Čtyři slova z Ukrajiny - Dopisy
4 words from Ukraine
POČÁTEK KNIHA DOPISY AUTOŘI KONTAKTY
Ukrainian - Czech - German - English - Russian
 
 

DOPISY:

 • Aktuální dopisy ►
 • Listy z UA - 2015 ►

 • Listy z UA - 2014 ►

 • Listy z UA - 2013 ►

 • Listy z UA - 2012 ►

 • Listy z UA - 2011 ►

 • Listy z UA - 2010 ►

 • Listy z UA - 2009 ►

 • Listy z UA - 2008 ►

 • Dopisy 2005-2007
 •  

                     UOGCC                                     BKP                                   Životy svatých                                   Sedm slov z kříže (rozjímání)                                   SBM                             


  Aktuální dopisy


  Slovo života – Mt 6,34 (22. 5. – 5. 6. 2016)

  „Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení.“


  Rozjímání nad Mt 6,34

  Starosti si děláme automaticky. Co dělat se starostmi? Musíme se je naučit každý den odevzdávat v modlitbě Bohu. To je jediné správné řešení. Když se naučíme dávat své starosti Bohu, modlitba se nám stane každodenní potřebou a náš život se stane plodným. Pán nám bude každý den dávat nové a nové zkušenosti s Jeho mocí a láskou. Rovněž, když na tebe přijde strach před započetím nějaké práce či povinnosti anebo se dostaneš do nečekané situace a nevíš, jak se zorientovat, uvědom si Boží přítomnost a několikrát s vírou opakuj: Ježíši, důvěřuji Ti! Toto ať je tvým heslem, skrze které se několikrát za den s vírou obrátíš na Ježíše: Ježíši, důvěřuji Ti!


  Motivace k modlitbě jednoty a moci

  VIDEO>>>


  Co ty děláš pro spásu své nesmrtelné duše?

  Za sto roků tady nikdo z nás nebude. Všichni budeme na hřbitově a bude z nás všech jen trochu kostí a prachu. Jenže naše duše je nesmrtelná, a ta bude buď v pekle, nebo v nebi. Očistec je jen přechodný stav. Musíme povědět jasné „ano“ Bohu a jasné „ne“ nepříteli. Jde o věčnost, a to nejen o naši; na nás závisí i věčnost lidí kolem nás. Co udělal Ježíš pro nás? On, Boží Syn, vzal na sebe přirozenost služebníka, ponížil se a narodil v chudém chlévě v Betlémě, a to kvůli tobě! Ježíš zemřel za tebe na Golgotě, prolil všechnu svou krev za tebe, protože tě miluje. To udělal On pro tebe a tvou spásu. A co děláš ty pro spásu své nesmrtelné duše – pro věčný život?



  Jak vzácná a drahá je krev Ježíše Krista, která nás zbavuje všech našich hříchů

  V Ježíši máme vykoupení skrze Jeho svatou krev – totiž odpuštění hříchů. Každý hřích musí být potrestán, a to buď na hříšníku samém, nebo na zástupci hříšníka. Žádný člověk, i kdyby jeho hřích byl sebemenší, tomuto soudu neujde. Buď přijmu, že hřích byl už potrestán na kříži Krista, anebo bude potrestán v ohnivém jezeře, jak o tom mluví Boží slovo. Jak vzácná a drahá tedy je krev Ježíše Krista, která nás zbavuje všech našich hříchů! Počítám já ve svém životě s mocí této krve? Tedy i my máme zvěstovat radostnou zprávu o Božím odpuštění, o moci Kristovy krve, ale to má být naším osobním svědectvím.


  Křest Duchem svatým

  VIDEO>>>


  V nebi budeme mít všechno, po čem touží lidské srdce

  Jen uvažme, jaký bohatý je náš Otec a jaké dědictví čeká na nás! Vše, co náleží Bohu, On nám dá. On říká, že budeme spoludědici v Kristu. Nebeský Otec dal všechno Kristu a Ježíš nám dal sám sebe, vydal sebe za nás. Nám, kteří Ho přijmeme za svého Spasitele a kteří jsme ochotni pro Něho tu na zemi snášet krátké utrpení, krátké ponížení, On dá věčnou korunu slávy. Je třeba, abychom to věděli. Písmo svaté říká, že budeme kralovat spolu s Kristem. Budeme mít společenství se svatými, mučedníky, apoštoly, proroky, anděly a Pannou Marií, naší Matkou.


  Co znamená být před tváří Pána

  Musím mít také zkušenost s tím, co to znamená, být před tváří Pána. Neznamená to, že budeme mít vidění, zjevení Krista. Stát před Pánovou tváří je velmi prosté: Zastavím se, uvědomím si Boží přítomnost a postavím se před Boha v pravdě, jako hříšník. Vyznám Mu aspoň jeden hřích a jsem ochoten přijmout od Něj odmaskování i jiných mých hříchů. Jsem také ochoten odpustit všem, kdo mi ublížili, protože chci, aby mi Bůh odpustil.
  Když vcházíme před Boží tvář, musíme si také uvědomit, že čistá láska k Bohu je – znovu Mu vše nabídnout. To je pravdivý vztah. My chceme ale stále něco držet. Musíme to však pouštět.


  Kořen liberalismu (24.3.2016)

  Kdo jsou liberální teologové? Nejsou to muži víry ani obhájci pravověrnosti, nejsou to lidé hluboké duchovnosti a modlitby, rovněž to nejsou lidé, kteří by byli spravedliví před Bohem, zachovávali by Boží zákony a nepřekrucovali by je a neobcházeli. Liberální teologové jsou ignoranti skutečného duchovního života i duchovního boje za spásu nesmrtelných duší. Nejde jim o osobní vztah k Bohu. Nečiní pravdivé pokání – nepřiznávají si hřích ani hříšnost před Bohem. Navíc jsou to lidé, kteří vpravdě nemilují bližního, protože neusilují o jeho největší dobro – aby pravdivě poznal Krista a spasil svou duši. Sami Krista nenásledují a druhé, kteří by Ho chtěli následovat, zesměšňují a zastrašují. Všechno v církvi dovolují, jen pravdy evangelia se hlásat nesmí. Takovým patří „Běda!“ (srov. Mt 23,13n) a jejich konec je věčná záhuba.


  Nastane reforma uvnitř fokoláre? (9.5 2016)

  Obracíme se tímto především na upřímné kněze v tomto hnutí, kteří bolestně prožívají, jakým směrem vedení fokoláre kráčí a jsou nuceni pod poslušností tuto cestu přijmout. Proto je vybízíme: Nebojte se! Vy, kteří upřímně hledáte, učiňte vnitřní reformu a návrat k pravověrným kořenům i pravdivému Duchu, kterého měli apoštolé a mučedníci. Pokud budete vyloučeni, pak založte pravověrnou větev, která bude nést vpravdě odpovídající název „Mariino hnutí“. Svatá Bohorodička je královnou i proroků. Svatý Jan, který vedle ní stál pod křížem, byl nejen apoštolem, ale i prorokem, plně otevřeným Duchu pravdy, Duchu Božímu. Nebojte se, začněte! Kéž letošní Svatodušní svátky (15. 5. 2016) budou duchovním zlomem ve fokolarínském hnutí v ČR a tento zlom se stane modelem pravdivé reformy v celé církvi!


  Je exhortace Amoris laetitia heretická? (8.5.2016)

  Dvě stě šedesáti stránková apoštolská exhortace Františka vyvolala rozruch. Liberálové ji opěvují. Kard. Kasper prohlásil, že to je největší revoluce v katolické církvi za 1500 let. Naproti tomu se zvláště rodinné organizace vyjádřily, že jde o heretický dokument, prosazující likvidaci křesťanské morálky a rodiny! Vina za katastrofální stav v církvi dnes dopadá
  1) na papeže Františka Bergoglia
  2) na otrávené kořeny II. Vaticana. Po ovoci Koncilu se pozná strom. Nyní žneme ovoce herezí, ducha světa, synkretismu a hlavně aggiornamenta – přizpůsobení se tomuto světu. II. vatikánský koncil se stal skutečně historickým zlomem. Jeho posledním ovocem je dnes Františkova heretická exhortace.


  Zoslanie Ducha Svätého /15.5.2016/ a homeopatia (6.5.2016)

  Čo je v skutočnosti homeopatia?
  Homeopatia je propagovaná ako nový, neškodný a lepší liečebný systém. V skutočnosti však ide o zamaskovanú mágiu. Čo o homeopatii hovoria vedci?
  Predseda Akadémie vied Českej republiky, prof. Dr. R. Zahradník, DrSc., charakterizuje homeopatiu takto: „Je to svet iracionálna, výmyslov a povier“.


  Dar proroctví

  VIDEO>>>


  3. část: Církev nemá moc

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 6,33 (8. 5. – 22. 5. 2016)

  „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“


  Rozjímání nad Mt 6,33

  Ježíš zdůrazňuje slovo „nejprve“. Zdánlivě jde o maličkost, ale pokud Boží království a spásu naší duše postavíme až na 2. místo, je nebezpečí, že budeme tisícem dobrých věcí oklamáni a Boží království ztratíme. Když budeme hledat ve své rodině nejprve Boží království, Bůh dá požehnání dětem, bude rodinu chránit, vzájemné vztahy naplní obětavou láskou, ale pokud budeme nejprve hledat všechno ostatní a Boží království postavíme na poslední místo, je nebezpečí, že ztratíme všechno.


  Jezisovo nanebevstoupeni

  VIDEO>>>


  Naše spoluvzkříšení

  VIDEO>>>


  „Pokoj vám.“

  Častokrát Ježíš i nám říká: „Pokoj vám! Pokoj tobě!” Je třeba tento pokoj přijmout. Uvědomme si, kolik nepokoje je v naší duši... Proč? Protože nejsme spojeni s Bohem. Protože naše víra je slaboučká. Netvoříme jednotu s Kristem ani s Božím slovem. Jedině On nám dává svůj pravý pokoj, jak říká: „Pokoj, který já vám dávám, svět vám dát nemůže.“ (srov. J 14, 27) Ježíš na jiném místě říká: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a u mě najdete pokoj.“ (Mt 11, 28) Tedy hlavní věc je, abychom šli k Ježíšovi. Jakmile však jsme v sobě, tam pokoj nenalezneme. Stačí nějaká maličkost nebo nějaká myšlenka, a vezme vám všechen pokoj. Jak? Tím, že se zkoncentrujeme svým duchem na lež, anebo polopravdu, která nás obere o celou pravdu. Taková je realita: Věříme lži a neustále pochybujeme o pravdě.


  Vyhlášení anathemy na papeže Jana XXIII. a Pavla VI. Vyhlášení II. vatikánského koncilu za heretický a neplatný (1. 5. 2016)

  Byzantský katolický patriarchát ve jménu Trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha svatého, v autoritě apoštolské a prorocké, vyhlašuje tímto anathemu na papeže heretiky Jana XXIII. i Pavla VI. Duch Svatý Božím slovem ustanovil: „Kdo by hlásal jiné evangelium, budiž proklet!“ (Gal 1,8-9). Tito dva heretičtí papežové jsou posmrtně vyloučeni z katolické církve.
  Rovněž tímto Byzantský katolický patriarchát, ve jménu Trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha svatého, v autoritě apoštolské a prorocké, vyhlašuje II. vatikánský koncil, prosazený papeži-kacíři a apostaty, za heretický a tedy neplatný.

  VIDEO>>>


  Nástup do Litoměřic v roce 1966

  VIDEO>>>


  Patriarcha Eliáš sedmdesátníkům v Hluku

  VIDEO>>>


  Krása nebe převyšuje všechno

  Nebe převyšuje všechny naše představy. Představme si co největší štěstí, největší nádheru a krásu a přece nebe je o mnoho krásnější. O nebi platí – žádné oko nevidělo, žádné ucho neslyšelo, žádné srdce netušilo, co Bůh připravil těm, kteří Ho milují. Jaké tedy musí být to nebe, když převyšuje všechny naše představy?! A Ježíš přišel, aby nám připravil toto místo v nebi. Řekl: „Jdu, abych vám připravil místo v nebi, aby, kde jsem já, byli jste i vy.“


  5 část. Promluvy o duchovním životě a duchovním boji z března 2016

  VIDEO>>>


  4 část. Promluvy o duchovním životě a duchovním boji z března 2016

  VIDEO>>>


  Křesťané, vyjděte do ulic! (27.4.2016)

  Vážený otče (arci)biskupe,
  posíláme Ti inspiraci k pastýřskému listu k svátkům Seslání Ducha svatého.
  Katolická tradice byla spojena s průvody. Každým rokem se na svátek Božího Těla procházelo s monstrancí ulicemi ve velkém procesí s korouhvemi, družičkami i muzikanty. Korouhve pak zůstávaly v chrámových lavicích po celý rok. Tyto průvody měly své duchovní opodstatnění. Nešlo jen o pouhý zevnějšek. Nyní vidíme, že v celé Evropě byly násilím prosazeny průvody zvané gay pride. V Praze je každým rokem, jako závěr celotýdenního festivalu gayů, prosazován obsesní průvod zvaný gay pride. Tedy podle principu agere contra bychom měli být vyprovokováni z pasivity a rovněž pro Krista, Boží zákony i vlastní spásu vydat svědectví o své víře. Proto navrhujeme, aby každý diecézní biskup bojkotoval uspávající systém ČBK a sám, zodpovědně, před Bohem, jako pastýř své diecéze vyzval osobním pastýřským listem všechny věřící ke konkrétnímu gestu víry, které bude mít dopad na duchovní atmosféru v diecézi i v celém národě. Konkrétně ať je letos realizován anti gay pride v každé farnosti. Kéž v tyto Svatodušní svátky nastane duchovní průlom a z pasivních křesťanů se stanou skuteční svědkové víry. To ať se konkrétně projeví i zevnějším gestem – vyjitím do ulic jak ve své farnosti, tak v Praze.


  3 část. Promluvy o duchovním životě a duchovním boji z března 2016

  VIDEO>>>


  2 část. Promluvy o duchovním životě a duchovním boji z března 2016

  VIDEO>>>


  1 část. Promluvy o duchovním životě a duchovním boji z března 2016

  VIDEO>>>


  Potřebujeme milosrdenství

  Otázka odpuštění je velmi důležitá. Je třeba si uvědomit, že jsem hříšník, svůj konkrétní hřích a také, že Bůh mi odpustil. Jestliže mi bližní ublížil, řeknu: „Bože, odpusť mu a odpusť i mně. Jsem si vědom, že jsem dvakrát horší než on. Dostal jsem více milostí, více světla.“ Ano, můj bližní zhřešil, neříkám, že nehřešil. Udělal zlo a zasluhuje si trest, ale já mu mám odpustit. Mohu ho pak laskavě napomenout, aby se změnil, ale pokud zůstávám v nenávisti vůči němu, moje komunikace s Bohem nefunguje. Jediná prosba v Otčenáši, která je podmíněna, je prosba o odpuštění: „Odpusť nám ... jako i my odpouštíme...“


  Vzkříšení církve a národů Ukrajiny a Ruska (25.4.2016)

  Vážený patriarcho Filarete,
  Vážený metropolito Onufriji,
  v tomto Strastném týdnu se na vás oba obracíme s iniciativou, jejíž dosah zasahuje nejen církevní oblast na Ukrajině a v Rusku, ale i oblast politickou a celonárodní.
  V této historické chvíli Bůh žádá, abyste vy oba, jako nejvyšší představitelé církve, učinili nutné kroky k záchraně pravoslavné církve jak na Ukrajině, tak i v Rusku. Důvodem je, že patriarcha-apostata Kirill už nezákonně okupuje úřad, proto sídlo moskevského patriarchátu by mělo být přechodně přesunuto do Kyjeva! Kéž vám oběma dá Duch svatý světlo a sílu k tomuto kroku!
  Náš Byzantský patriarchát vyzval oba národy i jejich prezidenty, aby na Velký pátek učinili gesto smíření. Rovněž i vás vyzývá, abyste k tomuto gestu odpuštění iniciovali vaše duchovní podřízené a sami jim v tom šli příkladem. I tento krok vaší víry je k duchovní i fyzické záchraně církve i obou národů skutečně historickým.
  Christos Voskres! Voistinu Voskres!


  Velkopáteční výzva prezidentům Ruské Federace a Ukrajiny (25.4.2016)

  Vážený pane prezidente Ruské Federace, Vladimíre Vladimiroviči,
  Vážený pane prezidente Ukrajiny, Petře Olexijovyči,
  v tomto Strastném týdnu si připomeneme velkopáteční smrt našeho Spasitele. Písmo říká, že On svou smrtí smířil dvě strany (srov. Ef 2,16), a také za každého z nás osobně, za naše hříchy, prolil svou krev na kříži. Pokud jsme vírou přijali Jeho smírnou oběť za naše hříchy, pak je nám pro hodinu naší smrti otevřena cesta do věčného života.
  Bůh vás v této historické době postavil, abyste stáli v čele a zodpovídali za své národy. Proto Vás vyzýváme, abyste jako křesťanští panovníci učinili toto gesto vzájemného odpuštění za sebe a rovněž i za své národy! Bůh tímto krokem vaší víry otevře dveře k duchovnímu vzkříšení obou národů.


  Věznice USA jako model realizace „zlaté miliardy“ (30. 3. 2016)

  Systém Nového světového řádu (NWO) má za cíl redukci lidstva na tzv. „zlatou miliardu“ – tedy na kompaktní skupinu očipovaných lidí, nad nimiž je lehké vládnout a je možné je i lehce kontrolovat. Ideologové tohoto systému redukce lidstva planety zavádějí sebevražedné mechanismy do různých sfér života společnosti. Toto vše se děje pod přikrývkou pozitivních frází o „lidských právech“.


  Církev nemá moc 2. část

  VIDEO>>>


  Pokora

  Pokora je základ všech ctností. Opakem pokory je pýcha, a ta vede do smrti věčné, kdežto pokora je klíč do nebe. Pokora přemáhá ďábla i starého člověka v nás. Neporosteme-li v této ctnosti, nikdy nevytvoříme pravdivou jednotu s Kristem, ale ani s jediným člověkem. Pokora přemáhá ducha pýchy. Pokora je pravda. Kdykoli se pokoříme, Bůh nám dává světlo! Pokořování je nejbezpečnější cesta ke všem ctnostem a především k lásce.


  Zjevení Marii Magdaléně

  VIDEO>>>


  Jak se projevuje pýcha

  Je třeba jít až do nejranějšího dětství a položit si otázku: Jak se projevovala pýcha? U některých dětí velkou vzpurností, když nebylo po jejich nebo velkou sebelítostí (většinou citlivé děti). Je dobré si vzpomenout i na reakce k ostatním dětem. Už tam ta základní forma ega ukazovala svou podobu, přizpůsobovala se, měnila zevnějšek, ale stále tam bylo a je dodnes: Běda, kdyby někdo z nejbližšího okolí byl lepší než já – žárlivost, a to i na cestě za Ježíšem.


  Velikonoční list pro Rusko a Ukrajinu (24.4.2016)

  Drazí občané a křesťané Ukrajiny a Ruska!
  Ukrajina a Rusko prožijí letos Velký pátek 29. dubna a neděli velikonoční 1. května. Podstatou Velikonoc je Kristova vykupitelná smrt na kříži za naše hříchy a Jeho slavné vzkříšení. S těmito dvěma tajemstvími jsme křtem a vírou duchovně spojeni.
  Jaké pokání dnes Bůh žádá od národů Ukrajiny a Ruska?
  Za prvé: Vzájemné odpuštění Za druhé: Oddělení se od hereze Pokud uděláte tyto dva kroky pokání, Duch Boží učiní nemožné možným – duchovní vzkříšení obou slovanských národů.
  Christos voskres! Voistinu Voskres!


  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 6,24 (24. 4. – 8. 5. 2016)

  „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“


  Rozjímání nad Mt 6,24

  Slovo mamon znamená jmění i majetek, zvláště nečestně získaný na úkor bližního. Rovněž označuje úplatek, jímž je umlčován svědek nebo soudce. Ježíš upozorňuje na démonicky zotročující moc mamonu: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ Takže nakonec víra, ve smyslu důvěra, spoléhání na mamon vylučuje víru v Boha. Proto Ježíš staví proti sobě vztah k Bohu a vztah k mamonu a vyzývá k osobnímu rozhodnutí mezi oběma.


  Církev nemá moc 1.část

  VIDEO>>>


  Přijme Česko fašistickou totalitu? (17.4.2016)

  Vážený pane senátore, Vážená paní senátorko,
  Parlament ČR schválil návrh novely trestního zákona. Senát má o tomto návrhu jednat na následující schůzi. Novela zavádí trestný čin hanobení životního stylu třídy i podněcování nenávisti k homo, trans a asexuálům. Fakticky to znamená zákaz říkat pravdu o homosexualitě a dalších nezdravých jevech, které donedávna byly nebo dodnes jsou (pedofilie) klasifikovány jako choroby a patologické jevy. K žádnému pronásledování z důvodu tzv. sexuální orientace ani příslušnosti k třídě u nás zatím nedochází! Hrozí ale, že vinou novely k němu docházet začne! Zákon nutí obyvatelstvo zařadit sebe i druhé do virtuální skupiny a třídy a podle toho se pak k lidem ve svém okolí chovat. Právě tím se bude šířit třídní nenávist a rozbroje! Této strategie využili už komunisté!
  Ideologie genderu má společný základ a principy s komunismem a nacismem, je jím darwinistický evolucionismus!!! Cíl je stejný jako u všech totalitních ideologií – společenský převrat, rozvrácení řádů a uzurpace moci!!!


  Ježíš se zjevuje Petrovi u Genezaretského jezera

  VIDEO>>>


  Varování před americkým filmem „Vzkříšený“ /2016/ (16.4.2016)

  Americký film „Vzkříšený“ režiséra Kevina Reynoldse je dalším úderem NWO k likvidaci křesťanství. Film nejenže nevychází z pravdivého svědectví Bible, ale vtěluje lež a v mnoha momentech ozvučuje rouhačské až satanské komentáře ve vztahu k ukřižovanému a vzkříšenému Pánu Ježíši Kristu. Podle manipulačních metod komunikace, slovo, na které se klade důraz a často se opakuje, zůstává v podvědomí a nejvíce působí na člověka. Křesťané, kterým do té doby, než se podívali na tento film, ani nenapadlo mít pochybnosti o základní křesťanské pravdě, kterou je vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista, shlédnutím filmu nasají nespočetné množství iluzí a předsudků.
  Je šokujícím, že předpremiéra se konala ve Vatikánu, který tento film de facto schválil! Výrazně varujeme před tímto škodlivým a rouhačským filmem, a vyzýváme vládu křesťanského Ruska a Ukrajiny, aby promítání tohoto amerického filmu zakázala! Rovněž vyzýváme křesťanské umělce Ruska a Ukrajiny, aby na základě jasného svědectví evangelia natočili pravdivý film o Kristově vzkříšení.


  Dnešní den, konkrétně tento moment máme žít z víry

  Tady máme drahocennou věc, která se nazývá čas. My ho máme proměňovat vírou, máme vykupovat čas. V čase máme konat skutky víry. Co je za námi, co minulo, už vrátit nemůžeme. Co jsme zaseli ve víře, zůstává pro věčnost. Budoucnost není v našich rukách. Máme jen dnešní den a jen tento moment – a máme ho žít z víry.


  Ďábel nás chce oklamat a dostat nás do pekla

  Ďábel nás chce oklamat a dostat nás tam, kde je on sám. To je jeho program i všech těch inteligentních démonských duchů, kteří působí jako temné mraky a ovlivňují naše myšlení i skrze filosofie, kdy sugestivně vnucují lež druhým. Ďábel nás tak drží v temnotě a v duchovním spánku. A právě tím, že bojujeme proti lži, která je v nás a která je ve světě i proti duchu lži, proti ďáblu, můžeme dokazovat Bohu věrnost a lásku.


  Ratifikace Istanbulské smlouvy na Ukrajině? (29.3.2016)

  Masmédia na Ukrajině podala zprávu o ratifikaci Istanbulské smlouvy pod názvem Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Název i informace vyznívá ryze pozitivně. Čtenář se dozvídá, že se musí změnit 6 kodexů a 15 zákonů. Tento tlak na Ukrajinu vyvíjí Rada Evropy, která tentýž tlak vyvíjí i na jiné evropské státy včetně Ruska. Nikde nebude proti krádežím dětí odvolání! Jediným účinným řešením je předběhnout Rusko a kvůli záchraně ukrajinských dětí a ukrajinských rodin vystoupit z Rady Evropy.
  Kéž by všechny křesťanské církve na Ukrajině pochopily vážnost situace a iniciovaly vládu i křesťany Ukrajiny, aby se postavili na obranu svých dětí.


  Zjevení ženám

  VIDEO>>>


  Připravil jsem ti místo v nebi! Za co?

  Ježíš říká: „Připravil jsem ti místo v nebi!“ Každý z nás se může osobně nad tím zamyslet: Ale za co, Pane? Za mé hříchy, za mou lenost? Za co mi to dáváš? Za mé hříchy, kterými jsem Tě duchovně křižoval? Za nevěru, za odřeknutí se Tebe třeba v maličkostech, za lhostejnost k Tobě a za stálé chorobné motání se jen kolem svého ega? Ale že Kristus je křižován v mé duši, k tomu je člověk lhostejný. Tak za co mám nebe? Člověk si zasluhuje trest. Smrt za hřích je spravedlivá. A Ježíš přichází do této špíny a bere všechny hříchy na sebe a říká mi: „Připravil jsem ti místo v nebi.“ „Pane, ale to hraničí až s bláznovstvím z Tvé strany! Za co?!“ Člověk nemá ani kapku vděčnosti.


  Kard. Duka a prezident ČLR? (8.4.2016)

  Před několika dny čínská vláda uzákonila zákaz propagování homosexuality a jakékoliv demoralizace v masmédiích. Rovněž ČLR zakázala filmy, které předvádějí detaily zločinnosti a násilí, aby nedocházelo k podávání návodů ke kriminalitě. Čínu by v tom měl kard. Duka stavět za příklad! Jeho mravokárný dopis je pokrytectvím. Navíc každoročně v Praze toleruje gay pride a de facto ho skrze Halíka prosazuje. Duka dělá propagaci pohanství a zároveň ho i schvaluje. Tato Dukova antimisie je zneužitím jeho úřadu k sebevraždě křesťanství skrze schizofrenický synkretismus. Jde o odmítnutí pravdy o spáse, která je v Kristu. Duka tímto zradil tisíce mučedníků, kteří pohanům nesli světlo víry.
  V žádné zemi na světě nebyl ještě tak užitečný zákon k očistě masmédií vydán, pouze v Číně. V tom by si měly vzít Čínu všechny křesťanské národy za příklad.


  Slovo života – Mt 6,22-23 (10. 4. – 24. 4. 2016)

  Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?


  Rozjímání nad Mt 6,22-23

  Ježíš říká: „Světlem tvého těla je oko. Je třeba si uvědomit, že člověk má oko fyzické a má oko vnitřní – duchovní. Duchovní oko je výrazem vnitřního života. Buď člověk žije podle Božích zákonů, a tedy je moudrý, má světlo moudrosti; anebo žije ve hříchu, dopouští se zla, a pak je v temnotě – duchovně slepý. Toto duchovní oko je vnitřním pohledem na Boha, respektování hlasu svědomí, vnímání, že Bůh všechno vidí a že nic není skryto, co nebude odkryto.
  „Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?“ Jestliže světlo svědomí, které Bůh dává, člověk ubíjí a stává se tmou, čeká ho jednou věčná tma zavržení. Co tedy máme dělat? Máme se snažit skrze stálé pokání vcházet do světla, kterým je Kristus a Jeho slovo. Máme se oddělovat od lži a milovat Pravdu, kterou je sám Kristus.


  Záchranný rozkol Moskevského patriarchátu (30.3.2016)

  Vážení biskupové,
  dobře je vám známo, jaké metody používá apostatický patriarcha Kirill (Gunďajev), aby prosadil autogenocidu pravoslavné církve. V minulosti se spolu s latiníky dopustil apostatického gesta synkretismu v Astaně. Za to na něj byla vyhlášena Boží anathema dle Gal 1,8-9. Místo obnovy církve prosazuje internáboženský dialog s muslimy a buddhisty. Pozval buddhistického představeného do chrámu Krista Spasitele v Moskvě. Jeho vinou loňského roku započalo v Moskvě budování buddhistického centra. Jeho delegát biskup Hilarion schválil a podepsal zločinný dekret pod názvem Štrasburské memorandum.
  Jako dobří pastýři zodpovídáte před Bohem za svěřené duše i za cenu, že byste byli posláni do vyhnanství jako sv. Jan Zlatoústý, sv. Atanáš či jiní svatí biskupové. Učiňte v dané situaci rozhodný krok. Vzneste nekompromisní požadavek: patriarcha Kirill musí připravovaný sebevražedný 8. Sněm zrušit a sám odstoupit!


  Výzva k záchraně pravoslavné víry (30.3.2016)

  Biskup Bančenský Longin (Žár) (oblast Černivci) přestal tyto dny v liturgii připomínat patriarchu Kirilla, a tím se i se svou eparchií oddělil od Moskevského patriarchátu. Důvodem je, že patriarcha Kirill veřejně hlásá hereze, které popírají podstatu pravoslavné církve. 12. února 2016 podepsáním společné havanské Deklarace vyjádřil jednotu s apostazí pseudopapeže Františka. Patriarcha Kirill prosazuje zneužitím patriarší autority sebevražedný 8. Všepravoslavný koncil (Velký sněm), který má začít 16. 6. 2016. Delegát patriarchy Kirilla navíc schválil a podepsal Štrasburské memorandum, které likviduje nejen pravoslavnou církev a křesťanství, ale i všechny morální hodnoty.


  Motivace k prorocké modlitbě 1. část

  VIDEO>>>


  Nastane rozkol Moskevského patriarchátu? (30.3.2016)

  Patriarcho Kirille,
  v této historické době se na Tebe obrací Byzantský patriarchát. 1. 5. 2016 má vejít v platnost Štrasburské memorandum, které Tvůj legát schválil a podepsal. V podstatě jde o totální likvidaci pravoslavné víry i církve. Na 16. 6. 2016 je naplánován 8. Všepravoslavný koncil (Velký sněm), jehož hlavním úkolem je prosadit jednotu s apostazí Vatikánu skrze tzv. ekumenismus. Počátečním gestem bylo setkání v Havaně s pseudopapežem Františkem dne 12. 2. 2016. Dále jde o plné přijetí programu internáboženského dialogu s pohany, což vede k sebezničení pravoslavné církve, a to postupně, po etapách. Této sebevraždě pravoslavné církve má posloužit zločin zneužití autority Moskevského patriarchátu. Sebevražedný 8. Sněm jste prosadili spolu s patriarchou Bartolomějem. Každému je jasné, že tento Sněm maximálně podporují západní globalizační struktury NWO. Sněm kromě vnitřního zničení pravoslavné církve má být zneužit i k ohrožení bezpečnosti ruského státu a jeho suverenity.


  Pětileté jubileum Byzantského vselenského (katolického) patriarchátu

  Dne 5. dubna 2011 se ve městě Žovkva na Ukrajině uskutečnil Synod biskupů UP HKC a vyhlásil Byzantský vselenský patriarchát. Stal se samostatnou duchovní strukturou, která se věnuje prorocké službě v otázce hájení víry a mravů, jak pro západní tak pro východní církev. V období pěti let Byzantský patriarchát vedl v současné duchovní a psychologické válce boj za ochranu pravověrnosti a morálních hodnot zakotvených v Božím zákoně. Jeho boj je poslední dobou zvlášť koncentrovaný na záchranu východní – pravoslavné církve před procesem sebezničení, ve kterém hrají roli zrádní hierarchové, kteří zradili Krista a prodali Ho jako Jidáš.
  Patriarchát nemá podřízené žádné diecéze, je prorockou a morální autoritou jak pro západní, tak pro východní církev.


  Zjevení Tomášovi

  VIDEO>>>


  Bojujeme za šťastnou věčnost

  Tu v čase bojujeme za šťastnou věčnost. Chceme za každou cenu spasit své duše a co nejvíce duší, za které Ježíš položil život. Nebe je skutečně náš pravý domov. Tady na zemi musíme bojovat s hříchem, s duchem lži i sami se sebou. Máme následovat Krista, a to znamená přijat trnový věnec, sliny, křížovou cestu. S tím musíme počítat a stále mít před očima cíl – nebe, které je mým domovem.
  Musí v nás být hluboko zakořeněn postoj: „Chci být spasen! Chci co nejvíce lidí přivést ke spáse. I kdybych měl obětovat svůj život, Krista nezradím!“


  Pseudopapež František je antikrist (27.3.2016)

  V úterý 22. 3. 2016 došlo k teroristickým útokům islamistů v Bruselu a už 24. 3. 2016 František islamistům umývá a líbá nohy. Jeho cílem je prosazení islamizace do Evropy, a tím likvidace křesťanství i evropské civilizace. Zradil Krista, vyhnal Ducha Pravdy a přijal ducha lži, ducha antikrista. „Syn zatracení (antikrist) se postaví na odpor a ‚povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha”. (2Tes 2,3-4)
  Tato slova se vztahují na pseudopapeže Františka, na něhož za hereze dopadla několikanásobná Boží anathema dle Gal 1,8-9, a dle dogmatické buly Pavla IV. je všechno, co jako heretik koná, neplatné. On sedí v chrámu Božím – v církvi – jako její hlava, ale ve své pýše se postavil proti všemu, co Bůh církvi dal a nařídil. On vnáší ducha antikrista do církve tím, že vytváří sebezničující jednotu mezi Kristovým učením a pohanskými bájemi, které uctívají démony. Nyní usiluje i o zničení evropské civilizace skrze islamizaci a spolupracuje se satanizací světových elit; to proto je v masmédiích zbožšťován, ne pronásledován. Všechna tato jeho činnost je znakem antikrista!


  Emauzy

  VIDEO>>>


  Jak nést svůj kříž

  Boží nepřítel útočí, aby zničil Boží dílo, křesťanství, aby okradl duše o Krista – Boží život a uvrhl je tak do věčné záhuby. Jeho útoky jsou zevnější i vnitřní a mají svůj význam. Je třeba v nich vidět kříž, který je nutno nést. Nesení tohoto kříže je Boží vůlí. Ale dřív než můžeme tento kříž nést, je třeba zapřít sama sebe. Ježíš nejprve požaduje: „Zapři sám sebe!“ a pak až dodává: „Vezmi svůj kříž“. Zapřít sebe, to je chudoba duchem, to je pokora.


  Veřejný dopis velvyslanci USA na Ukrajině (23.3.2016)

  Vážený pane velvyslanče,
  ve Lvově byl Vámi naprogramován a řízen gay pride s cílem demoralizace Lvova a ukrajinského národa. USA řídí a diktuje Ukrajincům vlastní sebevraždu nejen v otázce ekonomiky, ale hlavně v otázce likvidace křesťanství a morálních hodnot.
  Vážený pane velvyslanče, žádáme Vás, abyste se už nepokoušel o další prosazení gay pride v jakémkoli městě na Ukrajině. Doufáme, že je Vám jasné, že 99 % Ukrajinců si tuto zvrácenost, která ničí morální hodnoty, nepřeje a tento Váš import zvrácenosti radikálně odsuzuje!
  Doporučujeme Vám, abyste pro zločiny, které máte na svědomí, včas dobrovolně opustil Ukrajinu, protože pro všechny ukrajinské patrioty jste persona non grata.


  Druhá výzva RF k vystoupení z RE (19.3.2016)

  Vážený pane prezidente, vážení členové ruské vlády,
  Upozorňujeme na zločinný dokument Rady Evropy pod názvem „Strategie ochrany práv dětí (2016-2021)“. Jde o prosazování neofašistické ideologie NWO.
  Obsah dokumentu: bod 19 uvádí, že rodina je základním zřídlem násilí.
  Odpověď: To je cílevědomá lež. Zdravá rodina v Rusku i v Evropě vždy byla prostředím bezpečí a lásky, i když rodina žila v chudobě. Rada Evropy ve svém dokumentu nazývá nejtěžší zločiny proti dětem právem dítěte. Autoři by měli být odsouzeni jako zločinci proti lidskosti!
  Vyzýváme ruskou vládu, aby pranýřovala tuto satanskou ideologii NWO sledující genocidu lidstva, kterou dnes prosazuje i Rada Evropy ve své tzv. Strategii. Ať Ruská federace jako gesto protestu vystoupí z Rady Evropy. Tím se stane precedentem pro ostatní státy!


  Vzkříšený Kristus se ukázal své matce

  VIDEO>>>


  Chceme shromažďovat poklady v nebi

  Každé sebezapření, které spojujeme s Ježíšovým utrpením, každé umírání své vlastní vůli, kterou nám zkříží naši nejbližší či různé zevnější okolnosti či naše bezmocnost – toto neustálé zříkání se v maličkostech je vlastně získávání pokladu v nebi. To jsou hodnoty věčné, budované skrze praktickou víru postavenou na Božím slově a skrze vcházení do Boží přítomnosti. Zde platí Ježíšovo slovo: „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.“ (Mt 16,24)


  Zjevení andělů

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarchy Eliáše na slavnost Vzkříšení Páně

  Ráno anděl odvalil kámen od hrobu a řekl ženám: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.“ Pak se Ježíš ukázal Marii Magdaléně, ženám, apoštolu Petrovi, učedníkům, kteří šli do Emauz, apoštolům, kteří byli večer shromážděni ve večeřadle v Jeruzalémě, a později se Ježíš ukázal najednou až pěti stům bratří v Galileji.
  Nyní, kdy zpíváme „Kristus vstal z mrtvých“, prožíváme i to, že Kristus také přemohl smrt: „smrtí smrt přemohl“ a svým vzkříšením dokázal, že je skutečně pravý Bůh! Tak jako Bohorodička Panna Maria, která je naše Matka, se radovala ze vzkříšení svého Syna, tak i my se radujeme teď spolu s ní a prožíváme setkání s Ježíšem – jejím Synem. Prožíváme radost nad tím, že i my máme účast na Jeho vzkříšení, že i my jsme byli spolu s Ním vzkříšeni.
  Uvědom si a prožij, že Kristus je ten samý včera, dnes a navěky, že je zde přítomný: „Ježíši, Ty jsi skutečně zde, i když Tě nevidím fyzickýma očima. Ty, Ježíši, jsi vzkříšení a život. Ty jsi moje vzkříšení a můj život.


  Slovo života – Mt 6,19-21 (27. 3. – 10. 4. 2016)

  Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez, a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.


  Rozjímání nad Mt 6,19-21

  Ježíš nám jednoduchým způsobem ukazuje, že získávat poklady na zemi je velký nerozum. Říká, že mol a rez je ničí a zloději kradou. Navíc, hlavním zlodějem, který všechno ukradne, je smrt. A Ježíš říká: „Buďte připraveni, nevíte dne ani hodiny“.
  „Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez...“ To je příkaz: máme shromažďovat poklady v nebi. Poklady v nebi shromažďujeme dobrými skutky, bojem se zlem a lží, s hříchem, světem a ďáblem. Klíčovou věcí zde je Ježíšovo slovo: „Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce“. Kde je tvůj poklad? Pokud je tu na zemi, tak ho ztratíš, a pokud o věčný nedbáš, nezískáš ho. Co je tvým pokladem? Tím nejdražším Pokladem je Ježíš. On za tebe zemřel na kříži. On ti připravil věčnou slávu v nebi. Jaký je to pokoj vědět, že to, co si skladuješ v nebi, ti rez nezkazí ani žádný zloděj, dokonce ani smrt neukradne. Buďme moudří tak, jak nás k tomu vybízí Pán Ježíš.


  „Papež“ František duchovní terorista a antikrist (25.3.2016)

  Je terorismus fyzický a je terorismus duchovní. Větší vinu než ten, kdo páchá terorismus fyzicky, má ten, kdo masovému terorismu připravuje podmínky. A František to koná! Připravuje likvidaci křesťanství i evropské civilizace. Celý svět je otřesen zločiny islamistů v Paříži, v Kolíně a nyní v Bruselu, ale František islamizaci dále cynicky prosazuje. Tentokrát si posloužil gestem líbání nohou islamistům místo toho, aby na největší křesťanské svátky koncentroval pozornost na Krista a Jeho smírnou oběť na kříži.


  Sedm slov z kříže (rozjímání) – VII. slovo z kríža: “Otče (Abba), do Tvojich rúk porúčam svojho ducha!” (Lk 23,46)

  VIDEO>>>


  Nikdo se smrti nevyhne

  Jen ten žije moudře, kdo počítá se smrtí. Ne ten, kdo o ní sice ví, ale s ní nepočítá. Vždyť nevíme den ani hodinu, kdy nás Pán povolá na věčnost. Den za dnem utíká. Každá noc je symbolem smrti – člověk neví, jestli se probudí. Kolik lidí nečekaně umírá. Lidi, které jsme znali, měli rádi, už nejsou mezi námi, jsou na hřbitově. Můžeme pochybovat o všem, ale o smrti pochybovat nemůžeme. Nikdo se smrti nevyhne. Mě i tebe konkrétně čeká smrt a nevíme kdy. To je realita. Jestli přijde za 10, 30 anebo za 50 let, to není podstatné. Největší jistota je, že každý z nás zemřeme. A to je podstatné.


  Islamizace ČR a efektivní obrana (24.3.2016)

  Generál NATO F. Mičánek podal v souvislosti s teroristickými útoky v Bruselu krátké interview. Pověděl podstatnou pravdu: „Není otázkou, zda na nás teroristé zaútočí, nýbrž kdy udeří.“ Očekávalo by se, že bude následovat návrh efektivního řešení problému, to znamená požadavek zastavit umělou islámskou imigraci, která je potenciální nositelkou terorismu. Nic takového však nenásleduje. Nakonec se dozvídáme, že údajně nejnebezpečnějšími jsou prý tzv. domácí extrémisté – de facto organizátoři pokojných manifestací, kteří zákonnými prostředky brání národ před teroristickou hrozbou, dokud je čas. Díky Bohu a aktivitám těchto vlastenců není v Česku taková situace jako v Německu či v Belgii.


  Návrh k vystoupení RF z Rady Evropy (12.3.2016)

  Rada Evropy se svým prioritním programem tzv. lidských práv (de facto sexuálních deviací) podrobuje všechny členské státy zločineckému sebezničení. Zbavení Ruska hlasovacího práva na základě umělých sankcí je urážkou. Pro zločinný neofašistický program by si Rada Evropy zasloužila sankce ve formě zrušení Rady! Rusko by mělo založit Euroasijskou Radu a z Rady Evropy demonstrativně vystoupit. Systém NWO vede ideologickou a psychologickou válku, a dokončuje ji fyzickou autogenocidou. V tomto boji proti diktátorským, fašistickým metodám NWO demokratický systém neobstojí. Je jen otázkou času, kdy padne v oběť. Pokud má Rusko obstát, musí učinit radikální krok – zavést spravedlivou „diktaturu“, to znamená spravedlivě trestat zločiny, zločince a zrádce a chránit nevinné lidi. Musí zrušit v legislativě, v oblasti kultury, školství, masmédií, medicíny i v sociálních služeb všechny zákony a mechanismy, které skrytě prosazují programy a ideologii NWO. Toto je podmínka sine qua non! Rusko by proto mělo co nejdříve vystoupit z Rady Evropy!


  OTÁZKA CELIBÁTU – Odpověď Váchovi

  VIDEO>>>


  Kdo si plete Boha s Alláhem, nemůže být biskupem (23.3.2016)

  Holubovo heslo: „Kdo miluje, poznává Boha“ je ve spojení s jeho postoji výsměchem. Pokud má Holub stejného boha s islamisty, pak v praxi má jeho milování dost katastrofální následky, jak vidíme na rituálním řezání hlav loňského roku křesťanům v Egyptě, Etiopii, Libyi, na teroristickém útoku na ruské letadlo, na teroristickém útoku v Paříži a nyní na teroristických útocích v Bruselu, které si vyžádaly 14 mrtvých na letišti, 20 mrtvých v metru a 200 raněných.


  Z Getsemane na Golgotu (křížová cesta)

  VIDEO>>>


  Poslední večeře a Getsemany (rozjímání)

  VIDEO>>>


  Postní pastýřský list (21.3.2016)

  Spása má jednu podmínku: odpuštění. My nutně potřebujeme odpuštění svých vlastních hříchů a zla, které jsme způsobili, ať vědomě či nevědomě. Bůh z lásky k nám dal svého jednorozeného Syna, který zemřel za každého z nás na kříži, a svou krví smazal náš dlužní úpis. Bůh nám pro zásluhy Kristovy odpouští naše viny a pro oběť Kristovu je nám otevřeno věčné štěstí v nebi s anděly a svatými. Musíme ale odpustit našim bližním. Ježíš říká jasně: „Jestliže neodpustíte, ani vám Nebeský Otec neodpustí vaše proviny.“ A na druhé straně: „Jestliže odpustíte, i Nebeský Otec odpustí vám.“ Problém odpuštění je v tom, aby si člověk v pravdě uvědomil zlo, které působil, před sebou i před Bohem a poprosil Boha za odpuštění a zároveň odpustil všem, kteří ublížili jemu. Toto je pravé pokání.


  Výzva „papeži“ Františkovi k pokání za sebe i za Vatikán (20.3.2016)

  Byzantský katolický patriarchát v autoritě apoštolské a prorocké obrací konkrétně na Vás, „papeži“ Františku, který jste už na sebe za své hereze stáhl Boží anathemu: Čiňte pokání! Vyzvěte rovněž k pokání všechny představitele církve. Toto dnes po Vás i po celém vedení Vatikánu žádá Bůh!
  Využijte tuto – možná poslední – šanci k pokání, a přijmete tím Boží milosrdenství. Pak dáte příklad vatikánským dikasteriím, hierarchii i celé katolické církvi!


  Akce NWO – Rusko bez sirotků (19.3.2016)

  Vážený Pavle Alexejeviči,
  obracíme se na Vás, abyste se v rámci ochrany dětí Ruska postaral o zrušení pokrytecké akce pod názvem „Rusko bez sirotků“. Jistě se orientujete, že pod tímto pozitivním pojmem s velmi šlechetným ideálem se skrývá vytvoření mechanismu pro následný holocaust ruských dětí.
  Tato iniciativa jde z Ameriky a je jednou z metod k sebezničení ruského národa. Žádáme Vás, abyste v masmédiích radikálně odsoudil tuto akci a postaral se o její zastavení!


  Prakticky se smrtí nepočítáme

  Není nic důležitějšího v životě, než být stále připraven na smrt. Žádný kněz vás nespasí v hodině smrti, ale dokonalá lítost vás spasí. Ale když vy nevzbudíte dokonalou lítost a budete myslet na marnosti, anebo budou útočit na vás různé myšlenky, to ještě neznamená, že když kněz přišel, tedy vše je v pořádku. Nespoléhejte na kněze, ale na Boží milosrdenství a na to, že se naučíte vzbuzovat dokonalou lítost, tedy pravdivě si přiznat své hříchy a dát je Pánu Ježíši pod moc Jeho svaté krve. To je vaše pojišťovna. Na dokonalé lítosti závisí naše spása!


  Nebe je blízko!

  Je třeba, abychom pamatovali vážně na nebe, které nám Bůh připravil. Radostná naděje na něho musí zapálit moji horlivost.
  Zamysli se: Co jsem doposud vykonal pro nebe? Možná úplně málo nebo téměř nic. Při tom však, jak jsem se pachtil za pominutelnou odměnou, pozemskou slávou a vyznamenáním! Kolik tam jsem dal energie! Proto chci teď využít každou příležitost. Nic mi nesmí být těžké. Budu se držet Kristovy rady: „Shromažďujte si poklady v nebi.“ (Mt 6,20).


  Sedm slov z kříže (rozjímání) – VI. slovo z kříže: „Dokonáno jest!“ (J 19,30)

  VIDEO>>>


  Buďte připraveni!

  Ježíš říká: „Buďte připraveni, neboť nevíte dne ani hodiny, kdy Syn člověka přijde.“ V tom je největší moudrost, připravovat se na smrt. Nevíme přece, jestli nepřijde nějaké neštěstí – můžeme dostat rakovinu, nebo můžeme mít autonehodu a budeme na věčnosti. Nevíme dne ani hodiny. Nevíme, kdy se setkáme s Pánem tváří v tvář. Máme s tím však počítat. Víme, že to přijde. Nesmíme otálet s obrácením. Máme začít už dnes, jak říká Boží slovo: „Dnes, uslyšíte-li Jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!“ Čekat na pokání v hodinu smrti je šílenství. Ano, jsou takoví, kteří se obrátili v hodinu smrti, ale to je výjimka. Spoléhat na to je RISK! Přijít o věčný život je něco hrozného!


  Spoj svou bolest s Mou bolestí

  V utrpení máme stát ve víře, nereptat, ale naopak, děkovat a chválit Pána, upínat svůj pohled na trpícího Ježíše a spojovat bolesti, opuštěnost, vyprahlost, nejrůznější negativní pocity, které je těžké vyjmenovávat s bolestmi Pána Ježíše. Toto jsou nejlepší dary, které Bůh na nás dopouští, abychom se dostali ze zajetí klamu, marnosti, lživosti světa a starého člověka a vcházeli tak do světla Boží pravdy.


  Cesta lásky a poslušnosti

  Cesta očišťování je cestou lásky. A Boží slovo říká: „láska vyhání strach“ (1J 4,18). A dále: „Láska je trpělivá… láska nezávidí… není domýšlivá…“ (1Kor 13,4n) Největším vzorem lásky je nám sám Pán Ježíš. Jak se projevovala u Něho láska k Bohu Otci a k lidem? Vůči Otci byl poslušný ve všem. Byl poslušný až k smrti: „Otče ne má, ale tvá vůle se staň.“ A z lásky k Otci a k našim nesmrtelným duším přijal nejkrutější smrt.


  Slovo života – Mt 6,14-15 (13. 3. – 27. 3. 2016)

  „Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš Nebeský Otec. Jestli však neodpustíte lidem, ani váš Otec neodpustí vám vaše přestoupení.“


  Rozjímání nad Mt 6,14-15

  Ježíš v modlitbě „Otče náš“ zdůrazňuje sedm proseb, kterými máme prosit Nebeského Otce. Jedna z nich je prosba o odpuštění: „A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“. A právě k této prosbě dává komentář. Tedy zdůrazňuje, že musíme v denním životě realizovat odpouštění bližním. Je třeba vědět, že Bůh je milosrdný, odpouští všechny hříchy, když Ho prosíme. Ale je zde jedna podmínka: i my musíme odpouštět těm, kteří nám ublížili. Základní věcí, aby se pro nás odpouštět druhým stalo samozřejmostí, je, že se stavíme do pravdy o sobě. To znamená, že si sebekriticky přiznáváme své viny, kterých jsme se dopustili vůči Bohu.


  Sedm slov z kříže (rozjímání) – V. slovo z kříže: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“ (Мk 15,34)

  VIDEO>>>


  Můžeme-li trpět pro jméno Ježíšovo, máme se radovat

  V duchovním boji máme očekávat, že Ježíš bude bojovat za nás, a my se budeme dívat! Proto očekávejme na Jeho pomoc, ale s velikou vírou a láskou k Němu. Příčinou hlavní nenávisti k nám je sám Ježíš. On je nenáviděn duchem světa i duchem ďábelským.
  To, co se teď děje, se dá vyjádřit, že je to jako poslední doba, kdy tento vrah lidského rodu bude moci masově obelhávat, zabíjet a ničit. Samozřejmě, že tento pohled je jen jednostranný; druhá strana je Boží pohled: On ty, kteří se Mu cele dají, ochrání, i když z mnohých se stanou duševní či fyzičtí mučedníci. Toto však je zcela normální. Přece jde o věčnost! Můžeme-li trpět pro jméno Ježíšovo, máme se radovat. Není jiná pravdivá cesta než jít za Ježíšem. Je třeba zapřít své já, vzít kříž a následovat Ježíše (viz. Mt 16,24). On nám dá potom za věrnost Jemu věčnou odměnu.


  Pokrytectví papeže Františka (9.3.2016)

  V neděli 6. 3. 2016 se papež František zmínil o teroristickém útoku v Jemenu, při němž zahynuly kromě jiných obětí i 4 řeholnice. Zároveň tento moment využil k agitaci, aby Evropa tím více přijímala tzv. „uprchlíky“.
  Citace: „Modlím se za ně i za další lidi, kteří byli při tomto útoku zabiti...“
  Odpověď: František byl povinen se radikálně postavit proti zločineckému systému plodícímu islamizaci Evropy. Místo toho teroristický útok manipulačně využívá k její propagaci. Jeho modlitba je proto modlitbou pokrytce.
  Citace: Schválil iniciativu „humanitárních koridorů“ pro imigranty.
  Odpověď: Prosazování těchto tzv. humanitárních koridorů papežem Františkem je manévr a další zločin.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na dobu postní

  V době svatého postu nám Bůh dává čas 40 dní, abychom se zastavili a uvažovali o utrpení Kristově. Modlitba rozjímání sedmi slov Kristových na kříži, která pronesl, když tři hodiny umíral na Golgotě, nás disponuje k tomu, abychom se otevřeli Boží lásce, která se nám vydala až do krajnosti.
  Musíme zastavit se a podívat se na svůj život z pohledu věčnosti: Kdybych teď zemřel, kde bude moje duše? Musím mít „svatý egoismus“: „Musím se postarat o svou duši!“ Až budu stát před Božím soudem, nepomohou mi žádné výmluvy, budu muset skládat účty za svůj život. Je třeba se zastavit, najít si čas. A právě v době svatého postu nás k tomu církev vybízí.
  Smyslem postu není držet hladovku či tzv. štíhlá linie, smyslem postu je posílit vůli, aby člověk dokázal zachovávat zdravé životní principy. Co se týče postu od jídla, je to určitý zevnější „trénink“. Jde o kázeň v jídle, ale pak se máme naučit i kázni v myšlenkách. Těžší je se pokořit, přiznat si chybu, umět se omluvit; člověk by se raději týden postil, než by řekl: „Odpusť, udělal jsem chybu.“
  Máme se naučit praktikovat normální principy evangelia, jednoduché zásady, které jsou zdravé, přirozené a zároveň Boží. To je následování Krista.
  V duchovním boji za spásu duší jsou důležité dvě věci: půst a naše vzájemné vztahy, tedy vnitřní jednota. Potom modlitba spravedlivého proniká nebesa, a jsou-li dva nebo tři sjednoceni, Kristus je uprostřed a je to On, kdo se modlí. Vše je pak už Jeho záležitost.


  Sedm slov z kříže (rozjímání) – ІV. slovo z kříže: „Žízním!“ (J 19,28)

  VIDEO>>>


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /část 10/ (15.2.2016)

  Likvidační dokumenty ze Štrasburku – VI

  Arcibiskup Hilarion jedná ve Štrasburku, za zády pravoslavných křesťanů, o elektronické identifikaci nejen občanů EU, ale i RF. Jako delegát patriarchy Kirilla vystupuje biskup Hilarion v jeho autoritě patriarchy. Zodpovědnost za všechno, co koná, dopadá na patriarchu Kirilla. Jde o gesta, která lze kvalifikovat nejen jako zradu církve, ale i jako vlastizradu Ruska.
  Arcibiskup Hilarion podepisuje přechod pravoslavné církve na antikristovské pseudonáboženství New Age. Podřizuje církev zahraničnímu a navíc protikřesťanskému orgánu. To je sebevražda – suicidium!
  Zavedení Nového věku je totální likvidace křesťanství. Tím bohem, ke kterému se za to modlí, je satan – Creator, kterého uctívají zednáři – ilumináti. A tím jedním člověkem, který se má zjevit na svět, je antikrist! Všechny reformy, které konají apostati Kirill, Bartoloměj a František, jsou přípravou na vystoupení antikrista!


  Odpověď na papežův proslov z 3.3.2016 (8.3.2016)

  Citace: „Evropa zažila v dějinách už tolik invazí! Vždy však dokázala překonat samu sebe a jít dál, díky čemuž se obohatila výměnou mezi kulturami.“
  Odpověď: Papež mluví jak snílek, anebo cílevědomě lže. Kdyby se v minulosti Evropané nebránili proti muslimským invazím spojeným s jejich antikulturou, pak by celá Evropa byla už dávno pod půlměsícem, podobně, jako je pod půlměsícem Konstantinopol a území Turecka. Tam byli první křesťanské obce Efez, Smyrna, Pergamon, Sardy, Laodicea (srov. Apokalypsa 1,11). Apoštol Pavel i Jan a jiní apoštolé zde zakládali křesťanské obce. Zde žil a působil sv. Basil Veliký i kapadočtí Otcové i sv. Jan Zlatoústý. Konstantinopol byl hlavním centrem křesťanské Byzantské říše, a to až do roku 1453, kdy přišla krvavá muslimská invaze. Dnes je tam 0,1% křesťanů a ani ti nemohou vyznávat svou víru a kulturu.


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /část 9/ (15.2.2016)

  Likvidační dokumenty ze Štrasburku – V

  Je jeden z největších hříchů směšovat uctívání Boha s uctíváním démonů. A to má být novým programem pravoslavných církví. Znamená praktickou likvidaci křesťanství. Hudba při tzv. multináboženských bohoslužbách není uctíváním Boha, ale ďábla.
  Provádět nekřesťanské koncerty je znesvěcením křesťanského chrámu. Nejde o oslavu Boha, ale naopak o Jeho urážku.
  New Age je náboženstvím antikrista a dát k němu souhlas znamená pro křesťanské církve veřejně zapřít Krista a vejít pod Boží prokletí – anathemu. Na každého, kdo podepsal štrasburské Memorandum, dopadla Boží anathema, a to především na ty, kteří nesou zodpovědnost za podpis svých delegátů, to je patriarcha Kirill a patriarcha Bartoloměj.
  Totální likvidace pravoslavné církve a vůbec křesťanství, naprogramovaná ve štrasburském Memorandu, má být ratifikována na 8. Všepravoslavném koncilu. Má tím být zahájen proces vnitřního odpadu, dechristianizace a satanizace církve i pravoslavných národů.


  Církevní restituce /Otevřený dopis pro ČBK/ (7.3.2016)

  Navrhujeme jako gesto pravdivého pokání, které může napravit špatnou reputaci katolické církve, aby ČBK dobrovolně vrátila restituce a pak konala další kroky veřejného pokání. Upozorňujeme, že současná hierarchie ČBK ztratila kvůli herezím pravověrnou kontinuitu s katolickou církví minulosti, proto nemá žádné právo žádat to, co patřilo pravověrné katolické církvi. V tomto stavu ČBK krade majetky, které jí nepatří! Jak si to zodpoví před Božím soudem?


  Pokrytecké milosrdenství papeže Františka (5.3.2016)

  Při generální audienci 2. 3. 2016 František pronesl projev o Božím milosrdenství. Na jedné straně mluví o hlubokých pravdách týkajících se Božího milosrdenství a pokání, na druhé straně tak – jako při každé příležitosti – vyzývá k islamizaci Evropy takzvanými uprchlíky. Prý když katolíci budou přijímat islamisty do svých farností, klášterů a poutních míst, Bůh odpustí i ty nejtěžší hříchy: „i kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělají jako sníh, budou bílé jako vlna, a lidé budou požívat dobrých darů země a žít v míru“ (Iz 1,18). Zneužívat výrok Písma k podpoře islamizace je manipulace a hřích proti Duchu svatému. Navíc, v praxi už vidíme, jak islamisté požívají dobrých darů země a páchají jeden kriminální čin za druhým. O tom ale František nikdy nemluví. Je jen hlásnou troubou architektů NWO a prosazuje jejich program. Zločiny Františka jsou těžší, než zločiny Nerona či Hitlera. „Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Vatikán i s Františkem nezná“. (Iz 1,2-3).


  SYSTÉM MANIPULACE V ZÁKONODÁRSTVÍ EU (15.2.2016)

  Právní sekce Byzantského patriarchátu vypracovala pro prosté lidi ale i právníky a politiky objasnění, na jakém principu pracují současné změny zákonodárství, které prosazuje EU, RE, USA. Jedním z hlavních rysů právního státu je stabilní legislativa, která zůstává stejnou bez ohledu na to, která politická strana je v dané době v zemi dominantní. Dnes však systém Nového světového řádu potřebuje změnit kurs státu, jeho ideologii i myšlení lidí. Takže v první řadě potřebuje změnit zákonodárství. Nicméně zločinný systém je vybudovaný na podvodu, který spočívá v tom, že ze zákona se udělá nesrozumitelný text, v němž se člověk nemůže zorientovat.


  Látalova bílá horečka zplodila film proti panu prezidentovi (5.3.2016)

  Celý týden od 7.-13. 3. 2016 bude probíhat štvavá psychologická kampaň proti českému prezidentovi. Budou ji rozdouvat i masmédia.
  1. Kdo je za očerňováním pana prezidenta?
  Ten, komu pan prezident nejde na ruku, a proto je mu trnem v oku. Kdo to je? Ti, kteří usilují o totální podmanění, morální devastaci a fyzickou redukci evropských národů. Nyní se zaměřili na Česko, které chce vystoupit z žaláře národů, kterým je EU. 2. Jakou mají metodu?
  Podlou! Americké technologie používají masmédia a zrádce národa, a sami stojí v pozadí s měšcem jidášských peněz (např. Ukrajina, Libye, Sýrie, Egypt...). Prezident, který jim nevyhovuje, musí být odstraněn. 5. Co dělat?
  Protiakci! Vypískat Látalovy slátaniny!
  Heslo: Prezident za národ, národ za prezidenta! Jeden za všechny, všichni za jednoho!


  Vyhlášení anathemy – Božího prokletí na biskupy Moldávie (29.2.2016)

  V Moldávii vystoupily dva monastýry a 12 kněží na obhajobu pravoslavné víry, evangelia a svaté Tradice. Podobně jako oni, by dnes proti arciheretikovi patriarchu Kirillovi vystoupil i svatý Basil, svatý Atanáš a jiní obhájci pravověrnosti.
  Synod biskupů Moldávie byl postaven před rozhodnutí: Buď bude chránit bezbranné ovce, které se na moldavské biskupy jako na pastýře obrátily, anebo se ukáže jako skupina zrádců Krista i církve, která se podřídila antikristovskému systému, prosazovanému do pravoslavné církve arciheretikem Kirillem.
  Sedm biskupů Moldávie zradilo Krista, církev i svůj národ a pokrytecky odsoudilo obránce pravověrnosti.


  Globalizační iniciativa muftího Krganova (26.2.2016)

  Co je dnes IR dialog? Je to psychologická a ideologická zbraň k likvidaci křesťanství a k prosazení multikulturalismu NWO. Je to globalizační prostředek ke zničení národní identity i křesťanských kořenů.
  Muftí správně nazývá IR dialog „měkkou sílou“, protože jde o psychologickou zbraň, která vede k ztrátě pravoslavné identity a zároveň ohrožuje bezpečnost státu!
  Kirill ani František Bergoglio nejsou služebníci Krista, ale manažeři NWO a předchůdci antikrista! Vedou národy i lidstvo do časného i věčného sebezničení. A tento program NWO dnes prosazuje v RF i muftí a politik Albir Krganov.


  Papež František antikoncepcí proti viru zika (29.2.2016)

  Začátkem tohoto roku WHO vyvolala mediální hysterii kvůli tzv. ohrožení virem zika. K této hysterii se připojil i papež František.
  Papež František tuto mediální hysterii využil k schválení antikoncepce. Zároveň se dušuje, že v žádném případě potrat neschvaluje, „protože to je zločin“. Dá se očekávat, že brzy neočekávaně vypukne nějaká další viróza a František z takzvaně oprávněných důvodů tentokrát schválí už i potraty.


  Slouží papež Kristu, anebo Alláhovi? (29.2.2016)

  Alláh si žádá krev a uřezané hlavy Kristových učedníků. František usiluje o to, aby tato praxe byla v Evropě co nejdřív.
  V neděli 28. 2. 2016 František znovu vybídl Evropu k takzvaně čestnému rozdělení si „uprchlíků“. Loňského roku muslimové v Egyptě rituálně odřezali hlavy 21 křesťanům a provokativně to nafilmovali. František k tomu mlčí, tedy to schvaluje. V témže roce muslimové stejným způsobem uřezali hlavy 30 etiopským křesťanům a podobným způsobem vraždili křesťany i v Libyi. František notoricky mlčí. Loňský rok bylo výročí 100 let od genocidy 1,5 milionu křesťanů v Arménii. František k tomuto holocaustu mlčí. Dnes probíhá programovaná islamizace Evropy, spojená s teroristickými útoky a kriminalitou všeho druhu, ale papež už nemlčí.
  Notoricky mantruje jedno a totéž: Přijímejte muslimské „imigranty“ do Evropy – a to do každé farnosti, do každého kláštera a na každé poutní místo!


  Odpověď biskupu Tichonovi ohledně setkání patriarchy s papežem (27.2.2016)

  Vladyka Tichon zamlčel skutečnou podstatu problému, týkající se setkání patriarchy Kirilla s papežem. Toto setkání bylo plně v linii globalizační politiky NWO. Ekumenismus dnes znamená jednotu s panherezemi, které prosazuje apostatický Vatikán!
  Správnou reakcí na setkání Kirilla s Františkem je postoj dvou moldavských klášterů a dvanácti kněží. Hned po setkání odvážně vyšli z podřízenosti Kirillově herezi.
  Tichon ospravedlňuje společnou deklaraci, ale přitom zamlčuje její podstatný bod. Deklarace uvádí, že internáboženský dialog je bezpodmínečně nutný. To je důkazem, že se Kirill s Františkem sjednocují v apostazi s panherezemi.
  Tichon zradil Krista i pravověrné učení, ukázal se jako zjevný heretik a falešný prorok. Sám na sebe stáhl Boží anathemu – prokletí (Gal 1,8-9).


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /část 8/ (14.2.2016)

  Likvidační dokumenty ze Štrasburku – IV

  V Jeruzalémě náš Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži a vstal z mrtvých. Tato místa jsou posvátná pro všechny křesťany. V současné době si tam chce postavit svůj trůn antikrist.
  Religionistika je dnes největším propagátorem pohanství v rámci středního i vyššího vzdělávání. Křesťanství má povinnost hlásat Kristovo evangelium pravdy a spásy lidem, a ne prosazovat učení, které křesťanství ničí. Bohužel, tento model sebelikvidace začal už v katolické církvi fungovat, a to po II. vatikánském koncilu. Dnes v osobě papeže Františka přináší zjevné ovoce morální i věroučné sebevraždy. A o to právě usiluje Štrasburk ve spojení se zrádnými hierarchy pravoslavné církve, kteří tento program sebezničení už sami podepsali.
  Svoje struktury dát k systematické formaci a výuce pohanství je církevní zrada. Jsou to zločiny proti křesťanství. Katolická církev je začala realizovat už po II. vatikánském koncilu.


  Slovo života – Mt 6,6 (28. 2. – 13. 3. 2016)

  „Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“


  Rozjímání nad Mt 6,6

  Ježíš dává konkrétní návod k modlitbě. Jako první, co radí dělat, je: „vejdi“, tedy neříká: „zůstaň venku“. Na otázku kam vejít, říká: „do svého pokojíku“. Pokojík je dvojí – fyzický a duchovní. Duchovním pokojíkem je naše nitro. Zavíráme za sebou dveře našich smyslů, které ještě prožívají každodenní zážitky, a pak jsme schopni se koncentrovat, v podstatě soustředit se na uvědomění si Boží přítomnosti. Bůh je zde, otvírám Mu a zároveň v mém vnitřním pokojíku, ve skrytosti, jak říká Ježíš, Otec slyší. Proto je třeba se modlit zde, navázat kontakt s Bohem. Prvním krokem modlitby je úkon kajícnosti. Přiznat si před Bohem své chyby a hříchy, svévolnosti, prázdná slova, zlé myšlenky atd.


  Sedm slov z kříže – ІІI. slovo z kříže: „Hle, tvá matka!“ (J 19,26)

  VIDEO>>>


  Ježíš nám zasloužil nebe vlastní krví

  Božský Spasitel nám zasloužil nebe vlastní krví. Nepotřeboval ho vykoupit pro sebe, ale On obětoval svůj život i svou krev za nás, aby nám otevřel věčné štěstí v nebi. On všechna svá práva a nároky přenechal nám, svým nejmenším bratřím. Pro zásluhy Ježíše Krista, pro Jeho utrpení a smrt smím říct: Nebe patří mně.


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /část 7/ (14.2.2016)

  Likvidační dokumenty ze Štrasburku – III

  Jak si může dovolit Štrasburk projektovat satanizaci Athosu? Jak to, že ji schvalují zástupci patriarchů Kirilla a Bartoloměje?! Svatá hora Athos je pro pravoslavné křesťany duchovním centrem s daleko větší autoritou, než byl pro katolíky Vatikán. Vatikán je pouze úřednickou náboženskou organizací, kdežto Athos je duchovní bašta modlících se a Krista následujících mnichů. A to je velký rozdíl. Navíc Vatikán nyní, po zradě víry a přijetí synkretismu s pohanstvím, má už opačný duchovní potenciál (antikristovský).
  Navrhovat duchovní, morální i fyzickou likvidaci Svaté hory je urážkou, výsměchem a totální degradací křesťanství. To je násilná likvidace křesťanské svatyně a duchovního centra pravoslavné církve. Jde o nový náboženský směr New age, který likviduje křesťanství v kořenu a je bezpečnou cestou do pekla.
  Byzantský katolický patriarchát se tímto obrací na ruskou vládu a prezidenta, aby v žádném případě nedovolili tento zločin znesvěcení a satanizace Svaté hory Athos – svatyně pravoslaví.


  Co je podstatou čisté lásky k Bohu

  Podstata čisté lásky k Bohu je ochota nic nevlastnit ani vůlí ani city a k tomu, co člověk má, ať je to vnitřní či vnější vlastnictví, se má chovat jako správce, ne jako vlastník. To je v podstatě chudoba duchem. Duch je chudý, svobodný pro Boha, není spoutaný tělesností či duševnem: žárlivostmi, vlastněním lidí, vlastněním svých zraněností, atd. Toto bohatství je třeba dát Pánu Ježíši, ne pouze jedenkrát, ale stále znovu a znovu. Totiž my se stále na něco lepíme, něco si přivlastňujeme, proto to máme stále dávat skrze Pannu Marii. Jedná se vlastně o očistu naší duše, která jde pomalu. Činí ji Bůh, ale je k tomu třeba i naše „Ano“.


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /část 6/ (14.2.2016)

  Likvidační dokumenty ze Štrasburku – II

  Na 19. června 2016 je plánován Všepravoslavný koncil. Koncil patří do plánu nadnárodních globalizátorů a je jimi použit k likvidaci pravoslavné víry v Řecku i k likvidaci duchovního centra pravoslaví, Svaté hory Athos.
  Koncil je rovněž nástrojem globalizace Ruska skrze zrádnou církevní hierarchii (patriarcha-apostata Kirill, arcib. Hilarion...).
  Při setkání na Kubě 12. 2. 2016 byla podepsaná společná deklarace papeže a moskevského patriarchy. Jeden její bod vytýčil bezpodmínečnou nutnost internáboženského dialogu. Toto je zrada Krista a pravoslavné církve! Je to další argument potvrzující několikanásobnou anathemu, která spočívá na pseudopapeži Františkovi i na patriarchu Kirillovi. Ovocem internáboženského dialogu nikdy nebyl mír, ale ztráta křesťanské identity a invaze pohanství na křesťanská území.


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /část 5/ (13.2.2016)

  Likvidační dokumenty ze Štrasburku – I

  Ve Štrasburku bylo 25.-29. června 2014 podepsáno „Memorandum“, které vstupuje v platnost 1. května 2016 a zahrnuje program vytýčený do 16. srpna 2020. Ve světle tohoto dokumentu se stávají jasnými změny ve sféře duchovního vzdělávání a rovněž příčiny rychlého svolání 8. Všepravoslavného Koncilu ve svátek Seslání Ducha Svatého (19. 6. 2016). Cíl tohoto koncilu, jak je vidět, je jeden: zničit pravoslavnou církev a demoralizovat národ.
  Každý biskup je povinen se jasně postavit proti sebevražednému Koncilu a pokud zůstane lhostejný, ponese zodpovědnost za zločinný mechanismus, který přináší peklo na zemi i po smrti. Celá pravoslavná církev by měla vyvinout maximální úsilí, aby zločinný Koncil nebyl realizován.


  Výzva českým a zvláště plzeňským katolíkům (22.2.2016)

  Postavit duchovního zločince do čela diecéze jeplánovaná duchovní vražda, především plzeňských katolíků, ale i zločin proti celému českému národu! Takový člověk, jako je pan Hlub, který je slepý, hluchý a navíc mu nejprimitivnější věci nedochází, nemůže zastávat vysokou funkci katolického biskupa! Nevidí, co se kolem něho děje, neslyší věcné argumenty prezidenta ČR, který představuje postoje drtivé většiny národa, a nedochází mu ani po teroristickém útoku v Paříži a zvěrstvech v Kolíně a jiných městech, co to znamená islamizace – ta „obrovská pestrost a hloubka“ v praxi!
  Biskup, který na něho vloží ruce, se dopouští zločinu proti Kristu, církvi a národu a dopadne na něj Boží prokletí!


  Výzva pro pravoslavnou církev Ruska, Ukrajiny a Moldávie (20. 2. 2016)

  Patriarcha Kirill zradil Krista i církev! On svolává anathemou, která na něm spočívá, prokletí na církev i národ! Na základě apoštolské a prorocké autority vyzýváme Posvátný synod, ať nejpozději do 29. 2. 2016 odvolá apostatu Kirilla z úřadu. Pokud tak neučiní, ať od 1. 3. 2016 biskupové na Ukrajině vyhlásí svůj vlastní patriarchát. Totéž ať učiní i biskupové Moldávie.
  Bůh to chce!


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /4. část/ (12.2.2016)

  Světová rada církví je nástrojem zednářské politiky globalizace NWO a je jimi řízena a kontrolována. Je lží a manipulací tvrdit, že jednota, k níž směřuje Světová rada „církví“, je plodem jednoty ve víře. Je třeba, aby ruská pravoslavná církev i ostatní pravoslavné církve co nejdříve z tohoto globalizačního orgánu NWO vystoupily. Navíc CRC by měla být v Rusku státně zakázána jako diverzní složka ohrožující bezpečnost státu. Osmý Všepravoslavný koncil usiluje o dosažení jednoty se současnou katolickou církví, a tím otevírá dveře pravoslavné církve herezím a vnitřnímu sebezničení.
  Vybízíme všechny biskupy, mnichy, kněze, věřící, aby se v této polovině roku 2016 denně sjednocovali v modlitbě za odvolání heretického patriarcha Kirilla i za zrušení suicidního heretického koncilu. Ať se věřící modlí doma v čase od 20-21:00. Bůh pro modlitbu víry a pravdivé pokání dá světlo a sílu pravoslavné církvi i duchovní vzkříšení ruskému národu!


  Sedm slov z kříže – ІІ. slovo z kříže: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lk 23,43)

  VIDEO>>>


  Slovo o celníku a farizeji

  Ježíš řekl farizeům toto podobenství, protože se považovali za vzor svatosti. Modlitba, kterou se modlil farizej: „Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník“, není špatná modlitba. On děkuje Bohu za to, že není jako jiní lidé – lakomci, nespravedlivý, smilníci, nebo jako tento celník. Ta modlitba sama o sobě je dobrá, ale jde o úmysl, který tím sledoval – svou slávu, být lepší než druzí. I my to děláme. To působí dědičný hřích, který je v nás – infekce ďábla, a ďábel je duch pýchy, který sebe činí bohem.
  Celník, který vydíral lidi, byl veřejným hříšníkem, ale činil pokání a Bůh mu odpustil hříchy. Ježíš nám dává tohoto člověka za vzor! Proč? Protože on byl ve svém srdci upřímný, viděl své hříchy, věděl, jak se na něho lidé dívají a přiznal si to: „Bože, buď milostiv mně hříšnému!“ Uvědomuje si svůj hřích, a to je vlastně nejpodstatnější. Nejhlavnější věc v celém našem životě, kterou každý z nás potřebujeme, je pokání. Uvědomit si svůj hřích.


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /3. část/ (12.2.2016)

  Vatikán je kvůli herezím a synkretismu v hluboké apostazi. Termíny „teologický dialog“ a „obnovení jednoty křesťanů“ jsou manipulací, protože dnes jde o dialog s heretiky a jednotu s apostazí, a ne s pravověrnými křesťany. Vatikán se de facto stal sektou, protože se odsekl od pravověrného učení!
  Vatikán svou apostazí uvedl do celosvětové krize celé křesťanství. Vést dialog s heretikem, jak říká sv. Basil, je totéž jako komunikovat s infikovaným člověkem; dřív nebo později se nákaza přenese.
  Každý biskup, každý mnich, každý kněz, každý věřící musí v tomto historickém čase, kdy už je určen termín duchovní sebevraždy pravoslavné církve, udělat maximum, aby heretický patriarcha Kirill, který už nezákonně okupuje církevní úřad, byl odvolán a zároveň nedovolit, aby byl sebevražedný Koncil uskutečněn.


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /2.část/ (12.2.2016)

  Sněm plánovaný na 19. 6. 2016 je skutečnou sebevraždou – suicidiem pravoslavné církve. Jediným východiskem je odvolání patriarchy Kirilla, od něhož už pro jeho hereze odstoupila Boží milost. Moskevský patriarchát pak musí nejen bojkotovat, ale i udělat vše pro zrušení heretického Koncilu. To je dnes jeho hlavní zodpovědnost před Bohem, před církví i před ruským národem!


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /1.část/ (12.2.2016)

  Osmým Všepravoslavným koncilem, na svátek Ducha svatého 19. 6. 2016, má být zahájen proces vyhnání Ducha svatého z pravoslavné církve. De facto má jít o pozvolnou duchovní sebevraždu – suicidium. Hlavním iniciátorem Koncilu je patriarcha-apostata Bartoloměj a patriarcha-apostata Kirill. Na obou spočívá Boží anathema – prokletí dle Gal 1,8-9. Takzvaným „teologickým dialogem“ s apostatickým Vatikánem chtějí skrytě vnést ducha New Age do celé pravoslavné církve.
  8. Všepravoslavný Sobor je z hlediska národní bezpečnosti pro ruský národ ohrožením. Jde o ideologickou diverzi NWO do pravoslavné církve a skrze ni do ruského národa. Proto se každý pravověrný biskup a mnich, ale zároveň i politik, musí radikálně postavit proti tomuto sebevražednému programu. Globalizační politika NWO, které patriarcha Kirill slouží, podobně jako i ukrajinský kard. Huzar, má za cíl svržení vlády podobně, jako tomu bylo na Ukrajině. Patriarcha Kirill proto jako apostata a vlastizrádce musí být zbaven církevní funkce!


  Kdy mluvit a kdy mlčet

  Nestačí, aby člověk ústy mlčel, ale zůstával v negativním myšlení. Naše ústa mají mlčet, když přichází marné myšlenky, ale naše mysl má být v Božím slově. My mluvíme tváří i gestem, a proto máme zůstávat v Božím slově, aby pak, když jsme ve společenství, Kristus byl uprostřed nás. Na druhé straně je třeba mluvit, ale k povzbuzování, k napravování, k poučování (1Kor 14,3). Máme si dávat pozor, aby nevhodné mlčení nezneužil nepřítel k různým podezíráním a domněnkám.


  Setkání papeže Františka s patriarchou Kirillem /otevřený list ruskému národu/ (13.2.2016)

  Dne 12. 2. 2016 se na letišti v Havaně na Kubě setkal papež František s moskevským patriarchou Kirillem. Spolu se objímali na znak jednoty a podepsali společnou deklaraci. Všechna proamerická masmédia vyvolala celosvětovou euforii. Udělala Kirillovi celosvětový image jako mírotvorci, který usiluje o sjednocení Východu se Západem v náboženské i politické sféře. Toto je podvod a manipulace! Ve skutečnosti Kirill je pod Boží anathemou, protože prosazuje hereze, které ničí církev. Nejde mu o mír, ale je nástrojem americké globalizační politiky proti Rusku. Proto taková euforie amerických masmédií z gesta svého tajného agenta!
  Ruská pravoslavná církev je v této historické chvíli povinna podpořit křesťanský ruský stát i jeho prezidenta a nedovolit globalizační invazi NWO skrze zrádné hierarchy a politiky!


  Výzva pravoslavným biskupům Ruska (13.2.2016)

  Vážení biskupové Ruska,
  nastala mimořádná situace. Setkání v Havaně ukázalo, že patriarcha Kirill zradil nejen pravoslavnou církev, ale dokonce i ruský národ. Jeho gesto jednoty s apostatickým papežem Františkem dokázalo, že Kirill je ideologický pracovník NWO, který usiluje o globalizaci církve do New Age a o globalizaci ruského národa pod vládu světových zednářů.
  Hned americká vláda vystoupila s nekompromisní hrozbou ruskému prezidentovi, že musí přestat bojovat proti terorismu, jinak prý bude 3. světová válka! Jde o celosvětovou manipulaci proti Rusku, a to je zločin! Kirill tak svým setkáním ohrozil nejen současnou pravoslavnou církev, ale i ruský stát.


  Slovo života – Mt 6,3 (14. 02. – 28. 02. 2016)

  „Když prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice.“


  Rozjímání nad Mt 6,3

  Toto slovo, které nám Pán Ježíš dává, není pro diskuzi, je pro realizování a má svůj hluboký význam. Je spojeno s dvojí obětí: jednak se člověk zříká svého určitého vlastnictví ve prospěch druhých, a jednak, pokud to činí skrytě, obětuje navíc i lidské uznání a pochvalu. Ježíš vysvětluje, že to je proto: „aby tvé dobrodiní zůstalo skryto a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí“ – nejen lidskou odměnou, ale Boží, věčnou. Zde platí: ztrácíme, abychom získali. Ztrácíme hmotné, abychom získali nehmotné. Obětujeme časné, abychom získali věčné. Pamatuj: Tvůj Otec ví, co je ve skrytosti, a Ježíš ti připomíná: „On odplatí!“


  Chodit v pravdě před Bohem

  VIDEO>>>


  Sedm slov z kříže (rozjímání) – І. slovo z kříže: “ Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!” (Lk 23,34)

  VIDEO>>>


  Anulování ratifikace Istanbulské smlouvy (12.2.2016)

  Vážený pane premiére, vážení členové české vlády,
  Byzantský katolický patriarchát tímto podává otevřený protest proti ratifikaci Istanbulské smlouvy Rady Evropy. Pod pozitivními pojmy zavádí sebevražedný systém s cílem duchovní, morální a nakonec i fyzické genocidy českého národa.
  V zájmu českých občanů vás důrazně žádáme o anulování ratifikace této autogenocidní smlouvy.


  Výzva českým biskupům k otázce gender ideologie (12.2.2016)

  Vážený otče biskupe,
  obrací se na Tebe Byzantský katolický patriarchát v záležitosti tzv. gender ideologie. „České děti budou ve školách vyučovány gender ideologii. Půdu k tomu připravilo přijetí tzv. Istanbulské smlouvy – Smlouva Rady Evropy o předcházení násilí na ženách a domácímu násilí a o boji proti němu. O její ratifikaci tyto dny rozhodla česká vláda pod vedením premiéra Sobotky. V dokumentu se uvádí, že jde o odstranění tzv. domácího násilí; proto je třeba vědět, že gender je nerozlučně spojen se zločinnou juvenilní justicí. Ratifikací zločinného projektu česká vláda zavádí novodobé neofašistické mechanismy i v ČR. Jde o systém devastace a tyranie českých dětí a matek pod legislativní nálepkou prevence násilí na ženách! Vážený otče biskupe, Ty jako pastýř diecéze, za kterou neseš před Bohem zodpovědnost, jsi v této situaci povinen reagovat. Buď dobrým pastýřem po vzoru Kristově, který je ochoten dát život za svěřené stádo. Nebuď námezdníkem!


  Ježíš je spasení – světlo ke zjevení pohanům

  Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina – jak je psáno v zákoně Páně... A tehdy Simeon veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval Zákon, vzal ho do náručí a takto chválil Boha: "Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy – světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.

  Ježíš je spasení, světlo – věčné světlo. Je třeba, abychom se Jemu otevírali a v tomto světle chodili. Prosme Pána, aby nás pronikl svým světlem, abychom se oddělili od temnoty hříchu, která je v nás, i od mraku dědičného hříchu. Je potřebné o to prosit. A to světlo je také spojeno s Duchem Svatým. Duch Svatý vedl Simeona i Annu do Jeruzalémského chrámu právě v tom čase, když tam přinášeli Ježíše. Proto je potřebné, abychom i my byli citliví na Ducha Božího, který nás vede do světla. Máme se Jím nechat vést stejně tak jako Simeon a prorokyně Anna.


  O postu

  VIDEO>>>


  Ztrácet svou duši pro Krista

  VIDEO>>>


  Láska k lidem

  Pán Ježíš se nechal lidmi ponížit a přibít na kříž. On tichý Beránek, byl vedený na popraviště a těm, kteří Mu probodli ruce a nohy odpustil. Za ně se modlil a za ně z lásky zemřel. Jak úžasný ideál a příklad lásky.
  A pod křížem stojí Maria. Ježíš z kříže viděl i tebe a dal ti svou matku, aby byla i tvou matkou (J 19,25). Ona nás chce učit čisté lásce, postupnému zapomínání na sebe tím, že se budeme pomaličku cvičit v trpělivosti se sebou i bližními, tím že Mariinou pokorou budeme hned v zárodku přemáhat závistivé a domýšlivé myšlenky (1 Kor 13,4).


  Hledej pravdu! část 22.: Okultismus 3 /magnetismus, okultní psychologie, radiestéze, proutkařství, závěr/ (5.2.2016)

  Tzv. magnetismus je spojený s magií a spiritismem. Proto není možné posuzovat ho izolovaně od ostatních okultních praktik. Magnetizér nevědomky přivádí své klienty do styku s démonickými silami.“ Postoj církve je vždy negativní, jestliže jde o nějakou formu magie, věštění a spiritismu!
  Současná psychologie se dělí na mnoho směrů. Základem všech je učení dvou „otců moderní psychologie“ S. Freuda a C.G. Junga. Oba byli vychováni jako křesťané. Odpadli od víry. Vidíme, že samotný kořen moderní psychologie je jedovatý a shnilý. Nemůžeme se tedy divit, že celá současná psychologie je přímo prosáknutá okultismem a falešným mysticismem (především Orientu).
  Bděte, neotvírejte se.
  Všechny formy okultismu od věštění proutkem, kyvadlem, hádání z ruky, magnetizérství, jasnovidectví, akupunktury, hypnózy, homeopatie, až po tzv. „tajemné síly“ působící v hinduistickém či buddhistickém náboženství, mají jeden společný základ. Tímto základem je, že se člověk otevře okultním silám – „duchovním energiím“ (démonům).
  Zde bylo vyjmenováno jen několik forem, které mají společný kořen s magií, věštěním a spiritismem. Těch forem je mnoho a jsou skryté (tzv. okultní). Je třeba vědět, že současná psychologie a z ní odvozená psychiatrie mají nezdravé kořeny! Je ale i zdravá životní psychologie a filosofie, postavená na Kristově evangeliu!
  Nestačí se jen odřeknout okultních sil, je třeba, aby prázdné místo v duši naplnil Duch Kristův (Ř 8,9).


  Jak plnit Boží přikázání?

  Co je vůbec prvním skutkem Božím? „To je skutek Boží, abyste věřili v Syna Božího“ (J 6,29). Ale také „plnit Jeho přikázání“.
  Když si uvědomíme slovo „plnit Jeho přikázání“, ďábel nás zastrašuje, protože máme denní zkušenost, jak jsou nám zamlžena a stále máme pocit, že je jen překračujeme, i když ne ze zlé vůle. To je ale klam nepřítele! Dobře, i když je překročím, a to nevědomě či třeba i vědomě, je východisko – jdu s tím k Ježíšovi.
  Každá snaha o hledání Boží vůle je milování Boha! A také každý krok víry, kdy se člověk staví proti zlu v sobě, které se tváří tak nějak přirozeně. Tedy vírou máme přemáhat svět a na prvním místě lživého Adama v nás (starého člověka).


  Kdo je starý člověk?

  Kdo je starý člověk? Je to naše přirozenost, v níž je vstříknut jed dědičného hříchu. Tento dědičný hřích spolupracuje s duchem světa a s duchem lži. Co nenávidí starý člověk? Na prvním místě pokořování! Pokora je pravda, a tu nesnáší. Drží nás vědomě celý život ve lži a polopravdách, ve snění a falešných citech. To je třeba si stále připomínat, neustále toho vzpurníka v nás deptat, pokořovat ho! Svatost spočívá v očišťování – v chození ve světle! A to znamená, že v Boží přítomnosti si přiznávám svůj hřích, dávám ho Ježíšovi. V tu chvíli mě Jeho krev očišťuje od každého hříchu. (1J 1,7).


  Plody apostaze

  VIDEO>>>


  Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu počteno za spravedlnost

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! Část 21.: Okultismus 2 /Silvova metoda, Reiki, Akupunktura, Hypnóza/ (1.2.2016)

  V Silvově metodě se používají tyto okultní praktiky: 1) Věštění (jasnovidectví), 2) Magie, 3) Spiritismus.
  „Reiki patří do destrukčních skupin, a tedy antispolečenských a antipedagogických. Reiki nemá nic společného s křesťanstvím…“
  Většina lékařů, kteří praktikují akupunkturu, vědomě pracuje s pomocí okultních metod.
  Musíme si uvědomit, že akupunktura je součástí pohanské okultní čínské medicíny (nebo spíše lidového léčitelství). Zakládá se na pohanském chápání světové energie a světového ducha Tao anebo Chi (Či). Vychází z teorie o jinu a jangu, která je neslučitelná s křesťanstvím!
  S. Freud, který se sám hypnózou zabýval, píše toto: „Tato činnost připomíná magii, zaklínání a všelijaké čáry!“
  Staré pohanské démonické umění sugesce a hypnózy se znovu objevilo pod nevinným pláštíkem tzv. moderní vědy, a tak téměř nerušeně připravuje cestu jiným moderním, zaslepujícím „léčebným metodám“.
  Bylo naší povinností povědět jasné slovo rovněž k Silvově metodě, reiki, akupunktuře a hypnóze!


  Kristova oběť na kříži má nekonečnou cenu

  VIDEO>>>


  Předobrazy Kristovy oběti ve Starém zákoně

  VIDEO>>>


  Oheň horlivosti

  Kéž nám Pán vlévá nový a nový oheň horlivosti. Pamatujme, že den, který odešel, se už nikdy nevrátí a zítřek není jistý. Máme žít intenzivně ve víře jen tento den a hlavně tento okamžik, a to zvláště v modlitbě a v utrpení, při drobném sebezáporu a pokořování. A to je chození v Duchu. Myslet a rozhodovat máme ne sami, ale spolu s Ježíšem. Proto je třeba se učit zastavovat, a nejednat zbrkle, živelně, ale učit se chodit ve víře. Nejlépe se to člověk učí ze svých proher i z proher či dobrého příkladu druhých.


  Slovo života – Mt 5,43-44 (31. 1. – 14. 2. 2016)

  Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.' Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.


  Rozjímání nad Mt 5,43-44

  Proč máme milovat své nepřátele a modlit se za pronásledovatele?
  Proto, 1) abychom byli syny Nebeského Otce a 2) abychom byli dokonalí, jako je dokonalý Otec náš Nebeský.
  Polož si otázku: Kdo je mým nepřítelem? Modli se za něj. A pros Pána o světlo, jak ho máš milovat. Jaký krůček udělat – pochválit ho? Omluvit se? Učinit mu nějaké dobro? Hlavní motivací je, že Bůh ho miluje, že Ježíš i za něj prolil svou krev, že nechce, aby byl věčně zavržen. Zároveň si uvědom, že i ty jsi byl ve falešném světle, žes bloudil a konal zlo druhým, třeba nevědomky.


  Hle, tvá matka ‒ Ježíšův testament na kříži

  VIDEO>>>


  Kdo je kněz Tomáš Halík? část 7. Je kněz T. Halík kacíř? (29.1.2016)

  Závěrečné slovo nejen k herezím kněze T. Halíka, ale i k herezím dekretu Nostra aetate. V předcházejících částech jsme na konkrétních případech ukázali, jak katolický kněz T. Halík zpochybňuje nejzákladnější pravdy křesťanství. Především se duch hereze projevil na rafinovaném popírání Kristova vzkříšení. Ovoce po 26 letech jeho veřejné činnosti včetně literatury svědčí o tom, že Halík nehlásá pravověrné učení a nemá Ducha Kristova, ale ducha New Age. Je to duch neomodernismu a synkretismu. Halík Písmo svaté necituje v duchu pravověrnosti, ale zneužívá ho. Vnáší duchovní a morální rozklad. Z toho vyplývá jasný závěr – na základě Gal 1,8-9 je Halík apostata a kacíř. Dnes česká veřejnost právem požaduje, aby církevní představitelé, kardinálové, biskupové, řeholníci a kněží činili pokání, tedy aby dali příklad pravdivé sebekritiky. Základním krokem pokání pro církevní hierarchii je přiznat pravdu, že na koncilu byla vyhlášena sebevražedná hereze v deklaraci Nostra aetate.


  Je kněz T. Halík kacíř? – 6. část (28.1.2016)

  Pokračování rozboru Halíkovy teologicko-literární činnosti: 6. Metoda relativismu. Halík řeší otázku, zda všechna náboženství jsou v jádře stejná a stejně hodnotná: „Mohu dát tři různé odpovědi a za všemi si stát: NE, NEVÍM, SNAD.“ Halík pohanskou antimisii vehementně prosazuje. Citace: „Na otázku, zda jsou všechna náboženství stejně hodnotná, musím dát upřímnou odpověď: NEVÍM“.
  Odpověď: Halík se schovává za upřímnost, ale je to jen pokrytectví a manipulace. Pohanství bojkotuje spásu, vede do zavržení, kdežto křesťanství vede k věčnému životu. A toto je diametrální rozdíl, který Halík zamlžuje a tvoří z protichůdných věcí jeden religionistický slepenec. On, jako katolický kněz, je povinen znát nejzákladnější pravdy víry a také je reprezentovat, a ne odpovídat: NEVÍM. Halík staví základní nevědomost jako by byla moudrostí, aby cílevědomě vyloučil možnost správné odpovědi. Halík neví, že Bůh už na otázku víry v Něho a uctívání pohanských kultů na mnoha místech v Bibli jasně odpověděl. A to, že to Halík neví, je hanba. Halík nezastává pravověrné katolické učení, ale jako kacíř hlásá hereze popírající podstatu křesťanství.


  Kdo je kněz Tomáš Halík? část 5. Je kněz T. Halík kacíř? (27.1.2016)

  Pokračování rozboru Halíkovy teologicko-literární činnosti: 5. Metoda neosobního přístupu k víře. Je vrcholem rouhačství přirovnávat Kristovo spasitelného utrpení k sadomasochismu a nazývat Spasitele šampiónem a přeborníkem v snášení bolesti. Přístup katolického kněze T. Halíka k utrpení a smrti Toho, kdo za něho z lásky zemřel na kříži, hraničí s démonickým cynismem. Halík byl několikrát hlavním společníkem tibetského Dalajlámy v Česku. Proč Halík neřekne, že donedávna byl v Tibetu trest smrti za hlásání křesťanství? Tvrzení, že Kristus, Buddha, Krišna, jsou jedno, je hrubá lež a hereze, která popírá základy křesťanství. Halíkova teologie není pouze kacířská, ale je i uslintaná a sadomasochistická. Ne hnutí Gobbiho, ale gnostické hnutí Halíka je psychopatické. Naproti tomu Halík, ctitel Nietzscheho, jako správný kryptofašista, medituje ve své Dalajlámou nasáknuté kryptě a vyžaduje, aby ho nejen brali vážně, ale navíc i zbožšťovali jako guru made in EU.
  Proto musí každý upřímný katolík i křesťan, ale i upřímný nevěřící vědět, že Halík není pravověrný teolog, ale je arcikacíř.


  Nebezpečí duchovní pýchy

  VIDEO>>>


  Kdo je kněz Tomáš Halík? část 4. Je kněz T. Halík kacíř? (26.1.2016)

  Pokračování rozboru Halíkovy teologicko-literární činnosti: 4. Metoda virtuální reality. Tento nový pohled je u Halíka prý výsledkem mimořádného „osvícení“, a tak proti vší normální zkušenosti tvrdí, že všechno je v jádru jedno, že prý i on sám „je plně tím i oním“. Analogicky bychom mohli pokračovat – když je tedy člověk plně tím i oním – pak je tedy například plně člověkem i plně oslem. Toto poznání by v některých případech znamenalo skutečně užitečné osvícení. Za člověka na úrovni je pokládán ten, kdo věří Halíkovým bajkám, ale evangelium popírá. Když dnes po 26 letech veřejné činnosti T. Halíka zkoumáme jeho spisy, ducha, formy projevu a zhoubné ovoce, docházíme k jednoznačnému závěru: T. Halík není pouze kacíř, ale je arcikacíř.


  Jóga = posedlost

  VIDEO>>>


  Egocentrismus – sebezbožštění

  VIDEO>>>


  Život žijeme jen jedenkrát

  Život žijeme jen jedenkrát. Jenže život se skládá z jednotlivých dnů a také tento den, a dá-li Bůh zítřejší, prožijeme jen jedenkrát, a proto máme žít tento den v plnosti živé víry a zasévat, i když někdy v slzách, ale ve víře! Jednou s radostí budeme žnout! Možná už i zde na zemi, ale rozhodně na věčnosti!


  Kdo nenávidí pravdu, má otce ďábla

  VIDEO>>>


  Největší nepřátelé Krista jsou církevníci

  VIDEO>>>


  Je kněz T. Halík kacíř? – 3. část (25.1.2016)

  Pokračování rozboru Halíkovy teologicko-literární činnosti: 3. Manipulační metoda záměrného nevyjadřování se. Halík je profesionální kacíř, který pravdy víry omotává nejasnými pseudomystickými pojmy, a podstatu pravdy, která je jednoduchá, ubije. Jeho heretické knihy jsou překládány do různých jazyků a vnášejí ducha NWO – ducha New Age. Halík jako představitel pseudokřesťanství prosazuje v ČR buddhismus, homosexualismus, transsexualismus a dnes už dokonce i islamizaci k podkopání křesťanských kořenů a sebezničení českého národa. Sv. Cyril a Metoděj by nad tímto pseudo-apoštolem zaplakali. Sv. Prokop by ale vzal berlu a radikálně by vyhnal z Halíka a jeho poustevny 1000 démonů. Tím by navěky skončily Halíkovy inspirace o tom, že všechno je jedno.


  Je kněz T. Halík kacíř? - 2. část (24.1.2016)

  Katolíci chtějí mít jasno, zda je katolický kněz Halík pravověrný, anebo kacíř. Nemůže být tím i oním, i když to o sobě tvrdí. Druhá metoda, kterou Halík používá, je metoda zesměšňování. Halík zesměšňuje pravdy víry, Kristovo vzkříšení dokonce nazývá mýtem a pohádkou s dobrým koncem. Z tajemství naší spásy dělá jakési pohanské divadlo o prvním a druhém dějství.
  Nazývat základní pravdu vzkříšení „happyendem“, „příběhem“, „typickým mýtem“ či „optimistickou pohádkou“ je degradací křesťanství! Co je z křesťanského pohledu sekta? A kdo je sektář? Sektář je ten, kdo hlásá hereze, jimiž se odsekl od pravověrného učení. Halík se stal zakladatelem novodobé gnostické sekty. Patří do ní všichni, kteří přijímají jeho kacířské učení a jeho antikristovského ducha.


  Věrnost a vytrvalost na cestě za Ježíšem

  A právě v této těžké době, kdy útoky moci zla působí zevnitř i zvenku, Ježíš nás volá, aby každý osobně šel za Ním. To neznamená, že když uděláme první krok za Ježíšem, že Boží nepřítel a starý člověk v nás se vzdají ničivé práce odvést nás od Ježíše a nechají nás na pokoji. Tak tomu nebylo u žádného světce a žádné světice. Všichni museli bojovat proti tělu, světu a ďáblu a mnohdy až do krve a až na smrt.


  Kdo je kněz Tomáš Halík? část 1. Je kněz T. Halík kacíř? (23.1.2016)

  Kdo je a za koho je pokládán kněz Tomáš Halík? Vystupuje jako obhájce a zachránce jím pohrdnutého křesťanství, které údajně pozvedá na „vyšší“ úroveň. Halík je členem zednářské Rady moudrých v EU. Jeho snem je usednout na Pražském hradě v křesle prezidenta či alespoň pražského arcibiskupa. Kardinál Vlk vždy schvaloval jeho heretickou činnost a přidělil mu k tomu pastoraci vysokoškolské mládeže, kterou Halík systematicky infikoval duchem buddhismu. V Katolickém týdeníku jsou publikovány jeho články a doporučovány jeho knihy. Prostí věřící je proto berou jako hlas pravověrné katolické církve.
  Mnozí katolíci však právem kladou otázku: Je Tomáš Halík pravověrným knězem, anebo je kacíř? Jaké metody používá?


  Členství v církvi ani naše dobré skutky nás nespasí

  VIDEO>>>


  Kristus se dobrovolně stal smírnou obětí

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! Část 20.: Okultismus 1 /úvod, homeopatie/ (22.1.2016)

  Celá oblast okultismu má závažný dopad, protože jde o hříchy proti prvnímu přikázání. Přitom je natolik skrytá (okultní), že mnohé praktiky magie a věštění z neznalosti propagují i mnozí řeholníci a kněží. Zde platí zásada: Jestliže je v nějaké praktice skryta magie, věštění a spiritismus, potom už je církevně odsouzena i její novodobá forma! První přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo Mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi (ptáci, hvězdy, slunce), dole na zemi (posvátná zvířata…) nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. Já, Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do čtvrtého pokolení.“ (Dt 5,6n) Mlčet k okultismu i k homeopatii by pro nás jako duchovní pastýře bylo ne pouze hříchem, ale přímo zločinem!


  Hledej pravdu část 19.: Hinduismus (13.1.2016)

  Téměř před půl stoletím nastala silná invaze hinduismu prostřednictvím jógy, která byla propagovaná jako gymnastika prospěšná psychickému a duševnímu zdraví! Byla zamlčena podstata tohoto trojského koně – odpad od Ducha Kristova a pozvolné přijetí ducha hinduismu i ducha New Age! Jasné slovo a svědectví proti józe vydala Matka Basilea, kněz Daniel Ange i o. J. Verlinde. Matoucí příklad dal papež Jan Pavel II. a zakladatelka Fokoláre. Česká lékařka po bolestných zkušenostech volá: „Křesťané musí vědět, že jóga je droga!“ A rovněž musí vědět, že hinduismus neuctívá Boha, ale démony ve zvířatech!


  Slovo otce patriarcha Eliáše na svátek Křtu Páně (19.1.2016)

  „A když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil ihned z vody, a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj. A hle, hlas z nebe řekl: 'Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení.'“ (Mt 3,16-17).

  V tomto Božím slově, které nám opisuje událost, kdy Ježíš přišel k Jordánu, kde Jan Křtitel křtil křtem pokání, aby byl pokřtěn, je ukázáno na celou Nejsvětější Trojici. On – Boží Syn – bez hříchu se zařadil mezi hříšníky, aby nám tak dal příklad, abychom my hříšní činili pokání. Když byl pokřtěn v Jordánu, otevřelo se nebe a uviděl Božího Ducha, který na Něj sestoupil jako holubice. A bylo slyšet hlas Nebeského Otce: „Toto je můj milovaný Syn v něm jsem nalezl zalíbení.“


  Analýza k VIII. všepravoslavnému koncilu 2016 (17.1.2016)

  Plánovaný koncil má za cíl spustit sebevražedný mechanismus k likvidaci zdravých kořenů církve skrze internáboženský dialog. Už samo slovo „dialog“ vyjadřuje v oblasti ortodoxie zradu podstaty víry. Ovocem dialogu Evy s hadem v ráji byla smrt. Ježíš říká Apoštolovi: „Posílám tě k pohanům, abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu a vírou ve mě dosáhli odpuštění hříchů.“ (Sk 26,18) Misie je vytržení pohanů z moci satanovy k Bohu! Jde o vysvobození z démonské „moci tmy“ a o „odpuštění hříchů“, které je pouze v Kristu a nikde jinde! V dnešní době jsme povinni konat pravdivou misii, a ne falešný internáboženský dialog!


  Slovo života – Mt 5,38-39 (17. 1. – 31. 1. 2016)

  Slyšeli jste, že bylo řečeno: „Oko za oko, zub za zub“. Já však vám pravím, abyste se zlými nejednali jako oni s vámi. Ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou.


  Rozjímání nad Mt 5,38-39

  Nám se zdá přikázání „oko za oko, zub za zub“, kruté, ale zde šlo o nastolení aspoň základní spravedlnosti a zamezení lavinovité pomstě. Totiž člověk za jedno oko vyrve dvě a za jeden zub všechny zuby. Ježíš ale říká, že máme odpouštět a na zlo reagovat dobrem a na nenávist odpouštěním. K realizaci této zásady, která se staví proti přirozené reakci reagovat na zlo nenávistí a pomstou, je třeba, aby v nás bylo zakotveno Boží slovo o odpuštění. Totiž zlo dovede oklamat a spustí se lavina, která se pak už jen těžko zastaví.
  Jediným řešením je Ježíšův návod, který se může zdát nevýhodným, až hloupostí, a přesto tato hloupost je pravou životní moudrostí. Navíc, člověk si má být vědom svých hříchů vůči Bohu a toho, že může odpouštět, že může alespoň něčím projevit Bohu vděčnost a následovat Ježíše.


  Popřel patriarcha Kirill genocidu Arménů? (14.1.2016)

  O patriarchovi Kirillovi je známo, že prosazuje internáboženský dialog s muslimy a celý jeho nejbližší team to bere jako prvořadý úkol. Loňského roku bylo výročí 100 let od genocidy v Arménii. Čekalo se, že patriarcha Kirill jasně, před celou pravoslavnou církví, ukáže na tento holocaust a učiní konkrétní gesto uctění památky arménských mučedníků. Nic takového se v jubilejním roce nestalo. Patriarcha Kirill veřejně, před celou ruskou společností, lživě popřel realitu genocidy Arménů roku 1915! Bylo vymordováno půl druhého milionu křesťanů.


  Kristokracie – ne šaría, ne satanokracie NWO (14.1.2016)

  V Evropě hrozí konec křesťanství i civilizace. Přichází satanizace NWO a islamizace s diktaturou šaría. Politici a odpadlý Vatikán i s heretickými teology kopou Evropě hrob. Dnes už je jen dvojí možnost: buď bude Evropa pod vládou Kristovy theokracie, anebo pod diktaturou šaríi či satanismu NWO. Apostatický Vatikán a jeho internáboženský dialog s duchem lži a smrti je sebevraždou pravověrného křesťanství.
  Buď bude nastolena vláda Krista – kristianizace Evropy, anebo vláda satana – satanizace Evropy! V modlitbě „Otče náš“ voláme: „Přijď království Tvé!“ Proto STOP vládě ďábla! Boží království je dovršeno v nebeské slávě a nemá konce! Nastolení Kristokracie je záchranou před satanokracií NWO a diktaturou šaríi! „Přijď Pane Ježíši!“ (Zj 22,20) Maranatha! (1Kor 16,20).


  Podobenství o dvou dlužnících

  Ježíš v evangeliu vypráví podobenství o dvou dlužnících, kde jeden dlužil 10.000 hřiven a druhý 100 denárů. Já mohu odpouštět maličkost a Pán mi odpustí milióny dluhů. Jaká pošetilost je vědět to a nerealizovat. Tedy denně musíme toto slovo vtělovat.


  Žít základní pravdy Otčenáše

  Je třeba ve víře žít ty základní pravdy Otčenáše a taky zvlášť pravdu: „Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi…“, a také prosbu: „Přijď království Tvé…“, „ať je posvěceno Tvoje jméno“. Zde máme konkrétní program. Nestačí jen Otčenáš odříkávat. To je program pro nás, máme jej vtělit – postupně ho vtělovat.


  Vyhlášení roku odpuštění mezi slovanskými národy (12.1.2016)

  Byzantský katolický (všeobecný) patriarchát tímto v autoritě apoštolské a prorocké vyhlašuje tento rok 2016 rokem vzájemného odpuštění pro slovanské národy Polsko, Ukrajinu a Rusko. V dané situaci se musí tyto národy sjednotit, jak v politické, tak i v duchovní sféře, aby zachránily svou vlastní identitu a mohly se i ekonomicky rozvíjet. Vyvolávání vzájemné nenávisti je zločinem proti těmto národům! Vyzýváme i všechny křesťany, aby se v tomto roce každý den modlili za svůj národ, aby Bůh dal milost pravdivého pokání! Pak skrze vzájemné odpuštění Bůh dá i duchovní vzkříšení těchto národů!
  Kéž skrze vaše modlitby a upřímná gesta odpuštění je uhašena nenávist, která může vyvolat válečný požár! Pak už by bylo pozdě!


  Pastýřský list českým katolíkům (10.1.2016)

  Drazí katoličtí věřící, obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát, jehož úkolem je chránit fundamenty katolické pravověrnosti. Obracíme se na vás v historické době, která je kritická. Ti, kteří vystupují jako vaši pastýři, jimi bohužel nejsou, ale manipulují vámi. Hereze, to je ničení pilířů spásy, zpochybňují Božství Kristovo, Jeho spasitelnou smrt na kříži, Jeho reálné a historické vzkříšení. To není jen nějaká neposlušnost vůči nadřízenému, hereze je nejtěžším zločinem, je přímo zradou Krista a evangelia! Současné hereze se netrestají, ale prioritně propagují, přitom se trestají pravověrní. Normální katolík ještě není schopen tuto realitu přijmout. Je proto pro něho snadnější odsoudit ty, kteří na tuto pravdu ukazují. Myslí si, že se tím zbaví zodpovědnosti a může dál zůstávat na pohodlné cestě nepravdy, která ale vede do záhuby!
  Každý z vás osobně se musí rozhodnout oddělit se od ducha hereze a zůstat v pravověrném učení.


  Hledej pravdu! část 18.: Bojové umění (9.1.2016)

  Křesťanství nemá nic proti sportu a zdravému pohybu. Bohužel, východní bojová umění nejsou pouhým sportem. Tato realita je nám, Evropanům, úmyslně zamlčována. Judo, aikido, taekwondo, jsou cestou, životním stylem. Slovo „do“ znamená cesta. Není to cesta spásy, ale zavržení. Pro křesťana jde o cestu duchovní apostaze, neboť tato bojová umění jsou neoddělitelně spojena s orientální meditací a s orientálními náboženskými systémy a praktikami. Křesťanství nemá nic proti sportu, ale východní bojová umění nejsou pouhým sportem. Jde v nich o neoddělitelné spojení s pohanským duchovnem popírajícím podstatu křesťanství a spásy v Ježíši Kristu. To, že zde nejde o pouhý sport, zdůrazňují i samotné autority v oblasti východních bojových umění! Bylo by hříchem nás pastýřů mlčet a nevarovat mladou generaci před touto mimořádně závažnou realitou: falešným duchovnem!


  Svatá ctihodná panna a mučednice Febronia. 1. část

  AUDIO>>>


  Pán dává pokoj těm, kteří druhým dovedou ze srdce odpouštět

  Pán dává pokoj těm, kteří v pokoře, v pravdě, druhým dovedou ze srdce odpouštět. Totiž, když si člověk uvědomí svůj hřích, své hříchy a prohřešky vůči jiným, to jak je posuzujeme, kritizujeme, pomlouváme atd., tak potom jsme si schopni i uvědomit: To si zasluhuji, tak mi patří, Pane, děkuji Ti.


  Vánoční manifestace proti islamizaci 26.12.2015

  VIDEO>>>


  Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme…

  Pokud totiž neodpouštím, ani mně nemůže být odpuštěno. když já mohu odpustit, tak mám zásluhy, a pak se mohu v pravdě modlit prosbu Otčenáše: Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme… A takovou pravdivou prosbu Otčenáše Pán slyší. Jestliže já pravdivě odpustím a pokořím se, Pán mi dá velký pokoj. Odpuštění, jistota a pokoj závisí na mé víře, která je spojena s pokorou.


  Hledej pravdu! část 17.: Buddhismus (2. 1. 2016)

  Sami buddhisté souhlasí s charakteristikou buddhismu, která říká, že buddhismus je religií bez Boha, bez duše, neboli ateizmus. Buddhismus rozhodně bojuje proti pravdě o Bohu jako Stvořiteli světa a neuznává učení o tom, že Bůh dal světu spasení. Na rozdíl od křesťanství hlásá buddhismus absolutní nepřijetí světa. Jeho ideálem je úplné zničení světa, a především zničení osobní existence – sebezničení. Bývalý ctitel dalajlámy Stanislav M. vydal otřesné svědectví o tibetském buddhismu:
  Byl jsem buddhistou. V dalajlámovi přijímáme a vyznamenáváme jednoho z antikristů! Dnes je buddhismus hlavní duchovní silou v novém antikristovském náboženství a systému New Age. Modlitba agere contra.
  Buddhisté a hinduisté popírají Tebe, Boha Stvořitele a věří ďábelským lžím. Já se stavím proti tomu a volám: „Ty Bože jsi stvořil tento svět i celý vesmír! Ty jsi Stvořitel!“


  V boji proti silám temnoty potřebujeme pomoc Přesvaté Bohorodičky

  VIDEO>>>


  Vánoční pastýřský list Ukrajině (Vánoce 2016)

  Drazí věřící a občané ukrajinského národa! Žijeme v historické době, v níž se rozhoduje o budoucnosti nejen Ukrajiny, ale i celé Evropy a celého světa. Ježíš je úhelným kamenem, kdo Ho přijme, bude zachráněn, kdo Ho odmítne, bude zavržen. Ukrajina tyto dny přijímá zákony, které odmítají Ježíše i život a pokoj, a přinášejí nepokoj a sebezničení. A co ty? Jaké zákony do svého života přijímáš ty? Přijímáš Ježíše jako Pravdu, anebo zůstáváš ve tmě lži? Nepláče dnes Ježíš nad tebou, jako plakal kdysi nad Jeruzalémem? Nepláče dnes nad tvou rodinou? Nepláče dnes nad celou Ukrajinou, protože pro Něho není místa ani ve tvém srdci, ani ve tvé rodině, ani ve tvém národě? Přijal si Ježíše? Pokud ano, pak o tobě platí: „Těm, kteří Ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ A co když jsi odmítl a nepřijal? Přijmi Ježíše, učiň tak ještě dnes. Zítra už může být pozdě. Co když Ježíšův hlas a Jeho klepání zanikne a tvé srdce se zatvrdí – možná už navždy? Dnes uslyšíte-li Jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!


  Slovo života – Mt 5,33-34 (3. 1. – 17. 1. 2016)

  „Dále jste slyšeli, že řečeno bylo otcům: ‚Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu přísahy své.‘ Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec.“


  Rozjímání nad Mt 5,33-34

  Ježíš připomíná, že ve Starém zákoně byl ohledně přísahy dán příkaz – nepřísahat křivě. On sám ale říká – nepřísahat vůbec. Naše řeč má být „ano, ano“ – „ne, ne“. To samozřejmě platí mezi upřímnými křesťany. Co se týká zásady neprozradit tajemství nepříteli, a v této souvislosti otázky pravdy a lži, pak jde o jinou oblast. Nepřítel nemá právo se mě ptát na diskrétní věci, které, když vyzradím, uškodím sobě i mnoha jiným lidem. Odvolávat se v tomto případě na to, že křesťan má vždy říkat „ano-ano“ – „ne-ne“, by bylo hrubým zneužitím Kristových slov. V mimořádné situaci platí zásada, že nesmím prozradit tajemství nepříteli.


  Hledej pravdu! část 16.: Křesťanství a islám (31.12.2015)

  Tyto dny jsme se dozvěděli, že Rusko bombardovalo vojenská centra Islámského státu. Zároveň už několik týdnů probíhá masová islamizace Evropy, kterou prosazují Spojené státy americké spolu s Vatikánem. Tok běženců finančně podporují hlavně USA a Německo. To, co vidíme v dnešních zprávách je něco, co má 1400letou historii, tedy není to nic nového. Jde o třetí invazi muslimů do Evropy. První byla v roce 711, druhá v roce 1453 a třetí dnes. Islámský svět vedl proti klasické civilizaci 548 bitev.
  Problémem nejsou muslimové, problémem jsou odpadlí křesťané, kteří nemají ani rozum, ani svědomí, a prosazují autogenocidu jedince i svého národa.


