mezi apoštolem Pavlem a apoštolem Jakubem a připisovali Jakubovi, že tvrdí, že člověk je spasen ze skutků, a ne z víry, byla by to hereze. Člověk je spasen z víry, ale musí konat skutky víry, jinak spasitelnou víru ztratí. Musí z víry žít. Spravedlivý žije z víry. Svými vlastními skutky se člověk nespasí, ty jsou navíc proniklé naším egoismem a hledáním marné slávy, a to i ve zbožnosti, jak to vidíme na farizejích. Okázale chodili v dlouhých rouchách s širokými rukávy a měli rádi, když je lidé nazývali „mistře“, jak je napomíná samotný Ježíš a nazývá je obílenými hroby. Nakonec Ježíše odsoudili a nechali ukřižovat, protože neměli Ducha pravdy, Ducha Božího, a jejich skutky i jejich víra byly mrtvé.  Listy z UA 5/2019

  Největší zázrak je, když nám Bůh otevře oči

  Bůh dělá zázraky v našem životě stále. V malých věcech. Problém je, aby se nám otevřely oči, abychom ty zázraky viděli. To je vlastně největším zázrakem. Jenom když si člověk uvědomí, že Bůh nás stvořil, že nás udržuje, že se stará o každou buňku v našem těle. Také že On o nás ví a že, i když dopouští utrpení, jde Mu jenom o jednu věc: abychom byli věčně spaseni a měli věčné štěstí v nebi.


  Slovo života – Gal 5,17-18 (19. 5 – 2. 6. 2019)

  „Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu, abyste nečinili, co byste chtěli. Jestliže jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“


  Rozjímání nad Gal 5,17-18

  Pokud jsme vedeni Duchem Božím, zákon už nás nemůže soudit, protože Duch Boží nás nevede do hříchu. Naopak, dává nám sílu k boji, a pokud klesáme, dává nám sílu, abychom hned konali pokání, hned vstali a bojovali dál a nezůstali v zoufalství či v duchu zrady své duše a Ježíše, který aby nás vykoupil, zaplatil za nás svou smrtí.


  „Vezmu vás k sobě“

  Ježíš říká: „Odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě.“ (J 14,3)
  „Vezmu vás k sobě...“ Jak radostné je to slovo! Ježíš nás vezme v hodině smrti k sobě! Ne ďábel. Ježíš nás vezme k sobě. Pane, kéž bychom s tím počítali, kéž bychom se na to těšili!


  Život je otázka vztahů

  Náš život je vlastně otázkou vztahů. Jde tu o vztah k sobě, vztah k druhým a vztah k Bohu.
  Máme milovat! Jaký je náš vztah k Trojjedinému Bohu?
  Největší přikázání zní: „Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ Druhé je mu podobné: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“ Tedy máme milovat Boha, milovat sebe a milovat bližního. A bližního máme milovat jako sebe.


  „Připomene vám všechno, co jsem mluvil.“

  Duch svatý přichází k těm, kdo mají upřímné srdce, kdo mají pravdivou sebekritiku a přijímají Boží pravdy, Boží tajemství a sklání se před nimi. Když je člověk přijme, Duch svatý ho uvede do pravdy toho tajemství, které přijal. Každý si to může vyzkoušet: Když přijme Ježíše jako svého osobního Spasitele a svého Pána a v konkrétních situacích realizuje tu pravdu, Duch svatý mu ukáže, uvede ho do poznání, že už to pak není jen víra, ale poznání: „Ježíš mě miluje. Já to vím.“


  Duch svatý tě naučí…

  My sami od sebe nejsme schopni pochopit hloubku Božích pravd a Božích tajemství. Tu platí jen Ježíšovo slovo: „On vás naučí...“ Kdo? Duch svatý. Nikdo jiný nás není schopen naučit. On přijde k tobě s osobním přístupem, On tě naučí. Ale ty musíš chtít, spolupracovat, a On tě pak naučí. Není řečeno, jestli za rok nebo za pět let či za celý život. Ale On tě naučí. Máš zaslíbení: „Naučí…“ Naučí tě být s Ježíšem. Naučí tě, jak žít tak, aby Ježíšův život v tobě mohl růst, aby v tobě žil Kristus. Naučí tě, abys ty umíral a Ježíš, aby rostl.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na třetí neděli paschální

  „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?“ - to byla otázka myronosic, když šly v neděli ráno k hrobu, aby pomazaly Ježíšovo tělo. Nemyslely na to, co Pán řekl svým učedníkům, že totiž třetího dne vstane z mrtvých, a přitom to slyšeli všichni, kteří byli v Ježíšově blízkosti. Tu však vidíme, že když přišla Jeho smrt, ani na to nepomyslely. Jejich hlavní starostí bylo pomazat tělo myrem - vonnými mastmi - a připravit je k pohřbu.


  Naše spoluvzkříšení

  VIDEO>>>


  Slovo života – 1Kor 11,31-32 (5. 5 – 19. 5. 2019)

  „Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem.“


  Rozjímání nad 1Kor 11,31-32

  Zákon Boží je svatý, my to uznáváme, a přesto ho přestupujeme. Jaké je východisko? Jen jediné, a to pokání. V čem spočívá pokání? V tom, že si přiznám hřích. V I. listu Korinťanům je napsáno: „Když sami sebe soudíme, nebudeme souzeni.“ S tímto soudem, s touto správnou sebekritikou, nemůžeme však zůstat na poloviční cestě. I Jidáš sám sebe soudil, ale skončil jako sebevrah v zoufalství. Pravdivé souzení sama sebe musí být spojeno s vírou, že za mé hříchy zaplatil Ježíš Kristus. Tedy dám své hříchy Jemu, pod moc Jeho krve. Pak platí: „Jestliže chodíme ve světle, krev Kristova nás očišťuje od každého hříchu.“


  Veľkonočná manifestácia za ochranu rodiny po mestách Slovenska 22. 4. 2019

  VIDEO>>>


  Velikonoční manifestace za ochranu rodiny

  VIDEO>>>  Listy z UA 4/2019

  „Vy však mě uzříte…“

  Ježíš říká apoštolům: „Vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy živi budete.“ (J 14,19) Uzří apoštolové Krista? Ano, uzří Ho vzkříšeného na třetí den po Jeho smrti a pak se jim bude zjevovat čtyřicet dní. A ve světle slávy Ho také uzří ve chvíli své fyzické smrti, kdy už Ho budou vidět tak, jak je. Uzří Ho!


  Vzkříšený Kristus se ukázal své matce

  VIDEO>>>


  Velikonoční pastýřský list 2019

  Drazí bratři a sestry!
  Tyto dny prožíváme největší svátky. Připomínáme si Boží lásku, projevenou v Božím Synu, Ježíši Kristu, který nás nejen vykoupil z hříchu na potupném kříži, ale i třetího dne vstal reálně a historicky z mrtvých! Tím dokázal své Božství. Písmo nás ujišťuje, že i my jsme skrze víru začleněni nejen pod moc Jeho smrti, ale i do Jeho vzkříšení. Křtem jsme byli duchovně ponořeni do Kristovy smrti a dostalo se nám nového života – života vzkříšeného Krista.


  Kristovo vzkříšení

  VIDEO>>>


  Na Kristově vzkříšení a naší spáse má účast celá Nejsvětější Trojice

  Na Kristově vzkříšení má účast celá Nejsvětější Trojice. Ano, Bůh Ho vzkřísil. Ale Ježíš také sám vstal svou Božskou mocí z mrtvých. Tedy celá Nejsvětější Trojice má účast na díle Kristova vzkříšení. A celá Nejsvětější Trojice má účast i na naší spáse. Otec nás tak miloval, že dal svého Syna. Ježíš přijal tuto vůli Nebeského Otce a dovršuje ji několik hodin po těchto slovech, která pronáší v úzkém kruhu apoštolů. A Duch svatý realizuje dílo, které Kristus v čase vykonal. Koná ho i dnes v každém z nás, když realizujeme křest, v němž jsme byli ponořeni do Kristovy smrti a Jeho vzkříšení.


  Slovo života – Ř 7,16-17 (21. 4 – 5. 5. 2019)

  „Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně.“


  Rozjímání nad Ř 7,16-17

  Apoštol Pavel ukazuje, že právě tím, že nechci zlo, které dělám, souhlasím se zákonem, že je dobrý. Dále ukazuje na kořen zla ve mně, který ovlivňuje moje city, rozum i vůli, i na to, že tento kořen zla je dědičný hřích ve mně. Proto musíme bojovat s hříchem, a nezapomínat na Kristova slova: „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě“. „Neboť úzká je cesta, která vede do života věčného.“ (Mt 7,14)


  „Já jsem cesta, pravda a život“

  Ježíšova vykupitelská smrt je ta úzká cesta, která vede ke spáse. Je široká cesta, která vede do záhuby. A úzká je cesta, která vede k věčnému životu. Ta se otevřela, když Ježíš zvolal na kříži: „Dokonáno jest.“ Předtím zvolal: „Eli, Eli, lema sabachthani,“ když na sebe vzal všechen hřích světa; jako by se duchovně ponořil do propasti tohoto zla a temnoty a vzal to na sebe, aby nás spasil.


  Sedm slov z kříže – VII. slovo z kríža: “Otče (Abba), do Tvojich rúk porúčam svojho ducha!” (Lk 23,46)

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarchy Eliáše o Ježíšově umývání nohou apoštolům

  Ve večeřadle Ježíš prožívá poslední minuty se svými apoštoly. Odkrývá jim své srdce a sděluje nejhlubší tajemství naší spásy. Avšak nejen to; On učinil i gesto, když umyl apoštolům nohy. Láska - agapé - je spojená s pravdou a pravda s pokorou. Nad ložiskem zla v nás i nad duchem lži a smrti nezvítězíme svým rozumem, ale jedině a jedině pokorou.


  Sedm slov z kříže – VI. slovo z kříže: „Dokonáno jest!“ (J 19,30)

  VIDEO>>>


  Sedm slov z kříže – V. slovo z kříže: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“ (Мk 15,34)

  VIDEO>>>


  Sedm slov z kříže – IV. slovo z kříže: „Žízním!“ (J 19,28)

  VIDEO>>>


  I kdyby Tě všichni zradili, já ne

  I kdyby všichni zradili, já ne! Petr to myslel upřímně, ale nevěděl, co je to ložisko zla, dědičný hřích v nás, který se skrytě projevuje a který jedině člověk pokorný může odmaskovávat tak, že dostává jednu ránu za druhou. Jednu facku zprava, druhou zleva. Pak se naučí pravdivé pokoře, pokud je schopen to přijímat a nezatvrdí se v nenávisti či sebelítosti anebo ve vzpouře vůči Bohu.


  Sedm slov z kříže – III. slovo z kříže: „Hle, tvá matka!“ (J 19,26)

  VIDEO>>>


  Sedm slov z kříže – II. slovo z kříže: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lk 23,43)

  VIDEO>>>


  Jméno Jehošua

  Osobní vztah k Ježíši je to nejdůležitější. „Ježíš a já“. Máme se Ježíše držet! Celé křesťanství můžeme shrnout do jednoho slova: Ježíš, hebrejsky Jehošua. Toto slovo „Jehošua“ vyjadřuje: Hospodin je moje spasení. „Jehošua“ je jméno Ježíšovo a zároveň vyjádření této hluboké pravdy - Bůh je naše spása.


  Sedm slov z kříže (rozjímání) – I. slovo z kříže: “ Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!” (Lk 23,34)

  VIDEO>>>


  Z Getsemane na Golgotu (křížová cesta)

  VIDEO>>>


  Poslední večeře a Getsemany (rozjímání)

  VIDEO>>>


  Proroci nazývali hřích proti prvnímu přikázání duchovním cizoložstvím

  Magie, věštění, spiritizmus… – co máme dělat, když jsme se svou či něčí vinou ocitli na této zakázané půdě? V první řadě si musíme uvědomit, že je to hřích. Písmo svaté celou tuto oblast zakazuje, a to velmi přísně. Je tedy potřebné to jako hřích i vyznat. Pokud si budeme nalhávat a tvrdit: „To je nevinná věc. Je to normální,“ nikdy nebudeme konat pokání a nikdy se neobrátíme. Bůh, který je žárlivě milující, vyžaduje, aby naše víra byla čistá.


  Pohanství a okultizmus jsou pro „starého člověka“ přitažlivější

  Proč existuje satanizmus? Protože člověk chce být duchovní, mystický.
  S mystikou je spojen okultizmus, ať už jde o věštění, spiritizmus, nadpřirozené iluminace či osvícení kóanem… apod. Člověk v nich sleduje úspěch a samospasitelnost.


  Slovo života – Ř 7,14-15 (7. 4 – 21. 4. 2019)

  „Víme, že zákon je svatý- já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím.“


  Rozjímání nad Ř 7,14-15

  Apoštol Pavel zde ukazuje na rozpor, čili na jakousi duchovní schizofrenii, kterou působí dědičný hřích v nás. Boží zákon je svatý, ale každý z nás je pod vlivem tělesnosti a duševnosti, a jak na tělo, tak i na duši působí zákon hříchu. Náš duch však žízní po Bohu a je porušenou přirozeností svázán a držen jako ve vězení. O tom, že v nás působí zákon hříchu, se může každý přesvědčit. Důkazem je, že chceme konat dobro, milujeme dobro, ale přesto konáme zlo, které nenávidíme a nechceme. Je zde zákon hříchu. Zákon hříchu trvá, dokud žijeme tento život v čase, s tím musíme počítat a také nás na to upozorňuje Boží slovo. Proto musíme chodit ve víře. Je totiž nejen zákon hříchu, ale i zákon Ducha, a ten působí, sjednocujeme-li se v konkrétních situacích se svým Spasitelem, Ježíšem Kristem.  Listy z UA 3/2019

  Doplnění k minulému slovu života Ř 7,5-6

  Realita je tedy taková, že i když jsme se obrátili a snažíme se Krista následovat, dále na nás působí síla dědičného hříchu, který je v nás. Jeho ložisko je hluboko v naší duši. Máme ho dávat do Kristovy smrti, vírou paralyzovat. Znamená to, že se cele v daném okamžiku vydáme Bohu, neboli cele se zřekneme své vůle a zároveň se vírou sjednotíme s Kristem ukřižovaným; ložisko zla je tím paralyzované a nemůžeme hřešit. Jenže protože náš život pokračuje v čase, po určité době znovu přichází zkouška. Působí na nás svět, ďábel i ložisko zla – naše porušená přirozenost. Znovu nás chce oklamat, abychom uvěřili lži, ztratili spojení s Ježíšem a začali konat dobro ve vlastní síle, bez Boha.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Zvěstování Páně

  Uvědomme si, že i samotné Zvěstování je Boží zázrak. Panna Maria neváhala, ale zeptala se, jak se nemožné stane možným, a anděl jí odpověděl, kdo to učiní – Duch Svatý. A pak dodal, že u Boha není nic nemožného. Maria řekla Bohu své ANO.
  I my máme problémy a nejednou si klademe otázku: „Jak to a to udělat?“ Nestarejme se proto, JAK to udělat, ale KDO to udělá. V modlitbách se obracejme se svými starostmi na Boha. U Něho není nic nemožného – nejen před dvěma tisíci lety, ale i nyní.


  Slovo života – Ř 7,5-6 (24. 3 – 7. 4. 2019)

  „Když jsme byli v moci hříchu, působily v nás vášně podněcované zákonem a nesly ovoce smrti. Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštěni zákona, takže sloužíme Bohu v novém životě Ducha, ne pod starou literou zákona.“


  Rozjímání nad Ř 7,5-6

  Pokud člověk odmítá Pána Ježíše jako Spasitele i jako toho, kdo vysvobozuje z moci hříchu, pak v člověku působí vášně, které zákon nepřemáhá, ale naopak, podněcuje. Takže zákon je v boji s vášněmi neúčinný. Pravdivě nazývá zlo zlem a lež lží, ukazuje i na trest, ale sílu nedává. Vášně, které produkuje hřích v nás, nesou ovoce smrti.


  Výzva biskupu Schneiderovi (18.3.2019)

  Vás vyzýváme, abyste aspoň dodatečně vyslovil konkrétní požadavek, aby František svou heretickou formulaci veřejně odvolal, anebo rezignoval z papežského úřadu, tak jako na tom bezpodmínečně trvá arcib. Vigano. Svým dvojznačným postojem zatím více blokujete reformu církve než zjevný heretik kard. Marx svými herezemi.

  VIDEO>>>


  Heretici a apostati Německa (17.3.2019)

  Na shromáždění německých biskupů ve dnech 11.-14. března v Lingenu byly předloženy návrhy na přijetí antikoncepce, pohlavního soužití mimo manželství, homosexuálních vztahů a teorie gender. Je zcela evidentní, že jde o absolutní rozpor s dosavadní naukou církve. Němečtí biskupové neberou v potaz realitu smrti ani Božího soudu a věčnosti. Cynicky ruší Boží zákon a přikázání, která jsou cestou ke spáse. Platí o nich Ježíšovo: „Neznám vás, odejděte ode mne pachatelé nepravosti! Tam bude pláč a skřípění zubů.“ (Lk 13,27-28)


  František a hereze v Abu Dhabi (16.3.2019)

  Moudrá Boží vůle neustanovila žádný pluralismus náboženství. Bůh pohanství, démony, zlo, války a zločiny pouze dopouští, ale nakonec přijde spravedlivý Boží soud a pro mnohé věčné zavržení. A toto Bůh nechce, ale respektuje svobodnou lidskou vůli. Boží vůle je, aby se všichni obrátili a vírou v Ježíše Krista byli spaseni.


  Gender v postní době 2019 (14.3.2019)

  Vážení biskupové, kněží a věřící,
  je postní doba a její podstatou je pokání. Ježíš jasně říká, a to platí pro každého: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ A to je velmi vážná věc!
  Dnes se rozhoduje nejen o bytí a nebytí křesťanství, ale i českého národa. V tyto dny se v parlamentu prosazuje zákon, že 12leté děti už mohou měnit své pohlaví. Jsou to zločiny nejen proti Bohu a Božímu řádu, ale i proti lidskosti. Mlčet k nim znamená spoluúčast na zločinu! Co má církev dělat? Pravdivým pokáním odvrátit prokletí od národa a znovu stáhnout Boží požehnání; bez toho boj proti autogenocidním zákonům zůstane neúčinný!
  Obroda církve musí začít od tebe, ať jsi prostý věřící, kněz, řeholník či biskup!

  VIDEO>>>


  Pastýřský list pro dobu postní (10.3.2019)

  Na začátku postní doby je nám zdůrazněno, abychom odpouštěli svým bližním, protože na tom závisí, aby Bůh odpustil nám. To je mimořádně vážná věc. Za každým naším neodpuštěním, hořkostí a kritikou, je skutečně duch pýchy, tedy duch lži a smrti, i když si to neuvědomujeme. Zaslepuje nás, takže nevnímáme pravdu ani o sobě, ani o Bohu, ani o svém bližním. Průlom nastává skrze odpuštění, tedy skrze pokoření. Pán pak dává světlo poznání. Hlouběji a hlouběji poznáváme tajemství hříchu, ale tím zároveň i tajemství Boží lásky.


  Smírná oběť

  V jedné brožurce byl krátký příběh: Mladá řeholnice v Itálii se chtěla stát smírnou obětí, složila slib a obětovala se za konkrétní úmysly. Potom přišlo utrpení, zůstala paralyzovaná, ale vše statečně snášela s vědomím, že je to i pro ni potřebná cesta očisty. Zároveň ji utrpení i neustálé bolesti motivovaly, aby vše obětovala za spásu duší, za misie.


  Politikům a poslancům ohledně genderu (13.3.2019)

  Vážení představitelé politického života,
  vážení poslanci,
  tyto dny, v polovině března, Poslanecká sněmovna řeší zavedení zákona na změnu pohlaví pro děti od 12 let. Argumentuje se tím, že na Maltě je to už dovoleno. Odvolávat se na Maltu je podobné jako tvrdit: tamti už spáchali sebevraždu, musíme proto i my.
  Co říci ke změně pohlaví, ať s operací či bez ní? Rozdíl je asi takový jako použít k sebevraždě buď prudký jed, anebo způsobit smrt postupně, po slabších dávkách jedu.
  Dnešní mladá generace je vystavena mimořádnému manipulačnímu tlaku, takže takzvané rozhodování 12letých dětí, nemá se svobodou nic společného.


  Anathema na metropolitu B. Gudziaka (11.3.2019)

  Byzantský katolický patriarchát dne 11. 3. 2019 v autoritě prorocké a apoštolské vyhlásil anathemu – vyloučení z církve – na Borise Gudziaka.
  B. Gudziak nejen jako prezident UKU ve Lvově (Ukrajina) prosazoval amorální gender, který je vzpourou proti Bohu a Božímu zákonu.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 7,4 (10. 3 – 24. 3. 2019)

  „Právě tak jste se i vy, bratří moji, stali mrtvými pro zákon skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, a tak nesli ovoce Bohu.“


  Rozjímání nad Ř 7,4

  V předcházejícím 1.-3. verši je přirovnání o ženě a dvou manželích. Ten první představuje Boží zákon, který je spravedlivý a dokonalý. Druhý manžel znázorňuje Krista. Pokud je žena spojena s tím prvním, jsou na ni vkládány jen požadavky, ale ten dokonalý manžel, zákon, ani prstem nehne, aby jí pomohl tyto požadavky plnit. Touží si vzít druhého, ale zbavit se toho prvního nemůže. On umřít nechce, a tak musí zemřít sama. Dále je řečeno, že pak máme nést ovoce Bohu, ale podmínkou je, abychom se oddali jinému, totiž tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, to je Ježíši. Pak budeme nést ovoce mnohé. Ježíš řekl: „Beze mne nemůžete nic činit.“ (J 15,5)


  Cesta pouště

  V duchovním životě člověk často po obrácení prožívá nadšení, období horlivosti, první lásku. I citově vnímá Boží blízkost a útěchu. Je doslova jakoby nesen Bohem. Pak však přijde období suchopáru – poušť. Tam projít a zůstat věrný – to je skutečně hrdinství.  Listy z UA 2/2019

  Františkův podvod na summitu 21.-24.2.2019 (26.2.2019)

  Františkova úmyslná ignorace požadavku likvidace homosexuální sítě, je jasným důkazem, že František mění církev ve zvrácenou Sodomu a Gomoru. Summit skončil, František vymanévroval, on i zvrhlé eminence mohou zůstat klidné. Už nikdo nemůže požadovat, aby byla v církvi likvidována homosexuální síť, a tím i zneužívání dětí! Hrobař církve – František – už přece udělal maximum!

  VIDEO>>>


  Františkův summit ve Vatikánu (25.2.2019)

  František na summitu neřešil podstatu problému, a to likvidaci zločinné homosexuální sítě v církvi. A právě ta má na svědomí zneužívání dětí i seminaristů! Místo toho byla všem účastníkům setkání rozdána oficiální dokumentace OSN o tzv. násilí na dětech. O této organizaci je dnes již známo, že je ideologickým a legislativním fundamentem k zavádění jednak celosvětové demoralizace dětí, a jednak kradení dětí rodičům sociálními službami!

  VIDEO>>>


  František – heretik, rouhač, či snad satanista? (23.2.2019)

  Na celosvětovém setkání s mládeží v Panamě Bergoglio schválil hrubé rouhání! Bylo ohavně zesměšněno tajemství Vtělení Božího Slova. Před Františkem na scéně představuje Pannu Marii černošská herečka. Je oblečena v bílých džínsech, ve volné halence a má rozcuchané vlasy. Nečistými gesty, výkřiky a pohyby, vpouští do diváků nečistého ducha. Je to hrozná urážka Matky našeho Spasitele! Je to do nebe volající rouhání!

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 7,3 (24. 2 – 10. 3. 2019)

  „Pokud je tedy její muž naživu, bude prohlášena za cizoložnici, oddá-li se jinému muži. Jestliže však manžel zemře, je svobodná od zákona, takže nebude cizoložnicí, když se oddá jinému muži.“

  Výklad pro Ř 7,1-2 a zároveň pro Ř 7,3


  Šokuje program ve Vatikánu ve dnech 21.-24.2. (20.2.2019)

  František předem určil, že reakcí na hrozné zneužívání nebude soudní tribunál a stanovení trestů pro viníky, ale prý:
  1) zneužívání bude pokračovat,
  2) církevní zločinci trestáni nebudou,
  3) bude jen stanoven všeobecný návod, jak paralyzovat oběti ve všech zemích.
  Toto je zločinný program k sebevraždě církve!
  Hlavním náčelníkem loupežnického summitu je heretik a apostata František, nezákonně okupující papežský úřad.


  Nesesmilníš – Písmo a Tradice (19.2.2019)

  II. vatikánský koncil pokání z hříchů a Kristův kříž odsunul na vedlejší kolej! Do centra postavil egoismus člověka s jeho právy a notorickým odmítáním pravdy a pravého pokání. Dnes už žneme ovoce ducha II. Vatikána. Hlava církve nenazývá pravdu pravdou, Boží zákony v Amoris laetitia odmítá a usiluje o církevní legalizaci homosexualismu. To je cesta k sebezničení církve i národů, cesta do zavržení!

  VIDEO>>>


  Prorodinná politika (16.2.2019)

  Rada Evropy dnes vnucuje Ukrajině i Rusku Istanbulskou úmluvu. Zločiny gender demoralizace a masového kradení dětí jsou zde kryty pozitivními pojmy. Páchají je sociální služby pod dozorem nadnárodního GREVIA. Jde o bestiální zločiny proti lidskosti.
  Drazí poslanci, vzpamatujte se a postavte se proti této satanské politice, která vraždí rodinu a národ! Zrušte nejen všechny zákony, které skrytě či otevřeně prosazují gender šílenství, ale i všechny vyhlášky a jiné dokumenty, které gender a juvenilní mechanismy prosazují do společnosti. Prosaďte po vzoru Maďarska prorodinnou legislativu, postavenou na zdravých křesťanských principech, ne na heretickém a odpadlém křesťanství. Je nutná pozitivní výchova k morálnímu životu a zodpovědnému rodičovství! Buďte hrdinové!


  František a duch II. Vatikána (14.2.2019)

  Skrze dvojznačné pojmy v dokumentech II. Vatikána se otevřely dveře duchu lži a smrti. Duch Boží, Duch pravdy, byl vyhnán z centra církve. Duch světa neboli duch II. Vatikána zaujal skrze aggiornamento v církvi klíčové místo a nedovoluje pravdivé pokání! Depositum víry, Písmo svaté i Tradice se tomuto duchu musí podřídit. „Znesvěcující ohavnost je na místě svatém!“ (Mt 24,15)
  František svými herezemi, krytím a prosazováním amorálnosti zviditelnil ducha II. vatikánského koncilu! Jak sám říká, neodchýlil se od něho ani o milimetr.
  Postaví se nový papež proti smrtonosnému duchu II. Vatikána? To je podmínka sine qua non k pravdivé obnově církve!

  VIDEO>>>


  Františkovy kanonizace jsou neplatné (13.2.2019)

  Pán Ježíš řekl, jaká má být misie: „Jděte do celého světa, získávejte mi učedníky, křtěte je... učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.” (Mt 28,19n) „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.” (Mk 16,16)
  Dle věroučné buly Pavla IV. je vše, co heretik koná, neplatné. Neplatné jsou nejen výroky apostaty Františka, ale i osnování a schválení II. Vaticana Janem XXIII. a Pavlem VI. Na Františkovi i na těchto jím vyhlášených svatých spočívá Boží anathema! Jsou posmrtně vyloučeni z církve! Žádný pravověrný katolík je nemůže uctívat jako svaté! Pokud je bude někdo následovat v jejich bludném učení, které odporuje Kristovu evangeliu a Duchu Kristovu, bude zavržen!

  VIDEO>>>


  Nazvat pravým jménem Františka a II. Vaticanum (12.2.2019)

  František je pravým jménem panheretik a co se týče II. Vaticana, jde o heretický koncil. Zapříčinil vykolejení z cesty pravdy a života na cestu lži a smrti. Ježíš říká: „Pravda vás vysvobodí“ (J 8,32) a dále: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3)
  Byzantský katolický patriarchát je hlasem volajícího na poušti, hájí pravověrné učení a vybízí k spasitelnému pokání. Někteří biskupové či kněží pravověrné postoje pokládají za nekorektní. Ať si ale uvědomí, že proroci vůči zlořádům a herezím nevystupovali korektně, ale jasně a jednoznačně! V této pro církev snad nejtěžší době ať prorocké slovo burcuje biskupy a kněze k pokání i k pravdivé obrodě církve!

  VIDEO>>>


  Odpověď kard. Müllerovi na „Manifest víry“ (11.2.2019)

  Vážený pane kardinále,
  ve svém Manifestu jste citoval Katechismus katolické církve (KKC). Katechismus zakazuje podávat eucharistii rozvedeným, žijícím v druhém manželství (1457). Nedovoluje přijmout svátost kněžství ženám (1577). Člověk, který odmítá pokání až do smrti, bude věčně zavržen (1035)...

  VIDEO>>>


  František a Dignitatis Humanae (11.2.2019)

  Na II. vatikánském koncilu (2VK) bylo implicitně vyhlášeno a oficiálně schváleno jiné evangelium a byl přijat jiný duch.
  Dnes už vidíme a žneme plody tohoto zhoubného učení a ducha. Jsou uzákoňovány nejtěžší zločiny proti lidskosti: transgenderismus, kradení dětí rodičům a dávání je homosexuálům a pedofilům...
  Toto je ovoce II. Vatikána. Dnes ho prosazuje František a neodchyluje se od něj, jak říká, ani o milimetr.

  VIDEO>>>


  František je panheretik (10.2.2019)

  Když František mluví o základních pravdách víry, záměrně používá nepřesné a dvojznačné pojmy. Tím otvírá dveře všem herezím. V časopisu La Repubblica pronesl:
  Citace Františka: „Neexistuje katolický Bůh, existuje bůh. A věřím v Ježíše Krista, jeho inkarnaci.“
  Odpověď: František tvrdí, že nevěří v katolického Boha. To znamená, že nevěří v Nejsvětější Trojici. Prý ale věří v nějakého nekatolického boha. Věří asi ve Velkého stavitele Všehomíra spolu se zednáři, či v Alláha spolu s muslimy, či ve Višnua a Šivu spolu s hinduisty. Zároveň tvrdí, že Ježíš Kristus je takového nekatolického boha inkarnace. Toto je hereze maxima! Pokud se bude František vymlouvat, že to tak nemyslel, tak ať se naučí o nejzákladnějších pravdách víry mluvit jasně a nešířit ducha hereze!
  Sv. Bernard řekl: „Kdyby povstal zjevný heretik, byl by vyhnán a zašel by. Ale koho teď vyženeš? Všichni přátelé, a přece všichni nepřátelé. Služebníci Kristovi jsou, a slouží antikristu. “ Toto platí o Františkovi a těch biskupech a kněžích, kteří s ním sdílejí jednotu ducha.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 7,1-2 (10. 2 – 24. 2. 2019)

  „Což nevíte, bratři, že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ? Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství.“


  Výklad pro Ř 7,1-2 a zároveň pro Ř 7,3

  Nejprve věnujme pozornost 7,1-4, kde apoštol Pavel ukazuje na naše vysvobození ze zákona. Je tu jediná žena a dva manželové. První manžel je zákon, druhý manžel je Kristus, a ženou jsi ty. Zákon mnoho žádá, ale nenabízí pomoc pro splnění požadavků. Pán Ježíš žádá také mnoho, ba ještě více, ale to, co od nás požaduje, zároveň v nás i plní. Zákon má své požadavky, a nepomůže nám při jejich plnění. Kristus na nás klade rovněž své požadavky, ale sám v nás plní vše, co po nás žádá. Není se co divit, že žena touží po osvobození od prvního manžela, aby se mohla vdát za druhého. Její jediná naděje však spočívá ve smrti prvního manžela. On ale pevně lpí na životě. Zákon vytrvá po celou věčnost. Když zákon nikdy nepomine, jak mohu být spojen s Kristem? Jak se mohu provdat za druhého muže, odmítá-li první zemřít? Existuje jen jediné východisko: Nechce-li on zemřít, zemřu tedy já a pak je manželství rozvázáno. To je Boží způsob, jak nás osvobodit od zákona.


  Ovoce II. Vaticana po 54 letech (6.2.2019)

  Ježíš řekl: „Po ovoci se pozná strom“. Dnes žneme ovoce II. Vaticana. V církvi je na nejvyšších místech homosexuální síť a hlava církve prosazuje islamizaci a gender amorálnost.

  VIDEO>>>


  Postoj křesťana a Bible ke gender ideologii (5.2.2019)

  Člověk je tvor, závislý na svém Tvůrci – Bohu. Je stvořen k Božímu obrazu. Má duchovní podstatu. Ve chvíli smrti začíná rozpad lidského těla v prach. Duch jde před Boží soud, aby vydal počet ze svého života. Pokud člověk odmítal pravdu, ubíjel svědomí a v tom stavu zemřel, je věčně zavržen. Člověk, který bojoval se lží a zlem, hledal a přijal Pravdu, kterou je Ježíš Kristus, bude věčně žít. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Bůh nestvořil žádné gender monstrum. Papež je povinen odsoudit gender satanizaci církve i lidstva. Současný pseudopapež František nejenže notoricky mlčí, ale naopak, aktivně slovy i gesty prosazuje gender satanizaci.

  VIDEO>>>


  Výzva křesťanům USA, především biskupům a kněžím (2.2.2019)

  Je realitou nad slunce jasnější, že František, apostata a heretik, je neplatným papežem! Tak to stanoví bula Pavla IV. Cum ex apostolatus officio a list Galaťanům 1,8-9. Arcibiskup Carlo Maria Viganò učinil k záchraně církve první krok, i za cenu riskování vlastního života. Na vás, katolíci USA, je, abyste učinili druhý! Oddělte se od zjevného heretika a apostaty, jinak se církev v USA i na celém světě stane nevěstkou antikrista a synagogou satana. Krok k záchraně je v dané situaci jeden: Vybrat právoplatného papeže! Mimořádné podmínky vyžadují mimořádný způsob.

  VIDEO>>>  Listy z UA 1/2019

  František v letadle schvaluje sexuální pseudo-výchovu (31.1.2019)

  Hlavní problém spočívá na úřadu papeže, zodpovědného za víru a mravy. On je povinen se radikálně postavit proti zločineckému systému masové demoralizace. Dnes dělá pravý opak! Navíc lže. O sexuální výchově nerozhoduje škola, ale je určovaná mezinárodními programy OSN. Ministerstvo pod diktátem OSN je nuceno je přebírat. Rodiče jsou proti demoralizačnímu systému bezmocní. Nemají na vybranou. Pokud dítě nenechají demoralizovat, hrozí jim, že jim systém juvenilní justice dítě ukradne. František je povinen obrátit se na OSN a neústupně vyžadovat zrušení zločinných programů sexuální výchovy! Rovněž je povinen se obrátit na Radu Evropy s požadavkem zrušení Istanbulské úmluvy, zavádějící gender a kradení dětí. Pokud to neučiní, dopadá na něj trest masového vraha: „Co jste neučinili jednomu z těchto maličkých, ani mně jste neučinili. A tito půjdou do věčných muk.“ (Mt 25,45)

  VIDEO>>>


  František v letadle opět o homosexualitě (29.1.2019)

  Co to je za absurdum! Zločiny je třeba nazvat zločiny a stanovit spravedlivé a účinné tresty. Cílem musí být vykořenění zločinnosti z církve. Viníci musí být trestáni, ať je to kněz, kardinál či papež. Rovněž musí nastat celková změna kněžské formace. Současná je heretická a jejím ovocem je sodomie uvnitř církve, jak svědčí list Římanům 1,18-28. Tvrdí, že ve společnosti tyto delikty halí stud. V církvi je to dnes ale mnohem horší. František bez studu odstraňuje Boží zákony, církev proměňuje v nevěstku antikrista a lidstvo vede do věčné záhuby.

  VIDEO>>>


  Jak prožívat Boží přítomnost?

  Ježíš říká: „Já jsem s vámi po všechny dny vašeho života.“ Máme si tedy uvědomovat Boží přítomnost. Temnota, která je v člověku, je opravdu velká! A tu temnotu můžeme nazvat „hloupost“ a „sebezničení“ – člověk sám sebe ničí. Bůh nám dává zadarmo odpuštění hříchů, zadarmo! A chce, abychom jen vešli do Jeho přítomnosti, přiznali si hřích, dali ho Ježíši a přijali Jeho odpuštění.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na Zacheovu neděli

  Zacheus hledal a využil možnost, aby se setkal s Ježíšem. Položme si teď otázku: Co máme dělat, abychom se setkali s Ježíšem i my? Člověk se s živým Kristem může setkat na duchovních cvičeních anebo prostřednictvím svědectví lidí, kteří s Ježíšem žijí. Pak je potřebné, abychom s nimi udržovali kontakt. To znamená, že máme jít tam, kde se s Ježíšem můžeme setkat. Zacheus je nám v tom příkladem.


  Slovo života – Ř 6,23 (27. 1 – 10. 2. 2019)

  „Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“


  Rozjímání nad Ř 6,23

  „Odplata za hřích je smrt – smrt věčná – věčné peklo.“ To je spravedlivý rozsudek nad hříchem, který je vzpourou proti Bohu a poslušností ďáblu. Kořen hříchu v nás nese otrávené plody, kterými škodíme sobě i druhým lidem a stavíme se proti Bohu. Proto máme vědět a znovu si připomínat, že východisko, záchrana před smrtí věčnou, je jedině v Ježíšovi, který je Božím Synem a stal se člověkem jenom kvůli nám, kvůli tomu, aby nás vysvobodil z hříchu. Uvědom si, že s rozsudkem smrti máš v čase šanci jít pod Kristův kříž. Zde vírou, která zase působí pouze v čase tvé životní zkoušky, máš jedinečnou možnost celý rozsudek smrti zrušit. Protože smrt za hřích vzal za tebe Pán Ježíš – spravedlivě zaplatil svou smrtí na kříži. Když Ježíše vírou přijmeš, dostáváš dar – život věčný.


  František má falešnou úctu k Ježíšově Matce (24.1.2019)

  Co se týče úcty k Panně Marii, sv. Ludvik M. Grignion z Montfortu říká: Je pravá a nepravá úcta k Panně Marii. Ta pravá úcta se pozná po ovoci, a tím je pokání, které vede ke Kristu. Nepravá úcta se vyhýbá pokání, odvádí od Krista a je od ďábla.
  Klademe otázku: Jakou úctu k Panně Marii má František, který se prezentuje jako její velký ctitel? Nedávno František pronesl herezi proti Panně Marii, kterou popřel dogma o Jejím Neposkvrněném početí. Podle něho Panna Maria nebyla uchráněna dědičného hříchu a narodila se jako hříšnice! František je heretik a má k Panně Marii hrubou neúctu!


  František – Panama – Viganó (24.1.2019)

  V Panamě od 22. – 27. 1. 2019 probíhá Světový den mládeže s Františkem, který přicestoval z Vatikánu.
  Co potřebuje dnešní katolická mládež?
  Obrátit se a činit pravdivé pokání. To znamená oddělit se od ducha a systému tohoto světa. Jedině tak bude moci světu svědčit v síle Ducha o Kristu jako jediném Spasiteli. Plněním Božích přikázání se pak stane záchranným kvasem. Nitro mladého katolíka se tím změní v Boží příbytek (srov. J 14,23).


  Velká lóže oceňuje Františkův program církve New Age (15.1.2019)

  Velká lóže Španělska na stránkách svého zpravodaje „El Oriente“ reagovala na Františkovo vánoční vyhlášení (25.12.2018) univerzálního bratrství, a tedy programu církve New Age.
  Citace z „El Oriente“: „Není na světě svobodného zednáře, který by se nepřipojil k současnému papeži v jeho touze po univerzálním, heterogenním bratrství v politice, kultuře a náboženství.“
  Odpověď: Prohlášení lóže výstižně vyjadřuje, čí je František bratr a komu slouží!


  Františkovy neplatné kanonizace (14.1.2019)

  František vyhlásil za svaté tři papeže, kteří mají úzký vztah k II. vatikánskému koncilu.
  Jan XXIII. tento koncil osnoval, Pavel VI. jeho heretický program i ducha potvrdil a Jan Pavel II. apostatickým gestem v Assisi a uvedením zednářů do církve (nový Kodex) koncilní aggiornamento realizoval.
  Navíc je za svaté vyhlásil František – zjevný heretik. Dle věroučné buly Pavla IV. Cum Ex Apostolatus Officio je všechno, co heretik koná a vyhlašuje, neplatné.
  Františkovy kanonizace tří papežů jsou tedy neplatné!


  Tříkrálová sbírka, ale... (14.1.2019)

  V Katolickém týdeníku č. 2 a v Diecézním zpravodajství č. 2 jsou reklamní fotografie a články propagující Tříkrálovou sbírku. Letos katolická církev zorganizovala více než 70 000 dětí. Opravdu mimořádná horlivost!
  S jakou horlivostí ale reaguje na katastrofální ohrožení českých dětí?
  Dnes je vyvíjen enormní nátlak na ratifikaci Istanbulské úmluvy. Oč jde? Znamená to zavedení mechanismu likvidace rodiny a kradení dětí z pokryteckého důvodu – prevence domácího násilí. Ukradené děti přednostně „adoptují“ homo-manželé a pedofilové. S tím souvisí i prosazování zákona o tzv. homomanželstvích a zákona o právu na změnu pohlaví, a to už od 12 let.


  Aggiornamento a František (13.1.2019)

  Hereze, které František hlásá a vtěluje, nejsou pouze jeho výplodem, mají hluboký kořen v duchu aggiornamenta. Aggiornamento bylo hlavním programem II. Vaticana. Ježíš mluví o stromu a o ovoci (srov. Mt 7,17n). Na Františkovi je vidět zhoubné ovoce, ale otrávený strom je II. Vaticanum. Aggiornamentem církev přijala ducha světa a vyhnala Ducha svatého. Duch lži zaměnil Ducha pravdy! Koncil vyhlásil úctu k pohanským kultům a v důsledku k jejich démonům. Tím legalizoval hřích proti 1. přikázání Dekalogu. Je to do nebe volající zločin! Byl zahájen proces vnitřního rozkladu církve neúctou k nejvýš svatému, jedinému pravému Bohu!


  Františkův program církve New Age (12.1.2019)

  Františkovo učení a antimisie jsou proti Písmu i Tradici a jsou heretické!
  František používá přirovnání o umělci, který tvoří mozaiku z různých barevných kamínků. Tím dává na stejnou rovinu křesťanství s pohanstvím. Dává na stejnou rovinu výkupnou Kristovu smrt na kříži s pohanskými oběťmi dětí Molochovi a démonům. To je neslučitelné a heretické!
  Je jasné, že František je apostata a heretik, a proto i neplatný papež!


  Reakce na komentář kard. Müllera (11.1.2019)

  Bez pravdivého pokání církve v oblasti víry se morální zvrácenosti nevykoření!
  Citace: „Nesmíme příčinu zločinu... svádět (ani) na společnost...“
  Odpověď: Objevil se nový fenomén: děti (8-15 let) znásilňují děti (4-8 let). Za rok 2018 bylo v Anglii 40 000 takových případů. Dokonce 2626 přímo ve škole. Kdo je vinen? Děti? Anebo společnost, která zavedla tzv. sexuální výchovu a už od mateřských škol navádí na gender-kursech a trénincích děti k zvrácenému chování? Rodiče tato společnost, o níž Vy tvrdíte, že nenese vinu, nutí na základě instrukcí ministerstva a OSN, ale i prostřednictvím zákonů, aby vlastní děti demoralizovali onanií už od nejútlejšího věku. Rodiče, kteří to odmítají, jsou obviněni, že porušují práva dítěte a hrozí jim jeho odebrání. Taková společnost nese plnou vinu za morální zločiny!
  Hlavní vinu však nese církev, která zradila své poslání a odmítá pokání!


  Slovo života – Ř 6,22 (13. 1 – 27. 1. 2019)

  „Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.“


  Rozjímání nad Ř 6,22

  Podmínkou osvobození od hříchu je, že se stáváme služebníky Božími. Originál opět uvádí slovo „otroky“. Vyjádření „otrok“ se používá v 6. kapitole listu k Římanům velmi často. Na jedné straně je zde realita otroctví hříchu. To znamená, že i když se chce člověk vlastními silami z otroctví dostat, nejde to. Z tohoto druhu otroctví se člověk nejenže nedostane vlastní silou, ale ani žádnou jinou, jedině Boží silou, a tu Bůh dává za jednu podmínku – že člověk se cele vydá Bohu. Znamená to, že přijímá Jeho přikázání a nechá se vést Božím Duchem, a už ne duchem světa, duchem lži. Toto vysvobození má ale základní podmínku – ztratit svou duši pro Krista a evangelium (Mk 8,35).


  Vianočná manifestácia po mestách Slovenska 2018

  VIDEO>>>


  Nebudete-li činit pokání, zahynete! (Lk 13,3) /otevřený dopis biskupům Německa/ (9.1.2019)

  Vážení biskupové Německa, v této historické době učiňte pravdivou diagnózu stavu německé teologie a přiznejte katastrofální ovoce, které církvi i světu přinesla. Došlo k masovému odpadu od živé víry a k rozšíření herezí popírajících samu podstatu Kristova učení. Důsledkem je hrubé narušení morálních principů i Božích přikázání. Jinými slovy, jde o sebevražedný proces, k němuž vytvořila podmínky právě německá teologie.


  Napomenutí jidášskému biskupovi (7.1.2019)

  Byzantský katolický patriarchát (BKP) vyslovuje veřejné napomenutí před všemi katolíky Maďarska biskupovi Miklósi Beerovi. Veřejnou výzvou podpořil manifestanty proti zákonné vládě, která hájí křesťanství i Maďarsko. Vláda je vystavena velkému tlaku, protože účinně vystupuje proti násilné islamizaci i proti gender-demoralizaci, spojené s kradením dětí a jejich předávání homosexuálům a pedofilům.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Zjevení Páně

  Co je to pokání? Neznamená to roztrhnout svůj oděv nebo posypat se popelem, jak to navenek projevovali lidé Starého Zákona. Pokání nespočívá v zevnějších skutcích, v nichž se nakonec může realizovat i naše pýcha. To však neznamená, že je nemáme dělat. Podstata pokání je v tom, že člověk roztrhne před Bohem své srdce, že ztratí pro Ježíše svou duši. V nás totiž působí síla dědičného hříchu neboli starý člověk, což je vtělený egoismus, s kterým nikdo nemůže vejít do Božího království. Boží nepřítel se nás snaží skrze naše žádosti udržet ve svém temném království. Ale my tam nemůžeme zůstávat. Musíme z něho vyjít, protože je to „krajina stínů smrti“. Zůstaneme-li tam, hrozí nám věčné zavržení.


  Hovoř s Bohem

  Je potřebné se věnovat modlitbě a Božímu slovu. Tam Bůh hovoří, tam nám dává světlo. Máme proto hovořit s Bohem o svých problémech, o své bolesti. Každý den se Mu dívat do očí.


  Přečistá Bohorodička je pro nás vzorem nejvyšší poslušnosti

  Bůh chce od nás svatost a ta spočívá v jedné věci: být jako Maria. Ona řekla: „Hle, jsem otrokyně Pána. Ať se mi stane podle tvého slova.“ (Lk 1,38) Byla poslušná, i když všemu nerozuměla. A ona přesto řekla: „Nerozumím tomu sice, ale ať se stane Boží vůle!“ Jak mohla vypadat před Josefem? Ale ona to riziko na sebe vzala. Přečistá Bohorodička je pro nás vzorem té nejvyšší poslušnosti. Ona šlape ďáblovi na hlavu. A my máme být Jejími syny a dcerami. Máme být odvážní jako Ona!


  Vánoční manifestace 2018

  VIDEO>>>  Listy z UA 12/2018

  Slovo života – Ř 6,19 (30. 12. 2018 – 13. 1. 2019)

  „Mluvím názorně z ohledu na vaši lidskou slabost: Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení.“


  Rozjímání nad Ř 6,19

  Apoštol zde ukazuje, že hřích zvláště zneužívá nečistotu a nepravost. Máme se proto radikálně postavit na stranu spravedlnosti. Jsou zde jakoby dva prapory – prapor otroctví zlu, a na druhé straně prapor pravé svobody. V tomto boji je třeba se cvičit v umění, jak bojovat. Především se máme vyhýbat blízké příležitosti ke hříchu, což je známkou pravé pokory a moudrosti. Pokud to není možné, ale z naší strany jsme pro to udělali všechno, pak Bůh dá východisko.


  Skrze víru se Ježíš rodí v našich srdcích

  Jak velmi podstatná je to pravda: Skrze víru se Ježíš rodí v našich srdcích. Kde je tedy ten právě narozený král Židů? Kde je Ježíš? Má být v našem srdci. On má být na prvním místě v našem životě. On má být naším Králem!


  Poděkování Maďarsku za odmítnutí islamizace (27.12.2018)

  Vážený pane premiére, vážení členové maďarské vlády,
  Byzantský katolický patriarchát vám jménem všech upřímných občanů Česka a Slovenska děkuje, že jste se jako David postavili proti Goliášovi. Nepodepsali jste dne 17. 12. 2018 rafinovaný dokument OSN o tzv. uprchlících, který má stejný cíl jako pakt o migrantech, a to islamizaci.


  Pastýřský list na sv. Štěpána (26.12.2018)

  Dnes je druhý vánoční svátek a připomínáme si prvního mučedníka, sv. Štěpána. Obětoval svůj život za Ježíše a cestu spásy – evangelium. Tehdejší církevní hierarchie, která ukřižovala Ježíše, ukamenovala jako prvního Kristova svědka jáhna Štěpána, který byl plný Ducha svatého a pravdy. Duch lži se dnes maskuje za náboženskými termíny, ale prosazuje hereze, které vedou k odpadu od živého Boha! Jediným řešením je pravdivé pokání. Bůh skrze ně zachraňuje před časným, ale hlavně před věčným peklem, a může tak zachránit Česko i Slovensko. Manifestacemi veřejně svědčíte, podobně jako sv. Štěpán, o své věrnosti Bohu a Jeho zákonům.


  Vánoce 2018 - pastýřský list

  Drazí bratři a sestry!
  Rok uběhl, už se nevrátí ani jedna minuta. Opět stojíme před tajemstvím Kristova narození, abychom se s Ním duchovně sjednotili. Před naším duchovním zrakem se odvíjí historie spojená s městečkem Betlémem. Přesvatá Panna a svatý Josef sem přišli z daleké Galileje kvůli soupisu, který nařídil císař Augustus. Blíží se čas narození dítěte, a nikde pro ně není místo. Tím dítětem je slíbený Mesiáš, předpověděný proroky a tak dlouho očekávaný celým lidstvem. Nenašli místo v žádném domě, v žádném útulku, až v betlémské stáji; tam se nám narodil Spasitel, Kristus Pán!


  Vánoční výzva křesťanům a lidem dobré vůle, nejen v ČR (23.12.2018)

  Před Vánocemi svolala OSN do Marrakéše představitele členských států k uzavření tzv. Globálního kompaktu o migraci. Za týden byli znovu svoláni do New Yorku, kde 17. 12. schvalovali pakt o uprchlících a 19. 12. o migraci. Přijetí paktu o uprchlících je zrada českého národa! USA a Maďarsko odmítli!! Je nutné odvolat tento zrádný souhlas k národní sebevraždě, podepsaný v New Yorku!


  Hlavní otázka: Kde je Ježíš?

  Když mudrci z východu přišli do Jeruzaléma, dali jeho obyvatelům otázku: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ (Mt 2,2) Pro obyvatele Jeruzaléma to bylo překvapením. Dívali se jeden na druhého a říkali: „Žádný král se nenarodil.“ Oficiálním králem byl tehdy Herodes, tvrdý vládce.
  Pro nás je však z příběhu o návštěvě mudrců u Heroda hlavní tato otázka: Kde je ten právě narozený král Židů? Tím židovským králem je Ježíš Kristus. Máme se ptát – a to s upřímným srdcem, s upřímnou touhou: Kde je ten král? Kde je Ježíš? Kde se narodil Ježíš? V jeskyni, ve chlévě. Nebylo pro Něj místa.


  Oslavujme Ježíše svým životem!

  Ježíš přichází k nám jako bezbranné dítě – v poníženosti. Přichází k nám také v eucharistii, v kousku chleba – též se ponižuje. Ponížený Ježíš přichází jako host do naší duše. Znovu i tento den Jeho narození chceme přijmout Ježíše pod způsoby chleba a vína s živou vírou do svého srdce, které jsme očistili skrze pokání. Stále máme dělat pokání, abychom dali místo Ježíši, aby mohl přijít k nám, abychom Ho důstojně přijali jako svého Boha a Spasitele.


  B.K.Patriarchát: Co je za zákonem o změně pohlaví? (18.12.2018)

  Ministerstvo spravedlnosti spolu s ochránkyní práv podali návrh zákona, aby děti už od 12 let měly právo oficiálně změnit pohlaví i bez chirurgického zákroku. Jednohlasně tento zákon podpořili Piráti. Už 12leté děvče by tedy mělo mít právo dostat dokumenty, že je chlapec, a opačně. Pokud by před 40 lety někdo navrhl takový zákon, byl by odvezen na psychiatrii, a to v lepším případě. V horším případě by byl souzen za osnování zločinů proti lidskosti a dostal by doživotní trest. Letos před Vánocemi se tím ale čeští poslanci zcela vážně zabývají.


  Proč Ježíš přišel?

  Ježíš přišel, aby nás vysvobodil z hříchů, aby nám otevřel dveře k věčnému životu, k věčné slávě v nebi. Bůh dal svého Syna, aby ten, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Druhá Božská osoba bere na sebe lidskou podobu, stává se člověkem, abychom my se stali Božími dětmi, dědici Božího království.


  Největší čest a sláva

  Kéž vánoční hvězda, která ukázala mudrcům od východu cestu k Ježíši, dává Boží světlo i nám, abychom viděli Ježíše Krista i v našich bratřích a sestrách, kteří upřímně hledají Ježíše a pro Něj i trpí…Vidíme totiž, že kde je živý Ježíš, tam přichází Herodes. Když člověk přijme Ježíše a má živou víru, hned přijde pronásledování, očerňování, psychologický tlak, napětí, nebo zakusí i zkušenost.


  Slovo života – Ř 6,17-18 (16. 12 – 30. 12. 2018)

  „Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno. A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti.“


  Rozjímání nad Ř 6,17-18

  Pamatujme, že pravdivá svoboda je jedině v Kristu. Proto je třeba se na Ježíše obracet nejen modlitbami v době klidu, ale i když jsme vystaveni konkrétním zkouškám. Boj s hříchem je boj nejtěžší, ale vítězství je nejslavnější! Čeká nás koruna věčné slávy. Pokud bojujeme s hříchem v nás, pomáháme tím i jiným k vítězství. Jednak že jim můžeme předat zkušenost, a jednak že jim dáváme dobrý příklad. Před námi apoštolé, proroci, mučedníci bojovali s hříchem a zvítězili nad ním. Někteří v tomto boji prolili svou krev, obětovali život. To jsou pravdiví světci, pravdiví hrdinové, které máme následovat.


  Interview s BKP nejen o Istanbulské úmluvě

  Kéž by skutečně letošní Vánoce byly svátky pokoje a kéž by Ježíši, stojícímu přede dveřmi, otevřeli doširoka svá srdce nejen upřímní křesťané, ale i všichni lidé dobré vůle.


  Odpověď na článek: Chystá se Duka Halíka exkomunikovat? (13.12.2018)

  Ne pan kardinál Halíka, ale Halík už sám sebe herezemi vyštval z církve – stáhl na sebe exkomunikaci latae sententiae. Kardinál může jen na veřejnosti oficiálně vyhlásit stav vyloučení, ve kterém Halík už je! Halík dnes už není křesťanem, tím méně katolickým knězem!


  Neomarxismus neboli cesta do propasti

  Na počátku chci veřejně podpořit pozici zastupitelů Ivano-Frankivské oblastní rady, kteří vystoupili na ochranu rodinných hodnot a na ochranu ukrajinských dětí před propagací zvrácenosti. Analogické žádosti podpořila většina poslanců z jedenácti oblastních a více než padesáti městských a regionálních úřadů. Jsem přesvědčen, že s tímto jejich postojem solidarizují všechny státní orgány místních samospráv naší země. Současně mě, jemně řečeno, udivila pozice vládní zplnomocněnkyně v otázkách genderové politiky, jaká se obrátila na Státní bezpečnost Ukrajiny s požadavkem vypátrat a potrestat iniciátory žádostí zastupitelských rad o ochranu rodinných hodnot. Věřím, že neadekvátní agresivní postoj vládní zplnomocněnkyně členové Kabinetu ministrů Ukrajiny nesdílejí.


  Metanoia – ortopraxe /Advent 2018/ (8.12.2018)

  V současné době duchovního chaosu je třeba mít jasnou orientaci, jaké prostředky vedou k duchovnímu životu – ortopraxi. Mnozí byli pokřtěni, dokonce biřmováni, ale bez obrácení a cesty pokání jsou mrtvými členy církve (srov. Lk 13,3). Ježíš, ač bez hříchu, přijal křest pokání a sestoupil na Něj Duch svatý (Mt 3). Dal nám příklad.
  Obrácení a pokání jsou základy ortopraxe.


  Advent 2018, metanoia – ortodoxie (5.12.2018)

  Proč je církev v současné době v tak hluboké krizi? Velkou vinu na tom má aggiornamento Jana XXIII. a postkoncilní duch. Co by proto v této době adventní, v době pokání, měli konat biskupové, kněží a řeholníci? Měli by se oddělit od duchovní otravy aggiornamenta i pokoncilního ducha, prosazujícího hereze, ničící podstatu křesťanství.
  Bylo by velmi užitečné, kdyby biskupové a kněží nejlépe od ambonu v některou neděli adventní veřejně obnovili svůj křestní slib


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek svatého Mikuláše

  Svatý Mikuláš se narodil kolem roku 270 v pobřežním městě Patara v dnešním jižním Turecku zbožným rodičům. Byl jedináčkem. Přestože rodina měla velký majetek, který by mu zabezpečil lehký a spokojený život, chlapec již od dětství projevoval touhu kráčet po cestě křesťanské dokonalosti.
  Tento svatý je v celém křesťanském světě známý svými skutky milosrdenství, především tím, který prokázal třem dívkám. Protože miloval Boha nadevše, nezůstával netečný ani k lidské bídě a utrpení. Jeho vztah k Bohu se projevil i v boji za čistotu víry.


  Advent 2018, církev nemá papeže! (3.12.2018)

  Katolická církev nemá papeže. Je stav sede vacante. Dle Písma i dle církevní nauky heretika nesmí nikdo poslouchat, protože je vyloučen z Kristovy církve. V Adventu, v době pokání, opakovat v liturgii: „V jednotě s naším papežem Františkem“ je buď přetvářka, anebo vědomá jednota s heretikem. V této adventní době 2018 přišel den, kdy Pán už mnohým vložil na srdce: „Dost bylo přetvářky!“ Každému je dnes jasné, že Bergoglio jako heretik není papežem! Katolická církev dnes nemá právoplatného papeže! Je stav sede vacante!


  Poďakovanie poslancom Národnej rady (3.12.2018)

  Vážení poslanci,
  týmto ďakujem vo svojom mene i v mene všetkých kresťanov a Slovákov všetkým Vám, odvážnym poslancom, ktorí ste pri hlasovaní týkajúceho sa Globálneho paktu OSN o migrácii rozhodli v prospech Slovenska a jeho záchrany. Bol to ťažký psychologický, politický, ale hlavne duchovný boj každého z Vás osobne. Rozhodli ste, že Slovensko nepodpíše tento sebazničujúci pakt, pretože odporuje národným záujmom a bezpečnosti národa. V opačnom prípade by to bola smrteľná rana našim cyrilometodským koreňom, duchovnému pokladu našich otcov, dedov a pradedov. Konali ste zodpovedne za seba i za budúce generácie Slovákov. Patrí Vám naša aj ich vďaka. Môžete úprimne zaspievať slová slovenskej hymny: „Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú…“


  B.K.Patriarchát poslancům KSČM (2.12.2018)

  Rozhodně mnohé řadové členy KSČM i voliče tento postoj klubu šokuje. Podobně jako i to, že se mezi poslanci KSČM našel i takový, který se přímo podepsal pod návrh zákona o homomanželství. Nese to s sebou, jak víte, drastické odebírání dětí z řádných rodin, což v praxi realizuje Istanbulská úmluva pod rouškou prevence domácího násilí. Odebrané děti jsou dávány k tzv. adopci „homomanželům“.


  Odpověď na Holubův pastýřský list (1.12.2018)

  Holub na začátku letošního Adventu nepřipravuje cestu k pokání. Svým pastýřským listem, skrytě propagujícím amorální gender, vede ovce na scestí. Nevede je pokáním k věčnému životu, ale lživou manipulací do věčného zavržení!
  Holub manipuluje frází, že v otázce genderu „je třeba odlišovat, ale ne oddělovat“. Tato fráze ve skutečnosti propaguje podstatu amorálního genderu, a to odlišování tzv. biologického pohlaví od sociálního. Tvrzením „ne oddělovat“ potvrzuje tzv. právo na legalizaci sodomie, transsexualismu a jiných sexuálních zvráceností, které Písmo svaté jasně nazývá ohavností a za které přišel na sodomity oheň z nebe (srov. 2Pt 2,6, Jud 7). Rovněž svou manipulací Holub právě v současné době sleduje paralyzování nutné ochrany před zaváděním autogenocidních mechanismů Istanbulské úmluvy.


  Slovo života – Ř 6,16 (2. 12 – 16. 12. 2018)

  „Nevíte snad, že když se někomu vydáváte za služebníky, abyste ho poslouchali, pak jste služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti, nebo poslušnosti ke spravedlnosti?“


  Rozjímání nad Ř 6,16

  Tento verš z Písma ukazuje na hlubokou pravdu o poslušnosti, jejímž ovocem je věčný život v nebi, anebo věčná smrt v pekle. Žádný člověk, který neslouží cele Bohu, není svobodný, ale je otrokem dědičného hříchu, který je v něm. Dědičný hřích neboli ložisko lži a zla ve svém nitru poslouchá automaticky. Zatemňuje mu rozum a oslabuje vůli, takže člověk nesnáší pravdu o sobě, odmítá skutečné dobro a nechce sloužit Bohu ani zachovávat Jeho přikázání.
  Základní otázka: Koho poslouchám a komu sloužím? Hříchu? To vede k smrti věčné.
  Poslouchám Boha a sloužím Mu? To vede k ospravedlnění od hříchu a k věčnému životu!
  Život je krátký. Nevíš den ani hodinu své smrti. Buď moudrý! Sloužit Bohu znamená kralovat!  Listy z UA 11/2018

  Istanbulská úmluva a pedofilie (28.11.2018)

  Někteří naivně říkají, že Istanbulská úmluva nemá nic společného s kradením dětí. Kde ale pedofilové vezmou děti k realizování své „sexuální orientace“? Kteří rodiče jim je dají? Žádní! Proto je tu osvědčený mechanismus tzv. prevence domácího násilí, zaváděný Istanbulskou úmluvou. I nejmenší děti jsou takzvaně preventivně(!) kradeny rodičům a následně dávány do tzv. adopce těmto sexuálním deviantům! Podle ženské lobby už nepůjde o zneužívání dětí, ale pouze o realizaci „sexuální orientace“. Toto jsou zločiny proti lidskosti! To si má Česko schválit?


  Co řekl prezident Lukašenko o tzv. domácím násilí (28.11.2018)

  „Všechno je to hloupost, převzatá ze Západu. Nemusíte se bát, buďte klidní, my budeme vycházet výlučně z vlastních zájmů, z našich běloruských, slovanských tradic a z naší životní zkušenosti. Kdosi cosi plácne o tzv. domácím násilí, dnes je to na Západě módní fráze, a přitom tam brzy žádné rodiny nebudou. Chlap se žení s chlapem anebo se za něj vdává. A děti nemá kdo rodit. A my od nich máme přebírat, jaké mají být normy chování v rodině?!“ Prezident Běloruska těmito slovy zkritizoval nesmyslný návrh zákona Ministerstva vnitra k zavádění sankcí za tzv. domácí násilí. Ministerstvo následně návrh odvolalo.


  Výzva poslancům ze strany Pirátů (28.11.2018)

  Vážení poslanci, vám byl dán hlas voličů, a to především mladých, abyste dnes mohli rozhodovat o jejich budoucnosti. Proč vás mladá generace volila? Viděla ve vás určitou radikální změnu, která byla dána už názvem vaší politické strany. Mladí lidé se kriticky dívají především na tzv. politickou korektnost, která mnohdy zrazuje přímé a pravdivé principy a nedovede jasně a radikálně rozlišit zlo od dobra a lež od pravdy. Mocipánové dnes chtějí k likvidaci českého národa prosadit Istanbulskou úmluvu a homomanželství. Vy, jako odvážní Korzáři, byste jim to měli překazit jako první. Věříme, že nezklamete!


  Epikléze /4. část: Epikléze – chrám a ikonostas/ (26.11.2018)

  Biblickým modelem pro křesťanský chrám je vize daná Bohem (Mojžíšovi). Byla zrealizovaná na Jeruzalémském chrámu. Základní strukturu tvoří velesvatyně, kde je zvláštním způsobem přítomen Bůh, svatyně, kde kněží přinášeli oběti Bohu, a místo pro lid.
  Základem potřebné reformy dnes je vrátit liturgický postoj kněze tak, jak tomu bylo v celé historii, a to, čelem ke svatostánku – k duchovnímu centru chrámu.


  Epikléze /3. část: Epikléze – prožívání v liturgii/ (25.11.2018)

  Epikléze je vzývání Ducha svatého, aby sestoupil na nás a také na předložené dary.
  Znovu si uvědomí realitu Boží všemohoucnosti a třikrát pronese Boží jméno Jehošua. Při prvním vzývání se opět obrací k Bohu s vyznáním: Tys mě stvořil a udržuješ v existenci. Při druhém: Ježíši, Tys mě vykoupil svou smrtí na kříži. A při třetím vzývání Jména Božího (Jehošua) si uvědomí, že Duch svatý svou všemohoucností působí nyní tajemně proměnění (konsekraci).


  Epikléze /2. část: Duch svatý a epikléze/ (22.11.2018)

  Ježíš před svou smrtí, než na kříži obětoval své Tělo a Krev, ustanovil, aby tato Jeho oběť kříže byla přinášena Bohu na odpuštění hříchů. Symbolické oběti za hříchy, kdy byla obětována krev a život obětních beránků v Jeruzalémském chrámu, ztratily význam. Ježíš je tím pravým Beránkem, který na sebe vzal hříchy světa (J 1,29). Ježíš před dokonáním této své oběti kříže ustanovil novou oběť, která je zároveň novou smlouvou (Mt 26,26) na odpuštění hříchů. Při poslední večeři vzal chléb a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává.“ Pak vzal kalich s vínem a řekl: „Toto je krev má nové smlouvy, která se prolévá ... na odpuštění hříchů.“


  Epikléze /1. část: Rozdíl mezi východní a západní liturgií/ (21.11.2018)

  Východní liturgie sv. Basila Velkého i sv. Jana Zlatoústého (4. století) obsahuje epiklézi. Epikléze je i v jiných východních ritech. Vychází přímo z apoštolské tradice.
  Jaký je rozdíl mezi západní a východní liturgií? Západní liturgie byla radikálně upravena na II. vatikánském koncilu. V rámci úprav byly místo jednoho kánonu stanoveny čtyři. Předkoncilní latinská liturgie neměla v kánonu žádnou zmínku o Duchu svatém. Upravená koncilní liturgie už zmínku o Duchu svatém má, je však zařazena ještě před slova ustanovení (konsekrační slova). Na rozdíl od toho, východní liturgie obsahuje tzv. úpěnlivé vzývání Ducha svatého, neboli epiklézi, a to až po slovech ustanovení.


  Nedůvěra vedení KDU-ČSL

  V pátek 23. 11. 2018 bylo pod tlakem provedeno hlasování o vyslovení nedůvěry premiérovi. Akce se nepodařila, premiér zůstává. Avšak ještě na tentýž večer už byla připravena nátlaková manifestace, aby byl nucen odstoupit. Co to má znamenat? Zákonně zvolený premiér musí odolávat podlému očerňování v médiích, poslanci se musí sejít k hlasování o tzv. nedůvěře, a když se tento nátlakový pokus nepodaří, jsou tu konány další nátlakové akce k jeho odstranění!


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Krista Krále

  Slavíme svátek Krista Krále. Prosme tedy společně: „Přijď, Pane, a ujmi se vlády v mé duši, v mé rodině, v mém národě. Ať přijde Tvé království! Nechť bude Tvá svatá vůle, jak se modlíme v Otčenáši, v našem životě! Ať je Tvé svaté jméno, které je dnes lidmi tak zhanobeno a všemožným způsobem popliváno, oslaveno! Amen.“


  Poslancom Národnej rady SR (21.11.2018)

  Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,
  blíži sa stretnutie v Marrákeši, na ktorom má byť podpísaný „Globálny pakt OSN o migrácii“, presnejšie „Globálny kompakt pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu“. Tento dokument sa rozhodli nepodpísať viaceré štáty: USA, Austrália, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko a mnohé iné sú na ceste k odmietnutiu tohto paktu, pretože priamo ohrozuje ich suverenitu, zotiera rozdiel medzi legálnou a nelegálnou migráciou a predstavuje v dlhodobom meradle veľké bezpečnostné riziká. Vzhľadom na enormné nebezpečenstvo vyplývajúce z dlhodobých následkov podpísania tohto migračného paktu, ako je ohrozenie kresťanskej civilizácie, suverenity SR a bezpečnosti jej obyvateľov, vyzývame Vás, poslancov Národnej rady SR, aby ste prijali záväzné rozhodnutie na zasadaní NR SR o nepodpísaní Globálneho paktu OSN o migrácii. Toto rozhodnutie musí byť záväzné pre celú vládu, na prvom mieste pre ministra zahraničných vecí, pána M. Lajčáka.
  Ide o záchranu Slovenska, jeho suverenity a kresťanskej civilizácie. Postavte sa za Boha a za národ!


  Pseudo-papež likviduje kontemplativní kláštery (17.11.2018)

  Veřejný heretik František Bergoglio vydal k likvidaci kontemplativních klášterů dva dokumenty, jeden ze dne 29. 6. 2016 a druhý z 1. 4. 2018. Samozřejmě vše obalil zbožnými frázemi a pozitivními pojmy. Zřejmě touto církevní globalizací sleduje realizaci svého výroku o přijímání islamistů do každého kláštera a tak postupný přechod z klášterů na muslimské mešity. Užitečnost kontemplativních klášterů v církvi lze přirovnat k funkci srdce v lidském organismu. Bergoglio se rozhodl vrazit nůž Tajemnému Tělu církve přímo do srdce. V této historické chvíli vyzýváme všechny kontemplativní řehole, a zvláště řeholi Malých sester Mariiných ve Francii: Oddělte se od heretika a pseudopapeže Bergoglia! Drahé sestry, staňte se v tom příkladem nejen všem kontemplativním klášterům, ale i všem biskupům a kněžím.


  Co je největším dobrodiním?

  Největším dobrodiním je, když nám Bůh dá milost, abychom mohli být tupeni, nespravedlivě podezíráni a káráni, být ponižováni pro Jeho jméno. Tím vším z lásky k nám prošel před námi Pán Ježíš. On byl úplně nevinný. On však všem odpouštěl a za všechny se modlil.
  Jde o jedno – vytrvat s Ježíšem opuštěným, nezůstávat ani v sebemenší hořkosti vůči žádnému člověku, neustále se vzájemně povzbuzovat a připomínat si: Jakého ducha máme mít! Ano, Ducha Kristova, který je tichý a pokorný.


  Úloha muže v rodině

  Muž má být v rodině jako kněz. Má zodpovědnost nejen sám za sebe, ale i za ženu a děti. Později bude mít také vnuky, pravnuky. Příkladem je Abrahám: on uvěřil a Bůh dal skrze něj požehnání celému jeho pokolení. Rodina – to je vaše diecéze, to je vaše farnost. Zodpovídáte především za duše členů své rodiny. Muž má být hlavou ženy, hlavou rodiny. Bůh muži dává určitou zodpovědnost i určitou autoritu. A proto je třeba učit se bojovat proti lži, učit se pravé moudrosti, jak řídit rodinu, jak ji chránit. A to není jednoduché.


  Slovo života – Ř 6,13 (18. 11 – 2. 12. 2018)

  „Také nevydávejte své údy hříchu za nástroje nepravosti, ale vydejte se Bohu jako ti, kdo ožili z mrtvých a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti.“


  Rozjímání nad Ř 6,13

  „...nevydávejte své údy hříchu za nástroje nepravosti...“ Co to znamená? Jde zde o kroky praktické víry a následování Krista. Z této víry pak každý získá osobní zkušenost. Samozřejmě jde o určitý boj, určitý přerod či jakousi postupnou duchovní operaci: nemáme už své údy dávat za nástroj nepravosti. Máme naopak své údy dávat místo hříchu Bohu, a to za nástroj spravedlnosti.


  Patriarchát BKP a premiér A. Babiš (17.11.2018)

  Patriarchátu kromě duchovní reformy církve leží na srdci také budoucnost českého národa, a proto se za něj modlíme. Modlíme se i za ty, kterým byla svěřena vláda, jak za prezidenta, tak za premiéra, a to za každého z nich jeden desátek růžence už více než rok denně. Co se týče našeho národa, kromě proseb v každé liturgii se každý třetí týden denně modlíváme za duchovní vzkříšení českého národa tzv. prorockou modlitbu inspirovanou 37. kapitolou proroka Ezechiela. Tato modlitba úpěnlivých proseb a víry trvá více než hodinu.


  Budou homo-manželství? I ty rozhodneš! (17.11.2018)

  V parlamentu dne 14. 11. 2018 proběhla diskuze a nyní se čeká na další už s hlasováním o zákonu o homo-manželstvích. Podle svědectví angažovaných křesťanů je po přípravné diskuzi „pro“ a „proti“ asi půl na půl. To je však tragédie! Navíc je realitou, že homolobby obsadila celý balkon parlamentu. Najatí aktivisti tleskáním a hlučnými projevy manipulovali výsledek diskuze. Před parlamentem stál jeden horlivý křesťan s transparentem „Chraňte tradiční rodiny. Děti nejsou rukojmí!“. Někteří poslanci na to reagovali velmi pozitivně, ale zároveň se ptali, kde jsou ostatní, proč je sám. On odpověděl, že ostatní se modlí. Je třeba se modlit, ale také je třeba přijít a modlit se přímo před parlamentem a dát se slyšet na jeho balkónu. Jde o mimořádně vážnou věc! Týká se každého současného i budoucího otce a matky a každého českého dítěte.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek svatého Josafata

  Svatý Josafat, křestním jménem Jan, se narodil v roce 1580 ve Volodymyru na Ukrajině. Jednou v chrámu sv. Paraskevy, kam přišel ještě jako malé dítě spolu s rodiči, spatřil ikonu ukřižovaného Ježíše. Chlapec se své matky zvědavě zeptal, co ta ikona představuje. Když mu vysvětlila, že je to Spasitel světa, který z lásky k lidem sestoupil z nebe na zem a zemřel za ně potupnou smrtí, aby je zachránil před věčným zavržením v pekle a otevřel jim bránu do nebe, chlapec zahořel k Ježíši upřímnou láskou. Svému příteli později řekl: „V té chvíli jsem ucítil, jak z boku Ukřižovaného vylétla hořící jiskra a spadla do mého srdce.“


  Mučedníci šli na smrt, protože milovali Boha

  Někdy Bůh dělá zázraky, a někdy se člověk ocitne v totální bezmocnosti.
  V životech svatých čteme o různých zázracích, které Bůh učinil na mučednících. Některé položili na rozpálený rožeň, a nic se jim nestalo, nebo je hodili divé zvěři, a ta jim neublížila… Ale nakonec jim i tak sťali hlavu.
  Mysleli si snad mučedníci, že Bůh pro ně nemůže více dělat zázraky? Ne! Jim nešlo o senzaci.
  Nezajímalo je, zda je Bůh zachrání nebo ne. Oni šli na smrt, protože milovali Ježíše.


  Bible a morálka (7.11.2018)

  Život je zkouška, v níž se rozhoduje o šťastné či nešťastné věčnosti. Největší realitou je smrt. Smyslem života není honba za smyslovými požitky, tím méně stát se jejich otroky. Smyslem života je hledat pravdu, milovat ji, obětovat se za ni a třeba za ni i umírat. Vtělená Pravda je Ježíš Kristus, Jednorozený Boží Syn. My, kteří jsme přijali Pravdu, Ježíše, se stáváme adoptivními (druhorozenými) Božími syny a dcerami. (srov. J 1,12) Bůh chce, abychom zachránili svou duši pro věčnost. (srov. Mk 8,35, J 12,24). Vcházíme-li aktivně do duchovní jednoty s Ježíšem, máme sílu stavět se proti ložisku zla v nás i proti systému lži ve světě a také proti duchu lži, ďáblu. (srov. Jak 4, 4-8) Ježíš je Cesta (J 14,6). Na této cestě nám Bůh dal zákony a přikázání, jejichž zachovávání je spojeno se zapíráním sebe sama a následováním Ježíše. (Mt 16,24)


  Manifestácie za ochranu rodiny po mestách Slovenska Sedembolestnej Panny Márie 15.9.2018

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 6,11 (4. 11 – 18. 11. 2018)

  „Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši.“


  Rozjímání nad Ř 6,11

  Tento verš z 6. kapitoly listu Římanům je opět tajemstvím. Podmínkou jeho odhalení je živá víra a chození ve víře, tedy realizování pravdy víry. Vidíme, že pro počítání ve víře s duchovními zákony je nejpodstatnější jednota s naším Pánem Ježíšem Kristem, protože ony platí jenom v Něm. V Jeho smrti na kříži a v Jeho slavném vzkříšení, tam je vítězství nad hříchem. Proto je důležité, abychom měli osobní vztah ke Kristu ukřižovanému a vzkříšenému. Křtem jsme byli ponořeni do Kristovy smrti a Jeho vzkříšení a v čase máme ve víře tyto pravdy realizovat: v Kristu Ježíši jsme mrtvi hříchu a živi Bohu!


  Kající a prosebné procesí za záchranu českého národa v den 100. výročí vzniku ČSR

  VIDEO>>>


  Liturgie a liturgický prostor (1.11.2018)

  Na II. vatikánském koncilu byla vytýčena liturgická reforma. Liturgický jazyk – latina – byl zrušen a byl zaveden mateřský jazyk. Před liturgickou reformou byl kněz obrácen tváří ke svatostánku a za ním stál lid. V tomto postoji se mohl lépe soustředit na prožívání tajemství Nejsvětější oběti a rovněž nerušil v soustředěnosti ani druhé, protože neupoutával pozornost na sebe. V mnohých případech byl svatostánek dán do boční kaple. Tím byl narušen biblický model chrámu – velesvatyně, svatyně a místo pro lid.


  Boží zákony chrání celou společnost

  V současné době jsou často prosazovány různé nemorální a antikřesťanské zákony. Přesto však národy ovládla lhostejnost a slepota. Boží zákony chrání celou společnost, rodinu i bezbranné lidi, proto je potřebné, aby tu byl někdo, kdo se za ně postaví. Když se Makabejci bránili zavádění pohanských zvyklostí a zákonů, Matitjáš provolával po městě: „Každý, kdo horlí pro Zákon a zachovává smlouvu, ať jde za mnou!“ (1Mak 2,27)


  Michael Faraday – věřící vědec

  Michael Faraday byl člověkem, který vynalezl dynamo. Zemřel v roce 1867. Byl silně věřící. Ptali se ho, jaké má představy o tom, co bude po smrti. Říkal, že nemá žádné představy, že on má jistotu. Ocitoval Písmo z listu Timoteovi: „Vím, komu jsem uvěřil.“ (2Tim 1,12) A dodal: „Já mám jistotu, jsem si jist. Po smrti půjdu do náruče Ježíšovy. Já věřím Božímu slovu.“  Listy z UA 10/2018

  Biskupská synoda a list apoštola Petra (31.10.2018)

  František Bergoglio, přestože je heretik, na němž spočívá anathema, a propagátor sodomie, se vehementně prezentuje jako platný nástupce apoštola Petra. To, že nemá Ducha Kristova, ale ducha antikrista, dokazuje svou linií cílevědomého vtělování sodomie do církve a neústupným prosazováním islamizace. Posledním jeho průlomem bylo, že si pečlivě vybral delegáty na biskupskou synodu, aby tak, zatím napůl skrytě, prosadil legalizaci sodomie v církvi.


  Biskupská synoda a LGBTQ (30.10.2018)

  Závěrečný dokument je proti Písmu i dvoutisícileté Tradicí církve! Je heretický!


  Biskupská synoda vyhrotila schizma – jaké je řešení? (29.10.2018)

  Závěrečným dokumentem biskupské synody v Římě, vyhlášeným 27. 10. 2018, došlo v církvi k legalizaci sodomie, před níž Písmo svaté varuje trestem věčného ohně (2Pt 2,6). Tím vyvrcholila vnitřní schizma v katolické církvi. Odpadlická hierarchie zúčastněná na synodě tak zakotvila do dokumentu veřejnou vzpouru proti Bohu a Jeho přikázáním. Hlavním iniciátorem vzpoury je pseudopapež František Bergoglio, který okupuje úřad nezákonně, chrání a dosazuje na nejvyšší místa sexuální zvrhlíky.


  Anathema na biskupskou synodu (28.10.2018)

  Ve dnech 4.-28. 10. 2018 proběhla v Římě biskupská synoda o mládeži. Závěrečným dokumentem ze dne 27. 10. 2018 církevně legalizovala LGBTQ. Zrušila tím hřích, Boží přikázání a zavedla antimorálku. Odmítla základní podmínku spásy – pokání – a plivla do tváře našemu Spasiteli, Pánu Ježíši Kristu!
  Byzantský katolický patriarchát tímto v autoritě apoštolské a prorocké vyhlásil dne 28. 10. 2018 anathemu: Všichni členové biskupské synody, kteří schválili závěrečný dokument, jsou dle Gal 1,8-9 vyloučeni z církve! (anathema sit!).

  VIDEO>>>


  Duhový František a zhanobení kříže (26.10.2018)

  Katolická, ale i světová veřejnost je šokována gestem Františka na synodě biskupů ve Vatikánu. František si 17. října zavěsil na krk duhový kříž, na němž je místo Krista už jen duhová symbolika LGBTQ. Přítomní biskupové a kardinálové si po jeho příkladu rovněž pověsili duhové kříže na krk. Demonstrovali tím jednotu v prosazování deviace LGBTQ spolu s Františkem. Každý ví, co symbol duhy dnes znamená. Nikoho by už asi nepřekvapilo, kdyby závěrem synody byl vatikánský gay pride.


  POZVÁNKA NA KAJÍCÍ A PROSEBNÉ PROCESÍ ZA ČESKÝ NÁROD

  VIDEO>>>


  Členové parlamentu, volte život, ne smrt! (25.10.2018)

  Vážení poslanci, neratifikujte Istanbulskou úmluvu a nepřijímejte zákon o manželství homosexuálů! Istanbulská úmluva je spojena se spuštěním mechanismu GREVIO, s kradením dětí a předáváním jich homosexuálním pseudorodinám. Gender ideologie diskriminuje většinu obyvatel a vede k degeneraci jedince, rodiny a společnosti. Zločiny a škody na českém obyvatelstvu, vyplývající z gender ideologie, by nebylo možné finančně ani vyčíslit.
  Každý z vás poslanců bude skládat účty před svým národem, ale také v hodině smrti před Bohem. Zda vybereš pro sebe život, či smrt, rozhodneš tím, co dnes vybereš pro národ. Odmítni smrt!


  Kritika článku Dana Drápala „Piťha a proroci“ (25.10.2018)

  Dan Drápal reaguje na aktuální informační vlnu, kterou vzbudilo kázání katolického kněze a profesora Petra Piťhy. Drápal svým článkem však lidi, kteří se nechali kázáním vyburcovat ze spánku smrti, paralyzuje.
  Tyto dny se v parlamentu rozhoduje o legalizaci sňatků homosexuálů, což s sebou automaticky nese krádeže dětí rodičům pro tzv. homo-adopci. Bezprostředně to souvisí s Istanbulskou úmluvou, jejíž důsledky jasně odmaskoval profesor Piťha.


  Třetí kající a prosebné procesí za národ v Příkazích a v Olomouci

  VIDEO>>>


  Úspěch misie - obrácení duší závisí na smírných obětech

  Jaká je to škoda, že těm, kdo trpí, se nehlásá, aby obětovali své utrpení, aby se stali smírnými oběťmi za druhé, že se jim neřekne, že na nich závisí úspěch misie, protože jde o duchovní boj. Naopak, spoléhá se na zevnější psychologické působení, které lze snadno nacvičit. To však nefunguje. I když bude kazatel říkat krásné věci, lidé se budou na něho dívat jako na blázna, anebo ho ocení: „Ten dovede krásně mluvit.“ Ale nikdo se nezmění. Proč? Protože je to jenom psychologické působení.


  Každý, už i malé dítě cítí, že zemře

  Každý, už i malé dítě cítí, že jednou přijde smrt. Uvědomí si: „Dědeček, babička zemřeli – i já jednou zemřu. A co bude potom?“ Odpověď je velice jednoduchá: potom bude nebe nebo peklo. To není žádná vysoká teologie. A rozumný člověk se ptá dál: „A co je potřebné k tomu, abych se dostal do nebe?“ Bible dává odpověď: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.“ (Řím 10,9) Pak člověk musí vytrvat v pravé víře, v pokání a věrnosti Pánu až do smrti.


  Slovo života – Ř 6,7-8 (21. 10 – 4. 11. 2018)

  „Neboť kdo zemřel, je ospravedlněn od hříchu. Jestliže jsme tedy s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít.“


  Rozjímání nad Ř 6,7-8

  Co znamená výrok „kdo zemřel, je ospravedlněn od hříchu“? V tomto textu se nemyslí fyzická smrt, ale duchovní zemřítí síle hříchu, která ovládá člověka. Proto je řečeno, že takový člověk je od hříchu osvobozen. Čili kdo s Kristem duchovně zemřel, je ospravedlněn, ale zároveň i osvobozen z otroctví hříchu.


  Jak reagujeme, když přijde zkouška?

  Naše hříchem porušená přirozenost je v postoji vzpoury vůči Bohu i bližním. Co to jen je v lidském srdci? Je to tajemství hříchu v nás, tzv. starý člověk (dědičný hřích), který se projevuje nevěrou zejména tehdy, když přijde zkouška, a to i přesto, že člověk viděl Boží zázraky, ba zažil Boží pomoc i ve svém vlastním životě.


  Manifest mládeži proti amorálnosti (17.10.2018)

  Jedno z důležitých hesel zní: Člověka dělají člověkem dobré zásady. Tedy v našem životě nestačí prožít obrácení, je nutné přijmout i zdravý životní styl, který vychází z Kristova evangelia a za kterým je Duch pravdy. Dnes nejen pasti, ale i tlaky jsou tak silné, že obstát v tomto boji a žít pravdivě křesťanství, znamená počítat s duševním, ale i s fyzickým mučednictvím. To vyžaduje hrdinství!: Postavit se proti systému světa, který zneužívá masmédia, internet, a dokonce i školní osnovy s cílem demoralizovat člověka od jeho nejútlejšího mládí. Největším hrdinstvím je boj za čistotu srdce! Ano, čeká vás boj, zákeřný boj s ložiskem zla v nitru každého z vás, boj se systémem zla ve světě i boj s démonskými silami. Ježíš je však s vámi, i vy buďte s Ním! Jen ten miluje v pravdě Ježíše, kdo Ho přijal jako svého Spasitele a Pána a zachovává Jeho přikázání. Vy se staňte kvasem žitého evangelia! Upřímně hledejte spásu, postavte se proti zločinům a zlu, které vede k časné i věčné autogenocidě lidstva. Buďte pravdivými Kristovými svědky – martyrés!


  Svatováclavská iniciativa, Praha 28.9.2018 /dlouhá verze/

  VIDEO>>>


  František dešifroval démony aggiornamenta II.Vaticana (14.10.2018)

  František v kázání dne 12. 10. 2018 dešifroval aggiornamento, tedy ducha světa v církvi, přicházejícího se zdvořilými démony, nebezpečnějšími než zjevná posedlost. František tak odmaskoval koncilní aggiornamento. Touto odbornou diagnózou ukázal, že za II. vatikánským koncilem není Duch svatý, ale zdvořilí démoni ducha světa! Ovoce už dnes vidíme. Františkovo odhalení je skutečně revoluční! Doposud se nikomu nepodařilo ducha koncilního aggiornamenta tak přesně rozšifrovat! Je šokující, že František dne 14. 10. 2018, po tomto geniálním odhalení ducha II.Vaticana, kanonizoval Pavla VI.! Kanonizoval tím démony aggiornamenta!


  Biskupská synoda, „Moudrost času“ je abdikace Františka (14.10.2018)

  Na biskupské synodě má být 23. 10. 2018 zahájen globální projekt „Moudrost času“. Bylo by na místě, aby pod tímto názvem bylo prosazeno odstoupení Bergoglia a započetí obrodného procesu církve, iniciovaného arcib. Viganem.
  „Moudrost času“ je abdikace Františka a obroda církve! Musí nastat co nejdřív! Pokud se zanedbá i teď, záchranou před věčným ohněm bude už jen rychlý útěk z církevní Sodomy.


  Doba antikrista

  V této apokalyptické době, kdy byl na místo Boha postaven kult lidského ega, se dnes nacházíme. Toto zbožštění ovšem nepřináší člověku štěstí, ale vede ho po šikmé cestě do sebezničení časného i věčného. Člověk, který se stane otrokem vášní, nechce přijímat objektivní pravdu o tom, že koná zlo, o tom, že si sám škodí a že škodí i druhým. Tato kultura smrti, která odmítá Boha a Jeho zákony, odmítá nazývat hřích hříchem, zlo zlem a ničí všechny morální principy. Žijeme v době, kdy jsou morálně devastovány děti už v mateřských školkách, a školství, místo toho, aby připravovalo k životu, demoralizuje a programuje smrt. Kultura i všechna masmédia jsou ve službách ducha lži. Opakuji: jsme v době apokalyptické.


  Strategie „papeže“ Františka, jak odstranit svědky a svědectví (10.10.2018)

  Je už známou věcí, že bývalý papežský nuncius v USA, arcibiskup Viganò, odvážně ukázal na zločiny homosexuální mafie v církvi a postavil se za obrodný proces. Má započít Františkovou rezignací z úřadu. Reakcí Františka však nebylo pokání. Ve svých kázáních v domě sv. Marty začal skrytý útok na arcib. Vigana. Momentálně změnil strategii a pronáší už ryze evangelizační a hluboce duchovní kázání, jako by byl největším charismatikem.
  Uchvacující kázání teď František pronáší proto, aby si vytvořil zevnější image světce a mohl tím účinněji prosazovat homosexualismus a islamizaci k sebezničení církve. Cílem jeho strategie je rozdělit odpůrce, pak už nebude muset odpovědět na otázky a přiznat zločiny homosexuálního lobby, a hlavně – vyhne se rezignaci.


  Svatováclavská iniciativa, Praha 28.9.2018

  VIDEO>>>


  Kdo je pokorný?

  Takový člověk má odpor k pýše. Nelpí na vlastní vůli. Dovede ztrácet – je jako to pšeničné zrno z podobenství. Trpělivě nese vlastní bídu. Ale bez modlitby a bez umírání sobě toto není možné.
  Všude, kde je, ať doma, nebo jde po ulici, si uvědomuje svá provinění a hned koná pokání: „Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou hříšným!“ To se však člověk naučí až časem. A bez modlitby to nejde. To tedy znamená, že musíme věnovat dostatek času modlitbě.


  Kající a prosebné procesí za národ

  VIDEO>>>


  Jaký je skutečný cíl biskupského synodu? (7.10.2018)

  Od 3. do 28. 10. 2018 probíhá v Římě Synod biskupů o mládeži. Synod ve skutečnosti sleduje vtělení i realizaci herezí a ducha Amoris laetitia, která otvírá dveře legalizaci homosexualismu v církvi. Hlavním iniciátorem je František.
  Synod nereaguje na potřebu, kterou je vytvoření takových podmínek pro katolickou mládež, aby se mohla vymanit z demoralizačního vlivu světa. Citace z dokumentů synodu: „Otázky tělesnosti a pohlavnosti jako dimenze, které nelze zadržovat, nýbrž doprovázet v rámci osobnostního rozvoje...“ Tento výrok je potvrzením toho, že když svět táhne katolickou mládež do morální stoky, synodní otcové ji nezadržují, ale pouze doprovázejí, a to ne v rámci Božích přikázání, ale tzv. osobnostního – subjektivního rozvoje, včetně homosexuality a jiných deviací.


  Má František ducha antikrista? (6.10.2018)

  František navštívil v září 2018 Pobaltské země. V současnosti je však pod tlakem světové veřejnosti kvůli nezodpovězené otázce týkající se homosexuálních zločinů na nejvyšších místech v církvi. On mlčí a tyto zločiny nejen chrání, ale navíc i prosazuje a nepřímo útočí na ty, kteří žádají, aby se od nich církev očistila.
  František používá k prosazení homosexualismu a autogenocidy církve antikristovskou metodu pozitivních pojmů. Zneužívá dokonce Písmo svaté, a to i nejcitlivější moment – Kristův testament z kříže, odevzdání matky učedníkovi.


  Slovo života – Kol 3,1-3 (7. 10 – 21. 10. 2018)

  „Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.“


  Rozjímání nad Kol 3,1-3

  Výrok Boží je dále spojen s výzvou: „Proto hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.“ Doslovný překlad zní: „intenzivně usilujte o reality, které pocházejí shůry“. A dále je řečeno, že na ně máme myslet a ne na klam světa. Samozřejmě, že my musíme myslet i na pozemské věci, když máme hledat a plnit vůli Boží. Ale máme na ně myslet ne v  duchu světa, ale z perspektivy věčnosti, a to je velký rozdíl. Věci mají sloužit nám, a ne my věcem. My máme sloužit Bohu, a proto musíme myslet na to, co je nad námi.


  Odpověď na homilii Františka o ďáblovi a pokrytcích (4.10.2018)

  František kázal při ranní mši v kapli domu sv. Marty o ďáblovi a pokrytcích. V současné atmosféře tak nepřímo, ale jasně za pokrytce označuje arcib. Vigana a ty biskupy, kteří vyžadují vyšetření homosexuálních zločinů. Sebe spolu s homosexuály staví do pozitivní role hříšníků, kterým Ježíš odpouští.
  František rafinovaně odstraňuje spasitelný strach, aby udržel hříšníky na cestě do záhuby. Lítost je v jeho ústech jen frází, protože ji nespojuje s předsevzetím vyhýbat se hříchu. Je to heretický přístup a hřích proti Duchu svatému! Mluvit o odpuštění a současně se vyhýbat pravdivému pokání je sebevražedné klamání sebe i druhých.


  Odpověď na Františkova kázání z domu svaté Marty (3.10.2018)

  František se zabarikádoval v domě sv. Marty, odkud chrání nejtěžší zločiny v církvi a odstřeluje všechny snahy o prosazení pravdy a obnovy církve.
  Neštítí se hrubě očerňovat člověka, který se s nasazením vlastního života postavil za pravdu. Arcibiskup Viganò vynaložil maximální snahu o započetí pravdivé obnovy církve. Ta je spojena s očistou od nejtěžších zločinů, které likvidují církev zevnitř a pohoršují i lidi mimo ni.


  František contra Viganó
  František k ubití pravdy o zločinech v církvi zneužívá dokonce i modlitbu (2.10.2018)

  Arcibiskup Viganò ukázal na zločiny homosexuální lobby na nejvyšších místech v církvi a vyzývá k pravdivému pokání. František zneužívá papežský úřad a zločince kryje a podporuje. Hlavní povinností papeže je chránit víru a mravy. František víru a mravy autoritativně ničí. A to je zločin proti Bohu i proti církvi.
  František dne 29. 9. 2018 vyzval věřící na celém světě, aby se v měsíci říjnu modlili za jednotu církve proti ďáblu, rozdělujícímu křesťanské společenství. Kdo je podle Františka tím ďáblem? On a homosexuální lobby v církvi, anebo arcib. Vigano a ti, kdo žádají potrestání viníků a očistu církve? Odpověď je jednoznačná.


  Prorokuj nad Amerikou! /+ video/ (1.10.2018)

  Arcibiskup Carlo Maria Viganò, bývalý nuncius v USA, statečně odhalil zločiny homosexuální sítě na nejvyšších místech v církvi. Jeho odvážný krok pohnul ledy.
  Dále však probíhá zákulisní psychologický a duchovní boj s cílem sebezničení Ameriky i ostatních národů podle programu tzv. redukce lidstva. Písmo uvádí: „Náš boj ... je proti démonským silám, které vykonávají světovládu v ovzduší“. (Ef 6,10n)

  VIDEO>>>  Listy z UA 9/2018

  1918-2018 ČR (ČSR) Život, ne smrt! /1. část/ (29.9.2018)

  Je 100. výročí České republiky. Hrozba Dublinu v Bruselu zázračně padla. Absurdní je, že Parlament ČR svobodně odhlasoval k sebezničení národa tzv. Globální kompakt! Tyto dny parlament navíc rozhoduje o uzákonění manželství gayů. Důsledkem by bylo spuštění mechanismu na kradení dětí z jakékoliv rodiny pod frází „prevence domácího násilí“! Ubohé děti! Ubohé matky! Ubozí otcové, dědečkové a babičky! K tomu ještě sílí tlak k ratifikaci Istanbulské úmluvy, která zavádí de facto totéž.
  Kde je kořen tohoto zla, že si lidé odhlasovávají sebevraždu? Nedá se to lidsky vysvětlit, než jedině tak, že to působí ložisko zla v člověku. Lidé se mu dobrovolně podřídili tím, když přijali lež za svou. Stali se démonicky svázanými a pak už páchají sebevraždu svou vlastní i svého národa!


  Upozornění k brožurce napsané pro úřad vlády psycholožkou B. Marvánovou-Vargovou (28.9.2018)

  Autorka brožurky: „Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí: mýty a fakta“ je propagátorkou Istanbulské úmluvy. Má funkci předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí.
  Co znamená prevence domácího násilí? Děti jsou už v mnoha státech kradeny rodičům bez reálné viny, preventivně! Prý by snad v budoucnu mohlo k nějakému domácímu násilí dojít.


  Spása pohanů je jako sázka do loterie

  Synkretismus s pohanstvím je další zločin, k němuž dochází na teologických fakultách. Místo ducha života se tu předává duch smrti. Ten duch smrti, který je v církvi, překrucuje evangelium a hlásá herezi, že všechny cesty – hinduismus, buddhismus, pohanství... vedou ke spáse. To je však lež. Ano, každý člověk má svědomí dané od Boha, ať je to Číňan či Afričan – každý. Každého člověka Bůh stvořil, čili každý by Ho měl v tomto ohledu nazývat svým Otcem. Kristus zemřel na Golgotě za všechny lidi – za všechny. Ale všichni spaseni nebudou. Jen ten, kdo přijme spásu v Kristu. Proto jsme povinni hlásat Krista.


  Proč jsem byl oklamán?

  Ježíš byl obviněn a odsouzen nespravedlivě. A my? Kolikrát nejsme schopni si ani jen před sebou přiznat svou chybu a říct: „Ano, byl jsem oklamán. Chtěl jsem dobro, ale vykonal jsem zlo.“
  Položme si otázku: „Proč jsem byl oklamán? Protože jsem nečinil pokání.“ Když konáme pokání, Bůh nám dává světlo i milost, ale když zůstáváme ve hříchu, pak nejsme schopni tu potřebnou milost v takovém stavu přijmout.


  Odpověď na výhružky kněze Halíka ohledně tzv. sirotků (24.9.2018)

  Parlamentní listy otiskly článek, kde se Tomáš Halík veřejně pustil do kard. D. Duky a dokonce mu vyhrožuje Božím soudem za to, že nechce posloužit k prolomení islamizace do českého národa. Tentokrát má islamizaci posloužit průhledná kauza pod záminkou péče o „sirotky“. Pan kardinál moudře pověděl, že je třeba sirotkům pomáhat, ale v jejich vlastní zemi.


  Slovo života – Ř 6,6 (23. 9 – 7. 10. 2018)

  „Víme přece, že starý člověk náš byl spolu s ním ukřižován, aby bylo umrtveno tělo hříchu, a my už hříchu neotročili.“


  Rozjímání nad Ř 6,6

  Boží slovo říká, že náš starý člověk byl spolu s Kristem ukřižován, aby bylo umrtveno, vyprázdněno (katargéthé) neboli paralyzováno tělo hříchu (soma hamartiás), tedy aby ložisko zla neboli starý člověk v nás byl nečinný – ukřižovaný – a Písmo říká, že to proto, abychom už neotročili (dúleuzin) hříchu. My si ani neuvědomujeme, že jsme otroky hříchu, že nad námi je pán, který se nazývá hřích a který nás drží v otroctví. Myslíme si, že jsme svobodni, ale nejsme, jsme otroky hříchu; svobodný je jen ten, kdo je v jednotě s Kristem. Ježíš nám získal pravou svobodu právě na kříži. A tu svobodu můžeme zakoušet, když jsme aktuálně sjednoceni s Kristem. Pokud jsme s Ním v jednotě, neplatí už zákony hříchu; v jednotě s Kristem je svoboda.


  Arcib. Viganó, diagnóza, koncil (21.9.2018)

  Arcib. Viganó, bývalý papežský nuncius v USA, učinil odvážný krok. Ukázal na šokující skutečnost – homosexuální zločiny na nejvyšších místech v církvi. Kde mají kořeny? Písmo svaté ukazuje, že kořenem homosexuality je: 1) nevěra v pravého Boha, 2) božská úcta k tvorstvu místo ke Stvořiteli: Je nutné kajícně přiznat, že na koncilu nastal historický zlom a my žneme jeho otrávené ovoce. Koncilní a pokoncilní papežové se proti tomuto duchu nepostavili, ale naopak tohoto ducha aggiornamenta se světem prosazovali. Jediným řešením je dnes pravdivé pokání (Mk 1,15). Musí začít abdikací Františka a pokračovat očistou víry a mravů.


  Arcib. Vigano je ohrožen na životě

  Vatikán 12. září 2018
  Portál Church Militant přinesl informaci, že Vigano zanechal testament, v němž jsou dopodrobna sepsaná i jiná odhalení vůči pápeži a jiným prelátům a mají být okamžitě publikována v případě, že by měl přijít náhlým způsobem o život.
  Komentář: Kdo má zájem arcib. Vigana morálně zkompromitovat, očernit, a dokonce ho fyzicky odstranit? On hrdinsky, s nasazením života, s upřímnou touhou po očistě církve odhalil konkrétní preláty a konkrétní zločiny na nejvyšších církevních postech i s požadavkem rezignace samotného Františka. František tyto dny ve svých promluvách nejmenovaně staví arcib. Vigana do role služebníka satanova, žalobníka bratří. Toto je ze strany Františka hřích proti Duchu svatému.


  Byly zveřejněny konkrétní důkazy o Bergogliově vině

  Německý televizní kanál ZDF opakovaně vysílal dokumentární film „Mlčení pastýřů“, který byl natočen v minulém roce a získal ocenění „Prix Evropa 2017“ jako nejlepší evropský dokumentární film.
  Ve filmu je potvrzeno, že když byl Jorge Mario Bergoglio arcibiskupem v Buenos Aires, ignoroval výzvy k spravedlnosti, s nimiž se na něj obracely oběti sexuálního násilí ze strany kněží jeho diecéze. Šest z nich podalo ve filmu interview a vyjádřili se, že nikdy nedostali odpověď na své žaloby adresované Bergogliovi.


  Jak pokračuje vlna reakcí na Viganův dokument?

  Polarizace v Americe roste. K tématu se vyjádřili i další preláti.
  V Evropě ve všeobecnosti přetrvává mlčení včetně Polska. Přerušil ho švýcarský biskup Marian Eleganti, cituji: v otázce biskupů, kteří kryli sexuální skandály „je těžké si představit, že by zůstali ve svých úřadech“. Německojazyčný svět však téma řeší legitimitou homosexuality, resp. snahou o změnu tradičního učení v této oblasti!!!


  Jakou taktiku zvolil František po výzvě k rezignaci?

  Zintenzivnil úsilí o islamizaci Evropy.
  Italská biskupská konference s papežovým požehnáním přijala kolem padesáti imigrantů z lodi Diciotto a ubytovala je v církevním zařízení v Rocca di Pappa. Několik desítek z nich okamžitě zmizelo bez identifikace. To hovoří za vše.


  Krátká rekapitulace pohybu, který v Americe nastal v důsledku dokumentu arcib. Vigana

  1) 44000 amerických žen – profesorek, řeholnic a jiných žen aktivních v různých katolických spolcích požadují přešetření homosexuálních a pedofilních zločinů a vyvození důsledků.
  2) Američtí muži žádají totéž a od 7. 9. vyhlásili každý pátek půst na tento úmysl až do konce roku.
  3) Americký prezident se k tomu vyjádřil: „Je tak smutné toto pozorovat. Myslím, že to bude mít skutečně negativní následky pro katolickou církev. Pro mne je to smutná událost, protože církev skutečně respektuji.“


  Má Česko přijmout 50 uprchlíků ze Sýrie?

  Novinář z aktuálně.cz dal kard. Dukovi otázku, zda podporuje či nepodporuje přísun 50 uprchlíků, prý sirotků, ze Sýrie do ČR. Kardinál odpověděl, že je třeba jim pomoci tam, kde jsou.
  To byla velmi moudrá odpověď, neboť na Východě, pokud jde o sirotka, širší rodina pokládá za svou svatou povinnost mít ho za vlastního. Vytrhávat sirotka z jeho rodinného a etnického zázemí zvětšuje jeho trauma. A navíc toto zneužívat k prolomení islamizace do ČR, je zločinný manévr.


  Odpověď na dalajlámův výrok „Evropa patří Evropanům“

  Dalajláma ve švédském městě Malmö pověděl: „Evropa patří Evropanům“. Mnozí v Česku se nad tím radují a alternativní média i sociální sítě to s nadšením rozesílají. Samozřejmě ne ze zlé vůle. Logicky z toho vyvozují, že tento výrok je proti masovému přísunu imigrantů do Evropy. Dalajlámovi byl světovými masmédii vytvořen mimořádný image.


  Komu slouží masmédia?

  Musíme vést duchovní boj proti systému světa, který je kolem nás. Je to systém lži. Ježíš mluví o knížeti tohoto světa, kterého nazývá také otcem lži, a ten dnes obzvlášť silně působí skrze masmédia, která jsou jeho nástrojem. Kdyby masmédia s takovým nasazením sloužila hlásání pravdy, evangelia, byl by na zemi ráj. Zatím jsou však bohužel pomocí různých metod zneužita pro službu lži a ďáblu.


  Cesta k osvobození ze závislosti

  Když máme živou víru, máme imunitní systém, který nás chrání od závislosti na hříchu, např. od alkoholismu, narkotik, homosexuality anebo jiných závislostí, které narušují psychiku člověka a za kterými jsou démoni. Jak taková démonizace funguje, je do pevné míry tajemstvím. Cesta k osvobození je velmi těžká. Je třeba ty démony vyhnat tak, jak to dělal Ježíš. A pak musí být skrze osobní pokání uzdravena i duše.


  Situace v „křesťanské“ Evropě dnes

  Starý člověk je jako akrobat. Všechno dovede napodobit, a přesto je nemoudrý. Nepamatuje nakonec, na věčnost. Nepočítá s ní. Nechce se vážně zamyslet nad smrtí, nad Božím soudem…
  Jen se podívejme, jaký je duchovní život v orientálních náboženstvích spojených s meditacemi – je to vtělená pýcha. Člověk dovede hrát před druhými komedii, zevnějškově se usmívat a přitom je„na výbuch“. Pod maskou úslužnosti se kryje žárlivost, závist, odsuzování. Stačí však jedna krizová situace a všecko z něho vystřelí.


  Co je hřích proti Duchu svatému

  Farizeové nemohli popřít uzdravení a zázraky, které Ježíš činil. Byly očividnou realitou. Zároveň však věděli, že zázraky jsou potvrzením Ježíšových slov a Boží moci, která je za Ním a že je nemohou nijak vyvrátit. Proto s podlostí řekli:„On to činí ve spojení s Belzebulem – knížetem zlých duchů.“ Čili jinými slovy prohlásili, že Pán Ježíš je okultista. Co na to odpověděl Ježíš? „Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno.“ (Mt 12,31) Tedy když působí Boží moc a člověk to připíše démonickým silám, je to hříchem proti Duchu svatému.


  Heretiky ani nepozdravujte! Proč?

  Každý, kdo se postaví za Ježíše, bude pronásledovaný. Toto si máme uvědomit v boji o spásu duší. Každý z nás má být svědkem Ježíše Krista. To znamená, že heretiky nemáme ani zdravit. Člověk by si řekl: „Tak přece nemohu jednat!“ A přesto Boží slovo říká jasně: „Ani je nezdravte!“ Proč? Protože jinak ten duch přejde na nás, zvláště pokud budeme poslouchat, co říkají a číst jejich literaturu. Oni totiž nechtějí slyšet pravdu. Pokud s tím člověk nepočítá a bude se tomu skrze rozhovory otvírat, duch lži mu vrazí nůž do srdce, zviklá jeho víru a zničí jeho vztah k Bohu. Proti lži se bojuje těžko! Proč? Protože člověk si myslí, že přece každý ví, co je pravda… Neví. A, žel, často ani vědět nechce. Pravda sama neprorazí. Za pravdu je třeba bojovat a někdy i život obětovat.