  Je Bůh křesťanů totožný s Alláhem muslimů? (31.12.2015)

  Vatikánský koncil v roce 1965 vyhlásil herezi, že křesťanský Bůh a muslimský Alláh jsou jedno a totéž. Církev se vždy dívala ne s úctou, ale s hrůzou na krvavou islámskou invazi. Na Koncilu nastala radikální změna. Místo potřebné opatrnosti je vyhlášena sebevražedná úcta, a dokonce byla odhlasována hereze, že Bůh křesťanů, Otec našeho Pána Ježíše Krista, je prý krvelačný Alláh! To je lež a rouhání! Co mají teď církevní představitelé, kteří oklamali lid, dělat? Pokání! Co je pokání? Veřejně přiznat, že hlásali hereze a naopak hlásat pravdy víry. Co se týče muslimů, podle evangelia jsme povinni jim hlásat Krista a cestu spásy i za cenu mučednické smrti!


  K Novému roku (S Novym godom) /otevřený list prezidentu RF, vládě, církvi a ruskému národu/ (30.12.2015)

  Vyzýváme ruské občany, aby nezapomněli, že do duchovní reformy ruského národa se musí zapojit každý osobně. V nastupujícím roce 2016 si vyčleň jednu hodinu denně na osobní kontakt s Bohem v modlitbě! Rok 2016 bude požehnaný, když každý z nás přijmeme tajemství Vánoc – živého Krista skrze víru do svého srdce.


  Panna Maria je Bohorodička ‒ Theotokos

  VIDEO>>>


  Novoroční list polskému národu (30.12.2015)

  Vážení představitelé polského národa, v jednotě s maďarským a slovenským premiérem i českým prezidentem se nekompromisně postavte proti tzv. kvótám, které mají za cíl islamizaci Polska.
  Drazí polští křesťané a občané, podpořte veřejnými manifestacemi úsilí vlády o zamezení islamizace Polska. V této kritické chvíli v boji proti islamizaci neposlouchejte příkaz papeže Františka, ale poslouchejte příkaz svatého papeže Pia V., který vyzval k modlitbám růžence za záchranu Evropy před islamizací. Kéž je zachráněna aspoň Východní Evropa, to je Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko! Důchodkyně ať se v tomto roce 2016 denně modlí tři růžence – radostný, bolestný a slavný – za záchranu církve i národa.
  Vážení biskupové, každý z vás ve své diecézi napište pastýřský list s výzvou k účasti na společných manifestacích a modlitbách za záchranu křesťanství a Polska.
  Kéž rok 2016 je historickým rokem pokání a skrze ně pak přijde duchovní vzkříšení polského národa!


  Kardinál Vlk má stejného boha s muslimy (28.12.2015)

  Tento výrok kard. Vlka je zjevnou herezí. Muslimové neuznávají Trojjediného Boha – Otce, Syna a Ducha svatého. A „kdo nemá Syna, nemá ani Otce“ (1 J 2,23). Kard. Vlk sdílí stejné hereze, jako T. Halík a zároveň je s Halíkem čelným reprezentantem tzv. „Adventní výzvy“, která prosazuje islamizaci Evropy a Česka. A to je zrada křesťanství a zrada národa! Tím Vlk zároveň prozradil, že mají s Halíkem stejného boha s muslimy, ale ne s pravověrnými křesťany.
  Celý systém takzvaného internáboženského dialogu je postaven na podvodu. Křesťanství nezákonně reprezentuje odpadlá hierarchie a heretičtí teologové. Tito tvrdí, že mají stejného Boha (boha) s muslimy, buddhisty a hinduisty. Bůh heretiků není pravým Bohem, i když vystupují v církevní autoritě. Dialog apostatů, vybudovaný na lži o společném bohu, nedovoluje, aby bylo pohanům hlásáno obrácení a vydáno svědectví o podstatě spásy, která je v Kristu. Apostaté tím hřeší proti Duchu svatému a nekonají pokání. Jsou největšími nepřáteli Kristova učení spásy (Vlk, Duka, Halík...).


  Jsem v Kristu, anebo v sobě – v Adamovi, ve starém člověku?

  Je důležité, kde jsem. Jsem v Kristu, anebo v sobě – v Adamovi, ve starém člověku? Jsem-li v sobě, je otázka, kolik zla starý člověk napáchá. Starý člověk se brání, inspirovaný ne Duchem Svatým, ale jinými duchy, s kterými vytváří přátelství a s některými jednotu. Potom ve falešném světle a sugestivní pravdě odsuzujeme druhé, sebelitujeme se či propadneme pastem a strachům od různých andělů světla. Je třeba usilovat o jedno, a to – o sjednocení s Kristem, o to, aby když přichází jakékoli myšlenky, abychom se hned konkrétně ponížili, dali Pánu hřích, všem odpustili, všem žehnali a pak konkrétně těm či tomu, kdo nám naposledy nejvíce ublížil. Abychom mohli volat pravdivě prosbu Otčenáše: Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.


  Hledej pravdu! část 15.: Internáboženský dialog (28.12.2015)

  Probíhá příprava na Všepravoslavný koncil 2016, jehož hlavní náplní má být prosazení internáboženského dialogu do pravoslavné církve po vzoru apostatického Vatikánu. Předkládáme vám rozbor kritického pohledu na tzv. internáboženský dialog. Nejenže dnes zablokoval pravdivou misii, ale navíc otevřel dveře antimisii uvnitř církve. V současné době je jediným a správným řešením toto: internáboženský dialog zrušit a otevřít dveře pravdivé reevangelizaci a misii.
  František prosazuje celoplošnou islamizaci Evropy a současně netrestání zločinců. Tím připravuje půdu pro masový terorismus. Společnost nebude moci své obyvatele už nijak chránit. Toto je perspektiva, kterou vytyčuje František vládám především evropských národů. V dnešní době poslouchat vedení apostatického Vatikánu je sebevraždou duchovní i fyzickou!


  Vysvobození z hříchu je v Kristu

  VIDEO>>>


  Falešné milosrdenství papeže Františka (27.12.2015)

  Před Vánocemi František vyzval vlády všech národů a žádá čtyři věci:
  1) zrušení trestu smrti i pro největší zločince a masové vrahy
  2) zrušení doživotního vězení pro tyto zločince
  3) stanovení alternativy pro zločince místo vězení
  4) amnestii už odsouzeným nejtěžším zločincům
  Tento postoj není postojem milosrdenství, ale největší krutosti vůči bezbranným občanům.
  František prosazuje celoplošnou islamizaci Evropy a současně netrestání zločinců. Tím připravuje půdu pro masový terorismus. Společnost nebude moci své obyvatele už nijak chránit. Toto je perspektiva, kterou vytyčuje František vládám především evropských národů. V dnešní době poslouchat vedení apostatického Vatikánu je sebevraždou duchovní i fyzickou!


  Vánoční tajemství

  VIDEO>>>


  Jednejme ve víře

  VIDEO>>>


  Anathema na patriarchu Bartoloměje z tureckého Istanbulu (25.12.2015)

  Byzantský katolický (všeobecný) patriarchát v autoritě apoštolské a prorocké, ve jménu Trojjediného Boha, Otce i Syna i Ducha svatého, tímto na základě Gal 1,8-9 vyhlašuje Boží anathemu na patriarchu Bartoloměje.
  1) Nevyznal víru v Ježíše Krista jako jediného Spasitele, Pána a Boha. Nedistancoval se od současných herezí.
  2) Gestem v Assisi vyjádřil jednotu s duchem pohanství. Prosazuje apostazi skrze internáboženský dialog.
  3) Zneužívá církevní autoritu k šíření systému NWO a ducha New Age pod rouškou ekologie.
  4) Propaguje protibiblickou, falešnou toleranci k sexuálním zvrácenostem, jako je homosexualismus, transsexualismus...


  Vánoční projev Urbi et orbi je dalším hřebíkem do rakve (25.12.2015)

  6. září „papež“ František vyzval k sebevraždě křesťanství a Evropy nařízením do každé farnosti, do každého kláštera, na každé poutní místo přijímat muslimy. V den Kristova narození cynicky pokračuje v sebevražedném programu a zve Herody a hrdlořezy, aby v Evropě zabili živého Krista v duších křesťanů. Muslimové se nikde neintegrují. Cíl muslimů není integrace, ale islamizace! František to ví, ale zločinecky to zamlčuje! Znovu připomínáme, že dle dogmatické buly „Cum Ex Apostolatus Officio“ papeže svatého Pavla IV. je František heretik a všechno, co koná, je neplatné. Jeho vánoční projev Urbi et orbi byl dalším hřebíkem do rakve katolické církve i Evropy.


  Přepodobnomučedník Anastáz z Persie, II.část

  AUDIO>>>


  Hledej pravdu! část 14.: Polotajná organizace zednářů (25.12.2015)

  Organizace zednářů se zaměřuje na tzv. elitu, na vůdčí osobnosti v církvi i v národě. Slibuje jim zabezpečení kariéry, popřípadě finance. Tato organizace vystupuje jako národu prospěšná, ale ve skutečnosti koná pravý opak. Tajemství spočívá v tom, že jednotlivým členům není odmaskována podstata ani strategie. Konají jen dílčí služby, které jsou jim představeny jako dobré. Proto v Rusku by měla být tato nadnárodní organizace, která sleduje sebezničení ruského národa, zakázána a konkrétní osoby, které se dopustily těžkých zločinů, by měly být řádně a spravedlivě potrestány. Organizace by měla být zakázána podobně, jako byl při norimberském procesu zakázán fašismus a nazván systémem dopouštějícím se zločinů proti lidskosti. Lidstvo musí být před zednářstvím varováno!


  Dnes se vám narodil Spasitel, to je Kristus Pán (Lk 2,11) /výzva k vánoční manifestaci 26.12.2015/ (25. 12. 2015)

  Tyto Vánoce se rozhoduje, jestli mniši, kněží a biskupové budou konat pravdivé pokání. Tím dají příklad svým ovečkám, aby dělaly totéž a Bůh dá milost k záchraně křesťanství i českého národa před islamizací. Vážení biskupové, vážení kněží, vážení řeholníci a řeholnice, Bůh vám dává šanci k pokání. Konkrétním gestem je, abyste zmobilizovali křesťany do společné národní manifestace, která má být v každé farnosti a pak v každém krajském městě, a to v sobotu 26. 12. 2015 ve 14:30 hodin. Těchto manifestací se rovněž sami osobně zúčastněte. Ten, kdo bude bojkotovat tyto manifestace, dává najevo, že má ducha Jidáše a ducha Heroda.
  Vážení biskupové, vážení kněží, vážení řeholníci a řeholnice, Bůh vám dává šanci k pokání. Konkrétním gestem je, abyste zmobilizovali křesťany do společné národní manifestace, která má být v každé farnosti a pak v každém krajském městě, a to v sobotu 26. 12. 2015 ve 14:30 hodin. Těchto manifestací se rovněž sami osobně zúčastněte. Ten, kdo bude bojkotovat tyto manifestace, dává najevo, že má ducha Jidáše a ducha Heroda.
  Tyto Vánoce Ježíš klepe i na dveře vašeho srdce a čeká, jestli Mu otevřete, aby mohl vejít dovnitř. Pro někoho z vás je to možná už naposled. Tentokrát Ho neodmítněte! Kéž i vám platí o těchto Vánocích: „Dnes se vám narodil Spasitel, to je Kristus Pán!“


  Slovo otce patriarchy Eliáše k svátku Narození Páně

  „Anděl jim řekl: ̦ Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.̒ “ (Lk 2,10-11) Pravou a největší radostí Vánoc nejsou nějaké dárky, ale narození Spasitele. V Něm jsme dostali od Boha největší dar. On, Všemohoucí Bůh, Stvořitel celého vesmíru, všech hvězd, Slunce, Měsíce, celé Země, každého atomu, každé buňky se z lásky k nám stal bezbranným dítětem. Narodil se v Betlémě, v chudém chlévě, protože nebylo pro Něj místa – pro Toho, kdo je Nejvyšší, Stvořitel, Bůh. On přišel i kvůli tobě, abys ty měl život věčný. To je ta pravá radost Vánoc – Bůh se stal člověkem, abys ty se stal Božím dítětem. „Těm, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ (J 1,12) On přichází do srdcí těch, kteří se Mu otevřou.


  Vánoční manifestace a islamizace /Pastýřský list křesťanům a lidem dobré vůle/ (20.12.2015)

  Drazí křesťané a občané Česka, o Vánocích si připomínáme Kristovo narození. Herodes ale usiloval o usmrcení Božího Dítěte. Dnes Herodes zabíjí živého Krista v duších herezemi, globalizací a islamizací! I vy jste vůči tomuto Herodu jako bezbranné děti. Jestliže se v této rozhodné chvíli postavíte za Krista a proti islamizaci, Bůh pro vás zachrání českou zem! O Vánocích, 26. prosince, můžete pak pravdivě zpívat slova hymny: „Kde domov můj“. Ano, ten dočasný je tu, v Česku a na Moravě! Věčný domov je v nebi! Nedejte zahynouti nám, ni budoucím! Kyrie Eleison! Kriste Eleison!

  VIDEO>>>


  Vánoce, nové narození /Vánoční manifestace a islamizace/ (24.12.2015)

  Ježíš říká: „Musíte se znovu narodit! Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je Duch.“ (J 3,6) Pamatuj: I kdyby se Kristus tisíckrát narodil, jestliže se nezrodí v tvé duši, přijdeš o poklad, který nám přinesl, a to je věčný život. O Vánocích bylo pastýřům řečeno: „Dnes se vám narodil Spasitel, to je Kristus Pán.“ Ano, to „dnes“ je pro tebe v tyto Vánoční svátky. To „dnes“ bude zvláště tehdy, když ty učiníš krok víry – gesto pravdivého pokání tím, že se postavíš proti současnému Herodovi.


  Proroctví ukazují na Ježíše

  VIDEO>>>


  Islamizace – bič Boží za gender a kradení dětí (23.12.2015)

  Bůh, který pro naši záchranu musí volit menší zlo, dopouští na Evropu tuto vlnu hrdlořezů, protože dekadentní kultura a amorálnost by Evropu dovedla k sebezničení, kterému se nikdo nebrání. Islamizace má jednu velkou výhodu – člověku je jasné, že se musí bránit. Mobilizuje národ, aby se probral ze spánku smrti a postavil se do boje za šťastnou budoucnost svých dětí. Manifestace ve farnosti ať se uskuteční druhý vánoční svátek, 26. 12. 2015 v dopoledních hodinách. Odpoledne ať mají všichni možnost zúčastnit se ve 14:30 manifestace ve svém krajském (biskupském) městě na hlavním náměstí. Všechny katolíky i nekatolíky vybízí Byzantský katolický patriarchát.


  Nic není náhodou

  Nic není náhodou. Všechno co přijde, je třeba brát ve víře a tak stále hlouběji, opravdověji a konkrétněji vydávat Pánu Ježíši všechny problémy. On se o nás stará. On řídí náš život. My patříme Jemu. On má na nás právo, ale to neznamená, že budeme uchráněni utrpení a zkoušek. I Ježíš trpěl, jako nikdo z nás, i když byl bez hříchu. To, že trpěl, bylo ale za nás, za naše hříchy. Ale důležité je jen jedno – a to být v každé zkoušce s Kristem, nebýt sám.


  Celonárodní manifestace proti islamizaci 26.12.2015

  FOTO>>>


  Modlitební mobilizace (22.12.2015)

  Prosíme upřímné katolíky, křesťany, ale i všechny lidi hledající a milující pravdu, aby se zvláště v tyto dny před Vánocemi a poslední dny v tomto roce zapojili do duchovní mobilizace. Každý ať si určí jednu hodinu, která mu vyhovuje, a denně v ní naváže kontakt s Bohem. Mobilem či přes sociální sítě komunikujeme v horizontální rovině. Tak můžeme šířit nejen dobro, ale i zlo. Abychom ale šířili jen dobro a pravdu, je třeba, abychom komunikovali (duchovním mobilem) i v rovině vertikální. Komunikace horizontální a vertikální vytváří symbol kříže.


  Hledej pravdu! Část 13.: Pravé a nepravé křesťanství (21.12.2015)

  Propagace pohanství je v současnosti, zvláště skrze tzv. ekumenický dialog s buddhisty a hinduisty, jednou z nejsilnějších psychologických zbraní k ničení křesťanských národů. Proto je třeba rozlišovat mezi pravdivým křesťanstvím a falešným křesťanstvím s duchem globalizace a úcty k pohanství. Pokud máme pravdivou úctu k pohanům, pak jim musíme zvěstovat spásu, která je jedině v Kristu a nikde jinde. Je naší povinností jim hlásat, aby se odvrátili od svých model, falešných cest a zbožšťování zvířat, a skrze víru v Krista se znovuzrodili pro Boží království. Jako pravdiví křesťané, kteří poznali pravdu, jsme povinni tuto pravdu zvěstovat. Falešní křesťané z falešné úcty tolerují a uctívají jejich démony. To je zradou Krista a evangelia a jeden z největších hříchů svolávajících prokletí.


  Adventní výzva biskupům ČR /otevřený list/ (13.12.2015)

  Vážení biskupové ČR.
  Stojíme na prahu věčnosti a už brzy budeme skládat účty před Bohem. V hodině své smrti každý zodpoví za to, zda skutečně sloužil Kristu, anebo Ho zapíral a nakonec definitivně zradil.
  Nyní dozrál čas, kdy musíte učinit radikální krok, abyste se jasně postavili za Krista, Jeho evangelium i za duše, které vám byly svěřeny. Možná je to pro vás už poslední šance, abyste se navždycky nestali Jidáši, kteří skončí ve věčném zavržení.
  Vy, jako pastýři, nejenže mlčíte k sérii zločinů, které vedou k sebezničení, ale co je paradoxem, vy jste se stali nejúčinnějšími nástroji tohoto naprogramovaného suicidu. Přijali jste jidášskou sumu 200 milionů, abyste prosadili islamizaci a prodali Krista, duše i český národ! Proberte se z tohoto deliria! Uvědomte si realitu, kterou selským rozumem chápe každý prostý člověk!


  Přepodobnomučedník Anastáz z Persie 1. část

  AUDIO>>>


  Už z blíženské lásky mám zůstávat v Kristu a Jeho slovu

  Ďábel často působí smutkem tak, že dovede rozložit vzájemné vztahy v rodině i ve společenství. Někdo, aniž by chtěl, se zahloubá do nějakého problému či začne snít a neuvědomuje si, že my mluvíme víc tváří než slovy (proto i lidé při rozhovoru pozorují tvář, aby poznali, vycítili, jak to ten člověk vlastně myslí). Jenže my mluvíme tváří, i když ústa mlčí. Naše myšlenka, za níž je určitý duch, se projeví na naší tváři – oku. Proto už z blíženské lásky mám zůstávat v Kristu a Jeho slovu, plnit se jím.


  Ďábel je mistr lži

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 5,32 (20.12.2015 – 3.1.2016)

  „Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou ženou oženil, cizoloží.“


  Rozjímání nad Mt 5,32

  Ježíš ustanovil svátost manželství a zdůrazňuje, že manželství tvoří jeden muž a jedna žena. V manželství nejde jen o jednotu tělesnou, ale má zde být i jednota duševní. Její dosažení je spojeno s celoživotním vzájemným očišťováním a pokořováním. Projevem lásky je nést břemena jeden druhého. V manželství, jako ve svátosti, má dozrát jednota duchovní, aby oba manželé tvořili pravdivou jednotu v Kristu. Co se týče dnešní demoralizované společnosti a kultu nečistoty a zvrácenosti, kterému jsou vystaveni nejen mladí lidé, ale už i děti, nastala situace, která se zdá téměř neřešitelná. Je řešitelná jen z pohledu živé víry a radikálního podřízení se zdravým principům evangelia, osobního boje o čistotu myšlení, Boží milosti i živého společenství křesťanů, kteří bojují za morální hodnoty. Bez modlitby, bez živé víry, bez duševního boje je dnes nemožné i pro obráceného křesťana zůstat jeden druhému věrným.


  Odvážně svědčit o Ježíšovi

  VIDEO>>>


  „Co nechceš, aby ti jiní dělali, nedělej ani ty jim!“

  Jedna z klíčových vět je: „Co nechceš, aby ti jiní dělali, nedělej ani ty jim!“ Toto můžeme realizovat až do smrti. V tom je celý zákon a proroci (srov. Mt 7,12). Mohu si konkrétně napsat, co nechci, aby mi bylo činěno, pak se zamyslím, jestli právě toto nedělám já jiným, třeba v jemné formě. Jak je všechno jednoduché a aktuální pro náš nejvšednější den! Jen je třeba to začít vidět a realizovat a pak žité evangelium začne své požehnané dílo.


  Náš kříž

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! Část 12.: Boží moc v tobě – Duch svatý (18.12.2015)

  „Dostanete sílu (dynamis) Ducha svatého a budete Mými svědky (martyrés)“. (Sk 1,8) Tajemství přijetí Ducha svatého je spojeno s křtem svatým.
  Duch svatý působil v obou tisíciletích. A dnes, na začátku 3. tisíciletí, přichází zřejmě doba poslední, kdy nepřítel Boží už vystupuje v moci a bude dělat falešné divy, takže by svedl i vyvolené Boží (Mk 13,22). Proto zvláště dnes i ty potřebuješ sílu (dynamis) Ducha svatého, aby ses nestal zrádcem, ale byl Kristovým svědkem – martyrem.


  Stop islamizaci! /Adventní výzva pro kněze/ (15.12.2015)

  Vážení duchovní otcové, v této historické chvíli se na vás obracím i spolu s dvěma spolubratry, biskupy. V souvislosti s islamizací jde dnes o bytí a nebytí křesťanství i českého národa. Co se týče islamizace Evropy, je to bič Boží za odpad katolické církve od pravověrného učení a od života z víry. V dané situaci je jediným řešením upřímné pokání. Co konkrétně máte konat vy? Nejlépe v poslední adventní neděli 20. 12. či na půlnoční liturgii vyznejte pravou víru a odřekněte se současných herezí. Toto je konkrétní pokání, které je třeba, abys, drahý bratře, učinil i za cenu, že Tě současná církevní hierarchie postihne nejtěžšími tresty. Navíc vy jste v Česku v atmosféře, kdy prezident se nebojí povědět pravdu a je ochoten vyjít i z prezidentské rezidence do ulic. Vy se rovněž postavte za pravdu, nemaskujte se zbožnými frázemi, ale po vzoru Krista, Dobrého pastýře, nasaďte třeba i svůj život za svěřené stádo.


  Nezapomínejme na Kristův kříž

  VIDEO>>>


  Zhoubná činnost teologických škol

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! část 11.: Pravda vás osvobodí (15.12.2015)

  Základem, na němž se buduje a rozvíjí vztah k Bohu, je vnitřní modlitba, která vychází ze základních křesťanských pravd a je Kristocentrická. Věnuj jí denně alespoň čtvrt hodiny. Bůh tě z lásky stvořil i z lásky vykoupil. Uvědom si tajemství svého vykoupení hlouběji. V této chvíli si připomeň datum svého narození i dnešní datum a uvědom si teď přítomný okamžik. To, co bylo před ním, je minulost, a ta se už nevrátí. Co přijde po něm, je budoucnost, a tu nyní uchopit nemůžeš. Můžeš prožívat jen přítomnost, tedy právě tento moment. Jak ho využít pro věčnost? Jak vykupovat čas? Uvědom si tři reality: smrt, hřích a soud. Realita odpuštění hříchů. Základ, na němž se buduje a rozvíjí vztah k Bohu, je vnitřní modlitba. Věnuj jí denně alespoň čtvrt hodiny.


  Hledej pravdu! část 10.: Zdravá rodina – zdravý národ (12.12.2015)

  V modelu křesťanského života na bázi Božích zákonů, a především vycházejícího z evangelia, je s lidskou sexualitou počítáno. Má své místo v instituci zvané manželství. Tam má sloužit k předávání lidského života, tam má udržovat i vztah muže a ženy, kteří jsou zde jako otec a matka a tvoří nerozlučnou jednotu. Boží slovo říká: „Opustí muž otce i matku a přidrží se své manželky a budou jedno tělo“ (Mt 19,5), jedna bytost. Manželství je proto povýšeno na svátost a je spojeno s nerozlučností. Manželé, když skládají před Bohem slib a uzavírají manželství, slibují, že budou spolu snášet dobré i zlé, a to až do smrti. Kristus o manželství řekl: „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“ (Mt 19,6) Kulturní Evropa byla postavena na křesťanských základech a základní buňkou v ní byla zdravá rodina, v níž byla respektována nerozlučnost.


  Učit se moudrosti ze života

  VIDEO>>>


  Dát všechno Bohu

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! 9. část: Hnutí odporu (9.12.2015)

  Drazí studenti Ruska, ne svou vinou jste byli odřezáni od zdravých duchovních kořenů vycházejících z ruské tisícileté křesťanské kultury. Byli jste napojeni na degradační americkou pseudokulturu, která vede k dekadenci morální, duchovní i fyzické. Bůh ti dává šanci, aby záchrana Ruska začala od tebe. Můžeš ji přijmout nebo odmítnout. Když ji odmítneš, budeš mít spoluzodpovědnost za masovou sebevraždu mladé generace, a tím i Ruska. Buď budeš dnes hrdinou nebo zločincem! Otevřete oči, zmobilizujte se k revoluci odporu proti invazi amerikanismu! Vyzýváme vás proto k duchovní revoluci, postavte se proti pseudokultuře! Objevte tajemství vnitřní modlitby, která vede k osobnímu spojení s Bohem. Byzantský katolický patriarchát tímto vyzývá celý ruský národ: Postavte se na odpor globalizačnímu satanismu! Vyhlaste bojkot americké pseudokultuře!


  Být otroky Boží spravedlnosti

  VIDEO>>>


  Ježíš přišel ze slávy kvůli tobě

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! 8.část: Politický systém v Rusku (7.12.2015)

  Současný politický systém Ameriky má ducha neofašismu. Jeho programem je redukce lidstva na „zlatou miliardu“. Nevytvoří-li Rusko politický systém nekompromisně zbudovaný na protichůdných principech, bude globalizováno.
  Rusko se musí proti ideologii autogenocidy prosazované NWO adekvátně postavit tak, že vybuduje svůj silný politický systém na vlastních osvědčených, křesťanských principech.


  Mít touhu po Boží spravedlnosti

  VIDEO>>>


  Spravedlnost získáme vírou

  VIDEO>>>


  Modlitba víry má moc

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 5,29 (6. 12. – 20. 12. 2015)

  Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.


  Rozjímání nad Mt 5,29

  V tomto slově Ježíš mluví o pokušeních a o tom, jak s nimi bojovat. Hlavním bitevním polem je naše mysl. Ďábel skrze pokušení útočí na naši mysl více než na cokoliv jiného. Tento boj je neúprosný a probíhá nepřetržitě, dokud žijeme na této zemi. Nemůžeš dovolit, aby ti myšlenky probíhaly hlavou, jak se jim zlíbí. Každé démonické pokušení, které svádí člověka, je zaměřeno na lidský rozum. Nepřítel také používá lidské tělo, aby člověka stáhl na svou stranu a získal jeho souhlas. Proto v každém okamžiku svého pokoušení nepřítel rozvíjí určitou myšlenku, například vyvolává závist, nenávist, neodpuštění. Ježíš učí, že v duchovním boji s nepřítelem nesmíme vést dialog s pokušením, ale radikálně se postavit proti pokušení: vytrhnout a vyhodit ho z našeho myšlení. Tento princip je obzvlášť důležitý v boji proti nečistým pokušením.


  Hledej pravdu! část 7.: Juvenilní justice (4.12.2015)

  Nadnárodní organizace OSN vydala Úmluvu o (tzv.) právech dítěte. Na bázi této úmluvy jsou jednotlivým národům vnucovány zákony, které pod pozitivními pojmy a bez reálných příčin uzákoňují kradení dětí rodičům.
  Systém je založen na likvidaci rodiny a následně jejich jednotlivých členů.
  Systém juvenilní justice je jako lakmusový papírek prozrazující v zemi stínovou vládu skrytých globalizátorů NWO.
  Vyzýváme ruský národ, především vás, studenti: povstaňte z lhostejnosti a zmobilizujte se! Nekompromisně žádejte ruskou Dumu, aby všechny zločinné zákony, které byly v poslední době přijaty pomocí podvodů, úplatků a zrádců, byly zrušeny!


  Ježíš spravedlivě zaplatil za můj hřích

  VIDEO>>>


  Jak se stát spravedlivým před Bohem

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! část 6: Jak je likvidována pravda /antizákony/ (2.12.2015)

  Zločinný systém NWO prosazuje bezzákonnost a zločinnost pod pozitivními pojmy. Celý systém je založen na tom, že vláda vede prostřednictvím zákonodárství skrytou válku proti vlastnímu obyvatelstvu, a cílem je jeho autogenocida. Začíná to tak: Nadnárodní seskupení, v jejichž zákulisí jsou ideologové redukce lidstva, vytvoří tzv. úmluvy, které jsou pak směrodatné pro zákony každého státu, který je do mezinárodního seskupení začleněn. V linii úmluvy je pak postupně jeden stát za druhým dotlačen k tomu, aby přijal zákon, který je skrytě, pod pozitivními pojmy, ke škodě konkrétního státu i jeho obyvatel. Americké revoluční technologie, použité k státním převratům v různých zemích, pracují na vyvolání umělého problému. Toto je program politiky USA – satanizace lidstva. Je třeba to vědět a počítat s tím. Prosazují ho profesionální lháři, podvodníci a masoví zločinci.


  Za Božím slovem je Boží Duch

  VIDEO>>>


  Chci, aby mi vládl Ježíš!

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! část 5.: Globalizace (29.11.2015)

  Mladí lidé musí vědět, že v současnosti probíhá nový druh války, která není rozlišena hranicemi tak jako ty předcházející. Dnes je cílem války zničit mladou generaci bez ohledu na to, z jakého je národa – globálně. Začíná už od dětí, a dokonce už od nenarozených dětí. Nejsilnější zbraní v této válce je demoralizace, za kterou je duch lži, který vede ke smrti. Pokud Rusko chce být silným státem, musí nastat obnova zdravých, křesťanských kořenů, na kterých byl vybudován celý ruský stát a které motivovaly prosté občany k pravému hrdinství v nejtěžších obdobích, kterými ruský národ prošel. Rusko už postavilo důležitou bariéru západní destrukci tím, že uzákonilo zákaz propagace homosexualismu. Ale jak dlouho v celosvětovém tlaku vydrží? Západní pseudokultura je trojským koněm k prosazení destruktivních vlivů, které ničí psychiku a vedou k závislostem. Bojovat proti těmto vlivům jenom negativním způsobem je neúčinné. Něco pouze zakazovat nemá efekt, protože mladý člověk potřebuje pochopit podstatu a osobně se svou svobodnou vůlí postavit proti této systematické sebedestrukci. Mrtvé křesťanství nedá sílu ani prostředky k vítězství nad touto autogenocidní ideologií. Sílu dá jen živý a osobní vztah k Bohu!


  KONKRÉTNÍ ABECEDA EVANGELIA

  Jak jsme byli klamáni různými pohledy na Písmo! Zapomněli jsme žít Písmo. Ono je návod k životu. Čili začít se pomalu a vážně učit KONKRÉTNÍ ABECEDU: např. Ježíš říká: „Má-li tvůj bratr něco proti tobě, ty jdi a smiř se se svým bratrem.“ Já mám udělat první krok a ne čekat, až to učiní ten druhý!


  Základní pravdy evangelia

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! část 4.: Dědičný hřích b) Pravdivá psychoanalýza a psychohygiena (27.11.2015)

  Ateista Freud dává návod k tzv. psychoanalýze a vede k tomu, aby člověk zkoumal svou minulost. Ale to nestačí. Nedává východisko, protože neukazuje na odpuštění hříchů ani na duchovní dimenzi po smrti. Příklad z vlastního života: V roce 1966, kdy jsem vstoupil do semináře, byl v bývalém Československu prosazován ateizmus. Pro kněžství jsem se rozhodl, když mi bylo 16 let. Důvodem bylo, že jsem poznal pravdu a cítil povinnost tuto pravdu o životě a smrti zvěstovat co nejvíce lidem. Prostě řečeno, vnímal jsem realitu, že život je jen krátká zkouška, přijde smrt a věčnost. Drazí mladí přátelé, kteří žijete v této těžké době, chci vám předat tuto zkušenost vnitřní modlitby, která vás učiní šťastnými ve vašem životě, ve smrti i po ní. Toužím po tom, aby Rusko i ostatní slovanské národy skrze pravdivé pokání prožily duchovní vzkříšení. Nejen po tom toužím, ale modlím se i za vás, aby Bůh vám dal ty milosti, které dal mně, aby vám především dal dar duchovní žízně, která vás bude nutit, abyste Ho denně hledali v modlitbě, abyste s Ním komunikovali. Pamatujte, i kdyby vás všichni opustili, Boží Syn, Ježíš Kristus, který za vás zemřel na kříži, vás nikdy neopustí a bude stále s vámi. Kéž Duch Boží vám do vašeho nitra vloží tajemství vnitřní modlitby. Kéž vám bude postupně odkrývat tajemství dědičného hříchu – ložiska zla v nás, a boje proti němu.


  Bůh je dárcem života

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! část 3.: Dědičný hřích a) ložisko zla v nás (25.11.2015)

  Každý člověk je stvořen tak, že touží po nejvyšším, dokonalém štěstí, které chce realizovat v osobním vztahu. Člověk touží po Bohu, i když si to neuvědomuje, protože nikdo jiný tuto touhu, která je do něj vložena, nemůže naplnit. Hříchem nastoupil na cestu lži. Spojení s Bohem svou zradou zaměnil za spojení s duchem lži a touhu, která v něm zůstala, chce falešně naplňovat v novém a novém sebeklamu – v alkoholu, v narkotikách, v morální nečistotě, kariéře, v penězích, zločinnosti. Tato cesta lži a egoismu končí v záhubě. Člověk se stal otrokem hříchu, ale protože toto otroctví je vnitřní, sám si pomoct nechce a nabízenou pomoc odmítá. Mladí lidé chtějí mít ideál, chtějí vidět určitý vzor, těmi vzory morálního života, pravými hrdiny, kteří pro pravdu časnou i věčnou přinášeli největší oběti, jsou svatí a mučedníci. Největším příkladem je nám samotný Boží Syn Ježíš Kristus, který je vtělená Pravda.


  Jsme vystaveni zkoušce

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! Část 2. Chceš být šťastný? (23.11.2015)

  Kdybychom mladému člověku položili otázku: „Chceš být šťasten?“ určitě by řekl: „ANO!“ a zvedl by i obě ruce na souhlas. Člověk má hluboko ve své duši touhu po štěstí, ale po pravém štěstí, které mu už nikdo nevezme. Už totiž jen myšlenka na to, že skončí, vnáší smutek. Obraz falešného štěstí znázorňuje americká socha svobody. Téměř každé ráno jsou pod ní mrtvá těla ptáků. Za noční tmy, oslněni ostrým světlem, které vychází ze sochy Svobody, letí přímo proti světlu, avšak prudce narazí na sklo svítilny, zlámou si křídla a pak bezvládně padají k zemi. Toto je obraz mnoha mladých lidí, kteří hledají štěstí ve falešné svobodě. Jedinou skutečnou svobodu dává Boží Syn, Ježíš Kristus, který přemohl ducha lži i otroctví hříchu. Ježíš je Cesta do našeho spojení s Otcem, který nás stvořil. Ježíš je zároveň Pravda, která nás osvobozuje od ducha lži, a On nás zároveň i vytrhl ze smrti – v Něm máme život věčný. „Kdo má Syna, má život věčný“.(1J 5,12)


  Bez spasitelné víry nikdo spasen nebude

  VIDEO>>>


  Musíme mít spasitelnou víru

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! /ruské mládeži/ (20.11.2015)

  Je třeba si dnes uvědomit svou osobní zodpovědnost i to, že dosáhnout vítězství je svou silou nemožné. Proto je dnes největší potřebou doby upřímně se obrátit v osobní modlitbě k Bohu a začít samého sebe mobilizovat k hledání pravdy a k bojování za ni. Vy, studenti, nečekejte, že revoluci pokání začnou církevní představitelé. Pravdivou revoluci začněte vy! Hledejte pravdu, milujte pravdu, bojujte za pravdu a za ni obětujte i své životy! Pravda vás vysvobodí z démonské vlády, od smrti a ďábla. Tou Pravdou je Ježíš Kristus, On je Cesta, Pravda a Život, On za tebe zemřel na kříži, On ti odpouští hříchy, On Jediný ti dává věčné štěstí, které začíná už tu na zemi a po smrti pokračuje.


  Ospravedlnění je spojeno s osobou Ježíše Krista

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 5_27-28 (22.11. – 6.12. 2015)

  „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘ Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.“


  Rozjímání nad Mt 5,27-28

  Dědičný hřích, který spočívá ve vzpouře proti Bohu a Jeho přikázáním, zasáhl všechny oblasti života. V oblasti tělesnosti se toto zranění projevuje hříšnou žádostivostí, která se objevila již u Adama a Evy hned po prvním hříchu (Gen 3,7). Proto Bůh ustanovil 6. a 9. přikázání, aby se nešířila infekce hříchu nečistoty. V tomto slově, které bylo řečeno v horském kázání, Ježíš poukazuje na kořen cizoložství, který spočívá v tom, že člověk může hřešit nejen fyzicky, ale i ve svém srdci, když se spojí s žádostivou myšlenkou. V tomto případě je nástrojem hříchu nečistý pohled, a místem je lidské srdce – žádostivé, nečisté myšlení.


  Naučme se klamat starého člověka v nás

  VIDEO>>>


  Cesta svatosti je cesta očišťování

  Utrpení je více duševní než tělesné, ale ta různá utrpení vedou k osvobozování a k uzdravování. Utrpení nám působí, když se dostáváme do pravdy o sobě, bližním a světu. Je to tak jednoduché a zároveň zamaskované. V podstatě jde o to začít žít plně evangelium. Začít žít hned první a největší přikázání – milovat Boha nade všechno a bližního jako sám sebe. Ty ostatní příkazy a rady vedou k tomuto vrcholu.

  Pokořování sebe a drobné oběti

  První forma lásky je neustálé pokořování sebe. Člověk se ale nemusí snažit o nic umělého. Jde jen o to přijímat pravdu! Druhá forma lásky je oběť! Přinášet drobné oběti, sebezápory za bližního, ale ne z pozice „já“ zachraňuji, ale až tehdy, když jsem se před ním pokořil a pokládal ho za lepšího sebe. Čistá láska je ukřižovaná. Je třeba zvát Ježíše do těch situací. Nedělat to ve své síle. Zde nastává úžasné pole zázraků a zkušeností!!!


  Bůh slíbil hříšníkovi odpuštění, ale neslíbil mu zítřejší den

  VIDEO>>>


  Naše skutky nás nespasí

  VIDEO>>>


  Náš očistec na zemi

  VIDEO>>>


  Působení dědičného hříchu v nás

  VIDEO>>>


  Vysvlékání starého člověka a oblékání nového začíná v myšlení

  Lidská přirozenost bez respektování zákona evangelia v podstatě reaguje stejně. Je to žárlivost na bližního, konkurenčnost, závist, když má v něčem něco lepšího, závist i duchovních darů, závist třeba i kříže a na druhé straně pak sebelitování a trucování (před Bohem i lidmi). Má to nejjemnější odstíny, ale v podstatě je to naše „já“, které se nechce pokořovat, nechce žít v nejistotě, nechce poslouchat Boha a podřizovat se Mu.


  Nezanedbejme čas spásy!

  VIDEO>>>


  Hřích byl spravedlivě odsouzen v Kristově smrti

  VIDEO>>>


  Co dělat, aby rostla blíženská láska

  V podstatě každý člověk, kromě Neposkvrněné, je raněn dědičným hříchem, který člověka zaslepuje, drží ve lži a falešnosti! I když člověk chce konat dobro, koná zlo (Ř 7,23n). Milovat znamená stále se pokořovat, přijímat bližního takového, jaký je.


  Zasévej ve víře

  Ten čas, který prožiješ na místě, kde jsi, je Bohem určen a už se nikdy nevrátí. Co ve víře zaseješ, to budeš ty i ostatní jednou sklízet. Zasévej ve víře, i když nebudeš vidět žádné výsledky. Zasévej každý den tím, že budeš přijímat ty situace, které přicházejí, ale ne se jimi nechávat odrovnat a přesytit, ale brát je ve víře a ve spojení s Ježíšem – učit se zůstávat s Ním!


  Víra ‒ podmínka ospravedlnění

  VIDEO>>>


  Máme konat skutky pro věčnost

  Máme konat skutky pro věčnost. Konat je spolu s Ježíšem. Být s Ním. To má cenu pro věčnost, jinak to je k ničemu. Člověk chce vidět efekt, výsledek, chce pochvalu. A často není žádná pochvala, jen bití, pronásledování, ani není žádný efekt – zdá se, že je to jen utracená energie, utracený čas. Můžeš říci: „Dobře, tak to je, ale já jsem, Pane, jednal ve víře.“ A potom to má cenu pro věčnost a ovoce přijde později.


  Abraham upřímně hledal Boha, a Bůh se mu ukázal

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 5_21-22 (8.11. – 22.11. 2015)

  Slyšeli jste, že předkům bylo řečeno: 'Nezabiješ,' a kdokoli by zabil, bude vydán soudu. Já vám však říkám, že každý, kdo se bezdůvodně zlobí na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli by řekl svému bratru: 'Ráka!' bude vydán veleradě, a kdokoli by řekl: 'Blázne!' bude vydán pekelnému ohni.


  Rozjímání nad Mt 5,21-22

  Hněv je projevem nenávisti, která je opakem lásky. Může mít různé stupně, až do nepřekonatelného odporu a vyloženého nepřátelství, ať už ve sféře politické anebo, a to především, náboženské. Bezbožník se hněvá až k nenávisti na spravedlivého (Ž 34,22) často bez příčiny (Ž 35,19). Nenávist vůči bratru a bližnímu je v Písmu svatém zakázána (Lv 19,17, Dt 19,11). Svět nenávidí Ježíše i Jeho učedníky (J 15,18, Lk 19,14). Nenávist je tu chápána jako démonická síla (1J 2,9) ovládající tento svět.


  Nediskutujte, jestli pohané budou spaseni, ale zvěstujte jim evangelium

  VIDEO>>>


  Bůh má na nás nárok

  Ježíš má na nás určitý nárok. My už nepatříme sami sobě. Proč? Jednak Bůh nás stvořil, dal nám existenci, stvořil nás k svému obrazu. On je skutečně naším Otcem. Po Něm náš duch touží, jak říká sv. Augustin: „Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě.“ To je hluboká pravda. Už malé dítě má někdy až bytostní chmuru. Neumí to vyjádřit, ale vnímá marnost všeho. Nic, co je stvořené nás neuspokojí. Nic. Ani bohatství, ani kariéra ani nějaké požitky. V naší duši je hlad po Bohu. Bůh nejen že nás stvořil, ale má na nás nárok také proto, že za nás dal svého Syna. Ježíš za nás prolil svou krev. On za nás draze zaplatil – ne zlatem ani stříbrem, ale svou krví, a to z lásky k nám.

  Odpadlé křesťanství neukáže pohanům cestu k vysvobození

  VIDEO>>>


  Pokud nezůstáváme v Kristu, nemůžeme nést plody

  Pokud nezůstáváme v Kristu, nemůžeme nést plody. Ježíš říká: „Beze mne nemůžete činit nic.“ Jedno můžeme činit – hřešit. To je v nás naprogramované. Ale pravdivé dobro, to nejsme schopni činit. Snad ještě zdánlivé dobro, které je ale prolezlé pýchou a nese ovoce smrti. Jestli však máme nést plody, které mají hodnotu pro věčnost, tak to musí být spojeno s Kristem, s Jeho křížem.


  Zůstaňte ve mně

  Ježíš říká: „Zůstaňte ve mně, a já ve vás.“ (J 15,4) On v nás je. On je s námi. „Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28,20) Ale my s Ním nejsme. V tom je problém! On ve mně je a já prakticky v Něm nejsem, a potom s Ním ani nepočítám. „Zůstaňte...“ Jak? Skrze aktuální víru, že si uvědomím konkrétní pravdu Božího slova, osobně ji přijmu a sjednotím se s ní. Ona pak ve mně působí a spojuje mě s Ježíšem. Mám si uvědomit: „Ty, Ježíši, jsi ve mně a já jsem teď v Tobě.“


  Kde získat sílu a odvahu?

  Ježíš několikrát říká apoštolům: „Nebojte se!“ I v Písmu svatém je na mnoha místech řečeno: „Nebojte se!“ Když na nás přijde strach, je potřeba se podívat pravdě do očí. A kde máme k tomu získat sílu a odvahu? V modlitbě. V Boží přítomnosti. Když se modlíme, máme rozmlouvat ne sami se sebou, taková modlitba nám nedá sílu, ale máme si v první řadě uvědomit: Kde je Ježíš? On je tu a čeká tě. Čeká, abys s Ním navázal kontakt, dal Mu svůj hřích a své problémy. Ty dvě věci: Nejprve svůj hřích a potom svoje problémy.


  Slovo otce patriarcha Eliáše ve svátek Krista Krále

  Ve svátek Krista Krále se čte čtení z listu Kolosanům, kde je napsáno: „On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna.“ (Kol 1,13) Bůh z lásky k nám, abychom s Ním mohli žít věčně, nás vytrhl z vlády tmy, hříchu, světa a přenesl do království svého milovaného Syna. Ježíš právě přišel na tento svět, aby nás vyrval z království toho zlého a přenesl do Božího království. A abychom měli život a měli ho v plnosti, abychom byli pravdivě šťastní. Ale k tomu je potřebné, abychom Ježíše přijali za svého Pána a Krále. My jsme Ho přijali. Každý z nás si má proto uvědomit: V mém srdci žije Ježíš! A kde je Kristus, tam je Boží království. Bez krále není království. Ve mně je teď Král i Jeho království! Máme se modlit za to, abychom mohli opravdu pracovat pro Boží království, pro království Ježíše Krista, abychom se pak mohli v hodině smrti postavit před Boží tvář a přijat odměnu, kterou Ježíš slibuje těm, kteří jsou Mu věrni v této životní zkoušce.


  Výzva patriarchu Bartolomějovi k vyznání víry a odřeknutí se herezí (21.10.2015)

  Vážený patriarcho Bartoloměji, Vy vystupujete jako hlavní organizátor plánovaného Všepravoslavného koncilu 2016, který v současné době krize křesťanství nemá bohužel za cíl obnovu církve, ale pravý opak.
  S velkou aktivitou jste organizoval mezináboženská „mírová“ setkání, která ale vedou k sebevraždě pravoslavné víry i křesťanství. Už v roce 1968 jste se zúčastnil generálního shromáždění Celosvětové rady církví v Uppsale, která je náboženským orgánem Nového světového řádu (NWO), jehož cílem je globalizace v jedno světové náboženství New Age.
  Na rok 2016 jste svolal Všepravoslavný koncil. Cílem je vnesení ducha světa (aggiornamenta) po vzoru Vatikánu. Vaší povinností je formou veřejného vyhlášení jasně před církví vyznat víru a odřeknout se herezí a synkretismu.


  Bude Všepravoslavný koncil 2016? (7.10.2015)

  4. část: Prognóza

  Žijeme v historické době, kdy zodpovědnost za záchranu ruského národa před globalizační autogenocidou není otázkou jen schopného politika, ale zodpovědnost dopadá na každého občana Ruska! Jedinou účinnou zbraní proti prosazování vlády antikrista, je pravdivé pokání!
  Otázka pokání je také spojena s otázkou smyslu a cíle našeho života. Proč žiješ? Abys jedl, pil, pracoval, spal, stal se otrokem lži a hříchu, zemřel, byl pohřben a nakonec skončil v pekle? Tento život je jen krátká zkouška, rozhoduje se o věčnosti. Smyslem života je hledat, a pak přijmout zjevenou Pravdu, Ježíše Krista. On je Cesta, Pravda, ale zároveň i Život!
  Z čeho konkrétně máme konat pokání?
  Především z toho, že jsme bojkotovali Pravdu a realitu krátkosti času a smrti. Nepostavili jsme Boha a Boží zákony na 1. místo!


  Bude Všepravoslavný koncil 2016? (1.10.2015)

  3. část Diagnóza

  V téže době, kdy Amerika prostřednictvím vedení EU diktuje jednotlivým evropským národům povinné kvóty k přijetí desetitisíců muslimů, papež František dává příkaz (6.9.2015), aby katolická církev zabezpečila celoplošnou islamizaci Evropy tím, že do každé farnosti i do každého kláštera i na každé poutní místo přijme alespoň malou skupinu muslimů. Vybudování velké mešity v Moskvě je silným strategickým bodem pro Ameriku.
  Vlčí koncil 2016 má připravit duchovní, morální a fyzickou autogenocidu Ruska. Tento Koncil 2016 je v nejvyšším zájmu globalistů NWO jejichž cílem je paralyzování pravoslavné církve a svržení zákonné vlády v Rusku. Proto musí být Kirill co nejdříve sesazen! Tento zrádný Koncil nesmí být dovolen! Kdo ho může zakázat? Jedině nový, vpravdě pravoslavný, patriarcha Ruska.


  Mučednická smrt svatých otců Patermutia, Kopria a Alexandra

  Císař Julián, který zpočátku věřil v Krista, a pak se od Něj odvrátil, odpadl k ďábelské zlobě a stal se synem satana, shromáždil velké množství vojska a táhl do války proti Persii. Po cestě proléval mnoho krve svatých. Za vlády tohoto kata žili v egyptských poustevnách dva Bohu milí muži Patermutius a Koprius. Byli jedné mysli a společně sloužili Pánu. Patermutius byl věkem starší, v mnišském životě zkušenější, utvrzen v ctnostech. Koprius byl mladší, a ještě ne zcela utvrzen. Patermutius jej vyučoval jako učitel učedníka a duchovní otec syna.


  Misie sv. Pavla

  VIDEO>>>


  Církevní farizejové – největší překážka misijím

  VIDEO>>>


  Mučednická smrt svatého mučedníka Ignáce – Bohonosce

  Když v římské říši převzal žezlo Traján, biskupem antiochijské církve byl sv. Ignác, jehož nejenže nazývali Bohonoscem (Theoforem), ale skutečně i Bohonoscem byl. O tomto světci je známo, že ho ještě jako nemluvně dal náš Pán Ježíš apoštolům za příklad. Jednoho dne rodiče tohoto nemluvňátka stáli v zástupu blízko Ježíše a poslouchali Jeho Božská slova. Měli s sebou i své dítě. Pán na ně pohlédl a zavolal malého Ignáce k sobě. Postavil jej uprostřed, objal jej, vzal na ruce a promluvil:„Pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do Božího království.“ Jistě i proto byl svatý Ignác nazván Bohonoscem, protože jej Vtělený Bůh nosil na svých rukou. Ale i proto, že on nosil Boha ve svém srdci.


  V boji neobstojíme sami

  Jde o velký a závažný boj za spásu duší. V tom boji potřebujeme živou modlitbu, protože v něm neobstojíme sami. Boží slovo nám říká, co máme dělat: „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li moje slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.“ (viz J 15,7). A jak zůstávat v Jeho slově? Je třeba si vyprosit Jeho slovo a v něm zůstávat tam, kde jsme. Může to být třeba slovo: „JENOM JEŽÍŠ!“


  Ovoce II. Vatikána po 50 letech - 2. část

  Citace z Nostra aetate a vyhlášení anathemy (28.10.2015)

  V roce 50. jubilea II. Vatikána je rozumné dělat bilanci a pravdivě ukázat na zhoubné, katastrofální ovoce.
  Realizováním dokumentu II. vatikánského koncilu, především pod heslem „úcta k jiným religiím“, došlo k masovému rozšíření pohanství nejen v Evropě. Mnozí řeholní představení začali zvát buddhisty a hinduisty do svých klášterů. Nostra aetate tím vytvořila půdu pro invazi asiatského pohanství. To popírá jediného Boha Stvořitele a Spasitele Ježíše Krista. V podstatě jde o úctu k démonům a k satanu! Je to vzpoura proti jedinému, pravému Bohu, kterou má na svědomí II. vatikánský koncil s tzv. aggiornamentem.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 5,20 (25. 10. – 8. 11. 2015)

  „Neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.“


  Rozjímání nad Mt 5,20

  Ježíš mluví o dvojí spravedlnosti. O spravedlnosti zákoníků a farizeů, a o spravedlnosti, která je z víry. Pokud tuto spravedlnost z víry mít nebudeme, nevejdeme do Božího království.
  V čem spočívá Boží spravedlnost, s kterou můžeme vejít do Božího království? Ježíš Kristus, jako pravý Bůh, se stal člověkem a na kříži zaplatil spravedlivý trest za hřích, tedy smrt. Kdo v Krista uvěří, tedy přijme záchranu Jeho smrtí, bude spasen – vejde do Božího království – získá nebe. Ježíš vzal trest za mě a dává mi zdarma věčný život, ale já ho musím přijmout – uvěřit v Boží lásku, a to je spasitelná víra. Tato Boží spravedlivost převyšuje spravedlnost zákoníků a farizeů.


  Misie sv. Františka Xaverského

  VIDEO>>>


  Ovoce II. Vatikána po 50 letech - 1. část

  Kryptofašismus na II. Vatikánu (16.10.2015)

  28. října 1965 byl vyhlášen dekret Nostra aetate. Tím byl puštěn duch – démon lži a smrti, který za 50 let způsobil katastrofální stav v církvi i ve světě. De facto zlikvidoval pravdivou misii a otevřel dveře k antimisii uvnitř křesťanství! Duch hereze, vypuštěný na koncilu skrze dvojznačné pojmy, skrytě prosazuje lež a smrt. Pod pláštíkem pozitivních pojmů přešel tento duch lži a smrti i do politické sféry USA a EU. Zde tento duch neofašismu prosazuje globalizační sebevraždu národů. S uzákoněním homosexualismu (LGBTQ) je prosazováno uzákonění kradení dětí a jejich devastace. Vatikán má dnes jednotu ducha s těmi, kteří prosazují celosvětovou globalizaci a satanismus. Po 50 letech je dovršeno heslo II. Vatikána „aggiornamento“ – přizpůsobení se světu – i propagace pohanství zahájená dekretem Nostra aetate. Jde o zradu Krista, zradu církve a vyhnání Ducha svatého. Tedy za plánovanou globalizační autogenocidu národů a lidstva nese hlavní vinu II. vatikánský koncil, protože nebojoval proti herezím, nebojoval proti duchu pohanství, ale naopak, v klíčovém momentu mu otevřel dveře. Po 50 letech bylo v Evropě odstraněno Desatero a všechny morální zákony a vyhlášeno antidesatero Lisabonské smlouvy s prioritou antizákonů a sodomismu.


  Jak milovat Ježíše ve všednosti dne

  Člověk si myslí, když přijde suchopár a všednost, že Ježíše nemiluje, protože to nepociťuje. On ale říká: „Ten mě miluje, kdo zachovává moje přikázání.“ Jistě, my je nejsme schopni plnit bez pomoci Boží, ale i v té tuposti se člověk může ptát: „Pane, co bys Ty dělal na mém místě? Co mohu v této všednosti dne udělat pro Tebe?“ A i tu nejmenší maličkost udělat ve víře – tím chci milovat Ježíše. Kolikrát stačí, že člověk odhodí chmuru či kritickou myšlenku a přijme Boží pohled z Písma. To už je projev plnění Božího přikázání. A vůbec už to, že si člověk častěji přes den uvědomuje – Bůh mě vidí.


  Žaloba na UNICEF za pokus o masové zmrzačení ukrajinských dětí (14.10.2015)

  Byzantský katolický patriarchát se tímto obrací na Mezinárodní trestní soud v Haagu s žalobou na UNICEF za zločin proti lidskosti, kterým je pokus o masové zmrzačení ukrajinských dětí prostřednictvím škodlivých vakcín. Jde o projev genocidního neofašismu proti ukrajinskému národu.
  Vakcíny, které musí být uchovávány při teplotě -20 stupňů, rozmrzly, jejich určení k vytvoření imunity se změnilo – staly se z nich prostředky k infikování dětí. UNICEF a WHO nutí Ukrajince, aby tyto poškozené vakcíny použili na dětech! Toto je kolosální zločin!


  Program nového srdce

  V různých zkouškách máme Pánu znovu s ochotou říkat své „ano“. To je skutečně ten program nového srdce, kterým je Panna Maria. Její Fiat - ať se stane – a její Magnifikat – za vše děkuje – to je program pravého následování! Bůh si žádá naprostou čistotu, úplnou vydanost Jemu. Dal nám svou Matku. Stále máme na ni upínat svůj pohled, stále se snažit o to být jejími dětmi, které nesou její základní charakter: pokoru a poslušnost Bohu.


  Smysl života i utrpení

  Stále si máme být vědomi Ježíšova slova, že nevíme den ani hodinu, kdy nás povolá na věčnost. To je pravá moudrost uvědomit si smrt, soud, věčnost a smysl svého života i utrpení, které je fyzické a duchovní. Když přijde problém, první věc je: Kde je Ježíš? „Bože, teď jsem bezmocný, ale co mám dělat? Teď trpím, ale ne sám. S Tebou!“ Spojit se s Ježíšem a obětovat Mu to. To je hlavní věc.


  Sterilizace Ukrajinců (9.10.2015)

  Drazí Ukrajinci!
  Z exilu se na vás obracejí biskupové, kteří vás, Ukrajince, milují a leží jim na srdci záchrana církve i národa.
  Nyní nastal výbuch s vakcinací proti obrně. Kdo za tím stojí? Zednáři Římského klubu s programem redukce lidstva na „zlatou miliardu“, především multimiliardář Bill Gates, UNICEF, Rotary club i ukrajinský ministr zdravotnictví, Gruzínec Kvitašvili. Tyto vakcíny způsobují neplodnost (sterilizaci).
  Co se tím sleduje? Celoplošná sterilizace dětí Ukrajiny! A to pouhým přijetím vakcíny do úst. Výsledek se projeví neplodností až za 18-20 let.
  Na této situaci ať se Ukrajinci poučí, že nesmí věřit masmédiím, nesmí přijímat „dárečky“ v miliardách k jejich „dobru“, které ale vedou k sebezničení.
  Vyzýváme občany Lvovské i Ivano-Frankivské oblasti, aby psali dopisy na ODA, aby se gubernátoři po příkladu Zakarpatské ODA obrátili na generálního prokurátora a vyžadovali zastavení tohoto genocidního prostředku nasměrovaného proti ukrajinskému národu.


  Apostaté najali teroristy, ABY ZABILI nevinné sestry

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 5,11-12 (11. 10. – 25. 10. 2015)

  „Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.“


  Rozjímání nad Mt 5,11-12

  Slova osmého blahoslavenství jsou jasná a konkrétní pro každého, kdo jde upřímně za Ježíšem. Ježíš mluví o pronásledování a rovněž zdůrazňuje odměnu, kterou je nebeské království. Každý z vás by mohl vyjmenovat utrpení a pronásledování za to, že chcete vpravdě následovat Ježíše a že vám leží na srdci spása své duše a duší svých nejbližších i duchovní vzkříšení celého národa. S velkou radostí přijímáte urážky a to vše zlé, co zakoušíte kvůli věrnosti Ježíši a Jeho evangeliu!


  Bude Všepravoslavný koncil 2016? - 2. část

  II. vatikánský koncil a ovoce za 50 let (1965-2015)

  Stručně řečeno, II. vatikánský koncil (1962-1965) byl největším neštěstím 20. století, neboť to, co učinil, nebylo nic jiného, než že „zakotvil, kodifikoval, přijal do nitra západní církve celou mentalitu moderny, liberalismu a podbízivé, přizpůsobivé morálky“.
  Duch Boží byl paralyzován a duch lži podminoval prostřednictvím heretických teologů všechna dogmata přijetím dvojznačných pojmů. V pokoncilní době pak z těchto dvojznačných formulací a pojmů už jen jednoznačně prosazovali hereze.


  Je Alláh a křesťanský Bůh jeden a tentýž? (5.10.2015)

  Na sněmu v Konstantinopoli byl v roce 1180 přijat článek prohlašující, že Alláh není Bohem Bible. Sněm ustanovil, že všichni muslimové, kteří by chtěli přijmout křesťanskou víru, musí před přijetím svátosti křtu vykonat obřad odřeknutí se Alláha a jeho proroka Mohameda. Tato praxe byla realizována i v pravoslavné církvi v Rusku, kde žily muslimské menšiny.
  Hereze o lživé totožnosti Alláha a Trojjediného Boha byla nepřímo vyhlášena na II. vatikánském koncilu deklarací Nostra aetate (1965). Sami muslimové ale tuto herezi popírají.


  Bude Všepravoslavný koncil 2016? (17.9; 21.9.2015)

  1. část Žaloba na patriarchu Kirilla a požadavek vyznání víry od pravoslavných biskupů

  Byzantský patriarchát, který je v duchovní jednotě s právoplatným, internovaným jeruzalémským patriarchou Irenejem, podává žalobu na moskevského patriarchu Kirilla (Vladimira Michajleviče Gunďajeva). Byzantský patriarchát požaduje, aby V. M. Gunďajev byl pro zločin narušování bezpečnosti a stability Ruské federace sesazen z církevního úřadu.
  Pokud církevní hierarcha ohrožuje bezpečnost státu, nemůže být respektována jeho falešná církevní imunita a beztrestnost! Musí být zbaven úřadu!
  Byzantský patriarchát v této pohnuté situaci zasílá dotazník s vyznáním víry a žádá každého patriarchu a biskupa, aby do svátku Pokrovu Sv. Bohorodičky, 14. 10. 2015, zaslal na níže uvedenou adresu stručnou odpověď. Pokud tak neučiní, dává najevo, že zůstává v jednotě s duchem herezí. Tento jeho vnitřní postoj bude pak postaven do světla, a na každého takového bude veřejně vyhlášena anathema.


  Zázrak záchrany před islamizací Česka a Slovenska (2.10.2015)

  Svatý papež Pius V. zorganizoval armádu k boji proti Turkům. Sám se modlil v čas boje růženec a prosil Svatou Bohorodičku o přímluvu k zázračnému vítězství. Zázrak se skutečně stal. Den 7. říjen 1571 byl dnem slavného vítězství a Evropa byla zachráněna před islamizací.
  Každý křesťan, je-li pravý křesťan, musí říct k islamizaci jasné „NE“. Každý Čech a každý Slovák, je-li pravý vlastenec, musí povědět totéž. V této situaci vyjadřují vůli národa ne zrádní církevní představitelé s některými zrádnými politiky, ale český prezident, slovenský premiér a drtivá většina obou národů.
  Pokrytecké fráze o tzv. milosrdném samaritánovi nevedou v tomto případě k milosrdenství, ale k sebevraždě. Kdo tuto sebevraždu vědomě prosazuje, dává najevo, že už ztratil nejen svědomí, ale i soudný rozum. Takový už nerozlišuje lež od pravdy a dobro od zla.



  Listy z UA 9/2015

  Výzva katolíkům - 3. část: Metastrofein /změna životního stylu/ (14.9.2015)

  Vatikán dal program aggiornamenta – přizpůsobení se světu – a nastal vnitřní rozklad. Proto musí být stanoven program, který bude čelit globalizační autogenocidě. Reformu musí začít každý biskup a každý kněz příkladem osobního pokání. Musí se oddělit od herezí HKT, synkretismu a tolerance k amorálnosti. Pokud biskup či kněz zůstane ve falešné jednotě s apostatickým Vatikánem, každý katolík je povinen se od tohoto kněze či biskupa oddělit jako od heretika! Pokud tak katolík neučiní, zůstává na něm prokletí! Pokud zatvrzele zůstane v tomto stavu až do smrti, bude věčně zavržen!
  Křesťanství se znovu musí stát solí světu a sloupem pravdy! To je program pokání a reformy: Všechno obnovit v Kristu!


  „Koktejly Molotova“– plody náboženské nenávisti ze strany hierarchie UHKC

  VIDEO>>>


  Motor k horlivosti

  VIDEO>>>


  Uvědom si, že ty, osobně, se setkáš s Ježíšem

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarcha na Povýšení svatého kříže

  Ve svátek Povýšení svatého kříže máme znovu upřít svůj pohled na Kristův kříž, v němž je naše záchrana. Boží slovo říká: „Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“(J 3,14-16). Měděný had je předobrazem Kristova Kříže. Kříž je znakem spásy, znakem, před kterým ďáblové utíkají. V něm je naše záchrana od věčné záhuby. Ježíš na kříži přemohl hřích, smrt a ďábla a dává nám věčný život. Ježíšův kříž je znakem Jeho lásky k nám hříšným.


  Ježíš nám připravil místo v nebi

  VIDEO>>>


  Jedno je potřebné – držet se Ježíše

  VIDEO>>>


  Když přijmeme Ježíše, máme život věčný

  VIDEO>>>


  Klíč = “v Kristu Ježíši”

  VIDEO>>>


  Poděkování Maďarsku (28.9.2015)

  Byzantský katolický patriarchát se obrací k maďarskému národu, a to ke všem složkám společnosti, k politické vládě, k církevním představitelům, k mužům a ženám, k mládeži. Především děkujeme představitelům vlády, jménem Patriarchátu i jménem všech upřímných křesťanů za to:
  1) že odmítli gender zvrácenosti a sňatky homosexuálů a že v Konstituci vyznali za manželství pouze svazek jednoho muže a jedné ženy tak, jak to v křesťanské Evropě vždy bylo,
  2) že uzákonili zákaz nedělního prodeje v supermarketech. Zabránili tak znesvěcení svátečního dne, a tím i destabilizaci rodinného společenství.
  3) že se vláda i národ účinně postavily proti islamizaci národa, kterou prosazují globalizátoři USA. Maďarsko se tím stalo příkladem i ostatním, hlavně Slovensku a Česku.


  Slovo života – J 21,17 (27. 9. – 11. 10. 2015)

  Zeptal se ho potřetí: „Šimone Janův, miluješ mě?“ Petr se zarmoutil, že mu potřetí řekl: „Miluješ mě?“, a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce.“


  Rozjímání nad J 21,17

  Celá 21. kapitola, poslední v evangeliu apoštola Jana, líčí setkání vzkříšeného Krista s apoštoly. Událost se stala v Galilei a bylo to třetí setkání apoštolů se vzkříšeným Kristem. Apoštolů tenkrát bylo sedm, mezi nimi byl Petr i Jan. Ježíš rozmlouval především s Petrem. Třikrát se Petra zeptal, zda ho miluje.
  Ježíš klade každému pravdivému křesťanu otázku: „Miluješ Mě? Jsi ochoten za Mne obětovat i svůj život?“ Ježíš se ptá i tebe: „Jsi ochoten za Mě snášet ponížení a utrpení, či dokonce i fyzickou smrt?“ Uvědom si, co chceš Ježíši slíbit, i to, že Ježíš tě bere vážně, a odpověz Mu své „ANO!“


  Slovo Slovákom (25.9.2015)

  Každý biskup, každý katolík a každý Slovák musí vysloviť jasné a osobné „NIE“ islamizácii! Núti k nej Brusel kvótami a podobne i Vatikán s Františkom! Napriek tejto zrade je treba pred Bohom, ktorý nás bude súdiť, povedať „NIE“ genocíde Slovenska a cirkvi! Toto je Božia vôľa! Odvolávať sa v tejto situácii na poslušnosť Františkovi je vrchol pokrytectva!
  Je hanbou pre KBS, že politické vedenie (premiér Slovenska) sa na rozdiel od nich statočne postavilo proti genocíde. Čo katolíci? V tejto situácii sú vo svedomí povinní podporiť politikov, ktorí v krízovej chvíli urobili hrdinské gesto.


  Svatováclavská manifestace – i s českými biskupy? /veřejná výzva biskupům ČBK/ (23.9.2015)

  Každý normální člověk ví, že v situaci, která nastala, nejde o milosrdenství k uprchlíkům, ale o rafinovanou islamizaci českého národa. Přirozený a oprávněný strach už dozrál do konkrétních, opakovaných demonstrací. Co ale v tento rozhodný moment dělají církevní služebníci? Dělají totéž, co někteří zrádní politici: kopou Čechům hrob. Dnes se katolická hierarchie stává nástrojem sebezničení křesťanství a opiem českého národa! Tvoří jednotu ducha s globalizační špičkou a věrně jí slouží. Proto musí konat pokání!


  Tichost a pokora

  Ježíš říká: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.“ Tyto dvě věci jsou základní: tichost a pokora! A učitel jsem Já, Ježíš! Ode Mne se učte, v Mé škole. Já učím skrze Ducha Svatého a skrze svou matku, kterou jsem v těchto základních ctnostech vyučil víc než apoštoly. Proto ji dávám za matku i vám. Ona vás bude učit těmto dvěma ctnostem. Ona má Mého Ducha v plnosti! Ona nebude prosazovat něco v jiném duchu. V ní působím Já! Ona byla a je živou svatyní. Moje tichost a pokora je vtělena v ní. Ona je otrokyně Pána. V tomto titulu je vrcholná tichost a pokora, které lze vůbec dosáhnout.


  Co je základní duchovní matematika?

  VIDEO>>>


  Výzva katolíkům - 2. část: Metanoein /změna myšlení/ (8.9.2015)

  Historicko-kritická metoda v teologii (HKT) si dnes dělá nárok na to, že pouze ona smí vysvětlovat Písmo svaté, a tím i celé katolické učení. HKT se nepodřídila Boží inspiraci ani tradici církve ve věcech učení (dogmat) a mravů. Je založena na ateistické filosofii, nevěří v žádný zázrak, popírá Kristovo vzkříšení, nevěří, že Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk, jediný Spasitel, tak, jak to církev učila 2000 let. Co se týče historicko-kritické metody, je to metoda, která bez sebekritiky staví jeden mylný závěr na druhém. U některých kritiků není možno se ubránit dojmu, že jde spíše o demagogy než o badatele. Dnes stejně jako včera spočívá spasitelná víra na přijetí Božího slova jako Božího slova a ne jako slova lidského (srov. 1Sol 2,13). Světci neznali HKT a přece jsou to oni, kteří Písmu rozuměli nejlépe.


  Skrze novou ženu – Marii – nám Bůh dává novou přirozenost

  VIDEO>>>


  Výzva k pokání /Patriarcha Teodor II. navštíví Ukrajinu/ (8.9.2015)

  V měsíci říjnu má Alexandrijský patriarcha Teodor II. navštívit Ukrajinu. Ve dnech 18.-29.8.2015 navštívil Rusko a poskytl médiím interview zaměřené na vztah k muslimům. Na jedné straně tvrdí, že fanatický islám „vytváří problémy všude tam, kde je“, ale hned vzápětí říká, že „muslimové jsou zřídlem šlechetnosti a dobroty“. S čím asi přijede patriarcha Teodor na Ukrajinu a jak si získá sympatie? Bude zde rovněž hovořit o šlechetnosti islámu s cílem, aby Ukrajina přijala imigranty, které jí vnucuje EU? Tito imigranti v důsledku amerických rozvratných technologií museli opustit svůj národ. Nyní je Amerika zneužívá k islamizaci evropských národů s cílem likvidace jejich křesťanských kořenů. Má Teodor II. na Ukrajině ještě i jiný úkol? Někteří prognostikové tvrdí, že má připravovat na Ukrajině cestu k vytvoření jedné místní církve. Duchovní vzkříšení Ukrajiny však nenastane skrze církevní globalizaci, ale pouze skrze pravdivé pokání.


  Intelektuálská pýcha brání sklonit se před Bohem

  Proč vědci nechtějí uvěřit v Boha? Jeden vědec řekl: „Když je člověk věřící a je opravdu dobrým vědcem, věda ho přivede k ještě většímu poznání Boha.“ Ateistou je člověk proto, že si nechce nad sebou přiznat vyšší, inteligentní a moudrou bytost, které by měl skládat účty ze svého života. Jinými slovy, je to intelektuálská pýcha, a to je ďábelská pýcha. Také andělé, z kterých se stali démoni, nechtěli přiznat pravdu, že Bůh je nad nimi, že je stvořil. Chtěli být jako Bůh: „Já jsem Bůh a nikoho nad sebou neuznávám.“ Jen zatvrzelí nechtějí poznat Boha, sklonit se před Ním, obrátit se a postavit Ho na první místo ve svém životě, protože nechtějí být na Něm závislí.


  Křesťanství přináší pohanům světlo spásy

  VIDEO>>>


  Nesení kříže je důkazem věrnosti Kristu

  VIDEO>>>


  Jak prakticky hledat Boží království a Jeho spravedlnost

  Tak to zkus! Vyzkoušej, jestli to funguje. Vyzkoušej to tento týden, že budeš nejprve hledat Boží království. Zkus také důvěřovat Pánu Bohu, že On se o tebe postará, tak jako se stará o ptáky, lilie (srov. Mt 6,25-30). Vyzkoušej nesloužit dvěma pánům, ale jenom Bohu. Vyzkoušej to vše a uvidíš, že On je opravdu živým Bohem, který se stará o tvůj život. On ti dá světlo, co máš dělat. Ježíš je živý, stejný včera, dnes i navěky. Je s tebou.


  Zákon nepřináší ospravedlnění

  VIDEO>>>


  Jak chodit ve světle

  VIDEO>>>


  Kard. Duka – falešný samaritán /otevřený dopis kard. D. Dukovi/13.9.2015

  Dne 12. 9. 2015 časopis Bild uveřejnil návrh maďarského premiéra V. Orbána k řešení krize s běženci – dát potřebnou finanční pomoc zemím, které sousedí se Sýrií a v utečeneckých táborech poskytují uprchlíkům bezpečí. Potřebná suma je přibližně 3 miliardy euro. Toto řešení je moudré a reálné. Ty ale máš, jako český kardinál, jiný názor. Nemáš právo zvát muslimy natrvalo do farností či klášterů, a pak hodit ekonomickou, zdravotní a sociální zodpovědnost na českou „demokratickou společnost“, v jejímž jménu neseriózně vystupuješ. Konkrétní pomoc je v dané situaci tato: Ať k zabezpečení uprchlíků v zemích sousedících se Sýrií poslouží církevní restituce!


  Připrav se na hodinu smrti!

  VIDEO>>>


  Eucharistie – zpřítomnění Kristovy smrti

  VIDEO>>>


  Velikonoční Beránek

  VIDEO>>>


  Budou biskupové Česka a Slovenska činit pokání? (12.9.2015)

  Vážení čeští a slovenští otcové biskupové!
  Byzantský katolický patriarchát kategoricky odsuzuje papežovu likvidační výzvu národům Evropy z 6. 9. 2015. Co znamená realizace výzvy papeže je zřejmé každému prostému občanu Čech a Slovenska. Jde o sebevraždu křesťanství i křesťanských národů, které se nacházejí v srdci Evropy.
  Pseudopapež, ani ČBK, ani KBS nemají právo zneužít síť farností, a tak rozhodnout za celá území České a Slovenské republiky. Likvidační program islamizace našich národů je mimořádně vážnou záležitostí, kterou nemůže řešit kard. Duka pokryteckými frázemi o milosrdném samaritánovi.
  Vyzýváme katolické kněze, aby vytrvale alarmovali biskupy k radikálnímu „NE“ autogenocidnímu rozkazu pseudopapeže i za cenu, že je nějaký heretický biskup bude takzvaně exkomunikovat.


  Slovo života – J 19,28-29 (13. 9. – 27. 9. 2015)

  Ježíš věděl, že je již všechno dokonáno, proto, aby až do konce se naplnilo Písmo, řekl: „Žízním!“ Stála tam nádoba plná octa. Namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům.


  Rozjímání nad J 19,28-29

  Ježíš má fyzickou žízeň, jejíž příčinou je ztráta krve při bičování i při ukřižování. Má ale i duchovní žízeň. Dychtí po dokonání díla vykoupení a lásky: „Tak Bůh miloval svět (tebe), že dal svého jednorozeného Syna...“ Ježíš intenzivně touží po dokončení díla spásy. Ale On i v tobě žízní po tvé lásce, po tom, abys ty byl duchovně proměněn, abys byl s Ním v duchovní jednotě. To je cesta následování a cesta kříže. Jde o každodenní zříkání se sebe v malých věcech.


  Pohanské meditace ubíjejí hlas svědomí

  VIDEO>>>


  Den smíření

  VIDEO>>>


  Odpověď na výzvu pseudopapeže Františka (8.9.2015)

  Jaký cíl sleduje výzva pseudopapeže k přijetí imigrantů? Jde tu o islamizaci Evropy! Nejdříve manipulačně vzbudil dojem, že v otázce imigrantů jde o záchranu křesťanských rodin v nouzi. Když realita ukázala, že nejde o křesťany, klerikálové hned vymysleli vysvětlení, že křesťanům má být jedno, komu pomáhají. Mají prý být, podle kard. Duky, jako milosrdný samaritán a pomáhat komukoliv. Cílevědomě zatajili, že ovocem bude sebezničení – vlastní i svých nejbližších.


  Slovo otce patriarcha Eliáše na Useknutí hlavy Jana Křtitele

  Dar prorokování může dostat i malé dítě, Duch Boží skrze ně opravdu může promluvit a řekne i prorocké slovo. Ale co je to proroctví? To není jen, že se řekne, co bude v budoucnosti, ale to je jasné slovo: Toto je toto. Je potřeba, abychom bránili pravdu, bojovali za ni. Nás zabíjejí, očerňují. Jakmile někdo chrání Boží zákony a chrání opravdu děti, rodinu, tak vyvstanou problémy. A jestliže chráníme Boží zákony, tak jako Jan Křtitel, kterému padla hlava, tak ať padne i naše hlava. My jsme ale povinni do poslední chvíle svého života být svědky Ježíše Krista. „Až na vás sestoupí Duch svatý, budete mými svědky.“ Koho? Ježíše Krista! Plnost Ducha Svatého byla v tom, že všichni křesťané byli svědky Ježíše Krista. Jak jsem řekl, co teď nejvíce potřebuje církev v této době? Potřebuje prorockého ducha! Je třeba, abychom ho všichni, do jednoho, přijali. Prosme Boha, aby nám ho dal. A svědek je zároveň martyr – mučedník. Krev mučedníků je semenem nových křesťanů. Krev Jana Křtitele, ať je semenem dalších ještě větších proroků, kteří budou chránit spravedlivé zákony, které vnesou ráj a harmonii na tuto zem.


  Máme hledat nejprve Boží království

  „Hledejte nejprve Boží království a Jeho spravedlnost, a vše ostatní vám bude přidáno.“(Mt 6,33)
  Hledání je bolestný proces. Když člověk ztratí například dokumenty, peníze, které potřebuje, hledá je, má bolest. A když je najde, má radost. A my máme hledat nejprve Boží království. Máme mít bolest, dokud ho nenajdeme...


  Ospravedlnění z víry

  VIDEO>>>


  Co je v životě nejdůležitější?

  VIDEO>>>


  Kdo se modlí, je všemohoucí

  VIDEO>>>


  Změna myšlení vede ke změně života

  VIDEO>>>


  Patriarchové Teodor II. a Kirill a globalizace (6.9.2015)

  Alexandrijský patriarcha Teodor navštívil Rusko a také dal interview pro RIA Novosti. Radikálně odsoudil fanatický islám, který podle jeho slov vytváří problémy všude, kde existuje. Pak ale překvapivě dodal: „Chtěl bych zdůraznit, že je třeba rozlišovat mezi ortodoxním tradičním islámem a fanatickým islámem... muslimové jsou skutečným zřídlem šlechetnosti a dobroty.“ Stanovme si v této souvislosti pravdivou diagnózu situace, v níž se Rusko nachází. Probíhá skrytý, ale intenzivní útok amerických technologií k vnitřnímu rozkladu pravoslavného křesťanství a ruského národa. Jedním z hlavních likvidačních prostředků, které NWO používá, je nejen prosazování homosexualismu, ale nyní i umělá islamizace. Aby nevzbudila u křesťanů odpor, používají princip pozitivních pojmů, jako například pomoc běžencům. Maskuje se fakt, že migrační vlna byla záměrně vyvolána opět americkými technologiemi způsobujícími rozvrat v muslimských zemích.


  Narození Přesvaté Bohorodičky

  V září slavíme svátek Narození Panny Marie. Jak děti slaví narozeniny své matky? Přijdou k ní, dají jí nějaký dárek, přinesou květy. Když dávají ten dárek, tak čekají, že máma jim také něco dá – nějaké bonbóny nebo něco sladkého. A mají z toho radost. Když Ježíš umíral na Golgotě, tak řekl učedníkovi: Hle, tvá Matka! Přesvatá Bohorodička je matkou Ježíše Krista, ale je i tvojí matkou. On ji na kříži, v poslední hodině svého života, dal za Matku každému z nás. Prožíváme radost z toho, že slavíme narození Ježíšově i naší Matky. Znovu si můžeme uvědomit: Ona je naší Matkou. Co chceme v den tohoto svátku? Nejprve jí chceme dát nějaký maličký dárek, ať už nějaký sebezápor, nebo něco jiného pro ni udělat a potom jí říci, co chceme, aby ona nám vyprosila u svého Syna – nějakou milost, požehnání, ochranu... Každý má problémy a očekává Boží pomoci, světlo k jejich vyřešení. S živou vírou se na ni obraťme a také dejme nějaký konkrétní dárek naší nebeské Matce. Využijme ten svátek, kdy Přesvatá Bohorodička vyprošuje milosti u svého Syna.


  Uvolnění Jeruzalémského patriarchátu /dopis pseudopatriarchovi Teofilovi/ (1.9.2015)

  Vážený pseudopatriarcho Teofile! Dopustil jste se několika zločinů proti Bohu i proti církvi a už 10 let okupujete Jeruzalémský patriarchát nezákonně. Zákonného patriarchu Irineje doposud vězníte. Jen zázrakem ještě nebyl otráven či jinak usmrcen. Kdo měl hlavní zájem na odstranění patriarchy Irineje a proč? Hlavní zájem měli globalisté (architekti NWO). Proč? Protože patriarcha Irinej s nimi nemá jednotu ducha, je věrný Bohu a církvi a nedal se koupit ke spolupráci na globalizaci církve.



  Listy z UA 8/2015

  Pokání, pokání, pokání /Výzva katolíkům/ (28.8.2015)

  V této době církev s duchem koncilního aggiornamenta už natolik splynula se světem, že nerozlišuje dobro a zlo, pravdu a lež, hereze a pravověrné učení! Morální a duchovní autogenocida církve i národů pokračuje. Církev mlčením či různými gesty Jana Pavla II. a Františka k této programované genocidě pomáhá! Žádná bariéra satanské globalizaci! Žádný odpor proti programu autogenocidy národů a světa! Vatikánská loď se potápí. Duchovní rakovina už zcela pronikla apostatický Vatikán, který nese hlavní vinu v procesu sebezničení křesťanských národů! Pokání notoricky odmítá! Je možné jít v apostazi ještě hlouběji? Co dělat? Je jen jediná odpověď – jedno slovo: POKÁNÍ!


  Nemůžete sloužit Bohu i mamonu

  „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ (Mt 6, 24). Bůh nám dává své slovo. Ono je lampou na cesty našeho života. Ve světle Božího slova máme vidět normu. Zde nám říká, že dvěma pánům nelze sloužit. Nemůžeme sloužit Bohu i mamonu. Co je ten mamon? My si myslíme, že to jsou peníze, ale to nejsou jen peníze. Může to být mnoho věcí. Mamon je vše, co postavíme místo Boha, kterého máme milovat celým srdcem. Tedy vše, na co se nalepí naše srdce a čemu pak vlastně sloužíme. Sjednotíme se s tím svým duchem, otevřeme se tomu a nemůžeme už sloužit Bohu.


  Výzva k misii v Rusku /1. část/ (2.8.2015)

  Co je podstatné činit v jubilejním roce sv. Vladimíra, který se před 1000 lety nekompromisně postavil proti pohanství a otevřel dveře pravoslavnému křesťanství? Je potřeba začít pokání a misii v Boží moci.
  Základem misie je hlásání obrácení a pokání, přijetí pravdy a lásky, že Kristus svou smrtí zaplatil i za mé hříchy. Apoštolé přijali v plnosti Ducha svatého a stali se misionáři a mučedníky. Dnes by měl každý pravoslavný kněz přijmout rovněž jako apoštolé téhož Ducha Božího. Zvláště dnes je třeba přijmout i Ježíšův testament z kříže, přijmout Jeho matku za svou jako Jan pod křížem.


  Výzva k misii v Rusku /2. část/

  ve formátu DOC>>>

  brožura ve formátu PDF>>>


  Slovo života – J 19,26-27 (30. 8. – 13. 9. 2015)

  Když Ježíš spatřil Matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn.“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, matka tvá.“ V tu hodinu ji ten učedník duchovně přijal do svého nitra.


  Rozjímání nad J 19,26-27

  Ježíš chce, abychom i my byli učedníky, kteří jdou pod kříž a zde jsou láskou spojeni s Ježíšem ukřižovaným. Učedník opustí pro Krista všechno i svůj strach ze smrti, protože ví, že Ježíš přemohl smrt. Za věrnost následování, které je projevem praktické lásky, Ježíš dává život věčný.


  Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům

  Ježíš říká, že nemůžeme sloužit dvěma pánům. Nemůžeme sloužit ďáblu a zároveň Bohu. Každý z nás by si měl dát otázku: Komu vlastně sloužím? Kdo je mým pánem? Buď je to Bůh, Ježíš Kristus, anebo nějaký hřích či falešná filosofie, která se mi líbí, protože mohu být v temnotě hříchu. Dnes se musí člověk radikálně rozhodnout a říci Bohu jasné „ano“, a jasné „ne“ ďáblu. Protože komu sloužím, ten mi dá potom i odměnu. Jde o věčnost, o spásu duše!


  Nemějte starost o svůj život

  Ježíš nám říká, že máme plně důvěřovat Bohu. Ukazuje na ptáky, na lilie, že Bůh se o ně stará. Svou silou ani jeden svůj vlas neuděláme bílý nebo černý. I když se budeme snažit, pracovat do umdlení, svůj život neprodloužíme ani o jeden den, ani o hodinu, ani o sekundu. Proto buďme moudří dnes! To znamená: počítejme s Bohem, počítejme s věčným životem. Náš život je v rukou Božích.


  Pane, co nám chceš říci?

  Já, Hospodin, vás nejprve očistím. (Ez 36, 25-27) A pak teprve vám dám nové srdce a nového Ducha. Od čeho? Od vašich poskvrn a od vašich ukydaných bůžků vás očistím. Já to učiním, ne vy! Vy to jen vírou přijměte a nebraňte se svou nevěrou. Očistím vás křestní vodou. Nové srdce dám do vašeho centra (vnitřností, nitra), takže tam už nebude srdce kamenné. A až přijde čas, pak odejmu z vašeho těla srdce kamenné. Už ne z nitra, protože tam už není. Bylo už sesazeno z trůnu. Musíte po této chvíli žíznit novým srdcem, aby se to stalo co nejdřív. A důsledek této operace, transplantace srdce, bude tento: 1. abyste v mých ustanoveních chodili. 2. a soudů mých zachovávali a je činili (Ez 36,27-28) a pak Já budu vaším Bohem a vy budete mým lidem!


  Huzar chce zbohatnout /odpověď na článek Huzara „Jak zbohatnout“/ (17.8.2015)

  Huzar si už zvykl vystupovat jako ukrajinsko-siónský mudrc. S profesionálním patosem sype rady všeho druhu a systematicky mění křesťanské myšlení v takzvaně postkonfesionální, tedy v myšlení New Age. Nejraději však druhým radí, jak se mají pozbýt svých peněz: dát je jemu – Huzarovi. Jeho celoživotní krédo je koncentrováno do slova: peníze! Tvrdí: „Peníze jsou naše jediná záchrana“.


  Pane, ať tvůj oheň spálí!

  Ježíš nás křtí i ohněm, aby ten oheň v nás spálil všechnu špínu morální nečistoty. Jestliže máme ve své mysli nějaké nečisté obrazy, ať to oheň spálí. Naše oko má být čisté, to vnitřní oko. Je třeba vše dát do světla. Znovu činit pokání. Nazvat lež lží, zlo zlem, tak, jak to je. To je pokání. Bůh pak bude působit.


  Bůh nám chce otevírat oči

  Ježíš říká: „Já jsem světlo světa.“ Když se tedy postavíme do Božího světla, Ježíš nám otevře oči, jako je otevřel Marii Magdaléně po svém vzkříšení. Ona Jej nepoznala, myslela si, že je to zahradník. Až když ji Ježíš oslovil jménem, otevřely se jí oči, a zvolala: „Rabbuni!“


  MARIA

  Maria je ve mně, v mém nitru. Ona je otrokyně Pána. Já jsem svým vědomím v tomto novém srdci. Ona mě bude učit, jak se stát otrokem Pána. Ona je má matka. Být otrokem Pána: „Kde je Duch Páně, tam je svoboda,“ a v ní je Duch Páně! V ní se slovo stalo tělem. Ona z Ducha počala. Ale předtím, než počala z Ducha, řekla: „Jsem otrokyně Pána.“ A to říká i nyní ve mně a já v ní: Jsem otrok Pána. Jsem jejím otrokem. Jsem otrok – otrokyně Pána /srov. Ž 116,16/. A tím jsem jen a jen otrokem Ježíšovým! Maria je otrokyně Pána, nemá žádné vlastnické právo. Vše, co má a co vlastní, není její, ale patří Pánu. Ona je Jeho otrokyní. Proto máme být otroky Marie, abychom tím pravdivěji a cele byli otroky Ježíšovými.


  Slovo života – J 17,26 (16. 8. – 30. 8. 2015)

  „Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mne miloval, byla v nich a i já byl v nich.“


  Rozjímání nad J 17,26

  Ježíš říká, že učedníkům, tedy ne někomu jinému, dal poznat tajemství jména Božího – Otcova, které je i jménem Ježíšovým. Otec má lásku k Synu od věčnosti. On mu dal i své jméno a Ježíš toto jméno odkrývá, odhaluje, těm, kteří jsou Jeho. To jméno je Jehošua – Hospodin je spasení – Ježíš.


  „A DÁM VÁM NOVÉ SRDCE“ /Ez 36,26/

  Nechtěj si klást podmínku, že chceš poznat, co to je nové srdce, ale přijmi ho už nyní. Toto je moje vůle: „Dám vám nové srdce.“ /Ez 36,26/ Buď přijmeš, anebo odmítneš. „Do vlastního přišel a vlastní ho nepřijali...“ Přijmout toto tajemství je nutnou podmínkou, aby se stalo tělem i v tobě! A co ty? Musíš nejprve přijmout a pak zůstávat, prohlubovat a žít z toho. Chodit ve víře, chodit v Duchu, chodit v novém srdci. Být v něm, v něm je Bůh.



  Vyznej jako Petr: „Pane, zhřešil jsem!“

  Máme vyznat jako Petr: „Pane, zhřešil jsem!“ Jaké bylo setkání Petra se vzkříšeným Ježíšem? Proč se Ježíš neukázal např. Janovi, ale ukázal se Petrovi, který ho zradil, odřekl se Ho s přísahou? Petr zhřešil ze slabosti, ale upřímně miloval Ježíše. A Ježíš mu dal šanci. Petr vyznal: „Pane, já jsem tě zradil.“ A pak se ho Ježíš zeptal: „Miluješ mě?“ On odpověděl: „Pane, Ty víš všechno, Ty víš, že tě miluji.“ I kdybys udělal mnoho hříchů, Ježíš se ptá, jestli Ho miluješ a jestli Mu věříš, jestli věříš, že On za tebe zemřel a vzal všechny tvé hříchy na sebe. To je hlavní věc. Proto Mu vyznej: „Ježíši, Ty jsi Pánem mého života.Ty jsi můj Spasitel. Ty jsi za mě zemřel na kříži. Tvá krev byla prolitá za mě, aby mně byly odpuštěny hříchy. Ty mě vysvobozuješ i z otroctví dědičného hříchu, z těch okovů, které v nás jsou.“



  Světlem těla je oko

  „Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě.” (Mt 6,22-23). Když je člověk slepý, nevidí nic, jen tmu. Když má člověk zdravé oči, vidí vše. Je světlo, které k nám přichází skrze fyzický zrak. Vidíme denní světlo, lidi, stromy, domy, krásnou přírodu. Je však také světlo rozumu, jakým poznáváme určité skryté pravdy. Pak je ještě světlo víry. Bohu díky za světlo rozumu, ale ono nám neukáže všechno. Kolik je lidí, všelijakých filosofů, kteří stavějí na rozumu, ale jestliže nejsou obráceni a neslouží svým rozumem Bohu, pak jsou jako media ducha temnoty. Jako např. Marx, Darwin. Darwin byl ateista a Marx satanista. Vymýšleli a vymýšleli, postavili určité přirozené pravdy, ale tak, že za tím byl duch lži. Neukázali na Boha, ale naopak postavili se proti Němu. Celé kontinenty přijaly jejich falešné filosofie. A ovocem toho byly koncentrační tábory atd.



  Láska ke Kristu

  Co je to láska? To nejsou sentimentální city. Láska ke Kristu konkrétně je: zachovávat Jeho přikázání. Mít osobní vztah ke Kristu, tzn. že si člověk osobně uvědomuje: „Ty jsi za mě zemřel. Ty mě miluješ. Ty jsi za mě trpěl, potil se krví v Getsemane, byl jsi bičován, trním korunován, plivali na Tebe, ponižovali Tě, šel jsi křížovou cestou, padal jsi, ponížený mezi zločinci a vrahy, jako bys byl jedním z nich, jako žebrák – Ty, který jsi dělal zázraky, ses dal tak ponížit a vysmívat kvůli mně. Nakonec ses nechal za mě ukřižovat na Golgotě. I já jsem ochoten za Tebe trpět a třeba i život dát.“



  Hřích přináší bolest tomu, kdo hřeší, i jiným kolem něj

  Každý hřích přináší bolest člověku, který ho učiní, i lidem kolem něj. I tajný hřích působí škodu,má dopad na druhé. A nakonec vše bude dáno do světla. My máme Boží zákony, které nám Bůh dal, abychom podle nich žili, proto je máme respektovat. Potom spočine na nás Boží požehnání a mír.



  Otevřený dopis arcibiskupovi Graubnerovi (7.8.2015)

  Arcibiskupe Jane, 4. 8. 2015 jsi reagoval na článek dominikána Oláha pod demagogickým názvem „Nemilosrdné reakce těžce zraňují“. Jeho herezím dáváš prostor a sám reaguješ rovněž heretickou frází: „Vyjádření P. Oláha v KT č.30 považuji za nešťastné, protože nerozlišuje několik zásadních věcí: sexuální orientace a sexuální praxe není totéž.“ Kde Kristus nebo apoštolé používali podobnou terminologii? Už ve své podstatě je vzpourou proti pravdě a Božím zákonům. Ty tuto globalizační terminologii prosazuješ v církvi. Tím ale vylučuješ křesťanskou tradici, a vůbec pojem hříchu, pravdy a spravedlnosti.


  Slovo otce Patriarchy Eliáše ke svátku Proměnění Páně

  Tři učedníci, Petr, Jakub a Jan, byli svědky Ježíšova proměnění na hoře Tábor v Galileji. Zazářilo jim Ježíšovo Božství. Pro ně to byla veliká zkušenost.
  Člověk si může myslet: Kdybych já měl nějaké vidění, moje víra by se tím prohloubila. Ale vidíme, jaký vliv mělo to vidění na apoštoly. Za několik dní na Olivetské hoře v Getsemane se tito tři učedníci měli modlit s Ježíšem, měli zůstat s Ním v Jeho opuštěnosti, ale oni spali.
  Po proměnění Ježíš říká apoštolům o svém utrpení a zmrtvýchvstání. Pověděl jim tolikrát, že vstane z mrtvých, ale oni tomu prakticky nevěřili, dokonce ani tehdy, když se to stalo. Jak je ta naše porušená přirozenost silná!


  To On mi odpustil!

  To, že jsme přijali Ježíše za svého Spasitele, znamená, že jsme skrze pokání vkročili na cestu. Z té cesty často scházíme, a tak se musíme znovu vracet, znovu jít za Ježíšem. On je Cesta, Pravda i Život. To je pro nás velmi důležité. Když jsme na cestě, kterou je Ježíš, není na ní vláda žádného hříchu. Hřích je mimo cestu, mimo ni má vládu ďábel, ale pokud jsme na cestě, ďábel nás nemá v dosahu. Písmo svaté asi 120krát říká, že jsme v Kristu. Je třeba, abychom to věděli, abychom si to uvědomovali. Budeme znovu hřešit, znovu sejdeme z cesty, ale znovu se máme vracet, každý den. To znamená ne sedmkrát, ale vícekrát. Vždycky, když zhřešíme, máme se vrátit. Když přijde třeba jen myšlenka, už se vracet. V Ježíšových ranách je naše uzdravení.


  Máme sloužit Bohu

  Máme sloužit Pánu Bohu. I když jsme slabí, ale jak říká apoštol Pavel: „Když jsem slabý, tehdy jsem silný.“ (2 Kor 12,10) Padám, ale mám dělat pokání. Neříkej: „Až budu dobrý, budu pravdivým křesťanem.“ Máme přicházet k Bohu takoví, jací jsme, se svou bídou, ubohostí. Ježíš na nás stále čeká, abychom Mu dali svou bídu, svůj hřích, protože nám chce dát své odpuštění a svůj pokoj. On nás chce vyučovat skrze situace, skrze pokání, abychom měnili své myšlení.


  Slovo života – J 17,24 (2. 8. – 16. 8. 2015)

  „Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa.“


  Rozjímání nad J 17,24

  Ježíš se nyní obrací na svého Nebeského Otce slovy: „Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal...“ Kdo o je? Jsou to apoštolé, ale také ti, kteří v Krista uvěří a přijmou Ho. „aby byli tam...“ Kde mají být? Ježíš prozrazuje: „tam, kde jsem já“. A kde je Ježíš? Když se tuto modlitbu modlil, byl fyzicky v Jeruzalémě, ve večeřadle, ale skrze modlitbu byl se svým Otcem, s Ním prožíval jednotu. Dnes je Ježíš ve slávě, ale zároveň je tajemným způsobem i v každém, kdo Ho přijal. My tuto jednotu můžeme právě v modlitbě aktuálně prožívat, uvědomovat si tu hlubokou pravdu jednoty s Kristem, o níž na mnoha místech mluví a zdůrazňuje ji. V našem životě je nejdůležitější, abychom byli s Kristem!



  Listy z UA 7/2015

  Anti gay pride /veřejný dopis/ (31.7.2015)

  Dne 15. 8. je svátek Nanebevzetí Panny Marie. Tento den má být v Česku zneuctěn amorálním pochodem gay pride. Proto ať ten samý den vedení české katolické církve zorganizuje v Praze anti gay pride, který půjde po stejné trase, pouze o jednu hodinu později. Ať každý diecézní biskup v ČR týden před gay pride pověří kněze zorganizováním malého anti gay pride ve své farnosti a v témž týdnu i společného v okresním městě. V sobotu 15. 8. 2015 ať se z každé farnosti symbolicky alespoň jeden člen zúčastní celonárodního anti gay pride v Praze.



  Duch proroka Eliáše

  Boží všemohoucnost je spojená s poslušností Božímu slovu, jak to vidíme u proroka Eliáše: Já jsem vše dělal na Tvé slovo. Bůh ho poslal k potoku Kerít a on šel. Když ho poslal do Sarepty, tak šel do Sarepty. A když mu Bůh řekl, co má dělat na Karmelu, řekl: ,,Aby všichni viděli, že jsem vše udělal, jak jsi mi řekl.“ Tedy podstatou prorockého ducha je poslušnost víry a Božímu slovu. Bůh chce po nás, abychom všichni byli proroky. On chce hovořit skrze každého z nás. Máme se i my naučit poslušnosti Božímu slovu, abychom se v modlitbě víry mohli spojit s Boží všemohoucností.



  Otázka restitucí /otevřený dopis/ (29.7.2015)

  Byzantský katolický patriarchát navrhuje České biskupské konferenci, aby znovu, moudře, ale i z hlediska víry, přehodnotila celou záležitost restitucí. Je třeba vzít v úvahu i hledisko dobrého či špatného příkladu věřícím i hledisko pravdivé diagnózy morálních a duchovních tlaků na církev i potřebu pravdivé evangelizace a budování zdravých křesťanských rodin. Dnes, kdy katolická církev prodělává nejtěžší morální i duchovní krizi, je totálním nesmyslem, aby se církev hmotně obohacovala, místo toho, aby konala pravdivou duchovní diagnózu a prognózu – pokání. Dnes je čas milosti, čas pokání. Pokud ho zanedbáme, riskujeme ztrátu věčného života – svého, ale i budoucí generace v našem národě. Začít pokání musí všichni, ne jen biskupové a kněží, ale i řeholníci, rodiny a jednotlivci.



  V Adamovi smrt v Kristu život

  První člověk Adam se stal duší živou, ale pak zhřešil a přišla smrt, nejenom fyzická, která je jednorázová, ale smrt duševní, tedy člověk se rodí jako mrtvá duše, ne živá. Už od momentu početí nese v sobě smrt – časnou i věčnou. Proto se musíme znovu narodit, abychom vešli do Božího království, a to zrození se děje z vody a z Ducha a je spojené s přijetím Krista za svého Spasitele a Pána. On je poslední Adam, On je Duch dávající život – pneumadzopoiun. V Adamovi všichni umírají, ale v Kristu všichni dojdou života. Ale je otázka, zda ty jsi v Kristu, anebo zda jsi v Adamovi a ve své mrtvé duši. Všichni v Kristu dojdou života v daném pořadí: „První vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou Jeho.“ (v. 20-23)



  Jak bojovat proti chmurám

  Když přichází chmura, deprese, hned se ptát: Jaký duch je za tím?! Duch lži. Jakmile se mu člověk otevře, bude ho trápit hodinu, den, někdy i týden. Je třeba se zastavit. Vzhůru srdce! Uvědomit si Boží přítomnost a dát Ježíšovi svůj problém. On ho hned vezme a dá pokoj, který svět vám dát nemůže. Funguje to na 120%! Jen je třeba, abychom to dělali, abychom přicházeli k Ježíšovi.



  Máme žít z víry

  Když budeme v hodině smrti stát před Božím soudem, nic není skryto, co nebude odkryto. Nejen kamera našeho svědomí, ale i Bůh i andělé nás vidí. Budou pravdivě svědčit. Proto máme žít z víry, moudře, ne jako otroci hříchu, ale jako otroci Boží, jako Přesvatá Bohorodička. Ona řekla: „Hle, otrokyně Pána!“ A to je pravá svoboda.



  Naučte se jednu věc

  Když nám někdo vynadá, automaticky přichází nenávist a sebelítost. Právě toho se máme zřeknout, a pak se nám otevřou oči. Máme vzít svůj kříž – tu svou konkrétní bolest – a jít za Ježíšem. Kam? Na Golgotu, a potom do slavného vzkříšení. Kde je Ježíš? Ve slávě. Tam je naše vlast. Tady jsme jen poutníci.



  Slovo života – J 17,21 (19. 7. – 2. 8. 2015)

  „Aby všichni jedno byli, jako Ty, Otče, ve mně a já v Tobě, aby i oni byli v nás jedno, aby tak svět uvěřil, že Ty jsi mně poslal.“


  Rozjímání nad J 17,21

  V tomto verši se Ježíš modlí za přítomné i budoucí apoštoly a učedníky a za jejich vnitřní jednotu. Nejde zde o jakousi právnickou jednotu či jednotu ve struktuře. Podmínkou pravé jednoty je, že každý Kristův učedník musí mít nejprve jednotu s Otcem skrze pravdivé pokání a spasitelnou víru. Modlit se za nějakou globalizaci křesťanů v duchu New Age, jen aby byla vytvořena jednotná struktura, je pravý opak toho, zač se Ježíš modlil.


  Co je čistá láska

  Zapřít sám sebe, zříci se kvůli Ježíši samého sebe, to je čistá láska. V něm je život věčný. Lidé se však drží klamu, filosofií, nauk a různých -izmů, které nám lžou. Ale my máme dát svou víru Ježíšovi a jeho evangeliu. To je ta prostá moudrost, která nám zprostředkovává život věčný.



  V tobe je Jezis

  Buh nam dal svobodu a ta svoboda je v Jezisovi. Pokud jsme Jej prijali a kazdodenne usilujeme, aby byl Panem nasi duse, zakousime pravou svobodu. My mame moc, silu, kterou nam Buh dal. Ten, Ktery je v nas, je silnejsi nez ten, ktery je ve svete. V tobe je Jezis, ale musis si toho byt vedom. Sjednot se s Nim skrze kriz – svuj kriz.


  Obnova duchovného Velehradu na Slovensku

  VIDEO>>>


  Mistr Jan Hus kanonizován

  U příležitosti 600. jubilea mučednické smrti Mistra Jana Husa Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu Eliáš kanonizoval tohoto českého kněze, hlasatele pravdy a pokání. Po vyhlášení za svatého, kanonizaci zveřejnili v Praze 6. července 2015 biskup Metoděj a biskup Timotej, sekretáři Patriarchátu.
  VIDEO>>>


  Obnova duchovného Velehradu na Slovensku

  Vo sviatok sv. Cyrila a Metoda sa v lokalite Kopčany – Mikulčice uskutočnila púť spojená s gestom pokánia podľa modelu v Svätom Písme (Sk 19,19-20). Bola spálená okultná, heretická a nemorálna literatúra. Pútnici zároveň obnovili svoj krst, muži ponorením do vody a ženy poliatím hlavy vodou.
  Toto gesto pokánia urobili i Češi na druhej strane rieky Moravy. V rieke sa ponorili do vody.
  VIDEO>>>


  Výzva všem biskupům – pravoslavným i katolickým – a představitelům církve na Ukrajině (4.7.2015)

  Jistý poslanec Parlamentu Ukrajiny se vyjádřil, že připravované změny do Konstituce prosazují homodiktaturu, a proto jsou všechny církve povinny se veřejně obrátit na prezidenta Ukrajiny. Změny v Konstituci spočívají ve dvou základních věcech: zrušení instituce rodiny před státem a zavedení homodiktatury. Kdo se teď i v nejmenším postaví proti homodiktatuře a bude hájit rodinné hodnoty a děti i mládež před zkažeností, bude paradoxně trestán za narušení Konstituce Ukrajiny. (Jde o článek 35)
  Podobně v článku 28 Konstituce má být prosazena juvenilní justice, která bude krást děti z jakékoliv rodiny pod umělými důvody.
  Je hanbou, že politik ukrajinského parlamentu se dokáže proti těmto zločinům postavit, ale církev mlčí.


  Nedovolte změny v Konstituci! (4.7.2015)

  Co jsou tzv. „práva sexuálních menšin“ a tzv. antidiskriminační zákony? Ve skutečnosti jde o demagogii a zavádění tvrdé diskriminace 99 % Ukrajinců, spojené s vězeními a nespravedlivými tresty. De facto jde o likvidaci národa sexuálními devianty – homosexuály, transsexuály, sadomasochisty, zoofily, nekrofily, pedofily a jinými psychicky chorými individui a zločinci. Přijetím nových „standardů“ do Konstituce dostanou tito devianti právo beztrestně páchat své zločiny.
  Upravená Konstituce bude veřejným zřeknutím se svých křesťanských kořenů i národní tradice. Bude vzpourou proti Bohu, připravující cestu k morální a fyzické autogenocidě Ukrajiny. Bylo by hrubým výsměchem celé historii Ukrajiny, kdyby v tomto jubilejním roce sv. Vladimíra byla přijata sebevražedná Konstituce, která má za cíl peklo časné i věčné.


  Výzva k obnově husitské církve (6.7.2015)

  Dnes si připomínáme 600. výročí smrti mučedníka Jana. Byzantský katolický patriarchát jej při této jubilejní příležitosti kanonizoval – vyhlásil za svatého. Katolická hierarchie ho má naproti tomu stále ocejchovaného jako arcikacíře.
  Byzantský patriarchát se při této příležitosti obrací na všechny členy husitské církve, aby zažehli oheň duchovní revoluce. Samozřejmě, je potřeba začít od sebe, stát se příkladem a nositelem tohoto ohně, který Kristus hodil na zem a chce, aby hořel (Lk 12,49). Kéž husitská církev neodmítne tuto Bohem danou šanci! Stane se příkladem pravdivého pokání a obnovy zdravých křesťanských kořenů pro všechny křesťany Česka a pak i jiných národů.


  Výzva věřícím apoštolské církve v ČR (6.7.2015)

  Je dnes Apoštolská církev v ČR světlem a solí? Staví se nekompromisně proti duchu tohoto světa? Pokud dodnes církev přijímá finanční dotace z USA a ze Západu, pak to není zadarmo. Stačí, aby v klíčový moment místo toho, aby alarmovala, pouze mlčela. Duch lži pak zasadí smrtelnou ránu nejen církvi, ale i celému národu. Na duchovním bojišti v ČR dnes září příklad kněze mučedníka Jana Husa. Jsou nynější pastoři také tak zakotveni v Kristově pravdě? Jsou ochotni v témž Duchu, podobně jako on, pro Boží pravdu položit třeba i život? Kéž se tento světec u Božího trůnu přimlouvá v jubilejní den své mučednické smrti za každého upřímného věřícího, který vnímá svůj dluh i potřebu nastoupit na cestu pravdivého pokání a hrdinného svědectví za pravdu evangelia.


  Slovo života – J 17,11 (5. 7. – 19. 7. 2015)

  „Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my.“


  Rozjímání nad J 17,11

  J 17,11 v řeckém originálu zní „zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal“. To znamená, že učedníci mají být zachováni ve jménu Otcově, které nosí Ježíš.
  Verš 26. upřesňuje prvořadý smysl verše 11., který ukazuje, že Ježíš dal poznat Otcovo jméno ve svém jménu: „Dal jsem jim poznat Tvé jméno a ještě dám poznat.“ Tedy tu jde o proces poznávání hloubky jména Božího – Jehošua, které Ježíš dává poznat skrze Ducha svatého. Toto poznání je spojeno s láskou, kterou má Otec k Synovi a zároveň i Otec a Syn k nám. Vrcholem je přebývání Krista v duši učedníka, které je podmíněné procesem stále hlubšího poznávání Božího jména.


  Dva řečtí hierarchové zradili Krista, církev i národ (4.7.2015)

  Hlava řecké pravoslavné církve arcibiskup Jeroným II. v krizové chvíli v období před referendem, kdy měl povědět jasné slovo proti diktatuře homosexualismu spojeného se systémem kradením dětí juvenilní justicí, zradil Boží zákony, Krista i národ. Místo toho, aby ukázal na kořen prokletí, které stáhly homosexuální zákony a vyzval národ k pravdivému pokání a oddělení se od systému homodiktatury EU, národ oklamal. Vyzval ho, aby v systému homodiktatury zůstal a dal tak možnost, aby tento systém v ničení lidských duší zhoubně pokračoval.
  Totéž platí o metropolitovi Soluňském Anthimovi, který v této kritické chvíli učinil stejné gesto zrady slovy: „Já budu hlasovat za Evropu“. Tímto gestem se rovněž dopustil zrady Boha, církve i národa a na sebe stáhl Boží anathemu dle Gal 1,8-9.


  Kanonizační bula českého mučedníka Jana Husa (6.7.2015)

  Byzantský katolický patriarchát po prozkoumání dokumentů týkajících se spisů Jana Husa, jeho svědectví života a pravověrnosti v katolické víře i pravověrném učení, a rovněž po prozkoumání svědectví o jeho věznění a smrti, u příležitosti šestistého jubilea jeho mučednické smrti v apoštolské a prorocké autoritě jménem Trojjediného Boha Otce, Syna i Ducha svatého zařazuje českého kněze a mučedníka za Krista a pravdu, Jana Husa, do sboru svatých.
  VIDEO>>>



  Listy z UA 6/2015

  Výzva slovenskému národu k pokání (28.6.2015)

  Slovensko by mělo začít pokání tím, že každý křesťan spálí pohanskou literaturu spojenou s magickými praktikami. Dále ať spálí knihy propagující hereze a nečistotu. Podstatou cyrilometodějské misie je přijetí spasitelné víry v Krista, očištěné od herezí a neopohanství. Důsledkem současné propagace neopohanství je amorální gender, tedy tzv. rodová rovnost, podle které prý člověk už není ani muž ani žena, ale jakési „ono“. Tento systém je spojen s kradením dětí juvenilní justicí. Jde o proces naplánované duchovní i fyzické autogenocidy slovenského národa. Svým pokáním ho Slováci vpravdě zastaví, jak to vyjadřuje hymna: „Zastavme ich, bratia, veď sa ony stratia, Slováci ožijú.“
  VIDEO>>>


  Barbarské přepadení

  VIDEO>>>


  Barbarské přepadení ženského kontemplativního kláštera a mužského baziliánského kláštera v Brjuchoviči, Ukrajina (22.6.15)

  22. června 2015, v ranních hodinách, proběhla zločinná akce na objednávku apostatických církevníků UHKC.
  Akce proběhla v ten samý čas i v kapli Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církev na ul. Sosnová v Brjuchoviči i v klášteře kontemplativních sester na ul. Škilná.
  V 6 hodin ráno sem vtrhli maskovaní útočníci v policejních uniformách s páčidly a sekyrami. Z kláštera baziliánů na Sosnové ul. násilím vyvlekli čtyři biskupy a jednoho kněze UPŘKC – slovenské a české národnosti – odvezli je na oddělení SBU ve Lvově (Služba bezpečnosti Ukrajiny), a nepouštěli k nim advokáta. Tři z nich byli brzy protiprávně deportováni z Ukrajiny. Nad dalšími dvěma byl učiněn 24. června absurdní soud s lživými svědky a 25. června byli také deportováni.
  V ten samý čas jako na klášter baziliánů, zaútočila skupina ozbrojených kriminálníků ve vojenských a policejních uniformách s obušky, pistolemi a dokonce samopaly (byli mezi nimi i převlečení řeholníci UHKC). Vtrhli na soukromý pozemek a do budovy kontemplativního kláštera sv. proroka Eliáše. Celkem bylo asi 200 útočníků – 3 autobusy a několik soukromých aut.


  Jubileum 1000 let od smrti sv. Vladimíra /28.7.1015-28.7.2015/ (18.6.2015)

  Poslední týden, od pátku 24. 7., tedy od svátku sv. Olgy, by mohl začít program intenzivního pokání, podobně, jak probíhá v českém národě. V tyto dny by si každý měl najít alespoň hodinu času a udělat bilanci za svůj život, sepsat na papír zlo, kterým se prohřešil proti bližním, sobě i Bohu. Pak před Kristovým křížem anebo jen v duchu před Ním spálit napsané hříchy. Tímto gestem víry vyjádří, že se jich zříká a přijímá Kristovu oběť na kříži, kterou On už za všechny hříchy zaplatil. Pak ať obnoví ponořením či politím vodou svůj křest. Pak ať dle možnosti nahradí zlo, které vykonal. Pokud někoho očernil, ať to nahradí, pokud někoho okradl, ať dá úměrnou restituci či vrátí ukradené. Prostě měl by to být zásah do života každého občana těchto národů bývalé Kyjevské Rusi.


  Jak řešit problémy

  VIDEO>>>


  Restituce, pokání a Jan Hus /veřejný dopis do Vatikánu/ (19.6.2015)

  Ve svátek sv. Cyrila a Metoděje i ve svátek Mistra Jana Husa ve dnech 5.-6. července 2015 vyvrcholí celonárodní pokání. Byzantský katolický patriarchát tímto veřejně navrhuje Vatikánu, aby byla na Velehradě učiněna tři historická gesta pokání: 1) Ať se církev v ČR vzdá nároku na restituce. 2) Ať je učiněno gesto pokání odřeknutím se herezí, synkretismu a amorálnosti. 3) Ať je český mučedník Jan Hus vyhlášen za svatého.


  Náš život má být postaven na skále

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 17,3 (21. 6. – 5. 7. 2015)

  „Život věčný je v tom, aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“


  Rozjímání nad J 17,3

  Ježíš mluví o životě věčném, který je spojen s poznáním Boha Otce, i s poznáním Ježíše Krista. I my máme už teď poznávat Boha – Ježíše Krista – na modlitbě, při četbě evangelia, v konkrétním utrpení a zvláště tehdy, když se zříkáme vlastní vůle a úkonem lásky přijímáme s vírou a odevzdaností vůli Boží. O životě věčném se Ježíš zmínil i v předcházejících slovech, kdy řekl – Otec dal Synovi vládu nad všemi lidmi, aby těm, které Mu dal, dal život věčný.


  Mučedník Jan Hus – 5. část

  VIDEO>>>


  Mučedník Jan Hus – 4. část

  VIDEO>>>


  Obrácení slavného teologa

  VIDEO>>>


  Jan Hus nebyl arcikacíř /Kněžím Čech a Moravy/ (14.6.2015)

  Vážení spolubratři v kněžské službě!
  6. července 2015 si celý český národ připomene šestisté výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa. Byzantský katolický patriarchát (BKP) tímto před celou katolickou církví i českým národem veřejně vyhlašuje: český kněz Jan Hus nebyl kacíř, ale zemřel jako mučedník za pravdu a Boží zákony. Vyplývá to z jeho vlastních spisů, zvláště z jeho dopisů, které psal několik dní před smrtí. V Husových spisech žádné bludy nejsou. Pokud by chtěl někdo jeho spisům připisovat heretický úmysl, pak sám Jan Hus před tím varuje.


  Mučedník Jan Hus – 3. část

  VIDEO>>>


  Mučedník Jan Hus – 2. část

  VIDEO>>>


  Mučedník Jan Hus – 1. část

  VIDEO>>>


  K 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa (komplex přednášek) / 1. část: Přijetí Spasitele

  VIDEO>>>


  Boží soud

  Představte si, že jste se dopustili nějakého zločinu a byli jste předvedeni před soud. Je tam prokurátor, soudcové, policisté v uniformách. Vy byste seděli na lavici obžalovaných a čekali rozsudek. Kdyby jste řekli: „Já prosím o ospravedlnění“, každý by se vám vysmál. Jaké ospravedlnění? Vy čekáte na trest, ne na ospravedlnění. Ale Ježíš tomu, kdo se na Něj obrací, odpouští všechno.


  Boží spravedlnost a ta naše

  Ježíš říká: „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Mt 6,33). Co to znamená? Mám hledat dvě věci: Boží království a Boží spravedlnost. Co to je Boží spravedlnost? Je to něco jiného než moje spravedlnost. S lidskou spravedlností nikdo nedosáhne Božího království. My musíme Boží spravedlnost přijat. Máme se do ní obléct.


  Patříme Ježíšovi a On nám

  VIDEO>>>


  Výklad k prorocké modlitbě za vzkříšení Čech a Moravy dle Ez 37,1-10

  V tomto modlitebním modelu je hlavní linií sjednocovat se vzýváním Božího jména „Jehošua“ s Bohem a koncentrovat se v určitých intervalech na vzbuzování víry v Boží všemohoucnost.Jméno Boží „Jehošua“ vyjadřuje, že Trojjediný Bůh mě nejen stvořil, ale i spasil! Duše je paralyzována hříchem, a proto nemůže plně vládnout nad tělem ovládaným vášněmi. Hlavní ložisko hříchu je v duši. Projevuje se intelektuálskou pýchou rozumu, která se vzpírá přiznat základní pravdy: smrt, soud a věčnost i realitu vlastní bídy.


  Modlitba jednoty a moci dle Mk 11,23

  Na počátku této modlitby je rovněž úkon kajícnosti. Uvědomíme si tři oblasti, skrze něž působí hřích, který sídlí v duši a negativně ovlivňuje i tělo: Jsem svévolník, hedonista a sudič. Pak vzbudím lítost pohledem do pěti ran Kristových na kříži a znovu si uvědomím, že tyto rány, bolest, Kristus obětoval za mne na odpuštění mých hříchů. Z těchto ran vytékala Ježíšova krev za mě!


  Svědectví arménských mučedníků pro Krista

  VIDEO>>>


  Jsme adoptivní Boží děti

  VIDEO>>>


  Nepatříme sobě, ale Bohu

  VIDEO>>>


  Ježíš nás chce použít jako svůj nástroj

  VIDEO>>>


  Slovo ke svátku Těla a Krve Páně

  V den svátku Těla a Krve Páně si připomínáme realitu, že Ježíš je mezi námi. Uvědomme si realitu tajemství vtělení Božího Slova. Všemohoucí Bůh, který stvořil miliony hvězd a galaxií, celou Zemi, dal zákony do každé buňky, který je nad časem, který byl, je, bude a je věčný, se ponížil a stal se člověkem. My máme počátek, On nás stvořil k svému obrazu. Je nám dán věčný život, ale ten věčný život je buď v nebi ve slávě, anebo v pekelném ohni, jestliže se člověk sjednotí s těmi duchy pýchy – démony, kteří se postavili proti Bohu. Náš život je zkouška, boj zla proti dobru a Ježíš nám dává do tohoto boje sám sebe za pokrm.


  „A ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše.“(Ř 3,24)

  Boží slovo zdůrazňuje – kdo věří v Ježíše. To je podmínka. Ano, Ježíš zemřel za všechny lidi a my jsme povinni jim zvěstovat evangelium, spásu. Bez Něj nikdo spasen nebude.


  Víra nás spojuje s Ježíšem

  Víra je to, co přemáhá svět. A víra je také to, čím přemáháme ďábla. Proč je to právě víra? Protože a Ježíš zvítězil nad ďáblem na Golgotě. On ho přemohl. V Něm je ta síla. A On ve mně má žít. A když On je skrze spasitelnou víru ve mně, mám zkušenost, že ve mně působí svou mocí, když se na Něj s vírou obracím, když s Ním počítám, když Ho postavím na první místo ve svém životě.


  Abychom byli svobodní, musíme se cele dát Bohu

  VIDEO>>>


  Neznáme den ani hodinu

  VIDEO>>>


  Nejdůležitější informace

  VIDEO>>>


  Přepodobnomučedník Anastáz z Persie 1. část ♫

  AUDIO>>>


  Cíl našeho života – sloužit Bohu

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 17,1 (7. 6. – 21. 6. 2015)

  „Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl:‚Otče, přišla ta hodina; oslav svého Syna, aby Tvůj Syn oslavil tebe.‘“


  Rozjímání nad J 17,1

  "... pozvedl oči k nebi...“ V tomto je nám Ježíš příkladem. I my máme pozvedat své oči k nebi. Mnohdy je máme sklopeny k zemi anebo se očima sjednocujeme s marnostmi, ne-li hříchem. Ježíš řekl: „Otče, přišla hodina“. Jaká hodina? Hodina Ježíšova, v níž má začít své fyzické i duševní utrpení, které končí na potupném kříži. I naše hodina, v níž máme oslavit svým utrpením i svou smrtí Nebeského Otce, jednou přijde. Při modlitebním zastavení, když budeme opakovat tato slova, můžeme si uvědomit reálnost hodiny – Ježíšovy i té, která čeká mě – zastavit se, pozvednout oči k nebi a přitom učinit úkon lásky k Bohu, úkon úplné vydanosti.

  Jistota spasení

  Spasitelná víra, to není, že já věřím v něco, co bude v budoucnosti, ale že já vírou beru to, co Bůh pro mě už udělal. To, že On dal svého Syna, který za mě zemřel na Golgotě, zaplatil za mé hříchy. Já to přijímám – a to je spasitelná víra.


  Hlásat evangelium vhod i nevhod

  VIDEO>>>


  V duchovním boji se nediskutuje

  VIDEO>>>


  Modlitba dokonalé lítosti

  VIDEO>>>


  Pro Krista a Jeho zákony je třeba i trpět

  VIDEO>>>


  S Marií, v Marii a skrze Marii

  Vítězství začíná s Ježíšovým jménem na rtech, ale nebude završeno, dokud nebude přirozenost Ježíše Krista ve vašich srdcích. K tomu otázka - a jak má být završena a skrze co? A skrze koho? Ježíš má totiž dvojí přirozenost: božskou a lidskou a ty dvě tvoří jednotu, a to nerozdílnou. Tuto lidskou přirozenost získal skrze Pannu Marii, skrze její poslušnost víry, skrze její „ano“ Bohu! Jak se to stalo? Skrze Ducha Svatého. A to je odpověď i pro nás: Skrze Marii a skrze Ducha Svatého může být v nás zakořeněna Ježíšova přirozenost.


  Výklad epištoly Římanům 5,5-9 (video)

  VIDEO>>>


  Křest ohněm

  VIDEO>>>


  Jak máme bojovat

  VIDEO>>>



  Listy z UA 5/2015

  Vyhlášení kněze Jana Husa za Kristova mučedníka pro pravdu a morální hodnoty (31.5.2015)

  Blíží se 600. jubileum mučednické smrti M. Jana Husa. Byzantský katolický (všeobecný) patriarchát tímto vyhlašuje českého kněze Jana Husa za Kristova mučedníka. Před 600 lety, dne 6. července 1415, byl nespravedlivě a nečestně upálen v Kostnici. Jan Hus byl a je mučedníkem za pravdu a morální hodnoty.


  Šance pro Irsko – pokání (29.5.2015)

  22. 5. 2015 v Irsku proběhlo referendum, kterým se národ ze své vlastní vůle domohl zavedení sňatků homosexuálů a leseb. Referenda se zúčastnilo 60,5 % voličů. Tímto si irský národ vyžádal svůj zánik. Boží slovo jasně říká, že za hřích homosexuality padl na Sodomu a Gomoru oheň z nebe a že tento trest je výstrahou pro všechny národy (Jud 7). Jak obstojí před Božím soudem každý občan Irska, který dne 22. 5. 2015 šel k volební urně a svým hlasem podepsal rozsudek smrti nad sebou i nad celým národem? Zradili jste své otce, dědy a pradědy, zradili jste ukřižovaného Krista, zradili jste všechny svaté svého národa a uvrhli na sebe i na budoucí pokolení Boží, ale i přirozený trest. Je jen jedno řešení, aby nepřišel i věčný trest spojený s pekelným ohněm, a tím řešením je pokání. Bez něj nebude žádný Ir uchráněn před prokletím pekelného ohně.


  Až přijde On, Duch pravdy, on to učiní

  Člověk i může žít ve společenství, které přijímá Ducha Svatého, Ducha pravdy, který nás chce uvést do veškeré pravdy (až přijde Duch pravdy, on vás uvede do celé pravdy), a přitom se může uzavřít do sebe a působení společenství si nepřipustí. Ježíš říká: „Měl bych vám ještě mnoho povědět, ale nemohli byste to snést. Až přijde On, Duch pravdy, on to učiní. On vás uvede do celé pravdy!“

  Nepatříme sami sobě

  VIDEO>>>


  V duchovním životě potřebujeme společenství

  VIDEO>>>


  Novodobé hereze

  Pokud Kristus nezemřel za naše hříchy, všichni jdeme do pekla. Když není odpuštění hříchů, celé křesťanství je k ničemu. Kristus zemřel za naše hříchy!

  Úskalí v duchovní službě

  VIDEO>>>


  Křest Duchem svatým

  VIDEO>>>


  Přepodobná Marie Egyptská. 3. část ♫

  AUDIO>>>


  Probuzení a pronásledování

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 16,33 (24. 5. – 7. 6. 2015)

  „To jsem vám pověděl, abyste měli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“


  Rozjímání nad J 16,33

  Pravé štěstí tu na zemi nespočívá v množství majetku, bohatství, kariéře, ale v pravém pokoji. Tento pokoj nalezneme jedině v Kristu. Pokud ho budeme hledat jinde či v někom jiném, nenalezneme ho. Ve světě tento pokoj v žádném případě nenalezneme. Nakonec tam budeme mít jen soužení. To je třeba vědět. Ve světské slávě, v marnostech či dokonce v hříchu pokoj není.

  Krátké zamyšlení k svátkům Seslání Ducha svatého

  Kéž vás Duch Svatý znovu naplní pravou Boží radostí, svými dary a hlavně sám sebou! Nestačí přijímat dary, hlavní je přijmout Dárce! My máme být co nejvíce v Boží přítomnosti, abychom byli ve vůli Boží a rozhodovali se, mluvili a jednali ne ze sebe, ale z Boha. Toto zůstávání a chození v Bohu je podmíněno naší praktickou vírou. Skutečně, chodit ve víře jako Abraham. Víru znovu a znovu oživovat přes všechny zkoušky. Žádný projev živé víry není zbytečný a není bez odezvy!


  Katechizace dětí

  VIDEO>>>


  Dar proroctví

  VIDEO>>>


  Falešné křesťanství

  VIDEO>>>


  Pastýřský list pro maďarské biskupy (18.5.2015)

  Žijete v historické době, kdy vlivem ideologie konzumu, který je spojen s amorálními zvrácenostmi, nastává postupná autogenocida národů. Tato doba je tvrdě antikřesťanská a antikatolická. Byzantský katolický patriarchát vybízí všechny maďarské katolíky, ale i všechny křesťany v Maďarsku, aby se sjednotili v nepřetržité modlitbě a volali dnem i nocí za duchovní vzkříšení katolické církve v Maďarsku.


  Televízor náš každodenný 2.ČASŤ

  Byť presvedčený, že média poskytujú objektívne informácie (informujú), je jeden z najtragickejších omylov človeka televízneho veku. Viera v túto lož je základným pilierom, na ktorom stojí TV-centrická spoločnosť. Sama predstava, že média budú len sprostredkovávať informácie, tak ako sa skutočne stali, je utopistická a iluzórna. Medializácia nielen aktuálnych informácii, ale najmä morálnych tém, je jednou z najväčších mocenských pák celospoločenského rozmeru, ako sa spievalo v jednej, dnes už zabudnutej piesni: informácia je zbraň hromadného ničenia. A to netreba nijako dokazovať, že nezávislé média prosto neexistujú, práve preto, že túžba po moci je v každom človeku.


  Pravdivé křesťanství

  VIDEO>>>


  Televízor náš každodenný 1.ČASŤ

  Aj dnes ste si sadli k televízoru, aby ste unikli do bezstarostného a zdanlivo nevinného sveta vašej obľúbenej situačnej komédie? Vezmime si napr. „Priateľov“. Z pozadia scénok zaznieva jeden umelý smiech za druhým a vlny dobrej atmosféry sa každý deň pred televíznymi novinami plynulo valia do vašej obývačky, práve vďaka tomuto svetoznámemu americkému seriálu. A vďaka tejto „nezištnej mediálnej misii pohody“ ste si televízor naozaj obľúbili. Zdá sa vám teda prirodzené podarovať mu s vďačnosťou váš voľný čas.


  Za pravdu se musí bojovat

  VIDEO>>>


  Zjevení apoštolům

  VIDEO>>>


  Musíme se naučit bojovat

  V duchovním boji se musíme naučit bojovat. Nemá smysl se otvírat drzým a bezcharakterním lidem.Tam platí: „Neházejte perly sviním“. Máme mít ducha prorockého, abychom správně rozlišovali. Duchovní boj není frajeřina, je to chlapská práce. Čeho bychom se ale měli bát? Ani choroby, anismrti, ani utrpení se bát nemusíme. Bůh je stále s námi, a pokud můžeme trpět za Krista, budeme mít slávu v nebi.


  Prepodobná Mária Egyptská. 2.časť ♫

  AUDIO>>>


  Jít za Ježíšem – to je náš program

  VIDEO>>>


  Morálka bez Boha je nemožná

  VIDEO>>>


  Ovoce Nostra aetate

  VIDEO>>>


  Kristovo nanebevstoupení a naše spoluúčast v něm

  Čtyřicátý den po svém vzkříšení Ježíš vystupuje do nebe, kde nám rezervuje místo. Je třeba si uvědomit, že nebe je naším domovem, naší otčinou. Můžeme prožívat tuto realitu: vidět Krista na Olivové hoře, jak se ukazuje apoštolům. Je tam i Přesvatá Bohorodička. Ježíš k nim hovoří: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ (Mt 28,18-19) Potom se vznesl do nebe a ukázali se andělé, kteří jim řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ (Sk 1,11)


  Být jako Abraham

  Musíme být spravedlivými, kteří žijí z víry. Být jako Abrahám, muži, kteří mají Boha na 1. místě. Pro Abrahama dal Bůh požehnání celému potomstvu. Také v této době potřebujeme společenství – církev je společenství. Kde jsou dva nebo tři, tam je síla.


  Smysl pro podstatu

  Je třeba, abychom znali podstatu, abychom tam, kde jsme, byli svědky. Každý tam, kde je, má prosit o sílu Ducha svatého, aby byl na konkrétním místě, kde je, evangelistou, učitelem, prorokem. Evangelista má v moci hlásat evangelium. Učitel umí vysvětlovat Písmo svaté. Prorok, je ten, kdo vidí a ukazuje na podstatu věcí.


  Pohanství je falešná cesta

  VIDEO>>>


  Duch zrady v církvi

  VIDEO>>>


  Kdo vnáší prokletí?

  VIDEO>>>


  Emauzy

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 16,32 (10. 5. – 24. 5. 2015)

  „Hle, přichází hodina a již přišla, kdy se rozprchnete každý ke svému, a mě necháte samotného. Ale nejsem sám, protože Otec je se mnou.“


  Rozjímání nad J 16,32

  Co to v duchovním významu znamená to „své“? Je to ta nejhlubší hlubina v našem nitru. Řecký originál Bible to vyjadřuje termínem „eis ta idia“. Tento termín je použit i při vyjádření Kristova testamentu z kříže v poslední hodině Jeho života: „Hle tvá matka! A v tu hodinu ji ten učedník přijal do svého vlastního – ‚eis ta idia‘.“

  Jedině kříž Kristův je mostem k Bohu

  Po prvním hříchu si nemůžeme sami otevřít nebe. Žádná nauka sebespasení, kterou mají hinduisté nebo buddhisté, nikoho nespasí, žádné lidské metody nikoho nespasí ani nezbaví hříchů. Mezi námi a Bohem je propast. Na jedné straně je padlý člověk a na druhé straně svatý Bůh. Žádnými lidskými snahami, dobrými skutky, samospasitelnými religiemi, meditacemi nepřekleneme tuto propast. Jedině kříž Kristův je tím mostem, kterým může hříšný člověk přejít a spojit se se svatým Bohem.


  Koho posloucháme?

  VIDEO>>>


  Nejdražší poklad – živá víra v Krista

  VIDEO>>>


  Přepodobná Marie Egyptská. 1. část

  AUDIO>>>



  Listy z UA 4/2015

  S Ježíšem jsem silný

  S hříchem mír neexistuje, musíme s ním bojovat a tento boj skončí až 15 minut po smrti. Nesmíme tvořit mír s hříchem ani jej přijat jako normu. Nesmíme kapitulovat a říci: „Já jsem slabounký, už nemůžu!“ Ano, já jsem slabounký, ale s Ježíšem jsem silný. On mi dá sílu!


  Mějme zdravý rozum!

  VIDEO>>>


  Jaká jednota mezi Kristem a Beliálem?

  Jaká je jednota mezi Kristem a Beliálem? Nikdy nemůžeme tvrdit, že křesťanství a pohanství jsou stejné cesty ke spáse! Spasení je jedině v Ježíši. Pokud by byly pohanské cesty cestou ke spáse, Kristus by nemusel chodit na tuto zem, aby za naše hříchy zemřel. Ale On, jak říká Písmo svaté, přišel, vzal na sebe bolest, utrpení a ponížení, aby nás zachránil a vyrval z temnoty a otroctví ďáblova.


  Vytrvalost!

  VIDEO>>>


  Jedině s Kristem vítězíme

  Pokud člověk není zakořeněn v pravdě, když nastane duchovní boj, ďábel jej tahá za nos a vždycky prohraje. Ale pokud je člověk zakořeněn v pravdě a v Kristu, pokud ví, že se nesmí nechat vtáhnout do pasti a neustále se drží Krista, pak vyhraje i nad celým peklem. Musí se však držet Krista. Pokud se Ho pustíme, je konec. Ďábel hned člověka oklame, hodí na něho deprese a zamotá jej do falešných pravd a polopravd. Jedině s Kristem vítězíme.


  Podstata vítězství – být v Boží přítomnosti

  VIDEO>>>


  Pravé hrdinství

  V každém z nás je dědičný hřích, ta vrozená hloupost, která nás neustále, celý život, klame. Musíme s tím bojovat. Proto i Ježíš říká: „Zapři sám sebe!“ Zřekni se té lži, která je v tobě, která chce tvé zlo, táhá tě za nos a vede do sebedestrukce a nakonec do pekla. To je ta naše pýcha. Když nám někdo ukáže na naši chybu, nebo řekne, že jsme pyšní, urazíme se na smrt. Jací jsme hloupí! Měli bychom děkovat každému, kdo nám řekne: ty jsi takový a takový. I kdyby nám někdo naplival do obličeje, měli bychom děkovat: „Ano, já to možná nechápu, co mi říkáš, ale uvědomuji si své hříchy, …“ Když je člověk pokorný, ďábel hned uteče.

  Duch fariseismu

  Duch farizeismu je duch, který speciálně vegetuje na církvi. Je třeba vzít bič a tak jako kdysi penězoměnce, hnát jej z Božího chrámu. Církevní farizeové nesnášejí pravdu. Je v nich vzpurnost a pýcha. Sami nevcházejí do Božího království, ale ani druhým nedovolují, jak to řekl Ježíš v evangeliu. Třeba se proti tomuto duchu postavit: „Pokud vy chcete do pekla, tak si tam běžte, ale my chceme být spaseni! A ke spáse je potřebná živá víra v Ježíše. Kdo nevěří, bude zatracen. To je Jeho slovo, ne naše!“

  Zkoušky nejsou nad naše síly

  VIDEO>>>


  Přiznej si: Ano, udělal jsem hloupost

  VIDEO>>>


  Právo dítěte?

  VIDEO>>>


  Celoukrajinské pokání z pohanství (28.4.2015)

  Dne 30. dubna 2015 má být v Kyjevě na Michajlovském náměstí masové shromáždění více než 2000 mágů, senzibilů, léčitelů, věštkyň. Registrace všech věštkyň, čarodějů a satanistů má být na morovém hřbitově. Tvrdí, že následující noc je pohanský, křesťanský a satanistický svátek. Toto je ale drzá lež! Další lží je tvrzení, že svým rituálním obřadem vnášejí mír a harmonii na Ukrajinu! Ve skutečnosti čarodějové a věštkyně spolupracují s negativními – démonskými – energiemi a přinášejí disharmonii a sebezničení celému národu.

  Naším cílem je, abychom byli spaseni

  VIDEO>>>


  Děkovat a počítat s Bohem

  Někdy je třeba mnoho pracovat a není čas na modlitbu. Ale když s tím člověk počítá, pak když je čas na modlitbu, využije jej naplno. Ale i při práci je potřebné počítat s Bohem: „Pane, to je pro Tebe“. Prostě počítat s Bohem v každé věci, kterou děláme. Pokud se člověk nezastaví, ujede mimo. Ale pokud se zastaví, Bůh dá další světlo i do toho, co dělat dál. Všechny Boží věci i všechny Boží inspirace přicházejí na kolenách. Když se člověk nemodlí, nic nedostane. Kdo se modlí, ten má vládu, protože Bůh jedná skrze něho.

  Neuveď nás do pokušení

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 16,23-24 (26. 4. – 10. 5. 2015)

  „V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.“


  Rozjímání nad J 16,23-24

  Ježíš noc před svou smrtí několikrát zdůrazňuje tuto pravdu: prosit v Jeho jménu. On také mluví o pravdivé lásce k Bohu, která spočívá v tom, že zachováváme Jeho přikázání.


  Svatí mučedníci Adrián a Natálie /II. část/

  AUDIO>>>


  Křesťan je chráněn od démonických sil

  VIDEO>>>


  V Ježíšovi mám všechno

  VIDEO>>>


  Boží tajemství

  VIDEO>>>


  Protože jste přijali Boží slovo jako Boží slovo…

  Boží Slovo je potřebné přijat jako Slovo Boží, prosté pravdy Božího evangelia tak, jak nám je Ježíš dává. Apoštolé nebyli žádní teologové, byli obyčejní rybáři. Jejich hlásáním byl však celý svět zachráněn. Lidská pýcha a rozumování je k ničemu. Boží slovo je spojeno s tajemstvím. Lidský rozum musí být podřízen Božímu slovu, jím se má řídit vůle a až pak jsou city. Pokud to člověk obrátí, pokud odhodí vztah k Bohu budovaný na víře, všechno je v jeho životě vzhůru nohama.


  …to je falešná církev

  VIDEO>>>


  Co je největším pokladem?

  VIDEO>>>


  Co po nás chce Bůh?

  VIDEO>>>


  František I. schvaluje transsexualismus (19.4.2015)

  Ve čtvrtek svatého týdne 2. 4. 2015 schvaluje gestem transsexualismus. František slavil mši svatou ve věznici Rebibbia v Římě. Tam umyl nohy 12 vězňům, šesti mužům a šesti ženám, mezi nimiž byl i on(ona) – transsexuál jménem „Izabela“. Tento akt umytí a líbání nohou transsexuála je více než prosté schválení transsexuálů, je to jejich posvěcení. Každý katolík už nyní může změnit pohlaví a odůvodnit to činem Františka. Toto je ale dílo antikrista! „Izabela“ poskytl(a) rozhovor televizní stanici, v němž se zmínila o podrobnostech: „Když mi umýval nohy, podíval se mi do očí a řekl: ‚Bůh ti žehnej! Ať ti Ježíš požehná.‘ Díval se mi do očí a já jsem mu řekla: ‚Mír, přeji si mír, hodně míru! Modlete se za mír ve světě.‘ Stále se na mě díval.“


  Jed dědičného hříchu

  V každém z nás je jed dědičného hříchu. Toto v nás je a ďábel se z toho směje. Pokud nebudeme celý život bojovat s hříchem, pýchou a žádostivostí, padneme do nějakého bludu. Pokud věříme sobě, sami sebe likvidujeme. To je ten jed, který je v nás a my s ním musíme neustále bojovat, protože nás vede k sebedestrukci. Musíme to nést jako kříž, nesjednocovat se s ním, ale postavit se proti tomu. „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a jdi za Ježíšem!“


  Hrdinství hlásit se ke Kristu

  VIDEO>>>


  Bez Krista nikdo spasen nebude

  VIDEO>>>


  Svatí mučedníci Adrián a Natálie /I. část/

  AUDIO>>>


  Síla modlitby (Eze 37,1-14) /Přednáška otce patriarchy Eliáše/

  VIDEO>>>


  Živá víra – to je mít vztah ke Kristu

  VIDEO>>>


  Zapři sám sebe!

  Co to v nás je!? Máme v sobě svědomí, hlas Boží – ale i jed hříchu. Pokud se člověku podává lež, rád jí věří, ale o pravdě bude neustále pochybovat. Dokonce bude pochybovat i o pravdách naší spásy – možná to tak je a možná to tak není… Zde je třeba mít radikální postoj: „Ježíš to tak řekl a tak to je! Já si nic nebudu vymýšlet! Kdo uvěří, bude spasen, a kdo neuvěří, půjde do pekla.“


  Ježíš se zjevuje Petrovi u Genezaretského jezera /Motivace k modlitbě v době Velikonoční/

  Když se člověk zpětně podívá na svůj život, od samého dětství, kolik to bylo zapření! Každým hříchem, ať to byla slabost, kdy hřích byl silnější, nebo strach, nebo pýcha, že se člověk nechtěl přiznat k Ježíšovi a to kolikrát. Tolikrát jsem Ho zapřel a Ježíš to všechno ví. Ale teď se ptá i mne: „Miluješ mne?“ Vědom si svého hříchu v duchu pokání Mu říkám: „Ano, Pane, i kdybych Tě tisíckrát zapřel, ale Ty víš, že Tě miluji.“


  Slovo života – J 16,12-13 (12. 4. – 26. 4. 2015)

  „Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile přijde On, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší a oznámí vám, co má přijít.“


  Rozjímání nad J 16,12-13

  Tato slova pronáší Ježíš večer před svou smrtí. Je vhodné si znovu a znovu pročítat slova Kristova pronesená večer před smrtí, a to od 13. kapitoly do konce 17. V těchto pěti kapitolách je velká hloubka. Znovu a znovu je můžeme číst. Každá věta obsahuje hluboké tajemství.
  Uvědomme si, že Ježíš pronesl tato slova a hned následovaly události 18. a 19. kapitoly, kde je popsáno utrpení a smrt Ježíše, a pak ve 20. a 21. kapitole události spojené s Jeho vzkříšením. Zkoušejte alespoň jedenkrát za týden, třeba po svaté hodině, přečíst si alespoň jednu ze tří kapitol (14 či 15 či 16) a znovu vnímejte hluboké pravdy, které Ježíš opakovaně zdůrazňuje: máme zůstávat v Něm, On zůstává v nás a my v Něm, podobenství o vinné ratolesti a kmeni. To slovo „zůstávat“ je důležité. Nestačí jen něco začít, ale je třeba zůstávat, mít to – mít spojení s Kristem, zůstávat v Něm a v Jeho jménu.


  Ježíš je Pán

  VIDEO>>>


  Bůh z Boha

  VIDEO>>>


  Manifest Evangelii Gaudium (1.4.2015)

  V manifestu EV František dává program „nové cesty k putování církve“! V čem nové? V tom, že katolík opustí cestu Kristova evangelia a Tradici apoštolů a svatých? Pokud se nekriticky zavádí to „nové“, je nebezpečí skoku do propasti, do splynutí s duchem světa. Před tím Ježíš i apoštolé výrazně varovali!


  Pastýřský list – Velikonoce 2015

  Největším zázrakem je Kristovo slavné vzkříšení a my, každý z nás na něm máme účast: „Vy, kteří jste byli pokřtěni v Krista, Krista jste oblékli.“ My se máme skrze pravdivé pokání namáhat o pravdivé následování Krista. Tím jsme každou hodinu připraveni i na setkání s naším ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Kristem, do Něhož jsme ve křtu byli tajemně naroubování! My máme zároveň s Kristem vcházet do smrti a žít nový život vzkříšení! Pak platí: „Nežiji již já, žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20)


  Proč Ježíš chce, abychom všechno ztratili?

  VIDEO>>>


  Proč pláčeš, koho hledáš? /K Velikonocům/

  Marie Magdaléna hledala Krista a pak přišla radost – ukazuje se jí živý Ježíš. I my, když s bolestí a pláčem budeme hledat živého Krista, On přijde a dá nám vzkříšení, odpustí nám hříchy a osvobodí nás z našich závislostí jako Marii Magdalénu, od celých těch mraků démonů, které visí nad celými národy. Ty mraky démonů byly také nad Golgotou, když Krista ukřižovali, ale nakonec Kristus vstal z mrtvých a On vstane i na Ukrajině. Ale hledá lidi, kteří mají v srdci bolest a s bolestí Jej hledají.


  Naše spoluvzkříšení

  VIDEO>>>


  Vzkříšený Kristus se ukázal své matce

  VIDEO>>>


  Zjevení andělů

  VIDEO>>>



  Listy z UA 3/2015

  Oddělte se od antikrista ve Vatikánu /Velikonoční pastýřský list křesťanům/ (30.3.2015)

  Na Vatikánské synodě (5.-19. 10. 2014) byl opublikován text pracovního dokumentu o rodině. Paradoxně se v něm poprvé v historii církve mluví o akceptování zvrácené sexuality a takzvaném přijetí lidí žijících v homosexuálních vztazích.
  24. 01. 2015 se František I. soukromě setkal s transsexuálem a jeho „snoubenkou“ v papežské rezidenci. Na jedné straně „velkoryse“, bez výčitek, přijme transsexuála a na druhé straně mnohodětným katolickým rodinám poví, že být zodpovědnými katolíky ještě neznamená rodit děti jako králíci.
  Organizace New Ways Ministry, která bojuje za zrovnoprávnění LGBT osob uvnitř katolické církve, dostala 18. 2. 2015 ve Vatikánu poprvé v historii VIP přístup na pravidelnou papežskou generální audienci.
  František I. svými gesty a skutky dokázal, že má ducha antikrista a připravuje mu cestu. Vatikán svými skutky i mlčením svědčí o tom, že přijal téhož ducha.


  Bůh k nám mluví ...

  Bůh k nám mluví, ale celý problém je v tom, že my Jej neslyšíme. Problém je v našem přijímači. Musíme naladit své srdce, abychom slyšeli Jeho hlas. On chce působit i skrze vás, skrze vaši víru. I když jsme slaboučcí, tím více máme důvěřovat Pánu, protože „když jsem slabý, tehdy jsem silný“. Ježíši, důvěřuji ti.


  Usurpátoři Boží vinice

  VIDEO>>>


  Pravá láska k sobě

  „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Ale musíme se milovat správným způsobem – tedy tak, abych byl spasen. Mám se milovat tak, abych měl největší poklad – život věčný – a tento poklad mám chtít pro každého, i pro mého nepřítele i pro své vrahy tak, jak to dokázali svatí mučedníci. Pokud chci pravdivě milovat sebe, musím činit pokání. To je čistá láska k sobě – udělat v sobě pořádek. Dát na první místo Boha...


  Mesiáš – Syn člověka

  VIDEO>>>


  “Tys to řekl”

  VIDEO>>>


  „Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.“ (Iz 53,6)

  Co je život bez Krista? Jeden americký kazatel napsal: Život bez Pána Ježíše je bolestná prázdnota. Je to neuhašená žízeň a neutišený hlad. I přes pomíjivé žádosti je takový život životem zklamání, ztracené naděje a cestou prázdnoty. Život bez Pána Ježíše je život bez světla. Na druhé straně, život s Ním, je životem v pravdě, ve světle, kde člověk nachází pravé štěstí, protože v Kristu má život věčný.


  Kdo může Boha nazývat svým Otcem?

  VIDEO>>>


  Buď maličký před Bohem!

  VIDEO>>>


  Poznání Boha

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 16,9-11 (29. 3. – 12. 4. 2015)

  „Hřích je v tom, že ve Mne nevěří, spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již Mne nespatříte, soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen.“


  Rozjímání nad J 16,9-11

  Jsou lidé, kteří tvrdí: Já žádný hřích nemám, nikoho jsem nezabil, nikoho neokradl, já jsem čestný občan, já nepotřebuji Boha. Jenže to je lež. A navíc, takový člověk má velký hřích, že odmítá Krista. Nevěra v Krista, Božího Syna a Spasitele, je hřích! Spasitelná víra je víra v Krista, Božího Syna, který zemřel za naše hříchy, ale i víra v Něho – že On je s námi.


  ČBK a 600 let od upálení Mistra Jana Husa (26.3.2015)

  Před 600 lety církevní hierarchie (byli tenkrát tři papežové) v jednotě se státní mocí odstranila nepohodlného kazatele, který káral pohoršlivý život kněží a prelátů. Rehabilituje dnes česká církev tohoto kazatele pokání, anebo se bude pokrytecky odvolávat na tzv. odborníky v historii, kteří mučedníka ocejchovali jako kacíře? Jak ale vysvětlí tito preláti kanonizaci arcikacíře Jana Pavla II.? Je zde klíčová otázka, a to je otázka ducha! Jakého ducha měl Hus a jakého ti, kdo ho potřebovali odstranit? Komu šlo o pravdu a komu o zabití pravdy? Komu šlo o morální hodnoty a komu o zlořády? Zvítězí po 600 letech pravda? Přiznají církevní preláti Janu Husovi alespoň titul „mučedník za pravdu a za morální hodnoty“? Nebo budou dále interpretovat jeho životopis ne z pravdivého, ale z účelového pohledu?


  Připravme se!

  VIDEO>>>


  Svatá mučednice Taťána

  AUDIO>>>


  Výzva pro ex-papeže ještě před smrtí (25.3.2015)

  Vaše Eminence, Benedikte XVI., uvědomte si, že letos máte 88 let. Bůh vám ještě dává možnost k pokání. Brzy vás odvolá k soudu! Rozhoduje se o Vašem osobním životě po smrti, zda bude pokračovat v nebi či ve věčném zavržení v pekle! Vaše pokání, ale nemůže být jen soukromým! Vy jste povinen učinit veřejné pokání. Musíte odvolat beatifikaci Jana Pavla II. a jasně povědět pravdu, že tzv. historicko-kritická metoda prosazuje hereze proti podstatným pravdám víry. Rovněž se odřekněte a odsuďte ducha Assisi, který prosazuje synkretismus s pohanstvím a s jeho démony. Ať je Vaše vyjádření jasné a nikoli dvouznačné!


  Vstaň! Vstávám

  VIDEO>>>


  Ztráta duše a Zvěstování

  Při Zvěstování se setkáváme s tajemstvím. Tajemství máme přijat s vírou a pak nám ho Bůh osvětlí. Je to největší zázrak v celé historii lidstva – Bůh na sebe bere lidskou přirozenost. Bůh se stává člověkem skrze víru Přesvaté Bohorodičky, skrze její ANO. Ona řekla Bohu své ANO a Slovo se stalo Tělem. Bůh čekal na to, aby Mu Maria řekla své ANO. A čeká také, abychom Mu i my v malých věcech dokázali říkat své ANO a přijímali ty malé kříže, které máme spojovat s Kristem. Máme trpět tak, jak trpěla Ona. Z Písma a proroků věděla, že Ježíš bude mužem bolesti, poplivaný, pohaněný, ale ona přesto řekla: Hle, otrokyně Pána.


  Ježíš je stejný včera, dnes i na věky

  VIDEO>>>


  Dotkni se Ježíše ve svatém přijímání

  Ježíš se tě ptá: „Co chceš, abych ti učinil?“ Proto konkrétně řekni Ježíšovi, co chceš. Jemu věř, On je všemohoucí, ale chce tvou víru. Kolik zázraků Ježíš učinil, kolik knih by mohlo být napsáno! Ale stále je jen jedna podmínka – tvá víra.


  Ježíš je tady teď!

  VIDEO>>>


  Ježíš Kristus tě uzdravuje

  VIDEO>>>


  Žádné alternativní cesty ke spáse neexistují!

  VIDEO>>>


  Pane, dej mi tu pravou horlivost!

  Je za námi polovina doby postní. Každý den udělejme alespoň malý sebezápor: či už je to negativní myšlenka nebo lenost nebo nějaký strach, člověk to má překonat: „Pane, z lásky k Tobě, já se dívám na Tvůj kříž, co jsi Ty vytrpěl za mne – bičování, trnový věnec, křížovou cestu, ukřižování. Ty jsi za mne dal všechnu svou krev, Ty jsi za mne zaplatil, Ty mě miluješ! A co já dělám pro Tebe a pro spasení své duše?


  Bůh chce od nás kroky víry

  VIDEO>>>


  Jakými zbraněmi vítězíme?

  Musíme mít moudrost evangelia. Ježíš říká: „Buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.“ A my si máme uvědomit, s kým vedeme boj. Ne s lidmi, ale s duchy, kteří mají světovládu. Proto potřebujeme štít víry, přilbu spásy, meč Ducha... Boží výzbroj. Víra má velkou moc.


  Čiňte pokání, aby byly smazány hříchy

  VIDEO>>>


  První vzorová evangelizace

  VIDEO>>>


  Musíme mít olej Ducha

  VIDEO>>>


  Boj o duše!

  Nemáme vést dialog, my máme svědčit! Opakovat pravdu – toto je toto. Můžu navodit diskuzi, ale pokud vidím, že člověk, s kterým mluvím, nechce pravdu přijat, musím mu jasně říct: „Toto je pravda a bytostně se tě dotýká. Buď věříš, nebo nevěříš. Realita je, že zemřeš, a či chceš nebo nechceš, budeš stát před Božím soudem a pak půjdeš do nebe nebo do pekla. Já ti chci říct jednu věc: abys byl spasen, musíš dát Ježíši své hříchy, musíš si je přiznat a kleknout před Ním, přijat Ho za svého Spasitele, přijat Jeho evangelium a Jeho cestu. Kdo vytrvá do konce, bude spasen. A bez víry nikdo spasen nebude! Ne bez filosofie, ale bez víry!“


  Ježíš a já, my dva! Už nikdy sám!

  Každý den přináší starosti a bolesti, ale je třeba je dávat Pánu. Nezatěžovat se tím, a když to musím nést, tak spolu - Ježíš a já. To jediné potřebné je: spolu – Ježíš a ty!!! Já a Ježíš, my dva! Už nikdy sám! Ale v tom se člověk musí ne každý den, ale v praxi několikrát za den cvičit. A to ne den, ne dva dny, ale až do smrti. V tomto je ten zázračný lék na všechno: ve spojení s Ježíšem!!!


  Nikdo nás neučil měnit myšlení podle Božího slova

  VIDEO>>>


  Základ pokání – změna myšlení

  VIDEO>>>


  Potřeba misií

  VIDEO>>>


  Svatá velikomučednice Paraskeva

  AUDIO>>>


  Slovo otce patriarcha Eliáše k třetí neděli postní – neděli klanění svatému kříži

  Dnes, v polovině postní doby, je náš pohled upřen na svatý kříž. Ježíšův kříž vyjadřuje Jeho poslušnost Otci, zřeknutí se své vůle. Přijal nepochopení a odmítnutí lidmi, nespravedlivé odsouzení, muka, pohrdání i smrt. Všechno to dobrovolně přijal z lásky, aby spasil naše nesmrtelné duše. To je podstatou Ježíšova pozemského života. Pokud my, křesťané, chceme být pravdivými, musí se to stát i naším stylem života. Umět se zříkat své vůle, svého já a podřídit se Boží vůli. S ochotou přijímat vše, co Bůh dopustí, přijímat utrpení bez reptání, odpouštět nepřátelům a být připraveni na pronásledování za pravdu až na smrt.


  Slovo života – J 16,2-3 (15. 3. – 29. 3. 2015)

  „Budou vás vylučovat ze synagog. Ano, přichází hodina, že každý, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím slouží Bohu. To s vámi budou činit, protože nepoznali Otce ani Mě.“


  Rozjímání nad J 16,2-3

  Toto slovo je dnes mimořádně aktuální na Ukrajině, a zvláště je aktuálním pro všechny upřímné pravověrné. Ježíš toto slovo neřekl jen apoštolům, ale připomíná ho i každému z nás. Pronásledování pro Krista je znakem pravého učednictví. Měli bychom se radovat, že můžeme trpět pro Krista, ale my od toho utíkáme. Není třeba utrpení vyhledávat, ale je třeba s ním stále počítat, a když přijde, děkovat za ně. Utrpení pro Krista nás očišťuje, získává nám další milosti a světlo, a navíc je i misie utrpením...


  Proč to všechno muselo přijít?

  VIDEO>>>


  Jak to dělají moderní heretici?

  VIDEO>>>


  Jediným lékem na všechno je Ježíš

  Jediným lékem na všechno je Ježíš a z naší strany neustálé učení se vycházet ze sebe, ze své sebestřednosti, kritizování, porovnávání se, sebelítosti. Pokud toto budeme živit, nepřítel si bude žádat daň, aby nám mohl škodit … Proto je lepší a moudřejší, už z čisté lásky k sobě, raději se pokořit a pokořovat, protože potom budeme zdraví a to nejen na těle, ale i na duši. Nakonec duši léčí jenom Ježíš, On je náš lékař a naše uzdravení je v Jeho ranách.


  Starý člověk musí být souzen

  Máme se učit vcházet do Kristovy smrti, tzn. vycházet ze své pravdy, ze svých citů, sebelítosti, hněvu atd. a vcházet do Boží přítomnosti. Uvědomit si, co chce k této myšlence povědět Bůh. Je to od Boha, nebo je to moje? To, co je moje, nepřítel zneužije. To, co je moje a co si držím, to jsem neodevzdal Bohu, v tom jsem boháč, a proto si na to nepřítel dělá nárok. Prostě, co jsem nedal Bohu, to není neutrální, to sebere ďábel. Tedy znamená to stále vírou vcházet do Kristovy smrti. Starý člověk musí být souzen a odsouzen, jinak je souzen Ježíš a starým člověkem nemilosrdně odsouzen. Je třeba se soudit: „Jestliže sami sebe soudíme, nebudeme už souzeni.“ (1Kor 10)


  My hájíme základ

  VIDEO>>>


  Sedm slov z kříže (rozjímání) - І. slovo z kříže: “ Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!” (Lk 23,34)

  VIDEO>>>


  Modlitba sv. Efréma

  Základním krokem jak vyjít ze sebe, ze své pýchy, je – uvědomit si v pravdě, v pravý čas, své hříchy, svou minulost. Svatý Efrém se modlí: „Ano, Pane, Králi, dej mi, abych viděl své hříchy a neodsuzoval mého bratra (sestru).“ Jak to praktikovat? Když nám někdo udělá něco zlého, pomluví nás, poníží, automaticky se v nás ozve hněv, nenávist, sebelítost. V takovém pokušení je proto třeba okamžitě vzývat: „Ježíši, Ty vidíš můj hněv i tuto nespravedlnost.“ Ale potom si připomenout – vidět – své hříchy a začít se pokořovat, vcházet do pravdy a duch pýchy i s hněvem a sebelítostí uteče!


  Žádná modlitba není zbytečná

  VIDEO>>>


  Kdo je z Boha, Boží slovo slyší

  VIDEO>>>


  Pokora

  V konfliktní situaci je vždy základem postavit se do světla a obviňovat sebe. Když to zkusíme – tak se pokořovat – ďábel uteče a není místo na sebelítost, hořkost a zlobu na bližního! Je to stoprocentně fungující! Jen to začít aplikovat. Nečekejme, až budeme vyprovokováni, ale už jen když přijde odsuzovačná, hněvivá nebo jiná zlá myšlenka, okamžitě se pokořujme! Vzpomeňme na své hříchy, na své nevěrnosti a svévolnosti a odprošujme v duchu Ježíše v tom člověku. Během krátké chvíle duch, který byl za zlou myšlenkou uteče, a přijde velký pokoj a láska.


  Skutkem víry vešla Boží moc

  VIDEO>>>


  Chtít zachraňovat nesmrtelné duše

  VIDEO>>>


  Člověk se musí umět zapřít

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 15,26 (1. 3. – 15. 3. 2015)

  Až přijde Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mě vydá svědectví.


  Rozjímání nad J 15,26

  Duch svatý vydá svědectví, ale Ježíš připomíná: „Také vy vydáte svědectví, neboť jste se mnou od počátku.“ (v. 27) To platí i o nás. I my máme v dnešní době vydávat svědectví o Kristu spolu se Svatým Duchem, který je v nás a kterého nám Ježíš od Otce poslal. On je naším Přímluvcem, Utěšitelem a Advokátem. On vydává svědectví o Kristu i skrze nás! To je důležité poslání: svědčit o Kristu!


  Co je základem a centrem víry?

  VIDEO>>>


  V čem spočívá síla a moc evangelia?

  VIDEO>>>


  O postu

  VIDEO>>>



  Listy z UA 2/2015

  Pamatuj na poslední věci

  Svatí nás často vybízejí, abychom hlavně v době postní pamatovali na poslední věci a to: smrt, soud, nebe a peklo. Ano, Bůh zná den a hodinu i místo vaší smrti. Nic jistějšího není než to, že tato pozemská pouť pro každého z nás skončí. Pak bude Boží soud. Ježíš říká: „Nic není skryto, co nebude odkryto.“ Budeme souzeni před anděly, celým vesmírem a všemi lidmi. Co dělat, aby nám Ježíš jednou nemusel povědět jako těm pošetilým pannám: „Amen, pravím vám, neznám vás!“ Co dělat, aby nám tehdy při svém příchodu řekl: „Pojďte požehnaní a ujměte se vlády!“ Co dělat? Žít z víry, věřit Ježíšovi a Jeho slovu a nevěřit lháři a svůdci, který nás odvádí od Ježíše a Jeho programu nám daného.


  Jedině Duch pravdy otvírá Písmo

  VIDEO>>>


  Boj o víru – boj s démony

  VIDEO>>>


  Doba postní – doba zkoušek

  V životě procházíme i takovými etapami, které by se daly nazvat Getsemany a Golgota. Někdy se útoky koncentrují ze všech stran, ale je třeba stát v čisté víře a v naprosté odevzdanosti jako naše a Ježíšova Matka pod křížem. Stát a věřit v Boží moc, když přichází hodina temnoty a období zkoušky. Kéž s Ježíšem i v této postní době projdete Jeho smrtí, aby už nezůstalo nic, co by bylo vaším vlastnictvím – žádné přání, žádné vlastnění, aby tak Jeho nový život, život závislosti na Otci, byl vaším novým programem. To kéž vám dá ukřižovaný a vzkříšený Ježíš!


  Jak hájit pravdu?

  VIDEO>>>


  Boj s duchem lži

  VIDEO>>>


  Pane, já chci za Tebou jít

  VIDEO>>>


  Petr zapřel, ale činil pokání

  VIDEO>>>


  Co to znamená ztratit duši pro Krista?

  VIDEO>>>


  O co okrádá současná teologie křesťany?

  VIDEO>>>


  Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce /K době postní/

  Jak dobře využít čas Velkého postu, ten čas nejdražší, který je centrem celého roku? Co dělat, aby v nás nastala změna?
  Je dobré si udělat bilanci: Kde je tvůj poklad a co je tvým pokladem? Co, anebo kdo? Je to tvé ego, kolem kterého se točíš a zrazuješ Krista, anebo je to nějaké snění, touha? Co je tvým pokladem? My máme mít svůj poklad v nebi a naším největším pokladem má být Ježíš sám. Pokud to tak je, pak Ho stavíme skutečně na 1. místo v našem životě. On je ten nejdůležitější poklad, v Něm jsou všechny naše poklady. V něm je plnost moudrosti a poznání, jak říká Boží slovo. V Něm je život věčný: „Kdo má Syna, má život věčný, kdo nemá Syna Božího, nemá života“. A kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.


  I povaha může být křížem

  VIDEO>>>


  Bezmocnost – ukřižovanost s Kristem

  VIDEO>>>


  Boží prokletí dopadne na USA (8.2.2015)

  V USA natáčejí rouhačský film pod názvem „Corpus Christi“, v němž našeho Božského Spasitele Ježíše Krista a jeho apoštoly hrají satanisti a zvrácenci, kteří je představují jako spolek homosexuálů. V USA tato ohavná parodie už několik let probíhá, zatím, jako divadelní hra. Letos už má vyjít film, jehož cílem je toto vrcholné očernění masově rozšířit do celého světa! Každý křesťan USA je povinen aktivně pozvednout svůj hlas na protest proti tomuto ohavnému rouhání, a to v podpisové akci či na protestních manifestacích. Pokud budou křesťané USA mlčet, dopadne na ně Boží prokletí!


  Jaká je základní morální norma?

  VIDEO>>>


  Vezmi svůj kříž

  VIDEO>>>


  Svatá panna a mučednice Anežka Římská

  AUDIO>>>


  Slovo života – J 15,18-19 (15. 2. – 1. 3. 2015)

  „Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.“


  Rozjímání nad J 15,18-19

  Pojem „svět“: Světem se nemyslí krásná, Boží příroda, ale protibožský systém, který nenávidí Krista a nenávidí i každého, kdo se cele odevzdá do Kristových služeb. Ježíš ukazuje na tuto nenávist světa a předem každému z nás, kteří chceme jít cele za Ježíšem, oznamuje, že ze strany světa musíme čekat nenávist a pronásledování. „Protože nejste ze světa ... proto vás svět nenávidí.“ Ducha světa přijali lidé tohoto světa, kteří pak pronásledují pravdivé křesťany. A dokonce, když je zabijí, budou přesvědčeni, že slouží Bohu (J 16,2). O tom byli přesvědčeni i ti, kteří Krista odsoudili na smrt – církevní hierarchie s farizei a zákoníky – a tak je tomu i dnes. Proč? Protože za světem je kníže tohoto světa.


  Pýcha je víra ve falešnou realitu

  VIDEO>>>


  Pokora počítá s Bohem

  VIDEO>>>


  Co máme dělat? Volat k Bohu!

  Pane, a co bude s dětmi Ukrajiny? Co máme dělat? Volat k Bohu! Bojujeme za sebe i za ty ostatní, kteří neznají pravdu. Pane, dej abychom dělali to, co dělat máme. My jsme slabí lidé, ale pokud máme udělat nějaký krok víry, my ho uděláme. Uděláme to, co udělat máme a Ty pak dáš své východisko i požehnání.


  Správná hierarchie: víra, rozum, vůle, city

  VIDEO>>>


  Blahoslavený Nabuchodonozor

  VIDEO>>>


  Jak potřebná je poslušnost víry!

  Někdy se nám zdá, že to Boží řešení je hloupé. Může vypadat hloupé, ale jestliže je Boží, tak skrze ně působí Bůh. Pane, dej nám vnímavost! A na těch momentech, na těch malých momentech, kdy dostane skrze poslušnost víry prostor Boží Duch, záleží vítězství.


  Proč chybí Boží moc?

  VIDEO>>>


  Jaký duch se schovává za obřadnictvím?

  VIDEO>>>


  Krev mučedníků je semenem nových křesťanů

  VIDEO>>>


  Boží psychologie

  Kdybychom měli takový strach před peklem, nebo z toho, že lidé nás budou vidět, jak hřešíme a bude to dáno do světla, a proto hřešit nebudeme, to by byl svatý strach! Ale to ne, takový strach nemáme. Ale když máme konat dobro, najednou se třeseme: „A co poví lidé, jak se na mě budou dívat?“„Jen toto málo udělej pro Boha.“ Ne! Vykroutí se. „Co si řeknou sousedé? Budou mě pomlouvat, že jsem fanatik...“ Nic neudělá! Přesvědčujete: „Tak, děláš to přece pro svou spásu.“ Ne! Nehne se. To je ten hřích a lež v nás. A my se musíme naučit správně motivovat sebe i druhé, aby udělali dobro, aby z toho měli zásluhy a aby z toho získali věčný život. To je psychologie evangelia. Boží psychologie.


  Po ovoci se pozná strom

  VIDEO>>>


  Dnes musí být každý křesťan zakořeněn v Kristu

  VIDEO>>>


  Boží milost se zjevila v Ježíši Kristu

  Potřebujeme žít z víry, ne jen z rozumu. To je pravá moudrost, protože nevíme dne ani hodiny. A pak i žijeme spravedlivě a zbožně, žijeme s Bohem. Ovoce našeho života je požehnání zde na zemi a pak i ve věčnosti. Je jen jedna podmínka – abychom činili pokání. Kdo koná pokání a přiznává své hříchy před Bohem, dává je Bohu, na toho přichází Boží světlo, požehnání a Boží pokoj, který svět dát nemůže, ale Bůh nám ho dává. Pokání je cesta, cesta hrdinství, pravdy a spravedlnosti, která vnáší pravý ráj do srdce, do celé rodiny a do celého národa.


  4 prostředky k dosažení vítězství

  VIDEO>>>


  Zachovej ve svém srdci Boží slovo

  VIDEO>>>


  V Kristu jsme vysvobozeni z otroctví hříchu

  6. kapitola k Římanům mluví o tom, že v Kristu jsme vysvobozeni z otroctví hříchu. Na nás sice dál hřích působí, ale ve chvíli, kdy jsme aktuálně sjednoceni s Kristem – máme vítězství, protože vítězství je v Něm.
  Křtem jsme naroubováni do Kristovy smrti a dostává se nám nového života. Kristus vstal třetího dne z mrtvých. Jako křesťané jsme sjednoceni nejen s Kristovou smrtí, ale máme účast i na Jeho vzkříšení.


  Jaká víra přemáhá svět?

  VIDEO>>>


  Ježíš nám rozumí

  VIDEO>>>


  Počítám s Bohem v každodenním životě

  VIDEO>>>


  Slovo života J 15,16 (1. 2. – 15. 2. 2015)

  „Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo. A Otec vám dá, oč byste Ho prosili v mém jménu.“


  Rozjímání nad J 15,16

  Pro Ukrajince i křesťany v Rusku je nyní vůlí Boží vyprosit oběma národům ducha pokání a zároveň duchovní vzkříšení! Proto nám Bůh dává zvláště modlitbu dle Mk 11,23 a dle proroka Ezechiela 37 za duchovní vzkříšení národa i církve. Bůh nám tím dal zbraň. Bojujme! S námi Bůh! Nevzdávejme se! Bůh má poslední slovo. To je nám ukázáno i v knize Zjevení v posledních kapitolách (17–22). Otec ti říká: „Neboj se, můj služebníku,… jehož jsem si vyvolil“. „Já jsem tě utvořil, u mne nebudeš zapomenut“. „Copak může žena zapomenout na své dítě? I kdyby zapomněla, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do (probodených) dlaní.“


  My máme věřit Ježíšovi

  VIDEO>>>


  Svatá mučednice Irena /III. část/

  AUDIO>>>



  Listy z UA 1/2015

  Modlitba jednoty a moci /upravená varianta/

  Jméno Ježíš je pořečtěný tvar hebrejského Jehošuа*, což znamená: Hospodin je spása. Toto je jméno Boží a svaté a o něm platí: „Kdo bude vzývat jméno Hosodinovo, bude spasen“ (Ř 10,13). V tomto jménu byli uzdravováni nemocní a vyháněni démoni (Mk 16,17; Sk 3,16; Sk 4,10). V této „modlitbě jednoty a síly“ vyslovuj pomalu a potichu: Je-ho-šu- pak třikrát dlouze vydechni á... To pomáhá být v tom okamžiku v Bohu a v Jeho slovu (srov. J 15,7).


  Je třeba se učit zdravé sebekritice

  VIDEO>>>


  Kristus, nebo Budha, život, nebo smrt? /Pravoslavným biskupům RF/ (18.1.2015)

  Nás nespasí žádná hadí síla „či“, ale přiznání si svého hříchu před sebou i před Bohem a pravdivé pokání! Odděl se od falešného bojového umění a cesty do pekla a staň se bojovníkem za pravdu a spasení své duše i duší svých bližních! Po smrti tě pak čeká život s Bohem i svatými a věčné štěstí v nebi.
  Pravoslavní biskupové, kněží, mniši a křesťané Ruska, nedovolte začít budovat v Moskvě centrum buddhismu! Rusko nezachrání Budha, ale Božský Spasitel Ježíš Kristus!


  Tajemství daru nové přirozenosti

  Spojení s Nejsvětější Trojicí, tato jednota, se děje skrze novou přirozenost, neboli nové srdce, kterým je Bohorodička, naše matka. Je tajemstvím, jakým způsobem je v nás Eva a otrava hříchu. A rovněž je tajemstvím, jak skrze Marii, která je plná milosti, jsou v nás Kristus, Duch svatý a Nebeský Otec. Toto tajemství nepronikneme žádnou spekulací. Do tohoto tajemství nás musí uvést jedině Bůh. My je ale s vírou přijímáme a Bůh nás do něj bude postupně uvádět. Plně ho pochopíme, až překročíme práh věčnosti.


  Kdo nás pokouší

  VIDEO>>>


  Zvětralá sůl

  VIDEO>>>


  Nejtěžší boj – boj se sebou samým

  S naší porušenou přirozeností, s tím starým člověkem v nás, je to tak, že i když chceme dobro, stejně hřešíme. A proto stále musíme konat pokání. Nakonec, je třeba mít odvahu dělat chyby, jinak bychom ze strachu o falešnou dokonalost nedělali nic. Pokora je učenlivost.


  Pane, Ty to, vidíš!

  Když je třeba pracovat, něco se staví a je třeba běhat po nákupech... to není k sehnání, to není k sehnání... Člověk si povzdechne: „Pane, radši bych se modlil...“, čas letí, člověk se motá, chodí po tržišti, hlava z toho bolí, všude je rachot,... máme alespoň tuto bolest dávat Pánu. Uvědomovat si, že i když se nedá modlit, mám dávat Bohu to konkrétno, být v Boží přítomnosti, počítat s Ním a spojovat se s Ním touto bezmocností: „. I když tady budu jen chodit a motat se, a bude mě to trápit, dávám Ti tuto svou bezmocnost. Ty to nakonec vyřešíš tak, jako jsi vždy vyřešil všechno ostatní!“


  Základ národa je morálnost

  VIDEO>>>


  Co je aktivní víra?

  VIDEO>>>


  Včleň se i ty v armádu Božích bojovníků!

  VIDEO>>>


  Miluj bližního jako sebe

  VIDEO>>>


  Duchovní boj a poslušnost víry

  A právě na cestě víry si Bůh hledá lidi, skrze které může působit. Nakolik jste se naučili poslouchat Boha, natolik On může skrze vás dělat velké věci – jen natolik, nakolik jste poslušní. Budete-li chtít Boží dílo dělat vlastními silami – vlastními city a vlastní logikou, vezmete-li je do svých rukou, ďábel vás oklame a prohrajete.
  Bůh počítá s každým z nás a chce, abychom se učili a měli zkušenosti. Proto natolik skrze nás může působit Boží všemohoucnost, nakolik se naučíme v malých věcech důvěřovat Bohu a počítat s Ním.


  Jak realizovat 1. přikázání?

  VIDEO>>>


  Co je aktivní víra?

  VIDEO>>>


  Odpověď na očernění v časopise „Rozměr“ 3/2014 /Biskupům a kněžím SR/ (21.1.2015)

  V článku pod názvem „Cúvajúca reforma v katolíckej cirkvi“ od Roberta Sarky jde o očernění patriarchy Byzantského katolické (všeobecného) patriarchátu Eliáše. Protože ho znám mnoho let, cítím se ve svědomí zavázán nemlčet a zároveň žádám o opublikování mé odpovědi v časopise „Rozměr“...


  Ďábla nepřemůžete inteligencí, jedině POKOROU!

  VIDEO>>>


  Co je základní duchovní matematika?

  VIDEO>>>


  Co je největším dobrodiním?

  VIDEO>>>


  Jane, co máme dělat?

  Tuto otázku položily zástupy Janu Křtiteli. Tuto otázku položil Pánu i svatý Pavel, když jej Bůh shodil z koně na cestě, když jel zabíjet křesťany do Damašku. Oslepl, ale předtím viděl jasné světlo a v něm Ježíše. Zeptal se Ho: „Co mám dělat?“ Pán mu řekl: „Jdi do Damašku a tam ti řeknou, co máš dělat“. V Damašku farizeovi Saulovi Bůh skrze obyčejného člověka řekl, co má dělat. Měl činit pokání a dát se pokřtít. Skrze pokání se pak otevřel Duchu Božímu a za několik minut se z nepřítele Krista stal největší apoštol. Udělala to Boží milost skrze pokání a skrze to, že se upřímně, z celého srdce, zeptal: Co mám dělat?


  Ježíš ti připravil místo v nebi

  VIDEO>>>


  Svatá mučednice Irena /II. část/

  AUDIO>>>


  Jsme děti Boží

  VIDEO>>>


  Rozjímání nad J 15,12-13

  Řecký originál evangelia používá pro slovo láska termín „agape“. Je to vyjádření pro lásku Boží, která „je vlita v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“ (Ř 5,5) Je to láska, kterou nás miloval Ježíš. Ježíš upřesňuje, o jakou lásku jde: „abyste se milovali, jako já jsem miloval vás“. Jak nás Ježíš miloval? On, Bůh, se stal člověkem, tedy ponížil se, vzal na sebe lidskou slabost, kromě hříchu. Byl nevinen a byl odsouzen k smrti, a to k smrti kříže. Předtím vzal na sebe kruté bičování, trním korunování, šel křížovou cestou, pak za nás obětoval bolestné umírání spojené s posměchem, opuštěností, až nakonec podstoupil smrt. On spravedlivě zaplatil za tvůj hřích.


  Slovo života J 15,12-13 (18. 1. - 1. 2. 2015)

  „Toto je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá život za své přátele.“


  Fundamentální otázky „papeži“ Františkovi (10.1.2015)

  Prokletí přišlo i na papeže Benedikta za to, že Jana Pavla II. dne 1. 5. 2011 beatifikoval, i na Vás, že jste ho kanonizoval. Proč? Protože tím Benedikt i Vy jste postavili na oltář církve nové učení, které je proti podstatě 1. přikázání a evangelia i tradice apoštolů, svatých otců a církve po celou dobu dvou tisíciletí. Tím Vy i Benedikt, jako papežové heretici, jste Boží lid vtáhli pod prokletí! Jediná cesta k záchraně je pravdivé pokání. To znamená zrušit svatořečení heretika, přijat pravověrné učení, odsoudit zhoubné kořeny tzv. historicko-kritické teologie, de facto neomodernismu. Svatý papež Pius X. odsoudil modernismu už v roce 1907.


  Slovo Patriarchy Eliáše k svátku Zjevení Páně 2015

  I dnes sestupuje Duch svatý tak, jako kdysi. Ježíš je stejný včera, dnes i navěky. Duch svatý chce působit, ale i dnes je zde ta jediná jedna podmínka: POKÁNÍ. Pravdivě se postavit před Boha: „Pane, já jsem udělal to a to. Smiluj se nade mnou hříšným!“ A to radíme i všem ostatním: Uvědom si největší hřích ve svém životě. Uvědom si, že za všechny tvé hříchy Ježíš zemřel na kříži. Vyznej víru, odřekni se lži, všech herezí, ducha světa a pak Duch svatý sejde do tvé duše a bude konat. To je cesta pro každého člověka. Jenom s vírou v Krista a evangelium budeme spaseni, jiná cesta není. Prosme tedy, aby se dnes nad celým našim národem Bůh zjevil jako Ten, který je Jediný Spasitel, jako Ten, který Jediný nám dává život věčný.


  Prorocká modlitba za vzkříšení Čech a Moravy

  Než začneš tuto modlitbu, je třeba si přiznat před Bohem i před sebou své hříchy: Jsem egoista. Když mě někdo upozorní i na sebemenší chybu, urážím se. Vyhýbám se zdravé sebekritice. Druhé kritizuji a odsuzuji, ale to samé co odsuzuji, dělám i já. U druhého vidím třísku v oku a ve vlastním trám nevidím. Jsem líný hledat pravdu a snášet kvůli ní utrpení. Bibli a životy svatých nečtu a neznám. Nepočítám s nejvyšší realitou, a tou je smrt, Boží soud a věčnost! Zajímám se o různé filosofie a psychologie, ale pravdivou psychologii a filosofii evangelia, potřebnou pro život, nehledám.
  „Mzdou hříchu je smrt.“ Ježíš zemřel za tebe i za tvé hříchy. Jméno „Ježíš“ je pořečtěný tvar vlastního hebrejského jména „Jehošua“. Toto jméno je Boží a svaté a o něm platí: „Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen.“ (Ř 10,13)


  Obrácení je otázka změny ducha

  VIDEO>>>


  Vtělovat Boží slovo – ne jen slyšet

  VIDEO>>>


  Boj za pravdu

  VIDEO>>>


  Děti i rodina v ohrožení

  VIDEO>>>


  Život je krátký…

  VIDEO>>>


  Duchovní mobilizace žen v Rusku a na Ukrajině (1.1.2015)

  Bůh se obrací na vás, abyste se v duchovním boji zmobilizovaly k záchraně svého národa před morální, duchovní i fyzickou autogenocidou. Co máte drahé ženy a matky dělat k záchraně národa? Pokání! Konkrétně:
  1) Omezte televizor anebo ho úplně vypněte na celý tento rok. Ušetřený čas věnujte modlitbě a četbě životů svatých a evangelia.
  2) Dejte Bohu slib na jeden rok, že budete minimálně jednu hodinu denně věnovat modlitbě.
  3) Kromě toho všechny bojovnice, zvláště vy, vdovy, důchodkyně, se denně modlete společnou hodinu od 20-21 hod.
  4) Důchodkyně, vdovy, ať tvoří zvláštní skupinu a ať slouží Bohu modlitbou a postem dnem i nocí jako prorokyně Anna (Lk 2,37).
  5) Podle 1. přikázání (Destaero) (Deut 5,6-10) je třeba se radikálně oddělit od vlivu vorožek, horoskopů a jejich znamení, od extrasenzů i od rock muziky, která má své kořeny v satanském voodoo, které otvírá okultismu, narkotikám, sexuálním zvrácenostem cynismu.
  Drahé ženy, matky, nečekejte, začněte duchovní boj.


  Máme být oblečeni do Boží spravedlnosti

  VIDEO>>>


  Jak rozjímat nad Božím slovem

  VIDEO>>>


  Svatá mučednice Irena /I. část/

  AUDIO>>>


  Co znamená slovo milost?

  Milost, to je dar. Odměna je za něco. Milost, to je něco, na co nemám právo, je to z lásky. A Bůh mi dává věčný život z lásky. Je něco jiného, když se s někým domluvím, že udělám nějakou práci a on mi za to zaplatí – to je spravedlivé. Jiná situace ale je, co se týká naší spásy. Zhřešili jsme a podle spravedlnosti bychom měli jít do pekla. Tak co teď? Sami sebe vykoupit nemůžeme. A to je ten problém. Proto se Bůh stal člověkem, vzal na sebe lidskou přirozenost, zemřel za mě na kříži a tak zaplatil za můj hřích.


  Vánoční list ruskému národu

  V tomto vánočním čase je třeba, aby si každý z nás uvědomil Boží lásku, která se projevila tím, že Stvořitel celého vesmíru, všeho viditelného i neviditelného, vzal na sebe lidskou přirozenost. Z lásky k nám lidem se narodil ve stáji za Betlémem, a to už před 2015 lety.
  Boží slovo svědčí: „Tak Bůh miloval svět (tebe), že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v Něho věří – i ty – nezahynul, ale měl život věčný.“ (J 3,16)


  Vánoční list ukrajinskému národu

  Ukrajina prožívá Vánoce. Na východě však zuří válka a mladí muži z různých částí Ukrajiny jsou na frontě!
  S Ukrajinou je to stejné, jak tomu bylo s Božím lidem Starého zákona. Když se odvrátil od Boha k pohanství a uvěřil pověrám, věštkyním, horoskopům, senzibilům, falešným prorokům, přišlo i morální zatemnění a Bůh dopustil na svůj národ tresty prostřednictvím okolních národů. Takovým trestem bylo i babylónské zajetí. Hlavní vinu na současném stavu má hřích národa.


  Zázrak záchrany

  VIDEO>>>


  Bůh zasahuje

  VIDEO>>>


  Kdy se vyjasní všechny otázky?

  VIDEO>>>


  Svatý mučedník Ignác Bohonosec

  AUDIO>>>


  Bůh koná zázraky

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 15,7 (4. 1. – 18. 1. 2015)

  „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.“


  Duch pravdy uvádí do podstaty Božího slova

  VIDEO>>>


  Historicko-kritická teologie vede k ateismu a odpadu

  VIDEO>>>


  Spravedlivý žije z víry

  Máme každodenní zkušenost, že nejhorší je to s tou naší duchovní slepotou, praktickou nevěrou. Člověk se může naučit i zbožně, psychologicky a zároveň duchovně hovořit, takže to vypadá jako vysoká mystika, ale v tom svatost nespočívá. Boží slovo říká: „Spravedlivý žije z víry“. O svatém Josefovi je řečeno, že byl spravedlivý. Tedy, aby byl člověk spravedlivý nestačí jen dávat Bohu to, co náleží Bohu, a člověku to, co náleží člověku. Žít z víry znamená počítat s tím, že i když mám o určitých věcech sebesilnější přesvědčení, sebelepší logické poznání či citový dojem, stále se musím umět zastavovat a ptát se: „A co chce Bůh?“


  Nevěra je víra v nesmysly

  VIDEO>>>


  Tajemství vítězství nad hříchem

  VIDEO>>>




  Listy z UA - 2014


  Listy z UA 12/2014

  2015 – výročí 600 let upálení M. Jana Husa /Otevřený list katolické a husitské hierarchii/ (8.12.2014)

  Zodpovědnost za záchranu církve i českého národa před autogenocidou spočívá na Vás! Co máte dělat? Bojujte za pravdu, bojujte proti vycvičeným armádám demagogů, jejichž zbraní je profesionální lež, kterou masově likvidují pravdu. Oni mají v rukách mediokracii. Bojujte za pravdu i za cenu mučednické smrti. Kéž v Čechách povstanou Boží bojovníci po příkladu Jana Husa. Bojujte za pravdu і ve svém osobním životě.
  Dejte v tomto jubilejním roce Bohu slib, že po celý rok si vyčleníte denně jednu hodinu k osobní modlitbě, а snažte se v pravdě postavit před Boží tvář. Ke každému z vás, kdo bude v pravdě a Boží přítomnosti, bude Bůh mluvit! Po roce uvidíš ovoce na svém životě i v životě těch, kterým bys měl hlásat Boží slovo! Pak se staneš pravdivým kvasem! Další etapu pokání vám ukáže Duch Boží, pokud učiníte tento základní krok hledání a boje za pravdu!


  Otevřený dopis kardinálu Dukovi (8.12.2014)

  Léta běží a oba už musíme počítat se zakončením svého života i s Božím soudem a věčností. Co bych Ti chtěl říci? Vrať se ke své první lásce. K momentu, kdy ses upřímně obrátil a přijal osobní a živý vztah ke Kristu a kdy jsi byl ochoten za Něho a Jeho evnagelium třeba i zemřít, jako tisíce mučedníků. Pokud mi kladeš otázku: „Tak co vlastně po mně chceš?“ – odpovídám: „Tvou duši pro Ježíše!“ a na otázku: „Co máš jako hlava katolické církve v ČR dělat?“, odpovídám: „Najdi si hodinu pro vnitřní modlitbu, dej Ježíši svou minulost, hledej Jeho tvář, dej mu i bolestnou situaci nejen české, ale i celé katolické církve a Pán Ti poví, co máš dělat dál.“


  Vykupujme čas!

  Máme před sebou ještě několik posledních dní do konce roku. Čas, který uběhl, se už nikdy nevrátí. Využijme proto ještě poslední chvíle a poděkujme Bohu za všechno, co nám v tomto roce dal, a taky čiňme pokání – abychom upřímným pokáním obnovili svůj vztah k Bohu, abychom si uvědomili, že jsme hříšní a že potřebujeme Jeho odpuštění.
  Na celý nový rok máme Ježíšovo slovo: „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a pojď za mnou“. Toto slovo stále platí. Co nám v tomto dalším roce tato cesta za Ježíšem přinese? Hlavní věc je, abychom více Ježíše poznávali, Jeho milovali, a to je možné jedině skrze pokání, skrze cestu Pravdy.


  Ježíš tě nikdy neopustí

  VIDEO>>>


  On je moje Cesta

  VIDEO>>>


  A co ty?

  VIDEO>>>


  Svaté mučednice Věra, Naděžda, Ljuba a jejich matka Sofie. II. část

  AUDIO>>>


  Referendum 2015 /otvorený list slovenským biskupom/ (8.12.2014)

  Dnes sa vyžaduje rovnaká odvaha proti duchu globalizácie, ktorý je záludnejší ako komunizmus a tiež nebezpečnejší. Situácia je tým zložitejšia, že zároveň pôsobí duch herézy a synkretizmu, ktorý zasadil smrteľnú ranu Vatikánu. Dnes gender-ideológia popiera, že muž je mužom a žena ženou. Privileguje homosexualizmus, mení zákony a odporcov trestá väzením. Slovenský národ čaká na jasné slovo pastiera. Mlčať v tejto situácii by bolo zradou cirkvi i slovenského národa! Vy ste povinní pred Bohom i národom napísať jasný pastiersky list, ktorý má byť pre Slovensko prorockým listom!


  “…zadržují pravdu nepravostí” (Řím 1,18)

  VIDEO>>>


  Vánoční „ANO“ Boží vůli

  Najednou do malého města Nazaretu přijíždí královský kurýr, zatroubí, vytáhne glejt a čte: „Podle nařízení císaře Augusta je v celé říši vyhlášeno sčítání obyvatel. Každý musí jít do města, odkud pochází jeho rod.“ Představme si, že Přesvatá Bohorodička má za několik dní porodit dítě, a tu je najednou třeba jít 100 km z Nazaretu do Betléma, hornatou krajinou. Ne každý kilometr, ale každý metr byl utrpením. Co mohli s sebou vzít? Několik plenek, nějaký ovčí kožíšek pro Ježíška, který se měl narodit, nějaké šaty, aspoň ten nejpotřebnější pokrm na cestu. Jak to muselo být v této situaci těžké, putovat... Jak asi na situaci reagoval sv. Josef a Přesvatá Bohorodička? Uvědomovali si utrpení spojené s cestováním, ale Přesvatá Bohorodička dokázala vždy ve víře povědět: „ANO“. Svatý Josef se to naučil také: „Buď tvá vůle. Máme jít, půjdeme!“
  Když člověk přijme kříž a vůli Boží a místo vzpoury a neustálého – Proč to tak je? Proč zrovna já? – začne Bohu děkovat, Bůh mu otevře oči. Zřejmě, když i sv. Josef dokázal povědět: „Buď Tvá vůle! Já Ti důvěřuji Bože, Ty se postaráš!“, možná hned mu pak Bůh připomenul: Spasitel se má narodit v Betlémě. Sv. Josef možná v tu chvíli s bázní zvolal: „Bože, jaké je to úžasné řešení!...“


  Nedávej své schopnosti do služby hříchu

  VIDEO>>>


  Vánoční tajemství

  VIDEO>>>


  Boží slovo má moc

  VIDEO>>>


  Ježíš za můj hřích zaplatil smrtí

  VIDEO>>>


  Slovo patriarchy Eliáše k svátkům Kristova narození 2014

  Na Vánoční svátky si připomínáme příchod našeho Spasitele a Pána Ježíše Krista na tento svět v podobě bezbranného dítěte. „Tak Bůh miloval svět, že dal svého Jednorozeného Syna, aby každý, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (J 3,16) Bůh nám dal ten největší Dar – svého Jednorozeného Syna. Ježíš za nás zemřel. On, Boží Syn, vstal z mrtvých, abychom nezahynuli a dosáhli věčného života. Je zde však jedna podmínka: spasitelná víra. Pouze ten, kdo v Něho věří, a přijímá Ho touto osobní vírou, má život věčný a je Božím dítětem.


  600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa /Otevřený dopis Prezidentu ČR M. Zemanovi a ex-prezidentu V. Klausovi/

  Tedy, ať rok 2015 je rokem pokání především pro katolíky, ale i pro husitskou církev. Obojí zradili pravdu evangelia i pravdu morální! Jan Hus byl upálen ne za hlásání herezí, ale za to, že hlásal reformu a ukazoval na cestu pravdy! Kéž se najdou praví husité i v řadách katolíků, kteří se postaví na obranu pravdy i morálních hodnot, a proti globalizační autogenocidě národů! Kéž v tomto jubilejním roce povstanou Boží bojovníci a Zákona Jeho v Česku i v celé Evropě. Kéž je jubilejní rok rokem boje za pravdu i na poli mediokracie, rodinného života i života celé české společnosti.
  Vážení čeští prezidenti, bojujte statečně za pravdu, zůstaňte příkladem národu, buďte pravými husity! Pravda nakonec zvítězí! Bůh vám jednou dá věčnou odměnu!


  Poslušností se sjednocuji s tím, koho poslouchám

  VIDEO>>>


  Otevřený list biskupům Polska (8.12.2014)

  Největší duchovní odpad v církvi nastal za vlády papeže Jana Pavla II. Má-li skrze pokání nastat obnova církve, pak:
  1) Musí být zrušena kanonizace Jana Pavla II.!
  2) Musí být odsouzen duch synkretismu – duch Assisi.
  3) Musí být odsouzen neomodernismus, který se už dostal do všech seminářů!
  4) Musí být z církve vyloučeni zednáři, kteří slouží ďáblu.
  5) Musí být homosexualismus nazván ohavností (srov. Jud 7).
  Pokud se toto nestane, pak na Vatikánu bude i nadále spočívat Boží prokletí. Biskupové Polska! Nazvěte pravdu pravdou, herezi herezí a synkretismus synkretismem, i když vás to jako Poláky zraňuje! Není jiná cesta spásy a jiná obroda pro Polsko než pravdivé pokání! Buďte odvážní, udělejte krok víry k obnově pravověrného křesťanství v Polsku.


  Pokorný má pravou svobodu

  VIDEO>>>


  Nezahrávej si s hříchem

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 15,5 (21. 12.2014 – 4. 1. 2015)

  „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.“


  Rozjímání nad J 15,5; 15,7

  V J 15,5 Ježíš ukazuje na podmínku i ovoce, kterou je jednota s Ním. V 5. verši sebe nazývá vinným kmenem. Já jsem vinný kmen. Zde je použito řecké slovo „ego eimi“ (Já jsem). To slovo vyjadřuje Božskou podstatu. Ježíš tento výraz rovněž používá, když hovoří o eucharistii: „Já jsem (ego eimi) chléb života.“ (J 6,48-51) „Poznáte, že já jsem (ego eimi) ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.“ (J 14,20)
  Celý tento měsíc si v našich modlitebních zastaveních během dne budeme opakovat Boží slovo a uvědomovat si hluboké tajemství, že Ježíš je ve mně a já v Něm. Uvědomme si to s vírou aspoň jednu minutu za den.


  Jubileum 1000 let od smrti svatého Vladimíra (8.12.2014)

  Před 1000 lety v roce 1015 umírá svatý Vladimír, který jako politik a světec učinil důležitou reformu ve svém osobním životě, ale i v životě celé říše. On využil svou autoritu k dobru národa. On uvedl Rusko do kulturní Evropy. Dnes se západní Evropa i se svou ideologií gender schizofrenie stává nekulturní a amorální stokou. Vinu na tom má katolická hierarchie, protože přijala hereze neomodernismu a synkretismu s pohanstvím (Assisi 1986). Architekti NWO, američtí bankéři a zednáři, mají za cíl morální, duchovní a fyzickou autogenocidu národa a lidstva. Proto prosazují demoralizaci jedince a zničení instituce rodiny. Proti systému sebezničení musí být v Rusku účinná obrana – reforma.


  Přijímám to, co Bůh pro mě udělal

  VIDEO>>>


  Svaté mučednice Věra, Naděžda, Ljuba a jejich matka Sofie. /I. část/

  AUDIO>>>


  Duch Svatý ví, co je k našemu užitku

  VIDEO>>>


  Rok 2015 – rok reformy katolické církve

  Byzantský patriarchát se obrací na představitele katolické církve s výzvou provést radikální reformu uvnitř katolické církve, která je pod Božím prokletím – anathemou. Papež Jan XXIII. vyhlásil započetí II. Vatikánského koncilu pod heslem aggiornamento. Hereze a synkretismus byly v rámci aggiornamenta postaveny na první místo. Těmito kroky II. Vatikán zahájil proces postupného vyhnání Ducha Božího, Ducha pravdy a života a dal možnost, aby se na klíčová místa dostal duch Assisi, duch synkretismu. Dnes vidíme ovoce. Neomodernismus a synkretismus byl příčinou morálního rozkladu, (pedofilie v řadách kněží v Evropě a Americe).
  Toto je katastrofální, ale pravdivá diagnóza katolické církve, i když jen částečná. Realita je ještě hroznější. Základní otázka zní: Co dělat? Jako Jidáš vzít provaz a spáchat sebevraždu? Ne! Řešením je příklad prvního papeže sv. Petra: on hořce plakal a konal pokání.


  Co by mohl mít pravdivý křesťan společného se současnými psychologiemi?

  VIDEO>>>


  Motor k horlivosti

  VIDEO>>>


  Věřte evangeliu!

  VIDEO>>>


  Misie modlitby

  „Když jsem byl ve vězení, přišli jste za mnou. Když jsem byl nemocný, navštívili jste mě.“ Kristus je v nás jako ve vězení. Kdo Ho vězní? Vězní Ho systém starého člověka v nás, hřích, který je v naší duši.
  Ježíš je ve mně ve vězení. „Pane, já chci vědět, kdo tam je tím strážcem, kdo Tě tam drží, kdo má klíče od toho vězení?! Je to nějaká duchovní svázanost, jsou to závislosti, slepota, lenost nebo svévolnictví?“ My Ježíše v tom vězení ani nenavštěvujeme. Proto máme zajet na hlubinu a tam se s Ježíšem setkat.


  My jsme spaseni z víry

  VIDEO>>>


  Ježíš řeší neřešitelné problémy

  VIDEO>>>


  Bůh chce dát vzkříšení skrze Jemu věrné lidi

  VIDEO>>>


  Vybuduj si ochranný systém!

  VIDEO>>>


  Co mám dělat, abych získal věčný život?

  Co mu Ježíš tenkrát odpověděl? Položil mu proti-otázku: „A co je napsáno v zákoně?“ „Ty jsi učitel zákona, tak bys to měl znát. Co tam čteš?“ A on řekl pravdu: „Miluj svého Boha celým svým srdcem, celou duší a vší silou a miluj bližního jako sám sebe“. A co na to Ježíš? „Dobře jsi odpověděl. Toto čiň a budeš spasen!“ Tedy nefilosofuj, ale realizuj to! V tom je celý problém herezí a odpadu, který nastal v křesťanství za poslední polovinu století: mudrovalo se, filosofovalo, theologizovalo a psychologizovalo, ale nezapřeli sami sebe, nevzali svůj kříž a nešli za Ježíšem. A to je ta podstatná věc. Nebudeme spaseni proto, že se načteme knížek, že budeme mít krásné prožitky. Je jasně řečeno, co máme dělat: „Toto čiň a budeš žít věčně!“


  Slyš Izraeli, miluj Boha! (Dt 6,4-5)

  Milovat Boha znamená ztratit svou duši pro Něho. Jiná cesta není. Svou duši i s jejími duševními mohutnostmi, které jsou infikovány prvotním hříchem, touto ztrátou zachráním pro věčnost.


  Hesla – koncentrují sílu Ducha

  VIDEO>>>


  Popření hříchu vede k odmítnutí Spasitele!

  VIDEO>>>


  Pravdivé a falešné milosrdenství

  VIDEO>>>


  „Milujete-li mě, zachovávejte má přikázání”

  Co to je – Kristova přikázání? Co je Desatero, je jasné. To jsou Boží zákony, vyjádřené 1., 2., 3., až 10. – jasným, Božím přikázáním. A co to jsou Kristova přikázání? Je to to samé, nebo je to něco jiného? Vůbec se o tom nemluví, nezdůrazňují se. Nikdo nás jim neučil. Kristova přikázání jsou částečně vyjádřena v Ježíšově horské řeči, dále ve slovech, která pronesl Ježíš v noci před svou smrtí a rovněž je Ježíš pronáší na jiných místech v Písmu svatém. Jeho přikázání zasahují srdce, týkají se toho, co člověk prožívá vnitřně.


  Ovoce popírání hříchu

  VIDEO>>>


  Boha je třeba více poslouchat než lidi

  VIDEO>>>


  Naší povinností je nazývat zlo zlem a dobro dobrem

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 15,4 (7. 12. – 21. 12. 2014)

  „Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.“


  Rozjímání nad J 15,4

  Ježíš klade apoštolům základní podmínku: „Zůstanete-li ve mně.“ Pokud máme zůstávat v Kristu, nejprve se s Ním musíme sjednotit. Jestliže se nevěrou, svévolností, hédonismem, sudičstvím či jinými hříchy či marnostmi oddělíme, musíme znovu vcházet do aktuální jednoty. Proto je nutná vnitřní modlitba, v níž se nejprve pokáním očišťujeme a pak znovu vydáváme sebe a své problémy Ježíši a s vírou přijímáme jednotu s Ním a pak skrze tuto jednotu s Ním konáme kroky víry.


  „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš....“

  Až přijdeš, Pane, jak přijdeš? Zda nejprve v tichosti do duší svých vyvolených, které si připravíš, či pošleš předem svou matku a Ducha svatého, aby jako při prvním příchodu připravili v duších prostor pro Tvé království? Neznám tajemství Tvého království a Tvého druhého příchodu, ale vím jedno, že přijdeš v moci na tuto zem. To oznamuje Tvé slovo. To je pro nás důležitý orientační bod.



  Listy z UA 11/2014

  Holocaust pomocí technologie lži (7.11.2014)

  Lež zabíjí: „Napij se, neboj se, je to čistá voda!“ Ve skutečnosti to byl jed! První žena, Eva, uvěřila duchu lži a na ni a na její potomstvo přišla smrt (Gen 3). Ďábel je otec lži (J 8,44). Bere na sebe podobu anděla světla (2Kor 11,14-15). Technologie lži, za níž je duch anděla světla, je dnes používána s cílem autogenocidy lidstva. Má čtyři základní stupně:
  1) Tolerance zločinu
  2) Pozitivní pojmy pro zločin
  3) Popularizace zločinu
  4) Legalizace zločinu


  Základní věc: člověk se musí obrátit

  VIDEO>>>


  Profesionální podvodníci

  VIDEO>>>


  Za současnými psychologiemi není duch pravdy

  VIDEO>>>


  Radikálnost je nutná

  VIDEO>>>


  Proměňujte se obnovou své mysli

  Nad těmito třemi oblastmi v naší duši – srdcem, rozumem a vůlí, má panovat světlo víry. Víra vnáší harmonii, ne disharmonii. Rozum pak koná to, co konat má, respektuje Boží zákony, a rozumně, harmonicky řídí celý náš život. Přichází pokoj a ráj do srdce a rozlévá se i na bližní kolem nás. Ale pokud nemáme víru, všechno se sype a všechno je postaveno na hlavu. Proto apoštol Pavel říká „abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé“.


  Ano, Otče!

  VIDEO>>>


  Proč Bůh dopouští problémy?

  VIDEO>>>


  Zkušenost života z víry

  VIDEO>>>


  Zastavte používání biologických zbraní v Africe!!! (27.11.2014)

  Vzhledem k výše uvedenému se obracíme na vás, prezidenty a vlády členských států BRICS, s žádostí:
  1. Vytvořte nezávislou mezinárodní komisi expertů z různých oblastí, jejímž úkolem bude vyšetřit závažné podezření z organizování zločinu proti lidskosti americkou vládou, jejími úřady, Světovou zdravotnickou organizací (NWO) а organizacemi OSN.
  2. Informujte širokou veřejnost o průběhu a výsledcích vyšetřování.
  3. Vytvořte mechanismy pro boj s bioterorismem a svobodným zednářstvím.


  Každý den malinké zřeknutí se sebe

  VIDEO>>>


  To vše kvůli mně!

  VIDEO>>>


  Láska k Ježíši pramení z poznání: On zemřel za mé hříchy!

  VIDEO>>>


  Vítězství nad hříchem

  Nad hříchem lidé nezvítězí ani pomocí psychologií ani moderních teologií ani orientálních meditací... Vítězství závisí na našem hlubokém spojení s Kristem. Podstatou je být vírou v Kristu Ježíši, našem Pánu. To znamená, že v konkrétním, přítomném momentu nejsem v Něm jen pasivně, ale v tu chvíli Ho miluji celým srdcem, celou duší a vší silou.


  Spoléhej na Ježíše

  VIDEO>>>


  Ježíš dává pravou svobodu

  VIDEO>>>


  Výzva nejvyšším představitelům mezinárodních organizací, států a církví (20.11.2014)

  Dnes jsme svědky toho, že v rámci globalizace se některé státy pokoušejí legalizovat ty nejhorší zvrácenosti a zločiny proti lidskosti. Množí se případy pedofilie, incestu a infantofilie, tj. znásilňování dětí a nemluvňat. Ve skandinávských zemích politické strany aktivně pracují na uzákonění těchto zvěrstev. Ty, kteří se dopouštějí těchto zločinů, politické strany obhajují tím, že jejich skutky nazývají tzv. „sexuální orientací“, na kterou podle genderové ideologie údajně mají právo. Tato ideologie spolu je s juvenilní justicí součástí despotického plánu nastolení jedné světové vlády.


  Juvenilní justice – autogenocida Ruska (21.11.2014)

  12. listopadu 2014 byl do Dumy Ruské federace vnesen zločinný návrh zákona č. 649934-6 k zavedení tzv. juvenilní justice (O. Batalina).
  Základní otázka: Jaké ovoce přináší tzv. juvenilní justice?
  Zde nejde o výchovu dítěte, ale o jeho morální a psychickou destrukci! Jde o zločin proti lidskosti. Duševně zmrzačené dítě se následně stane homosexuálem, transsexuálem, narkomanem... Bude se mstít i nejtěžšími zločiny na společnosti, která dovolila uzákonit duševní sadismus. Nakonec tato duševní troska, obtížena zlem a zločiny, končí sebevražednou eutanazií.


  Mučednická smrt svatých otců Patermutia, Kopria a Alexandra

  AUDIO>>>


  Tvé myšlení, má určovat Boží slovo

  VIDEO>>>


  Koncentruj se do jména Ježíš, On tě vidí!

  VIDEO>>>


  Slovo patriarchy Eliáše na svátek Krista Krále

  Za koho já Ježíše pokládám? Je mým králem, nebo jen nějakou osobností, tím, koho znám z obrázku, reformátorem? My, jako křesťané, jsme povinni přijat Ježíše a dát za Něj i svůj život, jako miliony mučedníků před námi, protože On je Bůh a jediný Spasitel. Kdo se Ho zřekne, toho se v hodině smrti zřekne On. To je vážná věc. To je nejpodstatnější věc v našem životě: Za koho pokládám Ježíše. Je mým králem a Bohem, anebo kým je?
  Buďme věrni Ježíšovi, bojujme za pravdu, kterou je On, i kdyby nás tupili, i kdyby nás pozavírali do vězení, i kdyby nás očerňovali... Ano, není jednoduché bojovat za pravdu. Pravda se sama neprosadí. Vytrvej v tomto boji! Ve věčnosti je království Ježíše Krista plné slávy!


  Slovo života – J 14,27 (23. 11. – 7. 12. 2014)

  „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!“


  Rozjímání nad J 14,27

  Ježíš říká: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!“ Ježíš říká: „... svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět...“
  Chceš mít pokoj, který svět dát nemůže? Ten dává jenom Ježíš. Pokoj a radost i v utrpení a pronásledování, dává Ježíš těm, kteří k Němu přicházejí! Ježíš říká: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny. Já vám dám odpočinutí. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a najdete odpočinutí (pokoj) svým duším.“ (Mt 11,28-29)


  Životní proměna

  VIDEO>>>


  Slovo patriarchy Eliáše k svátku Obětování Panny Marie (21. listopadu)

  Zasvěcený život není zbytečný, je to maximálně využitý čas zde na zemi, protože nevíme dne ani hodiny, kdy přijde smrt. My, kteří jsme se cele odevzdali Bohu, ale i každý, kdo chce jít upřímně za Ježíšem, máme svědčit svým životem i svou existencí, že patříme Pánu, že našim Pánem a Spasitelem je Ježíš. A máme následovat Pannu Marii, která nejenže byla zasvěcena v chrámu jako malé dítě, ale stála pak i odvážně pod křížem. Prosme ji tedy, abychom i my dokázali stát pod Kristovým křížem jako Ona a potom také mohli svým životem svědčit o Kristu vzkříšeném.


  Z otroctví hříchu vysvobozuje jedině Kristus

  VIDEO>>>


  Heslo: V pokušení se neuvažuje!

  VIDEO>>>


  Pravá svoboda je poslouchat BohaHeslo: V pokušení se neuvažuje!

  VIDEO>>>


  Jaký hříšník má šanci se zachránit skrze očistec /Očistec a modlitby za zemřelé (9. část)/

  Jaký hříšník má šanci se zachránit skrze očistec? Ten, který nehřeší proti Duchu svatému. Protože, kdo hřeší proti Duchu svatému, otevře se duchu lži v samém kořeni, spojí se s ním svým srdcem, a na všechny se dívá brýlemi ducha lži. Když mu druhý řekne pravdu, nechce ji slyšet.


  Má to smysl – postavit se před Boha jako hříšník

  Když se stavíme do světla, pod moc Ježíše Krista a Jeho krve a dáváme Mu své hříchy – připomeňme si den, měsíc a rok svého narození: „Pane, od tohoto data, kdy jsem se narodil, do dnešního dne, všechno dávám do světla. Všechny mé nepravosti, všechny zlé myšlenky, všechny skutky a slova, Pane teď stojím před Tebou, já jsem hříšník, já toto všechno dávám pod moc Tvé svaté krve a věřím, že Ty Jsi, Ježíši, zemřel za všechny mé hříchy.“ „...a krev Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu.“


  Pravá svoboda je poslouchat Boha

  VIDEO>>>


  Koho jsi otrokem?

  VIDEO>>>


  Smiř se s protivníkem ještě na cestě /Očistec a modlitby za zemřelé (8. část)/

  Kdy se mám smiřovat se svým protivníkem? (Mt 5,25) Ještě na cestě, to znamená v čase. Když já odpustím, Bůh vidí, že jsem milosrdný a bere i vůči mně míru milosrdenství. Jestliže se dožaduji spravedlnosti a chci, aby Bůh bratra trestal a mám hněv ve svém srdci, Bůh řekne: „Dobře, ty chceš, aby na druhého dopadla spravedlnost, ale ty pod ní spadáš taky. I od tebe bude vzata míra milosrdenství“. Bez milosrdenství však nikdo nemůže být spasen. Tedy byl bych hloupý, kdybych se dožadoval spravedlnosti.


  SVĚDECTVÍ Z VNITŘNÍ MODLITBY PODLE MODELU (Mk 11,23)

  Jak velkým Božím darem je, že se můžeme modlit v moci Ducha, v závislosti na konkrétním Božím slově. Dostáváme to nejcennější – živé spojení s Pánem! Je to úplně jiné než to, když se člověk snaží modlit sám ve své síle, protože, když neví jak, nedokáže Boží přítomnost prožít. Navíc, když si člověk vzpomene na současné, pseudoduchovní návody k modlitbě, které vydávají různá náboženská nakladatelství, tak to už se radši nemodlit nijak, než tak, jak to „učí“ oni. Často je to jako směsice okultních metod a psychologických praktik a vůbec žádný směr do Boží přítomnosti.


  Potřebujeme Ducha Kristova

  VIDEO>>>


  Život a mučednická smrt svaté Kateřiny. II. část

  VIDEO>>>


  Důležitost bratrského společenství

  VIDEO>>>


  Gender setkání ve Vatikánu 17.-19.11.2014

  František organizuje setkání s pohanskými leadery, aby řešili otázku „gender“. Co je gender? Je to amorální ideologie, která tvrdí, že muž má právo prohlásit se za ženu, a veřejnost to musí akceptovat. Rovněž má „právo“ nechat se přeoperovat. Pojem gender zahrnuje i homosexualitu a asi dalších 50 projevů gender-schizofrenie. Vatikán a pohanští leadeři neřeknou jasné slovo, které by podpořilo lidskou přirozenost a zdravé myšlení, ale zbožnými frázemi a psychologickými manipulacemi otevřou dveře tomuto duchu amorálnosti do církve. To je cíl gender setkání ve Vatikánu.


  Umírat budeme jen jedenkrát

  VIDEO>>>


  Vážně počítejme se smrtí

  VIDEO>>>


  Modlitba jednoty a moci

  Mk 11,23: "Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: 'Zdvihni se a vrhni do moře' - a nebude pochybovat ve svém srdci, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít."


  Nutnost odpuštění /Očistec a modlitby za zemřelé (7. část)/

  Jaké poučení nám dává náš Spasitel, abychom neupadli do vězení očistce? „Tak můj Otec nebeský učiní i vám, nebudete-li odpouštět ze srdce svému bližnímu.“ Člověk i odpustí, ale pak se mu vrací jakási hořkost. Je to systém napojený na staré srdce. Člověk se proto musí znovu stavět před Boží tvář, znovu si uvědomovat, co mu Bůh odpustil, aby odpouštěl nejen vnějškově, ale aby měl ducha odpuštění. Je třeba, abychom přemáhali zatvrzelost našeho srdce vírou.


  Musím se Ježíši umět každý den podívat do tváře

  VIDEO>>>


  Jsme slabí? To není překážkou!

  VIDEO>>>


  Nemyslete si, že duchovní život je nějaká speciální mystika

  VIDEO>>>


  Jak je potřebné, abychom měli vyzkoušenou víru! /Očistec a modlitby za zemřelé (6. část)/

  Sv. Jan Zlatoústý: „Víc nad všechny fyzické muky trýzní duši muka odloučení od Boha.“ Žijeme bez Boha a vůbec nás to netrápí. Naopak, když máme vejít do Boží přítomnosti, musíme se nutit. To způsobil dědičný hřích v nás. Jsme spokojeni bez Boha, ale ve skutečnosti duše bez Něj spokojena není. Přicházejí deprese, psychické problémy a lidé nevědí, z čeho. Příčinou však je, že člověk nežije v Boží přítomnosti, žije bez Boha. Lidé si hledají různé náhražky, žijí bezbožně, ale nejsou z toho šťastni, i kdyby měli postaveny paláce. Nemyslete si, že se žije dobře, když je bohatství – to vše je k ničemu. Duše není šťastná – kdo nemá Boha, není šťastný.


  Buď připraven!

  VIDEO>>>


  Muž má mít hlavu na pravém místě

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 14,26 (9. 11. – 23. 11. 2014)

  „Ale Přímluvce, Utěšitel, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“


  Rozjímání nad J 14,26

  „Připomene vám...“ Můžeme znát i nazpaměť celé Písmo, můžeme mít i velké množství informací jako v počítači, ale to ještě není to podstatné. My musíme mít v pravý čas pravou informaci, která poslouží či dokonce zachrání i život. Je třeba ji vytáhnout na obrazovku našeho vědomí. Toto oživení činí v duchovní oblasti Duch svatý. Kristovo evangelium není nějakou lidskou filosofií či pouze lidskou moudrostí, ale Ježíšova slova jsou Duch a život. Jsou prostá a vyžadují jednání. Nestačí jen slyšet a účastnit se náboženských diskuzí. To je málo. Musí nastat realizace Ježíšových přikázání.


  Jsem zapsán v Beránkově knize života? /Očistec a modlitby za zemřelé (5. část)/

  Je třeba si položit otázku: Jsem zapsán v Beránkově knize života? A jsem-li zapsán, co dělat, aby moje jméno nebylo vymazáno? Kdo přijme Ježíše, toto přijetí je zapsáno v knize života a v Ježíšově srdci. Nevěrou se však člověk může znovu Krista odřeknout. V Písmu svatém je napsáno: „Vytrvalostí zachráníte své duše.“ Je třeba dobře začít, ale neznamená to, že kdo dobře začal, bude spasen. Musí vytrvat, mít alespoň spasitelný strach, když ještě nemá čistou lásku. Ten strach nás motivuje. Až budeme mít čistou lásku k Bohu, pak už strach nebude potřebný, to už pojedeme na jinou energii. Dokud ji však nemáme, je třeba mít strach – bázeň Boží.


  Život a mučednická smrt svaté Kateřiny. I. část

  AUDIO>>>


  Svatý egoismus

  VIDEO>>>


  Bůh nám dal dary

  VIDEO>>>


  Dědičný hřích v nás zakódoval hloupost

  VIDEO>>>


  Šema Izrael, miluj Boha! (Dt. 6,4)

  VIDEO>>>


  7x za den se zastav před Bohem

  VIDEO>>>


  Očistec a modlitby za zemřelé (4. část) - Několik pohledů z Božího slova

  Pokud je ve mně oheň, čistí a spaluje slámu – marnosti. Jestliže se nespálí tu na zemi, musí se spálit ve věčnosti. Někdo řekne: „Á, já to v očistci odčiním.“ No dobře, můžeš, ale máš zdravý rozum, tak si spočítej, co to bude. Sv. Augustin říkával: „Bože, řež mě, čisti a pal tu na zemi, ale uchraň mě muk na věčnosti.“ Když můžeme trpět zde, trpíme s Ježíšem a v našem utrpení je do určité míry radost a štěstí, i když prožíváme bolest. Je lepší, aby v nás hořel oheň horlivosti, abychom přijali křest ohněm, aby to vše hořelo zde a pak už nebudeme hořet v očistci. Nejlepší by bylo nejít ani na minutu do očistce. Abychom mohli hned, jak zemřeme, pozvednout ruce, podívat se Ježíši do tváře: „Pane, to jsem já. Já jsem se Tě tisíckrát odřekl jako apoštol Petr, ale stále jsem dělal pokání. Já jsem slabý člověk, ale miluji Tě!“.


  Ať vládne Kristus Král!

  VIDEO>>>


  Nás čeká odměna věčná

  VIDEO>>>


  Očistec a modlitby za zemřelé (3. část)

  V duchovním boji, potřebujeme pomoc církve vítězné, těch, kdo už jsou v nebi. Proto se můžeme obracet na Přesvatou Bohorodičku, na svaté apoštoly, mučedníky a prosit je o pomoc, ale takový osobní vztah máme vždy vůči těm, jakým jsme už pomohli do nebe. Mám si klást otázku: Pomohl jsem alespoň jedné duši do nebe? Je třeba, aby tam byl celý oblak přátel, kteří mi budou pomáhat už nyní v boji a hlavně v hodině smrti.
  Když si v modlitbě vzpomeneme na své předky, váže nás určitá povinnost lásky, možná že někteří z nich už jsou v nebi, ale Pán i tak modlitbu příjme a dá milosti tam, kde je to potřebné. Naše modlitby za ně pomáhají zpětně i nám. Určitě žádná z modliteb, které pronášíme za duše v očistci, není zbytečná.


  Co je pravdivá bratrská láska

  VIDEO>>>


  Očistec a modlitby za zemřelé (2. část)

  Církev zde na zemi je církev bojující. My jsme církev bojující. Jsme ale vystaveni jednomu vážnému nebezpečí – ještě můžeme být zavrženi. Jsme na bojišti. Proto potřebujeme pomoc. Vidíme, že celé armády sil temna se snaží zničit církev, zničit každou duši, která jde upřímně za Bohem. Proto potřebujeme nejenom společenství lidí, kteří mají Božího Ducha, ale potřebujeme i protekci z nebe. Jestliže se například obětujeme za nějakou duši v očistci a vysvobodíme ji, je nám zavázaná vděčností, že jsme jí pomohli ukrátit utrpení, třeba svým osobním utrpením, modlitbami, obětí pravověrné mše svaté za zemřelé, na které jsme přítomni, nebo za ni obětujeme svaté přijímání, nebo jiné dobré skutky a úmysly. Protože jsme jí pomohli dostat se z utrpení do slávy, Bůh dovoluje, aby nám pak pomáhala. Když vysvobodíte dvě duše, nebo třeba i deset – máte v nebi protekci.


  Podstata všech přikázání

  VIDEO>>>


  Nejen narodit se z Boha, ale zůstávat v Něm

  VIDEO>>>


  Očistec a modlitby za zemřelé (1. část)

  Hned po smrti můžeme jít přímo do nebe, ale je zde jedna podmínka: musí v nás hořet duchovní oheň, který Ježíš hodil na tuto zem. „Oheň jsem přišel hodit na zem, a co chci, aby hořel!“ Je to oheň čisté lásky k Bohu, který nás očišťuje od našeho egoismu, od svévolnosti, od nemilosrdenství vůči druhým. Oheň, který v nás pročistí všechnu strusku, aby zůstala jen čistá láska k Bohu. Mučedníci skrze krátké utrpení prožijí očistec zde na zemi a jdou hned do nebe. I my máme prožívat už zde na zemi očistec, abychom tam nemuseli jít v hodině smrti. Já osobně bych nechtěl do očistce ani na jednu minutu, ale pokud bych tam měl jít, tak na co nejkratší čas. Nechtěl bych tam pro svou hloupost trčet až do druhého příchodu Krista. Dokud jsme v čase, můžeme tady za haléř získat to, co bychom v očistci museli platit tisíci dolary. Kdyby duše v pekle měli jen jednu minutu na pokání, peklo by se mohlo změnit v očistec nebo dokonce v ráj.


  Naučit se být pravdivý před Bohem

  VIDEO>>>


  Odpor proti hříchu – až do krve!

  VIDEO>>>


  Pokání dělej hned

  VIDEO>>>


  Kdo nehřeší?

  VIDEO>>>



  Listy z UA 10/2014

  Slovo života – J 14,23 (26. 10. – 9. 11. 2014)

  „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“


  Rozjímání nad J 14,23

  Tato slova pronesl Ježíš v noci před svou smrtí. Podobně jako i jiná obsažena v Janovu evangeliu od 13. do 17. kapitoly. Ježíš zde mluví o lásce, která je bezpodmínečně spojena se zachováváním Jeho přikázání. Ježíš, Boží Syn, vystupuje jako zákonodárce ve své vlastní autoritě. Několikrát opakuje: „Ale já vám pravím...“
  Ježíš neruší Desatero, naopak, ukazuje na jeho podstatu. Ježíšova přikázáníukazují, že láska k Němu, k Bohu, vyžaduje – ne pouze něco obětovat, ale obětovat všechno.


  Uvědom si, že ty, osobně, se setkáš s Ježíšem

  VIDEO>>>


  Plody mrtvé víry

  VIDEO>>>


  Pastýřský list o eutanazii? /Biskupům Slovenska/ (12.10.2014)

  Masové vraždění lidí se prosadí pod pozitivním termínem: „Umožnění lidem s nevyléčitelnou chorobou důstojného odchodu ze života.“ V této chvíli je třeba, aby ti, kteří se prezentují jako zástupci Boha na zemi, tlumočili zmanipulovaným věřícím i lidu Slovenska Boží postoj, který církev zastávala po dobu 2000 let. Mlčení církevní hierarchie či alibistické fráze jsou v této historické chvíli zradou Krista a Jeho evangelia.
  Vážení biskupové a církevní představitelé, Bůh a křesťané Slovenska od vás čekají, že pronesete prorocké slovo ohledně eutanazie. Odměnu vám dá samotný Bůh. Buďte odváží, nemlčte a nestyďte se za Boží slovo a za Krista.


  Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej

  Máme různé zlozvyky a sebelítosti, které nás drží. A také to je duchovním vzkříšením, když se necháme Bohem uzdravit. Předpokladem je, abychom se postavili do pravdy, chtěli na sobě vidět chyby a přiznali si je. Abychom se neurazili, ale řekli: „Ano, tak to je. Toto je má slabost.“ Abychom nepadli do depresí, ale řekli si: „Je třeba s tím bojovat. Ano, budu prohrávat, ale budu prosit Boha o světlo a sílu. Jemu dám všechny své problémy, které mám: Pane, já jsem v této věci slabý, tady neustále padám, tato závislost mě přemáhá a činí ze mě otroka. Já to nechci, ale vlastní silou nic nezmůžu, spoléhám celým srdcem na Tebe“.


  Vítězný život

  VIDEO>>>


  Uč se nazpaměť Boží slovo!

  VIDEO>>>


  Podstata křesťanství

  Je potřebné, abychom šli k podstatě křesťanství. A to je naše sjednocení s Ježíšem, s Ježíšem ukřižovaným a Ježíšem vzkříšeným. Ale aby to nebylo frází, je třeba, abychom v malé, domácí církvi, ve zdravé buňce biblického a modlitebního společenství, vedeného prorockým hlasem pastýře, učitele, usilovali o život pokání a pravdivého následování Krista. A musíme být připraveni na pronásledování. Je třeba s tím počítat.


  Muž je hlavou rodiny

  VIDEO>>>


  Muž musí být moudrý

  VIDEO>>>


  “...ať hřích nepanuje” (Řím 6,12)

  VIDEO>>>


  Uvědom si svou důstojnost!

  VIDEO>>>


  Neustále vcházíme do Kristovy smrti

  Apoštol Pavel říká: neustále vcházíme do Kristovy smrti. To neznamená, že umíráme fyzicky, ale že v dané situaci vydáváme Bohu celý problém. I když přijde utrpení, tupení, pronásledování: „Tady jsem, Pane, já to přijímám, já Ti to všechno dávám a důvěřuji Ti“. A Bůh potom koná zázraky. A to je kořen vzkříšení. Protože když o tuto vydannost usilujeme, pak to „své“, v čem se koncentruje naše ego, je dáváno na kříž.


  A my to nevíme!

  VIDEO>>>


  Chceš kariéru?

  VIDEO>>>


  Nejdůležitější je zachraňovat duše

  VIDEO>>>


  Máme svědčit o živém Kristu

  VIDEO>>>


  Jednota ve společenství

  Člověk musí být při službě druhým velmi opatrný a naučit se vnímavosti na Ducha Božího, aby mohl duchovní operaci provést. Přitom sám musí mít ochotu nechat se skrze bratry Ježíšem operovat. Je třeba, abychom měli důvěru jeden vůči druhému, věděli, že ten člověk, který mi tuto duchovní službu prokazuje, to dělá proto, že mě má rád, že ve společenství mě mají rádi, že společenství mě potřebuje, že Bůh mě potřebuje. A být si vědom: ano, já mám tato pozitiva, konkrétně toto je mé pozitivum a každý to uzná, ale já mám také negativa, a proto chci podstoupit duchovní operaci – nechat „nádor“ vyoperovat a chci, aby se rána postupně a pomalu uzdravovala.


  Slovo patriarcha Eliáše k svátku Pokrovu Přesvaté Bohorodičky

  Ať nám všem Přesvatá Bohorodička vyprosí, abychom nastoupili na její cestu poslušnosti, na které se budeme učit, jak realizovat Boží slovo. Dáváme ji sami sebe, celou naši církev i národ, aby nás chránila svým pokrovem, abychom byli věrni Ježíšovi a nikdy Ho nezradili. Nestačí jen Ježíše přijat, je třeba za Ním jít. On je Cesta, Pravda a Život. Sílu musíme čerpat v modlitbě – v ní se máme se vším obracet na Ježíše a obětovat mu každodenní i malá utrpení, která den přináší. Život je tak krátký! Musíme se oddělovat od marností světa, které na nás působí v myšlenkách. Jak je třeba lidí, kteří budou bojovat, kteří se vydají Ježíšovi cele a budou udržovat oheň čisté lásky k Němu a nedají si ho uhasit žádným úskokem ducha lži, který ve světě vládne. Nechceme, aby duše šly do pekla. Naší misií je Ježíše přijat a pak se Jeho i Jeho slova držet.


  Vítězství dává Bůh

  VIDEO>>>


  Co to v člověku je?

  VIDEO>>>


  Kříž zodpovědnosti

  VIDEO>>>


  Nemůžeme mít jednotu s duchem světa

  VIDEO>>>


  «Papež» František vyzývá lidstvo přijmout «znak šelmy»

  V květnu tohoto roku «papež» František učinil prohlášení, které šokovalo celý svět! Bergolio schválil a dal své požehnání «znaku šelmy», když RFID-čipy nazval Božím požehnáním pro lidstvo.
  I kdyby se Písmo svaté o «znaku šelmy» nezmiňovalo, tento satanský systém, který působí na lidskou vůli a podmaňuje si ji, činí z člověka kontrolovaného «biorobota». Každý, kdo by takový čip přijal, ztratí osobní svobodu, věčný život a stane se otrokem ďábla. I kdyby se pak chtěl z tohoto systému dostat, nebude už moci. Křesťan musí odmítnout implantaci čipu s číslem 666 і za cenu mučednické smrti.


  Slovo života – J 14,21 (12. 10. – 26. 10. 2014)

  „Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“


  Rozjímání nad J 14,21

  Pravdivá láska k Ježíši není spojena jen s přijetím slova, ale je tu i podmínka: zachovávání Jeho přikázání. Ve skutečnosti jde o následování Krista, což je spojeno se ztrátou duše pro Něho: „Kdo ztratí svou duši pro mě a pro evangelium, ten ji zachrání.“ (Mk 8,35) Pokud učedník zachovává Kristova přikázání, bude milován Otcem i Ježíšem a Ježíš se mu dá poznat (viz v. 21). „Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek“ (v. 23). Tím se stáváme živým svatostánkem, podobně jako svatá Bohorodička. Tedy poznání Krista nám nezprostředkuje studium teologie, filosofie či psychologie, ale jen a jen láska – agapé – která se projevuje, ne frázemi, ale následováním Krista, tedy zachováváním Kristových přikázání.


  Jaký má být tvůj vztah k druhým, když jsi na sobě prožil Boží odpuštění?

  Jaký má být tvůj vztah k druhým, když jsi na sobě prožil Boží odpuštění? Boží slovo říká: dobrotiví, milosrdní, odpouštějíce sobě vespolek, jakož i Bůh v Kristu odpustil vám. Ženy častokrát řeknou: „Já odpouštím, ale pamatuji...“ Bůh nepamatuje na naše hříchy, a co my? Když odpouštím, tak odpouštím, jako i Bůh odpustil mně. Uvědomím si své hříchy: Pane, a co já? Když mi někdo postaví překážku do cesty, tak je třeba říct: „Pane, děkuji Ti za to. Je to můj očistec. Teď jsem nevinen, v této situaci, ale je to očistec za jiné hříchy. Bože, děkuji Ti.“ A když začnu děkovat, Bůh mi ukáže, za co to je.