  Slovo otce patriarchy na Povýšení svatého kříže

  Ve čtvrtém století hledala sv. Helena, matka císaře Konstantina Velikého, v Jeruzalémě na Kalvárii svatý kříž, na němž zemřel náš Spasitel. Když jej našla, nechala vystavět baziliku Božího hrobu, do níž uložila část nalezeného kříže. V ten den byl zaveden svátek Povýšení svatého kříže.
  Vzpomeňme příklad panovníka Konstantina Velikého, prvního římského císaře, který přijal křesťanství. Před hlavní bitvou spatřil Konstantin na nebi světelný kříž s nápisem: „V tomto znamení zvítězíš.“ Svým vojákům dal proto připevnit na štít znak kříže a vyzval je, aby také prosili Boha, aby jim ve jménu Ježíše Krista pomohl přemoci nepřátele. A skutečně zvítězili.
  Kdo se sjednotí s Kristem, musí se sjednotit i s Jeho křížem. Když v nás má působit moc Kristova vzkříšení, musí v nás – v naší duši – působit nejprve moc kříže, která nás očisťuje a vysvobozuje z otroctví lži, temnoty a hříchu.


  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /X. část/ Zjevení apoštolům večer za zavřenými dveřmi

  AUDIO>>>


  Kříž – dveře do království Božího

  Máme stát pod křížem jako Maria. My však od kříže utíkáme. Jenže v něm je ukryto požehnání, v něm je ukrytá spása! Až budeme umírat, kříž bude našimi dveřmi do království Božího. Tam spatříme Ježíšovu tvář a On nás přijme do své náruče. Nevíme však den ani hodinu naší smrti. Proto máme být stále připraveni. Co chceme hledat na této zemi? Co si chceme vzít do hrobu? Nevezmeme si nic... Buďme proto moudří. Hledejme nejprve Boží království, počítejme vážně se smrtí.


  Historicko-kritická teologie v seminářích

  V seminářích dnes nevychovávají hlasatele Krista, kteří ukazují cestu spásy, ale skrze historicko-kritickou teologii vychovávají škůdce a heretiky. Učí je, jak lhát, jak překrucovat Písmo, jak druhé psychologicky podvést a zmanipulovat. Jde o celý systém lži uvnitř církve. Člověku se ani nechce věřit, že to tak opravdu je.


  Bůh po nás chce, abychom udělali první krok k usmíření

  Ježíš je Cesta. A po této Cestě máme jít. Přijde však nějaký problém a jako bychom se najednou ocitli ve tmě. Co máme dělat? Zastavit se a hledat Boží světlo. Máme svoje oči upřít vzhůru – na Ježíše, podívat se do Boží tváře a tam hledat Boží vůli. V Boží přítomnosti je třeba upřímně vše dát Bohu. Tak, jako by to byla poslední minuta mého života.


  Slovo života – Ř 6,4 (9. 9 – 23. 9. 2018)

  „Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života.“


  Rozjímání nad Ř 6,4

  V tomto verši nám slovo života zdůrazňuje slovo: „pohřbeni“. Když je někdo pohřben, znamená to, že předtím nastala absolutní smrt. Čili pokud jsme sjednoceni aktuálně vírou s Kristovou smrtí, pak hřích v nás, starý člověk, tedy ložisko zla, je mrtvé, nečinné. A právě nyní se otvírá druhé tajemství spojené s křtem: začne v nás působit nový život. To však není život andělský anebo nějaký náš (fiktivní) minulý život, to je život Boží, život Ježíše Krista v nás! Skrze víru a jednotu s Kristovou smrtí dáváme místo Bohu, Ježíši Kristu, aby v nás mohl žít. A to je naše největší důstojnost!


  Otče náš, vyslyš nás

  VIDEO>>>


  Řekni Bohu své ANO

  Každý si jde za „svým“, a za Ježíšem nechce jít nikdo. Máme se proto naučit zapírat a na první místo stavět Ježíše Krista. Pro neposlušnost a nezralost lidí, kteří se neumí v boji o Boží věci, o Boží království, postavit za Ježíše, všechno padá. Kolikrát na jednom člověku stojí celá věc, a ten často v rozhodném okamžiku zradí. Proto Bůh hledá lidi, kteří Mu řeknou své ANO tak, jako Přečistá Bohorodička.


  Stop zákonu o homosexuálním manželství! (6.9.2018)

  Poslanci, nenechte se zmanipulovat, nepodlehněte tlaku! Nenechte se otupit podvodnou atmosférou, jako by vůbec o nic nešlo. Změňte myšlení! Odmítněte zločinecké zákony, a naopak navrhujte a hlasujte za zákony k podpoře rodiny a ozdravení národa. Prosazujte zákony, které zabezpečí řádnou výchovu a povedou k zodpovědnému manželství a rodičovství. Toto byl základní program i učitele národů, Jana Ámose Komenského. Přijměte znovu zdravé křesťanské principy spravedlnosti a práva, na nichž byla vybudována evropská civilizace. Buďte hrdiny a zachránci, a ne zrádci a sebevrahy! Volte život, a ne smrt!


  Modlitební iniciativa za poslance (6.9.2018)

  Vážení biskupové, kněží a pastoři,
  v úterý 11. 9. 2018 má začít hlasování o prosazení zákona o tzv. homosexuálním manželství. Zákon souvisí s prosazením mechanismu kradení dětí pod rouškou prevence domácího násilí. I řádná křesťanská výchova je podle této ideologie kvitována jako domácí násilí a důvod k odebrání dětí, které pak budou dány k tzv. adopci novým pseudorodinám. Uvědomujete si to? Tu už nemůžete mlčet!
  Co se dá ještě dělat?
  Biskupové by měli vybídnout kněze pastýřským slovem k zodpovědnosti, aby oslovili svěřené duše a vyzvali k modlitbě za poslance.


  Odstoupí František, či mu pomůže silná ruka? (3.9.2018)

  Arcibiskup Viganò vyzval Františka a hierarchy k abdikaci za krytí homosexuálních a pedofilních zločinů. Silná ruka nadnárodních elit rozhodně nepomůže k Františkovu odstoupení, ale naopak k jeho upevnění.
  Při své návštěvě v Irsku František veřejně prosazoval homosexualitu už u dětí. Rodičům zakazoval výchovu dle Božích přikázání. Tím se jako veřejný heretik postavil proti Bohu a Jeho zákonům.
  František jde v jednotě s mainstreamem amorálního teroru, který sleduje likvidaci lidstva a žene ho do věčného zavržení.  Listy z UA 8/2018

  Je hypnóza škodlivá?

  V knihách Břetislava Kafky se propaguje hypnóza, která je pro člověka zvlášť škodlivá. Proč? Nejlépe to vyjadřuje jeden psychiatr ve své knize „Zbav nás od zlého“. V ní vysvětluje, že i když dělá hypnózu odborník – lékař, číhá u ní vždy nebezpečí, že dopadne špatně. Jejími následky mohou být depresivní stavy, úzkosti, psychické poruchy, pomatenost a jiné, ačkoliv ji dělal odborník s úmyslem člověku pomoci. Dochází tu k určitému podmanění si člověka člověkem, co se jinými slovy dá nazvat interpersonální posedlostí.


  Co dělat, když přijde deprese

  Co dělat, když přijde deprese a člověk třeba ani neví z čeho? Využít to! Tehdy je třeba se pokořit, jít pod kříž a mluvit s Ježíšem. Dát mu to. Říct třeba: „Pane, co jsi Ty vytrpěl za mě! Tato moje bolest je ve srovnání s Tvou ničím. Dávám Ti ji.“ A když spojíme svou bolest s bolestí Ježíšovou, přijde pokoj, který nám svět dát nemůže. Ježíšovi máme dávat své hříchy a pak všechny své problémy.


  Viganò – Papa subito (31.8.2018)

  Dne 25. 8. 2018 bývalý papežský nuncius v USA (2011-2016), arcib. Carlo Maria Viganò (77) vyzval papeže Františka k rezignaci. Důvodem je spoluvina na morálních zločinech kard. McCarricka proti mladým lidem. Arcibiskup Viganò učinil tuto odvážnou výzvu k dobru církve. Riskoval tím i život. V 11stránkovém dokumentu odhalil homosexuální lobby na nejvyšších místech v církvi. K rezignaci vyzval veřejně nejen Františka, ale i všechny církevní preláty, kteří se dopouštěli morálních zločinů, anebo je kryli. Byzantský katolický patriarchát tímto vybízí celý katolický svět, a zvláště katolíky USA a Itálie, aby v této kritické chvíli morálně podpořili tohoto osvědčeného Božího služebníka. Patriarchát zároveň předkládá návrh, aby arcib. Viganò převzal papežský úřad, který byl hrubě dehonestován Františkem a kardinály, tvořícími s ním jednotu ve zločinech a v apostazi. Církev dnes potřebuje morální a věroučnou obnovu.


  Impeachment papeži Františkovi (28.8.2018)

  Bývalý papežský nuncius v USA (2011-2016), arcibiskup Carlo Maria Vigano, zveřejnil 11stránkový dokument o spoluvině papeže Františka na krytí pedofilie a homosexualismu a vyzval Františka k rezignaci. Citace arcibiskupa: „V této mimořádně dramatické chvíli pro církev musí (František) uznat své chyby a v souladu s proklamovaným principem nulové tolerance musí být papež František tím prvním, kdo rezignujea půjde příkladem kardinálům a biskupům, kteří spolu s ním kryli McCarrickovo zneužívání.“


  Slavný pohřeb McCaina a D. Trump (27.8.2018)

  26. srpna 2018 zemřel americký senátor John McCain. Zemřelý senátor i jeho rodina jsou křesťané. Každý křesťan ví, že po smrti následuje Boží soud a pak věčná odměna, anebo věčný trest, tedy nebe či peklo. Měl senátor Ducha pravdy, anebo ducha lži? Prosazoval mír, anebo válku? Sloužil Bohu, nebo ďáblu? Tyto otázky se samozřejmě vztahují i na každého amerického senátora, který se zúčastní slavného pohřbu, protože každého z nich rovněž čeká smrt, Boží soud a věčnost.


  Slovo života – Ř 6,3 (26. 8 – 9. 9. 2018)

  „Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt?“


  Rozjímání nad Ř 6,3

  Zde se zdůrazňuje, že Ježíš je člověk, tedy že Bůh vzal na sebe naši lidskou přirozenost. Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk. Musíme vědět, že kdykoliv se mluví o Ježíši, On je pravý Bůh, Bůh z Boha, Světlo ze Světla, zrozený, nestvořený. Zároveň musíme vědět, že Ježíš je pravým člověkem, který za nás skutečně, ne zdánlivě, ale reálně, trpěl a zemřel na kříži a vpravdě nás vysvobodil a spasil.
  Realitu hříchu a zla vidíme, ta proniká každého člověka. Když se ale vírou napojíme na Ježíše, Jeho milost může působit skrze nás. Můžeme tak konat misii, v níž získáváme milost obrácení a spásy pro mnohé.


  Přijde prohra… Co teď?

  Přijde prohra… Co teď? Znovu do boje! Ďábel bojuje a nikdy se nevzdává. On bojuje vytrvale. I my musíme bojovat! Je jen jedna věc, kterou se od něho musíme učit: vytrvalosti. Ale využít ji v boji pro Boží království. Jinak se od něho nic učit nesmíme, protože je to lhář ve své podstatě. On se nikdy nevzdává. To jen my, když přijde první zkouška, upadneme hned do depresí…


  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /IX. část/ Emausy

  AUDIO>>>


  Modlitba – rozhovor s Bohem

  Někdy se člověk potřebuje modlit slovy. Potřebuje ústně komunikovat s Bohem, i nahlas se na Něj obrátit: „Pane, teď chci mluvit s Tebou.“ Tak možno hovořit s Bohem, když se člověk např. někde sám prochází. Nejdříve se však máme před Bohem pokořit: „Pane, vyznávám Ti svou nevděčnost, lhostejnost i jiné své hříchy… Pane, odpusť mi, prosím.“ A pak Mu můžeme říci vše, co nás trápí: „Pane, toto a toto na mě doléhá. Mám tyto konkrétní problémy…“ Kolikrát to opravdu člověk potřebuje vyslovit i ústy.


  Proč jsme na světě?

  Znovu si položme otázku: K čemu jsme na světě? Nejsme tady proto, abychom jedli, pili, spali či pracovali a pak ukončili svůj život smrtí. Avšak jde o to nejpodstatnější – získat věčný život. Všem lidem je uloženo zemřít. Nic jsme si sem nepřinesli a nic si neodneseme. Do hrobu si nevezmeme ani haléř. Boží slovo říká: „Člověče, uvědom si, že prach jsi a v prach se obrátíš.“ Jsme tady na zemi jen několik let. To je život každého z nás. Tento čas je pro nás zkouškou, zda se opravdu rozhodneme pro Boha a pro věčné hodnoty, anebo se dáme strhnout starostmi světa, ba dokonce všelijakými lákadly a hříchy, které z nás činí otroky. Stále máme mít pohled upřený k cíli, kterým je pro nás On a věčný život s Ním.


  Jde o to, který krok chce Bůh

  Často stojíme před rozhodnutím: Který krok udělat? Samozřejmě, můžeme nějaký udělat, ale jde o to, který krok chce Bůh! Ty uděláš krok, ale padneš do pasti, i když si logicky myslíš, že postupuješ moudře. Nepomůže ti tvá moudrost ani zkušenost. Každý případ je svým způsobem originální. Člověk musí používat rozum, jednat rozumně, moudře, ale často se dostane do určité roviny, kde se odehrává boj duchů. Jde o ducha lži a náš rozum velmi rád přijímá lež, miluje ji.


  Slovo otce patriarchy Eliáše o novém srdci

  Neposkvrněné nové srdce není hmotný orgán, ale nové duchovní centrum, které můžeme přijmout a otevřít se mu jedině vírou. Je to území, kde už neplatí zákony hříchu, ale zákony Ducha milosti. Je jako velvyslanectví jiného státu, jiného království, kde vládne a kraluje Ježíš. To NOVÉ SRDCE je teď v tobě! Odevzdej se cele tomuto Neposkvrněnému Srdci. Tak budeš novým člověkem, synem Mariiným, dítětem, které na sobě ponese obraz své matky! Přesvatá Bohorodička tě bude učit chodit ve víře, chodit v Duchu svatém! Dnes můžeš radostně a plný štěstí zvolat: „Jsem tvůj, Maria, abych byl tím víc Ježíšův!“


  Historický zlom – 100leté jubileum ČR! (11.8.2018)

  Cílem lidského života není fiktivní ráj na zemi. Naším cílem je, abychom zůstali věrni Bohu a Jeho zákonům a v této životní zkoušce obstáli. Bojem za pravdu máme získat věčný život, jak zdůrazňuje náš český mučedník Jan Hus. On dodává, že pravda nás zachrání od hříchu a ďábla a nakonec od smrti věčné. Ale podmínkou je nejprve pravdu hledat, milovat ji a bojovat za ni. Tento bojovník za pravdu je dnes pro náš národ skutečně hrdinným vzorem.


  Slovo života – Ř 5,18 (12. 8 – 26. 8. 2018)

  „A tak tedy: Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život.“


  Rozjímání nad Ř 5,18

  Zde je znovu zdůrazněno: jediné provinění Adama přineslo odsouzení všem jeho potomkům. Ale na druhé straně zase jediný čin spravedlnosti jiného Adama, Ježíše Krista, přinesl všem ospravedlnění a život. Je tu však jeden problém. Kristus zemřel za všechny lidi, ale ne všichni budou spaseni. Aby byli spaseni, musí si svůj hřích přiznat před sebou i před Bohem a vírou přijmout ospravedlnění a život, které jsou nám dány skrze Ježíšův čin spravedlnosti.


  Manifestace za ochranu rodiny ve svátek sv. Cyrila a Metoděje (dlouhá verze)

  VIDEO>>>


  Co je v dané chvíli Boží vůle?

  Máme si před Bohem přiznat své hříchy – např. jsem svévolník. Často se jedná o drobné svévolnosti. Ale když se pak řeší vážné věci, mnohdy tyto „maličkosti“ jsou rozhodující.
  Na první krok potřebujeme vědět alespoň rámcově, co je v dané situaci Boží vůle. Můžeme si položit otázku: „Co by na mém místě dělal Ježíš?“


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek sv. proroka Eliáše

  Trestem za odpad od pravé víry k pohanství, které je spojeno s magií, věštěním a spiritizmem, byly války, nemoci a vyhnanství. Proto se prorok ptá: „Jak dlouho budete poskakovat na obě strany?“ Jinými slovy: „Chcete požehnaní, nebo prokletí? Záleží na vás…“ Vnímal, že teď se rozhoduje o celém národě, zda se obrátí, anebo na něj přijde Boží trest.
  Podstatou prorockého ducha je poslušnost víry a věrnost Božímu slovu. Bůh chce dát prorockého ducha každému, aby mohl skrze něj hovořit a zachraňovat duše před časným i věčným trestem.


  Úkol proroka

  Dar proroctví je spojen s prostým způsobem následování Krista. A to může každý z nás.
  Tento dar se projevuje u každého jiným způsobem. Bůh jej dává jak charisma. Když podle toho člověk dovede žít a realizovat Boží vůli, stává se prorokem, tzn., že za prorockým slovem stojí a je ochotný pro Krista a pro pravdu obětovat i život.
  Když národ nemá proroky, hyne. Proč? Protože, když přijdou různí podvodníci, tak jej skrze filosofie a gnóze rozloží. Takovým způsobem bývají klamány celé národy. Proto píše apoštol Pavel Korintským, aby usilovali o dar proroctví.


  Zednářský velmistr kontra Byzantský patriarchát (30.7.2018)

  V rádiu v Česku hovořil velmistr zednářské lóže a kromě jiného řekl: „Zednářství je víceméně spirituálně charitativní organizace.“ Ve světě jsou dvě základní spirituality, a to křesťanská, která uctívá pravého Boha, a protikřesťanská, která uctívá pohanská božstva neboli padlé anděly – démony. Zednáři prosazují satanizaci lidské přirozenosti skrze antizákonodárství, amorální gender, kradení dětí rodičům, jejich tyranii a devastaci a nakonec prosazují i genocidu lidstva na tzv. zlatou miliardu. Zde jde o plánované a masové zločiny proti lidstvu. Je nutné, aby tato polotajná organizace byla postavena před spravedlivý mezinárodní soud a zrušena, dokud není pozdě.

  VIDEO>>>


  Odpoveď na článok propagujúci gay pride v KN pod názvom: „Na námestiach bolo veselo, aj keď vážne“ (29.7.2018)

  Po prečítaní tohto článku získava prostý kresťan dojem, že homosexualita už nie je hriechom a tzv. homosexuálne páry majú právo, aby boli postavené na rovnakú rovinu s prirodzeným manželstvom. A toto je hrubá manipulácia a zločin nielen proti slovenskému národu, ale aj proti Bohu! Katolícke noviny dnes normalizujú hriech a menia myslenie do tej miery, že pre katolíkov už nie je autoritou Boh a Jeho slovo. Tak pozvoľna, ale do koreňa ničia spasiteľnú vieru. Kto by bránil Božie záujmy, bude odsúdený ako cynický fundamentalista, extrémista a fašista, ktorý si dovoľuje do druhých hádzať kameňom. Lenže čo hovorí Boh vo Svätom Písme?  Listy z UA 7/2018

  Slovo života – Ř 5,15 (29. 7 – 12. 8. 2018)

  „S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu.“


  Rozjímání nad Ř 5,15

  Dva týdny si budeme připomínat 15. verš, kde je napsáno: „S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti.“
  Co se týče dědičného hříchu, tím, že Adam neposlechl Boží zákaz, otevřel sebe i potomstvo působení hříchu. Tento duchovní genetický kód ložiska zla a lži dědíme všichni. Neznamená to však, že všichni propadneme i věčné smrti. Bůh se smiloval a dal nám Spasitele. Víc než Adam pokazil, Bůh nám dal. Musíme však vírou přijmout Krista a snažit se s Boží milostí stále skrze pokání spojení s Ním obnovovat a zachovávat Boží přikázání. Pak se stáváme dědici Božího království, Božími dětmi, a čeká nás věčný život po smrti.


  Manifestace za ochranu rodiny ve svátek sv. Cyrila a Metoděje (zkrácená verze)

  VIDEO>>>


  Prorok Boží slovo žije a hájí jej třeba až na smrt

  Bůh zachránil Izrael skrze proroka Mojžíše a i dnes hledá ty, kteří budou ochotni k takové službě.
  Aby byl člověk prorokem, musí Boží slovo žít, realizovat ho, mít s ním zkušenost. Když pak bude prorokovat, tak jen na té úrovni, na které on sám je. Obrazně řečeno: Kdo je před chrámem, prorokuje zbožně, citově, což třeba lidi nadchne, ale nepovede na hloubku. Kdo je v chrámu, bude prorokovat z chrámu; kdo ve svatyni, tak ze svatyně. Záleží na tom, kde se ve vztahu k Bohu nachází on sám.


  603. výročí mučednické smrti sv. Jana Husa

  VIDEO>>>


  Slovo života – Gal 5,16-17 (15. 7 – 29. 7. 2018)

  „Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.“


  Rozjímání nad Gal 5,16-17

  Po celé dva týdny si v modlitbě uvědomujme to dilema, že tělo je proti Duchu. Je zde jasně ukázáno, že máme žít z moci Božího Ducha. A pak nepodlehneme tomu, k čemu nás táhne tělo; tedy nestaneme se otroky lidských vášní. Pokud žijeme z moci Božího Ducha, nepodlehneme tomu, k čemu nás táhne tělo. To znamená, pokud hněv, nečistota, sebelítost – tento projev těla – chce ovládnout tvého ducha, je třeba ho radikálně paralyzovat, duchovně odseknout takovou myšlenku či pocit a odhodit od sebe, anebo, jak říká apoštol Pavel, ložisko zla v našem těle má být duchovně ukřižováno, paralyzováno, aby nemohlo prosazovat a přinášet zhoubné ovoce. Jde o vnitřní úkon sebezáporu a lásky k Bohu, k sobě i bližnímu.


  Kající pouť v Mikulčicích 5. července 2018 (zkrácená verze)

  VIDEO>>>


  Kající pouť v Mikulčicích 5. července 2018 (dlouhá verze)

  VIDEO>>>


  Ježíš je naším reptáním zraňován

  Snad každý se už někdy ocitl v situaci, kdy se proti němu někdo postavil a jednal s ním, jako by byl nějaký zločinec. Možná byl ten člověk oklamán svými domněnkami, lidmi nebo masmédii… Žádná rozumná řeč s ním nebyla, protože uvěřil lži a pravdu nechtěl slyšet. Snad přijde čas – třeba za pár let – kdy pravda vyjde najevo a ten člověk se probere, pozná, že se mýlil a přijde se omluvit…Byl totiž oklamán duchem lži, a proto: Kéž mu Bůh odpustí, i když jeho chování nás bolí a zraňuje. Ale uvědomme si: Každého z nás démon takto klame vůči Ježíšovi. To samé děláme my, když reptáme proti Bohu. Když přijde utrpení, začneme se bouřit a vyčítat: „Proč to tak je? Proč jsi to, Bože, dopustil?“


  Boj za pravdu a spásu (5.7.2018)

  Pro dnešní dobu platí: „Drak rozpoutal válku... Dal šelmě moc... nad každým národem i rasou...“ (Apokalypsa 12-13) Abychom byli spaseni, musíme bojovat proti zlu a „nadzemským duchům zla“. (Ef 6,12) Ježíš i tobě říká: „Člověče, co by ti pomohlo, kdybys získal celý svět, ale svou duši věčně zahubil?“ (Mk 8,36) Ďábel je lhář a vrah a apokalyptická šelma je systém, který má za cíl uvrhnout do časné smrti a věčné záhuby celé národy.

  VIDEO>>>


  Křesťanská modlitba – opak manter a meditací (3.7.2018)

  Když budeš umírat, nejdůležitější je vzbudit dokonalou lítost. To znamená přiznat si hřích i hříšnost a vzývat Boží jméno. „Kdo by vzýval Boží jméno, bude spasen.“ (Ř 10,13)
  V hodině smrti se rozhodne o tvé věčnosti. Proto se na ni připravuj vnitřní modlitbou.
  Když se začneš modlit, je vhodné klečet. Nejdříve si uvědom čtyři nejzákladnější reality. První – smrt, druhá – Boží soud, třetí – čeká tě nebe, anebo peklo, čtvrtá – odpuštění hříchů, a to pouze v čase. V duchu se postav pod kříž, uvědom si svůj hřích a hříšnost i potřebu odpuštění. Otevři se Božímu světlu, které vychází z Kristova kříže. Být v tomto světle je podmínkou, aby platilo: „Jestliže chodíme ve světle, krev Kristova nás očišťuje od každého hříchu.“ (1J 1,7) V duchu se podívej do pěti ran Kristových, u každé se pohledem zastav a pomalu opakuj: „Ježíši, Ježíši, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ (odpusť mi!).

  VIDEO>>>


  Mučedník Jan Hus – 1-5 část

  VIDEO>>>


  Elity, antidekalog a východisko (2.7.2018)

  Vlivem elit je dnes programovaná lež a nese už katastrofální ovoce. Chtěl bych ukázat na východisko. Český mučedník Jan Hus řekl: „Hledej pravdu, miluj pravdu, braň pravdu, pravda tě vysvobodí od hříchu a ďábla, a nakonec od smrti věčné.“ Dnes je ale elitami nastolen diktát: nehledej pravdu, nemiluj pravdu, braň lež… Konec toho je však smrt věčná.

  VIDEO>>>


  Úvaha k svátku mučedníka Jana Husa

  Dne 6. července 2018 si český národ připomene šest set a tři léta od upálení pravověrného, svatého kněze Jana Husa. Kristův kněz a mučedník byl za pravdy evangelia očerňován jako arcikacíř ještě 600 let po své mučednické smrti. Jan Hus pro pravdu evangelia žil a káral svatokupectví a hereze jak v kázání, tak i v životě. Byl vzorem pravdivého kněze a křesťana. Hus byl příkladem morální čistoty, proto měl sílu kárat nemorální život některých kněží, řeholníků či církevních prelátů. Hus byl rovněž příkladem skromnosti; v prostotě evangelia se postavil proti zlořádům spojeným s bůžkem zvaným mamon či simonie, což je svatokupectví. Za to, že odvážně odsoudil kupčení s odpustky, zaplatil životem.


  Úvaha ke svátku sv. Cyrila a Metoděje

  Byzantský katolický patriarchát se obrací s aktuální výzvou na všechny věrné Čechy, Moravany a Slováky, dědice apoštolů Cyrila a Metoděje: Vykonejte v den svátku našich věrozvěstů, 5. července, soukromou či společnou pouť na místo, kde jsou vykopávky základů několika chrámů z doby cyrilometodějské misie. Mnozí archeologové tvrdí, že právě zde byl historický Velehrad. Tato lokalita je mezi obcemi Mikulčice u Hodonína a Kopčany na Slovensku.


  Poslední kající pochod v Brně (dlouhá verze)

  VIDEO>>>


  Elity a historicko-kritická metoda (1.7.2018)

  Dnes je v teologii používána historicko-kritická metoda. Má kořeny v modernismu a v osvícenství. Je třeba přiznat, že z hlediska historie, archeologie či geografie přinesla pro studium Bible určité obohacení. Nese ale velmi negativní ovoce, co se týká spasitelné víry. Narušuje samu její podstatu!

  VIDEO>>>


  Nový světový řád (NWO) a současnost (28.6.2018)

  Tímto bych chtěl vyjádřit několik kritických pohledů na Nový světový řád – NWO. Je třeba si uvědomit, že zanikla právní nezávislost jednotlivých států. Všechny státy jsou navzájem propojeny tzv. mezinárodním právem. Jak je to s mezinárodními zákony, které měly sloužit mírovému soužití? Dnes jsou mezinárodní zákony zneužity k likvidaci národní identity, svobody, křesťanství, rodiny i identity jedinců.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Gal 4,18-19 (1. 7 – 15. 7. 2018)

  „Je správné horlit, ale pro dobrou věc a vždycky, nejen tehdy, když jsem u vás, moje děti. Znovu vás v bolestech rodím, dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu.“


  Rozjímání nad Gal 4,18-19

  Apoštol připomíná Galaťanům jejich prvotní nadšení, když jim slovem i mocnými činy hlásal Ježíše. Jejich upřímnost byla velká. Byli to pohané, kteří přijali Boží život.
  Apoštol horlí za jednu věc: aby křesťané dorostli zralosti, aby byli skutečně zakořeněni v Kristu, a doslova říká, aby byli zformováni neboli přetvořeni v Krista. A on sám se za ně nejenom modlí, nejenom jim dává poučení z Božího slova, ale sám duchovně prožívá tento proces změny. Tento proces i bolest apoštol prožívá vlastně až do konce svého života.


  Poslední kající pochod v Brně (zkrácená verze)

  VIDEO>>>


  Starší biskup církví sjednocených v Ukrajinskou misionářskou církev, pastor církve Křesťanská naděje, Valerij Rešetinský

  Ptají se mě: Za co jsme prolévali krev? Ohledně té krve chci dnes říct pravdu: Ten pride byl na krvi! Po krvi patriotů, po krvi lidí, se prošli tamti kohouti!
  Prostě nějací mimozemšťané přišli a udělali nám tu takový „prajd“. Ve skutečnosti duchovní stránka spočívá v tom, že 17. června v přítomnosti policie a některých politických sil, za přítomnosti zahraničních hostů, před očima mládeže Ukrajiny i Kyjevanů, Ukrajinu prostě znásilnili. Naštěstí se našli někteří lidé dobré vůle a křesťané, kteří prostě křičeli. Prostě křičeli! Byla prolita čerstvá, nová krev.


  Petr Husák z Ukrajinské katolické univerzity se obrací ke kněžím UHKC: Jak se tak dívám, vy už brzy úplně ztratíte autoritu (Nikdo z vás se nepostavil proti gay pride)

  Když se retrospektivně ohlédnu na události 16.-17. června 2018 v Kyjevě, a především na „Mezikonfesní modlitbu a protest svědomí proti politickému homosexualismu“ (právě toto heslo bylo na hlavním plakátě mezikonfesní noční modlitební stráže) na náměstí Nezávislosti a rovněž na zbití a zatčení účastníků mírné manifestace vedle památníku Michaila Hruševského, chtěl bych vyslovit několik vlastních postřehů a myšlenek.  Listy z UA 6/2018

  Eutanázie – vyhlazování Čechů? (26.6.2018)

  V českém parlamentu vystoupila poslankyně Procházková s návrhem na prosazení eutanázie podle holandského modelu. Tvrdí, že holandský zákon je prý nezneužitelný. Dovolává se své autority, coby lékařky, která 30 let pracovala na ARU. Proto dnes pro celé Česko prosazuje zákon, který rychle odstraní utrpení – lékaři pacienty zabijí. Hippokrat se v hrobě obrací!
  Upozorňujeme poslance a každého, kdo bude podporovat uzákonění této fašistické metody, že pokud je křesťan, je tím vyloučen z církve. Spouští zločinný mechanismus, který už nebude moci zastavit! Dopouští se zločinu proti Bohu i proti českému národu!
  Vážení poslanci, pamatujte: Co kdo seje, to také bude sklízet! Uvědomte si zodpovědnost za budoucí pokolení!


  Manželství gayů a leseb je sebevražda národa (25.6.2018)

  Homo-lobbyisté v České republice usilují o zničení základní buňky společnosti, kterou byla a je rodina. Je reálné podezření, že si 70 000 petičních podpisů nafingovali, aby následně mohli prosadit do české společnosti autogenocidní zákon. Je nutno všechny podpisy prověřit. Kromě zfalšovaných podpisů jsou zde i podpisy lidí, kteří nebyli informováni a vůbec netuší, jak zhoubný důsledek jejich podpis přinese pro národ a budoucí pokolení. Bez pravdivého poučení každého podepsaného a ukázání na tragické následky jsou podpisy jen podvodem a manipulací.

  VIDEO>>>


  Reakce na tzv. homosexuální sňatky (23.6.2018)

  Ve dnech 21. a 22. června v Praze proběhla manifestace za ochranu národa před destruktivními vlivy, což následně souvisí i s ochranou rodiny a zdravých národních tradic.
  Paradoxem, a přímo nožem do zad účastníkům manifestace, bylo vyhlášení české vlády, která v pátek odpoledne podpořila návrh zákona o tzv. homosexuálních manželstvích. Mainstreamová média masírují mozky národa frázemi, že to je „fér“, že nyní homosexuálové budou mít „plnohodnotné rodinné vztahy“ a že už konečně budou bez překážek adoptovat děti. Média jásají, že Česko je první z postkomunistických zemí, která tento zákon prosazuje, a nesmí prý tuto šanci propást.


  Jen pokora může strhnout masku a odhalit odvěkého lháře a vraha

  Ježíš neřekl jen „metanoite“, ale i druhou část: „Věřte evangeliu!“ A v co dnes křesťané věří? Evangeliu už nevěří. Proto je tak potřebné činit pravdivé pokání! Jenže pokání a víra v evangelium, není věc papíru, ani teorií a snů, ale je třeba to žít denně až do smrti. Jde skutečně o věčnost a člověk vidí, jak je potřebné rozlišovat určité myšlenky, i zdánlivě dobré, a vnímat, jaký duch se za nimi maskuje a sledovat, jaké nesou ovoce a kam směřují. Ďábel působil masově skrze své proroky tzv. filosofy a působí i dodnes skrze svět a jeho zásady, terorizuje, zesměšňuje a staví na lidské pýše. Proto jen pokora mu strhne masku a odhalí tohoto odvěkého lháře a vraha.


  List kněžím Moravy (20.6.2018)

  Vážení moravští kněží,
  v Brně proběhly už tři kající pochody. Jsou v pravdě i ekumenické, protože kromě věřících katolíků se jich zúčastňují i pravoslavní a rovněž protestantští pastoři se svými věřícími.
  Znovu vás prosíme, abyste si před Bohem a svým svědomím uvědomili, k jak hrozné urážce našeho Pána a Spasitele došlo v brněnském divadle. V dané situaci je mlčení k tomuto zločinu spoluúčastí na něm.


  List kňazom Západného Slovenska (20.6.2018)

  Vážený pán farár,
  v Brne prebehli už tri kajúce pochody. Sú naozaj ekumenické, pretože okrem veriacich katolíkov sa ich zúčastňujú aj pravoslávni a tiež protestantskí pastori so svojimi veriacimi.
  Prosím Ťa, drahý brat v Kristovi, aby si si pred Bohom a svojím svedomím uvedomil, k akej hroznej urážke nášho Pána a Spasiteľa došlo v brnenskom divadle. V danej situácii je mlčanie k tomuto zločinu spoluúčasťou na ňom.


  Třetí kající pochod v Brně

  VIDEO>>>


  Radikální odpor proti gay pride v Kyjevě

  Na neděli 17. 6. 2018 byl na 9.00 vyhlášen v Kyjevě gay pride. Ze zahraničí, především z Německa, navezli asi 2-3 tisíce různých druhů deviantů.
  Na noc předtím bylo oficiálně nahlášeno noční modlitební bdění do centra Kyjeva, a to od 21:00 do 9.00 hodin ráno. Lidé se modlili, zpívali písně, ale ráno už v 6.00 mezi ně vtrhla policie a násilně modlitby přerušila. Policie zbila i pravoslavného kněze i protestantské pastory. Muže bili a na ženy stříkali slzný plyn. Množství lidí zadrželi. Toto násilí vyvolalo pobouření v celém ukrajinském národě.


  Výzva křesťanů v souvislosti s pochodem gay pride v Kyjevě

  VIDEO>>>


  Provolání Konference biskupů římskokatolické církve na Ukrajině k vládě na všech stupních a k věřícím ohledně „pochodu rovnosti“ v Kyjevě

  Na základě biblického zjevení i přirozeného zákona zapsaného v lidském srdci od samého počátku lidské existence církev vždy chránila a rozvíjela institut rodiny jako svazek mezi mužem a ženou. Právě takové Bohem posvěcené vztahy jsou základem zdravé lidské společnosti. Podobná intuice vedla státníky, kteří takto definovali rodinu v Ústavě státu – v Konstituci.


  Hlava pravoslavné církve vznesl požadavek na vládu zakázat pochod LGBT v Kyjevě

  11. června se hlava UPC, metropolita Onufrij, obrátil na věřící a představitele kyjevské městské správy ve věci „Pochodu rovnosti“ v Kyjevě, naplánovaného na 17. června, oznámila agentura „Religie na Ukrajině“.
  „Už poněkolikáté naše církev zdůrazňuje, že podobné akce jsou veřejnou a otevřenou propagací hříchu, a především sexuálních úchylek. To může způsobit nenapravitelnou škodu čistým srdcím a duším našich dětí, a co více – svolat na ukrajinskou zem Boží hněv, k němuž i bez toho přispívá, že několik let je prolévána nevinná krev Ukrajinců. Písmo svaté kategoricky odsuzuje sodomský hřích i jakékoliv jiné protipřirozené úchylky,“ uvádí se v žádosti.


  Úpěnlivá prosba moravským kněžím (16.6.2018)

  Vážení Kristovi služebníci,
  proti našemu Pánu Ježíši Kristu byl v brněnském divadle spáchán nepromlčitelný zločin. Zde faktor času nehraje roli a toto hanobení nelze nijak ututlat. Mlčení je souhlasem s tímto satanským rouháním. Je jen jedno řešení, a to pokání. Tato strašná urážka našeho Spasitele musí být odčiněna nejen soukromě! Veřejný zločin musí být odčiněn veřejně!
  Vážený bratře, zastáváš službu Kristova kněze, se slzami v očích a bolestí v srdci Tě prosím, odlož falešný strach, který je v této situaci zradou. Když dnes vyznáš Ježíše, i On Tě vyzná před anděly a svým Otcem nebeským.


  Slovo života – Gal 3,26-27 (17. 6 – 1. 7. 2018)

  „Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.“


  Rozjímání nad Gal 3,26-27

  Uvědomme si, že skrze víru, ne skrze skutky, jsme syny Božími, a to v Kristu Ježíši. My jsme duchovně v Něm, nejen skrze křest, jak je řečeno, že jsme pokřtěním v Krista také Krista oblékli, ale i skrze víru a skrze svaté svátosti si máme uvědomovat tuto hlubokou pravdu a z ní čerpat sílu k duchovnímu boji i radost z toho, že Ježíš je s námi, že my jsme v Něm a On je v nás.


  Ti, kdo mají čisté srdce, uvidí Boha

  Ďábel se snaží skrze slabost našeho srdce, které tíhne do nečistoty, lidi svázat, učinit z nich otroky, kteří nejsou pány své vůle ani svého rozumu. Chce zničit rodiny, jedince, každého osobně i celý národ skrze nečistotu, zvrácenosti. Morální rozklad dnes už nastal, a pokračuje velmi systematicky. Zastavit ho může jedině Bůh skrze naši upřímnou modlitbu.


  Restituce, arcibiskup Graubner – reakce (14.6.2018)

  V článku v LN pod názvem „Je třeba odvahy předat žezlo mladším“ arcibiskup Graubner odpovídá na několik otázek. Jedna z nich se týká církevních restitucí, v jejichž prosazování byl Graubner hlavním aktérem.
  Otázka LN: Komunisté žádají o zdanění peněžních náhrad za majetek nevydaný v restitucích. Je právně v pořádku něco takového žádat? A co morální stránka věci?
  Komentář: Požadavek o zdanění je pochopitelný. Každý, kdo má ve státě určitý příjem, odvádí daň. Po morální stránce je to spravedlivé.
  Jak reaguje Graubner?
  Graubner: Po právní stránce je to nesmysl a já se toho nebojím. Udivuje mě jen, že politickým představitelům nejde o právní stát a potřebné jistoty.


  Biskupové Polska, čiňte pokání! (12.6.2018)

  Vážení biskupové Polska,
  věříme, že si uvědomujete svou zodpovědnost před Bohem a zároveň i mimořádnou závažnost současné situace. Krátce řečeno, polský národ má jedinou cestu k záchraně, a tou je pokání. Začít s pokáním ale musíte vy. Nad Polskem v tomto roce visí Damoklův meč islamizace a gender amoralizace diktované z EU.
  Co dělal polský primas Glemp a polští biskupové, když se rozhodovalo, zda má Polsko vstoupit do EU? Biskupové agitovali a lživě slibovali, že Polsko prokvasí křesťanstvím celou Evropu. A výsledek? Ve Varšavě byl už osmnáctý pochod gay pride. Ptáme se, kdo koho prokvasil?!


  Slovo otca patriarchu Eliáša svojim študentom po 20 rokoch

  VIDEO>>>


  Gender genocida – otevřený dopis třem prezidentům (11.6.2018)

  Vážení prezidenti USA, Ruské Federace a České republiky,
  do zákonodárství demokratických států je podvodným způsobem prosazována gender ideologie. Je totalitní, podobně jako ideologie fašismu. Stejně tak by měla být veřejností odsouzena, než bude pozdě. Je dokonce ještě horší než všechny předcházející totalitní ideologie, protože už od dětství deformuje psychiku člověka i mužskou a ženskou identitu a činí z lidí psychické i fyzické trosky. Nese znaky otevřeného satanismu. Z křesťanského pohledu jde o zjevnou vzpouru proti Bohu a jím ustanoveného řádu.


  Odpověď na článek z LN: „Kdo může nahradit kardinála Duku“ (10.6.2018)

  Co tento a podobné články sledují? Sledují dobro církve a národa? A jaký duch je za nimi? Je to duch falešného proroka T. Halíka. Už léta usiluje o kardinálský klobouk i o post prezidenta. Zatím akce k svržení Miloše Zemana organizoval většinou zákulisně, teď už ale zřejmě pocítil, že přišel jeho čas. Někteří totiž tvrdí, že elity dnes prosazují vítače Holuba za kardinála a Halíka za prezidenta.


  Bude v jubilejním roce republiky ponižující gay pride? (9.6.2018)

  Vážení představitelé magistrátu a ministerstva kultury,
  obracíme se na vás, abyste v tomto jubilejním roce nedovolili v Praze degradující pochod Prague pride.
  Žádáme vás, aby se gay pride z důvodu morálního znečištění nekonal v hlavním městě. Pokud už zahraniční mecenáši předběžně uhradili všechny náklady, navrhujeme, aby místem konání bylo vojenské cvičiště Mimoň. Tam se mohou prohánět i předjíždět na alegorických vozech ve velkém prostoru za doprovodu vrtulníků, a pokud třeba i tanků a těžkooděnců. Dá se čekat velký počet sexuálních exhibicionistů různého druhu ze zahraničí, takže cvičiště Mimoň by jim k jejich vyžití v rámci současné demokracie posloužilo. Kdyby ale záleželo na nás, my bychom gay pride úplně zakázali.


  Výkřik patriarchátu k rouhání v Brně

  Uvědomte si, že odpuštění a milosrdenství je pouze v čase. Po smrti je už jen spravedlivý trest pro ty, kdo odmítli záchranné milosrdenství kříže. Probuďte se! Probuďte se hlavně vy, biskupové ČBK, kněží a představitelé církve! Čiňte pokání a začněte každý od sebe! Čiňme pokání všichni křesťané i všichni lidé dobré vůle! Kriste eleison!


  Kající pochod v Brně – 3. 6. 2018

  VIDEO>>>


  Pravdivé pokání a mezilidské vztahy

  Bez pravdivého pokání se rozpadne jak rodina, tak klášterní společenství a člověk je nešťastný, protože za hříchy jsou síly temnoty. Od ní se nedá oddělit jinak, než vejitím do světla, do pravdy a přiznáním si svých hříchů. To je první krok pokání. Pak je potřebné je dát Ježíšovi.
  Bůh se sklání k těm, kdo se pravdivě kají a chodí před Ním jako děti, ale ne k těm, kteří sice říkají, že jsou Boží děti, avšak s pokáním nemají nic společného.


  Manifestace za rodinu a slib Bohu

  VIDEO>>>


  Českobratrská církev evangelická už není Kristovou církví, stala se synagogou satanovou (5.6.2018)

  Synod této církve dne 2. 6. 2018 oficiálně schválil rouhavý a potupný zločin vůči našemu Pánu Ježíši Kristu, který se stal v brněnském divadle. Tímto schválením zločinu sami zveřejnili, že už nemají Ducha Kristova, ale ducha antikrista. Navíc synod schválil veřejné potupení české vlajky. Proto tato církev nemá už právo se nazývat ani českou, ani bratrskou, ani evangelickou. Rovněž nemá právo se už nazývat církví, protože se stala synagogou satanovou. (Zj 2,9.13)


  Slovo života – Ř 5,9 (3. 6 – 17. 6. 2018)

  „Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu.“


  Rozjímání nad Ř 5,9

  Všimněme si slova ospravedlněni prolitím Jeho – to je Ježíšovy – krve. Znamená to, že jsme na sebe přijali Ježíšovu spravedlnost a Bůh už nás, skrze tuto prolitou krev, nevidí jako viníky, protože vinu za každý náš hřích zaplatil jednou provždy na kříži Jednorozený Boží Syn, Ježíš Kristus. Z naší strany je třeba si znovu uvědomovat spasitelnou víru, která předpokládá, že před Bohem i před sebou si své hříchy přiznáváme, neschováváme je, a pak se s důvěrou obracíme na Ježíše na kříži, když během modlitebního zastavení opakujeme slova: „Ježíši, Ježíši, smiluj se nade mnou hříšným!“  Listy z UA 5/2018

  Kající pochody za vrcholně potupnou urážku v brněnském divadle (30.5.2018)

  Drazí křesťané,
  Byzantský katolický patriarchát vyzval k pokání biskupy ČBK. Jaká je jejich vina? Hrubá pasivita k urážce našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista v brněnském divadle. Za tento zločin proti Božímu Synu dopadá ale zodpovědnost také i na každého křesťana! Ježíš byl v tomto divadle více duchovně potupen a morálně dehonestován než na Golgotě. Stal se do nebe volající zločin, který svolává na město i na celý národ prokletí! Toto se promlčet nedá! Tady faktor času nehraje roli!
  Bůh teď dává druhou šanci k pokání! Drahý bratře, drahá sestro, Bůh chce zachránit náš národ! Učiň proto dva kroky víry:
  První – dej Bohu slib jedné hodiny modlitby denně!
  Druhý – iniciuj červnové kající pochody ve svém městě a sám se jich zúčastni!

  VIDEO>>>


  Eucharistie – zpřítomnění Kristovy smrti

  VIDEO>>>


  Otevřený list ČBK ohledně divadla v Brně (28.5.2018)

  Vážení členové ČBK! To, co se stalo v Brně, to není maličkost! Bůh to dopustil, ale proč? Proto, abyste se probrali ze spánku smrti a konali pokání. Taková urážka Krista jako v Brně, nebyla spáchána ani v Německu, ani ve Francii či Anglii. V Brně došlo k nejhrubší urážce Boha, která by měla každého křesťana radikálně pozvednout z pasivity! Takové urážce a takové morální dehonestaci nebyl Kristus vystaven ani při umučení na Golgotě. Vážení biskupové ČBK, musíte uznat svou vinu! Vy na prvním místě musíte v Brně vyjít do ulic! Tím dáte příklad všem katolíkům. Bylo by na místě, abyste nesli černý prapor či kající transparent, měli kající roucho a nesli kříž na zádech! Toto by bylo adekvátní gesto za do nebe volající zločin rouhání, za který nesete hlavní vinu vy.


  Reakce na setkání Františka s třemi oběťmi homosexuální pedofilie (25.5.2018)

  Celosvětová média zveřejnila zprávu o setkání Františka Bergoglia s třemi oběťmi homosexuální pedofilie z Chile. Místo zodpovědného řešení, František tyto oběti zneužil jako precedens k prosazení falešné tolerance k homosexualitě a pedofilii. Tím popřel Boží a přirozené zákony. Geyovi doslova řekl: „Bůh tě tak učinil.“ František řekl veřejnému geyovi: „Musíš být šťastný s tím, jaký jsi, měl bys milovat sebe takového, jaký jsi“.Tím František říká celé církvi, že homosexuální skutek už není hříchem. A to je hereze! František učí milovat stav nekajícnosti, který vede do věčné smrti.

  VIDEO>>>


  Svatodušní svátky – Brno 20.5.2018: Pád Jericha

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarchy Eliáše na neděli Všech svatých

  První neděle po Letnicích je ve východním obřadu zasvěcena všem svatým. Jde především o mučedníky, k nimž Církev později přiřadila také apoštoly, biskupy, askety, řeholníky a řeholnice.
  Dnes si připomínáme veliký příklad těchto mužů, žen a dětí z dávnější i blízké minulosti, kteří jsou hrdiny víry a jsou nám vzorem života víry, čisté lásky k Bohu, k bližním i k národu.
  Všichni svatí jsou nám příkladem jak vstát, když člověk upadne, jít dál a nést svůj kříž. Oni také milovali svůj národ, svou rodinu… ale na první místo postavili Boha. Když Jej i my dáme na první místo, pak Boží láska bude působit v nás i na naše bližní.


  Dopis Veřejné ochránkyni práv (25.5.2018)

  Vážená paní Šabatová,
  obracíme se na vás ve věci zrušení divadelní hry „Naše násilí a vaše násilí“, která má být uvedena 26. 5. 2018 v divadle Husa na provázku v Brně v rámci festivalu „Divadelní svět Brno“.
  Tato divadelní hra v konkrétní scéně hrubě potupuje osobu Ježíše Krista a má charakter bezprecedentního rouhaní a znevažování. Ježíš Kristus, jak víte, je pro všechny věřící křesťany svatým Bohem, kterého uctíváme. On je pro nás tím nejposvátnějším. Hra znevažuje nejen jeho jméno, ale spolu s ním i věřící. Představení tak rozpaluje náboženskou nesnášenlivost, hanobí náboženství, kromě jiného relativizuje teroristické útoky a hanobí státní vlajku ČR.


  Obchádzanie duchovného Jericha v Žiline 20.5.2018

  VIDEO>>>


  Velikonoční manifestace po městech Čech a Moravy 2.4.2018

  VIDEO>>>


  Veľkonočné manifestácie po mestách Slovenska 2.4.2018

  VIDEO>>>


  Jací mají být pastýři lidských duší?

  Nejhorší v duchovním boji je duch farizeismu. Je dokonce horší než ateizmus. Proto je nutné, aby se v seminářích budoucí kněží nejdříve obrátili a dali na první místo Ježíše, aby chtěli sloužit Bohu a hlásat Jeho evangelium. Avšak aby ho mohli hlásat, nestačí sedět u zeleného stolu a filozofovat o Božím slově. Naopak – musí ho žít, realizovat. Musí mít zkušenost s živým Kristem, jedině tak přijmou Ducha svatého, Ducha pravdy.


  Velikonoční manifestace v Praze 2.4.2018

  VIDEO>>>


  Velikonoční manifestace. Olomouc 2.4.2018

  VIDEO>>>


  Dar proroctví

  VIDEO>>>


  Nekoncentruji se na problém, ale jsem s Bohem

  Při modlitbě nemáme rozvíjet nějaké plány, řešit problémy, situace, které vyvstávají, ale dát je krátce Bohu a zůstávat jen v chudobě ducha, ve spojení s Kristem: „Ty, Ježíši a já. Pane, s Tebou jsem ukřižovaný tomu, tomu i tomu… Jak to dopadne? To je ve Tvých rukách! Co budu snít o nějakých pravděpodobných variantách, beztak to nezměním. Mohu ale prosit: Pane, dej vhodnou myšlenku osobě, která o tom může rozhodnout. Teď na modlitbě však v této chvíli svůj problém neřeším, neřeším co a jak by mohlo být, teď se o to nezajímám. Pane, Ty máš tisíc možností, jak to udělat.“


  Křest ohněm

  VIDEO>>>


  Křest Duchem svatým

  VIDEO>>>


  Slovo života – Gal 3,22 (20. 5 – 3. 6. 2018)

  „Ale podle Písma je všechno v zajetí hříchu, aby se zaslíbení, dané víře v Ježíše Krista, splnilo těm, kdo věří.“


  Rozjímání nad Gal 3,22

  Zákon nás usvědčuje ze hříchu, ale neosvobozuje nás od něho. Osvobozuje nás od něho víra v Ježíše Krista. Tedy zaslíbení se naplňuje na těch, kdo věří v Ježíše Krista. Proto centrem naší víry i spásy je osobní vztah ke Kristu. Nejde o plnění nějakých zevnějších obřadů či příkazů a pak postavení Krista na druhé či desáté místo. Kristus musí být na prvním místě! A to skrze spasitelnou víru, protože naše hříchy nás nutí k tomu, abychom šli ke zdroji odpuštění, kterým je Ježíšův kříž.


  Anathema na 161 řeckých poslanců /+ video/ (11.5.2018)

  Řecký parlament schválil 9. května 2018 legislativu, která umožní homosexuálům tyranizovat děti a obohacovat se na jejich utrpení. Krycí název: adopce. Navíc jde většinou o děti ukradené milujícím rodičům zločinným systémem juvenilní justice. V autoritě apoštolské a prorocké ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna i Ducha svatého vyhlašuji na každého ze 161 poslanců řeckého parlamentu, kteří zločinný zákon prosadili, Boží anathemu, prokletí. Pokud dotyční zrádci Krista a národa nebudou konat pokání, v hodině smrti bude každý z nich uvržen do ohnivého jezera (Zj 20,15).

  VIDEO>>>


  Vidět Krista v sobě i ve svém bližním

  Otázka: Co vidí starý člověk? Ani v sobě ani v bližním nevidí Krista ani ve svém bratrovi nevidí Krista a u sebe nevidí své omyly a nechce je vidět, protože starý člověk nenávidí pravdu a nenávidí pokoření. Proto je třeba se v pokořování často trénovat a ani to nemusí být uměle, jenom se zastavit a přiznat si pravdu. A to bolí. Dále starý člověk nechce přiznat, že dary, které má, jsou dary od Pána, ale přivlastní si je a hledá skrze ně ne Boží slávu, ale vlastní. Čili je to krádež. Je to neochota přiznat realitu, pravdu.


  Máme mít ochotu stále se měnit, ale pro Krista a s Kristem

  Svatost spočívá v maličkostech. Samozřejmě, člověk zpočátku musí projít určitým základním procesem. Musí být ochoten postavit se do pravdy, přerušit spojení s bludnými, hříšnými myšlenkami a také respektovat přirozený řád. Základní podmínkou je, aby byl s největší upřímností ochoten poslechnout Kristovy zásady. To, že výsledek se zdá takový, jakoby vůbec žádný duchovní růst neexistoval a člověk si připadá horší než na začátku, je jiná věc. Celá cesta metanoi – změny myšlení – je celoživotní proces, který je postaven na pravdivosti a na ochotě stále se měnit, ale pro Krista a s Kristem.


  Brno: Kající dny za rouhavou divadelní hru

  VIDEO>>>


  Milovat Boha znamená všechno Mu dát

  Teď miluji Boha. Všechno Mu dávám, všechno opouštím. Když všechno opouštím pro Krista, vlastně tak získám Jeho samého a Jemu patří všechno. Pak mám účast na všem bohatství a slávě, které mi Bůh připravil. Když se ale držím všelijakých svých tretek, nesmyslů, potom už není v mém srdci místo pro Boha a Boha tím urážím. Jistě, v běžném životě se musím starat o to či ono, řešit problémy…, ale když se modlím, mám vše dát Bohu, řešit problémy s Ním, a ne bez Něj.


  V4 – pokání – Letnice

  VIDEO>>>


  Prožívej na modlitbě: „Ježíš a já“

  Kam až může dospět lidská pýcha! Vzpírá se, bouří proti Bohu, a nechá se oklamat ďáblem. Proto je tak potřebné prožívat na modlitbě spoluukřižování s Kristem, kdy se člověk snaží vnitřně prožít svoji smrt, ten proces umírání sobě, a dát Bohu všechno bohatství, které má, vztahy k lidem, věcem, k svým představám a hlavně plánům. V té chvíli to všechno pustit a prožívat jen ten vztah: já a Ježíš.


  Slovo života – Gal 3,18 (6. 5 – 20. 5. 2018)

  „Kdyby totiž dědictví plynulo ze zákona, nebylo by založeno na slibu. Abrahamovi je však z milosti Bůh přiřkl svým slibem.“


  Rozjímání nad Gal 3,18

  Apoštol tedy vysvětluje, že Abrahamovi přiřkl dědictví Bůh z milosti svým slibem a toto Boží dědictví my získáváme skrze víru v Krista. Tato víra nás očišťuje od hříchu. Podmínkou ale je si hřích přiznat a uvěřit, že Ježíš, Boží Syn, zemřel za moje hříchy a hříchy Mu dát. Tato víra pak působí, že skrze ni nám Duch svatý dává všechno, co pro nás Kristus vykonal. Především nás ale tato víra sjednocuje se samotným Ježíšem, který skrze víru přebývá v našich srdcích (Ef 3,17). Tato víra pak v hodině smrti přechází v patření na Boha ve světle slávy.


  Zastavte sa, bratia biskupi! Slováci ožijú! (4.5.2018)

  Slovensko i země V4 jsou v podobné situaci, jako byl vyvolený národ v zajetí babylonském. Byl už naplánován den a měsíc jeho vyhlazení. Tehdy pro víru Mordechaje a jeho neteře, královny Ester, byl národ Bohem zachráněn. Ohrožený národ se modlil a postil a úpěnlivě volal k Bohu o záchranu. Navrhujeme všem státům V4, kterým hrozí stejné nebezpečí, postit se v novéně (od 11. 5. do 19. 5.) před Turícemi. Zároveň ať každý dá Bohu slib dvou hodin modliteb denně. V den Turíc ať kněží s věřícími vyjdou ze svých chrámů. Ať se modlí a prosí Boha za záchranu svého města, vesnice i celého národa před naplánovanou autogenocidou.
  Bůh je stejný včera, dnes i navěky, On je Bohem všemohoucím. Ale najde víru, aby nás skrze ni mohl zachránit? Zastavte sa, bratia biskupi! – A Slováci ožijú!

  AUDIO>>>


  Prorocké slovo pro Rusko

  VIDEO>>>  Listy z UA 4/2018

  Svolávají vědmy na Rusko požehnání, anebo prokletí? (25.4.2018)

  Dne 24. 3. 2018 probíhal v budově magistrátu Moskvy (Nový Arbat 36, sektor А) kongres vědem, léčitelů, čarodějů a mágů, kteří žádali o legalizaci své okultní činnosti.
  Jaké ovoce přinášejí vědmy, potvrzuje historie i současnost. Vědma před konkrétním člověkem důvěrně a sugestivně očerní nevinného, jako by byl příčinou jeho neštěstí. Tím poštve lidi proti sobě navzájem, takže se bezdůvodně nenávidí. Často jedna vědma rozeštve i celé město a důsledkem jsou mnohdy vraždy a sebevraždy. Proto v minulosti byly vědmy k odstrašení ostatních upalovány.
  Pokud Rusko nechce na sebe stáhnout prokletí, nesmí legalizovat tato média démonů, usilujících o vnitřní rozvrat společnosti. Naopak je třeba je zakázat a trestně stíhat.

  VIDEO>>>


  Rusko se musí distancovat od sebevražedného krétského sněmu (24.4.2018)

  Rusko je v současnosti vystaveno velkému tlaku Nového světového řádu, který sleduje redukci, de facto genocidu lidstva. K prosazení svého systému používá i křesťanskou hierarchii, jak to dnes vidíme na Vatikánu. Snahou globalistů je, aby i pravoslavná církev přijala skryté hereze. Před 100 lety ve Fatimě svatá Bohorodička oznámila: „Jestliže se Rusko obrátí, nebude světová katastrofa.“ Prvním krokem k obrácení je, že se vedení pravoslavné církve veřejně distancuje od sebevražedného sněmu na Krétě a odsoudí okultismus. Ten reprezentují vědmy, čarodějové, mágové, různí parapsychologové a paranormální léčitelé. Jde tu o falešné duchovno, spojené s démonskými silami. Ty narušují lidskou psychiku a vedou do věčného zavržení.

  VIDEO>>>


  Stane se Brno požehnáním, nebo prokletím? (24.4.2018)

  Tímto se obracím na všechny upřímné Brňany, a zvlášť na katolíky. Postavte se proti veřejnému rouhání, které hrozným způsobem tupí našeho Pána a Spasitele! A nejen křesťanství je likvidováno, ale zneuctěním vlajky je tupen i český národ. De facto jde o pohřební představení křesťanství i národa. Za ním pak má podle scénáře následovat islamizace a gender amoralizace. Drazí Brňané, začněte kající dny a vytrvejte po celý měsíc květen, který je zasvěcen svaté Bohorodičce. Brňané vždy ctili Ježíšovu Matku. Shromažďujte se každý den v čase mezi 18-20:00 večer na náměstí pod jejím sloupem. Kéž Bůh skrze májové kající dny na přímluvu Bohorodičky překazí Dublin IV a Istanbulskou úmluvu! Brňané, Ježíš vám dnes říká: „Vzchopte se, já jsem přemohl svět!“

  VIDEO>>>


  Jaká je naše modlitba, takový je i náš život

  Církev nemá moc, protože nežije evangelium. Je potřeba, abychom vzali Boží slovo vážně a ptali se: „Bože, co mám dělat? Jak mám žít? Co je Tvá vůle?“ Tomu se člověk učí na modlitbě. Modlitba – to je univerzita na kolenou. V životě toho, kdo se dobře modlí, působí Duch pravdy, Duch svatý. To je základní věc: jaká je naše modlitba, takový je i náš život. Je-li naše modlitba pravdivá, je pravdivý také náš život i náš vztah k Bohu a lidem.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na neděli Samařanky

  Položme si nejprve otázku: Kdo je Ježíš a kdo je Samaritánka? Ježíš je pravý Bůh. Samařanka pocházela z národa, který vznikl smíšením pohanského mezopotámského obyvatelstva se zbytky severoizraelských kmenů. Proto jimi Izraelité pohrdali a nepokládali je za pravý Izrael. Ježíše, přestože je Bohem, považovala pouze za neznámého člověka. Když přišla ke studni, Ježíš jí řekl: „Dej mi napít!“ Komu je to slovo „Dej mi napít!“ určeno? Každému z nás. Ježíš jím vyjadřuje, že žízní po tom, aby zachránil nesmrtelné duše a také aby byla naplněná vůle Nebeského Otce. Ježíšovo slovo: „Dej mi napít!“ je určeno i tobě. Ježíš žízní po tobě, po spasení tvé duše. Přichází k tobě a chce, abys Mu i ty dal napít.


  Výzva vládě a MZV ČR ohledně vojenské agrese v Sýrii (20.4.2018)

  Byzantský katolický patriarchát se připojuje a plnou mírou sdílí prohlášení patriarchů Antiochie a celého Východu, kteří ostře odsoudili brutální vojenskou agresi proti Sýrii ze strany USA, Francie a Velké Británie uskutečněnou na základě nepodložených tvrzení o tom, že syrská vláda použila chemické zbraně. Byzantský katolický patriarchát děkuje prezidentu ČR, který odsoudil vojenskou agresi západních států proti Sýrii. Zároveň patriarchát vyzývá českou vládu: Přehodnoťte své veřejné vyhlášení a rovněž veřejně odsuďte vojenskou agresi proti Sýrii. Samozřejmě tento svůj postoj prezentujte i v OSN se všemi důsledky pro USA, Francii a Velkou Británii.


  Slovo života – Gal 3,13a (22. 4 – 6. 5. 2018)

  „Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe.“


  Rozjímání nad Gal 3,13a

  Ospravedlnění z hříchu se děje z víry v Ježíše Krista. Proč? Protože Ježíš vzal prokletí, které dopadá na každého z nás za naše hříchy, dobrovolně na sebe, aby nás tohoto prokletí, které je ovocem hříchu, zbavil a aby nás zbavil i smrti věčné, kterou hřích zapříčinil. Skrze víru v Krista každý věřící dochází odpuštění hříchů a spásy a dostává i zaslíbeného Ducha.


  Otevřený dopis řediteli Národního divadla Brno, řediteli divadla Husa na provázku a propagátorům divadelního představení potupujícího Ježíše Krista (20.4.2018)

  Tento otevřený list je reakcí na váš úmysl uvést divadelní představení „Naše násilí, vaše násilí“, v němž se zobrazuje scéna rouhavého charakteru, hrubě urážející osobu Ježíše Krista.
  Autor představení, ředitel divadla a ti, kteří toto představení prosazují, zjevně trpí analfabetismem v oblasti historie, křesťanství a islámu. Rouhavě potupili jméno živého Boha, Ježíše Krista, Jehož uctívají všichni pravdiví křesťané. Ve Starém zákoně byl za takový rouhavý čin trest smrti. Když dnes někdo zneužívá milosrdenství Ježíše Krista k tomu, aby hanebně tupil Jeho svaté jméno, je hoden dvojnásobného opovržení a trestu v souladu s činným zákonodárstvím za tupení náboženského cítění. Divadelní představení musí být zakázáno!


  Spravedlivý bude žít z víry

  Boží slovo nás vybízí, abychom chodili ve víře, tzn. abychom se postavili na Boží slovo, tedy jednali podle něho. Ne podle to, co cítíme, ale podle toho, co říká Bůh. Když nám Bůh dá „réma“ – konkrétní slovo, co máme udělat, je potřeba tento krok učinit. Pak získáme zkušenost. Bůh tedy chce, abychom se učili dělat kroky víry. Tím získáme zkušenost. Pak budeme mít pevnou naději, že Bůh i v jiných situacích vyřeší i neřešitelné. A i kdybychom v některých situacích prohráli, přesto má Bůh poslední slovo.


  Co chce Brno? Prokletí, anebo požehnání? /Výzva brněnskému biskupovi/ (16.4.2018)

  Vážený pane biskupe,
  obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát v otázce vulgární a rouhačské hry, hrubě urážející našeho Pána a Spasitele, který vzal na sebe naši lidskou přirozenost a na kříži ve velkých bolestech zaplatil za naše hříchy, aby nám otevřel cestu do věčného života. Plánované divadelní představení svým rouháním svolává prokletí nejen na herce a iniciátory, ale i na všechny křesťany a občany Brna. Brňané čekají na Vaše jasné slovo.


  Máme zvěstovat, že Kristus zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých…

  Apoštolové po seslání Ducha Svatého šli a zvěstovali dvě věci: že Kristus zemřel za naše hříchy a že vstal z mrtvých… Bůh doprovázel jejich evangelizaci mocnými divy a zázraky. Tak by to mělo být i dnes. I my máme svědčit o těchto dvou základních pravdách. To je náš program. Máme být „martyrés“ – svědky Ježíše Krista. O zázraky se už postará Duch Svatý.


  Každý z nás musí být Kristovým svědkem

  Ježíš chce, abychom byli jeho svědky. Nemůžeme proto říct: „Mně se to netýká.“ Nemůžeme spát! Musíme být Kristovými svědky – každý z nás! Není to však možné vlastní silou. Proto Ježíš slíbil: „…dostanete sílu Ducha svatého…“ (Sk 1,8) – tedy „dynamis“. O čem máme svědčit? Za prvé o Ježíšovi, který za nás zemřel na kříži. A za druhé, že Kristus vstal z mrtvých.


  Dopis ex-papeži Benediktu XVI. (7.4.2018)

  Vážený ex-papeži Benedikte, Byzantský katolický patriarchát se na Vás obrací s prosbou, jejímž cílem je obroda církve. Jde především o otázku II. vatikánského koncilu a jeho ovoce, které dnes sklízíme. Z Vaší strany je proto nutné gesto pokání za II. Vaticanum, na němž jste byl jako peritus. Dnes stačí jeden Váš výrok: „Secundum Vaticanum byl heretický. Svědectvím je jeho současné ovoce.“ Bez tohoto jasného postoje nemůže být nazvána pravda pravdou, lež lží a hereze herezí, a tedy církev nemůže konat pokání. Prosíme Vás za ubohé katolíky, dejte teď příklad pravdivého pokání, aby se církev vymanila z prokletí a sebezničení.

  VIDEO>>>


  Ideál – žít jako první křesťané

  K tomu, abychom měli Boží moc – a o to jde, aby církev měla Boží moc, aby ji neměnila za nějaké umění či filosofie – k tomu je potřeba následovat Krista. Uvažovat o tom, jak žít s Ježíšem, jak konkrétně bojovat proti hříchu a lži, jak žít uprostřed tohoto světa. Protože žijeme jako uprostřed nějaké infekce, duchovní infekce. Jak obstát? Potřebujeme obranný systém, abychom se nenakazili světem. A když dostaneme nějakou nákazu, tak abychom byli co nejdříve uzdraveni. Jediné řešení je naučit se pořádně modlit. To je největší umění. Na modlitbě nám bude Bůh vysvětlovat Boží slovo. Potom se můžeme vzájemně povzbuzovat. Když se člověk naučí modlit, tak se mu otevře Písmo svaté, Boží slovo a vpravdě apoštolské učení.
  První křesťané nebyli jenom na modlitbách, ale měli i apoštolské učení a také bratrské společenství. Oni se opravdu povzbuzovali ve víře a byli ochotni za víru v Krista obětovat i své životy.


  Emauzy

  VIDEO>>>


  Slovo života – 1Kor 15,3-5 (8. 4 – 22. 4. 2018)

  „Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti.“


  Rozjímání nad 1Kor 15,3-5

  Apoštol Pavel v listě do Korintu mluví o vzkříšení z mrtvých. Pak apoštol vyjmenovává, že Ježíš se ukázal Petrovi a Dvanácti a pokračuje: „Potom se ukázal více než pěti stům bratří najednou, většina z nich je dosud naživu. Někteří však zemřeli.“
  Tradice říká, že Ježíš se nejprve ukázal své matce, během neděle vzkříšení pak Marii Magdaléně, dále ženám, Petrovi, odpoledne učedníkům, kteří šli do Emaus, a pak ještě večer apoštolům, kteří se shromáždili ve večeřadle. Za týden se znovu ukázal apoštolům, když už s nimi byl i apoštol Tomáš. Potom šli apoštolé do Galileje a tam se jim Ježíš ukázal u Genezaretského jezera; bylo to brzy ráno. V rozhovoru se obrátil obzvlášť na apoštola Petra, kterému předal moc být vrchním pastýřem nad Jeho stádem. Pak se ukázal pěti stům bratřím.


  Pokání křesťanů V4 před Letnicemi (+video)

  Poděkování patří všem, kteří v Česku a na Slovensku drželi v pondělí velikonoční stráž. Stáli na náměstích s transparentem: Stop kradení dětí! (Istanbul)Stop islamizaci! (Dublin IV.) S.O.S.: Ježíši, zachraň nás! Tímto ale boj neskončil ani na Slovensku ani v zemích V4. Proto Byzantský katolický patriarchát znovu vybízí křesťany Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, aby svůj slib prodloužili až do svátků Ducha svatého 20. května. Kéž slib dají i další věřící. „Náš boj není proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem, které vykonávají svou světovládu v ovzduší“ (Ef 6,12n).

  VIDEO>>>


  Ježíšova Matka – testament z kříže (+video)

  Jaký je vztah našeho patriarchátu k Ježíšově Matce? Plně biblický, ve shodě s celou církevní tradicí. Ježíš je pravým Bohem a Maria je matkou Boha – Bohorodičkou – Theotokos. Tak to vyhlásil koncil v Efezu r. 431. Plně si od každého, kdo přijal Ježíše, zaslouží zvláštní úctu, jak stanoví Písmo: „Budou mě blahoslavit všechna pokolení.“ (Lk 1,48) Nestačí mít akademického – mrtvého Ježíše. Je třeba mít živého Ježíše. Toto je biblická rovnice: Maria a Duch svatý rovná se živý Ježíš.

  VIDEO>>>


  Kritický pohled na papežství (+video)

  Autorita v církvi vychází z vertikály – ze vztahu k Bohu – a určuje horizontálu – lidské vztahy. Podstata papežství je chránit vertikálu, tedy chránit církev před herezemi ve věcech víry a mravů. Pokud to papež činí, pak každý křesťan, i nekatolík, musí vděčně přijímat tuto jeho službu, i když se mu jurisdikčně nepodřizuje, jak tomu je v případě pravoslavných a protestantů. Pokud papež nechrání před herezemi, anebo činí opak, jak je tomu dnes, je škodou pro celou církev. Každý křesťan se musí od takového zjevného heretika distancovat.

  VIDEO>>>


  Konkrétní případ uzdravení

  Jednoho dne přišla určitá osoba s výsledky vyšetření z nemocnice, kde jí sdělili, že má třetí stádium rakoviny s metastázemi. Řekl jsem jí, že buď Bůh udělá zázrak, anebo bude za dva nebo tři měsíce na hřbitově, že s tím musí počítat. Nevěděl jsem, co je vůle Boží, jestli ji Bůh chce nebo nechce uzdravit. V každé svaté liturgii jsem vždy prosil: „Bože, dej mi poznat svou vůli!“ Když jsem jí podával svaté přijímání, uvědomil jsem si, že Ježíš je přede mnou: „Ježíši, Ty se jí dotkni, Ty jsi ta síla, která uzdravuje.“ Ale stále jsem nevěděl, co je vůle Boží. Byla už na dvou chemoterapiích. V každé epiklézi jsem za ni prosil, modlil jsem se, aby Bůh konal, aby posílil její víru.


  ČBK je povinna podat trestní oznámení ohledně rouhačského filmu a divadla (2.4.2018)

  ČT zařadila na Zelený čtvrtek do programu film hrubě urážející Krista. Na žádosti o zrušení jeho vysílání cynicky prohlásila, že film vysílat bude. Upozorňujeme, že jde o trestný čin dle § 355 Trestního zákoníku.
  Provokace ČT byla zřejmě lakmusovým papírkem, testujícím, jak se zachová církevní hierarchie. Totiž za necelé dva měsíce se plánuje ještě daleko vulgárnější akce, a to v brněnském divadle. Dokonce i bulvární časopis Blesk je tím pohoršen a opublikoval reakci polské veřejnosti. Na vedení divadla se rovněž vztahuje § 355 Trestního zákoníku, který hrozí až dvěma roky vězení.
  Kdo je v České republice na prvním místě zodpovědný reagovat na veřejné rouhání a dehonestaci křesťanství? ČBK samozřejmě.


  Velikonoce s Halíkem na ČT (2.4.2018)

  Česká televize o těchto Velikonocích, kromě hrubě urážejícího filmu na Zelený čtvrtek, odvysílala i pořad s T. Halíkem z roku 2002. Halík nejen v televizi, ale i ve svých knihách vystupuje jako „obhájce“ a „zachránce“ pohrdnutého křesťanství, ale ve skutečnosti kope křesťanství hrob.
  Halíkův postoj ke vzkříšení je heretický. Nevěří v jedinečný zásah Boží všemohoucnosti, tedy v zázrak potvrzující Kristovo Božství. Svým demagogickým mudrováním evangelijní pravdu zatemňuje. Pokud ČT na Velikonoce dává prostor Halíkovi, kope hrob křesťanství v Česku.


  Pseudopapež František opět provokoval líbáním nohou (2.4.2018)

  Názor většiny Italů opublikoval G. Veneziani v jednom z nejčtenějších deníků Libero quotidiano:
  „Je to další padnutí na kolena před muslimy... V evangeliu neexistuje žádná zmínka, která by podporovala jeho gesto. ... Nejvyšší představitel katolické církve ... vzdával hold multikulturalismu a náboženskému synkretismu v křesťanském obřadu.
  Tento papežův postoj se dá chápat jako symbol definitivní prohry a kapitulace. Vypadá to jako příkladná ukázka podřízenosti křesťanství. Čím více se budeme ukazovat shovívaví, tím více budou připraveni na nás udeřit; čím více budeme sklánět hlavy, tím více budou schopni nám je odříznout...


  Naše účast na Kristově vzkříšení

  O Velikonocích si připomínáme, že Kristus vstal z mrtvých a také, že spolu s Ním jsme vstali i my. Boží slovo říká: „Spolu s Ním nás vzkřísil.“ (Ef 2,6) Někdo by řekl: Jak jsem mohl být vzkříšen spolu s Ním? Vždyť já žiji tady a teď, a Kristus vstal před 2000 lety. Kromě toho, když Kristus zemřel v Jeruzalémě, já jsem tam tehdy nebyl. Ani jsem neležel mrtvý s Ním v hrobě, abych „s Ním pak vstal z mrtvých“.
  Je třeba si uvědomit realitu, že Kristus byl vzkříšen. Vstal z mrtvých!
  Kristus zemřel, vstal z mrtvých, vstoupil do nebe – to vše se stalo v čase, ale protože On je Bůh, je zároveň i mimo čas, je nad časem... Je stejný včera, dnes i navěky. U Boha je stále „nyní“. Když člověk zemře, také vychází z času a vchází do věčnosti. Čas tam na něj už nepůsobí. Tam je stále nyní.


  Velikonoce 2018 (1.4.2018)

  Christos Voskres!
  V tuto velikonoční neděli prožíváme radostnou událost Kristova slavného vzkříšení, které se nás každého osobně týká. Ježíš dokázal své Božství a zároveň přemohl ďábla i smrt.
  Křtem svatým jsme ponořeni do velikonočního tajemství Kristovy smrti a vzkříšení. Vírou máme čerpat z tohoto pramene Božího života a žít Kristův život ve svém smrtelném těle. Ježíš řekl: „Já jsem s vámi po všechny dny vašeho života.“ On je s námi, ale je třeba, abychom i my byli s Ním. Proto je třeba víru oživovat modlitbou i malými skutky vydanosti Bohu.
  Situace, ve které se nachází V4, je tyto dny vážná. Kdo střízlivě vnímá události, uvědomuje si, do jaké katastrofy se přibližujeme hodinu za hodinou. Politici mohou mluvit, masmédia mohou předkládat své názory a nejrůznější teorie, ať pravdivé či lživé, tím nic nezmění. Vy ale můžete změnit běh dějin svou modlitbou a svým skutkem víry. Tím skutkem víry bude zítra, 2. dubna, vaše vyjití do ulic a svědectví o tom, že Ježíš, který vstal z mrtvých, žije a je stejný včera, dnes i navěky. Kéž se zítřejší den stane duchovním zlomem jak v Česku, tak na Slovensku.


  Kristovo vzkříšení

  VIDEO>>>


  Co odpovíš vzkříšenému Ježíši?

  Jak Petr reagoval, když se mu po jeho zradě zjevil vzkříšený Kristus? Nejspíš asi sklopil zrak a díval se do země někam k Ježíšovým nohám. Potom možná zvedl ke Kristu bolestný pohled a řekl: „Pane, já jsem Tě zradil, já jsem se Tě zřekl.“ Možná mu Kristus ani neřekl, že mu odpouští, ale Petr to jasně vyčetl v Jeho pohledu plném lásky; skrze odpuštění bylo opět navázáno mezi nimi pouto, které bylo hříchem zrady přetrženo. Když si člověk uvědomí, že je mu odpuštěno, je schopen milovat. Uvědomme si: Ježíš za mě obětoval život! A kdo je Ježíš? On nebyl jen člověk, On je Boží Syn. A On za mě obětoval život! I já chci z vděčnosti za to, že mi za tak vysokou cenu odpustil, obětovat pro Něj třeba i svůj život.  Listy z UA 3/2018

  Velikonoční procesí – manifestace /kněžím ČR a SR/ (30.3.2018)

  Letošní jubilejní rok je jak pro český, tak slovenský národ rokem mimořádně vážného rozhodnutí. Jde o bytí a nebytí obou národů. V tomto roce je na premiéra a vládu vyvíjen mimořádně silný nátlak k podepsání dvojnásobné sebevraždy. Jde o dokumenty Dublin IV a Istanbulskou úmluvu. Jejich cílem je zničení křesťanství i národa.
  Dnes je prostředkem k záchraně ještě církevní strutkura! Po skončení bohoslužeb 2. 4. 2018 jako gesto víry a pokání vyjdi s věřícími mimo chrám a venku zazpívejte velikonoční píseň, pomodlete se Otčenáš za záchranu národa a zazpívejte hymnu. Ideální je pokračovat procesím po vesnici či městě.
  Tuto jedinečnou šanci Bůh dává 2. 4. 2018 každému knězi! Za Tvůj krok víry Bůh zachrání český i slovenský národ!


  Z Getsemane na Golgotu (křížová cesta)

  VIDEO>>>


  Velikonoční manifestace – stráž

  Co konkrétně udělat pro národ?
  Během velikonočního pondělka 2. 4. 2018 postavme každý ve své vesnici a městě velikonoční stráž za vzkříšení národa. Nejlépe by bylo, aby na náměstí či na jiném viditelném místě stáli dva lidé s transparentem:
  S.O.S.: Ježíši, zachraň nás!
  Kéž stráž stojí aspoň hodinu! Bylo by ideální, aby se stráže střídaly po jedné či dvou hodinách po celý den.
  Pro věrnost těchto hrdinných strážců národa Bůh ustráží národ před naprogramovanou sebevraždou.
  Češi, Moravané, povstaňme, a to v každé vesnici a v každém městě!


  Pražané, povstaňte!

  Pražané, 2. 4. 2018 vás čekáme na Václaváku! Od 13.00 do 15.00 je pod sochou sv. Václava manifestace za záchranu národa. Nemůžeš chybět! Hrozí nám Istanbul a Dublin IV! Když přijdeš, ubráníme se! Je to boj Davida s Goliášem. Jde skutečně o život či smrt. Nemůžeš zůstat stranou! Kamínek tvé účasti rozhodne o vítězství!


  Poslední večeře a Getsemany (rozjímání)

  VIDEO>>>


  Co způsobilo Ježíšovi v Getsemanech největší bolest?

  Co způsobilo Ježíšovi v Getsemanech největší bolest? Vědomí, že mnozí odmítnou Jeho utrpení, a tím i svou spásu. Nebeský Otec nás tak miloval, že dal za nás svého Syna, abychom měli věčný život. Jak velká musí být Jeho bolest, když jsme vůči tomu lhostejní.


  Hrubá dehonestace křesťanství na velikonoční svátky Českou televizí (27.3.2018)

  Věc: Porušení Trestního zákoníku § 355 i Doporučení PS RE č. 1805 (2007) Českou televizí
  Na Zelený čtvrtek 29. 3. 2018 na 20:20 byl do programu kanálu „ČT art“ České televize zařazen film hrubě dehonestující křesťanství a urážející náboženské cítění. ČT porušila Trestní zákoník § 355 (odst. 1 písm. b – hanobení vyznání) a Doporučení PS RE č. 1805 (2007) ze dne 29. 6. 2007 o rouhání, náboženských útocích a nenávistných projevech proti osobám na základě jejich náboženství.


  Pokání a modlitba – biskupům zemí V4 (25.3.2018)

  Postní doba vrcholí, vstupujeme do svatého týdne. Připomínáme si Kristovu vykupitelskou smrt a Jeho slavné vzkříšení.
  Byzantský katolický patriarchát se na vás, vážení biskupové zemí V4, obrací s prosbou. Povzbuďte k velikonočnímu procesí na 2. dubna 2018. Tato manifestace za rodinu a národ pak proběhne v každé vesnici a v každém městě. Vážení biskupové a kněží, touto konkrétní formou pokání, připravte cestu pro Boží zázrak. Země V4: Česko, Slovensko, Maďarsko i Polsko pak Bůh zachrání!

  VIDEO>>>


  Kněžím (24.3.2018)

  Drahý bratře v kněžské službě,není podstatné, zda mě osobně znáš či neznáš, podstatné je, abys znal svého Pána, který za Tebe zemřel na kříži a který Tě povolal podobně jako apoštoly slovy: „Pojď za mnou!“ Ty jsi šel: gymnázium, seminář, kněžské svěcení a pastorační služba. Uprostřed všech starostí si polož otázku: Kde je Ježíš? Ty pro Něho pracuješ, ale jaký je Tvůj osobní vztah k Němu? V knize Zjevení Ježíš napomíná: „Vrať se k první lásce! Nejsi studený ani horký.“


  Slovo života – Gal 3,11 (25. 3 – 8. 4. 2018)

  „Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: ‚Spravedlivý bude živ z víry.‘“


  Rozjímání nad Gal 3,11

  Zde je jasně řečeno, že nikdo nebude ospravedlněn na základě zákona, a je zdůrazněno, že spravedlivý bude žít z víry. Ospravedlnění docházíme skrze víru; ne svými skutky, ale vírou, která je spojena s přiznáním svých vin před Bohem. Vírou se sjednocujeme s Kristovou smrtí na kříži, tedy každý osobně věříme Božímu slovu, že Ježíš zemřel i za všechny moje hříchy a pokud chodím ve světle, Jeho krev mě očišťuje od každého hříchu (srov. 1J 1,7-9).


  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /VIII. část/ Ženy svědčí apoštolům o vzkříšení Ježíše. Ježíš se zjevuje Petrovi

  AUDIO>>>


  Šema, Izrael, miluj Boha

  Boží slovo říká: „Milovat budeš Pána, svého Boha…“ (Mt 5,34)
  Jak konkrétně můžeme prokázat Bohu svou lásku? Když bojujeme s hříšnými myšlenkami a zříkáme se své vůle, svého názoru, svých pocitů, přání…, byť i v malých všedních záležitostech.
  Musíme stále sledovat cíl: milovat Boha. A to znamená ztrácet svou duši, její přání... To je Boží vůle pro nás – teď a tady milovat Boha, pro Něj se zapřít v této malé věci. On to vidí, i když je to před lidským zrakem ukryté. Cílem našeho života je milovat Boha celým srdcem, celou duší a vší silou.


  Konec se svobodou slova (22.3.2018)

  Vážený pane prezidente,
  obracím se na Vás tímto veřejným dopisem, a předně bych Vám chtěl poděkovat za Vaše úsilí o dobro českého národa a zároveň podat několik informací, o kterých možná nevíte. To, že není svoboda slova v mainstreamových médiích, zdůrazňujete často. Jenže tato svoboda je čím dál více omezována i v alternativních médiích – vlivem určitých cenzorů, zřejmě pracovníků neziskovek. Poslední dobou naše články na Parlamentních listech neuveřejňují. Známému neopublikovali článek s omluvou: Jsme teď pod drobnohledem...


  Nový premiér, gratulace a vize (22.3.2018)

  Vážený pane premiére, vážení členové slovenské vlády,
  Slovensku, které je srdcem Evropy, v tyto dny hrozil smrtelný infarkt vyvolaný vybičovanými emocemi. Nakonec nad nimi díky Bohu zvítězil rozum. Slovensko čeká tvrdý boj a vláda bude vystavena mimořádně silnému psychologickému a morálnímu tlaku. Vy, pane premiére, bez jednotného politického směru a hlavně bez modliteb v tomto boji neobstojíte! Proto každý Slovák má povinnost se za svou vládu z celého srdce modlit (2Tim 1), i kdyby to měl být třeba jen jeden upřímný Otčenáš za den. Na závěr Vás vyzýváme, pane premiére, abyste hned při oficiálním vstupu do funkce složil aktuální slib, podobný tomu, jaký dal Váš předchůdce. Slibte před Bohem a národem, že nikdy neratifikujete Istanbulskou smlouvu a nepřijmete Dublin IV.


  Manifestace a arcibiskup Sokol (20.3.2018)

  Nyní, po 30 letech, nastala krizová chvíle nejen pro církev, ale i pro národ. Vy svou autoritou můžete zastavit sebevražedný proces. Současná vláda byla tlačena k ratifikaci Istanbulské úmluvy a islamizačních kvót, ale statečně odolala. Arcib. Zvolenský dnes zaštiťuje směr, který usiluje o svržení zákonné vlády a vede k nastolení horší totality, než byla ta komunistická. Ještě může církev i Slovensko zachránit Vaše jasné a nekompromisní slovo. Vyzvěte k zastavení protivládních manifestací, které arcib. Zvolenský zrádně podporuje.


  Církevníci udržují emocionální oheň majdanu (20.3.2018)

  Arcibiskup Zvolenský a pomocný biskup Forgáč hodili jiskru k emocionálnímu požáru s cílem svržení zákonné vlády R. Fica. Premiér se postavil proti Istanbulské úmluvě, prosazující gender a kradení dětí, i proti islamizačním kvótám. Arcib. Zvolenský i biskup Forgáč zneužívají církev k jejímu sebezničení i sebezničení národa. To je zločin a zrada! Dnes (2018) je zde připravovaný nový puč, který má za úkol sesadit demokratickou vládu a nastolit totalitu, horší, než byl komunismus. A to skrze podepsání Dublinu IV. a ratifikaci Istanbulské úmluvy. Akce církevních farizeů vedou k tomuto sebevražednému cíli.


  Opakovaná výzva arcibiskupovi Zvolenskému (20.3.2018)

  Vážený pane arcibiskupe,
  Byzantský katolický patriarchát se na Vás znovu obrací s výzvou, abyste v této historické chvíli činil pravdivé pokání za své jidášské gesto, kterým jste započal proces protistátního převratu (majdanu). Dodnes podstatu protivládních manifestací vědomě kryjete. Jejich cílem bylo využít sakrální oběti ke svržení premiéra a teď i vlády a nastolit takovou, která ratifikuje Istanbulskou úmluvu a podepíše Dublin IV. To ale znamená sebevraždu křesťanství i národa! Každý biskup, každý kněz i každý občan musí s pětibodovým programem souhlasit, pokud mu opravdu leží na srdci záchrana Slovenska. Pokud budete i jen mlčet, padá na Vás vina za záměrnou dezorientaci věřících! Přestaňte kopat hrob Slovensku!


  Češi a Moravané, povstaňte! (3.3.2018)

  Rok 2018 je rokem 100. výročí České republiky. A právě v tomto roce vyvstala dvě velká nebezpečí: hrozí ratifikace Istanbulské úmluvy a podepsání smlouvy Dublin IV.!
  Členské země Evropské unie, tedy i Česká republika, budou muset trvale přijímat islamisty, anebo platit miliardové pokuty. Češi a Moravané, v tomto roce se rozhoduje o bytí a nebytí našeho národa! Islamizace (Dublin) je jeden kulomet nastavený na člověka a z druhé strany je nastaven druhý – kulomet genderu s GREVIEM (Istanbul). Zvol si, kterým chceš být zastřelen – jedním nebo druhým? Anebo oběma? Jaké je řešení? Vyjděte z lhostejnosti a dejte najevo svůj nesouhlas! Kéž se velikonoční pondělí stane počátkem velkého procesu vzkříšení národa! Češi a Moravané, povstaňte!

  VIDEO>>>


  Kdo z biskupů zachrání Slovensko? (19.3.2018)

  V této postní době 2018 se rozhoduje o Slovensku. Převáží manifestační manipulace, za kterou stojí placené Sorosovy neziskovky, veřejná média a zrádní politici, anebo se proces sebelikvidace Slovenska zastaví? Manifestace i se sakrální obětí jsou scénářem slovenského majdánu.
  Tento rozjetý mechanismus slovenské barevné revoluce můžete v této fázi zastavit ještě vy, slovenští biskupové! Neodkládejte!
  Každý biskup ve své diecézi je povinen vyzvat k zastavení sebevražedných manifestací! Uvědom si, že revoluční technologie počítají se spoluprácí biskupů či aspoň s jejich mlčením. Kdo bude mlčet, dopadne na něho zodpovědnost za plánovanou autogenocidu církve i národa!
  Biskupové, nebuďte hrobaři, ale zachránci Slovenska!


  2018 – Velikonoční mobilizace /+video/ (18.2.2018)

  Byzantský katolický patriarchát vybízí:
  Češi a Moravané! Zanechte pasivitu a vyjděte na velikonoční pondělí do ulic! Ať je 2. dubna v každé vesnici a v každém městě národní manifestace s transparentem: „Obnova rodiny – vzkříšení národa!“ To je první krok k záchraně!

  VIDEO>>>


  Zastavme sa, bratia... Slováci ožijú! (14.3.2018)

  Zastavme sa, bratia, v modlitbe pred Bohom. Ujasnime si, o čo tu ide. Ide či nejde tu o plánovanú vraždu s cieľom zvrhnúť vládu, ktorá dnes bráni národ pred islamizáciou (kvóty, Dublin IV) a Istanbulským dohovorom s genderom a kradnutím detí skrze GREVIO? Odpoveď je jasná. Vražda s cieľom získania sakrálnej obete je súčasťou technológie majdanových revolúcií. Vražda má skrze masmédiá a sieť neziskoviek vyvolať emócie nenávisti k nevinným a výsledkom je samovražda národa.
  Prečo túto primitívnu pravdu nevidíme? V duchovnej atmosfére je duch lži a démonské sily a v nás hriech – ložisko zla. Jediným východiskom je modlitba a pokánie. Priznaj si: bol som oklamaný – a potom príde svetlo.


  Výzva k pokániu pre biskupa Forgáča /otvorený list/ (14.3.2018)

  Dnes sú Sorosom a bruselskými sluhami naplánované ďalšie demonštrácie s cieľom zvrhnutia vlády, a tým presadenia samovražedného Dublinu IV a Istanbulského dohovoru.
  Čo robiť? Nezostaňte v pozícii Judáša, ale staňte sa kajúcim Petrom. Chlapsky si priznajte omyl, ospravedlňte sa vláde, Cirkvi a národu a vyzvite k zastaveniu samovražedných demonštrácií. Tu nejde o osoby (Fica), ale o systém. Demonštrácie presadzované nepriateľmi národa sledujú jeho sebazničenie. Súčasná vláda dnes chráni život Slovenska. Dnes ide o život alebo smrť. Postavte sa na stranu života!


  Pozor! 15. 3. 2018 – útok na demokracii! (14.3.2018)

  Na 15. 3. 2018 byla zorganizována akce zneužívající studenty středních a vysokých škol. Tato akce je útokem na demokracii, proto je nezákonná, protistátní a podléhá zákonnému stíhání.
  1) Kdo akci organizuje?
  Prof. Halíkem formováni vlastizrádci, zneužívající demokracii k její likvidaci! Co místo ní chystají nastolit? Islámskou a genderovou totalitu!
  2) Jakým způsobem?
  Svržením demokraticky zvoleného prezidenta, demokraticky zvoleného premiéra a následným podřízením vlády globálnímu systému sebevraždy národů.


  Bude Zvolenský konat pokání? (14.3.2018)

  Vážený pane arcibiskupe,
  zneužil jste smrt a pohřeb k očernění a vyzval k svržení vlády. Byl jste upozorněn, že jde o sakrání oběť revolučních technologií – majdánu. Vy jste ale naopak národ vyzval k účasti na demonstracích za svržení zákonné vlády. Tato vláda ale hájí národ před sebezničením, které přináší islamizace (migrační kvóty, Dublin IV.) a Istanbulská smlouva s genderem.


  Reakce na článek: „Zjevil mi to Bůh“

  Po náhodném přečtení Drápalova článku z 19. 2. 2018 pod názvem „Zjevil mi to Bůh“ nemohu nereagovat.
  V článku nejprve biblicky a psychologicky vyjádřil pravdu o intelektuálním poznání a o zjevení Bohem. Na tuto teoretickou úvahu se nedá nic namítat. Pak ale jde dál a zmiňuje se o falešných prorocích. Dále se dotkne prezidentských voleb a vynese závěr, že Bůh z dvou kandidátů nemůže volit do úřadu prezidenta morálně horšího člověka. Toto je v současné době zločinná manipulace, která má za cíl vnitřně vyvracet zdravé myšlení křesťanů.
  Drápal svůj článek nazval: „Zjevil mi to Bůh“. Kéž by mu Bůh skutečně zjevil, že spolu s Halíkem v jednom spřežení ořou čertovu brázdu smrti pro české křesťanství a národ.


  Slovensko, na kolena! (11.3.2018)

  Byzantský katolický patriarchát v tomto kritickém čase tlumočí slovenskému národu vůli Boží: Bůh chce pokoj a dobro pro Slovensko a ne jeho sebezničení. Žádá proto, aby k Němu národ v zkroušenosti srdce a s úpěnlivou modlitbou volal o pomoc.
  Současné problémy se nevyřeší emocemi a manifestacemi v desítkách měst. Tím méně se nevyřeší svržením vlády. Pokud by k němu došlo, nastane daleko horší situace, než je nyní. Jediné východisko je jít na kolena a volat k Bohu. Bůh osvítí náš rozum a dá sílu k pravdivé reformě, která musí začít od každého z nás. Pak se splní slova hymny: „Slováci ožijú!“ Podmínkou je: „Zastavme sa bratia“, démoni sa stratia. Tedy je třeba se zastavit na modlitbě.


  Slovo života – Gal 3,8 (11. 3 – 25. 3. 2018)

  „Protože se v Písmu předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské národy, dostal už Abraham zaslíbení: ‚V tobě dojdou požehnání všechny národy.‘“


  Rozjímání nad Gal 3,8

  Je řečeno, že Písmo předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské národy. Příkladem je samotný Abraham, který byl pohan, ale uvěřil Bohu, uvěřil v Jeho všemohoucnost a přijal Boha jako svého nejvyššího Pána a podřídil Mu svůj život. Přijal jako normu morální zákony, které Bůh vložil do srdce člověka skrze svědomí. V tomto je Abraham příkladem pro pohanské národy. Pokud budou mít Abrahamovu víru, Bůh pohanské národy ospravedlní; to už Abrahamovi zaslíbil slovy: „V tobě dojdou požehnání všechny národy.“


  Sekretář ČBK Přibyl diskriminuje Okamuru (10.3.2018)

  Úvod:
  Na DVTV vedla moderátorka Drtinová interview s generálním sekretářem ČBK P. Přibylem. Je třeba přiznat, že na dotěrné otázky moderátorky, která sledovala určité cíle, především kompromitaci kard. Duky, sekretář ČBK mnohdy odpověděl diplomaticky. V některých tématech však bohužel posluchačům prezentoval nesprávné postoje. Chtěl bych zde na ně poukázat.


  Odpověď na „Reakciu členov evanjelickej cirkvi a.v. na vraždu J.K. a M.K.“ (6.3.2018)

  Byzantský katolický patriarchát si dovoluje odpovědět na váš veřejný dopis, který je pro masmédia jako voda na mlýn.
  Vážení církevní představitelé, váš politický projev je demagogický, jidášský a zločinný. Vy jste zamlčeli podstatu a zneužili církevní autoritu ke zničení křesťanství i národa.
  Vy dobře víte, že vláda nemá s vraždou nic společného. Vy víte, že vražda má posloužit těm, kteří neučiní „nápravu věcí veřejných“, ale prosadí islamizaci a morální i fyzickou genocidu národa.
  Vážení církevní představitelé evangelické církve a.v., váš zločin podněcování ke státnímu převratu, který má za cíl ne „nový začátek“, ale tragický konec, je možno kvalifikovat jako promyšlený zločin s masovým dopadem, tedy zločin proti lidskosti.


  Státní převrat na Slovensku? A co potom? (6.3.2018)

  Podle analytiků Slovensku hrozí státní převrat. Pokud by po sérii „sorosových“ manifestací došlo k svržení vlády, prezident by jmenoval vládu novou. Pokud by ta ale nedostala důvěru parlamentu, všechny pravomoci by přešly na prezidenta. Nastal by prezidentský model státu. Je známo, že Kiska plní zájmy ne Slovenska, ale Bruselu. Každý máme soucit se zavražděnými, ale nesmíme se nechat zmanipulovat, aby tato zločinná vražda byla připsána nevinným s cílem autogenocidy národa!


  Katoličtí biskupové hrubě očernili premiéra SR (4.3.2018)

  Před několika dny se slovenský premiér Fico jasně postavil proti ratifikaci Istanbulské úmluvy.Co to znamená v praxi? Děti budou preventivně, tedy bez důvodu, kradeny kvůli tzv. domácí násilí z jakékoliv rodiny, a to nenávratně.
  Podepsat ratifikaci Istanbulské úmluvy je v důsledku horší, než podepsat rozsudek smrti nad statisíci bezbrannými dětmi!
  V této situaci je velkým zločinem dvou pomocných biskupů – košického Forgáča a prešovského Lacha, kteří nespravedlivě a hrubě očernili premiéra i jeho vládu a vytvářejí lživé veřejné mínění. K nim se bohužel přidal i arcibiskup Zvolenský. Tímto gestem zradili Ježíše Krista jako Jidáš.
  V této historické hodině je vyzýváme, aby se veřejně omluvili vládě, církvi i národu, že iniciovali státní převrat, jehož cílem je zničení křesťanství i slovenského národa.
  Byzantský katolický patriarchát rovněž vyzývá tyto hierarchy, aby odstoupili z úřadů.


  Podstata postu: přiznat si před sebou i před Bohem svůj hřích

  Základní postoj vůči Bohu je, že člověk si je vědom svého hříchu, viny. Kajícnost byla i ve Starém zákoně spojena s posty, s oběťmi, že lidé přinášeli za své hříchy beránky nebo dávali v oběť to, co jim bylo drahé. Jako oběť za hřích byla prolévána krev zvířat, lidé pálili tyto oběti jako celopal Hospodinu. Tedy člověk si byl vědom základní reality hříchu.  Listy z UA 2/2018

  Otevřený dopis Danu Drápalovi (27.2.2018)

  Chvála Kristu!
  Drahý Dane,
  v roce 1989, tři roky po svém obrácení a křtu Duchem Svatým, jsem odešel z VŠ a vstoupil do 1. ročníku kněžského semináře v Litoměřicích. Bylo mi tehdy 21 let. Vůbec ne všichni v semináři milovali Pána Ježíše, a proto mi tam nebylo lehko. Při vycházce jsem si ve městě přečetl plakát, který zval na Tvou evangelizaci do místního sboru. Mnoho dobrého jsem o Tobě slyšel, především od P. Antonína (dnes Patriarcha Eliáš). Byl jsem tím povzbuzen a s radostí jsem na evangelizaci přišel. Velmi pěkně jsi tehdy mluvil o Pánu Ježíši a potom ses s živou a upřímnou vírou modlil za uzdravení. A zázrak se opravdu stal. Podstatné však bylo Tvoje svědectví prosté víry v Boží slovo. Dodnes si vzpomínám na náš společný rozhovor, který potom následoval.


  Istanbulská smlouva – otevřený dopis premiérovi (26.2.2018)

  Vážený pane premiére,
  dne 23. 2. 2018 jste se na neformálním summitu v Bruselu vyjádřil, že nevidíte žádné důvody k tomu, proč by česká vláda neměla ratifikovat Istanbulskou smlouvu (IS).Co to znamená v praxi? Děti budou tímto nadnárodním mechanismem preventivně kradeny z jakékoliv rodiny, a to nenávratně. Tak už je tomu např. v Norsku, Finsku, Francii, Anglii... Informace o tom jsou přísně utajované, takže veřejnost o zločinech tohoto neofašistického systému informována není. Ratifikovat IS v důsledku znamená podepsat rozsudek smrti nad desetitisíci bezbrannými dětmi! Uvědomte si: za tento zločin neuniknete soudu ani před lidmi ani před Bohem.


  Pokání v postní době 2018 (26.2.2018)

  Koncept pastýřského listu pro české biskupy


  Slovo života – Gal 3,6-7 (25. 2 – 11. 3. 2018)

  „Pamatujte, jak Abraham 'uvěřil Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost.' Vězte tedy, že ti, kteří jsou z víry, ti jsou synové Abrahamovi.“


  Rozjímání nad Gal 3,6-7

  Apoštol znovu ukazuje na Abraháma, který je kladen jako vzor víry. On uvěřil Bohu, uvěřil v Boží všemohoucnost, a v této víře stál i přes velké zkoušky. Víra mu byla připočtena za spravedlnost, tedy skrze víru byl ospravedlněn ze svých hříchů. Víra v jediného Boha Stvořitele je základem ospravedlnění z hříchů.


  Jak je to dnes s církví? (18.2.2018)

  Odpověď Patriarchy Eliáše katolíkovi upřímně hledajícímu pravdu:
  Na závěr svého dopisu jsi, Mirku, položil otázky: Jak je to s církví a jak je to s vámi?
  Otázka: Jak je to s církví?
  Odpověď: Náš Pán Ježíš Kristus založil svou církev, která je prostředkem k spáse duší. Tato Kristova církev je založena na apoštolech a prorocích (srov. Ef 2,20). Církev je sloupem a oporou pravdy ve světě (srov. 1Tim 3,15).


  Vyhlášení exkomunikace na pseudopapeže Františka /+ video/ (14.2.2018)

  František Bergoglio, jezuita, byl několikrát napomenut, varován, aby se oddělil od herezí. Přesto zatvrzele odmítá jakýkoliv projev pokání.
  Zneužitím nejvyšší církevní autority skrze hereze intenzivně prosazuje sebezničení církve, a to ve věroučné i morální oblasti. Pro tyto hereze František Bergoglio sám sebe vyloučil z katolické církve. Proto Byzantský katolický patriarchát, v autoritě apoštolské a prorocké, ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna i Ducha svatého, vyhlašuje Františka Bergoglia za vyloučeného z katolické církve. Pokud jmenovaný nebude konat pokání ani v hodinu smrti, bude věčně zavržen.

  VIDEO>>>


  Je potřebné dnes papežství? /+ video/ (16.2.2018)

  Hlavním problémem v katolické církvi dnes je zneužití papežského úřadu a jednota katolíků s heretikem, ať už vědomá či nevědomá. Proto Byzantský katolický patriarchát zveřejnil exkomunikaci neplatného papeže Františka a vyhlásil, že je vyloučen z církve! František je ale jen vrcholem ledovce a vnějším projevem vnitřní rakoviny církve. Každý katolík, pokud chce zůstat v církvi a být spasen, musí se oddělit od herezí, které zaštiťuje pseudopapež František.

  VIDEO>>>


  Modlitební společenství

  Křesťané v dnešní době bez zdravého společenství, kde je zdravý duch, neobstojí. Je třeba začít budovat společenství a modlit se, světit neděli, naučit se ji světit. Jak je potřebná modlitba! Základem společenství je modlitba. Bez ní to nefunguje. Když se modlíme, Bůh vždy dá jednomu anebo dvěma světlo. Po modlitbě hovoříme o tom, jaké světlo nám Bůh dal. Bez modlitby by to nešlo.


  Odpověď na vystoupení Váchy na DVTV (15.2.2018)

  Na obrazovce DVTV se objeví tajuplný muž jako ze záhrobí – člověk ani hned nepozná, že je to vlastně Halíkův kaplan Vácha. Citace: Volby skončily a my se ptáme: Jak je možné, že tak velké množství lidí dalo hlas Miloši Zemanovi? Odpověď: A my se ptáme: Jak je možné, že ještě poměrně velké množství lidí hlas Miloši Zemanovi nedalo? On ve volbách představoval záchranu národa před islamizací a globalizací. Jak velké to byly tlaky ze zahraničí a kolik zrádců se proti národu sjednotilo! Byl to Boží zázrak, že jim to nevyšlo.
  Citace: A viníka budeme hledat všude jinde, jen ne ve vlastní lhostejnosti. Odpověď: Nevymlouvejte se na vlastní lhostejnost. Je třeba hledat viníka v kryptě, ne všude jinde! Halík ať hledá v tobě a ty v Halíkovi. Pak skutečně viníka najdete. Ale to nestačí. Pak dělejte pravdivé pokání, že jste klamali národ. Chlapsky si to přiznejte.


  Antireforma, církev a Sodoma – 7.část: Kořeny apostaze v církvi

  VIDEO>>>


  Šílené plány Tomáše Halíka aneb kdo stojí za peticí proti kard. Dukovi? (14.2.2018)

  Odpadlý kněz a budhista, vítač muslimů a člen Rady moudrých – zednář – v jedné osobě, Tomáš Halík, chorobně toužil a stále touží po dvou věcech:
  - po nejvyšší kariéře v církvi, aby ho totiž lidé uctívali jako Jeho Svatost, ale ještě víc než bůžka dalajlámu, - a aby už byl konečně nastolen NWO a lidé začali myslet jako on. Každý se pak stane tím i oním – biorobotem k službám „jeho svatosti“ i zjevným satanistou. Halík nemůže snést, když vidí nebo slyší někoho, kdo má ještě svědomí a zdravý rozum. Uvádí ho to přímo do nepříčetnosti. Nešťastný Halík prožívá opravdu vnitřní muka. Co když odvolají kard. Duku a jmenují Holuba? On je sice jeho kumpán a spoluslužebník NWO, ale... Teď, anebo nikdy – stravuje celou jeho bytost.


  Antireforma, církev a Sodoma – 6.část: Odpověď na výroky Kobylinského

  VIDEO>>>


  Antireforma, církev a Sodoma – 5.část: Odpověď na výroky Kobylinského

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Tří světitelů

  Ježíš říká i nám: „Vy jste světlo světa.“ (Mt 5,14) Skutečným Světlem světa je jen Ježíš! My však máme mít účast na Jeho světle. Máme být sjednoceni s Ježíšem. My ve své podstatě nejsme světlem, ale tmou. Proto Ježíš řekl, že každý z nás se musí znovu narodit. Světlem jsme jen natolik, nakolik jsme sjednoceni s Ježíšem. Když Mu patříme, pak co je Jeho, je i naše. A co je naše, má být Jeho. Ježíš chce, abychom se odřekli všeho a ztratili svou duši pro Něho a pro evangelium. Proč? Aby On v nás mohl působit, aby v nás mohl v plnosti žít, aby nás prosvítilo Jeho světlo a abychom i my pak byli tím světlem.
  Je svátek Tří světitelů. O nich můžeme vpravdě říci, že byli světlem světa.


  Slovo života – Gal 3,2-3 (11. 2 – 25. 2. 2018)

  „Chtěl bych se od vás dozvědět jen toto: Přijali jste Ducha na základě skutků Zákona, anebo na základě slyšení víry? Jste vskutku tak nemoudří? Když jste začali Duchem, dokončujete nyní tělem?“


  Rozjímání nad Gal 3,2-3

  V 3. verši apoštol píše: „Jste vskutku tak nemoudří? Když jste začali Duchem, dokončujete nyní tělem?“ Co máme chápat pod termínem „dokončujete tělem“? Člověk v počáteční horlivosti, když přijme Ducha Božího, všechno úsilí vynakládá na to, aby žil vztahem k Bohu, aby žil z víry, jak říká Boží slovo: Duchem. Pak však nemá vytrvalost k vydanosti a následování Krista a chce egoisticky realizovat svou vůli, anebo převládne farizeismus a v duchovní pýše má už sám sebe za „něco“. Začal Duchem a končí tělesným myšlením.