  Vítězství dává Bůh

  VIDEO>>>


  Co to v člověku je?

  VIDEO>>>


  Perly - Co je řečeno o Bohu?

  Co je řečeno o Bohu? Je dobrý, laskavý, plný milosrdenství, ale ke všem, kteří Ho vzývají. Kdo Jej nevzývá, nechce přijat pomoc, ani si připustit, že ji potřebuje, je jako člověk, který umírá hladem, vy mu podáváte chléb, ale on se k vám obrátí zády. Nechce! Nechce dobro, nechce život, co můžete dělat? Podmínkou záchrany je: ...těm, kteří Jej vzývají.


  Mučednická smrt sv. Agáty

  VIDEO>>>


  Musíme znát základní principy života z víry

  VIDEO>>>


  Nemůžeme se spoléhat na své síly

  VIDEO>>>


  Slovo má moc, když se vtělí

  VIDEO>>>


  Spasení je dar Boží

  My máme poklad, my máme jistotu spasení, a nemůžeme tuto spásnou víru zaměnit za bajky a pohanské mýty. Spasení je dar Boží a ten je v krvi Ježíšově skrze víru. „Neboť milostí jste zachráněni skrze víru; a ta záchrana není z vás - je to Boží dar, ne na základě skutků, aby se nikdo nemohl chlubit.“ (Ef 2,8-9)


  Jednejme moudře!

  VIDEO>>>


  Pamatuj na konec!

  VIDEO>>>


  Kdo uteče, vyhraje!

  VIDEO>>>


  Zlaté pravidlo: Zapři se!

  VIDEO>>>


  Čistá láska je znak vůle

  Láska není v citech. Čistá láska je znak vůle – chci milovat, i když necítím, že Ježíše stavím na první místo ve svém životě. Ztrácím svou duši, to je velice potřebné to je moment, kdy pouštím všechny marnosti, kvůli Tobě, Ježíši, ne kvůli sobě, ne kvůli nějakým penězům nebo slávě, ale pro Tebe a pro evangelium. Dávám Ti to, co mám.


  Musíme znát duchovní zákony

  VIDEO>>>


  Co s člověkem dělá hřích?

  VIDEO>>>


  Východisko ze všech depresí

  VIDEO>>>


  Kde je přemožena síla hříchu?

  VIDEO>>>



  Listy z UA 9/2014

  Antievangelijní (antikristovská) psychologie

  Moderní psychologie využívají v podstatě to, že mají odpozorovány různé reakce, ale nejsou postaveny na celé pravdě. Slouží duchu lži a vedou k časné i k věčné smrti. De facto popírají lidské svědomí a realitu hříchu, stírají rozdíl mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a lží. Za hlavní normu staví lidské ego a jeho subjektivismus.
  Psychologie se dnes staly náhražkou živého evangelia! Ryze světské psychologie jsou v katolických klášteřích a seminářích brány za osnovu „duchovního“ vzdělání. Rovněž duchovní literatura je nahrazována různými psychologickými knihami.
  Jde o zradu evangelia i pravdivé, dva tisíce let žité, evangelijní psychologie, která byla zakořeněna ve vztahu k Bohu, vedla k osvobození od ducha lži, zlých závislostí a sebeklamu.


  Kde je přemožena síla hříchu?

  VIDEO>>>


  My bereme Boží slovo jako Boží slovo

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 14,20 (28. 9. – 12. 10. 2014)

  „V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.“


  Rozjímání nad J 14,20

  Jsme v Kristu a On v nás.
  Ježíš řekl: „V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.“ (J 14,20)
  Uvědomím si pravdy: 1) Ježíš je Bůh, a je v Otci; 2) My jsme v Kristu ukřižovaném; 3) Vzkříšený Kristus je v nás.


  Sv. Václav, mučedník a patron český (VI. část)

  Kdykoli na vlast naši doléhaly kruté rány, v souženích, v úzkostech a na válečných výpravách proti útočícím nepřátelům, volávali Čechové ku sv. Václavu. A nevzývali ho nadarmo. Sv. Václav chránil dědictví svého a neopouštěl ho, ani když Čechové se mu zpronevěřili, opustivše cestu svaté víry, po níž on lid svůj vedl. Doufejme, že sv. Václav i tentokrát národu našemu pomůže a nedá mu zahynout v potopě nevěry a mravní zkázy, ale přičiňme se také sami o to! Vštěpujme obzvláště mládeži naší zásady sv. Václava, aby následovala starých zbožných Čechů; pečujme o to, aby rodiny naše byly štěpnicemi víry a ušlechtilé mravnosti křesťanské, starejme se o to, aby veškerý náš veřejný život národní byl provanut duchem sv. Václava! Buďme lidem Božím, rodinou Svatováclavskou!


  Továrny na škůdce

  VIDEO>>>


  Sv. Václav, mučedník a patron český (V. část)

  Když Boleslav vykonal bratrovraždu, pospíšil do Prahy zmocnit se knížecího stolce. Brzy však potom zhrozil se děsného zločinu svého a obrátil své zatvrzelé srdce na pokání. Zajisté že sv. Václav za bratra u Boha se přimlouval, neboť pokání jeho bylo upřímné. Stal se kníže Boleslav I. jedním z nejlepších panovníku českých, ačkoli pro předešlé skutky jeho a zvláště pro vraždu na svatém bratru spáchanou, zůstalo mu v dějinách příjmí Ukrutný. Lítost nad spáchanou bratrovraždou projevil Boleslav již tím, že syna, jenž narodil se mu v čas posvícení Boleslavského, kdy sv. Václav došel koruny mučednické, a jejž lid na památku těchto neblahých hodů nazval Strachkvasem, zaslíbil Bohu, řka: „Jestliže tento syn můj zůstane živ, hodlám jej z celého srdce obětovat Bohu, aby byl duchovním a sloužil Kristu po celý život za hřích můj i za lid této země.“


  Evangelijní psychologie - 3. část

  Duchovní život nemůže být nahrazen moderními psychologiemi a různými manipulacemi, které vycházejí jen ze zkušenosti s porušenou lidskou přirozeností a neberou člověka celostně. Zde platí známý výrok filosofa, teologa a světce Augustina: „Stvořil jsi nás pro sebe, ó Bože, a nepokojné je srdce lidské, dokud nespočine v Tobě.“ Dává jasnou odpověď na nejzákladnější otázku týkající se smyslu lidského života i utrpení. Smyslem lidského života není egoisticky urvat pro sebe co nejvíce a využít či zneužít druhé. Ani bohatství ani rozkoše nenaplní lidskou duši štěstím. Naopak, vnášejí rozčarování, nepokoj, rozervanost, deprese. Smyslem lidského života je milovat už zde na zemi Boha celým srdcem, celou duší a vší silou a bližního jako samého sebe.


  Vláda ducha lži

  VIDEO>>>


  Sv. Václav, mučedník a patron český (IV. část)

  Jsa pravý učedník Kristův, stkvěl se sv. Václav vzácnou tichostí srdce a povaha jeho klonila se vždy ku shovívavosti a smířlivosti. Tato tichost a milostivost nepřekážela svatému knížeti nikterak, aby byl panovníkem rozšafným, a když třeba bylo i rázným. Bděl bedlivě, aby soudcové byli spravedliví i aby nepravosti a zločiny zastaveny byly. Nikdy nemlčel ke hříchům velmožů, aniž byl slabochem, neboť když jeho shovívavost a otcovské napomínání nic neprospěly, nastupoval přísně na zatvrzelé viníky. Vlídně mluvíval s vojíny a opatřoval je zbraněmi i šaty, avšak dával citelně trestat ty, o kterých zvěděl, že jsou surovci, že bez příčiny se toulají anebo po krčmách se opíjejí a takto životem svým víře křesťanské hanbu činí.


  Misie znamená svědčit o Ježíši

  VIDEO>>>


  Klíč = “v Kristu Ježíši”Klíč = “v Kristu Ježíši”

  VIDEO>>>


  Je třeba začít

  VIDEO>>>


  Evangelijní psychologie (2.část)

  Obrácený křesťan má v každodenních situacích hledat způsob, jak neuhášet Ducha Božího, ale naopak, jak dát Duchu Božímu prostor. Pokud člověk chce jednat z víry, zodpovědně a moudře a má jasno, co třeba konkrétně udělat, vyskočí v jeho psychice systém překážek, které odporují pravdě a snaží se krok víry torpédovat a paralyzovat anebo člověka úplně odvést, aby v dané chvíli nekonal, co konat má, tedy neplnil svou povinnost. Člověk se musí naučit skrze zakořenění ve víře konkrétnímu sebezáporu proti lživému systému v psychice.


  Sv. Václav, mučedník a patron český (III. část)

  Maje pokoj od nepřátel, panoval sv. Václav moudře a spravedlivě. Zvláště pečoval o to, aby lid svůj utvrzoval ve víře, mravnosti a vzdělanosti křesťanské. Horlivost jeho pro zvelebení náboženského života v Čechách vycházela z vnitřní zbožnosti i ze státnické bystrozrakosti. Lakotní panovníci němečtí zvykli si podrobovat násilím panství svému sousední národy slovanské pod předstíranou záminkou, aby v nich utvrdili řády křesťanské. Věda to byl sv. Václav přesvědčen, že na záchranu národa svého nemůže nic důležitějšího činit, než v šíření a zvelebování víry Kristovy pokračovat, aby křesťanské řády v Čechách hluboko se zakořenily a hojné ovoce vydávaly. Právě veliká horlivost sv. Václava pro zvelebení náboženství Kristova v Čechách prospěla národu, že nebyl od výbojných, zemělačných sousedů, vyhlazen, jakož stalo se polabským Slovanům.


  Ve zkoušce se nemáme ptát: “Proč?”, ale: “K čemu?”

  VIDEO>>>


  Pravda je tam, kde je živý Ježíš

  VIDEO>>>


  Cyrilometodějská misie byla spojena s pronásledováním

  VIDEO>>>


  Historie misie je historií pronásledování

  VIDEO>>>


  Sv. Václav, mučedník a patron český (II. část)

  Kníže Václav osvědčoval hned na počátku své vlády mírnost, a jsa upřímně nábožný, stkvěl se křesťanskou pokorou. Z toho soudili někteří lechové, že nemá tolik statečnosti, jako míval otec jeho Vratislav, a že tedy nedovede odolati brannému odporu, který zvykli si zdvihat, kdykoli naskýtala se jim příležitost ku zeslabení moci knížat zemských. Ale zrádní lechové ti přepočetli se, neboť mladý Václav uměl být v pravý čas rázným i statečným, a uhájil proti nim celistvosti země i knížecí moci své nad ní celou. Zlický vévoda Radislav nepřestávaje na rozsáhlém panství svém, jež pomocí bavorského vojska rozmnožil na úkor rodu Přemyslova, jal se proti mladému knížeti strojit pikle a škodit krajinám jeho.


  Evangelijní psychologie - 1 část

  Položme základní otázku: K čemu dnes slouží moderní psychologie?
  Vedou k pravdivému životu? Pomáhají vytvářet pravdivý vztah k sobě, k bližnímu, k Bohu? Ne. Moderní psychologie budují v podstatě na sebeklamu, mistrovském lhaní a manipulaci s druhými lidmi. Sledují skrytý cíl, jak nejefektivněji dosáhnout toho, aby lidská psychika přijala lež. Oklamaný člověk padá do pastí, závislostí a otroctví lži.
  Avšak pravdivý pohled na lidskou psychiku dává zjevené Boží slovo, především Kristovo evangelium.


  Sv. Václav, mučedník a patron český (I. část)

  V dějinách českých není osobnosti druhé, která by v paměti i v srdci národa našeho byla tou měrou utkvěla, jako svatý Václav. Desáté století ubíhá již od té doby, kdy vlast naše byla posvěcena velikými ctnostmi a mučednickou krví tohoto apoštolského, otcovského knížete, a podnes pouhá vzpomínka na něho hýbe mocně srdcem každého věrného Čecha a budí v něm city i úmysly nejšlechetnější.


  ŽIJEME V ČASE ANTIKRISTA

  VIDEO>>>


  Duch hereze stahuje prokletí

  VIDEO>>>


  Hovoří o míru a...

  VIDEO>>>


  Jaký má být náš životní postoj? Pane, buď vůle Tvá!

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 14,15-16 (14. 9. – 28. 9. 2014)

  „Milujete-li mě, zachovávejte má přikázání. A já budu prosit Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal na věky.“


  Rozjímání nad J 14,15-16

  Tyto další dva týdny vcházej do Boží přítomnosti, do světelného sloupu, pod Kristův kříž vedle Přesvaté Bohorodičky. Tam přijímej poslední Kristovu vůli.
  Přijetí Přesvaté Bohorodičky je splněním Kristova přikázání: „Milujete-li mě, zachovávejte má přikázání.“ (J 14,15) Přijetí Bohorodičky apoštolem Janem v hodinu Kristovy smrti je programem i pro nás. Skrze Marii a Ducha svatého přišel Ježíš na tento svět. Rovněž skrze Marii a Ducha svatého Kristus přijde i do našich duší a učiní si z nich příbytek (viz J 14,23).


  Modlitba srdcem

  VIDEO>>>


  Misie se týká každého z nás

  VIDEO>>>


  Praktické duchovní rady /4/ - Pravé a nepravé pokání

  Jestliže vyznávám hříchy ve světle, znamená to, že je vyznávám v Boží, Ježíšově přítomnosti. Nemám vyznávat hříchy jako Jidáš, to nebylo ve světle! To bylo v zoufalství. Vrátil peníze do chrámu, vzal provaz a šel do pekla. Když by padl na kolena a řekl: „Pane, odpusť, já jsem zhřešil...“, tak bychom měli svatého apoštola Jidáše. I když byl zrádcem, Bůh by mu odpustil. Ale on uvěřil ďáblu, a ne Bohu.
  Ježíš zemřel za mé hříchy, jaké by nebyly. Je třeba cele důvěřovat Božímu milosrdenství. Ne Boží milosrdenství znevažovat tím, že budu říkat: „Bůh je milosrdný, já mohu hřešit“, to je klam. Vzpomeň si, že Bůh je zároveň spravedlivý. Bůh slíbil odpuštění hříchů, ale neslíbil ti zítřejší den. Nesmím hřešit a spoléhat na to, že Bůh je dobrý. Proti hříchu se musím postavit.


  Lidská sláva – polní tráva

  VIDEO>>>


  Musíme se naučit poslušnosti víry

  VIDEO>>>


  My jsme na bojišti

  VIDEO>>>


  Dokonalá lítost = realizace evangelia

  VIDEO>>>


  Sv. Korbinian, biskup Frisinský

  Když okolo roku 701. matka mu zemřela, byl v životě duchovním již tou měrou ustálen, že umínil si dát světu výhost. I zřídil si u starého kostelíka sv. Germana opodál rodiště svého chýši a přebýval v ní plných čtrnácte let na modlitbách, v postech a zbožném rozjímání. Věcí ku živobytí nejnutnějších donášeli mu někdejší služebníci otcovského domu jeho; ty svolával každého dne zvonkem na své poustevně, modlíval se s nimi a předčítal jim z nábožných knih. Také jiní mužové i jinoši zúčastňovali se těchto nábožných besed a Korbinian byl jim vůdcem na cestě bohumilého života, časem roznesla se pověst o svatém poustevníkovi daleko široko a zástupové poutníků ze všech stavů docházeli k němu, aby nabyli poučení, rady i útěchy a odporučili se do modliteb jeho...


  Pronásledování křesťanů ve městě Nagran /1.část/

  AUDIO>>>


  Praktické duchovní rady /3/ - Úloha muže v rodině

  Vy máte rodiny. Muž má být v rodině jako kněz. Má zodpovědnost za ženu i za děti. Potom bude mít vnuky, pravnuky. Tak jako Abrahám uvěřil a Bůh dal požehnání celému jeho pokolení. Každý z vás máte zodpovědnost. Rodina – to je vaše diecéze, to je vaše farnost. Zodpovídáte především za duše a nejen sami za sebe. Muž má být hlavou ženy, hlavou rodiny, má před Bohem určitou zodpovědnost. Bůh muži dává i určitou autoritu. A je třeba se učit, aby měl muž pravou moudrost. Aby se skutečně naučil bojovat proti lži, aby se naučil, jak moudře řídit rodinu, jak ji chránit. A to není jednoduché.


  Duchu svatý, MUSÍŠ přijít!

  VIDEO>>>


  Praktické duchovní rady /2/ - Ujištění o odpuštění

  V 1. listě Janově je napsáno: „Jestliže však chodíme v světle, jako On je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, Jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.“ Tedy je zde podmínka: chodit ve světle, jako On je ve světle. Jedná se zde o Boží přítomnost. Nemusím mít žádné vidění nebo zjevení, ale uvědomím si, že Bůh mě vidí a koncentruji se na tuto pravdu.


  Jsme Christoforos – nositelé Krista

  VIDEO>>>


  Praktické duchovní rady /1/ - Jak to tedy je?

  Jaké je největší přikázání Starého i Nového zákona? Abychom milovali Boha celým srdcem, celou duší a vší silou. Kdy jsme takto milovali Boha? Člověk s tím musí mít zkušenost. A jak ji získat? Především tak, že se zkoncentruji do Boží přítomnosti, dám Mu své hříchy, cele Mu důvěřuji, věřím v Boží všemohoucnost a vírou a láskou jsem v tu chvíli sjednocen s Bohem tak, že jsem ochoten za Něj třeba i život dát, než abych se dopustil hříchu. Tomu se však nedá teoreticky naučit, člověk s tím musí mít vlastní zkušenost a pak bude mít jasno, co znamená toto Boží slovo: „nemůže hřešit, neboť je narozen z Boha“.


  Bůh skrze vaši víru působí!

  VIDEO>>>


  ...a plody uvidíte, až z času přejdete na věčnost

  VIDEO>>>


  Jak potřební jsou lidé, kteří se horlivě modlí!

  VIDEO>>>


  Staň se strážcem pro svůj národ!

  VIDEO>>>


  Život je boj

  VIDEO>>>


  Poslední slovo má Kristus

  VIDEO>>>


  Kam patří televizor?

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 14,13-14 (31. 8. – 14. 9. 2014)

  „A o cokoli budete prosit v mém jménu, to učiním, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit v mém jménu, já to učiním.“


  Rozjímání nad J 14,13-14

  Tato slova, která Kristus pronesl večer před svou smrtí, navazují na předcházející, v nichž Ježíš odhaluje apoštolům pravdu o tajemství vnitřní jednoty, která je mezi Ním a Otcem. Sjednocující láska mezi tebou a Kristem je podmíněna pravdivým pokáním, tedy zachováváním Kristových přikázání (viz J 14,15.21.23).
  Prosit ve jménu Ježíše neznamená bezduše vyslovit frázi: „ve jménu Ježíše Krista“. Jde tu o vnitřní jednotu s Kristem skrze pravdivé pokání (viz Mk 1,15). Pokud je tato jednota vytvořena, pak budeš prosit ve shodě s vůlí Kristovou, která je i vůlí nebeského Otce.



  Listy z UA 8/2014

  Slovo života – J 14,10 (od 17.8. do 31.8.2014)

  „Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.“


  Slovo života – J 14,9 (od 3.8. do 17.8.2014)

  „Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?“


  Rozjímání nad J 14,9-10

  Ježíš hovoří o vnitřním poznání skrze víru a osvícení Duchem svatým. To, že Otec je v Synu a Syn v Otci je tajemstvím, které nám Kristus zvěstuje a Duch svatý nás do něj uvádí. Nestačí vidět Krista fyzicky. Zákoníci a farizeové Krista viděli a mohli se přesvědčit o mimořádných zázracích a nakonec i o Jeho fyzickém vzkříšení, ale zůstali duchovně slepí. Poznat Krista vyžaduje prosté srdce. Toto tajemství Otec zjevuje jen maličkým, a ne moudrým a učeným (srov. Mt 11,25). Ježíš Filipovi zdůrazňuje: „Kdo vidí mne, vidí Otce.“ Nejde tu o fyzické vidění, ale o duchovní. Kdo přijímá Krista, ten vírou přijímá i Otce.


  Slovo patriarchy Eliáše k svátku svatého proroka Eliáše

  Duchovní boj za Boží království je stále aktuální. Prosme proto dnes také o to, aby nám prorok Eliáš vyprosil ducha modlitby. Abychom znovu všichni přijali ducha modlitby, aby na nás sešel Duch Boží, a abychom se skrze modlitbu víry mohli spojit s Boží všemohoucností. Boží všemohoucnost je spojena s poslušností. A prorok Eliáš je nám v tom příkladem. On řekl: „Já jsem všechno udělal na Tvé slovo“. Když ho Bůh poslal k potoku Kerít, on šel, Bůh ho poslal do Sarepty, a on šel. Bůh mu řekl, co má udělat na Karmelu a on to udělal. Boží všemohoucnost nepůsobí skrze naši svévolnost, ale skrze poslušnost víry. A poslušnost Bohu je spojena s obětí. Člověk ji nabude jen skrze utrpení a zkoušky, když začne chodit v Duchu svatém, když si bude přiznávat své chyby, učit se z nich i z chyb druhých.


  Eucharistie 1 část: Smlouva nová a věčná

  Eucharistie je smlouva nová a věčná! Ke každé smlouvě je třeba dvou stran. Jednou stranou je Ježíš, který se bezvýhradně dal, a na druhé straně máš být ty, který řekneš k Jeho ANO své ANO. Přirovnáním je uzavření manželské smlouvy! Nestačí, když ženich řekne před oltářem své „ano“, jestliže nevěsta mlčí, smlouva je neplatná, nebyla vůbec uzavřena!



  Listy z UA 7/2014

  Duchovní dary, služby a projevy (2.část)

  Život člověka je boj, a pokud spoléháme na své zbraně, jsme přinejmenším pro smích. A právě pýcha, která zaslepuje a přehání své vlastní síly, odmítá z falešné pokory Boží výzbroj – dary Ducha svatého. Představme si vojsko, které bojuje neukázněně, každý, jak se mu zachce, a navíc jako zbraň mu slouží luk a šípy. A nepřítel má k dispozici letadla, tanky, atomové rakety, a kromě toho, v jeho vojsku vládne železná kázeň. Cožpak není boj už předem rozhodnut? My, sebevědomí, s lukem a šípy, si bláhově myslíme, že nepotřebujeme moderní Boží výzbroj, kterou nám Bůh nabízí, a tou jsou jeho dary.


  Slovo života – J 14,6 (od 20.7. do 27.7.2014)

  Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“


  Rozjímání nad J 14,6

  Ježíš o sobě říká: „Já jsem cesta, pravda a život.“ Židům Ježíš řekl: „Dříve než byl Abrahám, já jsem.“ (J 8,58) Oni uchopili kamení, aby Ho kamenovali. Totiž jméno Boží znamená Jsoucí. Ježíš hovoří o tom, že je cesta, pravda a život. Ježíš je pravda. Ďábel je lhář a otec lži. Ježíš řekl těm, kteří v Něho uvěřili: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí“ (J 8,32). Zde nejde o nějakou abstraktní pravdu, ale o vtělenou Boží Pravdu, kterou je Ježíš. On o sobě zároveň říká, že je Život. Opakem života je smrt, a to smrt časná, ale i věčná. Ježíš dává věčný život, a zároveň On jím i je. Říká: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo ve mě věří, i kdyby zemřel, bude žít.“ (J 11,25)


  Duchovní dary, služby a projevy (1.část)

  Pro nás je Boží vůle zjevená v Písmu. V 1 Kor je výrazně napsáno: „Usilujte o lásku, ale horlivě se také snažte o duchovní dary!” Čili ne ledabyle a líně, ale máme se horlivě snažit, ne říkat ve falešné pokoře, že já toho nejsem hoden. A kdo je hoden toho, aby byl věčně spasen? A co je víc - dar a nebo dárce? Být spasen znamená mít účast na Božím životě. A věčný život začíná už zde na zemi. A také: „Boží vůle je, aby všichni byli spaseni” (1 Tim 2,4). Bůh dává duchovní dary jako nutnou výzbroj k tomu, abychom snáze došli spásy, vytrvali až do konce a prostřednictvím darů pomohli mnohým vejít do Božího království.


  Potřebujeme sílu Ducha svatého

  Podíváme-li se dnes na církevní struktury, můžeme je srovnat s elektrickou lokomotivou. Co pomůže moderně zařízená elektrická lokomotiva, když není napojena na síť? Na dráze se stává jen překážkou. Až se „lokomotiva“ napojí na mocnou sílu Ducha svatého, potáhne národy k duchovnímu probuzení. Všimněme si jak velká změna nastala u apoštolů, když na ně sestoupil Duch svatý. Byli vybaveni mocí. U Lk 24,49: "Zůstávejte ve městě, dokud nebudete vybaveni mocí z výsosti." Ve Sk 1,8: "Až na vás sestoupí Duch sv., budete vybaveni silou (mocí) a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země."


  Výročí jubilejní obnovy křtu

  V neděli 6.7.2014 uplyne přesně rok od jubilejní obnovy křtu v Dněpru v Kyjevě.
  Asi 200 přítomných mužů, kromě žen, které se také slavnosti účastnily, vstoupili do Dněpru na místě, kde před 1025 lety byli pokřtěni představitelé Kyjevské Rusi. Zde jsme obnovili svůj křest za sebe a symbolicky i za národy Ukrajiny, Ruska a Běloruska.


  Slovo života – J 14,1-2 (od 6.7. do 20.7.2014)

  „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.“


  Rozjímání nad J 14,1-2

  Ve 14. kapitole jsou zachyceny hluboké pravdy, které se týkají tajemství vnitřní jednoty s Kristem a s Nebeským Otcem. I toto tajemství je spojeno s Duchem svatým. O těchto pravdách Ježíš hovořil večer před svou smrtí.
  V 1. verši Ježíš říká: „Vaše srdce ať se nechvěje“. Toto slovo se týká i tebe osobně. Denně přichází situace v nichž se tvoje srdce chvěje, přichází různé tlaky a strachy, člověk vnímá, jak zlo a lež ničí pravdu a dobro.
  Co dělat, aby se naše srdce nechvělo a našlo pravý pokoj? Ježíš dává prosté východisko: „Věřte v Boha, věřte i ve mne“. A jak máme věřit? Tak, že si uvědomíme, že Bůh je všemohoucí, a dále, že když On dopouští utrpení, pak vždy dává východisko. Buď dá světlo či sílu, či sám situaci vyřeší.


  Splnění Ježíšova příslibu a neustálé vylévání Ducha svatého

  Apoštolé a někteří bratři prožívají znovuvylití Ducha svatého. Protože ve jménu Ježíšově uzdravili ochrnulého člověka, měli s tím nepříjemnosti a bylo jim veleradou zakázáno, že v tom jménu už nesmějí učit. Oni neposlechli a byli za to potrestáni, ale radovali se z toho (Sk 4). „Když byli propuštěni, přišli ke svým bratřím a pověděli jim všechno, co jim řekli velekněží. Když to všichni vyposlechli, začali se horlivě modlit. A když skončili tuto modlitbu, zatřáslo se shromáždění, všichni byli naplněni Duchem svatým, takže s odvahou hlásali Boží slovo (Sk 4,23-31).


  DAR DUCHA SVATÉHO

  Když před léty archeologové pronikli do jedné z pyramid, našli tam i obilná zrna. Byla tam asi 3 000 let. Zasadili je a ona vyrostla. Tak je to i s námi: ve svátosti biřmování jsme dostali Ducha svatého, ale z naší strany nebyly vytvořeny podmínky pro růst. Obnova v Duchu svatém vyžaduje obrácení se od zásad tohoto světa a svého sobeckého „já“ a rozhodnutí se pro Ježíše Krista. Apoštol Petr v den Letnic volá: „Obraťte se a každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Pána Ježíše Krista a jako dar dostanete Ducha svatého“. (Sk 2,37) Pokřtěni jsme byli bez našeho přičinění, zásluhou věřících rodičů, ale rodiče za nás nemohou učinit dobrovolné a svobodné rozhodnutí pro Ježíše. To musí učinit každý sám za sebe.



  Listy z UA 6/2014

  Slovo života – J 13,14-15 (od 22.6. do 6.7.2014)

  „Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.“


  Rozjímání nad J 13,14-15

  Co to znamená pro nás, umývat jeden druhému nohy, jestliže chceme být pravdivými následovníky svého Pána a Učitele? Jde o drobné pokořování před bratrem v Kristu. Jeho duše je poznamenána hříchem, různými zlozvyky, které mě znervózňují a gesty, která automaticky odsuzuji. Tyto jeho zlozvyky, hříchy, duchovní špínu, už ale umyla Kristova krev. Z mé strany jde jen o umývání nohou. Jde o mé pokoření před bratrem, které se ho dotkne a které má způsobit očistu duše! Zároveň já touto službou očišťuji svou duši a užitek má i můj bratr.


  Přijď Duchu od čtyř stran a zaduj na tyto povražděné, ať ožijí!

  Může tato církev ožít? Hospodine, Ty to víš. Ty jsi všemohoucí, u Tebe není nic nemožného! Vzpomněl jsem si v tu chvíli na přísloví – kdo se modlí, je všemohoucí. Proč? Protože Bůh hýbe světem, ale modlitba Bohem. Řekl jsem: Pane, Tys nám v modlitbě dal zaslíbení. Jednou, až budu stát před Božím soudem, až budu umírat, nechci, aby na mě ďábel žaloval: „Tys měl Boží slovo, copak jsi neznal, kolik zaslíbení v něm je?“
  Všechna Boží zaslíbení jsou spojena s podmínkou: spojit se s Ježíšem, prosit ve jménu Ježíšově s živou vírou a samozřejmě s tím, že člověk plní vůli Boží. Jestliže jsou tyto prvky splněny, Bůh působí.


  On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm /motivace k modlitbě/

  Co to je křest ohněm? Nejedná se o fyzický oheň, ale o duchovní oheň – o horlivost, čistou lásku k Bohu a k nesmrtelným duším, kterou do nás vkládá Duch svatý. Touha po Bohu a spáse duší v nás přímo hoří, pálí. Cítíme pak povinnost Krista milovat, starat se o duchovní hodnoty, máme bolest nad tím, že naši bližní jdou do záhuby, burcuje nás to do modlitby, protože toužíme, aby byli zachráněni. Tento oheň touhy a čisté lásky v nás má ustavičně hořet.


  MARIA A DUCH PROROCKÝ

  Ještě nepřišel čas, aby byl vylit Duch svatý na novozákonní církev – tělo Kristovo, a už se zde skrze Marii projevují prvotiny Ducha svatého na všech v domě Zachariášově. Všimněme si, že Duch svatý se zde projevuje jako duch prorocký (srv. 1 Kor 12,11). Alžběta prorokuje: „Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého!” Nikdo Alžbětě neřekl, že je Maria těhotná. Ale Alžběta to poznává, ne svým rozumem, ale Duch svatý jí to zjevuje. Alžběta ji blahoslaví za to, že uvěřila, co jí bylo řečeno od Pána. Alžběta prorokovala, Zachariáš prorokoval, a co dítě, Jan Křtitel? Stal se z něho největší prorok. Ježíš o něm později řekl: „Nenarodil se větší z ženy nad Jana Křtitele.“ (Mt 11,11)


  Naléhavá výzva všem upřímným křesťanům

  Co potřebuje Ukrajina? Hrdiny víry. Hodiny a minuty, ve kterých teď žijeme, vyžadují naši víru i naše oběti. Přinášejte ty oběti, najděte si čas, například místo toho, abyste se dívali na televizi, vedli zbytečné rozhovory nebo dělali nepotřebné práce, alespoň jednu hodinu dejte Bohu. Bůh od nás nechce nemožné, ale hledá duše, které Mu dají víru. Víra je to, co přemáhá svět. Víra nás spojuje s Ježíšem. Skrze víru On sám žije v nás. On žízní a je hladový po tom, abychom byli s Ním, aby mohl realizovat Boží vůli v nás. Není nic důležitějšího.


  Slovo patriarchy Eliáše k svátku Seslání Ducha svatého

  Dnes slavíme velký svátek – Seslání Ducha svatého. Ve víře prosme, aby Duch svatý opravdu přišel v plnosti tak, jak i na apoštoly. U proroka Ezechiela v 37. kapitole je zdůrazněna zodpovědnost za národ, za to údolí suchých kostí. Znovu máme prosit, aby Bůh udělal zázrak – aby nastalo duchovní vzkříšení – skrze prorocké slovo, které má moc. Aby nastal rachot ze spojování suchých kostí, aby pak do církve vešel život, aby přišel v plnosti Duch Boží, který z tohoto hřbitova udělá velkou armádu Božích bojovníků. Jak se to stane? Tak, jak řekl archanděl Gabriel Přesvaté Bohorodičce: „Duch svatý to učiní!“ A Ona odpověděla: „Hle, otrokyně Pána, ať se mi stane podle tvého slova.“ Amen.


  Slovo života – J 12,27-28 (od 6.6. do 22.6.2014)

  Má duše je teď zarmoucená a co mám říci? 'Otče, vysvoboď mě z této hodiny'? Ale proto jsem přišel, k této hodině. Otče, oslav své jméno!" Tehdy se z nebe ozval hlas: "Oslavil jsem a ještě oslavím."


  Rozjímání nad J 12,27-28

  Ježíš ve 27. verši mluví o své duši: „Má duše je teď zarmoucená a co mám říci? ‚Otče, vysvoboď mě z této hodiny‘?“ A Ježíš sám odpovídá: „Ale proto jsem přišel, k této hodině. Otče, oslav své jméno!“ Tato slova jsou příkladem i pro nás. Ve 26. verši Ježíš říká: „Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník.“ Ježíš používá slovo ne sluha, ale otrok (dulos), jak uvádí řecký originál Božího slova.
  Otrok cele patří pozemskému pánu a nemá právo od něj odejít, je zcela jeho majetkem. Pozemský pán s ním může naložit, jak chce.
  My lidé jsme ne pouze služebníky hříchu, ale jsme jeho otroky! Naším pánem je hřích a my mu otročíme. Nechceme si to však přiznat. Kdo nás osvobodí? Jen a jen Boží Syn Ježíš! On nám dává pravou svobodu.


  Tři rady k přijetí daru Ducha svatého

  Dnes je mnoho lidí pokřtěných i biřmovaných. Duch svatý je u nich, ale není v nich. Proč? Protože nebyli vedeni, aby se upřímným srdcem obrátili k Bohu a osobně přijali Ježíše jako svého Pána a Boha a jediného Zachránce (Spasitele). Obrácení za nás nemůže udělat ani otec ani matka ani kmotr ani farář či biskup. Obrácení je nezastupitelné!


  Dám vám nového Ducha

  „A dám vám srdce nové a dám vám ducha nového do vašeho nitra a odejmu srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. Ducha svého vložím do vašeho nitra a učiním, abyste chodili v mých ustanoveních a zachovávali mé soudy a činili je...Budete mým lidem a já budu vaším Bohem!” (Ez 36,26-28). “...a já vám pravím: Proste a dostanete, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.” Toto je návod, co máme dělat! A výsledek? „Poněvadž totiž vy, ač jste zlí, dovedete svým dětem dát dobré dary, čím více dá Otec Ducha svatého, těm, kteří ho prosí?” (Lk 11,9-13) Toto je snad jediná, konkrétně formulovaná prosba, o které je řečeno, že bude přesně tak vyslyšena. Máme prosit o dar Ducha svatého.



  Listy z UA 5/2014

  Křest a matka Ježíšova

  Přijímáme-li Krista, je v Něm plnost všech tajemství i poznání. My však to vše bohatství nechápeme. Co máme dělat, abychom chápali? Musíme růst ve víře. Naše víra roste úměrně očišťování. Zde nás Kristus staví před jednotlivá, dílčí tajemství. Na nich je očišťován náš rozum i naše duše. Před tajemstvími se musíme sklonit, a ne o nich diskutovat. Ve křtu jsme dostali nejen nového Ducha a novou matku, ale byli jsme též ponořeni do Kristovy smrti a Jeho vzkříšení /Ř 6/. A výsledek? Pokřtění lidé jsou někdy horší než nepokřtění. Příčina? Nikdo je neuváděl do těchto základních tajemství. Oni nevědí, co je to křest a jak ho mají rozvíjet a žít.


  A od té hodiny ji ten učedník přijal do svého vlastního

  Ptáme se, jakou hloubku a obsah vyjadřuje v Janově evangeliu termín „eis ta idia“? Snad by se to dalo přiblížit biblickým termínem „nitro“. „Eis ta idia“ je trůn v hlubině lidského nitra, na němž, není-li člověk obrácený a nečiní-li pokání, sedí jeho ego. Je to prostor hluboko v duši. Snad tam, kde se odděluje duše od ducha. V této komůrce chceme být sami se sebou. Marii tam máme vpustit, aby tam učinila prostor pro Ježíše, abychom Ho tam přijali, ne jako vězně či hladového a žíznivého, ale jako Pána. Tedy máme přijmout Marii za svou matku po vzoru učedníka Jana, ale máme ji přijmout do svého vlastního, ne do svého nevlastního a neosobního!


  Tajemství se nepřijímá rozumem, ale vírou

  Ten učedník pod křížem přijal Marii za svou matku. On přijal, neodmítl. Toto přijetí se dělo ve velmi vážné hodině. Snad to byla poslední hodina fyzického života Ježíšova zde na zemi. V hodině, kdy bezmocný Kristus uprostřed ponížení a bolestí umírá. Tehdy, kdy Ježíš něco ztrácí, Jan něco přijímá. Je zde zvláštní pohyb. Ježíš ztrácí svůj fyzický život, který přijal z Marie a Jan přijímá Marii právě v této hodině... Je to tajemství.


  Kdo je Ježíš Kristus?

  VIDEO>>>


  Hereze jehovismu = hereze arianismu

  VIDEO>>>


  Spoj svou bolest s mojí bolestí

  VIDEO>>>


  Jobova zkouška

  VIDEO>>>


  Esenciální otázka

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 12,24-25 (od 25.5. do 8.6.2014)

  Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný.


  Rozjímání nad J 12,24-25

  Tajemství pšeničného zrna není otázkou filosofie, ale praktického následování Krista. Jde o zříkání se v každodenních situacích své vůle. Jednou formou je za vše děkovat. Když přijde utrpení, nerouhat se, nenaříkat, ale přijmout neštěstí, utrpení a děkovat Bohu s vědomím vlastních hříchů a toto utrpení přijímat jako očistec na zemi.


  Kdo je učedník?

  „A od té hodiny ji ten učedník přijal do svého vlastního...“ Koho přijal? Marii, matku Ježíšovu. A co ona? Neměla žádné námitky. Který to byl učedník? Ten, který stál pod křížem a kterého Ježíš miloval.
  Kdo je učedník? Jaké jsou biblické parametry pro učedníka? Máme i my být učedníky? Jsi i ty učedníkem nebo chceš se jím stát? Ježíš řekl : „Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky!“ Nestačí získávat věřící. To je málo – učedníky! Při učednictví, nejenže se učedník zajímá o svého mistra, co říká, ale také se zajímá, jak sám žije v soukromí a napodobuje jeho myšlení a jednání. Učedník se v podstatě stává duchovním synem svého mistra...


  „Hle, tvá matka!“

  Boží děti dostávají Marii za matku. Jestliže to ví či ne, tak to na věci nic nemění. „Hle, tvá matka!“ Cožpak si určujeme svou pozemskou matku? Je nám dána a my děti jsme povinny ji přijmout a ctít. Nám, věřícím, byla však Maria dána za duchovní matku. Ježíš nám odkryl úžasnou důstojnost, můžeme Boha nazývat svým Otcem. A tentýž Ježíš nám při své smrti dává svou matku a my ji jako matku máme přijmout. To je vůle Boží. Hle, tvá matka! Přijal jsi ji? Je opravdu tvou matkou! To ti říká Ježíš. Myslíš snad, že On tě chce chytit do nějaké pasti nebo snad v tak vážné chvíli žertuje? Ti, kteří ji přijmou za matku, budou schopni přijmout v plnosti Jeho slovo i Jeho poslední vůli. V nich Boží slovo zapustí kořeny a projeví se v moci.


  Jsme dětmi Přesvaté Bohorodičky

  Ježíš neoslovuje jen matku, oslovuje i učedníka. Vyslovuje nejen vůli svou, ale i vůli svého nebeského Otce a tu pronáší nyní v této hodině: „...hle, tvůj syn!“ To je tvé símě!
  „Ženo, hle, tvůj syn!“ To je poslední prosba, poslední přání! Maria přijímá toho učedníka jako svého skutečného syna. A to je to velké tajemství, že Ježíš o každém duchovním novorozeněti říká své matce: „Hle, tvůj syn!“ A Maria každého přijímá. Každý, kdo se zrodil z vody a z Ducha svatého, dostává svou novou matku. Pak přijde hodina, kdy Ježíš osloví i Boží dítko, odkryje mu toto tajemství tím, že mu představí svou matku a řekne: „Hle, tvá matka!“ A co dál? Dítko buď přijme jako ten učedník nebo se pohorší a odmítne a začne rozumovat, místo aby vírou přijalo a splnilo Ježíšovu prosbu a poslední vůli.


  Květen – měsíc Přesvaté Bohorodičky

  Maria je blahoslavená, protože uvěřila Bohu. Eva uvěřila satanovi a Bohu nevěřila. Eva chtěla být emancipovaná od Boha, chtěla být jako Bůh. Maria se stala dobrovolně Boží otrokyní /Lk 1,38/, „shlédl na ponížení své otrokyně“/Lk 1,48/. V řeckém originálu je jen 3x v celém NZ použit termín „hé důlé“: otrokyně. Dvakrát to Maria vyznává o sobě. České překlady používají termín „služebnice“. Pro služebnici je však slovo „hé pajdiské“. Jaké je tedy símě této ženy - nové Evy? První je požehnaný plod – Ježíš /Lk 1,42/. On je prvorozený /Lk 2,7/. A druhorození jsou ti, kdo uvěřili v Ježíše a plní vůli Boží...


  Slovo života – J 11,23-25 (od 11.5. do 25.5.2014)

  Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“ Řekla mu Marta: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít“.


  Rozjímání nad J 11,23-25

  Přesvatá Bohorodička řekla: „Jak se to stane?“ – to nemožné možným? Dostala odpověď: „Duch svatý to učiní!“ Není třeba vědět jak, ale je třeba vědět, kdo to učiní. Ona řekla: „Jsem otrokyně Pána, ať se mi stane podle tvého slova.“ Alžběta pak svědčí: „Blahoslavená si, že si uvěřila, co ti bylo řečeno od Pána“. I ty jsi blahoslovený, blahoslavená, pokud věříš Bohu. Duch svatý učiní vzkříšení Ukrajiny. Duch svatý vzbudí hrdiny víry na Ukrajině. Duch svatý odmaskuje ducha lži a smrti. Duch svatý oživí mrtvé kosti Ukrajinců. Jak? Svou Boží mocí. Skrze koho? Skrze tebe. „Neřekl jsem ti, budeš-li věřit, uvidíš Boží slávu?“


  Obracení se na Ježíšovu matku

  I nevěřící člověk, je-li zaskočen těžkou situací, podvědomě zavolá jako malé dítě: „Maminko!“ Na Marii se máme obracet jako na svou matku. Ježíš nám ji dal za matku. Eva je matkou lidského pokolení. Maria se stala naší duchovní matkou. Matka nemá jen úkol rodit děti, přijímat je, ale jejím úkolem je živit je a vychovávat. Maria doprovázela Ježíše na jeho křížové cestě. Nikdo z lidí Ho tak důvěrně neznal a netvořil s Ním tak hlubokou jednotu jako Jeho matka. A svou matku dal Ježíš za matku nám, svým dětem. Máme společnou matku: ty i já a Ježíš.


  Spolu s Kristem jsme byli vzkříšeni /Motivace k modlitbě v době Velikonoční/

  Ve křtu svatém jsme byli ponořeni do Kristovy smrti a také se nám dostalo nového života, života Krista vzkříšeného. Tato realita je vyjádřena v Božím slově v listě ke Kolosanům: „S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých.“ (Kol 2,12)
  Na modlitbě mohu prožívat toto slovo: „S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni“. Není to poezie, ale realita. Nemusím tomu rozumět, mám tajemství přijat vírou a žít z jeho síly, je to tak: „Ježíši, spolu s Tebou jsem i já vstal z hrobu, spolu s Tebou jsem byl vzkříšen. Věřím!“


  Setkání se vzkříšeným Ježíšem /Motivace k modlitbě v době Velikonoční/

  Na modlitbě prožívám, že nyní Ježíš i mě oslovuje jménem a ptá se: „Koho hledáš? Koho a co? Své potěšení, hřích, své falešné dobro...?“ Pro Ježíše mám teď to všechno opustit, vzdát se všech přání, marného hledání své slávy, své realizace, ... teď z toho dělám pokání: „Teď hledám jen Tebe, Ježíši.“
  Ježíš je tu přítomný. Vyslovuje mé jméno. Já Ho slyším. Vědom si všech svých hříchů, volám: „Rabbuni!“ Nic neskrývám, uvědomuji si, že Ježíš je můj Spasitel, který za mě zemřel a je vzkříšen. To všechno teď vírou dávám pod moc Jeho prolité krve.


  Pseudo-kanonizace Jana XXIII. a Jana Pavla II. (1.5.2014)

  Kanonizací dvou papežů heretiků je de facto kanonizováno heretické učení – antievangelia – za něž dopadá na Vatikán a na apostatickou hierarchii Boží anathema – prokletí dle Gal 1,8-9. Duch Boží byl postupně vyhnán z církevní organizace a na oltáři církve byl oficiálně kanonizován duch antikrista. Každý biskup, kněz i každý věřící se musí rozhodnout, koho chce poslouchat, zda Krista a Jeho evangelium, anebo aggiornamento a Assisi s duchem antikrista.
  Kanonizace dvou heretiků je šokem a skandálním výsměchem evangeliu a apoštolské tradici. Nevěsta Kristova se stala nevěstkou antikrista. Řím se stal duchovním Babylonem.



  Listy z UA 4/2014

  Slavnostní pohřeb ve Vatikánu (28.4.2014)

  V neděli 27. dubna 2014 proběhla kanonizace dvou papežů. Kanonizace schválila a oficiálně potvrdila heretické učení, které popírá podstatu Kristova evangelia, apoštolského učení a Tradici církve. Kanonizace je oficiálním vyhlášením antievangelia a anticírkve. Ještě před nedávnou minulostí by oba tyto papeže jako heretiky upálili.


  Slovo života – J 10,27-28

  Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.


  Rozjímání nad J 10,27-28

  Kdo je duchovním pastýřem, biskupem či knězem podle Ježíšova příkladu? Kterému biskupu či knězi záleží na prvním místě na tom, aby ovce, které jsou mu svěřeny, dostaly pastvu zdravého učení? Kdo z těchto pastýřů je ochoten položit život za ovce? Mnozí nejsou pravdivými pastýři, ale pouze námezdníky. Ježíš zdůrazňuje, že Jeho ovce slyší Jeho hlas. Za cizím nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Ježíš několikrát opakuje, že je Dobrý Pastýř, že On zná své ovce, a že ony znají Jeho. On dává ovcím věčný život, navěky nezahynou a nikdo je nevyrve z Jeho rukou.


  Setkání vzkříšeného Ježíše se svou Matkou (Motivace k modlitbě v době Velikonoční)

  Maria se dívá na svého oslaveného Syna. Její srdce doslova velebí Pána a její duch se raduje v Bohu, svém Spasiteli. „Velebí má duše Pána!“ I my můžeme na modlitbě v duchu opakovat tato Její slova a prožívat, jako bychom byli teď v Jeruzalémě a viděli, jak se Ježíš ukazuje své Matce. Vírou se dívat na Ježíše vzkříšeného, tak, jak se na Něj dívala Maria. Vnímat ten pohled do Jeho obličeje. On je zde přítomný. Prožívejme toto setkání spolu s Přesvatou Bohorodičkou, spolu s Ní se radujeme. Ona je naše Matka.


  Z naší korespondence /odpověď americkému pastorovi/

  Vážený bratře v Kristu! Píšeš, že máš opravdový úmysl více se modlit a rovněž se modlit za svůj národ. Uvědomujeme si, že Bůh může skrze Tvou upřímnost vzbudit novou vlnu probuzení unavených a světem paralyzovaných křesťanů. Bůh poslal Jonáše do Ninive oznámit: „Ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno.“ Jenže obyvatelé i s jejich králem konali pokání... Amerika potřebuje muže modlitby, hlasatele pokání... Pociťujeme bolest v srdci, když slyšíme slovo Amerika. Kapkou radosti byl Tvůj dopis i Tvá upřímnost hledat Boží tvář a bojovat za svůj národ podobně, jako bojoval s Hospodinem Jakob u Peníelu.


  Z naší korespondence

  Odpovědi na dopisy patriarchátu


  Noc, v níž vstal Kristus z mrtvých

  Je noc. Ježíš je v hrobě. Jaká je duchovní atmosféra v Jeruzalémě? Kristus je v hrobě. Nepřátelé nad tím jásají... Ale to není konec! JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH!
  Ježíš říká: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo ve Mně věří, má život věčný.“ Už nyní ho má reálně a podstatně, i když ještě ne v plnosti a slávě. Moc Kristova vzkříšení se v našem těle projevuje natolik, nakolik skrze poslušnost víry vcházíme do Kristovy smrti, tedy nakolik se plně vydáváme Bohu, jinými slovy – nakolik milujeme Boha a blížíme se k realizaci největšího přikázání – milovat Boha celým srdcem, celou duší a vší silou.


  Pastýřský list Synodu biskupů UP HKC křesťanům Ukrajiny /2.část/ (18.4.2014)

  Mluvit o slavném Kristovu vzkříšení bez pokání, bez přiznání si své viny je pokrytectvím a výsměchem Bohu. Pro Ukrajinu, pokud má být zachráněna, je dnes jen jedna jediná cesta – pravdivé pokání!
  Proto znovu vybízíme všechny upřímné křesťany: zastavte se na cestě do záhuby! Začněte činit pravdivé pokání a nazvěte hřích hříchem! „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3) Začněte dnem i nocí volat k Bohu o odpuštění a záchranu. Snad se Bůh smiluje. Dejte Bohu slib, že budete do konce tohoto roku denně jednu hodinu věnovat modlitbě za záchranu svého národa. Pak je naděje, že pro vaše utrpení, vytrvalost a víru Bůh odstraní zrádce, smiluje se nad ukrajinským národem a dá mu duchovní vzkříšení“.


  Pastýřský list Synodu biskupů UP HKC křesťanům Ukrajiny /1.část/ (18.4.2014)

  Ukončujeme dobu postní vrcholící Velkým pátkem, kdy si připomínáme Kristovu smrt na kříži. Ježíš na Golgotě zemřel za nás za všechny, tedy za každého z nás osobně.
  I dnes zfanatizovaný dav křičí: „Pryč s Ním, pryč s Ním, ukřižuj Ho!“ Místo Krista, dav zvolil zločince, Barabáše. Co voláš ty? Byl jsi anebo ještě jsi součástí toho zmanipulovaného davu, který odsoudil Krista a Boží zákony? Anebo stojíš pod křížem na místě učedníka Jana a prožíváš spolu s Ježíšovou Matkou utrpení Tajemného Kristova Těla v ukrajinském národě? Pravdivý Kristův učedník, pokud stojí pod křížem, rovněž prožívá spolu s Kristem Jeho smrtelnou opuštěnost a vnímá démoničnost zrady Boha a zrůdnost zla a hříchu.


  VĚDOMÍ VINY – SOUD (4. část)

  Pro nás je jen jedna cesta, cesta kajícího lotra. Tedy lotr je nám příkladem, co dělat se svou vinou a hříchem. Dnes a hned! Tak vážná otázka se neodkládá. „Co pomůže člověku, kdyby celý svět získal, ale na duši utrpěl škodu?“
  Obraťte se na Ježíše! V Něm je plnost všeho. V Něm je spása. Všichni jsme hříšníci, ale je rozhodující, jestli jsme udělali to, co lotr: Přijali Ježíše a uvěřili v Něho. Toto je základní rozlišující znak mezi spaseným a zavrženým. „Bůh nám dal život věčný a ten život je v jeho Synu, kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá života“ (1 J 5,11 – 12). Máš v tuto chvíli Syna Božího? Dnes a teď? Nemáš-li, přiznej, že jsi hříšník a přijmi Ježíše, uvěř v Něho – d n e s !


  VĚDOMÍ VINY – SOUD (3. část)

  Na Golgotě byly tři kříže. Na prostředním umíral jediný spravedlivý, a to Ježíš. Ostatní lidstvo bude umírat buď jako nekající zločinec bez Ježíše a v hořkosti proti Bohu a lidem, anebo jako kající zločinec. Jiná cesta pro nás není. Tedy zbývají nám jen dvě cesty: všichni jsme v očích Božích jako zločinci, jako lotři. Písmo nás z toho jasně usvědčuje: „Všichni zhřešili“. Tedy já i ty, i dítě, které se dnes narodilo. Ono se zatím nedopustilo žádného osobního hříchu, ale zrodilo se už nakažené a je otázkou času, kdy řekne vědomě své ano celosvětové vzpouře proti Bohu.
  A rozhodnutí je: buď přijme Ježíše nebo Ho odmítne. Ježíš je ten úhelný kámen, v nikom jiném není spásy!


  VĚDOMÍ VINY – SOUD (2. část)

  Místo Artukoviče si každý z nás může dosadit své jméno. I systém světa, ať se nazývá jakkoli, není-li vybudován na evangeliu, plodí jen zlo a musí být odsouzen na konci věků. Dnes je systém konzumní společnosti, která klidně odhlasovala zákony na beztrestné vraždění nenarozených dětí. A jsou i jiné zločiny, na které není možno hned ukázat. Ale podstatou každého zločinu je odvrat od Boha (hřích). Písmo říká: „Všichni jsme zhřešili“ (Ř 3,23). „Odplata za hřích je smrt“ (Ř 6,23). I za tvé i za mé hříchy je jednoznačný rozsudek: smrt!


  VĚDOMÍ VINY – SOUD (1. část)

  Zkušenosti soudu: člověk má tendenci maskovat své hříchy a nepřiznávat je. Odsouzen lidmi: David volil raději soud Boží: „Lepší je upadnout do rukou Hospodina než do rukou lidí. On je milosrdný“ (1 Par 21,13).
  Uvědom si, že tvůj soukromý hřích není jen něčím soukromým: Nic není skryto, co nebude odkryto. Všechno bude vyjeveno na Božím soudu… Je jen jedna cesta: přiznat si hřích, demaskovat ho, dát ho do světla, dokud je čas. „Jestliže sami sebe soudíme, nebudeme souzeni“ (1 Kor 11,31).


  Slovo života – J 9,35-38

  Ježíš se dověděl, že ho vyhnali, vyhledal ho a položil mu otázku: „Věříš v Syna člověka?“ On odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl: „Vidíš ho, je to ten, kdo s tebou mluví.“ On padl před Ním na kolena a řekl: „Věřím, Pane.“


  Rozjímání nad J 9,35-38

  V 9. kapitole Janova evangelia je detailně popsaná událost uzdravení slepého a rovněž nenávistná reakce tehdejších církevních představitelů, kterými byli farizeové a znalci zákona.
  Je trojí slepota: fyzická, když člověku nefunguje zrak, duševní, když nefunguje rozum. Duchovní slepotou je nevěra v Boha.
  Jak v době Kristově, tak i dnes jsou lidé, kteří odmítají Krista a jsou v duchovní slepotě, i když mají zdravý zrak i rozum. Hlavním důvodem nevěry je, že člověk nechce věřit. Nechce přijmout cestu spásy, kterou mu Bůh nabízí.
  Každý člověk potřebuje osobní zkušenost s Bohem. Tuto osobní víru žádná studia teologie nenahradí. Živou víru vlévá Bůh, je Jeho darem. Člověk ho dostává při osobním setkání s Ním.



  Listy z UA 3/2014

  Další tragedie v katolické církvi

  Kanonizace papeže – heretika Jana Pavla II. je pro církev největší tragedií. V celé historii katolické církve ještě nikdy nedošlo k tomu, aby heretika vyhlásili za svatého. Svými slovy, gesty, politikou zamlčování Jan Pavel II. otevřel dveře herezím a vnesl do církve ducha antikrista. Ovocem je masový odpad katolíků od živé a spasitelné víry v Ježíše Krista a dechristianizace křesťanských národů. Místo spravedlivých zákonů, postavených na Dekalogu, křesťanské státy přijaly antidekalog, který vtěluje totalitární globalizační systém antikrista.
  Kanonizace Jana Pavla II. pro celou církev znamená oficiální schválení synkretismu, herezí, homosexualismu, Nového světového řádu i zednářství!


  Diktatura „tolerance“ – článek 2358 Katechizmu katolické církve

  „Nemalý počet mužů a žen má hluboko zakořeněné homosexuální sklony.“ Tato věta nepochází z některého pro-homosexuálně orientovaného bulvárního časopisu v USA či Evropě, jak by se dalo předpokládat, nepochází dokonce ani z některého z manipulačních průzkumů o homosexualitě. Jsou to slova, kterými začíná článek 2358 Katechizmu katolické církve z roku 1992, platný i dnes. Kvůli tomuto článku je uvedený Katechizmus katolické církve v otázce homosexuality implicitně heretický.


  Eurointegrace – konec křesťanství (14.3.2014)

  4. 2. 2014 Europarlament přijal rezoluci o uzákonění oficiálního třetího pohlaví, které má dvě kategorie – transsexuální a intersexuální. Toto tzv. třetí pohlaví musí státní úřady vnést těmto osobám do osobních dokumentů.
  Transgenderismus je prosazován sugestivní propagandou v masmédiích, ve školách a v podstatě ve všech sférách společnosti. Transgenderismus začíná frázemi o toleranci, a končí krutou diktaturou vůči drtivé většině společnosti.
  Pokud Ukrajina vybere vstup do EU, automaticky tím přijímá zvrácený homosexualismus i transsexualismus, a tím vyhlašuje likvidaci křesťanství.


  Gender ideologie (1.3.2014)

  Termín „gender“, tak, jak byl prezentován lobbyisty i masmédii, se zdál být něčím neškodným, dokonce pozitivním, ba přímo nutným.
  Když se před několika lety začalo veřejně mluvit o „genderu“, všichni jsme si mysleli, že jde jen o to, aby byla zachovávána rovnoprávnost mužů a žen, a to ať už na politické, tak na pracovní či právní úrovni. Jenže postupem času jsme zjistili, že o to vůbec nejde. Genderová ideologie chce zničit tzv. „stereotypy“, které vycházejí z přirozeného morálního zákona. Například to, že rodinu tvoří otec (muž), matka (žena) a jejich děti.


  Slovo života – J 8,34-36

  Ježíš jim odpověděl: “Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn. Jestliže vás tedy Syn vysvobodí, budete vskutku svobodní.”


  Rozjímání nad J 8,34-36

  Ježíš zdůrazňuje důležitou pravdu slovy: „Amen, amen, pravím vám...“. Mluví o otroctví. Je otroctví fyzické a je otroctví duševní a duchovní. může být fyzickým otrokem, a přesto může být vnitřně svobodným, a naopak – může mít moc rozhodovat dokonce o životě a smrti druhých, a přesto sám může být otrokem hříchu. Jsou malé hříchy, kterých se člověk denně dopouští, ale jsou hříchy, které člověka činí otrokem. Mnozí lidé jsou otroky alkoholu, narkotik, různých forem nečistoty, pýchy, nenávisti, pomsty, zlodějství, cynismu. Otrok sám sebe nemůže osvobodit. Jen Ježíš dává pravou svobodu: „Když vás Syn osvobodí, budete opravdu svobodní.“


  Pastýřský list pro postní dobu 2014 na Ukrajině (2.3.2014)

  V době postní se máme zamyslet nad vlastní smrtí, Božím soudem a věčným štěstím v nebi, anebo věčným utrpením v pekle. Každý z nás stojíme před volbou, pro co se rozhodneme. Každý den máme být připraveni na smrt. Ježíš říká: „Buďte připraveni, neboť nevíte dne ani hodiny.“ Křtem svatým jsme byli ponořeni do Kristovy smrti a dostalo se nám nového života. V době postní si dejme předsevzetí, že budeme jednu minutu každý den ve své osobní modlitbě prožívat realitu Kristovy i své vlastní smrti. Uvědom si Kristovu smrt za tebe, která je vyjádřena ve slovech „Otče, v ruce Tvé vydávám svého Ducha.“ Uvědom si moment Kristovy smrti a zároveň i moment své smrti a spoj svou smrt s Kristovou.


  Nový světový řád (NWO) a Ukrajina

  Události 11. září představují veřejné započetí nové světové revoluce, která ukončila období demokracie. Tak, jako kdysi začala Velká říjnová revoluce výstřelem z Aurory, aby skoncovala s monarchií a nastolila komunismus, tak i útok na Dvojčata nebyl nic víc a nic méně než novodobým výstřelem z Aurory. Tato revoluce ale stále trvá, prochází zeměmi celého světa a směřuje k nastolení Nového světového řádu, neboli k post-demokracii či k mediokracii – vládě médií. Nový řád je programován světovými zednáři a prosazován především světovými bankéři! Jde o celosvětovou diktaturu usilující o vládu nad každým jedincem, o likvidaci rodiny, morálních hodnot i pravdivého křesťanství.


  Pastýřský list pro katolickou církev (2.3.2014)

  Žijeme v historické době, kdy je každý kněz a věřící vystaven těžké zkoušce věrnosti pravověrnému učení a každý věřící je povinen více poslouchat Boha než hierarchii, která Boha i evangelium zradila. Současná hierarchie má stejného ducha jako hierarchie v době Kristově. Odvolávala se, že zastupuje Boha, ale vtěleného Boha ukřižovala. Totéž se děje i dnes. Ježíš říká: „Čiňte pokání a věřte evangelium.“ (Mk 1,15) „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)


  Nebezpečí schválení Římského statutu

  Přijetí Římského statutu Ukrajinou by vedlo k pronásledování křesťanů, ohrožení rodiny a postupnému uzákoňování různých sexuálních zvráceností.
  Podepsání Římského statutu by znamenalo podřízení Ukrajiny Mezinárodnímu trestnímu soudu. Znamenalo by to, že křesťané by byli podle nových mezinárodních standardů homofoby, tedy lidmi, kteří prý diskriminují a pronásledují skupinu LGBT.


  Dědičný hřích a Ukrajina

  Paradoxem je, že první revoluci, nepočítaje vzpouru andělů, ďábel úspěšně zrealizoval dokonce už v ráji. To je historický fakt a historie se opakuje i dnes, konkrétně zde na Ukrajině.
  Člověk v ráji neposlechl Boha, ale poslouchal ďábla, a tak je tomu i dnes. Křesťané, tedy věřící, většinou neposlouchají Pánův hlas, ale poslouchají hlas satanovy synagogy, kterým jsou dnes zaprodaná masmédia.


  Čipizace

  V tomto roce už bylo v EU naplánováno povinné čipování novorozeňat! V roce 2017 by pak mělo proběhnout i čipování dospělých! Plán byl zázrakem odročen na pozdější dobu.
  Co říká Boží slovo k čipizaci?


  Slovo života – J 7,38-39

  „‚Kdo věří ve mne, jak praví Písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra!‘ To řekl o Duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili; dosud totiž Duch svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.“


  Rozjímání nad J 7,38-39

  Proudy živé vody plynou z nitra toho, kdo v plnosti přijal Ducha svatého. Podmínkou je ale nejprve uvěřit v Krista. Je uvedeno, že zatím Duch svatý nebyl dán v plnosti, protože Ježíš zatím nedovršil dílo spásy. To se stalo na Golgotě, kde zemřel za naše hříchy a třetího dne vstal z mrtvých. Pak 40. dne vstoupil do nebeské slávy.


  Postní motivace

  V době postní je třeba si uvědomit tyto základní reality: Ty zemřeš. Ty budeš stát před Božím soudem. Tebe čeká šťastná nebo nešťastná věčnost. Syn Boží, Ježíš Kristus, trpěl a zemřel za tebe, aby ti dal věčné štěstí po smrti. Utrpení při krvavém bičování bylo za tvou nečistotu, ponížení při korunování trním a plivání do obličeje Kristova za tvou pýchu, křížová cesta za tvé falešné cesty hříchu. Kristova smrt přemohla hřích i ďábla a otevřela ti cestu do věčné slávy.


  Doba postní

  Každým rokem si na konec doby postní připomínáme Kristovu smrt a Jeho vzkříšení. Přípravou je celá doba postní, v níž se má křesťan zastavit a více času věnovat Bohu i své duši. Ježíš o osvobození člověka od zlého ducha řekl: „Takový druh démonů se nedá vyhnat jinak než modlitbou a postem.“ (Mt 17)



  Listy z UA 2/2014

  Pravdivá revoluce začíná od sebe (28.2.2014)

  Události, které se odehrály na Ukrajině, znepokojují každého Ukrajince. Co přispělo k takovém stavu zbídačení Ukrajiny? Je možné hledat množství odpovědí, ale pravdivou příčinou jsou hříchy národa. Bůh to na nás dopustil. My, Ukrajinci, jsme se odvrátili od živého Boha!
  Za roky nezávislosti Ukrajiny došlo k více než 40 milionům potratů, k rozšíření alkoholismu, narkomanie, nemorálnosti, rozvodů, manželské nevěry, obchodu s dětmi, homosexualismu, byl dovolen gay pride, korupce ve státě i v církvi, pohanské praktiky a věštění, alternativní medicína, magie, rocková hudba, kult satana, bezpráví, nespravedlnost, neodpuštění a tak dále.
  Kolik je ještě třeba Božích bičů a trestů, aby národ poklekl na kolena?


  Výzva k pokání pro USA (21.2.2014)

  Současná politická vláda USA ničí lidstvo vytýčením priority homosexualismu. Ten je spojen s genderovou ideologií a celosvětovými programy tzv. reprodukčního zdraví přinášejícími katastrofální demografický pokles a civilizační choroby spojené s przněním dětí od nejútlejšího věku prostřednictvím tzv. sexuální výchovy. USA rovněž organizuje válečné konflikty a krvavé revoluce po celém světě.
  Jak mohou křesťané Ameriky zastavit satanizaci a genocidu lidstva iniciované vládou USA? Především je třeba činit pokání za zradu Božích zákonů, která umožnila nastolení zločinné, satanistické vlády.


  Slovo života – J 6,54-56

  „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“


  Rozjímání nad J 6,54-56

  V 6. kapitole evangelia apoštola Jana je popsán zázrak, při němž Ježíš rozmnožil chleby a nasytil pětitisícový zástup. Ježíš se pak šel modlit do samoty. Apoštoly poslal, aby přepluli člunem na druhý břeh, a sám za nimi přišel po vodě. Na druhý den zástup, který se nasytil, za ním přišel a Ježíš k nim mluvil o duchovním chlebu. Mezi jiným řekl: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.“ Dále řekl: „Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, nezemře.“ A také řekl (v. 53): „Amen, amen, pravím vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a nebudete-li pít Jeho krev, nebudete mít v sobě život.“


  Eurostandard – eutanazie pro děti (19.2.2014)

  Belgie legalizovala tzv. právo dospělých na eutanazii v roce 2002. V současné době senát odhlasoval rozšíření tohoto dovolení na děti. Návrh zákona byl belgickým senátem schválen 50 hlasy proti 17. V sousedním Holandsku je povolena eutanazie pro děti od 12 let. Jestliže belgický zákon o eutanazii schválí ještě i dolní komora parlamentu, Belgie se stane první zemí na světě, která zruší jakákoliv věková omezení pro použití eutanazie.
  Tyto eurostandardy by čekaly Ukrajinu velmi brzy, pokud by se podepsáním asociace zahájil kolonizační proces a pohlcení Ukrajiny EU.


  Další eurostandard – pedofilie (19.2.2014)

  Celosvětová zdravotnická organizace WHO oficiálně potvrdila takzvanou gender-teorii. Na bázi gender ideologie vydala brožuru „Standardy sexuální výchovy v Evropě“. Pod rouškou takzvaných sexuálních práv jde o tvrdou propagaci pedofilie, a to dokonce počínaje novorozeňaty. Tímto „novým“ přístupem se zneužívání bezbranných dětí, které bylo vždy trestáno jako nejtěžší a nejpodlejší zločin, nazvalo sexuálním právem a tento zločin se stal beztrestným.


  Kanonizace heretického papeže (14.2.2014)

  Je výsměchem křesťanství a celému lidstvu, že v době, kdy USA spolu s EU vyhlásily za prioritu politiky gender-homosexualismus a s ním spojené kradení a devastaci dětí, Vatikán k těmto zločinům pokrytecky mlčí a de facto je schvaluje. Je tragedií, že místo jasného slova vyhlašuje za svatého papeže apostatu, který umožnil, aby nastal masový odpad od církve a na katolickém území satanizace národů.


  Odpověď arcibiskupu z Filadelfie ohledně euromajdanu (12.2.2014)

  Vážený pane arcibiskupe, napsal jste výzvu americké vládě, aby potrestala ukrajinskou vládu za údajné zločiny na euromajdanu.
  Pokrytecky vyzýváte k modlitbám za církev na Ukrajině. Leadeři této církve, kardinál Huzar a mons. Ševčuk prosté věřící UHKC na majdanu zneužívají jako živý štít. Za nimi jsou vycvičení teroristé ze zahraničí, kteří usilují o státní převrat podle tzv. revolučních technologií USA. Svržení vlády by přineslo: 1) ztrátu samostatnosti Ukrajiny; 2) ekonomický kolaps; 3) uzákonění gender-homosexuálních zvráceností a masových krádeží dětí; 4) likvidaci pravdivého křesťanství.


  Změna Konstituce – autogenocida Ukrajiny (4.2.2014)

  Vážení poslanci, nedovolte žádnou změnu v Konstituci i za cenu pronásledování či ztráty života. Pod psychologickým tlakem a lživými pozitivními pojmy jde o odhlasování sebevraždy národa. Pod pojmem „mezinárodní právo“, „mezinárodní hodnoty“ jde ve skutečnosti o mezinárodní zločiny proti lidskosti i proti Bohu. Je třeba vědět, že pojem „mezinárodní“ je dnes synonymem pro americký – zednářský, démonský. Jde o likvidaci lidských i Božích zákonů a hodnot a o zavedení antilidských a satanských antizákonů a antihodnot. Jde o autogenocidu národa.


  Výzva k odpuštění (6.2.2014)

  Byzantský patriarchát a Synod biskupů UP HKC vyhlásil dne 4. 2. 2014 modlitební mobilizaci. Nyní vyhlašuje výzvu k odpuštění.
  V tyto dny Bůh chce vzkřísit Ukrajinu skrze pokání! Podmínkou pokání je odřeknout se ducha euromajdanu. Odřeknout se ducha nenávisti a neodpuštění k ruskojazyčné části Ukrajiny a k ruskému národu. Také Ukrajinci z východu se musí odřeknout ducha nenávisti a neodpuštění vůči Haličanům.
  Jedině skrze pokání a vzájemné odpuštění Bůh zachrání ukrajinský národ před občanskou válkou, ztrátou nezávislosti a naplánovanou autogenocidou Ukrajiny!


  Vyhlášení mobilizace proti euromajdanu (4.2.2014)

  Byzantský katolický patriarchát spolu se synodem biskupů pravověrné církve (UP HKC) vyhlašuje modlitební mobilizaci s cílem ukončení euromajdanu.
  V této pro národ Ukrajiny historické hodině vyzýváme všechny křesťany a lidi dobré vůle, aby hned začali nepřetržitou modlitbu, konkrétně ať každý dá Bohu slib, že do 28. 2. 2014 se bude denně modlit jednu hodinu v čase, který je pro něj optimální. Ti, kteří se modlili a modlí své modlitební stráže, ať nezapomínají v této době na svatou hodinu od 20-21:00.
  Drazí křesťané Ukrajiny, volejte k Bohu! Volejte v duchu pokání s vědomím svých vlastních hříchů! Zmobilizujte se a přiznejte pravdu: euromajdan je hrobem národa, musí být rozpuštěn!


  Nedopusťte morální a fyzickou genocidu /poslancům ukrajinského parlamentu / (2.2.2014)

  Všechny tzv. dobročinné organizace Západu sledovaly jeden cíl: vybudovat v ukrajinském národě síť zrádců, a to tak, aby ani nevěděli, že vlastně zrádci jsou.
  Dnes, po uzákonění tzv. eurostandardů a antihodnot, sociální pracovníci spolu s policií budou oficiálně krást děti milujícím rodičům, jak je tomu ve Finsku, Norsku, Německu. Už desítky zákonů připravily cestu těmto zločinům proti lidskosti i na Ukrajině.
  Vážení poslanci, jde o to, zda skutečně každý z vás, ať jste z jakékoliv strany, chcete poznat pravdu, anebo ji apriori odmítáte. Pokud ji odmítáte, pak se vědomě stavíte na stranu systému genocidy národa. Pokud ji chcete poznat, pak ji poznat můžete. Dnes v EU prosazují uzákonění pedofilie, incestu, eutanázie pro děti i zdravé lidi... Co prosadí zítra?



  Listy z UA 1/2014

  Výzva italským poslancům a národu: Zastavte nejtěžší zločiny proti dětem a národu (30.1.2014)

  Italská vláda zrušila v roce 2013 v oficiálních dokumentech užívání slov „otec“ a „matka“. Tím jasně dokázala svou proti-rodinnou politiku.
  Dnes jde italská vláda „vpřed“ a staví mimo zákon každého zdravě smýšlejícího otce a matku! Chce totiž uzákonit pedofilii jako normální sexuální orientaci.
  24. 1. 2014 poslanci italského senátu navrhli novelizaci zákonů č. 654 a č. 122. V souladu s touto novelizací se definuje 13 různých fobií, mezi něž patří i tzv. pedofobie, která de facto uzákoňuje pedofilii. Tato novelizace činí z normálních lidí kriminálníky a ze zločinců státem chráněnou genderovou kastu.


  Odpověď na dopis řecko-katolického episkopátu Ukrajiny ohledně společensko-politické situace ve státě z 31. 1. 2014

  Pokud někdo tvrdí, že majdan je mírnou manifestací, pak ztratil rozum a lidi pokládá za blázny a hlupáky. „Pokojní“ manifestanti postavili barikády a zahájili útok na vládní budovy s cílem svržení zákonné vlády. Dovolili by to například v USA či v Německu? „Pokojní“ manifestanti zapálili autobusy speciálních policejních jednotek, násilně zabrali budovu městské rady v Kyjevě, házeli na příslušníky „Berkutu“, kteří nepoužili zbraň, benzín a vzápětí výbušniny, tzv. koktejly Molotova. Asi 600 ochránců zákona je v nemocnicích. Osm bylo zabito. Jednoho dokonce „pokojní manifestanti“ ukřižovali na bráně. Mohli by tuto bezzákonnost a zločinnost provozovat před budovou prezidenta USA? Během jedné hodiny by byla tato takzvaná pokojná manifestace zlikvidována i za cenu zastřelení všech agresivních útočníků.


  Euromajdan – občanská válka? /výzva věřícím UHKC/ (31.1.2014)

  Masmédia i církevní hierarchie donekonečna a ve všech variantách opakují manipulační lež o krvavých obětech. Skutečnost je taková, že na Ukrajinu byli ze zahraničí posláni vycvičení teroristé, kteří mají na svědomí smrt, jak na jedné straně barikád, tak na straně druhé. Už 8 příslušníků „Berkutu“, většinou chlapci ve věku mezi 20 až 30 lety, jejich útoky zaplatili svým životem. Více než 600 jich bylo převezeno s těžkými zraněními, často s následky na celý život, do nemocnic. Tito vojáci byli poléváni benzínem a zapalováni „koktejly Molotova“.
  Tito „berkutovci“, z nichž dokonce jednoho ukřižovali na mříži u vrat, jsou smírnými oběťmi, které zabránily občanské válce. V Libyi za tento Amerikou řízený převrat zaplatilo 70 000 občanů životem.


  Uvolnění z úřadu hlavy UHKC (30.1.2014)

  Vážený pane prezidente, největší zodpovědnost za majdan a zločiny s ním spojené, nese hlava UHKC S. Ševčuk. Doposud vytváří tlaky k novému a novému rozvíjení puče proti vládě.
  K dnešnímu dni je už více než 600 příslušníků vnitřních vojsk a „Berkutu“ v nemocnicích hospitalizováno na následky těžkých popálenin a traumat. Osm příslušníků „Berkutu“ a vnitřních vojsk, kteří hájili s holýma rukama Vás, zákonnou vládu i národ, zemřelo.


  Výzva ukrajinským zednářům a členům různých „řádů“ (29.1.2014)

  Zvláště vy, kteří se pokládáte za patrioty, si uvědomte, že vaše členství buď přímo v zednářské organizaci anebo v různých „řádech“, je vám předkládáno jako pozitivum, které je k vašemu dobru i k dobru Ukrajiny. Toto tvrzení je však podvod. Realita je taková, že členství není ani k vašemu dobru ani k dobru Ukrajiny.
  Když ďábel Kristu na poušti nabízel vládu, Kristus mu řekl: „Odejdi satane! Je psáno: Jedinému Bohu se budeš klanět.“ Je třeba si uvědomit, že v nejvyšším stupni zednářství, to je ve 30.-33. stupni, jde o výslovné zasvěcení satanu. Samozřejmě, v nižších stupních a „řádech“ se tato informace zamlčuje či zesměšňuje. Mluví se o humanismu, o prosazování pozitivních idejí, ale ve skutečnosti jde o pravý opak.


  Trestní oznámení na prezidenty USA za zločiny proti lidskosti (25.1.2014)

  Byzantský katolický patriarchát podává žalobu na prezidenty USA za zločiny, kterých se dopustili vůči téměř dvaceti nezávislým státům. Nezákonným způsobem v nich iniciovali a dovršili státní puč prostřednictvím povstalců, které za tímto účelem vyškolili. Tyto zločiny jsou kromě vyškolování zrádců, spojeny i s budováním systému mezinárodní korupce, s terorismem, mučením a usmrcováním tisíců obětí, včetně nevinných dětí. Tyto zločiny byly naposledy spáchány v Libyi, v Egyptě, Sýrii. Nyní USA iniciuje pomocí těchto zločinných technologií občanskou válku na Ukrajině.


  Žaloba na vládu USA za programovanou autogenocidu lidstva (25.1.2014)

  Amerika vyhlásila za prioritu zahraniční politiky homosexualismus. Tato ideologie spojená s deviací zasahuje lidskou psychiku a narušuje ji.
  V následku gender-gay ideologie je každý stát nucen přijmout autogenocidní zákonodárství. Pod pozitivními a dvouznačnými pojmy tak musí zavádět systematickou demoralizaci spojenou s kradením dětí milujícím rodičům. Ukradené děti zažívají nejhlubší stresy a psychická traumata, především od homosexuálů a pedofilů.
  Jde tu o zločiny, daleko horší, než byly zločiny fašistické ideologie. Tato ideologie se postavila proti Bohu a Božím zákonům a prosazuje satanizaci jedince i společnosti. Ovocem je peklo na zemi a peklo po smrti.


  Kritika nového genderového zákona (15.1.2014)

  Ve schváleném zákonu о provedení voleb je stanovena norma pro genderové zastoupení ve volebních seznamech. Tato norma stanoví, že minimálně 30% kandidátů do parlamentu musí tvořit ženy.
  Podstatou gender ideologie je, že muž má právo o sobě prohlásit, že je ženou, a opačně. Ti, kteří v ukrajinském parlamentu prosadili nový gender zákon, ignorují podstatu gender ideologie. Co když se po volbách někteří z mužů rozhodnou, že jsou ženami? Anebo na druhé straně se ženy prohlásí za muže? Dojde k chaosu v procentuálním rozdělení! Tím samým dojde k porušení zákona, a každé porušení zákona je trestné. Jak to parlament míní řešit?


  Místo voleb do parlamentu výběr odborníků (11.1.2014)

  V politickém systému musí být dosazeni na zodpovědné funkce osvědčení odborníci. Ti se nebudou měnit, pokud budou plnit požadavky rozvoje ekonomiky a chránit morální a křesťanské hodnoty ukrajinského národa. Proč vydávat miliony dolarů kvůli volební frašce? Co je to za absurdní praxi, být v úřadu 4 až 5 let, získat zkušenost a odejít? Jaký to má efekt? V každé oblasti potřebuje vedoucí pracovník získat praxi, aby mohl být užitečný společnosti. Ale v politické oblasti je uzákoněna neustálá změna. Poslanci a členové vlády by měli být měněni jen v tom případě, že se postavili proti Konstituci i proti spravedlivým zákonům, anebo nebyli schopni zodpovědně zastávat svůj úřad.


  Zákaz praktik alternativní medicíny (11.1.2014)

  Vážená paní ministryně, žádáme Vás o vydání zákazu na praktikování podvodné alternativní medicíny. Na prvním místě jde o homeopatii.
  Homeopatie je v podstatě masovým podvodem v medicíně. Každý odborník, lékař, farmaceut si musí klepat na čelo, jak jsou lidé klamáni a okrádáni o peníze, a navíc, jak cynicky a nebezpečně je tím ohroženo jejich zdraví.


  Novoroční vize k ozdravení ukrajinské společnosti (11.1.2014)

  Prosíme, abyste si v tomto roce uvědomili, jaké jsou skutečné problémy a rovněž je také adekvátně řešili.
  Konkrétně navrhujeme, abyste: zrušili všechny zákony, které jsou proti Konstituci a prosazují gender-homosexualismus či různé formy juvenilní justice; zabezpečili, aby masmédia byla v rukou vlády, která bude prosazovat morální i duchovní proces obrody ukrajinského národa; vyhostili americké „dobročinné“ organizace, které mají špionážní a antiukrajinský program...


  Hradby Jericha – euromajdanu – 8. 1. 2014 padly!

  Byzantský katolický patriarchát i věřící Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve spolu se svými pastýři se 8. ledna 2014 zúčastnili modlitebního pochodu v Kyjevě.
  Tento den si při svaté liturgii v Kyjevsko-pečerské lávře připomněli i první výročí zasvěcení tří slovanských národů Přesvaté Bohorodičce.
  Podle biblického modelu o pádu hradeb Jericha pravověrní křesťané s vírou šestkrát tiše obešli centrum – teritorii chrámu sv. Michaela. Sedmý okruh šli od náměstí sv. Sofie ulicemi Kyjeva kolem euromajdanu a prostoru, který chrání policie (asi 8km) s vítěznou písní (viz Joz 6) za doprovodu hudebních nástrojů.
  Bůh svrhl démonské síly, které paralyzovaly Kyjev i Ukrajinu. Duchovní hradby Jericha – euromajdanu padly.


  Rozjímání nad J 5,24

  Když chtěl Ježíš zdůraznit velmi důležitou pravdu, před tím, než ji vyslovil, řekl: „Amen, amen, pravím vám“. Je to podobné, jako když soudce, který vynáší rozsudek ve jménu národa, hovoří v autoritě. Jakou důležitou pravdu nám chce Ježíš oznámit? Jde o pravdu týkající se věčného života, smrti a soudu. To jsou velmi vážné věci, které se každého z nás osobně, bytostně týkají, a kterým se nikdo z lidí nemůže vyhnout. Ta první pravda se týká současnosti a života věčného. Ježíš říká: „má věčný život“. Druhá pravda se týká budoucnosti: „nepřijde na soud“. Třetí pravda se týká minulosti: „již přešel ze smrti do života“.


  Slovo života – J 5,24

  „Amen, amen, pravím vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.“


  Svátek Zjevení Páně 2014: Výzva k pokání /pastýřský list/

  Evangelium svědčí: Když byl Ježíš pokřtěn v Jordánu, hle, otevřela se nebesa a z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn“. Podstatou svátku „Bohojavlenia“ je zjevení, že Ježíš je pravý Bůh a slíbený Spasitel. Přijetí tohoto zjevení je z naší strany podmíněno pravdivým pokáním.
  Svatý Petr v den seslání Ducha svatého volá: „Čiňte pokání, nechte se pokřtít a dostanete téhož Ducha, jako i my.“ (Sk 2) Když činíme pokání, Duch Boží nám zjevuje Krista a otvírá naše duchovní oči, abychom Ho přijali.


  105. jubileum S. Bandery, očista kádrů Svobody (5.1.2014)

  Haličané ve Lvově, v Ternopolu a v Kyjevě oslavili 105. výročí narozenin Stepana Bandery. On bojoval za nezávislou Ukrajinu. V jeho době bylo prakticky nemožné, aby se Ukrajina mohla stát samostatnou republikou. Fašistické Německo padlo a později se rozpadl i Sovětský svaz. Bůh učinil zázrak a Ukrajina se před 20 lety stala samostatným státem. Je tragedií, že dnes Haličina, zombovaná Huzarovci a americkými agenty, bojuje na euromajdanu za vlastní sebevraždu. Přijetím eurointegrace by Ukrajina ztratila svou nezávislost a stala by se kolonií EU a USA. Byla by to sebevražda všech morálních hodnot a křesťanství. Šlo by o totální krach ekonomiky. V EU je prioritou politiky prosazování homosexualismu, spojeného s kradením dětí.


  Slovo života – J 4,23

  „Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy praví modlitebníci se budou k Otci modlit v Duchu a v pravdě. Neboť takové Otec hledá, aby se k Němu modlili.“


  Rozjímání nad J 4,23

  Ježíš ukazuje na ty, kteří opravdu uctívají Boha v Duchu a v pravdě. Co to znamená oslavovat, uctívat Boha v Duchu? Znamená to, že křesťan musí nejprve přijmout Ducha svatého. „Kdo nemá Ducha Kristova, ten není Jeho“. (Ř 8,9) Jen v Duchu svatém můžeme vyznat, že Ježíš je Pán. (1Kor 12). Proto pokud jsme přijali Ježíše Krista a stali se Božími dětmi, musíme s vírou přijmout i Ducha svatého, podobně, jako Ho přijali apoštolé. Ježíš říká: „Až na vás sestoupí Duch svatý, budete mými svědky.“ (Sk 1,8) Tím, že svědčíme o Ježíšovi, lidé mohou přijmout skrze sílu Ducha spasitelnou víru a být zachráněni.


  Slovo života – J 3,16

  „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život.“


  Rozjímání nad J 3,16

  Bůh tak miloval tebe, že za tebe dal svého Jednorozeného Syna, který za tebe a za tvé hříchy podstoupil nejtěžší utrpení i smrt na potupném kříži. Mohl Bůh podat větší důkaz lásky k tobě? Jak Ho za to miluješ ty? Jak ty za to Nebeského Otce miluješ a jak ty miluješ Ježíše Krista, který za tebe zemřel a obětoval svůj život? Proč ho obětoval? Abys ty nezahynul ve věčném utrpení, do kterého tě táhne hřích, lživý systém světa i síly temnoty. Místo zahynutí ti Bůh zadarmo dává, pro zásluhy Ježíšovy, život věčný.


  Odvolání mons. Franca z úřadu (1.1.2014)

  Pedofilní prelát Antonio Franko se dopustil konkrétních zločinů na neplnoletých. Unikl spravedlivému trestu a byl pouze jako nuncius přeřazen z Ukrajiny do Jeruzaléma, kde je nunciem dodnes. Jestliže Vatikán pedofilní preláty netrestá, žádáme, aby Státní sekretariát Vatikánu dotyčného odvolal z funkce aspoň proto, že překročil 75 let věku života.


  Odchod na emerituru /dopis patriarchu Kirillovi/ (1.1.2013)

  Vážený patriarcho, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát už s několikrát opakovanou žádostí, abyste odstoupil ze svého úřadu, a to z důvodu synkretistického gesta v Astaně za které na Vás dopadla Boží anathema dle Gal 1,8-9.
  Vaše propagace buddhismu i nekritická, takzvaná úcta k islámu jsou k velké škodě pravoslavné církve v Rusku. Připomínáme, že jste nikdy jasně nevystoupil proti ideologii homosexualismu a systému juvenilní justice, která krade děti a morálně i psychicky je devastuje.
  Připomínáme Vám před Bohem, že okupujete církevní úřad nezákonně a svoláváte na pravoslavnou církev Boží prokletí.


  Odvolání amerického velvyslance (1.1.2013)

  Euromajdan odmaskoval, že za organizovaným pučem proti zákonné vládě a národu stojí americké velvyslanectví. USA už několik let připravovaly převzetí politické moci nad Ukrajinou. USA tuto novodobou válku proti demokratickým národům realizovaly už ve 20 státech. K jejímu vedení využívají novodobé revoluční technologie. K okupaci státu mají posloužit zrádci vlastního národa získaní prostřednictvím korupce.
  Prosíme Vás, abyste po příkladu prezidenta Běloruska odvolal amerického velvyslance a v zápětí zrušil americké velvyslanectví na Ukrajině, protože se dopouští diverzní činnosti.


  Církevní leader Filaret je zrádcem Krista, církve i národa (29.12.2013)

  „Patriarcha“ Filaret vyzval obyvatele Ukrajiny k vstupu do EU a učinil gesto návštěvy Bruselu. Vstup do EU je podmíněn přijetím homosexuálních zákonů, které ničí všechny morální hodnoty i podstatu křesťanství.
  Vstup do EU by byl sebevraždou ekonomiky, státní nezávislosti, morálních hodnot i křesťanství. Tato pravda byla systematicky bojkotována, jak církevníky, tak masmédii. Šlo o masovou manipulaci národa.
  Současná EU s gay-antihodnotami není křesťanskou Evropou, ale je jejím hrobem. Filaret a Huzar jsou profesionální hrobaři církve i Ukrajiny!


  Do Svatého večera (6. 1. 2014) ať řecko-katolíci opustí majdan! /dopis S. Ševčukovi, hlavě UHKC/

  Je veřejně známo, že jste zmobilizoval řecko-katolíky Haličiny. Ve Lvově jste otevřel svou výzvou majdan. V Kyjevě poskytujete ubytování pro 600 mužů, přestože jde o iniciativu, která může zapříčinit krvavou občanskou válku.
  Čiňte pokání! Konkrétně v neděli 5. 1. 2014 pastýřským listem, určeným všem řeckokatolickým farnostem, vyzvěte věřící UHKC, aby do Svatého večera všichni opustili majdan.


  Novoroční výzva patriarchu Filaretovi (1.1.2014)

  Obracíme se na Vás s výzvou, abyste odstoupil z úřadu, který už okupujete nezákonně. Svou výzvou k eurointegraci veřejně prosazujete ideologii homosexualismu, který vede k morálnímu i fyzickému sebezničení křesťanství i národa.


  Slovo patriarchy Eliáše k ukrajinským Vánocům (leden 2014)

  Ježíš i dnes duchovně přichází ke každému z vás a prosí: „Hle, stojím u tvých dveří a klepu. Kdo zaslechne můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním a on se mnou. Vladimíre, Andreji, Olgo... dej mi svou minulost, dej mi svůj hřích. Proto jsem přišel.“ Na znamení, že nyní otvíráš dveře svého srdce a přijímáš Ježíše Krista, jako svého Spasitele, udělej znamení svatého kříže. Nyní, skrze tvou víru Ježíš přišel. Znamením kříže jsi zároveň obnovil svůj křest. Andělé pastýřům oznámili: „Dnes se vám narodil Spasitel, to je Kristus Pán.“ Tato radostná zvěst platí i tobě. Dnes a tobě se narodil Spasitel!
  VIDEO>>>




  Listy z UA - 2013


  Listy z UA 13/2013

  Katoličtí leadeři UHKC jsou agenti euro-sodomy (28.12.2013)

  Američani Huzar a Gudziak a jejich spolupracovník, hlava UHKC S. Ševčuk mají zodpovědnost za organizování státního puče. Dle spravedlnosti musí být souzeni a spravedlivě potrestáni. Dodnes udržují oklamané katolíky Haličiny ve falešné euforii. Pokrytecky zamlčují cíl euromajdanu, kterým jsou tyto eurostandardy: 1) gender-homosexualismus spojený s kradením dětí, 2) likvidace křesťanství a všech morálních hodnot, 3) totální krach ekonomiky, 4) ztráta nezávislosti Ukrajiny.


  „Charta křesťanského státu“ versus NWO (22.12.2013)

  Současná demokracie se neosvědčila. Stala se prostředkem k nastolování nejkrutější totality. Nejaktuálnější potřebou doby je stanovit ideologii křesťanského státního systému. Podáváme návrh „Charty křesťanského státu“ (CHKS). Věříme, že Rusko i bratrské národy Ukrajina a Bělorusko přijmou tuto Chartu ke své záchraně a k následnému rozvoji.
  VIDEO>>>


  Slovo života – J 2,24-25

  „Ale Ježíš se jim nesvěřoval, protože on znal všechny. A nepotřeboval, aby někdo vydával o člověku svědectví, neboť on věděl, co je v člověku.“


  Návrh zrušení Evropského soudního dvoru (15.12.2013)

  Evropský soudní dvůr (ESD) stanovuje, že nadřazenost evropského práva je absolutní.
  Evropská legislativa pracuje na principu precedentního práva. Dne 12. prosince vydal Evropský soudní dvůr v Lucemburku (ESD) rozsudek C-267/12. Zrovnoprávnil nejen homosexuální registrovaná partnerství s tzv. homosexuálními „manželstvími“, ale dokonce prohlásil, že tyto dva pseudosvazky jsou rovny přirozenému manželství muže a ženy.
  Evropský soudní dvůr EU se dopustil největšího zločinu proti lidskosti a proti nejzákladnějším právům každého občana i každého jednotlivého národa.


  Oznámení o „vstřícnosti“ Jura 5 (13.12.2013)

  Dne 9. 12. 2013 jsme zaslali dopis na arcibiskupství UHKC s prosbou o spoluužívání chrámu sv. Petra a Pavla. Jeho kopii jsme zaslali vám, na státní úřady ve Lvově. Nyní vám sdělujeme odpověď vedení UHKC z Jura 5. Konečnou odpovědí na dopis ze dne 9. 12. 2013 bylo: „Směšné“ 12. 12. 2013 +Igor (Vozňak) My jsme se oddělili od herezí kard. Huzara, abychom zůstali věrni víře našich dědů a pradědů. Proto v podstatě zůstáváme v katakombách. Tato naše věrnosti, za kterou jsme pronásledováni, je vedení UHKC směšná? Obáváme se, že za jednotu s herezemi a odsuzování a zesměšňování pravověrného učení u Božího soudu nikomu, ani Igoru Vozňakovi, do smíchu nebude.


  Odvolejte zločince z úřadu /Dopis státnímu sekretariátu Vatikánu/ (11.12.2013)

  Opětovně se na vás obracíme s žádostí o odvolání z úřadu biskupů Ukrajinské řeckokatolické církve Mons. Ševčuka, Mons. Gudzjaka a kardinála Huzara. Žádáme, abyste zveřejnili jejich exkomunikaci. V posledních týdnech se tito tři „biskupové“ aktivně podílejí na organizování euro-majdanu, jehož hlavním cílem je státní převrat na Ukrajině.
  Tito tři hierarchové nesou spoluzodpovědnost za zraněné na straně manifestujících i policie. Jejich činnost nemá nic společného s křesťanskou vírou a evangeliem Ježíše Krista.


  Vánoční pastýřský list

  Tajemství Kristova zrození v naší duši i našeho duchovního znovuzrození, je vyjádřeno v pozdravu: „Christos raždajeťsja!“ On se opravdu znovu a znovu rodí v lidských duších. Kristus přichází skrze naše pokání a živou víru. Andělé nad Betlémem svědčili pastýřům: „Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán!“ A toto slovo platí i pro tebe.


  Slovo života – J 1,11-12

  „Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“


  Rozjímání nad J 1,11-12 a J 2,24-25

  Ježíš je Pravý Bůh. Narodil se v chudém Betlémě. Vlastní Ho nepřijali. Nepřijali Ho kněží, tehdejší teologové. Ježíše přijali prostí lidé, apoštolé. Ti, kteří Ho přijali a věří v Jeho jméno, se stali Božími dětmi. To je důležitá pravda. Aby se někdo stal Božím dítětem, musí přijat Ježíše a musí věřit v Jeho jméno.


  Euro-majdan – zrada Boha i národa (14.12.2013)

  Na Ukrajině se v těchto dnech rozhoduje, zda globalizační holocaust planety bude zastaven. Agenti Ameriky prosazují likvidaci křesťanství skrze amorální homosexualismus spojený s kradením a tyranií dětí. Na Ukrajině jsou to především církevní leadeři, kteří zradili Boha, církev i národ. V jejich čele stojí dva Američané – kardinál Huzar a Boris Gudziak. S nimi tvoří ideologickou jednotu zrady hlava uniatské církve Ševčuk. Tito leadeři iniciovali euro-majdan, aby prosadili autogenocidu Ukrajiny. Jsou to profesionální lháři, kteří vyzývají k nenásilí, ale ve skutečnosti skrytě prosazují krvavý převrat. Zmanipulovali kněze, dokonce i řeholnice. Ti, kteří přijeli na euro-majdan do Kyjeva, dávají najevo, že prosazují euro-sodomu.


  Euro-majdan a psychologické zabíjení (12.12.2013)

  Představitel Ukrajinské katolické univerzity (UKU) „biskup“ Gudzjak dne 9. 12. 2013 použil proti odpůrcům Majdanu psychologickou zbraň. Pomocí profesionální lži ze zraněných vojáků speciálních jednotek dělá nejkrutější zločince a vrahy, kterých se musí stranit a zřeknout i jejich nejbližší. Přestože byli zraněni při ochraně prezidentské vládní budovy a dodnes leží v nemocnici, zastrašuje, tyranizuje a rozbíjí jejich rodiny.
  Voják speciálních jednotek, který se stal obětí útoku v Kyjevě, po úderu do hlavy na 50 % oslepl. Jeho matka objížděla celou rodinu, protože příbuzní se stali obětí Gudzjakovy metody, která jejího syna morálně zabila. Gudzjak svou metodou dokázal během několika minut zničit rodinné zázemí. Gudzjak uplatňuje všeobecné principy ideologie homosexualismu. Ta oběti trestá a zločince privileguje.


  Dopis ministru vnitra Ukrajiny, V. Zacharčenkovi (7.12.2013)

  Upozorňujeme vás na příjezd seminaristů Ukrajinské řeckokatolické církve (UHKC) do Kyjeva na Majdan. Po zkušenosti se seminaristy UHKC, kterou jsme měli v Čortkově, v Probižné také ve Lvově, můžete očekávat úskočné provokace všeho druhu.
  V obci Probižná 17. 11. 2012 kněží UHKC v maskách přepadli monastýr naší pravověrné církve. Po žebříku vylezli na druhé poschodí, sekerami a železnými tyčemi rozbili okna a dveře a řeholní sestry naší pravověrné církve násilně za ruce a nohy vynesli z jejich vlastního řeholního domu. Sestrám ukradli veškerý jejich majetek včetně osobních věcí a dokumentů, a do dnešního dne jim nic nevrátili.
  Zdůrazňujeme: přítomnost seminaristů UHKC na Majdanu je pro jejich úskočnost a profesionální lhaní nebezpečnejší než přítomnost extrémistických skupin.


  12. 12. 2013 v EU vyhlášena homodiktatura (17.12.2013)

  Oznamujeme vám šok a zločin, který se stal včera, dne 12. 12. 2013. Evropský soudní dvůr rozhodl, že homosexuální páry musí mít tatáž práva jako normální manželský svazek muže a ženy. Tato norma je nyní už závazná pro všechny státy EU, bez ohledu na to či uzákonili homosexuální páry či ne.
  Je do nebe volající tragedií, že církevní leadeři UHKC veřejně, násilím, pomocí demagogie a lži vnucují na Ukrajině euro-sodomii. Zde by bylo třeba volat „Hanba, hanba! Hanba církevním zrádcům! Hanba hlavě UHKC Ševčukovi, hanba ex-hlavě Huzarovi, hanba představiteli UKU Gudzjakovi!“ Pokrytecky, ale přes mrtvoly, prosazují homosexualismus! Písmo svaté hrozí za sodomii trestem časného i věčného ohně.


  Výzva leaderům UHKC, kněžím, seminaristům i věřícím na euro-Majdanu (13.12.2013)

  Dne 12. 12. 2013 Evropský soudní dvůr rozhodl, že homosexuální páry deviantů musí mít stejná práva jako normální rodina, kterou od počátku lidské existence tvořili jedině muž, žena a jejich děti. Nová protipřirozená a proti Božím zákonům postavená euro-norma dává zvrhlý životní styl na stejnou rovinu s institucí přirozeného manželství. Od tohoto dne se uzákonění antirodiny stalo závazným pro celou, ještě nedávno křesťanskou Evropu, bez ohledu na to, zda jednotlivé státy už pod tlakem uzákonily anebo neuzákonily protipřirozené sňatky dvou zvrácených mužů či žen.


  Výzva poslancům Evropského parlamentu (13.12.2013)

  Tzv. pokojné manifestace se na Ukrajině velice rychle odmaskovaly jako pokus o státní převrat, sesazení zákonné vlády a prezidenta. Státní převrat nikdy nepatřil mezi lidská práva a není součástí mezinárodního práva. Ještě se nenašel takový blázen, který by se pokusil ho tam zařadit. Pokud státní převrat organizuje, financuje, podporuje a řídí jakýkoli stát nebo nadnárodní organizace s cílem sesadit vládu a prezidenta v jiném státu, jde o těžký politický zločin.
  Vyzýváme vás, komisaře a poslance EU: přestaňte vyvíjet politický nátlak na Ukrajinu! Přestaňte se vměšovat do jejích vnitřních záležitostí!


  Výzva křesťanům Ukrajiny k revoluci (12.12.2013)

  Opoziční strany Baťkivština, UDAR a Svoboda za aktivní podpory a spolupráce vedení Ukrajinské řeckokatolické církve zneužily tzv. pokojné manifestace k násilnému státnímu převratu. Vyvolaly je, když prezident nepodepsal Smlouvu o asociaci s EU.
  Prezident by podepsáním Smlouvy o asociaci s EU spáchal vlastizradu. Politika EU je zjevnou vzpourou proti Bohu a Jeho svatému Zákonu.
  Představitelé křesťanských církví o euro-sodomské katastrofě, která by následovala, vědí, a přesto vyzvali národ, aby vyžadoval podepsání autogenocidní asociace.
  Drazí křesťané, je na vás, abyste tyto zrádce Krista i národa svrhli a vybrali si pravověrné pastýře, kteří budou hlásat a chránit Boží zákony proti euro-sodomě, proti kradení dětí a proti autogenocidě Ukrajiny. Toto je pravá revoluce.


  Žaloba na vedení USA a EU (10.12.2013)

  Dnes EU a USA pokrytecky a demagogicky skrývají fakt, že ve skutečnosti na Ukrajině podporovaly krvavý státní převrat. Neustále tvrdí, že šlo o mírné manifestace, avšak kriminální zločiny byly dokázány fakty a svědčí o protichůdném. Politici chtěli prostřednictvím manifestací svrhnout vládu za jakoukoliv cenu. USA na svém velvyslanectví v Kyjevě i prostřednictvím mimovládních organizací vyškolovaly mladé revolucionáře a spolu s vedením EU podporovaly státní převrat.


  12 bodů reformy (9.12.2013)

  Aby se nezopakoval státní puč (euro-majdany), je nutné udělat konkrétní kroky k ozdravení společnosti:
  Spravedlivě, dle zákonů, potrestat iniciátory puče. Beztrestnost zločinů způsobuje, že kvadraticky rostou.
  Odvolat vedoucí pracovníky masmédií z funkcí za spoluúčast na státním převratu a jeho propagaci.
  Zakázat zednářskou skupinu „1. prosince“ založenou kardinálem Huzarem.
  Vyhostit pracovníky velvyslanectví EU a USA, kteří spolupracovali na státním puči.
  Zrušit všechny nové zákony a úpravy v zákonech, které prosazují gender-gay politiku a juvenilní justici.
  Zrušit Jednotný demografický registr i biometrické pasy.
  Vykořenit korupci prostřednictvím spravedlivých zákonů a sankcí.


  Výzva Kličkovi, Jaceňukovi a Ťahnybokovi (7.12.2013)

  Vážení organizátoři politického puče!
  Klademe vám základní otázku:
  Sloužíte lidu Ukrajiny, anebo zahraničním globalistům?
  Sloužíte Bohu, anebo ďáblu?
  Připravujete ráj pro Ukrajinu, anebo euro-peklo?
  Členy parlamentu, kteří nejsou s Vámi v jednotě, jste přímo v parlamentu veřejně otituloval nejhanlivějšími jmény a vyzýval je ke skládání účtů za svou činnost. Vaši činnost, která vede k duchovní i fyzické autogenocidě a je do nebe volajícím zločinem, však zdaleka nelze srovnat s nedostatky Vašich protivníků.


  Přitažení hlavy UHKC k zodpovědnosti /dopis generálnímu prokurátorovi a ministru vnitra Ukrajiny/ (7.12.2013)

  Obrací se na vás biskupové Synodu Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve UP HKC a žádají vás, abyste co nejdříve, kvůli bezpečnosti státu a zamezení státního převratu, předvolali Mons. S. Ševčuka, hlavu UHKC, a přitáhli ho k zodpovědnosti za organizování politického převratu.
  Na výzvy Ševčuka přijíždějí do Kyjeva masy lidí. Proto je jeho povinností nyní naopak vyzvat všechny členy UHKC k opuštění majdanu. Pokud vás, jako státní orgán, Ševčuk nebude chtít uposlechnout, pak zrušte registraci UHKC.


  Monsignore Ševčuku, odstupte z úřadu! (6.12.2013)

  Synod Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve (UP HKC) Vás vyzývá: odstupte z úřadu hlavy UHKC.
  Odůvodnění: Systematicky a veřejně nabádáte věřící, aby usilovali o vstup do euro-sodomy.
  Inicioval a žehnal jste euro-majdany, ač dobře víte, že jde o technologii svržení vlády.
  Reprezentujete Huzarovy hereze, které popírají podstatu křesťanství.
  Nesete zodpovědnost za zločiny Ukrajinské katolické univerzity (UKU) a jejích leaderů Gudziaka, Dymyda a Marynoviče, který je zároveň členem zednářské skupiny „1. prosince“. Gudziak a Dymyd jsou rovněž zednáři.
  Nehrajte zbožné divadlo a cynicky a úlisně neobelhávejte věřící. Zradil jste Krista, církev i ukrajinský národ. Nenesete ovoce pravdivého pokání a života, ale hřešíte proti Duchu svatému a vnášíte smrt.


  Zákaz činnosti iniciativní skupiny „1.prosince“ (6.12.2013)

  Iniciativní skupinu „1. prosince“ založil v roce 2010 kard. Lubomír Huzar jako hlava UHKC. Tato skupina vyvíjí protistátní činnost s cílem svržení zákonné vlády (viz čl.109 TZ Ukrajiny).
  Žádáme, aby diverzní činnost kard. Huzara byla prověřena, aby byl dle spravedlivých zákonů potrestán a tato protistátní skupina „1. prosince“ byla zrušena a jakákoliv její činnost zakázána.


  Žaloba na hierarchii UHKC (11.12.2013)

  Tímto žádáme o odsouzení zločinu organizování státního převratu na Ukrajině ze strany hlavy Ukrajinské řeckokatolické církve (UGHC) Mons. Svatoslava Ševčuka, kardinála Lubomíra Huzara a Mons. Borise Gudziaka. Tito tři hierarchové Ukrajinské řeckokatolické církve nejenže podporovali opoziční politické strany na tzv. euromajdanu na Ukrajině, ale přímo organizovali státní převrat.
  Žádáme exemplární odsouzení těchto tří hierarchů UHKC za jejich násilnou politickou rozvratnou činnost.


  Výzva leaderu UHKC (7.12.2013)

  Vážený Monsignore, dne 6. 12. 2013 Vás Synod biskupů Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UP HKC) vyzval, abyste odstoupil z úřadu, který zastáváte nezákonně. Připomněl Vám 5 důvodů k abdikaci: 1) systematicky a veřejně nabádáte věřící, aby usilovali o vstup do euro-sodomy; 2) inicioval a žehnal jste tzv. euromajdany, ač dobře víte, že jde o technologii svržení vlády; 3) reprezentujete Huzarovy hereze, které popírají podstatu křesťanství; 4) vaše biskupské svěcení je neplatné; 5) nesete zodpovědnost za zločiny Ukrajinské katolické univerzity (UKU) a jejích leaderů při iniciování euromajdanu.


  Technologie státních převratů (6.12.2013)

  Scénář státního převratu prostřednictvím profesionálních revolucionářů byl aplikován už v mnoha zemích světa, například v Iráku, Alžíru, Jemenu, Tunisu, Egyptě, Sýrii, Libyi, Gruzii.... Jeho podstatu lze vyjádřit následujícími pěti body: 1) záminka; 2) zažehnutí – střet s policií; 3) masové vyjití do ulic; 4) sakrální oběť; 5) falsifikace voleb a převzetí vlády.
  Podle této technologie došlo k převratu už ve 20 zemích světa.


  Slovo života - Ř 8,38-39

  „Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“


  Zodpovědnost dopadá na Vás! /dopis A. Merkelové/ (2.12.2013)

  Vy jste zodpovědná za zavedení totalitní vlády do 28 zemí EU prostřednictvím Lisabonské smlouvy.
  Dnes se však dopouštíte mnohem většího zločinu, protože podporujete státní převrat a vyvolání občanské války na Ukrajině.
  Z posledních událostí vyplývá, že ne Ukrajina, ale EU má eminentní zájem na podepsání Asociace.
  Vy jste před Bohem zodpovědná za násilnosti na Ukrajině. Přestaňte vyvíjet politický nátlak na Ukrajinu a ukončete psychologickou manipulaci v masmédiích. Odstupte z úřadu. Pokud na Ukrajině vypukne občanská válka, ponesete přímou zodpovědnost za krev nevinných lidí.


  Prezidentům a vládám členských států EU (2.12.2013)

  Jménem všech upřímných křesťanů žijících na Ukrajině vám oznamujeme, že USA a EU organizují na Ukrajině nezákonný státní převrat. Čtyři pětiny obyvatel Ukrajiny si to nepřejí! Jedna pětina je zmanipulována lživými masmédii.
  Svědčíme, že šlo o chuligánství a pouliční banditismus zfanatizovaných studentů, kteří protizákonně napadli policii.
  Prosíme vás, abyste se zasadili o to, aby se USA a EU nevměšovaly do vnitřních záležitostí Ukrajiny.


  Vezměte masmédia do svých rukou (2.12.2013)

  Tímto vyjadřujeme jménem většiny obyvatel Ukrajiny podporu zákonně zvolené vládě a jejímu rozhodnutí nevstoupit pod diktaturu EU. Terorismus a pravá tvář USA a EU se v tyto dny odmaskovaly!
  Všichni vidíme, že klíčovou roli v teroristickém státním převratu hrají zrádná masmédia, která jsou v rukou zahraničních sil. Masmédia se dopouštějí zločinných lží, vysvětlují situaci protichůdně pravdě a systematicky navádějí obyvatele ke svržení vlády a k násilí.


  Podpora prezidenta a zákonné vlády /dopis oblastním radám Ukrajiny/ (2.12.2013)

  Jménem všech upřímných křesťanů vás prosíme, abyste podpořili zákonně zvoleného prezidenta a vládu.
  Masmédia se dopouštějí zločinných lží a vybízejí obyvatelstvo k teroristickému svržení vlády. Za to musí být potrestána. Revoluci organizují USA a EU, a zneužívají k tomu podplacené studenty.
  Podpořte odmítnutí prezidenta vstoupit v EU. To je spravedlivé!


  Buďte odvážný! /dopis prezidentovi Ukrajiny/ (2.12.2013)

  Nebojte se, Bůh stojí za Vámi! Bůh chce, abyste byl prezidentem i dále, abyste učinil pořádek ve svém státě a zastal se Božích zákonů.
  Bůh nechce, aby Ukrajina vstoupila pod diktaturu EU. Nebojte se ani USA, ani EU, ani lživých masmédií. Nebojte se představitelů církví, především představitelů UHKC, kteří už odpadli od víry. Jsou lháři a zrádci Krista!
  Bůh vám dá vítězství. Buďte odvážný.


  Obamo, krvavý organizátore genocidy lidstva, odstup! (1.12.2013)

  Vaše velvyslanectví se aktivně podílí na financování a organizaci revoluce na Ukrajině. Vaše vláda platí lidi, kteří organizovali krvavé převraty v různých zemích světa. Dnes je financujete proto, aby učinili převrat na Ukrajině.
  Na Ukrajině se chcete dopustit stejného zločinu, jakého jste se dopustil v Libyi, jaký jste zorganizovali v Sýrii, a jakého se dopustili vaši předchůdci v bývalé Jugoslávii. Vždy šlo o vyvolání krvavých válek s cílem převzít politickou kontrolu nad státy.


  Stížnost na krvavý zločin hierarchie UHKC (1.12.2013)

  Na Ukrajině dochází k státnímu převratu a hrozí nebezpečí vypuknutí krvavé občanské války. Toto vše organizují západní organizace financované z USA a podporované EU.
  Bohužel, na organizování tohoto krvavého puče se aktivně podílejí představitelé UHKC: kard. Huzar, Mons. Ševčuk a Mons. Gudziak. Dva z nich, Huzar a Gudzjak, jsou občané a špióni USA. Mons. Gudzjak prostřednictvím sociálních sítí organizuje na internetu studenty, a to nejen z Ukrajinské katolické univerzity (UKU), ale z celé Ukrajiny, a aktivně je zapojuje do státního převratu.


  Spravedlivé a nespravedlivé sankce (1.12.2013)

  Vládní website USA zveřejnil petici s požadavkem udělit sankce prezidentu Ukrajiny Viktoru Janukovičovi a členům Kabinetu ministrů za rozhodnutí pozastavit ukrajinskou eurointegraci.
  Tyto sankce jsou nespravedlivé, hrubě diskriminační a jsou nezákonným vměšováním se do vnitřní politiky a suverenity nezávislého státu. Je však třeba udělit spravedlivé sankce USA za jejich podvratnou činnost na Ukrajině.


  Sankce masmédiím dle eurostandardů (1.12.2013)

  Ve Španělsku byl odvysílán jednominutový šot, na téma ochrany rodiny před homosexualismem. Televiznímu kanálu byla udělena sankce 100 000 euro.
  Německý televizní kanál odvysílal pořad týkající se tyranizování dětí systémem sociálních služeb – Jugendamt. Za to byl sankcionován pokutou 2 miliony euro.
  V těchto vysíláních byla řečena pravda a za pravdu byla masmédia tvrdě sankcionována. To je zločin.
  Navrhujeme aby ve výši těchto euro-sankcí byla pokutována masmédia na Ukrajině za to, že se dopouštějí psychologické manipulace postavené na lži.


  UKU organizuje státní převrat /dopis gubernátorovi Lvovské oblasti/ (27.11.2013)

  Vážený pane gubernátore! Žádáme Vás, abyste nechal státní bezpečností a prokuraturou prověřit diverzní činnost Ukrajinské katolické univerzity ve Lvově (UKU), především jejího bývalého rektora B. Gudzjaka, občana USA, který v sociálních sítích používá americké technologie k vyvolání kontrarevoluce. Činnost UKU i Gudzjaka je v rozporu s bezpečností státu a je proti Konstituci.


  Dopis prezidentu a vládě Ukrajiny (2.12.2013)

  Vážený pane prezidente, vážení vládní představitelé Ukrajiny, protože nastala mimořádná situace a určité síly, které zneužívají opozici, usilují o státní převrat a destabilizaci, vyzýváme vás, abyste jednali moudře, ale zároveň i radikálně ve prospěch ukrajinského národa a zachovali jeho státní nezávislost a morální hodnoty, které ideologie USA a EU hrubě narušuje. Konkrétně je třeba učinit základní krok: vyhostit pracovníky ambasád USA a EU ze země z důvodu organizování státního převratu.