  Němečtí biskupové povýšili ohavnost na svátost (6.2.2018)

  Německý kardinál R. Marx zavedl v rámci pastorace udílení svátosti manželství homosexuálům. Kněz, který chce udělovat tuto novou „svátost“, dostane k tomu od svého biskupa kompetenci. (britský časopis Catholic Herald; bavorské rádio Bayerischer Rundfunk 3. 2. 2018). Vyloučení z Tajemného Těla Kristova – církve – dopadlo na kard. Marxe i všechny biskupy, kteří s ním tvoří jednotu ducha (exkomunikace).
  Za islamizaci a gender-homosexualismus v Německu mají hlavní vinu němečtí heretičtí biskupové. Vedou národ k autogenocidě a do věčného zavržení v pekle.


  Bude lžipatriarcha Kirill platit pokutu 5 milionů rublů či bude jako vlastizrádce zbaven úřadu? (5.2.2018)

  Patriarcha Kirill se při návštěvě generálního sekretáře Rady Evropy vyjádřil, že lesby a homosexuálové nesmí být takzvaně pronásledováni ani takzvaně diskriminováni.
  Kirill se tímto veřejným postojem dopouští skutečné diskriminace, a to rodiny i ruské společnosti! Je třeba vědět, že zákaz gay pride a homosexuálních manželství není diskriminací, ale jen ochranou a sociální hygienou. Bez spravedlivých zákonů, postavených na morálních hodnotách, nastává rozklad společnosti a sebezničení.


  K projevu Trumpa z 30.1.2018 (5.2.2018)

  Ve svém projevu 30. ledna 2018 prezident Trump jasně vyhranil svůj postoj návratu k základům amerického národa, to je ke křesťanským hodnotám. Řekl: „Společně znovu objevujeme americkou cestu. My v Americe víme, že víra a rodina, nikoli vláda a byrokracie, jsou centrem života Američanů. Naším heslem je ‚In God we trust‘ – ‚Věříme v Boha‘.“


  Skandální vyznamenání od Františka (5.2.2018)

  Lilianne Ploumenová, bývalá nizozemská ministryně, obdržela od papeže Františka titul komandéra Papežského řádu sv. Řehoře Velikého.
  Ploumenová je mimořádně aktivní v prosazování potratů a homosexualismu. Za toto dostala už mnoho vyznamenání. Skandálním je, že František ji rovněž ocenil vysokým papežským vyznamenáním! Tím veřejně schválil potraty a homosexualismus.


  Odpověď redaktorovi Českého rozhlasu panu O.G. ohledně zednářů a různých klubů (5.2.2018)

  Vážený pane Ondřeji Golisi,
  opětovně se domáháte, abychom s Vámi vešli do dialogu ohledně zednářství v ČR a různých klubů, jakým je například Římský klub v souvislosti s panem Drahošem.
  Poněvadž Vy jste na rozdíl od nás znám jako odborník v odhalování kriminálních kauz, proto posluchači Českého rozhlasu jistě uvítají, když jim tuto závažnou problematiku vysvětlíte i bez nás.


  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /VII. část/ Petr a Jan u hrobu, Ježíš se zjevuje Magdaléně

  AUDIO>>>


  Je teologická fakulta v Českých Budějovicích katolickou? (5.2.2018)

  Vážení představitelé teologické fakulty v Českých Budějovicích, masově jste rozšířili, že vztyčíte nad vaší fakultou vlajku Tibetu. Víte, co na ní je a co symbolizuje? Na tibetské vlajce je pohanská symbolika jinu a jangu a dva draci, kteří symbolizují démony. Asi také nevíte, že se dalajláma pokládá za převtěleného boha a že pohanští bohové jsou démoni (srov. 1Kor 10,20). Oni nad sebou nikdy vlajku s Kristovým křížem nevztyčí. Navíc dáváte špatný příklad ostatním univerzitám v ČR. A copak ani to nevíte, komu tím sloužíte?


  Proč ve Vatikánu nebude vyvěšena vlajka Tibetu? (5.2.2018)

  František usiluje o přátelské vztahy s Čínou, proto si dává dobrý pozor, aby se nesetkal s dalajlámou. Na opětovné žádosti dalajlámy navštívit Vatikán – vždy záporná odpověď. Státní církev v Číně je na rozdíl od ilegální od Vatikánu oddělena. František v poslední době zbavil úřady představitelů ilegální církve, kteří byli nahrazeni představiteli státní církve. Co tím ve skutečnosti sleduje? Co přinese Františkovo přátelství Číně? Homosexualismus, islamizaci, NWO a barevnou revoluci skrze heretické klerikály.


  Letos Halík navrhuje už tři vlajky?

  Je na místě, aby v Česku místo tří vlajek byla 8. 3. všude vyvěšena pouze jedna vlajka, a to česká!


  Vlajka pro Tibet a dalajlámu? (4.2.2018)

  Propagace dalajlámy a lamaismu je cílevědomá. Světové elity ji používají k prosazení NWO s cílem zamoření křesťanských území pohanským satanismem.


  Co se můžeme učit od krále Davida?

  V Bibli je několik příkladů odevzdanosti Bohu, např. Abraham, Job, David…
  Bůh nazývá Davida „muž podle mého srdce“. V Písmu je popsáno mnoho životních situací, ve kterých se ocitl. Jak byl pronásledován králem Saulem, nebo jak se doptával Hospodina, když šel do války… Jsou tam však popsány i jeho svévolnosti, kdy se snažil prosadit svoji vůli.  Listy z UA 1/2018

  Mons. L. Hučko nezákonným vlastníkem nakradeného majetku (14.1.2018)

  V roce 2003 byl do řeckokatolické církve kard. M. Vlkem prosunut na místo biskupa I. Ljavince nový biskup, L. Hučko. Okamžitě, během několika dní, L. Hučko ukradl všechen nemovitý majetek Delegatuře sv. Prokopa řádu sv. Basila Velkého (představeným řehole byl o. Metoděj R. Špiřík Th.D., OSBM). Byla to Hučkova pomsta za to, že řeckokatoličtí věřící z morálních a věroučných příčin protestovali proti jeho jmenování za biskupa.


  Zkušenost po volbách v ČR

  Pravdivé křesťanství je pravda a život!
  Falešné křesťanství je opium a smrt!
  Kdo je kdo?


  K výroku ex-prezidenta Klause (28.1.2018)

  Pan ex-prezident vyjádřil obavy, že „poražený tábor výsledek voleb nepřijme“. Dodáváme, že formálně sice přijal, ale dal najevo, že bude pokračovat v boji proti národu a proti prezidentovi, jen více skrytou a zákeřnou formou.
  Výsledek voleb byl Boží zázrak! Děkujeme bezejmenným, kteří za tento zázrak úpěnlivě volali k Bohu. Skrytý psychologický a duchovní boj ale pokračuje dál, neskončil.


  Antireforma, církev a Sodoma – 4.část: Odpověď na výroky Kobylinského

  VIDEO>>>


  Antireforma, církev a Sodoma – 3. část: Výzva Bible k pokání a k čistotě

  VIDEO>>>


  Antireforma, církev a Sodoma – 2.část: Jaký je postoj Písma svatého a apoštolské tradice?

  VIDEO>>>


  Antireforma, církev a Sodoma – 1.část: Metody kněze Kobylinského ke změně myšlení

  VIDEO>>>


  Slovo života – Gal 2,21 (28. 1 – 11. 2. 2018)

  „Nepohrdám Boží milostí: Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná.“


  Rozjímání nad Gal 2,21

  Co znamená pohrdat Boží milostí? To znamená nevážit si jí, anebo ji zneužívat, anebo nepřijímat vírou, co Bůh dává. On draze zaplatil, udělal všechno, a nechtít udělat ani to minimum – vírou přijmout, co Bůh pro mě učinil – to je skutečně hrubá urážka Boha, a to je pohrdání milostí! Apoštol říká, že on to nedělá, že nepohrdá, on tu milost využívá. A to by mělo platit o každém z nás – nepohrdám Boží milostí!


  Eliáš odpovídá Radkovskému (27.1.2018)

  V roce 1966 jsme spolu nastoupili do semináře v Litoměřicích. Rok před námi nastoupil J. D. Duka.
  Tys 24. 1. 2018 vyzval náš národ volit cestu smrti skrze systém prosazující gender, kradení dětí, islamizaci, globalizační redukci... Kard. Duka miluje český národ a volí život, ale respektuje pravidla mlčení.
  Tys zveřejnil, že jdeš tou cestou jako Jidáš a vyzvals k tomu i druhé – volíš smrt!


  Odpověď na očerňující prohlášení arcibiskupa Graubnera (22.1.2018)

  Citace: „A skupinkou, kterou založil, se nechal svévolně prohlásit za patriarchu, čímž se dostal do církevních trestů.
  “Odpověď: Toto tvrzení je opět lží. Nešlo o nějakou „skupinku“, šlo o synod sedmi biskupů, kteří se z důvodu boje za ochranu pravověrnosti učení proti herezím rozhodli založit patriarchát. Synod biskupů pak vybral za patriarchu biskupa Eliáše. Nejstarší ze synodu, který byl vysvěcen na biskupa ještě za ilegality, tuto funkci z důvodu stáří a nemoci odmítl přijmout a sám navrhl za patriarchu biskupa Eliáše místo sebe. Vyhlášení patriarchátu bylo odůvodněno a oznámeno Benediktu XVI. Ten za to žádnou exkomunikaci nikdy neudělil.


  Modleme se za Prof. Drahoše, aby odstoupil z kandidatury (21.1.2018)

  Modleme se, aby kandidát nepropásl tuto jedinečnou životní šanci a odstoupil. Co mu pomůže i kdyby se stal prezidentem, když ještě tento rok ho Bůh může odvolat z tohoto života před svůj soud? A co potom?


  Co chce Proglas: život nebo smrt? (20.1.2018)

  Katolický rozhlas Proglas ustavičně navrhuje, a tím de facto vnucuje, volit pana Drahoše. Zamlčuje ale, že zednářský Římský klub, jehož je jmenovaný aktivním členem, prosazuje vyhubení lidstva na tzv. zlatou miliardu. Rovněž Proglas zamlčuje, že pokud se muslim stane křesťanem, čeká ho dle koránu i šaríi smrt. Drahoš podporuje islamizaci a reprezentuje program Římského klubu.


  Rozjímání o Zjevení Páně

  „Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: ‚Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.’ …(Mt 3, 1-6). „Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale Jan mu bránil a říkal: ‚Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?’ Ježíš mu odpověděl: ‚Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá.’“ (Mt 3, 13-17).
  Při rozjímání o této události mohu zůstávat jen v daném slově a zároveň vnímat, jak Ježíš jde v pokoře k Jordánu a postaví se mezi hříšníky. Jan stojí na břehu řeky v kožené zástěře. Mluví o hrozném Božím hněvu, spravedlivosti a o pokání. Jeho slova jsou prostá, přesto však pronikají jeho posluchačům přímo do srdce.


  Otevřený dopis kandidátovi na prezidenta České republiky Jiřímu Drahošovi (14.1.2018)

  Vážený pane Drahoši,
  předpokládáme, že se snažíte být čestným člověkem, a proto Vám píšeme, abychom Vám pomohli si uvědomit, komu vlastně sloužíte a jaký program a ideologii budete nucen vtělovat do českého národa v případě, že byste se stal prezidentem.
  Nepochybujeme o tom, že víte, že v těchto prezidentských volbách nejde o osobu, ale o systém, který stojí za daným kandidátem. A to buď systém života, nebo systém smrti.


  Pozor! Buď budeš volit život, nebo smrt! (14.1.2018)

  O co jde?
  Tu nejde o umělý image kandidáta. Jde o podstatu! Jaký systém každý z nich reprezentuje.
  Dnes je prosazována redukce lidstva a ta má dva hlavní prostředky:
  1. pod pozitivním pojmem pomoc uprchlíkům – islamizaci a likvidaci národa.
  2. pod pozitivním pojmem lidská práva – morální degradaci gender-schizofrenií spojenou s kradením dětí tzv. sociálními službami.
  Dnes jde o život nebo smrt. Co zvolíš ty? Zvol život!


  Slovo života – Gal 2,16 (14. 1 – 28. 1. 2018)

  „Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona 'nebude nikdo ospravedlněn'.“


  Rozjímání nad Gal 2,16

  Apoštol Pavel v listě Římanům, ale i v listě Galaťanům, ukazuje na hlubokou pravdu, která se týká našeho ospravedlnění od hříchů. Říká, že víme, že člověk se nestává spravedlivým, tedy ospravedlněným před Bohem, na základě skutků, ale vírou v Krista Ježíše. Zdůrazňuje, že ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. My, kteří jsme uvěřili v Ježíše Krista, došli jsme ospravedlnění od svých hříchů vírou v Něho.


  Slovo otce Patriarchy Eliáše na svátek Obřezání Páně a svatého Basila Velkého

  Dnes je ve východní církvi svátek Obřezání našeho Pána Ježíše Krista a zároveň je počátek nového roku. Tento první den roku si připomínáme jméno Ježíš a v tomto jménu i do tohoto nového roku vstupujeme. V evangeliu je napsáno:„Když uplynulo osm dní a nastal čas k obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala.“ (Lk, 2,21) Obřízka byla znamením smlouvy mezi Hospodinem a vyvoleným národem. Boží syn, který se stal člověkem, byl osmého dne po svém narození obřezán a bylo mu dáno jméno Ježíš. V tomto jménu „Ježíš“ je naše spása.
  Dnes je také svátek sv. Basila Velkého. Svatý Basil nejenže napsal pravidla mnišského života, ale také bojoval za čistotu víry proti arianismu – to je dnes prakticky hereze modernismu, která ničí církev v její podstatě. Pokud je naše víra čistá, pak všechny pravdy víry v nás opravdu působí. Pokud se však člověk otevře herezím, ztrácí Boží moc. Síla Ježíšova jména v něm nemůže působit.


  K prohlášení biskupů z Kazachstánu (7.1.2018)

  Dne 31. 12. 2017 arcibiskup Tomasz Peta, pomocný biskup Athanasius Schneider a emeritní arcibiskup Jan Pawel Lenga vystoupili s prohlášením, ve kterém reagují na Františkovo schválení pastoračních směrnic biskupů v Buenos Aires degradujících Svátost oltářní i svátost manželství.
  Vyjádření biskupů z Kazachstánu spolu s vyjádřením čtyř kardinálů proti exhortaci Amoris laetitia i s mnohými signatáři „Korekce“ jsou výzvou pro Františka, aby napravil své výroky, kterými narušuje dogmata katolické církve.  Listy z UA 12/2017

  Tajemství z Fatimy po 100 letech – 2. část: nejen pro politiky /+ video/ (13.10.2017)

  Křesťanské národy se dostaly do stádia, kdy ani ve sféře politické ani vzdělávací, a vůbec ve veřejném životě se věci nesmí nazývat pravými jmény. Byla zavedená tzv. korektnost, kterou jsou přikrývány i největší zločiny proti lidstvu. Tato duchovní atmosféra nedovoluje nazvat zlo zlem. Zlo musí být přijímáno jako dobro, proto se proti němu nedá bránit.
  Je nepsaným zákonem, že sebelikvidace jedince i národa musí být prosazována pod pozitivními pojmy. Všichni musí hrát komedii diktovanou skrytými elitami. Kdo se v současné psychologické válce, postaví proti systému NWO, musí počítat i s obětí vlastního života. Tento boj ale stojí za to, má smysl! Národ potřebuje hrdiny, proroky, kteří vidí pravdu a kteří ji hájí. Výzva z Fatimy se týká každého politika i každého člověka. Pokání – metanoia – změna myšlení, znamená oddělit se od lži a přijat pravdu.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 4,13 (31. 12. 2017 –14. 1. 2018)

  „Zaslíbení, že dostane svět za dědictví, nebylo dáno Abrahamovi a jeho potomstvu na základě zákona, nýbrž na základě spravedlnosti z víry.“


  Rozjímání nad Ř 4,13

  Co vyjadřuje slovo dědictví? Boží slovo říká, že když jsme děti, jsme i dědici. A jak se stáváme Božími dětmi? Přijetím Ježíše. „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ (J1,12)
  Spásu, kterou Ježíš krvavě vybojoval na Golgotě, my dostáváme zdarma jako dědictví skrze víru. Máme vyprošovat i pro jiné lidi milost, aby Ježíše přijali a rovněž měli účast na tomto dědictví věčného života po smrti.


  Jako Maria máme nést Krista druhým

  Všichni máme v sobě od první ženy Evy jed dědičného hříchu, který přináší smrt. Ale Ježíš na Golgotě nám dal svou matku –novou ženu –jako matku nového pokolení a my ji duchovně přijímáme i její program. Ježíš říká: „Kdo slyší má slova a realizuje je, ten je má matka, bratr nebo sestra.“ Ale je zde jedna podmínka: Nejen slyšet Boží slovo, ale ho také realizovat – jako Panna Maria. Pak toto Slovo – Krista – také můžeme přinést druhým.


  Kristus se rodí!

  Kéž se Ježíš narodí i v církvi, kéž Ho přijmou jako živého Boha, ne jako nějakého Krista historického či Krista víry, jak hlásá historicko-kritická teologie, ale jako Živého, osobního Spasitele a Pána. Když člověk dá Ježíše na první místo, dá Mu prostor, aby se mohl zrodit v jeho srdci, potom je vysvobozen od jiných „pánů“ i od hříchu. Máme přijít k Němu a přijmout Ho, protože On přišel kvůli našemu hříchu, aby nás z něj vysvobodil. „Těm, kteří Ho přijali, dal vládu stát se Božími dětmi.“ (J1,12) „Těm, kteří Ho přijali…“


  Máme přijmout Ježíše a žít s Ním, aby On skrze víru žil v našich srdcích

  Svátek Kristova narození je jedním z největších svátků v roce. Vidíme, v jaké krizi je církev, nebo spíše lidé, kteří zastávají v církvi úřady. Proto je potřebná jedna hlavní věc – obrácení, činit pravdivé pokání. Vlastně celá teologie je proniknuta herezemi. Ale i když člověk vyznává, že Ježíš je pravým Bohem, že přišel na svět, aby nás spasil od hříchu, a pěkně o tom všem mluví, stále to nestačí. Je víra intelektuální, a je víra srdce, která je vyjádřena tím slovem: Přijímám! – Máme přijmout Ježíše a žít s Ním, aby On skrze víru žil v našich srdcích.


  Skrze Marii a skrze Ducha svatého přichází živý Ježíš

  Maria je nová Eva. Ona je neposkvrněná. Jestliže máme být přetvořeni v Ježíše, aby v nás byl počat, narodil se, aby v nás mohl žít a působit, potřebujeme k tomu Ducha svatého a Přečistou Pannu Marii. Tak jako poprvé přišel Ježíš na tuto zem skrze Marii a skrze Ducha svatého, tak stejným způsobem On živý přichází i ke každému z nás.


  PŘESNÉ DATUM NAROZENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

  Církev ani kulturní svět nikdy o otázce data narození Krista nepochyboval. Cílevědomě začali zpochybňovat historickou realitu a prosazovat pod praporem „vědy“ své pseudovědecké hypotézy – jak jsme se na počátku zmínili – až právě demagogové v 19. století. Proto dnes vznikla potřeba udělat jasný závěr.
  Prameny z 1. století n. l. potvrzují, že náš letopočet je zcela správný. Ježíš Kristus se narodil 25. prosince a náš letopočet proto začíná následujícím 1. lednem roku 1 n. l. Král Herodes zemřel před Velikonocemi v březnu roku 1 n. l. Ježíš byl ukřižován 3. dubna 33 n. l.


  100. jubileum České republiky (22.12.2017)

  V roce 2018 si připomeneme 100. jubileum založení naší samostatné republiky.
  Byzantský katolický patriarchát (BKP) navrhuje vytýčení obrodného programu s heslem: „Obnova rodiny = obnova národa“.
  Národovci a křesťané nesmí zůstat pasivní!
  BKP vybízí české biskupy, aby splnili svou úlohu, zapojili kněze a věřící a podpořili v jubilejním roce proces morální i národní obrody. Rovněž vyzvěte věřící k obnově modlitby v rodině, a to v jednotném čase mezi 20-21. hodinou. Tím povzbudíte i ty, kteří se už od svatováclavské iniciativy modlí růženec za národ.
  V české hymně zpíváme: „Kde domov můj?“ Kéž se nám domovem stane náš národ i rodina!


  Vánoce 2017

  Vánoční svátky jsou hluboce vepsány do duše snad každého člena našeho národa. Hluboká tradice je spojena už s adventní dobou a milými zvyky, jako je řezání větviček z ovocných stromů v den sv. Barbory rozkvétajícími na Štědrý den, zpěvy rorátů v chrámu, adventní věnec, modlitba radostného růžence. Tento čas je proniknut duchem radostného očekávání a těšení se na Vánoce. Toto je důvod k vánoční radosti – Bůh sám přišel, aby tě spasil. Boží Syn se stal člověkem, aby člověk se stal Božím dítětem a dědicem věčného království. To vše Bůh dává zdarma jako dar, proto i připomínkou je dávání dárků o Vánocích. Vánoční požehnání všem lidem dobré vůle zasílají biskupové Byzantského katolického patriarchátu.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 4,9-10 (17. 12. – 31. 12. 2017)

  „Platí toto blahoslavenství jen pro ty, kdo jsou obřezáni, či také pro ty, kdo nejsou obřezáni? Čteme přece: ‚Abrahamovi byla víra počítána za spravedlnost.‘ Kdy mu byla započtena? Byl už obřezán, nebo ještě nebyl? Nebylo to po obřízce, nýbrž ještě před ní.“


  Rozjímání nad Ř 4,9-10

  Apoštol klade otázku: „Platí toto blahoslavenství, které vychází z víry, pro ty, kdo jsou obřezáni, či také pro ty, kdo nejsou obřezáni? Židé si zakládali na obřízce a s ní spojovali celý náboženský systém určitých obřadů. Nebezpečím bylo a je, že zdůrazňováním druhořadých věcí se vyřadí podstata – zde podstata spásy – která je v osobním vztahu k Bohu. Spása závisí na spasitelné víře, vycházející z vědomí, že člověk je před Bohem hříšník, což má vést k pokoře, a zároveň k důvěrné prosbě za odpuštění svých hříchů.


  Boží vedení skrze Ducha svatého a Boží slovo

  Když čteme Boží slovo, Duch svatý k nám skrze něj mluví, abychom posilnili svou víru a počítali ve svém životě s živým Bohem. Dále nás chce naučit, abychom v konkrétních situacích své problémy dávali na modlitbě Bohu. Nejprve Mu máme dát svůj hřích a potom své starosti. A tehdy nám Bůh začne dávat světlo, sílu, nebo sám začne řešit všechny problémy, které máme. Ale my musíme na modlitbě udělat konkrétní krok víry.


  Kázání otce patriarchy Eliáše na Neposkvrněné početí Panny Marie

  Maria byla předem uchráněna dědičného hříchu a tedy i každého jiného hříchu. Bůh ji uchránil, protože se měla stát matkou Ježíše Krista. Ona je kecharitomene – plná milosti. Dědičný hřích je ztrátou Boží milosti. Maria byla od něj už napřed uchráněna. Nebeský Otec nám dává Ježíše skrze Přesvatou Bohorodičku, tak k nám přichází spása. Znovu si dnes může každý uvědomit, jaký je jeho vztah k ní a může ho obnovit tím, že se postaví v duchu pod kříž a přijme Přesvatou Bohorodičku do svého srdce. Pod jejím vedením se staneme opravdu jejími syny a dcerami. Ona je naší dobrou matkou. Svěřme celý svůj život do jejích rukou.


  Neposkvrněné Početí– paprsek světla do tmy

  Po prvním hříchu se celá naše zem jakoby zahalila temnotou a zůstávala v otroctví ďábla, který působí skrze lež a smrt. Do této temnoty však proniká paprsek světla – Bůh dává Neposkvrněnou Pannu, skrze kterou pak přichází sám Bůh a stává se člověkem. Radujme se, Bůh nám dává spasení skrze svou Matku.


  Slovo života – Ř 4,3-4 (3. 12. – 17. 12. 2017)

  „Co říká Písmo? ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.‘ Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti.“


  Rozjímání nad Ř 4,3-4

  Člověk se vůči Bohu dopouští nevýslovné nespravedlnosti – hříchu. Boží svatost je bezhraničná, proto i urážka Boha zasluhuje největší trest. My můžeme Boha urazit svým hříchem, ale nemůžeme urážku vynahradit svými činy. Tu urážku může spravedlivě vynahradit jedině ten, kdo je Bohu rovný, a to je Boží Syn. On tuto urážku vynahradil na kříži svou smrtí. On vzal na sebe trest za naše hříchy, a to trest spravedlivý.


  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /VI. část/ Vojáci a ženy u hrobu

  AUDIO>>>  Listy z UA 11/2017

  Slovo Patriarchy Eliáše na svátek uvedení přesvaté Bohorodičky do chrámu

  Rodiče Přesvaté Bohorodičky byli bezdětní. Mnoho se modlili a dali Bohu slib, že jestli je požehná dítětem, dají ho na službu do Jeruzalémského chrámu. Bůh vyslyšel jejich modlitby a daroval jim více, než prosili – daroval jim dceru, která byla vybrána za matku Božího Syna a našeho Spasitele Ježíše Krista. O Marii tedy vpravdě můžeme říci, že je začátkem našeho spasení. Proto i svátek Uvedení Bohorodičky do chrámu je velmi úzce spojen s dějinami naší spásy.


  Slovo života – Ř 3,25 (19. 11. – 3. 12. 2017)

  „Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy.“


  Rozjímání nad Ř 3,25

  Uvědomme si realitu, že Bůh nám odpouští hříchy, a to proto, že Ježíš se stal smírnou obětí. Z naší strany je podmínkou víra v Krista, že On je Spasitelem, Božím Synem, který za mé hříchy spravedlivě zaplatil svou vlastní smrtí a získal mi odpuštění. Toto je nejdůležitější pravda, na které závisí naše spása, je třeba ji znát a je třeba ji také realizovat skrze víru.


  Tajemství z Fatimy po 100 letech 1. část: Apostaze v církvi /+ video/ (13.10.2017)

  Letos je 100 let od zjevení z Fatimy. Co mu předcházelo a co následovalo?
  V 18. století vzniklo osvícenství. V 19. století navazuje na osvícenství modernismus. Ve skutečnosti šlo o likvidaci podstatných pravd křesťanství – o apostazi v církvi. Úřad papežství byl zločinně zneužit k prosazení procesu autogenocidy církve.

  VIDEO>>>


  Základy křesťanského života 1.část

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 3,23-24 (5. 11. – 19. 11. 2017)

  „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.“


  Rozjímání nad Ř 3,23-24

  Zde Boží slovo jasně říká, že všichni zhřešili. Samozřejmě, malé dítě ještě nemůže zhřešit, protože nerozlišuje hřích, ale tento program už v něm je a je jen otázkou času, kdy se projeví. To znamená, že všichni jsou infikováni duchovním jedem dědičného hříchu, a důsledkem toho je, že všichni jsou daleko od Boží slávy. To je smutná realita. Ale je zde i druhá realita, realita Boží lásky. Bůh dal svého Syna k naší záchraně. Tedy ospravedlnění dostáváme zdarma, Jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši.


  Slovo patriarchy Eliáše o děkování II. část: jak otevřít svůj život Božímu působení

  Bůh chce působit i v našem životě, jen je potřeba, abychom našli klíč, spojení s Ním…. A tím klíčem je právě děkování. Pak Bůh začne jednat. On vezme náš život do svých rukou a boj proti našim slabostem už nebude naším bojem, ale bude to Boží boj. Jako tomu bylo s králem Jóšafatem, který se skutečně spolehl na Hospodina. Chválil Ho a důvěřoval Mu. Bůh pak zařídil vše tak, že zvítězil. Totéž prožijeme i my, každý den, třeba v maličkostech, a poznáme, že Bůh za nás skutečně bojuje, že jedná.
  Děkujme Bohu za vše, za všechny nezdary a různé kolize, kdy prohrajeme a budeme jednat špatně. Děkujme MU a chvalme HO, a uvidíme, jak je Bůh mocný, jak je dobrotivý a jak nás miluje.  Listy z UA 10/2017

  Poláci kontra islamizace /+ video/ (21.10.2017)

  V současné islamizaci se Poláci obrátili s prosbou o pomoc k Bohu modlitbou růžence. Vláda následně odmítla půjčku MMF a islamizační kvótu! V téže chvíli však arcibiskup Wojciech Polak hrubou lží zneužil svou pastýřskou autoritu a postavil se proti autoritě Boha! Vyhrožoval vyloučením každému knězi, který chrání víru a svůj národ. Trest, kterým hrozí, ať dopadne na něho. On ať je vyloučen!

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 5,8-10 (22. 10. – 5. 11. 2017)

  „Ježíš mu řekl: ‚Vstaň, vezmi lože své a choď!‘ A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. Židé řekli tomu uzdravenému: ‚Je sobota, a proto nesmíš nosit lože.‘“


  Rozjímání nad J 5,8-10

  Ježíš uzdravil člověka, který byl 38 let nemocný. Stalo se to v Jeruzalémě u rybníku zvaného Bethesda. Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lože a choď!“ A hned byl ten člověk uzdraven, vzal lože a chodil.
  Každý člověk je v určité oblasti paralyzovaný – chce a nemůže. Chce překonat určitý zlozvyk, nějaké otroctví, a nejde to. Jsou lidé paralyzovaní alkoholem, nečistotou, závistí, hněvem... Tato paralyzace způsobuje, že člověk nemůže chodit v Božím Duchu, nemůže chodit v pravé svobodě a žádný lékař, žádný psycholog není schopen člověka uzdravit. Jediný, kdo uzdravuje, jediný, kdo odpouští hříchy, jediný, kdo osvobozuje, je Ježíš.


  2017 – S.O.S. k Bohu (19.10.2017)

  Ukrajinci!
  Nečekejte záchranu ani od Východu ani od Západu! Vaše záchrana je od Hospodina!
  Bůh ale chce od každého pokání!
  Ti, kteří v pravdě milují sebe, svou rodinu i svůj národ, ať se modlí růženec anebo čotky a konají křížová procesí!
  „Bude-li Ukrajina a Rusko činit pokání, nebude světová katastrofa.“ (Bohorodička ve Fatimě 1917)


  Je anebo není František heretik? (7.10.2017)

  František ve své exhortaci Amoris laetitia de facto zrušil existenci všeobecně platných morálních norem a místo objektivních skutečností prosazuje jen subjektivní postoje, které vedou k zrušení Božích zákonů. Pokrytecky to nazývá milosrdenstvím. Biskup Holub, v protikladu signatářům Korekce, maskuje a zároveň prosazuje Františkovy hereze.
  Holub základní články víry – dogmata nahrazuje tzv. vývojem, a spasitelné učení církve zpochybňuje a likviduje.


  T. Holub a heretická Amoris laetitia (8.10.2017)

  V rozhlasové relaci T. Holub hájil a prosazoval heretickou exhortaci Amoris laetitia. Vystoupili proti ní kromě jiných i signatáři Korekce. Exhortace de facto ruší objektivní Boží zákony a subjektivismus zavádí jako normu. Jde o heretický fenomén, který církev od svého založení ještě nezažila.
  Dle věroučné buly papeže Pavla IV. a dle Božího slova Gal 1,8-9 je František Bergoglio i Tomáš Holub pod Boží anathemou a úřady v církvi vykonávají oba jako heretici neplatně.


  Slovo života – J 1,12-13 (8. 10. – 22. 10. 2017)

  „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha.“


  Rozjímání nad J 1,12-13

  Toto Boží slovo, které je nám dáno skrze apoštola Jana, je pro nás velkým pokladem. Je řečeno, že když jsme přijali Ježíše skrze víru a uvěřili, že On zemřel za naše hříchy, a navíc, jsme vložili svůj život do Jeho rukou i do Boží vůle, pak podle práva, které Bůh vyhlásil, jsme se stali Božími dětmi. Tato pravda je spojena i s tím, že věříme v Jeho jméno. Už samo to jméno vyjadřuje, že Bůh, který stvořil svět i člověka, že tento Trojjediný Bůh Otec, Syn a Duch svatý, je moje spasení. A také Písmo oznamuje, že kdo by vzýval jméno Hospodinovo, bude spasen. Polož si otázku: Jsem Božím dítětem? Jestli tomu rozumíš nebo nerozumíš, jestli to cítíš nebo necítíš, pokud jsi Ježíše přijal vírou a pokud věříš v Jeho jméno, jsi Božím dítětem. To je pravda, kterou Bůh zjevil a ty věříš Božímu svědectví.


  Svatováclavská manifestace za národ

  VIDEO>>>


  7 herezí Františka /dodatek ke Korekci/ (1.10.2017)

  Signatáři „Korekce“ poukázali na 7 herezí. František zneužívá nejvyšší úřad k sebezničení křesťanství. O tom svědčí i ovoce.
  Člověk, který líbá nohy morálně zvrhlým a démony svázaným lidem, který prosazuje islamizaci do každé farnosti, který se nikdy nezastal devastovaných a rodičům kradených dětí, který se dokonce nikdy nezastal ani pronásledovaných křesťanů a který naopak ještě i ruší přirozené a Boží zákony, musí být věřícími donucen k odstoupení z úřadu! Všichni kardinálové a biskupové, kteří s ním tvořili jednotu, musí konat veřejné pokání anebo rovněž odstoupit.


  Záchrana Německa – nepřetržitá modlitba a pokání (27.9.2017)

  V posledních letech nastala v Německu masová islamizace, proti které se občané nesmí bránit! Je trestné zločiny migrantů zveřejňovat! Přesto ve volbách (2017) opět vyhrála politická strana Merkelové. Ztratil německý národ rozum, anebo došlo k falsifikaci? Tento proces duchovní i fyzické sebevraždy má své hlubší kořeny. Jsou to hereze, které vnesly prokletí do celého křesťanství. II. Vatikánum má na svědomí islamizaci Evropy. Jediné řešení dnes je pokání, to je oddělení se od herezí. Jenom v Kristu je spása. Ne v různých heretických teologiích či pohanských kultech. Proto vyzýváme, aby každý křesťan dal tyto dny Bohu slib, že se bude hodinu denně modlit za záchranu svého národa. Dnes už Německo nemůže zachránit nikdo, jedině Bůh! To závisí na tvém pokání a tvé modlitbě!


  V životě neseme zodpovědnost za sebe i za druhé

  Umírat budeme jen jedenkrát a pak se už nevrátíme zpět. Nic jsme si na tento svět nepřinesli a nic si neodneseme. Jaký je smysl našeho života? Naší povinností je spasit svoji duši a také máme zodpovědnost za spásu svých bližních. Ježíš řekl: „Z těch, které jsi mi dal, neztratil jsem ani jednoho.“ (Jn 18,9). Bůh nám svěřuje lidi, nad jejichž dušemi máme bdít. Neztratíme je jenom tehdy, když sami budeme hledat především Boží království a jeho spravedlnost.


  Pravidla a vztahy

  Ve všem se projevuje naše egoistické myšlení: „Co já chci, je božské.“ Ale kam se s takovým myšlením dostaneme? Jeho ovocem jsou hádky, napětí, války... S takovýmto myšlením ani dva lidé pod sluncem nevydrží žít společně. Ve společném soužití musí být určitá objektivita, sebekritika a pravdivost...


  Slovo života – Iz 53,5-6 (24. 9. – 8. 10. 2017)

  „Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho ranami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.“


  Rozjímání nad Iz 53,5-6

  Bůh dal proroku Izajášovi vidění budoucího Mesiáše, kterým je Ježíš. Prorok říká: „Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost.“ Tentýž Duch svatý tak, jako zjevil proroku Izajášovi tajemství naší spásy v Ježíši Kristu, musí každému z nás i osobně osvítit rozum, abychom si uvědomili, že za moje hříchy byl Kristus proklán a byl zmučen pro mou nepravost. To Ježíš vytrpěl z lásky ke mně, aby spravedlivě zaplatil za moje hříchy a nepravosti a aby mi otevřel cestu do věčného štěstí v nebi.


  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /V. část/ - Události nedělního rána

  AUDIO>>>


  Slovo patriarchy Eliáše o děkování I. část: „za všechno děkujte…“

  Máme se naučit Bohu děkovat, nejen když se nám daří dobře, ale i v situacích, které svým rozumem nechápeme, které jsou pro nás těžké a které nás deptají. Toto praktické cvičení posílí náš vztah k Bohu a pomůže nám zbavit se jednou provždy strachu.
  Chválení Boha nemůžeme brát jako jakousi kouzelnou formulku či automat zaručující úspěch. Je to způsob života, který je v souladu s Boží vůlí. Nejde o to chválit Boha za očekávané výsledky, ale za situaci takovou jaká je. Pokud budeme při svém chválení jedním okem šilhat po výsledku, klameme sami sebe a můžeme si být jisti, že se nestane nic, co by naši situaci změnilo. Pravé chválení Boha spočívá v tom, že plně a radostně uznáváme okolnosti takové, jaké jsou, a celým srdcem přijímáme láskyplnou Boží vůli.  Listy z UA 9/2017

  Před Božím soudem se ukáží naše modlitby

  Máme se modlit tak, aby nad naším územím padly hradby sil temnoty, zvedly se hory démonů, a aby tam naopak sestoupil Duch svatý, projevila se Boží moc a požehnání, aby přišlo Boží království do lidských duší, nastal duchovní průlom, změna. Kdy a jak to přijde?! To nechme na Pánu, ale je potřeba na modlitbě stát ve víře a nepochybovat. Před Božím soudem se pak ukáží naše modlitby – to, jak jsme se modlili: zda člověk byl horlivý nebo nedbalý, zda modlitbu bral spíše jako nějaké břemeno a modlil se mechanicky, bez víry, anebo bojoval a padaly hory!


  „K pramenům“

  Heslo: K PRAMENŮM, nás má povzbudit k tomu, abychom přicházeli k pramenu křestnímu a tam si uvědomovali, že křtem jsme byli ponořeni do Kristovy smrti. Tuto smrt máme denně žít.
  Jak máme tuto pravdu prožívat v každodenním životě? Tak, že budeme umírat sami sobě, svému egoizmu, svým náladám… Teprve pak, jak píše apoštol, na nás „bude patrný i Ježíšův život“.


  Máme toužit po pravdivé svobodě

  Máme toužit po svobodě od ducha světa, od starého člověka, toho lháře, který je v jednotě s duchem klamu a lži. Ruku v ruce s modlitbou musí nutně jít pravdivost a určitý sebezápor i neustálé pokořování.


  Aktuální slovo katolického biskupa

  VIDEO>>>


  Slovo života – 1J 5,11-13 (10. 9. – 24. 9. 2017)

  „A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“


  Rozjímání nad 1J 5,11-13

  Pokud by někdo položil otázku: Máš život věčný? Pokud odpovíš: „Já nevím“ či „to se ukáže až po smrti“, je to špatná odpověď. Ty máš vědět: jestliže mám Syna, tak už nyní mám život věčný! A o tom nepochybuji. Protože Boží slovo nám o tom vydává svědectví a svědectví Boží je větší než jakékoliv svědectví lidské.


  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /IV. část/ Moment vzkříšení a zjevení Panně Marii

  AUDIO>>>


  Modlitba má být místem pro celopal lásky k Bohu

  Pán Ježíš po nás chce, abychom na Něm byli víc a více závislí, abychom Jeho milovali, pro Něho se obětovali i v těch nejmenších maličkostech všedního dne. Drobná utrpení všedního dne i v maličkostech mají velkou cenu.
  Modlitba má být místem pro celopal lásky k Bohu. Máme se modlit utrpením, starostmi, strachy, obavami. To všechno je třeba použít jako palivo pro celopal v intenzivní modlitbě.


  Nemůžeme si hrát na schovávanou

  Člověk, který se v pravdě modlí a staví před Pána, si nemůže hrát na schovávanou tím, že bude maskovat svého starého člověka, ale také nemůže maskovat různá duchovní pouta, která ničí i druhé. Vše závisí na tom, jestli člověk má živou víru.
  Jen jedno starý člověk nenávidí, a to Ducha Svatého, ducha pravdy a lásky! Proto je tak potřebné dávat ve svém nitru, ve svém srdci místo Ježíšovi.


  Máme žít naplno – milovat Ježíše

  Život je opravdu krátký, velmi krátký, a proto je třeba žít naplno – milovat Ježíše! To vše je však jen zbožná fráze, když člověk nemá prostor k pravdivé modlitbě, kde může milovat jenom Jeho. A potom je potřeba „přesazovat“, tedy zkoušet žít tu lásku ve vztazích k našim bližním.


  Je třeba odkrývat myšlenky v kořeni

  Je velmi důležité kontrolovat své myšlenky. To je i podstata duchovního přerodu. Je třeba odkrývat myšlenky v kořeni a dávat je do Božího světla.


  Máme skutečně cele patřit Ježíši

  Máme skutečně cele patřit Ježíši, neboť On za nás prolil svou krev na Golgotě. On kvůli nám přišel na tuto zem. Máme umírat sobě pro Ježíše.
  Stále máme pamatovat na dvě věci: na osobní vztah k Ježíši v modlitbě a na Boží slovo.


  Slovo života – 2Tim 4,2-4 (27. 8. – 10. 9. 2017)

  „Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.“


  Rozjímání nad 2Tim 4,2-4

  Je důležité, abychom i my dokázali hlásat Boží slovo, nejlépe v osobním kontaktu s lidmi. Předpokladem je, abychom v sobě měli Boží oheň a byli si vědomi, že za Božím slovem je Duch Boží.
  Proč to máme dělat? Protože přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhovovali jejich přáním. Bohužel, takoví učitelé budou manipulovat veřejnost i skrze masmédia. Výsledkem je, že lidé odvrátí svůj sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Proč? Aby se vyhnuli pravdivému pokání, jakoby si neuvědomovali, že právě ono zabezpečuje věčnou spásu i korunu slávy.


  Co je jediné trvalé? Sloužit Ježíši!

  Je třeba se vzájemně povzbuzovat, znovu a znovu si uvědomovat marnost a klam světa i co je jediné trvalé: sloužit Ježíši. Na tom jednom nám má záležet – sloužit cele Pánu, usilovat o Jeho čest a slávu i spásu duší.  Listy z UA 8/2017

  Jak se zbavit strachu

  Když na nás přijde nějaký strach – ať už ze smrti, z nemoci, o své děti,… prostě z čehokoli… Co tehdy dělat? Nemám tento problém řešit sám. Je potřebné se postavit do Boží přítomnosti, uvědomit si, že Bůh mě vidí a také, že Bůh o tomto problému ví. Pak mám svůj problém, svou bolest nebo strach dát Jemu. Mám se zadívat ukřižovanému Ježíši do očí, vzývat Jeho svaté jméno a spolu s tímto problémem Mu dát všechno – sebe samého, celou svou minulost i budoucnost.


  Zásady, jak jít společně za Ježíšem

  Církev dnes nic víc nepotřebuje než duše, které jdou úzkou, strmou cestou za Ježíšem (Mt 7,14), duše, které dají Ježíšovi první místo ve svém životě, a pak s vírou procházejí opuštěností s Ježíšem opuštěným a pak i s poplivaným a trním korunovaným.


  Boží požadavek: pravdivé společenství

  Latiníci říkají: tres faciunt collegium. Tři tvoří společenství. Proto Ježíš říká: když se shodnou dva nebo tři. Už, když se shodnou dva je velký úspěch, ale když se shodnou tři, tak to už je vrchol úspěchu, protože všichni tři se v této shodě musí zřeknout svých vlastních vizí, i kdyby byly mnohdy dány Bohem, jako Bůh dal Abrahámovi Izáka. Tato cesta umírání sobě samému, tato cesta, kdy člověk dává Ježíšovi prostor, aby On mohl realizovat vůli nebeského Otce, to je následování Krista. Ježíšovým programem bylo plnit vůli nebeského Otce. A to není možné bez zapření sama sebe, vzetí vlastního kříže a jití za Ježíšem.


  Boží pravdy potřebné k naší spáse

  Je rozdíl věřit v Boha a věřit Bohu. I ďábel věří v Boha a třese se. To není spasitelná víra. My máme věřit Bohu, Jeho slovu. Máme stále myslet na ty pravdy, které vedou k našemu spasení – poslední věci: smrt, soud, věčnost. Ty jsou velmi aktuální pro všechny. A pak můžeme celou věčnost odhalovat tajemství, kterým jsme dříve nerozuměli.


  V pekle jsou ti, kteří odmítli Krista a spásu

  Ti, kteří Ježíše odmítli, se s Ním v hodině smrti setkají jako se soudcem. V jediném pohledu uvidí, že není jejich přítelem, že není jejich Spasitelem, protože Ho znovu i znovu odmítali, ubíjeli své svědomí, věřili lži, systematicky bojovali proti pravdě, proti Kristu a proti dobru, které je spojeno se spásou a s evangeliem, které překrucovali. V tom jediném okamžiku uvidí ovoce.
  Přijde smrt a pak už je na všechno pozdě.


  Slovo otce Patriarchy Eliáše na svátek Nanebevzetí Panny Marie

  V den tohoto svátku si připomínáme radost, že Ta, která je vyšší než andělé a svatí, Přesvatá Bohorodička, byla vzata s tělem i duší do nebe, do Boží slávy. A tu slávu Bůh připravil i každému z nás. Kdyby v našem životě přišly i ty nejtěžší kříže: choroby, smrt našich nejdražších, cokoliv, čeho se bojíme, pamatujme na to, že jednou bude naší bolesti a slzám konec. I pro nás se otevře nebe a budeme v Boží slávě s Tou, která je naší Matkou i Matkou Ježíše Krista.


  Slovo života – 2Sol 2,9-10 (13. 8. – 27. 8. 2017)

  „Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.“


  Rozjímání nad 2Sol 2,9-10

  Boží slovo ukazuje na příchod antikrista, který přijde ve velké moci s mocnými činy, klamnými znameními a zázraky a bude všemožnou nepravostí svádět ty, kdo jdou k záhubě.
  Dnes jsme svědky, že tímto duchem antikrista, který už vládne v ovzduší, je zmanipulován téměř celý křesťanský svět, tedy křesťanské národy. Během několika let se tento rapidní odpad, který nastal především po II. vatikánském koncilu, ještě vystupňoval. Jen Bůh může tento proces zázračným způsobem zastavit, či ho obrátit v duchovní vzkříšení. To ale bez utrpení, modliteb a živé víry nepůjde; a můžeme dodat: i bez krvavého či nekrvavého mučednictví.


  Pokora je pravda, sebekritika

  Pokora je pravda. Pokora je sebekritika. Pokora je, že si uvědomím realitu své slabosti, tzv. „Achillovu patu“, a tu si hlídám. Tam musím postavit stráž, protože nepřítel útočí se lstí a já nesmím dovolit nechat se zotročit. Vlastně nepřítel nemusí ani příliš útočit, jemu stačí toto místo zranit. Počítá s lidskou hloupostí, slabostí, kterou je u někoho strach, u jiného ambice a sleduje, kde kterého člověka může zasáhnout.


  Když nepřítel zaútočí, je třeba zatroubit do boje

  Jsou ještě jiné slabosti a zlozvyky. Někdo má třeba sklon k hněvu, jiný k narkotikům, jak je tomu dnes u mládeže už ve školách. Potom co se člověk obrátí, musí vědět, že když přijde nějaká krize nebo období duchovní pouště, suchopáru, ďábel začne útočit, aby se člověk vrátil tam, kde byl předtím. Proto je potřeba, aby člověk měl už vybudovaný obranný systém, počítal s tím. A v té chvíli, kdy přijde tento útok, musí spustit mimořádný alarm, hned vzbudit horlivost a vyhlásit boj. Když nepřítel zaútočí, je třeba zatroubit do boje. Nespat! Probrat se! Je tady boj!


  Radujte se, protože Pán je blízko!

  I kdyby nás pomlouvali, pronásledovali a neměli bychom podmínky k životu, máme se radovat. Největším vyznamenáním je, když můžeme trpět nejen pro své hlouposti a hříchy, ale už i pro Krista. Boží slovo říká: „Radujte se, opět vám pravím, radujte se, protože Pán je blízko“ (Fil 4,4). On je skutečně blízko, zvláště když je člověk ukřižován spolu s Kristem. Ať přicházejí jakékoli zkoušky a i kdyby je nepřítel stupňoval, nenechme se odvrátit od Boží vůle.


  Máme každý den bojovat o Boží lásku

  Někdy jsme zavaleni přímo proudem různých prací a povinností. S tím je samozřejmě spojen určitý zmatek, a někdy i nervozita. Je to pro nás kříž. Ale i v těchto situacích je třeba najít způsob, jak je využít. Je potřebné se snažit vše, co přichází, prožívat ve spoluukřižování a v trpělivosti ten čas tím více intenzivně osobně prožít v jednotě s ukřižovaným Ježíšem. Pán nám tak dává možnost „umírat“ svému já a přinášet s vírou malé oběti. Opravdu, žít z víry je to nejdůležitější! Když jsme spolu s Ježíšem, milujeme Ho celým srdcem, celou duší a vší silou. To je Boží norma a zároveň první a největší přikázání.


  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /III. část/ Události pátečního večera a soboty

  AUDIO>>>


  Slovo patriarchy Eliáše na svátek Makabejských mučedníků

  Velmi pěkným příkladem věrnosti Bohu a Jeho přikázáním je sedm Makabejských mučedníků a jejich matka. Boží slovo líčí, jak šli jeden po druhém odvážně na smrt. Oni nezradili Krista, nezradili Boží zákony, protože věděli, že jejich život je v rukách Božích. Písmo říká, že ani jeden vlas se nestane černým nebo bílým ani neupadne bez vůle Boží. Život je krátký a věčnost před námi je bez konce. Na prvním místě máme usilovat o svou spásu a pak také o spásu našich bližních, proto je potřebné, aby každý z nás tam, kde jsme, byl svědkem víry. Matka Makabejských mučedníků pochopila, co je v životě nejdůležitější a k tomu vedla i své děti.


  Slovo života – Kol 1,27 (30. 7. – 13. 8. 2017)

  „S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých.“


  Rozjímání nad Kol 2,12

  Křtem jsme napojeni na Kristovu smrt a Jeho pohřbení, které vyjadřuje realitu Kristovy smrti. Rovněž jsme ale napojeni i na Kristovo vzkříšení, tedy na nový život. Toho všeho se nám dostalo ve křtu. My máme být přetvářeni v Krista tím, že naše porušená přirozenost vchází skrze víru do jednoty s Kristovou smrtí. Ve skutečnosti jde o umírání svým vášním, projevům egoismu a zla, a hlavně jde o smrt a pohřbení kořene zla, ložiska zla v nás, dědičného hříchu neboli takzvaného starého člověka. My máme jenom spolupracovat s Boží mocí, to znamená chodit v poslušnosti víry, neboli v poslušnosti Duchu svatému.


  Každý den máme chodit v Duchu svatém

  Máme nejen přijmout Ducha Svatého, ale máme v Něm chodit, a to každý den! Co znamená chodit v Duchu Svatém? Znamená to, že máme být ve světle Božím, stavět se do něho! A také se dívat na svůj život z perspektivy smrti a věčnosti! Z perspektivy Ježíšova slova se dívat i na běh událostí svého života s vědomím, že všechno zachycují nebeské kamery.


  Program duchovního růstu je zakódován v Písmu

  Je třeba, abychom od Pána přijali Jeho program duchovního růstu, který vede ke zralosti. V podstatě je zakódován v Písmu, jen je třeba jej odmaskovat a uvést do života – vtělit to konkrétní slovo, aby se stalo životem! A to může učinit jen Duch Svatý, který je autorem Písma svatého. Duch svatý také uskutečnil vtělení Božího Slova v Marii, a tím i Kristovo lidství, člověčenství.


  Co znamená být chudý duchem?

  První z blahoslavenství je: „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 5,1-2) Co znamená být chudý duchem? V naší duši je velké bohatství různých závislostí na lidech, věcech, na svých myšlenkách, pocitech, pohledech, svých plánech… Toto bohatství nám brání, abychom na první místo ve svém životě postavili Ježíše Krista, abychom mohli chodit v Boží přítomnosti a aby v nás hořel plamen lásky k Bohu. Potom už nejdeme přímou cestou za Ježíšem, ale jsme otroky lži. Bohatství duševna je tedy velkým nebezpečím. Kdo je chudý duchem, není svázán různými závislostmi nebo pastmi světa či ďábla.


  „Hřích je v tom, že ve mne nevěří…“

  Možná se nám zdá, že nás se toto slovo netýká. Zkusme si však položit otázku: Skutečně věřím Ježíšovi, když přijde nějaký problém, anebo propadám smutku a beznaději? Věřím Jeho slovu? Žiji a realizuji ho? Snažím se chodit denně v Duchu Svatém?


  Jsme vystaveni zkoušce

  VIDEO>>>


  ...vystoupil na horu, aby se o samotě modlil

  Toto je konkrétní příklad pro každého z nás. Je řečeno, že když Ježíš propustil lid, šel se na horu modlit. I my se máme modlit o samotě. To ale neznamená, že se musíme chodit modlit na horu. Máme se modlit tam, kde je možno se modlit; kde nás neruší televize, internet, světská hudba, nebo jiné věci. Má to být místo, kde jsou podmínky na setkání s Bohem, místo, kde se Mu naše duše může otevřít a spojit se tak s Ním. Pak nám Bůh může dávat své světlo, slovo i sílu.


  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /II. část/ Po pohřbu

  AUDIO>>>


  Slovo života – Kol 1,27 (16. 7. – 30. 7. 2017)

  „Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu.“


  Rozjímání nad Kol 1,27

  Třeba uvědomovat si tajemství, že Kristus je v nás a že On je naší silou. S tím máme prakticky počítat. My se na Něho máme obracet a umenšovat se zříkáním svých plánů a své vůle, tím, že hledáme vůli Boží, a tak dáváme prostor Boží všemohoucnosti. Náš boj je spojen s vnitřním utrpením a přináší požehnání i pro jiné, především pro upřímné lidi, kteří jsou v církvi, v Tajemném těle Kristově. Tedy pamatujme, že Kristus je mezi námi proto, poněvadž je i v nás.


  Koktejly molotova na klášter řeholnic /otevřený dopis prezidentu Ukrajiny, P. Porošenkovi/ (14.7.2017)

  Vážený pane prezidente,
  obracíme se na Vás s prosbou o pomoc a ochranu našeho monastýru ve Lvově-Brjuchoviči, protože životy sester jsou opakovaně v ohrožení!
  Dne 13. 7. 2017 ve 23:30 došlo k útoku na náš monastýr. Neznámá skupina mužů hodila do oken koktejly molotova. V klášteře spalo 30 sester a 5 hostů. Jen Božím zázrakem nedošlo ke katastrofě a z kláštera se nestal hromadný hrob.


  Co je smyslem života?

  To, že jsme zdraví – máme zdravé oči, ruce, můžeme chodit, to všechno je Boží milost. Ale přijde čas, kdy nás Bůh povolá z tohoto života na věčnost. Musíme na to pamatovat, abychom byli připraveni na setkání s Bohem. To je to nejdůležitější. Proto si máme uvědomit si, že smyslem našeho života není, abychom jedli, pili, spali a pracovali. Smyslem života je, abychom hledali Boha, abychom Ho milovali celým srdcem, celou duší, a abychom tak spasili svou duši a spatřili slávu Boží.


  Bůh je dárcem života

  VIDEO>>>


  Základní pravdy evangelia

  VIDEO>>>


  Kde je Ježíš v této chvíli?

  Každý den prožíváme nějaké těžkosti, přichází kříže, třeba i malé. Například uděláte malou chybu a někdo vám vynadá. Anebo chcete dobro, ale druhý to nepochopí a urazí se. Anebo vás podezřívá, že chcete zlo, přestože vy to myslíte upřímně. Jaká je vaše reakce? Sebelítost nebo hněv – to je automatické, tak funguje naše psychika. Co dělat? Je potřeba se doslova trénovat v tom, abychom se zastavili, neotvírali se sebelítosti ani hněvu, a nejprve si položili otázku: Kde je Ježíš? To je první věc: Kde je v této chvíli Ježíš!? On říká: „Já jsem s tebou po všechny dny tvého života.“ (Mt 28,20) On s námi je, ale my nejsme s Ním. Proto je potřebné, abychom se spojili s Ježíšem a dali Mu svůj problém.


  Jak a skrze co působí duch antikristovský

  Duch antikristovský působí s velkou mocí a rafinovaností i uvnitř církve, spíš mezi slepými a lhostejnými křesťany, kteří jsou plni ducha tohoto světa, takže různé pasti a různé trójské koně, kteří jsou jeden za druhým vtahováni dovnitř církve, vůbec nepoznávají. Tyto vlivy vnikají do literatury, tzv. křesťanské, i do tzv. křesťanského umění a bohužel i do teologické literatury a na teologické fakulty a odtud se nákaza šíří dál. Skrze co? Skrze bludné spisy a konkrétní návody i falešnou zbožnost.


  Chci, aby mi vládl Ježíš!

  VIDEO>>>


  Bůh skrze modlitbu víry mění srdce lidí

  O tom, jak velkou cenu má modlitba víry, se nedá pochybovat! Proto se máme postavit na modlitbě s velkou vírou před Pána, i když vidíme pravdivou realitu, a to, že Boží nepřítel si uvnitř církve prosazuje své lidi, kteří pak likvidují Boží království a nedovolují žádnou obnovu, ale naopak škrtí všechno, co je Boží a živé. Bůh to dopouští, protože se s malou vírou modlíme. Má nás to ale vyprovokovat k horlivé modlitbě, která počítá s Bohem, že On má poslední slovo a že jedině On může zasáhnout a změnit srdce lidí tak, aby byli zachráněni.


  Za Božím slovem je Boží Duch

  VIDEO>>>


  Jedině pokorou zvítězíme

  Každý z nás však bude bojovat v hodině smrti poslední boj o spásu své duše. Jak obstojíme? Ďábel tehdy určitě zaútočí. Proto už teď máme vědět, jaké zbraně proti nám používá a kde jsou naše slabá místa, abychom byli připraveni a nebyli pak zaskočeni. Pokora je pravda. Jedině skrze ni zvítězíme.


  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /I. část/ Po Ježíšově smrti

  AUDIO>>>


  Jak se stát spravedlivým před Bohem

  VIDEO>>>


  Náš boj není proti tělu a krvi …

  V duchovním boji máme být oblečeni v Krista. Nemůžeme bojovat vlastní silou, to by byla jistá prohra. Musíme také znát základní duchovní principy. Nejzákladnějším duchovním principem na počátku každého duchovního boje a v duchovním životě vůbec je pokořit se před Bohem, přiznat svůj hřích, litovat ho a přijmout očištění krví Kristovou. Rovněž je důležité umět se pokořit před druhým. Bůh dává vítězství pokornému, tedy tomu, kdo miluje pravdu.


  Slovo života – Ef 6,11-12 (2. 7. – 16. 7. 2017)

  „Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“


  Rozjímání nad Ef 6,11-12

  Je řečeno, že máme obléct plnou Boží zbroj. Tedy ne jenom něco z ní, ale zbroj má být plná. A je řečeno, že tato zbroj má být Boží, ne lidská. Proč ji máme obléct? Abychom mohli odolat ďáblovým svodům. A k čemu svádí ďábel, duch lži? K tomu, aby člověk konal zlo pod rouškou dobra, anebo aby prosadil lež pomocí mozaiky rafinovaně sestavené z částečných pravd.
  Tedy potřebujeme Boží zbroj, protože svůj boj nevedeme proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem a duchovním silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Jde o duchovní boj.


  Slovo otce Patriarchy Eliáše na svátek všech svatých ukrajinského národa

  Dnes je svátek všech svatých ukrajinského národa. Tito svatí a mučedníci – to nejsou jen ti nám známí z daleké minulosti, ale je také mnoho hrdinných svědectví víry z poslední doby…
  Nyní je na Ukrajině morální rozklad. Předtím byli lidé zakořeněni v Kristu, v pravé křesťanské víře, a teď přichází duch antikrista s morálním rozkladem a všichni jsou jako pod drogami. Nikdo nebrání morálku, která je základem rodiny i celého národa. Jak se totiž rozloží morálka, rozloží se společnost a všechno ostatní. Ekonomika bez morálky, bez Boha, je k ničemu a technika se obrátí ke zničení jednotlivce i celého národa.


  Máme objevovat Boží cesty a záměry

  Slovo „metanoia“ – změna myšlení – je velmi hluboké. Máme se učit si denně uvědomovat znovu a znovu v každé situaci: Jak by myslela, mluvila a jednala na mém místě Panna Maria či Pán Ježíš? To ale rozlišíme jen jestliže budeme mít Boží slovo v sobě, budeme ho číst, o něm hovořit, povzbuzovat se jím, svítit si jím do všech situací, a tak objevovat Boží cesty a záměry ve svém každodenním životě.


  Bez hluboké modlitby a vydávání se Ježíšovi není možné obstát

  Dnes se masově šíří New Age. Ten duch do svého otroctví vtahuje především autority, ať už je to na půdě církevní nebo politické, a to skrze bojové umění, jógu či skrze jiné nejrůznější pasti. Bez hluboké modlitby a bez neustálého vydávání se Ježíšovi skrze čistou lásku, kdy se snažíme plnit první Boží přikázání: „Miluj Boha celým srdcem, celou myslí a vší silou!“, není možné v tomto skrytém boji obstát! Povrchní křesťanství nemá šanci odolat v boji. Jde skutečně o duchovní boj, v němž jde o nesmrtelné duše.


  Co má hodnotu pro celou věčnost?

  Je třeba, abychom se dokázali znovu a znovu s živou vírou odevzdávat do Kristovy smrti – svou vůli, své nálady, smutky, zklamání, ale i své ideje a plány. Co jsme tak odevzdali Nebeskému Otci ve spojení se smrtí Ježíše Krista, má už teď užitek pro nás i církev, a navíc to má svou hodnotu pro celou věčnost.


  Boží řád chrání člověka

  V nás je vtělená hloupost, která nás ponižuje, ničí, likviduje, a přesto je s tím člověk spokojený. Proto také přišla globalizace, proto přicházely války, morové nákazy, protože se lidé stále vrací ke zlu, stále ho milují a nechtějí přijmout pravdu a Boží řád, který člověka před tím vším chrání. Stále to lidi táhne k sebezničení a jdou jako vedení na jatka. Co to v nás je? Je to zákon entropie, duchovní entropie.


  „Buďte připraveni, nevíte den ani hodinu.“ – Jde o věčnost!

  Ježíš říká: „Buďte připraveni, nevíte den ani hodinu.“ Jde o věčnost! Kvůli mamonu lidé často obětují své zdraví i život. Když jdou zloději krást, jsou schopni i zabít, jen aby získali pomíjivý mamon. Avšak získat věčné poklady se lidé nesnaží! Máme získávat poklady v nebi, které nám mol ani rez nezkazí, zloději nevykopou a neukradnou. Boží slovo říká: „Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ Máme poslouchat Boha, který chce naše největší dobro.


  Slovo života – Ef 5,15-16 (18. 6. – 2. 7. 2017)

  „Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.“


  Rozjímání nad Ef 5,15-16

  Máme si dávat pozor, a to každý z nás. Na koho? Sami na sebe. A na co? Jak žijeme. A proč? Abychom si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Co tedy máme dělat? Nepromarnit tento čas, neboť nastaly dny zlé. Co znamená promarňovat čas? Starat se o marnosti, které pomíjejí a nesnažit si v čase zabezpečit duchovní poklady, které nám zloději neukradnou ani rez nezkazí.


  Eucharistie 1 část: Smlouva nová a věčná

  Eucharistie je smlouva nová a věčná! Ke každé smlouvě je třeba dvou stran. Jednou stranou je Ježíš, který se bezvýhradně dal, a na druhé straně máš být ty, který řekneš k Jeho ANO své ANO. Přirovnáním je uzavření manželské smlouvy! Nestačí, když ženich řekne před oltářem své „ano“, jestliže nevěsta mlčí, smlouva je neplatná, nebyla vůbec uzavřena!


  Eucharistie - zpřítomnění Kristovy smrti

  VIDEO>>>


  Trpět pro Boží věci je mimořádná milost

  Opravdu je mimořádná milost trpět pro Boží věci, být pšeničným zrnem, zemřít sobě a žít novým Ježíšovým životem. To je program pro toho, kdo chce vážně následovat Pána Ježíše Krista. Musí počítat s křížem, pronásledováním, bezmocností a opuštěností lidmi. Avšak to všechno je třeba vidět z Boží perspektivy, z perspektivy kříže a věčnosti.


  Naše cesta má být Kristus

  Naší cestou má být Kristus. Máme mít jasný směr a cíl – nebe. Ale my většinou někde bloudíme, anebo dokonce jdeme opačnou cestou, a přitom si myslíme, že jdeme dobře. Proto se musíme zastavovat a vcházet do Božího světla, kde pravdivě vidíme svou činnost. A protože často vidíme, že jsme se odklonili, můžeme před Bohem vyznat svůj hřích svévolnosti, pýchy, spoléhání na sebe… Bůh nám ho odpouští ve svém Synu a znovu nám dává vnitřní pokoj a sílu plnit Boží vůli v každodenním životě. A toto je to navrácení se na tu pravou cestu, ke Kristu.


  Vatikán nese zodpovědnost za nejtěžší zločiny proti lidstvu (7.6.2017)

  Dnes je celosvětově zaváděn antikristovský systém s cílem genocidy lidstva. Vatikán mlčí, a proto má větší vinu, než ti, kteří ho bezprostředně zavádějí!
  Církev je Tajemné tělo Kristovo, Vatikán už dnes toto Kristovo Tělo nepředstavuje. Katolíci, kteří chtějí být spaseni, nemohou být v duchovní jednotě s odpadlým Vatikánem.
  Jedině bude-li Vatikán činit pokání, přestane být prokletím pro oklamané katolíky, a pak už neponese zodpovědnost za připravovaný holocaust lidstva!


  Kdy jsem miloval Boha celým srdcem?

  Den za dnem utíká..., proto si máme položit otázku: Kdy jsem miloval Boha celým srdcem? Milovat Boha – to je i podstata vnitřní modlitby. Nejdříve se máme se postavit do světla, před Boží tvář, a udělat první krok: Dát Bohu své hříchy. Pokořit se a přiznat: Zhřešil jsem, nechal jsem se oklamat. Byl jsem svévolník, prosazoval jsem svoji vůli. Nebo jsem udělal nějaký špatný krok, nechal se někam vlákat... Hned v tu chvíli, kdy je člověk oklamaný, je třeba dělat pokání, tzn. vejít na cestu pravdy.


  Každý má zranitelné místo

  Někdo má mnohé fyzické dary – například sílu, pracovitost. Jiný má znovu duševní dary – dobrou paměť, různé schopnosti, např. organizační, a také Bůh dává různé duchovní dary. Zároveň si však každý člověk musí být vědom, že má svou tzv. Achillovu patu, tedy místo, kde je lehko zranitelný. Ďábel dovede zlikvidovat i ty nejlepší osobnosti. Jsou čtyři věci, které sleduje, a pak používá: 1) touhu po kariéře, 2) závislost na alkoholu, 3) sexualitu, 4) lásku k penězům. Dnes jsou lidé schopni za kariéru a peníze zradit svědomí, sami sebe, i národ.


  Nutný zákon pšeničného zrna

  Každé Boží dílo musí mít v zárodku poslušnost víry až na smrt, tak jak tomu bylo i u Abrahama. Je to ten nutný zákon pšeničného zrna. Ďábel sice útočí depresemi, tlaky, chmurami, napětím, nedefinovatelným odporem, ale netřeba to brát vážně a zůstávat v tom. To je bohatství marnosti. Je třeba se s vírou modlit a jak Bůh bude celou věc řešit, ví On sám. Od nás On chce absolutní víru v Jeho všemohoucnost a úplnou odevzdanost!


  Slovo života – Ef 4,11-12 (4. 6. – 18. 6. 2017)

  „A to jsou dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a jiné za učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova Těla.“


  Rozjímání nad Ef 4,11-12

  Pán Ježíš buduje církev, která je Jeho – Kristovým – Tělem. K jejímu budování používá skutečně obrácené křesťany, nejen kněze a mnichy. Každý, kdo je pokřtěný, obrátil se a přijal Ducha Kristova, by měl žíznit po záchraně duší, především těch, které jsou v jeho nejbližším okolí. Je omyl domnívat se, že lidi mají obracet kněží či mniši či speciální misionáři. Kněz by měl být pastýřem, ale ovce plodí ovce, ne pastýř. Tedy každý křesťan má povinnost misie – v tomto smyslu, že má být evangelistou. Mezi čtyřma očima, tam, kde je, má zachraňovat duše.


  Křest ohněm

  VIDEO>>>


  Křest Duchem svatým

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek seslání Ducha svatého

  Ježíš předtím, než vstoupil na nebesa, zaslíbil: „Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ (Sk 1,8). „Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“ (Sk 1,5) Apoštolé měli zůstat v Jeruzalémě, dokud na ně nesestoupí Duch svatý. Společně s Pannou Marií se modlili a prosili, aby je Duch svatý naplnil. Co se odehrálo v den Letnic? „...všichni byli jednomyslně spolu. A náhle nastal zvuk z nebe, jako valícího se prudkého větru, a naplnil celý dům, kde seděli. Tehdy se jim ukázaly jakoby rozdělené jazyky ohně a posadily se na každém z nich. A všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.“ (Sk 2,1-4).


  Duchu svatý, MUSÍŠ přijít!

  VIDEO>>>


  Krátké zamyšlení k svátkům Seslání Ducha svatého

  Kéž vás Duch Svatý znovu naplní pravou Boží radostí, svými dary a hlavně sám sebou! Nestačí přijímat dary, hlavní je přijmout Dárce! My máme být co nejvíce v Boží přítomnosti, abychom byli ve vůli Boží a rozhodovali se, mluvili a jednali ne ze sebe, ale z Boha. Toto zůstávání a chození v Bohu je podmíněno naší praktickou vírou. Skutečně, chodit ve víře jako Abraham. Víru znovu a znovu oživovat přes všechny zkoušky. Žádný projev živé víry není zbytečný a není bez odezvy!


  Dar proroctví

  VIDEO>>>


  Uragán v Moskvě – Boží trest za zneužití ostatků sv. Mikuláše (30.5.2017)

  Svatý Mikuláš, který bojoval za čistotu víry, na prvním sněmu v Niceji (325) udeřil po tváři arciheretika Ária. Dnes by udeřil po tváři arciheretika Františka Bergoglia a arciheretika Kirilla Gunďajeva. Za co? Za manipulaci s jeho ostatky s cílem prosadit hereze a zničit pravověrné učení! Bůh na přímluvu sv. Mikuláše ukázal, jaký duch smrti je za touto akcí a dopustil varovný trest, aby zachránil duše před věčným zavržením. Moskvu 29. 5. 2017 postihl uragán, který si vyžádal 16 mrtvých, 108 zraněných a velké materiální škody.


  Proč nemáme strach z hříchu?

  Proč nemá člověk strach z hříchu? Proč si neuvědomí jeho důsledky; vždyť tolikrát v životě už je viděl?! Ale přesto ve chvíli pokušení člověku nepřijde říct si: „Už nebudu hřešit! Vidím, že je to zlé.“ Najednou jakoby člověk všechny negativní zkušenosti s hříchem zapomněl. Určitá vášeň ho doslova opije a on jde za ní, jak se říká, „přes mrtvoly“.


  Jaká kariéra?!

  Ďábel je dobrý psycholog. Uhodí člověku na strunu kariéry nebo strachu, a pak už s člověkem manipuluje. Chceš ale získat takovou kariéru, která nepomíjí? Budeš ji mít v nebi. Tam ti ji nikdo nevezme. Proč netoužit po této pravdivé kariéře?
  Cílem života není hromadění majetku, či dosažení kariéry. I kdybychom měli tu největší kariéru, to vše je marnost. Nestarejme se o svou marnou kariéru. V hříchu, v kariéře, ani v penězích štěstí není. To pravé štěstí a pokoj do duše je sám Ježíš.


  Vatikán, pokání, Letnice (27.5.2017)

  Katolíci, modleme se před Letnicemi, aby Duch svatý v den Letnic (4. 6. 2017) zavanul a slepý a odpadlický Vatikán prohlédnul! Kéž nastane vzkříšení katolické církve skrze pravdivé pokání!
  Islamizaci Evropy otevřely dveře už hereze II. vatikánského koncilu (1965) tvrzením, že máme stejného Boha s muslimy.
  Vatikán musí vyznat, že herezí je rovněž hlásání tzv. úcty k pohanským kultům, a tím de facto k jejich démonům.
  Jaké je řešení? Pokání, to je odsouzení herezí II. Vaticana.
  Duch svatý o Letnicích mine Vatikán, pokud bude dále odmítat pokání, a tím i Pravdu a Život!


  Aktuální vyjádření katolické církve k atentátu v Egyptě (27.5.2017)

  V Egyptě bylo včera při atentátu na křesťany, kteří cestovali na bohoslužby, zamordováno přímo v autobuse 28 obětí, z toho 2 děti, a dalších 22 je zraněných.
  Kdo je vinen? Bezprostředně islámští teroristé, kteří vykonávají příkazy Koránu.
  Kdo vytvořil podmínky? Pokoncilní Vatikán i s Františkem! Přestali hlásat evangelium a začali hlásat lež o stejném Bohu a mírovém islámu.


  Antonio Socci: Lo Straniero

  Při své pouti do Fatimy 13. května 2010 předpovídal Benedikt XVI., že o stoletém výročí zjevení (2017) spatří svět triumf Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
  Ale 12. května 2017 papež Bergoglio v podstatě zlikvidoval Fatimu a poselství Matky Boží.
  Ve své homilii, díky nebi, četl normální text připravený teology Svatého stolce pro kanonizaci pasáčků, kde je dokonce letmá zmínka o pekle (podle bergogliánské strategie).
  Ale když dnes proslovil svůj pravý bergogliánský projev, stalo se něco trapného. Přišel do Fatimy snad přesně proto, aby pronesl slova, která jsou v protikladu ke všemu, co bylo dosud v této svatyni proneseno jinými papeži, kteří sem přišli jako poutníci.


  Vyjádření katolické církve k islamizaci českého národa (25.5.2017)

  Vláda podepsala kvótu k přijetí 29 000 muslimských imigrantů. Uvědomme si: To není konečné číslo! To je jen počáteční průlom nekontrolovatelné laviny.
  Požadavek záchrany národa, a tím i křesťanství, stojí před každým představitelem vlády! Buď bude hrdina, nebo zrádce! Proč? Dnes jde o život nebo postupnou genocidu národa. Kéž je v tomto boji příkladem maďarský premiér a jeho vláda.
  CO DĚLAT?
  Před toto rozhodnutí je postaven každý občan ČR. Každý se 27. května 2017 sice nemůže zúčastnit manifestace na Václaváku, ale každý může napsat dopis některému z členů vlády s jasným požadavkem zrušit sebevražedný dokument!


  Ježíšovo nanebevstoupení

  VIDEO>>>


  Máme se nutit do radosti z víry

  Základní krok je vždy: zapři se. To je krok víry! Nemáme zůstávat v sobě, ve svých náladách a svém smutku či hořkosti. Za všechno je třeba děkovat. Doslova se máme nutit do radosti, ale z víry – z toho, že Pán je blízko. Zvláště, když je člověk pokořen, prohraje, tak vědět, že Ježíš to vidí, že Mu vše můžeme obětovat a právě tak se Mu připodobňovat, a i v tomto Ho následovat!


  Pane, učiň v nás kvalitativní změnu

  Pane, učiň v nás revoluci, kvalitativní změnu myšlení, abychom dokázali, když přijde pokušení k hříchu, říci: „Ne! Já mám strach! Bůh všechno vidí.“ Boží slovo říká: „Nic není skryto, co nebude odkryto.“ Kéž se otevřeme Duchu pravdy, aby nám mohl dát užitečný strach – bázeň Boží! Jinak naše přirozenost reaguje přesně opačně – když máme plnit vůli Boží, přijdou deprese a pak je třeba člověka tlačit doslova buldozerem, dávat pádné argumenty, ukázat, že nic neztratí, naopak mnoho získá – a stejně se nepohne.


  Naše spoluvzkříšení

  VIDEO>>>


  Svatá mučednice Tekla. 2. část

  AUDIO>>>


  Slovo života – Ef 2,8-9 (21. 5. – 4. 6. 2017)

  „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“


  Rozjímání nad Ef 2,8-9

  Je třeba si toto Boží slovo správně vysvětlovat. Především: naše spása není z našich skutků. Bůh nám dal milost spasení, je to Boží dar, jak říká Písmo. Takže se nikdo nemůže chlubit. To ale neznamená, že když jsme přijali záchranu, spásu v Kristu, že už nemáme dělat dobré skutky. Máme je dělat ve spolupráci s Boží milostí a ve spojení s Kristem. Ale ten základ – záchrana – ta nám byla dána zdarma. Proto je také třeba, abychom konali misii modlitby. Vyprošovali Boží milost k obrácení konkrétních lidí.


  Svatá mučednice Tekla. 1. část

  AUDIO>>>


  Ježíš se zjevuje Petrovi u Genezaretského jezera

  VIDEO>>>


  Ježíš čeká na naši víru

  Jak velice je třeba lidí, kteří se budou modlit, trpět a vše obětovat. Toto všechno je láska a co může být užitečnější v tomto kratinkém životě, kde se rozhoduje o věčnosti, a to nejen naší. Svou vírou a smírnou obětí můžeme zachraňovat nesmrtelné duše. Jak úžasné je, že Ježíš čeká na naši víru, skrze kterou chce dávat milosti nejenom nám, ale i druhým, které můžeme svou vírou, svými modlitbami, ovlivnit k tomu, aby se obrátili, otevřeli Bohu a rozhodli se Ho následovat.


  Zjevení ženám

  VIDEO>>>


  Ježíši, Tys za nás zemřel na kříži a dal jsi nám svého Ducha

  Dnes dochází k satanizaci, démonizaci jedince i celé společnosti. Ti duchové manipulují lidmi, ovládají je, jakoby jim posílali maily, sms, či přímo k nim hovořili. Lidé jsou na ně tak napojeni, že ani nemusí mít ještě čipy a už z nich dělají bio-roboty, pochodující duchovní mrtvoly. Pane, co máme dělat? Kdo může tento stav zachránit? Vlastní silou člověk nezachrání ani sám sebe. Ježíši, ale Tys za nás zemřel na kříži a dal jsi nám svého Ducha. Jedině Duch Boží může udělat změnu.


  Nejužitečnější je snažit se být stále s Kristem

  Moderní psychologové, kteří jsou ovlivněni ezoterikou a jinými protikřesťanskými proudy, chtějí ukazovat ztrápenému člověku a křesťanu, jak se má chovat, ale bez evangelia – a to je falešná cesta. Evangelium je pro život! Boží slovo je pro nás, pro náš konkrétní život! Z něho máme čerpat světlo a také sílu. Duch Svatý je autorem Písma, ale i jeho vykladatelem. Jen je třeba se na Něho obracet.
  Lid žízní po Bohu, jenže ďábel – bůžek tohoto světa, podstrkuje hladovějícím falešné náboženství a falešného boha. Jak velmi potřební jsou lidé, kteří se modlí a snaží se žít evangelium a jednotu s Kristem ve všedním životě! Přijde-li však krize, člověk si najednou myslí, že je neužitečný. Nejužitečnější je, když se snaží být stále s Kristem! Tedy nebýt jen se sebou samým!


  Odpověď na článek „Lepší po cestě kulhat, než běžet mimo cestu“ (8.5.2017)

  Páter Zahradníček se v časopisu „Milujte se“ dopustil hrubé manipulace čtenářů s cílem morálně likvidovat ty, kdo brání nejzákladnější pravdy křesťanství. Za tuto vzorově pokryteckou manipulaci by měl autor dostat čestný doktorát z církevního farizejství. Jenže, už bez žertu, tu jde skutečně o duchovní zločin, který hraničí s hříchem proti Duchu svatému, anebo jím dokonce je. Proč? Ve jménu pravdy je likvidována pravda, ve jménu církve je likvidována církev a ve jménu lidské poslušnosti je likvidována poslušnost k Bohu (srov. Sk 5,29).
  Předpokládáme, že autor se za svůj článek adekvátně omluví. Pokud tak neučiní, dokazuje, že je opravdu církevní farizej!


  Člověk miluje lež, a pravdu slyšet nechce

  Zlo a klam, který vede k rozkladu, starý člověk v nás přijímá a realizuje, ale když se mu poví pravda k jeho dobru a k dobru blízkých, buď pro to nic neudělá anebo ji dokonce odmítne. Můžete mu i vše názorně vysvětlit, ukázat, že jde o rozumné, jasné a logické věci, ale to nic nepomůže.
  Hřích v nás je zlem, je to de facto plánovaná genocida jedince i společnosti. Proto je třeba ho pranýřovat a stavět do světla: „Nebudu v sobě chránit tohoto podvodníka, zrádce, vraha, který má jeden program – spojit se s ďáblem a táhnout mě do pekla, způsobit mi peklo i na zemi, když budu poslouchat lež a hřích!“ Místo toho však člověk hřích v sobě chrání a miluje, ba i život za něj dává.


  Slovo života – Ef 2,1-2 (7. 5. – 21. 5. 2017)

  „I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu.“


  Rozjímání nad Ef 2,1-2

  Toto slovo života bychom mohli nazvat: „Přešli jsme od smrti k životu“. „I vy, kteří jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili...“ Bez Krista člověk žije ve svých vinách a hříších a je duchovně mrtvý. Je zde určitá síla, která ho drží v systému smrti. Apoštol říká, že je to běh, neboli systém tohoto světa, který člověka vede k tomu, aby poslouchal démonská vnuknutí, tedy vládce nadzemských mocí, o kterém apoštol říká, že je to duch zla. Kde působí tento duch, tento vládce nadzemských mocí? Působí dosud v těch, kteří vzdorují Bohu.


  Kázání otce patriarchy Eliáše o uzdravení paralytika (J 5,2-14)

  Toto evangelium jsme slyšeli již mnohokrát. Je však potřeba, aby nám Pán odkryl, že skrze toto slovo vyřčené před dvěma tisíci lety, mluví ke každému z nás osobně. Nyní přichází čas, kdy se Ježíš chce dotknout i nás skrze své slovo. Jeho slovo je živé a je za ním živý Duch Boží. Ježíš k nám teď mluví skrze Ducha svatého. Budeme uvažovat hlavně nad podstatou Ježíšova slova: „Vstaň!“
  K tomu, aby byl člověk uzdraven, je potřebná Boží moc. A aby Boží všemohoucnost mohla působit, je potřebná víra a poslušnost víry. Kdyby ten paralyzovaný člověk na Ježíšovo slovo „Vstaň“, zareagoval: „ A já nevstanu. Myslím, že to nemá smysl,“ ležel by tam až do smrti. Ale on vstal, vzal své lože a chodil. Mnohdy Bůh i nám dává své slovo, abychom také vstali ze svého zparalyzování. Když Ježíše poslechneme, On sám dá, že v tu chvíli v nás začne působit Jeho moc.


  Patriarcha Kirill vyhlásil herezi II. Vaticana (29.4.2017)

  Patriarcha Kirill v den Kristova vzkříšení 16. 4. 2017 prohlásil herezi.
  Citace Kirilla: „Já vím, že jsou zde i křesťané i muslimové. Každý se obrací k jednomu a témuž Bohu Stvořiteli. A v odpověď na to dostáváme reálnou Boží pomoc.“
  Podle Kirilla se pravoslavní a muslimové obracejí k jednomu a témuž Bohu. Toto je katolická hereze II. Vaticana (1965).


  Duchovní mobilizace v USA bude pokračovat do 31.12.2017 /7. část/ (27.4.2017)

  Modlitební mobilizace byla vyhlášena do 1. 5. 2017. Zákeřný boj ale pokračuje. Prezident je vystaven silným tlakům, mění svůj program a ztrácí původní směr. Je nutné v modlitební mobilizaci pokračovat! Proto se prodlužuje do 31. 12. 2017.


  3. část: Křesťanská Theokracie kontra NWO (24.4.2017)

  V 1. i 2. části byla zmínka o křesťanské a rovněž i o přirozené morálce. Současná generace, otrávená konzumismem a terorem amorálnosti, se už stává lhostejnou a degeneruje na úroveň nerozumného zvířete. Rozum už nepoužívá k hledání pravdy, ale k omlouvání lži, která směřuje k sebezničení.
  To, aby se člověk proti psychologicky vypracovanému genocidnímu systému NWO vůbec postavil a začal prosazovat morální hodnoty nejprve ve svém osobním životě, vyžaduje svedení nejtěžšího boje. Je to boj se sebou samým, se zlem, které je vtěleno v nás. Když se má člověk rozhodnout do tohoto boje jít, nutně potřebuje mobilizační motivaci!


  Satanizace českého národa začíná v mateřských školách (24.4.2017)

  Na jakých hodnotách chce český národ vychovávat svou mladou generaci? A co z ní chce vychovat?
  Pokud mají být děti vychovávány v pravdě, musí jim být zlo podáváno jako zlo. Pokud ti, co zařadili do vzdělávacího programu vytvoření tradice „dne čarodějnic“ tvrdí, že čarodějnictví dětem představují jako zlo, proč pak děti oblékají jako čarodějnice a černokněžníky? Proč nutí rodiče ke spolupráci a proč musí i učitelky, které mají děti ctít jako autoritu, vystupovat jako čarodějky?
  Pokud ale tyto vzdělávací programy podávají čarodějnictví jako dobro anebo zábavnou součást života, aby k němu vyvolaly sympatie, pak takové programy vychovávají děti ve lži a deformují dětskou psychiku!


  Máme-li Krista, máme v Něm všechno

  Jestliže jsme v milosti Boží posvěcující, pak vše, co nám Ježíš vydobyl na Golgotě a vše, co je Jeho, dává nám, tedy je to i naše. Když Mu dáváme sami sebe a jsme s Ním sjednoceni, pak máme-li Krista, máme v Něm všechno. Sv. Pavel říká: „V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.“


  Slovo otce patriarchy Eliáše na neděli sv. Tomáše

  Ježíš má být opravdu pro každého z nás můj Pán a můj Bůh. Má být Pánem našeho života. On je pravým Bohem, který zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. Až překročíme práh smrti, setkáme se s Ježíšem tváří v tvář. Jestliže jsme v Něho uvěřili a dali Mu své hříchy, počítali s Ním ve svém životě, tak On nás pozve, abychom vešli do Jeho slávy. Ježíš je vzkříšení a život a každý, kdo v Něho věří, má život věčný. Tomáš nevěřil, ale potom padl na kolena a vyznal svou víru: „Pán můj a Bůh můj!“


  Zjevení Tomášovi

  VIDEO>>>


  Slovo života – Gal 4,6-7 (23. 4. – 7. 5. 2017)

  „Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.“


  Rozjímání nad Gal 4,6-7

  Znovuzrozený člověk dostal Ducha, aby mohl poznávat Boha, znát Jeho srdce, Jeho zákony, a protože sám je Bohem poznáván, znát Ho tak, jak dítě zná svou matku nebo otce. Proto sv. Pavel dále napomíná Galaťany a také nás, abychom neztratili vnitřní vztah k Pánu Ježíši, tu první lásku, milost vnitřního světla Pravdy. Protože jedině v Ježíši jsme synové, a proto Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. Jaká je to radost! Už nejsem otrok, ale syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic, dědic Božího království!


  Skrze křest se nám dostalo nového života

  Vzkříšení se netýká jenom Ježíše. Písmo říká: „Spolu s Ním jsme byli vzkříšeni.“ Skrze křest jsme sjednoceni s tajemstvím Kristova vzkříšení a Jeho života. (Kol 2,12) On vzal na sebe naši lidskou přirozenost, Bůh se stal člověkem, abychom se my stali adoptovanými Božími syny, dědici Božího království.


  Bergoglio se stal pro nás ďáblem a hadem (21.4.2017)

  Papež Bergoglio 4. 4. 2017 prohlásil, že Ježíš se pro nás stal ďáblem a hadem! Ne Ježíš Kristus, ale František Bergoglio se pro nás stal ďáblem – satanem. Ne Ježíš, ale Bergoglio se pro nás stal hadem. S hadí lstivostí nás chce uvrhnout do pekla. Bergoglio vytvořil rouhačskou asociaci mezi Ježíšem a ďáblem a otrávil duše! To, co udělal Bergoglio, je do nebe volající zločin, vrcholné rouhání a hřích proti Duchu svatému! On neslouží Kristu, ale satanu a peklu!
  Byzantský katolický patriarchát opakovaně vyzval Bergoglia, aby abdikoval z úřadu, který, jako heretik a rouhač, dle věroučné buly Pavla IV. i dle Gal 1,8-9, okupuje nezákonně.


  II. vatikánský koncil, Mohamed a islám (20.4.2017)

  Autoři dokumentů II. Vaticana s duchem aggiornamenta zašifrovali hereze pod pozitivní a dvouznačné formulace a zaštítili se autoritou koncilu a papeže. Nikdo si nemohl dovolit ukázat na skrytý podvod! Byl tak spáchán nejtěžší zločin – zneužití církevní a Boží autority proti církvi a proti Bohu!


  Skrze víru se máme otevřít realitě Kristovy smrti i Jeho vzkříšení

  V Kristově smrti je velká moc, která vítězí. Potom přichází vzkříšení, nový život.
  Od svatého křtu nám byla dána účast na Kristově vzkříšení a my se máme vírou této pravdě otevírat, aby v nás mohla působit. Bůh nám daroval vzkříšení skrze křest. On sám to učinil. Já to jen vírou přijímám, i když tomu nerozumím. Tedy skrze křest nám byl dán nový život.


  Emauzy

  VIDEO>>>


  Abdikace papeže Františka – velikonoční výzva (16.4.2017)

  Byzantský patriarchát se na Vás v době postní obrátil, abyste zvážil svou abdikaci z úřadu.
  Nedávno bylo zveřejněno, že jste se zasadil za to, aby pedofilní kněží, kteří zneužívají děti, už nebyli trestáni vězením, ale modlitbou. Oběti jsou v šoku! Zneužívání dětí se tím stává normálem a pedofilové už nemají zábrany, aby v tyranizování dětí pokračovali.
  Byzantský katolický patriarchát Vás v tyto Velikonoce opět vybízí: Zvažte zodpovědně před Bohem, svým svědomím i Božím lidem svou abdikaci!


  Kristovo vzkříšení

  VIDEO>>>


  Kristus vstal jako první z těch, kteří zemřeli

  V temném kamenném hrobě leží mrtvé Ježíšovo tělo zabalené do plátna. Na třetí den po Jeho smrti Jeho Duch vchází do mrtvého těla. Pán vstává z mrtvých! Nastává nejen vzkříšení, ale i proměnění Jeho těla. Ježíš vzkřísil Lazara a jiné, ale ti znovu zemřeli. Tu však jde o jinou rovinu vzkříšení. Boží slovo říká, že Kristus vstal jako první z těch, kteří zemřeli (srov. 1Kor 15,20). On vzal na sebe trest za naše hříchy – smrt, ale také vstal z mrtvých – jako první z těch, kteří zemřeli.


  Velikonoční pastýřský list – 2017

  Dnes slavíme den Kristova slavného vzkříšení! V tento den se Ježíš několikrát setkal s ženami a apoštoly. I ty se dnes můžeš setkat se vzkříšeným Kristem!
  Vzkříšení předcházelo pokoření Krista, křížová cesta a potupná smrt na Golgotě. Pokud jsi vírou sjednocen s Kristem jako apoštol Jan, a pokud upřímně oplakáváš své hříchy a zrady Ježíše jako apoštol Petr, setkáš se dnes, v tento Velikonoční den, se vzkříšeným Ježíšem! Pokud vytrváš ve víře a kajícnosti, rozhodně Ho pak budeš vidět ne na okamžik, ale po celou věčnost!


  Z Getsemane na Golgotu (křížová cesta)

  VIDEO>>>


  Poslední večeře a Getsemany (rozjímání)

  VIDEO>>>


  6. část – Velikonoce: Duchovní mobilizace za Trumpa (13.4.2017)

  Byzantský katolický patriarchát vyzval všechny americké křesťany i lidi dobré vůle k duchovní mobilizaci, a to do 1. 5. 2017. Základem je modlitba od 20-21:00, na tom místě, kde každý je. Horliví modlitební bojovníci si vybrali ještě jednu svou hodinu modlitby denně. Ježíš slíbil: „Amen, amen pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu Mém, dá vám to.“ (J 16,23) Křesťanský svět si uvědomuje a tento svatý týden prožívá Kristovo utrpení a na Velký pátek Kristovu smrt! Pak ale i na třetí den Kristovo slavné vzkříšení! Bez pravdivého pokání Kristova smrt i Jeho vzkříšení nepomůže ani jedinci ani národu.


  V čem se zapírat a čemu se učit

  Nejprve je třeba studovat Boží slovo, potom ho žít a potom až učit. Dále vnímat potřebu následovat Ježíše v radikálnosti evangelia a také pracovat pro Něj. Především jde o to zapírat se. Zapírat – ztrácet své nálady, hořkosti, sebelítosti, svá zklamání a své zraněné city, když není realizována naše vůle. To je náš denní chléb. Máme se totiž od Ježíše denně učit tichosti a pokoře, a to až do své smrti! Toto jediné v Písmu svatém Ježíš výrazně říká, že se od Něho máme učit. Potom Ho máme následovat, jít za Ním.


  Slovo života – Gal 1,7-8 (9. 4. – 23. 4. 2017)

  „Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak. Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! (anatema)“


  Rozjímání nad Gal 1,7-8

  Tento výrok Boží, daný skrze apoštola Pavla, je mimořádně důležitý! Je ochranou proti herezím, které Kristovu církev ničí zevnitř. Nejen v dávné minulosti, ale mimořádným způsobem obzvlášť od časů II. vatikánského koncilu, se hereze lavinovitě rozšířily. Koncilem byla schválena hereze o úctě k pohanům a de facto i o úctě k jejich démonům! Tato hereze protiřečí učení apoštolů, Písmu svatému a celé dvoutisícileté Tradici.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na Květnou neděli

  Na Květnou neděli si připomínáme slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, kdy lidé vzali palmové ratolesti, šli Ho uvítat a volali: „‚Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský.‘“ Co bylo příčinou, že tak mnoho lidí přišlo k Ježíšovi? Příčinou byl velký zázrak vzkříšení mrtvého Lazara, který byl už čtyři dny v hrobě. Zástup, který byl s Ježíšem, když zavolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Nikdo nemohl říct, že vzkříšení Lazara nebylo pravdou. Všichni věděli, že byl čtyři dny mrtev. Jaká temnota musela být v srdcích velekněží, že se nesklonili před Bohem, nepřiznali, že zde působil prst Boží. Zatvrdili se a smluvili se, že Lazara zabijí. Nakonec Lazara nezabili, ale Ježíše ano.
  Nechceme být jako ti farizeové a velekněží, kteří zabili Ježíše a chtěli zabít ještě i Lazara. Chceme být jako ti lidé, kteří volali „Hosanna“ z upřímného srdce a především jako sestry Lazara Marta a hlavně Marie, která rozbila tu drahocennou nádobu s mastí a umyla Ježíšovi nohy. I my máme učinit toto pro Ježíše!


  Jaký je kořen teroristického útoku v Petěrburgu a jaké je řešení? (7.4.2017)

  Kořenem teroristického útoku v Petěrburgu je náboženský fanatismus vycházející z podstaty islámu – z Koránu! Představitelé islámu v RF ať veřejně spálí ta místa z Koránu, která vyzývají k násilí, zabíjení a terorismu! Pokud tak neučiní, dle ústavy RF jsou mimo zákon!


  ODHOĎTE POUTA Rothschildů a Rockefellerů! (2.4.2017)

  Ať jsou znárodněny banky a majetky masových vrahů lidstva. Nikdo vůči nim není vázán žádnými dluhy.
  Tito architekti NWO skrytě diktují a mění zákony ve všech státech a zavádějí diktaturu, vedoucí k jejich sebezničení. Všechny státní převraty a občanské války v posledním období mají na svědomí oni. Rovněž inscenují vyvolání sebezničující třetí světové války.
  Přišel čas! Zkonfiskujte majetek zločinců proti lidstvu, iluminátů, Rockefellerů a Rothschildů. Ať jsou postaveni před spravedlivý soud!


  K devadesátinám emeritního papeže Benedikta XVI. (4.4.2017)

  Vaše Eminence,
  protože se blíží Vaše 90. narozeniny, jsme povinni Vám znovu připomenout katastrofální situaci v církvi i to, co pro ni i pro svou duši ještě můžete udělat. V Božím světle dejte svou minulost pod Kristův kříž, abyste došel věčné spásy a nebyl zavržen. Zároveň je nutné, abyste nějakým způsobem dal najevo, že Vámi vyhlášená beatifikace Jana Pavla II. nesplňovala podmínky, byla unáhlená, vynucená a ergo – je neplatná!
  Co se týče II. Vaticana, přiznejte, že nejen ovoce, ale i kořen byl otrávený! Tedy II. Vatikánský koncil je neplatný a je hlavní překážkou pravdivé obnovy církve!


  Svátek Zvěstování Páně

  VIDEO>>>


  Čistota je ovocem Boží milosti, kterou Bůh dává za pokoru

  Panna Maria je nám příkladem pokory. Ona řekla: „Jsem otrokyně Pána!“ „Shlédl Bůh na ponížení své otrokyně.“ Na ni se dívejme, stávejme se jí podobnými. Ona je naší Matkou!
  V kořeni čistoty musí být pokora, což je úplná odevzdanost Bohu, neboli obětující se a stravující se láska. Bez pokory nebudeme mít ani lásku k Bohu ani k bližnímu, ani čistotu a ani žádné jiné ctnosti. Svatý Basil píše ve svém dopise: „Kdyby ses vyznačoval modlitbou, zapíráním sebe, mimořádnou obětavostí atd., bez pokory to všechno padne!“


  Výzva k odstoupení papeže Františka (5.4.2017)

  Byzantský katolický patriarchát (BKP) se na Vás obrací s výzvou, abyste abdikoval z úřadu a po příkladu Benedikta XVI. odešel na emerituru. To, že jste čtyři roky z dopuštění Božího zastával úřad sv. Petra, bylo nakonec i k „dobru“ církve. Nelze jen na Vás svalovat vinu za katastrofální stav, v jakém se církev nachází. Proces odpadu nastal zvratem na II. vatikánském koncilu. Heretický dokument Nostra aetate (NA) vybídl k úctě k pohanským kultům, a tím de facto i k úctě k jejich démonům. Tu jde o veřejné schválení modlářství, a tím i konec misie.


  2. část: Křesťanská Theokracie kontra NWO (30.3.2017)

  Vyhlášení stanného práva a znárodnění majetku oligarchů, to je varianta reálného řešení, o které se vzhledem k vyhrocené situaci zmínil Byzantský patriarchát v dopise ruskému prezidentu V. Putinovi. Tak může být zastaven rozpad RF i proces globální satanizace a vytvořeny podmínky pro duchovní obnovu národa.
  Křesťanská Theokracie, neboli Kristokracie, má své hluboké kořeny v tisícileté tradici ruského národa i dvoutisícileté tradici Evropy. Současná demokracie je naopak jen předstupněm totální satanské diktatury NWO. K záchraně národů musí být nastolena moudrá diktatura, vycházející z přirozených a Božích zákonů! Kristokracie musí být budována na základech pravdy o Bohu a člověku.


  Cesta k novému životu vede přes smrt starého člověka

  Náš kříž je opravdu největším darem od Boha, má nás úplně vysvléci ze starého člověka, ze sebemenšího lpění na čemkoliv a obléci nás v myšlenky na podstatné věci – smrt, nebe, peklo a na opuštěného, poníženého a ukřižovaného Ježíše.


  Toto je poslední čas! V Rusku musí nastat reforma! (28.3.2017)

  NATO stále zvyšuje vojenský potenciál kolem ruských hranic. Vzhledem k vyhrocené situaci vně i uvnitř státu Byzantský patriarchát navrhuje vyhlášení stanného práva a znárodnění majetku oligarchů. To jsou nutné podmínky pro ochranu před globální satanizací a pro duchovní obnovu národa.


  Křesťanská Theokracie kontra NWO (28.3.2017)

  Dnes známe dvě falešné theokracie: je to satanismus NWO a nastolení práva šaría spojeného s džihádem – terorismem. Obě tyto pseudotheokracie vedou do pekla. Pravdivou Theokracií je Kristokracie! Musí být založena na spravedlivých zákonech, na Božích a Kristových přikázáních, které dobro nazývají dobrem, zlo zlem, spravedlnost spravedlností a nespravedlnost nespravedlností. Do určité míry tomu tak bylo v Evropě i v Rusku za vlády monarchie.


  5. část: Duchovní mobilizace za Trumpa (25.3.2017)

  V duchovní mobilizaci je nejpodstatnější jednota s Kristem. Krev Kristova očišťuje od hříchů. V nás ale zůstává dědičný hřích, ložisko zla, které infikuje a paralyzuje duši.
  V modlitbě si uvědom aspoň jednu minutu pravdu: „Spolu s Kristem jsem ukřižován, nežiji já, žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20) Když vírou stojíš v této pravdě, starý člověk – kořen zla v tobě – je ukřižován s Kristem. Uvědom si to a současně i poslední minutu svého života!


  Kard. Nycz, zrádce, otvírá Polsko islamizaci (13.3.2017)

  Vážení biskupové Polska,
  vážení političtí představitelé,
  5. března 2017 kardinál Nycz vyzval „pastýřským listem“ polský národ i polskou vládu, aby urychleně přijali muslimské migranty na své území. Nyczovi nestačí, že Polsko prokazuje dobročinnost postiženým válkou tam, kde jsou. Vyzývá k otevřenosti, de facto k prolomení bariéry, která doposud chránila Polsko před plánovanou islamizací.
  Vyzýváme polské biskupy, kněze, věřící i polskou vládu, aby se v žádném případě neřídili sebevražednou iniciativou kardinála Nycze.

  VIDEO>>>


  Slovo života – 2Kor 5,14-15 (26. 3. – 9. 4. 2017)

  „Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny, a že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kdo jsou naživu, nežili už sami sobě, ale Tomu, kdo za ně zemřel i z mrtvých vstal.“


  Rozjímání nad 2Kor 5,14-15

  V době postní si budeme opakovat toto slovo 14. a 15. verše. „Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny, a že tedy všichni zemřeli.“ Zde se mluví o tajemství Kristovy smrti, spojené s naším křtem a naší vírou v toto tajemství. Fyzicky zatím žijeme. Když se Ježíš, Jednorozený Boží Syn, stal z lásky k nám člověkem a zemřel za nás, i my jsme v Jeho smrti zemřeli zlu a hříchu. Vidíme ale, že hřích v našem životě dále působí. Zapomínáme, že v Kristově smrti ale nepůsobí, je přemožen. Pokud se v konkrétním momentu vírou a vydaností sjednotím s Kristem a Jeho smrtí, síla hříchu je neúčinná, mrtvá.


  Skrze zkoušku se nám dostane mnohých milostí

  Ďábel působí i na nás, a to skrze myšlenky a city, např. neidentifikovatelnými úzkostmi, strachem z následování Ježíše, různými tlaky na psychiku, napětím atd. Bůh to do určité míry dopouští, aby nás duch lži sváděl, klamal, abychom si uvědomili, že jsme ještě ve tmě a že potřebujeme skrze pokání vcházet do Božího světla – do světla Ježíšova kříže.


  Stop bestiálnímu mechanismu kradení a tyranizování dětí v ČR /Veřejný dopis prezidentu a vládě ČR/ (22.3.2017)

  Rozjíždějí se monstrprocesy nad matkami, kterým jsou děti kradeny z důvodu všemožných syndromů tak, jak to Česku vnutila Rada Evropy. Vybízíme, dokud je čas, ke konkrétním krokům záchrany.
  Co konkrétně vyžaduje situace v ČR?
  1) Zbavit úřadu premiéra Sobotku i ty osoby, které spolu s ním odhlasovaly ratifikaci autogenocidní Istanbulské smlouvy.
  2) Navrhujeme, aby pan prezident zvážil, zda by nebylo řešením rozpustit současnou vládu premiéra Sobotky a dočasně ji zaměnit skutečnými odborníky a vlastenci. Ti by měli za úkol navést pořádek a zrealizovat radikální reformu zákonodárství ke skutečnému dobru českých občanů a jejich potomků.
  3) Je nutné co nejdříve:
  a) zrušit zákon o sociálně-právní ochraně dětí, který skrytě zavádí zločinný juvenilní systém,
  b) zrušit ratifikaci Istanbulské smlouvy, která zavádí nadnárodní mechanismy ke kradení dětí spolu s tzv. GREVIO.
  4) Okamžitě zbavit funkce ministryni Marksovou a postavit ji spolu se soudkyní Adlerovou a psycholožkou Landovou před soud. Tyto osoby mají na svědomí realizování zločineckého systému, který vede k masové tyranii dětí. Zde jde o nepromlčitelné zločiny proti lidskosti!


  Emeritní papež – 90 let – příklad pokání (19.3.2017)

  Vaše Emimence,
  v neděli 16. dubna, kdy církev slaví Kristovo vzkříšení, si připomeneme i Vaše 90. narozeniny. Přejeme Vám nejen zdraví, ale především milost k duchovnímu vzkříšení pro Vás a skrze Vás i pro celou církev! Duchovní vzkříšení závisí na jedné podmínce, která se nazývá pokání. Staňte se paralyzované církvi příkladem pokání!
  Proto prosíme Boha, aby Vám dal milost v této postní době učinit pro spásu své duše i k dobru paralyzované církve tyto dva nutné kroky pokání:
  1) nazvat hereze II. Vaticana pravým a plným jménem
  2) vydat veřejné prohlášení o neplatnosti beatifikace Jana Pavla II.


  Na pohřeb kard. Vlka nepůjdeme (21.3.2017)

  Svou účastí bychom jako gestem potvrdili hereze zemřelého, především, že veřejně vyhlásil lež a herezi, že náš Trojjediný Bůh je totožný s krvežíznivým bůžkem z Mekky, Alláhem!
  Heretik, který popírá fundamenty křesťanství, zůstane-li v nekajícnosti, jeho duše je zavržena. Člověk se ale může ještě i v posledním okamžiku obrátit a litovat. V to doufáme – pro modlitby upřímných duší a také naše. Proto se za světlo věčné slávy pro zemřelého modlíme.


  Bartoloměj I. trestá ochránce pravoslaví (20.3.2017)

  Jeden z nejznámějších teologů Řecka, čestný profesor bohoslovecké fakulty Soluňské univerzity, protojerej Teodor Zisis odmítl přijmout rozhodnutí Krétského sněmu a přerušil eucharistické společenství s řeckou pravoslavnou církví.
  Toto je hrdinský čin. Kéž je precedentem pro všechny pravoslavné mnichy, biskupy a kněze Řecka. Tímto gestem otec Teodor, sebe i ty, kteří jsou s ním sjednoceni, oddělil od prokletí spočívajícího na Bartolomějovi a Antimovi, od nichž už odstoupila Boží milost.


  Každý den si uvědomit, co je můj kříž

  Skutečně nevíme dne ani hodiny a nic jistějšího není než smrt. Proto je třeba vykupovat čas. Jak? Živou vírou, denním cvičením se v pokořování čili ve stálém zříkání se svého dobra, svých dobrých plánů a úmyslů. Nemáme si držet své představy, ale vše dávat do světla a za to, co člověk spontánně udělá, tedy svévolnosti, se pokořovat. Ale ve vztahu k druhým, když něco udělají nesprávně, se místo odsuzování v duchu pokořit: „Pane, já jsem ještě dvakrát horší. Tolikrát jsem udělal tu samou, ba ještě větší chybu. A ještě to byla taková banální chyba, které by se tento člověk nikdy nedopustil.“ A konkrétní těžkosti přijímat jako kříž. Každý den si máme uvědomit, co je můj kříž – ne abstraktní, ale konkrétní.


  Dopis představitelům členských států Evropské unie (7.3.2017)

  Vážení představitelé členských států EU,
  papež František vás pozval na 24. března 2017 do Vatikánu. Je to v předvečer summitu EU, na němž má být vytýčen nový směr Evropské unii po Brexitu a po volbě prezidenta Trumpa v USA. V současné době kardinálové katolické církve žádají jeho odstoupení a reprezentují tak požadavek většiny katolíků. Dle Božích zákonů (Gal 1,8-9) František stahuje na křesťany ne požehnání, ale Boží prokletí.
  Vážení představitelé členských států EU,
  uvědomte si, že na setkání s Františkem 24. 3. 2017 v 18:00 k vám nebude mluvit zástupce Krista, ale zástupce antikrista. Pokud ho poslechnete a začnete se řídit jeho radami, nepůjdete cestou požehnání, ale cestou prokletí vás i vašich národů!


  Výzva k pokání pro Evropu (7.3.2017)

  Nový předseda Evropského Parlamentu oznámil, že v blízké době přijde do Evropy 20 milionů imigrantů z Afriky. Migrační vlnu tvoří především mladí muslimové ve věku 18-35 let. Pokud si pak každý přivede i ženu, je to dalších 20 milionů. Jestliže tato rodina bude mít například jen 3 děti, i když muslimské rodiny mají průměrně 8 dětí, během brzké doby bude v Evropě 100 milionů Arabů a Afričanů. V souladu se svým náboženstvím mají na programu džihád! Každý muslim je voják islámu. Jde jim o podřízení Evropy zákonu šaría. Jsou zde přiváženi s jasným cílem! Dobré finanční zabezpečení i oblečení a rovněž konkrétní instrukce, jak postupovat, svědčí o vysokém stupni jejich organizovanosti.
  Z lidského hlediska už východisko neexistuje. Všechno mají v rukách ti, kteří chtějí peklo časné i věčné. Ale u Boha není nic nemožného! Pokud církev v jednotlivých národech začne konat pravdivé pokání a najdou se hrdinové, kteří pro Krista a národ budu ochotni dobrovolně obětovat i životy, Bůh může křesťanství v Evropě zachránit!

  VIDEO>>>


  Kdy budou biskupové KBS pálit Korán? (11.3.2017)

  Řídí se ještě Slovensko svou Ústavou, anebo se už řídí zákony šaría?
  V situaci, která na Slovensku nastala, je povinností Konference biskupů Slovenska, na znak odsouzení násilí, spálit aspoň ty části koránu, které odporují Ústavě SR. Zároveň tím vyjádří morální podporu hrdinné slovenské patriotce.
  Ať kněží spolu se svými věřícími v tomto skutku biskupy následují a rovněž spálí protiústavní části Koránu, podobně, jak to učinil český docent na manifestaci v Brně.
  Pokud KBS v tento rozhodný moment zůstane pasivní, staví se svou pasivitou na stranu džihádu, a proti vlastnímu národu i křesťanství!


  Bude na Slovensku hořet protiústavní Korán? (11.3.2017)

  Přišel čas, kdy se každý upřímný člověk musí jasně distancovat od islámského násilí!
  Vyznavačům islámu Korán přikazuje nenávidět káfira – nemuslima. Nenávist Koránu je tím namířena i proti každému občanu Slovenska!
  V době, kdy islamisté terorizují celou západní Evropu, ať každý politik demonstrativně spálí Korán, anebo aspoň ty části koránu, které odporují Ústavě. To bude důkazem, že skutečně háji zájmy svého národa!


  Postní doba 2017 – reforma církve /+ video/ (1.3.2017)

  Když Ježíš mluvil o pokání, dvakrát zdůraznil: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete!“ Pokračoval podobenstvím o neplodném fíkovníku. „Řekl vinaři: ‚Hle, už tři léta přicházím pro ovoce, a nic nenalézám. Vytni jej, proč má kazit i tu zem.‘ On odpověděl: ‚Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím, snad přinese ovoce. Jestli ne, dáš ho porazit.‘“ (Lk 13,7-9) Toto podobenství se týká i tebe. Ježíš ti dává šanci ještě tento rok, tuto postní dobu. Pokud nepřineseš ovoce hodné pokání, potká tě osud neplodného fíkovníku. Budeš vyťat z Boží vinice a hozen na oheň.

  VIDEO>>>


  Slovo života – 2Kor 4,16-17 (12. 3. – 26. 3. 2017)

  „A proto na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy.“


  Rozjímání nad 2Kor 4,16-17

  Svatý apoštol Pavel ukazuje Korintským i nám na příkladu samotných apoštolů, že milujeme-li Pána Ježíše a snažíme se Mu ze všech sil sloužit, je třeba počítat i s křížem tělesné vyčerpanosti. Duchovní boj a s ním spojené modlitby, bdění, půst a neúnavná práce, vyčerpává naše tělo i duši. Avšak náš duch se obnovuje jako síla orla. Vnitřní člověk, znovuzrozený z Ducha svatého, je plný vnitřní, Boží moci, dětské radosti a lásky k Bohu a lidem. Náš duch „jásá v Bohu svém Spasiteli“ a jakoby proti přirozeným zákonům poznáváme, že čím jsme starší, tím jsme ve službě Bohu živější a plní Boží síly. Pokud tomu tak není, musíme činit pokání, že je s námi něco v nepořádku a že utrácíme svůj život bez užitku. Ani smrti se nebojíme, protože víme, že Bůh nás vzkřísí z mrtvých a dá nám nové, proměněné tělo a věčnou slávu v nebi. Vnitřní vztah a láska ke Kristu způsobují, že toužíme až do úplného vyčerpání sloužit Bohu a pomáhat Mu zachraňovat duše.


  Modernismus a církevní eutanázie /2. část/ (22.2.2017)

  Začátkem 18. století byl založen polotajný spolek svobodných zednářů. Je to snůška gnóze a okultismu. Cílem zednářů je zničit křesťanství a nastolit úctu satanovi zavedením globální nadvlády. Pokud se katolík stal členem lóže, automaticky je tím vyloučen z církve a není už křesťanem! V 18. století povstalo pod vlivem zednářů hnutí zvané osvícenství. Mělo vliv nejen na světské dění, ale i na církev. V 19. století navazuje na osvícenství modernismus. Ten sledoval přizpůsobení pravd víry světu – tzv. aggiornamento. Ve skutečnosti šlo o likvidaci podstatných pravd křesťanství – o duchovní eutanazii.

  VIDEO>>>


  Papežská neomylnost a realita herezí /1. část/ (22.2.2017)

  Dnes vystupuje František jako hrobař papežství a církve.
  Jaký je pravý smysl papežství – neomylnosti a primátu? Už od prvních století byl papež ochrannou skálou církve, kterou „pekelné brány nepřemohou“ (Mt 16,18). Podstatou církve je zachování spasitelných pravd víry, která je založena na osobním vztahu ke Kristu. Na I. Vaticanu (1871) bylo formulováno dogma o neomylnosti papeže. Neomylnost se vztahuje na oblast víry a mravů. V historii církve však byli i papežové, kteří se buď dopustili hereze, nebo ji schválili či svým životem dokazovali, že jsou apostaté (ztratili víru v Krista). Po prohlášení dogmatu o neomylnosti papeže začali nepřátelé církve – zednáři – konstruovat plán, jak nejefektivněji – prostřednictvím úřadu apoštola Petra – zničit církev a víru v Krista. V zednářském dokumentu Alta Vendita se uvádí: „Budou si myslet, že jdou pod praporem Petrových klíčů, ale už dávno půjdou pod naším praporem...“

  VIDEO>>>


  „Žízním“ a „Eli, Eli lema sabachtani“

  (svědectví a motivace k modlitbě)

  V soukromé modlitbě jsem prožíval Ježíšova slova „Žízním“ a „Eli, Eli lema sabachtani“. Nejprve jsem si uvědomoval, jak Ježíš na kříži žízní, touží po naplnění Boží vůle – po přemožení kořene otroctví temnoty, kterým je hřích. Ježíš to chce. On po tom žízní. To je vůle Nebeského Otce. Ježíš žízní po jejím naplnění. Ale zároveň vnímám, že Ježíš teď ve mně žízní i po naplnění konkrétní vůle Otcovy v určitých záležitostech, které mě tíží a za které se modlím. Také však vnímám, že i za tuto věc na Golgotě trpěl.
  Tedy v tom slově „Eli, eli lema sabachtani“ prožívám v konkrétním problému touhu po prosazení Boží vůle: „Tak to musí být! Tak to chce Otec, tak to chce Ježíš ve mně a tak to chci i já. Tak to musí být!“


  Postní výzva katolíkům ČR a SR (8.3.2017)

  Vážení biskupové, kněží a věřící,
  někteří kardinálové už dnes usilují o Františkovo odstoupení z papežského úřadu. To, že je František odpadlík a ničí nejen podstatu křesťanství, ale i křesťanství samotné, je evidentní. Dokonce to vidí už i ateisté a právem se katolíkům vysmívají. Ničení morálních hodnot a prosazování islamizace bude však skrze Františka dál pokračovat, dokud nebude vytvořen tlak k jeho odstoupení nejen z řad kardinálů, ale i z řad věřících, kněží a biskupů.


  Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Část 6.

  II. vatikánský koncil a hereze

  Na koncilu šlo o systém manipulace, kterého se dopouštěla aktivní menšina teologů majících liberálního ducha, ne Ducha Kristova! Sledovali konkrétní cíl, a to propašovat svého heretického ducha do církve a vyhnat Ducha svatého!
  Požadavkem doby bylo dát jasné věroučné a morální směrnice proti herezím neomodernismu a demoralizaci. Místo obnovy křesťanství přišel opak. V programu Jana XXIII., v tzv. aggiornamentu, byl zahájen proces otevření se světu. Jeho vyvrcholením je dnes heretická exhortace Amoris laetitia, která likviduje objektivní morální normy.


  Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Část 5.

  Hereze synkretismu

  II. vatikánský koncil vyhlásil herezi o úctě k pohanským kultům a de facto tím i o úctě k jejich démonům. Je to projev totální slepoty a neznalosti Písma i Tradice. Rovněž tento koncil vyhlásil herezi, že máme s muslimy společného, jednoho Boha. Ovocem této hereze je invaze pohanství a islamizace křesťanských národů. Rovněž proto nastalo paralyzování pravdivé misie pohanům a muslimům, ale i židům.


  Trump, Putin a Le Pen (4.3.2017)

  Vážený pane prezidente USA, vážený pane prezidente Ruské federace,
  obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát s žádostí o zastání se paní Marine Le Pen, kandidátky na post prezidenta Francie.
  M. Le Pen nepodporuje genderovou ideologii ani islamizaci ani dekristianizaci ani satanizaci Francie. Tu prosazují globalisté NWO a František s Vatikánem. Zbavení Le Pen poslanecké imunity a její předvolání k soudu je cílevědomé. Jde o justiční zločin.


  Veřejný dopis patriarchu Kirillovi ohledně sodomie v RF (4.3.2017)

  Tímto se na Vás obrací Byzantský katolický patriarchát jménem všech pravdivých pravoslavných i ostatních křesťanů v RF i za hranicemi.
  Masmédia zveřejnila informaci, že stoupenci LGBT z řad feministek se snaží prosadit v RF uzákonění zvrácené sodomie, nejprve krycím manévrem nazvaným „Národní strategie“.
  Vážený patriarcho, tímto Vás vyzýváme, abyste plnil svou povinnost a v rozhodném momentu ochránil ruský národ! Vaší povinností je obrátit se na premiéra Medveděva s nekompromisním požadavkem, aby v žádném případě nepodepsal zločinnou „Národní strategii“!


  Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Část 4.

  Obrácení, osobní vztah k Ježíši Kristu

  Člověk má hluboko ve své duši touhu po štěstí, ale po pravém štěstí, které mu už nikdo nevezme. Už totiž jen myšlenka na to, že skončí, vnáší smutek. Člověk hledá štěstí v lidských vztazích, v majetku, v množství peněz, v kariéře, v lidské slávě, v úspěchu, hledá štěstí v požitcích, v alkoholu, v narkotikách, ale tady štěstí nenajde. Přichází rozčarování, ještě větší prázdnota, opuštěnost a bolest v duši. Už sv. Augustin tuto touhu po štěstí vyjádřil slovy: „Stvořil jsi nás pro sebe, ó Bože, a nepokojné je srdce lidské, dokud nespočine v Tobě.“


  Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Část 3.

  Dědičný hřích (v Adamovi) a osvobození (v Kristu)

  Kristus zaplatil na kříži svou krví za naše hříchy. Spolu s ním byl na kříži také ukřižován náš starý člověk (Adam). Kristus se stal náhradou za naše hříchy, stejně jako i za naši adamovskou přirozenost. Toho dne byly na kříži nejen naše hříchy, ale i naše přirozenost. Když byl ukřižován Kristus, byli jsme i my (naše adamovská přirozenost). Jestliže pochopíme tento jediný bod, zbytek bude jasný: „Spolu s Kristem jsem (adamovská přirozenost) ukřižován, nežiji už já (ego), žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20)


  4. část: Duchovní mobilizace za Trumpa (27.2.2017)

  Drazí křesťané USA,
  v duchovní mobilizaci má důležité místo pokání, modlitba lítosti.
  Chvíli s vděčností opakuj Boží jméno a pak ho pronášej s vírou za záchranu celého amerického národa a za ochranu prezidenta. Když Boží jméno pronášíš ze srdce očištěného pokáním, Bůh tě slyší. Pravdivou modlitbou paralyzuješ i síly temnoty, za nimiž stojí vědmy, mágové a jiné temné síly, které by chtěly pro Američany připravit časnou i věčnou katastrofu.


  Požadavek zákazu rockové hudby (26.2.2017)

  Bývalí rockoví muzikanti ze Saratova sbírají podpisy pod internetovou peticí adresovanou prezidentu Ruska Vladimíru Putinovi s požadavkem zakázat v Rusku rockovou hudbu. Dřívější členové rockových skupin požadují kromě zákazu rockové hudby i zákaz pornografie a tzv. „skupin smrti“ v sociálních sítích. Uvádějí, že rocková hudba vede k užívání narkotik, zvráceným sexuálním vztahům, narušení lidských vztahů a prosazování anarchie. Kromě prezidenta je petice adresovaná i ministru kultury a gubernátorovi Saratovské oblasti.
  I kdyby petice ze Saratova neprošla, vláda RF by měla prosadit zákaz rockové hudby zákonem. Důvodem je ochrana mladé generace a prospěch celé společnosti!


  Vědmy a okultisté proti Trumpovi – Odpověď! (25.2.2017)

  Zpravodajský web WND oznámil, že vědmy, okultisté i představitelé jiných magických skupin se rozhodli spojit v boji proti prezidentovi USA D. Trumpovi. V rituálech chtějí pokračovat tak dlouho, dokud – jak se vyjádřili – prezidenta neodstraní z úřadu. V podstatě jde o výzvu k organizovanému zločinu! Tato psychologická kampaň a démonické duchovno je spojeno s černou magií, tedy se satanismem. Satanismus a černá magie používají zločinné prostředky, k nimž patří i travičství a manipulace svými klienty jako nástroji těžkých zločinů. Tím, že se tito služebníci temnoty postavili proti prezidentovi, dali najevo, komu slouží oni a komu slouží prezident. Prezident prosazuje celospolečenské i morální dobro pro celý národ. Vědmy a mágové naopak celému národu škodí! Za své zločiny by měli být adekvátně trestáni státními zákony.


  Zapři sám sebe a Boží moc bude působit

  Musíme zajet na hlubinu. Být s Ježíšem bičovaným, trním korunovaným a poplivaným. Jde o vnitřní postoj. Zapření sama sebe není pouze fyzické. Jde především o zapření svého „já“, kořene našeho ega, starého člověka, který chce vše plně brát do svých rukou. To zapření je i v oblasti myšlení, našich pocitů a týká se i naší vnitřní a zevnější kázně. Je to i otázka zvědavosti očí, otázka upřednostňování různých nepodstatných informací před plněním vůle Boží v dané situaci.


  Slovo života – 2Kor 4,10-11 (26. 2. – 12. 3. 2017)

  „Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život.“


  Rozjímání nad 2Kor 4,10-11

  Co to znamená být vydáván do Kristovy smrti? Příklad: Pokud máš v určité situaci vydat svědectví pro Krista a víš, že je vůle Boží, abys to vykonal, musíš vnitřně, už předem, počítat s tím, že budeš zesměšněn nebo pronásledován, což je jako duchovní zabití kvůli Kristu. Podobná situace je, když se rozhodneš podle hlasu svého svědomí a je to pro tebe nevýhodné. Snadnější by bylo dopustit se nějakého podvodu nebo zrady. Ty to přesto neuděláš, ale s vědomím, že Bůh tě vidí, chceš v dané situaci plnit Kristovo přikázání a kvůli Němu přinést tuto oběť. Pro tebe to překonání strachu i rozhodnutí přijmout utrpení je, jako bys tím byl spojen s Kristovou smrtí na kříži. Když se i v malé věci rozhodneš pro Boha a stojí tě to oběť, pak to je to, o čem apoštol Pavel mluví, když říká: jsme vydáváni do Kristovy smrti.


  Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Část 2.

  Hereze historicko-kritické metody v teologii

  Historicko-kritická metoda v teologii (HKT) si dnes dělá nárok na výhradní právo vysvětlovat Písmo svaté, a tím i celé katolické učení. HKT se nepodřídila Boží inspiraci ani Tradici církve ve věcech učení (dogmat) a mravů. Je založena na ateistické filosofii, neakceptuje žádný zázrak, popírá Kristovo vzkříšení, neakceptuje, že Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk, jediný Spasitel, tak, jak to církev učila 2000 let. HKT má heretické učení, ve kterém Krista rozděluje na Krista historického a Krista (falešné) víry, kterého si prý vysnila první obec věřících.


  Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Část 1.

  Diagnóza doby

  V této době už církev s duchem koncilního aggiornamenta natolik splynula se světem, že nerozlišuje dobro a zlo, pravdu a lež, hereze a pravověrné učení! Morální a duchovní autogenocida církve i národů pokračuje. Církev mlčením či různými gesty Jana Pavla II. a Františka k této naprogramované genocidě pomáhá! Žádná bariéra satanské globalizaci! Žádný odpor proti programu autogenocidy národů a světa! Vatikánský Titanik se potápí. Místo snahy o vnitřní obnovu církve je vyvíjen tlak k masovému sebezničení. V kořeni jsou právě hereze neomodernismu, synkretismu a tolerance k amorálnosti. Základním programem teologických škol je tato autogenocida katolické církve a křesťanství. Duchovní rakovina už zcela pronikla apostatický Vatikán, který nese hlavní vinu na procesu sebezničení křesťanských národů! Pokání notoricky odmítá! Je možné jít v apostazi ještě hlouběji?


  Upozornění k prorocké modlitbě na tento a následující měsíc

  Zvláště modlitební skupiny a stráže, a zvlášť v modlitbě ve svaté hodině, v tomto historickém čase, kdy v Americe probíhá duchovní boj, který se týká i Ukrajiny, je třeba si uvědomit, že každý z vás, ať jsou to děti, mládež, dospělí, nebo i starší muži a ženy, všichni máme na sebe vzít zodpovědnost za Kristovo vítězství nad systémem lži a smrti. Je to boj, v němž se rozhoduje o fyzickém bytí a nebytí na této zemi, ale rozhoduje se i o věčném životě a věčném zavržení mnohých.


  Mějte sůl v sobě

  Tedy máme být vytrvalí v radikálním následování Pána Ježíše. Máme mít v sobě sůl, oheň horlivosti, a zároveň máme žít ukřižování starého člověka, tj. ztrácet to „své“ pro Ježíše, protože jinak nebudeme mít mezi sebou pokoj! Svatost spočívá ve vytrvalém chození ve víře uprostřed všedních dnů. V nich máme žít horlivost evangelia, nepřestat být solí, nepřizpůsobit se duchu světa, který se nás snaží odvést od Pána Ježíše skrze určité maličkosti. Proto je třeba bdít a být radikální, abychom skrze ně nepadli do pasti.


  Ježíš je vítěz – On má poslední slovo

  Je třeba bojovat za duchovní probuzení ve svém národě – připravovat půdu pro živého Pána Ježíše. Přijde Boží čas, kdy zavane Duch Svatý! Nevzdávejme se. Náš boj není proti tělu a krvi, ale proti mocnostem v ovzduší (Ef 6,12). Nemějme však strach, Ježíš je s námi. On o nás ví a my jen neseme část Jeho útrap a pronásledování, které On zakouší nyní ve světě a bohužel i ve svém tajemném těle – církvi. Ale On je vítěz!


  3. část: Duchovní mobilizace za Trumpa (15.2.2017)

  Byzantský katolický patriarchát vyzval k modlitební mobilizaci. Tyto dny a hodiny probíhá nejen psychologický, ale především duchovní boj! Má-li Prezident prosazovat skutečné dobro pro USA a svět, je v tomto boji, i když dobře začal, de facto bezmocný. Je před ním mnoho pastí a nebezpečí, které připravují nejen zlí či oklamaní lidé, ale za nimiž jsou kosmokratores v ovzduší (Ef 6,12). Proto vítězství nad silami lži a smrti nezávisí jen na něm, ale na každém z vás, kdo se zapojí do modlitební mobilizace.
  Předkládáme další variantu modlitby: Tajemství Božího jména.


  Pane, dej nám své slovo

  Celý svět prodělává krizi víry, nastal masový odpad od křesťanství. Bohu díky, že můžeme bojovat za čistotu víry. Bůh nás do toho boje postavil. Nebojujeme jen za Ukrajinu, ale Bůh nás postavil na bojiště, abychom bojovali i za celou církev. Když člověk vidí, jak veliký je to problém, tak v modlitbě říká: „Bože, co s tím? My nejsme v postavení, jako byl David proti Goliášovi, ale spíš jako bychom stáli s prakem proti atomové bombě. Nemáme žádnou šanci. Ale my důvěřujeme, že Ty jsi Všemohoucí, že Ty v tom boji zvítězíš a že nastane duchovní vzkříšení. A jak? My jsme ve tmě: je před námi jenom problém, nevidíme řešení, ale věříme, že když Ty dáš své prorocké slovo, tak za ním přijde Duch. A Ty svým Duchem můžeš všechno změnit, obnovit.


  Bude Kalifornie konat pokání? (14.2.2017)

  Nový prezident USA Trump zrušil privilegia LGBT a zákon o čipizaci na ruku a zastavil proces islamizace. Kalifornie se proti jeho obrodnému programu vzbouřila. Jaké jsou následky? Kalifornii ohrožuje vodní katastrofa.
  Toto nebezpečí katastrofy by mělo vést křesťany, aby si uvědomili, že jde o Boží varování. Hříchy homosexualismu a devastace dětí volají do nebe o pomstu podobně, jako tomu bylo v Sodomě a Gomoře, anebo v čase před potopou (Gen 6,5-7,24). Do určité míry je pro Kalifornii polehčující okolností, že osmiletá vláda Obamy globálně prosazovala homosexualismus i všechny zvrácenosti. Nyní ale dává Bůh Americe i Kalifornii šanci k záchraně zvolením nového prezidenta. Zrušil privilegia LGBT a nastoluje znovu přirozené a Boží zákony. Kalifornie však činí největší odpor proti obrodnému proudu! Dokonce z toho důvodu zahájila separatistický proces s cílem uchovat si amorální – satanské zákonodárství. Toto bylo příčinou, že se ukázal prst Boží – varování. Bůh ještě dává čas k pokání. Pokud ani tuto šanci nevyužijete, přijde horší trest, před kterým už nebude úniku.


  Máme vystupovat v Boží autoritě

  Největší mocí je Boží všemohoucnost. Skrze ni Bůh z ničeho stvořil celý vesmír – miliony hvězd, naši Zem... Boží všemohoucností byl také vzkříšen Kristus. A On nám tuto moc propůjčuje, dává nám svou autoritu – „ve jménu mém“. Nemáme vystupovat ve svém jménu, to by se nám démoni vysmáli. Když my máme přijímat Boží rozkazy, musíme mít spojení s centrálou – s Bohem, abychom mohli dávat Jeho slovo dál. Tedy musíme mít poslušnost víry!


  Ježíš si žádá zralé lidi

  Ježíš si žádá zralé lidi. Za rok s jedním zralým člověkem může udělat víc než se stovkami nezralých za 200 roků. Známkou zralosti je skutečně stupeň zemřítí svému já s Kristem. Podstata této smrti je v pokoře, v úplném zříkání se v každém okamžiku své vlastní vůle, svého dobra, svých představ i tužeb a přijímat vše z lásky k Ježíšovi. Lidé, kteří jsou úplně zapomenuti, pohřbeni, ti, kteří zemřeli s Kristem, zralé duše, jež přinesly sebe samé v oběť Ježíši – z těchto jejich obětí se rozhoduje o budoucnosti národů.


  Odpověď Františkovi na jeho výtku Trumpovi (11.2.2017)

  Pseudopapež František se už před rokem, kdy začala prezidentská kampaň v Americe, radikálně postavil proti Trumpovi. Tím zmanipuloval mnohé katolíky, aby současného prezidenta nevolili. Znovu proti němu zasáhl i těsně před volbami a rovněž okamžitě po inauguraci reagoval hanlivým a lživým přirovnáním Trumpa k Hitlerovi. Tím staví zdi nenávisti proti prezidentu, který s nasazením života prosazuje křesťanské morální hodnoty proti globalistům NWO.
  Prezident Trump hned první hodiny svého úřadu zrušil privilegia LGBT, zákon o čipizaci a vyhlásil boj proti islámskému terorismu. František se na rozdíl od Trumpa nikdy účinně nezastal pronásledovaných křesťanů. Proč se František nestará o zvěrsky zabíjené křesťany – včetně dětí – brutálními islamisty? Proč nespolupracuje s Trumpem na jejich záchraně, ale koná pravý opak? Je to znakem, že má ducha antikrista.


  Slovo života – 1Kor 15,45 (12. 2. – 26. 2. 2017)

  „Jak je psáno: první člověk Adam se stal duší živou, poslední Adam je však duchem oživujícím.“


  Rozjímání nad 1Kor 15,45

  První člověk byl duší živou a hříchem tento život, který dostal od Boha, ztratil. Poslední Adam, tedy Kristus, je však duchem oživujícím. Mrtvá duše nemůže dosáhnout království nebeského, dokud ji neoživí Ježíšův Duch. On sám to řekl: „Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.“ Tedy skrze víru v Krista a křest se rodíme pro Boží království. V té chvíli nás Ježíš oživuje svým Duchem. Samozřejmě, naším úkolem je, abychom si tento život zachovali i v momentu své fyzické smrti, a tak vešli do království nebeského.


  Prokletí (anathema) na kard. DiNarda a arcib. Gómeze z USA (6.2.2017)

  Byzantský katolický patriarchát (BKP) koná v současné době prorockou službu (Ef 2,20). V apoštolské a prorocké autoritě ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna i Ducha svatého tímto vynáší Boží anathemu – prokletí na kardinála Daniela DiNarda a na arcibiskupa José Gómeze (viz. Gal 1,8-9).
  Odůvodnění:
  Předseda Konference katolických biskupů USA kard. D. DiNardo a viceprezident arcibiskup J. Gómez pokrytecky vyzvali katolíky, aby spojili svůj hlas na tzv. ochranu „lidské důstojnosti“ proti „jakékoliv formě diskriminace“. Pod touto pozitivní frází spolu s architekty NWO prosazují dva nejsilnější autogenocidní prostředky: 1) LGBT diktaturu a 2) islamizaci. Zradili Krista, církev i americký národ!


  2. část: Duchovní mobilizace za Trumpa (1.2.2017)

  Drazí křesťané USA,
  tyto dny a hodiny probíhá duchovní boj. Na jedné straně je náš Spasitel Ježíš Kristus se svými služebníky a na druhé straně satan se svými médii a církevními Jidáši (kard. DiNardo, arcib. Gomez...). Jde o bytí a nebytí nejen naší planety, ale o věčné zavržení či věčnou spásu!
  V tomto historickém čase jsme vás vyzvali k duchovní mobilizaci, kde základním bodem je společná modlitba od 20-21:00. Z vaší strany je to oběť, že tento čas nedáte televizi a internetu, ale Bohu a své duši.


  Pravdivá láska k sobě i k bližním

  Svatý Augustin říká: „Bože, trestej mě tu na zemi, ale uchraň mě muk (ohně) na věčnosti.“ Já chci být, Pane, svatý egoista. Chci se pravdivě milovat, tedy nechci být ani minutu v očistci. Pokud budu skrze kárání zachráněn od očistce, tak mě kárej. Miluji však i své bližní. Chci, aby třeba i můj nepřítel nešel do pekla či do očistce. Chceš-li ho očistit Tvým ohněm skrze utrpení, například nějaké choroby, ať se stane Tvá vůle. Miluji jak sebe, tak i bližního, a věřím, že trest, který sešleš na mě i na něj nás zachrání. Chci být s ním v nebi.


  Nic víc nemůžeme dělat, než hledat a plnit Jeho svatou vůli

  Stále třeba vnímat, co chce Pán. Proces upřímného hledání vůle Boží v závažných životních rozhodnutích je bolestný, ale pak to, co je vůlí Boží, zůstává navěky! Máme počítat stále s Jeho křížem, s křížem nejistoty, hledání a bezmocnosti. Takové jsou cesty Boží, je to praktické umírání. Ale stojí to za to! Život je příliš krátký a nic víc nemůžeme dělat, než hledat a plnit Jeho svatou vůli.


  Slovo otce Patriarchy Eliáše k podobenství o Marnotratném synovi

  Když člověk udělá něco zlého, ďábel se snaží dovést člověka k zoufalství, nevěře: „Už pro tebe není žádná šance!“ A to je lež! Boží láska ke každému z nás je ještě mnohem větší, než láska matky ke svému dítěti. Proto Ježíš ukazuje na příklad syna, který „vstal a šel ke svému otci“ (Lk15,20) Nezůstal v zoufalství nebo sebelítosti či ve svých zlých myšlenkách. Ale jak je řečeno: „Vstal a šel“. Musel se zapřít, pokořit, a to není tak jednoduché. Máme si uvědomit, že za tento můj hřích dal Nebeský Otec svého Jednorozeného Syna na smrt ukřižováním. Ježíš zaplatil za všechny moje hříchy. V Ježíšových ranách je nejen odpuštění hříchů, ale také naše uzdravení.
  Ježíš nám v podobenství ukazuje, jak reaguje na naše pokání Nebeský Otec: „…otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. … A začali se veselit.“ (Lk15,20; 22-24)


  Výzva prezidentu Putinovi a Dumě v otázce juvenilní justice(1.2.2017)

  Vážený pane prezidente a členové vlády,
  prezident USA zrušil privilegia LGBT i zákon o čipizaci a vyhlásil boj proti terorismu IS, a tím de facto i boj proti NWO.
  Byzantský patriarchát usiluje mimo jiné i o ochranu dětí a mládeže před zločineckým mechanismem prosazovaným NWO, kterým je juvenilní justice.
  Pravdivé křesťanství není možné bez hlásání základních pravd a jejich přijetí za vlastní. Proto Byzantský patriarchát navrhuje Vám, pane prezidente, abyste dal možnost některému z členů našeho patriarchátu provést kursy a tréninky pro klíčové pracovníky politiky, kultury a masmédií o základech křesťanství.


  Duchovní mobilizace za Trumpa (31.1.2017)

  Byzantský katolický patriarchát ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna a Ducha svatého v apoštolské a prorocké autoritě vybízí všechny Američany a všechny lidi dobré vůle k duchovní mobilizaci. Konkrétně: Každý ať se zbývajících 100 dnů od inaugurace, tedy v čase do 1. 5. 2017, modlí od 20-21:00 tam, kde je. Je možno se modlit i v jiné době, ale v tomto čase se pomodli alespoň Kristovu modlitbu Otče náš v jednotě se všemi, kteří volají k Bohu. Společným úmyslem je ochrana prezidenta Trumpa, viceprezidenta i jejich spolupracovníků a realizace Božího vítězství nad satanskými globalisty NWO.
  Bůh je všemohoucí. Kdo se s Ním a s Jeho vůlí vírou sjednotí, skrze toho působí Boží všemohoucnost. Zapoj se do boje víry ještě dnes! Kristovo vítězství je jisté! Tvá modlitba víry zachrání Ameriku i naši Zem!


  Slovo Polsku 3. část: Vrátí se Polsko ke zdravým kořenům víry? /+ video/ (10.1.2017)

  Požadavky, které dává Františkův Vatikán, staví Polsko před rozhodnutí: buď přijme Františkovu cestu apostaze, anebo se vrátí skrze pokání ke zdravým kořenům víry.
  Tzv. decentralizace prosazuje oficiální legalizaci otravných herezí jako nového učení církve. Kromě ní pseudopapež František prosazuje islamizaci a v exhortaci Amoris laetitia zrušení morálních principů. To vše vede k zániku křesťanství v Evropě, tedy i v Polsku. Toto je třeba vědět a položit pravdivou otázku: Jak se Polsko k této připravené sebevraždě postaví? Tato podstatná otázka ale pana Kobylinského a ostatní liberální teology nezajímá a nemíní o ní vést pravdivou diskuzi. Zde je záchranou oddělit se od heretiků a zachovat si tak katolické učení. A to i za cenu, že se celé Polsko oddělí od současného heretického Vatikánu, který představuje František. A toto je pravdivá decentralizace – z důvodu záchrany pravověrné spasitelné víry i Polska.

  VIDEO>>>


  Slovo Polsku 2. část: Šokující postoj: zpověď před eutanázií?! /+ video/ (9.1.2017)

  V televizním pořadu polský kněz Kobylinski v rámci rozhovoru o tzv. decentralizaci církve hovořil i k otázce eutanazie spojené se zpovědí a svatým přijímáním.
  Citace z TV pořadu: „V Kanadě vydali katoličtí biskupové dva dokumenty – část se postavila za to, že je možné udělit svaté svátosti (svatou zpověď, svaté přijímání) těm lidem, kteří se připravují na eutanázii. Část biskupů se vyjádřila, že lidem, kteří se připravují na eutanázii, se svaté svátosti udílet nesmějí a ani jím nesmí být odsloužen církevní pohřeb.“
  Odpověď: Jak vůbec může dojít k tomu, že v otázce, jako je eutanázie, může část biskupů eutanazii – sebevraždu – schválit tím, že dovoluje kněžím udílet sebevrahům před vědomým spácháním sebevraždy svaté svátosti? Souhlas biskupů je znakem, že podstatu svátostí zcela ignorují. To není pouze otázka pastorační, to je otázka věroučná.

  VIDEO>>>


  Nostra aetate – misie a antimisie (29.1.2017)

  Jaká je situace v církvi po 50 letech po II. vatikánském koncilu? Místo pravdivé misie nastala expanze pohanství na křesťanská území. Spolu s jógou se začaly šířit různé sekty s hinduistickým pozadím, jako Transcendentální meditace, sekta Hare Krišna... Zároveň s cílevědomou popularizací čínské kultury nastala invaze pohanských buddhistických praktik jako bojové umění, zenové meditace, různé masáže, okultní akupunktura, akupresura spojená s magií jin-jang, feng-šuej (výzdoba bytu spojená s pověrami: zvonečky, sloni, želvy, žáby).
  Na druhé straně křesťané – už otrávení herezemi a ustavičnou propagací falešné úcty k pohanství, a de facto k jeho démonům, – přestali rozlišovat rozdíl mezi křesťanstvím a pohanstvím. Nabyli klamného přesvědčení, jakoby všichni uctívali stejného Boha! Jenže pohané uctívají démony, ne Boha! (srov. 1Kor 10,20) Internáboženský dialog není formou misie, ale antimisie. Je to plod herezí II. vatikánského koncilu.


  Žít všednost života ve víře

  Po smrti se nám otevřou oči a uvidíme, že každý okamžik našeho života měl svůj plán a svůj cíl. Uvidíme i modlitby, oběti a suchopáry, o kterých jsme si mysleli, že jsou naprosto k ničemu a teprve tam poznáme, že to vše mělo svůj význam. Proto žijme ve víře, i když city nic necítíme, i když věc se zdá rozumu hloupostí a zbytečností, ale vírou máme vše proměňovat a stále říkat Bohu své „ano“.


  Zrušení LGBT v EU a STOP islamizaci (27.1.2017)

  Byzantský katolický patriarchát je prorockým hlasem, chránícím pravdy víry, morální hodnoty a Boží zákony. V současné době Vatikán hlásá hereze, schvaluje LGBT a prosazuje islamizaci.
  Patriarchát tímto vybízí všechny členské státy EU: Po příkladu nové vlády USA zrušte absurdní zákony, preferující LGBTQ! Zastavte sebezničení jedince, rodiny i evropských národů.
  Zároveň zrušte co nejdříve Lisabonskou smlouvu, která de facto odstranila Boží Dekalog, na kterém byla postavena křesťanská a kulturní Evropa!


  Slovo života – 1Kor 14,3-4 (29. 1. – 12. 2. 2017)

  „Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení. Kdo mluví jazyky, mluví k svému užitku, ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve.“


  Rozjímání nad 1Kor 14,3-4

  Na začátku 14. kapitoly je řečeno, že se máme držet lásky, ale máme horlivě usilovat o duchovní dary a nejvíce o dar proroctví. Apoštol Pavel srovnává dar proroctví s darem modlitby neznámými jazyky. Vysvětluje, že když se někdo modlí neznámým jazykem, druhý člověk z toho nemá užitek, protože tu modlitbu z hlubin duše pronáší Duch Boží k Bohu Otci a nikdo tomu nerozumí. Má z toho užitek ten, kdo se modlí, ale ne společenství.
  Dar proroctví má sloužit k povzbuzování na cestě za Ježíšem a ve věrnosti Jemu. S darem proroctví je spojeno i kárání, což je pro toho, kdo je kárán, velmi bolestné, ale i velmi užitečné, pokud kárání přijímá s odevzdaností ve vztahu k Bohu. Navíc kárání, které přijímáme s vírou, nás vede k pravdivé pokoře a sebekritice a k životní moudrosti, kterou pak můžeme velmi užitečně sloužit druhým.


  Slovo Polsku 1. část: Kroky Františka Bergoglia k likvidaci papežství a církve /+ video/ (8.1.2017)

  Dnes je nutná revoluce, ale pravdivá! Musí nastat Koperníkovský převrat, ale od herezí k pravověrnému učení! Bez toho Kristova církev zůstane jen v malých skupinkách pravověrných a tu brány pekelné nepřemohou (Mt 16,18). Ježíš předpovídá: „Budou vás vylučovat ze synagog. Ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. To vám budou činit, protože nepoznali Otce ani Mne.“ (J 16,2-3).
  Dále Kobylinski oznamuje, že v této Františkově revoluci půjde o změnu chápání mnoha otázek, které byly 2000 let neměnné. Tedy půjde o změnu dogmat – učení. Výsledkem této revoluce bude antikristovská změna myšlení a pohřeb oficiální katolické církve.

  VIDEO>>>


  On musí ve mně růst a já se musím umenšovat

  Jan Křtitel volá: „On musí ve mně růst a já se musím umenšovat.“ Toto je proces, cesta následování Krista, hledání Božího království v sobě i v mém bratru. Potom budu moci vytahovat bratru z oka třísku a neublížím mu. A on rovněž bude vidět Krista nejenom v sobě, ale i ve mně, a až přijde hodina smrti, pak Ho budeme vidět nejen ve světle víry, ale i ve světle Boží slávy.


  Vezmi na sebe svůj kříž své přirozenosti a povahy

  Máme vzít náš každodenní kříž. Tím křížem je na prvním místě naše vlastní přirozenost a povaha. Když nám druhý poví svůj postoj vůči nám, zraňuje nás to. U mnohých začátečníků, i když přijali Krista, je přirozenost, starý člověk, tak silný, že nesnese kritiku a neobrátí ji v pravdivé pokání. Vnitřní bolest nepromítne pohledem na Krista bičovaného, trním korunovaného a ukřižovaného a nespojí svou bolest s Jeho bolestí. Starý člověk naopak to bolestné zranění obrátí buď v nenávist vůči druhému – do čehož se nemusí nutit – anebo se uzavře do sebelítosti, a to je také falešná cesta.


  Výzva kardinálu Vlkovi k pokání před smrtí (25.1.2017)

  Vážený konseminaristo Miloslave,
  před třemi měsíci, 25. 10. 2016 jsem Ti napsal dopis, ve kterém jsem Tě vybízel k veřejnému pokání. Přednedávnem jsem se dozvěděl, že máš rakovinu plic s metastázemi v kostech a že jsi „diagnózu přijal v klidu. Když Ti ji sdělovali páni profesoři, byl jsi to prý Ty, kdo je podepíral a ujišťoval, že jsi na správné cestě, protože už vícekrát se Ti zdálo, že odejít ‚tam‘, je to nejsprávnější řešení. Páni profesoři byli trochu překvapeni…“
  I já jsem překvapen – jak si můžeš myslet, že jsi na správné cestě, když jsi jako Kristův služebník sloužil antikristu, prosazoval jsi hereze synkretismu a liberalismu popírající podstatu křesťanství a spásy. Ty ses vyjádřil, že máš stejného boha s vyznavači krvežíznivého bůžka Alláha. Tys podporoval homosexualismus, likvidoval jsi pravověrné kněze a věřící, uctíval jsi podvodníka, který se pokládá za převtělené božství – dalajlámu, a přitom všem tvrdíš, že jsi na správné cestě a prý jdeš „tam“, jakoby to bylo do nebe. Obávám se, že ve stavu nekajícnosti, v jakém jsi teď, to „tam“ rozhodně není nebe.


  Výzva katolíkům USA (23.1.2017)

  Drazí katolíci USA,
  v tyto historické chvíle, několik hodin po inauguraci vašeho nového prezidenta, se na vás obrací Byzantský katolický patriarchát.
  Předně je třeba si uvědomit, že hlavním cílem nás, křesťanů, není vybudování ráje na této zemi. Naším hlavním cílem je skrze spasitelnou víru v našeho Pána Ježíše Krista a Jeho následování získat po skončení této životní zkoušky věčný ráj.
  Drazí katolíci USA, uvědomujete si, že dnes jde o historický zlom? Po zavraždění prezidenta Kennedyho nastoupila etapa vlády polotajných elit, architektů NWO, kteří Ameriku zneužívali k zavádění systémů sebezničení světa šířením amorálností a prosazováním antizákonů. Bůh dal volbami Americe mimořádnou šanci! Je smutné, že prezidenta Trumpa volila pouze polovina katolíků. Ti ostatní se zřejmě stali obětí lží masmédií. Dnes jde o mimořádný přelom v historii a každý upřímný občan Ameriky je zavázán ve svědomí před Bohem, aby obrodný směr, který prezident zahájil, plně podporoval, především modlitbou.


  Prezident Trump, biskupové USA, pseudopapež (23.1.2017)

  Vážení členové biskupské konference,
  obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát, který v současné církvi vykonává prorockou službu. Dnes vám Ježíš skrze nás říká: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)
  Vy jste jako pastýři Božího lidu povinni vést katolíky do věčného ráje; vy je ale vedete do pekla! Jste snad slepí, že jste neviděli, že program Obamy a Clintonové byl sebevraždou křesťanství, Ameriky a celé planety? Copak nevíte o Božím varování, že za sodomský hřích dopadá na národy Boží trest – oheň z nebe? (srov. Jud 7, 2Pt 2,6) Copak nevíte, že za čipizaci na ruku či na čelo s číslem 666 (Zj 13, srov. Obamacare), přichází Boží trest spojený s chorobami, různými katastrofami a nakonec s ohnivým jezerem? (srov. Zj 14,9-10).


  Prezident Trump kontra pseudopapež František (22.1.2017)

  František by se měl veřejně omluvit nejen prezidentovi USA, ale i celé světové veřejnosti!
  Prezident Trump už v den své inaugurace udělal rozhodující kroky k záchraně křesťanství i morálních hodnot:
  - zrušil (prioritní) práva LGBT,
  - ruší zákon Obamacare (čipizace na ruku, srov. Zj 13),
  - vyhlásil boj proti IS a mezinárodnímu terorismu.
  Tím nastal radikální přelom v dosavadní globalizační politice směřující k sebezničení jednotlivých národů. Tyto kroky by měl pravdivý papež mimořádně ocenit!
  František naopak znovu na nového amerického prezidenta zaútočil a veřejně se tím odmaskoval jako propagátor morálních zvráceností, zastánce čipizace s číslem antikrista 666 (Zj 13), zastánce islamizace a mezinárodního terorismu.


  Pod lampou: Kritika Halíka 12. část. Halík islamofil

  VIDEO>>>


  V čem spočívá pravé štěstí a kdo je šťasten

  V čem je pravé štěstí? Je zde na zemi? Kdo je šťasten? Myslíte, že ti, kdo dosáhli vrchol kariéry – různí zpěváci, politici na nejvyšších místech, jsou šťastni? Oni šťastní nejsou. Mnozí z nich se dopouštějí sebevraždy. Hluboko v duši mají prázdnotu. Nebo myslíte, že jsou šťastní boháči, když mají milióny v bankách? Nejsou šťastní. Závidět jim nemusíme. Všichni boháči i ti, kteří mají velkou moc a mnoho peněz, vědí, že to všechno ztratí, a to už není štěstí, protože mají strach. Nebo myslíte, že jsou šťastní alkoholici nebo narkomani, anebo cizoložníci? Nejsou šťastní. Jsou otroky hříchu. Mají sice chvilkovou radost, ale potom mají výčitky svědomí a hřích je drží v nepokoji. Kde je tedy štěstí? Štěstí je jedině v lidském srdci, které má spojení s Bohem.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Zjevení Páně – Křest Páně v Jordánu

  Podstatou svátku Zjevení Páně je, že Ježíš podstupuje křest pokání. Tato praxe dnes v církvi chybí. Byli jsme pokřtěni jako malé děti, ale k tomu, abychom se mohli otevřít Duchu svatému, chodit v Něm a vůbec už jen vytrvat na cestě spásy, je třeba činit pokání. Pokání není nějakým sebemučitelstvím. Člověk může dělat určité sebezápory, ale v tom není podstata pokání. Ta spočívá v ochotě stavět se do pravdy a přiznat si chybu.


  Úsilí o jednotu – nejdůležitější úkol

  Úsilí o jednotu je ten nejdůležitější úkol. V něm se má skrze kříž realizovat čistá láska k Bohu i k duším. Při úsilí o jednotu jsou nejrychleji očišťovány naše city, rozum i vůle. Potom tyto mohutnosti duše může skrze vzájemnou jednotu použít Ježíš.


  Jak se modlit modlitbu jednoty a moci

  Kdo je v modlitbě roztržitý a jen formálně projde modlitební model, má minimální zásluhu. Kdo modlitbu prožívá srdcem, má větší zásluhu. Nejdůležitější je však modlit se s vírou, být soustředěný a být ve spojení s Kristem, s Jeho smrtí – pak působí Boží moc. I my se máme učit být především v Boží přítomnosti – uvědomovat si, že Bůh mě vidí. Jde hlavně o koncentraci, tak se vpravdě stávám Ježíšovým svědkem – svědkem toho, co Bůh koná.


  Slovo života – 1Kor 10,20-21 (15. 1. – 29. 1. 2017)

  „Nikoliv, nýbrž že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. Nechci, abyste vešli do společenství s démony. Nemůžete pít kalich Páně a kalich démonů, nemůžete mít účast na stolu Páně a stolu démonů.“


  Rozjímání nad 1Kor 10,20-21

  Slovo „nikoliv“ se vztahuje na předcházející verš, kde je položena otázka: „Zda modla něco znamená?“ Tedy nějaká dřevěná modla sama o sobě nic neznamená, démona pouze symbolizuje.
  Co se týče přinášení obětí těmto dřevěným či kovovým či z jiného materiálu vyrobeným modlám, platí, že pokrm anebo cokoli je jim obětováno, v žádném případě není obětováno Bohu, ale démonům. Boží slovo dosvědčuje, že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu.
  Pravdivé křesťanství postavené na pravdivém vztahu ke Kristu, kdy Mu důvěřujeme a pro Něho přinášíme oběti, nemůže být spojeno s praktikováním různých okultních praktik a pověr, které jsou falešnou vírou a odvádějí nás od Krista a od spásy.


  Pod lampou: Kritika Halíka 11. část. Halík islamofil

  VIDEO>>>


  Největším utrpením v pekle je odloučení duše od Boha

  Pravda o pekle je skutečně velmi vážná pravda a s ní je spojené i naše spasení. Pokud počítáme s věčností pekla, vnímáme i závažnost celé Kristovy nauky o spasení, založené na tomto faktu – Kristus přišel na svět, Bůh se stal člověkem, aby nás vytrhl z otroctví ďábla, aby nás vytrhl z pekla a dal nám nový život – věčný život.


  Slovo Polsku 3. část: Vrátí se Polsko ke zdravým kořenům víry? (10.1.2017)

  Požadavky, které dává Františkův Vatikán, staví Polsko před rozhodnutí: buď přijme Františkovu cestu apostaze, anebo se vrátí skrze pokání ke zdravým kořenům víry.
  Tzv. decentralizace prosazuje oficiální legalizaci otravných herezí jako nového učení církve. Kromě ní pseudopapež František prosazuje islamizaci a v exhortaci Amoris laetitia zrušení morálních principů. To vše vede k zániku křesťanství v Evropě, tedy i v Polsku. Toto je třeba vědět a položit pravdivou otázku: Jak se Polsko k této připravené sebevraždě postaví? Tato podstatná otázka ale pana Kobylinského a ostatní liberální teology nezajímá a nemíní o ní vést pravdivou diskuzi. Zde je záchranou oddělit se od heretiků a zachovat si tak katolické učení. A to i za cenu, že se celé Polsko oddělí od současného heretického Vatikánu, který představuje František. A toto je pravdivá decentralizace – z důvodu záchrany pravověrné spasitelné víry i Polska.


  Slovo Polsku 2. část: Šokující postoj: zpověď před eutanázií?! (9.1.2017)

  V televizním pořadu polský kněz Kobylinski v rámci rozhovoru o tzv. decentralizaci církve hovořil i k otázce eutanazie spojené se zpovědí a svatým přijímáním.
  Citace z TV pořadu: „V Kanadě vydali katoličtí biskupové dva dokumenty – část se postavila za to, že je možné udělit svaté svátosti (svatou zpověď, svaté přijímání) těm lidem, kteří se připravují na eutanázii. Část biskupů se vyjádřila, že lidem, kteří se připravují na eutanázii, se svaté svátosti udílet nesmějí a ani jím nesmí být odsloužen církevní pohřeb.“
  Odpověď: Jak vůbec může dojít k tomu, že v otázce, jako je eutanázie, může část biskupů eutanazii – sebevraždu – schválit tím, že dovoluje kněžím udílet sebevrahům před vědomým spácháním sebevraždy svaté svátosti? Souhlas biskupů je znakem, že podstatu svátostí zcela ignorují. To není pouze otázka pastorační, to je otázka věroučná.


  Máme mít plnou Boží zbroj

  Pokud nejsme v modlitebním duchovním boji koncentrovaní, zůstáváme ve svých myšlenkách a jsme duchem nepřítomni, démoni se smějí. Jestliže bojujeme s roztržitostí a snažíme se alespoň do určité míry zůstávat v konkrétních pravdách Božího slova, pak má modlitba jakýsi užitek, i když minimální. Bůh přijímá i naši dobrou vůli. Největší užitek z modlitby je tehdy, máme-li plnou Boží zbroj a víme, které Boží slovo použít jako meč Ducha – ne literu Písma, fráze – ale Boží slovo pronášené v Duchu a v pravý čas – prorocké slovo.


  Slovo Polsku 1. část: Kroky Františka Bergoglia k likvidaci papežství a církve (8.1.2017)

  Dnes je nutná revoluce, ale pravdivá! Musí nastat Koperníkovský převrat, ale od herezí k pravověrnému učení! Bez toho Kristova církev zůstane jen v malých skupinkách pravověrných a tu brány pekelné nepřemohou (Mt 16,18). Ježíš předpovídá: „Budou vás vylučovat ze synagog. Ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. To vám budou činit, protože nepoznali Otce ani Mne.“ (J 16,2-3).
  Dále Kobylinski oznamuje, že v této Františkově revoluci půjde o změnu chápání mnoha otázek, které byly 2000 let neměnné. Tedy půjde o změnu dogmat – učení. Výsledkem této revoluce bude antikristovská změna myšlení a pohřeb oficiální katolické církve.


  Pod lampou: Kritika Halíka. 10. Část. Halík heretik

  VIDEO>>>


  Proti komu bojujeme?

  Když se máme postavit do boje, musíme vědět, proti komu bojujeme. Nebojujeme proti nějakému mrtvému území – továrnám, letištím, skladištím zbraní... Nebojujeme proti nějakým fyzikálním, tedy mrtvým energiím, ale bojujeme proti pantokratores – duchovním silám, intelektuálním bytostem zla, které mají určitou duchovní moc. Avšak i ony se musí podřídit Božímu Majestátu, Božímu slovu. Slovu, které poví Bůh skrze své věrné služebníky či služebnice. Musí se podřídit, ať chtějí nebo ne. To slovo však musí být pronášeno ve víře, ne v pochybnosti.


  Pod lampou: Kritika Halíka. 9. Část. Halík heretik

  VIDEO>>>


  Co vlastně je dokonalá lítost?

  Dokonalá lítost nespočívá v citech, rozumu, ale především je to otázka živé víry v Boží slovo. Skládá se z dvou kroků: Prvním je, že člověk je ochoten se postavit do Božího světla a nechat se jím doslova zrentgenovat. Pak druhý krok je, že člověk jde ve víře pod Kristův kříž a uvědomí si moc krve Kristovy. „Jestliže chodíme ve světle, krev Kristova nás očišťuje od každého hříchu.“ (1J1,7) Toto slovo je třeba uvést do praxe, do každodenního života, protože i spravedlivý zhřeší 77× denně, jak říká Písmo.


  Pod lampou: Kritika Halíka. 8. Část. Halík heretik

  VIDEO>>>


  Vánoční pastýřský list 2017

  Christos raždajetsja! Každým rokem si o Vánocích připomínáme radostnou událost Kristova narození, které je spojeno s Betlémem, se Svatou Bohorodičkou, svatým Josefem i betlémskými pastýři. Svědky této radostné události byli i zvířátka, nejen oslík, který svatou Bohorodičku vezl z Nazareta do Betléma, ale i ovečky, které s sebou s radostí přinesli pastýři, když se jim zjevil anděl Hospodinův a oznámil jim radostnou zvěst, která je radostí i pro nás: „Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán!“


  Vánoce v moravském Betlémě

  VIDEO>>>


  Slovo života – 1Kor 6,19-20 (1. 1. – 15. 1. 2017)

  „Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“


  Rozjímání nad 1Kor 6,19-20

  V dnešní přesexualizované době, kdy duch světa zamořil prostředí natolik, že už malé děti mají svou čistou mysl a obrazivost systematicky znečišťovanou a jsou přímo nuceny, aby se staly otroky nečistoty, mluvit o čistotě – této andělské ctnosti – vypadá jako utopie. Boží slovo říká tři pravdy: 1) naše tělo je chrámem Ducha svatého, 2) Duch Boží v nás přebývá, 3) nepatříme sami sobě. K tomu dodává, že za nás bylo zaplaceno výkupné. Tím je Kristova smrt na kříži! Máme proto svým tělem oslavovat Boha. Uvědomme si, že jsme živým chrámem Božím, že Duch Boží v nás přebývá a že jsme byli vykoupeni za nejvyšší cenu. Ne zlatem ani stříbrem, ale krví našeho Pána Ježíše Krista.


  Pod lampou: Kritika Halíka. 7. Část. Halík heretik

  VIDEO>>>


  Odpověď na článek: „Český kněz rozpoutal na Ukrajině náboženskou bouři, stopa mizí v Doněcku“ (30.12.2016)

  Vážená paní šéfredaktorko,
  na základě všeobecné žurnalistické etiky Vás žádáme o uveřejnění našeho stanoviska k článku, který manipuluje veřejným míněním a rozpaluje náboženskou nesnášenlivost. Byzantský katolický patriarchát (BKP) se veřejně vyslovuje k aktuálním věcem, týkajícím se křesťanské víry a rovněž k současným destruktivním vlivům na křesťanské národy. Novinářka vědomě cituje lživé zprávy z podplacených ukrajinských médií, která v průběhu tří měsíců publikovala seriál otřesných výmyslů a hrubých očerňování na objednávku, a to bez jediné možnosti obhajoby. Šlo o mediální zločin! Na tyto lživé zdroje se vědomě odvolává Z. Trachtová a staví je před veřejnost jako pravdivé! Jde o hrubé očerňování a záměrné dezinformování veřejnosti s cílem degradovat prorocký hlas pravdy, který představuje Byzantský katolický patriarchát.


  On nás vyrval z otroctví hříchu

  Zvláště o Vánocích přichází do temnoty hříchu a světa tajemným, ale reálným způsobem Ježíš – pravý Bůh a jediný Spasitel. On nás vyrval z otroctví ďábla a smrti (Sk 26,18; Kol 1,13). V Něm jediném máme život věčný (Sk 4,12). Každému z vás osobně je určeno radostné poselství evangelia: „Dnes a tobě se narodil Spasitel, to je Kristus Pán.“ (srov. Lk 2,11) Naše duše je živým Betlémem. „Těm, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ Kdo přijme Ježíše, ten se stává Božím dítětem, dědicem Boží slávy.


  Obětování Izáka

  Je třeba se denně cvičit v maličkostech, ve zříkání se své vůle a hlavně v pohotovosti, aby člověk, když se zřekne svého dobra a je v jakémsi smutku, dokázal pak pohotově, s radostí upřít pohled na Pána Ježíše a dát Mu to konkrétno. Právě to „obětování Izáka“ má cenu. „Izák“ je to, co si člověk nejvíce drží a v čem vidí to největší dobro.


  Pod lampou: Kritika Halíka 6. část (Halík heretik)

  VIDEO>>>


  Boží slovo je pro život, ne pro filosofování

  Máme zůstat věrni Ježíšovi a Jeho slovu – evangeliu! To slovo je pro život, ne pro filosofování! Boží slovo je třeba žít! Kéž bychom dny svého života prožili spolu s Kristem, aby Ježíš byl opravdu uprostřed nás a aby platilo, že když se dva shodnou a budou o cokoli prosit, On jim dá! Ježíš chce, abychom měli tuto jednotu, a proto každý musí jít na kříž, do Kristovy smrti.
  Kéž nás naplní Ježíšův pokoj. Dejme Mu všechny problémy, přijímejme Ho denně za svého skutečného Pána a dávejme Mu s důvěrou to konkrétní, co nás tíží. Pak Ježíš, který je vždy s námi, bude působit v moci.


  Pod lampou: Kritika Halíka 5. část

  VIDEO>>>


  Vánoční tajemství

  VIDEO>>>


  Třeba konat skutky, které mají hodnotu pro věčnost

  Dříve, než budeš stát před Božím soudem, udělej vše pro to, abys tam nestál s prázdnýma rukama. Nebudeme souzeni jen za to, že jsme konali zlo. My máme konat dobro – skutky, které mají hodnotu pro věčnost. Budeme souzeni za to, co jsme měli udělat a neudělali. Každé dobré slovo, každé povzbuzení, každý krok víry, každé utrpení, které přijímáme a neseme, každé zesměšnění, každé pronásledování pro Krista má velkou cenu.


  Pod lampou: Kritika Halíka 4. část

  VIDEO>>>


  Veliký Bože náš

  VIDEO>>>


  Nám, nám narodil se

  I kdyby nám pro Krista plivali do tváře, pokládali nás za zločince a dokonce bili, máme mít na mysli: „Vím, komu jsem uvěřil. Sursum corda! – Vzhůru srdce!“ Stále máme být s těmito myšlenkami spojeni a všechny chmury či pyšné myšlenky máme odseknout a odhodit. „Ven! To je lež! Já věřím Božímu slovu!“
  Prosme každý z nás osobně o tuto změnu myšlení. Vždyť Kristus přišel na svět kvůli nám. Ať tedy Kristus přijde skutečně do našich životů, do církve..., ať se v nás zrodí.
  Nám, nám narodil se.
  Dnes a mě se narodil Ježíš!


  Dnes se vám narodil Spasitel Kristus Pán!

  Na Vánoce si připomínáme realitu, že Kristus přišel na svět. Narodil se jako bezbranné Děťátko kvůli nám. Znovu si máme uvědomit tu velikou radost, kterou nám přináší Boží slovo: „Dnes se vám narodil Spasitel Kristus Pán!“ (Lk 2,11) Dnes a mně se narodil! Dnes a Tobě se narodil Spasitel!


  Naše duše má být živým Betlémem, jeskyní, kam přichází samotný Bůh

  Ve Vánoční liturgii chceme prožít setkání s Ježíšem. Zvláště ve svatém přijímání si znovu uvědomme Boží slovo: „Kdo jí mé tělo a pije moji krev, přebývá ve mně a já v něm.“ Naše duše má být živým Betlémem, jeskyní, kam přichází samotný Bůh. Máme být podobni Přesvaté Bohorodičce, která nosila Krista a která ho dala světu; i my Ho máme nosit ve svém srdci, zůstávat v Něm, zůstávat zakořeněni v Kristu a také máme Ježíše dávat druhým.


  Pod lampou: kritika Halíka 3. část

  VIDEO>>>


  Poslušnost víry

  Co řekl prorok Eliáš, když na Karmelu padl oheň z nebe a sežehl připravenou oběť? „Udělal jsem všechno tak, jak jsi mi řekl.“ Nic víc a nic méně. A my k tomu často chceme něco přidat, protože se nám to tak líbí, nebo se nám zdá něco přehnané. Bůh nás však vyučuje, abychom se skrze malé věci naučili poslušnosti, chození v Duchu, následování Krista.


  Náš veliký úkol – přispět kapkou své víry

  Vzkříšení národa může učinit jedině Bůh. Avšak my, každý kapkou své víry, k tomu máme přispět! To je náš veliký úkol, který máme přijímat ve víře. Bůh počítá s každým z nás i s naší důvěrou v Něho. Proto tento duchovní zápas za vzkříšení potřebuje lidi modlící se, kteří jsou v jednotě a mají jasné učení evangelia spojené s tradicí církve i svatých. V tomto boji je skutečně třeba zajet na hlubinu. To znamená ve víře žít evangelium.


  Pod lampou: kritika Halíka 2. část

  VIDEO>>>


  Pod lampou: kritika Halíka 1. část

  VIDEO>>>


  Pod lampou: kritika Halíka (12 částí) 12. část

  Halík notoricky odmítá Krista, který je Pravda. Halík je profesionální lhář a svůdce a z tohoto zločinu nechce konat pokání. Je v hluboké apostazi a herezi a navíc prosazuje autogenocidní systémy globalizace, jejíž součástí je islamizace a homosexualismus. Tím slouží falešnému bůžku – satanu – a jeho struktuře. Tváří se ale, že je na straně Boží.
  Halík je profesionální náboženský podvodník, který má ducha antikrista v plnosti. Proto dovede klamat, podvádět a svádět tisíce nevinných duší na cestu do záhuby. Komu Halík slouží – Kristu, anebo antikristu? Z jeho dlouholetého úsilí o rafinovanou likvidaci křesťanství prosazováním herezí, buddhismu a jiných pohanských kultů, můžeme bezpečně vyvodit závěr a vyhlásit: Halík není knězem Krista, ale antikrista. Slouží ne Bohu, ale ďáblu!


  Přinese Bělorusku návštěva Františka požehnání, anebo prokletí? (17.12.2016)

  „Papež“ plánuje návštěvu Běloruska. . Jaký cíl sleduje František? To ví on a architekti NWO. Jaký je ideologický program Františka? Františkovi nejde o vnitřní obrodu křesťanství skrze osobní vztah ke Kristu. Františkovi nejde o obnovu křesťanské Evropy. Naopak, jde mu o likvidaci morálních základů a zničení křesťanské Evropy. František nebyl a ani není pravým papežem, protože na něm, jako na heretikovi, leží Boží anathema – prokletí dle Gal 1,8-9. Svou činností a svými návštěvami toto Boží prokletí vnáší na to území, na které je přijat.


  Pod lampou: kritika Halíka (12 částí) 11. část

  Halík má ducha antikrista, a proto i nejryzejší křesťanské ctnosti, jako je víra a pokora, používá k likvidaci křesťanství. Halíkovy teorie o pochybnostech ve víře, které se pak projevují tzv. militarismem, jsou zesměšňováním a zastrašováním křesťanů, aby panáčkovali, jak on jim bude diktovat, a nekriticky přijímali islamizaci i všechny jeho hereze a nesmysly, které jsou proti víře, svědomí a rozumu. Halík útočí na pravdivé křesťany, kteří bez všech spekulací přijali evangelium, základní pravdy víry, z nichž žijí, nesou své kříže a pamatují na poslední věci – smrt, soud a věčnost.


  Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, já jsem uprostřed

  Je řečeno: „Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, já jsem uprostřed.“ A dále Ježíš říká, že když se dva sjednotí na jakékoliv věci a budou o ni prosit, že jim bude dána. Toto je opravdu klíč, nejen k budování živé církve jako základní buňky, ale i k pravé jednotě, kde uprostřed je Ježíš a kde je třeba, aby obě strany, čili oba věřící, vešli do bezmocnosti, tedy zapřeli sami sebe, vzali svůj kříž, a pak už může Ježíš působit. Pokud není dodržen princip zapření sebe a pokud člověk odmítá nést svůj kříž, Ježíš je paralyzovaný.


  Uchovávejme Boží slovo ve svém srdci; Panna Maria je nám vzorem

  Něco jiného je Boží slovo jen povrchně znát a něco jiného se tomu slovu otevřít a vštěpovat si ho pomalu do paměti. Můžeme se také učit nazpaměť i určité části Písma, např. evangelia či listy. Už při učení působí Duch Svatý, takže se nám mnohé věci otevírají. Když si člověk opakuje Boží slovo, a tím se ho učí nazpaměť, je v tu chvíli celou myslí i duší aktivně zapojen. Je to zároveň jakási modlitba. Ať je nám vzorem Panna Maria. Ona „uchovávala všechna ta slova ve svém srdci.“(Lk 2,51)


  Pod lampou: kritika Halíka (12 částí) 10. část

  Halík a liberální teologové ani nenásledují Krista, ani neplní Jeho přikázání, jen je zpochybňují. Dokonce zpochybňují i ty nejzákladnější pravdy víry. Halík zpochybňuje i Kristovo vzkříšení. Ve své knize ho popírá a nazývá ho „eschatologickým“ a „příběhem o dvou dějstvích“, což je totální nesmysl.
  Halík se srovnává s Kristem. A to je paradox. Halík tvoří duchovní jednotu s dalajlámou, který se pokládá za vtěleného boha. Je otázkou, jestli duch dalajlámy nevibruje v Halíkovi? S živým Kristem, jehož Božství zpochybňuje a Jehož zákony ruinuje, nemá Halík nic společného. Co má Halík společného s pravdivým vnitřním životem, který sjednocuje duši s Kristem? Nic, jen kalí vody, jakoby orientální meditace, které se koneckonců točí kolem vlastního ega a vlastního sebezbožštění, byly stejnou cestou ke spáse jako pravdivý život s Kristem a vnitřní modlitba, která vyúsťuje v následování Krista.


  Byl sněm na Krétě kanonický, či heretický? Patriarcha Bartoloměj vyhrožuje (16.12.2016)

  Ve svém dopise (z 18. 11. 2016) Bartoloměj vyhrožuje aténskému arcibiskupu Jeronýmovi, že kdo z hierarchie bude kritizovat krétský lžisněm, přeruší s ním církevní i eucharistické společenství. Bartoloměj už jako heretik přerušil eucharistické společenství s Kristem i s Jeho Tajemným Tělem – církví, ale církevní úřad stále ještě nezákonně okupuje. Tvořit jakoukoliv jednotu s heretikem je nonsens. Je to duchovní suicidium – sebevražda. Jeho výhružný dopis ze dne 18. 11. 2016 je vzorem drzé zaslepenosti a absurditou!


  Pod lampou: kritika Halíka (12 částí) 9. část

  A co je na celé pseudoradě Halíka nejhorší? Bůh je tím úplně vyřazený! Jakýsi dialog má nahradit objektivní normu Božího zákona. Tato Halíkova teologie, spíše demonologie, je utopistická a vede k vnitřnímu rozkladu. Učí lidi respektovat ne Boha a Boží zákony, ale své žádosti! Sami ti lidé jsou pak nešťastni a je ohrožena jejich spása.
  Jakou má Halík vlastně morálku? Žít podle těchto jeho teorií, kdy člověk odhodí křesťanské i morální principy, je degradace. O tu ale Halík usiluje a usilují o ni i elity, které po dobu 300 let své existence měly za cíl narušovat živou víru a morální principy. Navíc, touto svou „teologií“ Halík dokazuje, že v Boha vůbec nevěří.


  Slovo života – 1Kor 6,9-10 (18. 12. 2016 – 1. 1. 2017)

  „Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.“


  Rozjímání nad 1Kor 6,9-10

  Boží slovo říká, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království. Opakem nespravedlnosti je spravedlnost. Spravedlivý je ten, kdo dává Bohu to, co Bohu patří, a člověku to, co patří člověku. O svatém Josefovi je napsáno, že byl muž spravedlivý. Písmo svaté ale především mluví o Boží spravedlnosti a ta spočívá v tom, že hřích byl spravedlivě potrestán. Ježíš na kříži vzal trest za všechny naše hříchy a všechny naše nespravedlnosti. Jedině když uvěříme v Krista, tedy když se oblečeme do Jeho spravedlnosti, můžeme být spaseni. Naší vlastní sílou nemůžeme odčinit trest za hříchy ani za kořen hříchu, který je v nás.


  Pane, ať vidím!

  V bližním máme vidět Krista. Ježíš je v mém bližním, především v mém bratru; on je pokřtěn, přijal Krista, chce Jej upřímně následovat, chce dokonce pro Něho i život obětovat, a přesto je zde jakási bariéra – duchovní vězení. Ani můj bratr nevidí v sobě Krista a ani já Ho v něm nevidím, a navíc Krista nevidím ani v sobě, tedy je zde dvojnásobná slepota – dva nevidí. Tedy Ježíš, který je ve vězení, ve vězení duše infikované dědičným hříchem. Proto prosím: Ježíši, probodni mé kamenné srdce, abych si byl vědom, že si žiji svůj vlastní styl života, že hledám a prosazuji jen a jen svou vůli a vůbec nehledám Boží království a jeho spravedlnost. Jsem duchovně slepý. Nevidím Ježíše v sobě a nevidím Ho ve svém bližním. Ježíš je v tobě i ve tvém bratru a bolestné je to, že ty Ho nevidíš a oči tvé víry jsou k této pravdě slepé.


  Pod lampou: kritika Halíka (12 částí) 8. část

  Proč je křesťanství dneška matné, slabé a unavené? Díky takovým heretikům jako je Halík a pseudopapež František. Hereze neomodernismu zpochybnily všechny základní pravdy křesťanství, a tím podřezaly kořeny zdravému duchovnímu životu. Křesťanství je slabé pro hereze synkretismu, který v dekretu Nostra aetate vyhlásil úctu k pohanství a jeho démonům. Tato duchovní otrava přinesla 50 let po II. vatikánském koncilu katastrofální ovoce. Halík patří k těm hrobařům křesťanství, liberálním teologům, falešným prorokům, kteří opustili pravověrné učení Písma i Tradice a přijali podivuhodné aggiornamento se lží a s hříchem. Samozřejmě takové františkovské křesťanství nemůže obrodit ani vlažné křesťany, ne tak přivést na cestu pravdy lidi hledající. Halík ale nechce obnovu křesťanství, on chce jeho definitivní likvidaci a prosazení multikulturalismu propagací neopohanství a islámu.


  Pod lampou: kritika Halíka (12 částí) 7. část

  Halíkova metoda je urážet, zesměšňovat, zastrašovat a morálně likvidovat. Halík sám sebe přesně odefinoval. On a jeho parta jsou rakovinové buňky v organismu českého národa i katolické církve. Nejhorší je, že Halík má pravdu i v tom, že tyto buňky bují, a proto už i u části české univerzitní mládeže, díky Halíkovi, imunitní systém přestává fungovat. To jsou velké zločiny, které má tento člověk na svědomí.


  Máme žít s Bohem ve všednosti života

  Hlavní téma celého Písma je umění žít s Bohem, žít s Ním ve všednosti života. Klíčem k tomu je Ježíšův požadavek: „Zapři sám sebe a vezmi svůj kříž...“ Statečně máme přijímat další dny, které jsou před námi. Máme vydávat s důvěrou Pánu den, který On nám dává, jako by byl poslední v životě. Pán Ježíš říká, že každý den má dost svých lopot, ale také říká: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi a já vám dám odpočinout.“ (Mt 11,28)


  Pod lampou: kritika Halíka (12 částí) 6. část

  Jaká je realita? V současné době Holanďané volili takového politika, který slíbil, že se postará o zrušení všech mešit a vyhoštění všech muslimů. Pokud bude proces islamizace Holandska pokračovat, můžeme stanovit, za kolik roků se Holandsko stane islámským státem i se zákonem šaría. Potom může Halík udělat interview, jak křesťané s muslimy báječně vycházejí. Z křesťanských chrámů budou mešity. V nich už ale křesťanské bohoslužby nebudou!
  Halík normální myšlení a přirozené lidské reakce, vyvolané reálným nebezpečím, ocejchuje jako hysterii, která je prý ovocem frustrace. Strach před zločiny a terorismem paradoxně nazývá strachem ze svobody! Pracně vymýšlí jakýsi psychologický problém, ale reálný problém vidět nechce. Nechce vidět ani historickou realitu násilné islamizace křesťanských území.


  Co znamená zříkat se sám sebe

  Znamená to zříci se konkrétní myšlenky nebo pocitu, který se protiví vůli Boží, který brání, aby Bůh mohl ve mně působit. Tedy svévolnosti, neustálé kritizování druhých, svalování viny na druhého... Jistě, i druhý má vinu, ale my situaci nevyřešíme tím, že začneme od toho druhého. Musíme začít od sebe.


  Pod lampou: kritika Halíka (12 částí) 5. část

  Svou demagogickou metodou Halík ničí pravdu v kořeni a vyhýbá se reálnému problému, aby nemusel přiznat, že islám s sebou přináší nezvladatelné násilí a tyranii vůči nevinnému obyvatelstvu.
  Jak a podle čeho chce Halík ve valící se vlně migrantů rozlišovat, koho přijmout, a koho ne? V praxi je to utopie! Prezident Zeman řekl: Ani jednoho! A věděl proč! Totiž stačí jeden a pak už tu lavinu nikdo nezastaví! Muslimové navíc nejednají v závislosti na své povaze, tak že bychom je mohli rozlišovat, ale v závislosti na koránu. Tam mají jasné příkazy, jak mají jednat. V koránu stojí – i když je vám to nepříjemné, musíte zabíjet. Takže musí, i když nechtějí. Když je muslimů málo, mohou ještě hrát komedii mírumilovnosti, ale když jich přibude, domorodé obyvatelstvo se jim musí podřídit.


  Pod lampou: kritika Halíka (12. částí) 4. část

  Halík znovu manipuluje jako pravý heretik a podvodník. Jednostranně tvrdí to, co ví každé malé dítě, že Bůh stvořil všechno, ale vyvozuje z toho falešný závěr, jako by všichni pohané uctívali pravého Boha. To je lež a hereze maxima! Právě proto, že ne všichni lidé mají poznání pravého Boha a úctu k Němu, mají křesťané povinnost konat misie a získávat učedníky. Hlásat, že pravý Bůh je nejen Stvořitel, ale ve své lásce dal svého Syna za spásu všech, kteří Ho přijmou. Tedy pravý Bůh je Bůh Trojjediný: Otec, Syn a Duch svatý, ale islámský bůh, který přikazuje řezat křesťanům krky, je falešným bohem a Halík je heretikem!
  Pravdou ale je, že všechny tyto pohanské kulty, kterým Halík říká velká náboženství, bojují proti pravdě i proti Vtělené Pravdě Ježíši Kristu. Podstatu, že pohanské kulty neuctívají pravého Boha a vedou do záhuby, Halík zamlčuje, aby oklamal zvláště mladou generaci.


  Co je starý člověk v nás?

  Člověk si o sobě myslí, jako Petr: „Kdyby se Tě všichni zřekli, já ne, Pane, já ne.“ My si však vůbec neuvědomujeme, že v nás je nepřítel, zrádce a systém strachu. Pro ďábla a pro lež se najdou mučedníci, a to hned, ale pro Krista? „Pane, Ty nemáš nikoho, kdo by šel za Tebou.“ Za Ježíšem se bojíme jít, ale za ďáblem se nebojíme jít; klidně jdeme do neštěstí, které je časné i věčné. Tak působí dědičný hřích v nás. Proč nemáme strach z hříchu? Proč nemáme strach z pekla?


  Pod lampou: kritika Halíka (12. částí) 3. část

  Metoda demagoga Halíka: Halík okomentuje jasnou realitu úplně opačně. Takže normální, zdravě myslící člověk jen zalapá po dechu a nemá slov. Ale ta lež působí na lidské vědomí jako reklama. Ukládá se v podvědomí a to je cíl profesionálního demagoga T. Halíka.
  Halíkovi jde o islamizaci, tedy o likvidaci křesťanství. A mají k ní ještě přispět křesťané a ovlivnit sekulární společnost! To znamená, že když se zdravě myslící lidé stavějí na odpor islámu, křesťané jim mají podle Halíka za úkol podrazit nohy a fungovat jako sluníčkáři. Podle Halíka je ale největší vina křesťanů, že se vůbec brání a nevycházejí vstříc islamizaci; tím prý zavinili veškerý terorismus! Zastrašuje křesťany náboženskou válkou, jen aby je psychologicky donutil už konečně spolupracovat na islamizaci, a tím i na sebezničení českého národa.


  Pod lampou: kritika Halíka (12. částí) 2. část

  Halík demagogicky staví Korán a Písmo svaté na stejnou úroveň. Nazývá obojí „svatá písma“. Tímto tvrzením dokazuje, že už není křesťan, ale pionýr New Age. Halík navodí dojem, jakoby v Písmu svatém byly zabijácké, strašné výroky, které jsou podstatou křesťanství a podle kterých se křesťané řídí, a to je velký podvod! Ptáme se Halíka: Co je podstatou křesťanství? Odpovídáme: Středem křesťanství je Kristus ukřižovaný! To ale Halíka vůbec nezajímá a nikdy tuto podstatu nezdůraznil. Naopak, Halík ji heretickými výroky zpochybňuje.
  Ví Halík, jaké je největší přikázání v křesťanství? Milovat Boha celým srdcem a bližního jako sebe samého. Pán Ježíš nám dal příklad lásky, abychom i život za druhého obětovali (J 15,12-13). Halík se tím neřídí, ale křesťanskou mentalitu cílevědomě zneužívá k falešnému dobráctví s cílem islamizace Česka. Halíkovy výroky o hrůzostrašných místech v Bibli mají odvést pozornost od Koránu, který výslovně přikazuje zabíjet křesťany (káfiry).


  Z pravdivé jednoty vychází život vzkříšeného Ježíše

  Starý člověk má přesné zákonitosti, které jsou velmi jemné. Nejlépe se poznávají a odmaskovávají na sobě, ale ještě intenzivněji, když dva nebo tři chtějí opravdu starého člověka pověsit na kříž, aby o nás platilo: „Spolu s ním jsme zemřeli, spolu s ním jsme byli pohřbeni“, pak bude o nás platit i to, že „spolu s ním jsme byli vzkříšeni“.


  Pod lampou: kritika Halíka (12. částí) 1. část

  V dnešní historické době stojí Česko i Slovensko před hrozbou islámu, který je v EU systematicky prosazován násilnými migračními kvótami. Slovenská televize pravidelně vysílá relaci „Pod lampou“. Redaktor pan Hríb přijel do Prahy a natočil v kryptě s knězem T. Halíkem interview. Samozvaný odborník na všechno, Tomáš Halík, prosazuje nejen islamizaci, ale i náboženské hereze způsoby, které jsou mu vlastní. Hríbův pořad s Halíkem je ideologický a oba dva mají stejný cíl.


  Komentář BKP k výzvě biskupa Longina z Ukrajiny rumunské církvi (8.12.2016)

  Biskup Longin se obrátil na rumunskou pravoslavnou církev s výzvou: „Opusťte bláznovství cesty ekumenismu!“
  Běžný katolík si pojem ekumenismus zaměňuje s pojmem jednota. Kristus se modlil: „Aby všichni jedno byli, jako Ty Otče ve mně a já v Tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.“ (J 17,21)
  „Aby všichni jedno byli“ – tato část se vytrhne z kontextu, a dokonce se vysvětluje tak, že máme tvořit jednotu i s heretiky, aniž by se zřekli hereze. Někteří ekumenisté tvrdí, že máme tvořit jednotu i s pohany, kteří de facto uctívají démony. A to je model tzv. náboženství (církve) New Age.
  Naproti tomu ekumenismus je velký podvod! Ježíš nikde nemluvil o ekumenismu, ale modlil se za pravdivou jednotu. Byzantský vselenský (katolický) patriarchát tímto podporuje výzvu biskupa Longina.


  Synod UHKC proti gender ideologii – volba nové hlavy UHKC (8.12.2016)

  Byzantský katolický patriarchát (BKP), který je v současnosti prorockým hlasem volajícího na poušti, vyslovuje svou podporu „Pastýřskému listu Synodu UHKC ohledně nebezpečí genderové ideologie“.
  BKP z důvodu potřeby vnitřní obnovy UHKC i ukrajinské společnosti rovněž navrhuje volbu nové hlavy UHKC. Současná hlava UHKC nemá bohužel k tak těžkému úkolu, jako je obnova církve, dostatečné předpoklady.
  BKP děkuje biskupům UHKC za jejich aktuální pastýřský list a vyzývá biskupské konference Evropy a Amerického kontinentu k následování.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie

  Neposkvrněné početí Panny Marie bylo předpovězeno a zjeveno na počátku svatého Písma, kdy Bůh řekl hadovi-svůdci: „Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ (Gen 3,15) Tedy mezi Přesvatou Bohorodičkou a ďáblem je ustanoveno věčné nepřátelství. Had-svůdce bude stále pod nohou Marie a její noha bude šlapat na jeho hlavu. Bůh stvořil Marii úplně bezhříšnou, neposkvrněnou. Ona od svého početí pod srdcem své matky svaté Anny, při svém narození i v každou chvíli svého života byla bez hříchu. Proto ďábel neměl k Přesvaté Bohorodičce přístup. Maria byla uchráněna hříchu. Jaká radost, že alespoň jeden člověk byl uchráněn před vládou ďábla a ještě větší radost, že právě tu která byla uchráněna dědičného hříchu, smíme nazývat svou matkou. Ona nás vede a chrání v boji s nepřítelem, který nás chce dostat do záhuby. Neposkvrněná je naší matkou, proto ji prosme: „Vypros také mně to nepřátelství a radikální odpor vůči hříchu i ďáblu a úplnou závislost na Bohu.“


  Přesvatá Bohorodička – matka Spasitele

  VIDEO>>>


  Máme dát Marii jako Matce prostor, aby nás vedla

  Maria byla srdcem první církve. Proto byli i navenek jedno srdce a jedna duše a měli vše společné. Jan byl sloupem církve zároveň s Petrem. Avšak v duchovní rovině byli ještě dětmi. V této rovině měla zkušenost Panna Maria, a proto mohl Duch svatý tak mocně působit. Tak by tomu mělo být i u nás, v našich společenstvích – abychom se plně otevírali Duchu Svatému a nechali se vést Pannou Marií. Je třeba dát jí jako Matce prostor, aby nás vedla.


  Slovo života – Sk 26,18 (4. 12. – 18. 12. 2016)

  „Abys jim otevřel oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu a vírou ve Mě dosáhli odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými.“


  Rozjímání nad Sk 26,18

  Toto slovo řekl Ježíš, když se zjevil apoštolu Pavlovi před jeho obrácením na cestě do Damašku. Jel tam zajmout křesťany, jako jejich největší nepřítel, a svázané je měl přivést do Jeruzaléma. Na cestě se mu v poledne, v prudkém světle, zjevil Pán Ježíš. Pavel spadl z koně, oslepl, a do Damašku už ho museli vést. Při zjevení mu Ježíš řekl tato slova: „Posílám tě, abys otevřel oči židům i pohanům, aby se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu...“
  Ježíš dal apoštolovi úkol, aby lidem otvíral oči tím, že jim bude v Boží moci, s cílem, aby se obrátili od tmy ke světlu, o Něm vydávat svědectví. Tedy židé i pohané byli ve tmě a nutně se museli obrátit. Museli přijmout Krista a vírou v Něho dosáhnout odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými.
  Tento úkol má každý z nás. I my máme svědčit o Ježíši, třeba mezi čtyřma očima jednomu člověku, který chce slyšet pravdu a upřímně ji hledá. Máme mluvit o tom, co pro nás Ježíš učinil.


  Krétský sněm nebyl ani veliký, ani svatý, ani všepravoslavný (2.12.2016)

  Byzantský vselenský (katolický) patriarchát (BKP), který je prorockým hlasem volajícího na poušti, vyzývá vedení Moskevského patriarchátu Ruské pravoslavné církve, aby odsoudilo heretický Sněm na Krétě. Příkladem ať se stane vyhlášení synodu bulharské pravoslavné církve ze dne 29. 11. 2016. Bulharský synod jasně vyhlašuje, že Sněm na Krétě nebyl ani veliký, ani svatý ani všepravoslavný. Bulharský synod zároveň zdůrazňuje, že dokumenty přijaté na Krétském sněmu nejsou v souladu s pravoslavným církevním učením, s dogmaty a kanonickou tradicí církve. Tím nejsou nijak závazné pro žádného pravoslavného křesťana.


  Boží slovo je mocnější!

  Boží slovo je mocnější! Jen je třeba ho žít a v moci hlásat – třeba mezi čtyřma očima. Je třeba povzbuzovat se Božím slovem; ono má být uprostřed našich společenství. V něm máme ve víře stát. Ono má moc a ještě větší, než slovo negativní. „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete a dostanete“ (J 15) I my máme zůstávat ve slově a v Duchu, který je s tím slovem spojen – v Duchu Svatém.


  Varujte se kvasu farizejského

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarcha Eliáše ke svátku Uvedení Panny Marie do chrámu

  Panna Maria byla už jako malé dítě přivedena do chrámu, aby byla posvěcena na službu Bohu. Služba Bohu vyžaduje cele vydat svůj život do Jeho rukou a uvědomovat si, že patříme Bohu, že On je naším Pánem a že se Mu máme každý den znovu a znovu vydávat. Máme Mu dávat svou vůli, pocity, myšlenky i strachy a každý den spojovat své problémy, starosti a bolesti s Ježíšovým utrpením. On nám dá potom sílu nést to ve víře. To vše nás posvěcuje, očišťuje a zároveň to Bůh může využít k duchovní misii.


  Předvánoční dopis Karlu Gottovi (1.12.2016)

  Drahý Karle,
  Ty ses jako český zpěvák nesmazatelně vepsal do vědomí svého národa. V atmosféře ateistického režimu byly Tvé koledy něčím duchovně uchvacujícím. Hloubka koled spojená s darem hlasu, který Ti Bůh dal, tehdy i nyní povznáší duši k nebeským výšinám. Kéž to, co jsi nazpíval, hluboko pronikne znovu i Tvou duši a duše upřímných Čechů, a ať se vpravdě naplní: „Vstávej, lide můj, tmu z očí střes, v městě Betlémě Bůh zrozen jest, /: z lásky se člověkem stal :/ !“


  Ježíš je se mnou dnes a stále

  Pán Ježíš říká: „Já jsem s vámi po všechny dny vašeho života.“ Ježíš je se mnou dnes a stále. Ať to cítím či necítím! On to řekl a tak to je! Proto máme vycházet ze sebe a dívat se s vírou na Ježíše. Nemáme ulpět na problému, který nás právě tlačí a musíme ho řešit, ale ptát se: Co teď chce Bůh? Co je vůlí Boží? Pak přichází pokoj.


  Pravdivost, která vede pod Kristův kříž

  Máme být pravdiví, přiznávat si své hříchy, ale bolest z pravdy o sobě nás musí vést pod Kristův kříž, kde vyznáváme: „Ježíši, Tys zemřel za mě, za mé hříchy! Ty mě miluješ!“ Máme se dívat na Ježíše ukřižovaného z lásky k nám, a ne jen na sebe a na svou bídu. Je třeba vidět celou pravdu – svůj hřích, ale i Boží záchranu. Bůh Otec se rozhodl mě zachránit, dal svého Syna. Ježíš za mě zemřel a já nechci, aby Jeho krev tekla nadarmo. Chci přijmout Jeho oběť za mě.


  František Bergoglio je neplatný papež, neplatná je jeho heretická exhortace AL, neplatné je i jmenování 17 kardinálů (28.11.2016)

  František Bergoglio SJ je pan-heretik, je neplatným papežem a je pouze čestným velmistrem vatikánské lóže, je řezníkem katolické církve a morálních hodnot.
  Byzantský katolický (vselenský) patriarchát, který je prorockým hlasem volajícího na poušti, tímto znovu před všemi katolíky a křesťany zveřejňuje: Ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna a Ducha svatého vyhlašujeme, že František Bergoglio je proklet, je vyloučen z katolické církve, protože hlásá jiné evangelium než to, které hlásali apoštolé a Kristova církev!


  Moskevský patriarcha za Trumpa a proti multikulturalismu a islamizaci..., ale? (23.11.2016)

  Tímto dopisem ukazujeme nejen na pozitiva ve vyjádření patriarchy Kirilla v den jeho sedmdesátin, ale v závěru i na pozadí, které patriarcha Kirill reprezentuje.
  Patriarcha Kirill v interview vyslovil objektivní pravdy, s nimiž plně souhlasíme. S bolestí ale musíme konstatovat, že je třeba rozlišovat, kdo je ten, kdo pravdu říká, a co tím sleduje! Kdo je patriarcha Kirill? Odpovídají jeho aktivity slovům, která publikuje? A co tím sleduje, když hovoří právě v tomto čase na tato témata?
  Pokud by skutečně reprezentoval Ducha Pravdy, musel by nejprve udělat pokání ze své apostaze. Dokud apostatický patriarcha Kirill nebude činit veřejné pokání, pak i kdyby vyjadřoval pravdu, pak touto pravdou pouze přikrývá svou apostazi! Tím podvádí pravoslavné věřící a ruský národ a stahuje na ně prokletí!


  Intelektuálská pýcha v duchovním životě

  VIDEO>>>


  Otevřený dopis čtyřem kardinálům /W. Brandmüller, R. Burke, C. Caffarra a J. Meisner/ (25.11.2016)

  Vážení monsignoři,
  napsali jste a zveřejnili dopis Františku Bergogliovi. Velmi decentně jste od něj vyžadovali nutné minimum, totiž vysvětlení, jestli jeho výroky v exhortaci Amoris laetitia neprotiřečí v konkrétních bodech exhortaci Jana Pavla II. Veritatis splendor. František vám dodnes nedal žádnou odpověď a zřejmě ani nedá.
  Je třeba veřejně ocenit vaši odvahu vymanit se z církevní korektnosti. Je vymaněním se z falešné poslušnosti, která nekriticky přijímá i nejhrubší hereze protiřečící Písmu a svaté Tradici. (srov. Sk 4,19) Vy jste udělali tento hrdinský krok na obranu Božího zákona a církve.


  Pravé pokání

  Nikdo nás nenaučil chodit v pravdě. Opravdová statečnost je odvážně přiznat: „Ano, zhřešil jsem, ale teď dělám pokání.“ Ne jako Jidáš, který sice řekl, že zhřešil, ale ponořil se do sebelítosti a nakonec spáchal sebevraždu – to není odvaha, to je zrada. Ďábel nás umí dovést do takového „pokání napůl“, ale to není pravé pokání. To je zoufalství – hřích. Pravé pokání je, že si uvědomím svůj hřích, ale jdu s ním za Ježíšem a mám odvahu kát se stále znovu a znovu.


  Pokrytecké vyjádření biskupů USA po volbě prezidenta Trumpa (21.11.2016)

  Vrcholem pokrytectví je vyjádření arcib: Kurtze: „Budeme podporovat politiku, která nabídne příležitost všem lidem všech vyznání...“.
  Odpověď: Toto vyjádření je heretické, protiřečící evangeliu. Křesťané ve svém vlastním domově a národě mají bránit křesťanské a morální hodnoty a usilovat o očistu a o prosazení spasitelné víry. Tuto víru jsou povinni hlásat nejen ve svém národě, ale i buddhistům, hinduistům, muslimům i jiným pohanům (srov. Mt 28,19n).


  Halíkův monopoly President AKM /veřejný list/ (20.11.2016)

  Katolická i nekatolická veřejnost se ptá: Proč už dávno není místo Halíka, který je 25 let „prezidentem“ AKM (akademická katolická mládež), zvolen někdo jiný?
  Halík je zároveň farářem v kostele sv. Salvátora. Proč arcibiskupství nedá možnost, aby funkci „prezidenta“ zastávala osobnost, která má k tomu předpoklady?
  V řeholi je volen představený na určité období, ve státě je volen každých 5 let prezident, jen „prezident“ AKM Halík se zvolil na neomezenou dobu.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek svatého archanděla Michaela

  Ďábel dělá vše pro to, aby co nejvíce duší šlo do záhuby. V našem boji, opakuji – boji za spásu své duše i duší našich blízkých – nám Bůh dává na pomoc archanděla Michaela a jiné anděly, kteří nás mají chránit. Náš život je opravdu boj. Proti komu musíme bojovat? Nejprve proti démonským silám, které mají vládu nad světem, působí v duchovní oblasti a dávají sugestivní myšlenky. Jako mobil přijímá signály, zprávy, tak lidé často přijímají tyto negativní myšlenky, pokud se nebrání štítem víry a mečem Ducha, kterým je Boží slovo. V této době je ještě více potřebné, abychom se obraceli na svatého archanděla Michaela, aby nám pomohl. Máme vést boj pod jeho praporem za Boží věci, za Boží království. Nejsme sami, jsou s námi andělé na čele se svatým archandělem Michaelem.


  Kardinálové, začnete pokání sami od sebe (17.11.2016)

  Byzantský katolický patriarchát (BKP), který je v současné době hlasem volajícího na poušti, vyzývá všechny kardinály katolické církve, aby započali pravdivou reformu církve. Podmínkou je, že každý musí začít sám od sebe.
  Vy, vážení kardinálové, zastáváte autoritu, a proto na vás spočívá zodpovědnost za započetí procesu záchrany a obrody katolické církve. Zatím stále ještě progresuje proces sebezničení církve. Jedinou cestou záchrany je pokání! Ježíš v tuto chvíli říká každému z vás osobně: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3).


  Výzva pro Františka Bergoglia k abdikaci z papežství (17.11.2016)

  Byzantský katolický patriarchát, který je v současné době hlasem volajícího na poušti, vyzývá tímto Františka Bergoglia, aby po příkladu Benedikta XVI. co nejdříve opustil papežský úřad. Dle věroučné buly papeže Pavla IV. Cum Ex Apostolatus Officio Bergolio nikdy nebyl a není pravým papežem. Spočívá na něm anathema, vyloučení z církve, Boží prokletí za hereze, dle Gal 1,8-9. František je médiem nadnárodních elit a bankéřů zasvěcených satanu, kteří prosazují holocaust lidstva na „zlatou miliardu“. Byzantský katolický patriarchát tímto vybízí Františka Bergoglia, nezákonně okupujícího papežský úřad, aby ho co nejdřív opustil, a tak už nesvolával prokletí na katolickou církev.


  Výzva viceprezidenta USA k modlitbě a pokání (17.11.2016)

  Viceprezident Mike Pence po volbách zdůraznil Američanům: „Zároveň vás vyzývám, abyste udělali něco, co je velmi důležité: Sklonit hlavu, sehnout kolena, a modlit se v tyto dny za naši zem... Pak Bůh udělá to, co dělal vždy v historii Ameriky: On uzdraví naši zem.“ (2 Par 7,14) (viz https://youtu.be/6vVKWRK40Ts).
  Tuto výzvu viceprezidenta plně podporuje Byzantský katolický patriarchát a rovněž vyzývá nejen americký národ, ale i všechny křesťany, aby pokání a modlitbu v tyto dny vážně realizovali nejenom v Americe, ale i po celém světě. Tyto dny probíhá mimořádně těžký duchovní a psychologický boj sil světla proti silám temnoty, který je nyní koncentrován v Americe, ale má dopad na celou naši planetu.


  Slovo života – Sk 4,11-12 (20. 11. – 04. 12. 2016)

  „Ježíš je ten kámen, který jste vy, stavitelé, zavrhli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“


  Rozjímání nad Sk 4,11-12

  V nikom jiném není spásy! Jen v Ježíši je spása! Nejsou žádné jiné cesty ani možnosti spásy, kromě Ježíše Krista. Není žádné jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni. To slovo platí a bude platit navěky. I kdyby celý svět byl přesvědčen o opaku, nemá pravdu! Toto slovo platí i pro tebe. Není jiné jméno, v němž máš věčný život. Není jiná cesta, na které můžeš být spasen. Nejsou žádné jiné možnosti ani varianty spásy.


  Nejdůležitější je žít s Ježíšem

  VIDEO>>>


  Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele

  Ježíš den před svou smrtí říká: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“ (J 15,13) Tedy uvědom si: Jak jsi Ježíšem milován! Za jakou cenu jsi byl vykoupen! Člověk na všechno myslí, ale to nejhlavnější bojkotuje. Ježíš říká: „Hledejte nejprve, NEJPRVE Boží království a Jeho spravedlnost.“ A co je ta spravedlnost? Je to spravedlnost, která je spojena s milosrdenstvím, láskou a s pravdou, NE se lží, sebeklamem a polopravdou. Je to spravedlnost, kterou je Ježíš! On říká: „Já jsem pravda.“ Pravda je spojena se světlem, kterým je On. „Já jsem světlo světa“, říká Ježíš.


  Itálie, povstaň k modlitbě a konej pokání!!! (9.11.2016)

  Vážení křesťané italského národa!
  Dnes, když hrozí totální islamizace Evropy skrze nelegální migraci, J. Bergoglio tvrdí že by katolíci měli přijmout muslimské migranty do každé farnosti, kláštera a poutního místa. Je to totální manipulace a překrucování milosrdenství, je to program rychlé a efektivní islamizace. Celá církev i italský národ trpí kvůli těmto hříchům zrady. Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, pouze katolická hierarchie nezná svého Boha.
  Poslední dny v Itálii byly poznamenány sérií zemětřesení a tornádem, které se přehnalo Římem. Zemětřesení zničilo i baziliku sv. Benedikta v Nursii, rodišti světce, který je zakladatelem mnišství v západní Církvi a patronem Evropy. Proč se to stalo? Bůh přerušil své mlčení, více už mlčet nebude z lásky ke svému jménu a svému lidu. Co by měl dělat italský lid? Konat pokání za své hříchy a hříchy církevní hierarchie, která zradila Krista.


  Vyhlášení anathemy na rumunského patriarchu Daniela (14.11.2016)

  Patriarcha Daniel zneužil autoritu vrchního pastýře rumunské církve a schválil vlčí sněm na Krétě, jehož hlavním cílem bylo a je postupné sebezničení pravoslavné církve. Dopustil se tím zrady Krista i církve. Schválením ducha hereze sám na sebe uvrhl Boží anathemu dle Gal 1,8-9: „Kdo by hlásal jiné evangelium, budiž proklet – vyloučen!“


  V církvi zavládl duch smrti

  VIDEO>>>


  Prorocká výzva americkému lidu po prezidentských volbách (13.11.2016)

  Výsledek voleb v USA byl Božím zázrakem!
  Co dělat po volbách? Většina médií v USA je v rukách zednářů. Informační a psychologická válka pokračuje. Vy, Američané, proto podpořte svého nového prezidenta v prohloubení jeho programu boje proti terorismu Islámského státu a požadujte:
  1) zákaz zednářské organizace a všech jejích odnoží, které jsou kořenem mezinárodního terorismu, koncentrovaného dnes v IS;
  2) zrušení homosexualismu jako priority zahraniční politiky USA vyhlášené Obamou.
  Pokud prezidenta nepodpoříte a pozornost bude odvedena na nepodstatné programy, pak vy i on utratíte šanci, kterou vám Bůh dává k záchraně Ameriky i lidstva!


  „Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar proroctví.“ (1Kor 14,1)

  „Držte se lásky.“ Máme se držet lásky, ale té pravdivé. Ne takové, jaká je v podstatě odpadem od Krista a kompromisem s duchem světa. Teď se v církvi všude užívá slovo „láska“. Ale pod tímto pojmem si představují všechno – smilstvo, zradu, odpad od Krista. Všechno je „láska“, jen jedno se nesmí – hájit Ježíše Krista a milovat Ho čistým srdcem. Co je láska – ta pravá – „agapé“? Tato láska se projevuje tak, že chci být spasen a chci, aby i druhý dosáhl spásy; pak ať prožívám v jednotě s Kristem bolest, utrpení, kříž, či musím říkat pravdu, která bolí, to vše je láska. I když třeba musím někomu způsobit spasitelnou bolest, např. ukázat na jeho hereze. To vše je láska, protože chci, aby ten druhý byl spasen.


  „Pane, ať sestoupí oheň s nebe!“

  Na slovo proroka Eliáše: „Pane, ať sestoupí oheň s nebe“, oheň sestoupil a spálil býka na Karmelu a pak ještě dvakrát sestoupil a pokaždé spálil padesát vojáků. Ale nejprve ten oheň sestoupil do něho. Prorok Eliáš měl zkušenost s Božím ohněm. On už pročistil jeho duši. Tedy ten oheň nás má očišťovat.


  Předkoncilní a pokoncilní duch

  VIDEO>>>


  Zůstávání v zatvrzelosti až do smrti končí peklem

  Do pekla člověk jde proto, že odmítne spásu v Ježíši Kristu, nechce si přiznat hřích před sebou, svým svědomím ani před Bohem. Zakryje si oči a v této zatvrzelosti zůstane až do smrti. Když Bůh na něj posílá určitá utrpení, zkoušky, aby ho pohnul k pokání, odpovídá reptáním, vzpourou, nechce se sklonit před Bohem a zatne se. Může mu celý svět dokazovat: „Tys udělal to a to.“ On je v irealitě, ve lži. Všichni to vidí, ale on jako slepec tvrdí, že on nic zlého neudělal, že je svatý. A takové myšlení má i největší zločinec.


  Prorocké slovo pro Ukrajinu (6.11.2016)

  Vážení představitelé křesťanských církví, biskupové, kněží, mniši i ostatní křesťané a občané dobré vůle!
  Dne 21. 10. 2016 byl tzv. expertní radou (LGBT) při Parlamentu Ukrajiny prosazen návrh zákona o tzv. civilním partnerství, neboli o uzavírání manželství homosexuálů. Bůh dnes skrze nás vybízí každého upřímného Ukrajince: Nebuď lhostejný k sebevražednému programu, do kterého tento návrh zákona patří! My, biskupové Byzantského katolického patriarchátu (BKP), jsme byli do roku 2015 na Ukrajině. Známe ukrajinskou mentalitu a milujeme ukrajinský národ. Chceme jeho dobro časné i věčné! Co teď mají Ukrajinci dělat? Manifestace za záchranu rodiny! Ale s konkrétním požadavkem – nedovolit uzákonění tzv. civilního partnerství! Ať výsledkem každé manifestace je podpisová petice proti návrhu zákona o civilním partnerství, která bude zaslaná ministrovi spravedlnosti a její kopie předsedovi Parlamentu.


  Smrti nikdo neunikne

  Bůh do nás vložil ducha, který je podobný Bohu rozumem, svobodnou vůlí... Ve chvíli smrti se lidský duch vrací zpět k Bohu, který ho stvořil, jak je psáno v knize Kazatel (viz Kaz 12,7). Pak člověk jde před Boží soud, kde budou zjeveny všechny jeho hříchy a kde vydá počet ze svého života. Potom nastane ještě i vzkříšení: jedni půjdou do věčného života, a jiní do věčného zavržení, jak říká Boží slovo. Tedy člověk nikam neunikne. Proto je potřeba být připraven na smrt, mít spasitelný strach ze smrti, Božího soudu, který nás má vést k pravdivému pokání, živé víře a bdělosti, abychom vykupovali čas, a to především v modlitbě.


  Slovo života – Sk 2,41-42 (6. 11. – 20. 11. 2016)

  „Ti, kteří přijali jeho slovo. Byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.“


  Rozjímání nad Sk 2,41-42

  „Ti, kteří přijali jeho slovo. Byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu (koinonia), lámali chléb (eucharistie) a modlili se.“ Toto bylo ovoce seslání Ducha svatého i Petrova kázání: zrodila se a rozrůstala se církev – živé společenství. My se snažíme si v den sedmý, v neděli, kdy si připomínáme Kristovo vzkříšení i seslání Ducha svatého, najít čas na modlitbu, na svatou liturgii i na bratrské společenství. Zde můžeme znovu přijímat učení apoštolů skrze Boží slovo a povzbuzovat se příklady svatých a mučedníků a rovněž vzájemným svědectvím víry.


  Abraham dělal skutky víry

  VIDEO>>>


  Jsme dílo rukou Stvořitele

  Podívejme se kolem sebe. Na každém kroku vidíme dílo rukou Stvořitele. My jsme také Jeho dílo. Boží moudrost můžeme vidět už jen na činnosti našeho těla. Žaludek pracuje jako chemická továrna, která vše zpracovává. Kdybychom neměli plíce, nemohli bychom dýchat. Naše srdce je jako pumpa, která se sama opravuje, i když tu není žádný inženýr, který by plánoval, jak co má pracovat. A co imunní systém, který nás chrání před různými viry! Ani nejlepší vědec není schopen vynalézt a vyrobit tak precizně fungující systém, jaký je v našem těle. Ve chvíli početí Bůh dává dítěti duši. Bůh stvořil člověka k svému obrazu. Nejde jen o tělesnou schránku, ale právě o nesmrtelnou duši! Avšak ona je zasažena infekcí dědičného hříchu, který se postupně začne projevovat.


  Svěcení T. Halíka na kněze bylo a je neplatné (2.11.2016)

  Halík nikdy nebyl a ani není knězem. Nesplnil podmínky k tomu, aby mohl přijmout řádné kněžské svěcení. Analogicky to platí pro toho, kdo přijal svátost manželství a nesplnil požadované podmínky, například zamlčel svou závažnou psychickou chorobu... Zatajil-li před sňatkem podstatná fakta a ta pak vyjdou najevo, manželství je neplatné, vůbec nebylo uzavřeno. Takzvaní sňatkoví podvodníci z různých nečestných motivů, například obohacení se, uzavírali manželský sňatek, který byl samozřejmě neplatný. Takovým podvodníkem, ale kněžským, je Halík.


  Ježíšova cesta na smrt (Z Getsemane na Golgotu)

  1. Ježíš umývá apoštolům nohy: Ve čtvrtek večer je Ježíš spolu s apoštoly ve večeřadle. Velikonoční svátky jsou spojeny s obřadem obětování beránka a s velikonoční večeří. Tyto svátky vyjadřují vyjití Izraele z otroctví egyptského faraóna. Ježíš přišel, aby vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu a ďábla.
  Na počátku Ježíš umyl apoštolům nohy. Tím jim dal příklad pokory a lásky. Varuje je před zradou, za níž je ďábel. Ježíš dal příklad pokory. Nad ďáblem může zvítězit jen člověk pokorný. Pokora je pravda a ta osvobozuje. Ježíš řekl: „Učte se ode mne, neboť jsme pokorný srdcem.“ Máme se učit od Něho. Máme Jeho následovat, tedy v drobných gestech a skutcích se máme učit pokoře, pravdivosti vůči Bohu i lidem.


  Máme v sobě nový Kristův život

  VIDEO>>>


  Jsi připraven nyní zemřít?

  Jsi připraven nyní zemřít? Taková otázka musí zasáhnout každého člověka. Jsi připraven? Jsi připraven dnes? Uvědom si realitu smrti…Smrtí všechno skončí. Už nebudeš moci konat žádné pokání ani žádné dobré skutky. Proto si polož otázku: „Pane, co by se mnou bylo, kdybys mě dnes povolal na věčnost? Jsem připraven? Ještě ne.“ A kdy tedy budeš připraven? Kdy? Musíš se tedy připravit teď! Nyní je čas spásy, ne zítra! Přijmi vírou toto spasení, které nám Bůh nabízí v Ježíšovi i vítězství nad hříchem v Jeho krvi. Pak se nemusíš bát smrti a jsi připraven stanout před Boží tváří.


  Člověk vážně nepočítá se smrtí

  V některých oblastech je zvykem, že když při pohřbu nesou na márách mrtvého, doprovází ho na hřbitov někdy až kilometrový průvod – téměř celá vesnice. Na hřbitově se zastaví a zpívají s hudebním doprovodem písně. Všichni lidé to vidí, slyší a vzpomínají: Byl to člověk, se kterým jsme se ještě nedávno setkávali, hovořili… A alespoň někoho to může vést k tomu, aby se zastavil a uvědomil si: „Za krátký čas touto cestou ponesou i mě. I mě se to týká.“ Ale to si lidé většinou už nepropojí. Proč? Protože vážně nepočítají se smrtí.


  Výzva k 17. listopadu: Pokání a modlitba zachrání národ! (31.10.2016)

  Vyzýváme český národ k pokání a k modlitbě.
  28. říjen na Staroměstském náměstí byl prvním sebevražedným krokem, zorganizovaným podle scénáře technologií převratů. Zase jim slouží církevní a političtí Jidáši. Zase používají masmédia a sociální sítě. Zase je jejich cílem svržení zákonného prezidenta. Váš prezident statečně brání národní hodnoty, a dokonce i samu podstatu křesťanství. Co bude 17. listopadu, záleží na vás. Nebuďte lhostejní! Zorganizujte antimajdán, vyjděte do ulic na podporu prezidenta i svého národa.“


  Bůh je nejvyšší Zákonodárce

  VIDEO>>>


  „Nakolik, natolik“

  Na prvním místě má být Ježíš a láska k Němu a pro vše ostatní platí zásada „ nakolik, natolik“. To znamená, že natolik prospívá milovat cokoli stvořeného, nakolik nás to vede k lásce k Ježíšovi; a nakolik to odvádí od Boží lásky a od posledního cíle, kterým je spása duší, ale nejprve té své, natolik je třeba se toho zříci.


  Bez osobního kontaktu víry s Ježíšem v modlitbě jsme jako ryba bez vody

  Evangelium je pro život. Máme ho tedy žít. K tomu ale mít Ducha Svatého, protože bez Něho to není možné. Bez Něho je to jen litera, která zabíjí, kdežto Duch oživuje. Duch Svatý nás vede k živému Ježíši, a to skrze smrt starého člověka a skrze neustálé vcházení do Ježíšovy smrti (2Kor 4,10n). To všechno není možné bez osobního kontaktu víry s Ním v modlitbě. Bez toho jsme jako ryba bez vody.


  Modlitba za český národ 28. října 2016 (28.10.2016)

  Můj Pane, Ježíši Kriste, můj národ je ukřižován spolu s Tebou. Ti maličcí a prostí lidé jsou jako děti, které se mezi sebou hašteří a nejsou za sebe a svou záchranu schopni bojovat v jednotě. Duch lži a smrti, který způsobil Tvé ukřižování, má i v Česku svá média. Kéž Bohorodička dnešní den, z pověření svého Syna Ježíše Krista, šlápne na hlavu pekelnému hadu, který skrze globalizaci, islamizaci a jiné pasti vtahuje český národ do časné i věčné záhuby.


  Pseudomesiáši ČR Vlk, Herman a Halík (26.10.2016)

  Je nevyhnutné vědět, že klíčovou roli v průběhu euro-majdánu v Kyjevě sehrála odpadlická katolická hierarchie Ukrajinské řecko-katolické církve. Bez ní by se totiž státní převrat nepodařil.
  Nechá se český národ zmanipulovat a vyprovokovat k takovému šílenství? Nechají se katoličtí věřící zmanipulovat pseudomesiáši Vlkem, Hermanem a Halíkem? Věříme, že ne. Doufáme, že v národě je dostatek lidí, kteří používají zdravý rozum a svědomí a nedovolí, aby se kauza kolem nevyznamenání Jiřího Bradyho stala rozbuškou českého majdánu, který zdevastuje národ.