  Výzva náboženským představitelům UHKC (25.11.2013)

  Naše UP HKC jasně a nekompromisně vystupovala proti homosexualismu, počínajíc první veřejnou manifestací v Ivano-Frankivsku v březnu 2010. Od té doby to byly desítky našich manifestací proti gender-gay ideologii i proti kradení dětí juvenilní justicí napojenou na sociální služby. Reagovali jsme na antizákony a amoralismus, které jsou nám vnucovány Západem a upozorňovali parlament a veřejnost na jejich nebezpečí.
  Přesto kard. Huzar i Mons. Ševčuk, i za cenu sebevraždy křesťanství na Ukrajině, veřejně vybízeli věřící UHKC i celý národ ke vstupu do novodobé euro-sodomy!
  Vážení církevní představitelé UHKC, klademe vám existenční otázku: Jde vám o to být pastýři a vést lid k věčné spáse a chránit před vlky, anebo povedete stádo do záhuby? Tuto otázku vám neklademe pouze my, ale z ní budete skládat účty před Bohem.


  Výzva pracovníkům masmédií (23.11.2013)

  Dne 21. 11. 2013 se v Kyjevě uskutečnil masový průvod, jehož se zúčastnilo 5 tisíc pravoslavných věřících s kříži a ikonami. Protestovali proti asociaci s EU. Bohužel, v masmédiích žádná zmínka ani objektivní záběr z této celodenní manifestace nebyl uveřejněn. Ale nonstop, 24 hodin, masmedia vymývají mozky neinformované mládeži a manipulují prostým lidem lživými frázemi o euroráji, o eurostandardech, které jsou ve skutečnosti eurozvrácenostmi. Horlí pro neopakovatelnou šanci Ukrajiny vstoupit do této stoky a tento nesmysl nazývají civilizovaným výběrem a zbavením se strašidelné Moskvy.


  Podpora prezidenta a premiéra (22.11.2013)

  Vážený pane prezidente, vážený pane premiére, tyto dny a hodiny jste vystaveni mimořádně velkému psychologickému tlaku. Je vytvářen západními agenty. Prostřednictvím sociální sítě, s využitím amerických technologií, organizují státní puč.
  Vy jste se postavili proti tomuto systému, abyste ukrajinskému národu zachovali samostatnost a zachránili ho před ekonomickým kolapsem, který už v některých zemích EU progresuje. V Řecku je 80 % nezaměstnaných, v Bulharsku 60 %, nezaměstnanost roste ve Španělsku, v Portugalsku, Itálii...
  V EU není prioritou ekonomika, ale ideologie homosexualismu, která ničí všechny národní, morální i křesťanské hodnoty.


  Výzva poslancům Parlamentu Ukrajiny (22.11.2013)

  Žijeme v historickém čase, kdy vyšla najevo skrytá kontrarevoluce připravovaná americkými agenty. Propagují globalizaci, tedy autogenocidu národů.
  Američtí bankéři a ilumináti prosazují i prostřednictvím struktury EU redukci, neboli autogenocidu jednotlivých národů. Používají k tomu homosexualismus a masové kradení dětí, které jsou v systému tzv. adopčního průmyslu zneužívány osobami LGBT, pedofily či končí jako „materiál“ na orgány. Nikdo, kdo má rozum a svědomí, nemůže podporovat tyto zločiny proti lidskosti!


  Výzva k duchovní mobilizaci (22.11.2013)

  Prožíváme historické hodiny, ve kterých se rozhoduje o budoucnosti ukrajinského národa. Ukrajina byla postupně manipulována k několikanásobné sebevraždě, která je spojena s tzv. Asociací s EU. Jde o sebevraždu národní samostatnosti, sebevraždu ekonomiky, sebevraždu rodiny a morálních hodnot, sebevraždu křesťanství.


  Výzva studentům Lvova (22.11.2013)

  Kardinál Huzar je zakladatelem zednářské skupiny „1. prosince“. 21. 11. 2013 přijel do Lvova na Univerzitu Ivana Franka, aby vás vyzval k euro-mobilizaci. Ve skutečnosti jde o prosazení systému k likvidaci morálních, národních a křesťanských hodnot.
  My vyzýváme všechny upřímné studenty Lvova: učiňte duchovní mobilizaci. Ať nyní každý z vás dá Bohu slib, že bude jednu hodinu denně stát v pravdě před Bohem. Každý z vás ať tuto hodinu volá za záchranu ukrajinského národa. Vytrvejte až do konce tohoto jubilejního roku křtu Ukrajiny.


  Dluhové otroctví EU (21.11.2013)

  Tímto varujeme před makrofinančním úvěrem, který je Ukrajině vnucován skrze návrh zákona z balíčku eurointegračních zákonů. Všeobecně smlouvy takového typu nikdy neobsahovaly požadavek, aby se stát zřekl své imunity. Paradoxem také je, že v uvedené smlouvě se neuvádí tak důležitá věc, jako je procentuální úrok, protože prý bude stanoven až později. Ve skutečnosti je tento úvěr prodejem Ukrajiny na 15 let – a to jen za 610 milionů euro.


  Vstup do EU = totální ztráta rozumu (21.11.2013)

  Jaké nesmyslné podmínky v oblasti sociální, morální a jurisdikční uvádějí v ekonomické smlouvě? Vyžadují, aby se Ukrajina zřekla své státní suverenity, změnila všechny spravedlivé zákony, uzákonila amorální zvrácenosti homosexualismu.
  Takové smlouvy by nepřijal ani pacient na nejtěžším oddělení psychiatrie. Kard. Huzar a jeho zednářská skupina „1. prosince“ však přesto spolu s mons. Ševčukem prosazují eurointegraci!
  Jak vypadá ve skutečnosti tzv. ekonomický rozvoj dle vize EU? Jde o postupný totální ekonomický kolaps, jaký dnes vidíme v Řecku, Bulharsku, Španělsku, Portugalsku, Itálii...


  Dopis prezidentu Ukrajiny, V. Janukovičovi (20.11.2013)

  Obrátili se na Vás poslanci parlamentu i představitelé podnikatelských asociací s naléhavou prosbou, abyste nepodepisoval smlouvu o Asociaci s EU. Podpis by znamenal ekonomickou sebevraždu.
  Rovněž se na Vás obrátili rodičovské výbory, které zdůraznily, že v EU je homosexuální ideologií likvidována rodina a uveden do chodu mechanismus adopčního průmyslu kradení a tyranie dětí. I ukrajinští rodiče Vás naléhavě prosí: Nepodepisujte Asociaci s EU. Podpis by znamenal sebevraždu ukrajinské rodiny, která je základní buňkou národa.



  Listy z UA 12/2013

  Odvolání primátora Sadového (16.11.2013)

  Primátor Sadový podněcuje ve svém dopise Službě bezpečnosti k protizákonné náboženské diskriminaci.
  Citujeme: „Prosíme vás, abyste užili nutná opatření k zastavení činnosti tzv. sekty na území města Lvova.“
  Primátor města naši náboženskou menšinu hanlivě a protizákonně nazývá sektou. Tímto hrubým očerněním podněcuje k náboženské diskriminaci a k rozpalování náboženské nenávisti. Jedná tak proti státním zákonům i mezinárodním chartám, které se týkají základních lidských práv na svobodu svědomí a náboženského vyznání. Tím se dopouští trestného činu. Z moci jeho úřadu je to mnohem větší zločin, než by to bylo v případě běžného občana Lvova.
  Tento oficiální diskriminační požadavek primátora na Službu bezpečnosti je corpus delicti pro okamžité odvolání primátora z jeho úřadu.


  Základ zločinného byznysu s dětmi = pěstounské rodiny

  Slovo „adopce“ je ve vědomí lidí vštípeno jako něco velmi ctnostného. Kdo se v minulosti rozhodl adoptovat děti, vyznačoval se nezištnou láskou a soucitem k opuštěným dětem, které nikoho neměly.
  Adoptivní rodiče byly před tím, než jim byly děti svěřeny do adopce, dlouhodobě prověřováni, zda skutečně mohou garantovat, že vytvoří takové rodinné zázemí, ve kterém by děti dostaly láskyplnou a zdravou výchovu. Co se ale děje dnes? Psychologická a informační válka skrývá pod pozitivními pojmy nejtěžší zločiny.
  Celosvětově se zavádí nejkrutější systém krádeží dětí zločinnou juvenilní justicí spojenou se sociálními službami. V první fázi ještě nikdo netuší, že pěstounské pseudo-rodiny, prosazované pod rouškou „milosrdenství“ k sirotkům, budou brzy sloužit systému, který zplodí tisíce sirotků ukradených milujícím rodičům! Ve Francii bylo za jediný rok ukradeno 180 000 dětí milujícím rodičům. Celkově je ve Francii 2,5 milionu umělých sirotků. Podobně jsou děti kradeny v Německu, Anglii, Itálii, Skandinávii...


  Obnova rodiny (16.11.2013)

  Když je otec rodiny rozumný moudře vede a chrání svou rodinu. I když nemá ekonomický nadbytek, dovede moudře hospodařit s tím, co má. Žena i děti jsou šťastní. Ale nerozumný člověk, který je sexuální deviant, alkoholik, narkoman, i velké bohatství nerozumně utratí. Žena a děti jsou nešťastní a rodina se rozpadá.
  A tyto zákonitosti platí i ve velké rodině, kterou je stát. Bez morálních hodnot se i sebevětší ekonomický potenciál rozmrhá a zničí. S morálními hodnotami je spojen rozum a svědomí i ekonomické požehnání, ale se ztrátou rozumu a svědomí, která je důsledkem nemorálnosti, je spojen ekonomický kolaps.


  Priorita politiky: rodina (15.11.2013)

  Ať vlády postaví jako prioritu politiky obnovu rodiny. Důsledkem bude i rozvoj ekonomiky. Konkrétně navrhujeme, aby od poslední neděle v tomto roce 29. 12. 2013 byl prodloužen jubilejní rok tím, že každý den bude na hlavním televizním kanálu v optimálním čase odvysílán čtyřiceti minutový program věnovaný literárnímu a dramatickému zpracování životů křesťanských mučedníků a svatých. Občané Ruska, Ukrajiny a Běloruska nosí jména svatých, ale neví, kdo tito svatí a mučedníci byli.


  Duch Čortkova na UKU (14.11.2013)

  Čortkovský biskup Hryhorák napsal pastýřský list, kterým opěvuje projekt J Pavlenka k založení zločinného mechanismu tzv. pěstounských byznys-rodin. 10. 11. 2013 byl list čten v celé Čortkovské eparchii a rovněž byly přednášeny pokrytecké modlitby za založení zločinného systému juvenilní justice, kterým jsou pěstounské byznys-rodiny.
  Nejde o normální rodinu, ani o skutečně adoptivní rodiče. Tu jde o strukturu, kde jsou dočasně umístněny ukradené děti z dobrých rodin a po krátké době kočují jinam. Nakonec jsou prodávány v souladu s Haagskou konvencí na Západ, převážně homosexuálům, pedofilům, anebo na orgány.


  Dopis Mons. I. Vozňakovi (14.11.2013)

  Představený chrámu Petra a Pavla, Štěpán Sus, pokračuje ve svých provokačních akcích s cílem diskriminace a likvidace naší náboženské menšiny UP HKC.
  My už dva roky slavíme liturgii v dešti, v mrazu, ve sněhu na veřejné ulici. Přes všechny žádosti jste nám neumožnili ani dvě hodiny odsloužit nedělní svatou liturgii v chrámu, který máte nezákonně.
  Navrhujeme, aby od 17. listopadu do konce roku 2013 nám bylo umožněno v čase od 12:00-19:00 v chrámě odsloužit každou neděli dvě liturgie. Totiž v tomto čase Štěpán Sus bude konat své „pokojné“ pochody, při nichž bude do megafonů vykřikovat výzvy k pokání, aby na sebe upoutal pozornost mládeže, jak to oznamuje ve svém dopisu primátorovi.


  STOP eurointegraci (14.11.2013)

  O tom, že eurointegrace je ekonomickou sebevraždou, dnes už svědčí mnoho odborníků a uvádějí i konkrétní statistiky. Eurointegrace je navíc morální a duchovní sebevraždou rodiny, křesťanství i národa. Evropská unie není tou kulturní a křesťanskou Evropou, kterou známe z historie, ale je jejím hrobem.
  EU prosazuje jako prioritu – ještě před ekonomikou – ideologii homosexualismu. Tato ideologie ničí všechny morální i duchovní hodnoty, ničí spravedlivé a humánní vztahy mezi lidmi, a především ničí instituci rodiny.


  Rozjímání nad Ř 8,37-39

  Apoštol je přesvědčený, že nic nás nemůže odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši. A to je odpověď na otázku v 35. verši, kde je napsáno: „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?“ Nejprve apoštol píše: „Ani smrt, ani život…“ a pak jmenuje dalších 8 možných překážek. Apoštol zdůrazňuje, že Boží láska je v Kristu Ježíši. Víra a vydanost nás s Ježíšem sjednocuje. Boží láska pak natolik proměňuje naše myšlení i naše slabosti, že nás pak už nic nemůže od Ježíše odloučit. Toto je hluboká realita. O ní svědčí miliony mučedníků, kteří trpěli a obětovali svůj život pro Krista během celých dvou tisíciletí.


  Slovo života - Ř 8,37

  „Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval.“


  STOP byznysu s dětmi /dopis poslancům Parlamentu ČR/ (15.11.2013)

  Od 1. ledna 2014 má v České republice začít platit nový občanský zákoník. V oblasti rodinného práva nový občanský zákoník obsahuje velmi nepřesné a neurčité ustanovení 798, které zní: „Z činností souvisejících se zprostředkováním osvojení nesmí nikdo získat nepatřičný zisk“. Paragraf 798 v sobě skrývá veliké riziko zneužití.
  Každému je už nyní jasné, že se zde bude jednat o prodej dětí, ovšem, povolený zákonem za jakýsi povolený patřičný zisk. To je nemorálnost nejvyššího stupně! Podle slov odborníka na sociálně právní ochranu dětí paní JUDr. Vodičkové: „Je v každém případě neetické, aby někdo zprostředkovával osvojení dětí a měl z toho jakýkoliv zisk, ať už patřičný, nebo nepatřičný.“


  Výzva k odstoupení metropolity Vladimíra (10.11.2013)

  Metropolita Vladimír nese zodpovědnost za rozhodnutí, které způsobilo vážnou škodu pravoslavné církvi a rovněž ukrajinskému národu.
  Jde o podepsání výzvy ukrajinským občanům (září 2013), v níž byli věřící vybízeni, aby prosazovali vstup do EU. Ideologie EU postavila jako prioritu homosexualismus. Ten popírá všechny morální, duchovní i křesťanské hodnoty. Žádný biskup, žádný kněz, žádný věřící nemůže propagovat systém, který je ryze antikristovský a démonský.
  V Kyjevo-pečerské Lávře došlo 10. 11. 2013 k zaštítění mechanismu zločinné juvenilní justice – tzv. pěstounských byznys-rodin. Metropolita Vladimír k tomu dal své požehnání.
  Tato dvě gesta proti církvi i proti víře jsou znakem, že metropolita Vladimír nemůže už zastávat zodpovědný úřad.


  STOP pěstounským byznys-pseudorodinám! (10.11.2013)

  Pod rouškou církve dnes dochází k prosazování skrytého systému juvenilní justice, který se dopouští nejtěžších zločinů proti lidskosti, zločinů na bezbranných dětech. Součástí tohoto zločineckého systému jsou tzv. pěstounské – náhradní rodiny. Tento pozitivní pojem je podvodem. Nejde o skutečnou rodinu ani o skutečnou doživotní adopci. Pravý smysl pěstounských byznys-pseudorodin spočívá v tom, že jsou jen přestupnou stanicí pro děti ukradené z banálních příčin milujícím rodičům.
  Ve Francii je každé páté dítě rodičům ukradeno! Na Ukrajině se má vtělovat tzv. pařížský model. Ročně má být 30 – 50 000 dětí ukradeno milujícím rodičům a vyvezeno do zahraničí, kde budou děti dány přednostně homosexuálům, pedofilům a některé na orgány.


  Princip demokracie v masmédiích /dopis gubernátorovi lvovské oblasti/ (10.11.2013)

  Vážený pane gubernátore, Obracíme se na Vás v otázce televizního programu pod názvem „Lustrace“, který je vysílán na televizním kanálu ZIK každý pátek. Tyto programy se staly v poslední době ukázkou hrubé manipulace, veřejného očerňování a totální neobjektivity, tedy ideologického terorismu. Nemají nic společného ani s demokracií, ani se spravedlností, ani s pravdou. Naše náboženská menšina byla opakovaně a hrubě očerňována. Dokonce zazněla výzva k rozpalování náboženské nenávisti s cílem nás takzvaně „neutralizovat“. Připomínáme, že když se mluvilo o nás, nikdo nás nezval. To svědčí o mediální korupci.
  Žádáme Vás, abyste svou autoritou prosadil ve Lvově nejzákladnější principy demokracie a svobody slova v oblasti masmédií.


  Pirátský útok

  Dnes, 15. listopadu, se opakoval v pořadí již druhý barbarský útok na webové stránky Byzantského katolického patriarchátu a Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve.
  Najatí hackeři zaútočili přímo na server, na němž jsou naše stránky umístěny. Jelikož hrozilo velké nebezpečí poškození serveru, jeho vlastník byl nucen server zcela odpojit od internetové sítě. Několik desítek webových stránek, které jsou u něj na hostingu, tím pádem nepracovalo. Podle experta hackeři útočili z několika desítek počítačů během několika hodin, přibližně od 10.30 do 17.30. Jde zde o trestný zločin úmyslného ničení osobního vlastnictví.


  Vážení návštěvníci našich internetových stránek!

  Dnes od 16:00 přestaly naše stránky uogcc.org.ua, video.community.org.ua a vkpatriarhat.org.ua správně fungovat.
  Na našich stránkách poukazujeme na aktuální problémy, hlásáme pravdu, odhalujeme lež. Je jasné, že to se nelíbí těm, kteří pravdu nenávidí a snaží se nás zničit jako konkurenty. Vzhledem k nedávným událostem, kdy nám apostatičtí církevníci UHKC oficiálně „vyhlásili válku“, je zde velká pravděpodobnost, že naše stránky budou „zvenčí“ likvidovány najatými hackery jako se to stalo dnes.


  Pastýřský list věřícím UHKC (8.11.2013)

  V čem se naše pravověrná církev liší od současné UHKC? Jsme pokračovatelé mučednické církve, která byla v ilegalitě. Nepřijali jsme žádné nové učení – hereze, které přijal kardinál Huzar. Pokud je řeč o sektě, tak sektou jsou ti, kteří přijali nové učení kard. Huzara, který schvaluje homosexualismus, zpochybňuje Božství našeho Spasitele i Panenství Přesvaté Bohorodičky a rovněž věčnost pekla. Navíc, věští kyvadlem a schvaluje okultismus. Přinutil kněze, aby katolíky v liturgii nazývali „pravoslavnými křesťany“ a zabránil jim klečet při svatém přijímání.


  Dopis posvátnému Synodu pravoslavné církve v Bělorusku (8.11.2013)

  Vážení otcové posvátného synodu! Obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát v otázce odstoupení ex-patriarcha Kirilla.
  Za synkretistické gesto v Astaně, jak dobře víte, od něj odstoupila Boží blahodať.
  Dalším pohoršením je, že mlčí k aktuálním problémům v otázce homosexualismu a juvenilní justice, anebo vydává jen dvojsmyslná či alibistická prohlášení. Dalším problémem je jeho vehementní prosazování buddhismu. Rovněž jeho gesto udělení vyznamenání představiteli islámu, vede v dnešní době k destrukci pravoslavné víry.
  Proto vás vybízíme, abyste vyzvali ex-patriarcha, aby odstoupil. Pokud neodstoupí, je vaší povinností před Bohem oddělit se od moskevského patriarchátu a vyhlásit vlastní patriarchát pro Bělorusko.


  Dopis synodu biskupů Moldávie (8.11.2013)

  Nebuďte smutní, že lobbyisté eurosodomismu nedávno naaranžovali v Kišiněvě stotisícovou pseudomanifestaci, jakoby byla projevem vůle národa. Nechceme zde mluvit o metodách, které zrádní aktivisté globalizace používají.
  Co se týče moskevského patriarcha Kirilla, tak od něj odstoupila Boží blahodať za synkretistické gesto v Astaně. Dává mládeži buddhisty za příklad a sám se s nimi setkává. Rovněž jeho gesto udělení vyznamenání představiteli islámu vede v dnešní době k destrukci pravoslavné víry.
  Proto vás vybízíme, abyste vyzvali ex-patriarcha, aby odstoupil, a mohl být zvolen pravověrný patriarcha. Pokud neodstoupí, je vaší povinností před Bohem oddělit se od moskevského patriarchátu a vyhlásit vlastní patriarchát pro Moldávii.


  Výzva studentům Ukrajiny (7.11.2013)

  Národ hledá morální a odvážné osobnosti, které jsou ochotny pro morální a duchovní hodnoty snášet pronásledování, perzekuce, vězení, a třeba i smrt. Bez těchto hrdinů Ukrajina i Rusko zahynou. Mnozí už za peníze a kariéru prodali svou vlastní duši a svůj národ postupně vydávají na zločinnou genocidu. Tu dnes nejde jen o život časný, ale i věčný! EU, to už není křesťanská Evropa, to je satanizace evropských národů zločinnými a amorálními antizákony.


  Výzva k mobilizaci studentům Ruska (7.11.2013)

  Žijeme v období, kdy vypukla nejkrutější a nejrafinovanější válka v celé historii. Tragedií je, že se nikdo neorientuje. Zavedl se systém imaginárních pojmů, kde se za slovy skrývá opačný význam. Jde o psychologickou válku. Zločiny proti lidskosti a proti dětem nazvali „právem dětí“. Jestliže nepřítel v této válce není identifikován, tak proti komu bojovat a jak?
  Skrze pravdivé pokání a obrácení od systému zrady budou Ukrajina i Rusko zachráněny před plánovanou satanizací a genocidou.
  1) přijmi vírou Ježíše za svého Spasitele a Pána. Obnov ponořením ve vodě svůj křest.
  2) přijmi modlitební řád jedné hodiny za den jako slib Bohu na jeden rok.
  3) čti Písmo svaté a životy svatých a mučedníků.
  4) najdi si stejně smýšlející, kteří jsou ochotni udělat totéž. Konejte osobní misii, ale také vyjděte do ulic.


  Stop krádežím dětí v Moskvě! (1.11.2013)

  Primátor Moskvy vydal nařízení, že od 1. 11. 2013 každá žena, která čeká dítě, musí být podrobena inspekci speciální komise. Tato komise buď vydá, anebo nevydá potvrzení, že v rodině nebyla předem zjištěna nezabezpečenost. Rodičům, kterým komise odmítne vydat potvrzení, bude dítě už nenávratně ukradeno.
  Moskvané, rodiče, studenti, členové občanských organizací, všichni lidé dobré vůle, povstaňte! Hned nyní, z počátku listopadu, se v Moskvě zmobilizujte v masových manifestacích. Nekompromisně žádejte odvolání primátora, který zavádí genocidu novorozeňat! Rodiče a studenti RF, povstaňte za Moskvu ve všech městech Ruska. Ani jedno novorozeně nesmí být ukradeno ani prodáno na Západ! Když dnes nezastavíte katastrofu v Moskvě, zítra bude ve vaší gubernii!


  Otevřený dopis předsedovi vlády Ukrajiny (1.11.2013)

  5.11.2013 Vám má být předložena k podepsání smlouva s americkou firmou Chevron o těžbě břidlicového plynu na území Lvovské a Ivano-Frankivské oblasti.
  Demagogové v masmédiích tvrdí, že těžba břidlicového plynu bude pro Ukrajinu lukrativní, a navíc se prý osvobodíme od závislosti na Rusku v otázce plynu. Jde o kolosální manipulaci. Těžba břidlicového plynu je spojena se ztrátou imunity a nezávislosti Ukrajiny.
  věříme, že máte zdravý rozum, jste čestný člověk, nenecháte se uplatit ani zastrašit. Raději čestně odejděte z úřadu premiéra, než byste měl vzít na sebe zločin proti Konstituci i proti národu Ukrajiny. Buďte hrdinou a nepodepisujte sebevražednou smlouvu s americkou firmou!


  Otevřený dopis prezidentu Ruska (9.11.2013)

  Obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát v záležitosti vaší plánované návštěvy Vatikánu.
  Z hlediska evangelia i učení církve je pseudo-papež František neplatným papežem. Dne 15. 9. 2009 na něho byla už jako na kardinála zveřejněna anathema dle Gal 1,8-9. Ve věroučné bule papeže Pavla IV. je vyjádřena křesťanská nauka: pokud se nějaký biskup anebo papež dopustil hereze, úřad mu nepatří a všechno, co koná, je neplatné. Toto se v plné míře vztahuje na pseudo-papeže Františka. František navíc reprezentuje globalizačního ducha Nového světového řádu, který je spojen s herezemi, se synkretismem s pohanskými religiemi (New Age) a s homosexualismem.
  Pokud navštívíte Vatikán Vaše návštěva bude pokládána za gesto jednoty s duchem apostaze Vatikánu i s duchem autogenocidní globalizace Nového světového řádu.


  Slovo života - Ř 8,36

  „Jak je napsáno: ‚Celý den jsme pro tebe vydáváni na smrt, pokládají nás za ovce určené k porážce.‘“


  Odstupte z úřadu! /dopis ex-patriarchovi Bartolomějovi/ (27.10.2013)

  Masmédia zveřejnila informaci o Vaší údajné snaze o obnovu modlitebního a mnišského života na hoře Athos. Vy však pod zbožnými frázemi sledujete likvidaci tohoto duchovního centra.
  Po příkladu odpadlé západní hierarchie, která uctívá jiné religie a jejich démony, byste Athosu připravil stejný osud, jaký potkal Assisi. Chybí už jen na revanš pozvat „papeže“ Františka, představitele hinduismu, buddhismu, satanského voodoo, aby zde všichni v míru sdíleli jednotu antikristova ducha.
  Pán Ježíš Kristus Vás našim prostřednictvím vyzývá: Opusťte úřad, který už okupujete nezákonně!


  Odejděte z úřadu! /dopis ex-patriarchovi Kirillovi/ (27.10.2013)

  Masmédia opublikovala informaci o Vašem setkání s představitelem islámu v Rusku. Na fotografii máte na hlavě malý kříž. Muslim, který stojí zpříma, má na hlavě malý půlměsíc. Vaše úklona znázorňuje, že kříž, symbol Krista, na Vaší hlavě se klaní půlměsíci! To není malicherná symbolika!
  Je jubilejní rok křtu Kyjevské Rusi. Vy udílíte vyznamenání představiteli islámu, setkáváte se v hlavním chrámě v Moskvě s představeným buddhistického kláštera. Mladou generaci svádíte k synkretismu, když jí dáváte buddhisty za vzor, ale o pravdivém vzoru svatých a mučedníků mlčíte.
  Jménem Trojjediného Boha Vás vyzýváme: Opusťte úřad, který dle Gal 1,8-9 už nezákonně okupujete.
  Vaše zůstávání v úřadu vnáší prokletí nejen na pravoslavnou církev, ale i na ruský a ukrajinský národ.


  Plnomocné odpustky za zemřelé? (30.10.2013)

  Každoročně od 1. do 8. listopadu získávali římsko-katolíci plnomocné odpustky pro duše v očistci. Církev stanovila tyto podmínky: zpověď, svaté přijímání, návštěva hřbitova, modlitba na úmysl Svatého otce.
  V současnosti je období Božího interdiktu, proto ani plnomocné odpustky není možné získat! Důvodem je dovršení apostaze katolické církve, k níž došlo 1. 5. 2011 beatifikací papeže-apostaty Jana Pavla II. Prokletí dle Gal 1,8-9 dopadlo na Vatikán, a tím i na celou katolickou církev.
  Je třeba si uvědomit důsledky apostaze Vatikánu: plnomocné odpustky za duše v očistci nezískává katolík, který tvoří jednotu se současným papežem a modlí se na jeho úmysl.
  Řešení je pouze jedno – pravdivé pokání: odřeknutí se herezí neomodernismu i synkretismu Assisi a navrácení se k pravověrnému učení a spasitelné víře.


  Výzva francouzským katolíkům i lidem dobré vůle (27.10.2013)

  Evropská unie vyhlásila antidesatero takzvanou Lisabonskou smlouvou, která jako základ antimorálky a antizákonnosti zavádí gender homosexualismus. V této historické chvíli by měla církevní hierarchie dát jasné slovo.
  Poděkování patří skupině odvážných kněží, kteří stojí na straně národa požadujícího zrušení homodiktatury spojené s kradením dětí a jejich pseudo-adopcí homosexuály a pedofily. Tragedií však je, že katolická hierarchie v této době koncentruje pozornost na změnu v modlitbě Otčenáš! Krok takzvané úpravy textu přináší dvojí škodu:
  1) Lidé se už nebudou moci společně modlit. Tyto úpravy způsobí v historické chvíli napětí a nejednotu.
  2) Dnes upraví jednu část a podle této takzvaně vědecké recenze budou upravovat další části Kristovy modlitby.



  Listy z UA 11/2013

  Veřejná výzva Vatikánu (19.10.2013)

  Byzantský katolický patriarchát se obrací na vedení Vatikánu, aby zastavil náboženskou diskriminaci věřících Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UP HKC).
  UP HKC se oddělila od herezí Huzara a Vatikánu. Ať Vatikán dá najevo pravdivou toleranci vůči UP HKC, kterou zabezpečuje Charta základních lidských práv!
  Pokud Vatikán bude i nadále mlčet k veřejným zločinům představitelů UHKC na Ukrajině, prozrazuje, že sám je hlavou zločinného „talibanu“!


  Stop eurointegraci! (19.10.2013)

  Ukrajina hrubě a soustavně narušuje základní lidská práva v oblasti svobody svědomí a náboženského vyznání. Synod biskupů Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UP HKC) proto kategoricky požaduje zákaz listopadové eurointegrace Ukrajiny.


  Slovo života - Ř 8,35

  „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč?“


  Rozjímání nad Ř 8,35-36

  Kdo je Bůh? Co je Boží láska? Můžeme si ji uvědomit i rozumem. Bůh je Stvořitel všeho viditelného i neviditelného. On stvořil i mě. On mě zná, On mi dal Ducha života a skrze pozemské rodiče tento časný život. On chce mé největší štěstí, a to po celou věčnost. On za mě vydal svého Jednorozeného Syna na potupnou smrt. Tuto Boží lásku mám přijmout. Je vlita skrze Ducha svatého do našich srdcí.


  Stop eurointegraci – náboženská diskriminace (17.10.2013)

  Sestry monastýru sv. proroka Eliáše ve Lvově tímto veřejně upozorňují vedení EU i evropskou veřejnost na hrubé porušování lidských práv na Ukrajině. Pokud nebude řešena otázka hrubé náboženské diskriminace, není možné uvažovat o eurointegraci Ukrajiny.


  Výzva k pokání ukrajinské vládě (9.10.2013)

  Zradili jste národ, který vás zvolil, abyste ho zastupovali, abyste chránili spravedlivé zákony, které trestají zločiny a chrání nevinné občany. Dostali jste vládu nad ukrajinským národem, který si letos připomíná jubileum křtu Kyjevské Rusi v Dněpru. Svatý Vladimír tímto gestem vešel do kulturní Evropy, která byla budována na křesťanských základech. Vy jste kvůli úplatkům a slibům přijali ducha autogenocidy, za nímž stojí amerikanismus a svobodní zednáři. Zradili jste své svědomí, zradili jste národ, zradili jste i Boha!


  Výzva ukrajinskému národu k pokání (9.10.2013)

  Vážení občané Ukrajiny! Před několika dny se na vás obrátili představitelé pravoslavných, katolických a protestantských církví, abyste podporovali tzv. eurointegraci a učinili tzv. svobodné rozhodnutí. Pokrytecky vám zamlčeli, že součástí eurointegrace je přijetí amorálního homosexualismu, zločinného kradení dětí a otravy teritoria těžbou břidlicového plynu. My vás naproti tomu upozorňujeme, že vstup do EU je morální, duchovní a fyzickou autogenocidou Ukrajiny.
  Navádět národ k přijetí sebevražedné asociace může jen člověk, který ztratil svědomí a rozum.


  Zachraňte Ukrajinu! – Vyhlaste autonomii! (8.10.2013)

  Členové zastupitelstva Lvovské oblastní rady 3. října 2013 přijali protistátní usnesení o těžbě škodlivého břidlicového plynu na teritoriu Lvovské oblasti. 66 koupených zastupitelů zradilo národ tím, že vědomě schválili smlouvu s americkou firmou Chevron na 50 let. Porušili pět článků Ukrajinské Konstituce (čl. 1–5).
  Veřejnost Lvovské oblasti kategoricky vystoupila proti smlouvě o těžbě břidlicového plynu. Bohužel, zastupitelé zradili své voliče, vlast i budoucí pokolení.
  Ať poslanci oblastních rad východní, jižní i centrální Ukrajiny využijí samosprávu ve shodě s duchem Konstituce! Ať se sjednotí a vyhlásí autonomii od státních zrádců. Tato autonomie bude respektovat vůli většiny národa, kterou garantuje Konstituce.


  Prohlášení českým biskupům, kněžím i laikům (7.10.2013)

  Letos si připomínáme výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a christianizaci českého i slovenského národa. Svatí Cyril a Metoděj nepřinesli jen překlad Písma do staroslověnštiny či překlad liturgických textů východní liturgie sv. Jana Zlatoústého, ale prosadili i změnu pohanského zákonodárství na křesťanské. Dnes naproti tomu Lisabonská smlouva de facto uzákonila opak – návrat k démonskému pohanství i s demoralizací a oběťmi dětí.


  Dopis poslancům parlamentu Ukrajiny a členům zastupitelstev (2.10.2013)

  Byli jste zvoleni občany, abyste prosazovali jejich zájmy, ne své egoistické zájmy, či dokonce zájmy zločinců či masových vrahů, kteří chtějí zlikvidovat vás, vaše děti, vaše vnuky i celý ukrajinský národ. Vy, jako křesťané, jako lidské bytosti s rozumem a svobodnou vůlí, budete skládat účty v hodině smrti před Bohem. Buď se jako poslanci postavíte za Boha a za Ukrajinu, anebo za satana a genocidu Ukrajiny. Zodpovědnost ve svém úřadu máte nejen sami za sebe, ale i za celý ukrajinský národ.


  Dopis vedoucímu oddělení Ministerstva kultury pro záležitosti církví a národností (14.10.2013)

  Obrací se na Vás arcibiskup UP HKC. Po 4 letech diskriminace naší náboženské menšiny Vás žádáme, abyste ji zakončil zaregistrováním naší církve. Naše náboženská menšina není žádnou destruktivní sektou! Je tradiční křesťanskou – řeckokatolickou církví. Liší se od Ukrajinské řeckokatolické církve pouze jednou věcí: veřejně se oddělila od herezí kardinála Huzara.
  Čtyři roky Huzarovi stoupenci soustavně ovlivňovali státní úřady, konkrétně Vaše předchůdce Rešetnikova, Bohuckého, Lubčika – a to psychologicky i finančně. Jejich cílem bylo, aby naši UP HKC nezaregistrovali. Pokládají nás za nežádoucí konkurenci, a proto neváhali porušovat ani zákony Ukrajiny.


  Dopis Delegaci Evropské unie na Ukrajině (14.10.2013)

  My vyjadřujeme vůli ukrajinského národa. Ukrajina nechce do EU! Ukrajina si chce zachovat vlastní samostatnost! Ukrajina chce zachovat morální a křesťanské hodnoty! Ukrajina chce ekonomický rozvoj, který ji zabezpečí jedině distancování se od EU a uzavření smlouvy s Celní unií. Toto je vůle každého myslícího Ukrajince a patriota. Evropské unie je hrobem Ukrajiny.


  Otevřený dopis prezidentu Obamovi (14.10.2013)

  Lid Ukrajiny kategoricky protestuje proti chemické zbrani, kterou je ve své podstatě těžba břidlicového plynu. Jde o tisíce tun otravných chemikálií, které otráví přírodní vody, zničí půdu i ovzduší.
  Navíc vaše americká firma Chevron drze požaduje, aby mohla všechno přírodní bohatství, na které při těžbě břidlicového plynu narazí, vydrancovat z naší země.
  Žádáme: odvolejte chemické bombardování našeho národa skrze firmu Chevron a netlačte náš národ do EU, protože je to morální, fyzickou a ekonomickou sebevraždou Ukrajiny.


  Dopis Ministerstvu agrární politiky Ukrajiny (14.10.2013)

  My, občané Ukrajiny, žádáme Ministerstvo agrární politiky Ukrajiny, aby vzneslo protest proti zničení přírody a úrodné půdy těžbou břidlicového plynu. Následky této devastace přírody jsou podobné Černobylu. Chemickými jedy jsou ničeny nejen povrchové, ale i podzemní vody a úrodná půda. Jde o trávení rostlin i zvířat. Řekami se otrava roznáší na celé území a zasahuje i ovzduší. Těžba vyvolává zemětřesení – na Ukrajině je nebezpečí 6 stupňů Richterovy škály.


  Dopis Ministerstvu sociální politiky Ukrajiny (14.10.2013)

  Občané Ukrajiny protestují proti zločinnému systému juvenilní justice, která pod umělými důvody krade děti milujícím rodičům. Jde o zločiny proti lidskosti vůči dětem! Jde o satanizaci nevinných dětí, zničení jejich psychiky a naprogramování je na nenávist.
  Kategoricky protestujeme proti Haagské konvenci, která tyto zločiny umožňuje. Žádáme, aby bylo zamezeno její ratifikaci v parlamentu.
  Zároveň žádáme o zrušení systému juvenilní justice a sítě sociálních pracovníků, která je na ni napojena. Takoví sociální „specialisté“ neslouží dobru, ale autogenocidě Ukrajiny.


  Výzva prezidentovi a ruské vládě (14.10.2013)

  Dnes jsou národy okupovány a likvidovány prostřednictvím zákonů, které jim byly vnuceny systémem celosvětové globalizace. Především je vyhlášen boj proti dětem!
  Rusko je vystaveno obzvlášť silnému tlaku. Jestliže nebudou zrušeny zločinné zákony PS RE a ratifikace zločinných konvencí, Rusko si samo vykoná sebevraždu, podobně, jako se to děje už v mnoha zemích EU. Duch autogenocidy se šíří i skrze prokletí – anathemu, kterou na sebe svou zradou stáhl ex-patriarcha Kirill.


  Slovo života - Ř 8,34

  "Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen je na pravici Boží a přimlouvá se za nás."


  Výzva k pokání církevním představitelům (9.10.2013)

  Vaše výzva občanům a vaše gesto návštěvy Bruselu ve dnech 30. 9.-2. 10. 2013 bylo veřejnou zradou Krista, církve i ukrajinského národa! Vy jste v kritické chvíli zradili! Místo toho, abyste postavili varovnou značku před propastí homosexualismu, krádeží dětí a trávení životního prostředí břidlicovým plynem, učinili jste opak. De facto jste vyzvali křesťany i obyvatele Ukrajiny k morální i fyzické sebevraždě. To je do nebe volající zločin! Za to na vás dopadla Boží anathema, prokletí, které skrze vás nyní progresuje na všechny, kteří jsou vám podřízeni. A nejen na ně, ale i na celou Ukrajinu.


  Boží anathema na církevních leaderech Ukrajiny (2.10.2013)

  Takzvaná „naléhavá výzva“ církevních leaderů Ukrajiny ukrajinským občanům k evropské integraci je zradou Boha, církve i národa. Tito leadeři veřejně klamou národ i věřící. Ztotožňují historické, evropské hodnoty, které byly postaveny na křesťanských základech, s novým, protikřesťanským systémem Evropské unie. Ta všechny morální a křesťanské hodnoty radikálně likviduje. Vyhlásila vzpouru proti Bohu a Božím zákonům prosazováním ideologie gender-homosexualismu. Ve svém důsledku vede k satanizaci Evropy.



  Listy z UA 10/2013

  Rozjímání nad Ř 8,33-34

  Je otázkou, kdo bude obviňovat vyvolené Boží. Obviňovat mohou démoni, obviňovat mohou lidé, obviňovat může naše svědomí, obviňovat nás může Bůh. Kdo se dopustí proviny, na toho dopadá spravedlivý trest. „Odplata za hřích je smrt.“ (Ř 6,23) „Všichni zhřešili a jsou daleko od slávy Boží“. (Ř 3,23) Bůh ale ospravedlňuje. Jak ospravedlňuje? „Zadarmo, milostí Boží, skrze vykoupení, které se stalo v Kristu Ježíši“. (Ř 3,24) Koho ospravedlňuje? Toho, kdo věří v Ježíše a vírou přijímá moc Jeho vykupitelské smrti na kříži za nás.


  Huzar a Haagská úmluva (22.9.2013)

  Kardinál Huzar, kromě prosazování systému náhradních byznys pseudo-rodin, prosazuje i prodej dětí na Západ. Tyto náhradní rodiny může založit dokonce jen jeden člověk, který nežije v manželství, tedy i homosexuálové a pedofilové. V Americe se při 5000 transplantacích ročně používají orgány z černého trhu s dětmi.
  Huzar se vehementně staví za Haagskou úmluvu o tzv. ochraně dětí, která ve skutečnosti tento mezinárodní zločinný byznys s dětmi prosazuje. Huzar na poslance parlamentu, kteří nechtějí, aby děti byly prodávány na Západ, chce vzít hůl, jak se ve veřejném interview vyjádřil, pořádně jim nabít, aby prý přišli k rozumu. Ve skutečnosti by měli vzít hole všichni rodiče a bít Huzara. Tu jde o nejtěžší zločin proti dětem, rodičům i národu!


  Nekrvavá revoluce /manifest ruskému národu/ - 1. část (21.9.2013)

  Falešným pojetím demokracie byl vytvořen prostor k vybudování skrytých antinárodních struktur, které vedou k sebezničení ruského národa. Protestem proti tomuto jevu jsou podpisy dvou milionů ruských občanů. Žádají odvolání všech zaprodanců západní globalizace ze všech ministerstev a klíčových míst ve vládě. Tato očista povede k záchraně ruské samostatnosti před smrtící globalizací. Byl vznesen požadavek na odvolání premiéra Medveděva. On už dříve přijal zločinný experiment proti ruským dětem pod názvem Dětství 2030.
  Medveděv se v roce 2009 při obřadu provedeném buddhistickým lámou v datsanu v Ivolze, zasvětil démonu Bílé Táry. Tím se dobrovolně zřekl svých křesťanských kořenů. Medveděv a jeho stoupenci ve vládě musí být bezpodmínečně z úřadů odvoláni. Projevili se jako vlastizrádci a agenti připravované sebevraždy Ruska.


  Nekrvavá revoluce – 2. část: Reforma církve (21.9.2013)

  Aby nastalo vzkříšení národa a obnova rodiny, musí být hlásáno Boží slovo v plnosti. Aby bylo navíc hlásáno i v moci a síle a mohlo prokvasit národ, musí zde být osobnosti, které Boží slovo žijí, tedy realizují. Proto musí každý křesťan konat pokání za sebe i za hříchy svých rodičů a prarodičů. Duch Boží pak dá sílu k záchraně ruského národa.


  Slovo života - Ř 8,33

  "Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje!"


  Kdo je ve skutečnosti osel? (18.9.2013)

  Ruské výzkumy dokázaly, že chemické zbraně byly použity povstalci, které podporuje Amerika. V této situaci na summitu G20 uražený Obama, místo pravdivé sebekritiky, zaútočil na prezidenta Ruska. Proti pravdě a proti vší etiketě ho urážlivě nazval oslem.
  Kdo je ale osel? Ten, kdo zakazuje homosexualismus, který ničí jedince, rodinu i národ, anebo ten, kdo ho propaguje jako prioritu zahraniční politiky? Zde je ale třeba položit ještě i jinou otázku: Kdo je masovým vrahem a kdo je mírotvorcem? Mírotvorcem je ten, kdo zastavil katastrofu a masovým vrahem je ten, kdo ji prosazoval.


  Ex-patriarcha Kirill propaguje pohanství (14.9.2013)

  4. září 2013, na pozvání hlavy Ruské pravoslavné církve (RPC) Kirilla, navštívil chrám Svatého Spasitele v Moskvě představený čínského buddhistického kláštera Šaolinu.
  Hlava RPC vyzval současnou mládež k „obeznámení se se zkušeností zdrženlivosti šaolinských mnichů“.
  Povzbuzovat mládež, dezorientovanou destruktivními vlivy Západu a okultismem Východu, k získávání zkušeností s falešným duchovnem, je zločinem! Je třeba ukázat mladým na pravou cestu Pravdy a spásy, která je v Kristu a v Jeho evangeliu.
  Buddhističtí mniši přijímají skrze meditace falešnou sílu od démonů. Křesťan skrze modlitbu přijímá sílu od samotného Spasitele Ježíše Krista.


  Monsignor Ševčuk – falešný prorok (13.9.2013)

  Na 10. 9. 2013 pozvali zednáři dvou lvovských lóží hlavu UHKC, monsignora Ševčuka na Polytechnickou univerzitu ve Lvově. Ševčuk je v plné jednotě ducha s kardinálem Huzarem a s jeho zednářskou skupinou „Prvního prosince“. Ševčuk i zednáři mají plán vytvořit jednu Kyjevskou místní církev. Sebe v ní Ševčuk vidí jako patriarchu – ale s duchem antikrista.
  Na otázku, zda je „pro“ evropskou integraci, výrazně odpověděl: „Ano!“ Bylo mu namítnuto, že vstup do EU je podmíněn podepsáním zákona č. 2342 a přijetím ideologie homosexualismu. Ševčuk dal pokryteckou odpověď: „Já vám odpovím nestandardně – jsem „pro“ eurointegraci, ale і proti homosexualitě“. V podstatě tvrdí: „Chci skočit do vody, ale nechci být mokrý“.


  Návštěva ex-patriarchy Kirilla v Moldavsku (13.9.2013)

  Premiér Moldavska i se svými stoupenci zradil Boha i celý moldavský národ. Prosadil amorální homosexuální zákony. Proti tomuto zločinu jste se vy, moldavští biskupové, jako praví pastýři odvážně postavili. Moldavsko navštívil apostata Kirill, který už nezákonně okupuje úřad patriarchy, a setkal se se zrádným premiérem. Místo toho, aby odsoudil zločin a podpořil pravoslavnou víru i vás, biskupy a národ, pokrytecky hovoří o tom, že on se do politiky nemíchá. Ve skutečnosti svým gestem dal najevo jednotu ducha se zrádným premiérem, a tím schválil jeho program likvidace křesťanství i národa.


  Manifestace 13.-14.října

  Co vstup do EU přinese?
  Vstupem do Evropské unie (EU) bude Ukrajina zavázána vydat zákaz na prodej masa, vajec, sádla, másla, mléka, sýra, vyrobených v domácnosti. Tím budou venkované zbaveni prostředků vlastní existence.
  Ve státech EU jsou uzákoněny homosexuální sňatky a adopce dětí do těchto tzv. náhradních rodin. Vaše děti vám, milujícím rodičům, budou kradeny pro homosexuály, kteří nemají děti. Boží zákony jsou rušeny a je uzákoňována gender-satanizace.
  Ukrajina ztratí nezávislost, kulturní hodnoty, duchovní tradici a národní identitu.
  Vy rozhodujete o sobě i o svých dětech. Pokud nechcete, aby Ukrajina vstoupila do EU, pak v neděli 13. října uspořádejte manifestaci s transparenty ve své vesnici či městě. Na druhý den ve svátek Pokrovu Přesvaté Bohorodičky, 14. října, ať jsou manifestace v Kyjevě proti anexi Ukrajiny k EU!
  VIDEO>>>


  Rozjímání nad Ř 8,31-32

  Je dobré si uvědomit místo množného čísla „nás všechny“ a „nám“ – slovo „mě“ a „mi“. Je třeba znovu si uvědomit Boží lásku, že Nebeský Otec za mě obětoval svého Syna a neušetřil Ho před utrpením, ponížením a smrtí. Toto je důkaz Boží lásky ke mně, a já na to tak často zapomínám. Pohled na kříž mi má připomínat lásku Ježíšovu ke mně, který za mě dobrovolně přijal utrpení a smrt. Jak mohu být lhostejný k této lásce? Mohl Bůh, ač je všemohoucí, projevit svou lásku ke mně víc? Kristův kříž je úzká cesta do života věčného, do věčné slávy. Kam i Ježíš skrze svou smrt vešel a kde mi připravil a rezervuje místo.


  Slovo života - Ř 8,32

  “On neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všechno?”


  28. září – sv. Václava, den státnosti ČR (11.9.2013)

  Byzantský katolický patriarchát v rámci každoročních čtyřech tradičních manifestací vyzývá všechny české patrioty, křesťany i lidi dobré vůle, aby v tento den, to je v sobotu, 28. září, ve všech vesnicích i městech, zorganizovali a zrealizovali mírné manifestace pod heslem „Obnova rodiny – vzkříšení národa“.
  Pokud má parlament a poslanci hájit zájmy lidu a odvážně se postavit proti negativnímu tlaku, který vede k demoralizaci jedince i k likvidaci instituce rodiny, potřebuje podporu národa. Národ se musí probrat z pasivity a v těchto mírných manifestacích vyjádřit politikům podporu k záchraně dětí i vlastního národa.


  Pastýřský list ukrajinskému národu (11.9.2013)

  V boji za záchranu křesťanství a lidstva má dnes Ukrajina a Rusko klíčovou úlohu! Globalizátoři to dobře vědí, a proto soustředili celou svou sílu na anexi Ukrajiny k EU. Stanovili 4 sebevražedné podmínky:
  1) Sebevražda ekonomická: v roce 2013 jen zadluženost států eurozóny dosáhla 11,1 trilionu euro. Ukrajina by svým vstupem do EU zdědila trilionové dluhy.
  Smlouva o asociaci obsahuje bod, kterým se Ukrajina zaváže přijímat výrobky z EU bez kontroly.
  2) sebevražda politická: změnou zákonodárství a předáním výkonné moci státu (soudů, státních zastupitelství, policie) do rukou západních globalizátorů,
  3) sebevražda národnostní: postupnou ztrátou nezávislosti,
  4) sebevražda křesťanství: rušením Božích zákonů a nastolením gender-homodiktatury.
  VIDEO>>>


  Presumpce neviny contra 2342 (7.9.2013)

  V pátek 6. 9. 2013 byl k hlasování znovu předložen návrh zákona č. 2342, který už byl několikrát odročen a proti kterému veřejnost vytrvale manifestovala.
  Zákon je totiž sestaven tak, že zcela popírá základní soudní princip „presumpce neviny“.
  Poprvé se převrácený soudní princip objevuje v souvislosti s prosazováním homodiktatury (návrh zákona 2342). Podle tohoto zločinného principu je každý občan potencionálním zločincem. V souvislosti s homosexualismem to znamená, že většina morálního obyvatelstva, tedy všichni křesťané, budou sedět na lavici obžalovaných.
  Pokud tito obžalovaní nedokáží svou nevinu, bude s nimi nakládáno jako s kriminálními živly. Vina se dokonce týká už jen úmyslu údajné diskriminace sexuálních maniaků a deviantů. Jedná se o uzákoňování série justičních zločinů s cílem zavedení homodiktatury, a tím postupné autogenocidy národa.


  2342 a juvenilní justice (7.9.2013)

  Zrušení principu „presumpce neviny“ staví celé soudnictví na hlavu.
  Tuto organizovanou zločinnost vidíme už v mnoha zemích EU na systému juvenilní justice. Zrušením presumpce neviny se všichni rodiče stávají potenciálními zločinci. Sociální služba má tzv. právo jim bez soudu a bez důkazu viny sebrat dítě. Když chtějí rodiče dítě nazpět, už se musí soudit a dokazovat svou nevinu. Prakticky už ale nikomu dítě nevrátí. Jde o monstrprocesy. Bezmocní rodiče se psychicky hroutí, končí ve vězeních a mnozí z nich páchají sebevraždu. Medializace je trestná a nikde se nemohou dovolat spravedlnosti. Přijetím těchto pseudozákonů je uzákoněna bezzákonnost a zločin. Nevinní rodiče jsou na tom hůř než v době vojenské okupace fašisty.


  Zrušení funkce ombudsmana na Ukrajině (7.9.2013)

  Bylo dokázáno, že návrh zákona 2342 je postaven na zločinném principu, podle něhož obviněný musí dokázat svou nevinu, jinak je souzen jako vinný. Ombudsman pí. Lutkovská, ale místo toho, aby hájila lidská práva ukrajinských občanů a dožadovala se spravedlivého zrušení zločinného zákona, jede do Bruselu. Chce v Evropské komisi zajistit, aby byl přijat nový zákon, který zvýší její kompetence, a tím bude podstata protikonstitučního zákona 2342 prosazena, i když jiným způsobem.
  Vzhledem k tomu, že došlo k vážné kolizi při prosazování návrhu zákona č. 2342, vyžadujeme, aby paní Lutkovská byla odvolána z funkce a samotná instituce ombudsmana byla na Ukrajině zrušena.


  Patriarcha Kirill zradil Krista, církev i národ (6.9.2013)

  Realitou je, že Kirill na sebe svolal Boží prokletí, anathemu, a sám se vyloučil z Kristova Mystického Těla, církve. Ve viditelné struktuře církve už zastává úřad nezákonně. Milost Ducha svatého od něj odstoupila především za apostatické gesto v Astaně dne 30. 5. 2012. Přestoupil nejen církevní kánony, ale i podstatné pravdy evangelia a dopustil se hereze a synkretismu s pohanstvím.
  Pravoslavná církev má pro budoucnost Ruska a Ukrajiny klíčovou roli. Spočívá na ní velká zodpovědnost před Bohem, před církví i před národem. Patriarcha Ruska, Kirill, na němž spočívá Boží anathema, vnáší prokletí na církev i národ, a proto musí být co nejdříve odvolán z funkce.


  Výzva vládě a lidu USA (4.9.2013)

  Dne 3. září 2013 Kongres schválil požadavek prezidenta Obamy k bombardování nezávislého státu Sýrie.
  Byzantský katolický patriarchát spolu se všemi pravověrnými křesťany a lidmi dobré vůle proti tomuto mezinárodnímu zločinu kategoricky protestuje!
  VIDEO>>>



  Listy z UA 9/2013

  Slovo života - Ř 8,31

  “Co k tomu tedy řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám?”


  Koncept pastierskeho listu pre biskupov Slovenska (31.8.2013)

  Byzantský katolícky patriarchát Ťa vyzval k napísaniu pastierskeho listu pre Tvoju diecézu, za ktorú nesieš pred Bohom zodpovednosť. To, že si na seba zapretím viery uvrhol Božie prekliatie – anatému, je realita. Boh Ti teraz však dáva šancu k pokániu, aby si sa odvážne postavil za Božie zákony, za záchranu rodiny a zvlášť detí. Posielame Ti koncept listu, Ty ho môžeš podpísať a vziať na seba zodpovednosť, alebo môžeš napísať iný, ale dôležité je, aby si povedal jasné a konkrétne slovo. Dnes už nie je čas na zbožné frázy. „Vaša reč nech je áno – áno, nie – nie. Čo je navyše, je od zlého“. Buď odvážny, Boh Ťa bude súdiť a On Ti tiež dá odmenu za vernosť.


  Výzva katolíckym kňazom (31.8.2013)

  Byzantský katolícky patriarchát sa Ťa pýta, či si duchovným otcom alebo si sa stal duchovným vrahom. Pýta sa Ťa, či slúžiš Kristovi, alebo antikristovi? Pýta sa Ťa, či v tejto chvíli, keby Ťa Boh povolal na večnosť, obstojíš pred Božím súdom? Bol Tvoj život pravdivým pokáním, odvážnym hlásaním Božieho slova a nasledovaním Krista Ukrižovaného, ktoré je bláznovstvom pre svet? Ty budeš skladať účty nielen za svoju dušu, ale za duše, ktoré Ti Boh zveril. Ak žiješ s Kristom, Tvoj život je živé evanjelium, ktoré čítajú Tvoji veriaci. Potom si pravdivým duchovným otcom...


  Výzva slovenským katolíkom a ľuďom dobrej vôle (31.8.2013)

  Slováci, vstaňte a ožite, pretože ste duchovne mŕtvi! Prijali ste ducha lži, ducha konzumu a ducha sveta, a tým ste zradili Krista, Jeho evanjelium a vyhnali ste Ducha Kristovho zo svojich sŕdc. Dnes vám tento duch lži dáva slučku na krk, aby ste sami dokončili svoju zradu a prijali zákony k pozvoľnej autogenocíde. Prebuďte sa! Nad Tatrou sa blýska! Prorok Ezechiel videl Boží ľud Izrael ako veľké údolie plné ľudských kostí. Týmto údolím je dnes odpadnuté katolícke Slovensko. Boh povedal prorokovi: „Prorokuj k Duchu a povedz Mu: Príď Duchu od štyroch vetrov a zavej na týchto povraždených, nech ožijú!“ Slováci, ožite! Nebuďte mŕtvi! Ožite skrze pravdivé pokánie! Ožite a vyjdite do ulíc a postavte sa za záchranu seba i mladej generácie!


  Výzva slovenským poslancom (31.8.2013)

  Dňa 3. 9. 2013 chce lobby presadiť antizákon, ktorý umožní, že už z každej rodiny pod umelými dôvodmi môžu byť ukradnuté deti.
  Toto prorocké slovo, z ktorého budete skladať účty v hodine smrti pred Božím súdom, Vám mal povedať Váš biskup a biskupi Slovenska. Pretože oni zbabelo mlčia, majú účasť na pripravovanom zločine. Budú taktiež spravodlivo súdení, pretože mlčaním schvaľovali homosexuálnu satanizáciu národa aj kradnutie detí a ich devastáciu. Keďže oni pokrytecky mlčia, Byzantský katolícky patriarchát pred Bohom aj pred slovenským národom pred Vás kladie toto slovo. V žiadnom prípade nesmiete schváliť tento fašistický genocídny zákon pod pokryteckým názvom „ochrana detí”. To nie je ochrana, ale demoralizácia, satanizácia a holocaust detí i budúcej slovenskej generácie. Buďte statoční a postavte sa proti duchu tyranie a smrti, ktorý si žiada detské obete.


  Nový světový řád a Ilumináti /1.část/ (19.8.2013)

  Principy budování Nového světového řádu vystihuje publikace Římského klubu „První globální revoluce“ (1993): „Sjednoťme národy proti vnějšímu nepříteli, buď skutečnému, anebo k tomu účelu vymyšlenému.“ Ještě před pár desetiletími by bylo nemožné prosazovat světovládu. Dnes nikdo neprotestuje. Desetiletí tiché práce vymývání mozků klubem Bilderberg, Římským klubem, Trilaterální komisí, ale i OSN a dalšími světovými organizacemi přináší už své plody.
  Ideolog NWO tvrdí: „Potřebujeme vyvolat umělou celosvětovou krizi a pak budou národy souhlasit s novým světovým řádem.“
  VIDEO>>>


  NWO a lidská práva /2.část/ (23.8.2013)

  Prezident ČR, V. Klaus uvádí: „Rodící se světová vláda začala na první pohled nevinnou záměnou občanských práv za tzv. lidská práva“. Pod pojmem lidská práva se globálně prosazují morální zvrácenosti, homosexualismus, transsgenderismus, eutanázie, kradení dětí rodičům... „Lidskými právy“ je dnes nazýváno zavádění největšího bezpráví a likvidace základních práv každého jedince. Je to v podstatě zavádění novodobého otrokářství s totální kontrolou a ztrátou jakékoliv svobody.
  VIDEO>>>


  NWO a dědičný hřích /3. část/ (25.8.2013)

  Člověk má nejen rozum a svobodnou vůli, ale i svědomí. To má být správně formováno, aby mohl rozlišovat dobro a zlo, pravdu a lež.
  Člověk je ovlivňován jak dobrem, za kterým je Bůh, tak i zlem, za kterým je duch zla. S kým se spojí, tomu i slouží, buď Bohu, anebo ďáblu a jeho anti-řádu (NWO). Boží řád přináší život, ďáblův antiřád smrt.
  Jaký je smysl lidského života? Smyslem života je hledat Boha a milovat Ho tím, že zachováváme Jeho přikázání – Jeho řád.
  VIDEO>>>


  Výzva k manifestacím za obnovu rodiny (23.8.2013)

  V sobotu 17. 8. 2013 proběhl gay pride v Praze. Byzantský katolický patriarchát předtím upozornil ČBK, že pokud biskupové ČR neprojeví v této mimořádné situaci stanovisko pastýře, patriarchát vyzve věřící v ČR, aby se od biskupů oddělili jako od zrádců Krista i národa.
  Dne 17. 8. se v Praze uskutečnila manifestace křesťanů za rodinné a křesťanské hodnoty pod záštitou kard. Duky a ČBK.
  Pokud i po tomto pozitivním příkladu z Česka budete dále udržovat slovenské katolíky svým mlčením v pasivitě, je to jasný znak, že cynicky bojkotujete Bohem nabízenou milost k pokání. Tím byste rovněž dali najevo, že jste se už plně ztotožnili s duchem apoštola Jidáše. Patriarchát pak bude povinen upozornit kněze a věřící, že se od vás, jako od nekajících apostatů, musí oddělit, pokud chtějí být spaseni.


  Rozhodný krok (22.8.2013)

  Rusko 14. 8. 2013 zastavilo na hranicích na několik dní dodávky ukrajinského exportu. To mělo upozornit ekonomy, politiky, ale i národ na to, aby si uvědomili současnou realitu.
  Rusko upozornilo, že v připravené Dohodě o asociaci Ukrajiny s EU je bod, kterým se Ukrajina zavazuje přijímat evropské produkty prakticky bez kontroly! Tedy musí přijmout například maso bez náležitých prověrek a podobně i jiné výrobky. Ukrajina by se stala odbytištěm nekvalitních a zdraví nebezpečných výrobků.
  Vstup do EU je pro Ukrajinu ekonomickou i morální sebevraždou. EU prosazuje zločiny proti lidskosti, kterými je uzákoňování kradení dětí milujícím rodičům a jejich devastace. Ukrajina musí udělat radikální řez – rozhodnout se pro prioritu morálních a křesťanských hodnot a odmítnout homosexualismus a kradení dětí. Tím bude zachráněna i ekonomika i budoucnost národa.


  Papežský primát a neomylnost (17.8.2013)

  Služba ochrany víry je pro církev potřebná a ustanovená Kristem. Neznamená to ale, že osoba nemůže zradit a že je proti své vůli chráněna od každé hereze. Ježíš řekl Petrovi, že je skalou, když veden Duchem svatým vyznal, že Ježíš je Mesiáš. Brzy na to řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane, protože nemáš na mysli věci Boží, ale lidské.“ To plně platí o posledních třech papežích, kteří zradili Krista, a na rozdíl od Petra pokání nekonali.


  Výzva ex-papeži Benediktu k pokání (16.8.2013)

  Vážený Monsignore, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát. Dne 1. 5. 2011 Patriarchát zveřejnil, že jste na sebe stáhl Boží anathemu dle Gal 1,8-9. Dopustil jste se apostatického gesta vyhlášením heretika Jana Pavla II. za blahoslaveného. Tím jste na oltář církve postavil ducha Assisi – ducha antikrista.
  Co po Vás chce Bůh, když stojíte na prahu smrti? Pokání.


  Znesvěcující ohavnost na svatém místě (15.8.2013)

  Současný, neplatný papež František de facto schválil amorální homosexualismus. Ten ničí všechny morální, duchovní i křesťanské hodnoty ve svém kořeni.
  V této době se naplnilo proroctví samotného Spasitele Ježíše Krista: „Na místě svatém uvidíte znesvěcující ohavnost“. Touto ohavností je homosexualismus ve Vatikánu. Ten je spojen s herezemi, se synkretismem, s démony i se svobodnými zednáři. Tuto znesvěcující ohavnost na svatém místě dovršil falešný papež František Bergoglio.


  Dopis pravoslavným biskupům, mnichům a kněžím (15.8.2013)

  Kristovi bojovníci, kněží, mniši a biskupové! Apoštol Pavel říká, že náš boj není proti tělu a krvi, ale proti mocnostem, které vykonávají svou vládu v ovzduší. Máme proto na sebe vzít plnou Boží zbroj. Z šesti zbraní je zdůrazněn meč Ducha, kterým je Boží slovo (srov. Ef 6,10n). Vy máte bojovat s branami pekla za záchranu ruského národa i pravoslavné církve.


  Ex-papež František schválil homosexualismus (11.8.2013)

  František Bergoglio pronesl výrok: „Kdo jsem já, abych gaye soudil?“ V současné době, kdy jsou globálně likvidovány Boží a morální zákony a uzákoňovány zločiny gender zvrácenosti a masového kradení dětí, je tento rafinovaný výrok zločinem proti lidem i proti Bohu. Bůh nazývá homosexualismus hříchem a ohavností a spojuje ho s trestem časného i věčného ohně. Bergoglio měl spíše položit otázku: Kdo jsem já, abych si dovolil rušit Boží zákon?
  Svým výrokem potvrdil, že úřad nejvyššího pastýře zastává nezákonně. Už před třemi lety byla na kardinála Bergoglia za jednotu s herezemi zveřejněna Boží anathema.


  Sport, anebo průlom ideologie homosexualismu? (11.8.2013)

  Předseda výboru Státní Dumy RF pro otázky sportu a mládeže, Igor Ananských vyhlásil: „Zákon o zákazu gay propagandy se nebude vztahovat na hosty a účastníky olympiády 2014, která bude probíhat v ruském městě Soči.“
  Proč má Rusko měnit svůj státní zákon, který je k dobru, tedy k ochraně morálních, duchovních i křesťanských hodnot, a otvírat možnost k infikování zvrácenostmi, jejichž následkem je nejen morální devastace, ale i psychická traumata a množství nakažlivých chorob, dokonce smrtelného AIDS.
  Když by byla olympiáda v USA a Rusko by stanovilo podmínku, že východní země budou bojkotovat olympiádu, dokud Obama nevydá zákaz propagandy homosexualismu, ustoupil by Obama?


  CU anebo EU? (10.8.2013)

  Celní unie (CU) a plnoprávné členství v ní je pro Ukrajinu ekonomicky výhodné. Zóna volného trhu a dohoda o asociaci s Evropskou unií (EU) však bude znamenat prodloužení krize naší ekonomiky.
  Co obdrží Ukrajina vstupem do EU?
  Zadluženost zemí eurozóny! V prvním čtvrtletí roku 2013 dosáhla zadluženost historického maxima: 85,9 % HDP (hrubý domácí produkt), neboli 11,1 trilionu euro. Výše státního dluhu ve všech zemích EU vzrostla na 92,2 % HDP. Ukrajina by svým vstupem do EU zdědila trilionové dluhy. Ztratila by svou státní suverenitu a v souladu s eurostandardy by musela realizovat prostředky autogenocidy.


  Stop pirátství na Athosu (9.8.2013)

  Byzantský katolický patriarchát se obrací na prezidenta a vládu Řecka s protestem proti násilné akci vůči věrným mnichům na hoře Athos v klášteře Esfigmen, založeném v 5. století. Za tento zločinný útok nese vláda Řecka plnou zodpovědnost.
  Řecká vláda tím, že se stává nástrojem apostatů Bartoloměje a Teofila, na nichž spočívá Boží anathema, svolává prokletí i na celý národ.
  Řecko má největší zadluženost ze všech evropských států. Prokletí, které na národ stáhli odpadlí církevní hierarchové, se projevuje morální i ekonomickou disharmonií celé společnosti. Byzantský katolický patriarchát vyžaduje, aby vláda zastavila jakékoliv útoky na monastýr Esfigmen na Athosu.


  Slovo života - Ř 8,28

  „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.“


  Ezechiel 36-37 – prorocké slovo

  Bůh klade prorokovi otázku: „Mohou tyto kosti ožít?“ (Ez 37,3). Prorok ví, že podle přirozených zákonů ožít nemohou, ale on také ví, že u Boha není nic nemožného, že Bůh je všemohoucí, proto odpovídá: „Panovníku Hospodine, Ty to víš.“ Bůh mu dává úkol: „Prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim: ‚Slyšte, suché kosti, Hospodinovo slovo!‘“ Prorokovat znamená mluvit v autoritě nejvyššího Boha.


  Vyhlášení anathemy na Františka Bergoglia (2.8.2013)

  Dnes, 2. srpna 2013, východní křesťanská církev slaví svátek svatého proroka Eliáše. V tento den Byzantský katolický patriarchát v autoritě Trojjediného Boha vyhlašuje Boží prokletí – anathemu (dle Gal 1,8-9) na římského biskupa Františka Bergoglia. Důvodem je, že zneužil církevní autoritu k rušení Božích zákonů. Prosazuje amorální myšlení homosexualismu, který je proti podstatě evangelia a ničí všechny morální hodnoty.



  Listy z UA 8/2013

  Rozjímání nad Ř 8,27-28

  Boží moc, která působí skrze modlitbu, je podmíněna působením Ducha Božího. Proto každý křesťan má nejen v plnosti přijat Ducha svatého tak, jako apoštolé v den Letnic, ale má také dávat Duchu svatému prostor, aby v nás mohla působit Jeho síla, abychom byli skutečně Kristovými svědky. Tak si to přeje samotný Ježíš (srov. Sk 1,8). Pravý Kristův svědek má být zároveň prorokem, tedy vidoucím.


  Výzva ukrajinskému národu, především rodičům (21.7.2013)

  Skutečná rodina je malou církví, kde otce, matku a děti sjednocuje Bůh. Homosexuálové a pedofilové vytvářejí anti-církev, kde je spojuje zločinná zvrácenost a služba satanovi. Současná sexuální revoluce je nasměrovaná proti lidské existenci. Mění samu podstatu člověka. Tento proces je rozvíjen cílevědomě a vytváří společnost těch, kteří se vzbouřili proti Tvůrci. Ničí Bohem daný řád a současný svět, aby na jeho rozvalinách utvrdili svůj nový anti-svět – peklo na zemi.


  Výzva k pochodu za Ježíše a za obnovu rodiny /veřejný dopis českým biskupům/ (25.7.2013)

  Ve dnech 12.-18. 8. 2013 má v Praze proběhnout už třetí, týdenní systematická propagace homosexualismu. Ta je spojena s průvodem zviditelňujícím tuto morální deviaci a vnucuje ji jako normu či dokonce jako vyšší standard. Po dva roky jste mlčeli. Dokonce jste ani nepodpořili prezidenta a jeho sekretáře, kteří vystoupili jasně a kategoricky proti. Ještě máte možnost k pokání: Alespoň v tomto roce, který je jubileem příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, se postavte za ochranu víry a morálních hodnot. Vyzvěte věřící k pochodu za Ježíše a za rodinu!


  Zákon o rodinném patronátu – nejkrutější prvek juvenilní justice (17.7.2013)

  Jde o vyškolené manželské páry, které budou připraveny v jakémkoli momentu přijmout na krátký čas (do tří měsíců) dítě odebrané vlastní matce. Pak ubohé dítě kočuje do další byznys-rodiny. Takoví patronátní pečovatelé nejprve procházejí školeními, kde je učí, jak „profesionálně“ upokojovat dítě, které právě odloučili od vlastní matky a jak se mají k dítěti chovat bez jakýchkoli emocí. A to vše za peníze. Patronátní vychovatelébudou dostávat stabilní měsíční plat 4000 hřiven, plus za každé dítě prémii 2000 hřiven. V současnosti tyto peníze vyplácí filiálka mezinárodní organizace „Partnerství každému dítěti“, ale po přijetí zákona bude tyto kosmické sumy těmto zbohatlíkům na neštěstí dětí nucen vyplácet náš stát.


  Provolání ruskému národu /k jubileu křtu Kyjevské Rusi/ (17.7.2013)

  Byzantský katolický patriarchát má před Bohem povinnost varovat a mobilizovat ruský národ proti plánované autogenocidě.
  V den svátku svatého Vladimíra ať všichni křesťané Ruska obnoví svůj křest v blízké řece či jezeře. Ať spolu s lidmi dobré vůle vyjdou do ulic ve všech vesnicích a městech. Ať pod heslem „Obnova rodiny – vzkříšení národa“ manifestují proti zavádění, zločinných antizákonů juvenilní justice a tzv. genderu. Tento krok je základem pravdivého obrácení a pokání ruského národa.


  Jubilejní obnova křtu

  V předvečer svátku narození sv. Jana Křtitele, v sobotu 6. 7. 2013 v 19 hodin, vyšel průvod věřících Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve spolu se svými biskupy i s patriarchou Eliášem Byzantského katolického patriarchátu, od chrámu sv. Sofie v Kyjevě k soše sv. Vladimíra, kde se všichni přítomní odřekli ďábla a démonských sil. Pak vyznali víru a zástup se přesunul k Dněpru.
  Asi 200 přítomných mužů, kromě žen, vstoupili do Dněpru na místě, kde před 1025 lety byli pokřtěni představitelé Kyjevské Rusi. Zde obnovili svůj křest za sebe a symbolicky i za národy Ukrajiny, Ruska a Běloruska. Obřad skončil asi ve 22:00 hodin.


  Slovo života - Ř 8,26

  "Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním."


  Dopis Byzantského katolického patriarchátu ohledně vysvětlení článku 24 Ukrajinské Konstituce (16.7.2013)

  Bylo zveřejněno, že se ombudsman Ukrajiny V. Lutkovská obrátila ke Konstitučnímu soudu Ukrajiny s požadavkem vysvětlení čl.24 Konstituce (KU). Důvodem je, že Evropská unie požaduje od Ukrajiny změny v zákonodárství ve sféře tzv. boje s diskriminací, včetně diskriminace na základě sexuální orientace. Návrh zákona č.2342, který by uzákonil homosexualismus ve všech sférách života, poslanci parlamentu neustále odkládají, proto homosexuální lobby hledá jiný způsob uzákonění – tlak na Konstituční soud Ukrajiny.


  Aktuální otázky českým biskupům (15.7.2013)

  Ve veřejném dopise ze dne 22. 5. 2013 vás Patriarchát výrazně upozornil na katastrofální situaci, která vede k totální demoralizaci, k likvidaci křesťanství a k holocaustu Evropy. Mlčet je v této situaci zločinem.
  Dnes svým mlčením nesete zodpovědnost za opakované prosazování adopce dětí homosexuály, legalizaci prostituce, zítra svým mlčením ponesete spoluvinu za uzákonění pedofilie, zoofilie, krvesmilstva (incestu), reproduktivních technologií, eutanazie pro zdravé i děti a rovněž za zákon, který umožní machinace s lidskými orgány i proti vůli člověka!
  Vy máte před Bohem mnohem větší zodpovědnost za Boží lid než politici. Pokud ve strategický moment neděláte, co máte dělat, jste největšími viníky za připravenou tragedii národa. Z těchto závažných důvodu se na vás tentokrát obracíme už s konkrétními otázkami...


  Svatý Jan Milíč z Kroměříže (Stručný životopis)

  České dějiny mají své hrdiny. Za vlády českého krále a římského císaře Karla IV., působil v Království českém Boží služebník a prorok Jan. Nebál se říkat pravdu, i když byla mnohým nepříjemná. Nebál se jít proti proudu! Boží výroky ožily v jeho ústech, aby konfrontovaly neutěšený stav společnosti a církve. Ba co víc, usvědčoval nimi i samotného císaře.


  Příklad biskupů Moldávie (5.7.2013)

  Biskupové Moldávie se jako praví pastýři se postavili za ochranu Božích zákonů i za záchranu věřících před genocidní politikou, kterou prosazuje OSN, EU a jejich vlastní vláda, která zradila národ. Tato vláda proti vůli občanů prosadila homosexuální zákony. Ani potom, co ji biskupové vyzvali, aby byl zákon zrušen, to neučinila. Biskupové proto od slov přešli k efektivnímu řešení:
  1) Dali vládě měsíční ultimátum – zrušit antizákon. 2) Protože vláda ultimátum ignorovala, vyhlásili malou exkomunikaci na vládu i prezidenta a oznámili: pokud vláda nezruší genocidní zákon, bude vyhlášena velká exkomunikace, tedy vyloučení z církve.


  Poděkování /biskupům Moldavské metropolie / (5.7.2013)

  Byzantský katolický patriarchát děkuje vám, všem biskupům Moldávie, za váš postoj, kterým jste se hrdinsky postavili proti skrytě naplánované morální, duchovní i fyzické autogenocidě Moldávie. Modlíme se za to, aby se váš krok víry stal precedentem pro všechny biskupské synody pravoslavných církví i biskupské konference katolické církve. Kéž se biskupi proberou z pasivity. Kéž jsou ochotni pro Kristovy zákony a pro spásu nesmrtelných duší dát lidu jasné a prorocké slovo a učinit i konkrétní gesto po příkladu Moldávie.



  Listy z UA 7/2013

  Výzva pravoslavným monastýrům (23.6.2013)

  Pravdivý mnich je dle svatého Bazila Kristovým bojovníkem. Sám sv. Bazil bojoval proti herezi arianismu, kterou přijala většina východních biskupů. Dnes jsou západní kláštery duchovně zamořeny nejen současnými herezemi, ale i buddhistickými a jogistickými meditacemi. Ovocem je prokletí, které dopadlo na západní církev. Tento duch však působí i na pravoslavnou církev. Proto je třeba se odvážně postavit na odpor. Mniši by měli bránit pravověrné biskupy proti heretickým i za cenu, že budou heretiky pronásledováni.


  Rozjímání k Ř 8,23.26

  Ve verších 22–27 apoštol Pavel hovoří o trojím sténání. O sténání stvoření (v. 22), věřících (v. 23) a o sténání Ducha svatého (v. 26). Tvorstvo, to je živá i neživá příroda, bylo kvůli lidskému hříchu podrobeno utrpení a katastrofám (v. 20). Bůh proto naplánoval, že i sama příroda bude vykoupena a přetvořena, bude nové nebe a nová země, všechno bude obnoveno podle Boží vůle (srov. 2Kor 5,17; Gal 6,15; Zj 21,1-5). Tehdy věrné Boží děti obdrží své plné dědictví.


  Zveřejnění anathemy na biskupa Teofana (23.6.2013)

  Vážený biskupe Teofane, spolu s buddhistickým lámou jste v republice Tuva založil tzv. „Budhisticko-pravoslavnou mezináboženskou radu“. Tato tzv. rada má podle Vás „posílit mezináboženské vztahy а podporovat a koordinovat činnost náboženských organizací“. Tento zločin zrady Krista a církve byl veřejnosti podán jako historický okamžik, a dokonce byl spojen s velkou oslavou.
  Byzantský katolický patriarchát zveřejňuje, a to v autoritě Trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha svatého: Založením buddhisticko-pravoslavné rady jste sám sebe vyloučil z Kristovy církve a uvrhl jste na sebe Boží anathemu – prokletí dle Gal 1,8-9.


  Buddhismus kontra křesťanství /příloha k oznámení o anathemě na biskupa Teofana/ (23.6.2013)

  Buddhismus a křesťanství oddělují nepřekonatelné rozdíly: křesťanství věří v jednoho Boha Stvořitele, který je osobním Bohem. Křesťanství vidí člověka jako bytost, která potřebuje spásu a není schopna sebespasení. Buddhismus naproti tomu nevěří a neuznává Boha jako Stvořitele a ani jako osobního Boha. Dále tvrdí, že člověk může být vlastními silami spasen. Tuto spásu vidí v tzv. nirváně. To vše je však klam.


  Slovo života - Ř 8,23

  “I my, kteří máme prvotiny Ducha, sami v sobě sténáme, očekávajíce synovství, to jest vykoupení svého těla.”


  Eutanazie pro zdravé

  Evropský soud pro lidská práva vydal rozhodnutí (květen 2013), podle něhož musí stát vytvořit zdravému člověku podmínky vykonat eutanazii. Jinak porušuje Evropskou úmluvu o lidských právech, konkrétně právo na soukromí (článek 8).
  Jaký paradox! Dříve byli trestáni lékaři, kteří zavinili smrt člověka, dnes budou zákonem trestáni lékaři, kteří se budou bránit usmrtit zdravého člověka.


  Eutanazie pro důchodce

  Podle neofašistických zákonů EU má člověk právo na smrt – na sebevražednou eutanazii. Odnímá se mu tím však právo nejen na časný život, ale i na život věčný. Když dříve umíral křesťan, byl volán kněz, aby ho připravil na šťastnou smrt, která mu otevře cestu do věčného života. Nyní ďáblovi služebníci přicházejí nejen k umírajícím lidem, ale manipulují už i zdravé důchodce k podepsání dokumentu ke vstupu do pekla.


  Časné aj večné prekliatie (30.6.2013)

  Byzantský katolícky patriarchát v autorite Všemohúceho Boha Stvoriteľa, ktorý bude súdiť všetkých živých i mŕtvych, pred slovenským národom zverejňuje: Skutkom zrady svojho svedomia a odhlasovaním zločinného zákona 81 zo 150-tich slovenských poslancov na seba stiahlo najťažší Boží trest – časné aj večné prekliatie. Pod termínom tzv. „nenávisť pre sexuálnu orientáciu“, ktorý nový Trestný zákon obsahuje, zaviedli tvrdé trestanie všetkých občanov Slovenska, ktorých postoj k zvrátenosti je prirodzene negatívny a totožný s Božími zákonmi. Zradili svoje svedomie a vysmiali sa prirodzeným a Božím zákonom. V hodine smrti nebudú mať účasť na večnom živote, pretože svojim skutkom vymazali z Baránkovej Knihy života (por. Zj 21,27) svoje mená.


  Poděkování za iniciativu protestu proti diskriminačnímu zákonu 2342 /Rodičovskému výboru Ukrajiny/ (21.6.2013)

  Vyzvali jste nejen věřící pravoslavné církve, ale i všechny občany, aby podpořili vaši manifestaci před parlamentem v úterý 2. 7. 2013 od 8:30. Projev vašeho protestu je v této historické chvíli hrdinstvím a obětí nejen za pravoslavné věřící, ale i za většinu obyvatel Ukrajiny. Plně podporujeme vaši iniciativu. Kéž Bůh dá požehnání vám i všem, kteří se zúčastní této historické akce.


  Výzva představitelům křesťanských církví na Ukrajině (21.6.2013)

  Podpořte akci Rodičovského výboru, který bude 2. 7. 2013 manifestovat před parlamentem proti zločinnému návrhu zákona 2342.
  Zorganizujte své věřící, aby se přidali k manifestaci. Jde o záchranu dětí, rodiny a národa před zločinnou diktaturou, spojenou s plánovanou globalizací a redukcí, tedy morální, duchovní a fyzickou autogenocidou Ukrajiny.


  Výzva ke kulatému stolu /Mons. S. Ševčukovi/ (21.6.2013)

  Monsignore, tímto Vás Synod biskupů UP HKC vyzývá k veřejnému kulatému stolu, a to u příležitosti Vaší dvoudenní návštěvy Drohobyče.
  Na kulatém stolu budou řešeny otázky genderové ideologie, juvenilní justice, eutanázie, čipizace. Rovněž by bylo nutné diskutovat o nejaktuálnějších otázkách, týkajících se současné katolické církve, především vztahu mezi synodem UHKC a synodem UP HKC a problematiky, která s tím souvisí. Věříme, že chcete dokázat, že se nemáte proč skrývat, ale že Vaše postoje můžete prezentovat veřejně. V opačném případě, pokud své postoje veřejně prezentovat nemůžete, zůstává velký otazník, proč.


  Výzva kňazom SR k 5. júlu 2013 (26.6.2013)

  Ak Ťa biskup nevyzve svojím listom, aby si 5.7. vyšiel s veriacimi do ulíc, aj tak si povinný vo svojom svedomí a pred Bohom to urobiť. Robíš tak gesto za záchranu viery, rodiny a národa. Zároveň dávaš najavo, že nie si ľahostajný k demoralizácii detí, likvidácii rodiny a k autogenocíde národa. Dokonca aj keby Ti biskup v tejto historickej dobe prikázal, že máš aj s veriacimi ďalej zostať v pasivite a nesmiete vyjsť do ulíc, tak si povinný mu odpovedať ako Peter s Jánom: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí“.
  Ty zodpovedáš nielen za svoju farnosť, ale máš spoluzodpovednosť aj za slovenský národ a jeho budúcnosť – za život či smrť – časnú aj večnú.


  Konferencii biskupov Slovenska k 5. júlu 2013 (26.6.2013)

  Boh Ti dnes dáva konkrétnu a možno i poslednú šancu. Napíš pastiersky list pre svoju diecézu: a) stručne v ňom povedz, že dnes hrozí reálne nebezpečenstvo straty cyrilometodskej viery a plánovaného samozničenia národa, ktoré je pretlačované skrze nadnárodné štruktúry; b) konkrétne vyzvi, nech v piatok 5. 7. 2013 vyjdú veriaci po skončení bohoslužieb priamo z chrámu v sprievode ulicami mesta či obce na námestie. Tu nech uskutočnia pokojný míting za rodinu. S prejavom na tému obnovy rodiny môžu vystúpiť aktívni laici. Na transparente môže byť zjednocujúce heslo: „Obnova rodiny – vzkriesenie národa“.
  Nech je 5. júl 2013 historickým dňom vzkriesenia národa! O tom rozhodneš aj Ty a duše, ktorých si pastierom. Ak túto jedinečnú historickú šancu premárniš, hazarduješ s časným aj večným životom, a to nielen svojím.


  Výzva kněžím k 5.červenci 2013 (25.6.2013)

  5.červenec 2013 bude vyvrcholením cyrilometodějského jubilea. Svatí Cyril a Metoděj nám přinesli spasitelnou víru, křesťanské zákonodárství, kulturu a předali nám v rodné řeči Boží slovo a svatou liturgii. Ať je 5.červenec 2013 historickým dnem vzkříšení národa! O tom rozhodneš i Ty a duše, kterých jsi pastýřem. Pokud tuto jedinečnou, historickou šanci promarníš, hazarduješ časným i věčným životem, a to nejen svým.
  Drahý bratře, vstaň a staň se svědkem Ježíšovým. Tu jde o život či smrt. Vyzvi věřící k manifestaci a sám buď příkladem.


  Slovo života - Ř 8,19

  „Celé tvorstvo toužebně sténá a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.“


  Biskupské svěcení

  Ve svátek sv. Petra a Pavla, 12. 7. 2013, proběhne v Drohobyči v řeholním chrámu Kristova narození biskupské svěcení...


  Stop 2342! (16.6.2013)

  Vážený poslanče, definitivně odmítni takzvaně antidiskriminační návrh zákona 2342, který zavádí diskriminaci 99 % obyvatel. Odmítni i návrh zákona 2539, který prosazuje juvenilní justici, tedy zločinné kradení dětí z dobrých rodin, psychickou a fyzickou tyranii dětí i rodičů. Tu jde o zločiny proti lidskosti, za které dřív nebo později budeš skládat účty před Božím i lidským soudem, pokud návrh zákona odsouhlasíš.


  Dopis patriarchovi moskevskému a celé Rusi Kirillovi (6.6.2013)

  Byzantský katolický patriarchát s bolestí konstatuje, že byl nucen, pro dobro všech pravoslavných věřících, biskupů a kněží i z důvodu zachování čistoty víry a mravů, zveřejnit tragickou událost, že jste svým gestem v Astaně i mlčením k invazi homosexualismu a kradení dětí, na sebe uvalil Boží anathemu dle Gal 1,8-9.
  Přesto jste neuvolnil úřad, ale udělal jste další krok apostaze, kterým byla Vaše účast na synkretistické akci v Pekingu. Dokonce jste v tomto jubilejním roce křtu zprostředkoval představenému buddhistického kláštera z Šaolinu návštěvu Moskvy.


  Výzva hlavě UHKC ohledně návrhu zákona 2342 (2.6.2013)

  Mnohokrát jsme vás vybízeli, abyste vyzval katolíky ke konkrétním krokům, a to k manifestacím, dokud je ještě čas. Je hanbou, že řeckokatolíci se masově zúčastňovali mítinků pořádaných Jaceňukem a Klyčkem, kteří de facto otevírají dveře homodiktatuře.
  V tuto historickou hodinu Vás vyzýváme, abyste alespoň nyní alarmoval řeckokatolíky, ať od úterka 4. června pořádají účinné manifestace a mítinky s transparenty ve všech městech a vesnicích tak dlouho, dokud nebude návrh zákona 2342 s konečnou platností zamítnut.



  Listy z UA 6/2013

  Zákaz prodávání mléka a masa

  Kvůli nátlaku ze Západu je Ukrajina nucena vydat od 1. 1. 2015 zákaz prodeje domácích produktů, především mléka, sýra, masa. Toto nařízení přinese Ukrajincům škodu z několika důvodů: Venkované prodávají většinou v nejbližším městě potraviny, které vypěstují. Tím získají určitou finanční pomoc a lidé ve městě mají zabezpečenou dodávku čerstvých, nechemizovaných a zdravých potravin. Po tomto zákazu ale, podobně jako je to už v EU, se bude muset například sýr nebo maso dovážet podle norem, které určí EU, což vede k závislosti, a navíc, potraviny jsou chemizované a drahé.


  Slovo života - Ř 8,18

  "Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena."


  Reflexe – Ř 8,18-19

  Utrpení nynějšího času (nemoc, bolest, bída, zklamání, chudoba, špatné zacházení, smutek, pronásledování, a jakékoliv jiné problémy) musíme považovat za nevýznamná v porovnání s požehnáním, výsadami a slávou, které budou dány věrným věřícím v nadcházejícím věku. (srov. 2Kor 4,17) Tato pravda dávala sílu tisícům a milionům mučedníků. Dokázali snášet i nejtěžší muka a mučení, protože měli svůj duchovní pohled víry upřen na budoucí slávu, která čeká každého, kdo vytrvá ve víře až do konce.


  Vyzvite katolíkov k povstaniu! /Biskupom Slovenska/ (6.6.2013)

  Vážení biskupi Slovenska, vyzvite katolíkov k povstaniu z ľahostajnosti! Vy sami im buďte príkladom v boji za morálne a kresťanské hodnoty, za záchranu rodiny, záchranu detí!
  V tejto dobe musí každý diecézny biskup spolu so svojím pomocným biskupom osobne napísať pastiersky list a vyzvať svojich veriacich, aby písali petície prezidentovi a parlamentu. Zároveň každý z Vás, ako diecézny biskup, je povinný napísať verejný list prezidentovi a členom parlamentu, aby bola zrušená novela Trestného zákona, ktorá zavádza diktatúru nad 99% obyvateľov skrze ideológiu homosexualizmu.


  List prezidentovi Slovenskej republiky (6.6.2013)

  Obracia sa na Vás Byzanstký katolícky patriarchát s žiadosťou, aby ste, ako prezident Slovenskej republiky, nepodpísali novelu Trestného zákona, týkajúcu sa tzv. sexuálnej orientácie.
  Termín „nenávisť pre sexuálnu orientáciu“ je veľmi vágny a Vy, ako právnik, docent a kandidát vied iste dobre viete, že podpisovať nejasné zákony, ktoré sa neskôr môžu vysvetľovať tak, že budú diskriminovať 99% slovenského národa, je zločinom. Vážený pán prezident, buďte odvážny a nepodpisujte, aj za cenu, že by sa proti Vám mal postaviť parlament EÚ.


  Šanca k pokániu /84 poslancom NR SR/ (6.6.2013)

  Spolu 84 poslancov, vrátane každého z Vás, schválilo novelu Trestného zákona, ktorá zavádza veľmi vágny termín „nenávisť pre sexuálnu orientáciu“. V skutočnosti to pre slovenský národ prinesie doslova smrtonosné ovocie. Vážení poslanci, na základe spomínaného súhlasu ste sa stali vlastizradcami, hrobármi slovenského národa, a preto Vás vyzývame odvolať tento zločinný zákon alebo vzdať sa poslaneckého kresla, pretože v takomto duchu predsa nemáte právo reprezentovať slovenský národ. K tomuto kroku Vám iste Vaši voliči súhlas nedali. Ak sú medzi Vami takí, ktorí boli vychovávaní v kresťanských rodinách a záleží im na spáse, je potrebné konať za tento čin pokánie.


  Urobte krok k záchrane! /35 poslancom NR SR/ (6.6.2013)

  Vážení poslanci, patrí Vám poďakovanie za vašu statočnosť, že ste hlasovali proti novele Trestného zákona, ktorá de facto zavádza homodiktatúru.
  Žiadame Vás, aby ste v tejto historickej dobe, kedy ide o bytie a nebytie slovenského národa, urobili druhý odvážny krok. Obráťte sa na Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci hrubého porušenia ústavných práv občanov SR. Dňa 22. mája 2013 bol Národnou Radou Slovenskej republiky prijatý návrh zákona, ktorý v čl. I bod 22 vniesol zmenu do §140 písmeno f) Trestného zákona. Konkrétne: „Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu: f) ... nenávisti pre sexuálnu orientáciu“. Zavedenie termínu „nenávisti pre sexuálnu orientáciu“ je podkopaním Ústavy SR...


  Ukrajino vstávej! (2.6.2013)

  Byzantský katolický patriarchát spolu s vedením Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UP HKC) tímto vyzývá všechny křesťany Haličiny, aby se postavili proti fašistickému návrhu zákona 2342. Je jím zaváděna totální diktatura a likvidace všech morálních i křesťanských hodnot. Od 4. června konejte manifestace a mítinky ve všech městech a vesnicích západní Ukrajiny!


  Výzva Čechům (31.5.2013)

  Dnes je v Česku vyvíjen tlak na přijetí zákona o adopci dětí homosexuály. Jde o další krok do časné i věčné záhuby jedinců, rodiny i národa.
  Po uzákonění adopce dětí homosexuály ve Švýcarsku, Švédsku a Dánsku už politici a masmédia připravují uzákonění incestu jako evropské „genderové normy“. Co se týče uzákoňování incestu, předcházelo mu uzákonění sňatků homosexuálů a adopce dětí homosexuály. Homofobem je teď nazván každý, kdo brání své děti před morálními zvrácenostmi. Ty jsou prosazovány skrze školství, kulturu, zákonodárství a především skrze nadnárodní organizace OSN, Radu Evropy a EU. Připomínáme, že do konce roku 2013 ve všech 27 zemích EU mají být povinně zavedeny sňatky homosexuálů, ať to která země chce nebo nechce. To jsou čertovy normy a standardy holocaustu pro Evropu. VIDEO>>>


  Zveřejnění anathemy na patriarchu Bartoloměje (24.5.2013)

  Boží anathema dopadla na patriarchu Bartoloměje dne 27. 10. 2011 za jeho gesto jednoty s duchem Assisi – duchem antikrista. Trojjediný Bůh uvrhl Boží anathemu dle Gal 1,8-9 na patriarchu Bartoloměje za zradu Krista a Jeho evangelia. Boží prokletí spočívá na něm i na všech, kdo jsou s ním v duchovní jednotě a podřizují se mu.


  Gay pride v Kyjevě?

  Několik organizací nahlásilo pokojné manifestace proti plánovanému gay pride na 25. 5. 2013 v Kyjevě.
  Gay pride je nezákonný, protože porušuje Konstituci Ukrajiny. Je ideologickým průlomem k přijetí systému morální, duchovní i fyzické autogenocidy.
  Ptáme se: Co to má znamenat, zavádět absolutní nedotknutelnost homosexuálů?
  Nikdo nemá právo povědět jediné slovo proti homosexualitě! A pokud budou nastoleny homosexuální zákony, bude trestán dokonce křivý pohled či pouhá myšlenka nebo jen podezření z odporu vůči této privilegované kastě, která chce tyranizovat 99 % obyvatel.


  Zamítnutí návrhu zákona „O připojení Ukrajiny k úmluvě o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení“ (24.5.2013)

  Oč ve skutečnosti jde pod tímto vznešeným pozitivním názvem, kterým oklamali úředníci i prezidenta? Jde ve skutečnosti o zavedení byznysu s dětmi pod rouškou tzv. mezinárodní adopce. Navíc je to další páka nadnárodní juvenilní justice a jejím ovocem není ochrana dětí, ale naopak kradení dětí rodičům a jejich duševní, morální i fyzická devastace. Jde o nejkrutější zločiny proti dětem v dějinách lidstva. Přes veškerý zákaz medializace jsou zveřejňovány stále nové a nové případy nešťastných rodičů, kterým ukradli děti.


  Děti – donoři? (15.5.2013)

  Nový zákon o transplantaci orgánů má poprvé dovolit posmrtné dětské dárcovství orgánů. Tento návrh zákona předpokládá vytvoření registru občanů RF. Návrh zákona může vstoupit v platnost hned po konci roku 2014. Tedy lobbyisté potřebují zákon schválit, aby měli ještě rok a půl na sestavení registru a jiných mechanismů k uvedení tohoto zločinného projektu do praxe. Jako materiál mají posloužit ruští občané, a především ruské děti, k získání lidských orgánů.


  Metanoite! (Změňte myšlení!) Mk 1,15 /dopis ministru spravedlnosti Ukrajiny/ (14.5.2013)

  Už třetí rok je při Vašem ministerstvu tzv. Rada LGBT. Za ten čas byly prosazeny takové zákony, jejichž realizace má na ukrajinský národ strašnější dopad, něž by měla nejkrutější okupace nepřátelských vojsk. Vše je maskováno vznešenými pojmy, argumentuje se lidskými právy, právy dětí, nediskriminací, ochranou, … Ve skutečnosti jde o prosazení autogenocidních homosexuálních zákonů a mechanismů zločinné juvenilní justice. Vy jste k tomu dal prostor. Navíc jste sám, osobně, ve výboru OSN pro tzv. práva dětí podepsal dohodu o zavedení horkých linek k následnému fungování juvenilní justice.


  Metanoite! (Změňte myšlení!) Mk 1,15 /dopis ombudsmanovi pro práva dětí J. Pavlenkovi/ (14.5.2013)

  Globalizační zavádění juvenilní justice přináší hořké plody pro děti a jejich rodiče na celém světě. Jde o zločiny proti lidskosti, horší než byly zločiny fašismu.
  Děti jsou kradeny vlastním rodičům bez udání reálné viny. Nevinní otcové jsou stereotypně obviňováni z pedofilie a matky z psychické choroby, protože pláčou nad ztrátou milovaných dětí.
  Vy tento systém nemilosrdně zavádíte na Ukrajině, přestože jste si dobře vědom, co se pod pozitivními frázemi skrývá. Znovu Vás vyzýváme: Čiňte pokání ze své Herodovské činnosti, dokud Vám Bůh dává čas k pokání.


  Metanoite! (Změňte myšlení!) Mk 1,15 /dopis ombudsmance V. Lutkovské/ (14.5.2013)

  V poslední době jste se pod rouškou tzv. práv žen postavila proti ochraně života nenarozených dětí a usilujete o to, aby byly zabíjeny. Na počátku tohoto roku jste uzavřela smlouvu s UNICEF hned po tom, co ho Rusko vyhostilo za organizování zločinného byznysu s ruskými dětmi. Nabídla jste jim ukrajinské děti?
  Vaše funkce ombudsmana prosazuje zájmy nadnárodních organizací, které sledují redukci lidstva, tedy i autogenocidu Ukrajiny.
  Prostřednictvím tohoto dopisu Vás Bůh varuje, abyste od cesty připravovaného zločinu masové likvidace ukrajinských dětí a národa odstoupila, jinak budete s celým systémem věčně zavržena.


  Metanoite! (Změňte myšlení!) Mk 1,15 /dopis poslanci A. Jaceňukovi/ (13.5.2013)

  Podáváte návrh zákona č. 2427 (ohledně rozšíření zodpovědnosti zaměstnavatelů za projevy diskriminace ve sféře práce), podporujete a prosazujete zákony, které vtělují amorální genderovou ideologii a kradení dětí. Jde o národní podvod. Mlčíte o strašné statistice „genderu“ a juvenilní justice například ve Finsku, Francii, Holandsku, kde jsou děti masově kradeny a demoralizovány.
  Uvědomte si, že budete skládat účty za vlastizradu ukrajinského národa nejen před národem, ale i před Bohem. Otvíráte dveře neofašismu, ideologii globalizace, tedy autogenocidě ukrajinského národa.


  Nedovolte gay pride! /dopis prezidentovi Ukrajiny/ (15.5.2013)

  Letos Ukrajina prožívá významné jubileum, které má mezinárodní význam. Jde o 1025. výročí pokřtění Kyjevské Rusi. Vyvrcholení jubilea bude v sobotu 27. 7. a v neděli ve svátek sv. Vladimíra 28. 7. 2013.
  Bylo by výsměchem všem křesťanům těchto třech slovanských národů, když by v Kyjevě dne 25. 5. 2013 došlo k protikřesťanské akci gay pride, která ničí všechny morální, národní i rodinné hodnoty.
  Prosíme Vás, abyste nedovolil jubilejní rok křtu Kyjevské Rusi zneuctít touto nemorální akcí.


  Jednota pod velkým architektem (12.5.2013)

  Dne 7.5.2013 bylo ve Lvově otevřeno centrum mezináboženského dialogu „Libertas“. Kromě mezináboženského Babylónu prosazuje zločinnou juvenilní justici a sebevražednou eutanazii.


  Slovo života – Ř 8,17

  “A jestliže děti, pak i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi, abychom jestliže s Ním trpíme, byli s Ním také oslaveni.”


  Žádost o zákaz gay pride v Kyjevě /dopis městskému úřadu Kyjeva/ (8.5.2013)

  V tomto jubilejním roce si připomínáme křest Kyjevské Rusi, který se uskutečnil zásluhou sv. Vladimíra v Kyjevě před 1025 lety. Akce gay pride je výsměchem tomuto jubileu i křesťanství.
  Zdůrazňujeme, že v případě gay pride nejde o mírnou manifestaci, ale o nátlakový prostředek na vládu ke změně zákonů.


  Žádost o zákaz gay pride v Kyjevě dne 25. 5. 2013 /dopis generálnímu prokurátorovi/ (8.5.2013)

  Na 25. 5. 2013 je nahlášena protikonstituční akce gay pride, která je nátlakovým prostředkem na vládní struktury k likvidaci tradiční rodiny i morálních a křesťanských hodnot.
  Proto důvodu morálního i duchovního dobra kategoricky žádáme zákaz této amorální a nátlakové akce.


  Autonomní republiku pro sodomity!!! (6.5.2013)

  Ukrajina je tyto dny vystavena mimořádnému tlaku, aby schválila návrh tzv. antidiskriminačního zákona č. 2342, který ve skutečnosti zavádí diskriminaci 99% obyvatel Ukrajiny. Z důvodu ochrany většiny obyvatel před tímto druhem okupace navrhujeme, aby byla v rámci Ukrajiny založena Autonomní republika Sodoma (ARS). Ta bude přijímat a realizovat všechny mezinárodní úmluvy, závazná doporučení a rezoluce OSN, EU, Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Zde budou dle antidiskriminačních zákonů (2342) privilegována práva homosexuálů, transsexuálů a jiných sexuálních menšin (zoofilové, nekrofilové, sadomasochisté...).



  Listy z UA 5/2013

  Výchova, anebo sebezničení (5.5.2013)

  Největším pokladem je pro mladého člověka dobrá výchova. Podstata sebevýchovy je přiznat si zlo a lež v sobě a vítězit nad nimi. Jde o přemáhání lenosti, egoismu, hněvu, nezřízených žádostí. Pokud je jedinec naprogramován na zlozvyk už v dětství, celý život je na něm závislý jako otrok.
  V minulosti byly děti zdravě vychovávány. Světoví pedagogové, jako Komenský, zdůrazňovali přirozenou výchovu, která potřebuje křesťanskou motivaci. Aby se člověk mohl zapřít, musí vidět smysl. Musí vědět, že když přemáhá lež a zlo v sobě, dává prostor pravdě, dobru, spravedlnosti, obětavé lásce.


  Žádost o zákaz protikonstitučního gay pride (5.5.2013)

  Poslanec parlamentu Mykola Katerinčuk zveřejnil výzvu k podpoře gay-pride LGBT – skupiny (lesby, gayové, bisexuálové, transgendeři) v Kyjevě.
  Kdo jsou to transgendeři, které podporuje Katerinčuk? Jsou to muži, kteří o sobě tvrdí, že jsou ženami. Někteří z nich se nechávají přeoperovat. Toto šílenství a tato zvrácenost se nazývají „evropské hodnoty“ a jsou již v souladu s úmluvami OSN vnucovány dokonce dětem v mateřské škole.
  Vážený pane generální prokurátore, Patriarchát se obrací na Vás a zároveň na všechny ukrajinské politiky, V žádném případě nedovolte antikřesťanský a antimorální gay pride, který otvírá dveře duchovní i fyzické autogenocidě Ukrajiny!


  Genocida skrze pozitivní pojmy (1.5.2013)

  Vždy, když se prosazuje zlo, nikdy ho jeho ideologové neprosazují jako zlo. Přikryje se pozitivními nebo neutrálními pojmy a prosazuje se v zákonech jako dobro. Nikdo při schvalování takového zákona nepředpokládá, že se uzákoňuje zlo a zvrácenost, proto je prosazen bez odporu.


  Reflexe – Ř 8,14-15

  V 14. verši je napsáno: „Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží“. Klíčovým slovem je: „Ti, kdo se dají vést Duchem Božím“.
  Nestačí jen přijmout Ducha Božího, nestačí se jen modlit k Duchu svatému, ale je třeba se Jím nechat vést, neboli chodit v Božím Duchu. Duch svatý vede náš rozum k pravdě a naši vůli k tomu, aby překonávala strach, lenost a hřích.


  Návrh zákona o založení Autonomní ukrajinské republiky „Sodoma“ (6.5.2013)

  V rámci zabezpečení svobod a práv sexuálních menšin je potřebné jejich postavení ve státě řešit adekvátním způsobem. Proto podáváme návrh zákona s tímto obsahem: Vyčlenění určité části Ukrajiny, úměrné množství zájemců, kteří by chtěli v plné svobodě realizovat všechny zákony, návrhy zákonů vycházející z úmluv, závazných doporučení, rezolucí OSN, EU a Parlamentního shromáždění rady Evropy o právech sexuálních menšin a všechny antidiskriminační zákony prosazující gender ideologii, práva LGBT a juvenilní zákony. Republika by měla svou gender-prezidentku, například Irinu Akimovou s její manželkou (první dámou). Samozřejmě má právo se přeoperovat na prezidenta a zase zpět dle práv gender rovnosti.


  Výzva českým biskupům k 5. 7. 2013 (30.4.2013)

  V Česku byla uzákoněna registrovaná partnerství a ČBK k tomu pokrytecky mlčela. Když se jednalo o zákonu o sociálně právní ochraně dětí zavádějící britský model juvenilní justice, která krade děti rodičům z jakékoliv rodiny, biskupové Česka k tomu rovněž mlčeli. Když byly v Praze gay-pride, biskupové mlčeli a navíc, ještě varovali lid před mírnými manifestacemi. Když byla v Česku legalizována narkotika, biskupové ČBK mlčeli. Když prezident Klaus odmítl podepsat Lisabonskou smlouvu, biskupové ho nepodepřeli...
  Česko je nyní na křižovatce, buď nastane duchovní vzkříšení, anebo autogenocida národa! Každý český biskup bude před Bohem i před národem skládat účty! Pokud biskupové v této době zanedbají svou pastýřskou povinnost, dopouštějí se velezrady vůči Kristu a národu.


  Slovo života – Ř 8,16

  "Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží."


  Velikonoční pastýřský list (5.5.2013)

  Drazí věřící! V postní době byl před naším duchovním zrakem obraz trpícího a ukřižovaného Spasitele, našeho Pána Ježíše Krista. V neděli velikonoční v tomto jubilejním roce pokřtění Rusi-Ukrajiny prožijeme zvlášť intenzivně tuto radostnou událost Kristova vzkříšení. Věříme, že i když Ukrajina prochází tyto dny svou Golgotou, bude následovat duchovní vzkříšení církve i národa. Toto vzkříšení není možné bez pravdivého obrácení a pokání.


  Výzva: Vzkříšení slovanských národů (1.5.2013)

  Byzantský katolický patriarchát vám, duchovním, klade na srdce, abyste v neděli – v den Vzkříšení – vyzvali své věřící v Rusku, Ukrajině a Bělorusku, aby na druhý den, to je na Velikonoční pondělí, zahájili tradici manifestací pod heslem: „Obnova rodiny – vzkříšení národa!“


  Výzva katolíkům a křesťanům v ČR (28.4.2013)

  Je třeba, aby katolíci otevřeli oči a uvědomili si, že genderová ideologie ničí všechny morální, národní i křesťanské hodnoty. Lisabonská smlouva a úmluvy OSN otevírají dveře systému zločinných krádeží dětí sociálními službami z jakékoliv rodiny. V pozadí stojí nadnárodní tzv. juvenilní justice. Tyto zákony už byly v Česku odhlasovány. Pokud se čeští katolíci neproberou z lhostejnosti, je jen otázkou času, kdy kruté mechanismy krádeží dětí začnou fungovat. Pak už ale bude pozdě. Bůh dává v tomto jubilejním roce českým katolíkům šanci. Povstaňte z lhostejnosti a pasivity a vyjděte do ulic! Zahajte tradici manifestací a mítinků pod heslem „Obnova rodiny – vzkříšení národa“!


  Jan Hus a reforma (28.4.2013)

  Cyril a Metoděj přinesli na Velkou Moravu českému i slovenskému národu nejen evangelium, ale vytvořili i písmo. Po smrti sv. Metoděje byla tato misie politickými intrikami, s nimiž byli spojeni i církevní preláti, zlikvidována. Jako kolem horké kaše chodí katolická církev kolem problému týkajícího se Mistra Jana Husa. V roce 1415 byl upálen v Kostnici za údajné hereze. Zač byl ve skutečnosti upálen? Za to, že kritizoval zlořády v církvi, které pohoršovaly a ničily prosté duše.


  Kde domov můj? /českému národu/ (28.4.2013)

  Česká hymna začíná otázkou: „Kde domov můj, kde domov můj?“ Domov vytváří rodina a milující srdce matky v ní. Český básník pravdivě píše:„Největší poklad na světě je srdce drahé matky. A kdo ho ztratil, chudý je, byť největší měl statky.“
  Rodinu vždy chránily spravedlivé zákony, zakotvené v Božím Dekalogu. Dnes antidekalog Lisabonské, spíše babylonské smlouvy, ničí v kořeni instituci rodiny, tedy domov. Rodina je likvidována sarkomem psychopatologického tenderu a děti jsou kradeny novodobými piráty juvenilní justice. Ve Francii je 2,5 milionu umělých sirotků. Česko už zákonem přijalo anglický model kradení dětí z jakékoliv rodiny, a to z umělých důvodů. Spějeme k tomu, že se české děti budou už jen beznadějně ptát: Kde domov můj, kde domov můj?


  Výzva českému národu k manifestacím (28.4.2013)

  Současná globalizační ideologie vede k redukci – autogenocidě lidstva, tedy i českého národa. Předtím obyvatelstvo demoralizuje a satanizuje. V konečném důsledku vede k peklu na zemi i k peklu po smrti. Tato ideologie ničí instituci rodiny a dětem a rodičům způsobuje nejkrutější tyranii. Traumata působená rodičům i dětem jsou nejtěžšími zločiny proti lidskosti. Rovněž křesťanství je likvidováno v kořeni.
  Dozrála doba, kdy se musí každý čestný člověk, zvláště pokud je křesťan, probrat z lhostejnosti. Je čas vyjít do ulic. Příkladem ať je nám revoluční hnutí popsané v knize Makabejských. Tehdy šlo rovněž o likvidaci spravedlivých a Božích zákonů a vnucování pohanských zvráceností, spojených s oběťmi démonům.


  Dopis prezidentovi a vládě Ukrajiny (27.4.2013)

  v posledním době se v tisku objevily mnohé zprávy o tom, že v Kyjevě je na 25. května (sobota) naplánován gay pride – takzvaný Pochod rovnosti.
  V minulém roce se díky aktivitě různých občanských organizací, laiků, představitelů církví a kontra-manifestací gay pride neuskutečnil. V tomto roce se homosexuálové budou snažit provést marš revanš a jejich aktivita bude ještě drzejší.
  Proto vyzýváme Vás, pane prezidente, a také všechny představitele vlády i státní úředníky, kterým není lhostejná budoucnost našeho národa, abyste ochránili ukrajinskou společnost před touto propagací zvrácenosti, jejímž cílem je autogenocida Ukrajiny!



  Listy z UA 4/2013

  Slovo života – Ř 8,15

  "Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli, ale přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče!"


  Pastýřský list pro duchovní (24.4.2013)

  Prožíváme jubilejní rok 1025 let od křtu svatého Vladimíra v Kyjevě. V době svatého postu upíráme svůj pohled na Ježíše ukřižovaného. Uvědomujeme si důležitost vlastního křtu i obnovy křesťanství na Ukrajině, v Rusku i Bělorusku. Naše slovanské národy jsou v tomto roce vystaveny mimořádnému tlaku demoralizace spojeného se změnou zákonodárství, která sleduje celosvětovou globalizaci, redukci lidstva, tedy autogenocidu jednotlivých národů. VIDEO>>>


  Dopis patriarchovi Moskevskému i celé Rusi Kirillovi (16.4.2013)

  Vážený patriarcho Kirille, Byzantský katolický patriarchát Vás tímto před Bohem a v Jeho autoritě vyzývá, abyste odstoupil ze svého úřadu. Apostatickým gestem, které jste učinil v Astaně, od Vás odstoupila Boží blahodať. Už několikrát jsme Vás vyzývali, abyste tento krok odstoupení z úřadu učinil pro spásu své duše i dobro ruského národa.
  Kéž je Vám příkladem abdikace papeže Benedikta XVI. i abdikace hlavy pravoslavné církve arcibiskupa Kryštofa v Praze.


  Veřejný dopis posvátnému synodu Ruské pravoslavné církve (16.4.2013)

  Posvátný synod Česka a Slovenska vyzval hlavu pravoslavné církve, arcibiskupa Kryštofa, aby odstoupil z úřadu. Důvod jeho odchodu nebyl tak závažný, jako je tomu v případě patriarcha Kirilla, který už z duchovního pohledu úřad zastává de facto nezákonně. Arcibiskup Kryštof pod spravedlivým tlakem posvátného synodu odstoupil z úřadu.
  Vyzýváme vás, abyste splnili svou povinnost před Bohem, církví i ruským národem a vyvinuli stejný nátlak na patriarchu Kirilla k abdikaci. Modlíme se za vás, abyste zvolili takového patriarchu, který bude usilovat o pravdivou obnovu pravoslavné církve, která pak zasáhne i celý ruský národ.


  Jubileum křtu Rusi-Ukrajiny – požehnání, anebo prokletí? (14.4.2013)

  Poslanec Feldman v tomto jubilejním roce křtu Rusi-Ukrajiny organizuje antikřesťanskou akci. Ve dnech 23.-24.4. 2013 má být v Kyjevě setkání křesťanů s buddhisty, hinduisty a jinými nekřesťany. Cílem není zvěstovat těmto pohanům spásu, která je jenom v Ježíši Kristu, ale opak: otevřít křesťany neopohanství a duchu New Age.
  Poslanec Alexandr Briginec prosazuje pozvání papeže na oslavu jubilea z důvodu údajné prestiže Ukrajiny. Svým návrhem pouze tlumočí přání kardinála Huzara, jeho iniciativní skupiny „Prvního prosince“ a Huzarovy apostatické hierarchie. Tato antikřesťanská skupina má zájem ne na obnově křtu a křesťanství, ale na skryté likvidaci křesťanství západními herezemi, amorálností a duchem Assisi. Sleduje podřízení pravoslavné církve heretickému Vatikánu, pomocí psychologických intrik a diplomatické manipulace.


  Antikristovské fórum v Kyjevě (13.4.2013)

  Dne 23-24. 4. 2013 se má v Kyjevě, v hotelu Premiér palác, uskutečnit Kyjevské mezináboženské forum, které má za cíl přivést slabé křesťany k přijetí ducha neopohanství a ducha New Age – ducha antikrista.
  Letos je 1025. výročí křtu Rusi-Ukrajiny v Kyjevě. Křesťané jsou povinni hlásat pohanům Ježíše Krista, v Němž jediném je spása jedince i národů. Křesťanští misionáři po celou historii za toto svědectví platili svou krví. Odpadlé a zrádné křesťanství dnes nehlásá ukřižovaného a vzkříšeného Krista, ale přijímá pohanský způsob života a dopouští se modlářství prostřednictvím tzv. mezináboženských setkání.