  Víra je světlo

  VIDEO>>>


  Otevřený dopis kard. Vlkovi a jeho bajky o „strýčkovi z Kanady“ (25.10.2016)

  Vážený konseminaristo Miloslave,
  v 60. letech jsme spolu studovali v semináři v Litoměřicích. Po pádu komunismu byl pravověrný kard. Tomášek zmanipulován a navrhl za svého nástupce ambiciózního kryptoheretika T. Halíka. V poslední chvíli zasáhl děkan fakulty Prof. Wolf, který podal do Vatikánu vážné argumenty proti Halíkovi, a tím vlastně uvolnil místo pro Tebe. Ty ses děkanu Wolfovi odměnil vyhazovem, kdežto heretika T. Halíka jsi ustanovil tzv. prezidentem pro univerzitní mládež. Když hlásal hereze, netrestal jsi ho.
  Dnes podvádíš veřejnost svým pokryteckým myšlením, které ubíjí podstatu pravdy. Zapojil ses do programovaného mediálního řevu o Hermanově strýčkovi z Kanady. Pro rozumně uvažujícího a čestného člověka by bylo hanbou se na tom podílet. Tímto ve skutečnosti otvíráš dveře satanské globalizaci a autogenocidě církve i národa. Ve svém dopise hrubě urážíš prezidenta a zneužíváš církevní autoritu podobně, jako to učinil heretický kardinál Huzar na Ukrajině.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek svatého mučedníka Demetria

  Svatý mučedník Demetrius se narodil v Soluni. Po smrti otce, císař Maximián ustanovil Demetria místodržitelem v Soluni a rozkázal mu ničit a pronásledovat křesťanství. Demetrius však místo toho odvážně vyznával Krista, mnohé přiváděl k víře v Jeho jméno a vykořeňoval pohanské mnohobožství. Když se to císař dozvěděl, nechal si jej předvolat. Demetrius odvážně vyznal svou víru v Krista i před císařem, a tak ho Maximián nechal zatknout a později umučit. Demetrius zůstal věrný svému Pánu až do konce. Zemřel jako mučedník pro Krista.
  Čtení na svátek svatého mučedníka Demetria (2 Tim 2,1-10) nás povzbuzuje, abychom byli také opravdovými Božími bojovníky, kteří bojují dobrý Boží boj, neboť stojí za to bojovat za Krista. Vždyť tento život je krátký a jde o věčnost každého z nás, o spásu nesmrtelných duší. A není jedno, zda budu spasen či ne.


  Prach jsi a v prach se obrátíš

  VIDEO>>>


  Očistěte Kyjev od démonické infekce Halloweenu! (24.10.2016)

  Halloween je zasvěcen satanovi, ohavnosti a absolutnímu zlu. Přinesla ho s sebou módní vlna neopohanství spojená s kulturou smrti. Svátek čarodějníků a čarodějnic se rozšířil z USA. Uvědomte si, že během „slavení“ tohoto „zábavného svátku“ nabízíte sebe či své děti přímo satanovi. To je zrada Boha!!! Věřili byste, že do světa okultizmu mohou vaše děti vklouznout tak nenápadně, „helovínskou čokoládou“, rozzářenými tykvemi či helovínskou maškarádou během halloweenu?
  Vybízíme katolické a pravoslavné kněze i protestantské pastory, aby provedli varující osvětu svým věřícím o satanském pseudosvátku Halloween. Především ukrajinské děti a mládež musí být varováni před jeho destruktivním démonickým vlivem, zanechávajícím následky na psychice i fyzickém zdraví.


  Jeho „svatost“ dalajláma v Praze a ministr Herman /veřejný dopis/ (20.10.2016)

  Dalajláma, „jeho svatost“, 14. vtělení pohanského božstva, není symbolem empatie, ani duchovní obnovy pro křesťanské národy. Je služebníkem náboženské a politické globalizace, která vede k autogenocidě křesťanství i evropských národů. Za tímto tvrzením jako pravověrní katoličtí biskupové plně stojíme!


  Byli jsme stvořeni k obrazu Božímu

  VIDEO>>>


  Slovo života – Sk 2,38-39 (23.10. – 6.11.2016)

  „Petr jim odpověděl: čiňte pokání a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.“


  Rozjímání nad Sk 2,38-39

  Petr ve svém kázání mluvil o Ježíši, o Jeho smrti a vzkříšení. Nakonec řekl zraňující slovo: „Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem!“ Na ta slova obvinění – vy jste Ho ukřižovali – se mohli urazit. Oni přece přišli do Jeruzaléma na Letnice, mnozí z nich tam na svátek Paschy ani nebyli. Nemohli ovlivnit židovskou veleradu v čele s Annášem a Kaifášem, která zneužila politické, římské vedení, zastupované Pilátem, a přinutila ho, aby se dopustil justičního zločinu – vraždy nevinného Krista. Oni se však neurazili ani nespínali pěsti a fanaticky nekřičeli jako nenávistný dav před několika týdny v den Velikonoc. Byli si vědomi své národní spoluviny, národního zločinu, kterého se dopustili proti Bohu a kajícně se zeptali: „Co máme dělat?“ Kladu si i já tuto otázku? Co mám dělat já, abych byl spasen – já i můj dům i můj národ? Petr jim tenkrát odpověděl, že mají konat pokání a mají se nechat pokřtít na odpuštění hříchů a jako dar dostanou Ducha svatého.


  Duch svatý, který vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, přebývá ve vás

  VIDEO>>>


  Co dělat, abychom nešli do očistce?

  Co dělat, abychom nešli do očistce? Máme činit pokání – přijat Ježíše za svého Spasitele, žít z víry. Ke své očistě máme také využít různá utrpení duševní i tělesná, která Bůh dopouští jako: pokoření, zesměšnění, očernění, že mi někdo vynadá... Máme to přijat z Boží ruky, děkovat za ně a uvědomit si, že toto je nyní můj očistec místo očistce po smrti, tak, jak to říkal sv. Augustin: „Bože, trestej mě tu na zemi, ale uchraň mě muk (ohně) po smrti.“ Chci se pravdivě milovat, tedy nechci být ani minutu v očistci.


  Výzva americkému národu před volbami (20.10.2016)

  Vážení američtí křesťané a lidé dobré vůle,
  volby prezidenta v předcházejících letech se s tímto historickým okamžikem nedají srovnat! Ať byl postaven jeden či druhý kandidát, oba představovali program zákulisní elity, která usilovala o pozvolnou likvidaci morálních a duchovních hodnot a pravověrného křesťanství.
  Bůh dnes dává novou šanci v osobě podobného kandidáta, aby v této historické chvíli vyvedl Ameriku z šikmé cesty, která vede do pekla časného i věčného! Nikdo z Američanů se nebude moci u Božího soudu vymlouvat, že se stal obětí vyšší politiky. Osud Ameriky Bůh těmito volbami dává do rukou každého jednoho amerického občana – do tvých rukou!


  Odměna – věčný život

  Bůh nám slibuje věčné nebe a my se o to vůbec nestaráme. Až přijde smrt, udělá tečku za vším, vše tu necháme, odnesou nás na hřbitov, a za několik měsíců z nás zůstane trochu kostí. Do hrobu si nevezmeme ani haléř. V Písmu svatém je napsáno, že člověk přišel nahý na svět, nic si nepřinesl a také si nic neodnese. Tak to je, ale my s tím nepočítáme. Máme shromažďovat poklady v nebi, kde nám je zloději neukradnou, ani nám je rez nepokazí. Jak je důležité, abychom byli moudří, abychom tyto poklady shromažďovali! Jimi jsou sebezapření, umírání své vůli, přijímání bezmocností a křížů.


  Jediný, kdo nás osvobodí z otroctví hříchu a temnoty, je Ježíš Kristus

  Člověk žasne, jak nás duch lži klame. Ale co se divit? Ve světě působí rafinovaně duch světa a v nás je starý člověk, neboli infekce hříchu, která po jeho lži touží. Ďábel, který vládne nad obojím (nad zlem ve světě i nad zlem v nás), nás drží jako média v otroctví hříchu a temnoty. Jediný, kdo nás může zachránit, je Ježíš Kristus. Žádné psychologie a filosofie nás z tohoto systému lži a smrti nevysvobodí. Jsme povinni činit pokání a věřit evangeliu. Jsme povinni přijmout Boží slovo spásy a samotného Spasitele, a ne nějaké náhražky, které nám lhář a vrah se svou armádou nabízí a které i starý člověk – jed v nás – rád přijímá.
  Proto se musíme postavit proti centru zla v nás, proti zrádci Krista, který je v nás, proti starému člověku, který je přítelem ďábla a tvoří s ním jednotu a mírový pakt. Musíme se radikálně stavět proti ďáblu a duchu zrady, který je v nás.
  Nemůžeme sloužit dvěma pánům. Nemůžeme sloužit ďáblu, jeho systému, a zároveň Kristu a Božímu království.


  Ikona Ukřižovaného

  Vidím Kristův kříž. Nejprve se dívám do Ježíšových pěti ran a pak i na jiné rány, jimiž je bolestně rozdrásáno celé Ježíšovo tělo. Nárty nohou jsou proraženy dvěma hřeby, jimiž jsou krutě přibity ke kříži. Krev z obou ran vytéká na dřevo kříže, stéká po něm dolů kolem světelného bodu symbolizujícího mého ducha, který je na kříži sjednocen s Kristem Ukřižovaným. Ježíš má rozevřenou náruč, jakoby chtěl každého z lásky obejmout. Denně se alespoň chvíli (1-5 minut) dívej na ikonu Ukřižovaného a pak i do Jeho očí. Řekni Mu: „Ježíši, děkuji Ti, že Jsi trpěl a zemřel i za mě a za mou spásu!“


  Ikona Ukřižovaného


  Vysoké rozlišení
  Ikona Ukřižovaného>>>


  Církevní kariéra?

  VIDEO>>>


  Jak se pravdivě pokořovat

  K umírání svého ega nejvíce pomáhá živé společenství a určité formy ponižování sebe. První a základní forma je, že přijmu Boží řád a že se chci denně otvírat Duchu Svatému a úměrně poznání plnit Boží vůli. Dále s pokorou souvisí, že každého pokládám za lepšího sebe (srov. Fil 2,3), a to v pravdě. Je třeba se snažit vidět na druhém to pozitivní, a když hřeší a pohoršuje, tak ho trpělivě snášet. Prostě vždy být v pokoře vůči bližnímu. A když přijde závist či duchovní žárlivost, hned se pokořovat sám před sebou do té doby, než přijde Boží pokoj.


  Musíme být očišťováni, abychom byli účinnými nástroji Božími

  Boží moc se projevuje v naší bezmocnosti. Pokud my prosazujeme naše ego, pak Kristus – Boží všemohoucnost – nemůže působit. Všechno bereme do svých rukou. Řídíme se tím, jak my to vidíme, jak my to cítíme. Něco i uděláme, ale je to s námi jako s parní lokomotivou, která sice funí, jiskry létají na všechny strany, ale jede, i když účinnost je jen 5%. My také tak jedeme. Co má Bůh s námi dělat? Bere nás takové, jací jsme. Ale aby nás Bůh mohl použít, musí nás nejprve očistit, abychom byli účinnými nástroji Božími. Máme být závislými na Bohu, proto se chceme stát dobrovolně Božími otroky. To je pravá svoboda.


  Musíme nazývat hřích hříchem

  VIDEO>>>


  Slovo života – Sk 1,5.8 (16.9. – 30.9.2016)

  „Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země“


  Rozjímání nad Sk 1,5.8

  Tato doba vyžaduje mimořádné hrdinství. Nemůžeme a nesmíme tvořit jednotu s těmi, kdo tvoří jednotu s herezemi, i kdyby to například byli i členové naší vlastní rodiny. Musíme toto rozdělení trpělivě nést, modlit se za ně, ale duchu hereze, který je drží v klamu, se ve falešné pokoře nemůžeme přizpůsobit, to by nebyla láska, ale zrada. Naším příkladem jsou apoštolé, proroci a miliony mučedníků, kteří za Krista snášeli nejen ponižování, ale obětovali za Něj i své životy.


  Skrze kříž se život stává plodným

  Jsou různé formy křížů. Dnes jsou takové, zítra budou jiné. Skrze kříž se náš život stává plodným, jinak bychom shnili v lenosti a marnosti. Za kříž mnohdy neděkujeme, vyhýbáme se mu, ale když začneme děkovat, Pán nám postupně dá radost, že se můžeme už předem zapřít, místo našeho ustavičného reptání či strachu. Máme radost, že můžeme plnit vůli Boží, ona nás nakonec pronikne.


  Reálná situace v církvi

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Pokrovu Přesvaté Bohorodičky

  Na svátek Pokrovu (svátek Ochrany Matky Boží) se čte evangelium o tom, jak Ježíš přišel k Martě a Marii. Marta si stěžovala Ježíšovi, že Marie ji nechala samu obsluhovat a sedla si k Ježíšovým nohám a naslouchala Mu. Ježíš jí odpověděl: „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde.“ (Lk 10,41-42). Můžeme otevřít svou duši slovu: „Jen jednoho je třeba.“ To jediné a potřebné je, abychom měli živého Ježíše, abychom měli spasení a život věčný v Něm, měli živé spojení s Ním, protože On je Cesta, Pravda i Život. On je pravý Bůh, On je jediný Spasitel. V Něm je život věčný. Kdo má Syna Božího, má život věčný, kdo nemá Syna Božího, nemá život věčný. Jen jedno je zapotřebí: MÍT JEŽÍŠE! Všechno ostatní je marnost a lež. Přesvatá Bohorodička je nám příkladem. Celý její život byl koncentrován na Ježíše – ona měla k Němu velmi úzký vztah, tvořila s Ním úplnou duchovní jednotu.


  Panna Maria nás neopustí

  Dnes je opravdu velmi závažná doba. Duchovní atmosféra je otrávená. Těžko se dá rozlišovat. Na scénu vstupují nové a nové démonické síly, které působí skrze lidi mající moc a vliv, a to nejen hmotný, ale i duchovní. Je to skutečné ukřižování tajemného těla Kristova, církve. V této době je právě velmi potřebné být v jednotě s Ježíšem, abychom obstáli a zůstali Mu věrni. A také je potřeba, abychom spolupracovali s milostmi, které nám Bůh dává a Matka Boží zprostředkuje. Jsme jejími duchovními děti. Na ni máme stále upírat svůj pohled. Ona nás neopustí.


  Když uvidím krev, pominu vás (srov. Ex 12,13)

  Připomeňme si událost, když Izraelité měli vyjít z otroctví Egypta a když Hospodin trestal deseti ranami Egypťany. Poslední rána byla nejtěžší. Tehdy vzkázal Mojžíš Božímu lidu, že mají zabít velikonočního beránka, a krví tohoto beránka si mají pomazat veřeje svých domů. A skutečně té osudné, strašné noci, prošel anděl zhoubce celým Egyptem a v domě všech Egypťanů zemřel prvorozený syn, prvorozené zvíře, všechno prvorozené. Boží trest dopadl na Egypt. Izraelité však byli všichni zachováni a uchráněni; nikdo nebyl potrestán. Proč ale? Cožpak ti Izraelité nebyli stejní hříšníci jako Egypťané? Byli stejní hříšníci, ale Bůh se díval jenom na jednu věc – na krev. Kde byla krev, tam byl život, kde krev nebyla, tam dopadl Boží trest.


  Každý prorokuje na úrovni, na které sám stojí

  My skutečně potřebujeme Boží slovo. Nestačí nám jenom litera Písma. Potřebujeme prorocké slovo, které Bůh dává do konkrétní situace. Proto Boží slovo říká: „Usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar proroctví.“ Tedy každý z nás má o něj usilovat. Každý pak prorokuje na té úrovni, na které sám stojí, to znamená podle toho, jakou má zkušenost s Bohem. Pokud stojíš u brány chrámu Božího, prorokuješ z toho místa. Pokud stojíš ve svatyni, prorokuješ ze svatyně. Pokud stojíš ve velesvatyni, potom tvé slovo má největší sílu.


  Duch antikrista v církvi

  VIDEO>>>


  Dnes je těžká situace. Co můžeme dělat?

  Ďábel nás klame a my věříme lži. Dnes působí duch antikrista a mění myšlení do takové míry, že lidé nerozlišují dobro a zlo. Přímo dýcháme tuto atmosféru z televize, hudby, z kontaktu s lidmi, kteří mají ducha světa. Proto je třeba čerpat sílu v modlitbě, v živém společenství, z Božího slova. Ďábel vytváří veřejné mínění, které není na bázi pravdy, ale na bázi lži, a vytváří tlak na každého z nás. Je však třeba, abychom byli moudří a nenechali se manipulovat skrze masmédia. Kristus je ve své církvi ukřižovaný. Vidíme, v jakém stavu je církev. Krvácí. Je to těžká situace. Co můžeme dělat? Máme vědět, že tak to je, vědět, že jsme bezmocní a poctivě pracovat na své spáse, mít tu bolest z toho stavu a znovu a znovu ji na modlitbě dávat Ježíšovi. Potřebujeme také živé společenství a dělat misii. Avšak musíme být sami zakořeněni v Ježíše, a potom teprve Ho můžeme dávat druhým. Potřebujeme hledat, jaká je Boží vůle. Je důležité mít malé skupinky, společenství, a jít za Ježíšem.


  Slovo života – Mt 8,2-3 (25. 9. – 9. 10. 2016)

  „Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: Chci, buď čist. A hned byl očištěn od svého malomocenství.“


  Rozjímání nad Mt 8,2-3

  Malomocný byl vyčleněn ze společnosti zdravých a musel zůstávat na opuštěném místě, aby druhé nenakazil. Takový ubožák se přiblížil k Ježíšovi, padl před Ním na zem a ve velké víře a zároveň důvěře zvolal: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit!“ Do této životní šance setkání s Ježíšem vložil vše! Jaké je tvoje setkání s Ježíšem na modlitbě? Jde o zvykový formalismus, anebo se s vírou a pokorou snažíš o živý kontakt? Každý z nás v sobě nese infekci prvotního hříchu, která progresuje viditelnými i skrytými hříchy, jako je nečistá žádostivost, pýcha, závist či chamtivost po majetku a touha po kariéře... Pokud je člověk duchovně slepý, neuvědomuje si tuto chorobu nakažlivého hříchu v sobě. Uráží se, když mu na ni druhý ukáže, a tím dokáže, že ji má. Lepra – malomocenství – je nemocí těla, hřích je malomocenstvím duše.


  Máme žít ve víře dnes, ne až zítra

  Je třeba stát ve víře, a to živé, i v těch nejmenších maličkostech. V tom je svatost. Vidět tyto maličkosti, přijímat je s vírou a ve víře v nich stát bez reptání na okolnosti, na nepřítele atd. Máme žít ve víře dnes, ne až zítra, i když dnes je zdánlivý klid! Zítřka se nemusíme dožít.


  Trojjediný Bůh není totožný s bohem půlměsíce (21.9.2016)

  Pokud se pravověrného muslima zeptáte, zda tomu tak je či ne, jasně vám odpoví, že jejich bůh není totožný s Bohem křesťanů. Tvrdí to pouze heretičtí teologové, kteří už o této zdánlivé totožnosti vytvořili falešné veřejné mínění v církvi. Muslimský Alláh podle původní tradice uctívání 360 pohanských božstev v Mekce byl pokládán za nejvyššího z nich, proto tedy Alláhu akbar znamená: Alláh je mezi pohanskými bůžky Mekky nejvyšší. Tento pohanský kult boha Měsíce Alláha nakonec na daném území převládl a šířil se mečem a násilím dál.
  Hereze o totožnosti Alláha s naším Trojjediným Bohem má své kořeny v dokumentu II. vatikánského koncilu Nostra aetate. Připomínáme, že tento dokument je protikladem základním principům Bible i křesťanské Tradice a je plně heretický. Odvolávat se na něj je argumentace herezemi, které uměle prosazuje, jako by šlo o pravdy evangelia. Jde však o rouhání a hřích proti Duchu svatému.


  Nová Evropa bez EU (16.9.2016)

  EU ve svých počátcích vznikala jako Evropské hospodářské společenství (EHS) založené na principu ekonomické spolupráce. Nicméně brzy se přetvořilo na společenství politicko-ideologického charakteru, které bez jediného výstřelu zbavilo 27 států nezávislosti, samostatnosti a svobody. Tyto státy již svobodně nerozhodují o své vnitřní a zahraniční politice, ale pod hrozbou sankcí se musí držet ideologické linie diktované Evropskou komisí. Lisabonská smlouva byla a je podvodem a zločinem proti občanům 27 států. Parlamenty jednotlivých států při jednáních o Lisabonské smlouvě měli na stole nesrozumitelný několika set stránkový dokument, který se odkazoval na dalších tisíc stran. Poslanci v podstatě nevěděli, co schvalují, a co z této smlouvy vyplývá pro jejich občany. Dnes však po několika letech fungování EU pod Lisabonskou smlouvou vidíme její ovoce.


  Spasení je jen v Kristu

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! část 27.: Nelze sloužit Bohu i mamonu (15.3.2016)

  Slovo mamon znamená jmění i majetek, zvláště nečestně získaný na úkor bližního. Rovněž označuje úplatek, jímž je umlčován svědek nebo soudce. Ježíš upozorňuje na démonicky zotročující moc mamonu: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ Takže nakonec víra, ve smyslu důvěra, spoléhání na mamon vylučuje víru v Boha. Proto Ježíš staví proti sobě vztah k Bohu a vztah k mamonu a vyzývá k osobnímu rozhodnutí mezi oběma.
  Všechno zde na zemi opustíme, a navíc nevíme den ani hodinu, kdy nás Bůh povolá a kdy zloděj zvaný smrt nám vše ukrade. Pokud jsme ale skladovali poklady v nebi, zůstávají věčně. Moudrostí je denně počítat s koncem, tedy se smrtí a věčností.


  Kristus nám pomáhá nést náš každodenní kříž

  Jistý člověk šel pouští a nesl kříž spolu s Kristem. Na písku zůstaly stopy: jedny toho člověka, ty druhé patřily Pánu Ježíši. Když se téměř na konci cesty dotyčný ohlédl, ke svému překvapení uviděl v písku jen jedny šlépěje. Obrátil se k Pánovi: „Pane, když jsem se vydal následovat Tě, slíbil jsi, že celou cestu půjdeš se mnou. Ale teď vidím, že v těch nejtěžších chvílích mého života se v písku črtaly jen jedny stopy. Jak jsi mne mohl nechat samotného, když jsem Tě nejvíc potřeboval?“
  Ježíš odpověděl: „Nikdy jsem tě nenechal samotného, nikdy. Ty jedny stopy, které jsi viděl, tam zůstaly právě z chvil, kdy jsem nesl tebe i tvůj kříž.“ Tento příklad vyjadřuje hlubokou pravdu.


  Neste břemena jeden druhého

  Naše misie je společné hledání Ježíše, nesení vlastního kříže a jak říká apoštol Pavel: „Neste břemena jeden druhého. Tak naplníte zákon Kristův.“ Pokud tato břemena jeden druhého poneseme, lidé vycítí Boží lásku, která je postavena na živé víře, zapírání sebe sama, nesení kříže a následování Krista. Musíme dát v našem životě vládu Kristu, aby platilo: „Nežiji již já, ale žije ve mně Kristus.“


  Kde je náš domov, naše otčina?

  Čtyřicátý den po svém vzkříšení Ježíš vystupuje do nebe, kde nám rezervuje místo. Je třeba si uvědomit, že nebe je naším domovem, naší otčinou. Ježíš nám rezervoval místo v nebi. Je to naše místo. Nejlepší by bylo, kdybychom šli na to místo hned v hodině smrti, abychom se nemuseli trápit někde v očistci pro naši lhostejnost, vlažnost a slabou víru. Má v nás hořet oheň horlivosti, abychom po smrti byli uchráněni od jiného ohně. Máme také milovat Ježíše, uvědomovat si, co pro nás udělal.


  Slovo života – Mt 7,24-25 (11. 9. – 25. 9. 2016)

  „A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nespadl, neboť měl základy na skále.“


  Rozjímání nad Mt 7,24-25

  Hledáme-li ve svém životě na prvním místě Boží vůli a snažíme se ji realizovat, platí o nás, že jsme podobni rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Dřív nebo později přicházejí vichřice, příval a vody, ale má-li náš dům základy na této skále, nespadne. Problém, proč se často pokoušíme budovat dům na písku, je v tom, že lehce věříme zdánlivým dobrům, které vzbudí náš zájem, nabízejí jakési výhody a vzbuzují dojem jakoby nejideálnějším řešením, které se v konkrétním rozhodování nabízí, je právě tato lákavá varianta. Začít stavět na skále se nám zdá těžké, nevýhodné, často až odpudivé a tak pod tlakem falešného dobra odhazujeme skutečné dobro, anebo si namlouváme, že to naše falešné dobro chce i Bůh.
  Bůh chce s námi budovat náš životní dům na skále. A je na nás, abychom s Ním spolupracovali. Pak budeme skutečně šťastni.


  Boží cesta ke spáse

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! část 26.: Svěcení neděle – vzkříšení Ruska (10.3.2016)

  Bůh ustanovil, že sedmý den má být zasvěcen Jemu. Syn Boží nás vykoupil svou smrtí na kříži a v noci ze soboty na neděli slavně vstal z mrtvých. Neděle je dnem vzkříšení. Sedm týdnů po Kristově vzkříšení, opět v neděli, na apoštoly a na tři tisíce, kteří uvěřili, sestoupil Duch svatý. V tento den – v neděli – se zrodila novozákonní církev. Tento den má celý patřit Bohu. V něm máme čerpat duchovní sílu a požehnání pro nastávající týden. Duchovním programem pro svěcení dne vzkříšení a seslání Ducha svatého je osobně prožívat tato dvě tajemství.
  Pokud křesťané v Rusku začnou světit den vzkříšení, nastane duchovní vzkříšení národa.


  Ježíš je s námi – ale kde jsme my?

  Máme vidět Krista v sobě i ve svém bližním. To však není možné bez zapření sama sebe, především svého myšlení o sobě, různých filosofií, které jsme poznali, či různých svých pohledů, které musí jít stranou, protože vidění Ježíše v sobě je otázkou víry. Ale pozor – zde nejde o žádnou autosugesci. To je realita. Můžeme si několikrát za den jako takový blesk připomenout myšlenku: „Kde tu je Ježíš?“


  Denně máme upřednostňovat Ježíše a Jeho svatou vůli

  Život je opravdu velmi kratinký a pak bude věčnost! Ďábel, svět a starý člověk se snaží udržovat nás v tuposti, spánku a marném plahočení, jen abychom se nemodlili, nepokořovali, vzájemně nepovzbuzovali a usilovně nehledali na prvním místě Boží království. A my se přesto máme denně zapírat a denně upřednostňovat Ježíše a Jeho svatou vůli.


  Buďme muži víry jako Abrahám

  VIDEO>>>


  V problému hledej Ježíše

  Ať přijde jakýkoliv problém v našem životě, první věcí je: Kde je Ježíš? Hledejte Ježíše. A kde je Ježíš? On nám říká: „Já jsem s vámi po všechny dny vašeho života.“ On je s námi, ale my nejsme s Ním, nepočítáme vážně s Ježíšem ve svém životě. To ale neznamená, že když s Ním budeme počítat, že už nebudou žádné problémy. Problémy a kříže budou, avšak spojíme-li se vírou s Ježíšem, potom čím větší bude kříž, tím více nás přiblíží k Ježíšovi.


  Poslušnost víry

  VIDEO>>>


  ČBK a Prague pride /odpověď Patriarchátu/ (30.8.2016)

  Cílem tohoto dokumentu ČBK nebylo pouze veřejné a lživé očernění patriarchátu, ale hlavně šlo o zastrašení katolíků s cílem, aby si nedovolili ani sebemenší veřejný projev proti sodomii a nehájili morální hodnoty ani rodinu a spasitelnou víru v Pána Ježíše Krista!


  Po zaslíbení přichází zkouška a až potom požehnání

  VIDEO>>>


  Ďábel potřebuje odizolovat a pak duchovně zabít

  Ďábel potřebuje odizolovat a pak duchovně zabít. To je jeho program. Má rád uzavřenost do sebe a namlouvá, že je to tichost, pokora a ctnost mlčenlivosti. Jistě, pokud si i sdělíme určité myšlenky, přece jen je třeba vždy volit formu, jak to povědět, aby moje otevřenost nebyla příčinou zranění druhého. Ale tomu se postupně naučíme. Je třeba to dělat ve správném duchu – duchu pokory a lásky. Boží slovo říká, že v pokoře máme jeden druhého pokládat za lepšího sebe.


  Umění padat a umění vstávat

  Pán Ježíš na křížové cestě padal a vstával. To je i pro nás příkladem – umět vstávat je znakem pravdivého sebepoznání, pokorného přijetí sama sebe a klidné a vytrvalé cesty se svým křížem na Golgotu. Každý den máme brát svůj kříž. Než ho ale vezmeme, máme zapřít sama sebe: „Zapři sám sebe, ber svůj kříž (určený tobě) na každý den“ (Lk 9,23).


  Ježíš chce být v tobě. Dej Mu místo!

  Jedno přeji sobě i vám, abychom byli v Boží slávě, a k tomu je podmínkou, abychom ztráceli svou duši pro Ježíše a pro evangelium. Jestliže máme bohatství svých myšlenek, pocitů, starostí, co bylo nebo bude a stále se tím zaobíráme, tak v naší duši není místo pro Ježíše. Není. Je tam místo pro všechno, jenom ne pro Ježíše. Zkuste, až se budete modlit, opravdu se koncentrovat a uvědomit si jednu věc: že Ježíš je tu a vidí mě. Nebo si uvědomit: Uprostřed vás stojí Ten, koho vy neznáte, jak říká Boží slovo. Máme znát Ježíše. „Pane, dej mi tu víru, ať věřím, že jsi tu, že jsi se mnou.“


  Slovo života – Mt 7,15-16 (28. 8. – 11. 9. 2016)

  „Pilně se pak varujte falešných proroků, kteří k vám přicházejí v rouše ovčím, ale uvnitř jsou vlci hltaví. Po jejich ovoci je poznáte. Což sbírají z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?“.


  Rozjímání nad Mt 7,15-16

  Tímto slovem nás Pán Ježíš učí a varuje, že abychom se udrželi na úzké cestě vedoucí do věčného života, máme se nejprve pilně varovat falešného učení, herezí a těch, kdo ho hlásají (heretiků a apostatů). Toto je tedy nejpodstatnější – zachovat pravověrnost a pravdivý vnitřní vztah ke Kristu. Proto apoštol Pavel říká, že kdyby přišel nějaký apoštol, nebo i sám anděl z nebe, a hlásal jiné (tedy falešné) evangelium, ať je proklet (srov. Gal 1,8-9). Známe Boží slovo a známe tradici církve. Máme Bohem dané svědomí. Toto vše nám dává moc i umění rozeznat učení Kristovo od falešného učení současné apostatické hierarchie a teologů. Pán Ježíš totiž navěky ustanovil, že každý, kdo je z Pravdy a z Boha, slyší Jeho hlas a za cizím nepůjde. A kdo není z Boha, Jeho hlas neslyší.


  V základních věcech zůstat Bohu věrným

  VIDEO>>>


  Mým křížem jsou i konkrétní okolnosti a situace

  Nést svůj kříž znamená nejprve identifikovat, co ten kříž konkrétně je. Něco jiného je můj kříž, pokud se týká mé povahy a mé přirozenosti a něco jiného je bratrův kříž. Avšak naším křížem není jen naše povaha, ale i konkrétní okolnosti a situace, v nichž jsme bezmocní. Ať děláme, co děláme, nic nefunguje. Dá se říci: ještě více se zahrabáváme. Pak musí přijít nějaký úder, který si sami zaviníme, anebo nás musí někdo druhý „klepnout“, abychom se nechali z bažiny vytáhnout.


  Žádný projev živé víry není zbytečný

  My máme být co nejvíce v Boží přítomnosti, abychom byli ve vůli Boží a rozhodovali se, mluvili a jednali ne ze sebe, ale z Boha. Toto zůstávání a chození v Bohu je podmíněno naší praktickou vírou. Máme skutečně chodit ve víře jako Abraham a svou víru znovu a znovu oživovat přes všechny zkoušky. Žádný projev živé víry není proto zbytečný a není bez odezvy.


  Zachovej zákon a zákon zachová tebe

  VIDEO>>>


  Co se stane, když člověk zemře?

  Když člověk zemře, tělo zůstane ležet tam, kde je. Pak ho dají do márnice. Ale v tu chvíli, kdy člověk zemře, nastává soukromý soud. A ten čeká každého z nás. Setkáme se tváří v tvář s Kristem. V jednom okamžiku bude promítnut celý náš život, všechny naše skutky, slova, myšlenky, dobré i zlé, jak říká Boží slovo: „Nic není skryto, co nebude odkryto.“ A hned tehdy bude rozhodnuto, co s námi bude. Buď budeme navěky zavrženi v pekle, nebo půjdeme do očistce, anebo půjdeme do nebe. Čili jsou jen tři možnosti.


  Proces evangelizace

  Na jedné straně je potřeba dělat evangelizaci, ale samozřejmě je také potřebné se modlit, aby Pán dal, aby v určitém rytmu mohly probíhat evangelizace, protože vedou k horlivosti a nasazení, a dalo by se povědět, ve svém vyvrcholení k duchovním žním, ale přesto je to jen jako vyjití z Egypta. Potom následuje Červené moře a nastává období pouště, tedy určitých zkoušek, které symbolizují i hadi, kteří štípali Izraelity za reptání, když Bůh čistil jejich srdce. Dále následuje vejití do Kanaánu, ale vidíme, že Boží lid znovu velmi rychle odpadl k pohanským praktikám, jak popisuje kniha Soudců, a vlastně celé dějiny Izraele. Tendence stále se vracet k starému stylu života – k pohanství a s ním spojenému „pěstování“ starého člověka – trvá.
  Přes zlom 2. a 3. tisíciletí jsme se dostali do období dalšího boje. Člověk musí být pronásledován, anebo sám musí tvrdě pronásledovat starého člověka v sobě, aby neuhášel Ducha a aby v nás Kristus mohl žít. A právě zde má velkou cenu bratrské společenství: vzájemně si ukázat na své slabosti, negativa, ale i pozitiva, avšak i k tomu je potřeba najít vhodný čas. Pak je potřeba pokračovat ve společné modlitbě, přijmout Kristův pokoj a právě skrze vzájemné, bratrské napomenutí, získáváme určitou zkušenost a zakoušíme i Ježíšovu blízkost.


  Jeden za všechny, všichni za jednoho

  Čtyři mušketýři byli sice světští, bojovali proti zlu, proti církevníkům a tvořili jednotu, ale jejich heslo má v sobě kus pravdy, když je pojato pravdivě: Jeden za všechny, všichni za jednoho. Ten jeden je Pán Ježíš, protože už za nás za všechny zemřel a v nás všech chce tvořit tuto jednotu.


  Zastav se nad svým životem a uvědom si cenu vykoupení

  Každý hřích, třeba i malý, je zradou, i když v malých věcech. Bůh nám musí opravdu otevřít oči, abychom si uvědomili svůj hřích. Ale zároveň si v tom světle máme uvědomovat i Boží milosrdenství. Hřích je urážkou Boha – Nejvýš svatého, je vzpourou proti Němu. Proč umíráme? Je to trest za hřích Adamův. A proč jsou lidé v pekle? Protože nepočítali s dědičným hříchem, jehož ovocem jsou osobní hříchy, s kterými se nerozešli, protože nekonali pravdivě pokání, a tak odmítli Boží milosrdenství, které nám Bůh dal ve svém Synu: „Odplata za hřích je smrt, ale dar Boží, život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ To je Boží láska – odpuštění hříchů, že Ježíš zaplatil účet smrti za mě, roztrhl dlužní úpis. Stačí, abych se s vírou podíval na Kristův kříž: „Tys zemřel za moje hříchy! Za zlo, které jsem já napáchal. TY! A kdo jsi Ty? Boží Syn! Dávám Ti všechny hříchy. Přijímám Tvé odpuštění, které mi dáváš zdarma, z lásky ke mně a děkuji Ti.“


  Kázání otce patriarchy Eliáše na svátek Nanebevzetí Panny Marie

  Přesvatá Bohorodička byla uchráněna dědičného hříchu pro zásluhy Ježíše Krista. Byla uchráněna i před trestem smrti za hřích. Tedy na ni se nevztahoval onen zákon smrti: Odplata za hřích je smrt. Východní tradice říká, že Přesvatá Bohorodička nezemřela, ale že usnula a že byla vzata do nebe. Boží slovo říká, že svatý prorok Eliáš byl vzat na ohnivém voze do nebe. Také apoštol Pavel v listu Korinťanům a v listu Tesalonickým píše, že ti, kteří se dožijí druhého příchodu Ježíše Krista a zůstanou Mu věrni, budou vzati do nebe, nezakusí smrt, ale budou proměněni. Jestliže toto privilegium se vztahuje na lidi, kteří se dožijí druhého příchodu Ježíše, tím více na Přesvatou Bohorodičku, která je Přečistá, Neposkvrněná, která se v celém svém životě nedopustila žádného hříchu. Proto byla vzata s duší i se svým oslaveným tělem do Boží slávy. A my dnes prožíváme radost z toho, že ona je u svého Syna, vidí Jeho slávu a přimlouvá se za nás, pomáhá nám, abychom se tam i my dostali.


  Slovo života – Mt 7,13-14 (14. 8. – 28. 8. 2016)

  „Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.“


  Rozjímání nad Mt 7,13-14

  Ježíš mluví o těsné bráně a úzké cestě, která vede k životu. Tou těsnou branou jsou Kristova přikázání lásky a tou úzkou cestou je Kristův kříž a Jeho smrt, kterou se vchází do věčného života. Širokou cestou, která vede do záhuby, je cesta egoismu, morální nevázanosti, podvodu a lži, která je mnohdy spojena s démonskými praktikami věštění, magie či spiritismu, de facto uctíváním zla a démonů. Tato cesta vede do věčného zahynutí.
  Polož si otázku: Kterou cestou jdu já? Širokou cestou hříchu, anebo úzkou cestou následování Krista? Pravá moudrost počítá s koncem, se smrtí a s věčností. Hlupák je duchovně slepý a zapomíná na smrt a věčnost.


  Peklo je reálné

  Ano, peklo je reálné nebezpečí, které se týká každého. Ale je tady Ježíš, který přišel, aby nás od pekla zachránil. Proto strach před peklem má být pro nás silným impulsem k pravdivému pokání, abychom zachránili svou duši. V čase našeho pozemského života je Bůh nekonečně milosrdný a dobrý, ale po smrti je spravedlivý. Zde je milosrdný, ale pokud jeho milosrdenství odmítáme, po smrti se odsuzujeme na věčnost bez Něj. Pak nás už čeká jenom spravedlnost. Když zde na zemi Bůh dopouští tresty, je to z lásky, abychom nešli do pekla. Písmo svaté říká, že do pekla půjdou ti, kteří tam chtějí jít a do nebe půjdou také jen ti, kteří tam chtějí jít, čili každý sám je zodpovědný za své věčné zahynutí. Proto musíme vzít Boží milost, kterou nám Bůh dává – skrze víru. „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (J 3,16) Tedy jde o to, abychom nezahynuli, ale měli život věčný!


  Problém naší povahy

  Každý z nás má ve své povaze naprogramováno, že je mu přirozené konat dobré věci, ale zároveň je v této povaze určitá duchovní otrava, konkrétní forma pýchy, jakási slepota, negativní způsoby, které to pozitivní v naší povaze prakticky ničí. A toto je u každého člověka, jen to má u každého jiný odstín. Tedy za určitými přirozenými dary, je skryta otrava hříchu, kterou jsme zdědili po Adamovi. U každého má jinou formu. Je zde zakuklený starý člověk, který sleduje jedno: Nechce dovolit konat pokání, nechce nazývat pravými jmény otravu v nás, to negativní, a pokud se toho někdo jen dotkne, už je oheň na střeše. Starý člověk má úžasně vybudovaný obranný systém. Dovede dokonce vyciťovat, podezírat, až přehánět, jen aby se někdo nedotkl jeho osůbky.


  Výzva k pokání pro Polsko (6.8.2016)

  Vážení členové polské vlády a polského episkopátu!
  V dějinách Evropy i církve Polský národ vykonal mnoho dobra. Nebýt statečnosti Jana Sobieského, Evropa by už byla muslimská.
  Ve dnech 26.-31. 7. 2016 bylo v Krakově celosvětové setkání mládeže s Františkem. Hned první den byl katolický svět šokován zprávou o rituální vraždě 85letého francouzského kněze přímo při bohoslužbě. František se této tragedie dotkl jen alibisticky, a v zápětí agitoval polskou vládu, aby se otevřela islamizaci přijímáním muslimských „imigrantů“.
  A co je nejhorší: Jan Pavel II. svolal setkání v Assisi (1986) s pohanskými leadery, s nimi se modlil a gestem dal najevo, že křesťanství a pohanství jsou rovnocenné cesty ke spáse, a to je hereze maxima! Kanonizovat heretika znamená sebevraždu církve, protože je tím zároveň kanonizována i cesta apostaze! Jediným řešení je pokání.


  Naše vlast je v nebi

  Cílem našeho života je, abychom byli spojeni s Bohem a v tomto spojení zůstali celou věčnost. Věčný život začíná už zde na zemi, kde nás Bůh postavil do zkoušky. Ta zkouška je pro každého časově jiná. Žijeme v různých dobách na různých místech, každý z nás má přesně určený počet let a potom přijde konec naší životní pouti. Těch několik desítek let uběhne velmi rychle, a navíc jsou většinou spojeny s trápením, zklamáním... Život na zemi je ustavičným plahočením. Naše vlast je v nebi. Zde jsme jenom poutníci a nevíme dne ani hodiny. Je třeba, abychom opravdu pamatovali na věčnost. Pravé štěstí spočívá v tom, že člověk má čisté srdce, v kterém přebývá Bůh.


  Katolická mládež podvedena! (3.8.2016)

  Na Světových dnech mládeže v Krakově pseudopapež Bergoglio nečestně a cynicky podvedl katolickou mládež. V pěti homiliích ji uchvátil bezprostředností, zdánlivou prostotou a zájmem o mladé lidi. Kázání byla místy až charismatická a působil skrze ně duch. Ale jaký? Tohoto ducha mladý, nezkušený křesťan těžko rozliší, tím spíše, že Bergoglio mladým neustále opakoval, že je Bůh „fanaticky“ miluje takové, jací jsou... bez pokání, bez rozejití se s hříchem, bez pravověrného učení. Nezdůraznil jim ani minimální morální principy, bez nichž je ale křesťanství mrtvé. Zároveň tím, že si Bergoglio v Krakově získal důvěru mládeže, dosáhl toho, že přijala jeho ideologii a názory, které jsou v pravdě antikristovské a satanské.


  Kritika Františka na světovém setkání mládeže (2.8.2016)

  Dne 26. 7. 2016, v den započetí celosvětového setkání mládeže, vešli dva islamisté ve Francii do chrámu a při bohoslužbě brutálně podřezali hrdlo 85letému knězi. Ke zločinu se přihlásil IS.
  Ve dnech 26.-31. 7. 2016 proběhlo v Krakově setkání mládeže s Františkem. Téměř v každém kázání pro mládež manipulačním způsobem připomněl, že je třeba přijímat islámské imigranty.
  Cestou z návštěvy Polska 31. 7. 2016 František absurdně reagoval na brutální vraždu 85letého kněze, k níž se přihlásil IS.
  Citace Františka: „Nelíbí se mi, když se mluví o islamistickém násilí.“
  Odpověď: Ale vraždění kněží a věřících islamisty se Františkovi asi líbí. Jak to, že reaguje na brutální zavraždění svého kněze tak scestným a cynickým způsobem? Jak to, že se nedožaduje spravedlivého potrestání islamistů a nevaruje před nimi veřejnost? Místo toho je navzdory všem krvavým teroristickým útokům a zločinům vytrvale hájí a absurdně vyzývá veřejnost, aby nespojovala islám s násilím! Tak může reagovat jen největší zrádce a cynik.
  Položme otázku: Kdo je František a co jako prioritu prosazuje? Je to Kristovo evangelium? Je to kázání pokání a obrácení? Ukazuje na rafinovanost hříchu a potřebu pravdivého pokání? Podává vyzkoušené prostředky vyplývající z evangelia, učení svatých otců a hrdinství mučedníků? Vytyčuje bezpečnou cestu ke spáse? Ne! Jeho kázání byla jen profesionálním podvodem k oklamání mládeže, k vzbuzení si sympatií ke své osobě, aby se jím prosazovaná apostaze brala jako norma. Homosexualismus, islamizace, multi-kulti i falešná cesta s oslnivými frázemi bez pravdivého pokání vede do záhuby.


  Odpověď na hereze patriarchy Kirilla (4.8.2016)

  Citace p. Kirilla: „Obracím se ke všem – i k pravoslavným i k muslimům: žijte v míru..., protože jestliže lidé věří v Boha, nemohou kolem sebe rozsévat zlo, a tím víc nemohou nenávidět jeden druhého.
  Odpověď: Výzva zní sice pěkně, ale Kirill zde nepřímo tvrdí, že muslimové i křesťané věří v téhož Boha, a to je hereze. Nebeský Otec dal svého Jednorozeného Syna, ale muslimové řežou lidem hrdla za to, že Ježíše Krista přijali. Tedy křesťanský Bůh lásky – Otec – není totožný s Alláhem, který si žádá rituální oběti kafírů – křesťanů a nevěřících.
  Kirill lže a dopouští se hereze proti Bibli i proti svaté Tradici.


  Pochod za Ježíše, rodinu a morální hodnoty v ČR /Veřejná výzva/ (3.8.2016)

  Pochod za Ježiša, rodinu a morálne hodnoty na Slovensku /Verejná výzva/ (3.8.2016)

  Vážení biskupové, kněží, katolíci, křesťané a lidé dobré vůle!
  Na 13. 8. 2016 je naplánován gay pride v Praze, kterému předchází týdenní tzv. festival. Zablokovat tento gay pride je z několika důvodů nerealizovatelné. To ale neznamená, že křesťané v Česku a na Moravě mají spát a nic jako protiváhu nedělat. Konkrétně navrhujeme v sobotu 20. 8. 2016 v 15:00 provést v Praze na stejné trase, kudy projde gay pride, pochod za Ježíše, rodinu a morální hodnoty. Všem farářům, katolickým i protestantským, navrhujeme, aby další den, to je v neděli 21. 8. 2016, učinili podobný pochod v každé farnosti, nejlépe po skončení bohoslužeb anebo v optimálním čase, který k tomu určí.
  Kéž si český národ vezme příklad z pravoslavných věřících na Ukrajině. Pravoslavná hierarchie všechny věřící vyzvala, aby se křížového pochodu míru zúčastnili! Co učiní hierarchie v Česku? Bude blokovat, anebo iniciovat?


  Co nebe dělá nebem

  Ale to nejhlavnější, co nebe dělá nebem je, že máme Boha, spojení s Ním, které nikdy neskončí, tedy máme účast na Božím životě. My, kteří jsme přijali Krista, máme už zde na zemi život věčný. Podstata věčného života spočívá v tom, že jsme přijali Boží přirozenost, stáváme se spoludědici Božího království. Byli jsme doslova naroubováni na Krista. Působí v nás stejný Duch jako v Kristu. Jsme na bojišti, kde jsme každý den vystaveni tlakům, které se snaží tento poklad v nás sebrat. Musíme vírou oživovat to, co nám bylo dáno.


  Slovo života – Mt 7,12 (31. 7. – 14. 8. 2016)

  „Proto všechno, co byste chtěli, aby vám lidé činili, tak čiňte i vy jim, to je zajisté zákon i proroci.“


  Rozjímání nad Mt 7,12

  Dědičný hřích naprogramoval do duše schizofrenii a člověk má proto dvojí míru. K sobě jsme nekritičtí, své projevy egoismu si nechceme přiznat ani je vidět, ale u druhých egoismus velmi citlivě vnímáme, kritizujeme, až nenávidíme. Máme zvláštní nároky – chceme, aby lidé respektovali naši vůli a schvalovali všechno, co děláme, aby viděli naše problémy, a dokonce si domysleli, co mají pro nás udělat, abychom se ani nemuseli pokořovat a prosit je o to, a když nejednají podle našich představ, urážíme se. Chceme, aby nám dávali mimořádné výhody, ale když oni chtějí maličkost po nás, nechceme jim vyhovět, posuzujeme je, že nás využívají a manipulují s námi, anebo jim aspoň dáme pocítit, jak to pro nás bylo namáhavé, co jsme pro ně udělali a jak si nás teď za to mají vážit. Za dobro, které nám prokazují, nejsme schopni ani poděkovat, bereme to jako samozřejmost. Toto je znak duchovní slepoty a projev nespravedlnosti, který ve svých myšlenkových stereotypech nevnímáme. Je to ovoce dědičného hříchu.


  Koho mám nejvíce milovat?

  Bůh mi získal nebe – pro mě ho připravil. Stal se kvůli mně člověkem. Ponížil se až na smrt. Prolil za mě svou krev a vykoupil mě. Koho mám více milovat? On mi dal existenci skrze mé rodiče, ale mým Otcem je On. On mě miluje více než já sám sebe, více než kdokoliv jiný. Je třeba, abychom alespoň jednu minutu za den skutečně milovali Boha. Aspoň teď, tuto minutu Tě, Pane, miluji celým srdcem – Tebe dávám na první místo ve svém životě. Dej Mu všechno a řekni: „Důvěřuji Ti, Ježíši!“ anebo „Miluji Tě, Pane.“


  Bůh chce mír na Donbasu! (27. 7. 2016)

  Vážený pane prezidente,
  vážení ministři, vážení poslanci parlamentu!
  V tyto hodiny desetitisíce občanů Ukrajiny přicházejí jako poutníci do Kyjeva na svátek sv. Vladimíra, aby prosili Boha za mír na Donbasu. Je to apelem i na vás, abyste tento mír pro ukrajinský národ zprostředkovali. Pokud by skrze Ukrajinu nastala válka USA s Ruskem, nebude už rozhodující, kdo bude vítězem a kdo prohraje, každopádně to bude holocaust ukrajinského národa! Zodpovědnost dopadá na Vás, pane prezidente, i na každého jednotlivého člena ukrajinské vlády! Byzantský patriarchát jménem Trojjediného Boha, za všechny lidi dobré vůle Ukrajiny a zvláště za poutníky krestného mírového chodu, vás prosí: Zastavte válku na Donbasu!


  Boj o Rusko (25. 7. 2016)

  Vážený pane prezidente, nepostavíte-li na první místo v soukromém i veřejném životě Ježíše Krista jako svatý Vladimír, ruský národ nezachráníte. Je šokujícím, že Vy v tyto dny konáte pravý opak. Podepsal jste tzv. antiteroristické zákony. Vážený pane prezidente, chápeme Vaši bezmocnost, zdědil jste Rusko už v téměř okupovaném stavu – jak ideologicky, tak ekonomicky. Současná demokracie slouží nepříteli k vybudování struktur NWO. Řešení je jen jedno: návrat ruského národa ke Kristu a k Jeho zákonům. Bez obrácení a pokání nemůže ruský národ v této válce o své území a o svou věčnou spásu obstát. Pokud nezrušíte tyto dva a rovněž i jiné zločinné zákony, které prosadily lobbyistické kruhy NWO, vše prohrajete!


  Žaloba na Barnevern (20. 7. 2016)

  Byzantský katolický patriarchát se obrací k Mezinárodnímu trestnímu soudu s cílem pohnání k trestní odpovědnosti před Mezinárodní trestní soud vedoucí činitele Barnevernu či jiné osoby, které určí prokurátor Mezinárodního trestního soudu, za zločiny proti lidskosti a genocidu spáchanou na území Norska, počínaje rokem 1990 až doposud, na něž se vztahují články 5, 6, 7 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Barnevern je de facto samostatný fašistický stát v Norsku lovící děti. Má své vlastní zákony, nemusí se zodpovídat norské vládě, norskému králi, norským soudům, ba dokonce ani OSN. Apelujeme na církevní vedení Vatikánu, rovněž na vedení pravoslavných patriarchátů i na vedení protestantských denominací, ale i na různé občanské organizace a jedince, aby zasílali žaloby na Barnevern podle našeho příkladu.


  Pozdrav poutníkům do Kyjeva (26.7.2016)

  Drazí poutníci „křížového“ procesí do Kyjeva, náš duchovní boj není proti tělu a krvi, ale, jak říká Písmo, je to boj proti démonským silám, které vykonávají svou světovládu v ovzduší (Ef 6,12). Tyto duchovní síly zla nemohou být přemoženy tanky ani raketami, ale jsou přemoženy duchovními zbraněmi, kterými jste se vyzbrojili vy – je to pokání, odpuštění, modlitba a úsilí o pravdivý mír s Bohem i mezi sebou. Bůh v této době hledá hrdiny, kteří se nebojí zastrašování. Těmi hrdiny jste se stali vy! S vírou jste vyšli „křížovým“ procesím do srdce Ukrajiny, kde sv. Vladimír pokřtil Kyjevskou Rus a kde jsou dodnes v Kyjevo-pečerské lávře neporušená těla mnohých svatých. Vytrvejte v duchu pokání a horlivé modlitby i po ukončení „křížového“ procesí. Bůh vzkřísí Ukrajinu!


  Vize obnovy křesťanství na Ukrajině a v Rusku

  Bylo by potřebné, aby se kněží rozhodli dávat Bohu a své duši necelé dva dny v týdnu a trávit čas na modlitbách a nad Božím slovem. Nastalo by duchovní vzkříšení.
  Lidé hledají, ale křesťanství je v totální krizi. Slavní teologové, slavní filosofové odvedli od podstaty a mají na svědomí duchovní hrob. Je třeba dát lidem živého Ježíše. Je třeba na Něho ukázat. Je třeba ukázat na cestu a prostředky, a tím je bratrské společenství, pravdivé bratrstvo. Z něho budou vyrůstat učitelé a mučedníci, apologeti. A tento úkol Bůh staví před nás. Kde nás Bůh postaví, to už je Jeho záležitost, důležité je, abychom byli spolu v jednotě, aby On byl uprostřed nás.


  Strategie duchovní války (20. 7. 2016)

  Probíhá duchovní a psychologická válka. Nejdůležitější vojenskou silou v této psychologické válce jsou mozky, které vymýšlejí technologie, jak využít princip dědičného hříchu v duši. Porušená přirozenost – starý člověk v nás – miluje lež. Jeho hlavním programem je sebevražda. Síla sebeklamu je tak velká, že nakonec člověk jde do pekla ve svém vlastním zájmu. Vše funguje na principu oklamání, proto se v tomto duchovním boji může orientovat jen ten, kdo má Ducha pravdy.
  V boji proti satanské ideologii s duchem antikrista musí každý počítat s pronásledováním či dokonce s mučednickou smrtí. Je třeba zůstat své Cestě – Ježíšovi – věrný, až na smrt či až do smrti. Smrt pro tebe bude jen mostem, přechodem do věčného štěstí, kde není pláče ani žalu ani bolesti a nářku (Zj 21,4), jen věčné štěstí s Bohem a v Bohu, se svatými a spravedlivými.


  Čím tvrdší boj – tím více třeba pokory a odevzdanosti Pánu Ježíši

  Pán nám ukazuje, že čím tvrdší a hlubší je boj – tím více je třeba pokory a odevzdanosti Pánu Ježíši, tím více musíme vycházet ze sebe! Zde už nelze ani hájit Boží pravdu a spravedlnost něčím dobrým a lidským. Zde platí jen jedno: přijímat kříž a vcházet do smrti, ale s Kristem skrze Pannu Marii. Toto je cesta – cesta smrti ke vzkříšení.


  Máme být závislí jen na Ježíši

  Pán nás často vychovává, abychom na ničem nelpěli, na žádné formě, na žádné představě, byli úplně chudí duchem a usilovali jen o jedno – o Něho samého, aby nám Ho nic nenahradilo a v ničem abychom neměli hluboké uspokojení jedině v Něm, který nás od věčnosti miloval a kvůli nám se ponížil až k smrti a to k smrti kříže.


  Kázání otce patriarchy Eliáše na svátek proroka Eliáše

  Duch prorocký je velmi potřebný k vedení Božího lidu. Největším z proroků Starého zákona je prorok Eliáš. Novozákonní prorok Jan Křtitel vlastně přijal ducha proroka Eliáše. Ježíš se o tom několikrát zmiňuje v evangeliu, když mluví o Janu Křtiteli, že on je ten Eliáš, který měl přijít. Pokud se člověk opravdu otevře Boží pravdě, obrátí se, upřímně činí pokání, nechodí v irealitě, ale v realitě a nazývá hřích hříchem, zlo zlem, dobro dobrem, pravdu pravdou a lež lží, pak Duch Boží skrze takového pravdivého člověka může působit.
  Co znamená prorokovat a co znamená být prorokem? Prorokovat může i malé dítě; Bůh si ho může také použít k určitému konkrétnímu prorockému slovu, avšak prorokem je ten, kdo staví do světla lež, která vede k neštěstí zde na zemi i ve věčnosti, a za toto slovo pravdy, které vnáší život, je pronásledovaný a nenáviděný. Prorok je svědek pravdy. Ukazuje na podstatu Božího slova, protože má Božího Ducha a v Boží síle stojí v pravdě a necouvne z ní. Opravdu, v národě musí být prorocký hlas. Boží slovo říká, že když národ nemá proroky, hyne. Prorok Boží hájí otčinu, která je věčná – věčný život.


  Archimandrita Metoděj z Athosu pod anathemou (16. 7. 2016)

  Po skončení Krétského lžisněmu pět mnichů srbského monastýru Chilandar na Athosu vystoupilo s oprávněným protestem.
  Citace z prohlášení mnichů: „Na krétském lžisněmu byl ekumenismus ‚přijat‘ jako učení pravoslavné církve...“
  Odpověď: Ekumenismus odmítá ortodoxii a pravdivé pokání, bez nichž není jednota v Kristu (srov. J 17,20-21), je zradou Krista – duchovní sebevraždou. Vytvářet ekumenismus s Vatikánem v současné době znamená přijmout všechny jeho hereze.
  Citace z prohlášení mnichů: „...v důsledku toho nemůžeme přicházet na liturgie a přistupovat k přijímání tam, kde je zmiňován arciheretik Bartoloměj, který tuto herezi prosadil.“
  Odpověď: Takový postoj pravověrnosti by měl mít každý pravoslavný mnich, kněz, biskup a věřící.
  5.července 2016 archimandrita Metoděj uvalil na mnichy nespravedlivé tresty. Do neděle 10. července museli opustit monastýr Chilandar. Jsou zbaveni řeckého občanství a jejich jména vymazali z monachologionu.
  Pro gesto zrady víry a jednoty s herezemi zveřejňujeme tímto dle Gal 1,8-9 anathemu na archimandritu monastýra Chilandar, Metoděje. Pokud dotyčný nebude konat pokání a zemře v nekajícnosti, bude věčně zavržen.


  Motivace k prorocké modlitbě 2. část

  VIDEO>>>


  Žádost o navrácení baziliky Hagia Sofia (17. 7. 2016)

  Vážený pane prezidente,
  vážení představitelé turecké vlády,
  obracíme se na vás s žádostí, aby historická bazilika Hagia Sofia byla opět navrácena pravoslavným křesťanům k slavení bohoslužeb.
  V případě, že jménem tureckého státu odmítnete vrátit historický chrám Hagia Sofia křesťanům, navrhujeme jako částečnou satisfakci, aby mešita v Moskvě byla přebudována v pravoslavný chrám a mešita v Římě v katolický chrám.


  Abraham cele důvěřoval Bohu

  VIDEO>>>


  Vyhlášení anathemy na „patriarchu“ Bartoloměje (12. 7. 2016)

  Byzantský katolický (vselenský) patriarchát v autoritě apoštolské a prorocké, ve jménu Trojjediného Boha, Otce i Syna i Ducha svatého, tímto na základě Gal 1,8-9 vyhlašuje Boží anathemu na patriarchu Bartoloměje.
  Důvod:
  Inicioval a potvrdil lžisněm na Krétě. Na lžisněmu potvrdil heretický dokument „Misie pravoslavné církve v současném světě“.
  Anathemizovaný již úřad zastává nezákonně a všechno, co koná, koná neplatně! Věřící ho nesmí poslouchat, jinak na sebe rovněž stahují prokletí!


  Reformovat máme nejprve sebe

  Kárat a chtít odstraňovat chyby druhého nejde bez milosti. Patřičnou milost získám tím, že začnu od sebe. Získám ji pro sebe i pro mého bližního. Když budu chtít začít napravovat bratra, tak úmysl je sice dobrý, ale jestli skrze mé vnitřní utrpení nezískám milost pro něho, tak se nic nehne, ba naopak starý člověk v jeho duši způsobí hluboké alergie, odpory a zranění, které se budou ventilovat v určitých situacích, rozhovorech a budou ničit Ježíšovo dílo.


  V Božím světle uvidíme světlo (Ž 36)

  My máme v Bohu poznávat určitá tajemství. Tajemství dobra i zla, tajemství celé historie lidstva i duchovního boje s démony, tajemství Boží lásky, Boží velikosti a jiná tajemství, která budeme poznávat v Božím světle v nebi. Zde vidíme jen jako v zrcadle (1Kor 13, 12), matně, ale tam budeme vidět Boha i pravdu tváří v tvář. Skrze poznání člověk získává určité štěstí, určitou náplň. V nebi bude poznávání pravd stále hlubší a hlubší.


  Slovo života – Mt 7,7 (17. 7. – 31. 7. 2016)

  „Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.“


  Rozjímání nad Mt 7,7

  Máme především prosit o dar pokání, aby se nám otevřely oči, ne o hmotné či časné dobro. Máme prosit, abychom chápali evangelium Kristovo, abychom Ježíše milovali a toužili být v modlitbě s Ním. Ti, kteří nejsou ženatí či vdané, by měli také prosit o touhu a sílu žít zasvěceným životem v čistotě, poslušnosti a v chudobě – z lásky ke Kristu a pro spásu duší.


  Papež František: „Rozcházím se už navždy se světovou elitou!“

  Já, František I., hlava katolické církve, se tímto dopisem obracím na vás, představitelé OSN, EU, USA, světových zednářů a bankéřů, neboť za svého života jsem s vámi se všemi tvořil jednotu v duchu antikrista a sloužil vašim satanským ideám.
  Já, kající František, vás upřímně vyzývám: ZASTAVTE TUTO SEBEDESTRUKCI LIDSTVA končící ve věčném zavržení, kterou jsme společně rozpoutali.
  Zapřísahám vás, odřekněte se svého zednářského zasvěcení, odřekněte se ďábla a odevzdejte svůj život Ježíši Kristu, který i za vás umíral na Golgotském kříži! Čiňte pokání a zastavte vaše plány satanizace a genocidy lidstva na tzv. zlatou miliardu.


  Papež František: Výzva k pokání a můj příklad

  Ježíšova první výzva zněla: „Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ (Mk 1,15) a na jiném místě Ježíš říká: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3) Pokání musí konat každý křesťan bez výjimky. A to ne jen jedenkrát v životě, ale celý život. Kdykoliv člověk uhne z pravé cesty, kterou je Kristus, a dopustí se osobního hříchu, hned se má krokem pokání vrátit do světla Kristovy nauky a od hříchu se oddělit.


  Za každou cenu chci získat věčný život

  Musíme mít ve svém životě motivaci, cíl, vizi. Našim cílem není dlouhý život, ale věčný život. Máme mít stále na zřeteli nebe – svou opravdovou vlast, vidět před sebou tu realitu věčného štěstí.
  Právě myšlenka na věčnou odměnu, na nebe vedla stovky a tisíce misionářů, aby zachraňovali nesmrtelné duše. Měli touhu, aby nejenom oni sami získali věnec odměny, věčné štěstí, ale aby ten věnec získalo co nejvíce duší. Toto je čistá láska, to je ten pravý duch horlivosti a misií – zachránit co nejvíce duší pro nebe.


  S vírou přijímat vše, co Bůh dopustí

  Když Job reptal, Bůh mu řekl: „Kde jsi byl, když jsem kladl základy zemi a vesmíru?“ Naše poznání je velmi omezené! Nesmíme reptat, ale v pokoře a s vírou přijímat vše, co Bůh dopustí. Pak nám Bůh dá světlo a bude odhalovat jedno tajemství dobra a zla za druhým, jak v životě – tedy v praxi, tak i v Písmu svatém a skrze pokoru a vydanost (lásku) bude nás On sám vyučovat a otvírat naše oči.


  V krizi se stačí jen dívat vzhůru

  Nikdy nezapomínejme na to podstatné: Milovat Boha nade všechno, tedy i nad své ego! Milovat znamená umírat! Láska je ukřižovaná! A v krizi se stačí jen dívat vzhůru a uvědomovat si, že Bůh mě nyní vidí, že nyní přijímám tuto bolest. A také si vzpomenu na smrt fyzickou. Jednou přijde a pak už bude pozdě! Teď – dnes je ještě čas k pokání, k horlivosti.


  OSN zavádí novodobé gestapo (5. 7. 2016)

  Citace zprávy: „30. června 2016 Rada OSN pro lidská práva odsouhlasila vytvoření funkce odborníka na vyšetřování násilí a diskriminace ve vztahu k představitelům LGBT a schválila tomu odpovídající rezoluci.“
  Odpověď: Touto tzv. rezolucí se jednotlivé státy dostávají pod tvrdou diktaturu mechanismu, který zavede nadvládu LGBT „elity“ nad jednotlivými národy. „Funkce odborníka“ – novodobého gestapa – bude nástrojem k likvidaci všech morálních a nepohodlných lidí.
  Národy lidstva se dnes musí postavit proti OSN, která neslouží Bohu a národům, ale satanu (ďáblu). „Ďábel je lhář a vrah.“ (J 8,44) OSN musí být jako afunkční spravedlivě souzena za své amorální programy a zločinné úmluvy a rozpuštěna!


  Reakce na veřejný dopis pseudopapeži Františkovi (3. 7. 2016)

  Vážený ex-patriarcho Bartoloměji, dne 29. 6. 2016 jste poslal veřejný dopis pseudopapeži Františkovi, proto veřejně reagujeme na Vaše pokrytecké „poselství“.
  Obrátil jste se na pseudopapeže s prosbou o modlitbu za plodné výsledky všepravoslavného sněmu. Ovocem modlitby Františka je přijetí na sněmu heretického dokumentu, který ve skutečnosti prosazuje homosexualismus do církve. Nazývá to ale vznešeně „odstraněním diskriminace“. Tato manipulace je zločinem proti Bohu a výsměchem evangeliu i celé křesťanské Tradici! V heretickém dokumentu je prosazeno i „odstranění fanatismu“, což znamená, že kdo nepřijme současné hereze a synkretismus, které hlásá katolická církev, bude ocejchován jako náboženský fanatik a trestán. Rovněž v dokument zavádí oficiálně tzv. „internáboženský dialog“, který znamená podřízení křesťanství pohanským kultům, a tím jeho faktickou likvidaci. Dále tvrdí herezi, že jedna religie (křesťanství) nesmí dominovat nad jinými (pohanskými kulty). To jsou hříchy proti Duchu svatému, za které dopadá Boží anathema na Vás i na ex-patriarchu Kirilla, kteří nesete zodpovědnost za tento heretický dokument i jeho propagaci!


  Plány USA a Vatikánu s Ukrajinou (30. 6. 2016)

  Velvyslanec USA je zavázán programem zahraniční politiky Ameriky, která vytýčila jako svou prioritu prosazování homosexualismu v každé zemi. A tento člověk se o S. Ševčukovi vyjadřuje, že právě on na něj za tři roky zapůsobil nejvíce. Co to znamená? Znamená to, že má stejného ducha a jednotu v zájmech. Ševčuk bude poslušným nástrojem Ameriky v realizaci amerických technologií, které prosazují homosexualismus. Co se týče kard. Huzara a Gudziaka, občanů USA, provedli už v této linii „revoluci důstojnosti“ (prosazení homosexualismu). Splnili svůj úkol. Rovněž pseudopapež František, který líbá nohy muslimům a transsexuálům, je spolu s těmito třemi církevními hierarchy v ideologické jednotě, navíc je jejich nejvyšším představeným.


  Slovo života – Mt 7,6 (3. 7. – 17. 7. 2016)

  „Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.“


  Rozjímání nad Mt 7,6

  Co se myslí slovem svaté a co slovem perla? Především má Pán Ježíš na mysli své slovo a Boží tajemství. Naší Perlou je Kristus a Jeho evangelium.
  Kdo jsou to psi? Především to jsou církevní farizeové, ale také všichni ti lidé, kteří momentálně nemají dobrý úmysl, ale vědomě se staví proti Kristovu Duchu. V knize Zjevení se píše: „Vně pak budou psi a čarodějníci a smilníci a vrazi a modláři, i každý, kdo miluje a činí lež.“ (Zj 22,15)
  Kdo jsou to svině? Jsou to lidé vědomě oddáni hříšným vášním (homosexuálové, pedofilové, transsexuálové, smilníci, cizoložníci...), kteří drze vystupují proti evangeliu Kristovu (Božím zákonům) a nechtějí ze svého otroctví hříchu činit pokání.
  Pán Ježíš hlásal evangelium chudým a hříšníkům toužícím po odpuštění. Ale zpravidla pomíjel církevníky a pyšné lidi, kteří měli světskou moc. Farizeům a saduceům otevřeně řekl, že jsou hadi a s Herodem nepromluvil ani slovo.


  Je patriarcha Kirill duchovní schizofrenik, anebo vědomě podvádí veřejnost? (30. 6. 2016)

  Papež František 26. 6. 2016 prohlásil, že církev musí LGBT poprosit o odpuštění za to, jaký měla vůči nim postoj. Na vyhlášení papeže Františka reagovala ruská pravoslavná církev.
  Citace tiskové služby patriarchy Kirilla: „Podle našeho názoru, je to dosti divná výzva. Od nás nic takového neuslyšíte. Hřích nazýváme hříchem a hříšníky vyzýváme k pokání. V pravoslavné církvi jiný přístup být nemůže. Člověk si musí uvědomit svůj hřích, a ne se přikrývat jakýmisi všeobecnými lidskými hodnotami“.
  Odpověď: Toto vyjádření tiskové služby patriarchátu je plně pravoslavné i katolické. Tak musí odpovědět každý křesťan, pokud přijal Krista a respektuje Boží přikázání. Problém je ale v tom, že v pondělí dne 20. 6. 2016 byl přijat na Všepravoslavném sněmu na Krétě dokument, kterým pravoslavná církev pod rouškou odstranění diskriminace homosexualismus de facto schválila.


  V nás je infekce dědičného hříchu

  V nás je duchovní systém, duchovní infekce dědičného hříchu, neposlušnosti a vzpoury. Je to starý člověk, kamenné srdce, neboli továrna na hřích, která automaticky pracuje. My ji máme zastavovat. Je to neustálý boj. Musím vědět, že ve mně je. Jakmile se dostanu do těžší situace, hned se starý člověk projeví pýchou, sebeláskou, sebelítostí, závistí. Oheň Boží má toto vše paralyzovat. Boj začíná až tehdy, kdy přijímáme Ježíše, nové srdce a nového Ducha.


  Papežovo „milosrdenství“ má na svědomí nejtěžší tyranii lidstva (28. 6. 2016)

  Pseudopapež František při příležitosti návštěvy Arménie v neděli 26. 6. 2016 řekl: „Římskokatolická církev by se měla omluvit homosexuálům za to, jak se k nim chovala“. Odpověď: Římskokatolická církev by se měla omluvit na prvním místě Bohu a dělat pokání z toho, že nenazývá hřích hříchem, že hlásá hereze, které popírají podstatu církve, a synkretismus, který místo úcty k pravému Bohu hlásá úctu k pohanským náboženstvím a jejich démonům (Nostra aetate, 1965). Touto zradou víry stáhla na křesťanské národy prokletí, jehož důsledkem je invaze homosexualismu (viz Ř 1,18n).


  Sebevražedný Velký sněm na Krétě (28. 6. 2016)

  Jaký byl cíl Sněmu na Krétě a jaké k němu použil prostředky? Cílem bylo započít proces převedení pravoslavné církve do celosvětového pseudonáboženství New Age. Sněm měl jasný úkol: církev už nesmí být překážkou antikristovské globalizaci, která sleduje satanizaci světa. Sněm splnil účel a teď už se heretičtí hierarchové a teologové mají na co odvolávat – na nejvyšší autoritu takzvaně celé pravoslavné církve. Paradoxem je, že o likvidaci křesťanství se nepostarali ateisté nebo satanisté, ale vlastní církevní hierarchové, kteří k tomu zneužili církevní autoritu, aby jako Jidáš zprostředkovali smrt Krista a nyní církve.


  Konkrétní modlitební model

  Každý z nás bude jednou stát před Božím soudem. Ale je možnost, jak tomuto soudu uniknout. Boží slovo říká: „Jestliže sami sebe soudíte, už nebudete souzeni.“ Máme v duchu prožít, že se skutečně postavíme před Všemohoucího Boha, před celý vesmír a odmaskujeme svůj hřích, svou hříšnost. Všichni zhřešili, tak nebudu říkat, že já ne. Je třeba to postavit do světla. „ Jestliže chodíme ve světle...“ To je to chození ve světle. A teď je vynesen rozsudek smrti: „Odplata za hřích je smrt.“ Mé jméno a příjmení, narozen tehdy a tehdy, je odsouzen k smrti. Proč? Protože se zapojil do všelidské vzpoury proti Bohu, ztotožnil se s hříchem. Ano, odplata za hřích je smrt, ale teď mám ještě možnost přijmout odpuštění, protože jsem v čase. Nyní je ještě čas – čas spásy! Potom – po smrti – až přijde definitivní konec, už čas nebude! A tu se otvírá opona a za ní je Ježíš na kříži a říká:
  „Já jsem tu smrt vzal za tebe. Zemřel jsem za tebe. Obětoval jsem svůj život, abys ty měl život. Moje krev byla prolita za tvé hříchy, vzal jsem je všechny na sebe. Máš šanci: buď přijmeš, anebo odmítneš. Přijímáš to?“ „Ano, Pane, přijímám!“ Krev Kristova tě očišťuje od každého hříchu.


  Co se mnou bude po smrti?

  Co se mnou bude po smrti? Čeká mě buď věčný život, nebo věčné zavržení. To jsou vážné věci. Boží slovo říká: „Všem lidem je určeno zemřít a potom bude soud.“ (Žid 9,27). Když někdo měl jít jen k světskému soudu, třásl se strachy. A my všichni budeme stát před Božím soudem a nezahlazujeme za sebou zlo. Co by udělal ten, kdo by měl u sebe drogy a věděl by, že jestli je u něj najdou, bude zastřelen? Rychle by je odhodil, zbavil by se jich. My s sebou nosíme hřích. V hodině smrti s ním však do nebe neprojdeme, protože nás táhne do pekla. Boží slovo jasně říká: „Odplata za hřích je smrt.“ ( Ř 6,23) Proto ho musíme odhodit, odsoudit a dát pod moc Ježíšovy krve, která nás očišťuje od každého hříchu.


  Výzva britskému národu po referendu (25. 6. 2016)

  Drazí občané Velké Británie,
  dne 23. 6. 2016 proběhlo referendum, v němž se Velká Británie rozhodla vystoupit z Evropské unie. Poděkování patří obzvlášť starší generaci, která v rozhodné chvíli dala svůj hlas za vysvobození z žaláře národů. Lisabonská smlouva cynicky legalizovala všechny morální zvrácenost. Program Evropské unie se tak stal plánovanou sebevraždou evropského kontinentu. Tato topící se loď odhodila morální principy a odsekla zdravé kořeny křesťanství. Odpadem od pravdivého křesťanství vzniklo duchovní vakuum, které otvírá dveře islamizaci Velké Británie. Nepomůže jen vystoupení z EU, musí být učiněn další krok – pravdivé pokání, vrácení se ke svým zdravým, křesťanským kořenům.


  Vězení za výchovu (23. 6. 2016)

  7. června 2016 byl Státní Dumou RF přijat v druhém čtení návrh zákona č. 953369-6. Jde o vnesení podstatných změn do článku 116 Trestního zákoníku RF. Tyto změny fakticky zakazují jakékoliv potrestání dítěte. Pro rodiče, rodinu i národ tím Duma de facto schválila sebevražedný zákon. Nový zákon zjevně porušuje konstituční právo rodičů na výchovu (čl. 38 Konstituce RF). Přijetí nového zákona bude mít za následek odnětí svobody milionům ruských rodičů, kteří se snaží o morální výchovu svých dětí!


  Velký sněm na Krétě – velký podvod (24. 6. 2016)

  Dokument Sněmu má za cíl dvě hlavní věci: prosadit do církve skrze internáboženský dialog pohanství a gender ideologii a odůvodnit to odstraněním diskriminace. V podstatě tím boří samy základy pravověrné víry i morálních hodnot. Používá při tom křesťanskou terminologii a rouhačsky manipuluje Božím slovem. Cílem Sněmu je připravit cestu antikristu. Ti biskupové i ostatní členové Sněmu, kteří se ho zúčastnili, jsou pod Božím prokletím – anathemou – a pokud nebudou konat pokání, budou věčně zavrženi.


  Jednota patriarchy Kirilla s vlčím sněmem na Krétě (24. 6. 2016)

  Kirill prosazováním internáboženského dialogu, tzv. odstraněním diskriminace na základě atd., prosazuje satanismus NWO a likviduje svaté pravoslaví. Zároveň ale pokrytecky zdůrazňuje, že každý si musí uvědomit svou zodpovědnost za osud svatého pravoslaví. Pokud pravoslavný věřící vezme radu Kirilla vážně a uvědomí si svou zodpovědnost, prvním krokem musí být oddělení se od apostaty Kirilla, který se postavil proti Kristu, vyhnal Ducha Božího a přijal ducha New Age, ducha antikrista. Zůstat v jednotě s Kirillem znamená tragedii pro svaté pravoslaví.


  Kázání otce patriarchy Eliáše ve svátek narození Jana Křtitele

  Jan Křtitel byl mužem víry. Ježíš o něm řekl, že nebylo většího, který se narodil z ženy, nad Jana Křtitele, protože on připravoval cestu pro Ježíše, hlásal pokání, ukazoval konkrétně na Ježíše: „Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa.“ On ve víře ukazuje na Ježíše: „Po mně přichází ten, který je silnější než já! Já nejsem hoden ani sehnout se a rozvázat řemínek jeho obuvi. Jistě, já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým.“ (Mk.1,7-8) Jan Křtitel připravuje cestu Ježíšovi, sám potom umírá jako mučedník. Sťali mu hlavu za to, že hlásal Boží slovo a necouvnul z jeho požadavku. I my dnes, ve svátek sv. Jana Křtitele, prosíme, aby také nám Bůh dal milost, abychom viděli Krista. Abychom řekli tak jako on: „ON musí růst a já se menšit.“ (J 3,30) To je program i pro nás.


  Hledej pravdu! Část 25.: Metanoia a den smíření (2. 3. 2016)

  Nejzákladnější věc v duchovním životě je pravdivé pokání. Přiznej si chybu a hřích před Bohem a pak i před druhým člověkem, a démoni, kteří za tvým hříchem byli a rozbíjeli vzájemné vztahy, utečou. Není třeba žádné exorcismy. Pokud princip metanoie bude brán jako priorita každým křesťanem, každou křesťanskou rodinou, každým společenstvím a každým křesťanským národem, nastane duchovní vzkříšení!


  Slovo života – Mt 7,5 (19. 6. – 3. 7. 2016)

  „Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.“


  Rozjímání nad Mt 7,5

  My vidíme třísku v oku bratra, která tam skutečně je, ale trám ve svém oku nevidíme. To znamená, že člověk vidí i malou chybu u druhého, ale svoje chyby a hříchy nevnímá. Ježíš říká: „vyjmi ze svého oka trám“ a zdůrazňuje slovo: „nejprve“. My totiž i v dobré vůli máme sklon nejprve vytahovat třísku z oka svého bratra. Proto musíme udělat doslova krok víry spojený s pravdivým pokáním, to je přiznáním si své vlastní viny, a tímto pokáním vyndat trám ze svého oka, tedy ze systému svého falešného myšlení. Pokud svůj trám vyjmeme, Ježíš neříká, že pak už máme být lhostejní k bližnímu a odvolávat se na falešné milosrdenství či falešnou lásku, ne. Máme jako druhý krok pomoci vyndat třísku z oka svého bratra. Ježíš říká, že když vyndáme svůj trám, duchovně prohlédneme. A bez vyjmutí trámu duchovně neprohlédneme.


  Opusť všechno!

  Naším programem je Ježíšovo slovo: „Zajeď na hlubinu!“ „Opusť všechno!“ „Pojď za mnou!“ To „opusť“ mám prožívat každý den. Opusť své zalíbení, svůj plán, svou radost a přijmi můj (Ježíšův) plán a vůli. A toto je vždy zpočátku bolestné, ale pak se to stane zdrojem poznání, radosti a nových milostí.


  Patriarcha Eliáš sedmdesátníkům v Hluku

  VIDEO>>>


  Kdo bude spasený

  Spasen bude ten, kdo skutečně spasen být chce a kdo přijme také Boží podmínky – kdo uvěří a přijme Ježíše Krista, tedy zřekne se sebe a přijme Ježíše za svého Spasitele a svého Pána. Bůh nám dal podmínky ke spáse. Kdo je nechce v pýše přijmout a chce být spasen vlastními silami, spasen nebude. Bůh nám dává spásu zdarma. Je třeba, abychom ji přijali a tento poklad si chránili. Tím pokladem je Kristus.


  Kard. Huzar prosadil gay pride v Kyjevě (15. 6. 2016)

  V rádiu „Vzkříšení“ i v televizním kanálu „Živé TV“ jsme se v interview s kard. Huzarem dozvěděli, že prý on je největší morální autoritou na Ukrajině, kterou se máme řídit. Huzar svou autoritou ale v rozhodné chvíli de facto prosadil gay pride v Kyjevě. Jak? Lstivě. Několik hodin před započetím gay pride byl povinen jako církevní autorita povědět jasné „NE!“ On ale učinil pravý opak. Cílevědomě zlomil záchranný odpor vůči morální infekci a patologii. Zdůrazněním falešného soucitu vrazil nůž do zad křesťanům i patriotům.


  Jestliže sami sebe soudíte, nebudete souzeni

  Pokud jsme žili v pravdě, dávali své hříchy pod moc Ježíšovy krve, chodili ve světle, soudili sami sebe, pak platí: „Jestliže sami sebe soudíte, nebudete souzeni.“ (1Kor 11,31) To je velmi důležité. Jestliže jsme sami sebe soudili, pak se setkáme s Ježíšem jako s tím, kdo nás čeká, aby nás přijal do otevřené náruče. Toto setkání bude nepředstavitelnou radostí.


  Kard. Huzar podporuje gay pride (10. 6. 2016)

  Oč šlo v celém interview s kardinálem Huzarem na rádiu Vzkříšení? Změnit veřejné mínění! V národě vře atmosféra odporu proti vnucování gay pride posvátnému Kyjevu. V tento moment prozápadní média spolu s Huzarem sledují jeden cíl – prosadit gay pride.
  Huzar zneužil církevní autoritu k úskočnému prosazování likvidace křesťanství a rozpočetí autogenocidy ukrajinského národa! Jeho zodpovědností před církví a národem bylo: vyzvat prezidenta, primátora i všechny křesťany na Ukrajině, aby se jednotně postavili proti násilně vnucovanému gay pride!
  Kéž v Kyjevě, v neděli 12.6., dostane duch sodomie a genocidního amerikanismu smrtící ránu! Toto vítězství bude ovocem víry a odvahy pravdivých křesťanů a patriotů!


  Svatodušní list pro Rusko a Ukrajinu (3. 6. 2016)

  Vážení představitelé církevního i občanského života,
  vážení křesťané a občané Ruska a Ukrajiny,
  apoštol Petr v den Letnic, kdy na apoštoly sestoupil Duch svatý, řekl zástupu poutníků: „Vy jste ukřižovali Ježíše“. Toto slovo jim probodlo srdce a řekli: „Co máme činit?“ On odpověděl: „Čiňte pokání (metanoite) a nechte se pokřtít a dostanete dar Ducha svatého.“ (Sk 2,36-38)
  Co mají Ukrajinci a Rusové dělat? Činit pokání! Jak? Oddělit se od ducha lži a přijmout Ducha pravdy. Co mají dál dělat? Vést denně duchovní boj skrze modlitbu víry.


  Modlitba jednoty a moci (4. varianta)

  Ježíš zemřel za mě i za mé hříchy. Uvědom si přítomnost Otce, Syna, i Ducha svatého v sobě. Horu zvedá Boží moc, ne já. Já pouze spolupracuji vírou a „nepochybuji ve svém srdci“. (Mk 11, 23). Boží moc hodila neviditelnou horu démonů do ohnivého moře. Horu zvedl náš Pán! A zlé duchy vyhnal! Duchu svatý, přijď k nám! Přijď království Tvé! Amen!


  Slovo života – Mt 7,1-2 (5. 6. – 19. 6. 2016)

  „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“


  Rozjímání nad Mt 7,1-2

  Otázka souzení druhého člověka: Ježíš říká: „Nesuďte a nebudete souzeni“. Je třeba si vyjasnit, co znamená tento požadavek – nesoudit. Neznamená, že máme všechny soudy zrušit a nechat zločince, aby rabovali a zabíjeli a přitom se odvolávat na tento citát z Písma.
  Je třeba soudit spravedlivým soudem. Člověk je povinen soudit i sám sebe, a to spravedlivě. Člověk musí sebe soudit, neboli oddělovat od špatných cest a vybírat dobré. A tento soud je nadřízený nebo rodič povinen konat i vůči svým podřízeným či dětem. Pokud nesoudí spravedlivě, je lehkovážný a ponese zodpovědnost za zločiny a nevychovanost. Tedy slovo nesoudit se týká nespravedlivého odsuzování, anebo ukvapeného soudu na nevhodném místě a v nepravý čas.


  Otevřený dopis ukrajinské vládě k otázce gay pride (4. 6. 2016)

  Kongres Spojených států, Washington, DC 20515, zaslal 27. 5. 2016 přes velvyslance dopis ukrajinské vládě. Píše se v něm:
  Citace: „Žádáme, aby ukrajinská vláda vyzvala systém trestního soudnictví, aby postavil viníky před soud a podpořil nadcházející gay pride (12. 6. 2016).“
  Kněží, mniši, biskupové, pastoři, ale i členové místních a oblastních rad, kteří vyzývali k záchraně morálních hodnot i ukrajinského národa před amorální degradací, mají být odsouzeni a potrestáni. Jak absurdní požadavek USA! Představitele náboženského i veřejného života chtějí kongresmani trestat za to, že plní svou povinnost a postavili se za ochranu národa a jeho hodnot proti demoralizaci a devastaci. Práva ukrajinského národa se už hájit nesmí? Za to se dávají tresty? Ukrajinští duchovní už nesmí hlásat Boží slovo? Podle požadavků USA je pak už Bible zakázanou knihou, protože je údajně diskriminační, neboť nazývá homosexualitu ohavností (srov. Lev 18,22). Podle těchto kongresmanů Ukrajina musí přestat být křesťanským národem...


  Hledej pravdu! část 24.: Anamnéze a epikléze (28. 2. 2016)

  V současné době ničí pravověrnou církev duch globalizace NWO – pod pozitivními pojmy zavádí satanizaci a vtěluje ducha antikrista. Prostředky, které k tomu používá, jsou hereze a synkretismus s pohanstvím praktikovaný v internáboženském dialogu. Západní církev, v čele s posledními papeži, vyhnala ze svého středu Ducha svatého. Po vzoru apostatického Západu o to usiluje i východní církev, v čele s patriarchou Bartolomějem a Kirillem. O současné církvi platí, že je údolím suchých kostí. Vize, kterou Hospodin ukázal proroku Ezechielovi, se vztahuje i na dnešní dny. „Tyto kosti, to je všechen dům Izraelský“ – současná církev bez ducha pokání a Ducha pravdy. Proto je třeba tak, jako prorok, volat k Bohu o nový příchod Ducha svatého, a to jak v soukromé modlitbě, tak zvláště v liturgii, konkrétně v epiklézi.


  Mučednická smrt svaté panny Taťány a těch, kteří byli s ní

  Svatá mučednice Taťána se narodila ve starém Římě zámožným rodičům. Její otec byl třikrát prefektem města. Byl dobrým, ale tajným křesťanem. I svou dceru, svatou Taťánu, vychoval ve zbožnosti a bázni Boží a předal jí poznání z Božských knih. Když Taťána dospěla, nechtěla se vdát. Rozhodla se po celý svůj život zachovat panenství, protože se zasnoubila Kristu, zasažena Jeho láskou. Pro Něj pracovala dnem i nocí v postech, modlitbách, umrtvovala své tělo podřizujíc je Duchu. Pro velkou horlivost a lásku k Bohu ji v mladém věku vybrali za diakonku. Byla to církevní hodnost, do které biskupové určovali nevinná, zbožná děvčata, jejichž povinností bylo starat se o chudé, opatřovat nemocné, přisluhovat při křtu a udržovat pořádek v chrámech. V jejím srdci se mocně zakořenila Kristova slova; On nepřišel na svět, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. A hle, tato láska k Bohu a bližním přinesla Taťáně zářivý mučednický věnec.


  Hledej pravdu! část 23.: Prorocká modlitba za vzkříšení národa (15. 3. 2016)

  Než začneš v této modlitbě vystupovat v Boží autoritě, je třeba nejprve odmaskovat kořen hříchu v sobě i jeho různé projevy: odsuzování druhých, nepřijímání kritiky, neschopnost sebekritiky, chorobná urážlivost, pomstychtivost. Starý člověk v nás (hříchem narušená přirozenost) nekriticky věří lžím, ale o pravdě pochybuje a vyhýbá se jí. Je nutno si sebekriticky přiznat tento kořen v nás i jeho ovoce – hříchy. Duchovním pohledem na kříž vzbudíme úkon lítosti, při němž vzýváme svaté Boží jméno.


  Pravý sektor oznámil, že veteráni ATO založili organizaci pro rodinné hodnoty, která bude bojovat proti extrémistům-homosexuálům

  Pravý sektor ohlásil založení nové organizace „Svaz ochrany rodinných hodnot“. Jejím hlavním úkolem je bojovat proti vnucování „idejí homosexualismu“ Ukrajině. V prohlášení organizace, opublikovaném na stránkách Pravého sektoru, je uvedeno, že zakladateli jsou občanští i političtí aktivisté, dobrovolníci a veteráni ATO. Podle ideologů svazu je utvrzení rodinných hodnot i tradice základní motivací Ukrajinců k boji za budoucnost svého státu. Proto má svaz za cíl bojovat proti „extrémistickým ideám, a to zvláště homosexualismu“.


  Kdo je spojený s Ježíšem, má pokoj v duši

  S Ježíšem máme umírat a s Ním také vstávat z mrtvých. V našem životě máme aktualizovat jednotu s Ježíšem. Jakmile zůstáváme v sobě, přicházejí problémy. Člověk, který je spojený s Kristem, má stále pokoj v duši. Totiž ten, kdo je spojený s Ježíšem, má pokoj, který svět dát nemůže. To je zákon, který funguje: takový člověk v problémech, které přijdou, zakouší vnitřní pokoj. Bůh ho dává duši, která se Mu otevře. Každý si to může vyzkoušet.


  Odpuštění

  Podmínka, aby Bůh odpustil mně, byl ke mě milosrdný, je spojena s tím, abych i já odpustil svým bližním, tedy s mým milosrdenstvím. Toto je jeden z principů, kterému se musíme učit. Bůh po mně chce, abych ve svém životě vtělil zkušenost s odpuštěním. Prakticky to je velmi jednoduché. Pokud se postavím do Božího světla a uvědomím si svůj dluh vůči Bohu, tak potom klidně odpustím bližnímu. Ale kdybych se na to díval city, nebudu mít sílu odpustit. Musím vzít Boží slovo, které je postaveno na realitě – tedy musím udělat gesto – skutek víry: „Pane, já odpouštím toto, toto.“ Tady můžeme splatit dluhy jedním haléřem, ale musíme odpustit druhým, protože jinak nedostaneme milost, aby Bůh odpustil nám.


  Ve smutku si uvědomit: Ježíš mě má rád!

  Člověk je často pohroužený do marností, starostí, smutku, chmur. A co prožívá, když přijde chmura? Sugestivně přichází myšlenka: „Nikdo mě nemá rád!...“ Ježíš tě má rád! On za tebe zemřel. Nic víc pro tebe udělat nemohl! Ty to musíš alespoň přijmout. Jakmile přijde chmura, uvědom si: On za tebe zaplatil, za všechny tvé hříchy. Zachránil tě od věčného utrpení v pekle a dal ti věčné štěstí. A ty jsi stále jako krtek zalezlý v hlíně, v temnotě, a nechceš tu pravdu slyšet. Podívej se na Ježíše, který je ukřižovaný za tebe. To je projev Jeho lásky k tobě, On chce být s tebou věčně!


  Slovo života – Mt 6,34 (22. 5. – 5. 6. 2016)

  „Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení.“


  Rozjímání nad Mt 6,34

  Starosti si děláme automaticky. Co dělat se starostmi? Musíme se je naučit každý den odevzdávat v modlitbě Bohu. To je jediné správné řešení. Když se naučíme dávat své starosti Bohu, modlitba se nám stane každodenní potřebou a náš život se stane plodným. Pán nám bude každý den dávat nové a nové zkušenosti s Jeho mocí a láskou. Rovněž, když na tebe přijde strach před započetím nějaké práce či povinnosti anebo se dostaneš do nečekané situace a nevíš, jak se zorientovat, uvědom si Boží přítomnost a několikrát s vírou opakuj: Ježíši, důvěřuji Ti! Toto ať je tvým heslem, skrze které se několikrát za den s vírou obrátíš na Ježíše: Ježíši, důvěřuji Ti!


  Motivace k modlitbě jednoty a moci

  VIDEO>>>


  Co ty děláš pro spásu své nesmrtelné duše?

  Za sto roků tady nikdo z nás nebude. Všichni budeme na hřbitově a bude z nás všech jen trochu kostí a prachu. Jenže naše duše je nesmrtelná, a ta bude buď v pekle, nebo v nebi. Očistec je jen přechodný stav. Musíme povědět jasné „ano“ Bohu a jasné „ne“ nepříteli. Jde o věčnost, a to nejen o naši; na nás závisí i věčnost lidí kolem nás. Co udělal Ježíš pro nás? On, Boží Syn, vzal na sebe přirozenost služebníka, ponížil se a narodil v chudém chlévě v Betlémě, a to kvůli tobě! Ježíš zemřel za tebe na Golgotě, prolil všechnu svou krev za tebe, protože tě miluje. To udělal On pro tebe a tvou spásu. A co děláš ty pro spásu své nesmrtelné duše – pro věčný život?


  Jak vzácná a drahá je krev Ježíše Krista, která nás zbavuje všech našich hříchů

  V Ježíši máme vykoupení skrze Jeho svatou krev – totiž odpuštění hříchů. Každý hřích musí být potrestán, a to buď na hříšníku samém, nebo na zástupci hříšníka. Žádný člověk, i kdyby jeho hřích byl sebemenší, tomuto soudu neujde. Buď přijmu, že hřích byl už potrestán na kříži Krista, anebo bude potrestán v ohnivém jezeře, jak o tom mluví Boží slovo. Jak vzácná a drahá tedy je krev Ježíše Krista, která nás zbavuje všech našich hříchů! Počítám já ve svém životě s mocí této krve? Tedy i my máme zvěstovat radostnou zprávu o Božím odpuštění, o moci Kristovy krve, ale to má být naším osobním svědectvím.


  Křest Duchem svatým

  VIDEO>>>


  V nebi budeme mít všechno, po čem touží lidské srdce

  Jen uvažme, jaký bohatý je náš Otec a jaké dědictví čeká na nás! Vše, co náleží Bohu, On nám dá. On říká, že budeme spoludědici v Kristu. Nebeský Otec dal všechno Kristu a Ježíš nám dal sám sebe, vydal sebe za nás. Nám, kteří Ho přijmeme za svého Spasitele a kteří jsme ochotni pro Něho tu na zemi snášet krátké utrpení, krátké ponížení, On dá věčnou korunu slávy. Je třeba, abychom to věděli. Písmo svaté říká, že budeme kralovat spolu s Kristem. Budeme mít společenství se svatými, mučedníky, apoštoly, proroky, anděly a Pannou Marií, naší Matkou.


  Co znamená být před tváří Pána

  Musím mít také zkušenost s tím, co to znamená, být před tváří Pána. Neznamená to, že budeme mít vidění, zjevení Krista. Stát před Pánovou tváří je velmi prosté: Zastavím se, uvědomím si Boží přítomnost a postavím se před Boha v pravdě, jako hříšník. Vyznám Mu aspoň jeden hřích a jsem ochoten přijmout od Něj odmaskování i jiných mých hříchů. Jsem také ochoten odpustit všem, kdo mi ublížili, protože chci, aby mi Bůh odpustil.
  Když vcházíme před Boží tvář, musíme si také uvědomit, že čistá láska k Bohu je – znovu Mu vše nabídnout. To je pravdivý vztah. My chceme ale stále něco držet. Musíme to však pouštět.


  Kořen liberalismu (24.3.2016)

  Kdo jsou liberální teologové? Nejsou to muži víry ani obhájci pravověrnosti, nejsou to lidé hluboké duchovnosti a modlitby, rovněž to nejsou lidé, kteří by byli spravedliví před Bohem, zachovávali by Boží zákony a nepřekrucovali by je a neobcházeli. Liberální teologové jsou ignoranti skutečného duchovního života i duchovního boje za spásu nesmrtelných duší. Nejde jim o osobní vztah k Bohu. Nečiní pravdivé pokání – nepřiznávají si hřích ani hříšnost před Bohem. Navíc jsou to lidé, kteří vpravdě nemilují bližního, protože neusilují o jeho největší dobro – aby pravdivě poznal Krista a spasil svou duši. Sami Krista nenásledují a druhé, kteří by Ho chtěli následovat, zesměšňují a zastrašují. Všechno v církvi dovolují, jen pravdy evangelia se hlásat nesmí. Takovým patří „Běda!“ (srov. Mt 23,13n) a jejich konec je věčná záhuba.


  Nastane reforma uvnitř fokoláre? (9.5 2016)

  Obracíme se tímto především na upřímné kněze v tomto hnutí, kteří bolestně prožívají, jakým směrem vedení fokoláre kráčí a jsou nuceni pod poslušností tuto cestu přijmout. Proto je vybízíme: Nebojte se! Vy, kteří upřímně hledáte, učiňte vnitřní reformu a návrat k pravověrným kořenům i pravdivému Duchu, kterého měli apoštolé a mučedníci. Pokud budete vyloučeni, pak založte pravověrnou větev, která bude nést vpravdě odpovídající název „Mariino hnutí“. Svatá Bohorodička je královnou i proroků. Svatý Jan, který vedle ní stál pod křížem, byl nejen apoštolem, ale i prorokem, plně otevřeným Duchu pravdy, Duchu Božímu. Nebojte se, začněte! Kéž letošní Svatodušní svátky (15. 5. 2016) budou duchovním zlomem ve fokolarínském hnutí v ČR a tento zlom se stane modelem pravdivé reformy v celé církvi!


  Je exhortace Amoris laetitia heretická? (8.5.2016)

  Dvě stě šedesáti stránková apoštolská exhortace Františka vyvolala rozruch. Liberálové ji opěvují. Kard. Kasper prohlásil, že to je největší revoluce v katolické církvi za 1500 let. Naproti tomu se zvláště rodinné organizace vyjádřily, že jde o heretický dokument, prosazující likvidaci křesťanské morálky a rodiny! Vina za katastrofální stav v církvi dnes dopadá
  1) na papeže Františka Bergoglia
  2) na otrávené kořeny II. Vaticana. Po ovoci Koncilu se pozná strom. Nyní žneme ovoce herezí, ducha světa, synkretismu a hlavně aggiornamenta – přizpůsobení se tomuto světu. II. vatikánský koncil se stal skutečně historickým zlomem. Jeho posledním ovocem je dnes Františkova heretická exhortace.


  Zoslanie Ducha Svätého /15.5.2016/ a homeopatia (6.5.2016)

  Čo je v skutočnosti homeopatia?
  Homeopatia je propagovaná ako nový, neškodný a lepší liečebný systém. V skutočnosti však ide o zamaskovanú mágiu. Čo o homeopatii hovoria vedci?
  Predseda Akadémie vied Českej republiky, prof. Dr. R. Zahradník, DrSc., charakterizuje homeopatiu takto: „Je to svet iracionálna, výmyslov a povier“.


  Dar proroctví

  VIDEO>>>


  3. část: Církev nemá moc

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 6,33 (8. 5. – 22. 5. 2016)

  „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“


  Rozjímání nad Mt 6,33

  Ježíš zdůrazňuje slovo „nejprve“. Zdánlivě jde o maličkost, ale pokud Boží království a spásu naší duše postavíme až na 2. místo, je nebezpečí, že budeme tisícem dobrých věcí oklamáni a Boží království ztratíme. Když budeme hledat ve své rodině nejprve Boží království, Bůh dá požehnání dětem, bude rodinu chránit, vzájemné vztahy naplní obětavou láskou, ale pokud budeme nejprve hledat všechno ostatní a Boží království postavíme na poslední místo, je nebezpečí, že ztratíme všechno.


  Jezisovo nanebevstoupeni

  VIDEO>>>


  Naše spoluvzkříšení

  VIDEO>>>


  „Pokoj vám.“

  Častokrát Ježíš i nám říká: „Pokoj vám! Pokoj tobě!” Je třeba tento pokoj přijmout. Uvědomme si, kolik nepokoje je v naší duši... Proč? Protože nejsme spojeni s Bohem. Protože naše víra je slaboučká. Netvoříme jednotu s Kristem ani s Božím slovem. Jedině On nám dává svůj pravý pokoj, jak říká: „Pokoj, který já vám dávám, svět vám dát nemůže.“ (srov. J 14, 27) Ježíš na jiném místě říká: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a u mě najdete pokoj.“ (Mt 11, 28) Tedy hlavní věc je, abychom šli k Ježíšovi. Jakmile však jsme v sobě, tam pokoj nenalezneme. Stačí nějaká maličkost nebo nějaká myšlenka, a vezme vám všechen pokoj. Jak? Tím, že se zkoncentrujeme svým duchem na lež, anebo polopravdu, která nás obere o celou pravdu. Taková je realita: Věříme lži a neustále pochybujeme o pravdě.


  Vyhlášení anathemy na papeže Jana XXIII. a Pavla VI. Vyhlášení II. vatikánského koncilu za heretický a neplatný (1. 5. 2016)

  Byzantský katolický patriarchát ve jménu Trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha svatého, v autoritě apoštolské a prorocké, vyhlašuje tímto anathemu na papeže heretiky Jana XXIII. i Pavla VI. Duch Svatý Božím slovem ustanovil: „Kdo by hlásal jiné evangelium, budiž proklet!“ (Gal 1,8-9). Tito dva heretičtí papežové jsou posmrtně vyloučeni z katolické církve.
  Rovněž tímto Byzantský katolický patriarchát, ve jménu Trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha svatého, v autoritě apoštolské a prorocké, vyhlašuje II. vatikánský koncil, prosazený papeži-kacíři a apostaty, za heretický a tedy neplatný.

  VIDEO>>>


  Nástup do Litoměřic v roce 1966

  VIDEO>>>


  Patriarcha Eliáš sedmdesátníkům v Hluku

  VIDEO>>>


  Krása nebe převyšuje všechno

  Nebe převyšuje všechny naše představy. Představme si co největší štěstí, největší nádheru a krásu a přece nebe je o mnoho krásnější. O nebi platí – žádné oko nevidělo, žádné ucho neslyšelo, žádné srdce netušilo, co Bůh připravil těm, kteří Ho milují. Jaké tedy musí být to nebe, když převyšuje všechny naše představy?! A Ježíš přišel, aby nám připravil toto místo v nebi. Řekl: „Jdu, abych vám připravil místo v nebi, aby, kde jsem já, byli jste i vy.“


  5 část. Promluvy o duchovním životě a duchovním boji z března 2016

  VIDEO>>>


  4 část. Promluvy o duchovním životě a duchovním boji z března 2016

  VIDEO>>>


  Křesťané, vyjděte do ulic! (27.4.2016)

  Vážený otče (arci)biskupe,
  posíláme Ti inspiraci k pastýřskému listu k svátkům Seslání Ducha svatého.
  Katolická tradice byla spojena s průvody. Každým rokem se na svátek Božího Těla procházelo s monstrancí ulicemi ve velkém procesí s korouhvemi, družičkami i muzikanty. Korouhve pak zůstávaly v chrámových lavicích po celý rok. Tyto průvody měly své duchovní opodstatnění. Nešlo jen o pouhý zevnějšek. Nyní vidíme, že v celé Evropě byly násilím prosazeny průvody zvané gay pride. V Praze je každým rokem, jako závěr celotýdenního festivalu gayů, prosazován obsesní průvod zvaný gay pride. Tedy podle principu agere contra bychom měli být vyprovokováni z pasivity a rovněž pro Krista, Boží zákony i vlastní spásu vydat svědectví o své víře. Proto navrhujeme, aby každý diecézní biskup bojkotoval uspávající systém ČBK a sám, zodpovědně, před Bohem, jako pastýř své diecéze vyzval osobním pastýřským listem všechny věřící ke konkrétnímu gestu víry, které bude mít dopad na duchovní atmosféru v diecézi i v celém národě. Konkrétně ať je letos realizován anti gay pride v každé farnosti. Kéž v tyto Svatodušní svátky nastane duchovní průlom a z pasivních křesťanů se stanou skuteční svědkové víry. To ať se konkrétně projeví i zevnějším gestem – vyjitím do ulic jak ve své farnosti, tak v Praze.


  3 část. Promluvy o duchovním životě a duchovním boji z března 2016

  VIDEO>>>


  2 část. Promluvy o duchovním životě a duchovním boji z března 2016

  VIDEO>>>


  1 část. Promluvy o duchovním životě a duchovním boji z března 2016

  VIDEO>>>


  Potřebujeme milosrdenství

  Otázka odpuštění je velmi důležitá. Je třeba si uvědomit, že jsem hříšník, svůj konkrétní hřích a také, že Bůh mi odpustil. Jestliže mi bližní ublížil, řeknu: „Bože, odpusť mu a odpusť i mně. Jsem si vědom, že jsem dvakrát horší než on. Dostal jsem více milostí, více světla.“ Ano, můj bližní zhřešil, neříkám, že nehřešil. Udělal zlo a zasluhuje si trest, ale já mu mám odpustit. Mohu ho pak laskavě napomenout, aby se změnil, ale pokud zůstávám v nenávisti vůči němu, moje komunikace s Bohem nefunguje. Jediná prosba v Otčenáši, která je podmíněna, je prosba o odpuštění: „Odpusť nám ... jako i my odpouštíme...“


  Vzkříšení církve a národů Ukrajiny a Ruska (25.4.2016)

  Vážený patriarcho Filarete,
  Vážený metropolito Onufriji,
  v tomto Strastném týdnu se na vás oba obracíme s iniciativou, jejíž dosah zasahuje nejen církevní oblast na Ukrajině a v Rusku, ale i oblast politickou a celonárodní.
  V této historické chvíli Bůh žádá, abyste vy oba, jako nejvyšší představitelé církve, učinili nutné kroky k záchraně pravoslavné církve jak na Ukrajině, tak i v Rusku. Důvodem je, že patriarcha-apostata Kirill už nezákonně okupuje úřad, proto sídlo moskevského patriarchátu by mělo být přechodně přesunuto do Kyjeva! Kéž vám oběma dá Duch svatý světlo a sílu k tomuto kroku!
  Náš Byzantský patriarchát vyzval oba národy i jejich prezidenty, aby na Velký pátek učinili gesto smíření. Rovněž i vás vyzývá, abyste k tomuto gestu odpuštění iniciovali vaše duchovní podřízené a sami jim v tom šli příkladem. I tento krok vaší víry je k duchovní i fyzické záchraně církve i obou národů skutečně historickým.
  Christos Voskres! Voistinu Voskres!


  Velkopáteční výzva prezidentům Ruské Federace a Ukrajiny (25.4.2016)

  Vážený pane prezidente Ruské Federace, Vladimíre Vladimiroviči,
  Vážený pane prezidente Ukrajiny, Petře Olexijovyči,
  v tomto Strastném týdnu si připomeneme velkopáteční smrt našeho Spasitele. Písmo říká, že On svou smrtí smířil dvě strany (srov. Ef 2,16), a také za každého z nás osobně, za naše hříchy, prolil svou krev na kříži. Pokud jsme vírou přijali Jeho smírnou oběť za naše hříchy, pak je nám pro hodinu naší smrti otevřena cesta do věčného života.
  Bůh vás v této historické době postavil, abyste stáli v čele a zodpovídali za své národy. Proto Vás vyzýváme, abyste jako křesťanští panovníci učinili toto gesto vzájemného odpuštění za sebe a rovněž i za své národy! Bůh tímto krokem vaší víry otevře dveře k duchovnímu vzkříšení obou národů.


  Věznice USA jako model realizace „zlaté miliardy“ (30. 3. 2016)

  Systém Nového světového řádu (NWO) má za cíl redukci lidstva na tzv. „zlatou miliardu“ – tedy na kompaktní skupinu očipovaných lidí, nad nimiž je lehké vládnout a je možné je i lehce kontrolovat. Ideologové tohoto systému redukce lidstva planety zavádějí sebevražedné mechanismy do různých sfér života společnosti. Toto vše se děje pod přikrývkou pozitivních frází o „lidských právech“.


  Církev nemá moc 2. část

  VIDEO>>>


  Pokora

  Pokora je základ všech ctností. Opakem pokory je pýcha, a ta vede do smrti věčné, kdežto pokora je klíč do nebe. Pokora přemáhá ďábla i starého člověka v nás. Neporosteme-li v této ctnosti, nikdy nevytvoříme pravdivou jednotu s Kristem, ale ani s jediným člověkem. Pokora přemáhá ducha pýchy. Pokora je pravda. Kdykoli se pokoříme, Bůh nám dává světlo! Pokořování je nejbezpečnější cesta ke všem ctnostem a především k lásce.


  Zjevení Marii Magdaléně

  VIDEO>>>


  Jak se projevuje pýcha

  Je třeba jít až do nejranějšího dětství a položit si otázku: Jak se projevovala pýcha? U některých dětí velkou vzpurností, když nebylo po jejich nebo velkou sebelítostí (většinou citlivé děti). Je dobré si vzpomenout i na reakce k ostatním dětem. Už tam ta základní forma ega ukazovala svou podobu, přizpůsobovala se, měnila zevnějšek, ale stále tam bylo a je dodnes: Běda, kdyby někdo z nejbližšího okolí byl lepší než já – žárlivost, a to i na cestě za Ježíšem.


  Velikonoční list pro Rusko a Ukrajinu (24.4.2016)

  Drazí občané a křesťané Ukrajiny a Ruska!
  Ukrajina a Rusko prožijí letos Velký pátek 29. dubna a neděli velikonoční 1. května. Podstatou Velikonoc je Kristova vykupitelná smrt na kříži za naše hříchy a Jeho slavné vzkříšení. S těmito dvěma tajemstvími jsme křtem a vírou duchovně spojeni.
  Jaké pokání dnes Bůh žádá od národů Ukrajiny a Ruska?
  Za prvé: Vzájemné odpuštění Za druhé: Oddělení se od hereze Pokud uděláte tyto dva kroky pokání, Duch Boží učiní nemožné možným – duchovní vzkříšení obou slovanských národů.
  Christos voskres! Voistinu Voskres!


  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 6,24 (24. 4. – 8. 5. 2016)

  „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“


  Rozjímání nad Mt 6,24

  Slovo mamon znamená jmění i majetek, zvláště nečestně získaný na úkor bližního. Rovněž označuje úplatek, jímž je umlčován svědek nebo soudce. Ježíš upozorňuje na démonicky zotročující moc mamonu: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ Takže nakonec víra, ve smyslu důvěra, spoléhání na mamon vylučuje víru v Boha. Proto Ježíš staví proti sobě vztah k Bohu a vztah k mamonu a vyzývá k osobnímu rozhodnutí mezi oběma.


  Církev nemá moc 1.část

  VIDEO>>>


  Přijme Česko fašistickou totalitu? (17.4.2016)

  Vážený pane senátore, Vážená paní senátorko,
  Parlament ČR schválil návrh novely trestního zákona. Senát má o tomto návrhu jednat na následující schůzi. Novela zavádí trestný čin hanobení životního stylu třídy i podněcování nenávisti k homo, trans a asexuálům. Fakticky to znamená zákaz říkat pravdu o homosexualitě a dalších nezdravých jevech, které donedávna byly nebo dodnes jsou (pedofilie) klasifikovány jako choroby a patologické jevy. K žádnému pronásledování z důvodu tzv. sexuální orientace ani příslušnosti k třídě u nás zatím nedochází! Hrozí ale, že vinou novely k němu docházet začne! Zákon nutí obyvatelstvo zařadit sebe i druhé do virtuální skupiny a třídy a podle toho se pak k lidem ve svém okolí chovat. Právě tím se bude šířit třídní nenávist a rozbroje! Této strategie využili už komunisté!
  Ideologie genderu má společný základ a principy s komunismem a nacismem, je jím darwinistický evolucionismus!!! Cíl je stejný jako u všech totalitních ideologií – společenský převrat, rozvrácení řádů a uzurpace moci!!!


  Ježíš se zjevuje Petrovi u Genezaretského jezera

  VIDEO>>>


  Varování před americkým filmem „Vzkříšený“ /2016/ (16.4.2016)

  Americký film „Vzkříšený“ režiséra Kevina Reynoldse je dalším úderem NWO k likvidaci křesťanství. Film nejenže nevychází z pravdivého svědectví Bible, ale vtěluje lež a v mnoha momentech ozvučuje rouhačské až satanské komentáře ve vztahu k ukřižovanému a vzkříšenému Pánu Ježíši Kristu. Podle manipulačních metod komunikace, slovo, na které se klade důraz a často se opakuje, zůstává v podvědomí a nejvíce působí na člověka. Křesťané, kterým do té doby, než se podívali na tento film, ani nenapadlo mít pochybnosti o základní křesťanské pravdě, kterou je vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista, shlédnutím filmu nasají nespočetné množství iluzí a předsudků.
  Je šokujícím, že předpremiéra se konala ve Vatikánu, který tento film de facto schválil! Výrazně varujeme před tímto škodlivým a rouhačským filmem, a vyzýváme vládu křesťanského Ruska a Ukrajiny, aby promítání tohoto amerického filmu zakázala! Rovněž vyzýváme křesťanské umělce Ruska a Ukrajiny, aby na základě jasného svědectví evangelia natočili pravdivý film o Kristově vzkříšení.


  Dnešní den, konkrétně tento moment máme žít z víry

  Tady máme drahocennou věc, která se nazývá čas. My ho máme proměňovat vírou, máme vykupovat čas. V čase máme konat skutky víry. Co je za námi, co minulo, už vrátit nemůžeme. Co jsme zaseli ve víře, zůstává pro věčnost. Budoucnost není v našich rukách. Máme jen dnešní den a jen tento moment – a máme ho žít z víry.


  Ďábel nás chce oklamat a dostat nás do pekla

  Ďábel nás chce oklamat a dostat nás tam, kde je on sám. To je jeho program i všech těch inteligentních démonských duchů, kteří působí jako temné mraky a ovlivňují naše myšlení i skrze filosofie, kdy sugestivně vnucují lež druhým. Ďábel nás tak drží v temnotě a v duchovním spánku. A právě tím, že bojujeme proti lži, která je v nás a která je ve světě i proti duchu lži, proti ďáblu, můžeme dokazovat Bohu věrnost a lásku.


  Ratifikace Istanbulské smlouvy na Ukrajině? (29.3.2016)

  Masmédia na Ukrajině podala zprávu o ratifikaci Istanbulské smlouvy pod názvem Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Název i informace vyznívá ryze pozitivně. Čtenář se dozvídá, že se musí změnit 6 kodexů a 15 zákonů. Tento tlak na Ukrajinu vyvíjí Rada Evropy, která tentýž tlak vyvíjí i na jiné evropské státy včetně Ruska. Nikde nebude proti krádežím dětí odvolání! Jediným účinným řešením je předběhnout Rusko a kvůli záchraně ukrajinských dětí a ukrajinských rodin vystoupit z Rady Evropy.
  Kéž by všechny křesťanské církve na Ukrajině pochopily vážnost situace a iniciovaly vládu i křesťany Ukrajiny, aby se postavili na obranu svých dětí.


  Zjevení ženám

  VIDEO>>>


  Připravil jsem ti místo v nebi! Za co?

  Ježíš říká: „Připravil jsem ti místo v nebi!“ Každý z nás se může osobně nad tím zamyslet: Ale za co, Pane? Za mé hříchy, za mou lenost? Za co mi to dáváš? Za mé hříchy, kterými jsem Tě duchovně křižoval? Za nevěru, za odřeknutí se Tebe třeba v maličkostech, za lhostejnost k Tobě a za stálé chorobné motání se jen kolem svého ega? Ale že Kristus je křižován v mé duši, k tomu je člověk lhostejný. Tak za co mám nebe? Člověk si zasluhuje trest. Smrt za hřích je spravedlivá. A Ježíš přichází do této špíny a bere všechny hříchy na sebe a říká mi: „Připravil jsem ti místo v nebi.“ „Pane, ale to hraničí až s bláznovstvím z Tvé strany! Za co?!“ Člověk nemá ani kapku vděčnosti.


  Kard. Duka a prezident ČLR? (8.4.2016)

  Před několika dny čínská vláda uzákonila zákaz propagování homosexuality a jakékoliv demoralizace v masmédiích. Rovněž ČLR zakázala filmy, které předvádějí detaily zločinnosti a násilí, aby nedocházelo k podávání návodů ke kriminalitě. Čínu by v tom měl kard. Duka stavět za příklad! Jeho mravokárný dopis je pokrytectvím. Navíc každoročně v Praze toleruje gay pride a de facto ho skrze Halíka prosazuje. Duka dělá propagaci pohanství a zároveň ho i schvaluje. Tato Dukova antimisie je zneužitím jeho úřadu k sebevraždě křesťanství skrze schizofrenický synkretismus. Jde o odmítnutí pravdy o spáse, která je v Kristu. Duka tímto zradil tisíce mučedníků, kteří pohanům nesli světlo víry.
  V žádné zemi na světě nebyl ještě tak užitečný zákon k očistě masmédií vydán, pouze v Číně. V tom by si měly vzít Čínu všechny křesťanské národy za příklad.


  Slovo života – Mt 6,22-23 (10. 4. – 24. 4. 2016)

  Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?


  Rozjímání nad Mt 6,22-23

  Ježíš říká: „Světlem tvého těla je oko. Je třeba si uvědomit, že člověk má oko fyzické a má oko vnitřní – duchovní. Duchovní oko je výrazem vnitřního života. Buď člověk žije podle Božích zákonů, a tedy je moudrý, má světlo moudrosti; anebo žije ve hříchu, dopouští se zla, a pak je v temnotě – duchovně slepý. Toto duchovní oko je vnitřním pohledem na Boha, respektování hlasu svědomí, vnímání, že Bůh všechno vidí a že nic není skryto, co nebude odkryto.
  „Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?“ Jestliže světlo svědomí, které Bůh dává, člověk ubíjí a stává se tmou, čeká ho jednou věčná tma zavržení. Co tedy máme dělat? Máme se snažit skrze stálé pokání vcházet do světla, kterým je Kristus a Jeho slovo. Máme se oddělovat od lži a milovat Pravdu, kterou je sám Kristus.


  Záchranný rozkol Moskevského patriarchátu (30.3.2016)

  Vážení biskupové,
  dobře je vám známo, jaké metody používá apostatický patriarcha Kirill (Gunďajev), aby prosadil autogenocidu pravoslavné církve. V minulosti se spolu s latiníky dopustil apostatického gesta synkretismu v Astaně. Za to na něj byla vyhlášena Boží anathema dle Gal 1,8-9. Místo obnovy církve prosazuje internáboženský dialog s muslimy a buddhisty. Pozval buddhistického představeného do chrámu Krista Spasitele v Moskvě. Jeho vinou loňského roku započalo v Moskvě budování buddhistického centra. Jeho delegát biskup Hilarion schválil a podepsal zločinný dekret pod názvem Štrasburské memorandum.
  Jako dobří pastýři zodpovídáte před Bohem za svěřené duše i za cenu, že byste byli posláni do vyhnanství jako sv. Jan Zlatoústý, sv. Atanáš či jiní svatí biskupové. Učiňte v dané situaci rozhodný krok. Vzneste nekompromisní požadavek: patriarcha Kirill musí připravovaný sebevražedný 8. Sněm zrušit a sám odstoupit!


  Výzva k záchraně pravoslavné víry (30.3.2016)

  Biskup Bančenský Longin (Žár) (oblast Černivci) přestal tyto dny v liturgii připomínat patriarchu Kirilla, a tím se i se svou eparchií oddělil od Moskevského patriarchátu. Důvodem je, že patriarcha Kirill veřejně hlásá hereze, které popírají podstatu pravoslavné církve. 12. února 2016 podepsáním společné havanské Deklarace vyjádřil jednotu s apostazí pseudopapeže Františka. Patriarcha Kirill prosazuje zneužitím patriarší autority sebevražedný 8. Všepravoslavný koncil (Velký sněm), který má začít 16. 6. 2016. Delegát patriarchy Kirilla navíc schválil a podepsal Štrasburské memorandum, které likviduje nejen pravoslavnou církev a křesťanství, ale i všechny morální hodnoty.


  Motivace k prorocké modlitbě 1. část

  VIDEO>>>


  Nastane rozkol Moskevského patriarchátu? (30.3.2016)

  Patriarcho Kirille,
  v této historické době se na Tebe obrací Byzantský patriarchát. 1. 5. 2016 má vejít v platnost Štrasburské memorandum, které Tvůj legát schválil a podepsal. V podstatě jde o totální likvidaci pravoslavné víry i církve. Na 16. 6. 2016 je naplánován 8. Všepravoslavný koncil (Velký sněm), jehož hlavním úkolem je prosadit jednotu s apostazí Vatikánu skrze tzv. ekumenismus. Počátečním gestem bylo setkání v Havaně s pseudopapežem Františkem dne 12. 2. 2016. Dále jde o plné přijetí programu internáboženského dialogu s pohany, což vede k sebezničení pravoslavné církve, a to postupně, po etapách. Této sebevraždě pravoslavné církve má posloužit zločin zneužití autority Moskevského patriarchátu. Sebevražedný 8. Sněm jste prosadili spolu s patriarchou Bartolomějem. Každému je jasné, že tento Sněm maximálně podporují západní globalizační struktury NWO. Sněm kromě vnitřního zničení pravoslavné církve má být zneužit i k ohrožení bezpečnosti ruského státu a jeho suverenity.


  Pětileté jubileum Byzantského vselenského (katolického) patriarchátu

  Dne 5. dubna 2011 se ve městě Žovkva na Ukrajině uskutečnil Synod biskupů UP HKC a vyhlásil Byzantský vselenský patriarchát. Stal se samostatnou duchovní strukturou, která se věnuje prorocké službě v otázce hájení víry a mravů, jak pro západní tak pro východní církev. V období pěti let Byzantský patriarchát vedl v současné duchovní a psychologické válce boj za ochranu pravověrnosti a morálních hodnot zakotvených v Božím zákoně. Jeho boj je poslední dobou zvlášť koncentrovaný na záchranu východní – pravoslavné církve před procesem sebezničení, ve kterém hrají roli zrádní hierarchové, kteří zradili Krista a prodali Ho jako Jidáš.
  Patriarchát nemá podřízené žádné diecéze, je prorockou a morální autoritou jak pro západní, tak pro východní církev.


  Zjevení Tomášovi

  VIDEO>>>


  Bojujeme za šťastnou věčnost

  Tu v čase bojujeme za šťastnou věčnost. Chceme za každou cenu spasit své duše a co nejvíce duší, za které Ježíš položil život. Nebe je skutečně náš pravý domov. Tady na zemi musíme bojovat s hříchem, s duchem lži i sami se sebou. Máme následovat Krista, a to znamená přijat trnový věnec, sliny, křížovou cestu. S tím musíme počítat a stále mít před očima cíl – nebe, které je mým domovem.
  Musí v nás být hluboko zakořeněn postoj: „Chci být spasen! Chci co nejvíce lidí přivést ke spáse. I kdybych měl obětovat svůj život, Krista nezradím!“


  Pseudopapež František je antikrist (27.3.2016)

  V úterý 22. 3. 2016 došlo k teroristickým útokům islamistů v Bruselu a už 24. 3. 2016 František islamistům umývá a líbá nohy. Jeho cílem je prosazení islamizace do Evropy, a tím likvidace křesťanství i evropské civilizace. Zradil Krista, vyhnal Ducha Pravdy a přijal ducha lži, ducha antikrista. „Syn zatracení (antikrist) se postaví na odpor a ‚povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha”. (2Tes 2,3-4)
  Tato slova se vztahují na pseudopapeže Františka, na něhož za hereze dopadla několikanásobná Boží anathema dle Gal 1,8-9, a dle dogmatické buly Pavla IV. je všechno, co jako heretik koná, neplatné. On sedí v chrámu Božím – v církvi – jako její hlava, ale ve své pýše se postavil proti všemu, co Bůh církvi dal a nařídil. On vnáší ducha antikrista do církve tím, že vytváří sebezničující jednotu mezi Kristovým učením a pohanskými bájemi, které uctívají démony. Nyní usiluje i o zničení evropské civilizace skrze islamizaci a spolupracuje se satanizací světových elit; to proto je v masmédiích zbožšťován, ne pronásledován. Všechna tato jeho činnost je znakem antikrista!


  Emauzy

  VIDEO>>>


  Jak nést svůj kříž

  Boží nepřítel útočí, aby zničil Boží dílo, křesťanství, aby okradl duše o Krista – Boží život a uvrhl je tak do věčné záhuby. Jeho útoky jsou zevnější i vnitřní a mají svůj význam. Je třeba v nich vidět kříž, který je nutno nést. Nesení tohoto kříže je Boží vůlí. Ale dřív než můžeme tento kříž nést, je třeba zapřít sama sebe. Ježíš nejprve požaduje: „Zapři sám sebe!“ a pak až dodává: „Vezmi svůj kříž“. Zapřít sebe, to je chudoba duchem, to je pokora.


  Veřejný dopis velvyslanci USA na Ukrajině (23.3.2016)

  Vážený pane velvyslanče,
  ve Lvově byl Vámi naprogramován a řízen gay pride s cílem demoralizace Lvova a ukrajinského národa. USA řídí a diktuje Ukrajincům vlastní sebevraždu nejen v otázce ekonomiky, ale hlavně v otázce likvidace křesťanství a morálních hodnot.
  Vážený pane velvyslanče, žádáme Vás, abyste se už nepokoušel o další prosazení gay pride v jakémkoli městě na Ukrajině. Doufáme, že je Vám jasné, že 99 % Ukrajinců si tuto zvrácenost, která ničí morální hodnoty, nepřeje a tento Váš import zvrácenosti radikálně odsuzuje!
  Doporučujeme Vám, abyste pro zločiny, které máte na svědomí, včas dobrovolně opustil Ukrajinu, protože pro všechny ukrajinské patrioty jste persona non grata.


  Druhá výzva RF k vystoupení z RE (19.3.2016)

  Vážený pane prezidente, vážení členové ruské vlády,
  Upozorňujeme na zločinný dokument Rady Evropy pod názvem „Strategie ochrany práv dětí (2016-2021)“. Jde o prosazování neofašistické ideologie NWO.
  Obsah dokumentu: bod 19 uvádí, že rodina je základním zřídlem násilí.
  Odpověď: To je cílevědomá lež. Zdravá rodina v Rusku i v Evropě vždy byla prostředím bezpečí a lásky, i když rodina žila v chudobě. Rada Evropy ve svém dokumentu nazývá nejtěžší zločiny proti dětem právem dítěte. Autoři by měli být odsouzeni jako zločinci proti lidskosti!
  Vyzýváme ruskou vládu, aby pranýřovala tuto satanskou ideologii NWO sledující genocidu lidstva, kterou dnes prosazuje i Rada Evropy ve své tzv. Strategii. Ať Ruská federace jako gesto protestu vystoupí z Rady Evropy. Tím se stane precedentem pro ostatní státy!


  Vzkříšený Kristus se ukázal své matce

  VIDEO>>>


  Chceme shromažďovat poklady v nebi

  Každé sebezapření, které spojujeme s Ježíšovým utrpením, každé umírání své vlastní vůli, kterou nám zkříží naši nejbližší či různé zevnější okolnosti či naše bezmocnost – toto neustálé zříkání se v maličkostech je vlastně získávání pokladu v nebi. To jsou hodnoty věčné, budované skrze praktickou víru postavenou na Božím slově a skrze vcházení do Boží přítomnosti. Zde platí Ježíšovo slovo: „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.“ (Mt 16,24)


  Zjevení andělů

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarchy Eliáše na slavnost Vzkříšení Páně

  Ráno anděl odvalil kámen od hrobu a řekl ženám: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.“ Pak se Ježíš ukázal Marii Magdaléně, ženám, apoštolu Petrovi, učedníkům, kteří šli do Emauz, apoštolům, kteří byli večer shromážděni ve večeřadle v Jeruzalémě, a později se Ježíš ukázal najednou až pěti stům bratří v Galileji.
  Nyní, kdy zpíváme „Kristus vstal z mrtvých“, prožíváme i to, že Kristus také přemohl smrt: „smrtí smrt přemohl“ a svým vzkříšením dokázal, že je skutečně pravý Bůh! Tak jako Bohorodička Panna Maria, která je naše Matka, se radovala ze vzkříšení svého Syna, tak i my se radujeme teď spolu s ní a prožíváme setkání s Ježíšem – jejím Synem. Prožíváme radost nad tím, že i my máme účast na Jeho vzkříšení, že i my jsme byli spolu s Ním vzkříšeni.
  Uvědom si a prožij, že Kristus je ten samý včera, dnes a navěky, že je zde přítomný: „Ježíši, Ty jsi skutečně zde, i když Tě nevidím fyzickýma očima. Ty, Ježíši, jsi vzkříšení a život. Ty jsi moje vzkříšení a můj život.


  Slovo života – Mt 6,19-21 (27. 3. – 10. 4. 2016)

  Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez, a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.


  Rozjímání nad Mt 6,19-21

  Ježíš nám jednoduchým způsobem ukazuje, že získávat poklady na zemi je velký nerozum. Říká, že mol a rez je ničí a zloději kradou. Navíc, hlavním zlodějem, který všechno ukradne, je smrt. A Ježíš říká: „Buďte připraveni, nevíte dne ani hodiny“.
  „Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez...“ To je příkaz: máme shromažďovat poklady v nebi. Poklady v nebi shromažďujeme dobrými skutky, bojem se zlem a lží, s hříchem, světem a ďáblem. Klíčovou věcí zde je Ježíšovo slovo: „Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce“. Kde je tvůj poklad? Pokud je tu na zemi, tak ho ztratíš, a pokud o věčný nedbáš, nezískáš ho. Co je tvým pokladem? Tím nejdražším Pokladem je Ježíš. On za tebe zemřel na kříži. On ti připravil věčnou slávu v nebi. Jaký je to pokoj vědět, že to, co si skladuješ v nebi, ti rez nezkazí ani žádný zloděj, dokonce ani smrt neukradne. Buďme moudří tak, jak nás k tomu vybízí Pán Ježíš.


  „Papež“ František duchovní terorista a antikrist (25.3.2016)

  Je terorismus fyzický a je terorismus duchovní. Větší vinu než ten, kdo páchá terorismus fyzicky, má ten, kdo masovému terorismu připravuje podmínky. A František to koná! Připravuje likvidaci křesťanství i evropské civilizace. Celý svět je otřesen zločiny islamistů v Paříži, v Kolíně a nyní v Bruselu, ale František islamizaci dále cynicky prosazuje. Tentokrát si posloužil gestem líbání nohou islamistům místo toho, aby na největší křesťanské svátky koncentroval pozornost na Krista a Jeho smírnou oběť na kříži.


  Sedm slov z kříže (rozjímání) – VII. slovo z kríža: “Otče (Abba), do Tvojich rúk porúčam svojho ducha!” (Lk 23,46)

  VIDEO>>>


  Nikdo se smrti nevyhne

  Jen ten žije moudře, kdo počítá se smrtí. Ne ten, kdo o ní sice ví, ale s ní nepočítá. Vždyť nevíme den ani hodinu, kdy nás Pán povolá na věčnost. Den za dnem utíká. Každá noc je symbolem smrti – člověk neví, jestli se probudí. Kolik lidí nečekaně umírá. Lidi, které jsme znali, měli rádi, už nejsou mezi námi, jsou na hřbitově. Můžeme pochybovat o všem, ale o smrti pochybovat nemůžeme. Nikdo se smrti nevyhne. Mě i tebe konkrétně čeká smrt a nevíme kdy. To je realita. Jestli přijde za 10, 30 anebo za 50 let, to není podstatné. Největší jistota je, že každý z nás zemřeme. A to je podstatné.


  Islamizace ČR a efektivní obrana (24.3.2016)

  Generál NATO F. Mičánek podal v souvislosti s teroristickými útoky v Bruselu krátké interview. Pověděl podstatnou pravdu: „Není otázkou, zda na nás teroristé zaútočí, nýbrž kdy udeří.“ Očekávalo by se, že bude následovat návrh efektivního řešení problému, to znamená požadavek zastavit umělou islámskou imigraci, která je potenciální nositelkou terorismu. Nic takového však nenásleduje. Nakonec se dozvídáme, že údajně nejnebezpečnějšími jsou prý tzv. domácí extrémisté – de facto organizátoři pokojných manifestací, kteří zákonnými prostředky brání národ před teroristickou hrozbou, dokud je čas. Díky Bohu a aktivitám těchto vlastenců není v Česku taková situace jako v Německu či v Belgii.


  Návrh k vystoupení RF z Rady Evropy (12.3.2016)

  Rada Evropy se svým prioritním programem tzv. lidských práv (de facto sexuálních deviací) podrobuje všechny členské státy zločineckému sebezničení. Zbavení Ruska hlasovacího práva na základě umělých sankcí je urážkou. Pro zločinný neofašistický program by si Rada Evropy zasloužila sankce ve formě zrušení Rady! Rusko by mělo založit Euroasijskou Radu a z Rady Evropy demonstrativně vystoupit. Systém NWO vede ideologickou a psychologickou válku, a dokončuje ji fyzickou autogenocidou. V tomto boji proti diktátorským, fašistickým metodám NWO demokratický systém neobstojí. Je jen otázkou času, kdy padne v oběť. Pokud má Rusko obstát, musí učinit radikální krok – zavést spravedlivou „diktaturu“, to znamená spravedlivě trestat zločiny, zločince a zrádce a chránit nevinné lidi. Musí zrušit v legislativě, v oblasti kultury, školství, masmédií, medicíny i v sociálních služeb všechny zákony a mechanismy, které skrytě prosazují programy a ideologii NWO. Toto je podmínka sine qua non! Rusko by proto mělo co nejdříve vystoupit z Rady Evropy!


  OTÁZKA CELIBÁTU – Odpověď Váchovi

  VIDEO>>>


  Kdo si plete Boha s Alláhem, nemůže být biskupem (23.3.2016)

  Holubovo heslo: „Kdo miluje, poznává Boha“ je ve spojení s jeho postoji výsměchem. Pokud má Holub stejného boha s islamisty, pak v praxi má jeho milování dost katastrofální následky, jak vidíme na rituálním řezání hlav loňského roku křesťanům v Egyptě, Etiopii, Libyi, na teroristickém útoku na ruské letadlo, na teroristickém útoku v Paříži a nyní na teroristických útocích v Bruselu, které si vyžádaly 14 mrtvých na letišti, 20 mrtvých v metru a 200 raněných.


  Z Getsemane na Golgotu (křížová cesta)

  VIDEO>>>


  Poslední večeře a Getsemany (rozjímání)

  VIDEO>>>


  Postní pastýřský list (21.3.2016)

  Spása má jednu podmínku: odpuštění. My nutně potřebujeme odpuštění svých vlastních hříchů a zla, které jsme způsobili, ať vědomě či nevědomě. Bůh z lásky k nám dal svého jednorozeného Syna, který zemřel za každého z nás na kříži, a svou krví smazal náš dlužní úpis. Bůh nám pro zásluhy Kristovy odpouští naše viny a pro oběť Kristovu je nám otevřeno věčné štěstí v nebi s anděly a svatými. Musíme ale odpustit našim bližním. Ježíš říká jasně: „Jestliže neodpustíte, ani vám Nebeský Otec neodpustí vaše proviny.“ A na druhé straně: „Jestliže odpustíte, i Nebeský Otec odpustí vám.“ Problém odpuštění je v tom, aby si člověk v pravdě uvědomil zlo, které působil, před sebou i před Bohem a poprosil Boha za odpuštění a zároveň odpustil všem, kteří ublížili jemu. Toto je pravé pokání.


  Výzva „papeži“ Františkovi k pokání za sebe i za Vatikán (20.3.2016)

  Byzantský katolický patriarchát v autoritě apoštolské a prorocké obrací konkrétně na Vás, „papeži“ Františku, který jste už na sebe za své hereze stáhl Boží anathemu: Čiňte pokání! Vyzvěte rovněž k pokání všechny představitele církve. Toto dnes po Vás i po celém vedení Vatikánu žádá Bůh!
  Využijte tuto – možná poslední – šanci k pokání, a přijmete tím Boží milosrdenství. Pak dáte příklad vatikánským dikasteriím, hierarchii i celé katolické církvi!


  Akce NWO – Rusko bez sirotků (19.3.2016)

  Vážený Pavle Alexejeviči,
  obracíme se na Vás, abyste se v rámci ochrany dětí Ruska postaral o zrušení pokrytecké akce pod názvem „Rusko bez sirotků“. Jistě se orientujete, že pod tímto pozitivním pojmem s velmi šlechetným ideálem se skrývá vytvoření mechanismu pro následný holocaust ruských dětí.
  Tato iniciativa jde z Ameriky a je jednou z metod k sebezničení ruského národa. Žádáme Vás, abyste v masmédiích radikálně odsoudil tuto akci a postaral se o její zastavení!


  Prakticky se smrtí nepočítáme

  Není nic důležitějšího v životě, než být stále připraven na smrt. Žádný kněz vás nespasí v hodině smrti, ale dokonalá lítost vás spasí. Ale když vy nevzbudíte dokonalou lítost a budete myslet na marnosti, anebo budou útočit na vás různé myšlenky, to ještě neznamená, že když kněz přišel, tedy vše je v pořádku. Nespoléhejte na kněze, ale na Boží milosrdenství a na to, že se naučíte vzbuzovat dokonalou lítost, tedy pravdivě si přiznat své hříchy a dát je Pánu Ježíši pod moc Jeho svaté krve. To je vaše pojišťovna. Na dokonalé lítosti závisí naše spása!


  Nebe je blízko!

  Je třeba, abychom pamatovali vážně na nebe, které nám Bůh připravil. Radostná naděje na něho musí zapálit moji horlivost.
  Zamysli se: Co jsem doposud vykonal pro nebe? Možná úplně málo nebo téměř nic. Při tom však, jak jsem se pachtil za pominutelnou odměnou, pozemskou slávou a vyznamenáním! Kolik tam jsem dal energie! Proto chci teď využít každou příležitost. Nic mi nesmí být těžké. Budu se držet Kristovy rady: „Shromažďujte si poklady v nebi.“ (Mt 6,20).


  Sedm slov z kříže (rozjímání) – VI. slovo z kříže: „Dokonáno jest!“ (J 19,30)

  VIDEO>>>


  Buďte připraveni!

  Ježíš říká: „Buďte připraveni, neboť nevíte dne ani hodiny, kdy Syn člověka přijde.“ V tom je největší moudrost, připravovat se na smrt. Nevíme přece, jestli nepřijde nějaké neštěstí – můžeme dostat rakovinu, nebo můžeme mít autonehodu a budeme na věčnosti. Nevíme dne ani hodiny. Nevíme, kdy se setkáme s Pánem tváří v tvář. Máme s tím však počítat. Víme, že to přijde. Nesmíme otálet s obrácením. Máme začít už dnes, jak říká Boží slovo: „Dnes, uslyšíte-li Jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!“ Čekat na pokání v hodinu smrti je šílenství. Ano, jsou takoví, kteří se obrátili v hodinu smrti, ale to je výjimka. Spoléhat na to je RISK! Přijít o věčný život je něco hrozného!


  Spoj svou bolest s Mou bolestí

  V utrpení máme stát ve víře, nereptat, ale naopak, děkovat a chválit Pána, upínat svůj pohled na trpícího Ježíše a spojovat bolesti, opuštěnost, vyprahlost, nejrůznější negativní pocity, které je těžké vyjmenovávat s bolestmi Pána Ježíše. Toto jsou nejlepší dary, které Bůh na nás dopouští, abychom se dostali ze zajetí klamu, marnosti, lživosti světa a starého člověka a vcházeli tak do světla Boží pravdy.


  Cesta lásky a poslušnosti

  Cesta očišťování je cestou lásky. A Boží slovo říká: „láska vyhání strach“ (1J 4,18). A dále: „Láska je trpělivá… láska nezávidí… není domýšlivá…“ (1Kor 13,4n) Největším vzorem lásky je nám sám Pán Ježíš. Jak se projevovala u Něho láska k Bohu Otci a k lidem? Vůči Otci byl poslušný ve všem. Byl poslušný až k smrti: „Otče ne má, ale tvá vůle se staň.“ A z lásky k Otci a k našim nesmrtelným duším přijal nejkrutější smrt.


  Slovo života – Mt 6,14-15 (13. 3. – 27. 3. 2016)

  „Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš Nebeský Otec. Jestli však neodpustíte lidem, ani váš Otec neodpustí vám vaše přestoupení.“


  Rozjímání nad Mt 6,14-15

  Ježíš v modlitbě „Otče náš“ zdůrazňuje sedm proseb, kterými máme prosit Nebeského Otce. Jedna z nich je prosba o odpuštění: „A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“. A právě k této prosbě dává komentář. Tedy zdůrazňuje, že musíme v denním životě realizovat odpouštění bližním. Je třeba vědět, že Bůh je milosrdný, odpouští všechny hříchy, když Ho prosíme. Ale je zde jedna podmínka: i my musíme odpouštět těm, kteří nám ublížili. Základní věcí, aby se pro nás odpouštět druhým stalo samozřejmostí, je, že se stavíme do pravdy o sobě. To znamená, že si sebekriticky přiznáváme své viny, kterých jsme se dopustili vůči Bohu.


  Sedm slov z kříže (rozjímání) – V. slovo z kříže: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“ (Мk 15,34)

  VIDEO>>>


  Můžeme-li trpět pro jméno Ježíšovo, máme se radovat

  V duchovním boji máme očekávat, že Ježíš bude bojovat za nás, a my se budeme dívat! Proto očekávejme na Jeho pomoc, ale s velikou vírou a láskou k Němu. Příčinou hlavní nenávisti k nám je sám Ježíš. On je nenáviděn duchem světa i duchem ďábelským.
  To, co se teď děje, se dá vyjádřit, že je to jako poslední doba, kdy tento vrah lidského rodu bude moci masově obelhávat, zabíjet a ničit. Samozřejmě, že tento pohled je jen jednostranný; druhá strana je Boží pohled: On ty, kteří se Mu cele dají, ochrání, i když z mnohých se stanou duševní či fyzičtí mučedníci. Toto však je zcela normální. Přece jde o věčnost! Můžeme-li trpět pro jméno Ježíšovo, máme se radovat. Není jiná pravdivá cesta než jít za Ježíšem. Je třeba zapřít své já, vzít kříž a následovat Ježíše (viz. Mt 16,24). On nám dá potom za věrnost Jemu věčnou odměnu.


  Pokrytectví papeže Františka (9.3.2016)

  V neděli 6. 3. 2016 se papež František zmínil o teroristickém útoku v Jemenu, při němž zahynuly kromě jiných obětí i 4 řeholnice. Zároveň tento moment využil k agitaci, aby Evropa tím více přijímala tzv. „uprchlíky“.
  Citace: „Modlím se za ně i za další lidi, kteří byli při tomto útoku zabiti...“
  Odpověď: František byl povinen se radikálně postavit proti zločineckému systému plodícímu islamizaci Evropy. Místo toho teroristický útok manipulačně využívá k její propagaci. Jeho modlitba je proto modlitbou pokrytce.
  Citace: Schválil iniciativu „humanitárních koridorů“ pro imigranty.
  Odpověď: Prosazování těchto tzv. humanitárních koridorů papežem Františkem je manévr a další zločin.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na dobu postní

  V době svatého postu nám Bůh dává čas 40 dní, abychom se zastavili a uvažovali o utrpení Kristově. Modlitba rozjímání sedmi slov Kristových na kříži, která pronesl, když tři hodiny umíral na Golgotě, nás disponuje k tomu, abychom se otevřeli Boží lásce, která se nám vydala až do krajnosti.
  Musíme zastavit se a podívat se na svůj život z pohledu věčnosti: Kdybych teď zemřel, kde bude moje duše? Musím mít „svatý egoismus“: „Musím se postarat o svou duši!“ Až budu stát před Božím soudem, nepomohou mi žádné výmluvy, budu muset skládat účty za svůj život. Je třeba se zastavit, najít si čas. A právě v době svatého postu nás k tomu církev vybízí.
  Smyslem postu není držet hladovku či tzv. štíhlá linie, smyslem postu je posílit vůli, aby člověk dokázal zachovávat zdravé životní principy. Co se týče postu od jídla, je to určitý zevnější „trénink“. Jde o kázeň v jídle, ale pak se máme naučit i kázni v myšlenkách. Těžší je se pokořit, přiznat si chybu, umět se omluvit; člověk by se raději týden postil, než by řekl: „Odpusť, udělal jsem chybu.“
  Máme se naučit praktikovat normální principy evangelia, jednoduché zásady, které jsou zdravé, přirozené a zároveň Boží. To je následování Krista.
  V duchovním boji za spásu duší jsou důležité dvě věci: půst a naše vzájemné vztahy, tedy vnitřní jednota. Potom modlitba spravedlivého proniká nebesa, a jsou-li dva nebo tři sjednoceni, Kristus je uprostřed a je to On, kdo se modlí. Vše je pak už Jeho záležitost.


  Sedm slov z kříže (rozjímání) – ІV. slovo z kříže: „Žízním!“ (J 19,28)

  VIDEO>>>


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /část 10/ (15.2.2016)

  Likvidační dokumenty ze Štrasburku – VI

  Arcibiskup Hilarion jedná ve Štrasburku, za zády pravoslavných křesťanů, o elektronické identifikaci nejen občanů EU, ale i RF. Jako delegát patriarchy Kirilla vystupuje biskup Hilarion v jeho autoritě patriarchy. Zodpovědnost za všechno, co koná, dopadá na patriarchu Kirilla. Jde o gesta, která lze kvalifikovat nejen jako zradu církve, ale i jako vlastizradu Ruska.
  Arcibiskup Hilarion podepisuje přechod pravoslavné církve na antikristovské pseudonáboženství New Age. Podřizuje církev zahraničnímu a navíc protikřesťanskému orgánu. To je sebevražda – suicidium!
  Zavedení Nového věku je totální likvidace křesťanství. Tím bohem, ke kterému se za to modlí, je satan – Creator, kterého uctívají zednáři – ilumináti. A tím jedním člověkem, který se má zjevit na svět, je antikrist! Všechny reformy, které konají apostati Kirill, Bartoloměj a František, jsou přípravou na vystoupení antikrista!


  Odpověď na papežův proslov z 3.3.2016 (8.3.2016)

  Citace: „Evropa zažila v dějinách už tolik invazí! Vždy však dokázala překonat samu sebe a jít dál, díky čemuž se obohatila výměnou mezi kulturami.“
  Odpověď: Papež mluví jak snílek, anebo cílevědomě lže. Kdyby se v minulosti Evropané nebránili proti muslimským invazím spojeným s jejich antikulturou, pak by celá Evropa byla už dávno pod půlměsícem, podobně, jako je pod půlměsícem Konstantinopol a území Turecka. Tam byli první křesťanské obce Efez, Smyrna, Pergamon, Sardy, Laodicea (srov. Apokalypsa 1,11). Apoštol Pavel i Jan a jiní apoštolé zde zakládali křesťanské obce. Zde žil a působil sv. Basil Veliký i kapadočtí Otcové i sv. Jan Zlatoústý. Konstantinopol byl hlavním centrem křesťanské Byzantské říše, a to až do roku 1453, kdy přišla krvavá muslimská invaze. Dnes je tam 0,1% křesťanů a ani ti nemohou vyznávat svou víru a kulturu.


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /část 9/ (15.2.2016)

  Likvidační dokumenty ze Štrasburku – V

  Je jeden z největších hříchů směšovat uctívání Boha s uctíváním démonů. A to má být novým programem pravoslavných církví. Znamená praktickou likvidaci křesťanství. Hudba při tzv. multináboženských bohoslužbách není uctíváním Boha, ale ďábla.
  Provádět nekřesťanské koncerty je znesvěcením křesťanského chrámu. Nejde o oslavu Boha, ale naopak o Jeho urážku.
  New Age je náboženstvím antikrista a dát k němu souhlas znamená pro křesťanské církve veřejně zapřít Krista a vejít pod Boží prokletí – anathemu. Na každého, kdo podepsal štrasburské Memorandum, dopadla Boží anathema, a to především na ty, kteří nesou zodpovědnost za podpis svých delegátů, to je patriarcha Kirill a patriarcha Bartoloměj.
  Totální likvidace pravoslavné církve a vůbec křesťanství, naprogramovaná ve štrasburském Memorandu, má být ratifikována na 8. Všepravoslavném koncilu. Má tím být zahájen proces vnitřního odpadu, dechristianizace a satanizace církve i pravoslavných národů.


  Církevní restituce /Otevřený dopis pro ČBK/ (7.3.2016)

  Navrhujeme jako gesto pravdivého pokání, které může napravit špatnou reputaci katolické církve, aby ČBK dobrovolně vrátila restituce a pak konala další kroky veřejného pokání. Upozorňujeme, že současná hierarchie ČBK ztratila kvůli herezím pravověrnou kontinuitu s katolickou církví minulosti, proto nemá žádné právo žádat to, co patřilo pravověrné katolické církvi. V tomto stavu ČBK krade majetky, které jí nepatří! Jak si to zodpoví před Božím soudem?


  Pokrytecké milosrdenství papeže Františka (5.3.2016)

  Při generální audienci 2. 3. 2016 František pronesl projev o Božím milosrdenství. Na jedné straně mluví o hlubokých pravdách týkajících se Božího milosrdenství a pokání, na druhé straně tak – jako při každé příležitosti – vyzývá k islamizaci Evropy takzvanými uprchlíky. Prý když katolíci budou přijímat islamisty do svých farností, klášterů a poutních míst, Bůh odpustí i ty nejtěžší hříchy: „i kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělají jako sníh, budou bílé jako vlna, a lidé budou požívat dobrých darů země a žít v míru“ (Iz 1,18). Zneužívat výrok Písma k podpoře islamizace je manipulace a hřích proti Duchu svatému. Navíc, v praxi už vidíme, jak islamisté požívají dobrých darů země a páchají jeden kriminální čin za druhým. O tom ale František nikdy nemluví. Je jen hlásnou troubou architektů NWO a prosazuje jejich program. Zločiny Františka jsou těžší, než zločiny Nerona či Hitlera. „Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Vatikán i s Františkem nezná“. (Iz 1,2-3).


  SYSTÉM MANIPULACE V ZÁKONODÁRSTVÍ EU (15.2.2016)

  Právní sekce Byzantského patriarchátu vypracovala pro prosté lidi ale i právníky a politiky objasnění, na jakém principu pracují současné změny zákonodárství, které prosazuje EU, RE, USA. Jedním z hlavních rysů právního státu je stabilní legislativa, která zůstává stejnou bez ohledu na to, která politická strana je v dané době v zemi dominantní. Dnes však systém Nového světového řádu potřebuje změnit kurs státu, jeho ideologii i myšlení lidí. Takže v první řadě potřebuje změnit zákonodárství. Nicméně zločinný systém je vybudovaný na podvodu, který spočívá v tom, že ze zákona se udělá nesrozumitelný text, v němž se člověk nemůže zorientovat.


  Látalova bílá horečka zplodila film proti panu prezidentovi (5.3.2016)

  Celý týden od 7.-13. 3. 2016 bude probíhat štvavá psychologická kampaň proti českému prezidentovi. Budou ji rozdouvat i masmédia. 1. Kdo je za očerňováním pana prezidenta? Ten, komu pan prezident nejde na ruku, a proto je mu trnem v oku. Kdo to je? Ti, kteří usilují o totální podmanění, morální devastaci a fyzickou redukci evropských národů. Nyní se zaměřili na Česko, které chce vystoupit z žaláře národů, kterým je EU. 2. Jakou mají metodu? Podlou! Americké technologie používají masmédia a zrádce národa, a sami stojí v pozadí s měšcem jidášských peněz (např. Ukrajina, Libye, Sýrie, Egypt...). Prezident, který jim nevyhovuje, musí být odstraněn. 5. Co dělat? Protiakci! Vypískat Látalovy slátaniny! Heslo: Prezident za národ, národ za prezidenta! Jeden za všechny, všichni za jednoho!


  Slouží papež Kristu, anebo Alláhovi? (29.2.2016)

  Alláh si žádá krev a uřezané hlavy Kristových učedníků. František usiluje o to, aby tato praxe byla v Evropě co nejdřív.
  V neděli 28. 2. 2016 František znovu vybídl Evropu k takzvaně čestnému rozdělení si „uprchlíků“. Loňského roku muslimové v Egyptě rituálně odřezali hlavy 21 křesťanům a provokativně to nafilmovali. František k tomu mlčí, tedy to schvaluje. V témže roce muslimové stejným způsobem uřezali hlavy 30 etiopským křesťanům a podobným způsobem vraždili křesťany i v Libyi. František notoricky mlčí. Loňský rok bylo výročí 100 let od genocidy 1,5 milionu křesťanů v Arménii. František k tomuto holocaustu mlčí. Dnes probíhá programovaná islamizace Evropy, spojená s teroristickými útoky a kriminalitou všeho druhu, ale papež už nemlčí.
  Notoricky mantruje jedno a totéž: Přijímejte muslimské „imigranty“ do Evropy – a to do každé farnosti, do každého kláštera a na každé poutní místo!


  Odpověď biskupu Tichonovi ohledně setkání patriarchy s papežem (27.2.2016)

  Vladyka Tichon zamlčel skutečnou podstatu problému, týkající se setkání patriarchy Kirilla s papežem. Toto setkání bylo plně v linii globalizační politiky NWO. Ekumenismus dnes znamená jednotu s panherezemi, které prosazuje apostatický Vatikán!
  Správnou reakcí na setkání Kirilla s Františkem je postoj dvou moldavských klášterů a dvanácti kněží. Hned po setkání odvážně vyšli z podřízenosti Kirillově herezi.
  Tichon ospravedlňuje společnou deklaraci, ale přitom zamlčuje její podstatný bod. Deklarace uvádí, že internáboženský dialog je bezpodmínečně nutný. To je důkazem, že se Kirill s Františkem sjednocují v apostazi s panherezemi.
  Tichon zradil Krista i pravověrné učení, ukázal se jako zjevný heretik a falešný prorok. Sám na sebe stáhl Boží anathemu – prokletí (Gal 1,8-9).


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /část 8/ (14.2.2016)

  Likvidační dokumenty ze Štrasburku – IV

  V Jeruzalémě náš Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži a vstal z mrtvých. Tato místa jsou posvátná pro všechny křesťany. V současné době si tam chce postavit svůj trůn antikrist.
  Religionistika je dnes největším propagátorem pohanství v rámci středního i vyššího vzdělávání. Křesťanství má povinnost hlásat Kristovo evangelium pravdy a spásy lidem, a ne prosazovat učení, které křesťanství ničí. Bohužel, tento model sebelikvidace začal už v katolické církvi fungovat, a to po II. vatikánském koncilu. Dnes v osobě papeže Františka přináší zjevné ovoce morální i věroučné sebevraždy. A o to právě usiluje Štrasburk ve spojení se zrádnými hierarchy pravoslavné církve, kteří tento program sebezničení už sami podepsali.
  Svoje struktury dát k systematické formaci a výuce pohanství je církevní zrada. Jsou to zločiny proti křesťanství. Katolická církev je začala realizovat už po II. vatikánském koncilu.


  Slovo života – Mt 6,6 (28. 2. – 13. 3. 2016)

  „Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“


  Rozjímání nad Mt 6,6

  Ježíš dává konkrétní návod k modlitbě. Jako první, co radí dělat, je: „vejdi“, tedy neříká: „zůstaň venku“. Na otázku kam vejít, říká: „do svého pokojíku“. Pokojík je dvojí – fyzický a duchovní. Duchovním pokojíkem je naše nitro. Zavíráme za sebou dveře našich smyslů, které ještě prožívají každodenní zážitky, a pak jsme schopni se koncentrovat, v podstatě soustředit se na uvědomění si Boží přítomnosti. Bůh je zde, otvírám Mu a zároveň v mém vnitřním pokojíku, ve skrytosti, jak říká Ježíš, Otec slyší. Proto je třeba se modlit zde, navázat kontakt s Bohem. Prvním krokem modlitby je úkon kajícnosti. Přiznat si před Bohem své chyby a hříchy, svévolnosti, prázdná slova, zlé myšlenky atd.


  Sedm slov z kříže – ІІI. slovo z kříže: „Hle, tvá matka!“ (J 19,26)

  VIDEO>>>


  Ježíš nám zasloužil nebe vlastní krví

  Božský Spasitel nám zasloužil nebe vlastní krví. Nepotřeboval ho vykoupit pro sebe, ale On obětoval svůj život i svou krev za nás, aby nám otevřel věčné štěstí v nebi. On všechna svá práva a nároky přenechal nám, svým nejmenším bratřím. Pro zásluhy Ježíše Krista, pro Jeho utrpení a smrt smím říct: Nebe patří mně.


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /část 7/ (14.2.2016)

  Likvidační dokumenty ze Štrasburku – III

  Jak si může dovolit Štrasburk projektovat satanizaci Athosu? Jak to, že ji schvalují zástupci patriarchů Kirilla a Bartoloměje?! Svatá hora Athos je pro pravoslavné křesťany duchovním centrem s daleko větší autoritou, než byl pro katolíky Vatikán. Vatikán je pouze úřednickou náboženskou organizací, kdežto Athos je duchovní bašta modlících se a Krista následujících mnichů. A to je velký rozdíl. Navíc Vatikán nyní, po zradě víry a přijetí synkretismu s pohanstvím, má už opačný duchovní potenciál (antikristovský).
  Navrhovat duchovní, morální i fyzickou likvidaci Svaté hory je urážkou, výsměchem a totální degradací křesťanství. To je násilná likvidace křesťanské svatyně a duchovního centra pravoslavné církve. Jde o nový náboženský směr New age, který likviduje křesťanství v kořenu a je bezpečnou cestou do pekla.
  Byzantský katolický patriarchát se tímto obrací na ruskou vládu a prezidenta, aby v žádném případě nedovolili tento zločin znesvěcení a satanizace Svaté hory Athos – svatyně pravoslaví.


  Co je podstatou čisté lásky k Bohu

  Podstata čisté lásky k Bohu je ochota nic nevlastnit ani vůlí ani city a k tomu, co člověk má, ať je to vnitřní či vnější vlastnictví, se má chovat jako správce, ne jako vlastník. To je v podstatě chudoba duchem. Duch je chudý, svobodný pro Boha, není spoutaný tělesností či duševnem: žárlivostmi, vlastněním lidí, vlastněním svých zraněností, atd. Toto bohatství je třeba dát Pánu Ježíši, ne pouze jedenkrát, ale stále znovu a znovu. Totiž my se stále na něco lepíme, něco si přivlastňujeme, proto to máme stále dávat skrze Pannu Marii. Jedná se vlastně o očistu naší duše, která jde pomalu. Činí ji Bůh, ale je k tomu třeba i naše „Ano“.


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /část 6/ (14.2.2016)

  Likvidační dokumenty ze Štrasburku – II

  Na 19. června 2016 je plánován Všepravoslavný koncil. Koncil patří do plánu nadnárodních globalizátorů a je jimi použit k likvidaci pravoslavné víry v Řecku i k likvidaci duchovního centra pravoslaví, Svaté hory Athos.
  Koncil je rovněž nástrojem globalizace Ruska skrze zrádnou církevní hierarchii (patriarcha-apostata Kirill, arcib. Hilarion...).
  Při setkání na Kubě 12. 2. 2016 byla podepsaná společná deklarace papeže a moskevského patriarchy. Jeden její bod vytýčil bezpodmínečnou nutnost internáboženského dialogu. Toto je zrada Krista a pravoslavné církve! Je to další argument potvrzující několikanásobnou anathemu, která spočívá na pseudopapeži Františkovi i na patriarchu Kirillovi. Ovocem internáboženského dialogu nikdy nebyl mír, ale ztráta křesťanské identity a invaze pohanství na křesťanská území.


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /část 5/ (13.2.2016)

  Likvidační dokumenty ze Štrasburku – I

  Ve Štrasburku bylo 25.-29. června 2014 podepsáno „Memorandum“, které vstupuje v platnost 1. května 2016 a zahrnuje program vytýčený do 16. srpna 2020. Ve světle tohoto dokumentu se stávají jasnými změny ve sféře duchovního vzdělávání a rovněž příčiny rychlého svolání 8. Všepravoslavného Koncilu ve svátek Seslání Ducha Svatého (19. 6. 2016). Cíl tohoto koncilu, jak je vidět, je jeden: zničit pravoslavnou církev a demoralizovat národ.
  Každý biskup je povinen se jasně postavit proti sebevražednému Koncilu a pokud zůstane lhostejný, ponese zodpovědnost za zločinný mechanismus, který přináší peklo na zemi i po smrti. Celá pravoslavná církev by měla vyvinout maximální úsilí, aby zločinný Koncil nebyl realizován.


  Výzva českým a zvláště plzeňským katolíkům (22.2.2016)

  Postavit duchovního zločince do čela diecéze jeplánovaná duchovní vražda, především plzeňských katolíků, ale i zločin proti celému českému národu! Takový člověk, jako je pan Hlub, který je slepý, hluchý a navíc mu nejprimitivnější věci nedochází, nemůže zastávat vysokou funkci katolického biskupa! Nevidí, co se kolem něho děje, neslyší věcné argumenty prezidenta ČR, který představuje postoje drtivé většiny národa, a nedochází mu ani po teroristickém útoku v Paříži a zvěrstvech v Kolíně a jiných městech, co to znamená islamizace – ta „obrovská pestrost a hloubka“ v praxi!
  Biskup, který na něho vloží ruce, se dopouští zločinu proti Kristu, církvi a národu a dopadne na něj Boží prokletí!


  Výzva pro pravoslavnou církev Ruska, Ukrajiny a Moldávie (20. 2. 2016)

  Patriarcha Kirill zradil Krista i církev! On svolává anathemou, která na něm spočívá, prokletí na církev i národ! Na základě apoštolské a prorocké autority vyzýváme Posvátný synod, ať nejpozději do 29. 2. 2016 odvolá apostatu Kirilla z úřadu. Pokud tak neučiní, ať od 1. 3. 2016 biskupové na Ukrajině vyhlásí svůj vlastní patriarchát. Totéž ať učiní i biskupové Moldávie.
  Bůh to chce!


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /4. část/ (12.2.2016)

  Světová rada církví je nástrojem zednářské politiky globalizace NWO a je jimi řízena a kontrolována. Je lží a manipulací tvrdit, že jednota, k níž směřuje Světová rada „církví“, je plodem jednoty ve víře. Je třeba, aby ruská pravoslavná církev i ostatní pravoslavné církve co nejdříve z tohoto globalizačního orgánu NWO vystoupily. Navíc CRC by měla být v Rusku státně zakázána jako diverzní složka ohrožující bezpečnost státu. Osmý Všepravoslavný koncil usiluje o dosažení jednoty se současnou katolickou církví, a tím otevírá dveře pravoslavné církve herezím a vnitřnímu sebezničení.
  Vybízíme všechny biskupy, mnichy, kněze, věřící, aby se v této polovině roku 2016 denně sjednocovali v modlitbě za odvolání heretického patriarcha Kirilla i za zrušení suicidního heretického koncilu. Ať se věřící modlí doma v čase od 20-21:00. Bůh pro modlitbu víry a pravdivé pokání dá světlo a sílu pravoslavné církvi i duchovní vzkříšení ruskému národu!


  Sedm slov z kříže – ІІ. slovo z kříže: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lk 23,43)

  VIDEO>>>


  Slovo o celníku a farizeji

  Ježíš řekl farizeům toto podobenství, protože se považovali za vzor svatosti. Modlitba, kterou se modlil farizej: „Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník“, není špatná modlitba. On děkuje Bohu za to, že není jako jiní lidé – lakomci, nespravedlivý, smilníci, nebo jako tento celník. Ta modlitba sama o sobě je dobrá, ale jde o úmysl, který tím sledoval – svou slávu, být lepší než druzí. I my to děláme. To působí dědičný hřích, který je v nás – infekce ďábla, a ďábel je duch pýchy, který sebe činí bohem.
  Celník, který vydíral lidi, byl veřejným hříšníkem, ale činil pokání a Bůh mu odpustil hříchy. Ježíš nám dává tohoto člověka za vzor! Proč? Protože on byl ve svém srdci upřímný, viděl své hříchy, věděl, jak se na něho lidé dívají a přiznal si to: „Bože, buď milostiv mně hříšnému!“ Uvědomuje si svůj hřích, a to je vlastně nejpodstatnější. Nejhlavnější věc v celém našem životě, kterou každý z nás potřebujeme, je pokání. Uvědomit si svůj hřích.


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /3. část/ (12.2.2016)

  Vatikán je kvůli herezím a synkretismu v hluboké apostazi. Termíny „teologický dialog“ a „obnovení jednoty křesťanů“ jsou manipulací, protože dnes jde o dialog s heretiky a jednotu s apostazí, a ne s pravověrnými křesťany. Vatikán se de facto stal sektou, protože se odsekl od pravověrného učení!
  Vatikán svou apostazí uvedl do celosvětové krize celé křesťanství. Vést dialog s heretikem, jak říká sv. Basil, je totéž jako komunikovat s infikovaným člověkem; dřív nebo později se nákaza přenese.
  Každý biskup, každý mnich, každý kněz, každý věřící musí v tomto historickém čase, kdy už je určen termín duchovní sebevraždy pravoslavné církve, udělat maximum, aby heretický patriarcha Kirill, který už nezákonně okupuje církevní úřad, byl odvolán a zároveň nedovolit, aby byl sebevražedný Koncil uskutečněn.


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /2.část/ (12.2.2016)

  Sněm plánovaný na 19. 6. 2016 je skutečnou sebevraždou – suicidiem pravoslavné církve. Jediným východiskem je odvolání patriarchy Kirilla, od něhož už pro jeho hereze odstoupila Boží milost. Moskevský patriarchát pak musí nejen bojkotovat, ale i udělat vše pro zrušení heretického Koncilu. To je dnes jeho hlavní zodpovědnost před Bohem, před církví i před ruským národem!


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /1.část/ (12.2.2016)

  Osmým Všepravoslavným koncilem, na svátek Ducha svatého 19. 6. 2016, má být zahájen proces vyhnání Ducha svatého z pravoslavné církve. De facto má jít o pozvolnou duchovní sebevraždu – suicidium. Hlavním iniciátorem Koncilu je patriarcha-apostata Bartoloměj a patriarcha-apostata Kirill. Na obou spočívá Boží anathema – prokletí dle Gal 1,8-9. Takzvaným „teologickým dialogem“ s apostatickým Vatikánem chtějí skrytě vnést ducha New Age do celé pravoslavné církve.
  8. Všepravoslavný Sobor je z hlediska národní bezpečnosti pro ruský národ ohrožením. Jde o ideologickou diverzi NWO do pravoslavné církve a skrze ni do ruského národa. Proto se každý pravověrný biskup a mnich, ale zároveň i politik, musí radikálně postavit proti tomuto sebevražednému programu. Globalizační politika NWO, které patriarcha Kirill slouží, podobně jako i ukrajinský kard. Huzar, má za cíl svržení vlády podobně, jako tomu bylo na Ukrajině. Patriarcha Kirill proto jako apostata a vlastizrádce musí být zbaven církevní funkce!


  Kdy mluvit a kdy mlčet

  Nestačí, aby člověk ústy mlčel, ale zůstával v negativním myšlení. Naše ústa mají mlčet, když přichází marné myšlenky, ale naše mysl má být v Božím slově. My mluvíme tváří i gestem, a proto máme zůstávat v Božím slově, aby pak, když jsme ve společenství, Kristus byl uprostřed nás. Na druhé straně je třeba mluvit, ale k povzbuzování, k napravování, k poučování (1Kor 14,3). Máme si dávat pozor, aby nevhodné mlčení nezneužil nepřítel k různým podezíráním a domněnkám.


  Setkání papeže Františka s patriarchou Kirillem /otevřený list ruskému národu/ (13.2.2016)

  Dne 12. 2. 2016 se na letišti v Havaně na Kubě setkal papež František s moskevským patriarchou Kirillem. Spolu se objímali na znak jednoty a podepsali společnou deklaraci. Všechna proamerická masmédia vyvolala celosvětovou euforii. Udělala Kirillovi celosvětový image jako mírotvorci, který usiluje o sjednocení Východu se Západem v náboženské i politické sféře. Toto je podvod a manipulace! Ve skutečnosti Kirill je pod Boží anathemou, protože prosazuje hereze, které ničí církev. Nejde mu o mír, ale je nástrojem americké globalizační politiky proti Rusku. Proto taková euforie amerických masmédií z gesta svého tajného agenta!
  Ruská pravoslavná církev je v této historické chvíli povinna podpořit křesťanský ruský stát i jeho prezidenta a nedovolit globalizační invazi NWO skrze zrádné hierarchy a politiky!


  Výzva pravoslavným biskupům Ruska (13.2.2016)

  Vážení biskupové Ruska,
  nastala mimořádná situace. Setkání v Havaně ukázalo, že patriarcha Kirill zradil nejen pravoslavnou církev, ale dokonce i ruský národ. Jeho gesto jednoty s apostatickým papežem Františkem dokázalo, že Kirill je ideologický pracovník NWO, který usiluje o globalizaci církve do New Age a o globalizaci ruského národa pod vládu světových zednářů.
  Hned americká vláda vystoupila s nekompromisní hrozbou ruskému prezidentovi, že musí přestat bojovat proti terorismu, jinak prý bude 3. světová válka! Jde o celosvětovou manipulaci proti Rusku, a to je zločin! Kirill tak svým setkáním ohrozil nejen současnou pravoslavnou církev, ale i ruský stát.


  Slovo života – Mt 6,3 (14. 02. – 28. 02. 2016)

  „Když prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice.“


  Rozjímání nad Mt 6,3

  Toto slovo, které nám Pán Ježíš dává, není pro diskuzi, je pro realizování a má svůj hluboký význam. Je spojeno s dvojí obětí: jednak se člověk zříká svého určitého vlastnictví ve prospěch druhých, a jednak, pokud to činí skrytě, obětuje navíc i lidské uznání a pochvalu. Ježíš vysvětluje, že to je proto: „aby tvé dobrodiní zůstalo skryto a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí“ – nejen lidskou odměnou, ale Boží, věčnou. Zde platí: ztrácíme, abychom získali. Ztrácíme hmotné, abychom získali nehmotné. Obětujeme časné, abychom získali věčné. Pamatuj: Tvůj Otec ví, co je ve skrytosti, a Ježíš ti připomíná: „On odplatí!“


  Chodit v pravdě před Bohem

  VIDEO>>>


  Sedm slov z kříže (rozjímání) – І. slovo z kříže: “ Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!” (Lk 23,34)

  VIDEO>>>


  Anulování ratifikace Istanbulské smlouvy (12.2.2016)

  Vážený pane premiére, vážení členové české vlády,
  Byzantský katolický patriarchát tímto podává otevřený protest proti ratifikaci Istanbulské smlouvy Rady Evropy. Pod pozitivními pojmy zavádí sebevražedný systém s cílem duchovní, morální a nakonec i fyzické genocidy českého národa.
  V zájmu českých občanů vás důrazně žádáme o anulování ratifikace této autogenocidní smlouvy.


  Výzva českým biskupům k otázce gender ideologie (12.2.2016)

  Vážený otče biskupe,
  obrací se na Tebe Byzantský katolický patriarchát v záležitosti tzv. gender ideologie. „České děti budou ve školách vyučovány gender ideologii. Půdu k tomu připravilo přijetí tzv. Istanbulské smlouvy – Smlouva Rady Evropy o předcházení násilí na ženách a domácímu násilí a o boji proti němu. O její ratifikaci tyto dny rozhodla česká vláda pod vedením premiéra Sobotky. V dokumentu se uvádí, že jde o odstranění tzv. domácího násilí; proto je třeba vědět, že gender je nerozlučně spojen se zločinnou juvenilní justicí. Ratifikací zločinného projektu česká vláda zavádí novodobé neofašistické mechanismy i v ČR. Jde o systém devastace a tyranie českých dětí a matek pod legislativní nálepkou prevence násilí na ženách! Vážený otče biskupe, Ty jako pastýř diecéze, za kterou neseš před Bohem zodpovědnost, jsi v této situaci povinen reagovat. Buď dobrým pastýřem po vzoru Kristově, který je ochoten dát život za svěřené stádo. Nebuď námezdníkem!


  Ježíš je spasení – světlo ke zjevení pohanům

  Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina – jak je psáno v zákoně Páně... A tehdy Simeon veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval Zákon, vzal ho do náručí a takto chválil Boha: "Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy – světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.

  Ježíš je spasení, světlo – věčné světlo. Je třeba, abychom se Jemu otevírali a v tomto světle chodili. Prosme Pána, aby nás pronikl svým světlem, abychom se oddělili od temnoty hříchu, která je v nás, i od mraku dědičného hříchu. Je potřebné o to prosit. A to světlo je také spojeno s Duchem Svatým. Duch Svatý vedl Simeona i Annu do Jeruzalémského chrámu právě v tom čase, když tam přinášeli Ježíše. Proto je potřebné, abychom i my byli citliví na Ducha Božího, který nás vede do světla. Máme se Jím nechat vést stejně tak jako Simeon a prorokyně Anna.


  O postu

  VIDEO>>>


  Ztrácet svou duši pro Krista

  VIDEO>>>


  Láska k lidem

  Pán Ježíš se nechal lidmi ponížit a přibít na kříž. On tichý Beránek, byl vedený na popraviště a těm, kteří Mu probodli ruce a nohy odpustil. Za ně se modlil a za ně z lásky zemřel. Jak úžasný ideál a příklad lásky.
  A pod křížem stojí Maria. Ježíš z kříže viděl i tebe a dal ti svou matku, aby byla i tvou matkou (J 19,25). Ona nás chce učit čisté lásce, postupnému zapomínání na sebe tím, že se budeme pomaličku cvičit v trpělivosti se sebou i bližními, tím že Mariinou pokorou budeme hned v zárodku přemáhat závistivé a domýšlivé myšlenky (1 Kor 13,4).


  Hledej pravdu! část 22.: Okultismus 3 /magnetismus, okultní psychologie, radiestéze, proutkařství, závěr/ (5.2.2016)

  Tzv. magnetismus je spojený s magií a spiritismem. Proto není možné posuzovat ho izolovaně od ostatních okultních praktik. Magnetizér nevědomky přivádí své klienty do styku s démonickými silami.“ Postoj církve je vždy negativní, jestliže jde o nějakou formu magie, věštění a spiritismu!
  Současná psychologie se dělí na mnoho směrů. Základem všech je učení dvou „otců moderní psychologie“ S. Freuda a C.G. Junga. Oba byli vychováni jako křesťané. Odpadli od víry. Vidíme, že samotný kořen moderní psychologie je jedovatý a shnilý. Nemůžeme se tedy divit, že celá současná psychologie je přímo prosáknutá okultismem a falešným mysticismem (především Orientu).
  Bděte, neotvírejte se.
  Všechny formy okultismu od věštění proutkem, kyvadlem, hádání z ruky, magnetizérství, jasnovidectví, akupunktury, hypnózy, homeopatie, až po tzv. „tajemné síly“ působící v hinduistickém či buddhistickém náboženství, mají jeden společný základ. Tímto základem je, že se člověk otevře okultním silám – „duchovním energiím“ (démonům).
  Zde bylo vyjmenováno jen několik forem, které mají společný kořen s magií, věštěním a spiritismem. Těch forem je mnoho a jsou skryté (tzv. okultní). Je třeba vědět, že současná psychologie a z ní odvozená psychiatrie mají nezdravé kořeny! Je ale i zdravá životní psychologie a filosofie, postavená na Kristově evangeliu!
  Nestačí se jen odřeknout okultních sil, je třeba, aby prázdné místo v duši naplnil Duch Kristův (Ř 8,9).


  Jak plnit Boží přikázání?

  Co je vůbec prvním skutkem Božím? „To je skutek Boží, abyste věřili v Syna Božího“ (J 6,29). Ale také „plnit Jeho přikázání“.
  Když si uvědomíme slovo „plnit Jeho přikázání“, ďábel nás zastrašuje, protože máme denní zkušenost, jak jsou nám zamlžena a stále máme pocit, že je jen překračujeme, i když ne ze zlé vůle. To je ale klam nepřítele! Dobře, i když je překročím, a to nevědomě či třeba i vědomě, je východisko – jdu s tím k Ježíšovi.
  Každá snaha o hledání Boží vůle je milování Boha! A také každý krok víry, kdy se člověk staví proti zlu v sobě, které se tváří tak nějak přirozeně. Tedy vírou máme přemáhat svět a na prvním místě lživého Adama v nás (starého člověka).


  Kdo je starý člověk?

  Kdo je starý člověk? Je to naše přirozenost, v níž je vstříknut jed dědičného hříchu. Tento dědičný hřích spolupracuje s duchem světa a s duchem lži. Co nenávidí starý člověk? Na prvním místě pokořování! Pokora je pravda, a tu nesnáší. Drží nás vědomě celý život ve lži a polopravdách, ve snění a falešných citech. To je třeba si stále připomínat, neustále toho vzpurníka v nás deptat, pokořovat ho! Svatost spočívá v očišťování – v chození ve světle! A to znamená, že v Boží přítomnosti si přiznávám svůj hřích, dávám ho Ježíšovi. V tu chvíli mě Jeho krev očišťuje od každého hříchu. (1J 1,7).


  Plody apostaze

  VIDEO>>>


  Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu počteno za spravedlnost

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! Část 21.: Okultismus 2 /Silvova metoda, Reiki, Akupunktura, Hypnóza/ (1.2.2016)

  V Silvově metodě se používají tyto okultní praktiky: 1) Věštění (jasnovidectví), 2) Magie, 3) Spiritismus.
  „Reiki patří do destrukčních skupin, a tedy antispolečenských a antipedagogických. Reiki nemá nic společného s křesťanstvím…“
  Většina lékařů, kteří praktikují akupunkturu, vědomě pracuje s pomocí okultních metod.
  Musíme si uvědomit, že akupunktura je součástí pohanské okultní čínské medicíny (nebo spíše lidového léčitelství). Zakládá se na pohanském chápání světové energie a světového ducha Tao anebo Chi (Či). Vychází z teorie o jinu a jangu, která je neslučitelná s křesťanstvím!
  S. Freud, který se sám hypnózou zabýval, píše toto: „Tato činnost připomíná magii, zaklínání a všelijaké čáry!“
  Staré pohanské démonické umění sugesce a hypnózy se znovu objevilo pod nevinným pláštíkem tzv. moderní vědy, a tak téměř nerušeně připravuje cestu jiným moderním, zaslepujícím „léčebným metodám“.
  Bylo naší povinností povědět jasné slovo rovněž k Silvově metodě, reiki, akupunktuře a hypnóze!


  Kristova oběť na kříži má nekonečnou cenu

  VIDEO>>>


  Předobrazy Kristovy oběti ve Starém zákoně

  VIDEO>>>


  Oheň horlivosti

  Kéž nám Pán vlévá nový a nový oheň horlivosti. Pamatujme, že den, který odešel, se už nikdy nevrátí a zítřek není jistý. Máme žít intenzivně ve víře jen tento den a hlavně tento okamžik, a to zvláště v modlitbě a v utrpení, při drobném sebezáporu a pokořování. A to je chození v Duchu. Myslet a rozhodovat máme ne sami, ale spolu s Ježíšem. Proto je třeba se učit zastavovat, a nejednat zbrkle, živelně, ale učit se chodit ve víře. Nejlépe se to člověk učí ze svých proher i z proher či dobrého příkladu druhých.


  Slovo života – Mt 5,43-44 (31. 1. – 14. 2. 2016)

  Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.' Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.


  Rozjímání nad Mt 5,43-44

  Proč máme milovat své nepřátele a modlit se za pronásledovatele?
  Proto, 1) abychom byli syny Nebeského Otce a 2) abychom byli dokonalí, jako je dokonalý Otec náš Nebeský.
  Polož si otázku: Kdo je mým nepřítelem? Modli se za něj. A pros Pána o světlo, jak ho máš milovat. Jaký krůček udělat – pochválit ho? Omluvit se? Učinit mu nějaké dobro? Hlavní motivací je, že Bůh ho miluje, že Ježíš i za něj prolil svou krev, že nechce, aby byl věčně zavržen. Zároveň si uvědom, že i ty jsi byl ve falešném světle, žes bloudil a konal zlo druhým, třeba nevědomky.


  Hle, tvá matka ‒ Ježíšův testament na kříži

  VIDEO>>>


  Kdo je kněz Tomáš Halík? část 7. Je kněz T. Halík kacíř? (29.1.2016)

  Závěrečné slovo nejen k herezím kněze T. Halíka, ale i k herezím dekretu Nostra aetate. V předcházejících částech jsme na konkrétních případech ukázali, jak katolický kněz T. Halík zpochybňuje nejzákladnější pravdy křesťanství. Především se duch hereze projevil na rafinovaném popírání Kristova vzkříšení. Ovoce po 26 letech jeho veřejné činnosti včetně literatury svědčí o tom, že Halík nehlásá pravověrné učení a nemá Ducha Kristova, ale ducha New Age. Je to duch neomodernismu a synkretismu. Halík Písmo svaté necituje v duchu pravověrnosti, ale zneužívá ho. Vnáší duchovní a morální rozklad. Z toho vyplývá jasný závěr – na základě Gal 1,8-9 je Halík apostata a kacíř. Dnes česká veřejnost právem požaduje, aby církevní představitelé, kardinálové, biskupové, řeholníci a kněží činili pokání, tedy aby dali příklad pravdivé sebekritiky. Základním krokem pokání pro církevní hierarchii je přiznat pravdu, že na koncilu byla vyhlášena sebevražedná hereze v deklaraci Nostra aetate.


  Je kněz T. Halík kacíř? – 6. část (28.1.2016)

  Pokračování rozboru Halíkovy teologicko-literární činnosti: 6. Metoda relativismu. Halík řeší otázku, zda všechna náboženství jsou v jádře stejná a stejně hodnotná: „Mohu dát tři různé odpovědi a za všemi si stát: NE, NEVÍM, SNAD.“ Halík pohanskou antimisii vehementně prosazuje. Citace: „Na otázku, zda jsou všechna náboženství stejně hodnotná, musím dát upřímnou odpověď: NEVÍM“.
  Odpověď: Halík se schovává za upřímnost, ale je to jen pokrytectví a manipulace. Pohanství bojkotuje spásu, vede do zavržení, kdežto křesťanství vede k věčnému životu. A toto je diametrální rozdíl, který Halík zamlžuje a tvoří z protichůdných věcí jeden religionistický slepenec. On, jako katolický kněz, je povinen znát nejzákladnější pravdy víry a také je reprezentovat, a ne odpovídat: NEVÍM. Halík staví základní nevědomost jako by byla moudrostí, aby cílevědomě vyloučil možnost správné odpovědi. Halík neví, že Bůh už na otázku víry v Něho a uctívání pohanských kultů na mnoha místech v Bibli jasně odpověděl. A to, že to Halík neví, je hanba. Halík nezastává pravověrné katolické učení, ale jako kacíř hlásá hereze popírající podstatu křesťanství.


  Kdo je kněz Tomáš Halík? část 5. Je kněz T. Halík kacíř? (27.1.2016)

  Pokračování rozboru Halíkovy teologicko-literární činnosti: 5. Metoda neosobního přístupu k víře. Je vrcholem rouhačství přirovnávat Kristovo spasitelného utrpení k sadomasochismu a nazývat Spasitele šampiónem a přeborníkem v snášení bolesti. Přístup katolického kněze T. Halíka k utrpení a smrti Toho, kdo za něho z lásky zemřel na kříži, hraničí s démonickým cynismem. Halík byl několikrát hlavním společníkem tibetského Dalajlámy v Česku. Proč Halík neřekne, že donedávna byl v Tibetu trest smrti za hlásání křesťanství? Tvrzení, že Kristus, Buddha, Krišna, jsou jedno, je hrubá lež a hereze, která popírá základy křesťanství. Halíkova teologie není pouze kacířská, ale je i uslintaná a sadomasochistická. Ne hnutí Gobbiho, ale gnostické hnutí Halíka je psychopatické. Naproti tomu Halík, ctitel Nietzscheho, jako správný kryptofašista, medituje ve své Dalajlámou nasáknuté kryptě a vyžaduje, aby ho nejen brali vážně, ale navíc i zbožšťovali jako guru made in EU.
  Proto musí každý upřímný katolík i křesťan, ale i upřímný nevěřící vědět, že Halík není pravověrný teolog, ale je arcikacíř.


  Nebezpečí duchovní pýchy

  VIDEO>>>


  Kdo je kněz Tomáš Halík? část 4. Je kněz T. Halík kacíř? (26.1.2016)

  Pokračování rozboru Halíkovy teologicko-literární činnosti: 4. Metoda virtuální reality. Tento nový pohled je u Halíka prý výsledkem mimořádného „osvícení“, a tak proti vší normální zkušenosti tvrdí, že všechno je v jádru jedno, že prý i on sám „je plně tím i oním“. Analogicky bychom mohli pokračovat – když je tedy člověk plně tím i oním – pak je tedy například plně člověkem i plně oslem. Toto poznání by v některých případech znamenalo skutečně užitečné osvícení. Za člověka na úrovni je pokládán ten, kdo věří Halíkovým bajkám, ale evangelium popírá. Když dnes po 26 letech veřejné činnosti T. Halíka zkoumáme jeho spisy, ducha, formy projevu a zhoubné ovoce, docházíme k jednoznačnému závěru: T. Halík není pouze kacíř, ale je arcikacíř.


  Jóga = posedlost

  VIDEO>>>


  Egocentrismus – sebezbožštění

  VIDEO>>>


  Život žijeme jen jedenkrát

  Život žijeme jen jedenkrát. Jenže život se skládá z jednotlivých dnů a také tento den, a dá-li Bůh zítřejší, prožijeme jen jedenkrát, a proto máme žít tento den v plnosti živé víry a zasévat, i když někdy v slzách, ale ve víře! Jednou s radostí budeme žnout! Možná už i zde na zemi, ale rozhodně na věčnosti!


  Kdo nenávidí pravdu, má otce ďábla

  VIDEO>>>


  Největší nepřátelé Krista jsou církevníci

  VIDEO>>>


  Je kněz T. Halík kacíř? – 3. část (25.1.2016)

  Pokračování rozboru Halíkovy teologicko-literární činnosti: 3. Manipulační metoda záměrného nevyjadřování se. Halík je profesionální kacíř, který pravdy víry omotává nejasnými pseudomystickými pojmy, a podstatu pravdy, která je jednoduchá, ubije. Jeho heretické knihy jsou překládány do různých jazyků a vnášejí ducha NWO – ducha New Age. Halík jako představitel pseudokřesťanství prosazuje v ČR buddhismus, homosexualismus, transsexualismus a dnes už dokonce i islamizaci k podkopání křesťanských kořenů a sebezničení českého národa. Sv. Cyril a Metoděj by nad tímto pseudo-apoštolem zaplakali. Sv. Prokop by ale vzal berlu a radikálně by vyhnal z Halíka a jeho poustevny 1000 démonů. Tím by navěky skončily Halíkovy inspirace o tom, že všechno je jedno.


  Je kněz T. Halík kacíř? - 2. část (24.1.2016)

  Katolíci chtějí mít jasno, zda je katolický kněz Halík pravověrný, anebo kacíř. Nemůže být tím i oním, i když to o sobě tvrdí. Druhá metoda, kterou Halík používá, je metoda zesměšňování. Halík zesměšňuje pravdy víry, Kristovo vzkříšení dokonce nazývá mýtem a pohádkou s dobrým koncem. Z tajemství naší spásy dělá jakési pohanské divadlo o prvním a druhém dějství.
  Nazývat základní pravdu vzkříšení „happyendem“, „příběhem“, „typickým mýtem“ či „optimistickou pohádkou“ je degradací křesťanství! Co je z křesťanského pohledu sekta? A kdo je sektář? Sektář je ten, kdo hlásá hereze, jimiž se odsekl od pravověrného učení. Halík se stal zakladatelem novodobé gnostické sekty. Patří do ní všichni, kteří přijímají jeho kacířské učení a jeho antikristovského ducha.


  Věrnost a vytrvalost na cestě za Ježíšem

  A právě v této těžké době, kdy útoky moci zla působí zevnitř i zvenku, Ježíš nás volá, aby každý osobně šel za Ním. To neznamená, že když uděláme první krok za Ježíšem, že Boží nepřítel a starý člověk v nás se vzdají ničivé práce odvést nás od Ježíše a nechají nás na pokoji. Tak tomu nebylo u žádného světce a žádné světice. Všichni museli bojovat proti tělu, světu a ďáblu a mnohdy až do krve a až na smrt.


  Kdo je kněz Tomáš Halík? část 1. Je kněz T. Halík kacíř? (23.1.2016)

  Kdo je a za koho je pokládán kněz Tomáš Halík? Vystupuje jako obhájce a zachránce jím pohrdnutého křesťanství, které údajně pozvedá na „vyšší“ úroveň. Halík je členem zednářské Rady moudrých v EU. Jeho snem je usednout na Pražském hradě v křesle prezidenta či alespoň pražského arcibiskupa. Kardinál Vlk vždy schvaloval jeho heretickou činnost a přidělil mu k tomu pastoraci vysokoškolské mládeže, kterou Halík systematicky infikoval duchem buddhismu. V Katolickém týdeníku jsou publikovány jeho články a doporučovány jeho knihy. Prostí věřící je proto berou jako hlas pravověrné katolické církve.
  Mnozí katolíci však právem kladou otázku: Je Tomáš Halík pravověrným knězem, anebo je kacíř? Jaké metody používá?


  Členství v církvi ani naše dobré skutky nás nespasí

  VIDEO>>>


  Kristus se dobrovolně stal smírnou obětí

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! Část 20.: Okultismus 1 /úvod, homeopatie/ (22.1.2016)

  Celá oblast okultismu má závažný dopad, protože jde o hříchy proti prvnímu přikázání. Přitom je natolik skrytá (okultní), že mnohé praktiky magie a věštění z neznalosti propagují i mnozí řeholníci a kněží. Zde platí zásada: Jestliže je v nějaké praktice skryta magie, věštění a spiritismus, potom už je církevně odsouzena i její novodobá forma! První přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo Mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi (ptáci, hvězdy, slunce), dole na zemi (posvátná zvířata…) nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. Já, Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do čtvrtého pokolení.“ (Dt 5,6n) Mlčet k okultismu i k homeopatii by pro nás jako duchovní pastýře bylo ne pouze hříchem, ale přímo zločinem!


  Hledej pravdu část 19.: Hinduismus (13.1.2016)

  Téměř před půl stoletím nastala silná invaze hinduismu prostřednictvím jógy, která byla propagovaná jako gymnastika prospěšná psychickému a duševnímu zdraví! Byla zamlčena podstata tohoto trojského koně – odpad od Ducha Kristova a pozvolné přijetí ducha hinduismu i ducha New Age! Jasné slovo a svědectví proti józe vydala Matka Basilea, kněz Daniel Ange i o. J. Verlinde. Matoucí příklad dal papež Jan Pavel II. a zakladatelka Fokoláre. Česká lékařka po bolestných zkušenostech volá: „Křesťané musí vědět, že jóga je droga!“ A rovněž musí vědět, že hinduismus neuctívá Boha, ale démony ve zvířatech!


  Slovo otce patriarcha Eliáše na svátek Křtu Páně (19.1.2016)

  „A když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil ihned z vody, a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj. A hle, hlas z nebe řekl: 'Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení.'“ (Mt 3,16-17).

  V tomto Božím slově, které nám opisuje událost, kdy Ježíš přišel k Jordánu, kde Jan Křtitel křtil křtem pokání, aby byl pokřtěn, je ukázáno na celou Nejsvětější Trojici. On – Boží Syn – bez hříchu se zařadil mezi hříšníky, aby nám tak dal příklad, abychom my hříšní činili pokání. Když byl pokřtěn v Jordánu, otevřelo se nebe a uviděl Božího Ducha, který na Něj sestoupil jako holubice. A bylo slyšet hlas Nebeského Otce: „Toto je můj milovaný Syn v něm jsem nalezl zalíbení.“


  Analýza k VIII. všepravoslavnému koncilu 2016 (17.1.2016)

  Plánovaný koncil má za cíl spustit sebevražedný mechanismus k likvidaci zdravých kořenů církve skrze internáboženský dialog. Už samo slovo „dialog“ vyjadřuje v oblasti ortodoxie zradu podstaty víry. Ovocem dialogu Evy s hadem v ráji byla smrt. Ježíš říká Apoštolovi: „Posílám tě k pohanům, abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu a vírou ve mě dosáhli odpuštění hříchů.“ (Sk 26,18) Misie je vytržení pohanů z moci satanovy k Bohu! Jde o vysvobození z démonské „moci tmy“ a o „odpuštění hříchů“, které je pouze v Kristu a nikde jinde! V dnešní době jsme povinni konat pravdivou misii, a ne falešný internáboženský dialog!


  Slovo života – Mt 5,38-39 (17. 1. – 31. 1. 2016)

  Slyšeli jste, že bylo řečeno: „Oko za oko, zub za zub“. Já však vám pravím, abyste se zlými nejednali jako oni s vámi. Ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou.


  Rozjímání nad Mt 5,38-39

  Nám se zdá přikázání „oko za oko, zub za zub“, kruté, ale zde šlo o nastolení aspoň základní spravedlnosti a zamezení lavinovité pomstě. Totiž člověk za jedno oko vyrve dvě a za jeden zub všechny zuby. Ježíš ale říká, že máme odpouštět a na zlo reagovat dobrem a na nenávist odpouštěním. K realizaci této zásady, která se staví proti přirozené reakci reagovat na zlo nenávistí a pomstou, je třeba, aby v nás bylo zakotveno Boží slovo o odpuštění. Totiž zlo dovede oklamat a spustí se lavina, která se pak už jen těžko zastaví.
  Jediným řešením je Ježíšův návod, který se může zdát nevýhodným, až hloupostí, a přesto tato hloupost je pravou životní moudrostí. Navíc, člověk si má být vědom svých hříchů vůči Bohu a toho, že může odpouštět, že může alespoň něčím projevit Bohu vděčnost a následovat Ježíše.


  Popřel patriarcha Kirill genocidu Arménů? (14.1.2016)

  O patriarchovi Kirillovi je známo, že prosazuje internáboženský dialog s muslimy a celý jeho nejbližší team to bere jako prvořadý úkol. Loňského roku bylo výročí 100 let od genocidy v Arménii. Čekalo se, že patriarcha Kirill jasně, před celou pravoslavnou církví, ukáže na tento holocaust a učiní konkrétní gesto uctění památky arménských mučedníků. Nic takového se v jubilejním roce nestalo. Patriarcha Kirill veřejně, před celou ruskou společností, lživě popřel realitu genocidy Arménů roku 1915! Bylo vymordováno půl druhého milionu křesťanů.


  Kristokracie – ne šaría, ne satanokracie NWO (14.1.2016)

  V Evropě hrozí konec křesťanství i civilizace. Přichází satanizace NWO a islamizace s diktaturou šaría. Politici a odpadlý Vatikán i s heretickými teology kopou Evropě hrob. Dnes už je jen dvojí možnost: buď bude Evropa pod vládou Kristovy theokracie, anebo pod diktaturou šaríi či satanismu NWO. Apostatický Vatikán a jeho internáboženský dialog s duchem lži a smrti je sebevraždou pravověrného křesťanství.
  Buď bude nastolena vláda Krista – kristianizace Evropy, anebo vláda satana – satanizace Evropy! V modlitbě „Otče náš“ voláme: „Přijď království Tvé!“ Proto STOP vládě ďábla! Boží království je dovršeno v nebeské slávě a nemá konce! Nastolení Kristokracie je záchranou před satanokracií NWO a diktaturou šaríi! „Přijď Pane Ježíši!“ (Zj 22,20) Maranatha! (1Kor 16,20).


  Podobenství o dvou dlužnících

  Ježíš v evangeliu vypráví podobenství o dvou dlužnících, kde jeden dlužil 10.000 hřiven a druhý 100 denárů. Já mohu odpouštět maličkost a Pán mi odpustí milióny dluhů. Jaká pošetilost je vědět to a nerealizovat. Tedy denně musíme toto slovo vtělovat.


  Žít základní pravdy Otčenáše

  Je třeba ve víře žít ty základní pravdy Otčenáše a taky zvlášť pravdu: „Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi…“, a také prosbu: „Přijď království Tvé…“, „ať je posvěceno Tvoje jméno“. Zde máme konkrétní program. Nestačí jen Otčenáš odříkávat. To je program pro nás, máme jej vtělit – postupně ho vtělovat.


  Vyhlášení roku odpuštění mezi slovanskými národy (12.1.2016)

  Byzantský katolický (všeobecný) patriarchát tímto v autoritě apoštolské a prorocké vyhlašuje tento rok 2016 rokem vzájemného odpuštění pro slovanské národy Polsko, Ukrajinu a Rusko. V dané situaci se musí tyto národy sjednotit, jak v politické, tak i v duchovní sféře, aby zachránily svou vlastní identitu a mohly se i ekonomicky rozvíjet. Vyvolávání vzájemné nenávisti je zločinem proti těmto národům! Vyzýváme i všechny křesťany, aby se v tomto roce každý den modlili za svůj národ, aby Bůh dal milost pravdivého pokání! Pak skrze vzájemné odpuštění Bůh dá i duchovní vzkříšení těchto národů!
  Kéž skrze vaše modlitby a upřímná gesta odpuštění je uhašena nenávist, která může vyvolat válečný požár! Pak už by bylo pozdě!


  Pastýřský list českým katolíkům (10.1.2016)

  Drazí katoličtí věřící, obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát, jehož úkolem je chránit fundamenty katolické pravověrnosti. Obracíme se na vás v historické době, která je kritická. Ti, kteří vystupují jako vaši pastýři, jimi bohužel nejsou, ale manipulují vámi. Hereze, to je ničení pilířů spásy, zpochybňují Božství Kristovo, Jeho spasitelnou smrt na kříži, Jeho reálné a historické vzkříšení. To není jen nějaká neposlušnost vůči nadřízenému, hereze je nejtěžším zločinem, je přímo zradou Krista a evangelia! Současné hereze se netrestají, ale prioritně propagují, přitom se trestají pravověrní. Normální katolík ještě není schopen tuto realitu přijmout. Je proto pro něho snadnější odsoudit ty, kteří na tuto pravdu ukazují. Myslí si, že se tím zbaví zodpovědnosti a může dál zůstávat na pohodlné cestě nepravdy, která ale vede do záhuby!
  Každý z vás osobně se musí rozhodnout oddělit se od ducha hereze a zůstat v pravověrném učení.


  Hledej pravdu! část 18.: Bojové umění (9.1.2016)

  Křesťanství nemá nic proti sportu a zdravému pohybu. Bohužel, východní bojová umění nejsou pouhým sportem. Tato realita je nám, Evropanům, úmyslně zamlčována. Judo, aikido, taekwondo, jsou cestou, životním stylem. Slovo „do“ znamená cesta. Není to cesta spásy, ale zavržení. Pro křesťana jde o cestu duchovní apostaze, neboť tato bojová umění jsou neoddělitelně spojena s orientální meditací a s orientálními náboženskými systémy a praktikami. Křesťanství nemá nic proti sportu, ale východní bojová umění nejsou pouhým sportem. Jde v nich o neoddělitelné spojení s pohanským duchovnem popírajícím podstatu křesťanství a spásy v Ježíši Kristu. To, že zde nejde o pouhý sport, zdůrazňují i samotné autority v oblasti východních bojových umění! Bylo by hříchem nás pastýřů mlčet a nevarovat mladou generaci před touto mimořádně závažnou realitou: falešným duchovnem!


  Svatá ctihodná panna a mučednice Febronia. 1. část

  AUDIO>>>


  Pán dává pokoj těm, kteří druhým dovedou ze srdce odpouštět

  Pán dává pokoj těm, kteří v pokoře, v pravdě, druhým dovedou ze srdce odpouštět. Totiž, když si člověk uvědomí svůj hřích, své hříchy a prohřešky vůči jiným, to jak je posuzujeme, kritizujeme, pomlouváme atd., tak potom jsme si schopni i uvědomit: To si zasluhuji, tak mi patří, Pane, děkuji Ti.


  Vánoční manifestace proti islamizaci 26.12.2015

  VIDEO>>>


  Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme…

  Pokud totiž neodpouštím, ani mně nemůže být odpuštěno. když já mohu odpustit, tak mám zásluhy, a pak se mohu v pravdě modlit prosbu Otčenáše: Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme… A takovou pravdivou prosbu Otčenáše Pán slyší. Jestliže já pravdivě odpustím a pokořím se, Pán mi dá velký pokoj. Odpuštění, jistota a pokoj závisí na mé víře, která je spojena s pokorou.


  Hledej pravdu! část 17.: Buddhismus (2. 1. 2016)

  Sami buddhisté souhlasí s charakteristikou buddhismu, která říká, že buddhismus je religií bez Boha, bez duše, neboli ateizmus. Buddhismus rozhodně bojuje proti pravdě o Bohu jako Stvořiteli světa a neuznává učení o tom, že Bůh dal světu spasení. Na rozdíl od křesťanství hlásá buddhismus absolutní nepřijetí světa. Jeho ideálem je úplné zničení světa, a především zničení osobní existence – sebezničení. Bývalý ctitel dalajlámy Stanislav M. vydal otřesné svědectví o tibetském buddhismu:
  Byl jsem buddhistou. V dalajlámovi přijímáme a vyznamenáváme jednoho z antikristů! Dnes je buddhismus hlavní duchovní silou v novém antikristovském náboženství a systému New Age. Modlitba agere contra.
  Buddhisté a hinduisté popírají Tebe, Boha Stvořitele a věří ďábelským lžím. Já se stavím proti tomu a volám: „Ty Bože jsi stvořil tento svět i celý vesmír! Ty jsi Stvořitel!“


  V boji proti silám temnoty potřebujeme pomoc Přesvaté Bohorodičky

  VIDEO>>>


  Vánoční pastýřský list Ukrajině (Vánoce 2016)

  Drazí věřící a občané ukrajinského národa! Žijeme v historické době, v níž se rozhoduje o budoucnosti nejen Ukrajiny, ale i celé Evropy a celého světa. Ježíš je úhelným kamenem, kdo Ho přijme, bude zachráněn, kdo Ho odmítne, bude zavržen. Ukrajina tyto dny přijímá zákony, které odmítají Ježíše i život a pokoj, a přinášejí nepokoj a sebezničení. A co ty? Jaké zákony do svého života přijímáš ty? Přijímáš Ježíše jako Pravdu, anebo zůstáváš ve tmě lži? Nepláče dnes Ježíš nad tebou, jako plakal kdysi nad Jeruzalémem? Nepláče dnes nad tvou rodinou? Nepláče dnes nad celou Ukrajinou, protože pro Něho není místa ani ve tvém srdci, ani ve tvé rodině, ani ve tvém národě? Přijal si Ježíše? Pokud ano, pak o tobě platí: „Těm, kteří Ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ A co když jsi odmítl a nepřijal? Přijmi Ježíše, učiň tak ještě dnes. Zítra už může být pozdě. Co když Ježíšův hlas a Jeho klepání zanikne a tvé srdce se zatvrdí – možná už navždy? Dnes uslyšíte-li Jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!


  Slovo života – Mt 5,33-34 (3. 1. – 17. 1. 2016)

  „Dále jste slyšeli, že řečeno bylo otcům: ‚Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu přísahy své.‘ Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec.“


  Rozjímání nad Mt 5,33-34

  Ježíš připomíná, že ve Starém zákoně byl ohledně přísahy dán příkaz – nepřísahat křivě. On sám ale říká – nepřísahat vůbec. Naše řeč má být „ano, ano“ – „ne, ne“. To samozřejmě platí mezi upřímnými křesťany. Co se týká zásady neprozradit tajemství nepříteli, a v této souvislosti otázky pravdy a lži, pak jde o jinou oblast. Nepřítel nemá právo se mě ptát na diskrétní věci, které, když vyzradím, uškodím sobě i mnoha jiným lidem. Odvolávat se v tomto případě na to, že křesťan má vždy říkat „ano-ano“ – „ne-ne“, by bylo hrubým zneužitím Kristových slov. V mimořádné situaci platí zásada, že nesmím prozradit tajemství nepříteli.


  Hledej pravdu! část 16.: Křesťanství a islám (31.12.2015)

  Tyto dny jsme se dozvěděli, že Rusko bombardovalo vojenská centra Islámského státu. Zároveň už několik týdnů probíhá masová islamizace Evropy, kterou prosazují Spojené státy americké spolu s Vatikánem. Tok běženců finančně podporují hlavně USA a Německo. To, co vidíme v dnešních zprávách je něco, co má 1400letou historii, tedy není to nic nového. Jde o třetí invazi muslimů do Evropy. První byla v roce 711, druhá v roce 1453 a třetí dnes. Islámský svět vedl proti klasické civilizaci 548 bitev.
  Problémem nejsou muslimové, problémem jsou odpadlí křesťané, kteří nemají ani rozum, ani svědomí, a prosazují autogenocidu jedince i svého národa.


  Je Bůh křesťanů totožný s Alláhem muslimů? (31.12.2015)

  Vatikánský koncil v roce 1965 vyhlásil herezi, že křesťanský Bůh a muslimský Alláh jsou jedno a totéž. Církev se vždy dívala ne s úctou, ale s hrůzou na krvavou islámskou invazi. Na Koncilu nastala radikální změna. Místo potřebné opatrnosti je vyhlášena sebevražedná úcta, a dokonce byla odhlasována hereze, že Bůh křesťanů, Otec našeho Pána Ježíše Krista, je prý krvelačný Alláh! To je lež a rouhání! Co mají teď církevní představitelé, kteří oklamali lid, dělat? Pokání! Co je pokání? Veřejně přiznat, že hlásali hereze a naopak hlásat pravdy víry. Co se týče muslimů, podle evangelia jsme povinni jim hlásat Krista a cestu spásy i za cenu mučednické smrti!


  K Novému roku (S Novym godom) /otevřený list prezidentu RF, vládě, církvi a ruskému národu/ (30.12.2015)

  Vyzýváme ruské občany, aby nezapomněli, že do duchovní reformy ruského národa se musí zapojit každý osobně. V nastupujícím roce 2016 si vyčleň jednu hodinu denně na osobní kontakt s Bohem v modlitbě! Rok 2016 bude požehnaný, když každý z nás přijmeme tajemství Vánoc – živého Krista skrze víru do svého srdce.


  Panna Maria je Bohorodička ‒ Theotokos

  VIDEO>>>


  Novoroční list polskému národu (30.12.2015)

  Vážení představitelé polského národa, v jednotě s maďarským a slovenským premiérem i českým prezidentem se nekompromisně postavte proti tzv. kvótám, které mají za cíl islamizaci Polska.
  Drazí polští křesťané a občané, podpořte veřejnými manifestacemi úsilí vlády o zamezení islamizace Polska. V této kritické chvíli v boji proti islamizaci neposlouchejte příkaz papeže Františka, ale poslouchejte příkaz svatého papeže Pia V., který vyzval k modlitbám růžence za záchranu Evropy před islamizací. Kéž je zachráněna aspoň Východní Evropa, to je Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko! Důchodkyně ať se v tomto roce 2016 denně modlí tři růžence – radostný, bolestný a slavný – za záchranu církve i národa.
  Vážení biskupové, každý z vás ve své diecézi napište pastýřský list s výzvou k účasti na společných manifestacích a modlitbách za záchranu křesťanství a Polska.
  Kéž rok 2016 je historickým rokem pokání a skrze ně pak přijde duchovní vzkříšení polského národa!


  Kardinál Vlk má stejného boha s muslimy (28.12.2015)

  Tento výrok kard. Vlka je zjevnou herezí. Muslimové neuznávají Trojjediného Boha – Otce, Syna a Ducha svatého. A „kdo nemá Syna, nemá ani Otce“ (1 J 2,23). Kard. Vlk sdílí stejné hereze, jako T. Halík a zároveň je s Halíkem čelným reprezentantem tzv. „Adventní výzvy“, která prosazuje islamizaci Evropy a Česka. A to je zrada křesťanství a zrada národa! Tím Vlk zároveň prozradil, že mají s Halíkem stejného boha s muslimy, ale ne s pravověrnými křesťany.
  Celý systém takzvaného internáboženského dialogu je postaven na podvodu. Křesťanství nezákonně reprezentuje odpadlá hierarchie a heretičtí teologové. Tito tvrdí, že mají stejného Boha (boha) s muslimy, buddhisty a hinduisty. Bůh heretiků není pravým Bohem, i když vystupují v církevní autoritě. Dialog apostatů, vybudovaný na lži o společném bohu, nedovoluje, aby bylo pohanům hlásáno obrácení a vydáno svědectví o podstatě spásy, která je v Kristu. Apostaté tím hřeší proti Duchu svatému a nekonají pokání. Jsou největšími nepřáteli Kristova učení spásy (Vlk, Duka, Halík...).


  Jsem v Kristu, anebo v sobě – v Adamovi, ve starém člověku?

  Je důležité, kde jsem. Jsem v Kristu, anebo v sobě – v Adamovi, ve starém člověku? Jsem-li v sobě, je otázka, kolik zla starý člověk napáchá. Starý člověk se brání, inspirovaný ne Duchem Svatým, ale jinými duchy, s kterými vytváří přátelství a s některými jednotu. Potom ve falešném světle a sugestivní pravdě odsuzujeme druhé, sebelitujeme se či propadneme pastem a strachům od různých andělů světla. Je třeba usilovat o jedno, a to – o sjednocení s Kristem, o to, aby když přichází jakékoli myšlenky, abychom se hned konkrétně ponížili, dali Pánu hřích, všem odpustili, všem žehnali a pak konkrétně těm či tomu, kdo nám naposledy nejvíce ublížil. Abychom mohli volat pravdivě prosbu Otčenáše: Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.


  Hledej pravdu! část 15.: Internáboženský dialog (28.12.2015)

  Probíhá příprava na Všepravoslavný koncil 2016, jehož hlavní náplní má být prosazení internáboženského dialogu do pravoslavné církve po vzoru apostatického Vatikánu. Předkládáme vám rozbor kritického pohledu na tzv. internáboženský dialog. Nejenže dnes zablokoval pravdivou misii, ale navíc otevřel dveře antimisii uvnitř církve. V současné době je jediným a správným řešením toto: internáboženský dialog zrušit a otevřít dveře pravdivé reevangelizaci a misii.
  František prosazuje celoplošnou islamizaci Evropy a současně netrestání zločinců. Tím připravuje půdu pro masový terorismus. Společnost nebude moci své obyvatele už nijak chránit. Toto je perspektiva, kterou vytyčuje František vládám především evropských národů. V dnešní době poslouchat vedení apostatického Vatikánu je sebevraždou duchovní i fyzickou!


  Vysvobození z hříchu je v Kristu

  VIDEO>>>


  Falešné milosrdenství papeže Františka (27.12.2015)

  Před Vánocemi František vyzval vlády všech národů a žádá čtyři věci:
  1) zrušení trestu smrti i pro největší zločince a masové vrahy
  2) zrušení doživotního vězení pro tyto zločince
  3) stanovení alternativy pro zločince místo vězení
  4) amnestii už odsouzeným nejtěžším zločincům
  Tento postoj není postojem milosrdenství, ale největší krutosti vůči bezbranným občanům.
  František prosazuje celoplošnou islamizaci Evropy a současně netrestání zločinců. Tím připravuje půdu pro masový terorismus. Společnost nebude moci své obyvatele už nijak chránit. Toto je perspektiva, kterou vytyčuje František vládám především evropských národů. V dnešní době poslouchat vedení apostatického Vatikánu je sebevraždou duchovní i fyzickou!


  Vánoční tajemství

  VIDEO>>>


  Jednejme ve víře

  VIDEO>>>


  Anathema na patriarchu Bartoloměje z tureckého Istanbulu (25.12.2015)

  Byzantský katolický (všeobecný) patriarchát v autoritě apoštolské a prorocké, ve jménu Trojjediného Boha, Otce i Syna i Ducha svatého, tímto na základě Gal 1,8-9 vyhlašuje Boží anathemu na patriarchu Bartoloměje.
  1) Nevyznal víru v Ježíše Krista jako jediného Spasitele, Pána a Boha. Nedistancoval se od současných herezí.
  2) Gestem v Assisi vyjádřil jednotu s duchem pohanství. Prosazuje apostazi skrze internáboženský dialog.
  3) Zneužívá církevní autoritu k šíření systému NWO a ducha New Age pod rouškou ekologie.
  4) Propaguje protibiblickou, falešnou toleranci k sexuálním zvrácenostem, jako je homosexualismus, transsexualismus...


  Vánoční projev Urbi et orbi je dalším hřebíkem do rakve (25.12.2015)

  6. září „papež“ František vyzval k sebevraždě křesťanství a Evropy nařízením do každé farnosti, do každého kláštera, na každé poutní místo přijímat muslimy. V den Kristova narození cynicky pokračuje v sebevražedném programu a zve Herody a hrdlořezy, aby v Evropě zabili živého Krista v duších křesťanů. Muslimové se nikde neintegrují. Cíl muslimů není integrace, ale islamizace! František to ví, ale zločinecky to zamlčuje! Znovu připomínáme, že dle dogmatické buly „Cum Ex Apostolatus Officio“ papeže svatého Pavla IV. je František heretik a všechno, co koná, je neplatné. Jeho vánoční projev Urbi et orbi byl dalším hřebíkem do rakve katolické církve i Evropy.


  Přepodobnomučedník Anastáz z Persie, II.část

  AUDIO>>>


  Hledej pravdu! část 14.: Polotajná organizace zednářů (25.12.2015)

  Organizace zednářů se zaměřuje na tzv. elitu, na vůdčí osobnosti v církvi i v národě. Slibuje jim zabezpečení kariéry, popřípadě finance. Tato organizace vystupuje jako národu prospěšná, ale ve skutečnosti koná pravý opak. Tajemství spočívá v tom, že jednotlivým členům není odmaskována podstata ani strategie. Konají jen dílčí služby, které jsou jim představeny jako dobré. Proto v Rusku by měla být tato nadnárodní organizace, která sleduje sebezničení ruského národa, zakázána a konkrétní osoby, které se dopustily těžkých zločinů, by měly být řádně a spravedlivě potrestány. Organizace by měla být zakázána podobně, jako byl při norimberském procesu zakázán fašismus a nazván systémem dopouštějícím se zločinů proti lidskosti. Lidstvo musí být před zednářstvím varováno!


  Dnes se vám narodil Spasitel, to je Kristus Pán (Lk 2,11) /výzva k vánoční manifestaci 26.12.2015/ (25. 12. 2015)

  Tyto Vánoce se rozhoduje, jestli mniši, kněží a biskupové budou konat pravdivé pokání. Tím dají příklad svým ovečkám, aby dělaly totéž a Bůh dá milost k záchraně křesťanství i českého národa před islamizací. Vážení biskupové, vážení kněží, vážení řeholníci a řeholnice, Bůh vám dává šanci k pokání. Konkrétním gestem je, abyste zmobilizovali křesťany do společné národní manifestace, která má být v každé farnosti a pak v každém krajském městě, a to v sobotu 26. 12. 2015 ve 14:30 hodin. Těchto manifestací se rovněž sami osobně zúčastněte. Ten, kdo bude bojkotovat tyto manifestace, dává najevo, že má ducha Jidáše a ducha Heroda.
  Vážení biskupové, vážení kněží, vážení řeholníci a řeholnice, Bůh vám dává šanci k pokání. Konkrétním gestem je, abyste zmobilizovali křesťany do společné národní manifestace, která má být v každé farnosti a pak v každém krajském městě, a to v sobotu 26. 12. 2015 ve 14:30 hodin. Těchto manifestací se rovněž sami osobně zúčastněte. Ten, kdo bude bojkotovat tyto manifestace, dává najevo, že má ducha Jidáše a ducha Heroda.
  Tyto Vánoce Ježíš klepe i na dveře vašeho srdce a čeká, jestli Mu otevřete, aby mohl vejít dovnitř. Pro někoho z vás je to možná už naposled. Tentokrát Ho neodmítněte! Kéž i vám platí o těchto Vánocích: „Dnes se vám narodil Spasitel, to je Kristus Pán!“


  Slovo otce patriarchy Eliáše k svátku Narození Páně

  „Anděl jim řekl: ̦ Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.̒ “ (Lk 2,10-11) Pravou a největší radostí Vánoc nejsou nějaké dárky, ale narození Spasitele. V Něm jsme dostali od Boha největší dar. On, Všemohoucí Bůh, Stvořitel celého vesmíru, všech hvězd, Slunce, Měsíce, celé Země, každého atomu, každé buňky se z lásky k nám stal bezbranným dítětem. Narodil se v Betlémě, v chudém chlévě, protože nebylo pro Něj místa – pro Toho, kdo je Nejvyšší, Stvořitel, Bůh. On přišel i kvůli tobě, abys ty měl život věčný. To je ta pravá radost Vánoc – Bůh se stal člověkem, abys ty se stal Božím dítětem. „Těm, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ (J 1,12) On přichází do srdcí těch, kteří se Mu otevřou.


  Vánoční manifestace a islamizace /Pastýřský list křesťanům a lidem dobré vůle/ (20.12.2015)

  Drazí křesťané a občané Česka, o Vánocích si připomínáme Kristovo narození. Herodes ale usiloval o usmrcení Božího Dítěte. Dnes Herodes zabíjí živého Krista v duších herezemi, globalizací a islamizací! I vy jste vůči tomuto Herodu jako bezbranné děti. Jestliže se v této rozhodné chvíli postavíte za Krista a proti islamizaci, Bůh pro vás zachrání českou zem! O Vánocích, 26. prosince, můžete pak pravdivě zpívat slova hymny: „Kde domov můj“. Ano, ten dočasný je tu, v Česku a na Moravě! Věčný domov je v nebi! Nedejte zahynouti nám, ni budoucím! Kyrie Eleison! Kriste Eleison!

  VIDEO>>>


  Vánoce, nové narození /Vánoční manifestace a islamizace/ (24.12.2015)

  Ježíš říká: „Musíte se znovu narodit! Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je Duch.“ (J 3,6) Pamatuj: I kdyby se Kristus tisíckrát narodil, jestliže se nezrodí v tvé duši, přijdeš o poklad, který nám přinesl, a to je věčný život. O Vánocích bylo pastýřům řečeno: „Dnes se vám narodil Spasitel, to je Kristus Pán.“ Ano, to „dnes“ je pro tebe v tyto Vánoční svátky. To „dnes“ bude zvláště tehdy, když ty učiníš krok víry – gesto pravdivého pokání tím, že se postavíš proti současnému Herodovi.