  Dopis prezidentovi Uruguaye (12.4.2013)

  Vaše země byla v minulosti zkoušena mnoha nepokoji a utrpeními. Také Vy sám máte mnohaletou zkušenost utrpení ve vězení v čase válečného režimu. Tímto dopisem se na Vás obracíme s prosbou, abyste zabránil utrpení a tyranii, které by způsobilo podepsání zákona o manželstvích osob stejného pohlaví.
  Homosexualita velmi negativně působí na psychické i fyzické zdraví jedince i společnosti.
  Pane prezidente, věříme, že především Vám jde o budoucnost Vašeho národa. Proto Vás vyzýváme, abyste v žádném případě nepodepisoval již schválený zákon o sňatcích osob stejného pohlaví.


  Ternopolská manifestace za děti a rodinu (9.4.2013)

  Vážený Monsignore, dne 29. 3. 2013 byla v Ternopolu manifestace proti prezidentovi a současnému politickému vedení. Zásluhou katolické církve, v jejímž čele Vy na Ternopolštině stojíte, se manifestace zúčastnilo množství lidu.
  Dal jste požehnání k masové politické akci. Vyzvěte nyní pastýřským listem k manifestaci za záchranu nevinných dětí před amorální gender-devastací a jejich kradením sociálními službami. Pokud Vy i hierarchie v čele s hlavou UHKC Ševčukem budete dále mlčet, buďte si vědomi, že vás po smrti čeká Boží soud a budete se za toto mlčení zodpovídat.


  UHKC – UP HKC (7.4.2013)

  Jaké učení a jakou tradici má Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev (UP HKC)? Má stejnou tradici i stejnou víru, jakou měli apoštolé a jakou uchovala katolická církev po dobu dvou tisíciletí.
  Jaké učení a jakou tradici má současná hierarchie Ukrajinské řeckokatolické církve (UHKC)? Přijala západní hereze, a tím zradila pravověrné učení i tradici řeckokatolické církve.


  Sv. Sofron Jeruzalémský a současnost (7.4.2013)

  Sv. Sofron Jeruzalémský se narodil kolem roku 560 v Damašku a zemřel v roce 638 v Jeruzalémě.
  Jeho život a boj víry je pro nás velmi poučný, neboť dnešní situace v církvi je podobná časům sv. Sofrona. Ba je dokonce podstatně horší a bolestnější. Monotheletismus tehdy jen částečně popíral lidskou přirozenost v Kristu, dnes je však katolickou hierarchií popíráno Kristovo Božství, Jeho vzkříšení i všechny zázraky.


  Slovo života – Ř 8,14

  "Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží."


  Reflexe na Ř 8,11-13

  Osmá kapitola Římanům uvádí do tajemství osvobození z duševního i tělesného otroctví, které způsobila infekce dědičného hříchu, který je v nás. V 1. a 2. verši je zmínka o vysvobození od zákona hříchu a smrti, které je možné jedině skrze zákon Ducha, který dává život v Kristu Ježíši. Zákon znamená, že se něco opakuje, že jde o zákonitost. Pokud jsme přijali Ducha Božího a pokud Jeho hlas slyšíme a realizujeme v souladu se svědomím, jsme lidé duchovní, ne tělesní. V 11. verši je řečeno, že pokud je v nás Duch toho, který vzkřísil Krista, On oživí naše smrtelná těla.


  Zákaz gay pride (25.3.2013)

  Vážený pane prezidente, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát a prosí Vás, abyste pro dobro ruského národa nedovolil, aby morální infekce ideologie homosexualismu, spojeného s pedofilií a nebezpečným AIDS, morálně a fyzicky devastovala ruský národ. Prosíme, vydejte zákaz na plánovaný gay pride, který se má uskutečnit 31. března 2013 v městě Syktyvkar v autonomní republice Komy.


  Inteligentní design do škol /dopis poslancům ruské Státní dumy RF/ (23.3.2013)

  Vážení poslanci Ruské Dumy, obracíme se na vás, abyste do povinných školních osnov vnesli komplexní prospěšnou změnu. Navrhujeme vyřazení nevědecké teorie Darwina a její nahrazení naukou o inteligentním designu. V souladu s rozumem za moudrým a inteligentním uspořádáním celého vesmíru, ale i obyčejné buňky, stojí inteligentní Bytost. Současná věda vyvrátila bajky Darwinovy teorie, která se udržuje pouze z ideologických důvodů a má negativní vliv na morální život.


  Národní povstání (22.3.2013)

  Jaceňuk vystoupil s veřejnou výzvou: „Vyhlašujeme národní povstání proti tomuto režimu!“
  Jaceňuk psychologicky hovoří o diktatuře Kremlu a získává si na svou stranu národnostně cítící patrioty. To, že se dnes blíží skutečná hrozba a diktatura ze zcela opačné strany, o tom nemluví. Jde o diktaturu Bruselu.


  Lide můj, vyjdi z Babylónu! /Iz 52,11/ (21.3.2013)

  Vatikán přestal plnit svou funkci ochrany čistoty víry a mravů. Dokonce vede jednotlivé katolické národy skrze současné hereze a ducha neopohanství k duchovní a fyzické sebevraždě.
  Prakticky každý národ si může v této mimořádné situaci vyhlásit vlastní patriarchát a oddělit se od apostatické vatikánské centralizace.
  Apoštol Petr v den Letnic vyzval: „Oddělte se od tohoto zlého pokolení!“ (Sk 2,40). To je od hierarchie, která ukřižovala a dnes křižuje Krista.


  Infekce pedofilie ze Západu (20.3.2013)

  Západní dobročinná organizace ELSA rekrutuje na Ukrajině mladé právníky, aby spustili mechanismus juvenilní justice. S pracovníky sociálních služeb realizuje první etapu v systému kradení dětí prostřednictvím návštěv v rodinách. Cílem je získání informací, které budou zneužity k odebrání dítěte. Tato organizace spolu s nejbližším spolupracovníkem primátora Lvova, Olehem Berezjukem, zajistila na 25. 3. 2013 trénink amerického psychologa Jamesa Hilla pod názvem: „Děti – oběti sexuálního násilí“. Hill vypracoval zvláštní metodu na výslech dětí při soudech v Americe. Podle ní může každého otce obvinit z pedofilie na vlastním dítěti, i kdyby dítě mělo třeba jen dva roky.


  Protest proti demoralizaci ideology z USA (18.3.2013)

  25. 3. 2013 se о 13:30 v budově právnické fakulty Lvovské národní univerzity Ivana Franka uskuteční trénink pro psychology, pedagogy, sociology, sociální pracovníky a všechny zájemce pod názvem „Děti - oběti sexuálního násilí“. Nejde však o žádnou ochranu dětí, jde o pravý opak. V podstatě je to ideologická příprava na zavedení juvenilních mechanismů k masovému kradení dětí. Co sleduje pozvaný psycholog z USA? Má za úkol prolomit veřejné mínění, které respektuje normální rodinné vztahy a nepřipouští zvrácenosti vůči dětem ze strany rodičů. Svými psycho-demagogiemi či psychopatologiemi má vnést autoritám města Lvova prostřednictvím univerzity Ivana Franka chorobné myšlení.



  Listy z UA 3/2013

  Slovo života – Ř 8,12-13

  „A tak tedy, bratři, nejsme dlužníci těla, abychom žili podle těla. Žijete-li totiž podle těla, zemřete; jestliže však skutky těla umrtvujete Duchem, budete žít.“


  Kniha Tomáše Halíka „Vzdáleným nablízku“ - recenze

  Kdo je Tomáš Halík a jaké je jeho ovoce? Sám o sobě říká, že je zároveň křesťanem a zároveň buddhistou. Zorganizoval první návštěvu dalajlámy v Česku, a to hned po pádu komunismu. Havel s dalajlámou osm hodin meditoval na zámku Hluboká. Halík zbalamutil kardinála Tomáška, aby se nechal ochomoutovat dalajlámovým věncem, a tak otevřel českou církev duchovnímu synkretismu. Následovala série příjezdů dalajlámy do Česka, iniciovaných Halíkem. Přímo v chrámu sv. Salvátora se Halík s dalajlámou střídal u ambonu a českým katolíkům dal příklad praktické apostaze.


  Návrh homosexuálního zákona č. 2342 – lakmusový papírek zrádců a hrdinů Ukrajiny (16.3.2013)

  19. února byl v ukrajinském parlamentu zaregistrován návrh zákona č. 2342 „O prevenci a opatřeních proti diskriminaci na Ukrajině“. Jde o uzákonění propagace zvráceností a o zavedení administrativních i kriminálních trestů pro všechny Ukrajince, kteří mají zdravý rozum a nesouhlasí s diktaturou zvrácenosti. Tento zločinný návrh zákona prosazuje prostřednictvím Úřadu vlády Ukrajiny Ministerstvo spravedlnosti, zvláště ministr O. Lavrynovič a jeho první zástupkyně, I. Emelianová.


  Dopis synodu biskupů Ukrajinské pravoslavné církve Kyjevského patriarchátu (16.3.2013)

  Vážení biskupové! Plně souhlasíme s vaším dopisem, kterým jste se vyjádřili proti návrhu zákona Kabinetu ministrů № 2342 z 19. února 2013 týkajícího se tzv. diskriminace. Odvážně hájíte základní morální principy týkající se ochrany rodiny, křesťanské víry i ukrajinské společnosti.


  Dopis metropolitovi kyjevskému a celé Ukrajiny Vladimírovi a biskupům Synodu UPC MP (16.3.2013)

  Byzantský katolický patriarchát vám děkuje za váš věcný a konkrétní krok k zastavení procesu uzákoňování gender-gay ideologie, která změnami v zákonech v posledních třech letech vede křesťany Ukrajiny i celý národ k postupné morální, duchovní i fyzické autogenocidě.


  Reflexe na Ř 8,9-10

  Od počátku osmé kapitoly se ukazuje na napětí, které je mezi tělem a duchem, na dělicí čáru, která dělí lidi na tělesné a duchovní. Kořen rozdělení je už v lidské duši. Člověk, který se svými duševními mohutnostmi – rozumem a vůlí – rozhodne pro egoistický, tedy tělesný životní styl, musí počítat s tím, že „kdo rozsévá do těla, z těla sklidí záhubu“ (Gal 6,8). Člověk, který přijímá Ducha Kristova, dostává světlo a sílu a mění svůj život.


  Výzva hlavě Vatikánu (16.3.2013)

  Svatý otče Františku, jistě sám cítíte, že není čas na oslavy, ale na pravdivé pokání. Váš předchůdce, za něhož jste se upřímně pomodlil, odešel jako obžalovaný za zločiny proti lidskosti. On je pouze kryl, tím je ale de facto schvaloval. Snažil se tak zachovat image oficiální struktuře. Věříme, že jste si vědom, že celé toto smutné dědictví je Vám předáno.


  Poděkování a prosba /dopis předsedovi vlády Maďarska a maďarské vládě/ (13.3.2013)

  Byzantský katolický patriarchát vám jménem všech upřímných křesťanů Evropy děkuje za váš hrdinný boj za morální, duchovní a křesťanské hodnoty svého národa. Váš odvážný čin hájení Božích zákonů je podobný hrdinství synů Makabejských v historii vyvoleného národa. Kéž se váš boj za Boha a Boží zákony stane precedentem, jak se vymanit euro-Antiochům zavádějícím pohanství a demoralizaci národů.


  Slovo života - Ř 8,11

  "Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha, který ve vás přebývá."


  Výzva kardinálům v konkláve (13.3.2013)

  Vážení kardinálové, možná dnes, možná v nejbližších hodinách zvolíte nového papeže. Masmédia masírovala už před volbou vás i prostý lid s cílem, aby byl vybrán takový papež, který nemá s Kristem, s Duchem pravdy a pokání ani se spasitelnou vírou nic společného. Tajemné Tělo Kristovo vašimi herezemi už téměř vykrvácelo. Zbývá zlikvidovat poslední zbytky upřímných kněží, řeholníků a věřících. Odstranit tak poslední zdravé principy a zavést takové, které dokončí totální likvidaci. Potom už stačí jen vykonat pohřeb. Vy spolu s novým papežem máte teď de facto funkci hrobařů církve. Jenže „brány pekelné ji nepřemohou“ a náhrobní kámen bude odvalen. Kristus vstal z mrtvých! Živá církev bude žít v katakombách tak, jako tomu bylo na počátku církve. Oficiální struktura se stala nevěstkou antikrista, která se opájí krví svatých, zabíjí pravověrné a rouhá se Bohu.


  Výzva kardinálům k pokání /otevřený dopis/ (13.3.2013)

  V minulých letech jsme se na vás obraceli s výzvou k pokání za zločiny uvnitř církve. Vy jste však nechtěli slyšet tento hlas. Svým pokryteckým mlčením jste Božího Syna Ježíše Krista odsoudili v církvi k trestu smrti, podobně jako kdysi velekněží, farizeové a saduceové. Stali jste se privilegovanou kastou, která dává lidem falešné evangelium a přikrývá se Boží autoritou k realizaci vlastních cílů.


  Jubilejní most přes řeku Moravu (12.3.2013)

  Byzantský katolický patriarchát se u příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na vás obrací s iniciativou vybudování mostu pro chodce přes řeku Moravu. Most by propojoval historickou lokalitu, kde se nachází nejvíce vykopávek z období Velkomoravské říše.


  Dopis poslancům Ukrajinského parlamentu (10.3.2013)

  Maďarsko před rokem přijalo novou Konstituci, založenou na křesťanských hodnotách. Jako prioritu staví zdravou rodinu, kterou tvoří otec, matka a děti a neuznává za rodinu soužití dvou homosexuálů nebo leseb. Velmi ostře se proti tomu postavilo vedení EU, které vytváří tlak na zákonodárství. Ve všech státech prosazuje gender-amorálnost a zločinné juvenilní antizákony ke kradení dětí.
  Dnes by si měl vzít každý ukrajinský poslanec příklad z maďarské vlády. Maďarští politici se stali pravdivými reprezentanty morálních, duchovních, národních i křesťanských hodnot.


  Ukrajinci nesmí vědět o likvidačních zákonech, které jim vnucuje EU (10.3.2013)

  V nedávno zaregistrovaném návrhu zákona o vnesení změn do Zákoníku práce je navrhováno zakázat takzvanou diskriminaci na základě sexuální orientace v pracovních vztazích. Návrh zákona byl vládou podán s vysvětlující poznámkou, že tyto změny není třeba předkládat k veřejné diskuzi. Za koho pokládají někteří politici ukrajinský národ, když prosazují zákony k jeho sebelikvidaci a nedovolují, aby veřejnost ani skuteční odborníci mohli posoudit zločinnost a škodlivost těchto zákonů? Pravdivá demokracie má chránit nejzákladnější práva lidu před zlem a zločinností, a ne privilegovat zločiny a amorálnost ke škodě většiny národa. Jestliže EU dnes dává Ukrajině podmínku, že musí přijmout homodiktaturu, je stejná podmínka, jako by řekli: „Jestli chceš být mým přítelem, musíš vypít sklenici jedu“.


  Lvovská městská rada (LMR) přijímá nové myšlení (8.3.2013)

  Tisková služba LMR informuje veřejnost, že „Odborníci z Holandska učí pracovníky LMR vydávat správná rozhodnutí (morálně orientované školení).“
  Holandsko jako první země uzákonilo sňatky homosexuálů, včetně adopce dětí, legalizovalo stranu pedofilů, zavedlo eutanazii, a to nejen pro staré, nemocné lidi, ale už i pro nezletilé a zdravé lidi, kteří například prožívají deprese či se ocitli ve finanční krizi. Holandsko legalizovalo drogy, zavedlo veřejné domy pro zoofily. Dnes Holanďané přijíždění do Lvova na městskou radu a mění myšlení v závislosti na své ideologii. Jejich cílem je naučit pracovníky LMR vydávat správná rozhodnutí. Jaká to budou správná rozhodnutí?


  Program 1025. jubilea pokřtění Rusi-Ukrajiny /dopis prezidentům/ (3.3.2013)

  Vážený Vladimire Vladimiroviči, Viktore Fedoroviči, Alexandře Grygorjeviči, tento rok si připomínáme 1025. výročí přijetí křesťanství skrze křest sv. Vladimíra v Kyjevě. Rok 2013 je historickým rokem pro naše národy.
  Jménem svých národů učiňte stejné gesto, které učinil svatý Vladimír před 1025 lety. Každý z vás vyberte 3 své nejbližší spolupracovníky. Vás – 12 mužů – pak společně sestupte do Dněpru. Gestem ponoření obnovte křest za své národy.


  Kdo je a kdo není velezrádce? (6.3.2013)

  Každý dobře ví, kdo je český ex-prezident Václav Klaus. Ideologicky se nesjednotil s celosvětovým trendem globalizace a redukce lidstva, skrytě vyjádřeným v konvencích OSN a EU. Jasně odmítl jeho nejsilnější páky – homosexualismus a mechanismy juvenilní justice.
  38 senátorům, kteří obvinili prezidenta z velezrady, patří hanba. Komu ve skutečnosti toto obvinění patří - prezidentovi, nebo jim?


  Slovo života - Ř 8,10

  "Jestliže však je Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch žije kvůli spravedlnosti."


  Jubileum pokřtění Rusi-Ukrajiny (28.2.2013)

  Jubilejní program k 1025. výročí křtu Kyjevské Rusi začíná prvním dnem Velkého postu, to je zde na Východě 18. března 2013. Je třeba si uvědomit, že Ukrajinu, Rusko a Bělorusko před naprogramovanou autogenocidou může zachránit jedině Bůh. Bůh chce tyto tři národy zachránit skrze lidi, kteří jsou ochotni bránit Boží zákony a usilovat o pravdivou duchovní i morální obnovu těchto národů.


  1150. jubileum příchodu sv. Cyrila a Metoděje (28.2.2013)

  Letos si Česko i Slovensko připomínají historické jubileum 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, jejímž centrem byl Velehrad. Podle archeologů historický Velehrad byl asi 10 km od vesnice, která nese toto jméno, v lokalitě Uherské Hradiště – Nové Sady. Jiní archeologové tvrdí, že historický Velehrad byl v lokalitě Mikulčice, kde byly nalezeny základy několika chrámů z tohoto období. Navrhujeme, aby se zde uskutečnila národní pouť v pátek 5. července 2013.


  Evropská integrace = sebevražda Ukrajiny (24.2.2013)

  Skupina „Prvního prosince“ kardinála Huzara vydala 19. 2. 2013 vyhlášení, v němž požaduje, aby Ukrajina vešla do krachující EU a zbavila se nezávislosti.
  Citace: „Evropská integrace Ukrajiny je věcí našeho osobního rozhodnutí...“
  Odpověď: Každý Ukrajinec, pokud má osobně vybírat, musí nejprve vědět, že se tím rozhoduje: pro homodiktaturu, pro to, že mu bude juvenilní justice brát děti, pro to, že mu budou zabíjet rodiče eutanazií, pro to, že z něho udělají očipovaného biorobota.
  Toto je konkrétní evropská integrace, která likviduje všechny morální, duchovní a křesťanské hodnoty.


  Summit Ukrajina – EU /Výzva prezidentovi i ukrajinskému národu/ (16.2.2013)

  Demagogové tvrdí, že summit Ukrajina – EU bude spojen s makrofinanční pomocí Ukrajině. Jde o makro-kolosální podvod. V Řecku, v Itálii, Španělsku, Portugalsku progresuje ekonomická krize. Merkelová prosazuje, aby i nezadlužené státy EU splácely dluhy zadlužených bank EU. To pak čeká i Ukrajinu! EU zakazuje Ukrajině, že nesmí obchodovat s euroasijským společenstvím, jinak s ní zruší obchodní styky. Pro Ukrajinu je však naopak mnohem lepší přerušit obchodní styky s EU. Důvodem není jen ekonomika, ale i záchrana morálních hodnot a suverenity státu.


  Co je „Rusko bez sirotků“ (21.2.2013)

  Aliance „Rusko bez sirotků“ je napojena na alianci „Svět bez sirotků“. Jde o jasný mechanismus UNICEF ke skrytému zavedení juvenilní justice v daném státě. Zrušení sirotčinců je manévrem, aby struktura náhradních byznys-rodin, která má sloužit pro děti ukradené z rodin, mohla začít fungovat. Nejde v nich o klasickou adopci, ale o byznys s dětmi.


  Zemřel vladyka Michael Osidač

  Dne 21.2.2013 zemřel vladyka Michael Osidač. Jeho přáním bylo, aby ho pochoval jeden z pravověrných biskupů. Toto přání pak ještě zopakoval i dva týdny před svou smrtí.



  Listy z UA 2/2013

  Oddělte se od PS RE a jeho antizákonů (14.2.2013)

  Navrhujeme, aby Rusko i Ukrajina vystoupili z Rady Evropy, protože RE se v současné době dopouští globalizace členských států a násilně a lstivě mění jejich zákonodárství ke zničení morálních a duchovních hodnot obou národů.


  Stop gender-genocidě Ukrajiny (13.2.2013)

  Návrh zákona o vnesení změn do některých zákonodárných aktů Ukrajiny ohledně určení občansko-právního statusu fyzické osoby je v rozporu s Konstitucí Ukrajiny i s národními a kulturními tradicemi, které jsou základem nezávislého ukrajinského státu a zdravého národa.
  Návrh zákona obsahuje například doplnění čl. 6 Občanského zákoníku tím, že aktem sociálního statusu je i změna pohlaví fyzické osoby (včetně změny bez chirurgického zásahu), což bude následně podléhat povinné státní registraci.
  Na Ukrajině se v těchto dnech prostřednictvím úprav v zákonech odehrává skrytý, cílevědomý puč! Všechny tyto změny mají jeden vektor – jsou namířeny na zničení morálních a křesťanských hodnot zavedením gender-gay ideologie a juvenilní justice.


  Rozsudek smrti ukrajinským rodinám /dopis ombudsmanovi pro práva dítěte J. Pavlenkovi/ (10.2.2013)

  29. – 31. 1. 2013 jste přijel do lvovské oblasti propagovat mechanismy juvenilní justice.
  Krátce po Vaší návštěvě se ve školách lvovské oblasti objevily směrnice pro třídní učitele. Ti měli podat informace o žácích z „rodin, které se ocitly ve složitých životních situacích“. Následoval seznam kritérií pro tzv. „obtížné životní podmínky“: 1) neúplné rodiny; 2) mnohodětné rodiny (víc než dvě děti); 3) rodiny, v nichž jsou fyzicky či duševně postižené děti; 4) málo zabezpečené rodiny; 5) rodiny, které zasáhl problém vynucené pracovní migrace; 6) rodiny s problémy závislostí; 7)rodiny, v nichž se rodiče uchylují od plnění svých rodičovských povinností (jde o umělý pojem, znamená to například, že dítě není půl hodiny pod dozorem rodičů a už může být odebráno za takzvané „ponechání dítěte bez dohledu“ atd.).
  Podle těchto kritérií mezi rodiny ve složitých životních situacích patří ne 99 %, ale 100 % ukrajinských rodin.


  Dopis metropolitovi vyžgorodskému a černobylskému Pavlovi (10.2.2013)

  Vážený metropolito, ve dnech 6.-7. 2. 2013 jste se zúčastnil Východoevropského summitu pro duchovní v Kyjevě. Co sledoval summit? Cílem summitu bylo odstartovat systém náhradních byznys-rodin, do nichž budou v první fázi dáváni sirotci. Brzy je však nahradí děti z tzv. rizikových skupin. Do rizikové skupiny patří podle juvenilních norem prakticky každé dítě na Ukrajině. Prostřednictvím tzv. náhradních rodin budou mnohé děti prodány na Západ, zneužity pedofily a homosexuály a některé skončí dokonce jako materiál na orgány.


  Dopis předsedovi Ivano-Frankivského krajského úřadu M. Vyšivaňukovi (10.2.2013)

  Vážený pane předsedo, dne 4. 2. 2013 se na Vás obrátila paní Táňa Sanford Ammar, která je agentkou kanadské společnosti pro mezinárodní rozvoj. Žádá po Vás, abyste jí na krajském úřadě poskytl konferenční sál pro její seminář „Restorativní praktiky a spolupráce škol a policie v prevenci dětské zločinnosti.“
  V Kanadě už prakticky schválili zločinnou pedofilii na bezbranných dětech. Rovněž v Kanadě je zákonem dovoleno provádět dětem, které juvenilní justice odňala milujícím rodičům, elektrošoky k vygumování paměti a tzv. lobotomii. Jde o nenávratný zásah do osobnosti člověka, z něhož se doživotně stává psychický mrzák.
  K těmto ideálům spěje ivanofrankivská oblast?


  Výzva rodičovským výborům (10.2.2013)

  Vážení představitelé rodičovských výborů, na Ukrajině proběhl ve dnech 6. – 7. února 2013 Východoevropský summit pro duchovní, který organizovala občanská organizace „Ukrajina bez sirotků“.
  Upozorňujeme tímto ruskou veřejnost na psychologickou manipulaci, která zde po dva dny probíhala pod vedením amerických pastorů. Jejich cílem bylo prosadit celosvětovou ideologii juvenilní justice zakládáním takzvaných náhradních pseudorodin, které jsou nutným předpokladem pro fungování zločinné juvenilní justice.
  Organizace „Rusko bez sirotků“ plánuje v březnu tohoto roku pro duchovní podobnou akci, jako byl summit v Kyjevě, a se stejným cílem.


  Slovo života - Ř 8,9

  "Vy pak nejste v těle, ale v Duchu, poněvadž Duch Boží přebývá ve vás. Kdo Ducha Kristova nemá, ten není jeho."


  Reflexe na Ř 8,5-8

  Na mnoha místech Písma svatého je zmínka o duchu, duši a těle. Mohutnostmi duše jsou rozum a vůle. Následkem prvního hříchu rozum těžko poznává podstatu pravdy a vůle je oslabena konat skutečné dobro. Tato infekce prvního hříchu zasahuje i srdce člověka a působí v něm disharmonii. Důsledkem je, že nezřízené žádosti si podmaňují srdce egoismem a sebeláskou. Písmo svaté proto o lidském srdci říká, že je nejlstivější ze všeho (Jer 17,9) a že je kamenné (Ez 36,26). Bůh zaslíbil, že nám dá nové srdce (Ez 36,26).


  Výzva k abdikaci /patriarchovi Kirillovi/ (11.2.2013)

  Benedikt XVI. dne 11. 2. 2013 oznámil veřejnosti, že ke dni 28. 2. 2013 opouští svůj úřad.
  Vy jste, patriarcho Kirille, podobně jako Benedikt XVI. a Jan Pavel II., učinil synkretistické gesto, a to v Astaně dne 30. 5. 2012. Byzantský katolický patriarchát zveřejnil, že jste na sebe i Vy uvrhl Boží anathemu – prokletí, kterou stahujete nyní na celou pravoslavnou církev. Proto Vás Byzantský patriarchát vyzval, abyste opustil úřad.
  Byzantský katolický patriarchát Vás tímto znovu vybízí, abyste následoval Benedikta XVI. a k témuž dni, to je k 28. 2. 2013, opustil svůj úřad.


  Kdo koho diskriminuje? (8.2.2013)

  Ministr zahraničních věcí Kožara se vyjádřil, že je nutné zavést do Pracovního zákoníku nový zákon, který zakazuje diskriminaci homosexuálů. Ve skutečnosti je tento zákon totálně zbytečný. O žádnou diskriminaci homosexuálů na Ukrajině nejde, spíš dostávají privilegia. Příkladem je Ministerstvo spravedlnosti. Zde prostřednictvím Rady LGBT, podvodně vystupuje ve jménu celé ukrajinské veřejnosti hrstka LGBT a připravuje zákony k její diskriminaci a sebezničení. Zahraniční lobbyisté LGBT plánují toto privilegium prosadit na všechny klíčové úřady včetně ministerstev a oblastních rad. Potřebují proto tzv. antidiskriminační zákon, aby mohli jako privilegovaná kasta diskriminovat 99 % obyvatel.


  Náhradní byznys-rodiny (Summit pro duchovní: 6.–7. 2. 2013 v Kyjevě)

  Ve dnech 6.-7.2.2013 se v Kyjevě uskutečnil summit pro duchovní s cílem založit základní strukturu juvenilní justice – tzv. náhradní pseudorodiny. Po dva dny byli pozvaní účastníci vystaveni manipulačnímu vlivu. Všechny proslovy pastorů vybízely k zakládání náhradních pseudorodin. V tomto stádiu jim posloužila humánní teorie o zrušení dětských domovů a přijetí sirotků, kterým má být vytvořena rodinná atmosféra. Vědomě byla zamlčena podstata. Totiž nejde o doživotní adopci sirotka, ale o zavedení zločinného systému náhradních pseudorodin, sloužícího v další fázi pro děti ukradené milujícím rodičům.


  Alibistický dokument o juvenilní justici /dopis patriarchu Kirillovi/ (9.2.2013)

  Vážený patriarcho, ve dnech 2. – 5. 2. 2013 se pod Vaší autoritou uskutečnil Archijerejský koncil. Ruská veřejnost očekávala rozhodné slovo hlavy církve ke zločinné juvenilní justici. Jasný dokument, postavený na evangeliu a prorockém slově, měl být účinným prostředkem k obnově církve a národa. Vámi vydaný dokument však očekávání nenaplnil. Zločinný systém juvenilní justice akceptujete, a tím de facto potvrzujete. Lékař, který nesplnil svou povinnost a neučinil nutnou operaci k záchraně pacienta, má na svědomí jeho smrt. Vy jste svou povinnost nesplnil.


  Vyjádření Byzantského katolického patriarchátu k tzv. Východoevropskému summitu pro duchovní (25.1.2013)

  Dne 6.–7. 2. 2013 má v Kyjevě proběhnout Východoevropský summit pro duchovní s názvem „Ochraň sirotka – změň budoucnost“. Jde o skrytou formu zavádění juvenilní justice, tedy o organizovaný mezinárodní zločin vůči dětem. Prostřednictvím několika Jidášů, kteří se nazývají křesťany, má být vybudována antikristovská struktura byznysu s dětmi s cílem autogenocidy těchto slovanských národů.


  Církev a juvenilní justice (25.1.2013)

  Ve dnech 2. – 5. 2. 2013 má proběhnout Archijerejský koncil pravoslavné církve. Má řešit velmi aktuální otázku juvenilní justice. V říjnu 2012 byl předložen návrh dokumentu „Stanovisko Ruské pravoslavné církve k reformě rodinného práva a problémům juvenilní justice“, který má být na koncilu schválen. Bohužel, dokument je kompromisem, a ne očekávaným, jasným vyjádřením církve (srov. Mt 5,37) proti zločinnému juvenilnímu systému.


  Výzva hierarchii UHKC (24.1.2013)

  Rok 2012 i nynější rok 2013 jsou mimořádně důležitým historickým předělem pro celou Ukrajinu i pro křesťanství na tomto území. Politickou atmosféru na Západní Ukrajině ovlivňujete především vy. Aby mohl nastat účinný proces ozdravení řeckokatolíků i křesťanů na Ukrajině, je třeba učinit pravdivou diagnózu a nezavírat oči před pravdou.


  Výzva ruskému národu – I. část /DIAGNÓZA/ (24.1.2013)

  Byzantský katolický patriarchát se obrací na ruský národ s výzvou, jejímž cílem je křesťanská i národní obroda.


  Výzva ruskému národu – II. část /PROGNÓZA/ (24.1.2013)

  Aby bylo Rusko zachráněno před autogenocidou, musí se postavit proti celosvětové demagogii, která popírá realitu a vede ke ztrátě rozumu, ztrátě svědomí, ke ztrátě všech morálních, duchovních i křesťanských hodnot. Jde o gender ideologii, juvenilní justici, čipizaci, legalizaci narkotik a eutanayii. Musí být uzákoněn takový program, který efektivně vykoření všechny tyto destruktivní vlivy.
  Rusko se musí vrátit ke svým morálním, duchovním a národním hodnotám, se kterými má tisíciletou zkušenost. Dnes je třeba, aby základem politiky byl takový program, který v sobě koncentruje pravdivé křesťanské zásady a principy.



  Listy z UA 1/2013

  Slovo života - Ř 8,7-8

  "Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou."


  Slovensko proti juvenilní justici

  Slovenská masmédia se začala zajímat případem slovenské rodiny, která se odstěhovala do Anglie a které sebrala juvenilní justice dvě děti. Poté, co byl případ medializován, se dětí zastali členové slovenské vlády. Po dlouhém boji se podařilo děti vytrhnout z tohoto zločinného systému a vrátit je slovenské rodině, která se přestěhovala zpět na Slovensko.
  Ukrajinci nejsou schopni věřit realitě, která je v sousedním euro-ráji, do něhož se s velkou euforií tlačí. Bohužel, tyto zločinné zákony už začínají fungovat i na Ukrajině díky uzákonění juvenilních mechanismů. Věříme, že i ukrajinská masmédia se probudí a skrze ně se probudí i ukrajinský národ do reality, která se týká zločinné juvenilní justice.


  Reflexe – Ř 8,1-4

  Co znamenají slova: „…co bylo pro Zákon nemožné, protože byl slabý kvůli tělu“? Kdy nebyl zákon omezen lidskou slabostí? Když ještě hřích neměl nad člověkem moc. Boží zákon Adamovi v ráji určil: „Nejez, jinak zemřeš!“ Když Boží zákon porušil, trest ze zákona se naplnil, Adam zemřel. Od té doby i nad lidstvem vládne zákon hříchu a smrti.


  Slovo života - Ř 8,5-6

  "Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla; ale ti, kdo jsou živi podle Ducha, myslí na věci Ducha. Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj."


  Otrokáři Ukrajiny zvyšují export dětí do USA /dopis ukrajinské vládě/ (13.1.2013)

  Nyní se na Ukrajině rozjíždí mechanismy juvenilní justice, s cílem kradení děti i z dobrých rodin kvůli byznysu. Takzvaným důvodem je, že poptávka po ukrajinských dětech na Západě stále roste. Zastavte tyto zločiny, kterých se dopouštějí státní úředníci Ministerstva sociální politiky s ombudsmanem pro práva dětí Jurijem Pavlenkem a ombudsmanem Valérií Lutkovskou. Potrestejte tyto úředníky jako zločince. Tyto zločiny, porušující morální pravidla i Konstituci Ukrajiny, přesahují všechny meze. Jsou namířeny proti bezbranným dětem i proti ukrajinskému národu.


  Smlouva ombudsmana s UNICEF (12.1.2013)

  V prosinci 2012, kdy Rusko už vydalo ultimátum, že do 31. 12. 2012 musí UNICEF opustit území Ruska, paní Valérie Lutkovská, ombudsman na Ukrajině, podepsala smlouvu o spolupráci s UNICEF.
  Jaké ovoce nese UNICEF? Tzv. sexuální výchova, která je systematicky prosazována v celosvětovém měřítku, je založena na zvrácených zásadách pedofila Kinseyho a masově demoralizuje děti. UNICEF ve všech státech podporuje zločinnou juvenilní justici. Státy, prostřednictvím smluv s UNICEF, přijímají zločinné konvence, na jejichž základě mění státní zákonodárství a zavádějí mechanismy tzv. kontroly rodin a následného kradení dětí. To vše se děje hlavně na základě Konvence OSN o právech dítěte. Plodem jsou nejtěžší zločiny proti lidskosti, proti bezbranným dětem. Těmto masovým zločinům ombudsman Lutkovská otvírá dveře.


  Tyranizování ukrajinských dětí (10.1.2013)

  Jurij Pavlenko všemi silami prosazuje mechanismy juvenilní justice, která bez příčiny bere děti z dobrých rodin. Na Ukrajině ze všech sil nyní zavádí náhradní rodiny, v nichž nejde o skutečnou adopci dítěte na celý život, ale jsou jen přestupnou stanicí. Děti, které budou vyrvány z normálních rodin a předány do tzv. náhradních rodin, mezi nimi budou kočovat, až nakonec budou prodány na Západ. K těmto krádežím dětí dochází pod rouškou pomoci z tzv. obtížných životních podmínek nebo prevence tzv. násilí v rodině, kterým je nazývána normální výchova.


  Dopis prezidentovi Běloruska a běloruské vládě (11.1.2013)

  V Bělorusku opoziční strany a občanské organizace (zřejmě LGBT) sepsaly memorandum a vytvořily tzv. genderovou platformu. Je třeba tuto iniciativu jasně označit za protinárodní a protikonstituční. Je nutno ji zrušit a podobné aktivity nedovolit. Genderistkám je třeba nabídnout dobrovolnou emigraci do ráje EU. Tam se budou moci plně realizovat, aniž by škodily běloruskému národu. Jinak by se brzy dostaly na klíčová místa, skrytě by připravily puč a pod vedením zahraničních lobbyistů prosadily homodiktaturu.


  Oznámení třem prezidentům (11.1.2013)

  Vážení prezidenti Ukrajiny, Ruska, Běloruska!
  Byzantský katolický patriarchát vám oznamuje historickou událost, která se uskutečnila v intencích ukrajinského, ruského i běloruského národa, jejichž zástupci jste před Bohem v této závažné době vy. Zasvěcení těchto tří národů Přesvaté Bohorodičce se uskutečnilo 8. ledna 2013 v Kyjevě, v areálu Kyjevopečerské lávry.


  Zasvěcení Ukrajiny, Ruska a Běloruska Přesvaté Bohorodičce

  Kyjev, 8. leden 2013, Sbor Přesvaté Bohorodičky


  Huzarovo antidesatero (10.1.2013)

  8. 12. 2012 Huzarova iniciativní skupina vyhlásila tzv. „Chartu svobodného člověka“. V celé chartě není ani zmínka o pravdivých křesťanských hodnotách, o pravé svobodě v Ježíši Kristu, o boji proti hříchu ani o potřebě spasit svou nesmrtelnou duši.
  Za iniciativní skupinou je antiprorocký duch, který v tento strategický moment mate národ, aby se nezachránil před morální devastací a ztrátou státní nezávislosti. Ukrajina se má stát stokou morálních zvráceností dekadentní Evropy, která prosazuje amorální homosexualismus a zločinné kradení dětí juvenilní justicí.


  Dopis ministryni sociální politiky, N. Korolevské (10.1.2013)

  Vážená paní ministryně, k dosazení do úřadu Vám gratulujeme, ale zároveň připomínáme, že jste ve vážné situaci.
  Po ministrovi Tihipkovi dědíte systém, jehož cílem je uvést do pohybu juvenilní mechanismy ke katování ukrajinských dětí podobně jako se to děje v Anglii, Francii, Německu, Holandsku, Finsku.
  Tento systém nadnárodní juvenilní justice, kterou prosazuje OSN, EU, světoví bankéři a zednáři, sleduje redukci lidstva, v našem případě autogenocidu Ukrajiny. Ti, kdo tento program prosazují, budou jednou odsouzeni jako masoví vrazi a zločinci proti lidskosti, a to jak před lidským, tak i před Božím soudem, kterému nikdo, na rozdíl od lidského soudu, neunikne.


  Slovo života - Ř 8,4

  "Aby spravedlnost Zákona byla vyplněna v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle Ducha."


  Novoroční výzva všem studentům Ukrajiny

  Drazí synové a dcery ukrajinského národa, vstupujete do historického roku, v němž se bude rozhodovat o vaší časné i věčné budoucnosti, a to se vás bytostně týká. Evropa byla vybudována na křesťanských základech. Ukrajina i Rusko přijaly evropskou kulturu křtem sv. Vladimíra v Kyjevě.
  Bůh dal Ukrajině svobodu. Za ni vaši dědové a pradědové skropili ukrajinskou zem na různých frontách svou krví. Položili za ni vlastní životy. A nyní, po dvaceti letech svobody, jsou mladí lidé tak jednostranně a nekriticky zmanipulováni, aby ji prodali za falešnou vidinu euroráje s autogenocidními zákony. EU není rájem, ale žalářem národů!


  Novoroční výzva českým křesťanům a lidem dobré vůle

  Drazí katolíci, křesťané a lidé dobré vůle! Bývalé Československo je územím, na které v roce 863 přišla byzantská misie vedená svatým Cyrilem a Metodějem. Letos si připomínáme 1150. výročí! Území Velké Moravy tenkrát už nebylo pohanské, neboť zde konali svou misii iroskotští mniši. Ti však dovolovali synkretismus křesťanství s pohanstvím. Síla pohanství byla zakořeněna v magii a věštění, které praktikovali takzvaní „volchvy“. Po pádu komunismu se činnost různých věštců a mágů masově rozšířila. Jejich prostřednictvím přichází duchovní zatemnění na národ uzákoněním amorálnosti – takzvaného legislativního partnerství, gender-schizofrenie (srov. Ř 1,23-27), uzákoněním narkotik a dne 7. 11. 2012. uzákoněním systému k masovému kradení dětí Pokud se křesťané v Česku odřeknou okultismu a herezí, pokud se vrátí ke zdravým kořenům spasitelné víry, jakou nám přinesli svatý Cyril a Metoděj, přijde duchovní probuzení jedince, rodiny i národa! Byzantský katolický patriarchát vyzývá český národ, aby každý křesťan dal Bohu slib, že po dobu jednoho roku bude denně věnovat hodinu rozhovoru s Bohem v osobní modlitbě. Bůh pak zachrání Česko před plánovanou autogenocidou! VIDEO>>>


  Novoroční list biskupům, kněžím a věřícím Slovenska

  Drazí věřící, kněží a biskupové Slovenska, na začátku nového roku 2013, který je jubilejním rokem příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, se na vás obrací Byzantský katolický patriarchát. Toto jubileum nás motivuje, abychom se vrátili zpět k našim společným křesťanským kořenům, které zasadili v roce 863 svatí Cyril a Metoděj. Křesťanská víra, která je spojena s pravověrným učením, pokud je realizována, je bezpečnou cestou ke spáse. Apoštol Pavel v listě do Soluně píše: „Proto děkujeme Bohu, že jste přijali Boží slovo jako Boží slovo a ne pouze jako slovo lidské. Toto Boží slovo ve vás věřících působí.“ Boží slovo má moc proměňovat náš život, dává nám sílu, abychom mohli vítězit nad lží a hříchem. Bohužel, uvnitř církve probíhá už téměř celé století tvrdý boj za čistotu víry...
  Pokud Slovensko bude konat pravdivé pokání, vrátí se ke zdravým kořenům a přijme téhož Ducha Božího, Ducha Kristova, jakého měli svatí Cyril a Metoděj, může se stát kvasem duchovní obrody pro celou Evropu. VIDEO>>>




  Listy z UA - 2012


  Listy z UA 13/2012

  Vicekancléř prezidenta o antikristu

  Prezidentův vicekancléř v České Republice, Petr Hájek, vyvolává v médiích svou novou knihou „Smrt v sametu“ poprask. Zatímco v předcházející knize „Smrt ve středu“ poukazoval na mediální manipulaci, mediokracii a silné tendence ke vzniku světové totalitní vlády, v nejnovější knize říká, kdo za tím vším stojí. Odpověď je znepokojivá a pro ateistu i šokující: je to Satan a jeho služebník v lidské podobě – Antikrist, jímž se mohl stát i předcházející prezident Václav Havel (1989-2003). A Apokalypsa popsaná v Písmu se rychle blíží…


  Apostaze Vatikánu vrcholí (24.12.2012)

  Očekávalo se, že v tomto předvánočním období papež vyzve světové bankéře, zednářské lóže i představitele OSN, EU a Rady Evropy aby konali pokání a zastavili proces redukce neboli genocidy lidstva.
  Papež místo toho, aby ukázal na podstatu Vánoc, mudruje o oslovi, volovi a kalendáři, a tím mate věřící historicko-ateistickou metodou, která ve své podstatě popírá Božství Kristovo i samu inspiraci Písma.


  Zrození a vzkříšení (22.12.2012)

  Byzantský katolický patriarchát děkuje ruskému prezidentovi i ruské vládě, že 19. prosince 2012 (podle Juliánského kalendáře ve svátek sv. Mikuláše), dali ruským dětem nejcennější dárek: „Zákon Dimy Jakovleva“. Tímto zákonem je zabráněno prodávat děti ukradené juvenilní justicí za hranice. V Rusku tak byla juvenilní justice de facto zrušena. Zákon rovněž zakazuje na území Ruska činnost všem organizacím, které zavádějí juvenilní mechanismy a jsou financovány ze zahraničí. Do 31. prosince 2012 musí UNICEF opustit území Ruska.


  Satanizace dětí a genocida národů skrze církev? (13.12.2012)

  Na Ukrajině se má ve dnech 6. – 7. února 2013, v hotelu Prezident v Kyjevě, uskutečnit Východoevropský summit duchovních „Ochraň sirotka – změň budoucnost“.
  Aby se bez odporu podařilo zavést tento nejzločinnější systém na Ukrajině, začíná se tím, že se ruší sirotčince. Lobbyisté vytvořili vznešenou ideu „Ukrajina bez sirotků“ a využili fráze o „výchově v milujících rodinách“. Nikdo neřekne, že jde o zavádění zločinného mechanismu tzv. náhradních rodin, který uvádí do chodu mechanismus krádeží dětí a výnosný byznys s nimi.
  I kdyby někteří křesťané vytvořili náhradní rodinu a vzali si nejprve děti ze zrušených dětských domovů, tento systém je donutí předat je do další náhradní rodiny a pak budou děti nakonec prodány do zahraničí. Tragedie těchto prodaných dětí jsou už veřejně známy.


  Juvenilní justice už ve Lvově (12.12.2012)

  Lvovská městská rada oznámila rodičům, že byl založen „orgán péče a starostlivosti“ spojený s komisí ochrany práv dítěte. Vztahuje se to i na okresní úřady ve Lvovské oblasti.
  Citujeme z vyhlášení Lvovské městské rady: „Vážení rodiče, pamatujte!
  „Pokud jste nezabezpečili odpovídající podmínky pro život a výchovu dítěte, pokud tyto podmínky ohrožují život a zdraví vašeho dítěte, může být ve shodě se zákonodárstvím odňato z rodiny bez vašeho souhlasu“.


  Slovo života - Ř 8,3

  "Neboť co bylo pro Zákon nemožné, protože byl slabý kvůli tělu, to Bůh vykonal, když poslal svého vlastního Syna v podobě těla hříchu a kvůli hříchu a odsoudil hřích v těle."


  Vánoční pastýřský list

  Drazí upřímní katolíci, slavíme svátky Kristova narození a obzvláště v tyto dny si uvědomujeme velikost Boží lásky k nám. Bůh, aby nás spasil a dal nám věčný život, přišel na svět v podobě bezbranného dítěte. Znovu prožíváme tuto radostnou chvíli, která má bezprostřední vztah ke každému z nás. Andělé na nivách betlémských oznámili pastýřům: „Dnes se vám narodil Spasitel, to je Kristus Pán!“ Boží slovo říká: „Těm, kteří Ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ Brzy po narození Ježíška však Herodes nechal vyvraždit všechny děti v Betlémě. Svatá rodina utekla do Egypta, aby zachránila Ježíškovi život.


  Reflexe Ř 7,24-8,2

  Sedmá kapitola listu k Římanům je velmi těžká na pochopení, ačkoli obsahuje nejzákladnější pravdy, které se plně týkají každého z nás. Hovoří o zákonu Božím, který je svatý, spravedlivý a dobrý, a přesto mně nezabezpečuje spasení. Pouze mě usvědčuje ze hříchu, ale nedává sílu zvítězit nad zákonem hříchu a smrti. Na závěr kapitoly apoštol volá za sebe i za všechny upřímné věřící: „Já nešťastný člověk! Kdo mě vysvobodí z těla této smrti?“ To vysvobození je v Kristu.


  Zákon o referendu na Ukrajině /dopis pretidentovi Ukrajiny/ (9.12.2012)

  Vážený pane prezidente, 27. listopadu 2012 jste podepsal nový zákon „O celoukrajinském referendu“.
  Referendum ať řeší zabezpečení samostatnosti Ukrajiny a zrušení antikonstitučních zákonů, které byly v poslední době pod tlakem západních lobbyistů nezákonně prosazeny. Jsou ke škodě rodiny, hlavně dětí, a vedou k autogenocidě ukrajinského národa.


  Vatikán dává katolíkům precedens k čipizaci (8.12.2012)

  Vatikán zavádí totální kontrolu církevních úředníků ve svém státě, a to od 1. 1. 2013. Jde o mikročip s číslem 666.
  Vatikán dnes už nesvědčí pro Krista, nevybízí katolíky k věrnosti Bohu a Jeho zákonům, ale připravuje cestu k masovému podřízení se antikristu. Tato cesta zrady s čipem 666 na těle zapříčiní choroby a končí v ohnivém jezeře (viz Zj 14,9-13).


  Zelené pokoje – past na děti (6.12.2012)

  Vážený pane prezidente, lobbyisté juvenilní (kriminální) justice dnes vycházejí s novým útokem na rodiče a děti. Nyní jsou jim prostředkem tzv. „zelené pokoje pro nezletilé“.
  V „zelených pokojích“ za pomoci speciálně vytvořeného prostředí (celá místnost i s nábytkem je natřená nazeleno) budou mít vyškolení manipulátoři dětskou psychikou reálné podmínky k vytvoření psychologického tlaku na dítě. Rovněž odpovídající technické vybavení zajistí videozáznam průběhu komunikace s nezletilým, který je juvenilními pracovníky požadován. Ve skutečnosti je cílem tohoto rozhovoru chytit dítě do pasti.


  Slovo života - Ř 8,1-2

  "Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti."


  Zločiny čortkovských církevníků (27.11.2012)

  Náboženská nenávist, kterou církevníci UHKC proti věřícím UP HKC cílevědomě rozpalují, v těchto dnech už přerostla v násilnické akce.
  V sobotu dne 17. listopadu před sedmou hodinou ráno vniklo asi 20 mužů v maskách se sekerami a železnými tyčemi do kláštera Zvěstování sester UP HKC v obci Probižná. Sestry byly drasticky za ruce a nohy vyneseny ze svého domu, který je jejich soukromým vlastnictvím, a hozeny vedle schodiště na zem. Před klášterem už byl zorganizován fanatický dav v čele s farářem Pasičníkem. Asi za dvě hodiny přijela policie, která pasivně přihlížela, jak zfanatizovaný dav vlekl sestry do připraveného mikrobusu, který je měl odvést neznámo kam.


  Navrácení osobních věcí a kompenzace majetku /dopis D. Hryhorákovi/ (26.11.2012)

  Obrací se na Vás sestry kontemplativního kláštera. Byly jsme dne 17. 11. 2012 násilně vyhozeny ze svého kláštera v Probižné. Žily jsme v něm 7 let.
  Žádáme, aby nám byl vrácen alespoň osobní majetek. Co se týče financí, které jsme investovaly do přebudování neobytného domu na obytný. To všechno nás stálo mnohem víc než 15 000 dolarů, které jako odškodnění žádáme. Stačí jen srovnat, nakolik byla ohodnocena budova, když nám byla darována biskupem I. Bilikem a jak je ohodnocena nyní. Ta hodnota daleko více převyšuje sumu, kterou po vás teď žádáme jako minimum.


  Stížnost na organizovaný trestný čin krádeže občanských průkazů /dopis kontemplativních sester generálnímu prokurátorovi/ (26.11.2012)

  Jsme sestry kontemplativního monastýra sv. proroka Eliáše, který se před 4 lety oddělil od duchovní jurisdikce UHKC (hlava kard. Huzar) a dobrovolně přijal duchovní podřízenost pravověrné hierarchii Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve (UP HKC). Kvůli tomu jsme vystaveny náboženské diskriminaci a protizákonnému rozpalování náboženské nenávisti ze strany hierarchie UHKC a její organizace „Jakir“ (Centrum Jakir, A. Bodnar, O. Vilčinský, nám. Jura 5, Lvov, 79000).


  Zastavte juvenilní mechanismy v Ternopolské oblasti /předsedovi Ternopolského krajského úřadu/ (24.11.2012)

  Vážený pane předsedo! V Ternopolském rádiu minulý týden oznámili: Ve více než deseti okresech ternopolské oblasti budou už konečně děti a rodina ochráněny. Ve skutečnosti však jde o zavedení mechanismů juvenilní justice skryté za sociální služby. Ta bez reálné viny bere děti rodičům.
  Prosíme Vás o prověrku deseti okresů, zda jsou zde skutečně realizovány tyto projekty o tzv. ochraně rodiny. Tyto juvenilní mechanismy svou autoritou zrušte, protože jsou protikonstituční.


  Zrušení pseudozákona o Jednotném registru (24.11.2012)

  Starý parlament, už po nových volbách, nezákonně schválil ryze protikonstituční zákon o Jednotném státním demografickém registru. Údaje ze všech resortních informačních systémů budou koncentrovány do jedněch rukou. Tím se všechny vládní orgány stávají informačně závislé na vlastníkovi Jednotného registru. Jde o plavný přechod z demokracie do totalitárního státního režimu.
  Na každém úřadě – od vesnické kanceláře až po letiště – bude nutné zabezpečit množství čtecích zařízení pro identifikaci. To bude Ukrajinu stát 6 až10 miliard hřiven.


  LGBT přebírá vládu v oblastech a okresech (23.11.2012)

  Byzantský katolický patriarchát je povinen v situaci, která dnes na Ukrajině vyvstala, upozornit na strategii skrytého převratu a ukázat na východisko. Obsah:
  1. Všeobecné vysvětlení celosvětové problematiky.
  2. Situace na Ukrajině: antizákony skrytě prosazeny, struktura chybí.
  3. Skryté vybudování struktury: regionální programy krajských úřadů, které delegují funkce státu tzv. občansko-společenským institucím.
  4. Východisko: ustanovení komise na každém krajském úřadu.



  Listy z UA 12/2012

  Gratulace papeže Benedikta a patriarcha Cyrila Obamovi (18.11.2012)

  Římský papež Benedikt XVI. a patriarcha Moskevský a vší Rusi, Cyril, poblahopřáli Barakovi Obamovi k vítězství v prezidentských volbách v USA.
  Prezident Obama schválil zákon, který dovoluje zabít nenarozené dítě v osmém měsíci těhotenství. Pokud přežije potrat, je dovoleno ho zabít. Obama v tomto roce vyhlásil jako prioritu zahraniční politiky ideologii homosexualismu. Obama zákonem schválil zoofilii. Nařídil do 23. 3. 2013 pro všechny občany Ameriky povinné implantování čipu s číslem apokalyptické šelmy na ruku.
  Benedikt XVI. však mluví o tom, že Bůh pomůže Baracku Obamovi „zastávat jeho vážné povinnosti“. Patriarcha Cyril mu přeje pomoc Boží a úspěchy v práci...


  Reflexe: Ř 7,20-23

  Celá sedmá kapitola hovoří o zákonech. Je zákon Boží, je zákon hříchu, ale je i zákon Ducha. V podstatě jsme pod zákonem toho, na čím území se nacházíme. Jsme-li v Adamovi, tedy ve své porušené přirozenosti, náš duch je pod vládou zákona hříchu.
  Podstatou svobody je být v Kristu. „Jestliže Syn vás osvobodí, budete skutečně svobodní“ (J 8,36). „Pevně stůjte v té svobodě, ke které vás vysvobodil Kristus Ježíš“ (Gal 5,1). Jak máme být v Kristu? Skrze pravdivé pokání.


  Dvě zednářské lóže ve Lvově (16.11.2012)

  Existují na Ukrajině zednáři, anebo neexistují?
  Jsou ve Lvově jen dvě lóže, anebo více?
  Spolupracují zednářské lóže Lvova s hierarchií UHKC, anebo jsou s ní v tvrdém střetu?
  Upozornila někdy hierarchie UHKC na nebezpečí této polotajné organizace?
  Proč se členové zednářské organizace skrývají veřejnosti? Bojí se, že se vyjeví jejich temné záměry a činy?


  Gender v reklamě (17.11.2012)

  Návrhem zákona Ukrajiny č. 10441 se navrhuje vnést změny do čl. 8 zákona Ukrajiny „O reklamě“ a zabránit šíření informací, které obsahují tzv. projevy sexismu. Pokud by šlo o zákaz pornografie v reklamách, na billboardech či v televizních reklamách a v tisku, bylo by to moudré a potřebné. Ale dnes je tento hanlivý termín používán pro vyjádření nejušlechtilejšího vztahu mezi matkou a dítětem, znázorněným matkou s dítětem v náručí. Vrcholem absurdity je, že návrh zákona odsuzuje znázornění matky s dítětem jako projev diskriminace na základě pohlaví. Můžeme tedy čekat, že přijde návrh zákona, který bude zakazovat chodit po nohách a přikazovat chodit po uších. Zřejmě parlament i toto odsouhlasí a uzákoní.


  Slovo života - Ř 7,24-25

  "Já ubohý člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Děkuji Bohu - skrze Ježíše Krista, našeho Pána! A tak tedy tentýž já sloužím myslí Zákonu Božímu, ale tělem zákonu hříchu."


  Dopis poslancům parlamentu Ukrajiny (14.11.2012)

  Vážení poslanci, zrušte všechny zákony a návrhy zákonů, které prosazují:
  - generovou ideologii pod pojmy rovnost práv a možností žen a mužů, diskriminace na základě pohlaví, antidiskriminační zákony...
  - juvenilní mechanismy pod pojmy probace, mediace, práva dětí, péče o děti, náhradní formy rodinné výchovy, státní sociální patronát, děti zbavené rodičovské péče, odstranění násilí v rodině...
  Generová ideologie a juvenilní mechanismy jsou výrazně antikonstituční.


  Koalice Svobody a UDARu? /Veřejný dopis předsedovi strany Svoboda/ (7.11.2012)

  Vážený pane předsedo, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát, který hájí morální, duchovní, národní a křesťanské hodnoty. Varuje před současnou demoralizací a reálným nebezpečím autogenocidy Ukrajiny. Vaše strana plánuje utvoření koalice se stranou UDAR. Prioritou UDARu je tzv. genderová ideologie.
  Pokud strana Svoboda uvažuje o koalici se stranou UDAR, je povinna veřejně vyzvat Klyčka, aby se oddělil od genderové ideologie a všechny stoupence této ideologie ze své strany vyloučil. Pak musí vytýčit jasný program strany v prosazování morálních hodnot. Takový program je v souladu s Konstitucí.


  Nedovolte nový TZP (5.11.2012)

  Na Velký pátek ve 4 hodiny ráno, kdy si připomínáme Kristovo odsouzení a následně Jeho smrt na kříži, asi 50 poslanců ze 450, odhlasovalo postupnou duchovní i fyzickou smrt bezbranných dětí. Schválili nový trestní zákoník procesní (TZP), v němž jsou juvenilní mechanismy zamaskovány za nejasné pojmy (probace, mediace, nenáležité chování...) a fráze o ochraně dětí a tzv. boji proti násilí v rodině.


  Seminaristé a kněží v maskách teroristů (17.11.2012)

  Dnes, 17. 11. 2012, v sedm hodin ráno do kláštera kontemplativních sester v Probižné, Ternopilská oblast, Ukrajina, vtrhlo asi 20 mužů v maskách. Byli to kněží a seminaristé UHKC. Po žebříku vylezli do druhého patra, rozbili okno do kaple a vtrhli dovnitř. Sestry sotva stačily vzít eucharistii ze svatostánku. Útočníci začali sestry bít, kopat, nadávat jim a jednu za druhou je vynášely ven z domu za dohledu místního kněze UHKC, Zinobije Pasičnyka.


  Život nebo smrt – I. část /Prorocké slovo pro Ukrajinu/

  Žijeme v době, kdy se zneužívají pozitivní pojmy a pozitivní autority. OSN byla pokládána za garanta morálních hodnot a mezinárodní spravedlnosti. Podobně i Rada Evropy. Ve skutečnosti tyto světové organizace přijaly program zednářů a světových bankéřů s cílem redukce neboli genocidy lidstva. Úmluvy, rezoluce, rekomendace těchto organizací prosazují na prvním místě gender-gay ideologii, která ničí v kořeni všechny morální, duchovní i křesťanské hodnoty. Jejich cílem je rozbít rodinu jako instituci a pak morálně i fyzicky likvidovat děti, a tím celou budoucí generaci.


  Život nebo smrt – II.část /Prorocké slovo pro Ukrajinu/

  Na prvním místě je nutné zrušení všech nově přijatých zákonů, které jsou v konfliktu zájmů s národem a Konstitucí. Tyto zákony prosazují skrytou gender-gay ideologii a mechanismy juvenilní justice. Bez této očisty žádná reforma a obnova národa nenastane. Jenom morální národ je silný. Nemorální národ je odsouzen k sebezničení!


  Slovo života - Ř 7,22-23

  "Podle vnitřního člověka totiž radostně souhlasím s Božím Zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, který je v mých údech."


  Jak dnes zachránit Ukrajinu? (6.11.2012)

  Vážený pane prezidente, rok 2012 je v historii Ukrajiny rozhodujícím. Bůh oznamuje: „Dnes kladu před tebe život, nebo smrt. Vyber si život!“ Bůh Vám svěřil vládu, za kterou budete brzy skládat účty před lidským a pak i Božím soudem. Svěřenou moc v tento historický moment využijte k záchraně Ukrajiny.


  Výzva všem americkým křesťanům k volbám (3.11.2012)

  Byzantský katolický patriarchát tímto vyzývá všechny upřímné křesťany Spojených států amerických, aby nevolili prezidenta, který popírá základní pravdy Bible. Zároveň ale vybízí, aby před Bohem v dané situaci hledali řešení. Osobnost, která je vyzkoušená v boji proti herezím a amorálnosti, ať je vybrána a postavena jako mimořádný kandidát na prezidenta pro všechny upřímné křesťany Spojených států. Může to být laik nebo i pastor. Ať ve všech chrámech a modlitebnách jsou všichni křesťané vybízeni, aby volili tohoto jediného, mimořádně vybraného kandidáta.


  „ELSA“ - janičáři juvenilní justice ve Lvově (30.10.2012)

  Bylo zveřejněno, že 25. října se v budově Lvovské městské rady konal kulatý stůl pro představitele orgánů výkonné vlády, oddělení mládeže, rodiny a sportu Lvovské městské rady, oddělení v záležitostech dětí a center sociálních služeb na téma zavedení systému juvenilní justice na Ukrajině. Organizátorem byla lvovská městská občanská organizace „ELSA Lvov“, která spolupracuje s OSN, Radou Evropy a Evropskou unií. Ke vstupu do této organizace motivují především studenty práva a mladé právníky z různých zemí světa. Lobbisté juvenilní justice založili organizaci ELSA proto, aby právě ze studentů práva vyškolili profesionální poturčence a také proto, aby vytvořili tzv. vědeckou bázi k zavedení tohoto zločinného systému.


  „ELSA-Ostroh“ propaguje euthanasii (30.10.2012)

  Mezinárodní organizace „ELSA“, zvláště její filiálka v Ostrohu – ELSA Ostroh – a tak uznávaná univerzita jako Ostrožská akademie, 3. a 4. listopadu 2012 organizuje třístupňový seminář „Euthanasie – za či proti?“ Pod rouškou lidských práv jde o propagaci vražd. Citujeme z témat semináře: Státy současného světa čím dále tím více dávají svůj souhlas k uzákonění dobrovolné smrti... Studentská obec nesmí být vůči tomuto problému lhostejná… Mezinárodní zkušenost nám umožňuje pochopit, že euthanasie je plně omluvitelným prostředkem a v mnoha zemích světa i zákonným.“


  „ELSA“ utváří na Ukrajině korupční systém (30.10.2012)

  Studenty práva z „ELSY“ vyškolují na mediátory. Jde o nový orgán systému juvenilní justice (i právního systému na Ukrajině vůbec), kterému má být přiřazena větší důležitost než samotnému soudu. Soudci pak už budou jen loutkami. Mediace, tedy alternativa soudního procesu, zlikviduje systém ukrajinského soudnictví a vytvoří na Ukrajině rozsáhlou korupční síť.



  Listy z UA 11/2012

  Zrušte funkci sociálního pedagoga (19.10.2012)

  Na Ukrajině byla ve školách přibližně před dvěma až pěti lety zavedena specializovaná funkce sociálního pedagoga neboli pedagoga pro záležitosti mládeže. Tito pracovníci sociálních služeb rozdávají našim dětem literaturu propagující narkotika. Sociální pedagogové musí absolvovat kursy a přednášky, na nichž jsou vyškolováni. Tato anti-kvalifikace je de facto diverzí. Vyškolení „pedagogové“ způsobují národu těžší ztráty než okupační vojska.


  Zrušte funkci školního psychologa (19.10.2012)

  Byzantský katolický patriarchát podává stížnost na Ministerstvo školství za systematickou demoralizaci dětí a mládeže. Tzv. sociální pedagogové a psychologové ve školách rozdávají dětem brožury pod názvy např. „Promluvme si o antikoncepci“. V brožurce dětem navrhují tzv. správný výběr. Citace: „Antikoncepce je efektivní, ale nejlepší je podstoupit sterilizaci”!!!
  Prostřednictvím škol jsou rovněž rozšiřovány malé brožurky pro děti, v nichž například navádějí malé děvčátko k tomu, aby jako dárek dalo chlapci své „ano“. To vše je maskováno názvem: Společně ke zdraví. Takové návody může psát jen pedofil nebo zvrácený člověk, který patří do vězení.


  Terorismus církevní hierarchie pokračuje (24.10.2012)

  23. října 2012, farář Pasičnyk znovu zorganizoval farníky, aby pokračovali v dalších teroristických útocích na nevinné sestry. Na jeho pokyn znovu vylomili bránu kláštera, a odnesli ji na kostelní dvůr. Rovněž rozbili zámek na brance. Když se sešeřilo, téměř 20 farníků vtrhlo do kláštera a začalo ničit všechno, co jim přišlo pod ruku. Ukradli další dveře v přízemí a vypnuli světlo v celém domě. Útočníci se chtěli dostat i do druhého poschodí. Házeli kameny do prosklených dveří, za nimiž se sestry modlily. VIDEO>>>


  Vyhlášení Charty základních hodnot Ukrajiny (26.10.2012)

  Vážení voliči a kandidáti do parlamentu, dnes je třeba vytýčit program záchrany před plánovanou autogenocidou Ukrajiny. Zamaskované změny v legislativě už postupně uzákoňují sebezničení národa. Děje se to pod tlakem nadnárodních systémů OSN, EU, Rady Evropy, světových bankéřů, zednářů a jimi dotovaných dobročinných fondů a organizací.
  Byzantský katolický patriarchát proto dnes, 26. října 2012 ve Lvově, vyhlašuje Chartu základních hodnot Ukrajiny. VIDEO>>>


  Terorismus hierarchie UHKC (20.10.2012)

  V sobotu 20.října 2012 byl v obci Probižná, okres Čortkov v Ternopilské oblasti na Ukrajině spáchán organizovaný zločin. Byl podnícen náboženskou nenávistí vůči pravověrné církvi, která se oddělila od herezí Huzara.VIDEO>>>


  Duchovní i fyzická euthanasie (20.10.2012)

  V posledním čase se ve světovém, globálním rozměru aktivně vede politika redukce lidstva. Realizaci tohoto satanského plánu podporují různé mezinárodní organizace a takzvané dobročinné fondy, mezi něž patří i fond známého milionáře George Sorosa „Vidrodžeňja /Obroda/“.
  Na Ukrajině tuto linii genocidy národa už otevřeně propaguje i ex-hlava UHKC, kardinál Huzar. Veřejně prohlásil, že „dvě pokolení Ukrajinců musí vymřít, jinak změna na Ukrajině nenastane“ (CD „Cesta do sebe“). Tento cíl redukce je zpočátku realizován na starých lidech, kterých je dnes podle statistik na Ukrajině 13 milionů.


  Genderistky se cpou do parlamentu (14.10.2012)

  Ženské konsorcium má za cíl dostat do parlamentu 30-70% genderistek. Tvrdí, že „zabezpečují rovnost práv a možností žen a mužů a štěstí dětí na Ukrajině“. Jde o hrubý klam. V souladu s rezolucí PS RE 1728 (2010) dnes gender znamená, že muž se může prohlásit za ženu a opačně. Ženské konsorcium doposud ještě klame veřejnost a navozuje dojem, jakoby genderová rovnost nebyla šílenou teorií o sociálním pohlaví, ale nevinnou rovnoprávností muže a ženy, týkající se zaměstnání, vzdělání, zdravotní péče... Tu jde o podvádění upřímných, neinformovaných žen.


  Provolání před volbami - I. část: Puč zednářské skupiny (17.10.2012)

  Dne 16.10.2012 se na ukrajinskou společnost obrátila tzv. iniciativní skupina „Prvního prosince“. Jejím hlavním iniciátorem je kardinál Huzar a vice-rektor katolické univerzity (UKU). Všichni členové iniciativní skupiny jsou buď členové zednářských lóží anebo jsou jejich nástroji. Jde celkem o 11 iniciativních pučistů, kteří chtějí „změnit pravidla hry ve státě“, jak to ve svých stanovách oznamují. Co sledují svou předvolební výzvou? Zde nejde jen o psychologickou manipulaci, zde jde přímo o psychologický nátlak na veřejnost s cílem dovršit skrytý puč. Posloužili si demokracií, aby mohli připravit podmínky pro nastolení nejkrutější diktatury a tyranie.


  Provolání před volbami - II. část (18.10.2012)

  V současné době je ohrožena demokracie ukrajinského státu. Hrozí přechod k totalitárnímu režimu. Hlavními příčinami jsou: 1) systematické vtělování gender ideologie,
  2) zavádění mechanismů juvenilní justice,
  3) zavedení Jednotného státního demografického registru se všemi údaji každého občana Ukrajiny.


  Slovo života - Ř 7,20-21

  Jestliže pak dělám to, co nechci, pak to již nedělám já, ale hřích, který ve mně přebývá. Nacházím tedy zákon, že když chci dělat dobro, mám u sebe pohotově zlo.


  Reflexe k Římanům 7,16-19

  Apoštol Pavel sám na sobě ukazuje realitu zákona hříchu. Jde tu o psychický tlak, který jeho, ale i každého z nás, nutí konat zlo, které nechceme. Apoštol ukazuje, že příčinou toho je, že ve mně přebývá hřích, avšak dobro, přestože ho chci, ve mně nepřebývá. Jde o určitou nespravedlnost.


  S.O.S. prezidentu a národu Ukrajiny (24.10.2012)

  V neděli 28.10.2012 mají proběhnout volby poslanců do Parlamentu. Vládu nad Ukrajinou už skrze úplatky a zradu přebírá globalizační nadnárodní struktura, OSN, EU a PS RE. Za nimi stojí světoví bankéři, zednáři, kteří disponují tzv. dobročinnými fondy a organizacemi. Už jde jen o dovršení skrytého puče.
  Pomocí profesionálního podvodu byli poslanci parlamentu nuceni schválit a prezident podepsat současné změny zákonů. Pozitivními pojmy byla zamaskována krutá bezzákonnost.


  Tři poslední kroky (15.10.2012)

  Vážení poslanci parlamentu, tento týden, kdy máte kompetenci schvalovat návrhy zákonů, je už poslední. Pak proběhnou nové, parlamentní volby. Někteří z vás už funkci poslance nebudete zastávat. Zatím ještě máte svěřenou vládu, využijte ji k morálnímu i duchovnímu dobru Ukrajiny.
  Zrušte všechny zákony a návrhy zákonů, které prosazují genderovou ideologii a juvenilní mechanismy.


  Vetujte čipizaci /dopis prezidentovi Ukrajiny/ (15.10.2012)

  2. října 2012 parlament schválil návrh zákona o Jednotném státním demografickém registru, podle něhož se mají na Ukrajině zavést pasy s čipem. Čipizace vede k totální kontrole člověka a k jeho přetvoření v bio-robota. Navíc, kódování je spojeno s číslem 666, které je číslem apokalyptické šelmy a antikrista. Boží slovo jasně říká, že ti, kteří přijmou toto číslo na ruku nebo na čelo, budou mít na zemi velké utrpení (Zj 16,2) a nakonec budou uvrženi do ohnivého jezera (Zj 14,9-10).
  Pane prezidente, zvažte, zda čipizace přináší Ukrajině požehání, anebo autogenocidu.


  Stop autogenocidě Ukrajiny a Ruska (10.10.2012)

  Ideologie světové redukce lidstva má za cíl jeho duchovní, morální a fyzickou genocidu. Jejími hlavními aktéry jsou: OSN, světoví bankéři a zednářské lóže, které prostřednictvím nadnárodních struktur řídí světovou politiku. Hlavním předmětem útoku nejsou vojenské základny, ale malé, bezbranné děti. Nejúčinnější způsob, jak dosáhnout jejich duchovní, morální a nakonec i fyzické likvidace je zabránit jejich šťastnému dětství, vyrvat je milujícím rodičům a udělat z nich ztracené existence bez domova, vystavené násilí, bezpráví, demoralizaci, satanizaci.
  Byzantský katolický patriarchát vyzývá ukrajinskou a ruskou vládu a všechny poslance, aby zrušili všechny přijaté zákony i návrhy zákonů, které se týkají gender-gay ideologie a juvenilní justice!


  Dopis předsedovi ukrajinského parlamentu, Vladimirovi Litvinovi (8.10.2012)

  Vážený pane předsedo, paní Lutkovská se otevřeným dopisem obrátila na vládu a protestuje proti přijatému zákonu, který zakazuje propagandu homosexualismu. Tímto manipuluje nejenom vládou, ale i veřejností. Dotyčná osoba zavádí diskriminaci 99% obyvatel Ukrajiny. Nedávná anketa na západní Ukrajině dokázala, že obyvatelstvo je proti propagandě homosexualismu a pokládá za správné, že zákon, který zakazuje jeho propagandu, byl v tomto čase přijat. Čí zájmy tedy paní Lutkovská reprezentuje, jestliže jsou v diametrálním rozporu se zájmy většiny obyvatel?


  Dopis Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy (8.10.2012)

  Ruská delegace začala na Parlamentním shromáždění Rady Evropy (PSRE) sbírat hlasy za přezkoumání problému ohledně praktik evropských sociálních služeb, které rodičům berou jejich děti.
  Byzantský katolický patriarchát plně podporuje aktivitu ruské delegace v PS RE. Činnost sociálních služeb, které realizují bestiální juvenilní mechanismy, má za následek zločiny proti lidskosti. Jde o pirátské krádeže dětí jejich milujícím rodičům.


  Trestání nevinných rodičů a krádež jejich dětí (7.10.2012)

  Podle části 2. článku 493 Tresního zákoníku procesního jsou zákonní představitelé povinni zabezpečit „náležité chování“ dítěte. Není konkretizováno, jaké chování se považuje za náležité, avšak za „nenáležité chování“ je rodičům udělena pokuta od dvou do pětinásobku minimální mzdy. V bezvýchodné situaci, kdy rodiče nemají čím zaplatit, článek zákona rodičům nabízí alternativu: „právo zříci se dalšího vykonávání své povinnosti“, to znamená zříci se svých vlastních dětí. De facto bez udání viny jsou rodiče trestáni pokutou nebo ukradením dětí! V Norsku, dle těchto změn v zákonodárství, už letos vzali všem rodičům právo na vlastní děti.


  Otevřený dopis ministru sociální politiky (3.10.2012)

  2.10.2012 bylo zveřejněno, že jste na tiskové konferenci v Charkově vytýčil plán týkající se dětí – sirotků a jejich předání „do rodinných forem výchovy“.
  Jaká je však skutečnost? Tato zdánlivě šlechetná idea je jen dalším skrytým prosazováním juvenilních technologií, které s sebou nesou nejtěžší zločiny vůči dětem. Nejprve se mluví o dětech – sirotcích, které je třeba z dětských domovů předat do tzv. rodinných forem výchovy. Na této bázi se však prosadí celý mechanismus takzvaných pěstounských rodin. Pak už, prostřednictvím následujících sociálních projektů, jsou brány děti z dobrých rodin a dávány do těchto „pěstounských“ rodin. Ve skutečnosti jde o zavedení byznysu s dětmi. Navíc, tyto bezbranné děti – sirotci i děti ukradené z dobrých rodin – jsou v tzv. pěstounských rodinách pedofilů a homosexuálů sexuálně zneužívány a některé dokonce prodávány na orgány.


  Slovo ruskému národu (1.10.2012)

  Vážení pravoslavní věřící, vážení synové a dcery ruského národa v této historické době, kdy se rozhoduje o Rusku, o jeho životě nebo smrti, a to duchovní i fyzické, se na vás obrací Byzantský katolický patriarchát Božím slovem.
  Týká se třech konkrétních oblastí, k nimž je třeba v dnešní době zaujmout pravdivý postoj: 1) homosexualismus; 2) juvenilní justice; 3) čipizace.


  Rodiče ukázali na genocidní zločiny OSN /otevřený dopis/ (1.10.2012)

  Byzantský katolický patriarchát jménem všech pravověrných křesťanů světa vyjadřuje podporu rodičovským organizacím 193 členských států OSN. Rodiče se v těchto dnech obrátili s radikálním protestem na Výbor OSN pro takzvaná práva dítěte. Ve dnech od 17.9. do 5.10.2012 probíhá zasedání Výboru OSN v Ženevě. Rodičovské organizace vznesly „Celosvětový protest proti politice OSN“.
  Vinou vedení OSN již miliony dětí nenávratně ztratily své milující rodiče! Duševní a psychické škody způsobené dětem a rodičům, jsou nevyjádřitelné a nevyčíslitelné!


  Otevřený dopis patriarchu Cyrilovi (30.9.2012)

  Petr třikrát zapřel svého Pána, ale činil pokání. I Vy jste v tomto roce třikrát veřejně zapřel Krista a jeho evangelium. Stalo se to v Astaně, kde jste svým gestem postavil Kristovo evangelium na úroveň lidských a démonských religií. K druhému zapření došlo ve Varšavě, kde jste vytvořil jednotu s apostatickou hierarchií katolické církve, která přijala ducha Assisi – ducha antikrista. Potřetí jste zapření Krista dovršil v Tokiu, kde jste pohanskou duchovní cestu samurajů dal za vzor křesťanům.
  Bůh Vám v této historické chvíli dává poslední šanci, abyste činil pokání, jasně se odřekl tohoto trojího zapření víry a učinil tři odhodlané kroky k záchraně pravoslavné víry a ruského národa. Jako pravověrný Kristův apoštol, dejte na základě Písma svatého a tradice jasné a nikoli dvojznačné slovo k otázce: homosexuality, juvenilní justice a čipizace.


  Zločinecká činnost organizace ELSA (29.9.2012)

  Je hrubým podvodem tvrdit studentům, jak uvádí projekt ELSA ve Lvově, že zachraňují děti před sexuálním zneužitím. Juvenilní mechanismy pracují na principu tzv. preventivní činnosti, která označuje tzv. rizikové skupiny. Odebrané děti vůbec nebyly sexuálně zneužity, šlo o umělá obvinění, tak jak je to v systému juvenilní justice běžné v západních státech. Pak ale, když jsou děti odebrány rodičům a prodány k mezinárodní „adopci“ homosexuálům a pedofilům, jde o sexuální otroctví nejhrubšího zrna. Statistika v Americe uvádí, že z takzvaně adoptovaných ruských dětí bylo 40 brutálně zabito pedofily. A to jsou jen evidované případy, které se dostaly k soudu.


  Zločinná juvenilní justice ve Lvově (29.9.2012)

  Projekt udavačství a pirátství, který má startovat i ve Lvově, přikrývající se bojem proti sexuálnímu násilí na dětech, pod názvem «ELSA pro děti», je zaměřen proti dětem. Realizace projektu ve skutečnosti přinese vtělení juvenilních technologií, jejichž ovocem je beztrestné sexuální násilí v tzv. náhradních rodinách pedofilů a homosexuálů. Tomuto předchází tiché schválení arcibiskupa Vozňaka a aktivní spolupráce UKU. Na ní, jako příprava k odstartování projektu „ELSA pro děti“, proběhl tzv. ekumenicko-sociální seminář (25.-30.9.2012) v němž byla intenzivně propagována juvenilní justice.


  Juvenilní justice (28.9.2012)

  Vážení zastupitelé, obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát v záležitosti zavádění juvenilních mechanismů ve vašem městě a v ivano-frankivské oblasti.
  Tento zločinný systém realizuje ukrajinsko-kanadský projekt reformy kriminální justice pod vedením Taťány Sanford Ammar. Podlost juvenilní justice spočívá v tom, že se takzvaně jedná o preventivní zásahy. Tedy je-li dítě začleněno na seznam tzv. rizikové skupiny, je vzato rodičům, aniž by se něčeho dopustilo. Na Západě už je běžnou praxí, že přijdou pracovníci juvenilní justice, rodičům nasadí želízka a odvezou jejich dítě, s tím, že dítě se už nikdy domů nevrátí. To jsou západní zločinné standardy.


  Antikřesťanství na UKU (28.9.2012)

  V tomto měsíci navštívil Ukrajinskou katolickou univerzitu (UKU) německý řeholní kněz Anselm Grün, italský řeholní kněz Bruno Ferrero a český kněz Tomáš Halík. Všichni jsou autoři mnoha náboženských knih. Všichni tři prosazují ducha současného světa, ducha New Age. Za jejich antimisii dopadá na ně i na ty, kteří přijímají jejich antievangelium, Boží anathema – prokletí (Gal 1,8-9).


  Dopis arcibiskupu V. Vijtyšinovi, Ivano-Frankivsk (27.9.2012)

  Obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát ve velmi naléhavé věci. Jde o pilotní projekt juvenilní justice v ivanofrankivské oblasti pod názvem: „Ukrajinsko-kanadský projekt reformy kriminální justice pro nezletilé,“ pod vedením Taťány Sanford Ammar.
  Jaké je řešení? Navrhujeme Vám, abyste se obrátil na zastupitele městské rady i oblastního úřadu a požádal je, aby byl tento zločinný projekt zrušen.
  Kromě apelování na zastupitele města i oblasti, vyzvěte pastýřským listem věřící k manifestaci proti tomuto zločinnému projektu. Rovněž vybídněte věřící k nepřetržité modlitbě po dobu jednoho roku.


  Poslední hodiny současného parlamentu (26.9.2012)

  Prosazování juvenilní justice je na Ukrajině spojeno s demagogickým lhaním, používáním frází o „právech dětí“ o „potřebě systémové politiky“... Zplnomocněnec pro práva dítěte nechrání žádná skutečná práva dětí, jako je právo na vlastní rodiče, na citové zázemí... Naopak, plody jeho činnosti dokazují, že právě on je největším zločincem a katem bezbranných dětí.
  Vybízíme všechny členy parlamentu: Zrušte všechny návrhy zákonů, které otvírají dveře zločinným mechanismům juvenilní justice! Požádejte prezidenta, aby zrušil funkci tzv. zplnomocněnce pro práva dítěte, protože stojí v čele zločineckého systému!


  Dopis předsedovi vlády Ukrajiny, M. Azarovovi (26.9.2012)

  Bylo zveřejněno, že Evropská investiční banka poskytne Ukrajině 200 miliónů kreditních euro na modernizaci 22 elektrických generátorů šesti vodních elektráren na Dněpru.
  Je veřejně známým faktem, že EU všechny obchodní i ekonomické smlouvy podmiňuje přijetím „gender“ zákonů. „Gender“ zákony uzákoňují především homosexualitu, transsexualitu... Jde o morální likvidaci jednice, rodiny i společnosti.
  Děkujeme za takové kreditní půjčky, které kromě morální devastace ještě i ekonomicky přivedou Ukrajinu na mizinu, podobně jako Řecko. I tato půjčka je zbavením Ukrajiny její samostatnosti a učiněním z ní kolonie EU.


  Genocida UP HKC = genocida Ukrajiny (25.9.2012)

  Nástrojem genocidy UP HKC je arcibiskup UHKC Vozňak a hlava lvovské zednářské lóže, S. Pavljuk.
  Proč pravověrnou církev lvovští zednáři a církevníci chtějí likvidovat? Důvodem je, že naše církev je svědomím nejen všem křesťanům, ale i celé Ukrajině. Bojujeme proti zločinecké juvenilní justici, která bez jediného důvodu bere děti z jakékoli rodiny. Voláme SOS proti gender-gay ideologii, která ničí všechny morální duchovní i křesťanské hodnoty a připravuje autogenocidu ukrajinského národa.


  Ukončete náboženskou diskriminaci UP HKC! /Otevřený dopis/ (25.9.2012)

  Vážení představitelé města Lvova, jste svědky několikanásobné trestné náboženské diskriminace náboženské menšiny UP HKC ze strany arcibiskupa Vozňaka a jeho spolupracovníků. Minulé tři měsíce probíhala hrubě očerňující mediální kampaň v časopisu Expres i v některých televizních kanálech (LTB 12, ZIK...), 3. 7. 2012, na iniciativu Vozňaka, hlava Oblastní rady, O. Paňkevyč, vyhlásil tzv. objektivní prověrku UP HKC s cílem její likvidace a zároveň se dopustil trestného činu zneužití úřadu.
  27. 8. 2012 Vozňak vydal štvavý pastýřský list, v němž naši náboženskou menšinu nazývá sektou, a tím se dopouští trestného rozpalování náboženské nenávisti.
  V této době bylo založeno Vozňakem tzv. centrum proti sektám nazvané Jákir, které má za cíl likvidaci naší náboženské menšiny UP HKC.


  Slovo života - Ř 7,18-19

  "Vím totiž, že ve mně, to jest v mém těle, nepřebývá dobré; neboť chtít dobro dokážu, ale konat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci."



  Listy z UA 10/2012

  Reflexe – Ř 7,13-15

  Ve verši 13-19 se mluví o hříchu, který si posloužil dobrem, aby mi zavdal smrt. Skrze Boží přikázání je odmaskována jeho nadměrně hříšná síla. Samotné Boží přikázání však nedává sílu nad hříchem zvítězit. Od našeho narození jsme zaprodáni do otroctví hříchu. Kdo nás zaprodal? Byli to první rodiče skrze neposlušnost Božímu slovu a skrze to, že uvěřili duchu lži a smrti. Ježíš nás z tohoto otroctví vysvobodil. Na kříži přemohl hřích i ďábla. Vítězství nad hříchem je jen a jen v Kristu.


  Zrušení zákona o tzv. sociálním patronátu (28.9.2012)

  Vážení biskupové pravoslavné církve, v prvním čtení byl přijat zákon № 42197-6 o tzv. sociálním patronátu a činnosti orgánů sociální péče. Jedná se o systém externího dohledu nad každou rodinou, která pak bude povinna bezpodmínečně vykonávat příkazy tzv. sociálních pracovníků, nebo jim bude muset své dítě odevzdat.
  Sociální orgány budou moci, v rozporu s Ústavou RF, přijít do jakékoli rodiny a zavést v ní tzv. kontrolu, prověřovat ji a podle svého uvážení ji uznat za společensky nebezpečnou (bez zákonem stanovených kritérií). Mohou pak dítě kdykoli z rodiny odebrat bez soudního rozhodnutí, jen na základě vlastního uvážení.


  Slovo života - Ř 7,16-17

  "Jestliže tedy dělám to, co nechci, souhlasím se Zákonem, že je dobrý. Nyní to pak již nedělám já, ale hřích, který ve mně přebývá."


  Záchrana Konstituce (23.9.2012)

  Posledním garantem morálních hodnot a vůbec celistvosti národa je Konstituce. Ta je však dnes velmi nebezpečně ohrožena lobbyistickými kruhy Západu. Konstituce je nad všemi zákony a zákoníky. Dnes probíhají nebezpečné ideologické změny v zákonodárství. Změna Konstituce by znamenala neomezené přijetí západní destruktivní ideologie, a tím změnu politického režimu, ztrátu nezávislosti, nastolení globalizační diktatury a likvidaci budoucí generace skrze demoralizaci a démonizaci spojenou s homosexualismem a juvenilní justicí.


  Zrušení zrádné klauzule (22.9.2012)

  Byzantský katolický patriarchát se na vás obrací s naléhavou žádostí: ve všech zákonech zrušte klauzuli, která stanoví prioritu mezinárodních konvencím a smluv. Tyto konvence a smlouvy plodí nejtěžší zločiny v historii lidstva vůči bezbranným dětem.


  Zachraňte děti! (21.9.2012)

  Juvenilní justice, jako taková, byla prezidentem Janukovičem vetovaná na impuls pravoslavné církve v roce 2009. Znamená to, že juvenilní justice je protikonstituční. Přesto se v současné době na Ukrajině velkým množstvím zákonů jednotlivé mechanismy juvenilní justice už uzákoňují.
  Jenom v tomto týdnu vám bylo předloženo k schvalování 18 návrhů zákonů! Téměř všechny skrytě připravují genocidu dětí. Na protiváhu nyní schvalte jeden zákon: úplný zákaz odebírání rodičovských práv a kradení dětí rodičům.


  Dopis S. ševčukovi, hlavě UHKC (21.9.2012)

  Výkonný výbor města Čortkova, spadající pod Ministerstvo spravedlnosti, napsal sestrám v Probižné dopis, v němž předvolává sestry na 24. 9. 2012, aby zaplatily soudní výdaje za podplacený monstrproces Hryhoráka. 2. 10. 2012 mají zaplatit za čas, kdy přebývaly ve vlastním domě v Probižné, z něhož je Hryhorák vyhazuje, protože jim ho chce ukrást.


  Dopis poslancům Parlamentu Ukrajiny (20.9.2012)

  Vážení poslanci parlamentu, v tomto týdnu od 18.-21.9. probíhá schvalování 18 návrhů zákonů pod pojmy, které v praxi znamenají pravý opak.
  Za vznešenými názvy se v podstatě skrývá připravení půdy pro tzv. zákonné fungování juvenilních mechanismů. Z umělých důvodů pak budou moci být děti brány z jakékoli rodiny. Jde o nejtěžší zločiny proti dětem v historii lidstva.


  Patriarcha Cyril dává za vzor cestu samurajů (19.9.2012)

  Patriarcha moskevský Cyril navštívil dne 16. 9. 2012 pravoslavnou církev v Tokiu. V krátkém kázání po ukončení bohoslužeb postavil na stejnou rovinu s cestou samuraje cestu křesťana, ba dokonce Kristovu oběť na kříži.
  „Cesta samuraje je cestou smrti, samuraj musí žít tak, jako by jeho tělo bylo mrtvé“, „tak se osvobozuje, stává se silným, nezávislým na smrti, ztrácí strach“.
  Kázání v Tokiu je zradou pravoslavné církve Japonska, ale i celého Ruska. Toto antikřesťanské myšlení je ovocem zrady v Astaně. Je to stejná zrada, jaké se dopustil i papež v Assisi.


  Stop eurointegraci! (15.9.2012)

  Na Ukrajině i v Rusku masmédia a různé západní struktury vtloukají lidem do hlavy heslo: „Chceme do Evropy!“ Jenže to už není Evropa, to je Sodoma a Gomora! Před katastrofou se zachrání jen ten, kdo je mimo tuto spoušť.
  Duchovní degradace západní společnosti je důsledkem odvrácení lidí od Boha a obrácení se k modlám jménem „bohatství“, „chtíč“ a „prosperita“.
  Byzantský katolický patriarchát vyzývá všechny křesťany i lidi dobré vůle Ukrajiny a Ruska, aby se postavili proti tzv. eurointegraci, která ve skutečnosti vede k sebezničení obou národů.


  Otevřený dopis prezidentu Ukrajiny (14.9.2012)

  9.9.2012 začala tzv. iniciativní skupina UHKC spolu s kandidátem na poslance I. Herčukem podpisovou akci s cílem likvidace UP HKC a nezákonné deportace patriarchy Eliáše (A. Dohnala). Poslali Vám spolu s očerňujícím dopisem 410 podpisů proti nám. Za celou akcí stojí Vozňak a UHKC. Lidé, kteří se podepsali, byli zmanipulováni kněžími a tzv. iniciativní skupinou UHKC. Na agitační listině Herčuka se dopouštějí několika trestních činů: nazývají nás sektou, Bílým bratrstvem, obviňují nás z rituální vraždy, že krademe děti a používáme psychotropní látky – vše je kolosální lež. Podobné lži jsou i v dopise Vám datovaném 10.9.2012.


  Krach evropského soudnictví (14.9.2012)

  Soud v Haagu schválil politickou stranu pedofilů! Byzantský katolický patriarchát veřejně protestuje!
  Pedofilie je jedním z nejtěžších zločinů. Schvalovat stranu pro zločince znamená likvidovat společnost. Je to totéž jako schvalovat stranu pro zoofily nebo nekrofily, vrahy a zloděje, a tím potvrzovat jejich zločinný program.
  Schválení strany pro pedofily znamená radikální změnu myšlení. Je to hanba pro evropské kulturu a konec všem evropským morálním hodnotám.


  Realizace zločinné juvenilní justice (13.9.2012)

  Úřad vlády Ukrajiny vydal 31. května 2012 nařízení č. 329-r. Toto nařízení potvrzuje plán prostředků k vykonání celostátního programu v roce 2012 pod názvem „Národní plán realizace Konvence OSN pro práva dítěte“ na období do roku 2016.
  V plánu realizace Konvence jde o zavádění mechanismů a technologií juvenilní justice tak, jak v současné době funguje na Západě.


  Zrušení „Expertní rady“ LGBT (13.9.2012)

  Co znamená, že nyní při Ministerstvu sociální politiky začala činnost tato tzv. Expertní rada pro záležitosti genderové diskriminace? Pod rouškou sociálních služeb a péče o děti bude vtělována ideologie homosexualismu a zaváděny mechanismy juvenilní justice s odvoláním na Úmluvu OSN o právech dítěte.
  Ideologie gender ničí všechny morální, duchovní, národní i křesťanské hodnoty a vede k postupné autogenocidě národa. Činnost této Expertní rady bude znamenat diskriminaci většiny společnosti.
  Kategoricky protestujeme proti proti Expertní radě pro záležitosti tzv. genderové diskriminace při Ministerstvu sociální politiky a žádáme její zrušení.


  Zrušení Agentury EU/UNDP ve Lvovské oblastní radě (13.9.2012)

  Na tiskové konferenci před zasedáním Lvovské oblastní rady 11.9. 2012 Valerij Pjatak zveřejnil, že Lvovská oblastní rada bezplatně poskytuje prostory pro kancelář Agentuře místního rozvoje EU/UNDP.
  Program OSN pro rozvoj konkrétně na Ukrajině financuje projekty „Jsem proti násilí“ (zavádění mechanismů juvenilní justice) a zakládání genderových kateder. Ovocem pilotního projektu „Jsem proti násilí“ v poltavské oblasti byly sebevraždy tří matek, kterým takzvaní sociální pracovníci nemilosrdně vyrvali jejich děti.


  Dopis V. Kostyckému, předsedovi Národní expertní komise pro ochranu společenské morálky (12.9.2012)

  Obracíme se na Vás se stížností na ředitele Národního muzea v Kyjevě. V těchto dnech dovolil v Národní muzeu provedení „výstavy“ na téma „Šípková Růženka“ od Tarasa Polatajka. Šlo o propagaci lesbismu. Masmédia oznámila, že se tzv. spící krasavice probudila polibkem děvčete. V tomto čase, kdy série návrhů zákonů skrytě prosazuje zvrácenou LGBT ideologii, tato akce není jen nevinnou zábavou, ale ideologickým prostředkem k reklamě zvrácenosti. Jde o systematickou změnu myšlení veřejnosti.


  UNICEF likviduje matky a jejich děti (12.9.2012)

  Masmédia zveřejnila, že těhotné ženy, nehledě na to, v kterém měsíci těhotenství jsou, a rovněž ty matky, které kojí dítě, mají být povinně očkovány před chřipkou.
  Nebylo by na tom nic zlého, kdyby šlo o klasické preventivní očkování, které má zabránit nebezpečné epidemii. Očkování proti chřipce, jak je dokázáno, však výrazně snižuje imunitu a vyvolává infikování organismu mutovanými viry chřipky. Tyto silně negativní následky jsou veřejně známy. Nutit do takového očkování těhotné ženy a kojící matky je hazardováním s jejich zdravím i zdravím a životem jejich dětí.


  Otevřený dopis patriarchu Cyrilovi (11.9.2012)

  Obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát spolu se všemi pravoslavnými věřícími i všemi křesťany, kterým leží na srdci spása vlastní duše, obnova pravoslavné církve a záchrana morálních hodnot ruského národa. Prosíme, odstupte z úřadu! V Astaně jste dovršil proces zrady Krista i pravoslavné církve a stáhl na sebe Boží anathemu – prokletí dle Gal 1,8-9. Dne 30.5.2012 od Vás už odstoupila Boží milost. Na každého pravoslavného věřícího, který bude s Vámi tvořit jednotu v apostazi, rovněž stahujete toto Boží prokletí.


  Stop ideologickým návrhům zákonů (6.9.2012)

  Vážení poslanci parlamentu, v tomto týdnu jste byli znovu postaveni před nesmyslný mechanismus schvalování množství návrhů zákonů. Tyto zákony skrytě sledují jeden cíl – připravení půdy pro vtělení ideologie homosexualismu a juvenilní justice. Homosexualismus ničí v kořeni všechny morální, duchovní i křesťanské hodnoty. Juvenilní justice krade děti bez reálné viny z dobrých rodin.
  Návrhy zákonů rafinovaně vytvářejí dojem pozitivních úprav, ale ve skutečnosti jde o skryté zavádění nejkrutějšího systému v dějinách lidstva vůči bezbranným dětem. Jde o jejich devastaci, satanizaci a následnou autogenocidu národa skrze ztrátu rozumu, morálních hodnot a přetvoření dětí v bio-roboty.


  Odpověď na arcipastýřský pamflet Vozňaka (5.9.2012)

  Apostatická hierarchie svým věřícím zakrývá oči a zacpává uši. Naproti tomu Byzantský katolický patriarchát i věřící UP HKC soustavně konají manifestace za záchranu dětí i morálních a křesťanských hodnot. Vozňak veřejně špiní biskupy, věřící, řeholníky a řeholnice UP HKC, kteří zůstali věrní dědictví otců. Pravověrní se oddělili od apostatické hierarchie UHKC, která tvoří jednotu s globalizačními idejemi lóžového bratrstva.



  Listy z UA 9/2012

  Slovo života - Ř 7,14-15

  Víme přece, že Zákon je duchovní, ale já jsem tělesný, zaprodaný hříchu. Nerozumím totiž tomu, co dělám; neboť nekonám to, co chci, ale dělám to, co nenávidím.


  Vatikán má na svědomí genocidu národů (30.8.2012)

  Šelma podobná beránkovi začala genocidu nejprve v církvi. Skrze synkretismus a hereze prosadila antievangelium. Za to na Vatikán dopadla Boží anathema dle Gal 1,8-9. Ti, kteří se nazývají apoštolé, nejsou jimi, ale jsou lháři. V církvi byly odstraněny Boží zákony, a proto jsou nyní ve světě odstraňovány i přirozené zákony a prosazovány antizákony a amorálnost. Za to má hlavní zodpovědnost apostatický Vatikán.


  Zákaz křesťanských a státních symbolů? (30.8.2012)

  8. září 2011 byl v parlamentu v prvním čtení přijat návrh zákona č. 4585 „O vnesení změn do některých zákonů Ukrajiny o nošení uniformního oděvu, využití odlišujících znaků a symboliky“. Návrh zákona zakazuje občanským sdružením používání státních nebo náboženských symbolů ve své symbolice!
  Co tento návrh zákona v konečném důsledku sleduje? Aby ve školách, na úřadech, v nemocnicích, obchodech a všech veřejných místech byly odstraněny kříže a obrázky Bohorodičky. Tak to bylo v době komunismu. Proč nejsou zakázány symboly nečistoty, pornografie, magická a okultní symbolika, propagace pohanství v časopisech, masmédiích, billboardech? To by bylo k velkému užitku obyvatel.


  Příprava totální kontroly (29.8.2012)

  Zaregistrovaný návrh zákona č. 9732 z 18. 1. 2012 „O identifikaci člověka pomocí daktyloskopie“ předpokládá zavedení povinné daktyloskopie. Podle čl. 6 návrhu zákona se daktyloskopie stane povinnou pro tyto kategorie osob: děti, zbavené rodičovské péče, děti-sirotci, děti bez domova a jiné osoby.
  Daný návrh zákona: а) porušuje konstituční práva občanů (čl. 32 Konstituce); b) porušuje všeobecně uznaná lidská práva; c) nezabezpečuje bezpečnost občanů. Přijetí tohoto návrhu zákona s sebou nese vytvoření mechanismů totální kontroly obyvatel!


  Slovo života - Ř 7,13

  "Bylo snad to dobré příčinou mé smrti? Naprosto ne! Hřích však, aby se ukázal jako hřích, způsobil mi tím dobrým smrt; tak skrze přikázání ukázal hřích celou hloubku své hříšnosti."


  Reflexe – Ř 7,9-12

  Ve verši 9-12 se mluví o zákonu, o přikázání, o hříchu, smrti, usmrcení... Znovu se zdůrazňuje, že zákon je svatý i přikázání je svaté, spravedlivé a dobré. Je řečeno, že když přišlo přikázání, hřích ožil a já jsem zemřel. Tedy přikázání, které mi mělo dát život, přineslo mi smrt. Zde se ukazuje na tajemství hříchu, že hřích dokonce zneužívá Boží přikázání. Hřích mě oklamal a usmrtil skrze přikázání.


  Návrh zákona 8583 o očkování (29.8.2012)

  10. ledna 2012 byl v prvním čtení přijat návrh zákona č. 8583 z 31. května 2011 „O vnesení změn do některých legislativních aktů Ukrajiny (týkajících se ochrany obyvatelstva před infekčními nemocemi)“. V návrhu zákona se uvádí, že půjde o každoroční kontrolu očkovacího kalendáře, který tak bude každým rokem doplňován novými a novými vakcínami. Je veřejně známo, že používané vakcíny jsou škodlivé, nevyzkoušené, ale přesto povinné.


  Stop juvenilním soudům (25.8.2012)

  14. května 2012 byl podepsán nový Trestní zákoník procesní, který na Ukrajině zavádí hlavní mechanismy juvenilní justice. Na jeho základě mají být do tří měsíců vybráni soudci, zplnomocnění k vedení soudních procesů (trestních řízení) vůči neplnoletým, tedy mají být utvořeny juvenilní soudy. Kromě toho Výbor OSN pro práva dítěte v závěrečných tezích z 3. 2. 2011 doporučil Ukrajině využít nutné prostředky k utvoření speciálního, nezávislého národního mechanismu, plně odpovídajícího Pařížským principům (dokument č. A/RES/48/134), pro zabezpečení monitoringu práv dětí. Ve skutečnosti však termín „práva dětí“ znamená zavádění největšího bezpráví a týrání dětí.


  Nová definice rodiny (25.8.2012)

  V sérii neustálých změn ukrajinského zákonodárství se dozvídáme šokující novotu, že rodinu už netvoří muž, žena a děti, ale osoby, které „společně žijí, spojeny společným bydlištěm, mající vzájemná práva a povinnosti“ (Sociální kodex Ukrajiny, Oddíl ХVII. Sociální ochrana rodiny, dětí a mládeže, část 17.1. Všeobecné podmínky sociální ochrany rodiny, čl.243 b.2)
  Dá se očekávat i další úprava kodexu, tak, že brzy už rodinu nebudou muset tvořit osoby, ale pouze živé bytosti. Například pes, kočka, papoušek a babička – tedy zoorodina. Tu už ale jde o ztrátu svědomí a rozumu!


  Ombudsman – kat dětí (25.8.2012)

  Na Ukrajině letos začínají tzv. pilotní projekty nejzločinnější tyranie. Bylo už určeno 12000 nových sociálních pracovníků a pro tento zločinný systém byly vyčleněny miliony.
  Jakého kriminálního zločinu se dopustilo dvou nebo čtyřleté dítě, že ho za to tzv. kriminální justice krade milujícím rodičům? Jakého kriminálního zločinu se dopustili milující rodiče, když jim děti berou za to, že je řádně vychovávají? Láskyplnou výchovu juvenilní demagogové nazývají „tyranií“, „krutostí“ a „násilím v rodině“.


  Dopis představitelům křesťanských církví v Kyjevě (18.8.2012)

  Obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát ohledně zneuctění svatého kříže nad náměstím Nezávislosti v Kyjevě. K tomuto znesvěcení náboženského symbolu došlo 17.8.2012 aktivistkami zvráceného hnutí Femen.
  Obracíme se na vás, jako na představitele církví v Kyjevě, s prosbou, abyste proti této hanebnosti vystoupili a žádali spravedlivé potrestání viníků.


  Žaloba na Jákir (15.8.2012)

  V novinách Ratuša byl opublikován článek, který charakterizuje činnost tzv. centra pod názvem „Jakir“. Centrum má své sídlo na adrese Jura 5.
  Citace článku: „UHKC vstoupila na cestu boje proti UP HKC a následujícím rozhodným krokem se stalo založení ‚Jákiru‘“.
  Klademe otázku: Je ve shodě s ukrajinskými zákony existence centra, jehož hlavní činností je náboženský boj? Může na území Ukrajiny takové centrum existovat?


  S.O.S. před volbami (11.8.2012)

  Na Ukrajině se v těchto dnech odehrává skrytý a cílevědomý puč, k němuž dochází příjímáním úprav do zákonů. Všechny změny mají jeden vektor – zavedení gender-gay ideologie a juvenilní justice. Tím budou zničeny morální i křesťanské hodnoty, Ukrajina přetvořena na kolonii EU a zahájena její autogenocida.
  Vytvoření jedné světové vlády, čipizace, vakcinace, interrupce, sexuální anti-výchova, transgenderová ideologie, juvenilní justice, euthanasie – to všechno je součástí antikristovského plánu redukce lidstva, který skrytě realizuje EU a OSN. Toto jsou zločiny těžší než zločiny fašismu.


  Cena Bonifáce VIII.

  V masmédiích se objevila zpráva, že Julie Timošenková dostala mezinárodní cenu římského papeže Bonifáce VIII.
  Jak charakterizuje papeže Bonifáce VIII. církevně dějepisná kniha Josefa Gelmi „Die Papste in lebens bildern“? „Patřil k nejrozhodnějším, ale také nejhrabivějším a nejpanovačnějším osobnostem na papežském stolci. Jeho přehnaná touha po moci vedla ke katastrofálnímu úpadku papežství.“
  Dostat cenu Bonifáce VIII. není z tohoto pohledu velmi lichotivým oceněním.


  Genocida Ruska a Ukrajiny (17.8.2012)

  K ničení rodiny, jako základu tradičního státu, dochází právě zaváděním juvenilní justice. Nakonec globální kriminální subjekt, který vytváří nový světový řád, dostává legální možnost brát děti z jakýchkoli rodin z důvodu – jakoby – ochrany jejich práv.
  Tato válka není vedena ani fyzickými ani biologickými ani chemickými zbraněmi, ale zbraněmi psychologickými a jurisdikčními. Zahájili ji architekti globalizace pod rouškou boje za demokracii a proti terorismu, který však sami využívají.


  Dopis poslancům ukrajinského Parlamentu (7.8.2012)

  V Parlamentu byl zaregistrován návrh zákona „O vnesení změn do některých zákonů Ukrajiny (o zvýšení úrovně porodnosti a prestižním mateřství)“ č.10413 z 27.4.2012. Všechny současné návrhy zákonů, které parlament i prezident schvalují, mají vznešené názvy. Ve skutečnosti však prosazují pravý opak. Kdo by byl proti návrhu zákona o prestižním mateřství? Každý si představuje, že je to skutečně zvýhodnění mateřství, které vede ke zvýšení populace, a tím k rozvoji národa. Ale ve skutečnosti jde o pravý opak – o prodloužení řetězce juvenilního systému, který je pirátským kradením dětí.


  Výzva ruským biskupům (2.8.2012)

  Od 4. do 7. října 2012 se má v Moskvě konat 5. fórum tzv. LGBT-křesťanů východní Evropy a střední Asie.
  Termín fórum LGBT-křesťanů je stejně absurdní jako termín fórum satanistů-křesťanů. Homosexualismus a trassexualismus je v kořeni vzpourou proti Bohu. Bůh poslal oheň z nebe na homosexuály v Sodomě a Gomoře (Gen 19) a Nový Zákon zdůrazňuje, že toto je varování pro celé lidstvo (Juda 1,7, 2Pt 2,6).


  Slovo života - Ř 7,11-12

  "Hřích použil přikázání jako příležitosti, aby mne oklamal a tak mě usmrtil. Zákon je tedy sám v sobě svatý a přikázání svaté, spravedlivé a dobré."


  Dopis Kongresu USA (2.8.2012)

  Vážení kongresmani, v tisku byla opublikována informace, že prezident Obama vydal výnos, podle něhož všichni Američané do 23.3.2013 mají obdržet mikročip – implantát.
  Už dříve, než byl přijat návrh zákona „O ochraně zdraví“, bylo naplánováno, že rok 2013 se stane rokem, kdy každé dítě, které se narodí v USA, obdrží mikročip hned po narození. Toto se dnes stává realitou. Nezáleží na tom, jaký kdo má názor na amnestii nebo imigraci, hlavní je, aby každý byl očipován, aby se utvořila elektronická báze údajů pro Velikého Bratra (Big Brother), aby bylo umožněno zjistit všechny osobní informace.


  Slovo života - Ř 7,9-10

  "Já jsem kdysi žil bez Zákona; když však přišlo přikázání, hřích ožil, a já jsem zemřel. I ukázalo se, že přikázání, které mělo být k životu, bylo mi k smrti."


  SOS pro křesťany EU (2.8.2012)

  Ježíš dnes zdůrazňuje: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete.“ Svou výzvu spojuje s podobenstvím o neplodném fíkovníku. Hospodář řekl vinaři: „Vytni jej!“, on mu odpověděl: „Pane, ponech ho ještě tento rok..., jestli neponese ovoce, dáš jej porazit.“ (srov. Lk 13,6n)
  Tento rok Bůh dává evropským národům možnost k pokání. Jeho požadavek zní: rok nepřetržité modlitby! Byzantský katolický patriarchát proto vybízí k pokání biskupy, kněze a pastory. Jejich úkolem je pak iniciovat tento rok nepřetržité modlitby. Jde o záchranu před katastrofou!


  SOS pro křesťany USA (2.8.2012)

  Byzantský katolický patriarchát se v této historické hodině obrací na křesťany všech denominací USA. Bůh zachrání křesťany Ameriky skrze nepřetržitou modlitbu víry. K záchraně Bůh vyžaduje rovněž půst a svěcení neděle.



  Listy z UA 8/2012

  Reflexe Řím 7,7-8

  Zákon hříchu lze přirovnat k továrně na výrobu smrtících zbraní. Může se do ní dodávat ten nejvzácnější materiál – zlato, stříbro, platina,... jejím produktem je vždy strašný nástroj smrti. Proto neobrácený člověk, který nepostavil na první místo ve svém životě Ježíše a nepřijal Jeho Svatého Ducha, i kdyby se věnoval Božím věcem, vysvětloval Boží slovo, měl církevní úřad... výsledkem jeho činnosti vždy bude jen duchovní smrt.


  „Aréna“ v katolickém Lvově jehovistům? (30.7.2012)

  21. června vrátila UEFA stadion „Aréna“ do dispozice města. Brzy nato vyšla v tisku zpráva, že 6.-8. července 2012 se ve lvovské „Aréně“ konal kongres Svědků Jehovových.
  Vláda katolického města Lvova též nemá problém s pronájmem stadionu nekřesťanské organizaci jehovistů. Pravověrní katolíci na Pluhové zákonně koupili zchátralou kapli. Vy jste nás dal k soudu a vymáháte snížení stěn kaple o jeden metr a sundání střechy, abyste nám zabránit sloužit v ní liturgie. Zde jde o trestnou náboženskou diskriminaci!


  Dopis primátorovi města Lvova a členům zastupitelstva Lvovské městské rady (29.7.2012)

  Z důvodu, že se město stalo příčinou náboženské diskriminace věřících UP HKC, je povinno zabezpečit jim adekvátní sakrální prostor pro plnění náboženských povinností po dobu rekonstrukce – de facto vynucené demolice kaple na Pluhové 6.
  Připomínáme, že město bezplatně a nezákonně věnovalo velký chrám – kulturní památku – kurii UHKC. V blízkosti, má UHKC další 4 chrámy. My už více než dva měsíce sloužíme liturgii na ulici u stěn jmenovaného chrámu a po liturgii konáme protestní pochod po prospektu Svobody až před městskou radu. Jsme k těmto krokům nuceni do té doby, dokud vedení města nezastaví trestnou náboženskou diskriminaci a nezabezpečí nám adekvátní možnost sloužení svaté liturgie v sakrálním prostoru.


  Moderní ekumenismus – zrada Krista /dopis biskupům ČBK/ (26.7.2012)

  Blíží se perverzní pochod Prague pride 2012, který monarchisté občanského sdružení MONOS spravedlivě nazvali vrcholem provokace a výsměchem všem zdravým tradicím českého národa. Monarchisté otevřeně vyjádřili svůj radikální nesouhlas s touto veřejnou manifestací zvrhlosti. Je hanbou, že vy, představitelé katolické církve v ČR, v této situaci mlčíte, přestože jde nejen o útok na instituci rodiny, ale i na křesťanství v naší vlasti. Do programu této zvrhlé akce je zařazeno konání tzv. ekumenické bohoslužby.


  Juvenilní justice v ukrajinské legislativě (19.7.2012)

  V posledních měsících probíhá úprava ukrajinských zákonů podle modelu EU. Prostřednictvím pozitivních pojmů jsou zaváděny negativní mechanismy. Například pod pojmem „právo dítěte“, „ochrana dětí“ se ve skutečnosti zavádí mechanismus kradení dětí z dobrých rodin. Pod pojmem „násilí v rodině“ se normální, potřebná výchova trestá pokutami a zbavováním rodičů rodičovských práv.
  Vážení zastupitelé oblastních rad, zasaďte se za zastavení všech mechanismů juvenilní justice, které se dnes skrývají za sociálními službami. Neschvalujte vyčlenění peněz k placení nových sociálních pracovníků. Ať je vám v tom vzorem Oblastní rada ve Lvově, která je odmítla financovat.


  Dopis Catherine Ashton, představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (19.7.2012)

  Vážená paní Ashton, Evropská unie Vás určila jako komisařku, která má dohlížet na zachovávání lidských práv na Ukrajině, především těch, které se týkají diskriminace menšin a také svobody slova.
  Naše menšinová UP HKC je tři roky vystavena náboženské diskriminaci a pod umělými záminkami je jí upírána zákonná registrace na Ministerstvu kultury. Ve skutečnosti jde o konkurenční postoj UHKC, která si nepřeje naši existenci. Naše církev má asi 5000 věřících a je v současné době vystavena masovému rozpalování náboženské nenávisti prostřednictvím masmédií.


  Odpověď na Expres č. 77 (19.7.2012)

  Na titulní stránce časopisu Expres je palcový titulek: „Padělaný patriarcha“. Tzv. pátrací ústředna Expresu oficiálně odhalila: Huzar není žádný patriarcha, ale samozvanec, padělaný patriarcha. A rovněž oficiálně odhalila: Ševčuk není žádný patriarcha, ale samozvanec, padělaný patriarcha.
  Husitská církev v ČR se v roce 1921 oddělila od Vatikánu. Od té doby má v Praze svůj patriarchát a stát to plně respektuje. Patriarchát k založení nepotřeboval souhlas Říma ani Moskvy. Podobně je tomu s Kyjevským patriarchátem Ukrajinské pravoslavné církve. Patriarcha Filaret rovněž není podřízen Římu ani Moskvě. Je plně nezávislý. Huzar ani Ševčuk nejsou samostatní, ale jsou podřízeni Římskému církevnímu kodexu CCEO. Řím neuznal ani jednoho ani druhého za patriarchu. Dne 5.4. 2011 byl biskupským synodem UP HKC ustanoven Byzantský katolický patriarchát a prvním patriarchou byl zvolen vladyka Eliáš. Patriarcha není závislý ani na Římu ani na Moskvě.


  Odpověď na článek „Charakter magického myslenia...“ (18.7.2012)

  Na vědecké konferenci v Badíně 2011 měl Sarka Róbert přednášku s názvem: „Charakter magického myslenia v súčasnej kultúre a naznačenie základnej línie, ako naň odpovedať.“ Součástí této přednášky je oddíl s názvem: „Prípad Eliáš Dohnal a magické myslenie.“
  Co se týče názvu: magické myšlení, pak toto magické myšlení má spíš autor článku. Patriarcha Eliáš má stejné myšlení jako sv. apoštol Pavel, který zdůrazňuje, že pravý křesťan má mít myšlení Kristovo a s magií nemá absolutně nic společného. Tedy Sarkův článek je očerňující a tendenční.
  Biskup Eliáš ani v minulosti ani v přítomnosti nestavěl na první místo boj proti okultismu, ale na prvním místě zdůrazňoval potřebu osobního vztahu k Ježíši Kristu, který je spojen s pravdivou modlitbou, pravdivým obrácením a následováním našeho Pána Ježíše Krista.