  Proroctví ukazují na Ježíše

  VIDEO>>>


  Islamizace – bič Boží za gender a kradení dětí (23.12.2015)

  Bůh, který pro naši záchranu musí volit menší zlo, dopouští na Evropu tuto vlnu hrdlořezů, protože dekadentní kultura a amorálnost by Evropu dovedla k sebezničení, kterému se nikdo nebrání. Islamizace má jednu velkou výhodu – člověku je jasné, že se musí bránit. Mobilizuje národ, aby se probral ze spánku smrti a postavil se do boje za šťastnou budoucnost svých dětí. Manifestace ve farnosti ať se uskuteční druhý vánoční svátek, 26. 12. 2015 v dopoledních hodinách. Odpoledne ať mají všichni možnost zúčastnit se ve 14:30 manifestace ve svém krajském (biskupském) městě na hlavním náměstí. Všechny katolíky i nekatolíky vybízí Byzantský katolický patriarchát.


  Nic není náhodou

  Nic není náhodou. Všechno co přijde, je třeba brát ve víře a tak stále hlouběji, opravdověji a konkrétněji vydávat Pánu Ježíši všechny problémy. On se o nás stará. On řídí náš život. My patříme Jemu. On má na nás právo, ale to neznamená, že budeme uchráněni utrpení a zkoušek. I Ježíš trpěl, jako nikdo z nás, i když byl bez hříchu. To, že trpěl, bylo ale za nás, za naše hříchy. Ale důležité je jen jedno – a to být v každé zkoušce s Kristem, nebýt sám.


  Celonárodní manifestace proti islamizaci 26.12.2015

  FOTO>>>


  Modlitební mobilizace (22.12.2015)

  Prosíme upřímné katolíky, křesťany, ale i všechny lidi hledající a milující pravdu, aby se zvláště v tyto dny před Vánocemi a poslední dny v tomto roce zapojili do duchovní mobilizace. Každý ať si určí jednu hodinu, která mu vyhovuje, a denně v ní naváže kontakt s Bohem. Mobilem či přes sociální sítě komunikujeme v horizontální rovině. Tak můžeme šířit nejen dobro, ale i zlo. Abychom ale šířili jen dobro a pravdu, je třeba, abychom komunikovali (duchovním mobilem) i v rovině vertikální. Komunikace horizontální a vertikální vytváří symbol kříže.


  Hledej pravdu! Část 13.: Pravé a nepravé křesťanství (21.12.2015)

  Propagace pohanství je v současnosti, zvláště skrze tzv. ekumenický dialog s buddhisty a hinduisty, jednou z nejsilnějších psychologických zbraní k ničení křesťanských národů. Proto je třeba rozlišovat mezi pravdivým křesťanstvím a falešným křesťanstvím s duchem globalizace a úcty k pohanství. Pokud máme pravdivou úctu k pohanům, pak jim musíme zvěstovat spásu, která je jedině v Kristu a nikde jinde. Je naší povinností jim hlásat, aby se odvrátili od svých model, falešných cest a zbožšťování zvířat, a skrze víru v Krista se znovuzrodili pro Boží království. Jako pravdiví křesťané, kteří poznali pravdu, jsme povinni tuto pravdu zvěstovat. Falešní křesťané z falešné úcty tolerují a uctívají jejich démony. To je zradou Krista a evangelia a jeden z největších hříchů svolávajících prokletí.


  Adventní výzva biskupům ČR /otevřený list/ (13.12.2015)

  Vážení biskupové ČR.
  Stojíme na prahu věčnosti a už brzy budeme skládat účty před Bohem. V hodině své smrti každý zodpoví za to, zda skutečně sloužil Kristu, anebo Ho zapíral a nakonec definitivně zradil.
  Nyní dozrál čas, kdy musíte učinit radikální krok, abyste se jasně postavili za Krista, Jeho evangelium i za duše, které vám byly svěřeny. Možná je to pro vás už poslední šance, abyste se navždycky nestali Jidáši, kteří skončí ve věčném zavržení.
  Vy, jako pastýři, nejenže mlčíte k sérii zločinů, které vedou k sebezničení, ale co je paradoxem, vy jste se stali nejúčinnějšími nástroji tohoto naprogramovaného suicidu. Přijali jste jidášskou sumu 200 milionů, abyste prosadili islamizaci a prodali Krista, duše i český národ! Proberte se z tohoto deliria! Uvědomte si realitu, kterou selským rozumem chápe každý prostý člověk!


  Přepodobnomučedník Anastáz z Persie 1. část

  AUDIO>>>


  Už z blíženské lásky mám zůstávat v Kristu a Jeho slovu

  Ďábel často působí smutkem tak, že dovede rozložit vzájemné vztahy v rodině i ve společenství. Někdo, aniž by chtěl, se zahloubá do nějakého problému či začne snít a neuvědomuje si, že my mluvíme víc tváří než slovy (proto i lidé při rozhovoru pozorují tvář, aby poznali, vycítili, jak to ten člověk vlastně myslí). Jenže my mluvíme tváří, i když ústa mlčí. Naše myšlenka, za níž je určitý duch, se projeví na naší tváři – oku. Proto už z blíženské lásky mám zůstávat v Kristu a Jeho slovu, plnit se jím.


  Ďábel je mistr lži

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 5,32 (20.12.2015 – 3.1.2016)

  „Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou ženou oženil, cizoloží.“


  Rozjímání nad Mt 5,32

  Ježíš ustanovil svátost manželství a zdůrazňuje, že manželství tvoří jeden muž a jedna žena. V manželství nejde jen o jednotu tělesnou, ale má zde být i jednota duševní. Její dosažení je spojeno s celoživotním vzájemným očišťováním a pokořováním. Projevem lásky je nést břemena jeden druhého. V manželství, jako ve svátosti, má dozrát jednota duchovní, aby oba manželé tvořili pravdivou jednotu v Kristu. Co se týče dnešní demoralizované společnosti a kultu nečistoty a zvrácenosti, kterému jsou vystaveni nejen mladí lidé, ale už i děti, nastala situace, která se zdá téměř neřešitelná. Je řešitelná jen z pohledu živé víry a radikálního podřízení se zdravým principům evangelia, osobního boje o čistotu myšlení, Boží milosti i živého společenství křesťanů, kteří bojují za morální hodnoty. Bez modlitby, bez živé víry, bez duševního boje je dnes nemožné i pro obráceného křesťana zůstat jeden druhému věrným.


  Odvážně svědčit o Ježíšovi

  VIDEO>>>


  „Co nechceš, aby ti jiní dělali, nedělej ani ty jim!“

  Jedna z klíčových vět je: „Co nechceš, aby ti jiní dělali, nedělej ani ty jim!“ Toto můžeme realizovat až do smrti. V tom je celý zákon a proroci (srov. Mt 7,12). Mohu si konkrétně napsat, co nechci, aby mi bylo činěno, pak se zamyslím, jestli právě toto nedělám já jiným, třeba v jemné formě. Jak je všechno jednoduché a aktuální pro náš nejvšednější den! Jen je třeba to začít vidět a realizovat a pak žité evangelium začne své požehnané dílo.


  Náš kříž

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! Část 12.: Boží moc v tobě – Duch svatý (18.12.2015)

  „Dostanete sílu (dynamis) Ducha svatého a budete Mými svědky (martyrés)“. (Sk 1,8) Tajemství přijetí Ducha svatého je spojeno s křtem svatým.
  Duch svatý působil v obou tisíciletích. A dnes, na začátku 3. tisíciletí, přichází zřejmě doba poslední, kdy nepřítel Boží už vystupuje v moci a bude dělat falešné divy, takže by svedl i vyvolené Boží (Mk 13,22). Proto zvláště dnes i ty potřebuješ sílu (dynamis) Ducha svatého, aby ses nestal zrádcem, ale byl Kristovým svědkem – martyrem.


  Stop islamizaci! /Adventní výzva pro kněze/ (15.12.2015)

  Vážení duchovní otcové, v této historické chvíli se na vás obracím i spolu s dvěma spolubratry, biskupy. V souvislosti s islamizací jde dnes o bytí a nebytí křesťanství i českého národa. Co se týče islamizace Evropy, je to bič Boží za odpad katolické církve od pravověrného učení a od života z víry. V dané situaci je jediným řešením upřímné pokání. Co konkrétně máte konat vy? Nejlépe v poslední adventní neděli 20. 12. či na půlnoční liturgii vyznejte pravou víru a odřekněte se současných herezí. Toto je konkrétní pokání, které je třeba, abys, drahý bratře, učinil i za cenu, že Tě současná církevní hierarchie postihne nejtěžšími tresty. Navíc vy jste v Česku v atmosféře, kdy prezident se nebojí povědět pravdu a je ochoten vyjít i z prezidentské rezidence do ulic. Vy se rovněž postavte za pravdu, nemaskujte se zbožnými frázemi, ale po vzoru Krista, Dobrého pastýře, nasaďte třeba i svůj život za svěřené stádo.


  Nezapomínejme na Kristův kříž

  VIDEO>>>


  Zhoubná činnost teologických škol

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! část 11.: Pravda vás osvobodí (15.12.2015)

  Základem, na němž se buduje a rozvíjí vztah k Bohu, je vnitřní modlitba, která vychází ze základních křesťanských pravd a je Kristocentrická. Věnuj jí denně alespoň čtvrt hodiny. Bůh tě z lásky stvořil i z lásky vykoupil. Uvědom si tajemství svého vykoupení hlouběji. V této chvíli si připomeň datum svého narození i dnešní datum a uvědom si teď přítomný okamžik. To, co bylo před ním, je minulost, a ta se už nevrátí. Co přijde po něm, je budoucnost, a tu nyní uchopit nemůžeš. Můžeš prožívat jen přítomnost, tedy právě tento moment. Jak ho využít pro věčnost? Jak vykupovat čas? Uvědom si tři reality: smrt, hřích a soud. Realita odpuštění hříchů. Základ, na němž se buduje a rozvíjí vztah k Bohu, je vnitřní modlitba. Věnuj jí denně alespoň čtvrt hodiny.


  Hledej pravdu! část 10.: Zdravá rodina – zdravý národ (12.12.2015)

  V modelu křesťanského života na bázi Božích zákonů, a především vycházejícího z evangelia, je s lidskou sexualitou počítáno. Má své místo v instituci zvané manželství. Tam má sloužit k předávání lidského života, tam má udržovat i vztah muže a ženy, kteří jsou zde jako otec a matka a tvoří nerozlučnou jednotu. Boží slovo říká: „Opustí muž otce i matku a přidrží se své manželky a budou jedno tělo“ (Mt 19,5), jedna bytost. Manželství je proto povýšeno na svátost a je spojeno s nerozlučností. Manželé, když skládají před Bohem slib a uzavírají manželství, slibují, že budou spolu snášet dobré i zlé, a to až do smrti. Kristus o manželství řekl: „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“ (Mt 19,6) Kulturní Evropa byla postavena na křesťanských základech a základní buňkou v ní byla zdravá rodina, v níž byla respektována nerozlučnost.


  Učit se moudrosti ze života

  VIDEO>>>


  Dát všechno Bohu

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! 9. část: Hnutí odporu (9.12.2015)

  Drazí studenti Ruska, ne svou vinou jste byli odřezáni od zdravých duchovních kořenů vycházejících z ruské tisícileté křesťanské kultury. Byli jste napojeni na degradační americkou pseudokulturu, která vede k dekadenci morální, duchovní i fyzické. Bůh ti dává šanci, aby záchrana Ruska začala od tebe. Můžeš ji přijmout nebo odmítnout. Když ji odmítneš, budeš mít spoluzodpovědnost za masovou sebevraždu mladé generace, a tím i Ruska. Buď budeš dnes hrdinou nebo zločincem! Otevřete oči, zmobilizujte se k revoluci odporu proti invazi amerikanismu! Vyzýváme vás proto k duchovní revoluci, postavte se proti pseudokultuře! Objevte tajemství vnitřní modlitby, která vede k osobnímu spojení s Bohem. Byzantský katolický patriarchát tímto vyzývá celý ruský národ: Postavte se na odpor globalizačnímu satanismu! Vyhlaste bojkot americké pseudokultuře!


  Být otroky Boží spravedlnosti

  VIDEO>>>


  Ježíš přišel ze slávy kvůli tobě

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! 8.část: Politický systém v Rusku (7.12.2015)

  Současný politický systém Ameriky má ducha neofašismu. Jeho programem je redukce lidstva na „zlatou miliardu“. Nevytvoří-li Rusko politický systém nekompromisně zbudovaný na protichůdných principech, bude globalizováno.
  Rusko se musí proti ideologii autogenocidy prosazované NWO adekvátně postavit tak, že vybuduje svůj silný politický systém na vlastních osvědčených, křesťanských principech.


  Mít touhu po Boží spravedlnosti

  VIDEO>>>


  Spravedlnost získáme vírou

  VIDEO>>>


  Modlitba víry má moc

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 5,29 (6. 12. – 20. 12. 2015)

  Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.


  Rozjímání nad Mt 5,29

  V tomto slově Ježíš mluví o pokušeních a o tom, jak s nimi bojovat. Hlavním bitevním polem je naše mysl. Ďábel skrze pokušení útočí na naši mysl více než na cokoliv jiného. Tento boj je neúprosný a probíhá nepřetržitě, dokud žijeme na této zemi. Nemůžeš dovolit, aby ti myšlenky probíhaly hlavou, jak se jim zlíbí. Každé démonické pokušení, které svádí člověka, je zaměřeno na lidský rozum. Nepřítel také používá lidské tělo, aby člověka stáhl na svou stranu a získal jeho souhlas. Proto v každém okamžiku svého pokoušení nepřítel rozvíjí určitou myšlenku, například vyvolává závist, nenávist, neodpuštění. Ježíš učí, že v duchovním boji s nepřítelem nesmíme vést dialog s pokušením, ale radikálně se postavit proti pokušení: vytrhnout a vyhodit ho z našeho myšlení. Tento princip je obzvlášť důležitý v boji proti nečistým pokušením.


  Hledej pravdu! část 7.: Juvenilní justice (4.12.2015)

  Nadnárodní organizace OSN vydala Úmluvu o (tzv.) právech dítěte. Na bázi této úmluvy jsou jednotlivým národům vnucovány zákony, které pod pozitivními pojmy a bez reálných příčin uzákoňují kradení dětí rodičům.
  Systém je založen na likvidaci rodiny a následně jejich jednotlivých členů.
  Systém juvenilní justice je jako lakmusový papírek prozrazující v zemi stínovou vládu skrytých globalizátorů NWO.
  Vyzýváme ruský národ, především vás, studenti: povstaňte z lhostejnosti a zmobilizujte se! Nekompromisně žádejte ruskou Dumu, aby všechny zločinné zákony, které byly v poslední době přijaty pomocí podvodů, úplatků a zrádců, byly zrušeny!


  Ježíš spravedlivě zaplatil za můj hřích

  VIDEO>>>


  Jak se stát spravedlivým před Bohem

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! část 6: Jak je likvidována pravda /antizákony/ (2.12.2015)

  Zločinný systém NWO prosazuje bezzákonnost a zločinnost pod pozitivními pojmy.
  Celý systém je založen na tom, že vláda vede prostřednictvím zákonodárství skrytou válku proti vlastnímu obyvatelstvu, a cílem je jeho autogenocida. Začíná to tak: Nadnárodní seskupení, v jejichž zákulisí jsou ideologové redukce lidstva, vytvoří tzv. úmluvy, které jsou pak směrodatné pro zákony každého státu, který je do mezinárodního seskupení začleněn. V linii úmluvy je pak postupně jeden stát za druhým dotlačen k tomu, aby přijal zákon, který je skrytě, pod pozitivními pojmy, ke škodě konkrétního státu i jeho obyvatel.
  Americké revoluční technologie, použité k státním převratům v různých zemích, pracují na vyvolání umělého problému. Toto je program politiky USA – satanizace lidstva. Je třeba to vědět a počítat s tím. Prosazují ho profesionální lháři, podvodníci a masoví zločinci.
  Toto je program politiky USA – satanizace lidstva. Je třeba to vědět a počítat s tím. Prosazují ho profesionální lháři, podvodníci a masoví zločinci.


  Konkrétní abeceda evangelia

  Jak jsme byli klamáni různými pohledy na Písmo! Zapomněli jsme žít Písmo. Ono je návod k životu. Čili začít se pomalu a vážně učit KONKRÉTNÍ ABECEDU: např. Ježíš říká: „Má-li tvůj bratr něco proti tobě, ty jdi a smiř se se svým bratrem.“ Já mám udělat první krok a ne čekat, až to učiní ten druhý!


  Hledej pravdu! část 5: Globalizace (29.11.2015)

  Mladí lidé musí vědět, že v současnosti probíhá nový druh války, která není rozlišena hranicemi tak jako ty předcházející. Dnes je cílem války zničit mladou generaci bez ohledu na to, z jakého je národa – globálně. Začíná už od dětí, a dokonce už od nenarozených dětí. Nejsilnější zbraní v této válce je demoralizace, za kterou je duch lži, který vede ke smrti.
  Pokud Rusko chce být silným státem, musí nastat obnova zdravých, křesťanských kořenů, na kterých byl vybudován celý ruský stát a které motivovaly prosté občany k pravému hrdinství v nejtěžších obdobích, kterými ruský národ prošel. Rusko už postavilo důležitou bariéru západní destrukci tím, že uzákonilo zákaz propagace homosexualismu. Ale jak dlouho v celosvětovém tlaku vydrží?
  Západní pseudokultura je trojským koněm k prosazení destruktivních vlivů, které ničí psychiku a vedou k závislostem. Bojovat proti těmto vlivům jenom negativním způsobem je neúčinné. Něco pouze zakazovat nemá efekt, protože mladý člověk potřebuje pochopit podstatu a osobně se svou svobodnou vůlí postavit proti této systematické sebedestrukci. Mrtvé křesťanství nedá sílu ani prostředky k vítězství nad touto autogenocidní ideologií. Sílu dá jen živý a osobní vztah k Bohu!


  Hledej pravdu! část 4: Dědičný hřích b) Pravdivá psychoanalýza a psychohygiena (27.11.2015)

  Ateista Freud dává návod k tzv. psychoanalýze a vede k tomu, aby člověk zkoumal svou minulost. Ale to nestačí. Nedává východisko, protože neukazuje na odpuštění hříchů ani na duchovní dimenzi po smrti. Příklad z vlastního života: V roce 1966, kdy jsem vstoupil do semináře, byl v bývalém Československu prosazován ateizmus. Pro kněžství jsem se rozhodl, když mi bylo 16 let. Důvodem bylo, že jsem poznal pravdu a cítil povinnost tuto pravdu o životě a smrti zvěstovat co nejvíce lidem. Prostě řečeno, vnímal jsem realitu, že život je jen krátká zkouška, přijde smrt a věčnost. Drazí mladí přátelé, kteří žijete v této těžké době, chci vám předat tuto zkušenost vnitřní modlitby, která vás učiní šťastnými ve vašem životě, ve smrti i po ní. Toužím po tom, aby Rusko i ostatní slovanské národy skrze pravdivé pokání prožily duchovní vzkříšení. Nejen po tom toužím, ale modlím se i za vás, aby Bůh vám dal ty milosti, které dal mně, aby vám především dal dar duchovní žízně, která vás bude nutit, abyste Ho denně hledali v modlitbě, abyste s Ním komunikovali. Pamatujte, i kdyby vás všichni opustili, Boží Syn, Ježíš Kristus, který za vás zemřel na kříži, vás nikdy neopustí a bude stále s vámi. Kéž Duch Boží vám do vašeho nitra vloží tajemství vnitřní modlitby. Kéž vám bude postupně odkrývat tajemství dědičného hříchu – ložiska zla v nás, a boje proti němu.


  Bůh je dárcem života

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! část 3.: Dědičný hřích a) ložisko zla v nás (25.11.2015)

  Každý člověk je stvořen tak, že touží po nejvyšším, dokonalém štěstí, které chce realizovat v osobním vztahu. Člověk touží po Bohu, i když si to neuvědomuje, protože nikdo jiný tuto touhu, která je do něj vložena, nemůže naplnit. Hříchem nastoupil na cestu lži. Spojení s Bohem svou zradou zaměnil za spojení s duchem lži a touhu, která v něm zůstala, chce falešně naplňovat v novém a novém sebeklamu – v alkoholu, v narkotikách, v morální nečistotě, kariéře, v penězích, zločinnosti. Tato cesta lži a egoismu končí v záhubě. Člověk se stal otrokem hříchu, ale protože toto otroctví je vnitřní, sám si pomoct nechce a nabízenou pomoc odmítá. Mladí lidé chtějí mít ideál, chtějí vidět určitý vzor, těmi vzory morálního života, pravými hrdiny, kteří pro pravdu časnou i věčnou přinášeli největší oběti, jsou svatí a mučedníci. Největším příkladem je nám samotný Boží Syn Ježíš Kristus, který je vtělená Pravda.


  Jsme vystaveni zkoušce

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! Část 2. Chceš být šťastný? (23.11.2015)

  Kdybychom mladému člověku položili otázku: „Chceš být šťasten?“ určitě by řekl: „ANO!“ a zvedl by i obě ruce na souhlas. Člověk má hluboko ve své duši touhu po štěstí, ale po pravém štěstí, které mu už nikdo nevezme. Už totiž jen myšlenka na to, že skončí, vnáší smutek. Obraz falešného štěstí znázorňuje americká socha svobody. Téměř každé ráno jsou pod ní mrtvá těla ptáků. Za noční tmy, oslněni ostrým světlem, které vychází ze sochy Svobody, letí přímo proti světlu, avšak prudce narazí na sklo svítilny, zlámou si křídla a pak bezvládně padají k zemi. Toto je obraz mnoha mladých lidí, kteří hledají štěstí ve falešné svobodě. Jedinou skutečnou svobodu dává Boží Syn, Ježíš Kristus, který přemohl ducha lži i otroctví hříchu. Ježíš je Cesta do našeho spojení s Otcem, který nás stvořil. Ježíš je zároveň Pravda, která nás osvobozuje od ducha lži, a On nás zároveň i vytrhl ze smrti – v Něm máme život věčný. „Kdo má Syna, má život věčný“.(1J 5,12)


  Bez spasitelné víry nikdo spasen nebude

  VIDEO>>>


  Musíme mít spasitelnou víru

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! /ruské mládeži/ (20.11.2015)

  Je třeba si dnes uvědomit svou osobní zodpovědnost i to, že dosáhnout vítězství je svou silou nemožné. Proto je dnes největší potřebou doby upřímně se obrátit v osobní modlitbě k Bohu a začít samého sebe mobilizovat k hledání pravdy a k bojování za ni. Vy, studenti, nečekejte, že revoluci pokání začnou církevní představitelé. Pravdivou revoluci začněte vy! Hledejte pravdu, milujte pravdu, bojujte za pravdu a za ni obětujte i své životy! Pravda vás vysvobodí z démonské vlády, od smrti a ďábla. Tou Pravdou je Ježíš Kristus, On je Cesta, Pravda a Život, On za tebe zemřel na kříži, On ti odpouští hříchy, On Jediný ti dává věčné štěstí, které začíná už tu na zemi a po smrti pokračuje.


  Ospravedlnění je spojeno s osobou Ježíše Krista

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 5_27-28 (22.11. – 6.12. 2015)

  „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘ Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.“


  Rozjímání nad Mt 5,27-28

  Dědičný hřích, který spočívá ve vzpouře proti Bohu a Jeho přikázáním, zasáhl všechny oblasti života. V oblasti tělesnosti se toto zranění projevuje hříšnou žádostivostí, která se objevila již u Adama a Evy hned po prvním hříchu (Gen 3,7). Proto Bůh ustanovil 6. a 9. přikázání, aby se nešířila infekce hříchu nečistoty. V tomto slově, které bylo řečeno v horském kázání, Ježíš poukazuje na kořen cizoložství, který spočívá v tom, že člověk může hřešit nejen fyzicky, ale i ve svém srdci, když se spojí s žádostivou myšlenkou. V tomto případě je nástrojem hříchu nečistý pohled, a místem je lidské srdce – žádostivé, nečisté myšlení.


  Naučme se klamat starého člověka v nás

  VIDEO>>>


  Cesta svatosti je cesta očišťování

  Utrpení je více duševní než tělesné, ale ta různá utrpení vedou k osvobozování a k uzdravování. Utrpení nám působí, když se dostáváme do pravdy o sobě, bližním a světu. Je to tak jednoduché a zároveň zamaskované. V podstatě jde o to začít žít plně evangelium. Začít žít hned první a největší přikázání – milovat Boha nade všechno a bližního jako sám sebe. Ty ostatní příkazy a rady vedou k tomuto vrcholu.

  Pokořování sebe a drobné oběti

  První forma lásky je neustálé pokořování sebe. Člověk se ale nemusí snažit o nic umělého. Jde jen o to přijímat pravdu! Druhá forma lásky je oběť! Přinášet drobné oběti, sebezápory za bližního, ale ne z pozice „já“ zachraňuji, ale až tehdy, když jsem se před ním pokořil a pokládal ho za lepšího sebe. Čistá láska je ukřižovaná. Je třeba zvát Ježíše do těch situací. Nedělat to ve své síle. Zde nastává úžasné pole zázraků a zkušeností!!!


  Bůh slíbil hříšníkovi odpuštění, ale neslíbil mu zítřejší den

  VIDEO>>>


  Naše skutky nás nespasí

  VIDEO>>>


  Náš očistec na zemi

  VIDEO>>>


  Působení dědičného hříchu v nás

  VIDEO>>>


  Vysvlékání starého člověka a oblékání nového začíná v myšlení

  Lidská přirozenost bez respektování zákona evangelia v podstatě reaguje stejně. Je to žárlivost na bližního, konkurenčnost, závist, když má v něčem něco lepšího, závist i duchovních darů, závist třeba i kříže a na druhé straně pak sebelitování a trucování (před Bohem i lidmi). Má to nejjemnější odstíny, ale v podstatě je to naše „já“, které se nechce pokořovat, nechce žít v nejistotě, nechce poslouchat Boha a podřizovat se Mu.


  Nezanedbejme čas spásy!

  VIDEO>>>


  Hřích byl spravedlivě odsouzen v Kristově smrti

  VIDEO>>>


  Co dělat, aby rostla blíženská láska

  V podstatě každý člověk, kromě Neposkvrněné, je raněn dědičným hříchem, který člověka zaslepuje, drží ve lži a falešnosti! I když člověk chce konat dobro, koná zlo (Ř 7,23n). Milovat znamená stále se pokořovat, přijímat bližního takového, jaký je.


  Zasévej ve víře

  Ten čas, který prožiješ na místě, kde jsi, je Bohem určen a už se nikdy nevrátí. Co ve víře zaseješ, to budeš ty i ostatní jednou sklízet. Zasévej ve víře, i když nebudeš vidět žádné výsledky. Zasévej každý den tím, že budeš přijímat ty situace, které přicházejí, ale ne se jimi nechávat odrovnat a přesytit, ale brát je ve víře a ve spojení s Ježíšem – učit se zůstávat s Ním!


  Víra ‒ podmínka ospravedlnění

  VIDEO>>>


  Máme konat skutky pro věčnost

  Máme konat skutky pro věčnost. Konat je spolu s Ježíšem. Být s Ním. To má cenu pro věčnost, jinak to je k ničemu. Člověk chce vidět efekt, výsledek, chce pochvalu. A často není žádná pochvala, jen bití, pronásledování, ani není žádný efekt – zdá se, že je to jen utracená energie, utracený čas. Můžeš říci: „Dobře, tak to je, ale já jsem, Pane, jednal ve víře.“ A potom to má cenu pro věčnost a ovoce přijde později.


  Abraham upřímně hledal Boha, a Bůh se mu ukázal

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 5_21-22 (8.11. – 22.11. 2015)

  Slyšeli jste, že předkům bylo řečeno: 'Nezabiješ,' a kdokoli by zabil, bude vydán soudu. Já vám však říkám, že každý, kdo se bezdůvodně zlobí na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli by řekl svému bratru: 'Ráka!' bude vydán veleradě, a kdokoli by řekl: 'Blázne!' bude vydán pekelnému ohni.


  Rozjímání nad Mt 5,21-22

  Hněv je projevem nenávisti, která je opakem lásky. Může mít různé stupně, až do nepřekonatelného odporu a vyloženého nepřátelství, ať už ve sféře politické anebo, a to především, náboženské. Bezbožník se hněvá až k nenávisti na spravedlivého (Ž 34,22) často bez příčiny (Ž 35,19). Nenávist vůči bratru a bližnímu je v Písmu svatém zakázána (Lv 19,17, Dt 19,11). Svět nenávidí Ježíše i Jeho učedníky (J 15,18, Lk 19,14). Nenávist je tu chápána jako démonická síla (1J 2,9) ovládající tento svět.


  Nediskutujte, jestli pohané budou spaseni, ale zvěstujte jim evangelium

  VIDEO>>>


  Bůh má na nás nárok

  Ježíš má na nás určitý nárok. My už nepatříme sami sobě. Proč? Jednak Bůh nás stvořil, dal nám existenci, stvořil nás k svému obrazu. On je skutečně naším Otcem. Po Něm náš duch touží, jak říká sv. Augustin: „Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě.“ To je hluboká pravda. Už malé dítě má někdy až bytostní chmuru. Neumí to vyjádřit, ale vnímá marnost všeho. Nic, co je stvořené nás neuspokojí. Nic. Ani bohatství, ani kariéra ani nějaké požitky. V naší duši je hlad po Bohu. Bůh nejen že nás stvořil, ale má na nás nárok také proto, že za nás dal svého Syna. Ježíš za nás prolil svou krev. On za nás draze zaplatil – ne zlatem ani stříbrem, ale svou krví, a to z lásky k nám.

  Odpadlé křesťanství neukáže pohanům cestu k vysvobození

  VIDEO>>>


  Pokud nezůstáváme v Kristu, nemůžeme nést plody

  Pokud nezůstáváme v Kristu, nemůžeme nést plody. Ježíš říká: „Beze mne nemůžete činit nic.“ Jedno můžeme činit – hřešit. To je v nás naprogramované. Ale pravdivé dobro, to nejsme schopni činit. Snad ještě zdánlivé dobro, které je ale prolezlé pýchou a nese ovoce smrti. Jestli však máme nést plody, které mají hodnotu pro věčnost, tak to musí být spojeno s Kristem, s Jeho křížem.


  Zůstaňte ve mně

  Ježíš říká: „Zůstaňte ve mně, a já ve vás.“ (J 15,4) On v nás je. On je s námi. „Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28,20) Ale my s Ním nejsme. V tom je problém! On ve mně je a já prakticky v Něm nejsem, a potom s Ním ani nepočítám. „Zůstaňte...“ Jak? Skrze aktuální víru, že si uvědomím konkrétní pravdu Božího slova, osobně ji přijmu a sjednotím se s ní. Ona pak ve mně působí a spojuje mě s Ježíšem. Mám si uvědomit: „Ty, Ježíši, jsi ve mně a já jsem teď v Tobě.“


  Kde získat sílu a odvahu?

  Ježíš několikrát říká apoštolům: „Nebojte se!“ I v Písmu svatém je na mnoha místech řečeno: „Nebojte se!“ Když na nás přijde strach, je potřeba se podívat pravdě do očí. A kde máme k tomu získat sílu a odvahu? V modlitbě. V Boží přítomnosti. Když se modlíme, máme rozmlouvat ne sami se sebou, taková modlitba nám nedá sílu, ale máme si v první řadě uvědomit: Kde je Ježíš? On je tu a čeká tě. Čeká, abys s Ním navázal kontakt, dal Mu svůj hřích a své problémy. Ty dvě věci: Nejprve svůj hřích a potom svoje problémy.


  Slovo otce patriarcha Eliáše ve svátek Krista Krále

  Ve svátek Krista Krále se čte čtení z listu Kolosanům, kde je napsáno: „On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna.“ (Kol 1,13) Bůh z lásky k nám, abychom s Ním mohli žít věčně, nás vytrhl z vlády tmy, hříchu, světa a přenesl do království svého milovaného Syna. Ježíš právě přišel na tento svět, aby nás vyrval z království toho zlého a přenesl do Božího království. A abychom měli život a měli ho v plnosti, abychom byli pravdivě šťastní. Ale k tomu je potřebné, abychom Ježíše přijali za svého Pána a Krále. My jsme Ho přijali. Každý z nás si má proto uvědomit: V mém srdci žije Ježíš! A kde je Kristus, tam je Boží království. Bez krále není království. Ve mně je teď Král i Jeho království! Máme se modlit za to, abychom mohli opravdu pracovat pro Boží království, pro království Ježíše Krista, abychom se pak mohli v hodině smrti postavit před Boží tvář a přijat odměnu, kterou Ježíš slibuje těm, kteří jsou Mu věrni v této životní zkoušce.


  Výzva patriarchu Bartolomějovi k vyznání víry a odřeknutí se herezí (21.10.2015)

  Vážený patriarcho Bartoloměji, Vy vystupujete jako hlavní organizátor plánovaného Všepravoslavného koncilu 2016, který v současné době krize křesťanství nemá bohužel za cíl obnovu církve, ale pravý opak.
  S velkou aktivitou jste organizoval mezináboženská „mírová“ setkání, která ale vedou k sebevraždě pravoslavné víry i křesťanství. Už v roce 1968 jste se zúčastnil generálního shromáždění Celosvětové rady církví v Uppsale, která je náboženským orgánem Nového světového řádu (NWO), jehož cílem je globalizace v jedno světové náboženství New Age.
  Na rok 2016 jste svolal Všepravoslavný koncil. Cílem je vnesení ducha světa (aggiornamenta) po vzoru Vatikánu. Vaší povinností je formou veřejného vyhlášení jasně před církví vyznat víru a odřeknout se herezí a synkretismu.


  Bude Všepravoslavný koncil 2016? (7.10.2015)

  4. část: Prognóza

  Žijeme v historické době, kdy zodpovědnost za záchranu ruského národa před globalizační autogenocidou není otázkou jen schopného politika, ale zodpovědnost dopadá na každého občana Ruska! Jedinou účinnou zbraní proti prosazování vlády antikrista, je pravdivé pokání!
  Otázka pokání je také spojena s otázkou smyslu a cíle našeho života. Proč žiješ? Abys jedl, pil, pracoval, spal, stal se otrokem lži a hříchu, zemřel, byl pohřben a nakonec skončil v pekle? Tento život je jen krátká zkouška, rozhoduje se o věčnosti. Smyslem života je hledat, a pak přijmout zjevenou Pravdu, Ježíše Krista. On je Cesta, Pravda, ale zároveň i Život!
  Z čeho konkrétně máme konat pokání?
  Především z toho, že jsme bojkotovali Pravdu a realitu krátkosti času a smrti. Nepostavili jsme Boha a Boží zákony na 1. místo!


  Bude Všepravoslavný koncil 2016? (1.10.2015)

  3. část Diagnóza

  V téže době, kdy Amerika prostřednictvím vedení EU diktuje jednotlivým evropským národům povinné kvóty k přijetí desetitisíců muslimů, papež František dává příkaz (6.9.2015), aby katolická církev zabezpečila celoplošnou islamizaci Evropy tím, že do každé farnosti i do každého kláštera i na každé poutní místo přijme alespoň malou skupinu muslimů. Vybudování velké mešity v Moskvě je silným strategickým bodem pro Ameriku.
  Vlčí koncil 2016 má připravit duchovní, morální a fyzickou autogenocidu Ruska. Tento Koncil 2016 je v nejvyšším zájmu globalistů NWO jejichž cílem je paralyzování pravoslavné církve a svržení zákonné vlády v Rusku. Proto musí být Kirill co nejdříve sesazen! Tento zrádný Koncil nesmí být dovolen! Kdo ho může zakázat? Jedině nový, vpravdě pravoslavný, patriarcha Ruska.


  Mučednická smrt svatých otců Patermutia, Kopria a Alexandra

  Císař Julián, který zpočátku věřil v Krista, a pak se od Něj odvrátil, odpadl k ďábelské zlobě a stal se synem satana, shromáždil velké množství vojska a táhl do války proti Persii. Po cestě proléval mnoho krve svatých. Za vlády tohoto kata žili v egyptských poustevnách dva Bohu milí muži Patermutius a Koprius. Byli jedné mysli a společně sloužili Pánu. Patermutius byl věkem starší, v mnišském životě zkušenější, utvrzen v ctnostech. Koprius byl mladší, a ještě ne zcela utvrzen. Patermutius jej vyučoval jako učitel učedníka a duchovní otec syna.


  Misie sv. Pavla

  VIDEO>>>


  Církevní farizejové – největší překážka misijím

  VIDEO>>>


  Mučednická smrt svatého mučedníka Ignáce – Bohonosce

  Když v římské říši převzal žezlo Traján, biskupem antiochijské církve byl sv. Ignác, jehož nejenže nazývali Bohonoscem (Theoforem), ale skutečně i Bohonoscem byl. O tomto světci je známo, že ho ještě jako nemluvně dal náš Pán Ježíš apoštolům za příklad. Jednoho dne rodiče tohoto nemluvňátka stáli v zástupu blízko Ježíše a poslouchali Jeho Božská slova. Měli s sebou i své dítě. Pán na ně pohlédl a zavolal malého Ignáce k sobě. Postavil jej uprostřed, objal jej, vzal na ruce a promluvil:„Pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do Božího království.“ Jistě i proto byl svatý Ignác nazván Bohonoscem, protože jej Vtělený Bůh nosil na svých rukou. Ale i proto, že on nosil Boha ve svém srdci.


  V boji neobstojíme sami

  Jde o velký a závažný boj za spásu duší. V tom boji potřebujeme živou modlitbu, protože v něm neobstojíme sami. Boží slovo nám říká, co máme dělat: „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li moje slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.“ (viz J 15,7). A jak zůstávat v Jeho slově? Je třeba si vyprosit Jeho slovo a v něm zůstávat tam, kde jsme. Může to být třeba slovo: „JENOM JEŽÍŠ!“


  Ovoce II. Vatikána po 50 letech - 2. část

  Citace z Nostra aetate a vyhlášení anathemy (28.10.2015)

  V roce 50. jubilea II. Vatikána je rozumné dělat bilanci a pravdivě ukázat na zhoubné, katastrofální ovoce.
  Realizováním dokumentu II. vatikánského koncilu, především pod heslem „úcta k jiným religiím“, došlo k masovému rozšíření pohanství nejen v Evropě. Mnozí řeholní představení začali zvát buddhisty a hinduisty do svých klášterů. Nostra aetate tím vytvořila půdu pro invazi asiatského pohanství. To popírá jediného Boha Stvořitele a Spasitele Ježíše Krista. V podstatě jde o úctu k démonům a k satanu! Je to vzpoura proti jedinému, pravému Bohu, kterou má na svědomí II. vatikánský koncil s tzv. aggiornamentem.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 5,20 (25. 10. – 8. 11. 2015)

  „Neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.“


  Rozjímání nad Mt 5,20

  Ježíš mluví o dvojí spravedlnosti. O spravedlnosti zákoníků a farizeů, a o spravedlnosti, která je z víry. Pokud tuto spravedlnost z víry mít nebudeme, nevejdeme do Božího království.
  V čem spočívá Boží spravedlnost, s kterou můžeme vejít do Božího království? Ježíš Kristus, jako pravý Bůh, se stal člověkem a na kříži zaplatil spravedlivý trest za hřích, tedy smrt. Kdo v Krista uvěří, tedy přijme záchranu Jeho smrtí, bude spasen – vejde do Božího království – získá nebe. Ježíš vzal trest za mě a dává mi zdarma věčný život, ale já ho musím přijmout – uvěřit v Boží lásku, a to je spasitelná víra. Tato Boží spravedlivost převyšuje spravedlnost zákoníků a farizeů.


  Misie sv. Františka Xaverského

  VIDEO>>>


  Ovoce II. Vatikána po 50 letech - 1. část

  Kryptofašismus na II. Vatikánu (16.10.2015)

  28. října 1965 byl vyhlášen dekret Nostra aetate. Tím byl puštěn duch – démon lži a smrti, který za 50 let způsobil katastrofální stav v církvi i ve světě. De facto zlikvidoval pravdivou misii a otevřel dveře k antimisii uvnitř křesťanství! Duch hereze, vypuštěný na koncilu skrze dvojznačné pojmy, skrytě prosazuje lež a smrt. Pod pláštíkem pozitivních pojmů přešel tento duch lži a smrti i do politické sféry USA a EU. Zde tento duch neofašismu prosazuje globalizační sebevraždu národů. S uzákoněním homosexualismu (LGBTQ) je prosazováno uzákonění kradení dětí a jejich devastace. Vatikán má dnes jednotu ducha s těmi, kteří prosazují celosvětovou globalizaci a satanismus. Po 50 letech je dovršeno heslo II. Vatikána „aggiornamento“ – přizpůsobení se světu – i propagace pohanství zahájená dekretem Nostra aetate. Jde o zradu Krista, zradu církve a vyhnání Ducha svatého. Tedy za plánovanou globalizační autogenocidu národů a lidstva nese hlavní vinu II. vatikánský koncil, protože nebojoval proti herezím, nebojoval proti duchu pohanství, ale naopak, v klíčovém momentu mu otevřel dveře. Po 50 letech bylo v Evropě odstraněno Desatero a všechny morální zákony a vyhlášeno antidesatero Lisabonské smlouvy s prioritou antizákonů a sodomismu.


  Jak milovat Ježíše ve všednosti dne

  Člověk si myslí, když přijde suchopár a všednost, že Ježíše nemiluje, protože to nepociťuje. On ale říká: „Ten mě miluje, kdo zachovává moje přikázání.“ Jistě, my je nejsme schopni plnit bez pomoci Boží, ale i v té tuposti se člověk může ptát: „Pane, co bys Ty dělal na mém místě? Co mohu v této všednosti dne udělat pro Tebe?“ A i tu nejmenší maličkost udělat ve víře – tím chci milovat Ježíše. Kolikrát stačí, že člověk odhodí chmuru či kritickou myšlenku a přijme Boží pohled z Písma. To už je projev plnění Božího přikázání. A vůbec už to, že si člověk častěji přes den uvědomuje – Bůh mě vidí.


  Žaloba na UNICEF za pokus o masové zmrzačení ukrajinských dětí (14.10.2015)

  Byzantský katolický patriarchát se tímto obrací na Mezinárodní trestní soud v Haagu s žalobou na UNICEF za zločin proti lidskosti, kterým je pokus o masové zmrzačení ukrajinských dětí prostřednictvím škodlivých vakcín. Jde o projev genocidního neofašismu proti ukrajinskému národu.
  Vakcíny, které musí být uchovávány při teplotě -20 stupňů, rozmrzly, jejich určení k vytvoření imunity se změnilo – staly se z nich prostředky k infikování dětí. UNICEF a WHO nutí Ukrajince, aby tyto poškozené vakcíny použili na dětech! Toto je kolosální zločin!


  Program nového srdce

  V různých zkouškách máme Pánu znovu s ochotou říkat své „ano“. To je skutečně ten program nového srdce, kterým je Panna Maria. Její Fiat - ať se stane – a její Magnifikat – za vše děkuje – to je program pravého následování! Bůh si žádá naprostou čistotu, úplnou vydanost Jemu. Dal nám svou Matku. Stále máme na ni upínat svůj pohled, stále se snažit o to být jejími dětmi, které nesou její základní charakter: pokoru a poslušnost Bohu.


  Smysl života i utrpení

  Stále si máme být vědomi Ježíšova slova, že nevíme den ani hodinu, kdy nás povolá na věčnost. To je pravá moudrost uvědomit si smrt, soud, věčnost a smysl svého života i utrpení, které je fyzické a duchovní. Když přijde problém, první věc je: Kde je Ježíš? „Bože, teď jsem bezmocný, ale co mám dělat? Teď trpím, ale ne sám. S Tebou!“ Spojit se s Ježíšem a obětovat Mu to. To je hlavní věc.


  Sterilizace Ukrajinců (9.10.2015)

  Drazí Ukrajinci!
  Z exilu se na vás obracejí biskupové, kteří vás, Ukrajince, milují a leží jim na srdci záchrana církve i národa.
  Nyní nastal výbuch s vakcinací proti obrně. Kdo za tím stojí? Zednáři Římského klubu s programem redukce lidstva na „zlatou miliardu“, především multimiliardář Bill Gates, UNICEF, Rotary club i ukrajinský ministr zdravotnictví, Gruzínec Kvitašvili. Tyto vakcíny způsobují neplodnost (sterilizaci).
  Co se tím sleduje? Celoplošná sterilizace dětí Ukrajiny! A to pouhým přijetím vakcíny do úst. Výsledek se projeví neplodností až za 18-20 let.
  Na této situaci ať se Ukrajinci poučí, že nesmí věřit masmédiím, nesmí přijímat „dárečky“ v miliardách k jejich „dobru“, které ale vedou k sebezničení.
  Vyzýváme občany Lvovské i Ivano-Frankivské oblasti, aby psali dopisy na ODA, aby se gubernátoři po příkladu Zakarpatské ODA obrátili na generálního prokurátora a vyžadovali zastavení tohoto genocidního prostředku nasměrovaného proti ukrajinskému národu.


  Apostaté najali teroristy, ABY ZABILI nevinné sestry

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 5,11-12 (11. 10. – 25. 10. 2015)

  „Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.“


  Rozjímání nad Mt 5,11-12

  Slova osmého blahoslavenství jsou jasná a konkrétní pro každého, kdo jde upřímně za Ježíšem. Ježíš mluví o pronásledování a rovněž zdůrazňuje odměnu, kterou je nebeské království. Každý z vás by mohl vyjmenovat utrpení a pronásledování za to, že chcete vpravdě následovat Ježíše a že vám leží na srdci spása své duše a duší svých nejbližších i duchovní vzkříšení celého národa. S velkou radostí přijímáte urážky a to vše zlé, co zakoušíte kvůli věrnosti Ježíši a Jeho evangeliu!


  Bude Všepravoslavný koncil 2016? - 2. část

  II. vatikánský koncil a ovoce za 50 let (1965-2015)

  Stručně řečeno, II. vatikánský koncil (1962-1965) byl největším neštěstím 20. století, neboť to, co učinil, nebylo nic jiného, než že „zakotvil, kodifikoval, přijal do nitra západní církve celou mentalitu moderny, liberalismu a podbízivé, přizpůsobivé morálky“.
  Duch Boží byl paralyzován a duch lži podminoval prostřednictvím heretických teologů všechna dogmata přijetím dvojznačných pojmů. V pokoncilní době pak z těchto dvojznačných formulací a pojmů už jen jednoznačně prosazovali hereze.


  Je Alláh a křesťanský Bůh jeden a tentýž? (5.10.2015)

  Na sněmu v Konstantinopoli byl v roce 1180 přijat článek prohlašující, že Alláh není Bohem Bible. Sněm ustanovil, že všichni muslimové, kteří by chtěli přijmout křesťanskou víru, musí před přijetím svátosti křtu vykonat obřad odřeknutí se Alláha a jeho proroka Mohameda. Tato praxe byla realizována i v pravoslavné církvi v Rusku, kde žily muslimské menšiny.
  Hereze o lživé totožnosti Alláha a Trojjediného Boha byla nepřímo vyhlášena na II. vatikánském koncilu deklarací Nostra aetate (1965). Sami muslimové ale tuto herezi popírají.


  Bude Všepravoslavný koncil 2016? (17.9; 21.9.2015)

  1. část Žaloba na patriarchu Kirilla a požadavek vyznání víry od pravoslavných biskupů

  Byzantský patriarchát, který je v duchovní jednotě s právoplatným, internovaným jeruzalémským patriarchou Irenejem, podává žalobu na moskevského patriarchu Kirilla (Vladimira Michajleviče Gunďajeva). Byzantský patriarchát požaduje, aby V. M. Gunďajev byl pro zločin narušování bezpečnosti a stability Ruské federace sesazen z církevního úřadu.
  Pokud církevní hierarcha ohrožuje bezpečnost státu, nemůže být respektována jeho falešná církevní imunita a beztrestnost! Musí být zbaven úřadu!
  Byzantský patriarchát v této pohnuté situaci zasílá dotazník s vyznáním víry a žádá každého patriarchu a biskupa, aby do svátku Pokrovu Sv. Bohorodičky, 14. 10. 2015, zaslal na níže uvedenou adresu stručnou odpověď. Pokud tak neučiní, dává najevo, že zůstává v jednotě s duchem herezí. Tento jeho vnitřní postoj bude pak postaven do světla, a na každého takového bude veřejně vyhlášena anathema.


  Zázrak záchrany před islamizací Česka a Slovenska (2.10.2015)

  Svatý papež Pius V. zorganizoval armádu k boji proti Turkům. Sám se modlil v čas boje růženec a prosil Svatou Bohorodičku o přímluvu k zázračnému vítězství. Zázrak se skutečně stal. Den 7. říjen 1571 byl dnem slavného vítězství a Evropa byla zachráněna před islamizací.
  Každý křesťan, je-li pravý křesťan, musí říct k islamizaci jasné „NE“. Každý Čech a každý Slovák, je-li pravý vlastenec, musí povědět totéž. V této situaci vyjadřují vůli národa ne zrádní církevní představitelé s některými zrádnými politiky, ale český prezident, slovenský premiér a drtivá většina obou národů.
  Pokrytecké fráze o tzv. milosrdném samaritánovi nevedou v tomto případě k milosrdenství, ale k sebevraždě. Kdo tuto sebevraždu vědomě prosazuje, dává najevo, že už ztratil nejen svědomí, ale i soudný rozum. Takový už nerozlišuje lež od pravdy a dobro od zla.  Listy z UA 9/2015

  Výzva katolíkům - 3. část: Metastrofein /změna životního stylu/ (14.9.2015)

  Vatikán dal program aggiornamenta – přizpůsobení se světu – a nastal vnitřní rozklad. Proto musí být stanoven program, který bude čelit globalizační autogenocidě. Reformu musí začít každý biskup a každý kněz příkladem osobního pokání. Musí se oddělit od herezí HKT, synkretismu a tolerance k amorálnosti. Pokud biskup či kněz zůstane ve falešné jednotě s apostatickým Vatikánem, každý katolík je povinen se od tohoto kněze či biskupa oddělit jako od heretika! Pokud tak katolík neučiní, zůstává na něm prokletí! Pokud zatvrzele zůstane v tomto stavu až do smrti, bude věčně zavržen!
  Křesťanství se znovu musí stát solí světu a sloupem pravdy! To je program pokání a reformy: Všechno obnovit v Kristu!


  „Koktejly Molotova“– plody náboženské nenávisti ze strany hierarchie UHKC

  VIDEO>>>


  Motor k horlivosti

  VIDEO>>>


  Uvědom si, že ty, osobně, se setkáš s Ježíšem

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarcha na Povýšení svatého kříže

  Ve svátek Povýšení svatého kříže máme znovu upřít svůj pohled na Kristův kříž, v němž je naše záchrana. Boží slovo říká: „Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“(J 3,14-16). Měděný had je předobrazem Kristova Kříže. Kříž je znakem spásy, znakem, před kterým ďáblové utíkají. V něm je naše záchrana od věčné záhuby. Ježíš na kříži přemohl hřích, smrt a ďábla a dává nám věčný život. Ježíšův kříž je znakem Jeho lásky k nám hříšným.


  Ježíš nám připravil místo v nebi

  VIDEO>>>


  Jedno je potřebné – držet se Ježíše

  VIDEO>>>


  Když přijmeme Ježíše, máme život věčný

  VIDEO>>>


  Klíč = “v Kristu Ježíši”

  VIDEO>>>


  Poděkování Maďarsku (28.9.2015)

  Byzantský katolický patriarchát se obrací k maďarskému národu, a to ke všem složkám společnosti, k politické vládě, k církevním představitelům, k mužům a ženám, k mládeži. Především děkujeme představitelům vlády, jménem Patriarchátu i jménem všech upřímných křesťanů za to:
  1) že odmítli gender zvrácenosti a sňatky homosexuálů a že v Konstituci vyznali za manželství pouze svazek jednoho muže a jedné ženy tak, jak to v křesťanské Evropě vždy bylo,
  2) že uzákonili zákaz nedělního prodeje v supermarketech. Zabránili tak znesvěcení svátečního dne, a tím i destabilizaci rodinného společenství.
  3) že se vláda i národ účinně postavily proti islamizaci národa, kterou prosazují globalizátoři USA. Maďarsko se tím stalo příkladem i ostatním, hlavně Slovensku a Česku.


  Slovo života – J 21,17 (27. 9. – 11. 10. 2015)

  Zeptal se ho potřetí: „Šimone Janův, miluješ mě?“ Petr se zarmoutil, že mu potřetí řekl: „Miluješ mě?“, a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce.“


  Rozjímání nad J 21,17

  Celá 21. kapitola, poslední v evangeliu apoštola Jana, líčí setkání vzkříšeného Krista s apoštoly. Událost se stala v Galilei a bylo to třetí setkání apoštolů se vzkříšeným Kristem. Apoštolů tenkrát bylo sedm, mezi nimi byl Petr i Jan. Ježíš rozmlouval především s Petrem. Třikrát se Petra zeptal, zda ho miluje.
  Ježíš klade každému pravdivému křesťanu otázku: „Miluješ Mě? Jsi ochoten za Mne obětovat i svůj život?“ Ježíš se ptá i tebe: „Jsi ochoten za Mě snášet ponížení a utrpení, či dokonce i fyzickou smrt?“ Uvědom si, co chceš Ježíši slíbit, i to, že Ježíš tě bere vážně, a odpověz Mu své „ANO!“


  Slovo Slovákom (25.9.2015)

  Každý biskup, každý katolík a každý Slovák musí vysloviť jasné a osobné „NIE“ islamizácii! Núti k nej Brusel kvótami a podobne i Vatikán s Františkom! Napriek tejto zrade je treba pred Bohom, ktorý nás bude súdiť, povedať „NIE“ genocíde Slovenska a cirkvi! Toto je Božia vôľa! Odvolávať sa v tejto situácii na poslušnosť Františkovi je vrchol pokrytectva!
  Je hanbou pre KBS, že politické vedenie (premiér Slovenska) sa na rozdiel od nich statočne postavilo proti genocíde. Čo katolíci? V tejto situácii sú vo svedomí povinní podporiť politikov, ktorí v krízovej chvíli urobili hrdinské gesto.


  Svatováclavská manifestace – i s českými biskupy? /veřejná výzva biskupům ČBK/ (23.9.2015)

  Každý normální člověk ví, že v situaci, která nastala, nejde o milosrdenství k uprchlíkům, ale o rafinovanou islamizaci českého národa. Přirozený a oprávněný strach už dozrál do konkrétních, opakovaných demonstrací. Co ale v tento rozhodný moment dělají církevní služebníci? Dělají totéž, co někteří zrádní politici: kopou Čechům hrob. Dnes se katolická hierarchie stává nástrojem sebezničení křesťanství a opiem českého národa! Tvoří jednotu ducha s globalizační špičkou a věrně jí slouží. Proto musí konat pokání!


  Tichost a pokora

  Ježíš říká: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.“ Tyto dvě věci jsou základní: tichost a pokora! A učitel jsem Já, Ježíš! Ode Mne se učte, v Mé škole. Já učím skrze Ducha Svatého a skrze svou matku, kterou jsem v těchto základních ctnostech vyučil víc než apoštoly. Proto ji dávám za matku i vám. Ona vás bude učit těmto dvěma ctnostem. Ona má Mého Ducha v plnosti! Ona nebude prosazovat něco v jiném duchu. V ní působím Já! Ona byla a je živou svatyní. Moje tichost a pokora je vtělena v ní. Ona je otrokyně Pána. V tomto titulu je vrcholná tichost a pokora, které lze vůbec dosáhnout.


  Co je základní duchovní matematika?

  VIDEO>>>


  Výzva katolíkům - 2. část: Metanoein /změna myšlení/ (8.9.2015)

  Historicko-kritická metoda v teologii (HKT) si dnes dělá nárok na to, že pouze ona smí vysvětlovat Písmo svaté, a tím i celé katolické učení. HKT se nepodřídila Boží inspiraci ani tradici církve ve věcech učení (dogmat) a mravů. Je založena na ateistické filosofii, nevěří v žádný zázrak, popírá Kristovo vzkříšení, nevěří, že Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk, jediný Spasitel, tak, jak to církev učila 2000 let. Co se týče historicko-kritické metody, je to metoda, která bez sebekritiky staví jeden mylný závěr na druhém. U některých kritiků není možno se ubránit dojmu, že jde spíše o demagogy než o badatele. Dnes stejně jako včera spočívá spasitelná víra na přijetí Božího slova jako Božího slova a ne jako slova lidského (srov. 1Sol 2,13). Světci neznali HKT a přece jsou to oni, kteří Písmu rozuměli nejlépe.


  Skrze novou ženu – Marii – nám Bůh dává novou přirozenost

  VIDEO>>>


  Výzva k pokání /Patriarcha Teodor II. navštíví Ukrajinu/ (8.9.2015)

  V měsíci říjnu má Alexandrijský patriarcha Teodor II. navštívit Ukrajinu. Ve dnech 18.-29.8.2015 navštívil Rusko a poskytl médiím interview zaměřené na vztah k muslimům. Na jedné straně tvrdí, že fanatický islám „vytváří problémy všude tam, kde je“, ale hned vzápětí říká, že „muslimové jsou zřídlem šlechetnosti a dobroty“. S čím asi přijede patriarcha Teodor na Ukrajinu a jak si získá sympatie? Bude zde rovněž hovořit o šlechetnosti islámu s cílem, aby Ukrajina přijala imigranty, které jí vnucuje EU? Tito imigranti v důsledku amerických rozvratných technologií museli opustit svůj národ. Nyní je Amerika zneužívá k islamizaci evropských národů s cílem likvidace jejich křesťanských kořenů. Má Teodor II. na Ukrajině ještě i jiný úkol? Někteří prognostikové tvrdí, že má připravovat na Ukrajině cestu k vytvoření jedné místní církve. Duchovní vzkříšení Ukrajiny však nenastane skrze církevní globalizaci, ale pouze skrze pravdivé pokání.


  Intelektuálská pýcha brání sklonit se před Bohem

  Proč vědci nechtějí uvěřit v Boha? Jeden vědec řekl: „Když je člověk věřící a je opravdu dobrým vědcem, věda ho přivede k ještě většímu poznání Boha.“ Ateistou je člověk proto, že si nechce nad sebou přiznat vyšší, inteligentní a moudrou bytost, které by měl skládat účty ze svého života. Jinými slovy, je to intelektuálská pýcha, a to je ďábelská pýcha. Také andělé, z kterých se stali démoni, nechtěli přiznat pravdu, že Bůh je nad nimi, že je stvořil. Chtěli být jako Bůh: „Já jsem Bůh a nikoho nad sebou neuznávám.“ Jen zatvrzelí nechtějí poznat Boha, sklonit se před Ním, obrátit se a postavit Ho na první místo ve svém životě, protože nechtějí být na Něm závislí.


  Křesťanství přináší pohanům světlo spásy

  VIDEO>>>


  Nesení kříže je důkazem věrnosti Kristu

  VIDEO>>>


  Jak prakticky hledat Boží království a Jeho spravedlnost

  Tak to zkus! Vyzkoušej, jestli to funguje. Vyzkoušej to tento týden, že budeš nejprve hledat Boží království. Zkus také důvěřovat Pánu Bohu, že On se o tebe postará, tak jako se stará o ptáky, lilie (srov. Mt 6,25-30). Vyzkoušej nesloužit dvěma pánům, ale jenom Bohu. Vyzkoušej to vše a uvidíš, že On je opravdu živým Bohem, který se stará o tvůj život. On ti dá světlo, co máš dělat. Ježíš je živý, stejný včera, dnes i navěky. Je s tebou.


  Zákon nepřináší ospravedlnění

  VIDEO>>>


  Jak chodit ve světle

  VIDEO>>>


  Kard. Duka – falešný samaritán /otevřený dopis kard. D. Dukovi/13.9.2015

  Dne 12. 9. 2015 časopis Bild uveřejnil návrh maďarského premiéra V. Orbána k řešení krize s běženci – dát potřebnou finanční pomoc zemím, které sousedí se Sýrií a v utečeneckých táborech poskytují uprchlíkům bezpečí. Potřebná suma je přibližně 3 miliardy euro. Toto řešení je moudré a reálné. Ty ale máš, jako český kardinál, jiný názor. Nemáš právo zvát muslimy natrvalo do farností či klášterů, a pak hodit ekonomickou, zdravotní a sociální zodpovědnost na českou „demokratickou společnost“, v jejímž jménu neseriózně vystupuješ. Konkrétní pomoc je v dané situaci tato: Ať k zabezpečení uprchlíků v zemích sousedících se Sýrií poslouží církevní restituce!


  Připrav se na hodinu smrti!

  VIDEO>>>


  Eucharistie – zpřítomnění Kristovy smrti

  VIDEO>>>


  Velikonoční Beránek

  VIDEO>>>


  Budou biskupové Česka a Slovenska činit pokání? (12.9.2015)

  Vážení čeští a slovenští otcové biskupové!
  Byzantský katolický patriarchát kategoricky odsuzuje papežovu likvidační výzvu národům Evropy z 6. 9. 2015. Co znamená realizace výzvy papeže je zřejmé každému prostému občanu Čech a Slovenska. Jde o sebevraždu křesťanství i křesťanských národů, které se nacházejí v srdci Evropy.
  Pseudopapež, ani ČBK, ani KBS nemají právo zneužít síť farností, a tak rozhodnout za celá území České a Slovenské republiky. Likvidační program islamizace našich národů je mimořádně vážnou záležitostí, kterou nemůže řešit kard. Duka pokryteckými frázemi o milosrdném samaritánovi.
  Vyzýváme katolické kněze, aby vytrvale alarmovali biskupy k radikálnímu „NE“ autogenocidnímu rozkazu pseudopapeže i za cenu, že je nějaký heretický biskup bude takzvaně exkomunikovat.


  Slovo života – J 19,28-29 (13. 9. – 27. 9. 2015)

  Ježíš věděl, že je již všechno dokonáno, proto, aby až do konce se naplnilo Písmo, řekl: „Žízním!“ Stála tam nádoba plná octa. Namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům.


  Rozjímání nad J 19,28-29

  Ježíš má fyzickou žízeň, jejíž příčinou je ztráta krve při bičování i při ukřižování. Má ale i duchovní žízeň. Dychtí po dokonání díla vykoupení a lásky: „Tak Bůh miloval svět (tebe), že dal svého jednorozeného Syna...“ Ježíš intenzivně touží po dokončení díla spásy. Ale On i v tobě žízní po tvé lásce, po tom, abys ty byl duchovně proměněn, abys byl s Ním v duchovní jednotě. To je cesta následování a cesta kříže. Jde o každodenní zříkání se sebe v malých věcech.


  Pohanské meditace ubíjejí hlas svědomí

  VIDEO>>>


  Den smíření

  VIDEO>>>


  Odpověď na výzvu pseudopapeže Františka (8.9.2015)

  Jaký cíl sleduje výzva pseudopapeže k přijetí imigrantů? Jde tu o islamizaci Evropy! Nejdříve manipulačně vzbudil dojem, že v otázce imigrantů jde o záchranu křesťanských rodin v nouzi. Když realita ukázala, že nejde o křesťany, klerikálové hned vymysleli vysvětlení, že křesťanům má být jedno, komu pomáhají. Mají prý být, podle kard. Duky, jako milosrdný samaritán a pomáhat komukoliv. Cílevědomě zatajili, že ovocem bude sebezničení – vlastní i svých nejbližších.


  Slovo otce patriarcha Eliáše na Useknutí hlavy Jana Křtitele

  Dar prorokování může dostat i malé dítě, Duch Boží skrze ně opravdu může promluvit a řekne i prorocké slovo. Ale co je to proroctví? To není jen, že se řekne, co bude v budoucnosti, ale to je jasné slovo: Toto je toto. Je potřeba, abychom bránili pravdu, bojovali za ni. Nás zabíjejí, očerňují. Jakmile někdo chrání Boží zákony a chrání opravdu děti, rodinu, tak vyvstanou problémy. A jestliže chráníme Boží zákony, tak jako Jan Křtitel, kterému padla hlava, tak ať padne i naše hlava. My jsme ale povinni do poslední chvíle svého života být svědky Ježíše Krista. „Až na vás sestoupí Duch svatý, budete mými svědky.“ Koho? Ježíše Krista! Plnost Ducha Svatého byla v tom, že všichni křesťané byli svědky Ježíše Krista. Jak jsem řekl, co teď nejvíce potřebuje církev v této době? Potřebuje prorockého ducha! Je třeba, abychom ho všichni, do jednoho, přijali. Prosme Boha, aby nám ho dal. A svědek je zároveň martyr – mučedník. Krev mučedníků je semenem nových křesťanů. Krev Jana Křtitele, ať je semenem dalších ještě větších proroků, kteří budou chránit spravedlivé zákony, které vnesou ráj a harmonii na tuto zem.


  Máme hledat nejprve Boží království

  „Hledejte nejprve Boží království a Jeho spravedlnost, a vše ostatní vám bude přidáno.“(Mt 6,33)
  Hledání je bolestný proces. Když člověk ztratí například dokumenty, peníze, které potřebuje, hledá je, má bolest. A když je najde, má radost. A my máme hledat nejprve Boží království. Máme mít bolest, dokud ho nenajdeme...


  Ospravedlnění z víry

  VIDEO>>>


  Co je v životě nejdůležitější?

  VIDEO>>>


  Kdo se modlí, je všemohoucí

  VIDEO>>>


  Změna myšlení vede ke změně života

  VIDEO>>>


  Patriarchové Teodor II. a Kirill a globalizace (6.9.2015)

  Alexandrijský patriarcha Teodor navštívil Rusko a také dal interview pro RIA Novosti. Radikálně odsoudil fanatický islám, který podle jeho slov vytváří problémy všude, kde existuje. Pak ale překvapivě dodal: „Chtěl bych zdůraznit, že je třeba rozlišovat mezi ortodoxním tradičním islámem a fanatickým islámem... muslimové jsou skutečným zřídlem šlechetnosti a dobroty.“ Stanovme si v této souvislosti pravdivou diagnózu situace, v níž se Rusko nachází. Probíhá skrytý, ale intenzivní útok amerických technologií k vnitřnímu rozkladu pravoslavného křesťanství a ruského národa. Jedním z hlavních likvidačních prostředků, které NWO používá, je nejen prosazování homosexualismu, ale nyní i umělá islamizace. Aby nevzbudila u křesťanů odpor, používají princip pozitivních pojmů, jako například pomoc běžencům. Maskuje se fakt, že migrační vlna byla záměrně vyvolána opět americkými technologiemi způsobujícími rozvrat v muslimských zemích.


  Narození Přesvaté Bohorodičky

  V září slavíme svátek Narození Panny Marie. Jak děti slaví narozeniny své matky? Přijdou k ní, dají jí nějaký dárek, přinesou květy. Když dávají ten dárek, tak čekají, že máma jim také něco dá – nějaké bonbóny nebo něco sladkého. A mají z toho radost. Když Ježíš umíral na Golgotě, tak řekl učedníkovi: Hle, tvá Matka! Přesvatá Bohorodička je matkou Ježíše Krista, ale je i tvojí matkou. On ji na kříži, v poslední hodině svého života, dal za Matku každému z nás. Prožíváme radost z toho, že slavíme narození Ježíšově i naší Matky. Znovu si můžeme uvědomit: Ona je naší Matkou. Co chceme v den tohoto svátku? Nejprve jí chceme dát nějaký maličký dárek, ať už nějaký sebezápor, nebo něco jiného pro ni udělat a potom jí říci, co chceme, aby ona nám vyprosila u svého Syna – nějakou milost, požehnání, ochranu... Každý má problémy a očekává Boží pomoci, světlo k jejich vyřešení. S živou vírou se na ni obraťme a také dejme nějaký konkrétní dárek naší nebeské Matce. Využijme ten svátek, kdy Přesvatá Bohorodička vyprošuje milosti u svého Syna.


  Uvolnění Jeruzalémského patriarchátu /dopis pseudopatriarchovi Teofilovi/ (1.9.2015)

  Vážený pseudopatriarcho Teofile! Dopustil jste se několika zločinů proti Bohu i proti církvi a už 10 let okupujete Jeruzalémský patriarchát nezákonně. Zákonného patriarchu Irineje doposud vězníte. Jen zázrakem ještě nebyl otráven či jinak usmrcen. Kdo měl hlavní zájem na odstranění patriarchy Irineje a proč? Hlavní zájem měli globalisté (architekti NWO). Proč? Protože patriarcha Irinej s nimi nemá jednotu ducha, je věrný Bohu a církvi a nedal se koupit ke spolupráci na globalizaci církve.  Listy z UA 8/2015

  Pokání, pokání, pokání /Výzva katolíkům/ (28.8.2015)

  V této době církev s duchem koncilního aggiornamenta už natolik splynula se světem, že nerozlišuje dobro a zlo, pravdu a lež, hereze a pravověrné učení! Morální a duchovní autogenocida církve i národů pokračuje. Církev mlčením či různými gesty Jana Pavla II. a Františka k této programované genocidě pomáhá! Žádná bariéra satanské globalizaci! Žádný odpor proti programu autogenocidy národů a světa! Vatikánská loď se potápí. Duchovní rakovina už zcela pronikla apostatický Vatikán, který nese hlavní vinu v procesu sebezničení křesťanských národů! Pokání notoricky odmítá! Je možné jít v apostazi ještě hlouběji? Co dělat? Je jen jediná odpověď – jedno slovo: POKÁNÍ!


  Nemůžete sloužit Bohu i mamonu

  „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ (Mt 6, 24). Bůh nám dává své slovo. Ono je lampou na cesty našeho života. Ve světle Božího slova máme vidět normu. Zde nám říká, že dvěma pánům nelze sloužit. Nemůžeme sloužit Bohu i mamonu. Co je ten mamon? My si myslíme, že to jsou peníze, ale to nejsou jen peníze. Může to být mnoho věcí. Mamon je vše, co postavíme místo Boha, kterého máme milovat celým srdcem. Tedy vše, na co se nalepí naše srdce a čemu pak vlastně sloužíme. Sjednotíme se s tím svým duchem, otevřeme se tomu a nemůžeme už sloužit Bohu.


  Výzva k misii v Rusku /1. část/ (2.8.2015)

  Co je podstatné činit v jubilejním roce sv. Vladimíra, který se před 1000 lety nekompromisně postavil proti pohanství a otevřel dveře pravoslavnému křesťanství? Je potřeba začít pokání a misii v Boží moci.
  Základem misie je hlásání obrácení a pokání, přijetí pravdy a lásky, že Kristus svou smrtí zaplatil i za mé hříchy. Apoštolé přijali v plnosti Ducha svatého a stali se misionáři a mučedníky. Dnes by měl každý pravoslavný kněz přijmout rovněž jako apoštolé téhož Ducha Božího. Zvláště dnes je třeba přijmout i Ježíšův testament z kříže, přijmout Jeho matku za svou jako Jan pod křížem.


  Výzva k misii v Rusku /2. část/

  ve formátu DOC>>>

  brožura ve formátu PDF>>>


  Slovo života – J 19,26-27 (30. 8. – 13. 9. 2015)

  Když Ježíš spatřil Matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn.“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, matka tvá.“ V tu hodinu ji ten učedník duchovně přijal do svého nitra.


  Rozjímání nad J 19,26-27

  Ježíš chce, abychom i my byli učedníky, kteří jdou pod kříž a zde jsou láskou spojeni s Ježíšem ukřižovaným. Učedník opustí pro Krista všechno i svůj strach ze smrti, protože ví, že Ježíš přemohl smrt. Za věrnost následování, které je projevem praktické lásky, Ježíš dává život věčný.


  Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům

  Ježíš říká, že nemůžeme sloužit dvěma pánům. Nemůžeme sloužit ďáblu a zároveň Bohu. Každý z nás by si měl dát otázku: Komu vlastně sloužím? Kdo je mým pánem? Buď je to Bůh, Ježíš Kristus, anebo nějaký hřích či falešná filosofie, která se mi líbí, protože mohu být v temnotě hříchu. Dnes se musí člověk radikálně rozhodnout a říci Bohu jasné „ano“, a jasné „ne“ ďáblu. Protože komu sloužím, ten mi dá potom i odměnu. Jde o věčnost, o spásu duše!


  Nemějte starost o svůj život

  Ježíš nám říká, že máme plně důvěřovat Bohu. Ukazuje na ptáky, na lilie, že Bůh se o ně stará. Svou silou ani jeden svůj vlas neuděláme bílý nebo černý. I když se budeme snažit, pracovat do umdlení, svůj život neprodloužíme ani o jeden den, ani o hodinu, ani o sekundu. Proto buďme moudří dnes! To znamená: počítejme s Bohem, počítejme s věčným životem. Náš život je v rukou Božích.


  Pane, co nám chceš říci?

  Já, Hospodin, vás nejprve očistím. (Ez 36, 25-27) A pak teprve vám dám nové srdce a nového Ducha. Od čeho? Od vašich poskvrn a od vašich ukydaných bůžků vás očistím. Já to učiním, ne vy! Vy to jen vírou přijměte a nebraňte se svou nevěrou. Očistím vás křestní vodou. Nové srdce dám do vašeho centra (vnitřností, nitra), takže tam už nebude srdce kamenné. A až přijde čas, pak odejmu z vašeho těla srdce kamenné. Už ne z nitra, protože tam už není. Bylo už sesazeno z trůnu. Musíte po této chvíli žíznit novým srdcem, aby se to stalo co nejdřív. A důsledek této operace, transplantace srdce, bude tento: 1. abyste v mých ustanoveních chodili. 2. a soudů mých zachovávali a je činili (Ez 36,27-28) a pak Já budu vaším Bohem a vy budete mým lidem!


  Huzar chce zbohatnout /odpověď na článek Huzara „Jak zbohatnout“/ (17.8.2015)

  Huzar si už zvykl vystupovat jako ukrajinsko-siónský mudrc. S profesionálním patosem sype rady všeho druhu a systematicky mění křesťanské myšlení v takzvaně postkonfesionální, tedy v myšlení New Age. Nejraději však druhým radí, jak se mají pozbýt svých peněz: dát je jemu – Huzarovi. Jeho celoživotní krédo je koncentrováno do slova: peníze! Tvrdí: „Peníze jsou naše jediná záchrana“.


  Pane, ať tvůj oheň spálí!

  Ježíš nás křtí i ohněm, aby ten oheň v nás spálil všechnu špínu morální nečistoty. Jestliže máme ve své mysli nějaké nečisté obrazy, ať to oheň spálí. Naše oko má být čisté, to vnitřní oko. Je třeba vše dát do světla. Znovu činit pokání. Nazvat lež lží, zlo zlem, tak, jak to je. To je pokání. Bůh pak bude působit.


  Bůh nám chce otevírat oči

  Ježíš říká: „Já jsem světlo světa.“ Když se tedy postavíme do Božího světla, Ježíš nám otevře oči, jako je otevřel Marii Magdaléně po svém vzkříšení. Ona Jej nepoznala, myslela si, že je to zahradník. Až když ji Ježíš oslovil jménem, otevřely se jí oči, a zvolala: „Rabbuni!“


  MARIA

  Maria je ve mně, v mém nitru. Ona je otrokyně Pána. Já jsem svým vědomím v tomto novém srdci. Ona mě bude učit, jak se stát otrokem Pána. Ona je má matka. Být otrokem Pána: „Kde je Duch Páně, tam je svoboda,“ a v ní je Duch Páně! V ní se slovo stalo tělem. Ona z Ducha počala. Ale předtím, než počala z Ducha, řekla: „Jsem otrokyně Pána.“ A to říká i nyní ve mně a já v ní: Jsem otrok Pána. Jsem jejím otrokem. Jsem otrok – otrokyně Pána /srov. Ž 116,16/. A tím jsem jen a jen otrokem Ježíšovým! Maria je otrokyně Pána, nemá žádné vlastnické právo. Vše, co má a co vlastní, není její, ale patří Pánu. Ona je Jeho otrokyní. Proto máme být otroky Marie, abychom tím pravdivěji a cele byli otroky Ježíšovými.


  Slovo života – J 17,26 (16. 8. – 30. 8. 2015)

  „Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mne miloval, byla v nich a i já byl v nich.“


  Rozjímání nad J 17,26

  Ježíš říká, že učedníkům, tedy ne někomu jinému, dal poznat tajemství jména Božího – Otcova, které je i jménem Ježíšovým. Otec má lásku k Synu od věčnosti. On mu dal i své jméno a Ježíš toto jméno odkrývá, odhaluje, těm, kteří jsou Jeho. To jméno je Jehošua – Hospodin je spasení – Ježíš.


  „A DÁM VÁM NOVÉ SRDCE“ /Ez 36,26/

  Nechtěj si klást podmínku, že chceš poznat, co to je nové srdce, ale přijmi ho už nyní. Toto je moje vůle: „Dám vám nové srdce.“ /Ez 36,26/ Buď přijmeš, anebo odmítneš. „Do vlastního přišel a vlastní ho nepřijali...“ Přijmout toto tajemství je nutnou podmínkou, aby se stalo tělem i v tobě! A co ty? Musíš nejprve přijmout a pak zůstávat, prohlubovat a žít z toho. Chodit ve víře, chodit v Duchu, chodit v novém srdci. Být v něm, v něm je Bůh.  Vyznej jako Petr: „Pane, zhřešil jsem!“

  Máme vyznat jako Petr: „Pane, zhřešil jsem!“ Jaké bylo setkání Petra se vzkříšeným Ježíšem? Proč se Ježíš neukázal např. Janovi, ale ukázal se Petrovi, který ho zradil, odřekl se Ho s přísahou? Petr zhřešil ze slabosti, ale upřímně miloval Ježíše. A Ježíš mu dal šanci. Petr vyznal: „Pane, já jsem tě zradil.“ A pak se ho Ježíš zeptal: „Miluješ mě?“ On odpověděl: „Pane, Ty víš všechno, Ty víš, že tě miluji.“ I kdybys udělal mnoho hříchů, Ježíš se ptá, jestli Ho miluješ a jestli Mu věříš, jestli věříš, že On za tebe zemřel a vzal všechny tvé hříchy na sebe. To je hlavní věc. Proto Mu vyznej: „Ježíši, Ty jsi Pánem mého života.Ty jsi můj Spasitel. Ty jsi za mě zemřel na kříži. Tvá krev byla prolitá za mě, aby mně byly odpuštěny hříchy. Ty mě vysvobozuješ i z otroctví dědičného hříchu, z těch okovů, které v nás jsou.“  Světlem těla je oko

  „Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě.” (Mt 6,22-23). Když je člověk slepý, nevidí nic, jen tmu. Když má člověk zdravé oči, vidí vše. Je světlo, které k nám přichází skrze fyzický zrak. Vidíme denní světlo, lidi, stromy, domy, krásnou přírodu. Je však také světlo rozumu, jakým poznáváme určité skryté pravdy. Pak je ještě světlo víry. Bohu díky za světlo rozumu, ale ono nám neukáže všechno. Kolik je lidí, všelijakých filosofů, kteří stavějí na rozumu, ale jestliže nejsou obráceni a neslouží svým rozumem Bohu, pak jsou jako media ducha temnoty. Jako např. Marx, Darwin. Darwin byl ateista a Marx satanista. Vymýšleli a vymýšleli, postavili určité přirozené pravdy, ale tak, že za tím byl duch lži. Neukázali na Boha, ale naopak postavili se proti Němu. Celé kontinenty přijaly jejich falešné filosofie. A ovocem toho byly koncentrační tábory atd.  Láska ke Kristu

  Co je to láska? To nejsou sentimentální city. Láska ke Kristu konkrétně je: zachovávat Jeho přikázání. Mít osobní vztah ke Kristu, tzn. že si člověk osobně uvědomuje: „Ty jsi za mě zemřel. Ty mě miluješ. Ty jsi za mě trpěl, potil se krví v Getsemane, byl jsi bičován, trním korunován, plivali na Tebe, ponižovali Tě, šel jsi křížovou cestou, padal jsi, ponížený mezi zločinci a vrahy, jako bys byl jedním z nich, jako žebrák – Ty, který jsi dělal zázraky, ses dal tak ponížit a vysmívat kvůli mně. Nakonec ses nechal za mě ukřižovat na Golgotě. I já jsem ochoten za Tebe trpět a třeba i život dát.“  Hřích přináší bolest tomu, kdo hřeší, i jiným kolem něj

  Každý hřích přináší bolest člověku, který ho učiní, i lidem kolem něj. I tajný hřích působí škodu,má dopad na druhé. A nakonec vše bude dáno do světla. My máme Boží zákony, které nám Bůh dal, abychom podle nich žili, proto je máme respektovat. Potom spočine na nás Boží požehnání a mír.  Otevřený dopis arcibiskupovi Graubnerovi (7.8.2015)

  Arcibiskupe Jane, 4. 8. 2015 jsi reagoval na článek dominikána Oláha pod demagogickým názvem „Nemilosrdné reakce těžce zraňují“. Jeho herezím dáváš prostor a sám reaguješ rovněž heretickou frází: „Vyjádření P. Oláha v KT č.30 považuji za nešťastné, protože nerozlišuje několik zásadních věcí: sexuální orientace a sexuální praxe není totéž.“ Kde Kristus nebo apoštolé používali podobnou terminologii? Už ve své podstatě je vzpourou proti pravdě a Božím zákonům. Ty tuto globalizační terminologii prosazuješ v církvi. Tím ale vylučuješ křesťanskou tradici, a vůbec pojem hříchu, pravdy a spravedlnosti.


  Slovo otce Patriarchy Eliáše ke svátku Proměnění Páně

  Tři učedníci, Petr, Jakub a Jan, byli svědky Ježíšova proměnění na hoře Tábor v Galileji. Zazářilo jim Ježíšovo Božství. Pro ně to byla veliká zkušenost.
  Člověk si může myslet: Kdybych já měl nějaké vidění, moje víra by se tím prohloubila. Ale vidíme, jaký vliv mělo to vidění na apoštoly. Za několik dní na Olivetské hoře v Getsemane se tito tři učedníci měli modlit s Ježíšem, měli zůstat s Ním v Jeho opuštěnosti, ale oni spali.
  Po proměnění Ježíš říká apoštolům o svém utrpení a zmrtvýchvstání. Pověděl jim tolikrát, že vstane z mrtvých, ale oni tomu prakticky nevěřili, dokonce ani tehdy, když se to stalo. Jak je ta naše porušená přirozenost silná!


  To On mi odpustil!

  To, že jsme přijali Ježíše za svého Spasitele, znamená, že jsme skrze pokání vkročili na cestu. Z té cesty často scházíme, a tak se musíme znovu vracet, znovu jít za Ježíšem. On je Cesta, Pravda i Život. To je pro nás velmi důležité. Když jsme na cestě, kterou je Ježíš, není na ní vláda žádného hříchu. Hřích je mimo cestu, mimo ni má vládu ďábel, ale pokud jsme na cestě, ďábel nás nemá v dosahu. Písmo svaté asi 120krát říká, že jsme v Kristu. Je třeba, abychom to věděli, abychom si to uvědomovali. Budeme znovu hřešit, znovu sejdeme z cesty, ale znovu se máme vracet, každý den. To znamená ne sedmkrát, ale vícekrát. Vždycky, když zhřešíme, máme se vrátit. Když přijde třeba jen myšlenka, už se vracet. V Ježíšových ranách je naše uzdravení.


  Máme sloužit Bohu

  Máme sloužit Pánu Bohu. I když jsme slabí, ale jak říká apoštol Pavel: „Když jsem slabý, tehdy jsem silný.“ (2 Kor 12,10) Padám, ale mám dělat pokání. Neříkej: „Až budu dobrý, budu pravdivým křesťanem.“ Máme přicházet k Bohu takoví, jací jsme, se svou bídou, ubohostí. Ježíš na nás stále čeká, abychom Mu dali svou bídu, svůj hřích, protože nám chce dát své odpuštění a svůj pokoj. On nás chce vyučovat skrze situace, skrze pokání, abychom měnili své myšlení.


  Slovo života – J 17,24 (2. 8. – 16. 8. 2015)

  „Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa.“


  Rozjímání nad J 17,24

  Ježíš se nyní obrací na svého Nebeského Otce slovy: „Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal...“ Kdo o je? Jsou to apoštolé, ale také ti, kteří v Krista uvěří a přijmou Ho. „aby byli tam...“ Kde mají být? Ježíš prozrazuje: „tam, kde jsem já“. A kde je Ježíš? Když se tuto modlitbu modlil, byl fyzicky v Jeruzalémě, ve večeřadle, ale skrze modlitbu byl se svým Otcem, s Ním prožíval jednotu. Dnes je Ježíš ve slávě, ale zároveň je tajemným způsobem i v každém, kdo Ho přijal. My tuto jednotu můžeme právě v modlitbě aktuálně prožívat, uvědomovat si tu hlubokou pravdu jednoty s Kristem, o níž na mnoha místech mluví a zdůrazňuje ji. V našem životě je nejdůležitější, abychom byli s Kristem!  Listy z UA 7/2015

  Anti gay pride /veřejný dopis/ (31.7.2015)

  Dne 15. 8. je svátek Nanebevzetí Panny Marie. Tento den má být v Česku zneuctěn amorálním pochodem gay pride. Proto ať ten samý den vedení české katolické církve zorganizuje v Praze anti gay pride, který půjde po stejné trase, pouze o jednu hodinu později. Ať každý diecézní biskup v ČR týden před gay pride pověří kněze zorganizováním malého anti gay pride ve své farnosti a v témž týdnu i společného v okresním městě. V sobotu 15. 8. 2015 ať se z každé farnosti symbolicky alespoň jeden člen zúčastní celonárodního anti gay pride v Praze.  Duch proroka Eliáše

  Boží všemohoucnost je spojená s poslušností Božímu slovu, jak to vidíme u proroka Eliáše: Já jsem vše dělal na Tvé slovo. Bůh ho poslal k potoku Kerít a on šel. Když ho poslal do Sarepty, tak šel do Sarepty. A když mu Bůh řekl, co má dělat na Karmelu, řekl: ,,Aby všichni viděli, že jsem vše udělal, jak jsi mi řekl.“ Tedy podstatou prorockého ducha je poslušnost víry a Božímu slovu. Bůh chce po nás, abychom všichni byli proroky. On chce hovořit skrze každého z nás. Máme se i my naučit poslušnosti Božímu slovu, abychom se v modlitbě víry mohli spojit s Boží všemohoucností.  Otázka restitucí /otevřený dopis/ (29.7.2015)

  Byzantský katolický patriarchát navrhuje České biskupské konferenci, aby znovu, moudře, ale i z hlediska víry, přehodnotila celou záležitost restitucí. Je třeba vzít v úvahu i hledisko dobrého či špatného příkladu věřícím i hledisko pravdivé diagnózy morálních a duchovních tlaků na církev i potřebu pravdivé evangelizace a budování zdravých křesťanských rodin. Dnes, kdy katolická církev prodělává nejtěžší morální i duchovní krizi, je totálním nesmyslem, aby se církev hmotně obohacovala, místo toho, aby konala pravdivou duchovní diagnózu a prognózu – pokání. Dnes je čas milosti, čas pokání. Pokud ho zanedbáme, riskujeme ztrátu věčného života – svého, ale i budoucí generace v našem národě. Začít pokání musí všichni, ne jen biskupové a kněží, ale i řeholníci, rodiny a jednotlivci.  V Adamovi smrt v Kristu život

  První člověk Adam se stal duší živou, ale pak zhřešil a přišla smrt, nejenom fyzická, která je jednorázová, ale smrt duševní, tedy člověk se rodí jako mrtvá duše, ne živá. Už od momentu početí nese v sobě smrt – časnou i věčnou. Proto se musíme znovu narodit, abychom vešli do Božího království, a to zrození se děje z vody a z Ducha a je spojené s přijetím Krista za svého Spasitele a Pána. On je poslední Adam, On je Duch dávající život – pneumadzopoiun. V Adamovi všichni umírají, ale v Kristu všichni dojdou života. Ale je otázka, zda ty jsi v Kristu, anebo zda jsi v Adamovi a ve své mrtvé duši. Všichni v Kristu dojdou života v daném pořadí: „První vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou Jeho.“ (v. 20-23)  Jak bojovat proti chmurám

  Když přichází chmura, deprese, hned se ptát: Jaký duch je za tím?! Duch lži. Jakmile se mu člověk otevře, bude ho trápit hodinu, den, někdy i týden. Je třeba se zastavit. Vzhůru srdce! Uvědomit si Boží přítomnost a dát Ježíšovi svůj problém. On ho hned vezme a dá pokoj, který svět vám dát nemůže. Funguje to na 120%! Jen je třeba, abychom to dělali, abychom přicházeli k Ježíšovi.  Máme žít z víry

  Když budeme v hodině smrti stát před Božím soudem, nic není skryto, co nebude odkryto. Nejen kamera našeho svědomí, ale i Bůh i andělé nás vidí. Budou pravdivě svědčit. Proto máme žít z víry, moudře, ne jako otroci hříchu, ale jako otroci Boží, jako Přesvatá Bohorodička. Ona řekla: „Hle, otrokyně Pána!“ A to je pravá svoboda.  Naučte se jednu věc

  Když nám někdo vynadá, automaticky přichází nenávist a sebelítost. Právě toho se máme zřeknout, a pak se nám otevřou oči. Máme vzít svůj kříž – tu svou konkrétní bolest – a jít za Ježíšem. Kam? Na Golgotu, a potom do slavného vzkříšení. Kde je Ježíš? Ve slávě. Tam je naše vlast. Tady jsme jen poutníci.  Slovo života – J 17,21 (19. 7. – 2. 8. 2015)

  „Aby všichni jedno byli, jako Ty, Otče, ve mně a já v Tobě, aby i oni byli v nás jedno, aby tak svět uvěřil, že Ty jsi mně poslal.“


  Rozjímání nad J 17,21

  V tomto verši se Ježíš modlí za přítomné i budoucí apoštoly a učedníky a za jejich vnitřní jednotu. Nejde zde o jakousi právnickou jednotu či jednotu ve struktuře. Podmínkou pravé jednoty je, že každý Kristův učedník musí mít nejprve jednotu s Otcem skrze pravdivé pokání a spasitelnou víru. Modlit se za nějakou globalizaci křesťanů v duchu New Age, jen aby byla vytvořena jednotná struktura, je pravý opak toho, zač se Ježíš modlil.


  Co je čistá láska

  Zapřít sám sebe, zříci se kvůli Ježíši samého sebe, to je čistá láska. V něm je život věčný. Lidé se však drží klamu, filosofií, nauk a různých -izmů, které nám lžou. Ale my máme dát svou víru Ježíšovi a jeho evangeliu. To je ta prostá moudrost, která nám zprostředkovává život věčný.  V tobe je Jezis

  Buh nam dal svobodu a ta svoboda je v Jezisovi. Pokud jsme Jej prijali a kazdodenne usilujeme, aby byl Panem nasi duse, zakousime pravou svobodu. My mame moc, silu, kterou nam Buh dal. Ten, Ktery je v nas, je silnejsi nez ten, ktery je ve svete. V tobe je Jezis, ale musis si toho byt vedom. Sjednot se s Nim skrze kriz – svuj kriz.


  Obnova duchovného Velehradu na Slovensku

  VIDEO>>>


  Mistr Jan Hus kanonizován

  U příležitosti 600. jubilea mučednické smrti Mistra Jana Husa Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu Eliáš kanonizoval tohoto českého kněze, hlasatele pravdy a pokání. Po vyhlášení za svatého, kanonizaci zveřejnili v Praze 6. července 2015 biskup Metoděj a biskup Timotej, sekretáři Patriarchátu.
  VIDEO>>>


  Obnova duchovného Velehradu na Slovensku

  Vo sviatok sv. Cyrila a Metoda sa v lokalite Kopčany – Mikulčice uskutočnila púť spojená s gestom pokánia podľa modelu v Svätom Písme (Sk 19,19-20). Bola spálená okultná, heretická a nemorálna literatúra. Pútnici zároveň obnovili svoj krst, muži ponorením do vody a ženy poliatím hlavy vodou.
  Toto gesto pokánia urobili i Češi na druhej strane rieky Moravy. V rieke sa ponorili do vody.
  VIDEO>>>


  Výzva všem biskupům – pravoslavným i katolickým – a představitelům církve na Ukrajině (4.7.2015)

  Jistý poslanec Parlamentu Ukrajiny se vyjádřil, že připravované změny do Konstituce prosazují homodiktaturu, a proto jsou všechny církve povinny se veřejně obrátit na prezidenta Ukrajiny. Změny v Konstituci spočívají ve dvou základních věcech: zrušení instituce rodiny před státem a zavedení homodiktatury. Kdo se teď i v nejmenším postaví proti homodiktatuře a bude hájit rodinné hodnoty a děti i mládež před zkažeností, bude paradoxně trestán za narušení Konstituce Ukrajiny. (Jde o článek 35)
  Podobně v článku 28 Konstituce má být prosazena juvenilní justice, která bude krást děti z jakékoliv rodiny pod umělými důvody.
  Je hanbou, že politik ukrajinského parlamentu se dokáže proti těmto zločinům postavit, ale církev mlčí.


  Nedovolte změny v Konstituci! (4.7.2015)

  Co jsou tzv. „práva sexuálních menšin“ a tzv. antidiskriminační zákony? Ve skutečnosti jde o demagogii a zavádění tvrdé diskriminace 99 % Ukrajinců, spojené s vězeními a nespravedlivými tresty. De facto jde o likvidaci národa sexuálními devianty – homosexuály, transsexuály, sadomasochisty, zoofily, nekrofily, pedofily a jinými psychicky chorými individui a zločinci. Přijetím nových „standardů“ do Konstituce dostanou tito devianti právo beztrestně páchat své zločiny.
  Upravená Konstituce bude veřejným zřeknutím se svých křesťanských kořenů i národní tradice. Bude vzpourou proti Bohu, připravující cestu k morální a fyzické autogenocidě Ukrajiny. Bylo by hrubým výsměchem celé historii Ukrajiny, kdyby v tomto jubilejním roce sv. Vladimíra byla přijata sebevražedná Konstituce, která má za cíl peklo časné i věčné.


  Výzva k obnově husitské církve (6.7.2015)

  Dnes si připomínáme 600. výročí smrti mučedníka Jana. Byzantský katolický patriarchát jej při této jubilejní příležitosti kanonizoval – vyhlásil za svatého. Katolická hierarchie ho má naproti tomu stále ocejchovaného jako arcikacíře.
  Byzantský patriarchát se při této příležitosti obrací na všechny členy husitské církve, aby zažehli oheň duchovní revoluce. Samozřejmě, je potřeba začít od sebe, stát se příkladem a nositelem tohoto ohně, který Kristus hodil na zem a chce, aby hořel (Lk 12,49). Kéž husitská církev neodmítne tuto Bohem danou šanci! Stane se příkladem pravdivého pokání a obnovy zdravých křesťanských kořenů pro všechny křesťany Česka a pak i jiných národů.


  Výzva věřícím apoštolské církve v ČR (6.7.2015)

  Je dnes Apoštolská církev v ČR světlem a solí? Staví se nekompromisně proti duchu tohoto světa? Pokud dodnes církev přijímá finanční dotace z USA a ze Západu, pak to není zadarmo. Stačí, aby v klíčový moment místo toho, aby alarmovala, pouze mlčela. Duch lži pak zasadí smrtelnou ránu nejen církvi, ale i celému národu. Na duchovním bojišti v ČR dnes září příklad kněze mučedníka Jana Husa. Jsou nynější pastoři také tak zakotveni v Kristově pravdě? Jsou ochotni v témž Duchu, podobně jako on, pro Boží pravdu položit třeba i život? Kéž se tento světec u Božího trůnu přimlouvá v jubilejní den své mučednické smrti za každého upřímného věřícího, který vnímá svůj dluh i potřebu nastoupit na cestu pravdivého pokání a hrdinného svědectví za pravdu evangelia.


  Slovo života – J 17,11 (5. 7. – 19. 7. 2015)

  „Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my.“


  Rozjímání nad J 17,11

  J 17,11 v řeckém originálu zní „zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal“. To znamená, že učedníci mají být zachováni ve jménu Otcově, které nosí Ježíš.
  Verš 26. upřesňuje prvořadý smysl verše 11., který ukazuje, že Ježíš dal poznat Otcovo jméno ve svém jménu: „Dal jsem jim poznat Tvé jméno a ještě dám poznat.“ Tedy tu jde o proces poznávání hloubky jména Božího – Jehošua, které Ježíš dává poznat skrze Ducha svatého. Toto poznání je spojeno s láskou, kterou má Otec k Synovi a zároveň i Otec a Syn k nám. Vrcholem je přebývání Krista v duši učedníka, které je podmíněné procesem stále hlubšího poznávání Božího jména.


  Dva řečtí hierarchové zradili Krista, církev i národ (4.7.2015)

  Hlava řecké pravoslavné církve arcibiskup Jeroným II. v krizové chvíli v období před referendem, kdy měl povědět jasné slovo proti diktatuře homosexualismu spojeného se systémem kradením dětí juvenilní justicí, zradil Boží zákony, Krista i národ. Místo toho, aby ukázal na kořen prokletí, které stáhly homosexuální zákony a vyzval národ k pravdivému pokání a oddělení se od systému homodiktatury EU, národ oklamal. Vyzval ho, aby v systému homodiktatury zůstal a dal tak možnost, aby tento systém v ničení lidských duší zhoubně pokračoval.
  Totéž platí o metropolitovi Soluňském Anthimovi, který v této kritické chvíli učinil stejné gesto zrady slovy: „Já budu hlasovat za Evropu“. Tímto gestem se rovněž dopustil zrady Boha, církve i národa a na sebe stáhl Boží anathemu dle Gal 1,8-9.


  Kanonizační bula českého mučedníka Jana Husa (6.7.2015)

  Byzantský katolický patriarchát po prozkoumání dokumentů týkajících se spisů Jana Husa, jeho svědectví života a pravověrnosti v katolické víře i pravověrném učení, a rovněž po prozkoumání svědectví o jeho věznění a smrti, u příležitosti šestistého jubilea jeho mučednické smrti v apoštolské a prorocké autoritě jménem Trojjediného Boha Otce, Syna i Ducha svatého zařazuje českého kněze a mučedníka za Krista a pravdu, Jana Husa, do sboru svatých.
  VIDEO>>>  Listy z UA 6/2015

  Výzva slovenskému národu k pokání (28.6.2015)

  Slovensko by mělo začít pokání tím, že každý křesťan spálí pohanskou literaturu spojenou s magickými praktikami. Dále ať spálí knihy propagující hereze a nečistotu. Podstatou cyrilometodějské misie je přijetí spasitelné víry v Krista, očištěné od herezí a neopohanství. Důsledkem současné propagace neopohanství je amorální gender, tedy tzv. rodová rovnost, podle které prý člověk už není ani muž ani žena, ale jakési „ono“. Tento systém je spojen s kradením dětí juvenilní justicí. Jde o proces naplánované duchovní i fyzické autogenocidy slovenského národa. Svým pokáním ho Slováci vpravdě zastaví, jak to vyjadřuje hymna: „Zastavme ich, bratia, veď sa ony stratia, Slováci ožijú.“
  VIDEO>>>


  Barbarské přepadení

  VIDEO>>>


  Barbarské přepadení ženského kontemplativního kláštera a mužského baziliánského kláštera v Brjuchoviči, Ukrajina (22.6.15)

  22. června 2015, v ranních hodinách, proběhla zločinná akce na objednávku apostatických církevníků UHKC.
  Akce proběhla v ten samý čas i v kapli Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církev na ul. Sosnová v Brjuchoviči i v klášteře kontemplativních sester na ul. Škilná.
  V 6 hodin ráno sem vtrhli maskovaní útočníci v policejních uniformách s páčidly a sekyrami. Z kláštera baziliánů na Sosnové ul. násilím vyvlekli čtyři biskupy a jednoho kněze UPŘKC – slovenské a české národnosti – odvezli je na oddělení SBU ve Lvově (Služba bezpečnosti Ukrajiny), a nepouštěli k nim advokáta. Tři z nich byli brzy protiprávně deportováni z Ukrajiny. Nad dalšími dvěma byl učiněn 24. června absurdní soud s lživými svědky a 25. června byli také deportováni.
  V ten samý čas jako na klášter baziliánů, zaútočila skupina ozbrojených kriminálníků ve vojenských a policejních uniformách s obušky, pistolemi a dokonce samopaly (byli mezi nimi i převlečení řeholníci UHKC). Vtrhli na soukromý pozemek a do budovy kontemplativního kláštera sv. proroka Eliáše. Celkem bylo asi 200 útočníků – 3 autobusy a několik soukromých aut.


  Jubileum 1000 let od smrti sv. Vladimíra /28.7.1015-28.7.2015/ (18.6.2015)

  Poslední týden, od pátku 24. 7., tedy od svátku sv. Olgy, by mohl začít program intenzivního pokání, podobně, jak probíhá v českém národě. V tyto dny by si každý měl najít alespoň hodinu času a udělat bilanci za svůj život, sepsat na papír zlo, kterým se prohřešil proti bližním, sobě i Bohu. Pak před Kristovým křížem anebo jen v duchu před Ním spálit napsané hříchy. Tímto gestem víry vyjádří, že se jich zříká a přijímá Kristovu oběť na kříži, kterou On už za všechny hříchy zaplatil. Pak ať obnoví ponořením či politím vodou svůj křest. Pak ať dle možnosti nahradí zlo, které vykonal. Pokud někoho očernil, ať to nahradí, pokud někoho okradl, ať dá úměrnou restituci či vrátí ukradené. Prostě měl by to být zásah do života každého občana těchto národů bývalé Kyjevské Rusi.


  Jak řešit problémy

  VIDEO>>>


  Restituce, pokání a Jan Hus /veřejný dopis do Vatikánu/ (19.6.2015)

  Ve svátek sv. Cyrila a Metoděje i ve svátek Mistra Jana Husa ve dnech 5.-6. července 2015 vyvrcholí celonárodní pokání. Byzantský katolický patriarchát tímto veřejně navrhuje Vatikánu, aby byla na Velehradě učiněna tři historická gesta pokání: 1) Ať se církev v ČR vzdá nároku na restituce. 2) Ať je učiněno gesto pokání odřeknutím se herezí, synkretismu a amorálnosti. 3) Ať je český mučedník Jan Hus vyhlášen za svatého.


  Náš život má být postaven na skále

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 17,3 (21. 6. – 5. 7. 2015)

  „Život věčný je v tom, aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“


  Rozjímání nad J 17,3

  Ježíš mluví o životě věčném, který je spojen s poznáním Boha Otce, i s poznáním Ježíše Krista. I my máme už teď poznávat Boha – Ježíše Krista – na modlitbě, při četbě evangelia, v konkrétním utrpení a zvláště tehdy, když se zříkáme vlastní vůle a úkonem lásky přijímáme s vírou a odevzdaností vůli Boží. O životě věčném se Ježíš zmínil i v předcházejících slovech, kdy řekl – Otec dal Synovi vládu nad všemi lidmi, aby těm, které Mu dal, dal život věčný.


  Mučedník Jan Hus – 5. část

  VIDEO>>>


  Mučedník Jan Hus – 4. část

  VIDEO>>>


  Obrácení slavného teologa

  VIDEO>>>


  Jan Hus nebyl arcikacíř /Kněžím Čech a Moravy/ (14.6.2015)

  Vážení spolubratři v kněžské službě!
  6. července 2015 si celý český národ připomene šestisté výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa. Byzantský katolický patriarchát (BKP) tímto před celou katolickou církví i českým národem veřejně vyhlašuje: český kněz Jan Hus nebyl kacíř, ale zemřel jako mučedník za pravdu a Boží zákony. Vyplývá to z jeho vlastních spisů, zvláště z jeho dopisů, které psal několik dní před smrtí. V Husových spisech žádné bludy nejsou. Pokud by chtěl někdo jeho spisům připisovat heretický úmysl, pak sám Jan Hus před tím varuje.


  Mučedník Jan Hus – 3. část

  VIDEO>>>


  Mučedník Jan Hus – 2. část

  VIDEO>>>


  Mučedník Jan Hus – 1. část

  VIDEO>>>


  K 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa (komplex přednášek) / 1. část: Přijetí Spasitele

  VIDEO>>>


  Boží soud

  Představte si, že jste se dopustili nějakého zločinu a byli jste předvedeni před soud. Je tam prokurátor, soudcové, policisté v uniformách. Vy byste seděli na lavici obžalovaných a čekali rozsudek. Kdyby jste řekli: „Já prosím o ospravedlnění“, každý by se vám vysmál. Jaké ospravedlnění? Vy čekáte na trest, ne na ospravedlnění. Ale Ježíš tomu, kdo se na Něj obrací, odpouští všechno.


  Boží spravedlnost a ta naše

  Ježíš říká: „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Mt 6,33). Co to znamená? Mám hledat dvě věci: Boží království a Boží spravedlnost. Co to je Boží spravedlnost? Je to něco jiného než moje spravedlnost. S lidskou spravedlností nikdo nedosáhne Božího království. My musíme Boží spravedlnost přijat. Máme se do ní obléct.


  Patříme Ježíšovi a On nám

  VIDEO>>>


  Výklad k prorocké modlitbě za vzkříšení Čech a Moravy dle Ez 37,1-10

  V tomto modlitebním modelu je hlavní linií sjednocovat se vzýváním Božího jména „Jehošua“ s Bohem a koncentrovat se v určitých intervalech na vzbuzování víry v Boží všemohoucnost.Jméno Boží „Jehošua“ vyjadřuje, že Trojjediný Bůh mě nejen stvořil, ale i spasil! Duše je paralyzována hříchem, a proto nemůže plně vládnout nad tělem ovládaným vášněmi. Hlavní ložisko hříchu je v duši. Projevuje se intelektuálskou pýchou rozumu, která se vzpírá přiznat základní pravdy: smrt, soud a věčnost i realitu vlastní bídy.


  Modlitba jednoty a moci dle Mk 11,23

  Na počátku této modlitby je rovněž úkon kajícnosti. Uvědomíme si tři oblasti, skrze něž působí hřích, který sídlí v duši a negativně ovlivňuje i tělo: Jsem svévolník, hedonista a sudič. Pak vzbudím lítost pohledem do pěti ran Kristových na kříži a znovu si uvědomím, že tyto rány, bolest, Kristus obětoval za mne na odpuštění mých hříchů. Z těchto ran vytékala Ježíšova krev za mě!


  Svědectví arménských mučedníků pro Krista

  VIDEO>>>


  Jsme adoptivní Boží děti

  VIDEO>>>


  Nepatříme sobě, ale Bohu

  VIDEO>>>


  Ježíš nás chce použít jako svůj nástroj

  VIDEO>>>


  Slovo ke svátku Těla a Krve Páně

  V den svátku Těla a Krve Páně si připomínáme realitu, že Ježíš je mezi námi. Uvědomme si realitu tajemství vtělení Božího Slova. Všemohoucí Bůh, který stvořil miliony hvězd a galaxií, celou Zemi, dal zákony do každé buňky, který je nad časem, který byl, je, bude a je věčný, se ponížil a stal se člověkem. My máme počátek, On nás stvořil k svému obrazu. Je nám dán věčný život, ale ten věčný život je buď v nebi ve slávě, anebo v pekelném ohni, jestliže se člověk sjednotí s těmi duchy pýchy – démony, kteří se postavili proti Bohu. Náš život je zkouška, boj zla proti dobru a Ježíš nám dává do tohoto boje sám sebe za pokrm.


  „A ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše.“(Ř 3,24)

  Boží slovo zdůrazňuje – kdo věří v Ježíše. To je podmínka. Ano, Ježíš zemřel za všechny lidi a my jsme povinni jim zvěstovat evangelium, spásu. Bez Něj nikdo spasen nebude.


  Víra nás spojuje s Ježíšem

  Víra je to, co přemáhá svět. A víra je také to, čím přemáháme ďábla. Proč je to právě víra? Protože a Ježíš zvítězil nad ďáblem na Golgotě. On ho přemohl. V Něm je ta síla. A On ve mně má žít. A když On je skrze spasitelnou víru ve mně, mám zkušenost, že ve mně působí svou mocí, když se na Něj s vírou obracím, když s Ním počítám, když Ho postavím na první místo ve svém životě.


  Abychom byli svobodní, musíme se cele dát Bohu

  VIDEO>>>


  Neznáme den ani hodinu

  VIDEO>>>


  Nejdůležitější informace

  VIDEO>>>


  Přepodobnomučedník Anastáz z Persie 1. část ♫

  AUDIO>>>


  Cíl našeho života – sloužit Bohu

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 17,1 (7. 6. – 21. 6. 2015)

  „Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl:‚Otče, přišla ta hodina; oslav svého Syna, aby Tvůj Syn oslavil tebe.‘“


  Rozjímání nad J 17,1

  "... pozvedl oči k nebi...“ V tomto je nám Ježíš příkladem. I my máme pozvedat své oči k nebi. Mnohdy je máme sklopeny k zemi anebo se očima sjednocujeme s marnostmi, ne-li hříchem. Ježíš řekl: „Otče, přišla hodina“. Jaká hodina? Hodina Ježíšova, v níž má začít své fyzické i duševní utrpení, které končí na potupném kříži. I naše hodina, v níž máme oslavit svým utrpením i svou smrtí Nebeského Otce, jednou přijde. Při modlitebním zastavení, když budeme opakovat tato slova, můžeme si uvědomit reálnost hodiny – Ježíšovy i té, která čeká mě – zastavit se, pozvednout oči k nebi a přitom učinit úkon lásky k Bohu, úkon úplné vydanosti.

  Jistota spasení

  Spasitelná víra, to není, že já věřím v něco, co bude v budoucnosti, ale že já vírou beru to, co Bůh pro mě už udělal. To, že On dal svého Syna, který za mě zemřel na Golgotě, zaplatil za mé hříchy. Já to přijímám – a to je spasitelná víra.