  Výzva prezidentu Ukrajiny a Ruska (18.7.2012)

  Svatý Vladimír přijal před 1000 lety křesťanství na Kyjevskou Rus. Patřila do ní dnešní Ukrajina, Rusko a Bělorusko. S Božími zákony převzal i evropskou kulturu. Byla stabilizována rodina, přijaty základní morální normy do lidských vztahů, zavedena spravedlnost a trestány zločiny. Národ přijal spasitelnou víru v Ježíše Krista. Našel smysl života i utrpení a získal naději na věčný život, který je zabezpečen vírou v Ježíše Krista.
  Dnes je zaváděna celosvětová globalizační ideologie, která vede k autogenocidě národů. Tato ideologie připravuje skrze OSN, PS RE, EU a různé „dobročinné“ fondy ideologický puč k sebezničení ukrajinského národa. Slouží k tomu změna zákonodárství, která prosazuje homodiktaturu a pod umělými záminkami bere děti rodičům.
  Dnes je už jen jedno řešení: Radikální oddělení se od smrtícího genocidního systému OSN a EU.


  Stop demoralizaci Lvova /Představitelům křesťanských církví Lvova/ (17.7.2012)

  Na 26.-29. července 2012 je ve Lvově plánován filmový festival „Wiz-Art 2012“. Festival bude propagovat filmy vnucující homosexualitu „Chladná hvězda“, „Jablko“, dále krvesmilstvo mezi sourozenci (incest) „Bratr“ a jiné zvrhlosti. „K narozeninám“ – jde o rouhání Ježíši Kristu. Z 668 propůjčených filmů je většina demoralizačních.
  Co dělat?
  1. Napište otevřený dopis primátoru Lvova Sadovému a předsedovi Lvovské oblastní rady Paňkevičovi. Žádejte o zrušení plánovaného festivalu.
  2. Totéž ať učiní vaše občanské organizace.


  Dopis primátorovi města Lvova /ohledně filmového festivalu „Wiz-Art 2012“/ (17.7.2012)

  Ve dnech 26.-29. července 2012 je ve Lvově plánován filmový festival „Wiz-Art 2012“. Z 668 propůjčených filmů je většina demoralizačních.
  Žádáme vás, abyste nedovolil tuto demoralizační a rouhačskou akci. Vy v současnosti nesete zodpovědnost za mladou generaci Lvova.


  Dopis předsedovi Parlamentu Ukrajiny, V. Litvinovi (17.7.2012)

  Prosíme, aby se Parlament Ukrajiny, který nejen zastupuje občany Ukrajiny, ale také za ně nese zodpovědnost, obrátil na konstituční soud s žádostí o vydání jasného stanoviska, zda instituce, firmy, státní úřady mají právo vyžadovat po občanech Ukrajiny při různých právních aktech nebo jiných úkonech podpis k souhlasu na použití jeho osobních údajů.
  Občan, který svůj podpis takzvaně „dobrovolně“ nedá, je ve svém vlastním státě diskriminován, neboť nemůže zrealizovat konkrétní potřebu. Jedná se např. o přijetí na školu, obdržení přídavků na děti, obdržení penze, uplatnění slevy, vybrání si peněz z banky, absolvování kurzu na zvýšení kvalifikace, obdržení diplomu po ukončení školy, reklamaci zboží...


  Slovo života - Ř 7,8

  "Hřích použil tohoto přikázání jako příležitosti, aby ve mně probudil všechnu žádostivost; bez zákona je totiž hřích mrtev."


  Zastavte invazi juvenilní justice! (16.7.2012)

  Pane prezidente, během předvolební kampaně jste sliboval že budete podporovat zdravou morální společnost, posílíte podporu rodinám s dětmi, hlavně podporu mnohodětných rodin, a budete prosazovat ideál rodiny. Nedovolte vytvoření juvenilní sítě ve Vaší zemi! Váš čin bude precedentem i pro Ukrajinu, pro Moldávii i jiné země, ale hlavně si získáte důvěru národa, který za Vás ve volbách dal svůj hlas, že se zastáváte dětí, chráníte rodinu a morální hodnoty a plníte své předvolební sliby.


  Zachraňte děti (16.7.2012)

  V Rusku v současné době probíhá příprava k zavedení specializovaného soudně-právního systému tzv. ochrany dětí a mladistvých. Inovace navrhované do soudnictví však nepřispějí k zlepšení ochrany dětí. Jak uvádí ředitelka Ústavu pro demografickou bezpečnost, Irina Medveděvová: „Nový zákon není zaměřený proti ‚rodičům – netvorům‘, kteří jsou již zbaveni práva, on nejprve postihne normální rodiny.“
  Vážení biskupové pravoslavné církve, vydejte každý ve své diecézi pastýřský list a vyzvěte věřící, aby organizovali masové manifestace proti zavedení juvenilní justice! Kdo z vás v tomto čase nebude aktivní, anebo ještě naopak bude zavedení tohoto zločineckého systému podporovat, dopouští se zrady a má podíl na autogenocidě ruského národa.


  Juvenilní justice – genocida Ukrajiny (15.7.2012)

  Juvenilní justice velmi ráda hovoří o „právech“, ale o právech lze hovořit jedině konáš-li zároveň i své povinnosti. Dítě od kojeneckého až do dospívajícího věku není sociálně zralou osobností, a v této době kladení důrazu na práva, a zamlčování povinností vychovává egoisty a zločince. Formování dětské psychiky pouze na uvědomení si „práv“ ji morálně deformuje. Juvenilní justice zajišťuje dětem jedno „právo“ – na dětský lágr, odkud však už není cesta zpět domů.


  Žádost o objektivní prověření činnosti UHKC (13.7.2012)

  3. července 2012 Lvovská oblastní rada odhlasovala na základě dopisu Ihora Vozňaka žádost prokuratuře Lvovské oblasti a Státní bezpečnosti Ukrajiny, aby provedly „objektivní prověření činnosti UP HKC“.
  Zákony Ukrajiny stanovují rovnost všech náboženství a zakazují privilegovat jednu religii na úkor druhé. Na tomto základě se na Vás obrací UP HKC a žádá vás, abyste se rovněž obrátili na orgány prokuratury a Státní bezpečnosti, aby provedly objektivní a spravedlivou prověrku i v církvi UHKC, a sice: finanční zdroje a jejich využití; financování katedrály v Kyjevě; simonii v UHKC: kupování farností, platby za svěcení, různé taxy za udílení svátostí; prodávání drahých ikon z chrámů na Západ; teroristické akce rozpalování náboženské nenávisti vůči naší církvi ze strany UHKC...


  Zákaz propagandy homosexualismu (13.7.2012)

  Poslanec Vadim Kolesničenko podal návrh zákona „O zákazu propagace homosexualismu zaměřené na děti“ (č. 8711). Jeho návrh vyvolal okamžitou protireakci ze strany OSN i EU.
  Na bázi Evropské konvence je Ukrajině striktně zabráněno přijat alespoň jeden zákon k pravdivé ochraně dětí a mladé generace. Malá skupina zvrácených lidí diskriminuje drtivou většinu obyvatel, kteří chtějí své děti vychovávat v tradičních křesťanských hodnotách a chtějí jim zabezpečit zákonné právo na čisté dětství. Ze strany EU a OSN jde o mezinárodní tyranii vedoucí k morální, duchovní a fyzické genocidě národa.


  Dopis Mons. Cyrilu Vasilovi /sektetáři Kongregace pro Východní církve/ (10.7.2012)

  Obracíme se na Vás se stížností na lvovského arcibiskupa Vozňaka, který se obrátil na Lvovskou oblastní radu, Státní bezpečnost, soudy a policii. Pod rouškou tzv. objektivního vyšetření, o něž je žádá, jde o plánovanou likvidaci naší UP HKC.
  Monsignore Cyrile, žádáme Vás, abyste celou záležitost spravedlivě prošetřil a postaral se o zastavení zločinných akcí vůči náboženské menšině UP HKC. Pokud budete mlčením tyto zločiny bojkotovat, jako Vatikán bojkotoval zločiny pedofilie, dřív nebo později budete usvědčen a obžalován.


  Dopis arcibiskupovi I. Vozňakovi (10.7.2012)

  Znovu se na Vás obracíme a oznamujeme Vám, že nesete zodpovědnost za trestné činy proti naší církvi, které realizujete prostřednictvím Oblastní rady, Bezpečnostní služby Ukrajiny, soudů a policie.
  Státní orgány jsou Vámi zneužívány k: 1) diskriminaci náboženské menšiny; 2) porušování základních lidských práv týkajících se svobody svědomí a náboženského vyznání; 3) upřednostňování jedné religie před druhou; 4) procesu likvidace UP HKC na základě Vašich nepravdivých informací a nedokázaných obvinění.
  Uvědomte si, že likvidujete zdravé jádro pravdivé obnovy řecko-katolíků. Nebojujete jen proti naší církvi, ale postavil jste se přímo proti Bohu, zradil jste Krista a hřešíte proti Duchu svatému.


  Žádost prezidentovi Ukrajiny a vládě o zastavení nezákonných akcí Lvovské oblastní rady (8.7.2012)

  Dne 3.7.2012 Lvovská oblastní rada prostřednictvím členů zastupitelstva ze strany „Svoboda“ zrealizovala žádost arcibiskupa Vozňaka a podala žádost na Státní bezpečnost a prokuraturu ve Lvovské oblasti o tzv. objektivní prověření UP HKC. Ve skutečnosti jde o proces protizákonné likvidace UP HKC.
  Tímto Vás, pane prezidente, i vládu Ukrajiny žádáme o zrušení protizákonného rozhodnutí Lvovské oblastní rady ze dne 3.7.2012. Zároveň žádáme o zastavení likvidační kampaně a umožnění zákonné registrace UP HKC, o kterou usilujeme už tři roky.


  Ohrožení života hlavy UP HKC (7.7.2012)

  V pátek podvečer 6.7.2012 nezákonně vnikli na soukromý dvůr vladyky Michajla, hlavy UP HKC, dva novináři z Expresu. Jejich cílem bylo pokračovat v hrubě očerňující kampani vůči UP HKC.
  Za touto akcí je vedení UHKC, které zneužívá masmédia, Lvovskou oblastní radu, Státní bezpečnost Ukrajiny, prokuraturu, policii. Hlavní vinu nenese policie, ale církevní hierarchie UHKC v pozadí. Má za cíl zkompromitovat vladyku Michajla jako hlavu církve.


  Úmluva o demoralizaci dětí (5.7.2012)

  V Úmluvě Rady Evropy o ochraně dětí před pohlavním vykořisťováním a pohlavním zneužíváním ve skutečnosti nejde o ochranu dětí, ale o pravý opak. Jde o systematickou demoralizaci a přímo satanizaci dětí. Poslanci Parlamentu byli oklamáni morálním názvem a mnoha pozitivními formulacemi.
  Podle čl. 2 Úmluvy se však pod rouškou tzv. „diskriminace na základě sexuální orientace“ uzákoňuje násilná propaganda homosexualismu mezi dětmi. Podle čl. 6 Úmluvy bude zavedena pro děti už předškolního věku povinná sexuální „výchova“.



  Listy z UA 7/2012

  Rozjímání nad listem Římanům 7,5-6

  Boží slovo říká, že jsme zemřeli Zákonu skrze Tělo Kristovo, tedy skrze ukřižovaného Ježíše. Nyní máme chodit v novotě Ducha. My, kteří jsme s Ním sjednoceni v Jeho smrti, tvoříme Tajemné Tělo Kristovo. Skrze Jeho smrt jsme zemřeli hříchu, ale zároveň jsme zemřeli i Zákonu.


  Návrh zákona o kradení novorozeňat (4.7.2012)

  V parlamentu byl zaregistrován návrh zákona „O vnesení změn a doplňků do zákona Ukrajiny ‚O státní pomoci rodinám s dětmi‘“č. 10640 (týká se podmínek vyplácení finanční pomoci při narození dítěte).
  Dnes, po tzv. úpravách v zákonech, se jednorázová finanční pomoc při narození dítěte stává záminkou pro sociální služby, aby vzaly rodinu pod dohled. Budou takzvaně zkoumat, zda finanční pomoc mají poskytnout, anebo vzít dítě rodičům. Navíc tento systém tzv. sociálních služeb může dítě prodat za velké peníze do zahraničí anebo dokonce na orgány. Tento zločinný projekt je v linii a duchu tzv. juvenilní justice, která se dnes dopouští nejkrutější tyranie vůči dětem.


  Dopis prezidentovi Ukrajiny, V. Janukovičovi (3.7.2012)

  Vážený pane prezidente, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát, který je morální silou hájící na Ukrajině duchovní křesťanské a morální hodnoty. Už tři roky vedení řeckokatolické církve v čele s kardinálem Huzarem a arcibiskupem Ševčukem manipuluje státními úřady, aby přestupovaly zákony Ukrajiny a nedovolily zákonnou registraci Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UP HKC), která je součástí Byzantského katolického patriarchátu. UP HKC vznikla oddělením se od UHKC vedené Huzarem. Důvodem bylo hlásání herezí kardinálem Huzarem. Naše církev není žádnou sektou, jak nás hanlivě kardinál Huzar a jeho hierarchie nazývají. Toto vedení intrikami brání registraci naší církve, a tak zneužívá i státní úřady ke svým zájmům, což je v rozporu s ukrajinskými zákony.


  Slovo života - Ř 7,7

  Co tedy řekneme? Je Zákon hříchem? Naprosto ne! Ale hřích bych nepoznal jinak než skrze Zákon. Vždyť o žádostivosti bych nevěděl, kdyby Zákon neříkal: "Nepožádáš."


  Expres a „zmrzačené děti“ (1.7.2012)

  Časopis Expres pokračuje v očerňující a štvavé kampani proti věřícím UP HKC. V č. 69 z 28.6.2012 publikuje třetí šokující článek, který je trestným činem rozpalování náboženské nenávisti. Dle zákona by za takový článek měl být časopis Expres zrušen. Informace v článku jsou nejen lživé, ale navíc manipulují veřejnost k vzbuzování nenávisti vůči pravověrným věřícím UP HKC.
  Když si čortkovská hierarchie zpětně uvědomila, že se dopustila několika zločinů proti trestnímu zákoníku, vymyslela zvláštní obranu. Navedla dva největší agresory, aby předstírali strašné zranění a nahráli s nimi na video tragikomedii k matení veřejnosti. Jeden z mladíků v této tragikomedii leží na lůžku někde v soukromém bytě. Druhý se ani nenamáhal na lůžko lehat. Fantazírování „Expresu“ o „zmrzačených dětech“, o boxerech a jakýchsi nabroušených křížích k bodání protivníků, je už nejen kolosální lží, ale přímo rouháním.


  Stop návrhu zákona № 10497-1! Stop všem antizákonům! (21.6.2012)

  V dnešní době homosexuální lobbyisté zneužívají tlak Evropské Unie k tomu, aby Ukrajina přijala tzv. anti-diskriminační zákony, které jsou ve skutečnosti diskriminací většiny obyvatel. V souladu s těmito zákony bude trestán každý, kdo bude chránit své děti před sexuálním znásilněním homosexuály, transsexuály, pedofily,...
  Mezi těmito návrhy zákonů je i návrh zákona № 10497-1 „O zaměstnanosti“. Podle článku 11 navrhovaného zákona se zakazují tzv. „projevy diskriminace“ ve sféře práce a udělují se pokuty zaměstnavatelům, Například ředitel školy, který odmítne přijmout do zaměstnání homosexuála nakaženého smrtelným AIDS nebo lesbu, bude pokutován za každé odmítnutí a následně bude uvolněn ze zaměstnání.


  Výzva biskupům, kněžím a věřícím Moskevského patriarchátu (1.7.2012)

  V celé historii pravoslavné církve na ruském území se ještě nestala taková tragedie, aby patriarcha zradil podstatu evangelia a spasitelnou víru. Patriarcha Cyril vytvořil apostatickým gestem v Astaně 30. 5. 2012 jednotu s duchem pohanství. Za tuto zradu Kristova evangelia i pravoslavné církve na něj dopadla Boží anathema dle Gal 1,8-9. Od patriarchy Cyrila odstoupila Boží milost.
  Biskupové, mniši a kněží jsou povinni vyzvat patriarcha Cyrila, aby odstoupil z úřadu. Musí vybrat z řad pravověrných biskupů či mnichů takovou osobnost, která bude dobrým pastýřem po vzoru Kristově. Tento nový patriarcha musí být ochoten za obranu víry i Božích zákonů obětovat i vlastní život! Tím započne proces duchovní i morální obnovy – pravdivé duchovní vzkříšení Ruska.


  Dopis hlavě UHKC, S. Ševčukovi (24.6.2012)

  Uvědomte si, proti komu bojujete. Ne proti nám, ale proti Bohu, jehož zákony i Ducha my chráníme a za ně trpíme. Nemyslete si, že, když jste mladý, že Vás Bůh nemůže odvolat, a to i velmi brzy. Ti, kteří proti nám bojovali, v poslední době onemocněli na rakovinu a rychle byli odvoláni k Božímu soudu. V žádném případě zde nejde o vyhrožování, ale pravou moudrostí je být každý den i každou hodinu připraven předstoupit před Boží soud a vejít do věčnosti. My se za své nepřátelé modlíme a přejeme si, aby alespoň v hodině smrti konali pokání a byli zachráněni před věčnými mukami v pekle. My, na rozdíl od Huzara, věříme v základní pravdy víry, mezi nimiž je i skutečná realita a věčnost pekla.


  Veřejný zločin lynčování pravověrných katolíků (23.6.2012)

  Časopis Expres č. 67 z 21.6.2012 nás na titulní straně nazval satanskou sektou, která osnuje rituální vraždy. K této manipulaci použil vraždu a sebevraždu nám neznámého člověka, která se stala 14.6.2012. Vedení Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve prohlašuje: dotyčná osoba i jeho rodina je nám neznámá. Tyto lidi nikdy do našeho chrámu nechodili a nebyli členy naší církve, jak je nám lživě připisováno. Zde jde o organizovaný zločin vůči Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církvi a jejímu vedení. Za to musí být redakce časopisu Expres potrestána a zastavena její činnost.


  Dětská městečka – dětské koncentrační tábory (23.6.2012)

  Návrhem zákona „O změně některých legislativních aktů Ukrajiny týkajících se péče o děti“ č.10625 je naplánováno vnést změny i do zákona Ukrajiny „O orgánech a službách pro děti a speciálních zařízeních pro děti“. Především jde o zakládání tzv. „dětských městeček“.
  V takzvaných centrech dochází pod rouškou sociálně-psychologické rehabilitace k devastaci a likvidaci dětí zvrácenými LGBT skupinami. To však zločincům proti dětem nestačí. Lobbyisté LGBT i se svou Radou při Ministerstvu spravedlnosti dnes prosazují novum. Chtějí dosáhnout nejen uzákoňování tzv. center, kde shromažďují děti ukradené rodičům, ale chtějí uzákonit zakládání celých měst ukradených dětí.


  Dětská centra – dětské věznice (22.6.2012)

  V parlamentu byl zaregistrován návrh zákona „O změně některých legislativních aktů Ukrajiny týkajících se péče o děti“, který zavádí mechanismus juvenilní justice s jejími charakteristickými prioritami. Právo na dítě, kromě vlastních rodičů a pak i místo nich, dostávají různé služby, pečovatelé, pěstouni, adoptivní rodiny. Jde tu o uzákonění zločinného pirátství na dětech.
  V návrhu zákona je navrženo vytvořit registrační databázi údajů o dětech, v podstatě jde o předstupeň čipizace. Databáze zabezpečí striktní kontrolu, takže rodiče s dětmi se nemají kde skrýt před novodobým pirátstvím.


  Slovo života - Ř 7,6

  Nyní pak osvobozeni jsme od Zákona, když umřel ten, v němž jsme byli drženi, abychom již Bohu sloužili v novotě Ducha, a ne ve vetchosti litery.


  Organizovaný zločin Expresu (24.6.2012)

  14. června 2012 Expres zahájil na objednávku vedení UHKC lživou kampaň proti pravověrným věřícím.
  Tvrzení Expresu, že je demokracie a že oni mají právo psát, co chtějí, je demagogií. V pravdivé demokracii jsou základní morální normy, co je pravda, co je lež, co je právo, co je bezpráví, co je zločin a co je nevina. Pokud takzvané právo jedné skupiny morálně likviduje druhé, pak je to zločin, a ne právo. Jaké je to právo veřejně před celým národem obvinit nevinné křesťany z rituální vraždy?! Jaké je to právo pravověrné katolíky lživě, před celou veřejností, nazvat satanskou sektou?! Na to nemá nikdo žádné právo! To je zločin a morální vražda!


  Zločiny časopisu Expres (23.6.2012)

  Rozpoutání kampaně v Expresu sleduje jeden cíl – umlčet hlas svědomí, kterým je pro Ukrajinu UP HKC a Byzantský katolický patriarchát. Jaké prostředky k morální likvidaci použil časopis Expres? Expres pravověrnou katolickou církev a její vedení absurdně a vylhaně spojuje se zločinem vraždy.
  UP HKC za prvé není žádnou sektou. A za druhé dotyčný muž ani jeho žena ani jeho synové nikdy nebyli a ani nejsou členy naší církve. Tato lež má popisem jakýchsi rituálních obřadů psychologicky zapůsobit, vyvolat hrůzu mezi lidmi, a tím vzbudit až fanatickou nevraživost vůči nevinným katolíkům a jejich vedení. Expres se tím dopustil těžkého trestného činu.


  Dopis arcibiskupovi I. Vozňakovi (16.6.2012)

  Na Ukrajině tyto dny zuří tvrdá válka, ne s kanóny a tanky, ne chemická či biologická, ale psychologická a duchovní. Tyto dny se mění zákony a skrze ně se likvidují Boží zákony i podstata křesťanství. Nejen to, ale uzákoňuje se totální demoralizace, démonizace a likvidace budoucí generace skrze gender-gay ideologii a juvenilní justici, skrytou za sociální služby.
  Žádáme Vás, abyste energii, kterou plýtváte na nezákonný boj proti nám, dal do zákonného úsilí o záchranu dětí a napsal alespoň jeden pastýřský list s výzvou k manifestaci. Vyzvěte všechny věřící lvovské arcidiecéze, aby i písemně protestovali proti zločinům proti lidskosti páchaných na dětech.


  Aktuální výzva katolickým kněžím (14.6.2012)

  Kněz, který chce upřímně sloužit Bohu, musí v pokoře a v pravdě před Bohem přiznat vlastní zbabělost a zradu vůči Kristu a Jeho Tajemnému Tělu. Musí se oddělit od ducha antikrista i smrtící struktury.
  Církev potřebuje svaté kněze, kteří mohou prokvasit a obnovit církev. Žijeme v době, kdy Bůh každého kněze volá ke svatosti. Pokud odmítneš, střední cesta dnes neexistuje! Buď budeš hrdina, anebo zrádce! Buď budeš mučedník, anebo Jidáš-sebevrah. Do této doby jsi byl postaven. Bůh Ti dává milosti, abys vyšel z apostatické struktury a začal poctivě sloužit Bohu! Dnes vyjití z této struktury není nějakou extravagancí anebo děláním milosti Bohu. Je to bezpodmínečná nutnost, protože apostatická struktura se stala systémem antikrista!


  Stop homodiktatuře! (14.6.2012)

  5. června 2012 byl v prvním čtení přijat návrh zákona „O prevenci a boji s diskriminací na Ukrajině“ č. 10468 ze 14. května 2012. Návrh zákona ve skutečnosti diskriminuje většinu ukrajinského národa, která má tradiční pohled na rodinu.
  Odstavec 2 článku 8 návrhu zákona zavádí totální cenzuru zavedením povinné tzv. antidiskriminační expertízy. Všechny právní akty orgánů vlády musí závazně projít cenzurou – tzv. expertízou – zvrácené kasty LGBT. Toto je totální kontrola a homodiktatura, která zbavuje občany osobních svobod a základních lidských práv. Cílem je likvidovat základní buňku společnosti, kterou je rodina. Ve skutečnosti jde o morální a duchovní genocidu národa.


  Stop satanizaci dětí (14.6.2012)

  Návrh zákona Ukrajiny „O vnesení změn do některých zákonů Ukrajiny ohledně zabezpečení práva dítěte na kulturní a duchovní rozvoj“ navrhuje vnést změny do zákona Ukrajiny „O péči o děti“. Například: “Každé dítě má právo zachovávat svou kulturu, vyznávat své náboženství, vykonávat obřady a užívat rodný jazyk.“
  Jakou svou kulturu má dítě? Buď má kulturu, kterou mu předají rodiče a která je mu k užitku, anebo je mu vnucena antikultura zkaženými dětmi z ulice a dnes i prostřednictvím různých kreslených filmů či skrze školní programy tzv. sexuální výchovy prosazované OSN, která je k jeho škodě a k sebezničení.



  Listy z UA 6/2012

  Slovo života - Ř 7,5

  Neboť když jsme byli v těle, působily v našich údech hříšné vášně probouzené Zákonem, aby přinesly ovoce k smrti.


  Reflexe na Ř 7,1-4

  Zákon je přirovnán k prvnímu manželovi. Druhým manželem je Kristus. Ženou je každý z nás. Zákon klade požadavky, ale nedává nám sílu. Spravedlivě nás usvědčuje z hříchu, a tím nás odsuzuje na smrt. Odplata za hřích je smrt. (6,23) Proto Pán Ježíš, aby nás od smrti zachránil, zemřel za nás. Tím jsme vysvobozeni od jha zákona. On, Vzkříšený, je tím druhým manželem. Neslevuje z požadavků zákona, ba naopak, ještě důsledněji požaduje jeho vnitřní naplnění. Rozdíl je v tom, že On – Vzkříšený, který žije v nás a kterému teď náležíme, v nás své požadavky i plní. „Zůstaňte ve mně a já ve vás... Beze mě nemůžete nic činit.“ (J 15,4-5)


  Zóny tolerance (2.6.2012)

  Oč ve skutečnosti jde? V podstatě jde o vytvoření objektů, kde neplatí ukrajinské zákony, ale mohou v nich být propagována narkotika, homosexualismus a amorálnost všeho druhu. V podstatě jde o protizákonnou činnost, která se schovává za sportem, ale se sportem nemá nic společného. Sport v rámci Euro-2012 je systematicky zneužit určitými lobbyistickými kruhy k prosazení zvráceného homosexualismu, který ničí všechny morální, duchovní a křesťanské hodnoty.


  Legalizace marihuany /dopis ministru vnitra Ukrajiny/ (2.6.2012)

  Obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát ve věci legalizace marihuany v období od 8. června do 1. července 2012. V tisku bylo zveřejněno, že výbor UEFA vznesl požadavek na legalizaci marihuany na Ukrajině po dobu Euro-2012. Je řečeno, že marihuanu budou prodávat ze zabavených zásob v policejních skladech.
  Byzantský katolický patriarchát Vás tímto prosí z důvodu bezpečnosti a ochrany ukrajinské mládeže, aby toto dovolení, pokud bylo dáno, bylo zrušeno.


  Pastýřský list vztahující se k Euro-2012 (30.5.2012)

  S příchodem Euro-2012 můžeme na Ukrajině očekávat nový výbuch prostituce, homosexuality a narkomanie, které s sebou nesou nakažlivou, nevyléčitelnou nemoc HIV-AIDS. Zkušenost ze zemí, kde tento nebo podobné šampionáty už proběhly, nás varuje. Biskup Jihoafrické republiky, jménem církve, oficiálně varoval zemi, že Světový šampionát ve fotbale 2010, se stal prostředkem k výbuchu prostituce, obchodu s lidským tělem a jiných zvráceností.
  Na protiváhu podvodným výzvám k otevřenosti antimorálnímu duchu zvrácenosti, který přichází spolu s Euro-2012, znovu naléhavě vyzýváme obyvatele Lvova a všechny střízlivě myslící lidi: Povstaňte k ochraně našeho města před amorální devastací! „Buďte střízliví a bděte!“


  Zveřejnění anathemy na patriarcha Ruské pravoslavné církve Cyrila (31.5.2012)

  Byzantský katolický patriarchát zveřejňuje před všemi křesťany, především před věřícími Ruské pravoslavné církve, že pro gesto apostaze v Astaně dne 30.5.2012 patriarcha Cyril sám na sebe uvrhl Boží anathemu – prokletí dle Gal 1,8-9. Tím od něj odstoupila Boží milost a úřad už okupuje nezákonně.
  Gestem v Astaně ex-patriarcha Cyril vyjádřil herezi, že pohané, kteří uctívají démony, jsou na stejné cestě ke spáse jako křesťané, kteří vyznávají Kristovu vykupitelskou smrt na kříži za naše hříchy.


  Společné užívání chrámu /dopis arcibiskupovi UHKC I. Vozňakovi/ (25.5.2012)

  Ze střechy naší kaple jste nechali shodit kříž, a tím ho zneuctít. Iniciovali jste pak zločinný monstrproces nad nevinným patriarchou Eliášem. Soustavně nás očerňujete nenávistnými tzv. pastýřskými listy i tiskovými konferencemi vašeho „katolického pozorovatele“. Tyto lži a demagogie jsou nekriticky, a bez možnosti naší obhajoby, publikovány v masmédiích.
  Vaším cílem bylo zabránit nám prostřednictvím soudu v plnění náboženských povinností. Toto je důkaz hrubé diskriminace a porušování mezinárodních chart i ukrajinských zákonů.
  Dostali jste nás do situace, že přestože je kaple našim vlastnictvím, je nám soudně zabraňováno sloužit v ní liturgie. Proto znovu, po dvou letech, přicházíme pod stěny chrámu sv. Petra a Pavla, kde jsme sloužili liturgie a nyní žádáme jeho spoluužívání.


  Zrušení demoralizačního koncertu (31.5.2012)

  Vážený pane primátore, 4. srpna 2012, jak oznámila koncertní agentura „Melnica international“, se ve městě Kyjevě na stadiónu „Olympijskyj“ má konat koncert americké nemorální zpěvačky, která si dala jméno „Madonna“, čímž uráží a rouhá se Matce Boží.
  Před třemi lety primátor města Záhřebu zakázal její koncert. Kéž je vám to příkladem. Proto Vás Byzantský katolický patriarchát ve jménu všech křesťanů Ukrajiny vyzývá, abyste zakázal koncert této amorální zpěvačky v Kyjevě, protože jinak dovolíte výsměch křesťanské víře a otevřete dveře propagaci sexuální zvrácenosti.


  Kolosální lež Ministerstva sociální politiky /dopis prvnímu zástupci ministra sociální politiky/ (31.5.2012)

  Dnes probíhá informační válka, která je postavena na záměně pojmů. Něco jiného pojem znamená a něco jiného se v praxi pod tímto pojmem skrývá. Pojem právo dítěte je prostředkem k největšímu bezpráví na dětech – bezdůvodnému braní jich rodičům a zbavování rodičů rodičovských práv.
  Kdybyste Vaše tvrzení o sociálních službách napsal před deseti lety, neměli bychom co namítnout. V dnešní době je však cynickou lží tvrdit, že sociální služby nejsou s mechanismy juvenilní justice nijak spojeny. Hybnou silou k realizaci elementů juvenilní justice na Ukrajině jsou právě sociální služby.


  Apostaze patriarcha Cyrila /dopis prezidentovi Ruské federace/ (31.5.2012)

  V Rusku se dnes stal největší překážkou pravdivé duchovní a morální obnovy církve i národa apostata Cyril. Nikdy se jako dobrý pastýř nepostavil za obranu víry. Nikdy nedal jasné slovo proti homosexualismu, který ničí všechny morální a duchovní hodnoty. Nikdy se jasně nepostavil za ochranu dětí a rodiny před zločineckou juvenilní justicí, která tyranizuje a démonizuje děti. Jeho zrada vyvrcholila apostatickým gestem v Astaně.
  Pane prezidente, oficiálně požádejte patriarchu Cyrila, aby uvolnil úřad. Na jeho místo ať pravdiví mniši a pravověrní biskupové vyberou „dobrého pastýře, který po příkladu Krista dává život za své ovce“ (J 10,11).


  Totální kontrola (29.5.2012)

  Parlament Ukrajiny schválil dne 17. května 2012 zákon „O změně některých legislativních aktů Ukrajiny týkajících se registrace místa trvalého a přechodného pobytu fyzických osob na Ukrajině“, č. 9289. Zákon posiluje možnost totální kontroly občanů Ukrajiny. Používá údaje ze Státní databáze fyzických osob – plátců daní a registru voličů.
  Zákon stanovuje, že osoba, která se déle než jeden měsíc nachází za hranicemi administrativně-teritoriální jednotky (Vesnice? Města? Okresu? Oblasti?), kde má zaregistrované místo bydliště, je povinna se hlásil u příslušného orgánu a zaplatit administrativní poplatek, aby místo jejího bydliště vnesli do registrační databáze.
  Tato metoda evidentně vede k čipizaci na ruku či na čelo s číslem antikrista 666 (srov. Zj 13,16-18).


  Odpad a zrada Evropy (26.5.2012)

  Kněží a teologové opustili živého Boha skrze falešný výklad Písma svatého, který je postaven na ateistické filosofii historicko-kritické metody. Ta vede teology a studenty do skryté apostaze. To je první zlo. Druhým zlem je vytesání cisteren lidských filosofií, psychologií, úcty k pohanským démonům, především přijetí ducha Assisi (1986) a jeho beatifikace dne 1. 5. 2011. Tou byl proces odpadu od živého a jediného Boha dovršen. Důsledkem je Boží anathema – prokletí (Gal 1,8-9). Pedofilie, homosexuální antizákonodárství v Evropské Unii, demoralizace a démonizace dětí, legalizace narkotik a euthanasie, to vše je ovocem apostaze a prokletí katolické církve.


  Nepodepisujte návrh zákona o antietickém chování (24.5.2012)

  Ve Vaší kanceláři jsou dvě lesby, které, jako první na Ukrajině, měly veřejný sňatek v Holandsku, a navíc falsifikovaly dokumenty prezidentské kanceláře. Prosazují úplně jinou politiku, než kterou zastáváte Vy. Pokud je i Vy sám uvolníte z úřadu, pak podle „Zákoníku práce“ i podle zákona „O pravidlech etického chování“ budete přitažen ke kriminální zodpovědnosti za porušení článku 8 «Politická neutralita», článku 9 «Tolerantnost» a článku 10 «Nezaujatost». Podle tohoto antietického zákona žádný funkcionář už nesmí hájit morální hodnoty.


  Zastavte satanizaci národů (24.5.2012)

  Pojem Evropa byl spojen s kulturou postavenou na Božích zákonech, pravdě, spravedlnosti, morálních a křesťanských hodnotách. Dnes je pojem Evropa spojen se vzpourou proti Bohu, morální degenerací, démonizací, satanizací a ideologií smrti. OSN byla garantem mezinárodní spravedlnosti, dnes se pod termínem OSN skrývají nejhroznější zločiny proti lidskosti. Konvence OSN jsou jen zamaskované genocidní programy, proti kterým je třeba se postavit, dokud je ještě čas.


  Zrušení návrhu zákona o antietickém chování (23.5.2012)

  Byzantský katolický patriarchát se obrátil dne 21. 5. 2012 na prezidenta s prosbou, aby tento návrh zákona nepodepisoval. Jeho schválením si nasazujete smyčku na krk, neboť podle něj dopadá kriminální zodpovědnost na každou úřední osobu, tedy i na vás a prezidenta, pokud veřejně vyjádříte svůj morální postoj. Jde o ztrátu demokracie, svobody projevu i možnosti plnit si svou poslaneckou povinnost – hájit základní morální, etické a národní hodnoty. V současné době, kdy se stupňuje invaze homosexualismu, bude podle tohoto zákona každý politik a funkcionář, který chrání morální hodnoty, přitažen, ne pouze k administrativní, ale přímo k trestní zodpovědnosti a skončí ve vězení.


  Třetí varování před účastí v Astaně /patriarchovi Cyrilovi/ (24.5.2012)

  Vaše účast v Astaně by znamenala pro Vás i pro pravoslavnou církev historický zásah, změnu ducha od pravověrnosti k tzv. jednotě s pohanskými náboženstvími. Toto setkání je vnějškově motivováno takzvaným mírem a jednotou. Jaká může být jednota mezi křesťanstvím a pohanstvím? „Jaká je jednota mezi Kristem a Beliálem? Jaká je jednota mezi světlem a tmou?“ (2Kor 6,14-15)
  Musíme Vám oznámit, že v případě, že se setkání zúčastníte, sám na sebe uvrhnete anathemu a odstoupí od Vás milost Ducha svatého. Biskupové, kněží, řeholníci a věřící se budou muset od Vás oddělit jako od toho, kdo zradil Krista, evangelium i ruský národ.


  Slovo života – Ř 7,4

  „Právě tak, moji bratři, i vy jste zemřeli Zákonu skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, abychom přinesli ovoce Bohu.“


  Druhé varování před anathemou /patriarchovi moskevskému a celé Rusi Cyrilovi/ (15.5.2012)

  Pravoslavná církev je vystavená velkým tlakům – zevnějším i vnitřním, aby rovněž tohoto ducha Assisi přijala a s ním i prokletí. Bylo by tragedií, kdybyste Vy, jako patriarcha Moskvy i celé Rusi, ač jste jasně varován, učinil podobné gesto zrady v Kazachstánu. Duch Assisi – duch antikrista – zde připravuje likvidační plán pravoslavné víry i církve. Pokud se Vy stanete jeho nástrojem a učiníte zrádné gesto, zrazujete tím Krista, evangelium, pravoslavnou církev i ruský národ.


  Genocidní konvence OSN a genocidní eurostandardy - II.část: Juvenilní justice (11.5.2012)

  Konvence o tzv. právech dítěte, kterou OSN zavazuje všechny státy, zavádí nadnárodní mechanismus juvenilní justice do celého světa. Juvenilní justice bez reálné viny bere děti rodičům a dává je do sběrných táborů anebo do tzv. adoptivních rodin, především do zahraničí, homosexuálům, pedofilům a transsexuálům, mezi nimiž děti kočují, a některé z nich jsou dokonce prodávány i na orgány.
  Výchova, kterou každé dítě nutně potřebuje, je pokrytecky nazývána „násilím v rodině“ či „porušením práv dítěte“ a stává se důvodem, proč je dítě rodičům odebráno. Tato ideologie vykonstruovala různé druhy takzvaného násilí, jako například psychické, ekonomické, ... Ve skutečnosti i obyčejná pomoc dítěte v domácnosti je traktována jako násilí.
  Byzantský katolický patriarchát vybízí vedení OSN ke zrušení konvencí týkajících se gender ideologie a rovněž Konvence „O právech dítěte“, která ve skutečnosti zavádí nejen juvenilní justici, ale i zákony o odnětí práv všem rodičům ve státě.


  Genocidní konvence OSN a genocidní eurostandardy - I.část: Gay-genderismus (11.5.2012)

  Gender schizofrenie vezme člověku jakoukoli jistotu. Pokud muž tvrdí, že je ženou a genderové zákony to potvrzují, potom už neexistuje žádná objektivní norma. Takové ireální myšlení je postaveno na lži a popírá jakoukoli skutečnost – realitu. Pak se ale může lhát, krást, zabíjet, protože všichni zvrácenci a zločinci mají právo na realizaci svých egoistických a cynických nároků. Jde o totální rozklad jakýchkoli hodnot. Tato gender osvěta a antivýchova dělá z lidí blázny a z celé společnosti velký blázinec. Jeden bude tvrdit, že je Kleopatra, druhý, že má rohy, třetí, že je traktorem, a to všechno se musí brát jako pravda a právo. Mají-li v tomto blázinci vyrůstat děti, jde o systematické ničení jejich psychiky, ničení svědomí, ničení schopnosti rozlišovat pravdu a lež, dobro a zlo. Jde o produkci zločinců a tyranů, kteří se budou mstít na společnosti a zároveň likvidovat sebe. Je to satanizace jednotlivých národů a jejich připravovaná autogenocida.


  Náboženská diskriminace v Brodech (9.5.2012)

  Městský úřad se na objednávku kněží UHKC dopouští hrubé diskriminace vůči našemu náboženskému společenství v Brodech Kněží UHKC v Brodech veřejně rozpalovali náboženskou nenávist nejen v chrámech, ale i mimo chrámy. Jejich nástrojem se stali i někteří pracovníci městské rady v Brodech (zástupce starosty). Projevem diskriminace naší náboženské menšiny bylo z jejich strany např. blokování dokončení stavby naší kaple velkými pokutami (10 000 hřiven).
  Nebudeme mlčet na zločiny diskriminace a potlačování základních lidských práv – svobody svědomí a náboženského vyznání. Nezákonná činnost „talibanu UHKC“, jehož nástrojem je městská rada v Brodech, musí být zastavena.


  Dopis prezidentovi Ukrajiny (18.5.2012)

  Vážený pane prezidente, tyto poslední hodiny před plánovaným, protizákonným gay pride v Kyjevě se na Vás obrací Byzantský katolický patriarchát. Opakovaně Vás prosíme, udělejte hrdinský krok. Nedovolte gay pride - počátek morální, duchovní a fyzické genocidy Ukrajiny!


  Dopis metropolitovi Kazachstánu a Astany Alexandrovi (9.5.2012)

  Obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát v záležitosti plánovaného 4. Sjezdu světových náboženství, který má být v Kazachstánu ve dnech 29-31.5.2012.
  Jsme povinni Vás informovat a zároveň varovat před touto akcí, která vede k likvidaci ortodoxní – spasitelné víry. Byzantský katolický patriarchát Vás tímto informuje, ale i varuje, abyste se od této akce plně distancoval. Pokud tak neučiníte, Byzantský katolický patriarchát bude povinen vyhlásit na Vás před všemi křesťany anathemu – to je prokletí. Věříme, že Vám záleží na spáse své duše i spáse duší Vám svěřených.


  Synod ortodoxie kontra Assisi /dopis patriarchovi Cyrilovi/ (9.5.2012)

  Obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát v záležitosti plánovaného 4. sjezdu světových náboženství v Kazachstánu, 29.-30.5.2012. Do této pasti antikrista Vás pod záminkou vizitace zve místní pravoslavný metropolita Alexandr.
  Byzantský katolický patriarchát Vás žádá, abyste varoval metropolitu Alexandra a vyžadoval, aby se od této apostatické akce plně distancoval. Zároveň Vám podáváme návrh, abyste místo cesty do Kazachstánu jako patriarcha Moskvy a celé Ruské pravoslavné církve svolal tyto dny 29.-30.5.2012 synod všech pravoslavných biskupů pod názvem „Ortodoxie“. Na něm by měly být řešeny esenciální otázky týkající se pravověrného učení, které jediné vede ke spáse.


  Slovo života - Ř 7,3

  „Pokud je tedy její muž naživu, bude prohlášena za cizoložnici, oddá-li se jinému muži. Jestliže však manžel zemře, je svobodná od zákona, takže nebude cizoložnicí, když se oddá jinému muži.“


  Verejná výzva biskupom Slovenska (8.5.2012)

  V roku 2010 bol vyhlásený prvý gay pride. Len malá skupinka katolíkov zorganizovala protestnú manifestáciu. Hovorca biskupskej konferencie týchto kresťanov odsúdil ako fanatikov. Sugestívne tvrdil, že protest proti gay pride nemá nič spoločné s Katolíckou cirkvou, čím nepriamo schválil homosexualitu, odvolávajúc sa pritom na katechizmus.
  Minulého roku Vás Byzantský katolícky patriarchát vyzval, aby ste aspoň v roku 2011 napísali pastiersky list proti amorálnosti. Pastiersky list ste nenapísali. Na protest proti gay pride prišlo opäť len niekoľko odvážnych katolíkov a niekoľko pravoverných kňazov. Aj tých ste už vopred očiernili ako zločincov, a to za ich vernosť Kristovi a katolíckemu učeniu.
  Mlčaním ste umožnili, aby homosexualita začala na Slovensku progresovať.



  Listy z UA 5/2012

  Genocida nebo vzkříšení (4.5.2012)

  Dne 21.4.2012 proběhla v Moskvě velká manifestace pod názvem „Za rodinu, víru, suverenitu!“. Občané Ruska protestovali proti zákonům, které mají za cíl prosadit ideologii homosexualismu a mechanismus juvenilní justice v jeho nejkrutější podobě. Tyto zločinné zákony vycházejí z konvencí OSN, které v dnešní době prosazují homosexualismus, a tím likvidaci všech morálních, duchovních a křesťanských hodnot. Pravdivá demokracie musí zavést zákony, které budou děti preventivně chránit před morální zvráceností, narkotiky, alkoholismem i jinými závislostmi a vychovávat je k pravdivému hrdinství, soucitu a lásce k bližnímu.


  Svatba leseb z prezidentské kanceláře (4.5.2012)

  Byla opublikována zpráva, že první zástupkyně vedoucího Vaší prezidentské kanceláře, Irina Akimova, uzavřela tzv. sňatek se svou sekretářkou Larisou Dokovou. Obě tyto ženy zodpovídají za skandál kolem EURO 2012, kdy v autoritě prezidentské kanceláře podaly návrh programu „LGBT-turismu“ spojeného se zavedením domů hanby pro homosexuály. Jejich pseudo-svatba proběhla o dubnovém víkendu v holandském Amsterdamu. Jejich veřejný sňatek se stal velkým pohoršením nejen pro pravoslavné věřící, ale také pro všechny křesťany a morální lidi. Pane prezidente, prosíme Vás, abyste zbavil funkce tyto dvě deviantní ženy a zároveň i vedoucího prezidentské kanceláře.


  Protest proti masové demoralizaci dětí (5.5.2012)

  Školy, díky konvencím OSN, přestaly být výchovnými institucemi, a staly se fabrikami na masovou produkci zločinců. V podstatě jde o zavádění protipřirozené homosexuality a transsexuality s cílem učinit z dětí jedince závislé na zvrácené sexualitě, kteří ztratili svědomí i rozum. Připomínáme jen statistiku z Anglie – ovoce takzvané sexuální a gender výchovy: Děti v Anglii byly natolik sexuálně démonizovány, že musely být vyloučeny z mateřských školek a škol. Dokonce mezi nimi byly 4-5leté děti. Od roku 2006 do roku 2011 muselo být za sexuální násilí a zvrhlost vyloučeno 15 000 dětí. Tato démonizace bude v následujících letech geometricky vzrůstat.


  Dopis prezidentovi a vládě Bulharska (3.5.2012)

  Obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát v otázce nového „Zákona o dětech“, prosazovaného už loňského roku Ministerstvem práce a sociální politiky. Hlavním cílem tohoto návrhu zákona je zbavit rodiče jejich práva na vlastní dítě a toto právo dát státu.
  Pilotním projektem je 4,5 milionové Norsko, které přijalo zákon, že děti už nepatří rodičům, ale státu. Denně je rodičům odebráno 34 dětí. Za poslední 4 roky bylo v Norsku odebráno 50 000 dětí. Ročně 59 z nich páchá sebevraždu.


  První výročí největší tragedie v církvi (5.5.2012)

  Před rokem, 1.5.2011, jste beatifikací legalizoval ducha Assisi – ducha antikrista. Zradil jste Krista a evangelium. Dle Gal 1,8-9 na Vás dopadl trest Boží anathemy, tedy vyloučení z církve. Toto Boží prokletí jste stáhl na celou katolickou církev! Nesete těžké následky své apostaze. Vaší zradou se katolická církev změnila v systém antikrista. Odmítl jste šanci, kterou Vám Bůh dal, abyste v církvi započal proces pravdivé duchovní reformy. Nevedl jste církev k zdravým kořenům apoštolského učení, ale učinil jste pravý opak.


  Anathema na patriarchu Jeruzaléma a žádost o trest pro tři arcibiskupy (3.5.2012)

  Ctěný patriarcho Cyrile, ctěný metropolito Vladimíre, Byzantský katolický patriarchát zveřejnil stav prokletí, kterým se Teofil III. vyloučil z Kristovy církve. Odešla od něho Boží milost a všechno, co vykonává, je už neplatné!
  Setkání v Kyjevě, které otevírá dveře pohanským démonům a duchu antikrista, byli účastni i tři arcibiskupové pravoslavné církve moskevského patriarchátu. Žádáme vás, abyste pro dobro nesmrtelných duší a utvrzení ortodoxie – pravověrného učení – spravedlivě potrestali tyto tři provinilé arcibiskupy.


  Vyhlášení anathemy na pravoslavného patriarchu Jeruzalémského, Teofila III.

  Byzantský katolický patriarchát tímto před celým křesťanským světem zveřejňuje Boží anathemu na Teofila III., pravoslavného patriarcha Jeruzaléma. Důvod: zločin proti víře dle Gal 1,6-9, hlásání jiného evangelia. Apostatickým gestem v Kyjevě dne 25.-26. 4. 2012 otevřel východní církev herezím synkretismu a prokletí, které stahuje duch Assisi – duch antikrista. Sám sebe tím vyloučil z Tajemného Těla Kristova, to je církve. Odstoupila od něj Boží milost, všechno, co vykonává, je neplatné.


  Snaha o zavedení euthanasie na Ukrajině (22.4.2012)

  19. dubna 2012 proběhla ideologická tisková konference, na níž byla tendenčně obviněna ukrajinská vláda, že nutí pacienty trpět. Cílem této demagogie je prolomit veřejné mínění k přijetí euthanasie. Obětavou péči nejbližších o svého drahého příbuzného, demagogický komentář tiskové konference bojkotuje a lživě manipuluje Ukrajince: „blízké okolí je odsouzeno k těžkým morálním zkouškám a psychickému utrpení, které mohou dojít až do stupně týrání“.
  Byzantský katolický patriarchát protestuje proti rezoluci 1763 i proti jejímu zavádění na Ukrajině. Kdo za ně nese zodpovědnost, měl by být odmaskován a potrestán jako zločinec proti lidskosti.


  Duchovní obnova ruského národa /návrat ke křesťanským kořenům/ (2.5.2012)

  Vážený pane prezidente, Vy jste jako prezident světové velmoci dostal od Boha moc, abyste zachránil svůj národ, ale i mnohé národy Evropy od amorální a zločinné juvenilní justice. Vy můžete uzákonit podmínky k pravdivé prevenci demoralizace a zločinnosti. Těmi je návrat ke zdravým křesťanským kořenům spojeným se zdravou výchovou, která se v Rusku praktikovala po celá staletí.
  V Rusku už proces morální obnovy začal skrze zákonodárství (Petrohrad, Rjazaň, Kostroma, Archangelsk). Kéž je rozšířena na federativní úroveň, a to jak zákazem homosexualismu tak i juvenilní justice.


  Dopis poslancům Parlamentu Ukrajiny /návrh zákona «O pokojných manifestacích»/ (24.4.2012)

  Vážení poslanci parlamentu! Byzantský katolický patriarchát se na vás obrací ve věci návrhu zákona «O pokojných manifestacích» (č.2450).
  Pokud schválíte zákon o pokojných manifestacích, homosexuálové dostanou privilegium dělat své násilné akce, které nazývají pokojnými. Skutečně pokojné manifestace za ochranu dětí a morálních i rodinných hodnot však budou v souladu s rezolucemi PS RE nazvány homofobními a zakázány. Schválíte-li návrh zákona č.2450, berete na sebe všechny následky i plnou zodpovědnost před Bohem, vlastním svědomím, předcházejícími, současnými i budoucími pokoleními za genocidu svého národa!


  12 000 pirátů na děti /výzva rodičům/ (23.4.2012)

  Ministr sociální politiky, Sergej Tihipko, oznámil: „V tomto roce zaměstnáme o 12 000 sociálních pracovníků více, kromě těch 4600, které máme nyní. Budou se věnovat ochraně práv dětí.“ Podle slov Tihipka se na každém obecním úřadě objeví zplnomocněnec pro řešení záležitostí dětí.
  Byzantský katolický patriarchát vyzývá všechny rodiče, aby vyšli z lhostejnosti, psali protestní dopisy prezidentovi, vyšli do ulic a manifestovali za zrušení tohoto ustanovení ministra Tihipka. Vyzýváme církevní organizace i občanské organizace, aby nebyly lhostejné a žádaly zrušení tohoto nařízení a potrestání ministra za prosazení této zločinné struktury juvenilní justice.


  12 000 pirátů na děti /dopis ministru sociální politiky/ (23.4.2012)

  Pane ministře, dopouštíte se zločinu proti dětem a rodičům a přitom se maskujete vznešenými frázemi o důležitosti sociálních služeb. Zavedení nové funkce „zplnomocněnce pro řešení záležitostí dětí“ v každé vesnici, bude zavedením hrůzovlády nad každou rodinou způsobující teror a hrůzu. Každý rodič se bude třást, jestli mu nevezmou dítě! Takový strach nevládl ani v době, kdy byla válka a Ukrajina byla okupována fašisty. Tímto prosazujete juvenilní justici, která plánuje bez reálné viny odebírat každým rokem 30-50 000 dětí z Ukrajiny a prodávat je do sexuálního otroctví anebo dokonce na orgány. Tento systém jej systémem zločinů proti lidskosti na bezbranných dětech.


  OSN nese zodpovědnost za mezinárodní holocaust dětí (27.4.2012)

  Byzantský katolický patriarchát se tímto veřejným dopisem obrací na vedení OSN a vyžaduje, aby byly zrušeny konvence o tzv. právech dítěte, které jsou vrcholným pokrytectvím a zavádějí do nebe volající tyranii na bezbranných dětech. Tyto konvence, které zavazují jednotlivé státy, se staly bází pro uzákoňování zločinné juvenilní justice.
  Byzantský katolický patriarchát vyzývá tajemníka OSN ke zrušení konvencí o takzvaných právech dětí, které zavádějí nejkrutější tyranii na dětech. Jejich ovocem je zločinná juvenilní justice a celý systém maskující se za sociálními službami a takzvanou péči o děti. Konvence OSN mají na svědomí holocaust dětí!


  Změna Zákoníku práce (26.4.2012)

  V návrhu Zákoníku práce je do článku 3 cílevědomě vnesen pojem „genderová rovnost“: „Hlavní zásady právní regulace pracovních vztahů – rovnost práv a možností zaměstnanců, včetně genderové rovnosti...“
  Vážení poslanci parlamentu, Byzantský katolický patriarchát vás vyzývá, abyste z návrhu Zákoníku práce vyřadili bod týkající se gender rovnosti. Je nutné, aby byly respektovány normální zákony a k jakémukoli zaměstnání nebo funkci měli rovnoprávný přístup muži i ženy v závislosti na svých znalostech a schopnostech. Pojem gender je dnes spojen s demoralizací společnosti a s cílevědomou manipulací.


  Vláda Maďarska má povinnost chránit Konstituci (17.4.2012)

  Vážení představitelé maďarské vlády, odhlasovali jste Konstituci, která je postavena na křesťanských základech. Postavil se za ni celý národ. Vaše Konstituce chrání lidský život od početí a rodinu kvalifikuje tak, jak vpravdě je –tvoří ji otec, matka a děti. EU, OSN, Amnesty International (AI) a jiné celosvětové organizace se postavily proti Konstituci, která chrání vaše morální, duchovní, národní a křesťanské hodnoty.
  Okamžitě vyvinuly na maďarský národ ekonomické i politické tlaky a uvalily sankce s cílem zvrátit Konstituci a prosadit homo-diktaturu, která popírá demokracii i všechna lidská práva a svobody. V současné době vám vnucují dravý a násilný gay pride. Demoralizovat a likvidovat mladou generaci prý je „právem“ zvrácených lidí.


  Ovoce prokletí /tragické jubileum/ (1.5.2012)

  Papež Benedikt XVI. beatifikací 1.5.2011 legalizoval ducha Assisi – ducha antikrista. Je to zrada Krista a evangelia.
  „Kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet (anathema sit).“ (srov. Gal 1,6-9) Platí tento Boží výrok, daný Bohem skrze apoštola Pavla, anebo dnes už neplatí? Vztahuje se na ducha Assisi? Dopadá Boží anathema na papeže? Na tyto otázky je jednoznačná odpověď: Boží výrok platí! Anathema – prokletí dopadlo na papeže i na všechny, kdo s ním a s duchem Assisi tvoří jednotu.


  Požehnání nebo prokletí /Dt 30,19/ (30.4.2012)

  Pane prezidente, víme, že jste vystaven mimořádně velkým psychologickým a duchovním tlakům, dokonce i z Vaší prezidentské kanceláře, abyste tyto dny podepsal Trestní zákoník procesní, a tím i ortel nad ukrajinskými dětmi i celým národem. Tyto tlaky skrytě vytvářejí nadnárodní organizace OSN, EU a zednáři. Tyto organizace se veřejně postavily proti Bohu, Božím i přirozeným zákonům a skrze homosexuální amorálnost a zločinnou juvenilní justici jako skrze dva rohy apokalyptické šelmy vykonávají morální, duchovní a fyzickou genocidu národů (srov. Apokalypsa 13,11-18).
  Pane prezidente, v autoritě Boží Vás vyzýváme, abyste se jako odvážný muž postavil za Boha a za Ukrajinu. Nedovolte plánovanou morální, duchovní a fyzickou autogenocidu národa!


  Slovo života – Ř 7,1-2

  „Což nevíte, bratři – vždyť mluvím k těm, kteří znají Zákon – že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ? Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu muži; jestliže však její muž zemře, je zproštěna tohoto zákona.“


  Dopis primátorovi města Lvova A. Sadovému (23.4.2012)

  Vážený pane primátore, v pátek dne 20. 4. 2012 byly dětem ve všech školách ve Lvově rozdány dotazníky, které zaštiťovala Městská rada Lvova. Děti musely přinést dotazníky vyplněné do pondělka 23. 4. 2012 spolu se svou fotografií. Dotazník obsahoval velmi mnoho otázek, které narušují soukromí rodiny. Podrobné informace dnes už mohou být zneužity k tomu, aby byly rodičům dány pokuty, anebo jim byly děti z umělých důvodů odebrány.
  Byzantský katolický patriarchát radikálně protestuje proti této zločinecké akci, která má za cíl připravit podmínky k odebírání dětí z dobrých rodin obyvatel Lvova. Navíc se tento model stává negativním precedentem pro celou Ukrajinu.


  Snaha o uzákonění pedofilie /dopis generálnímu tajemníkovi OSN/ (23.4.2012)

  Nedávno jste řekl: „Mladí lidé, stejně jako všichni ostatní lidé, sdílejí lidské právo na zdraví včetně sexuálního a reprodukčního zdraví.“ Toto „právo“ umožní dětem přístup k potratům a antikoncepci! Cílem tohoto tzv. práva je omezit účast rodičů na ochraně dětí. Jednotlivé státy pak mají být vyzvány, aby podporovaly Vámi navrženou demoralizační pozici.
  Jestliže OSN prosazuje demoralizaci dětí a mládeže, pak je třeba jasně povědět, že jde o zločiny proti lidskosti a zločiny proti dětem i rodičům s cílem redukce – genocidy lidstva. Demoralizovat desetileté děti, zbavit je svědomí a zbavit je ochrany rodičů, je likvidací dětí, rodiny i společnosti. Nejhorší na tom je, že jde nejen o demoralizaci a démonizaci, ale jde o věčnost milionů duší, které pak budou věčně zavrženy!


  UHKC propaguje zednáře (19.4.2012)

  V basiliánském časopisu Misionář č. 6(223) červen 2011 vyšel článek pod názvem „Zednáři na Ukrajině, druh náboženského učení“. Tento článek je vzorem manipulace a propagace zednářství uvnitř katolické církve. Článek opěvuje zednáře jako duchovní lidi, kteří jsou hluboce věřící, hluboce morální a mají nejušlechtilejší úmysly s celým lidstvem. Po přečtení tohoto článku čtenář získá dojem, že každý upřímný katolík by měl být zednářem. Toto je příklad, jak současná církevní hierarchie v jednotě s duchem zednářství dovede zombovat věřící a vsugerovávat jim kolosální lži, které popírají víru našich otců a praotců i dvoutisíciletou křesťanskou tradici.


  Rusko proti homodiktatuře /dopis představitelům G8/ (17.4.2012)

  Vážení představitelé G8, obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát a vyjadřuje svou plnou podporu Rusku v jeho odmítavém postoji vůči homo-diktatuře.
  Rusko na zasedání v Chicagu kategoricky odmítlo podpořit vyhlášení G8, týkající se otázky sexuálně zvrácených menšin a jejich pseudo-práv. Zástupce ministra zahraničních věcí Ruské federace Sergej Rjabkov připomněl, že v mezinárodním právu neexistují zvláštní normy, které by zabezpečovaly ochranu sexuálně zvráceným skupinám ani právo na tzv. genderovou transsexuální pomatenost.


  Tichá kontrarevoluce

  Reforma Konstituce v závislosti na tzv. evropských standardech znamená především zavedení protikonstitučního homosexualismu, gender-transsexualismu a juvenilní justice. Jde v podstatě o zničení morálních, duchovních, národních i křesťanských hodnot a o praktickou ztrátu samostatnosti Ukrajiny. Toto vše jsou podle eurostandardů přežitky.
  Nutně musíte zastavit započatý proces reformy Konstituce, protože Konstituce je posledním garantem ukrajinské nezávislosti i morálních a duchovních hodnot národa.


  Dopis patriarchovi Jeruzalémskému Teofilovi III. a arcibiskupu Kypru Chryzostomovi II. (13.4.2012)

  Obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát v záležitosti připravovaného mezináboženského setkání v Kyjevě. Je plánováno na 25-26. dubna 2012. Doufáme, že jste si vědomi, že jde o synkretismus, který má oslabit křesťanskou identitu a vnést na území Ukrajiny duchovní prokletí.
  Žádáme vás, abyste oba odmítli pozvání organizátorů, protože jde o velkou duchovní škodu ukrajinským křesťanům. Pokud se zúčastníte této synkretistické akce, Byzantský katolický patriarchát na vás oba vyhlásí Boží anathemu – prokletí.


  Dopis poslanci parlamentu Ukrajiny A. Feldmanovi (13.4.2012)

  Vážený pane poslanče, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát v záležitosti tzv. mezináboženského setkání v Kyjevě pod názvem „Mír a bezpečnost“.
  Ptáme se, kdo Vám dal právo, abyste jednal jménem křesťanských církví. Uvědomte si, že po vzoru Assisi jde opět o náboženský synkretismus, který Bible radikálně zakazuje. Za tento synkretismus dopadá na křesťany Boží anathema a na celá území pak Boží prokletí.


  Duch Assisi v Kyjevě? (13.4.2012)

  Vážení představitelé křesťanských církví, poslanec parlamentu Alexandr Feldman zorganizoval na 25.-26. dubna světové mezináboženské setkání v Kyjevě. Pokud klademe esenciální otázky, kdo za tím je a co sleduje, musíme odpovědět: je za tím duch Assisi – duch antikrista, který stáhl Boží anathemu na západní církev a nyní ji chce uvalit i na pravoslavnou církev a všechny křesťany Ukrajiny. Co skutečně Ukrajina potřebuje? Potřebuje duchovní vzkříšení lhostejných křesťanů.


  Slovo života – Ř 6,8

  „Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít.“


  Velký pátek a neděle vzkříšení na Ukrajině (13.4.2012)

  Vážený pane prezidente, této noci, ze čtvrtka na pátek, se stal zločin vůči demokracii a právu a byl učiněn pokus o nastolení totalitní diktatury, která má za cíl morální, duchovní i fyzickou autogenocidu ukrajinského národa. Výsledek nočního pseudo-hlasování jedné desetiny členů parlamentu Vám chtějí vnutit k podpisu! Vy nejenže nemůžete tento podvod potvrdit podpisem, ale musíte potrestat ty, kteří se dopustili tohoto pokusu o usmrcení ukrajinského národa, a to na Velký pátek. Kéž v neděli může Ukrajina slavit nejen Kristovo, ale i své vzkříšení!


  Boží anathema a exkomunikace /odpověď na článek ČBK/ (12.4.2012)

  V celých dějinách největší provokací vůči Bohu, poškozující celou církev, je beatifikace apostaty a tím i ducha Assisi – ducha antikrista. 1. 5. 2011 papež uvrhl anathemu – prokletí – na sebe i na katolickou církev. Byzantský katolický patriarchát se proto téhož dne oddělil od vatikánské zrady, aby uchoval kontinuitu s dvoutisíciletou tradicí pravověrné, katolické církve. Tuto kontinuitu narušil papež Jan Pavel II. a Benedikt XVI. Jejich nové učení s duchem New Age nemá nic společného s evangeliem, apoštolským učením ani s tradicí svatých a mučedníků.



  Listy z UA 4/2012

  Velikonoční pastýřský list křesťanům Ukrajiny (2012)

  Ježíš Kristus přemohl na golgotském kříži hřích i ďábla. V současném duchovním boji se i Ukrajina musí oddělit od ducha smrti – od ďábla – a spojit se s Kristem. Pak Ježíšovo vítězství nad lží, hříchem a smrtí pronikne i celý ukrajinský národ. Proto všichni křesťané i lidé dobré vůle, vyjděte do ulic! Dnes je ještě čas! Zítra už bude pozdě. Postavte se proti Kyjev pride, a tím i proti démonské ideologii homosexualismu, spojeného s juvenilní justicí. Bůh se oslaví skrze vaše konkrétní kroky – manifestace víry!
  Christos Voskres! Voistinu Voskres!


  Zachraňte děti! /opětovné SOS poslancům parlamentu Ukrajiny/ (5.4.2012)

  Vážení poslanci parlamentu, 10. dubna má v parlamentu znovu proběhnout hlasování týkající se ukrajinského Trestního zákoníku procesního (TZP).
  Pokud schválíte Trestní zákoník procesní, v plné míře tím na Ukrajině uzákoníte nezávislé soudy a nadnárodní systém juvenilní justice. To je největším zločinem vůči dětem i vůči národu! Před Bohem i před národem budete za jeho schválení odsouzeni jako masoví zločinci. Lidskému, a zvlášť Božímu soudu, nikdo z vás neunikne!
  Byzantský katolický patriarchát navrhuje, aby hlasování, týkající se TZP proběhlo před kamerou, aby celý národ věděl, kdo z poslanců je Jidáš a zrádce, zločinec proti dětem a národu, a kdo je hrdinný patriot a křesťan.


  Náboženská diskriminace ze strany primátora Lvova (6.4.2012)

  Vážený pane primátore, Vaše odpověď ze dne 5. 3. 2012 č. 1104-104 na adresu sekretáře Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC) svědčí o náboženské diskriminaci, které se dopouštíte vůči naší náboženské menšině.
  Nás kvůli kousku země pod naší kaplí, který je majetkem města, nutíte zbořit střechu kaple, kterou jsme si koupili, a uvést ji do tzv. původního stavu. UHKC jste dali nejen kousek země, ale zdarma celý velký chrám sv. Petra a Pavla, který jim nikdy nepatřil a vůbec ho nevyužívají, protože ho nepotřebují.


  Dopis hejtmanovi Lvovského kraje, M. Kosťukovi (6.4.2012)

  Vážený pane hejtmane, obrací se na Vás sekretariát Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC). Více než dva a půl roku manifestujeme před budovou krajského úřadu a neustále žádáme o registraci naší církve. Ministerstvo kultury nám několikrát oznámilo, že kompetentním je Krajský úřad ve Lvově.
  Žádáme Vás, abyste pana Deržka, který nás odmítá registrovat, potrestal a uvolnil z funkce, neboť se vůči nám dopouští nezákonné, dlouhotrvající diskriminace.


  Manifestace za záchranu dětí (6.4.2012)

  Byzantský katolický patriarchát tímto uděluje vyjadřuje poděkování všem našim věřícím a lidem dobré vůle, kteří se zúčastnili manifestací za záchranu dětí a rodiny před gender-gay ideologií a juvenilní justicí.
  Vyzýváme křesťany a lidi dobré vůle i v ostatních okresních městech Lvovské, Ternopilské, Ivano-Frankivské, Rivenské, Volyňské oblasti a po celé Ukrajině, aby tyto pokojné manifestace organizovali rovněž. V současné době se staly mnohem aktuálnějšími, neboť je už stanoven termín gay pride v Kyjevě na 20. 5. 2012. Manifestace nejenže mohou gay pride zastavit, ale navíc mohou přinést velké požehnání.


  Radniční kaplan /dopis primátorovi Lvova A. Sadovému/ (6.4.2012)

  Vážený pane primátore, Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev (UPHKC) protestovala proti funkci radničního kaplana a žádala, aby tato funkce byla z důvodu diskriminace jiných náboženských skupin zrušena. Odpověděl jste: "... zákon neuvádí funkci radničního kaplana... uvolnění Oresta Fredyny z uvedené funkce nebo přijetí jiných kaplanů je nemožné."
  Na Váš dopis odpovídáme citací z tisku: "Otec Orest Fredyna složil funkci radničního kaplana. Novým lvovským radničním kaplanem se stal otec Pavel Drozďák, který dnes přednesl své první slovo před plénem městského zastupitelstva."


  Dopis primátorovi Kyjeva (5.4.2012)

  Vážený pane primátore, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát s protestem proti schválení Kyjev pride 20. 5. 2012. Je veřejně známo, že gay pride není pokojnou manifestací, ale nátlakovým prostředkem na vládu. Má za cíl změnu zákonodárství a prosazení homodiktatury, která v kořeni likviduje všechny morální, duchovní, národní a křesťanské hodnoty a zavádí tvrdou diskriminaci většiny společnosti.
  Teď je rozhodný moment. Buď budete demagogicky trvat na tzv. právech nemorálních gayů, anebo se postavíte za práva morálních občanů Kyjeva. Z tohoto rozhodnutí budete skládat účty před Bohem i před národem.


  Reforma masmédií (4.4.2012)

  Vážený pane prezidente, na Ukrajinu jsou vyvíjeny velké tlaky, především skrze tzv. dotace z EU a OSN. Jejich cílem je morální devastace a anexe Ukrajiny. Evropská Unie spolu s Amerikou postavily jako prioritu své politiky a podmínku udílení dotací prosazování homosexuality do zákonodárství. Pokud co nejdříve neučiníte reformu v masmédiích, Ukrajina ztratí morální hodnoty a nezávislost. Nečekejte, vyjděte z připravené pasti. Vystupte z Rady Evropy spolu s Ruskem a vytvořte s ním a s Běloruskem ekonomické společenství. Tím zachráníte Ukrajinu před morální a fyzickou autogenocidou.


  Odpověď ředitelce oddělení adopce a ochrany práv dítěte na Ministerstvu sociální politiky Ukrajiny (3.4.2012)

  Jsme šokováni Vaší odpovědí týkající se juvenilní justice. Buď vůbec nevíte, co juvenilní justice je, a v tom případě nemůžete zastávat tak vysokou funkci na ministerstvu, anebo dobře víte, co juvenilní justice v praxi znamená a cynicky připravujete nejtěžší zločiny vůči ukrajinským dětem. Pak byste však měla být nejen co nejdříve zbavena úřadu, ale i odsouzena za podíl na masových zločinech proti lidskosti na nevinných dětech! Jde o nejdrastičtější tyranii na dětech v dějinách lidstva, která je zbavuje mateřské lásky a domova.


  Návrh zákona č. 2450 (30.3.2012)

  Pokud by měl být na Ukrajině schválen návrh zákona č. 2450 týkající se pokojných manifestací, je nutné do zákona doplnit klauzuli: „V žádném případě se termín ‚pokojná manifestace‘ nevztahuje na gay pride. Gai pride protiřečí Konstituci, a proto jsou na celém území Ukrajiny zákonem zakázány.” Mezi občanská ani mezi lidská práva nepatří právo na demoralizační a agresivní gay pride ani na neonacistické či jiné akce destruktivních organizací.


  Za Boha a za Moldávii! (5.4.2012)

  Byzantský katolický patriarchát vybízí všechny biskupy, všechny kněze i všechny věřící moldavského národa k jednotné manifestaci s požadavkem zbavení premiéra úřadu a jeho okamžité odvolání. Prosazováním ideologie homosexualismu spojeného s juvenilní justicí prosazuje uzákonění zločinů proti lidskosti. Je to jidášská zrada národa a nevinných dětí.


  Euro 2012 ve Lvově (6.4.2012)

  Vážení představitelé Lvovské oblasti a města Lvova, obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát. Za několik dní bude ve Lvově fotbalový šampionát, zvaný Euro 2012. Již je veřejným tajemstvím, že Euro 2012 má být zneužito k průlomu morální zvrácenosti přicházející ze Západu, která je nám lživě prezentována jako něco moderního a prestižního. Proto Byzantský katolický patriarchát navrhuje představitelům města striktní zákaz homosexuální propagandy, a to jak v masmédiích, tak prostřednictvím veřejných akcí nebo reklamních symbolů.
  Na první místo postavte ochranu morálních hodnot mladé generace. Otázku finanční postavte až na druhé místo, pak Lvov bude mít užitek duchovní i materiální.


  Gender studium na UKU (5.4.2012)

  Bylo zveřejněno, že rektor Ukrajinské katolické univerzity (UKU) převezme 100 000 dolarů od Svazu Ukrajinek Ameriky na založení genderového studia (katedry) na UKU. Ze Spojených států si již odvezl prvních 25 000 dolarů. V oznámení se rovněž cituje reakce hlavy UHKC S. Ševčuka, který nazval tuto novinu „úžasnou“!
  Termín „genderová rovnost“ neznamená pouhé vyjádření rovnoprávnosti mezi mužem a ženou. V podstatě jde o psychickou pomatenost, kdy muž prohlašuje, že je ženou, anebo žena, že je mužem, a k realizaci této schizofrenie použijí operaci. Dopad této ideologie, který je už v západní společnosti viditelný, je katastrofální.


  1. výročí vyhlášení Byzantského katolického patriarchátu (5.4.2012)

  Byzantský katolický patriarchát byl vyhlášen sedmi biskupy Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve 5. 4. 2011 ve městě Žovkva ve Lvovské oblasti na Ukrajině. Patriarchát byl podřízen Římu pouze několik dní, tedy do 1. 5. 2011. Tehdy Řím odpadl od Krista, apoštolského učení i víry a dvoutisícileté pravověrné tradice.
  Byzantský katolický patriarchát chrání a reprezentuje čistotu katolické víry, apoštolské učení i pravověrnou tradici, která byla Kristovou církví zachovávána po celou dobu 2000 let. Oddělil se od herezí, které ničí podstatu katolické církve.


  Děkovný dopis moldavskému biskupovi (30.3.2012)

  Ctěný vladyko, v této historické hodině bojujete spolu s ostatními biskupy Moldávie boj víry nejen za svůj národ, ale i za Ukrajinu a jiné národy. Buďte statečný! Kéž i ostatní biskupové dnes hájí Boží stádo pastýřskou holí před dravými vlky z EU. Kéž Vaše odvaha povzbudí rovněž biskupy Ukrajiny, Ruska a jiných národů.


  Výzva pravoslavné církvi Moldávie (30.3.2012)

  Drazí biskupové, mniši a kněží pravoslavné církve Moldávie, vy jste se cele zasvětili Bohu. Jako Boží služebníci buďte v tomto kritickém momentu pravými svědky Kristovými i za cenu utrpení a pronásledování.
  Pokud vy, jako duchovní otcové národa, zůstanete věrni Bohu a Božím zákonům, stanete se příkladem pro moldavský lid, aby se nenechal oklamat smrtonosnými dotacemi z EU. Jsou formou mezinárodní korupce, jejímž cílem je morální devastace moldavských dětí a mladé generace a nakonec jejich věčné zavržení.
  Odmítněte ducha antikrista a vyzvěte vládu k odmítnutí dotací po vzoru Běloruska a afrických států. Jde o záchranu nejcennějších hodnot, a to pro čas i pro věčnost.


  Rezoluce EU proti rodině (30.3.2012)

  Evropský parlament přijal 13. března 2012 rezoluci o rovnosti žen a mužů (2244 INI), ve které mimo jiné podává novou definici rodiny. V článku 7 obviňuje členské státy, které chrání přirozenou rodinu (muž, žena a děti). Vyžadují stejná práva, ba dokonce privilegia, pro amorální soužití homosexuálů. Není to poprvé, co Evropský parlament propaguje zásady, které odporují všeobecnému pojetí lidství a lidské rodiny. Nebezpečné je však to, že tak činí pokaždé radikálněji. (1994 – registrované partnerství, 2002 – „manželství“ pro homosexuály...).


  Křesťané Ukrajiny, vyjděte do ulic! (30.3.2012)

  Duch Jericha – pohanství – s dětskými oběťmi démonům (juvenilní justice), nedovoluje dát Kanán – Ukrajinu – Bohu a Jeho lidu. Byzantský katolický patriarchát, ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna i Ducha svatého, vybízí všechny představitele křesťanských církví: Začněte organizovat manifestace proti duchu gender (Sodoma) a duchu juvenilní justice (Jericho)! Jde o záchranu ukrajinských dětí a rodiny.
  V Kyjevě proběhne série sedmi (srov. Joz 6,3-5) čtvrtečních manifestací na Michalském náměstí od 16-19 hodin, počínaje čtvrtkem 5.4. a pak 12.4., 19.4., 26.4., 3.5., 10.5., 17.5.2012. Vybízíme všechny křesťany Ukrajiny, aby se v této historické hodině probudili z lhostejnosti a pasivity a vyšli do ulic za záchranu svých dětí, své rodiny i křesťanství na Ukrajině.


  Dotace z EU – okupace (28.3.2012)

  K realizaci okupačního plánu Ukrajiny a Ruska „Drang nach Osten“ Hitler investoval miliony do zbraní. EU nyní pro tentýž plán investuje miliony do tzv. dotací. Podmínkou přijetí „dotace“ je úprava zákonodárství a Konstituce. Jde o ztrátu demokracie a nezávislosti.
  Před Hitlerem se národ bránil, do EU se Ukrajina sama tlačí. Jde o mistrovský podvod. Dotace jsou poskytovány s podmínkou zavedení homosexuálních zákonů, genderové rovnosti a juvenilní justice. Je jimi financována morální, duchovní i fyzická autogenocida národa.


  Exkomunikace, anathema, prokletí /otevřený dopis kard. W.J. Levadovi/ (2.4.2012)

  Vážený kardinále Levado, dne 22.2.2012 jste vydal exkomunikaci na čtyři biskupy Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve, kteří jsou začleněni do Byzantského katolického patriarchátu. Tito biskupové bojují nejen proti současným herezím, ale i proti jejich důsledkům. Jde o gender-transsexualismus a homosexualismu, který ničí všechny morální i křesťanské hodnoty. Rovněž bojuje proti juvenilní justici, která bez soudu a reálné viny bere děti z jakékoli rodiny. Děti jsou prodávány do sexuálního otroctví homosexuálům, pedofilům a některé i na orgány. Tu jde o zločiny proti lidskosti, proti dětem! K těmto zločinům Vatikán pokrytecky mlčí. Proto spoluzodpovědnost za ně dopadá na Vatikán, podobně jako za zločiny pedofilie, ke kterým mlčel a kryl je.


  Ukrajinská masmédia – nástroj EU (29.3.2012)

  Svoboda slova dnes znamená, že nikdo nesmí ani v minimální míře pozvednout hlas pravdivé kritiky proti agresivnímu a nemorálnímu homosexualismu, který prosazuje EU. Kasta privilegovaných sexuálních menšin může veřejně kritizovat, deformovat myšlení lidí a ničit všechny morální hodnoty. Druhé straně, která morálnost chrání, dnes masmédia nedávají žádnou možnost.
  Vyzýváme pana prezidenta, vládu, poslance parlamentu, aby byla co nejdříve realizována reforma masmédií. Musí začít sloužit k záchraně dětí před juvenilní justicí, rodiny před homosexualismem a národa před autogenocidou!


  Nečinnost nového kaplana na Radnici (29.3.2012)

  V čase Velkého postu je přímo na teritorii Městské rady vymezen prostor a čas hudbě, která se charakterem i provedením zcela vymyká vážnosti tohoto období. Přitom městská rada oficiálně zaměstnává kaplana UHKC, který by zde měl bdít nad duchovními hodnotami. Kaplan ani minimálně neplní svou duchovní povinnost na teritorii Radnice, jestliže není schopen upozornit primátora města, že je doba postu a džezový festival v tomto období je pohoršením pro křesťany.


  Odpověď na protest kozáků proti gay pride v Kyjevě (23.3.2012)

  Představitelé organizace „Pravdivé kozáctví“ ihned po tom, co se Ukrajina dozvěděla o schválení gay-pride ve svém hlavním městě, vyjádřili radikální protest. Citace jejich prohlášení: „Dnes chtějí udělat gay pride, zítra zachtějí adoptovat děti a propagovat homosexualismus ve školách, jak už se to děje v západní Evropě. Pozítří zachtějí vyřadit slova ‚táta‘ a ‚máma‘ a nazvat nás homofoby a nenávistnými lidmi...“
  Kéž tento duch pravdivého patriotismu a lásky k mladé generaci jako kvas pronikne i do řad studentstva a zmobilizuje velkou duchovní armádu, která vyjde do ulic Kyjeva a bude v nejbližších dnech manifestovat za záchranu svých nejcennějších hodnot i nezávislosti národa.


  Výzva třem prezidentům /prezidentu Ruska, Ukrajiny a Běloruska/ (22.3.2012)

  Demoralizační tlaky z EU, RE, UNICEF, OSN jsou silné a systematické. Pokud se jim jednotně nepostavíte, je nebezpečí, že se tři slovanské národy stanou kolonií a stokou prohnilé, amorální a protilidské ideologie, kterou tyto nadnárodní instituce prosazují. Řešením je: 1) Musíte vytvořit úzké společenství třech vašich slovanských národů; 2) vystupte z Rady Evropy; 3) změňte ducha v masmédiích; 4) zakažte ve svých státech nadnárodní polotajnou organizaci zednářů.


  Manifestace za záchranu dětí a rodiny /Výzva křesťanům Kyjeva/ (15.3.2012)

  Byzantský katolický patriarchát vyzývá všechny křesťany Kyjeva, aby odložili pasivitu a lhostejnost a zúčastnili se protestních manifestací proti připravovanému gay pride. Po něm už následuje prosazení homosexuální ideologie s juvenilní justicí, která je nejkrutějším zločinem proti dětem v historii lidstva. Pod frázemi o ochraně dětí a jejich práv jsou pak děti podle nově upravených zákonů brány z dobrých rodin. Kočují z jedné adoptivní rodiny do druhé a nakonec jsou prodány na Západ do sexuálního otroctví a na orgány. Občané Kyjeva, nesmíte být lhostejní, jinak vina za autogenocidu celé Ukrajiny dopadne na vás, probuďte se!


  Slovo života – Ř 6,4

  „Pohřbeni jsme tedy s ním skrze křest ve smrt, abychom, jakož z mrtvých vstal Kristus k slávě Otce, tak i my v novotě života chodili.“


  Volyňský krajský úřad se obrátil na prezidenta (13.3.2012)

  Volyňský krajský úřad se obrátil na prezidenta Ukrajiny Viktora Janukoviče, předsedu vlády Ukrajiny, předsedu parlamentu i na vedení všech krajských úřadů, aby podpořili odsouzení homosexualismu a legalizaci homosexuálních svazků. Ve výzvě poslanci žádají, aby vláda „nedopustila ruinování odvěkých pořádků našeho národa a kategoricky trvala na tradičních morálních a rodinných hodnotách, které jsou normou života převážné většiny ukrajinské společnosti, a obzvláště Volyňského kraje“.
  Vážení gubernátoři a předsedové krajských úřadů, obracíme se na vás, abyste podobné dopisy napsali prezidentovi i vy.


  UNICEF a ruské děti (23.3.2012)

  UNICEF zavádí novou kategorii „rodinné nezabezpečenosti“. Nevztahuje se jen na peněžní příjem, ale na cokoliv, co subjektivně a tendenčně ohodnotí jako takzvanou deprivaci, to znamená, jako nedostatek nějakého dobra či výhody. Skrze takzvanou metodu deprivace UNICEF prosazuje vedle služby mediace (neboli udavačství) a vedle probační služby, což je pirátství na dětech, další mechanismus juvenilní justice. Deprivace vyžaduje důslednou kontrolu každé rodiny podle neobjektivních měřítek, s cílem brát děti z jakékoliv rodiny.


  Diskriminace pravověrných – privilegia apostatům (23.3.2012)

  Vedení UHKC zneužívá státní úřady, aby jednaly protizákonně a dopouštěly se diskriminace a likvidace pravověrných katolíků, kteří se oddělili od Huzarových herezí. Vedení UHKC soustavně rozpaluje lživými pastýřskými listy náboženskou nenávist proti své pravověrné opozici, kterou je UPHKC.
  Znovu žádáme vedení Krajského úřadu ve Lvově i Ministerstvo kultury, oddělení církevní, pana Bohuckého, aby zaregistrovali pravověrnou katolickou církev, a tím ukončili systematické očerňování a nazývání věrných katolíků sektou, z důvodu, že nejsou zaregistrováni. Zodpovědnost za tuto situaci dopadá především na ministerstvo kultury – církevní oddělení – a jeho filiálky ve Lvově, Ternopolu a Ivano-Frankivsku.


  Princip uzavírání dohod s EU (28.3.2012)

  Dne 30. března 2012 má být v Bruselu parafována Asociační dohoda mezi Ukrajinou a Evropskou unií. Za Ukrajinu má dohodu podepsat zástupce ministra zahraničních věcí, Pavel Klimkin. Dokument má kolem 1500 stran.
  Není tajemstvím, což přiznávají i sami europoslanci, že EU při každé obchodní dohodě vyžaduje jako podmínku přijetí zvráceného homosexualismu. Tyto podmínky EU klade i Africkým státům. Jinak smlouvy neuzavírá ani neposkytuje žádné dotace.


  Homosexualismus – genocida národů /otevřený dopis ruskému národu/ (15.3.2012)

  Co můžete dělat pro ochranu Ruska před gay-hnutím?
  První věc – neprodleně začněte v každém městě kampaň za ochranu rodiny a rodinných hodnot i kampaň s cílem zabránění sexuálním zvrácenostem.
  Za druhé – musí se začít se vzděláváním lékařů, fyziologů a terapeutů, aby znali metody jak pomoci homosexuálům vrátit se do normálního života a předkládali tuto terapii jako všeobecně dostupnou zdravotní péči.
  Za třetí – označte za trestný čin veřejnou propagaci a ochranu homosexualismu.
  Rusko se může stát pro Západ modelem šťastné pro-rodinné společnosti. Pokud se to stane, lidé Západu budou emigrovat do Ruska přesně tak, jak kdysi Rusi emigrovali do USA a Evropy.


  Diktatura, anebo demokracie? (25.3.2012)

  Ve dnech 27.-29.3.2012 přijíždí na Ukrajinu komisařka PS RE paní Reps. Jejím cílem je donutit vás, abyste se podřídili Rezoluci č. 1862(2012) z 26.1.2012. Tato rezoluce se pokrytecky nazývá „Fungování demokratických institucí na Ukrajině“. PS RE touto rezolucí diktátorsky vyžaduje tzv. demokracii. Ta má parlamentnímu shromáždění posloužit k tomu, aby mohlo na Ukrajině plně nastolit svou diktaturu a učinit si z ní svůj satelit či kolonii.


  Nutnost reformy /dopis Prezidentovi Ruska/ (13.3.2012)

  Má-li nastat pravdivá reforma a obnova ruského národa, musí nastat obnova morálních, duchovních a křesťanských hodnot, na nichž je postavena tisíciletá tradice ruského národa.
  Vážený pane prezidente, pokud nezačnete reformu, proces morální, duchovní i fyzické autogenocidy bude pokračovat. Pokud reformu začnete, bude zachráněna také Ukrajina a jiné národy.


  Výzva k duchovní mobilizaci (24.3.2012)

  Pokud tyto dny národ nepovstane, gay-pride v Kyjevě započne ideologický puč. Jeho výsledkem bude genocida ukrajinských dětí a národa.
  Voláme SOS všem Ukrajincům! Ve čtvrtek 5. dubna a pak každý následující čtvrtek až do 17. května od 16-ti do 19-ti hodin konejte mírné manifestace za záchranu dětí před sodomismem a juvenilní justicí. Manifestujte ve všech okresních a krajských městech a především v Kyjevě na Michaelském náměstí. Probuďte se z lhostejnosti! Vyjděte do ulic! Jde o vás a vaše děti!
  Za Boha a za Ukrajinu!


  Puč, anebo reforma? (15.3.2012)

  Vážení poslanci parlamentu, dnes už není čas na to řešit tisíce nepřehledných a dvojsmyslných změn v zákonech. Dnes je třeba jít k podstatě! K záchraně je nutno udělat tyto radikální kroky: 1) vystoupit z RE; 2) zakázat polotajnou organizaci zednářů; 3) zakázat gender-gay ideologii, která v rozporu s Konstitucí zavádí homosexualismus a transsexualismus; 4) zakázat juvenilní justici a všechny skryté změny v zákonech; 5) musí nastat radikální změna v masmédiích, protože současná masmédia prosazují demoralizaci; 6) zakázat jakoukoli změnu v Konstituci, protože je dnes posledním garantem morálních hodnot; 7) odvolat primátora Kyjeva i nejvyšší státní úředníky, kteří prodali svou duši i duši Ukrajiny.


  Dopis Poslancům Parlamentu Ukrajiny (14.3.2012)

  Drazí poslanci parlamentu, na zasedání 13.-16. března je vám předloženo ke schválení 11 návrhů zákonů. Lobbyisté sledují hlavní linii boje: prosadit postupně a skrytě mechanismus juvenilní justice, která bere bez soudu a bez reálné viny děti z dobrých rodin. Děti kočují z jedné adoptivní rodiny do druhé a nakonec jsou prodávány do zahraničí k sexuálnímu otroctví anebo na orgány. Juvenilní justici je tyto dny prosazována pod pojmy „mediační“ a „probační služba“.
  Sledujte hlavní linii boje: za každou cenu zachraňte děti před zločinným mechanismem juvenilní justice!!!


  Dvě zednářské lóže ve Lvově (10.3.2012)

  Nejbezpečnějším východiskem pro spasení vašich duší je, abyste co nejdříve přesekli pouta se zednářskou organizací i za cenu ztráty kariéry, hmotných výhod a i za cenu ztráty fyzického života. Proč? Protože život věčný je tou největší hodnotou a pokud člověk ztratí svou duši, ztrácí všechno (srov. Mk 8,36). My, jako praví pastýři, vás milujeme a chceme, abyste se oddělili od formálního řeckokatolicismu s duchem kard. Huzara a UKU, a stali se pravdivými katolíky, kteří na první místo staví Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele a Pána a na druhé místo spasení své duše i spasení svých bližních.


  Výzva všem gubernátorům Ukrajiny (11.3.2012)

  29.2. 2012 byl v Petrohradu definitivně schválen upravený Kodex o administrativních přestupcích. Občané, kteří si dovolí provádět mezi mládeží veřejné akce propagující sodomii, lesbismus, bisexualitu, transsexualitu budou trestáni pokutou 5 tisíc rublů, státní úředníci - 50 tisíc a právnické osoby od 250 do 500 tisíc rublů.
  Byzantský katolický patriarchát se tímto obrací na všechny gubernátory Ukrajiny, aby ve své oblasti zavedli pilotní projekt z Petrohradu. Toto je konkrétní krok za záchranu morálních, duchovních, rodinných a křesťanských hodnot ukrajinského národa. Bez nich nastane sebedestrukce jedinců, rodiny i celé společnosti.


  Trestní zákoník procesní (10.3.2012)

  Vážení poslanci parlamentu, pokud odhlasujete nový Trestní zákoník procesní, uzákoníte juvenilní justici s její „probační“ a „mediační službou“.
  Nikdo z vás nesmí odhlasovat tuto likvidační mašinérii na ukrajinské děti a mládež! Navrhujeme hlasovat před kamerou. Kdo ji schválí, musí být zbaven poslaneckého mandátu a odsouzen jako zločinec proti lidskosti!


  Memorandum k reformě papežství /dopis patriarchům a biskupům východních církví/ (8.3.2012)

  V této apokalyptické době masového odpadu je třeba, aby nastala obnova pravověrných křesťanů a zároveň jejich pevná jednota v Kristu skrze Ducha svatého. Byzantský katolický patriarchát vám předkládá model jednoty a vnitřní obnovy všech pravověrných křesťanů: 1) obnova papežství; 2) obnova věřících.



  Listy z UA 3/2012

  Otevřený dopis hlavě UHKC (2.3.2012)

  Vážený Monsignore Svatoslave, neobracíme se na Vás z důvodu řešení otázky herezí, anathemy, platnosti či neplatnosti svěcení či církevních zákonů, ale obracíme se teď na Vás pouze v otázce základní spravedlnosti týkající se nejzákladnějších lidských vztahů, svobody svědomí a náboženského vyznání. Jsme si vědomi, že zodpovědnost za mnohé negativní jevy jste jen zdědil a v době, kdy byly spáchány jste ji ještě nenesl. V současné době ale zodpovědnost za toto negativní dědictví dopadá plně na Vás, a proto od Vás právem očekáváme napravení zločinů, které byly spáchány vůči věřícím Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC).


  Volba nového ombudsmana? (29.2.2012)

  Vážení poslanci, 13. března se má na Ukrajině uskutečnit volba nového ombudsmana. Ptáme se:
  1) Jaký smysl má pro zachování nezávislosti Ukrajiny?
  2) Jaký smysl má pro ochranu morálních a duchovních hodnot?
  3) Jaký smysl má pro ochranu dětí před současným prosazováním juvenilní justice?
  4) Jaký smysl má v boji proti gender-gay schizofrenii, která od mateřských škol vtlouká dětem do hlavy, že už nesmí nazývat své rodiče „mámo“ a „táto“ a že nejsou chlapeček ani holčička?
  Byzantský katolický patriarchát dává návrh k úplnému zrušení instituce ombudsmana na celé Ukrajině. Důvod: Pod rouškou lidských práv budou pošlapána všechna občanská práva.


  S.O.S.! Trestní zákoník procesní (24.2.2012)

  Vážení poslanci parlamentu, po 29. únoru má být v druhém čtení schválen návrh Trestního zákoníku procesního. Tento návrh je prvním krokem k institucionalizaci „mediace“, tedy nového systému na Ukrajině, který následně rozloží tradiční soudnictví a zablokuje policii, aby nemohla zasahovat proti zločinnosti. To vše pod vznešenými pojmy „mediace“ - „mediátor“, „restorativní justice“, „probace“...
  Důsledky přijetí tohoto nového zákoníku: a) skrytě uzákoňuje juvenilní justici; b) skrytě uzákoňuje homosexualismus a transsexualismus; c) zákoník utváří nezávislý mechanismus plně odpovídající Pařížským principům; d) vyřazuje současný soudní systém.


  Osobní údaje třetí osobě?

  Proč je vyžadován souhlas k vydání osobních údajů třetí osobě? Jde o první stupeň čipizace, tedy naprosté kontroly každého občana. Doposud mělo komplexní osobní údaje pouze ministerstvo vnitra. Je trestným dát je k dispozici třetí osobě. Podpisem občan schvaluje jejich zneužití i změny v údajích. Několika lidem byli už z bankomatu odcizeny peníze. Zítra odcizí i tvůj dům, tvé děti. Je to počátek ztráty svobody – novodobého otroctví.


  Osobní údaje třetí osobě? /dopis poslancům parlamentu Ukrajiny/ (24.2.2012)

  Koncem roku 2011 byl požadován od každého studenta, důchodce i zaměstnaného Ukrajince podpis, kterým vyjadřoval souhlas s dobrovolným poskytnutím svých osobních údajů třetí osobě. Kdo však „dobrovolně“ nedal, jeho zaměstnavateli bylo vyhrožováno pokutou 17 000 hřiven. Někteří se obrátili na odborníky s žádostí o právnické vyjádření. Jde zde o nezákonný požadavek, který je proti Konstituci.
  Vážení poslanci, jako představitelé národa požadujte zrušení této manipulační akce i všech podpisů, které byly doposud dány.


  Reforma papežství (22.2.2012)

  Možnost obnovit papežství má už jen východní církev. Co pro to může učinit Byzantský katolický patriarchát se svými 7 biskupy? Může nabídnout program obnovy:
  1) Iniciovat hierarchii k pravdivému pokání a pak k boji za čistotu víry a mravů proti současným herezím, proti duchu Assisi, proti demoralizaci a duchu světa.
  2) Iniciovat pravdivou reformu církve na bázi návratu ke zdravým kořenům obrácení, pokání a pravdivého následování Krista. Vymítit z církve filosofování, psychologizování a teoretizování! Je třeba se místo zdůrazňování zavádějících polopravd zaměřit na nejpodstatnější věci, a těmi je spása duše a připravenost každého dne na smrt, soud a věčnost.


  Očkování dětí /dopis poslancům parlamentu Ukrajiny/ (29.2.2012)

  Vážení poslanci parlamentu:
  1) nepřijímejte návrh úpravy zákona o trestní odpovědnosti rodičů, kterou se snaží vnést do čl. 15 zákona Ukrajiny „O ochraně obyvatelstva před infekčními nemocemi“,
  2) zákonem zrušte nebezpečné očkování po narození dítěte,
  3) zákonem zdobrovolněte očkování dětí kromě rizikových případů,
  4) zakažte očkování proti těm infekcím, které se po aplikaci vakcín stávají neovladatelnými, tedy vážně ohrožují život pacienta,
  5) nedovolte uzákonění upraveného Trestního zákoníku procesního a Koncepce kriminální justice pro nezletilé.


  Nebezpečí vakcinace (29.2.2012)

  Vážení mladí rodiče, narodí se vám dítě a hned první den je i bez vašeho vědomí očkováno proti virusové hepatitidě B (na Ukrajině očkování proti této nemoci není povinné) a třetí den proti TBC. Novorozené děti nejsou ještě adaptovány, nemají vyvinutý imunní systém a už dostávají tak silnou vakcinaci, která jim imunitní systém naruší. Pro organismus dítěte to má vážné následky. Někdy se dokonce stává, že novorozeně po takové vakcinaci zemře.
  Je třeba zdůraznit, že vakcíny obsahují mnoho nebezpečných komponentů, které vyvolávají alergické reakce anebo organismus vážně poškozují. Vakcinací může dojít nejen k fyzickému, ale i k psychickému zmrzačení dítěte.


  Slovo života - Ř 6,3

  „Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt?“


  Otevřený dopis prezidentu Běloruska (6.3.2012)

  Vážený pane prezidente, bojujte za svůj běloruský národ, jeho nezávislost, za jeho morální a duchovní hodnoty. Nenechte se zviklat mezinárodními podvodníky a lháři, inspirovanými mezinárodními institucemi a lóžemi. Oni plánují demoralizaci, démonizaci a redukci lidstva (genocidu). Za nimi není Bůh a Boží zákony, ale satan s demoralizujícími antizákony. Jemu jde o likvidaci pravdivého křesťanství. Jemu jde o nastolení pekla na zemi a po smrti. Bojujte až do své smrti za morální, duchovní a křesťanské hodnoty svého lidu, který Vám Bůh svěřil.


  „Ráj“ zvaný Evropská unie /otevřený dopis ukrajinské veřejnosti, především mládeži/ (1.3.2011)

  Na Ukrajině vlivem neustálého masírování prostřednictvím masmédií přijala většina obyvatelstva, a zvláště mládež, s absolutní nekritičností vidinu „ráje“, který se nazývá Evropská unie. Důvodem je, že pravdivé informace o tomto „ráji“ jsou vědomě zamlčovány a všechna masmédia, která jsou v rukách zahraničních centrál, neustále psychologicky manipulují veřejností, aby se sama chtěla do tohoto systému nemorálnosti a antizákonů dostat, i když už není cesta zpět. Jaká je skutečná tvář tohoto „ráje“ zvaného Evropská unie?


  Slovo života – Ř 6,1-2

  «Co tedy řekneme? Máme zůstávat v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne! Jak bychom my, kteří jsme hříchu zemřeli, v něm mohli ještě žít?»


  Duch Jezábel (23.2.2012)

  Synod biskupů UPHKC 25.8.2010 zveřejnil, že za lstivé prosazení Lisabonské smlouvy dopadla na kancléřku Merkelovou Boží anathema – to je vyloučení z Kristovy církve a Boží prokletí dle Gal 1,8-9. Merkelová je odstrašujícím příkladem ženy typu Jezábel, která zamordovala všechny Boží proroky a postavila se proti Duchu pravdy a spravedlnosti. Merkelová se vzbouřila proti Bohu, vyhlásila ďábelské antizákony a antidekalog, kterými systematicky vykořeňuje křesťanství Evropy.


  Zločiny vůči dětem (23.2.2012)

  Byzantský katolický patriarchát se obrací na ruskou vládu i na všechny poslance ruské Dumy s naléhavou výzvou: Začněte chránit morální a duchovní hodnoty jedince, rodiny a společnosti, jinak ruský národ skončí autogenocidou! Zakažte zločinný systém juvenilní justice ve všech jeho formách. Začněte trestat místní i mezinárodní zločince sociálních služeb, teroristy juvenilní justice, piráty probační služby, kteří prodávají děti do zahraničí homosexuálům, pedofilům či na orgány! Ptáme se: Kdo konkrétně za tyto masové zločiny na ruských dětech zodpovídá? Je třeba zákonem odsoudit tento zločinný systém kradení dětí. Je třeba najít konkrétní viníky a potrestat je nejtěžšími tresty, i kdyby zastávali vysoké funkce ve státních úřadech.


  Výzva k pokání pro LGBT (15.2.2012)

  Pokud se rozhodnete k osvobození Ježíšem, ovoce vašeho obrácení přinese záchranu nejen vaší duši, ale může nesmírně přispět k záchraně Ukrajiny před její plánovanou genocidou. Možná si ani neuvědomujete, že vaše závislost je zneužívána nadnárodními organizacemi, které ji používají nejen proti vám, ale i proti většině obyvatel Ukrajiny.
  Nadnárodní organizace vás potřebují zneužít, abyste vykopali hrob sobě i Ukrajině. Jim nevyhovuje, abyste byli osvobozeni! Pokud se upřímně obrátíte, stanete se svobodnými a budete mít účast na záchraně Ukrajiny.


  Boží zákony contra antizákony (17.2.2012)

  Bůh dal řád celému vesmíru i naší Zemi, která je jen zrníčkem v ohromném kosmu s nekonečnými galaxiemi. Země se točí okolo své osy a i ta nejmenší živá buňka svědčí o moudrosti Nejvyššího Zákonodárce. Bůh vložil zákony do mrtvé i živé hmoty. On dal člověku rovněž i morální zákony. Dnes, na počátku třetího tisíciletí, je pod velkým manipulačním nátlakem vnucováno antievangelium a antidesatero.
  Kde jsou morální hodnoty, tam je život, kde jsou antihodnoty, tam je smrt!



  Listy z UA 2/2012

  Odvolání pana Deržka a registrace (5.2.2012)

  Pan Deržko, bývalý zástupce hejtmana, se i s vedoucím církevního oddělení, panem Kurášem, dopouštěli na objednávku vedení UHKC náboženské diskriminace našich věřících.
  Žádáme, aby pan Deržko byl za náboženskou diskriminaci a za zločin únosu řeholnice z monastýra, odvolán z funkce vedoucího církevního oddělení!


  Náboženská diskriminace sester (2.2.2012)

  Vážený pane Bohucký, nám, řeholním sestrám, které patříme do kontemplativního kláštera založeného před 87 lety, je odpíráno základní lidské právo na svobodu svědomí a náboženského vyznání. V roce 2006 ex-hlava UHKC L. Huzar začal veřejně hlásat hereze, které popírají základy křesťanského vyznání. Náš monastýr hereze nepřijal. Ministerstvo kultury už dva a půl roku odmítá zákonně registrovat pravověrnou církev UPHKC. Vyjevilo se tak, že UHKC zavedla na Ukrajině svůj „taliban“, jehož výkonným nástrojem je Státní úřad pro záležitosti národnostní a náboženské, nyní Oddělení pro záležitosti náboženské a národnostní Ministerstva kultury. „Taliban UHKC“ nedovoluje svobodu svědomí ani vyznání, proto brání naší registraci.


  Dopis prezidentům a členům vlády Ukrajiny a Ruska (9.2.2012)

  Vyzýváme politiky, aby skoncovali s falešnou demokracií, která není demokracií, ale prostředkem k zavedení nejzločinnějšího totalitního systému – tzv. globalizace a démonizace lidstva. Musí být vytvořena taková ochranná politická struktura, která bude přísně a spravedlivě trestat zločiny a chránit morální a duchovní hodnoty. Tato struktura musí zároveň formovat mladou generaci systematickým vtělováním křesťanských principů. Jde především o výchovu k zodpovědnému rodičovství, ochranu před alkoholismem, narkomanií, sexuálními zvrácenostmi a všemi destruktivními vlivy.


  Ukrajinec nesmí být zednářem (9.2.2012)

  Byzantský katolický patriarchát vybízí všechny členy vlády, kteří se nějakým způsobem upsali ďáblu prostřednictvím této organizace, aby se s ní radikálně rozešli. Pokud udělají tento krok a přijmou Ježíše Krista za svého osobního Spasitele a Pána, On skrze ně zachrání ukrajinský národ. Jedině tak mohou být pravými patrioty a jedině tak mohou spasit svou nesmrtelnou duši. Pokud tak neučiní, nebudou šťastni ani na zemi ani po smrti.


  Iniciativní skupina Huzar & UKU (2.2.2012)

  14.12.2011 se sešli představitelé iniciativní skupiny Huzar & UKU a zveřejnili svou Deklaraci k ukrajinskému národu. Iniciativní skupina se skrývá za slova o „morálních hodnotách“, ale ve skutečnosti prosazuje nová „pravidla hry“, kterými mění morálku a připravuje skrytý politický puč. V propagačním článku je napsáno: „Přítomnost a účast bývalé hlavy řeckokatolické církve Lubomíra v naší iniciativní skupině je garancí,... že tento hlas bude mít před veřejností občanský, nikoliv politický zvuk“.
  Odpověď: Přítomnost a účast ex-hlavy UHKC Huzara je garancí, že každopádně bude iniciativní skupinou prosazován homosexualismus, který už od roku 2006 ex-hlava UHKC veřejně propaguje.


  Zrušení Štrasburského soudu (1.2.2012)

  Byzantský katolický patriarchát podává návrh na zrušení Evropského soudu ve Štrasburku.
  Důvod: Tento soud popřel smysl své existence, a dokonce postupuje proti němu.


  Výzva všem rodičům Ukrajiny (3.2.2012)

  Drazí ukrajinští rodiče! Byzantský katolický patriarchát vás vyzývá: využijte poslední zbytky demokracie a postavte se za záchranu svých dětí, instituce rodiny i morálních a duchovních hodnot Ukrajiny! Mechanismus masové demoralizace působí především skrze gender-gay schizofrenii a nese s sebou smrtelnou epidemii AIDS. Pirátská probační služba a juvenilní justice má už v tomto roce 2012 odebírat ukrajinské děti z dobrých rodin!
  Byzantský katolický patriarchát vás tímto vybízí – uvědomte si svou zodpovědnost! Každý otec a matka, každý dědeček a babička je před Bohem i před svými dětmi a vnuky povinen pozvednout svůj hlas za záchranu svých vlastních dětí a Ukrajiny.


  Výzva katolíkům (27.1.2012)

  Drazí věřící, žijeme v mimořádně vážné době. Na Ukrajině se mění zákony tak, že směřují k likvidaci všech morálních a duchovních hodnot i k zániku pravdivého křesťanství. Dovršuje se historický přelom – snaha změnit Konstituci v závislosti na tzv. eurostandardech. Reálný dopad této změny bude znamenat ztrátu morálních a duchovních hodnot a legalizaci homosexualismu, gender schizofrenie a juvenilní justice s pirátskou probační službou. V kompetenci probační služby je odebírat děti bez reálné viny a bez soudu.
  Vyjádřete svou vůli a zabraňte změně Konstituce! Proto:
  1) Zakládejte rodičovská sdružení a občanské organizace.
  2) Pište protestní dopisy prezidentovi.
  3) Aspoň jednou za měsíc konejte před krajskými a okresními úřady manifestace.
  4) Modlete se každý den s vírou za záchranu Ukrajiny od plánované autogenocidy.


  Slovo života – Ř 5,21

  «Aby tak jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána.»


  Odmítnutí návštěvy papeže-heretika (10.2.2012)

  Vážení představitelé ukrajinského národa, byla zveřejněna přesněji neurčená informace, že ex-papež Benedikt XVI. hodlá navštívit Ukrajinu. Pokud je tato informace pravdivá, pak je třeba upozornit, že návštěva ex-papeže Benedikta XVI. není pro Ukrajinu prospěšná. 1) Je spojena s velkými finančními náklady. 2) Ukrajina není katolickým státem. 3) Vnitřní spory uvnitř UHKC týkající se herezí nebyly doposud vyřešeny. 4) Na Benedikta dopadla Boží anathema – prokletí – dle Gal 1,8-9. 5) 5) Benedikt XVI je u mezinárodního soudního tribunálu v Haagu obžalován za zločiny proti lidskosti.


  Výzva Benediktu XVI. (10.2.2012)

  Byzantský katolický patriarchát Vás tímto vyzývá k veřejnému pokání za zločiny proti víře a morálce a za pohoršení, které jste dal nejen katolické církvi, ale všem křesťanům.
  Vyzývali jsme Vás, abyste započal pravdivou reformu církve, která je spojena s oddělením se od ateistické historicko-kritické teologie a ducha Assisi. Vy jste udělal pravý opak – Jana Pavla II. jste prohlásil za blahoslaveného! Falešnou beatifikací jste postavil na oltář církve ducha Assisi – ducha antikrista.
  Vy jste měli hlásat evangelium, chránit víru a mravy, postavit v církvi na první místo nutnost obrácení, cestu a ducha pokání a následování Krista. Místo toho jste schvalovali hereze proti Kristu, Božímu slovu, a otevřeli dveře antikristu skrze ducha Assisi.


  Vystupte z Rady Evropy (11.2.2012)

  Byzantský katolický patriarchát se obrací na ty národy Evropy, které nejsou součástí EU, ale jsou v systému Rady Evropy (RE). Rada Evropy má dnes naprostou jednotu ducha s EU. Lisabonská smlouva, která je sjednocujícím zákonem v EU, je veřejnou vzpourou proti Bohu. Za nejvyšší normu postavila zvrácený homosexualismus, který vede k demoralizaci jedince, rodiny i společnosti.
  Zachraňte sebe i své národy před časnou i věčnou smrtí. Vraťte se ke Kristu a Jeho evangeliu skrze obrácení a pokání. Jedině v Něm máte vy i vaše národy život časný i věčný!


  Dopis prezidentům členských států EU a poslancům Evropského parlamentu (9.2.2012)

  Vážení prezidenti, vážení europoslanci, celá evropská kultura byla vybudována na morálních a duchovních hodnotách zakořeněných v Božích přikázáních – Desateru – a evangeliu. Tato křesťanská kultura byla rozšířena do Ameriky, Austrálie i Afriky. Nyní však byla schválena tzv. Lisabonská smlouva, která je antidesaterem postaveným na vzpouře proti Bohu a Božím zákonům. Ovocem je demoralizace, démonizace, prokletí a smrt časná i věčná.
  Co vy, jako zodpovědní politici, máte konat?
  1) Postavte se jasně a nekompromisně za zrušení Lisabonské smlouvy.
  2) Radikálně se postavte proti juvenilní justici i pirátské probační službě.
  3) Pokud se někdo z vás stal členem polotajné organizace zednářů, vystupte z ní, dokud je čas.


  Dopis kongresmanům USA (9.2.2012)

  Vážení kongresmani, doba, v níž rozhodujete o budoucnosti Ameriky a do určité míry i celého světa, je doba mimořádná. Morální hodnoty byly zaměněny antihodnotami, zločiny byly uzákoněny a oběti jsou trestány. Dochází k ztrátě rozumu i svědomí. Tento systém je založen na démonské lži. Způsobuje rozklad osobnosti, rodiny i celé společnosti. Prezident Obama vyhlásil jako prioritu zahraniční politiky USA prosazování homosexualismu v celém světě.
  Ptáte se, kde je kořen tohoto morálního a duchovního rozkladu americké společnosti, která ještě před půl stoletím byla na vysoké morální úrovni? Kořenem je zrada Krista, křesťanských principů a Božích zákonů.


  Modernizace Konstituce? /Dopis poradkyni prezidenta Ukrajina/ (27.1.2012)

  Vážená paní Stavnijčuk, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát v souvislosti s plánovanou úpravou Konstituce, za niž nesete hlavní zodpovědnost Vy.
  Vyjádřila jste se: „Budou využity lepší tradice a zkušenosti evropského konstitucionalismu“ a „budou zapojeni evropští experti z oblasti konstitučního práva, především Evropská «Za demokracii skrze právo» (Веnátská komise)“.
  Vy přímo vyjadřujete, že co se týká změn v Konstituci, budou do tohoto procesu začleněni především evropští experti v oblasti konstitučního práva. V souvislosti s plánovanou úpravou Konstituce Vám klademe několik základních otázek...


  Slovo života – Ř 5,20

  “Zákon však přišel proto, aby se rozhojnilo provinění; ale kde se rozhojnil hřích, tam se ještě více rozhojnila milost.“


  Dopis patriarchu Cyrilovi (19.1.2012)

  Vážený patriarcho, náš Byzantský katolický patriarchát se na Vás obrací, abyste využil svou autoritu a inicioval vládu Ruska, konkrétně:
  - k zamítnutí navrhovaného zákona o tzv. gender rovnosti,
  - k zrušení zákona o krkavčím mateřství a potratech,
  - k trvání na zákonné definici manželství, jako na celoživotním svazku mezi jedním mužem a jednou ženou,
  - ke zrušení juvenilní justice na celém území Ruska,
  - ke vnesení klauzule o Bohu a o víře do Konstituce Ruska.


  Změna Konstituce (26.1.2012)

  Vážený pane prezidente, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát ve věci Vašeho schválení koncepce Konstitučního shromáždění a zahájení procesu konstituční reformy. Váš představitel se v parlamentu vyjádřil, že do Konstituce musí být vneseny evropské standardy. Jaké jsou současné nejtypičtější evropské standardy?
  Změna Konstituce dnes znamená uzákonění homosexualismu, gender schizofrenie a tzv. antidiskriminačních zákonů, kterými bude trestána většina společnosti (98%), především rodiče chránící své děti.
  Prosíme Vás, zastavte proces změny Konstituce! Změna Konstituce pod tlakem EU znamená konec národní samostatnosti, konec morálních a duchovních hodnot a postupnou autogenocidu Ukrajiny.


  Změna Konstituce – výzva představitelům křesťanských církví (28.1.2012)

  Vážení představitelé křesťanských církví na Ukrajině! Znovu se na vás obracíme s ještě naléhavější prosbou. 25.1.2012 bylo zveřejněno, že prezident nařízením č. 31/2012 potvrdil koncepci konstitučního shromáždění, které připravuje novou redakci ústavního zákona.
  Vážení církevní představitelé, máte zodpovědnost před Bohem i před ukrajinským národem! Pokud zůstanete lhostejní, hrozná vina dopadne na vás, a to jak před ukrajinským národem, tak i před Božím soudem. Pokud ale pozvednete odvážně svůj hlas a svou autoritu v tomto čase využijete, nesmrtelné duše i ukrajinský národ budou zachráněni.


  Výzva pro Vatikán a Brusel (20.1.2012)

  Německý kancléř Adolf Hitler chtěl zrealizovat ideu Třetí říše. Zrealizovala ji až žena, německá kancléřka A. Merkelová pomocí tzv. Lisabonské smlouvy. Skrze ni je prosazována amorální gender-gay schizofrenie, která vede k morální, duchovní i fyzické autogenocidě jednotlivých národů Evropy. Děti už nesmí přijímat realitu, že jsou buď chlapeček nebo holčička, ale mají „právo“ si zničit život a takzvaně si vybrat, kým chtějí být.
  Na této vzpouře proti Bohu a Desateru a na ztrátě rozumu i svědomí, na neschopnosti rozlišovat realitu a irealitu, dobro a zlo, je založena Třetí říše – EU.


  Zrušení genderových kateder (25.1.2012)

  Vážený pane premiére, na 5-ti univerzitách na Ukrajině byly nezákonně založeny gender katedry. Genderová ideologie protiřečí Konstituci Ukrajiny. Je systémem, který vede k morální a fyzické likvidaci jedince i společnosti.Dopad gender-gay ideologie na ukrajinskou společnost je katastrofální.