  Hlásat evangelium vhod i nevhod

  VIDEO>>>


  V duchovním boji se nediskutuje

  VIDEO>>>


  Modlitba dokonalé lítosti

  VIDEO>>>


  Pro Krista a Jeho zákony je třeba i trpět

  VIDEO>>>


  S Marií, v Marii a skrze Marii

  Vítězství začíná s Ježíšovým jménem na rtech, ale nebude završeno, dokud nebude přirozenost Ježíše Krista ve vašich srdcích. K tomu otázka - a jak má být završena a skrze co? A skrze koho? Ježíš má totiž dvojí přirozenost: božskou a lidskou a ty dvě tvoří jednotu, a to nerozdílnou. Tuto lidskou přirozenost získal skrze Pannu Marii, skrze její poslušnost víry, skrze její „ano“ Bohu! Jak se to stalo? Skrze Ducha Svatého. A to je odpověď i pro nás: Skrze Marii a skrze Ducha Svatého může být v nás zakořeněna Ježíšova přirozenost.


  Výklad epištoly Římanům 5,5-9 (video)

  VIDEO>>>


  Křest ohněm

  VIDEO>>>


  Jak máme bojovat

  VIDEO>>>  Listy z UA 5/2015

  Vyhlášení kněze Jana Husa za Kristova mučedníka pro pravdu a morální hodnoty (31.5.2015)

  Blíží se 600. jubileum mučednické smrti M. Jana Husa. Byzantský katolický (všeobecný) patriarchát tímto vyhlašuje českého kněze Jana Husa za Kristova mučedníka. Před 600 lety, dne 6. července 1415, byl nespravedlivě a nečestně upálen v Kostnici. Jan Hus byl a je mučedníkem za pravdu a morální hodnoty.


  Šance pro Irsko – pokání (29.5.2015)

  22. 5. 2015 v Irsku proběhlo referendum, kterým se národ ze své vlastní vůle domohl zavedení sňatků homosexuálů a leseb. Referenda se zúčastnilo 60,5 % voličů. Tímto si irský národ vyžádal svůj zánik. Boží slovo jasně říká, že za hřích homosexuality padl na Sodomu a Gomoru oheň z nebe a že tento trest je výstrahou pro všechny národy (Jud 7). Jak obstojí před Božím soudem každý občan Irska, který dne 22. 5. 2015 šel k volební urně a svým hlasem podepsal rozsudek smrti nad sebou i nad celým národem? Zradili jste své otce, dědy a pradědy, zradili jste ukřižovaného Krista, zradili jste všechny svaté svého národa a uvrhli na sebe i na budoucí pokolení Boží, ale i přirozený trest. Je jen jedno řešení, aby nepřišel i věčný trest spojený s pekelným ohněm, a tím řešením je pokání. Bez něj nebude žádný Ir uchráněn před prokletím pekelného ohně.


  Až přijde On, Duch pravdy, on to učiní

  Člověk i může žít ve společenství, které přijímá Ducha Svatého, Ducha pravdy, který nás chce uvést do veškeré pravdy (až přijde Duch pravdy, on vás uvede do celé pravdy), a přitom se může uzavřít do sebe a působení společenství si nepřipustí. Ježíš říká: „Měl bych vám ještě mnoho povědět, ale nemohli byste to snést. Až přijde On, Duch pravdy, on to učiní. On vás uvede do celé pravdy!“

  Nepatříme sami sobě

  VIDEO>>>


  V duchovním životě potřebujeme společenství

  VIDEO>>>


  Novodobé hereze

  Pokud Kristus nezemřel za naše hříchy, všichni jdeme do pekla. Když není odpuštění hříchů, celé křesťanství je k ničemu. Kristus zemřel za naše hříchy!

  Úskalí v duchovní službě

  VIDEO>>>


  Křest Duchem svatým

  VIDEO>>>


  Přepodobná Marie Egyptská. 3. část ♫

  AUDIO>>>


  Probuzení a pronásledování

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 16,33 (24. 5. – 7. 6. 2015)

  „To jsem vám pověděl, abyste měli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“


  Rozjímání nad J 16,33

  Pravé štěstí tu na zemi nespočívá v množství majetku, bohatství, kariéře, ale v pravém pokoji. Tento pokoj nalezneme jedině v Kristu. Pokud ho budeme hledat jinde či v někom jiném, nenalezneme ho. Ve světě tento pokoj v žádném případě nenalezneme. Nakonec tam budeme mít jen soužení. To je třeba vědět. Ve světské slávě, v marnostech či dokonce v hříchu pokoj není.

  Katechizace dětí

  VIDEO>>>


  Dar proroctví

  VIDEO>>>


  Falešné křesťanství

  VIDEO>>>


  Pastýřský list pro maďarské biskupy (18.5.2015)

  Žijete v historické době, kdy vlivem ideologie konzumu, který je spojen s amorálními zvrácenostmi, nastává postupná autogenocida národů. Tato doba je tvrdě antikřesťanská a antikatolická. Byzantský katolický patriarchát vybízí všechny maďarské katolíky, ale i všechny křesťany v Maďarsku, aby se sjednotili v nepřetržité modlitbě a volali dnem i nocí za duchovní vzkříšení katolické církve v Maďarsku.


  Televízor náš každodenný 2.ČASŤ

  Byť presvedčený, že média poskytujú objektívne informácie (informujú), je jeden z najtragickejších omylov človeka televízneho veku. Viera v túto lož je základným pilierom, na ktorom stojí TV-centrická spoločnosť. Sama predstava, že média budú len sprostredkovávať informácie, tak ako sa skutočne stali, je utopistická a iluzórna. Medializácia nielen aktuálnych informácii, ale najmä morálnych tém, je jednou z najväčších mocenských pák celospoločenského rozmeru, ako sa spievalo v jednej, dnes už zabudnutej piesni: informácia je zbraň hromadného ničenia. A to netreba nijako dokazovať, že nezávislé média prosto neexistujú, práve preto, že túžba po moci je v každom človeku.


  Pravdivé křesťanství

  VIDEO>>>


  Televízor náš každodenný 1.ČASŤ

  Aj dnes ste si sadli k televízoru, aby ste unikli do bezstarostného a zdanlivo nevinného sveta vašej obľúbenej situačnej komédie? Vezmime si napr. „Priateľov“. Z pozadia scénok zaznieva jeden umelý smiech za druhým a vlny dobrej atmosféry sa každý deň pred televíznymi novinami plynulo valia do vašej obývačky, práve vďaka tomuto svetoznámemu americkému seriálu. A vďaka tejto „nezištnej mediálnej misii pohody“ ste si televízor naozaj obľúbili. Zdá sa vám teda prirodzené podarovať mu s vďačnosťou váš voľný čas.


  Za pravdu se musí bojovat

  VIDEO>>>


  Zjevení apoštolům

  VIDEO>>>


  Musíme se naučit bojovat

  V duchovním boji se musíme naučit bojovat. Nemá smysl se otvírat drzým a bezcharakterním lidem.Tam platí: „Neházejte perly sviním“. Máme mít ducha prorockého, abychom správně rozlišovali. Duchovní boj není frajeřina, je to chlapská práce. Čeho bychom se ale měli bát? Ani choroby, anismrti, ani utrpení se bát nemusíme. Bůh je stále s námi, a pokud můžeme trpět za Krista, budeme mít slávu v nebi.


  Prepodobná Mária Egyptská. 2.časť ♫

  AUDIO>>>


  Jít za Ježíšem – to je náš program

  VIDEO>>>


  Morálka bez Boha je nemožná

  VIDEO>>>


  Ovoce Nostra aetate

  VIDEO>>>


  Kristovo nanebevstoupení a naše spoluúčast v něm

  Čtyřicátý den po svém vzkříšení Ježíš vystupuje do nebe, kde nám rezervuje místo. Je třeba si uvědomit, že nebe je naším domovem, naší otčinou. Můžeme prožívat tuto realitu: vidět Krista na Olivové hoře, jak se ukazuje apoštolům. Je tam i Přesvatá Bohorodička. Ježíš k nim hovoří: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ (Mt 28,18-19) Potom se vznesl do nebe a ukázali se andělé, kteří jim řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ (Sk 1,11)


  Být jako Abraham

  Musíme být spravedlivými, kteří žijí z víry. Být jako Abrahám, muži, kteří mají Boha na 1. místě. Pro Abrahama dal Bůh požehnání celému potomstvu. Také v této době potřebujeme společenství – církev je společenství. Kde jsou dva nebo tři, tam je síla.


  Smysl pro podstatu

  Je třeba, abychom znali podstatu, abychom tam, kde jsme, byli svědky. Každý tam, kde je, má prosit o sílu Ducha svatého, aby byl na konkrétním místě, kde je, evangelistou, učitelem, prorokem. Evangelista má v moci hlásat evangelium. Učitel umí vysvětlovat Písmo svaté. Prorok, je ten, kdo vidí a ukazuje na podstatu věcí.


  Pohanství je falešná cesta

  VIDEO>>>


  Duch zrady v církvi

  VIDEO>>>


  Kdo vnáší prokletí?

  VIDEO>>>


  Emauzy

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 16,32 (10. 5. – 24. 5. 2015)

  „Hle, přichází hodina a již přišla, kdy se rozprchnete každý ke svému, a mě necháte samotného. Ale nejsem sám, protože Otec je se mnou.“


  Rozjímání nad J 16,32

  Co to v duchovním významu znamená to „své“? Je to ta nejhlubší hlubina v našem nitru. Řecký originál Bible to vyjadřuje termínem „eis ta idia“. Tento termín je použit i při vyjádření Kristova testamentu z kříže v poslední hodině Jeho života: „Hle tvá matka! A v tu hodinu ji ten učedník přijal do svého vlastního – ‚eis ta idia‘.“

  Jedině kříž Kristův je mostem k Bohu

  Po prvním hříchu si nemůžeme sami otevřít nebe. Žádná nauka sebespasení, kterou mají hinduisté nebo buddhisté, nikoho nespasí, žádné lidské metody nikoho nespasí ani nezbaví hříchů. Mezi námi a Bohem je propast. Na jedné straně je padlý člověk a na druhé straně svatý Bůh. Žádnými lidskými snahami, dobrými skutky, samospasitelnými religiemi, meditacemi nepřekleneme tuto propast. Jedině kříž Kristův je tím mostem, kterým může hříšný člověk přejít a spojit se se svatým Bohem.


  Koho posloucháme?

  VIDEO>>>


  Nejdražší poklad – živá víra v Krista

  VIDEO>>>


  Přepodobná Marie Egyptská. 1. část

  AUDIO>>>  Listy z UA 4/2015

  S Ježíšem jsem silný

  S hříchem mír neexistuje, musíme s ním bojovat a tento boj skončí až 15 minut po smrti. Nesmíme tvořit mír s hříchem ani jej přijat jako normu. Nesmíme kapitulovat a říci: „Já jsem slabounký, už nemůžu!“ Ano, já jsem slabounký, ale s Ježíšem jsem silný. On mi dá sílu!


  Mějme zdravý rozum!

  VIDEO>>>


  Jaká jednota mezi Kristem a Beliálem?

  Jaká je jednota mezi Kristem a Beliálem? Nikdy nemůžeme tvrdit, že křesťanství a pohanství jsou stejné cesty ke spáse! Spasení je jedině v Ježíši. Pokud by byly pohanské cesty cestou ke spáse, Kristus by nemusel chodit na tuto zem, aby za naše hříchy zemřel. Ale On, jak říká Písmo svaté, přišel, vzal na sebe bolest, utrpení a ponížení, aby nás zachránil a vyrval z temnoty a otroctví ďáblova.


  Vytrvalost!

  VIDEO>>>


  Jedině s Kristem vítězíme

  Pokud člověk není zakořeněn v pravdě, když nastane duchovní boj, ďábel jej tahá za nos a vždycky prohraje. Ale pokud je člověk zakořeněn v pravdě a v Kristu, pokud ví, že se nesmí nechat vtáhnout do pasti a neustále se drží Krista, pak vyhraje i nad celým peklem. Musí se však držet Krista. Pokud se Ho pustíme, je konec. Ďábel hned člověka oklame, hodí na něho deprese a zamotá jej do falešných pravd a polopravd. Jedině s Kristem vítězíme.


  Podstata vítězství – být v Boží přítomnosti

  VIDEO>>>


  Pravé hrdinství

  V každém z nás je dědičný hřích, ta vrozená hloupost, která nás neustále, celý život, klame. Musíme s tím bojovat. Proto i Ježíš říká: „Zapři sám sebe!“ Zřekni se té lži, která je v tobě, která chce tvé zlo, táhá tě za nos a vede do sebedestrukce a nakonec do pekla. To je ta naše pýcha. Když nám někdo ukáže na naši chybu, nebo řekne, že jsme pyšní, urazíme se na smrt. Jací jsme hloupí! Měli bychom děkovat každému, kdo nám řekne: ty jsi takový a takový. I kdyby nám někdo naplival do obličeje, měli bychom děkovat: „Ano, já to možná nechápu, co mi říkáš, ale uvědomuji si své hříchy, …“ Když je člověk pokorný, ďábel hned uteče.

  Duch fariseismu

  Duch farizeismu je duch, který speciálně vegetuje na církvi. Je třeba vzít bič a tak jako kdysi penězoměnce, hnát jej z Božího chrámu. Církevní farizeové nesnášejí pravdu. Je v nich vzpurnost a pýcha. Sami nevcházejí do Božího království, ale ani druhým nedovolují, jak to řekl Ježíš v evangeliu. Třeba se proti tomuto duchu postavit: „Pokud vy chcete do pekla, tak si tam běžte, ale my chceme být spaseni! A ke spáse je potřebná živá víra v Ježíše. Kdo nevěří, bude zatracen. To je Jeho slovo, ne naše!“

  Zkoušky nejsou nad naše síly

  VIDEO>>>


  Přiznej si: Ano, udělal jsem hloupost

  VIDEO>>>


  Právo dítěte?

  VIDEO>>>


  Celoukrajinské pokání z pohanství (28.4.2015)

  Dne 30. dubna 2015 má být v Kyjevě na Michajlovském náměstí masové shromáždění více než 2000 mágů, senzibilů, léčitelů, věštkyň. Registrace všech věštkyň, čarodějů a satanistů má být na morovém hřbitově. Tvrdí, že následující noc je pohanský, křesťanský a satanistický svátek. Toto je ale drzá lež! Další lží je tvrzení, že svým rituálním obřadem vnášejí mír a harmonii na Ukrajinu! Ve skutečnosti čarodějové a věštkyně spolupracují s negativními – démonskými – energiemi a přinášejí disharmonii a sebezničení celému národu.

  Naším cílem je, abychom byli spaseni

  VIDEO>>>


  Děkovat a počítat s Bohem

  Někdy je třeba mnoho pracovat a není čas na modlitbu. Ale když s tím člověk počítá, pak když je čas na modlitbu, využije jej naplno. Ale i při práci je potřebné počítat s Bohem: „Pane, to je pro Tebe“. Prostě počítat s Bohem v každé věci, kterou děláme. Pokud se člověk nezastaví, ujede mimo. Ale pokud se zastaví, Bůh dá další světlo i do toho, co dělat dál. Všechny Boží věci i všechny Boží inspirace přicházejí na kolenách. Když se člověk nemodlí, nic nedostane. Kdo se modlí, ten má vládu, protože Bůh jedná skrze něho.

  Neuveď nás do pokušení

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 16,23-24 (26. 4. – 10. 5. 2015)

  „V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.“


  Rozjímání nad J 16,23-24

  Ježíš noc před svou smrtí několikrát zdůrazňuje tuto pravdu: prosit v Jeho jménu. On také mluví o pravdivé lásce k Bohu, která spočívá v tom, že zachováváme Jeho přikázání.


  Svatí mučedníci Adrián a Natálie /II. část/

  AUDIO>>>


  Křesťan je chráněn od démonických sil

  VIDEO>>>


  V Ježíšovi mám všechno

  VIDEO>>>


  Boží tajemství

  VIDEO>>>


  Protože jste přijali Boží slovo jako Boží slovo…

  Boží Slovo je potřebné přijat jako Slovo Boží, prosté pravdy Božího evangelia tak, jak nám je Ježíš dává. Apoštolé nebyli žádní teologové, byli obyčejní rybáři. Jejich hlásáním byl však celý svět zachráněn. Lidská pýcha a rozumování je k ničemu. Boží slovo je spojeno s tajemstvím. Lidský rozum musí být podřízen Božímu slovu, jím se má řídit vůle a až pak jsou city. Pokud to člověk obrátí, pokud odhodí vztah k Bohu budovaný na víře, všechno je v jeho životě vzhůru nohama.


  …to je falešná církev

  VIDEO>>>


  Co je největším pokladem?

  VIDEO>>>


  Co po nás chce Bůh?

  VIDEO>>>


  František I. schvaluje transsexualismus (19.4.2015)

  Ve čtvrtek svatého týdne 2. 4. 2015 schvaluje gestem transsexualismus. František slavil mši svatou ve věznici Rebibbia v Římě. Tam umyl nohy 12 vězňům, šesti mužům a šesti ženám, mezi nimiž byl i on(ona) – transsexuál jménem „Izabela“. Tento akt umytí a líbání nohou transsexuála je více než prosté schválení transsexuálů, je to jejich posvěcení. Každý katolík už nyní může změnit pohlaví a odůvodnit to činem Františka. Toto je ale dílo antikrista! „Izabela“ poskytl(a) rozhovor televizní stanici, v němž se zmínila o podrobnostech: „Když mi umýval nohy, podíval se mi do očí a řekl: ‚Bůh ti žehnej! Ať ti Ježíš požehná.‘ Díval se mi do očí a já jsem mu řekla: ‚Mír, přeji si mír, hodně míru! Modlete se za mír ve světě.‘ Stále se na mě díval.“


  Jed dědičného hříchu

  V každém z nás je jed dědičného hříchu. Toto v nás je a ďábel se z toho směje. Pokud nebudeme celý život bojovat s hříchem, pýchou a žádostivostí, padneme do nějakého bludu. Pokud věříme sobě, sami sebe likvidujeme. To je ten jed, který je v nás a my s ním musíme neustále bojovat, protože nás vede k sebedestrukci. Musíme to nést jako kříž, nesjednocovat se s ním, ale postavit se proti tomu. „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a jdi za Ježíšem!“


  Hrdinství hlásit se ke Kristu

  VIDEO>>>


  Bez Krista nikdo spasen nebude

  VIDEO>>>


  Svatí mučedníci Adrián a Natálie /I. část/

  AUDIO>>>


  Síla modlitby (Eze 37,1-14) /Přednáška otce patriarchy Eliáše/

  VIDEO>>>


  Živá víra – to je mít vztah ke Kristu

  VIDEO>>>


  Zapři sám sebe!

  Co to v nás je!? Máme v sobě svědomí, hlas Boží – ale i jed hříchu. Pokud se člověku podává lež, rád jí věří, ale o pravdě bude neustále pochybovat. Dokonce bude pochybovat i o pravdách naší spásy – možná to tak je a možná to tak není… Zde je třeba mít radikální postoj: „Ježíš to tak řekl a tak to je! Já si nic nebudu vymýšlet! Kdo uvěří, bude spasen, a kdo neuvěří, půjde do pekla.“


  Ježíš se zjevuje Petrovi u Genezaretského jezera /Motivace k modlitbě v době Velikonoční/

  Když se člověk zpětně podívá na svůj život, od samého dětství, kolik to bylo zapření! Každým hříchem, ať to byla slabost, kdy hřích byl silnější, nebo strach, nebo pýcha, že se člověk nechtěl přiznat k Ježíšovi a to kolikrát. Tolikrát jsem Ho zapřel a Ježíš to všechno ví. Ale teď se ptá i mne: „Miluješ mne?“ Vědom si svého hříchu v duchu pokání Mu říkám: „Ano, Pane, i kdybych Tě tisíckrát zapřel, ale Ty víš, že Tě miluji.“


  Slovo života – J 16,12-13 (12. 4. – 26. 4. 2015)

  „Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile přijde On, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší a oznámí vám, co má přijít.“


  Rozjímání nad J 16,12-13

  Tato slova pronáší Ježíš večer před svou smrtí. Je vhodné si znovu a znovu pročítat slova Kristova pronesená večer před smrtí, a to od 13. kapitoly do konce 17. V těchto pěti kapitolách je velká hloubka. Znovu a znovu je můžeme číst. Každá věta obsahuje hluboké tajemství.
  Uvědomme si, že Ježíš pronesl tato slova a hned následovaly události 18. a 19. kapitoly, kde je popsáno utrpení a smrt Ježíše, a pak ve 20. a 21. kapitole události spojené s Jeho vzkříšením. Zkoušejte alespoň jedenkrát za týden, třeba po svaté hodině, přečíst si alespoň jednu ze tří kapitol (14 či 15 či 16) a znovu vnímejte hluboké pravdy, které Ježíš opakovaně zdůrazňuje: máme zůstávat v Něm, On zůstává v nás a my v Něm, podobenství o vinné ratolesti a kmeni. To slovo „zůstávat“ je důležité. Nestačí jen něco začít, ale je třeba zůstávat, mít to – mít spojení s Kristem, zůstávat v Něm a v Jeho jménu.


  Ježíš je Pán

  VIDEO>>>


  Bůh z Boha

  VIDEO>>>


  Manifest Evangelii Gaudium (1.4.2015)

  V manifestu EV František dává program „nové cesty k putování církve“! V čem nové? V tom, že katolík opustí cestu Kristova evangelia a Tradici apoštolů a svatých? Pokud se nekriticky zavádí to „nové“, je nebezpečí skoku do propasti, do splynutí s duchem světa. Před tím Ježíš i apoštolé výrazně varovali!


  Pastýřský list – Velikonoce 2015

  Největším zázrakem je Kristovo slavné vzkříšení a my, každý z nás na něm máme účast: „Vy, kteří jste byli pokřtěni v Krista, Krista jste oblékli.“ My se máme skrze pravdivé pokání namáhat o pravdivé následování Krista. Tím jsme každou hodinu připraveni i na setkání s naším ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Kristem, do Něhož jsme ve křtu byli tajemně naroubování! My máme zároveň s Kristem vcházet do smrti a žít nový život vzkříšení! Pak platí: „Nežiji již já, žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20)


  Proč Ježíš chce, abychom všechno ztratili?

  VIDEO>>>


  Proč pláčeš, koho hledáš? /K Velikonocům/

  Marie Magdaléna hledala Krista a pak přišla radost – ukazuje se jí živý Ježíš. I my, když s bolestí a pláčem budeme hledat živého Krista, On přijde a dá nám vzkříšení, odpustí nám hříchy a osvobodí nás z našich závislostí jako Marii Magdalénu, od celých těch mraků démonů, které visí nad celými národy. Ty mraky démonů byly také nad Golgotou, když Krista ukřižovali, ale nakonec Kristus vstal z mrtvých a On vstane i na Ukrajině. Ale hledá lidi, kteří mají v srdci bolest a s bolestí Jej hledají.


  Naše spoluvzkříšení

  VIDEO>>>


  Vzkříšený Kristus se ukázal své matce

  VIDEO>>>


  Zjevení andělů

  VIDEO>>>  Listy z UA 3/2015

  Oddělte se od antikrista ve Vatikánu /Velikonoční pastýřský list křesťanům/ (30.3.2015)

  Na Vatikánské synodě (5.-19. 10. 2014) byl opublikován text pracovního dokumentu o rodině. Paradoxně se v něm poprvé v historii církve mluví o akceptování zvrácené sexuality a takzvaném přijetí lidí žijících v homosexuálních vztazích.
  24. 01. 2015 se František I. soukromě setkal s transsexuálem a jeho „snoubenkou“ v papežské rezidenci. Na jedné straně „velkoryse“, bez výčitek, přijme transsexuála a na druhé straně mnohodětným katolickým rodinám poví, že být zodpovědnými katolíky ještě neznamená rodit děti jako králíci.
  Organizace New Ways Ministry, která bojuje za zrovnoprávnění LGBT osob uvnitř katolické církve, dostala 18. 2. 2015 ve Vatikánu poprvé v historii VIP přístup na pravidelnou papežskou generální audienci.
  František I. svými gesty a skutky dokázal, že má ducha antikrista a připravuje mu cestu. Vatikán svými skutky i mlčením svědčí o tom, že přijal téhož ducha.


  Bůh k nám mluví ...

  Bůh k nám mluví, ale celý problém je v tom, že my Jej neslyšíme. Problém je v našem přijímači. Musíme naladit své srdce, abychom slyšeli Jeho hlas. On chce působit i skrze vás, skrze vaši víru. I když jsme slaboučcí, tím více máme důvěřovat Pánu, protože „když jsem slabý, tehdy jsem silný“. Ježíši, důvěřuji ti.


  Usurpátoři Boží vinice

  VIDEO>>>


  Pravá láska k sobě

  „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Ale musíme se milovat správným způsobem – tedy tak, abych byl spasen. Mám se milovat tak, abych měl největší poklad – život věčný – a tento poklad mám chtít pro každého, i pro mého nepřítele i pro své vrahy tak, jak to dokázali svatí mučedníci. Pokud chci pravdivě milovat sebe, musím činit pokání. To je čistá láska k sobě – udělat v sobě pořádek. Dát na první místo Boha...


  Mesiáš – Syn člověka

  VIDEO>>>


  “Tys to řekl”

  VIDEO>>>


  „Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.“ (Iz 53,6)

  Co je život bez Krista? Jeden americký kazatel napsal: Život bez Pána Ježíše je bolestná prázdnota. Je to neuhašená žízeň a neutišený hlad. I přes pomíjivé žádosti je takový život životem zklamání, ztracené naděje a cestou prázdnoty. Život bez Pána Ježíše je život bez světla. Na druhé straně, život s Ním, je životem v pravdě, ve světle, kde člověk nachází pravé štěstí, protože v Kristu má život věčný.


  Kdo může Boha nazývat svým Otcem?

  VIDEO>>>


  Buď maličký před Bohem!

  VIDEO>>>


  Poznání Boha

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 16,9-11 (29. 3. – 12. 4. 2015)

  „Hřích je v tom, že ve Mne nevěří, spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již Mne nespatříte, soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen.“


  Rozjímání nad J 16,9-11

  Jsou lidé, kteří tvrdí: Já žádný hřích nemám, nikoho jsem nezabil, nikoho neokradl, já jsem čestný občan, já nepotřebuji Boha. Jenže to je lež. A navíc, takový člověk má velký hřích, že odmítá Krista. Nevěra v Krista, Božího Syna a Spasitele, je hřích! Spasitelná víra je víra v Krista, Božího Syna, který zemřel za naše hříchy, ale i víra v Něho – že On je s námi.


  ČBK a 600 let od upálení Mistra Jana Husa (26.3.2015)

  Před 600 lety církevní hierarchie (byli tenkrát tři papežové) v jednotě se státní mocí odstranila nepohodlného kazatele, který káral pohoršlivý život kněží a prelátů. Rehabilituje dnes česká církev tohoto kazatele pokání, anebo se bude pokrytecky odvolávat na tzv. odborníky v historii, kteří mučedníka ocejchovali jako kacíře? Jak ale vysvětlí tito preláti kanonizaci arcikacíře Jana Pavla II.? Je zde klíčová otázka, a to je otázka ducha! Jakého ducha měl Hus a jakého ti, kdo ho potřebovali odstranit? Komu šlo o pravdu a komu o zabití pravdy? Komu šlo o morální hodnoty a komu o zlořády? Zvítězí po 600 letech pravda? Přiznají církevní preláti Janu Husovi alespoň titul „mučedník za pravdu a za morální hodnoty“? Nebo budou dále interpretovat jeho životopis ne z pravdivého, ale z účelového pohledu?


  Připravme se!

  VIDEO>>>


  Svatá mučednice Taťána

  AUDIO>>>


  Výzva pro ex-papeže ještě před smrtí (25.3.2015)

  Vaše Eminence, Benedikte XVI., uvědomte si, že letos máte 88 let. Bůh vám ještě dává možnost k pokání. Brzy vás odvolá k soudu! Rozhoduje se o Vašem osobním životě po smrti, zda bude pokračovat v nebi či ve věčném zavržení v pekle! Vaše pokání, ale nemůže být jen soukromým! Vy jste povinen učinit veřejné pokání. Musíte odvolat beatifikaci Jana Pavla II. a jasně povědět pravdu, že tzv. historicko-kritická metoda prosazuje hereze proti podstatným pravdám víry. Rovněž se odřekněte a odsuďte ducha Assisi, který prosazuje synkretismus s pohanstvím a s jeho démony. Ať je Vaše vyjádření jasné a nikoli dvouznačné!


  Vstaň! Vstávám

  VIDEO>>>


  Ztráta duše a Zvěstování

  Při Zvěstování se setkáváme s tajemstvím. Tajemství máme přijat s vírou a pak nám ho Bůh osvětlí. Je to největší zázrak v celé historii lidstva – Bůh na sebe bere lidskou přirozenost. Bůh se stává člověkem skrze víru Přesvaté Bohorodičky, skrze její ANO. Ona řekla Bohu své ANO a Slovo se stalo Tělem. Bůh čekal na to, aby Mu Maria řekla své ANO. A čeká také, abychom Mu i my v malých věcech dokázali říkat své ANO a přijímali ty malé kříže, které máme spojovat s Kristem. Máme trpět tak, jak trpěla Ona. Z Písma a proroků věděla, že Ježíš bude mužem bolesti, poplivaný, pohaněný, ale ona přesto řekla: Hle, otrokyně Pána.


  Ježíš je stejný včera, dnes i na věky

  VIDEO>>>


  Dotkni se Ježíše ve svatém přijímání

  Ježíš se tě ptá: „Co chceš, abych ti učinil?“ Proto konkrétně řekni Ježíšovi, co chceš. Jemu věř, On je všemohoucí, ale chce tvou víru. Kolik zázraků Ježíš učinil, kolik knih by mohlo být napsáno! Ale stále je jen jedna podmínka – tvá víra.


  Ježíš je tady teď!

  VIDEO>>>


  Ježíš Kristus tě uzdravuje

  VIDEO>>>


  Žádné alternativní cesty ke spáse neexistují!

  VIDEO>>>


  Pane, dej mi tu pravou horlivost!

  Je za námi polovina doby postní. Každý den udělejme alespoň malý sebezápor: či už je to negativní myšlenka nebo lenost nebo nějaký strach, člověk to má překonat: „Pane, z lásky k Tobě, já se dívám na Tvůj kříž, co jsi Ty vytrpěl za mne – bičování, trnový věnec, křížovou cestu, ukřižování. Ty jsi za mne dal všechnu svou krev, Ty jsi za mne zaplatil, Ty mě miluješ! A co já dělám pro Tebe a pro spasení své duše?


  Bůh chce od nás kroky víry

  VIDEO>>>


  Jakými zbraněmi vítězíme?

  Musíme mít moudrost evangelia. Ježíš říká: „Buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.“ A my si máme uvědomit, s kým vedeme boj. Ne s lidmi, ale s duchy, kteří mají světovládu. Proto potřebujeme štít víry, přilbu spásy, meč Ducha... Boží výzbroj. Víra má velkou moc.


  Čiňte pokání, aby byly smazány hříchy

  VIDEO>>>


  První vzorová evangelizace

  VIDEO>>>


  Musíme mít olej Ducha

  VIDEO>>>


  Boj o duše!

  Nemáme vést dialog, my máme svědčit! Opakovat pravdu – toto je toto. Můžu navodit diskuzi, ale pokud vidím, že člověk, s kterým mluvím, nechce pravdu přijat, musím mu jasně říct: „Toto je pravda a bytostně se tě dotýká. Buď věříš, nebo nevěříš. Realita je, že zemřeš, a či chceš nebo nechceš, budeš stát před Božím soudem a pak půjdeš do nebe nebo do pekla. Já ti chci říct jednu věc: abys byl spasen, musíš dát Ježíši své hříchy, musíš si je přiznat a kleknout před Ním, přijat Ho za svého Spasitele, přijat Jeho evangelium a Jeho cestu. Kdo vytrvá do konce, bude spasen. A bez víry nikdo spasen nebude! Ne bez filosofie, ale bez víry!“


  Ježíš a já, my dva! Už nikdy sám!

  Každý den přináší starosti a bolesti, ale je třeba je dávat Pánu. Nezatěžovat se tím, a když to musím nést, tak spolu - Ježíš a já. To jediné potřebné je: spolu – Ježíš a ty!!! Já a Ježíš, my dva! Už nikdy sám! Ale v tom se člověk musí ne každý den, ale v praxi několikrát za den cvičit. A to ne den, ne dva dny, ale až do smrti. V tomto je ten zázračný lék na všechno: ve spojení s Ježíšem!!!


  Nikdo nás neučil měnit myšlení podle Božího slova

  VIDEO>>>


  Základ pokání – změna myšlení

  VIDEO>>>


  Potřeba misií

  VIDEO>>>


  Svatá velikomučednice Paraskeva

  AUDIO>>>


  Slovo otce patriarcha Eliáše k třetí neděli postní – neděli klanění svatému kříži

  Dnes, v polovině postní doby, je náš pohled upřen na svatý kříž. Ježíšův kříž vyjadřuje Jeho poslušnost Otci, zřeknutí se své vůle. Přijal nepochopení a odmítnutí lidmi, nespravedlivé odsouzení, muka, pohrdání i smrt. Všechno to dobrovolně přijal z lásky, aby spasil naše nesmrtelné duše. To je podstatou Ježíšova pozemského života. Pokud my, křesťané, chceme být pravdivými, musí se to stát i naším stylem života. Umět se zříkat své vůle, svého já a podřídit se Boží vůli. S ochotou přijímat vše, co Bůh dopustí, přijímat utrpení bez reptání, odpouštět nepřátelům a být připraveni na pronásledování za pravdu až na smrt.


  Slovo života – J 16,2-3 (15. 3. – 29. 3. 2015)

  „Budou vás vylučovat ze synagog. Ano, přichází hodina, že každý, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím slouží Bohu. To s vámi budou činit, protože nepoznali Otce ani Mě.“


  Rozjímání nad J 16,2-3

  Toto slovo je dnes mimořádně aktuální na Ukrajině, a zvláště je aktuálním pro všechny upřímné pravověrné. Ježíš toto slovo neřekl jen apoštolům, ale připomíná ho i každému z nás. Pronásledování pro Krista je znakem pravého učednictví. Měli bychom se radovat, že můžeme trpět pro Krista, ale my od toho utíkáme. Není třeba utrpení vyhledávat, ale je třeba s ním stále počítat, a když přijde, děkovat za ně. Utrpení pro Krista nás očišťuje, získává nám další milosti a světlo, a navíc je i misie utrpením...


  Proč to všechno muselo přijít?

  VIDEO>>>


  Jak to dělají moderní heretici?

  VIDEO>>>


  Jediným lékem na všechno je Ježíš

  Jediným lékem na všechno je Ježíš a z naší strany neustálé učení se vycházet ze sebe, ze své sebestřednosti, kritizování, porovnávání se, sebelítosti. Pokud toto budeme živit, nepřítel si bude žádat daň, aby nám mohl škodit … Proto je lepší a moudřejší, už z čisté lásky k sobě, raději se pokořit a pokořovat, protože potom budeme zdraví a to nejen na těle, ale i na duši. Nakonec duši léčí jenom Ježíš, On je náš lékař a naše uzdravení je v Jeho ranách.


  Starý člověk musí být souzen

  Máme se učit vcházet do Kristovy smrti, tzn. vycházet ze své pravdy, ze svých citů, sebelítosti, hněvu atd. a vcházet do Boží přítomnosti. Uvědomit si, co chce k této myšlence povědět Bůh. Je to od Boha, nebo je to moje? To, co je moje, nepřítel zneužije. To, co je moje a co si držím, to jsem neodevzdal Bohu, v tom jsem boháč, a proto si na to nepřítel dělá nárok. Prostě, co jsem nedal Bohu, to není neutrální, to sebere ďábel. Tedy znamená to stále vírou vcházet do Kristovy smrti. Starý člověk musí být souzen a odsouzen, jinak je souzen Ježíš a starým člověkem nemilosrdně odsouzen. Je třeba se soudit: „Jestliže sami sebe soudíme, nebudeme už souzeni.“ (1Kor 10)


  My hájíme základ

  VIDEO>>>


  Sedm slov z kříže (rozjímání) - І. slovo z kříže: “ Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!” (Lk 23,34)

  VIDEO>>>


  Modlitba sv. Efréma

  Základním krokem jak vyjít ze sebe, ze své pýchy, je – uvědomit si v pravdě, v pravý čas, své hříchy, svou minulost. Svatý Efrém se modlí: „Ano, Pane, Králi, dej mi, abych viděl své hříchy a neodsuzoval mého bratra (sestru).“ Jak to praktikovat? Když nám někdo udělá něco zlého, pomluví nás, poníží, automaticky se v nás ozve hněv, nenávist, sebelítost. V takovém pokušení je proto třeba okamžitě vzývat: „Ježíši, Ty vidíš můj hněv i tuto nespravedlnost.“ Ale potom si připomenout – vidět – své hříchy a začít se pokořovat, vcházet do pravdy a duch pýchy i s hněvem a sebelítostí uteče!


  Žádná modlitba není zbytečná

  VIDEO>>>


  Kdo je z Boha, Boží slovo slyší

  VIDEO>>>


  Pokora

  V konfliktní situaci je vždy základem postavit se do světla a obviňovat sebe. Když to zkusíme – tak se pokořovat – ďábel uteče a není místo na sebelítost, hořkost a zlobu na bližního! Je to stoprocentně fungující! Jen to začít aplikovat. Nečekejme, až budeme vyprovokováni, ale už jen když přijde odsuzovačná, hněvivá nebo jiná zlá myšlenka, okamžitě se pokořujme! Vzpomeňme na své hříchy, na své nevěrnosti a svévolnosti a odprošujme v duchu Ježíše v tom člověku. Během krátké chvíle duch, který byl za zlou myšlenkou uteče, a přijde velký pokoj a láska.


  Skutkem víry vešla Boží moc

  VIDEO>>>


  Chtít zachraňovat nesmrtelné duše

  VIDEO>>>


  Člověk se musí umět zapřít

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 15,26 (1. 3. – 15. 3. 2015)

  Až přijde Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mě vydá svědectví.


  Rozjímání nad J 15,26

  Duch svatý vydá svědectví, ale Ježíš připomíná: „Také vy vydáte svědectví, neboť jste se mnou od počátku.“ (v. 27) To platí i o nás. I my máme v dnešní době vydávat svědectví o Kristu spolu se Svatým Duchem, který je v nás a kterého nám Ježíš od Otce poslal. On je naším Přímluvcem, Utěšitelem a Advokátem. On vydává svědectví o Kristu i skrze nás! To je důležité poslání: svědčit o Kristu!


  Co je základem a centrem víry?

  VIDEO>>>


  V čem spočívá síla a moc evangelia?

  VIDEO>>>


  O postu

  VIDEO>>>  Listy z UA 2/2015

  Pamatuj na poslední věci

  Svatí nás často vybízejí, abychom hlavně v době postní pamatovali na poslední věci a to: smrt, soud, nebe a peklo. Ano, Bůh zná den a hodinu i místo vaší smrti. Nic jistějšího není než to, že tato pozemská pouť pro každého z nás skončí. Pak bude Boží soud. Ježíš říká: „Nic není skryto, co nebude odkryto.“ Budeme souzeni před anděly, celým vesmírem a všemi lidmi. Co dělat, aby nám Ježíš jednou nemusel povědět jako těm pošetilým pannám: „Amen, pravím vám, neznám vás!“ Co dělat, aby nám tehdy při svém příchodu řekl: „Pojďte požehnaní a ujměte se vlády!“ Co dělat? Žít z víry, věřit Ježíšovi a Jeho slovu a nevěřit lháři a svůdci, který nás odvádí od Ježíše a Jeho programu nám daného.


  Jedině Duch pravdy otvírá Písmo

  VIDEO>>>


  Boj o víru – boj s démony

  VIDEO>>>


  Doba postní – doba zkoušek

  V životě procházíme i takovými etapami, které by se daly nazvat Getsemany a Golgota. Někdy se útoky koncentrují ze všech stran, ale je třeba stát v čisté víře a v naprosté odevzdanosti jako naše a Ježíšova Matka pod křížem. Stát a věřit v Boží moc, když přichází hodina temnoty a období zkoušky. Kéž s Ježíšem i v této postní době projdete Jeho smrtí, aby už nezůstalo nic, co by bylo vaším vlastnictvím – žádné přání, žádné vlastnění, aby tak Jeho nový život, život závislosti na Otci, byl vaším novým programem. To kéž vám dá ukřižovaný a vzkříšený Ježíš!


  Jak hájit pravdu?

  VIDEO>>>


  Boj s duchem lži

  VIDEO>>>


  Pane, já chci za Tebou jít

  VIDEO>>>


  Petr zapřel, ale činil pokání

  VIDEO>>>


  Co to znamená ztratit duši pro Krista?

  VIDEO>>>


  O co okrádá současná teologie křesťany?

  VIDEO>>>


  Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce /K době postní/

  Jak dobře využít čas Velkého postu, ten čas nejdražší, který je centrem celého roku? Co dělat, aby v nás nastala změna?
  Je dobré si udělat bilanci: Kde je tvůj poklad a co je tvým pokladem? Co, anebo kdo? Je to tvé ego, kolem kterého se točíš a zrazuješ Krista, anebo je to nějaké snění, touha? Co je tvým pokladem? My máme mít svůj poklad v nebi a naším největším pokladem má být Ježíš sám. Pokud to tak je, pak Ho stavíme skutečně na 1. místo v našem životě. On je ten nejdůležitější poklad, v Něm jsou všechny naše poklady. V něm je plnost moudrosti a poznání, jak říká Boží slovo. V Něm je život věčný: „Kdo má Syna, má život věčný, kdo nemá Syna Božího, nemá života“. A kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.


  I povaha může být křížem

  VIDEO>>>


  Bezmocnost – ukřižovanost s Kristem

  VIDEO>>>


  Boží prokletí dopadne na USA (8.2.2015)

  V USA natáčejí rouhačský film pod názvem „Corpus Christi“, v němž našeho Božského Spasitele Ježíše Krista a jeho apoštoly hrají satanisti a zvrácenci, kteří je představují jako spolek homosexuálů. V USA tato ohavná parodie už několik let probíhá, zatím, jako divadelní hra. Letos už má vyjít film, jehož cílem je toto vrcholné očernění masově rozšířit do celého světa! Každý křesťan USA je povinen aktivně pozvednout svůj hlas na protest proti tomuto ohavnému rouhání, a to v podpisové akci či na protestních manifestacích. Pokud budou křesťané USA mlčet, dopadne na ně Boží prokletí!


  Jaká je základní morální norma?

  VIDEO>>>


  Vezmi svůj kříž

  VIDEO>>>


  Svatá panna a mučednice Anežka Římská

  AUDIO>>>


  Slovo života – J 15,18-19 (15. 2. – 1. 3. 2015)

  „Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.“


  Rozjímání nad J 15,18-19

  Pojem „svět“: Světem se nemyslí krásná, Boží příroda, ale protibožský systém, který nenávidí Krista a nenávidí i každého, kdo se cele odevzdá do Kristových služeb. Ježíš ukazuje na tuto nenávist světa a předem každému z nás, kteří chceme jít cele za Ježíšem, oznamuje, že ze strany světa musíme čekat nenávist a pronásledování. „Protože nejste ze světa ... proto vás svět nenávidí.“ Ducha světa přijali lidé tohoto světa, kteří pak pronásledují pravdivé křesťany. A dokonce, když je zabijí, budou přesvědčeni, že slouží Bohu (J 16,2). O tom byli přesvědčeni i ti, kteří Krista odsoudili na smrt – církevní hierarchie s farizei a zákoníky – a tak je tomu i dnes. Proč? Protože za světem je kníže tohoto světa.


  Pýcha je víra ve falešnou realitu

  VIDEO>>>


  Pokora počítá s Bohem

  VIDEO>>>


  Co máme dělat? Volat k Bohu!

  Pane, a co bude s dětmi Ukrajiny? Co máme dělat? Volat k Bohu! Bojujeme za sebe i za ty ostatní, kteří neznají pravdu. Pane, dej abychom dělali to, co dělat máme. My jsme slabí lidé, ale pokud máme udělat nějaký krok víry, my ho uděláme. Uděláme to, co udělat máme a Ty pak dáš své východisko i požehnání.


  Správná hierarchie: víra, rozum, vůle, city

  VIDEO>>>


  Blahoslavený Nabuchodonozor

  VIDEO>>>


  Jak potřebná je poslušnost víry!

  Někdy se nám zdá, že to Boží řešení je hloupé. Může vypadat hloupé, ale jestliže je Boží, tak skrze ně působí Bůh. Pane, dej nám vnímavost! A na těch momentech, na těch malých momentech, kdy dostane skrze poslušnost víry prostor Boží Duch, záleží vítězství.


  Proč chybí Boží moc?

  VIDEO>>>


  Jaký duch se schovává za obřadnictvím?

  VIDEO>>>


  Krev mučedníků je semenem nových křesťanů

  VIDEO>>>


  Boží psychologie

  Kdybychom měli takový strach před peklem, nebo z toho, že lidé nás budou vidět, jak hřešíme a bude to dáno do světla, a proto hřešit nebudeme, to by byl svatý strach! Ale to ne, takový strach nemáme. Ale když máme konat dobro, najednou se třeseme: „A co poví lidé, jak se na mě budou dívat?“„Jen toto málo udělej pro Boha.“ Ne! Vykroutí se. „Co si řeknou sousedé? Budou mě pomlouvat, že jsem fanatik...“ Nic neudělá! Přesvědčujete: „Tak, děláš to přece pro svou spásu.“ Ne! Nehne se. To je ten hřích a lež v nás. A my se musíme naučit správně motivovat sebe i druhé, aby udělali dobro, aby z toho měli zásluhy a aby z toho získali věčný život. To je psychologie evangelia. Boží psychologie.


  Po ovoci se pozná strom

  VIDEO>>>


  Dnes musí být každý křesťan zakořeněn v Kristu

  VIDEO>>>


  Boží milost se zjevila v Ježíši Kristu

  Potřebujeme žít z víry, ne jen z rozumu. To je pravá moudrost, protože nevíme dne ani hodiny. A pak i žijeme spravedlivě a zbožně, žijeme s Bohem. Ovoce našeho života je požehnání zde na zemi a pak i ve věčnosti. Je jen jedna podmínka – abychom činili pokání. Kdo koná pokání a přiznává své hříchy před Bohem, dává je Bohu, na toho přichází Boží světlo, požehnání a Boží pokoj, který svět dát nemůže, ale Bůh nám ho dává. Pokání je cesta, cesta hrdinství, pravdy a spravedlnosti, která vnáší pravý ráj do srdce, do celé rodiny a do celého národa.


  4 prostředky k dosažení vítězství

  VIDEO>>>


  Zachovej ve svém srdci Boží slovo

  VIDEO>>>


  V Kristu jsme vysvobozeni z otroctví hříchu

  6. kapitola k Římanům mluví o tom, že v Kristu jsme vysvobozeni z otroctví hříchu. Na nás sice dál hřích působí, ale ve chvíli, kdy jsme aktuálně sjednoceni s Kristem – máme vítězství, protože vítězství je v Něm.
  Křtem jsme naroubováni do Kristovy smrti a dostává se nám nového života. Kristus vstal třetího dne z mrtvých. Jako křesťané jsme sjednoceni nejen s Kristovou smrtí, ale máme účast i na Jeho vzkříšení.


  Jaká víra přemáhá svět?

  VIDEO>>>


  Ježíš nám rozumí

  VIDEO>>>


  Počítám s Bohem v každodenním životě

  VIDEO>>>


  Slovo života J 15,16 (1. 2. – 15. 2. 2015)

  „Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo. A Otec vám dá, oč byste Ho prosili v mém jménu.“


  Rozjímání nad J 15,16

  Pro Ukrajince i křesťany v Rusku je nyní vůlí Boží vyprosit oběma národům ducha pokání a zároveň duchovní vzkříšení! Proto nám Bůh dává zvláště modlitbu dle Mk 11,23 a dle proroka Ezechiela 37 za duchovní vzkříšení národa i církve. Bůh nám tím dal zbraň. Bojujme! S námi Bůh! Nevzdávejme se! Bůh má poslední slovo. To je nám ukázáno i v knize Zjevení v posledních kapitolách (17–22). Otec ti říká: „Neboj se, můj služebníku,… jehož jsem si vyvolil“. „Já jsem tě utvořil, u mne nebudeš zapomenut“. „Copak může žena zapomenout na své dítě? I kdyby zapomněla, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do (probodených) dlaní.“


  My máme věřit Ježíšovi

  VIDEO>>>


  Svatá mučednice Irena /III. část/

  AUDIO>>>  Listy z UA 1/2015

  Modlitba jednoty a moci /upravená varianta/

  Jméno Ježíš je pořečtěný tvar hebrejského Jehošuа*, což znamená: Hospodin je spása. Toto je jméno Boží a svaté a o něm platí: „Kdo bude vzývat jméno Hosodinovo, bude spasen“ (Ř 10,13). V tomto jménu byli uzdravováni nemocní a vyháněni démoni (Mk 16,17; Sk 3,16; Sk 4,10). V této „modlitbě jednoty a síly“ vyslovuj pomalu a potichu: Je-ho-šu- pak třikrát dlouze vydechni á... To pomáhá být v tom okamžiku v Bohu a v Jeho slovu (srov. J 15,7).


  Je třeba se učit zdravé sebekritice

  VIDEO>>>


  Kristus, nebo Budha, život, nebo smrt? /Pravoslavným biskupům RF/ (18.1.2015)

  Nás nespasí žádná hadí síla „či“, ale přiznání si svého hříchu před sebou i před Bohem a pravdivé pokání! Odděl se od falešného bojového umění a cesty do pekla a staň se bojovníkem za pravdu a spasení své duše i duší svých bližních! Po smrti tě pak čeká život s Bohem i svatými a věčné štěstí v nebi.
  Pravoslavní biskupové, kněží, mniši a křesťané Ruska, nedovolte začít budovat v Moskvě centrum buddhismu! Rusko nezachrání Budha, ale Božský Spasitel Ježíš Kristus!


  Tajemství daru nové přirozenosti

  Spojení s Nejsvětější Trojicí, tato jednota, se děje skrze novou přirozenost, neboli nové srdce, kterým je Bohorodička, naše matka. Je tajemstvím, jakým způsobem je v nás Eva a otrava hříchu. A rovněž je tajemstvím, jak skrze Marii, která je plná milosti, jsou v nás Kristus, Duch svatý a Nebeský Otec. Toto tajemství nepronikneme žádnou spekulací. Do tohoto tajemství nás musí uvést jedině Bůh. My je ale s vírou přijímáme a Bůh nás do něj bude postupně uvádět. Plně ho pochopíme, až překročíme práh věčnosti.


  Kdo nás pokouší

  VIDEO>>>


  Zvětralá sůl

  VIDEO>>>


  Nejtěžší boj – boj se sebou samým

  S naší porušenou přirozeností, s tím starým člověkem v nás, je to tak, že i když chceme dobro, stejně hřešíme. A proto stále musíme konat pokání. Nakonec, je třeba mít odvahu dělat chyby, jinak bychom ze strachu o falešnou dokonalost nedělali nic. Pokora je učenlivost.


  Pane, Ty to, vidíš!

  Když je třeba pracovat, něco se staví a je třeba běhat po nákupech... to není k sehnání, to není k sehnání... Člověk si povzdechne: „Pane, radši bych se modlil...“, čas letí, člověk se motá, chodí po tržišti, hlava z toho bolí, všude je rachot,... máme alespoň tuto bolest dávat Pánu. Uvědomovat si, že i když se nedá modlit, mám dávat Bohu to konkrétno, být v Boží přítomnosti, počítat s Ním a spojovat se s Ním touto bezmocností: „. I když tady budu jen chodit a motat se, a bude mě to trápit, dávám Ti tuto svou bezmocnost. Ty to nakonec vyřešíš tak, jako jsi vždy vyřešil všechno ostatní!“


  Základ národa je morálnost

  VIDEO>>>


  Co je aktivní víra?

  VIDEO>>>


  Včleň se i ty v armádu Božích bojovníků!

  VIDEO>>>


  Miluj bližního jako sebe

  VIDEO>>>


  Duchovní boj a poslušnost víry

  A právě na cestě víry si Bůh hledá lidi, skrze které může působit. Nakolik jste se naučili poslouchat Boha, natolik On může skrze vás dělat velké věci – jen natolik, nakolik jste poslušní. Budete-li chtít Boží dílo dělat vlastními silami – vlastními city a vlastní logikou, vezmete-li je do svých rukou, ďábel vás oklame a prohrajete.
  Bůh počítá s každým z nás a chce, abychom se učili a měli zkušenosti. Proto natolik skrze nás může působit Boží všemohoucnost, nakolik se naučíme v malých věcech důvěřovat Bohu a počítat s Ním.


  Jak realizovat 1. přikázání?

  VIDEO>>>


  Co je aktivní víra?

  VIDEO>>>


  Odpověď na očernění v časopise „Rozměr“ 3/2014 /Biskupům a kněžím SR/ (21.1.2015)

  V článku pod názvem „Cúvajúca reforma v katolíckej cirkvi“ od Roberta Sarky jde o očernění patriarchy Byzantského katolické (všeobecného) patriarchátu Eliáše. Protože ho znám mnoho let, cítím se ve svědomí zavázán nemlčet a zároveň žádám o opublikování mé odpovědi v časopise „Rozměr“...


  Ďábla nepřemůžete inteligencí, jedině POKOROU!

  VIDEO>>>


  Co je základní duchovní matematika?

  VIDEO>>>


  Co je největším dobrodiním?

  VIDEO>>>


  Jane, co máme dělat?

  Tuto otázku položily zástupy Janu Křtiteli. Tuto otázku položil Pánu i svatý Pavel, když jej Bůh shodil z koně na cestě, když jel zabíjet křesťany do Damašku. Oslepl, ale předtím viděl jasné světlo a v něm Ježíše. Zeptal se Ho: „Co mám dělat?“ Pán mu řekl: „Jdi do Damašku a tam ti řeknou, co máš dělat“. V Damašku farizeovi Saulovi Bůh skrze obyčejného člověka řekl, co má dělat. Měl činit pokání a dát se pokřtít. Skrze pokání se pak otevřel Duchu Božímu a za několik minut se z nepřítele Krista stal největší apoštol. Udělala to Boží milost skrze pokání a skrze to, že se upřímně, z celého srdce, zeptal: Co mám dělat?


  Ježíš ti připravil místo v nebi

  VIDEO>>>


  Svatá mučednice Irena /II. část/

  AUDIO>>>


  Jsme děti Boží

  VIDEO>>>


  Rozjímání nad J 15,12-13

  Řecký originál evangelia používá pro slovo láska termín „agape“. Je to vyjádření pro lásku Boží, která „je vlita v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“ (Ř 5,5) Je to láska, kterou nás miloval Ježíš. Ježíš upřesňuje, o jakou lásku jde: „abyste se milovali, jako já jsem miloval vás“. Jak nás Ježíš miloval? On, Bůh, se stal člověkem, tedy ponížil se, vzal na sebe lidskou slabost, kromě hříchu. Byl nevinen a byl odsouzen k smrti, a to k smrti kříže. Předtím vzal na sebe kruté bičování, trním korunování, šel křížovou cestou, pak za nás obětoval bolestné umírání spojené s posměchem, opuštěností, až nakonec podstoupil smrt. On spravedlivě zaplatil za tvůj hřích.


  Slovo života J 15,12-13 (18. 1. - 1. 2. 2015)

  „Toto je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá život za své přátele.“


  Fundamentální otázky „papeži“ Františkovi (10.1.2015)

  Prokletí přišlo i na papeže Benedikta za to, že Jana Pavla II. dne 1. 5. 2011 beatifikoval, i na Vás, že jste ho kanonizoval. Proč? Protože tím Benedikt i Vy jste postavili na oltář církve nové učení, které je proti podstatě 1. přikázání a evangelia i tradice apoštolů, svatých otců a církve po celou dobu dvou tisíciletí. Tím Vy i Benedikt, jako papežové heretici, jste Boží lid vtáhli pod prokletí! Jediná cesta k záchraně je pravdivé pokání. To znamená zrušit svatořečení heretika, přijat pravověrné učení, odsoudit zhoubné kořeny tzv. historicko-kritické teologie, de facto neomodernismu. Svatý papež Pius X. odsoudil modernismu už v roce 1907.


  Slovo Patriarchy Eliáše k svátku Zjevení Páně 2015

  I dnes sestupuje Duch svatý tak, jako kdysi. Ježíš je stejný včera, dnes i navěky. Duch svatý chce působit, ale i dnes je zde ta jediná jedna podmínka: POKÁNÍ. Pravdivě se postavit před Boha: „Pane, já jsem udělal to a to. Smiluj se nade mnou hříšným!“ A to radíme i všem ostatním: Uvědom si největší hřích ve svém životě. Uvědom si, že za všechny tvé hříchy Ježíš zemřel na kříži. Vyznej víru, odřekni se lži, všech herezí, ducha světa a pak Duch svatý sejde do tvé duše a bude konat. To je cesta pro každého člověka. Jenom s vírou v Krista a evangelium budeme spaseni, jiná cesta není. Prosme tedy, aby se dnes nad celým našim národem Bůh zjevil jako Ten, který je Jediný Spasitel, jako Ten, který Jediný nám dává život věčný.


  Prorocká modlitba za vzkříšení Čech a Moravy

  Než začneš tuto modlitbu, je třeba si přiznat před Bohem i před sebou své hříchy: Jsem egoista. Když mě někdo upozorní i na sebemenší chybu, urážím se. Vyhýbám se zdravé sebekritice. Druhé kritizuji a odsuzuji, ale to samé co odsuzuji, dělám i já. U druhého vidím třísku v oku a ve vlastním trám nevidím. Jsem líný hledat pravdu a snášet kvůli ní utrpení. Bibli a životy svatých nečtu a neznám. Nepočítám s nejvyšší realitou, a tou je smrt, Boží soud a věčnost! Zajímám se o různé filosofie a psychologie, ale pravdivou psychologii a filosofii evangelia, potřebnou pro život, nehledám.
  „Mzdou hříchu je smrt.“ Ježíš zemřel za tebe i za tvé hříchy. Jméno „Ježíš“ je pořečtěný tvar vlastního hebrejského jména „Jehošua“. Toto jméno je Boží a svaté a o něm platí: „Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen.“ (Ř 10,13)


  Obrácení je otázka změny ducha

  VIDEO>>>


  Vtělovat Boží slovo – ne jen slyšet

  VIDEO>>>


  Boj za pravdu

  VIDEO>>>


  Děti i rodina v ohrožení

  VIDEO>>>


  Život je krátký…

  VIDEO>>>


  Duchovní mobilizace žen v Rusku a na Ukrajině (1.1.2015)

  Bůh se obrací na vás, abyste se v duchovním boji zmobilizovaly k záchraně svého národa před morální, duchovní i fyzickou autogenocidou. Co máte drahé ženy a matky dělat k záchraně národa? Pokání! Konkrétně:
  1) Omezte televizor anebo ho úplně vypněte na celý tento rok. Ušetřený čas věnujte modlitbě a četbě životů svatých a evangelia.
  2) Dejte Bohu slib na jeden rok, že budete minimálně jednu hodinu denně věnovat modlitbě.
  3) Kromě toho všechny bojovnice, zvláště vy, vdovy, důchodkyně, se denně modlete společnou hodinu od 20-21 hod.
  4) Důchodkyně, vdovy, ať tvoří zvláštní skupinu a ať slouží Bohu modlitbou a postem dnem i nocí jako prorokyně Anna (Lk 2,37).
  5) Podle 1. přikázání (Destaero) (Deut 5,6-10) je třeba se radikálně oddělit od vlivu vorožek, horoskopů a jejich znamení, od extrasenzů i od rock muziky, která má své kořeny v satanském voodoo, které otvírá okultismu, narkotikám, sexuálním zvrácenostem cynismu.
  Drahé ženy, matky, nečekejte, začněte duchovní boj.


  Máme být oblečeni do Boží spravedlnosti

  VIDEO>>>


  Jak rozjímat nad Božím slovem

  VIDEO>>>


  Svatá mučednice Irena /I. část/

  AUDIO>>>


  Co znamená slovo milost?

  Milost, to je dar. Odměna je za něco. Milost, to je něco, na co nemám právo, je to z lásky. A Bůh mi dává věčný život z lásky. Je něco jiného, když se s někým domluvím, že udělám nějakou práci a on mi za to zaplatí – to je spravedlivé. Jiná situace ale je, co se týká naší spásy. Zhřešili jsme a podle spravedlnosti bychom měli jít do pekla. Tak co teď? Sami sebe vykoupit nemůžeme. A to je ten problém. Proto se Bůh stal člověkem, vzal na sebe lidskou přirozenost, zemřel za mě na kříži a tak zaplatil za můj hřích.


  Vánoční list ruskému národu

  V tomto vánočním čase je třeba, aby si každý z nás uvědomil Boží lásku, která se projevila tím, že Stvořitel celého vesmíru, všeho viditelného i neviditelného, vzal na sebe lidskou přirozenost. Z lásky k nám lidem se narodil ve stáji za Betlémem, a to už před 2015 lety.
  Boží slovo svědčí: „Tak Bůh miloval svět (tebe), že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v Něho věří – i ty – nezahynul, ale měl život věčný.“ (J 3,16)


  Vánoční list ukrajinskému národu

  Ukrajina prožívá Vánoce. Na východě však zuří válka a mladí muži z různých částí Ukrajiny jsou na frontě!
  S Ukrajinou je to stejné, jak tomu bylo s Božím lidem Starého zákona. Když se odvrátil od Boha k pohanství a uvěřil pověrám, věštkyním, horoskopům, senzibilům, falešným prorokům, přišlo i morální zatemnění a Bůh dopustil na svůj národ tresty prostřednictvím okolních národů. Takovým trestem bylo i babylónské zajetí. Hlavní vinu na současném stavu má hřích národa.


  Zázrak záchrany

  VIDEO>>>


  Bůh zasahuje

  VIDEO>>>


  Kdy se vyjasní všechny otázky?

  VIDEO>>>


  Svatý mučedník Ignác Bohonosec

  AUDIO>>>


  Bůh koná zázraky

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 15,7 (4. 1. – 18. 1. 2015)

  „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.“


  Duch pravdy uvádí do podstaty Božího slova

  VIDEO>>>


  Historicko-kritická teologie vede k ateismu a odpadu

  VIDEO>>>


  Spravedlivý žije z víry

  Máme každodenní zkušenost, že nejhorší je to s tou naší duchovní slepotou, praktickou nevěrou. Člověk se může naučit i zbožně, psychologicky a zároveň duchovně hovořit, takže to vypadá jako vysoká mystika, ale v tom svatost nespočívá. Boží slovo říká: „Spravedlivý žije z víry“. O svatém Josefovi je řečeno, že byl spravedlivý. Tedy, aby byl člověk spravedlivý nestačí jen dávat Bohu to, co náleží Bohu, a člověku to, co náleží člověku. Žít z víry znamená počítat s tím, že i když mám o určitých věcech sebesilnější přesvědčení, sebelepší logické poznání či citový dojem, stále se musím umět zastavovat a ptát se: „A co chce Bůh?“


  Nevěra je víra v nesmysly

  VIDEO>>>


  Tajemství vítězství nad hříchem

  VIDEO>>>
  Listy z UA - 2014


  Listy z UA 12/2014

  2015 – výročí 600 let upálení M. Jana Husa /Otevřený list katolické a husitské hierarchii/ (8.12.2014)

  Zodpovědnost za záchranu církve i českého národa před autogenocidou spočívá na Vás! Co máte dělat? Bojujte za pravdu, bojujte proti vycvičeným armádám demagogů, jejichž zbraní je profesionální lež, kterou masově likvidují pravdu. Oni mají v rukách mediokracii. Bojujte za pravdu i za cenu mučednické smrti. Kéž v Čechách povstanou Boží bojovníci po příkladu Jana Husa. Bojujte za pravdu і ve svém osobním životě.
  Dejte v tomto jubilejním roce Bohu slib, že po celý rok si vyčleníte denně jednu hodinu k osobní modlitbě, а snažte se v pravdě postavit před Boží tvář. Ke každému z vás, kdo bude v pravdě a Boží přítomnosti, bude Bůh mluvit! Po roce uvidíš ovoce na svém životě i v životě těch, kterým bys měl hlásat Boží slovo! Pak se staneš pravdivým kvasem! Další etapu pokání vám ukáže Duch Boží, pokud učiníte tento základní krok hledání a boje za pravdu!


  Otevřený dopis kardinálu Dukovi (8.12.2014)

  Léta běží a oba už musíme počítat se zakončením svého života i s Božím soudem a věčností. Co bych Ti chtěl říci? Vrať se ke své první lásce. K momentu, kdy ses upřímně obrátil a přijal osobní a živý vztah ke Kristu a kdy jsi byl ochoten za Něho a Jeho evnagelium třeba i zemřít, jako tisíce mučedníků. Pokud mi kladeš otázku: „Tak co vlastně po mně chceš?“ – odpovídám: „Tvou duši pro Ježíše!“ a na otázku: „Co máš jako hlava katolické církve v ČR dělat?“, odpovídám: „Najdi si hodinu pro vnitřní modlitbu, dej Ježíši svou minulost, hledej Jeho tvář, dej mu i bolestnou situaci nejen české, ale i celé katolické církve a Pán Ti poví, co máš dělat dál.“


  Vykupujme čas!

  Máme před sebou ještě několik posledních dní do konce roku. Čas, který uběhl, se už nikdy nevrátí. Využijme proto ještě poslední chvíle a poděkujme Bohu za všechno, co nám v tomto roce dal, a taky čiňme pokání – abychom upřímným pokáním obnovili svůj vztah k Bohu, abychom si uvědomili, že jsme hříšní a že potřebujeme Jeho odpuštění.
  Na celý nový rok máme Ježíšovo slovo: „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a pojď za mnou“. Toto slovo stále platí. Co nám v tomto dalším roce tato cesta za Ježíšem přinese? Hlavní věc je, abychom více Ježíše poznávali, Jeho milovali, a to je možné jedině skrze pokání, skrze cestu Pravdy.


  Ježíš tě nikdy neopustí

  VIDEO>>>


  On je moje Cesta

  VIDEO>>>


  A co ty?

  VIDEO>>>


  Svaté mučednice Věra, Naděžda, Ljuba a jejich matka Sofie. II. část

  AUDIO>>>


  Referendum 2015 /otvorený list slovenským biskupom/ (8.12.2014)

  Dnes sa vyžaduje rovnaká odvaha proti duchu globalizácie, ktorý je záludnejší ako komunizmus a tiež nebezpečnejší. Situácia je tým zložitejšia, že zároveň pôsobí duch herézy a synkretizmu, ktorý zasadil smrteľnú ranu Vatikánu. Dnes gender-ideológia popiera, že muž je mužom a žena ženou. Privileguje homosexualizmus, mení zákony a odporcov trestá väzením. Slovenský národ čaká na jasné slovo pastiera. Mlčať v tejto situácii by bolo zradou cirkvi i slovenského národa! Vy ste povinní pred Bohom i národom napísať jasný pastiersky list, ktorý má byť pre Slovensko prorockým listom!


  “…zadržují pravdu nepravostí” (Řím 1,18)

  VIDEO>>>


  Vánoční „ANO“ Boží vůli

  Najednou do malého města Nazaretu přijíždí královský kurýr, zatroubí, vytáhne glejt a čte: „Podle nařízení císaře Augusta je v celé říši vyhlášeno sčítání obyvatel. Každý musí jít do města, odkud pochází jeho rod.“ Představme si, že Přesvatá Bohorodička má za několik dní porodit dítě, a tu je najednou třeba jít 100 km z Nazaretu do Betléma, hornatou krajinou. Ne každý kilometr, ale každý metr byl utrpením. Co mohli s sebou vzít? Několik plenek, nějaký ovčí kožíšek pro Ježíška, který se měl narodit, nějaké šaty, aspoň ten nejpotřebnější pokrm na cestu. Jak to muselo být v této situaci těžké, putovat... Jak asi na situaci reagoval sv. Josef a Přesvatá Bohorodička? Uvědomovali si utrpení spojené s cestováním, ale Přesvatá Bohorodička dokázala vždy ve víře povědět: „ANO“. Svatý Josef se to naučil také: „Buď tvá vůle. Máme jít, půjdeme!“
  Když člověk přijme kříž a vůli Boží a místo vzpoury a neustálého – Proč to tak je? Proč zrovna já? – začne Bohu děkovat, Bůh mu otevře oči. Zřejmě, když i sv. Josef dokázal povědět: „Buď Tvá vůle! Já Ti důvěřuji Bože, Ty se postaráš!“, možná hned mu pak Bůh připomenul: Spasitel se má narodit v Betlémě. Sv. Josef možná v tu chvíli s bázní zvolal: „Bože, jaké je to úžasné řešení!...“


  Nedávej své schopnosti do služby hříchu

  VIDEO>>>


  Vánoční tajemství

  VIDEO>>>


  Boží slovo má moc

  VIDEO>>>


  Ježíš za můj hřích zaplatil smrtí

  VIDEO>>>


  Slovo patriarchy Eliáše k svátkům Kristova narození 2014

  Na Vánoční svátky si připomínáme příchod našeho Spasitele a Pána Ježíše Krista na tento svět v podobě bezbranného dítěte. „Tak Bůh miloval svět, že dal svého Jednorozeného Syna, aby každý, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (J 3,16) Bůh nám dal ten největší Dar – svého Jednorozeného Syna. Ježíš za nás zemřel. On, Boží Syn, vstal z mrtvých, abychom nezahynuli a dosáhli věčného života. Je zde však jedna podmínka: spasitelná víra. Pouze ten, kdo v Něho věří, a přijímá Ho touto osobní vírou, má život věčný a je Božím dítětem.


  600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa /Otevřený dopis Prezidentu ČR M. Zemanovi a ex-prezidentu V. Klausovi/

  Tedy, ať rok 2015 je rokem pokání především pro katolíky, ale i pro husitskou církev. Obojí zradili pravdu evangelia i pravdu morální! Jan Hus byl upálen ne za hlásání herezí, ale za to, že hlásal reformu a ukazoval na cestu pravdy! Kéž se najdou praví husité i v řadách katolíků, kteří se postaví na obranu pravdy i morálních hodnot, a proti globalizační autogenocidě národů! Kéž v tomto jubilejním roce povstanou Boží bojovníci a Zákona Jeho v Česku i v celé Evropě. Kéž je jubilejní rok rokem boje za pravdu i na poli mediokracie, rodinného života i života celé české společnosti.
  Vážení čeští prezidenti, bojujte statečně za pravdu, zůstaňte příkladem národu, buďte pravými husity! Pravda nakonec zvítězí! Bůh vám jednou dá věčnou odměnu!


  Poslušností se sjednocuji s tím, koho poslouchám

  VIDEO>>>


  Otevřený list biskupům Polska (8.12.2014)

  Největší duchovní odpad v církvi nastal za vlády papeže Jana Pavla II. Má-li skrze pokání nastat obnova církve, pak:
  1) Musí být zrušena kanonizace Jana Pavla II.!
  2) Musí být odsouzen duch synkretismu – duch Assisi.
  3) Musí být odsouzen neomodernismus, který se už dostal do všech seminářů!
  4) Musí být z církve vyloučeni zednáři, kteří slouží ďáblu.
  5) Musí být homosexualismus nazván ohavností (srov. Jud 7).
  Pokud se toto nestane, pak na Vatikánu bude i nadále spočívat Boží prokletí. Biskupové Polska! Nazvěte pravdu pravdou, herezi herezí a synkretismus synkretismem, i když vás to jako Poláky zraňuje! Není jiná cesta spásy a jiná obroda pro Polsko než pravdivé pokání! Buďte odvážní, udělejte krok víry k obnově pravověrného křesťanství v Polsku.


  Pokorný má pravou svobodu

  VIDEO>>>


  Nezahrávej si s hříchem

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 15,5 (21. 12.2014 – 4. 1. 2015)

  „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.“


  Rozjímání nad J 15,5; 15,7

  V J 15,5 Ježíš ukazuje na podmínku i ovoce, kterou je jednota s Ním. V 5. verši sebe nazývá vinným kmenem. Já jsem vinný kmen. Zde je použito řecké slovo „ego eimi“ (Já jsem). To slovo vyjadřuje Božskou podstatu. Ježíš tento výraz rovněž používá, když hovoří o eucharistii: „Já jsem (ego eimi) chléb života.“ (J 6,48-51) „Poznáte, že já jsem (ego eimi) ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.“ (J 14,20)
  Celý tento měsíc si v našich modlitebních zastaveních během dne budeme opakovat Boží slovo a uvědomovat si hluboké tajemství, že Ježíš je ve mně a já v Něm. Uvědomme si to s vírou aspoň jednu minutu za den.


  Jubileum 1000 let od smrti svatého Vladimíra (8.12.2014)

  Před 1000 lety v roce 1015 umírá svatý Vladimír, který jako politik a světec učinil důležitou reformu ve svém osobním životě, ale i v životě celé říše. On využil svou autoritu k dobru národa. On uvedl Rusko do kulturní Evropy. Dnes se západní Evropa i se svou ideologií gender schizofrenie stává nekulturní a amorální stokou. Vinu na tom má katolická hierarchie, protože přijala hereze neomodernismu a synkretismu s pohanstvím (Assisi 1986). Architekti NWO, američtí bankéři a zednáři, mají za cíl morální, duchovní a fyzickou autogenocidu národa a lidstva. Proto prosazují demoralizaci jedince a zničení instituce rodiny. Proti systému sebezničení musí být v Rusku účinná obrana – reforma.


  Přijímám to, co Bůh pro mě udělal

  VIDEO>>>


  Svaté mučednice Věra, Naděžda, Ljuba a jejich matka Sofie. /I. část/

  AUDIO>>>


  Duch Svatý ví, co je k našemu užitku

  VIDEO>>>


  Rok 2015 – rok reformy katolické církve

  Byzantský patriarchát se obrací na představitele katolické církve s výzvou provést radikální reformu uvnitř katolické církve, která je pod Božím prokletím – anathemou. Papež Jan XXIII. vyhlásil započetí II. Vatikánského koncilu pod heslem aggiornamento. Hereze a synkretismus byly v rámci aggiornamenta postaveny na první místo. Těmito kroky II. Vatikán zahájil proces postupného vyhnání Ducha Božího, Ducha pravdy a života a dal možnost, aby se na klíčová místa dostal duch Assisi, duch synkretismu. Dnes vidíme ovoce. Neomodernismus a synkretismus byl příčinou morálního rozkladu, (pedofilie v řadách kněží v Evropě a Americe).
  Toto je katastrofální, ale pravdivá diagnóza katolické církve, i když jen částečná. Realita je ještě hroznější. Základní otázka zní: Co dělat? Jako Jidáš vzít provaz a spáchat sebevraždu? Ne! Řešením je příklad prvního papeže sv. Petra: on hořce plakal a konal pokání.


  Co by mohl mít pravdivý křesťan společného se současnými psychologiemi?

  VIDEO>>>


  Motor k horlivosti

  VIDEO>>>


  Věřte evangeliu!

  VIDEO>>>


  Misie modlitby

  „Když jsem byl ve vězení, přišli jste za mnou. Když jsem byl nemocný, navštívili jste mě.“ Kristus je v nás jako ve vězení. Kdo Ho vězní? Vězní Ho systém starého člověka v nás, hřích, který je v naší duši.
  Ježíš je ve mně ve vězení. „Pane, já chci vědět, kdo tam je tím strážcem, kdo Tě tam drží, kdo má klíče od toho vězení?! Je to nějaká duchovní svázanost, jsou to závislosti, slepota, lenost nebo svévolnictví?“ My Ježíše v tom vězení ani nenavštěvujeme. Proto máme zajet na hlubinu a tam se s Ježíšem setkat.


  My jsme spaseni z víry

  VIDEO>>>


  Ježíš řeší neřešitelné problémy

  VIDEO>>>


  Bůh chce dát vzkříšení skrze Jemu věrné lidi

  VIDEO>>>


  Vybuduj si ochranný systém!

  VIDEO>>>


  Co mám dělat, abych získal věčný život?

  Co mu Ježíš tenkrát odpověděl? Položil mu proti-otázku: „A co je napsáno v zákoně?“ „Ty jsi učitel zákona, tak bys to měl znát. Co tam čteš?“ A on řekl pravdu: „Miluj svého Boha celým svým srdcem, celou duší a vší silou a miluj bližního jako sám sebe“. A co na to Ježíš? „Dobře jsi odpověděl. Toto čiň a budeš spasen!“ Tedy nefilosofuj, ale realizuj to! V tom je celý problém herezí a odpadu, který nastal v křesťanství za poslední polovinu století: mudrovalo se, filosofovalo, theologizovalo a psychologizovalo, ale nezapřeli sami sebe, nevzali svůj kříž a nešli za Ježíšem. A to je ta podstatná věc. Nebudeme spaseni proto, že se načteme knížek, že budeme mít krásné prožitky. Je jasně řečeno, co máme dělat: „Toto čiň a budeš žít věčně!“


  Slyš Izraeli, miluj Boha! (Dt 6,4-5)

  Milovat Boha znamená ztratit svou duši pro Něho. Jiná cesta není. Svou duši i s jejími duševními mohutnostmi, které jsou infikovány prvotním hříchem, touto ztrátou zachráním pro věčnost.


  Hesla – koncentrují sílu Ducha

  VIDEO>>>


  Popření hříchu vede k odmítnutí Spasitele!

  VIDEO>>>


  Pravdivé a falešné milosrdenství

  VIDEO>>>


  „Milujete-li mě, zachovávejte má přikázání”

  Co to je – Kristova přikázání? Co je Desatero, je jasné. To jsou Boží zákony, vyjádřené 1., 2., 3., až 10. – jasným, Božím přikázáním. A co to jsou Kristova přikázání? Je to to samé, nebo je to něco jiného? Vůbec se o tom nemluví, nezdůrazňují se. Nikdo nás jim neučil. Kristova přikázání jsou částečně vyjádřena v Ježíšově horské řeči, dále ve slovech, která pronesl Ježíš v noci před svou smrtí a rovněž je Ježíš pronáší na jiných místech v Písmu svatém. Jeho přikázání zasahují srdce, týkají se toho, co člověk prožívá vnitřně.


  Ovoce popírání hříchu

  VIDEO>>>


  Boha je třeba více poslouchat než lidi

  VIDEO>>>


  Naší povinností je nazývat zlo zlem a dobro dobrem

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 15,4 (7. 12. – 21. 12. 2014)

  „Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.“


  Rozjímání nad J 15,4

  Ježíš klade apoštolům základní podmínku: „Zůstanete-li ve mně.“ Pokud máme zůstávat v Kristu, nejprve se s Ním musíme sjednotit. Jestliže se nevěrou, svévolností, hédonismem, sudičstvím či jinými hříchy či marnostmi oddělíme, musíme znovu vcházet do aktuální jednoty. Proto je nutná vnitřní modlitba, v níž se nejprve pokáním očišťujeme a pak znovu vydáváme sebe a své problémy Ježíši a s vírou přijímáme jednotu s Ním a pak skrze tuto jednotu s Ním konáme kroky víry.


  „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš....“

  Až přijdeš, Pane, jak přijdeš? Zda nejprve v tichosti do duší svých vyvolených, které si připravíš, či pošleš předem svou matku a Ducha svatého, aby jako při prvním příchodu připravili v duších prostor pro Tvé království? Neznám tajemství Tvého království a Tvého druhého příchodu, ale vím jedno, že přijdeš v moci na tuto zem. To oznamuje Tvé slovo. To je pro nás důležitý orientační bod.  Listy z UA 11/2014

  Holocaust pomocí technologie lži (7.11.2014)

  Lež zabíjí: „Napij se, neboj se, je to čistá voda!“ Ve skutečnosti to byl jed! První žena, Eva, uvěřila duchu lži a na ni a na její potomstvo přišla smrt (Gen 3). Ďábel je otec lži (J 8,44). Bere na sebe podobu anděla světla (2Kor 11,14-15). Technologie lži, za níž je duch anděla světla, je dnes používána s cílem autogenocidy lidstva. Má čtyři základní stupně:
  1) Tolerance zločinu
  2) Pozitivní pojmy pro zločin
  3) Popularizace zločinu
  4) Legalizace zločinu


  Základní věc: člověk se musí obrátit

  VIDEO>>>


  Profesionální podvodníci

  VIDEO>>>


  Za současnými psychologiemi není duch pravdy

  VIDEO>>>


  Radikálnost je nutná

  VIDEO>>>


  Proměňujte se obnovou své mysli

  Nad těmito třemi oblastmi v naší duši – srdcem, rozumem a vůlí, má panovat světlo víry. Víra vnáší harmonii, ne disharmonii. Rozum pak koná to, co konat má, respektuje Boží zákony, a rozumně, harmonicky řídí celý náš život. Přichází pokoj a ráj do srdce a rozlévá se i na bližní kolem nás. Ale pokud nemáme víru, všechno se sype a všechno je postaveno na hlavu. Proto apoštol Pavel říká „abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé“.


  Ano, Otče!

  VIDEO>>>


  Proč Bůh dopouští problémy?

  VIDEO>>>


  Zkušenost života z víry

  VIDEO>>>


  Zastavte používání biologických zbraní v Africe!!! (27.11.2014)

  Vzhledem k výše uvedenému se obracíme na vás, prezidenty a vlády členských států BRICS, s žádostí:
  1. Vytvořte nezávislou mezinárodní komisi expertů z různých oblastí, jejímž úkolem bude vyšetřit závažné podezření z organizování zločinu proti lidskosti americkou vládou, jejími úřady, Světovou zdravotnickou organizací (NWO) а organizacemi OSN.
  2. Informujte širokou veřejnost o průběhu a výsledcích vyšetřování.
  3. Vytvořte mechanismy pro boj s bioterorismem a svobodným zednářstvím.


  Každý den malinké zřeknutí se sebe

  VIDEO>>>


  To vše kvůli mně!

  VIDEO>>>


  Láska k Ježíši pramení z poznání: On zemřel za mé hříchy!

  VIDEO>>>


  Vítězství nad hříchem

  Nad hříchem lidé nezvítězí ani pomocí psychologií ani moderních teologií ani orientálních meditací... Vítězství závisí na našem hlubokém spojení s Kristem. Podstatou je být vírou v Kristu Ježíši, našem Pánu. To znamená, že v konkrétním, přítomném momentu nejsem v Něm jen pasivně, ale v tu chvíli Ho miluji celým srdcem, celou duší a vší silou.


  Spoléhej na Ježíše

  VIDEO>>>


  Ježíš dává pravou svobodu

  VIDEO>>>


  Výzva nejvyšším představitelům mezinárodních organizací, států a církví (20.11.2014)

  Dnes jsme svědky toho, že v rámci globalizace se některé státy pokoušejí legalizovat ty nejhorší zvrácenosti a zločiny proti lidskosti. Množí se případy pedofilie, incestu a infantofilie, tj. znásilňování dětí a nemluvňat. Ve skandinávských zemích politické strany aktivně pracují na uzákonění těchto zvěrstev. Ty, kteří se dopouštějí těchto zločinů, politické strany obhajují tím, že jejich skutky nazývají tzv. „sexuální orientací“, na kterou podle genderové ideologie údajně mají právo. Tato ideologie spolu je s juvenilní justicí součástí despotického plánu nastolení jedné světové vlády.


  Juvenilní justice – autogenocida Ruska (21.11.2014)

  12. listopadu 2014 byl do Dumy Ruské federace vnesen zločinný návrh zákona č. 649934-6 k zavedení tzv. juvenilní justice (O. Batalina).
  Základní otázka: Jaké ovoce přináší tzv. juvenilní justice?
  Zde nejde o výchovu dítěte, ale o jeho morální a psychickou destrukci! Jde o zločin proti lidskosti. Duševně zmrzačené dítě se následně stane homosexuálem, transsexuálem, narkomanem... Bude se mstít i nejtěžšími zločiny na společnosti, která dovolila uzákonit duševní sadismus. Nakonec tato duševní troska, obtížena zlem a zločiny, končí sebevražednou eutanazií.


  Mučednická smrt svatých otců Patermutia, Kopria a Alexandra

  AUDIO>>>


  Tvé myšlení, má určovat Boží slovo

  VIDEO>>>


  Koncentruj se do jména Ježíš, On tě vidí!

  VIDEO>>>


  Slovo patriarchy Eliáše na svátek Krista Krále

  Za koho já Ježíše pokládám? Je mým králem, nebo jen nějakou osobností, tím, koho znám z obrázku, reformátorem? My, jako křesťané, jsme povinni přijat Ježíše a dát za Něj i svůj život, jako miliony mučedníků před námi, protože On je Bůh a jediný Spasitel. Kdo se Ho zřekne, toho se v hodině smrti zřekne On. To je vážná věc. To je nejpodstatnější věc v našem životě: Za koho pokládám Ježíše. Je mým králem a Bohem, anebo kým je?
  Buďme věrni Ježíšovi, bojujme za pravdu, kterou je On, i kdyby nás tupili, i kdyby nás pozavírali do vězení, i kdyby nás očerňovali... Ano, není jednoduché bojovat za pravdu. Pravda se sama neprosadí. Vytrvej v tomto boji! Ve věčnosti je království Ježíše Krista plné slávy!


  Slovo života – J 14,27 (23. 11. – 7. 12. 2014)

  „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!“


  Rozjímání nad J 14,27

  Ježíš říká: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!“ Ježíš říká: „... svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět...“
  Chceš mít pokoj, který svět dát nemůže? Ten dává jenom Ježíš. Pokoj a radost i v utrpení a pronásledování, dává Ježíš těm, kteří k Němu přicházejí! Ježíš říká: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny. Já vám dám odpočinutí. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a najdete odpočinutí (pokoj) svým duším.“ (Mt 11,28-29)


  Životní proměna

  VIDEO>>>


  Slovo patriarchy Eliáše k svátku Obětování Panny Marie (21. listopadu)

  Zasvěcený život není zbytečný, je to maximálně využitý čas zde na zemi, protože nevíme dne ani hodiny, kdy přijde smrt. My, kteří jsme se cele odevzdali Bohu, ale i každý, kdo chce jít upřímně za Ježíšem, máme svědčit svým životem i svou existencí, že patříme Pánu, že našim Pánem a Spasitelem je Ježíš. A máme následovat Pannu Marii, která nejenže byla zasvěcena v chrámu jako malé dítě, ale stála pak i odvážně pod křížem. Prosme ji tedy, abychom i my dokázali stát pod Kristovým křížem jako Ona a potom také mohli svým životem svědčit o Kristu vzkříšeném.


  Z otroctví hříchu vysvobozuje jedině Kristus

  VIDEO>>>


  Heslo: V pokušení se neuvažuje!

  VIDEO>>>


  Pravá svoboda je poslouchat BohaHeslo: V pokušení se neuvažuje!

  VIDEO>>>


  Jaký hříšník má šanci se zachránit skrze očistec /Očistec a modlitby za zemřelé (9. část)/

  Jaký hříšník má šanci se zachránit skrze očistec? Ten, který nehřeší proti Duchu svatému. Protože, kdo hřeší proti Duchu svatému, otevře se duchu lži v samém kořeni, spojí se s ním svým srdcem, a na všechny se dívá brýlemi ducha lži. Když mu druhý řekne pravdu, nechce ji slyšet.


  Má to smysl – postavit se před Boha jako hříšník

  Když se stavíme do světla, pod moc Ježíše Krista a Jeho krve a dáváme Mu své hříchy – připomeňme si den, měsíc a rok svého narození: „Pane, od tohoto data, kdy jsem se narodil, do dnešního dne, všechno dávám do světla. Všechny mé nepravosti, všechny zlé myšlenky, všechny skutky a slova, Pane teď stojím před Tebou, já jsem hříšník, já toto všechno dávám pod moc Tvé svaté krve a věřím, že Ty Jsi, Ježíši, zemřel za všechny mé hříchy.“ „...a krev Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu.“


  Pravá svoboda je poslouchat Boha

  VIDEO>>>


  Koho jsi otrokem?

  VIDEO>>>


  Smiř se s protivníkem ještě na cestě /Očistec a modlitby za zemřelé (8. část)/

  Kdy se mám smiřovat se svým protivníkem? (Mt 5,25) Ještě na cestě, to znamená v čase. Když já odpustím, Bůh vidí, že jsem milosrdný a bere i vůči mně míru milosrdenství. Jestliže se dožaduji spravedlnosti a chci, aby Bůh bratra trestal a mám hněv ve svém srdci, Bůh řekne: „Dobře, ty chceš, aby na druhého dopadla spravedlnost, ale ty pod ní spadáš taky. I od tebe bude vzata míra milosrdenství“. Bez milosrdenství však nikdo nemůže být spasen. Tedy byl bych hloupý, kdybych se dožadoval spravedlnosti.


  SVĚDECTVÍ Z VNITŘNÍ MODLITBY PODLE MODELU (Mk 11,23)

  Jak velkým Božím darem je, že se můžeme modlit v moci Ducha, v závislosti na konkrétním Božím slově. Dostáváme to nejcennější – živé spojení s Pánem! Je to úplně jiné než to, když se člověk snaží modlit sám ve své síle, protože, když neví jak, nedokáže Boží přítomnost prožít. Navíc, když si člověk vzpomene na současné, pseudoduchovní návody k modlitbě, které vydávají různá náboženská nakladatelství, tak to už se radši nemodlit nijak, než tak, jak to „učí“ oni. Často je to jako směsice okultních metod a psychologických praktik a vůbec žádný směr do Boží přítomnosti.


  Potřebujeme Ducha Kristova

  VIDEO>>>


  Život a mučednická smrt svaté Kateřiny. II. část

  VIDEO>>>


  Důležitost bratrského společenství

  VIDEO>>>


  Gender setkání ve Vatikánu 17.-19.11.2014

  František organizuje setkání s pohanskými leadery, aby řešili otázku „gender“. Co je gender? Je to amorální ideologie, která tvrdí, že muž má právo prohlásit se za ženu, a veřejnost to musí akceptovat. Rovněž má „právo“ nechat se přeoperovat. Pojem gender zahrnuje i homosexualitu a asi dalších 50 projevů gender-schizofrenie. Vatikán a pohanští leadeři neřeknou jasné slovo, které by podpořilo lidskou přirozenost a zdravé myšlení, ale zbožnými frázemi a psychologickými manipulacemi otevřou dveře tomuto duchu amorálnosti do církve. To je cíl gender setkání ve Vatikánu.


  Umírat budeme jen jedenkrát

  VIDEO>>>


  Vážně počítejme se smrtí

  VIDEO>>>


  Modlitba jednoty a moci

  Mk 11,23: "Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: 'Zdvihni se a vrhni do moře' - a nebude pochybovat ve svém srdci, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít."


  Nutnost odpuštění /Očistec a modlitby za zemřelé (7. část)/

  Jaké poučení nám dává náš Spasitel, abychom neupadli do vězení očistce? „Tak můj Otec nebeský učiní i vám, nebudete-li odpouštět ze srdce svému bližnímu.“ Člověk i odpustí, ale pak se mu vrací jakási hořkost. Je to systém napojený na staré srdce. Člověk se proto musí znovu stavět před Boží tvář, znovu si uvědomovat, co mu Bůh odpustil, aby odpouštěl nejen vnějškově, ale aby měl ducha odpuštění. Je třeba, abychom přemáhali zatvrzelost našeho srdce vírou.


  Musím se Ježíši umět každý den podívat do tváře

  VIDEO>>>


  Jsme slabí? To není překážkou!

  VIDEO>>>


  Nemyslete si, že duchovní život je nějaká speciální mystika

  VIDEO>>>


  Jak je potřebné, abychom měli vyzkoušenou víru! /Očistec a modlitby za zemřelé (6. část)/

  Sv. Jan Zlatoústý: „Víc nad všechny fyzické muky trýzní duši muka odloučení od Boha.“ Žijeme bez Boha a vůbec nás to netrápí. Naopak, když máme vejít do Boží přítomnosti, musíme se nutit. To způsobil dědičný hřích v nás. Jsme spokojeni bez Boha, ale ve skutečnosti duše bez Něj spokojena není. Přicházejí deprese, psychické problémy a lidé nevědí, z čeho. Příčinou však je, že člověk nežije v Boží přítomnosti, žije bez Boha. Lidé si hledají různé náhražky, žijí bezbožně, ale nejsou z toho šťastni, i kdyby měli postaveny paláce. Nemyslete si, že se žije dobře, když je bohatství – to vše je k ničemu. Duše není šťastná – kdo nemá Boha, není šťastný.


  Buď připraven!

  VIDEO>>>


  Muž má mít hlavu na pravém místě

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 14,26 (9. 11. – 23. 11. 2014)

  „Ale Přímluvce, Utěšitel, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“


  Rozjímání nad J 14,26

  „Připomene vám...“ Můžeme znát i nazpaměť celé Písmo, můžeme mít i velké množství informací jako v počítači, ale to ještě není to podstatné. My musíme mít v pravý čas pravou informaci, která poslouží či dokonce zachrání i život. Je třeba ji vytáhnout na obrazovku našeho vědomí. Toto oživení činí v duchovní oblasti Duch svatý. Kristovo evangelium není nějakou lidskou filosofií či pouze lidskou moudrostí, ale Ježíšova slova jsou Duch a život. Jsou prostá a vyžadují jednání. Nestačí jen slyšet a účastnit se náboženských diskuzí. To je málo. Musí nastat realizace Ježíšových přikázání.


  Jsem zapsán v Beránkově knize života? /Očistec a modlitby za zemřelé (5. část)/

  Je třeba si položit otázku: Jsem zapsán v Beránkově knize života? A jsem-li zapsán, co dělat, aby moje jméno nebylo vymazáno? Kdo přijme Ježíše, toto přijetí je zapsáno v knize života a v Ježíšově srdci. Nevěrou se však člověk může znovu Krista odřeknout. V Písmu svatém je napsáno: „Vytrvalostí zachráníte své duše.“ Je třeba dobře začít, ale neznamená to, že kdo dobře začal, bude spasen. Musí vytrvat, mít alespoň spasitelný strach, když ještě nemá čistou lásku. Ten strach nás motivuje. Až budeme mít čistou lásku k Bohu, pak už strach nebude potřebný, to už pojedeme na jinou energii. Dokud ji však nemáme, je třeba mít strach – bázeň Boží.


  Život a mučednická smrt svaté Kateřiny. I. část

  AUDIO>>>


  Svatý egoismus

  VIDEO>>>


  Bůh nám dal dary

  VIDEO>>>


  Dědičný hřích v nás zakódoval hloupost

  VIDEO>>>


  Šema Izrael, miluj Boha! (Dt. 6,4)

  VIDEO>>>


  7x za den se zastav před Bohem

  VIDEO>>>


  Očistec a modlitby za zemřelé (4. část) - Několik pohledů z Božího slova

  Pokud je ve mně oheň, čistí a spaluje slámu – marnosti. Jestliže se nespálí tu na zemi, musí se spálit ve věčnosti. Někdo řekne: „Á, já to v očistci odčiním.“ No dobře, můžeš, ale máš zdravý rozum, tak si spočítej, co to bude. Sv. Augustin říkával: „Bože, řež mě, čisti a pal tu na zemi, ale uchraň mě muk na věčnosti.“ Když můžeme trpět zde, trpíme s Ježíšem a v našem utrpení je do určité míry radost a štěstí, i když prožíváme bolest. Je lepší, aby v nás hořel oheň horlivosti, abychom přijali křest ohněm, aby to vše hořelo zde a pak už nebudeme hořet v očistci. Nejlepší by bylo nejít ani na minutu do očistce. Abychom mohli hned, jak zemřeme, pozvednout ruce, podívat se Ježíši do tváře: „Pane, to jsem já. Já jsem se Tě tisíckrát odřekl jako apoštol Petr, ale stále jsem dělal pokání. Já jsem slabý člověk, ale miluji Tě!“.


  Ať vládne Kristus Král!

  VIDEO>>>


  Nás čeká odměna věčná

  VIDEO>>>


  Očistec a modlitby za zemřelé (3. část)

  V duchovním boji, potřebujeme pomoc církve vítězné, těch, kdo už jsou v nebi. Proto se můžeme obracet na Přesvatou Bohorodičku, na svaté apoštoly, mučedníky a prosit je o pomoc, ale takový osobní vztah máme vždy vůči těm, jakým jsme už pomohli do nebe. Mám si klást otázku: Pomohl jsem alespoň jedné duši do nebe? Je třeba, aby tam byl celý oblak přátel, kteří mi budou pomáhat už nyní v boji a hlavně v hodině smrti.
  Když si v modlitbě vzpomeneme na své předky, váže nás určitá povinnost lásky, možná že někteří z nich už jsou v nebi, ale Pán i tak modlitbu příjme a dá milosti tam, kde je to potřebné. Naše modlitby za ně pomáhají zpětně i nám. Určitě žádná z modliteb, které pronášíme za duše v očistci, není zbytečná.


  Co je pravdivá bratrská láska

  VIDEO>>>


  Očistec a modlitby za zemřelé (2. část)

  Církev zde na zemi je církev bojující. My jsme církev bojující. Jsme ale vystaveni jednomu vážnému nebezpečí – ještě můžeme být zavrženi. Jsme na bojišti. Proto potřebujeme pomoc. Vidíme, že celé armády sil temna se snaží zničit církev, zničit každou duši, která jde upřímně za Bohem. Proto potřebujeme nejenom společenství lidí, kteří mají Božího Ducha, ale potřebujeme i protekci z nebe. Jestliže se například obětujeme za nějakou duši v očistci a vysvobodíme ji, je nám zavázaná vděčností, že jsme jí pomohli ukrátit utrpení, třeba svým osobním utrpením, modlitbami, obětí pravověrné mše svaté za zemřelé, na které jsme přítomni, nebo za ni obětujeme svaté přijímání, nebo jiné dobré skutky a úmysly. Protože jsme jí pomohli dostat se z utrpení do slávy, Bůh dovoluje, aby nám pak pomáhala. Když vysvobodíte dvě duše, nebo třeba i deset – máte v nebi protekci.


  Podstata všech přikázání

  VIDEO>>>


  Nejen narodit se z Boha, ale zůstávat v Něm

  VIDEO>>>


  Očistec a modlitby za zemřelé (1. část)

  Hned po smrti můžeme jít přímo do nebe, ale je zde jedna podmínka: musí v nás hořet duchovní oheň, který Ježíš hodil na tuto zem. „Oheň jsem přišel hodit na zem, a co chci, aby hořel!“ Je to oheň čisté lásky k Bohu, který nás očišťuje od našeho egoismu, od svévolnosti, od nemilosrdenství vůči druhým. Oheň, který v nás pročistí všechnu strusku, aby zůstala jen čistá láska k Bohu. Mučedníci skrze krátké utrpení prožijí očistec zde na zemi a jdou hned do nebe. I my máme prožívat už zde na zemi očistec, abychom tam nemuseli jít v hodině smrti. Já osobně bych nechtěl do očistce ani na jednu minutu, ale pokud bych tam měl jít, tak na co nejkratší čas. Nechtěl bych tam pro svou hloupost trčet až do druhého příchodu Krista. Dokud jsme v čase, můžeme tady za haléř získat to, co bychom v očistci museli platit tisíci dolary. Kdyby duše v pekle měli jen jednu minutu na pokání, peklo by se mohlo změnit v očistec nebo dokonce v ráj.


  Naučit se být pravdivý před Bohem

  VIDEO>>>


  Odpor proti hříchu – až do krve!

  VIDEO>>>


  Pokání dělej hned

  VIDEO>>>


  Kdo nehřeší?

  VIDEO>>>  Listy z UA 10/2014

  Slovo života – J 14,23 (26. 10. – 9. 11. 2014)

  „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“


  Rozjímání nad J 14,23

  Tato slova pronesl Ježíš v noci před svou smrtí. Podobně jako i jiná obsažena v Janovu evangeliu od 13. do 17. kapitoly. Ježíš zde mluví o lásce, která je bezpodmínečně spojena se zachováváním Jeho přikázání. Ježíš, Boží Syn, vystupuje jako zákonodárce ve své vlastní autoritě. Několikrát opakuje: „Ale já vám pravím...“
  Ježíš neruší Desatero, naopak, ukazuje na jeho podstatu. Ježíšova přikázáníukazují, že láska k Němu, k Bohu, vyžaduje – ne pouze něco obětovat, ale obětovat všechno.


  Uvědom si, že ty, osobně, se setkáš s Ježíšem

  VIDEO>>>


  Plody mrtvé víry

  VIDEO>>>


  Pastýřský list o eutanazii? /Biskupům Slovenska/ (12.10.2014)

  Masové vraždění lidí se prosadí pod pozitivním termínem: „Umožnění lidem s nevyléčitelnou chorobou důstojného odchodu ze života.“ V této chvíli je třeba, aby ti, kteří se prezentují jako zástupci Boha na zemi, tlumočili zmanipulovaným věřícím i lidu Slovenska Boží postoj, který církev zastávala po dobu 2000 let. Mlčení církevní hierarchie či alibistické fráze jsou v této historické chvíli zradou Krista a Jeho evangelia.
  Vážení biskupové a církevní představitelé, Bůh a křesťané Slovenska od vás čekají, že pronesete prorocké slovo ohledně eutanazie. Odměnu vám dá samotný Bůh. Buďte odváží, nemlčte a nestyďte se za Boží slovo a za Krista.


  Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej

  Máme různé zlozvyky a sebelítosti, které nás drží. A také to je duchovním vzkříšením, když se necháme Bohem uzdravit. Předpokladem je, abychom se postavili do pravdy, chtěli na sobě vidět chyby a přiznali si je. Abychom se neurazili, ale řekli: „Ano, tak to je. Toto je má slabost.“ Abychom nepadli do depresí, ale řekli si: „Je třeba s tím bojovat. Ano, budu prohrávat, ale budu prosit Boha o světlo a sílu. Jemu dám všechny své problémy, které mám: Pane, já jsem v této věci slabý, tady neustále padám, tato závislost mě přemáhá a činí ze mě otroka. Já to nechci, ale vlastní silou nic nezmůžu, spoléhám celým srdcem na Tebe“.


  Vítězný život

  VIDEO>>>


  Uč se nazpaměť Boží slovo!

  VIDEO>>>


  Podstata křesťanství

  Je potřebné, abychom šli k podstatě křesťanství. A to je naše sjednocení s Ježíšem, s Ježíšem ukřižovaným a Ježíšem vzkříšeným. Ale aby to nebylo frází, je třeba, abychom v malé, domácí církvi, ve zdravé buňce biblického a modlitebního společenství, vedeného prorockým hlasem pastýře, učitele, usilovali o život pokání a pravdivého následování Krista. A musíme být připraveni na pronásledování. Je třeba s tím počítat.


  Muž je hlavou rodiny

  VIDEO>>>


  Muž musí být moudrý

  VIDEO>>>


  “...ať hřích nepanuje” (Řím 6,12)

  VIDEO>>>


  Uvědom si svou důstojnost!

  VIDEO>>>


  Neustále vcházíme do Kristovy smrti

  Apoštol Pavel říká: neustále vcházíme do Kristovy smrti. To neznamená, že umíráme fyzicky, ale že v dané situaci vydáváme Bohu celý problém. I když přijde utrpení, tupení, pronásledování: „Tady jsem, Pane, já to přijímám, já Ti to všechno dávám a důvěřuji Ti“. A Bůh potom koná zázraky. A to je kořen vzkříšení. Protože když o tuto vydannost usilujeme, pak to „své“, v čem se koncentruje naše ego, je dáváno na kříž.


  A my to nevíme!

  VIDEO>>>


  Chceš kariéru?

  VIDEO>>>


  Nejdůležitější je zachraňovat duše

  VIDEO>>>


  Máme svědčit o živém Kristu

  VIDEO>>>


  Jednota ve společenství

  Člověk musí být při službě druhým velmi opatrný a naučit se vnímavosti na Ducha Božího, aby mohl duchovní operaci provést. Přitom sám musí mít ochotu nechat se skrze bratry Ježíšem operovat. Je třeba, abychom měli důvěru jeden vůči druhému, věděli, že ten člověk, který mi tuto duchovní službu prokazuje, to dělá proto, že mě má rád, že ve společenství mě mají rádi, že společenství mě potřebuje, že Bůh mě potřebuje. A být si vědom: ano, já mám tato pozitiva, konkrétně toto je mé pozitivum a každý to uzná, ale já mám také negativa, a proto chci podstoupit duchovní operaci – nechat „nádor“ vyoperovat a chci, aby se rána postupně a pomalu uzdravovala.


  Slovo patriarcha Eliáše k svátku Pokrovu Přesvaté Bohorodičky

  Ať nám všem Přesvatá Bohorodička vyprosí, abychom nastoupili na její cestu poslušnosti, na které se budeme učit, jak realizovat Boží slovo. Dáváme ji sami sebe, celou naši církev i národ, aby nás chránila svým pokrovem, abychom byli věrni Ježíšovi a nikdy Ho nezradili. Nestačí jen Ježíše přijat, je třeba za Ním jít. On je Cesta, Pravda a Život. Sílu musíme čerpat v modlitbě – v ní se máme se vším obracet na Ježíše a obětovat mu každodenní i malá utrpení, která den přináší. Život je tak krátký! Musíme se oddělovat od marností světa, které na nás působí v myšlenkách. Jak je třeba lidí, kteří budou bojovat, kteří se vydají Ježíšovi cele a budou udržovat oheň čisté lásky k Němu a nedají si ho uhasit žádným úskokem ducha lži, který ve světě vládne. Nechceme, aby duše šly do pekla. Naší misií je Ježíše přijat a pak se Jeho i Jeho slova držet.


  Vítězství dává Bůh

  VIDEO>>>


  Co to v člověku je?

  VIDEO>>>


  Kříž zodpovědnosti

  VIDEO>>>


  Nemůžeme mít jednotu s duchem světa

  VIDEO>>>


  «Papež» František vyzývá lidstvo přijmout «znak šelmy»

  V květnu tohoto roku «papež» František učinil prohlášení, které šokovalo celý svět! Bergolio schválil a dal své požehnání «znaku šelmy», když RFID-čipy nazval Božím požehnáním pro lidstvo.
  I kdyby se Písmo svaté o «znaku šelmy» nezmiňovalo, tento satanský systém, který působí na lidskou vůli a podmaňuje si ji, činí z člověka kontrolovaného «biorobota». Každý, kdo by takový čip přijal, ztratí osobní svobodu, věčný život a stane se otrokem ďábla. I kdyby se pak chtěl z tohoto systému dostat, nebude už moci. Křesťan musí odmítnout implantaci čipu s číslem 666 і za cenu mučednické smrti.


  Slovo života – J 14,21 (12. 10. – 26. 10. 2014)

  „Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“


  Rozjímání nad J 14,21

  Pravdivá láska k Ježíši není spojena jen s přijetím slova, ale je tu i podmínka: zachovávání Jeho přikázání. Ve skutečnosti jde o následování Krista, což je spojeno se ztrátou duše pro Něho: „Kdo ztratí svou duši pro mě a pro evangelium, ten ji zachrání.“ (Mk 8,35) Pokud učedník zachovává Kristova přikázání, bude milován Otcem i Ježíšem a Ježíš se mu dá poznat (viz v. 21). „Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek“ (v. 23). Tím se stáváme živým svatostánkem, podobně jako svatá Bohorodička. Tedy poznání Krista nám nezprostředkuje studium teologie, filosofie či psychologie, ale jen a jen láska – agapé – která se projevuje, ne frázemi, ale následováním Krista, tedy zachováváním Kristových přikázání.


  Jaký má být tvůj vztah k druhým, když jsi na sobě prožil Boží odpuštění?

  Jaký má být tvůj vztah k druhým, když jsi na sobě prožil Boží odpuštění? Boží slovo říká: dobrotiví, milosrdní, odpouštějíce sobě vespolek, jakož i Bůh v Kristu odpustil vám. Ženy častokrát řeknou: „Já odpouštím, ale pamatuji...“ Bůh nepamatuje na naše hříchy, a co my? Když odpouštím, tak odpouštím, jako i Bůh odpustil mně. Uvědomím si své hříchy: Pane, a co já? Když mi někdo postaví překážku do cesty, tak je třeba říct: „Pane, děkuji Ti za to. Je to můj očistec. Teď jsem nevinen, v této situaci, ale je to očistec za jiné hříchy. Bože, děkuji Ti.“ A když začnu děkovat, Bůh mi ukáže, za co to je.


  Vítězství dává Bůh

  VIDEO>>>


  Co to v člověku je?

  VIDEO>>>


  Perly - Co je řečeno o Bohu?

  Co je řečeno o Bohu? Je dobrý, laskavý, plný milosrdenství, ale ke všem, kteří Ho vzývají. Kdo Jej nevzývá, nechce přijat pomoc, ani si připustit, že ji potřebuje, je jako člověk, který umírá hladem, vy mu podáváte chléb, ale on se k vám obrátí zády. Nechce! Nechce dobro, nechce život, co můžete dělat? Podmínkou záchrany je: ...těm, kteří Jej vzývají.


  Mučednická smrt sv. Agáty

  VIDEO>>>


  Musíme znát základní principy života z víry

  VIDEO>>>


  Nemůžeme se spoléhat na své síly

  VIDEO>>>


  Slovo má moc, když se vtělí

  VIDEO>>>


  Spasení je dar Boží

  My máme poklad, my máme jistotu spasení, a nemůžeme tuto spásnou víru zaměnit za bajky a pohanské mýty. Spasení je dar Boží a ten je v krvi Ježíšově skrze víru. „Neboť milostí jste zachráněni skrze víru; a ta záchrana není z vás - je to Boží dar, ne na základě skutků, aby se nikdo nemohl chlubit.“ (Ef 2,8-9)


  Jednejme moudře!

  VIDEO>>>


  Pamatuj na konec!

  VIDEO>>>


  Kdo uteče, vyhraje!

  VIDEO>>>


  Zlaté pravidlo: Zapři se!

  VIDEO>>>


  Čistá láska je znak vůle

  Láska není v citech. Čistá láska je znak vůle – chci milovat, i když necítím, že Ježíše stavím na první místo ve svém životě. Ztrácím svou duši, to je velice potřebné to je moment, kdy pouštím všechny marnosti, kvůli Tobě, Ježíši, ne kvůli sobě, ne kvůli nějakým penězům nebo slávě, ale pro Tebe a pro evangelium. Dávám Ti to, co mám.


  Musíme znát duchovní zákony

  VIDEO>>>


  Co s člověkem dělá hřích?

  VIDEO>>>


  Východisko ze všech depresí

  VIDEO>>>


  Kde je přemožena síla hříchu?

  VIDEO>>>