  UHKC se „nemíchá do politiky“ (26.1.2012)

  Vážený církevní hierarcho, v Oděse jste dne 9.12.2011 veřejně prohlásil: „Zachováváme vždy postoj – nemíchat se do politiky.“
  Jak vždy v praxi vypadá zachovávání Vašeho postoje – nemíchat se do politiky?
  Na Krajském úřadě ve Lvově máte ideologa Katolické Univerzity, pana Pidlisného, a na Městskou radu do Lvova jste protlačili O. Fredynu, který je nyní tzv. kaplanem Městské rady. Oba církevníci si činí nárok na rozhodující slovo v těchto vysokých státních úřadech. Toto je tzv. postoj „nemíchání“ se do politiky!
  Před prezidentskými volbami církevní preláti UHKC učinili z chrámů agitační politická centra. Rozdávali letáčky, kterými věřící zavazovali, aby volili pouze Timošenko. UHKC vždy zachovává postoj - „nemíchat se“ do politiky!


  Genderová expertíza ve školství 2012 (21.1.2012)

  Vážený pane premiére, ministr spravedlnosti O. Lavrynovič se při provádění genderové expertízy zákonodárství ve všech sférách školství na rok 2012 odvolává na Úřad vlády, který mu tento úkol údajně svěřil. Plánovaná expertíza je násilím na všech pedagozích s cílem zavedení gender-gay schizofrenie, která ničí duši dítěte. Pokud někdo z nich nebude souhlasit, bude trestán jako delikvent porušující tzv. antidiskriminační zákony. Gender ideologie ničí rodinu, demoralizuje děti a protiřečí Konstituci. Genderová expertíza má zasáhnout všechny stupně škol, počínaje mateřskými.


  Dopis předsedovi Evropské komise (19.1.2012)

  Vážený pane předsedo, dne 12.1.2012 jste na tiskové konferenci v Kodani oznámil: „Evropská komise má v úmyslu využít všech svých pravomocí, aby maďarské zákony neodporovaly evropským normám.“
  Maďarská Konstituce obsahuje přímou zmínku o Bohu a zdůrazňuje víru ve vztahu k Němu, stanovuje, že manželství je svazek mezi jedním mužem a jednou ženou. Dále Konstituce chrání lidský život, a to už od jeho početí. Jestliže tyto tři základní garanty šťastného života na zemi i po smrti odporují evropským normám, pak ne maďarská Konstituce, ale nové evropské antinormy by měly být zrušeny.



  Listy z UA 1/2012

  Zákon zakazuje reklamu věštění (14.1.2012)

  Parlament Ukrajiny schválil zákon, kterým se zakazuje vysílání programů a televizních přenosů, které divákům nebo posluchačům poskytují tzv. služby věštění a předpovídání, jakož i placené služby ve sféře národní nebo alternativní medicíny.
  Navrhujeme, aby byl zákaz rozšířen i na homeopatii a všechny druhy astrologie. Přestože se prezentují jako vědecké metody, ve skutečnosti jde o podvod, neboť jsou postaveny na okultním základě a nemají se solidní vědou nic společného.


  Gender a religie (14.1.2012)

  Co se týče otázky „gender a křesťanství“, jsme před celým národem povinni vyjasnit celou problematiku. V roce 2004 vyšla učebnice pod názvem «Základy teorie genderu», kterou schválilo ministerstvo školství. Kniha má 536 stran. Od strany 383 po stranu 420 se řeší tematika nazvaná „gender a religie“. Gender-gay ideologie je v podstatě teorií o sociálním pohlaví, která tvrdí, že člověk se nerodí mužem nebo ženou, ale stává se prý, kým chce.
  Křesťanství uctívá jednoho Pravého Boha, přijímá Boží zákony, které jsou založeny na lásce k Bohu a k bližnímu. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Naproti tomu gender-gay schizofrenie popírá tuto realitu i Boží zákony stanovené Desaterem a evangeliem.


  Porušení Konstituce a následná likvidace Ukrajiny (14.1.2012)

  Metoda aplikace rezolucí PS RE, která způsobuje změnu významu původních zákonů, je podvodná, okupační a zločinná, a proto takové rezoluce jsou neplatné a nikoho nezavazují.
  Ukrajina si musí vybrat. Buď bude dodržovat podvodné závazky, které jí vnucují tzv. rezoluce PS RE a porušovat Konstituci, anebo dodržovat Konstituci a ignorovat podvodné a zločinné závazky. V podstatě si vybere buď život nebo smrt, duchovní a morální obrodu, anebo gender-genocidu.


  Slovo života – Ř 5,19

  „Jako se skrze neposlušnost jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také skrze poslušnost jednoho stanou mnozí spravedlivými.“


  Gudzjak nazval vánoční svátky ukrajinským ramadánem (6.1.2012)

  1.1.2012 časopis Expres vydal článek, v němž cituje Borise Gudzjaka.
  Citace: „V zimním období Ukrajinci slaví mnoho svátků – tyto slavnosti už dokonce žertem nazývají ukrajinským ramadánem...“
  Odpověď: Nikdy na Ukrajině nikoho ani nenapadlo spojovat malebné vánoční svátky s muslimským ramadánem. Za Gudzjakovými slovy o ramadánu je duch New Age, který cílevědomě vzbuzuje falešnou atmosféru jednoty a rovnocennosti všech náboženství.


  Zrušení gender-gay demagogie ve školství /dopis ministru školství Ukrajiny/ (4.1.2012)

  Pane ministře, žádáme, abyste udělal pořádek na Ministerstvu školství. Úředníky ministerstva, kteří tyto zločiny proti dětem prosazují a zneužívají tak Vaši autoritu, propusťte ze zaměstnání. Na Ministerstvo školství přijměte charakterní a morální pedagogy – ne genderistky, morální devianty a zkorumpovaná individua, kteří za peníze prodají nejen vlastní duši, ale i duši národa. Nebojte se tlaků z EU a OSN za zrušení všech generových příruček.


  Žádost o zrušení nařízení I. Vakarčuka /dopis ministru školství Ukrajiny/ (3.1.2012)

  Vážený pane ministře, ex-ministr Vakarčuk dal příkaz k zavádění genderového přístupu v učebně-výchovném procesu. Gender-přístup vnucuje ukrajinské mládeži transsexualitu a homosexualitu. Ministr Vakarčuk přestoupil svou kompetenci, neboť jednal proti Konstituci Ukrajiny, která chrání morální a duchovní hodnoty mládeže i rodiny. Proto Vás žádáme, abyste jeho nařízení zrušil.


  Prezidentovi Ukrajiny a vládním představitelům (5.1.2012)

  V Maďarsku byla přijata nová Konstituce založená na křesťanských hodnotách. Obsahuje přímou připomínku Boha a zdůrazňuje pojem víra na rozdíl od Lisabonské smlouvy. Konstituce potvrzuje „právo na život z momentu početí“, to znamená zakazuje zabíjení nenarozených dětí – aborty. Konstituce rovněž zakazuje jednopohlavní sňatky, tj. zakazuje sňatky homosexuálů a leseb.
  Vážený pane prezidente, vážení představitelé ukrajinské vlády, učiňte podobné radikální kroky i vy k dobru ukrajinského národa.


  Vánoční interview

  6.1.2012 bylo oznámeno, že arcibiskup Duka byl vybrán za kardinála. 23. prosince 2011 časopis Blesk opublikoval interview s tímto církevním prelátem. Někteří věřící z Čech nebyli jako katolíci spokojeni s jeho odpověďmi, a proto dodatečně po Vánocích zaslali otázky z Blesku i patriarchu Byzantského katolického patriarchátu Eliášovi.


  List Prezidentovi a Vláde Slovenskej republiky (6.1.2012)

  Určite je Vám známe, že 1.1.2012 vstúpila do platnosti nová maďarská ústava, ktorá zdôrazňuje tri základné piliere: 1) vieru v Boha, 2)prirodzenú rodinu – muž, žena a deti, 3) ochranu života dieťaťa od počatia.
  Tieto základné veci by mali byť zabezpečené v každom kultúrnom štáte. Štátny systém bez viery v Boha likviduje svedomie jedincov aj morálne hodnoty národa. Vnáša antizákony a formuje zločincov, aby sa národ sám zlikvidoval.


  Stejná práva pro muslimy a křesťany (4.1.2012)

  Křesťané jsou na muslimských územích masově zabíjeni, vyháněni ze svých domovů (srov. Irák, Irán), v Pákistánu je dokonce trest smrti za víru v Ježíše Krista či vlastnění Bible. V Nigérii došlo o Vánocích k vražedným útokům na křesťany, v šesti chrámech vybuchla nálož. Začátkem listopadu bylo 150 křesťanů chladnokrevně zavražděno přímo na ulici, protože se odmítli zříci víry v Ježíše Krista, Božího Syna. 8.3.2010 ve tři hodiny v noci byla v Nigérii vymordována celá vesnice křesťanů včetně kojenců. V Nigérii dali muslimové 3.1.2012 ultimátum křesťanům ze severu krajiny, že musí do tří dnů opustit své domovy jinak budou vyhlazeni. Západní „ochránci práv“ mlčí.


  Zastavte krveprolití křesťanů! (4.1.2012)

  S touto výzvou se na vás obrací Byzantský katolický patriarchát ve věci vzrůstajícího pronásledování křesťanů převážně v islámských zemích.
  Žádáme vás, abyste použili svou politickou moc a mezinárodní vliv na ochranu práva na život a náboženskou svobodu křesťanů v zemích s převážnou většinou muslimského obyvatelstva.
  V těchto zemích dochází k systematickému pronásledování za křesťanskou víru, k fyzickému mučení a zabíjení křesťanů, k likvidaci jejich chrámů, nemocnic, škol, soukromého vlastnictví.


  Dopis předsedovi vlády Maďarska, V. Orbanovi (6.1.2012)

  Vážený pane premiére, schválení nové Ústavy v Maďarsku pokládáme za Boží zázrak. Náš Byzantský katolický patriarchát plně podporuje Vaše snahy o morální, duchovní i ekonomickou obrodu maďarského národa. Prosazení nové Ústavy bylo postavením se proti duchu gender-gay schizofrenie – prioritě současné destruktivní politiky EU. Tyto kroky byly velkým hrdinstvím. Kéž se Vaše gesto stane precedentem duchovní obnovy Evropy, která spěje k sebezničení.


  Dopis generálnímu tajemníkovi OSN (6.1.2012)

  Vážený pane generální tajemníku OSN, Organizace spojených národů byla založena k tomu, aby usilovala o mír a spravedlnost a zabraňovala krvavým pronásledováním či genocidám národů.
  Bohužel, v posledních letech OSN opustila své základní poslání a dokonce propaguje takové programy, které vedou k morální, duchovní a dokonce fyzické genocidě nejenom jednotlivých národů, ale i celé planety.
  Pane generální tajemníku, máte jedinečnou šanci napravit současnou negativní reputaci OSN. Využijte prostředky, kterými OSN disponuje, k zastavení krvavého pronásledování křesťanů v Nigérii a ke zrušení daného jim ultimáta s hrozbou genocidy.


  Dopis Hillary Clintonové (6.1.2012)

  Vážená paní Clintonová, spolu s panem Barrosem vyvíjíte velký nátlak na Maďarsko. Od 1.1.2012 zde vešla v platnost nová Ústava. Proč Vy, jako americká žena a matka a zároveň i křesťanka, bráníte Maďarsku činit kroky, které vedou k morální i fyzické obnově národa?
  Vyzýváme Vás k radikálnímu obratu. Místo propagace amorálních hodnot, pod rouškou lidských práv, začněte propagovat skutečné morální a duchovní hodnoty. Prosíme, jako první pozvedněte svůj hlas za záchranu před krvavým pronásledováním a před ultimátem s hrozbou genocidy křesťanů v Nigérii.


  Nigérie a Maďarsko /dopis J.M. Barrosovi, předsedovi Evropské Komise/ (6.1.2012)

  Vážený pane předsedo Evropské Komise, spolu s paní Hillary Clintonovou neústupně vyvíjíte nátlak na suverénní maďarský stát, který od 1.1.2012 přijal novou Konstituci. V Konstituci, na rozdíl od Lisabonské smlouvy, je přímá zmínka o Bohu a zdůrazněn termín víra.
  Vy byste měl jako portugalský patriot na prvním místě motivovat portugalskou vládu, ale pak i všechny vlády států Evropy, aby si vzali Maďarsko jako příklad k obnově svých zdravých křesťanských a morálních kořenů, na kterých byla Evropa vybudována.


  Slovo života – Ř 5,18

  "A tak tedy: jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu."


  Novoroční výzva: Zachraňte děti!

  Probuďte se, nebuďte lhostejní! Ti, co ničí morálně, duchovně i fyzicky rodinu a národ, jsou v této době mimořádně lstiví a aktivní. Zakládejte občanská sdružení na ochranu rodičů a dětí, pište dopisy prezidentu, vládě, poslancům. Aspoň jedenkrát za měsíc organizujte manifestace před budovami krajských či okresních úřadů za záchranu dětí před juvenilní justicí a homosexualismem. Žádejte, aby byl zastaven systém úprav zákonodárství, který je vnucován Západem a který v kořeni ničí všechny morální hodnoty a porušuje Ústavu Ukrajiny.




  Listy z UA - 2011


  Psychologie pravdy a psychologie lži /3. část/ (31.12.2011)

  Ve způsobu, jakým je dnes veden duchovní boj, má současná psychologie prioritní význam a stala se jeho hybnou silou. Současná duchovní válka, která má za cíl vtělit do duší ducha smrti, by se neobešla bez profesionálních lží současných psychologií.
  Pravdivými psychology, tedy znalci lidských duší, vždy byli a jsou hluboce věřící křesťané, které nazýváme světci. Ti mají zkušenosti s duševním i duchovním bojem a s osvobozováním lidské duše od zlých závislostí. Nejsou však dnes už lidstvu dáváni jako vzor. Falešnou autoritou se stali podvodní ideologové Freud a Jung se svými stoupenci.


  Psychologie pravdy a psychologie lži /2. část/ (30.12.2011)

  Z čeho vychází současná falešná psychologie? Falešná psychologie je postavena na Sigmundu Freudovi, který degraduje člověka svou naukou o libidu pod úroveň zvířete. Jeho následovník C.G.Jung postavil svou psychologii na okultní zkušenosti se spiritismem. Inspirace mu dával jeho vůdce – duch Filemon.
  Tyto dva jedovaté zdroje – sexuální zvrácenost a okultismus – mají v současné době na svědomí odhození Dekalogu a Božích zákonů, na nichž byly postaveny morální a duchovní hodnoty Evropy. Tito dva ideologové a demagogové mají jednotu ducha s lžiproroky posledních dvou století.


  Psychologie pravdy a psychologie lži /1. část/ (29.12.2011)

  Co se týče evangelijní psychologie, jde o pravdivé odkrývání kořenů duchovní infekce a zraněnosti duše. Je to celoživotní proces vnitřní očisty a uzdravování, které je postaveno na základě vnitřní jednoty s Kristem. Proces očisty duše, který se uskutečňuje skrze tuto jednotu, vyžaduje zároveň respektování zdravých principů daných nám v evangeliu. Podstatné je – převést je do života. Akademické křesťanství nikoho nespasí. Ježíš zdůrazňuje realizaci – vtělení Božího slova, Jeho následování. Mnohokrát zdůrazňuje, že spaseni budou ti, kteří Boží slovo slyší a vykonávají je (Mt 7,24, Lk 11,28). Tento proces očisty, následování Krista, je spojen se základním krokem, a tím je zřeknutí se sama sebe, tedy svých duševních ambicí a dokonce i své vlastní vůle proto, že člověk chce realizovat Boží vůli. To vyjadřuje i prosba Otčenáše – „Buď vůle Tvá!“ (Mt 6,8).


  Co znamená „Stop násilí“ v rodině? (23.12.2011)

  1.12.2010 Úřad vlády potvrdil a 20.10.2011 doplnil Plán prostředků k provedení Národní kampaně „Stop násilí“ až do roku 2015 č. 2154-p. Tím došlo ke schválení organizovaných akcí a k zabezpečení iniciátorům volného přístupu do všech veřejných institucí (státní úřady, školy, soudy...). Iniciátoři v podstatě záměnou pojmů oklamali Úřad vlády a lstivým způsobem obešli Parlament. Ve skutečnosti nejde o boj proti násilí, ale o systematické zavádění násilí na dětech směřující k likvidaci rodiny, a to pomocí gender ideologie a juvenilní justice.


  Huzar proti Bohu a proti Ukrajině (21.12.2011)

  Vážený ex-kardinále Lubomíre, vybízíte ukrajinské křesťany k manifestacím, aby i na Ukrajině byl prosazen zvrácený homosexualismus, transsexualismus a juvenilní justice.
  Vy jste měl vybízet k manifestacím, ale proti homosexualismu, proti zavádění juvenilní justice a proti všem jiným destruktivním vlivům, které k nám jdou z EU. Takový by měl být hlas církve na ochranu národa. Vy konáte pravý opak. To je znakem, že jste zradil Krista, církev i národ. Vy nejste za Boha a Ukrajinu, ale proti Bohu a proti Ukrajině.



  Listy z UA 13/2011

  Vánoční pastýřský list kněžím a věřícím UPHKC

  Drazí kněží a věřící, na Vánoční svátky si připomínáme příchod našeho Spasitele a Pána Ježíše Krista na tento svět v podobě bezbranného dítěte.
  Vy jste přijali Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. Vy jste také pro Jeho jméno a věrnost Jemu přinesli v uplynulém roce 2011 mnoho obětí. Konali jste manifestace a misie za záchranu dětí a rodiny. Byli jste očerňováni, tupeni, nazýváni nebezpečnou sektou a odsuzováni oficiální hierarchií. Podobně i Dítě Ježíš byl pronásledován Herodem, který usiloval o Jeho zabití.
  Vaše psychické utrpení, to, že vás zesměšňují, pokořují, očerňují, a vy přitom zůstáváte věrni Kristu, přinese bohaté ovoce. Nejen pro vás, ale i pro budoucí generaci, za jejíž spásu odvážně bojujete.


  Protest proti plánovanému Kyjev-pride (17.12.2011)

  Vážený pane prezidente, vážení členové ukrajinské vlády, obracíme se na vás s naléhavou žádostí, abyste v žádném případě nedovolili tzv. Kyjev-pride. Byl ohlášen na měsíc květen 2012. Praxe je taková, že přijedou nejvulgárnější sodomisté ze zahraničí, kteří už pochodovali na gay-pride v mnoha hlavních městech po celém světě. Zůstala po nich duchovní spoušť a nejen to, otevírají dveře homodiktatuře a s ní spojenému prokletí, které pak dopadá na celé národy. I zde na Ukrajině mají jasný a konkrétní cíl – vnést na toto území ideologii homosexualismu, nastolit homodiktaturu a s ní spojenou juvenilní justici.


  Pomůže Vatikán? /dopis prezidentovi Běloruska/ (6.12.2011)

  Vážený pane prezidente, velmi na nás zapůsobila vaše slova, která jste 14. listopadu, při setkání s hlavou papežské rady pro jednotu křesťanů Kurtem Kochem, adresoval katolické církvi. Řekl jste: „Nepřijímáme politiku, kterou dnes vedou Evropané ve vztahu k Bělorusku. Je to nenormální. Očekávali bychom proto v tomto směru aktivnější postoj katolické církve. Vždyť přece v tomto nespravedlivém světě je nejspravedlivějším světovým orgánem církev. Bylo by dobré, aby církev pronesla slovo na ochranu spravedlnosti.“


  Gender v Parlamentu (9.12.2011)

  6.12.2011 se v Parlamentu Ukrajiny 15 poslanců různých frakcí spojilo v prosazování genderové politiky.
  Gender ideologie v podstatě propaguje ideologii homosexualismu, která je spojena s jeho propagací ve školství, kultuře a ve všech sférách života. Rovněž jde o prosazení zákonů o tzv. homofobii i tzv. antidiskriminačních zákonů. Gender politika je postavena na totální lži.
  Vážení poslanci parlamentu, Byzantský katolický patriarchát je před Bohem i před ukrajinským národem povinen vás před gender schizofrenií varovat. Pokud by mlčel, pak ponese plnou zodpovědnost a vinu za připravovanou morální, duchovní a fyzickou genocidu Ukrajiny.


  Slovo života – Ř 5,17

  „Jestliže proviněním jednoho člověka smrt vládla skrze toho jednoho, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jednoho, Ježíše Krista.“


  Vánoční pastýřský list věřícím UHKC

  Drazí věřící UHKC, o Vánocích si připomínáme narození Božího Syna a našeho Spasitele v chudém Betlémě. Známí kazatelé opakovali pravdu: „Kdyby se Kristus tisíckrát narodil, pokud se nezrodí ve tvé duši, nedosáhneš věčného spasení“. Jak máš přijmout Ježíše a co dělat, abys v momentu své smrti mohl vejít do věčné slávy v nebi?
  Ježíš řekl: „Jestliže nebudete konat pokání, všichni zahynete.“ Pokud konáš pokání, dostáváš spasitelnou víru, skrze kterou přijímáš Ježíše, a pak o tobě platí: „Těm, kteří Ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi“. (J 1,12) Skrze tuto spasitelnou víru „Kristus přebývá ve tvém srdci“ (srov. Ef 3,17).


  Dopis představitelům OSN (6.12.2011)

  Vážení představitelé OSN, tímto dopisem se na vás obrací patriarcha a biskupové Byzantského Katolického patriarchátu. Už víckrát jsme se na OSN obraceli s výzvou, aby přestala uplatňovat svůj politický vliv s cílem realizace protilidských „standardů“, které ničí lidskou přirozenost, morální hodnoty i zdravou psychiku člověka. Tato organizace, která by měla sloužit k dobru národů, se dnes jeví nástrojem ideologické moci, který realizuje politiku redukce obyvatel země.


  Výzva k odstoupení ex-papeže Benedikta XVI. (19.12.2011)

  Oficiálně se na Vás obrací Byzantský katolický patriarchát a vyzývá Vás, abyste jako papež-apostata v rámci pravdivého pokání učinil tyto kroky:
  1) zajistil volbu pravověrného papeže,
  2) sám odstoupil z úřadu.
  Připomínáme Vám, že za beatifikaci apostaty Jana Pavla II. Vás Bůh vyloučil z Kristovy církve dle Gal 1,8-9. Úřad zastáváte nezákonně, stal jste se pohoršením pro celý křesťanský svět. Pokud nebudete konat pokání, čeká Vás stejný úděl jako apoštola Jidáše, to je věčné zavržení!


  Pastýřský list – Vánoce 2011

  Drazí katolíci a všichni křesťané, o Vánocích si připomínáme, že Bůh se stal člověkem. Narodil se v chudé stáji v Betlémě. Přišel k nám jako bezbranné dítě, aby nám ukázal cestu ke spáse a vzal na sebe naše hříchy a nepravosti. Na golgotském kříži zaplatil za naše hříchy a přemohl ďábla, který držel v otroctví celé lidské pokolení. Svým slavným vzkříšením ukázal, že celé Jeho evangelium je pravdivá cesta a že On je Jednorozeným Božím Synem a jediným Spasitelem lidstva.


  Vánoční výzva k pokání /Křesťanům USA/ (12.12.2011)

  Ježíš se narodil v chudé stáji v Betlémě. On se chce zrodit i v Tobě! Stojí u Tvých dveří a klepe. Otevři Mu skrze pokání své srdce a On vejde dovnitř. Bude žít v Tobě! Proto řekni už teď: Marana tha! Přijď, Pane Ježíši. Amen.


  Diskriminace a deportace /dopis č.2/ (14.12.2011)

  Ve Lvově příslušné orgány (pan Salo) na objednávku UHKC odmítli zákonné prodloužení víza Patriarchovi Eliášovi. Je to součástí plánované diskriminace a likvidace pravověrných katolíků.
  Pane prezidente, tímto Vás znovu žádáme, aby byla řešena hlavní příčina diskriminace, a tím je nezákonné zabraňování registrace UPHKC na Ministerstvu kultury (pan Bohucký).


  Mešita a minaret v hlavním městě Ukrajiny (3.12.2011)

  Vážený pane prezidente, vážení členové vlády, dnes je v rámci tolerance náboženských menšin v hlavním městě Ukrajiny vybudováno mohutné centrum islámu. Ptáme se však: Jak jsou tolerovány náboženské menšiny křesťanů v muslimských státech?
  Spravedlnost vyžaduje, aby v rámci mezináboženských vztahů měli křesťané na muslimském území stejná práva, jaká mají muslimové na území křesťanském. Toto jsou principy spravedlnosti, na kterých jedině může být budován pravdivý mír a pravdivá tolerance.


  Stop ideologii smrti (1.12.2011)

  Tyto dny byla zveřejněna šokující zpráva, že Královská nizozemská lékařská společnost vydala směrnice, které nově interpretují zákon o euthanasii z roku 2002. Novou interpretací došlo v Holandsku k revolučnímu přístupu k euthanasii. Tento zločinný průlom způsobil, že důvodem k euthanasii může být cokoliv a už se ani nemusí uvádět žádná nemoc.
  Vážení představitelé evropských národů, pokud nebude tento holandský model připravující nový světový holocaust radikálně odsouzen, stane se precedentem k vyhlazení nejen Evropy, ale i jiných národů světa.


  Zrušení školních psychologů (1.12.2011)

  Vážený pane ministře, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát s návrhem neodkladného zrušení funkce psychologů ve školách, protože psychologové činí z dětí skrze antivýchovu egoisty, cyniky, anarchisty a zločince.


  Je k užitku asociace s EU? (15.12.2011)

  19. 12. 2011 se bude konat summit Ukrajina-EU, na kterém má dojít k uzavření Asociační dohody EU-Ukrajina. Tato smlouva by byla výhodná jedině pro magnáty, kteří jsou vlastníky velkých firem. Avšak pro běžného Ukrajince a soukromého podnikatele by to znamenalo jen ohrožení ekonomiky na Ukrajině. Stačí se poučit z reálné situace v EU. Tzv. ekonomický ráj EU se ukázal být pohřebištěm evropských národů. Řecko je na pokraji totálního hospodářského kolapsu, podobně jsou na tom Španělsko i Portugalsko.


  Dopis účastníkům summitu Ukrajina-EU (14.12.2011)

  Jaký je skutečný cíl summitu?
  - Prakticky odstranit autoritu prezidenta a s ním sjednocené opozice, která usiluje o samostatnost Ukrajiny a o zachování morálních i duchovních hodnot celého národa.
  - Znovu získat nejúčinnější prostřednici k realizaci svých plánů, kterou je J. Timošenko.
  - EU si už i bez toho, že by Ukrajina byla jejím členským státem, vybudovala na Ukrajině své struktury. Prostřednictvím masmédií a těchto struktur ovlivňuje národ, aby se zřekl své samostatnosti a vešel pod nadvládu EU. Z jednoho svazu Ukrajina vyšla a do druhého, ještě horšího, se dobrovolně tlačí. EU vede Ukrajinu ne do ráje, ale do pekla na zemi i po smrti.


  Veřejný dopis komisaři RE pro lidská práva Thomasu Hammarbergovi (14.12.2011)

  Vážený pane komisaři, zasíláme Vám kopii dopisu prezidentu Ukrajiny V. Janukovičovi. V dopise jsme vyjmenovali v několika bodech případy konkrétní diskriminace naší náboženské menšiny Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC). Diskriminace se na objednávku hierarchie UHKC dopouští Ministerstvo kultury (pan Bohucký). Pokud nebudete reagovat na tuto výraznou náboženskou diskriminaci, pak vaše misie týkající se dodržování lidských práv na Ukrajině s nimi ve skutečnosti nemá nic společného.


  Stop procesu sebezničení Ukrajiny (30.11.2011)

  V procesu schvalování zákona č. 2450 se do parlamentu Ukrajiny prostřednictvím lobby LGBT nyní dostává ještě další návrh zákona „O svobodě shromažďování“.
  Co vlastně tento zákon sleduje? Jde prakticky o dovolení gay-pride bez jakéhokoli omezení a kontroly, což je však proti konstituci Ukrajiny. Pokud by měl být na Ukrajině zákon č. 2450 anebo nový návrh zákona „O svobodě shromažďování“ schvalován, nutně do něho musí být doplněna klauzule: „Termín ‚pokojná manifestace‘ v žádném případě nezahrnuje gay-pride.“
  Vážený pane prezidente, Byzantský katolický patriarchát se modlí za Vás, abyste svou autoritu, kterou Vám dal Bůh v tomto funkčním období, učinil vše pro záchranu Ukrajiny před autogenocidou.


  Ochranná klauzule do zákona č. 2450 „O svobodě shromažďování“ (30.11.2011)

  Vážení poslanci, žádáme, aby nový návrh zákona nebyl schválen bez ochranné klauzule stanovující, že se zákon v žádném případě nevztahuje na gay-pride. Gay-pride není pokojnou manifestací, ale nátlakovým prostředkem na vládu i pokojné občany, jak to vyjádřil vysoký český politik před gay-pride v Praze. Bez této ochranné klauzule zákon nemůže být přijat, protože je proti Konstituci.


  Genderová identita v praxi (30.11.2011)

  Vážení členové zastupitelstev krajů, skrze jediné slovo gender dochází k politickému převratu a místo demokracie je zaváděna nadnárodní globalizační diktatura. Ta přebírá moc skrze genderová centra na krajských a okresních úřadech a skrze tzv. úpravy zákonů.
  Vznášejte požadavky a maximálně využijte svou zodpovědnost vůči národu, která vám byla Bohem i lidem svěřena a ze které budete jednou skládat účty před Bohem i před národem. Ve svých krajích zrušte genderová centra. Naopak, vytvořte centra na ochranu morálních a duchovních hodnot mládeže, rodiny a společnosti. Aktivně ovlivňujte ministerstvo spravedlnosti, aby zastavilo proces manipulačních změn zákonů, které jsou ke škodě národa.


  Diskriminace a deportace (14.12.2011)

  Vážený pane prezidente, obracejí se na Vás sekretáři Byzantského katolického patriarchátu s prosbou o zastavení náboženské diskriminace, která má za cíl likvidaci Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC). Jde o připravenou deportaci našeho patriarchy Eliáše z Ukrajiny na objednávku vedení UHKC. Tuto deportaci už UHKC plánuje nejméně půl roku. Jde o zjevnou nezákonnost a politickou korupci ze strany vedení UHKC vůči státním strukturám. Vedení UHKC už několikrát své diskriminační, deportační a likvidační úsilí zveřejnilo v masmédiích.



  Listy z UA 12/2011

  Slovo života – Ř 5,16

  «A s darem milosti tomu není jako s následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění.»


  „Domácí násilí“ (21.11.2011)

  17.-18.11.2011 probíhala v několika lvovských školách z pověření feministické La Strada Ukrajina a oblastního genderového centra psychologická manipulace dětí. Realizovali ji studenti psychologie a rozdávali při ní letáky proti tzv. domácímu násilí. Součástí letáku je informace o bezplatných telefonních číslech a právnická formulace k žalobám na rodiče.
  Tzv. boj proti násilí v rodině má za cíl manipulovat děti, aby vyprovokovaly rodiče a pak na ně podávaly žaloby. Rodiče budou trestáni a děti jim nenávratně odebrány do sběrných táborů. Odtud je už žádná horká linka rodičům nevrátí.


  Zrušení diplomatických styků s Vatikánem /dopis prezidentovi Ruska/ (23.11.2011)

  Jaký užitek má Rusko z Vatikánu? Žádný! Naopak, skrze Vatikán dopadá prokletí na celý ruský národ. Byzantský katolický patriarchát vyzývá Vás, pane prezidente, abyste spolu s představiteli ruské vlády zvážili náš návrh a v nejbližších dnech spolu s Běloruskem, Kazachstánem i Ukrajinou zrušili diplomatické styky s Vatikánem. Bůh pak dá Rusku požehnání.


  Zrušení diplomatických styků s Vatikánem /dopis prezidentovi Kazachstánu/ (23.11.2011)

  Vážený pane prezidente, aby byl Kazachstán uchráněn od Božího prokletí, musí oficiálně přerušit diplomatické styky s Vatikánem. Vatikán zradil základní pravdy víry a morálky. Už není schopen se autoritativně postavit proti uzákoňování morálních zvráceností, které vedou k duchovní, morální a fyzické genocidě Evropy.


  Dopis Mons. T. Bertone, státnímu sekretáři Vatikánu (23.11.2011)

  Vážený Monsignore, oznamujeme Vám, že náš Byzantský katolický patriarchát se obrátil s výzvou na představitele Běloruska, Ruska a Kazachstánu, s žádostí, aby přerušili diplomatické styky s Vatikánem. Důvodem je, že Vatikán zradil morální a duchovní hodnoty a skrze hereze a ducha Assisi – ducha antikrista – svolává prokletí na všechny národy, které s ním tvoří jakoukoli jednotu.


  Lstivý krok k zavedení juvenilní justice (11.11.2011)

  7. listopadu 2011 ministr zahraničí Ukrajiny podepsal Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.
  Dnešní politik by se měl správně orientovat ve slovníku EU a OSN a vědět, že když se mluví o právech dětí, jedná se o největší bezpráví vůči dětem. Když se mluví o ochraně žen před veškerým násilím, je to největší krutost vůči bezbranným ženám. Když se mluví o antidiskriminačních zákonech, jedná se o prosazení nejkrutější a nejmasovější diskriminace...


  Zrušení diplomatických styků s Vatikánem (22.11.2011)

  Vážený pane prezidente, žádáme Vás tímto, abyste zrušil diplomatické styky s Vatikánem. Vatikán v poslední době veřejně hlásá hereze a synkretismus, a tím zradil podstatu křesťanství.
  Skrze tuto zradu dopadl Boží trest – anathema (Gal 1,8-9) – nejen na apostatické církevní preláty, ale i na poslední dva papeže. Toto prokletí přechází i na křesťany a bývalé křesťanské národy, které tvoří jednotu se současným apostatickým Vatikánem.


  Dopis Mons. T. Bertone, státnímu sekretáři Vatikánu (23.11.2011)

  Byzantský katolický patriarchát se dne 22.11.2011 obrátil na prezidenta Ukrajiny s žádostí o zrušení diplomatických styků s Vatikánem. To je naprosto logické. Falešnou beatifikací Jana Pavla II. dopadlo prokletí na Vatikán a skrze něj i na celou katolickou církev.
  Každému kriticky uvažujícímu katolíkovi musí být nad slunce jasnější, že všichni papeži, počínaje Petrem a konče posledním pravověrným papežem v roce 1978, nemají kontinuitu víry a mravů s apostazí dvou posledních papežů.
  Vážený Monsignore, Byzantský katolický patriarchát Vás vybízí, abyste odvolal z Ukrajiny papežského nuncia.


  Totalitární sekta UPHKC či UHKC? (11.11.2011)

  Prohlášení vedení RKC a UHKC vydané 28.10.2011 je postaveno na hrubém očerňování UPHKC a je kolosální lží! Totalitární sekta farizeů UHKC předpokládá, že jim lidé uvěří i největší nesmysly. Ve všech chrámech jsou znovu a znovu předčítány lživé a nenávistné pastýřské listy, které vytvářejí tzv. veřejné mínění. Masmédia tyto absurdní lži ještě znásobují a pokrytecky se odvolávají na tzv. oficiální postoj vedení UHKC.
  Apostati UHKC nutí vládu, aby zlikvidovala jejich konkurenty – UPHKC.


  Zrušení diplomatických styků s Vatikánem /dopis prezidentovi Běloruska/ (23.11.2011)

  Vážený pane prezidente, jaký užitek má Bělorusko z Vatikánu, který není schopen zastat se ho proti nespravedlivým perzekucím ze strany politického systému Evropy? Vedení EU v podstatě nutí Bělorusko k legalizaci homodiktatury. Pošlete proto papežského nuncia nenávratně do Vatikánu.
  Pokud Vatikán nic účinného nevykoná do konkrétního termínu, přítomnost papežského nuncia na území Běloruska je ke škodě celého národa a navíc na něj svolává prokletí!


  Slovo života – Ř 5,15

  «Avšak s darem milosti tomu není tak jako s proviněním. Jestliže proviněním jednoho člověka mnozí zemřeli, tím spíše se milost Boží a dar v milosti toho jednoho člověka, Ježíše Krista, rozhojnily na mnohé.»


  Vyhlášení o neplatnosti liturgie (19.11.2011)

  Byzantský katolický patriarchát, v apoštolské a prorocké autoritě, ve jménu Trojjediného Boha – Otce, Syna i Ducha svatého, zavazuje ve svědomí:
  1) každého katolického kněze a věřícího, aby se oddělil od ducha Assisi – ducha antikrista.
  2) každého kněze, aby přestal připomínat ve svaté liturgii jméno současného ex-papeže a ex-biskupa. Jinak jsou jeho liturgie podvodem, protože skrze ně nepůsobí Duch svatý, ale působí skrze ně duch antikrista.


  Výzva Evropskému parlamentu (16.11.2011)

  Současná Evropa přijímá tzv. úpravou zákonodárství program sebezničení. Obyvatelé bývalé křesťanské Evropy stojí před otázkou: Kdo je za tímto genocidním systémem? Je zde určitá skupina lidí, která šíří tuto ideologii smrti. Za ní je duch lži a smrti, působící skrze lidi, kteří se stali jeho médii, „protože nemilovali pravdu“ (2Sol 2,10). Má-li být zastaven proces autogenocidy, je třeba zodpovědět tyto esenciální otázky: 1) Kdo je a odkud pochází člověk? 2) Jaký je smysl a cíl života? 3) Otázka smrti.


  Dopis T. Hammarbergovi, Komisaři Rady Evropy pro lidská práva (22.11.2011)

  Vážený pane komisaři, dozvěděli jsme se, že se od 19. do 26. listopadu zdržujete na Ukrajině a setkáváte se s ombudsmany, určitými představiteli veřejnosti, představiteli ministerstev a také s obětmi porušování lidských práv.
  Žádáme Vás, abyste v rámci svého úřadu komisaře pro lidská práva řešil záležitosti týkající se základních svobod, a to svobody vyznání a svobody svědomí, které jsou zabezpečovány mezinárodními chartami i Konstitucí Ukrajiny a ukrajinskými zákony. Jde o systematické rozpalování náboženské nenávisti a diskriminaci vůči naší náboženské menšině – Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církvi (UPHKC).


  Hlava UHKC a homosexualismus (13.11.2011)

  Hlava UHKC S. Ševčuk vystoupil na web-konferenci s alibistickým odsouzením homosexuality. Dobře si je vědom, jaké dědictví zůstalo po Huzarovi, který už schválením homosexualismu prolomil církevní mínění.
  Na stránkách ZIKu se objevila informace, že se nástupce Huzara Ševčuk vyjádřil, že hřích homosexuality je tak závažný jako vražda. To tedy znamená, že za hřích homosexuality by měli jít dotyční do vězení na tak dlouhou dobu jako za vraždu. Podává Ševčuk návrh vyplývající z jeho tvrzení i ukrajinské vládě? Je tím vyvráceno Huzarovo schválení homosexualismu? Ve skutečnosti tato šokující fráze neznamená ani jedno ani druhé.


  Poslušnost lidem místo Bohu (9.11.2011)

  Celá katolická církevní hierarchie, formovaná 25 let novou logikou Assisi a odchovaná historicko-kritickou teologií, masově zapřela Krista a spasitelnou víru. Církevní hierarchická struktura se tak stala monopolem ducha antikrista. Taková je dnes realita. Pravověrnost proto začala být v církvi pronásledována jako nebezpečný fundamentalismus, očerňována jako primitivní fanatismus, rozkolnictví a dokonce jako útoky na „Svatého otce“.


  UHKC chystá patriarchát (13.11.2011)

  Koncem roku 2011 mají být velké církevní slavnosti – vyhlašování metropolií ve Lvově, Ivano-Frankivsku a Ternopolu. Je to příprava k slavnostnímu vyhlášení patriarchátu UHKC.
  Jaký význam má zakládat patriarchát UHKC, když se ani jeden biskup UHKC neoddělil od současných herezí a biskupský úřad už zastává neplatně? Rovněž i současná nauka UHKC je zbudovaná na Huzarových herezích a duchu Assisi – duchu New Age.
  Co patriarcha Huzar a Ševčuk? Ani jeden ani druhý jím nebyl, není a tedy už ani nemůže být.


  Slovo života – Ř 5,14

  „Přesto smrt vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo nezhřešili podobným přestoupením jako Adam; ten je předobrazem toho budoucího.“


  Příprava tzv. antidiskriminačních zákonů na Ukrajině (5.11.2011)

  Tyto dny je vám, poslancům parlamentu a rovněž prezidentu Ukrajiny předložen ke schválení návrh zákona pod názvem „Strategie boje proti diskriminaci na Ukrajině“.
  Tuto zločinnou Strategii iniciovala Rada LGBT a úskočně byla spojena s tzv. liberalizací vízového režimu s EU. Vznášíme požadavek, aby plánovaná liberalizace vízového režimu nebyla podmiňována prosazením zločinného diskriminačního zákona „Strategie...“.
  Následky ponesete na prvním místě vy, vaše děti a vnuci! V žádném případě nedovolte, aby byl schválen návrh zákona „Strategie boje proti diskriminaci na Ukrajině“.


  Odpověď na očernění v časopisu Expres č. 123 (6.11.2011)

  V časopise Expres č. 123 z 3.11.2011 vyšel očerňující článek. Jeho uveřejnění je trestným činem rozpalování náboženské nenávisti a diskriminací náboženských menšin. Požadujeme, aby naše plná a nepřekroucená odpověď byla vydána v nadcházejícím čísle.


  Celosvětové náboženství /Otevřený dopis všem křesťanům/ (2.11.2011)

  Ve dnech 26.-28.10.2011 proběhlo ve Vatikánu a v Assisi setkání s představiteli pohanských náboženství. Hlavním organizátorem duchovního Babylonu byl papež-apostata Benedikt XVI. Ze strany odpadlého křesťanství bylo přítomno 124 představitelů z různých denominací.
  Poprvé se zúčastnili i ateisté. Na setkání přišli muslimové a zástupci pohanů uctívajících démony: buddhisté, šintoisté, hinduisté, sikhové, taoisté, jainisté, konfuciáni, představitelé zoroastrismu a bahái, pohanští ctitelé démonů z Afriky, Ameriky a Indie, představitelé japonského pohanství. Jednotliví účastníci skládali přísahu duchu Assisi – duchu antikrista.



  Listy z UA 11/2011

  Slovo života – Ř 5,12

  „Proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili.“


  Registrace UPHKC (21.10.2011)

  V této historické hodině se na Vás, pane prezidente, i na všechny poslance parlamentu obrací vedení Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC), Byzantský katolický patriarchát a rovněž 7 kontemplativních monastýrů sester. Prosíme Vás, pane prezidente, i všechny poslance, aby v parlamentu byla řešena otázka registrace Ukrajinské pravověrné řeckokatolické katolické církve (UPHKC) po její dvouleté diskriminaci.


  Apostatická vánoční ceremonie

  Hlava UHKC Svatoslav Ševčuk vidí podstatu oslavy Vánoc v přemístění stromů z Karpat a ze lvovské oblasti na Vatikánské náměstí. Zřejmě se dá čekat, že církevní hierarchie, která neustále pořádá nejrůznější sbírky, bude mít motivaci k vytažení posledního haléře od chudých vdov na tuto apostatickou ceremonii. Dá se předpokládat, že před Vánocemi, místo výzvy k pokání, budou heretici a jimi motivovaní kněží hovořit o převážení stromu do Vatikánu.
  Tato hierarchie pronásleduje a zabíjí živého Krista, sotvaže se zrodí skrze obrácení a pokání v prostých duších. Nově narozený Ježíš je vystaven skrze apostatickou hierarchii útoku ducha smrti – ducha Heroda.


  Krkavčí matky (20.10.2011)

  18.10.2011 parlament Ukrajiny zařadil do programu zasedání návrh zákona „O pomoci rodinám, které nemohou mít děti“. Zákon navrhuje udělit ženám, které chtějí porodit dítě na objednávku, 30 000 hřiven i více. Je šokujícím, že vůbec mohou být takové návrhy zákonů v parlamentu předkládány!
  Schválením tohoto zvráceného zákona by byl stát nucen poskytovat vysokou finanční sumu krkavčím matkám za zločin prodeje vlastního dítěte, které zřejmě přednostně odkoupí homosexuálové a lesby či pedofilové. Z křesťanského hlediska jde o několikanásobný hřích.


  Oslavy 25. výročí ducha Assisi

  Co je duch Assisi, kterého před 25-ti lety spolu s šamany a pohanskými uctívači démonů vyvolal Jan Pavel II.? Je to duch antikrista, duch zrady Kristova evangelia, apoštolského učení i celé dvoutisícileté křesťanské tradice. Tento duch postavil spasitelnou oběť Pána Ježíše Krista na stejnou úroveň s uctíváním pohanských démonů. Tato hereze se stala veřejným míněním v církvi. V podstatě vyjadřuje, že křesťanství a pohanství začaly být pokládány za rovnocenné cesty ke spáse. A to je hereze maxima. Kdo přijal či přijme ducha Assisi, nemá už spasitelnou víru a spočívá na něm Boží anathema dle Gal 1,8-9. Tedy je vyloučen z Tajemného Těla církve a pokud zatvrzele v tomto stavu zůstane, bude věčně zavržen.


  Dopis Metropolitovi Astanskému a Kazachstánskému Alexandrovi (22.10.2011)

  Vážený vladyko, obracíme se na Vás s prosbou – pokud jste byl pozván Vatikánem nebo pověřen patriarchou Cyrilem zúčastnit se apostatického setkání v Assisi a ve Vatikánu ve dnech 26.-28.10.2011, a tím reprezentovat pravoslavnou církev v tomto duchovním Babylonu – abyste účast v každém případě odmítl. Každý z přítomných činí gesto, že se sjednocuje s jiným evangeliem a dle Gal 1,8-9 na sebe stahuje Boží anathemu.


  Hlavě Běloruské pravoslavné církve Metropolitovi Filaretovi (22.10.2011)

  Vážený vladyko, masmédia zveřejnila, že jste měl účast na tzv. ekumenickém setkání v Mnichově ve dnech 11-13.9.2011. Toto setkání bylo přípravou na 25. jubileum zrady Krista a víry římskokatolické hierarchie v čele s papežem-apostatou Janem Pavlem II. v Assisi.
  V současné době, kdy EU na Bělorusko uvalila nespravedlivé sankce, Vaše účast v Mnichově může být brána jako určitá forma zrady národa. Bůh Vám svěřil autoritu. Buďte bdělý, aby někdo nezneužíval Vaši autoritu proti Vám i proti církvi.


  Poděkování za veto (22.10.2011)

  Vážený pane prezidente, děkujeme Vám jménem svým i jménem všech křesťanů Ukrajiny, že jste dal veto na návrh zákona „O dokumentech, které identifikují osobu a potvrzují občanství Ukrajiny“. Tento zákon zavádějící čipizaci by znamenal reálné nebezpečí pro celý ukrajinský národ:
  Zároveň děkujeme i všem, kteří k tomuto závažnému problému nebyli lhostejní, všem těm pravoslavným křesťanům, kteří 8.9. a 4.10. manifestovali před Parlamentem. Rovněž děkujeme především věřícím naší Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve, kteří se v tyto poslední dny dnem i nocí intenzivně modlili a postili na úmysl „veto“ tomuto zákonu.


  Dopis ekumenickému patriarchovi Bartoloměji I (22.10.2011)

  Ctihodný Patriarcho, obracíme se na Vás v této historické době, kdy je v Evropské Unii i v jiných státech světa prostřednictvím mezinárodních organizací jako je OSN, RE, WHO upravováno zákonodárství. V podstatě jde o zavádění antihodnot, amorálnosti a antizákonů. Za celou touto antireformou je duch lži a smrti.
  Dnes je Vám nabízena účast na Babylonu náboženství, který se má uskutečnit 27.10. 2011 v Assisi a den před tím i potom ve Vatikánu. Duch Assisi je duchem antikrista, který hlásá falešné evangelium, a proto na každého, kdo se mu otevře, dopadá Boží anathema (srov. Gal 1,8-9). Tímto Vás upozorňujeme a prosíme, abyste v žádném případě do Assisi nejezdil a radikálně se distancoval od takových apostatických akcí římskokatolických odpadlíků.


  Dopis Patriarchovi Moskevskému i celé Rusi Cyrilovi (22.10.2011)

  Ctihodný Patriarcho, ve dnech 26.-28.10.2011 má být v Assisi a ve Vatikánu tzv. jubilejní ekumenické a mezináboženské setkání. Setkání v Assisi v roce 1986 se stalo precedentem apostaze od pravé a spasitelné víry a přijetí ducha modlářství.
  Upozornili jsme Vás i všechny patriarchy, že gesto účasti je gestem jednoty s duchem Assisi. Na patriarchu, který se tohoto setkání zúčastní, dopadne Boží anathema. Náš patriarchát pak bude nucen zveřejnit anathemu těch patriarchů, kteří se Assiského Babylónu zůčastnili.


  Dopis Patriarchům a biskupům pravoslavných církví (22.10.2011)

  Dne 27.10. 2011 v Assisi, a den před tím i den potom ve Vatikánu, má být zopakováno apostatické divadlo z roku 1986, které je před celým světem znakem odpadu katolické církve.
  Pokud se zúčastníte setkání v Assisi spolu s buddhisty, hinduisty a animisty (čaroději), uvrhnete na sebe a na pravoslavnou církev Boží anathemu dle Gal 1,8-9. Náš Byzantský katolický patriarchát bude nucen s bolestí oznámit křesťanskému světu vaše vyloučení z Kristova tajemného těla, církve.


  Propagace euthanasie (18.10.2011)

  Vladimír Zastava z oddělení komunikací Institutu Horšenina řešil na tiskové konferenci otázku postoje ukrajinské společnosti ke smrti. Manipulační článek z 15.10.2011 na toto téma má název: „Třetina Ukrajinců se vyjádřila za obnovení trestu smrti a není proti legalizaci euthanasie“ (řeckokatolický-portál RISU). Postavit vedle euthanasie odpudivý trest smrti proto, aby už euthanasie nevypadala tak děsivě, je zločinnou manipulací.


  Výzva křesťanům Ukrajiny (18.10.2011)

  Vybízíme všechny křesťany Ukrajiny, aby si uvědomili před Bohem i před budoucí generací svou zodpovědnost a učinili tyto konkrétní, nutné kroky k záchraně:
  1) modlete se za záchranu budoucí generace i Ukrajiny;
  2) půst;
  3) sdružujte se v různých výborech a občanských organizacích;
  4) konejte systematické manifestace před budovou krajského úřadu ve svém kraji s cílem, aby: byl zastaven proces tzv. úpravy zákonodárství, byla zrušena gender-struktura, byla zrušena juvenilní justice, byla zastavena plánovaná čipizace.
  5) obraťte se petiční formou na prezidenta s žádostí o zastavení procesu demoralizace a dechristianizace Ukrajiny, který je spojen s tzv. úpravou zákonů.


  Výzva křesťanským duchovním na Ukrajině (16.10.2011)

  Vážení křesťanští duchovní, žijeme v mimořádně době. Křesťanští pastýři jsou povinni chránit stádo a dávat zdravou pastvu svým ovcím.
  Na Ukrajině dnes probíhá tzv. úprava zákonů, která vnáší amorálnost a antizákonnost a vede i ke ztrátě národní nezávislosti.
  Kněží a pastoři ať organizují věřící k manifestacím před budovami krajských úřadů vždy jednou za měsíc dvě hodiny. Společným požadavkem je: a) stop čipizaci, b) stop zločinné juvenilní justici, c) stop gender-gay ideologii, d) stop úpravám zákonů, které vedou ke genocidě.


  Veto čipizaci (14.10.2011)

  Dne 23.9.2011 na rokování parlamentu poslanci odhlasovali zákon „O dokumentech, které identifikují osobu a potvrzují občanství Ukrajiny“. Tento zákon negativně ovlivní nejen osobní svobodu a práva každého občana, ale i národní bezpečnost a nezávislost. Proto upozorňujeme na toto reálné nebezpečí.


  Zasvěcení Ruska Bohorodičce

  V roce 1037 Jaroslav Mudryj zasvětil Kyjevskou Rus Přesvaté Bohorodičce ve „Zlatých vratech“. Roku 1917 se Bohorodička zjevovala třem dětem ve Fatimě. Zde bylo poslední zjevení 13. října 1917, v předvečer Bolševické revoluce v Rusku. Přesvatá Bohorodička ve fatimských poselstvích předala světu prorocké slovo s prosbou, aby celé tehdejší Rusko bylo zasvěceno jejímu Neposkvrněnému Srdci. Byl dán příslib: Jestliže se Rusko obrátí, nepřijde na lidstvo celosvětová katastrofa. Dne 13.10.2011, v předvečer svátku Pokrovu Přesvaté Bohorodičky, o 21. hodině, v kapli monastýra kontemplativních sester, patriarcha Eliáš vyplnil její prosbu.


  Slovo života – Ř 5,11

  „A nejen to, ale chlubíme se také Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista, skrze něhož jsme nyní přijali smíření.”


  Zločin WHO (10.10.2011)

  Světovou zdravotnickou organizací (WHO) byla láska zařazena do rejstříku onemocnění pod evidenčním číslem F 63.9. Láska nyní patří k psychickým poruchám, pod bod „Poruchy návyků a tužeb“, hned za alkoholismus, závislost na počítačových hrách, narkomanii a kleptomanii. Je ohodnocena jako obsesivně-kompulzivní porucha, která může trvat nejdéle 4 roky, údajně z fyziologických důvodů.


  "Křesťanské" zednářství /Vladyka Job Pavlyšyn/ (5.10.2011)

  Vladyko Jobe, v neděli 2.10.2011 jste sloužil svatou liturgii v chrámu sv. Jana Evangelisty v Ternopolu. Liturgii byli přítomní tzv. rytíři mezinárodního suverénního křesťanského rytířského řádu sv. archanděla Michaela. Po skončení liturgie jste pronesl kázání, kterým bylo zahájeno posvěcení kandidátů na tzv. křesťanské rytíře. Po slavnostním zasvěcení byla předána vysoká vyznamenání důstojným osobám, včetně Vás.
  Vladyko Jobe, ptáme se Vás, jste si vědom, že tento tzv. rytířský řád nemá nic společného s Kristem a křesťanstvím?



  Listy z UA 10/2011

  Slovo života - Ř 5,10

  „Neboť jestliže, když jsme ještě byli nepřátelé, byli jsme s Bohem smířeni skrze smrt jeho Syna, mnohem spíše, když jsme již smířeni, budeme zachráněni jeho životem.“


  Ochrana společenské morálky (28.9.2011)

  Vážení poslanci Parlamentu, v nejbližších dnech vám bude předložen návrh zákona o ochraně společenské morálky. Bohužel, tento návrh zákona vede ne k ochraně společenské morálky, ale k její likvidaci. Proč? Odvolává se na mezinárodní standardy a autority, především na EU a OSN, které v současné době, bohužel, neprosazují morální a duchovní hodnoty, ale antihodnoty, antizákony a amorálnost. Jde o zavádění antivýchovy do školního systému už od mateřských školek. Děti jsou vystavovány sexuálním amorálnostem a gender schizofrenii.


  Může být papež heretikem?

  Učitel církve, sv. Robert Belarmin: "Papež, který je veřejným heretikem, automaticky (ipso facto) přestává být papežem a hlavou církve, zároveň automaticky přestává být křesťanem a členem církve. Od té chvíle jej církev může soudit a trestat. Takové je učení církevních otců. Prohlašují, že veřejný heretik okamžitě ztrácí veškerou moc."


  Výroky ex-cathedra papeže Pavla IV. k herezím

  „Biskup ... nebo kardinál ... církve římské, ba i kdyby byl ... římským papežem – pokud by se před svým jmenováním do kardinálské hodnosti nebo před svou volbou římským papežem byl odchýlil od katolické víry a upadl do hereze: pak byl jmenován nebo zvolen neplatně a neúčinně, i kdyby byl svorně zvolen jednomyslnou volbou všech kardinálů.“


  Benedikt XVI. žalován do Haagu (17.9.2011)

  13.září 2011 agentura Reuters oznámila, že oběti sexuálního násilí, jimiž se staly děti, podaly na nejvýš postavené osoby v katolické církvi žalobu k Mezinárodního trestního soudu v Haagu. Jde o Benedikta XVI., bývalého prefekta Kongregace pro nauku víry, dále o bývalého státního sekretáře kardinála Sodana, kardinála Bertoneho a kardinála Levadu. K soudu byla podána 80-ti stránková žaloba spolu s 20.000 stranami důkazů o zločinech zneužívání dětí, za něž nese plnou zodpovědnost vedení církve. Hlavní viník však mezi obžalovanými chybí, neboť, místo postavení před soud, byl 1. května 2011 beatifikován!


  Slovo života - Ř 5,9

  "Když jsme tedy nyní ospravedlněni jeho krví, budeme potom mnohem spíše skrze něho zachráněni před hněvem."


  4) HALÍK A HEREZE

  Většina katolické hierarchie a teologů přijala v současném krizovém období antievangelium a ducha Assisi – ducha New Age, ducha antikrista. Proto byl z církve skrze ně oficiálně vyhnán Duch svatý – Duch Pravdy. Příkladem heretického teologa v ČR a EU je T. Halík.
  Své bludy Halík neformuluje konkrétně a jasně, naopak, vůbec je neformuluje, a to záměrně. Jeho pojmy o víře a spáse mají úplně jinou náplň. Zcela se rozcházejí s tím, jak je chápala a chápe katolická církev.


  3) HALÍK CONTRA BÁTORA

  Halík používá šokující slovo fašismus, ale ani jedenkrát neřekl konkrétně, v čem se pan Bátora a členové skupiny D.O.S.T. shodují s fašismem. Celá veřejnost ale ví, a to velmi konkrétně, že skupina D.O.S.T. se neshoduje s homosexualismem. Ze strany Halíka – advokáta homosexualismu – jde o sprosté očerňování pana Bátory a manipulování veřejností.


  2) HALÍK CONTRA PREZIDENT

  Současný český prezident rozlišuje mezi homosexualitou a homosexualismem. To první je nepřirozenou závislostí, to druhé je ideologie. Dokazuje, že tato ideologie ničí morální a duchovní hodnoty společnosti. Za to Halík pana prezidenta veřejně odsuzuje a zesměšňuje.


  1) HALÍK A HOMOSEXUALISMUS

  Na veřejnosti Halík vystupuje jako odpůrce homosexuálních sňatků a do určité míry i adopce dětí homosexuály. Současně však homosexualitu prezentuje jako nějakou přirozenou hodnotu. Tím boří ochrannou bariéru v myšlení lidí, což způsobí, že celá společnost bude masově zamořena touto amorální infekcí.


  Náboženská diskriminace na Ukrajině (1.9.2011)

  Od 10.9.2011 má být na Ukrajině zavedena liberalizace vízového režimu Ukrajiny s EU. Státní úřad pro záležitosti národnostní a náboženské dva roky nezákonně blokuje registraci náboženské menšiny - Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC). Z toho vyplývá:
  a) 23 kontemplativních sester monastýru sv. proroka Eliáše nedostane podklady k dlouhodobému vízu a musí opustit Ukrajinu. V EU nemají svůj klášter. Náboženská diskriminace de facto přechází v jejich likvidaci.
  b) Hned po 10.9.2011 musí patriarcha Byzantského katolického patriarchátu ze stejného důvodu opustit Ukrajinu, jinak bude mimo zákon a v důsledku náboženské diskriminace deportován. Za zločiny náboženské diskriminace musí být odvolán z funkce a zákonně potrestán zástupce ministra kultury, pan J. Bohucký.


  Zesměšňování 1.Božího přikázání /otevřený dopis ex-arcibiskupovi J. Graubnerovi/ (3.9.2011)

  Ve svém dopise z 13.8.2011 cituješ podvržený dopis, který je podepsaný mým jménem i dvěma biskupy sekretáři, datovaným 6.8.2011, Lvov, Ukrajina. K dopisu je přiložen seznam všech papežů s vyjmenováním 35-ti neplatných papežů.
  Žasnu nad tím, že nedovedeš rozlišit takové nesmysly a vědomě je připisuješ mně! Z toho důvodu se Tě ptám, zda nemáš určitý kontakt s těmito padělateli falešných dokumentů. Podobné podlosti se dopustil biskup Wiching, když padělal dopisy arcibiskupa Metoděje, aby ho morálně likvidoval. Rovněž se Tě ptám, zda nevíš i o dalším padělaném dopise, zaslaném jakoby ze Lvova, ze dne11.8.2011. První i druhý dopis je podvrh.



  Listy z UA 9/2011

  Žaloba na úředníky Státního úřadu pro záležitosti národnostní a náboženské (30.8.2011)

  Rozpalování náboženské nenávisti a iniciování náboženské diskriminace vychází přímo od pracovníků Státního úřadu pro záležitosti národnostní a náboženské. Brzy po zločinné akci v Čortkově, kde bylo několika kontemplativním sestrám UPHKC ublíženo na zdraví, přijeli naši věřící do Kyjeva a na Stáním úřadu se dožadovali zákonné registrace, aby tak byli chráněni před náboženskou diskriminací. Avšak místo zastavení této diskriminace Státní úřad po otřesných událostech v Čortkově nejenže nepotrestal viníky, ale oficiálně zrušil státní registraci statutu monastýru kontemplativních sester v Probižné.


  Odvolání a potrestání státních úředníků (25.8.2011)

  Vážený pane ministře, připomínáme Vám zodpovědnost spravedlivě potrestat Vám podřízené pracovníky. Jde o náčelníka Ústředí pro záležitosti vnitřní politiky, národností a náboženství lvovského krajského úřadu, pana R. Kuráše, a náčelníka téhož oddělení ternopolského krajského úřadu, pana I. Kulčického, kteří se dopustili protizákonnou náboženskou diskriminaci.


  Dopis předsedovi zastupitelství EU na Ukrajině (1.9.2011)

  Vážený pane předsedo, obracíme se na vás z důvodu porušování lidských práv v oblasti diskriminace náboženské menšiny. Konkrétně jde o diskriminaci Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC).


  Co jsou to antidiskriminační zákony? (31.8.2011)

  Vážení poslanci Parlamentu Ukrajiny, už během měsíce září 2011 má být schválen nařízením prezidenta návrh „Strategie boje s diskriminací na Ukrajině“. Je uměle spojen s tzv. liberalizací vízového režimu Ukrajina-EU. Ve skutečnosti jde o postupné zavádění tzv. antidiskriminačních zákonů, jak jak se to už nyní děje v EU. Jde o to prosadit gay-ideologii a homodiktaturu do všech sfér života.


  Základy zdraví (25.8.2011)

  Drazí poslanci parlamentu, drazí rodiče ukrajinských dětí, v tomto školním roce byl implantován a bude realizován nový program sexuální tzv. výchovy vašich dětí (vnuků). Nejde zde o výchovu, ale o systematickou demoralizaci vašich dětí, tedy budoucí generace Ukrajiny. Všechno se maskuje vznešenými pojmy jako např. „výchova“, „prevence zlozvyků“, „zdravý životní styl“ atd. Tento program demoralizace dětí zaváděný do výuky je jen jedním z mnoha. Stojí za ním celý systém, který skrze tzv. úpravy v zákonodárství negativně ovlivňuje školství, medicínu... a všechny sféry veřejného života.


  Slovo života – Ř 5,8

  "Bůh však dokazuje svoji lásku k nám, neboť když jsme ještě byli hříšníci, Kristus zemřel za nás."


  Návrh nařízení prezidenta ohledně „Strategie boje s diskriminací na Ukrajině“ (28.8.2011)

  Návrh liberalizace vízového režimu je jenom psychologickým prvkem k prosazení návrhu „Strategie boje s diskriminací na Ukrajině“, kterým je liberalizace vízového režimu uměle odůvodněna. Návrh „Strategie...“ vypracovala Rada LGBT dne 26.2.2011. V podstatě jde o převrat ve státě. Demokratický stát se má změnit na totalitární diktaturu. Návrh koncentruje všechny prvky totalitárního režimu, který zasáhne každého občana Ukrajiny.


  Petice proti juvenilní justici a tzv. antidiskriminačním zákonům

  Občanské sdružení Křesťanské matky, Ave Maria, Pokrov a Hnutí čistých srdcí se spolu s ostatními občany touto petiční akcí obrací na prezidenta Ukrajiny a poslance Parlamentu:
  1) Nedovolte schválení zločinné juvenilní justice pod názvem „Koncepce rozvoje kriminální justice pro nezletilé na Ukrajině“. Ve skutečnosti jde o odebírání dětí ze spořádaných rodin.
  2) Nedovolte schválení tzv. „Strategie boje proti diskriminaci“. V podstatě jde o zavedení nejkrutější diskriminace a zavedení totalitárního režimu.


  Apelační soud ve Lvově

  Advokátka jasně dokázala naprostou nevinu otce patriarchy. Podařilo se zde prosadit i vystoupení očitých svědků, kteří rovněž svědčili o nevině patriarchy. U prvního soudu jim totiž nebylo dovoleno svědčit. Šokujícím bylo, že soudce ignoroval všechna fakta a proti vší logice i proti všem důkazům potvrdil první nespravedlivý rozsudek, který nevinného patriarchu označil vinným. Všichni přítomni na soudu, kterým šlo o spravedlnost a pravdu, byli šokováni a jednomyslně přesvědčeni, že soud byl uplacen. Proč? Protože apostatická hierarchie UHKC potřebuje likvidovat pravověrnou hierarchii řeckokatolické církve, kterou reprezentuje Byzantský katolický patriarchát.


  Slovo života – Ř 5,5

  „A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“


  Veřejná výzva českému národu (6.8.2011)

  Tiskem proletěla zpráva, že vicekancléř Petr Hájek nazval připravovaný Prague-pride „nátlakovým prostředkem deviantů“. Tímto odvážně vyjádřil pravdu. Primátor Svoboda a určití členové stran ČSSD a VV vyžadují veřejnou omluvu.
  To, že pan Hájek nazval tento zvrácený „životní styl“ pouze slovem deviace, není urážkou ani zveličováním. Pan Hájek i s panem prezidentem nemají za co se omlouvat! Naopak, před občany Prahy a celým národem jsou povinni se omluvit primátor Svoboda a ti členové politických stran ČSSD a VV, kteří zradili pravdu i demokracii a demoralizují národ.


  Nastolení gender-gay terorismu v ČR (17.8.2011)

  Primátor města Prahy vzal pod svou záštitu propagaci homosexuality Prague-pride ve dnech 10.-14. srpna 2011. Vicekancléř prezidenta tuto jeho podporu spravedlivě odsoudil. Prezident řekl, že není nikterak pyšný na to, že se v Praze gay-pride vůbec koná. Na stranu prezidenta se rovněž postavil pracovník ministerstva školství Ladislav Bátora.
  Homosexuální exhibice vyvrcholila v sobotu 13.8.2011 alegorickým průvodem. Na jednom z transparentů byla urážlivá karikatura nahého vicekancléře. Podobně i karikatura prezidenta na alegorickém voze, s růžovými brýlemi, lživě a drze označila prezidenta za homosexuála.
  Nastala historická hodina. Buď se národ probere a postaví se za svého prezidenta, a tím i za všechny morální a duchovní hodnoty, anebo se sjednotí se zločinnými gender-gay teroristy a vezme jejich úděl, kterým je peklo na zemi a peklo po smrti.


  Diskriminace pravověrných katolíků Lvova (25.7.2011)

  Městská rada dne 30.6.2011 dovolila vedení UHKC postavit asi 10 metrů od našeho chrámu svůj kříž. Toto dovolení prakticky znamená schválení a spoluúčast na protizákonném rozpalování náboženské nesnášenlivosti. Tento kříž dne 17.7.2011 „posvětil“ politruk Městské rady O. Fredyna.
  Dva dny potom z našeho chrámu shodili náš kříž a zneuctili ho.
  Oklamaní věřící UHKC, rozpálení náboženskou nenávistí, zranili 5 našich věřících, vyhrožovali zabitím, upálením, vyhnáním,... Proč? Protože celou akci zaštiťuje městská rada, která vytvořila podmínky dokonce i k lynčování pravověrných věřících.


  OZNÁMENÍ

  Mnozí z vás nám oznámili, že jim z adresy upkhc@centrum.cz přišel dopis od Byzantského katolického patriarchátu. Tento dopis je podvod. Nic takové jsme nevydali. Je to zločin, že někdo napodobuje styl našeho vyjadřování, vystupuje našim jménem a v naší autoritě, a tím úmyslně plete lidi. Adresa upkhc@centrum.cz není naše, jde o úmyslnou záměnu písmen: UPHKC na UPKHC.


  Odpověď předsedovi Evropského parlamentu na dopis ze dne 14.7.2011

  Pane předsedo, jak Vy jako Polák a zřejmě katolík obstojíte před občany Polska a jednou před Božím soudem? Zodpovídáte za politiku prosazovanou Evropským parlamentem. Ve zbytku svého funkčního období buďte hrdina a postavte se za všelidské morální a duchovní hodnoty. Oddělte se od tábora smrti a vejděte do tábora života. Pokud v tomto EU-systému nemáte sílu bojovat, udělejte gesto a veřejně odstupte z úřadu předsedy Evropského parlamentu.


  Hříšný alibismus ČBK (10.8.2011)

  Katolická hierarchie (ČBK) byla povinna mírnou manifestací včas reagovat na Prague-pride. To by bylo adekvátní podporou prezidenta, jeho vicekancléře i všech morálních občanů ČR. Byzantský katolický patriarchát vybízí ČBK ke konkrétnímu pokání: Na tuto sobotu, 13.8.2011, zmobilizujte všechny upřímné kněze, řeholníky, řeholnice a katolické laiky, aby se zúčastnili mírného protestního pochodu Prahou. Předpokladem je, že nikdo z členů ČBK nebude v této historické hodině na manifestaci chybět. Jde o budoucnost církve i českého národa!



  Listy z UA 8/2011

  Zrada křesťanských církví na Ukrajině (2.8.2011)

  Byzantský katolický patriarchát v této historické chvíli, kdy se rozhoduje o tom, zda bude schválena juvenilní justice, vyzval všechny křesťanské církve na Ukrajině, aby nebyly lhostejné, ale alarmovaly poslance parlamentu, aby v žádném případě ani v měsíci srpnu ani nikdy později nedovolili uzákonění této zločinecké struktury na Ukrajině. Byl stanoven termín 1. srpen, dokdy měly na svých oficiálních webových stránkách zveřejnit svou výzvu parlamentu. Přede všemi křesťany Ukrajiny i před celým ukrajinským národem Byzantský katolický patriarchát zveřejňuje, které církve mlčením schvalují nejkrutější tyranii dětí a jejich rodičů, kterou je juvenilní justice.


  Soud od hlavy (patriarcha Eliáš souzen)

  V úterý 19.7.2011 věřící UPHKC připevnili na štít střechy své kaple kříž. Vyvolalo to okamžitou a bouřlivou reakci agresivních stoupenců redemptoristů. Sebrali náš žebřík, protizákonně vylezli na střechu soukromého majetku, kterým je kaple a kříž shodili na zem.
  Jasným důkazem, že celá akce měla předem stanovený cíl bylo, že neodvezli žádného z útočníků, ale zatkli pouze otce patriarcha, který se proti rozběsněné hordě bránil. Na policii jej zadržovali od 24:00 do 14:30. Nedovolili mu zdokumentovat stopy po úderech, ač o to žádal. V 9 hodin měl proběhnout rychlosoud. Policie však soudu Ševčenkivského rajónu poskytla pouze jednostranný svědecký materiál dodaný stranou útočníků.


  Zavazující prohlášení k biskupským svěcením (28.7.2011)

  Byzantský katolický patriarchát tímto před Bohem i přede všemi řeckokatolickými kněžími a věřícími v apoštolské a prorocké autoritě vyhlašuje: Plánované svěcení apostaty D. Hryhoráka OSBM, čortkovského administrátora, na biskupa bude neplatné.
  Dotyčný byl 11.8. 2008 vyzván, aby se oddělil od Huzarových herezí, které popírají podstatu celého křesťanství. Protože v této jednotě s herezemi zůstává, spočívá na něm dále Boží anathema.
  Boží anathema spočívá i na všech biskupech synodu UHKC pro jejich jednotu s Huzarovými herezemi. Od roku 2008 už nemohou právoplatně světit ani biskupy ani kněze.


  Třetí výzva křesťanským církvím na Ukrajině (28.7.2011)

  Juvenilní justice už prošla schvalovacím procesem, včetně schválení prezidenta. V nejbližší době má být už definitivně schválena Parlamentem. My voláme S.O.S. Volejte i vy! Buď budete hrdinové, anebo zrádci. Před Bohem i před národem máte zodpovědnost. Do 1.8.2011 zveřejněte svou výzvu na svých webových stránkách.


  Výzva poslancům parlamentu Ukrajiny z 24.7.2011

  V tomto měsíci Byzantský katolický patriarchát vyzval všechny křesťanské církve na Ukrajině, aby se na vás obrátily s žádostí – v žádném případě nepodepsat uzákonění juvenilní justice. Jde o nejtěžší zločiny v dějinách lidstva proti dětem a jejich rodičům. Nenechte se oklamat slovní manipulací!


  Druhá výzva křesťanským církvím na Ukrajině (24.7.2011)

  Dne 12.7.2011 jsme se na vás obrátili s výzvou, abyste urgovali poslance Parlamentu, aby nepodepsali schválení zákona pod názvem „Koncepce rozvoje kriminální justice pro nezletilé na Ukrajině“, který je v podstatě schválením juvenilní justice. Juvenilní justice je nejtěžším zločinem vůči dětem a rodičům v dějinách lidstva. Pokud se s výzvou na poslance neobrátíte, vaše mlčení bude znakem souhlasu se zavedením zločinné juvenilní justice.


  Výzva křesťanským církvím Ukrajiny (12.7.2011)

  Dne 24. května 2011 prezident podepsal dokument „Koncepce rozvoje kriminální justice pro mladistvé na Ukrajině“. Jde prakticky o schválení tzv. juvenilní justice. Parlament Ukrajiny má v měsíci srpnu už definitivně rozhodnout, zda bude tato nadnárodní struktura na Ukrajině zavedena.
  Politici i ukrajinská společnost čekají na jasný a nekompromisní postoj křesťanů Ukrajiny k této nejaktuálnější záležitosti, která se týká každého občana. Lhostejnost v této době, zvláště církevních osob, na nichž leží zodpovědnost, je nejen hříchem, ale přímo zločinem proti Bohu, proti dětem i proti národu.


  Veřejný dopis mormonům (7.7.2011)

  Musíme konstatovat, že „Církev Ježíše Krista svatých posledních dní“ nemůže být nazvána křesťanskou církví, protože nemá Ducha Kristova (srov. Ř 8,9), ale má jiného ducha, který protiřečí Duchu svatému, Duchu pravdy, duchu pokání. „Změňte myšlení a věřte evangeliu.“ (Mk 1,15) Postavte Ježíše Krista tyto poslední dny jako základ, střed a vrchol své víry i své misie.
  Zatím máte jen název křesťanské církve, ale ve skutečnosti církví Kristovou nejste.


  Slovo života - Ř 5,1-2a

  „Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme.“


  Veřejný dopis Svědkům Jehovovým (7.7.2011)

  Musíme uznat, že konáte velkou misii na území odpadlého křesťanství. Pokud by za vaší misií byl opravdu Duch Boží a vaše misie zabezpečila každému jednotlivci spasení, gratulovali bychom vám.
  S bolestí si však uvědomujeme, že ač tvrdíte, že studujete celé Písmo svaté, podstata Písma svatého, která je koncentrovaná v osobě našeho Spasitele Ježíše Krista, je vám dodnes zakrytá.


  Apostaze uvnitř křesťanství (12.7.2011)

  Byzantský katolický patriarchát na základě apoštolské a prorocké autority před celým světem zveřejňuje bolestnou realitu: Křesťanské církve, které veřejně schvalují homosexualitu, popírají Boží zákony a samy na sebe uvrhly Boží anathemu. Nemohou se už nazývat Kristovou církví, neboť se staly nevěstkou antikrista (Zj 17,1-6). Rozkladný proces likvidace křesťanství skrze homosexualitu může být zastaven, bude-li splněna jedna podmínka: Všechny křesťanské církve musí konat pokání. Musí se zříci myšlení i ducha tohoto světa a přijmout myšlení Kristovo i Jeho Ducha.


  Kdo je a kdo není křesťanem v USA (7.7.2011)

  Byzantský katolický patriarchát oznamuje prezidentovi a vládě USA:
  z důvodu církevní legalizace homosexuality sami sebe z křesťanských církví vyloučili: Presbyteriánská církev (USA), Sjednocená církev Kristova, Luteránská evangelická církev Ameriky, Episkopální církev USA.
  Oficiální katolická církev už není katolickou církví. 1.5.2011 Benedikt XVI. beatifikoval apostatu Jana Pavla II., čímž povýšil hereze propagované duchem Assisi – duchem antikrista – na oficiální učení církve.
  Společnost svědků Jehovových s centrem v Brooklynu i náboženská společnost Mormonů ve státě Utah nejsou křesťany. Proč? I když se odvolávají na Písmo svaté, i když mluví o Ježíši Kristu, popírají podstatu křesťanství – jedinečnost spásy a odpuštění hříchů, které je v Ježíši Kristu!


  Dopis členům biskupské konference USA (7.7.2011)

  Vážení biskupové USA, žijeme v době, kterou můžeme nazvat dobou antikrista. Cílevědomě se používají pozitivní pojmy, za kterými se skrývá pravý opak. V církvi se tento duch antikrista vtělil skrze historicko-kritickou teologii, která pod vznešenými frázemi, že je třeba lépe poznat a pochopit podstatu Písma svatého, ve skutečnosti zapříčinila pravý opak – popření Božího slova jako Božího slova. Tato ideologie popřela inspiraci Písma svatého, hřích, jedinečnost spásy darované Kristovou smrtí na Golgotě, Kristovo vzkříšení a všechny zázraky.


  Boží anathema na Švýcarskou reformovanou církev (12.7.2011)

  Sdružení představitelů vaší církve v Bazilejském kantonu se rozhodlo, že budou dávat požehnání amorálním svazkům homosexuálů. Rovněž rozhodlo, že církev bude přijímat za duchovní homosexuály a lesby.
  Tímto rušíte Boží zákony i autoritu Boha – Stvořitele a Nejvyššího Zákonodárce. Zlo už nenazýváte zlem, hřích hříchem, ohavnost ohavností. Pravdu jste zaměnili za lež a z Boží církve jste učinili spolek satanův (Zj 2,9).


  Boží anathema na Evangelickou církev Německa (12.7.2011)

  Vaše Evangelická církev Německa spojuje 22 církví. Většina z nich dává tzv. požehnání k zvrácenému homosexuálnímu stylu života, který Bůh nazývá ohavností (Lev 18,22). Zrušili jste pojem hřích, a odvrátili jste lid od cesty spásy, kterou je pokání! Celému světu jste dali precedens bezpečné cesty do pekla s církevním antipožehnáním. Navíc světíte tyto nemorální lidi na pastýře. Místo pokání ubíjíte svědomí a veřejně popíráte Boží přikázání i Boží zákony.


  Boží anathema na holandské sbory Sjednocené protestantské církve v Belgii (12.7.2011)

  Holandské sbory vaší církve v Belgii dovolují svěcení homosexuálů na duchovní a udělují církevní požehnání svazku dvou homosexuálů či dvou lesb.
  Tímto rušíte Boží zákony i autoritu Boha Stvořitele a Nejvyššího Zákonodárce. Zlo už nenazýváte zlem, hřích hříchem, ohavnost ohavností. Pravdu jste zaměnili za lež a z Boží církve jste učinili spolek satanův (Zj 2,9).


  Boží anathema na Protestantskou církev v Holandsku (9.7.2011)

  Již v roce 1972 vedení Evangelické luteránské církve Holandska vydalo prohlášení: „Homosexualita nepředstavuje překážku pro to stát se pastorem nebo držitelem úřadu“. V roce 1995 synod luteránské církve rozhodl udělovat tzv. registrovaným partnerstvím církevní požehnání. Své rozhodnutí synod okomentoval slovy: „Neexistuje žádný teologický argument proti požehnání dvěma lidem v jejich slibu trvalého přátelství, oddanosti a věrnosti.“
  Pomocí dialektických metod nerozlišují zlo od dobra, hřích už nenazývají hříchem a zvrácenost nazývají trvalým přátelstvím, oddaností a věrností.


  Boží anathema na Křesťanskou církev „Učedníci Kristovi“ (12.7.2011)

  V roce 1979 jste de facto dali dovolení ke svěcení aktivních homosexuálů. V roce 1987 Všeobecný sněm vaší církve zrušil rezoluci, která stanovovala, že homosexuální aktivity jsou hříšné. V roce 1993 váš Všeobecný sněm vyzval vládní úřady, aby vytvořili zákony na ochranu občanských práv LGBT. V prosinci 2002 vaše sbory ve Washington DC jednohlasně schválili udělování homosexuálních sňatků ve svých kostelech. V té době stát nedovoloval homosexuální sňatky, ale vaše odpadlická církev je už schválila.


  Boží anathema na Alianci Baptistů (12.7.2011)

  17. dubna 2004 vaše Aliance přijala dokument „Usnesení o homosexuálním manželství“, v němž podporujete rovnost zvrácených manželství homosexuálů se skutečným manželstvím, a to na celém území USA. Vyzvali jste vládu, aby uzákonila homosexuální manželství, i když to protiřečí Konstituci USA. Pokrytecky jste tvrdili, že se Konstituce dopouští tyranie vůči menšinám a diskriminuje je tím, že odmítá takzvané manželství homosexuálů.
  Citace z vašeho Usnesení: „Prohlašujeme, že Aliance baptistů podporuje práva občanů na plnou manželskou rovnost...“ Zde vidíme, že morální zvrácenost, která proniká do státních zákonů, vychází z odpadlické anticírkve, která vnáší prokletí nejen na celou Ameriku, ale i na celý svět.


  Boží anathema na Sjednocenou církev Kanady (12.7.2011)

  V roce 1980 jste vydali dokument, v němž se uvádí: „V podstatě není žádný důvod, proč by zralí homosexuálové, kteří přijali sami sebe, neměli být vysvěceni...“ Co znamená vyjádření „zralí homosexuálové, kteří přijali sami sebe“? V podstatě jde o zatvrzelé hříšníky, kteří nechtějí konat pokání a svou zvrácenost proti Božímu zákonu prezentují jako ctnost a normu pro druhé.
  Na počátku roku 1988 tzv. Národní koordinační skupina vydala doporučení, aby církev přijímala sexuálně aktivní jednotlivce, lesby, homosexuály, bisexuály do všech oblastí života a služby církve.
  V srpnu 2003 váš všeobecný sněm vyzval vládu Kanady, aby legislativně uznala homosexuální manželství. Zde je znovu jasně vidět, že masové zavádění zvrácené homosexuality v celém světě je ovocem zrady odpadlé a zvrácené hierarchie.


  Boží anathema na Starokatolíky Německa, Švýcarska, Rakouska a Holandska (12.7.2011)

  Biskup Dick Schoon z Amsterdamu popřel zavedením zvrácené homosexuality podstatu křesťanské víry, avšak lživě a demagogicky tvrdí: „My nenásledujeme každý moderní trend... nemůžeme naši víru změnit nebo k ní něco přidat či odebrat...“ Tak lhát lidem do očí umí jen církevní podvodníci, církevní farizeové a ti, kteří s nimi tvoří duchovní jednotu. Prokletí, které dopadá na celou Evropu a způsobilo ztrátu zdravého myšlení a ztrátu morálních hodnot, mají na svědomí apostatičtí teologové a apostatická hierarchie.
  Tímto Starokatolické církve v Německu, Švýcarsku, Rakousku a Holandsku a zrušily Boží zákony i autoritu Boha Stvořitele a Nejvyššího Zákonodárce.


  Boží anathema na Anglikánskou církev ve Velké Británii (12.7.2011)

  Všeobecný synod vaší anglikánská církev rozhodl, že „homosexuální orientace jako taková nepředstavuje žádnou překážku pro věrný křesťanský život nebo plnou účast v laické či duchovní službě v církvi“.
  Byzantský katolický patriarchát před všemi křesťany světa, v apoštolské a prorocké autoritě, před Bohem a před Kristovým Tajemným Tělem, kterým je pravověrná církev, tímto vyhlašuje (Mt 18,18): Anglikánská anticírkev Anglie už není církví Kristovou, ale je duchovním Babylónem a nevěstkou antikrista (Zj 17,1-6).


  Boží anathema na Evangelickou církev helvetského vyznání v Rakousku (12.7.2011)

  Vaše církev žehná amorálnímu svazku dvou homosexuálů a dvou lesb a světí aktivní homosexuály i lesby na pastory.
  Zrušili jste tím Boží zákony i autoritu Boha Stvořitele a Nejvyššího Zákonodárce. Zlo už nenazýváte zlem, hřích hříchem, ohavnost ohavností. Pravdu jste zaměnili za lež a z Boží církve jste učinili spolek satanův (Zj 2,9).


  Boží anathema na Rakouskou protestantskou církev (12.7.2011)

  Vaše církev zahrnuje asi 5% populace Rakouska. V roce 1994 vedení církve lživě vyhlásilo: „Žádné zásadní teologické argumenty proti homosexualitě neexistují”. V roce 1996 následovalo další vyhlášení: „Kritériem pro přijetí ke službě v církvi není sexuální orientace, ale zodpovědné sexuální chování“. Duchovní, kteří jsou aktivními homosexuály a lesbami, mohou spolu žít oficiálně na farách. Vaše církev požádala státní orgány, aby uznaly zvrácené soužití těchto lidí, a tím ohavnost homosexuality legalizovaly v církvi i v celém národě. Toto je zločin proti Kristově církvi a rakouskému národu.


  Boží anathema na Skotskou episkopální církev (12.7.2011)

  Skotská episkopální církev byla jednou z prvních církví, které se veřejně vyjádřily, že být praktikujícím homosexuálem nepředstavuje žádnou překážku pro svěcení!
  Tento svůj postoj jste potvrdili oficiálním dokumentem z března 2005, v němž uvádíte: „Nikdy jsme nepovažovali za překážku pro duchovní službu fakt, že někdo žije v těsném vztahu s osobou stejného pohlaví.“
  Tento výrok i celkový postoj skotské anticírkve je v totálním rozporu s podstatou celého Písma svatého i s Božími zákony.


  Boží anathema na Anglikánskou církev Jižní Afriky (12.7.2011)

  V srpnu 2009 vaše Anglikánská církev diecéze Kapského města vydala rezoluci, v níž žádá biskupy, aby vydali pastorační směrnice pro homosexuální věřící, kteří žijí v tzv. „oddaných svazcích“. Vaše církev světí homosexuály na pastory a žehná dvěma homosexuálům a dvěma lesbám, kteří žijí ve zvráceném svazku.
  Odpadlická Anglikánská církev Jižní Afriky přestala být požehnáním pro národ, ale stahuje na něj i na celou Afriku prokletí a vede k sebezničení.


  Boží anathema na Sjednocující církev v Austrálii (12.7.2011)

  V roce 1982 vedení vaší církve vydalo rozhodnutí, v němž píše: „Sexuální orientace kandidáta není a nebyla sama o sobě překážkou ke svěcení.“
  V květnu 1996 vaše církev vydala dokument „Cesta do sexuality“. Citace: „Neexistuje žádný důkaz, že homosexuální pastor poškozuje hodnověrnost svého úřadu více než jakýkoli jiný člověk.“
  Odpověď: Toto je lež. Homosexuální pastor, který žije veřejně v těžkém hříchu, který Písmo nazývá ohavností, hřeší proti Duchu svatému zatvrzelým odmítáním pokání. Takový pastor není svědkem Ježíše Krista, ale svědkem antikrista.


  Boží anathema na Evangelickou luteránskou církev Finska (12.7.2011)

  12.11.2010 synod vaší církve odsouhlasil modlitbu za tzv. registrované páry homosexuálů, čímž je de facto legalizoval.
  Ovocem zvrácenosti není požehnání, ale prokletí a sebezničení. Odpadlická církev ve Finsku přestala být požehnáním pro národ, ale stahuje na něj i na celou Evropu prokletí.


  Boží anathema na Evangelickou luteránskou církev Norska (9.7.2011)

  Dne 25.9.2007 Konference luteránských biskupů Norska dovolila hlasováním v poměru 6:5 svěcení homosexuálů, kteří žijí ve zvráceném svazku s osobou stejného pohlaví, na pastory.
  Tímto rozhodnutím zrušili Boží zákony a autoritu Boha – Stvořitele a Nejvyššího Zákonodárce. Zlo už nenazývají zlem, hřích hříchem, ohavnost ohavností. Pravdu zaměnili za lež a z Boží církve učinili spolek satana (Zj 2,9).


  Boží anathema na Luteránskou církev Švédska (9.7.2011)

  8.11.2009 byla poprvé v dějinách „za biskupa vysvěcena“ žena – veřejná lesba, žijící v hříšném svazku s jinou lesbou. V říjnu 2009 představitelé Luteránské církve rozhodli o dovolení sňatků homosexuálů v kostele. Tímto rozhodnutím zrušili Boží zákony a autoritu Boha – Stvořitele a Nejvyššího Zákonodárce. Zlo už nenazývají zlem, hřích hříchem, ohavnost ohavností. Pravdu zaměnili za lež a z Boží církve učinili spolek satana (Zj 2,9). Oficiální zpráva oznamuje: „Od listopadu 2009 si mohou věřící homosexuálové ve Švédsku slíbit věrnost v kostele. Rozhodli o tom představitelé luteránské církve.“


  Boží anathema na Evangelickou luteránskou církev Dánska (9.7.2011)

  V roce 1997 výbor biskupů vydal dokument „Registrované partnerství, společný život a požehnání“. V dokumentu tvrdí: „Manželství je ustanovení pro vztah mezi mužem a ženou, ale tento pohled na manželství nemění fakt, že někteří lidé si vybrali žít v (takzvaném) zodpovědném svazku s osobou stejného pohlaví.“
  Už jen tento přístup k Božímu slovu a Božím zákonům je zradou Krista a Jeho evangelia. O Božích zákonech se nediskutuje a ani nehlasuje.


  Boží anathema na Valdenskou církev v Itálii (9.7.2011)

  Tato odpadlická církev schvaluje vraždy nenarozených dětí – aborty a dokonce i eutanázii. Dává požehnání tzv. partnerstvím homosexuálů. Drtivá většina této církve zastává homosexuální sňatky a podporuje zvrácené skupiny LGBT. 26.8.2009 představení této církve schválili homosexuální svazky. 26.6.2011 oddali v Milánu dva homosexuály jako precedent.


  Zveřejnění anathemy /Sjednocená církev Kristova (USA)/ (7.7.2011)

  V roce 1977 jste poprvé vysvětili veřejnou lesbu za pastorku. Pak následovala další svěcení homosexuálů a lesb.
  V roce 1980 vaše církev formálně schválila svěcení aktivních homosexuálů.
  V roce 1991 jste zrušili Boží zákony a dáváte tzv. požehnání homosexuálním anti-manželstvím. Toto je veřejné rouhání se Bohu a veřejné pohoršení dané křesťanům i nekřesťanům celého světa.


  Zveřejnění anathemy /Episkopální církev USA/ (7.7.2011)

  V roce 2009 církevní sněm vaší církve schválil, že homosexuálové a lesby žijící v dlouhotrvajícím svazku mohou být svěceni. Biskupové dostali pravomoc, že už mohou takzvaně žehnat homosexuálním sňatkům.
  Již v roce 2003 byl vysvěcen na biskupa otevřený homosexuál Gene Robinson a v květnu 2010 lesba Mary D. Glasspool.
  Toto je veřejné rouhání Bohu a veřejné pohoršení dané křesťanům i nekřesťanům celého světa.


  Zveřejnění anathemy /Evangelická luteránská církev v Americe/ (7.7.2011)

  V srpnu 2009 církevní sněm vaší církve schválil rezoluci, která dovoluje homosexuálům a lesbám žijícím v homosexuálních svazcích aby byli svěceni. Toto je veřejné rouhání se Bohu a veřejné pohoršení dané křesťanům i nekřesťanům celého světa. Od té doby Luterská církev v Americe ztratila velmi mnoho věřících a sborů.
  Bůh homosexualitu trestá: „Také města Sodomu a Gomoru (Bůh) odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům.” (2 Pt 2,6)



  Listy z UA 7/2011

  Dopis představitelům a členům presbyteriánské církve (USA) (2.7.2011)

  Vážení církevní představitelé, dozvěděli jsme se, že jste 10. května 2011 odhlasovali změnu vaší ústavy, a tak umožnili aktivním homosexuálům a lesbám svěcení na pastory, starší a diakony. Tomuto kroku veřejné apostaze předcházela diskuze trvající 33 let.
  Už jen diskutovat a hlasovat o tom, jestli je anebo není homosexualita hříchem a ohavností, je zradou Krista a Jeho evangelia. Boží slovo má k této ohavnosti naprosto jednoznačný postoj, diametrálně odlišný od vašeho.


  Dokument o žehnání tzv. homosexuálních manželství luteránské církve v Itálii (1.7.2011)

  Luteránská evangelická církev v Itálii přijala na svém zasedání 14. května 2011 dokument 2011/XX pod názvem „Požehnání hetero- a homosexuálních osob v různých formách životního svazku“. Tento dokument popírá autoritu Božího slova a Boží přikázání.
  Varujeme před podobnými církevními dokumenty, které legalizují hřích a popírají podstatu Písma svatého i 2000-letou tradici církve. Jejich autoři jsou vlci v ovčích kůžích, falešní proroci, kteří vedou svedené duše do věčného pekla.


  Slovo života – Ř 4,20-21

  „Nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil.“


  Dopis členům zastupitelstva lvovského městského úřadu (28.6.2011)

  Dne 30.6.2011 se měla na zasedání městského úřadu řešit otázka, jaká se týká kaple řeholních sester na ulici Pluhová 6. Jsme si vědomi toho, že za poslední tři týdny jste byli vystaveni velkému psychologickému tlaku ze strany hierarchie UHKC. Nejprve to byl list vladyky Vozňaka a potom další žádosti osobního charakteru na základě jednostranných tendenčních a klamných informací. Jako pastýři Byzantského katolického patriarchátu, do kterého náleží Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev, se cítíme vázaní ve svědomí reagovat na danou situaci.


  Dopis poslancům Parlamentu Ukrajiny z 3.7.2011

  Vážení poslanci, znovu se na vás obracíme s velmi alarmující záležitostí, která se bytostně týká každého občana Ukrajiny, jeho rodiny, ale především vás, vašich dětí a vašich vnuků.
  Schválení juvenilní justice je klíčový moment vedoucí ke ztrátě ukrajinské samostatnosti. Jde rovněž o psychické i fyzické zničení budoucí generace. Lobbyisté naplánovali hlasování v parlamentu záměrně na měsíc srpen, kdy je v parlamentu nejméně členů z důvodu rekreace. Vyzýváme, aby se všichni poslanci zúčastnili tohoto důležitého hlasování a jasně a kategoricky se postavili proti zločinné juvenilní justici, která je lobbyisty lživě prezentována jako dobro pro mládež i Ukrajinu. Je to kolosální lež a podvod.


  Manifestace 30.6.2011

  Redemptoristé poštvali několik svých farníků a vyvolali nenávistnou kampaň proti sestrám s cílem – ukrást jim kapli. Protože už v kapli probíhají pravidelné bohoslužby, redemptoristé zorganizovali manifestaci před Městskou radou. Cílem jejich mítinku bylo přinutit poslance, aby se stali nástrojem jejich loupežných úmyslů. Věřící UPHKC se o této akci dozvěděli, a proto také přišli před Městskou radu, a to v mnohonásobně větším počtu s fánami i s transparentem, na němž bylo napsáno: „Redemptoristé kradou sestrám kapli Pluhová 6“.


  Druhá výzva ruskému národu (29.6.2011)

  Drazí křesťané a lidé dobré vůle Ruska, žijeme v době celosvětové duchovní revoluce. Mění se staletími osvědčené morální a duchovní principy, které činí člověka člověkem, dobro nazývají dobrem a zlo zlem. Jde o systematickou demoralizaci a démonizaci mládeže i obyvatelstva, která vede k pozvolné morální, duchovní a fyzické genocidě. Téměř před 100 lety bylo ve Fatimě dáno skrze Bohorodičku prorocké slovo, které se týkalo Ruska: „Jestliže se Rusko obrátí, nedojde k celosvětové katastrofě“.
  Obnova pravdivého křesťanství, které bude spojeno se zdravou výchovou mládeže a spravedlivou legislativou, je jedinou nadějí k zachování a obnově ruského národa.


  Exorcismus a démonská realita (29.6.2011)

  Ptáme se: Působí v dnešní době démoni? Současná společnost je masírována celými systémy démonských lží a zvráceností. Masmédia, různí psychologové a demagogové nazývají zlo dobrem a dobro zlem.
  Ne všichni démoni se projevují sadismem, sexuálními zvrácenostmi, abnormální sílou, nadpřirozenými úkazy, tím, že pouštějí sliny, řvou a házejí lidmi po zemi. Démonské síly se projevují i decentně.
  Démoni lži a zvráceností způsobují miliónům časnou smrt a po ní věčné zavržení v pekle.
  Zavádění démonských programů vedením OSN a EU do politiky, legislativy, školství, zdravotnictví, kultury vede ke genocidě celých národů. Jsou to nejtěžší zločiny – zločiny proti lidskosti!


  Dopis Mons. I. Vozňakovi (16.6.2011)

  Vážený vladyko, ve své kampani proti biskupům UPHKC, se dopouštíte zločinu rozpalování náboženské nesnášenlivosti (st.4 ZU „O svobodě svědomí a náboženských organizacích“). Lživě o nás tvrdíte, že jsme nepřátelé ukrajinského národa, agenti Moskvy a nebezpečná sekta.
  Vy však, místo řešení existenčních problémů křesťanů i národa, iniciujete redemptoristy, aby pravověrným sestrám, které Vám nejsou podřízeny, ukradli kapli, která je jejich soukromým vlastnictvím. Tato organizovaná loupež je spojena s rozpalováním náboženské nenávisti u zmanipulovaných a podvedených lidí.


  Poslancům Lvovské městské rady (17.6.2011)

  24.5.2011 Prezident Ukrajiny podepsal úkaz No 597/2011 «Koncepce rozvoje kriminální justice pro nezletilé na Ukrajině». Tento dokument má projít ještě posledním schvalovacím řízením, jehož cílem je, aby už v srpnu byla Parlamentem Ukrajiny schválena „juvenilní justice“.
  Tímto Byzantský katolický patriarchát oficiálně žádá vás, poslance Městské rady Lvova, abyste se na zasedání Lvovské městské rady postavili za ochranu rodiny i národa a požadovali zrušení Úkazu prezidenta № 597/2011.


  Slovo života Ř 4,18a

  „Který v naději proti naději uvěřil, že bude otcem mnohých národů.“


  Oficiální vyjádření k LGBT a juvenilní justici (19.6.2011)

  Uzákonění LGBT je započetím procesu pozvolné morální, duchovní a fyzické genocidy evropských národů. Ukrajina, která není v tomto žaláři národů, má ještě možnost zachovat si národní suverenitu a zastavit demoralizační i démonizační proces hrozící genocidy.
  Juvenilní justice odebírá děti z nesmyslných důvodů, jako je např. „udušující mateřská láska“. Výchova dítěte je juvenilní justicí kvalifikována jako násilí na dětech. Ve Francii je už 2 miliony umělých sirotků. Na Ukrajině sociální pracovníci plánují odebírat ročně 30-50 000 dětí z ukrajinských rodin na prodej do zahraničí – k tzv. mezinárodní adopci.


  Exodus z Babylónu (15.6.2011)

  Přichází doba, a už je tu, kdy křesťan bude buď martyrem pro Krista, anebo Jeho zrádcem! Nábožné fráze o toleranci (k amorálnosti), jednotě (s herezemi – HKT), lásce a úctě (k démonům – Nostra aetate a Assisi), jsou démonským podvodem a nejtěžším zločinem! 1.5.2011 Bůh od těchto zrádců, zločinců a podvodníků (Zj 2,2.9) odňal ustavičnou oběť.



  Listy z UA 6/2011

  OSN prosazuje celosvětovou legalizaci drog (5.6.2011)

  Globální komise pro drogovou politiku OSN (Kofi Annan, Javier Solana...) ve své závěrečné zprávě sugestivně vnucuje státům celého světa legalizaci marihuany a jiných drog.
  Experti OSN došli k absurdnímu závěru, že prý legalizace drog povede ke snížení kriminality, ke zlepšení zdraví obyvatel a bude přispívat k ekonomickému rozvoji. Pod vlivem jakých drog experti OSN k tomuto závěru asi došli?
  Je to stejně nesmyslná teorie, jako kdyby OSN tvrdilo: „Otázka alkoholismu se vyřeší tím, že všechen alkohol ve všech obchodech bude de facto zadarmo.“


  Dopis katolickým kněžím a věřícím Belgie (5.6.2011)

  Vážení kněží a katoličtí křesťané Belgie, Byzantský katolický patriarchát se na vás obrací s mimořádně důležitou výzvou.
  Týká se každého katolíka Belgie. V této době masového odpadu od pravověrné, spasitelné víry je nutno se jasně a konkrétně oddělit od ducha apostaze, kterého přijala církevní hierarchie.
  Dne 1.5.2011 Benedikt XVI. ducha Assisi – ducha antikrista – postavil na oltář církve, a tím uvrhl celou církev pod prokletí. Tento duch hereze a apostaze je původcem pedofilie a homosexuality mezi kněžími a má své kořeny v nové 25-ti leté tradici Assisi.


  Slovo života - Ř 4,17b

  „Před obličejem Boha, jemuž uvěřil, který oživuje mrtvé a povolává i ty věci, které nejsou, jako by byly.“


  Pastýřský list na svátek Seslání Svatého Ducha

  Aby Duch svatý mohl přijít a mocně zavanout na Ukrajině, musí zde být duše, které konají upřímné pokání. Na Letnice se zrodila církev skrze pokání mocí Ducha svatého. V současné době, skrze antipokání a apostazi, hierarchie a kněžstvo přijaly ducha antikrista, podobně jako ho přijala hierarchie farizeů a zákoníků v době Kristově. Dnes se církev musí znovuzrodit skrze pravdivé pokání. Ti, kteří konkrétní krok pokání udělají a oddělí se od apostatické struktury v čele s Benediktem, jsou těmi počátky znovuzrozené pravověrné církve.


  Dopis poslancům Parlamentu Ukrajiny (4.6.2011)

  Vážení poslanci Parlamentu Ukrajiny, dne 24.5.2011 prezident Ukrajiny V. Janukovič podepsal koncepci nového zákona pod názvem „Koncepce rozvoje kriminální justice pro nezletilé na Ukrajině“. Původní název koncepce byl „o zavedení juvenilní justice”. Před rokem ji prezident odmítl podepsat. To, co už jednou odmítl, mu předložili znovu, tentokrát pod jiným názvem. Propagátoři vznešenými frázemi zamaskovali, že se jedná o uzákonění juvenilní justice.


  Dopis prezidentovi a vládě Francie (2.6.2011)

  Vážený pane prezidente, vážení představitelé vlády Francie, žádáme, abyste spravedlivě vyšetřili a potrestali justiční zločin, kterého se dopustily francouzské soudy na nevinné ruské občance paní Natálii Zacharové a její tříleté dceři, která je už 13 let násilně odloučena od své matky a nyní se nachází na utajeném místě v dětském domově uzavřeného typu. Francouzské soudy se dopustily monstrprocesu, kterým odsoudily nevinnou matku na tři roky do vězení...
  Žádáme, aby dítě, které je vězněno na území Francie bylo okamžitě vráceno matce a jak jí, tak i její dceři, bylo dáno spravedlivé odškodnění za křivdu a způsobení psychického traumatu.


  Dopis Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku (2.6.2011)

  Vážení představitelé evropského soudu pro lidská práva,
  žádáme:
  a) potrestání dvou francouzských soudů za nezákonné odnětí rodičovských práv paní Natálii Zacharové a za její nezákonné uvěznění,
  b) potrestání juvenilního soudu za zločinnou loupež dítěte,
  c) okamžité navrácení její ukradené dcery Marie Ouari,
  d) odškodnění matky za 13 let traumat a stigmatizace a odškodnění dcery za psychické násilí a morální újmu.


  Dopis prezidentovi Ruské federace D. Medveděvovi (2.6.2011)

  Vážený pane prezidente! Náš Byzantský patriarchát se už několikrát obrátil na církevní i státní představitele a požadoval vyřešení případu ruské občanky paní Natálie Zacharové. Nyní byla tato nevinná oběť juvenilní justice převezena z věznice ve Francii do Ruska.
  Buďte statečný, chraňte morální i duchovní hodnoty ruského národa spravedlivým zákonodárstvím i osvětou. Postavte se proti zločinnosti a amorálnosti. Vaším konkrétním krokem ať se stane záchrana nevinné oběti juvenilní justice, kterou je paní Natálie Zacharová.


  Církevní právo (CIC, CCEO) už nikoho nezavazuje! (31.5.2011)

  Církevní právo bylo v průběhu 2000 let ustanoveno k tomu, aby v první řadě chránilo Bohem zjevené pravdy, které zaručují věčný život těm, kteří v ně věří a žijí podle nich.
  Když se biskup, kardinál či dokonce papež stal heretikem nebo apostatou, měl by být podle CIC a zdravého rozumu odvolán, protože bezprostředně ohrožuje věčný život jemu podřízeného lidu. Dnes už však apostatický hierarcha odvolán nebývá. Pokud CIC tyto apostatické hierarchy netrestá, stalo se jen cárem papíru.


  Bible a duch Assisi (30.5.2011)

  Celé Písmo svaté v Starém i Novém zákoně výrazně ukazuje na velké zlo, spojené s pohanstvím, tedy s úctou k jiným bohům (démonům). V prvním přikázání Bůh kategoricky zakazuje:
  „Nebudeš mít jiných bohů... Já Hospodin, jsem tvůj Bůh.“ (Dt 5,6-10) Boží slovo zdůrazňuje: „Co pohané obětují, obětují démonům a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony (Assisi).“ (1Kor 10,20)
  Gesto v Assisi bylo připraveno skrze historicko-kritickou teologii a dokument „Nostra aetate“ o úctě k pohanským démonům. V Assisi došlo ke zradě té nejpodstatnější křesťanské pravdy – jedinečnosti spasení v Kristu (Sk 4,12).


  Biskupové USA legalizují pedofilii (26.5.2011)

  Dne 19.5.2011 bylo zveřejněno, že Konference katolických biskupů v USA nechala vypracovat tzv. „studii“, v níž pokrytecky obhajuje pedofilii. Zaplatila za ni 1,8 milionu dolarů. Podle této studie prý většina kněží, kteří se dopustili znásilnění dětí, nejsou pedofilové, protože prý některé z dětí měly už 10 let!
  Tímto absurdním tvrzením americká katolická hierarchie oficiálně ruší morální hodnoty a legalizuje antihodnoty a amorálnost.


  Slovo života - Ř 4,16

  „A proto z víry je dědictví, aby šlo podle milosti, proto aby pevné bylo zaslíbení všemu potomstvu.“


  Výzva před Svátkem seslání Ducha svatého 2011 (21.5.2011)

  Duch Assisi – duch antikrista – dává do jedné roviny spasitelnou víru v Kristovu smrt na kříži s úctou k pohanským démonům. Tohoto ducha postavil na oltář církve Benedikt XVI. Proto každý biskup a každý kněz se musí od tohoto ducha veřejně oddělit. Konkrétně každý biskup a každý kněz musí přestat v liturgii připomínat jméno papeže Benedikta XVI. Pokud tak neučiní, svolává na sebe i na věřící Boží prokletí.
  Drazí biskupové, kněží a věřící UŘKC, každý z vás se musí osobně rozhodnout zda přijme Ducha Krista nebo ducha antikrista, zda přijme Ducha Božího anebo ducha apostaze.


  Výzva ruskému národu (21.5.2011)

  Víru v Boha Stvořitele a v Ježíše Krista, který za nás zemřel na kříži a vstal z mrtvých, má ruský národ už tisíc let. To je jeho největší poklad. K tomuto duchovnímu pokladu je třeba se znovu vrátit. Je třeba jím nechat proniknout ruské zákonodárství, a to ještě hlouběji a intenzivněji než tomu bylo v minulém tisíciletí. Potom se Rusko stane rájem a požehnáním. Jinak morální devastace, narkotika, alkoholismus, různé formy neopohanských náboženství a sekt způsobí mladé generaci smrt a následně genocidu ruského národa.
  Boží slovo, tak jak znělo před několika tisíciletími, nechává Bůh dnes zaznít i skrze nás: „Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život.“


  Gender podvod (20.5.2011)

  V roce 2005 prezident Ukrajiny schválil zákon „O zabezpečení rovných práv a možností žen a mužů“. Na jeho základě chtějí dosáhnout utvoření vládní orgánu, který bude skrze státní aparát prosazovat gender amorálnost.
  Vážení poslanci:
  1) opětovně žádáme o zrušení protikonstitučního zákona z roku 2005 „O zabezpečení rovných práv a možností žen a mužů“;
  2) žádáme, aby byla zrušena tzv. genderní oddělení na krajských a okresních úřadech;
  3) žádáme, aby na Ukrajině nikdy nebyl stvořen vládní orgán gender ideologie.


  Dopis primátorovi Moskvy (20.5.2011)

  Vážený pane primátore, Byzantský katolický patriarchát Vám tímto děkuje za Váš vyhraněný postoj při ochraně morálních, duchovních a rodinných hodnot, které jsou dnes masově ničeny. Nástrojem amorální ideologie OSN a EU se stali právě homosexuálové.
  Váš jasný a nekompromisní zákaz veřejné amorálnosti gay-pride musí pozitivně ocenit všichni upřímní a morální občané Ruska i všech národů světa.


  Ex-papež se setkal se zednáři B’nai B’rith

  Ex-papež Benedikt XVI. se 12. května 2011 setkal s čelními představiteli židovské zednářské lóže B’nai B’rith International, která byla založena v New Yorku v roce 1843. Zednáři, kteří se setkali s ex-papežem, nebyli žádní začátečníci. Většina představitelů této zednářské organizace absolvovala vrcholné zasvěcení velkému Architektu – satanu, to je 33. zasvěcení.


  Pastýřský list kněžím řeckokatolické církve (5.5.2011)

  Pokud ale nyní, po intronizaci samotným papežem ducha Assisi – ducha antikrista – kněz zůstane v jednotě s papežovou apostazí, slouží liturgii a všechny svátosti už neplatně.
  Najdou se i dnes kněží, kteří jsou ochotni ztratit pro věrnost Kristu a spásu duší hmotné výhody? Budou ochotni přijat pronásledování, očerňování a dokonce vyloučení apostatickou hierarchií? Kvůli těmto věrným kněžím Bůh chce dát obnovu církve a záchranu národa před morální, duchovní a fyzickou genocidou!


  S.O.S. katolíkům České republiky (13.5.2011)

  Vážení biskupové Česka, zřekněte se ducha zrady a apostaze! Konejte pravdivé pokání! Prvním krokem ať je to, že každý biskup ve své diecézi pastýřským listem jasně vysvětlí tragedii apostaze, do níž uvrhl sebe i celou církev Benedikt XVI. Vyzvěte každého kněze, aby se zřekl ducha Assisi – ducha antikrista a přestal v liturgii připomínat jméno papeže-apostaty až do dne, kdy bude zvolen pravověrný papež. Jestliže tak neučiníte, dne 12.6.2011, na svátek Seslání Ducha svatého, Bůh odejme ustavičnou oběť od všech biskupů a kněží Česka, kteří zůstanou v jednotě s duchem Assisi – s duchem antikrista.


  Slovo života - Ř 4,13

  „Zaslíbení, že bude dědicem světa, se Abrahamovi a jeho potomstvu nedostalo skrze Zákon, nýbrž skrze spravedlnost z víry.“


  S.O.S. katolíkom Slovenska (11.5.2011)

  Na Slovensku je pripravený gay-pride na 4.6.2011. I malé dieťa vie, že gay-pride je trójsky kôň, skrze ktorého sú do všetkých národov Európy zavádzané manželstvá homosexuálov, adopcia detí homosexuálmi atď. Ako reaguje cirkevná hierarchia na Slovensku? V minulom roku len malá skupina odvážnych katolíkov demonštrovala s transparentmi proti gay-pride. Hovorca KBS tvrdo odsúdil týchto zástancov morálnych a duchovných hodnôt. Zbožnými frázami a citovaním Katechizmu o tzv. tolerancii a údajnej diskriminácii paralyzoval akýkoľvek odpor katolíkov proti morálnej devastácii slovenského národa. Týmto sa KBS dopustila zrady Krista, Cirkvi i národa.


  Vláde Slovenskej republiky (10.5.2011)

  V televíznych novinách dňa 8. 5. 2011 bola uverejnená správa, že vládnuca strana SaS chce na rokovaní vlády (11. 5. 2011) predstaviť návrh na zriadenie Výboru pre sexuálne menšiny pri Rade pre ľudské práva. Podľa mienky Jozefa Mihála by táto rada mala údajne chrániť tzv. práva sexuálnych menšín. V skutočnosti nejde o ochranu práv homosexuálov (LGBT ľudí), ale o drastické pozbavenie drvivej väčšiny obyvateľov Slovenska, obzvlášť rodičov, základných ľudských práv.


  Poděkování a povzbuzení (18.5.2011)

  Vážení členové parlamentu Litvy, Byzantský katolický patriarchát vám děkuje za vaši odvahu postavit se proti systému amorality, který ničí rodinu i mladou generaci.
  Vy jste v prvním čtení schválili návrh zákona, který stanovuje trestání za veřejné ničení rodinných hodnot a organizování takových aktivit, které protiřečí společenské morálce. Tento zákon v podstatě chrání před veřejným propagováním homosexuality ve školství, v kultuře a v jiných sférách života. Za přestoupení jste navrhli pokutu ve výši 430-1290 dolarů, při opakovaném porušení zákona 3000-6000 národní měny. Další etapa schválení tohoto zákona má proběhnout v měsíci červnu.



  Listy z UA 5/2011

  Vyhlášení exkomunikace hlavy UHKC (14.5.2011)

  Mons. Ševčuk hájí Huzarovy hereze i hereze apostatické západní hierarchie. Navíc, svou účastí na blahořečení Jana Pavla II. veřejně přijal ducha Assisi – ducha antikrista. Mons. Ševčuk byl Byzantským katolickým patriarchátem varován. Účast na blahořečení papeže-apostaty byla jeho gestem jednoty s duchem apostaze, duchem antikrista.
  Dne 6.5.2011 byl Mons. Ševčuk vyzván, aby se do 13.5.2011 odřekl ducha Assisi. Neučinil tak, a tím dal najevo svou vnitřní zatvrzelost a jednotu s apostatickým duchem, který vyhání Božího Ducha z duší věřících i celé církve.


  Boží a lidská autorita v církvi

  Jakou autoritu má nyní v církvi papež-apostata Benedikt a s ním sjednocená apostatická hierarchie?
  Odpověď: Žádný věřící, pokud chce být spasen, nesmí už ani papeže-apostatu ani s ním sjednocenou hierarchii poslouchat. Duch svatý nedává Boží autoritu heretikům, kteří přijali ducha Assisi – ducha antikrista, ani skrze ně nepůsobí!


  Neomylnost papeže (4.5.2011)

  První vatikánský koncil formuloval dogma o neomylnosti papeže. Formulace obsahovala vyjádření, že papež je neomylný ve věcech víry a mravů, když vystupuje ex cathedra. To znamená tehdy, když vyhlašuje určitou pravdu, jasně ji formuluje a zároveň se dovolává Boží autority. Všichni katolíci jsou pak takto vyhlášenou pravdou vázáni ve svědomí před Bohem. Dogma o neomylnosti papeže nezaručuje, že papež se v soukromém životě a v soukromých teologických pohledech nemůže mýlit. Také to neznamená, že on sám nemůže upadnout do hereze anebo apostaze.


  Boží výzva všem kněžím římskokatolické církve (5.5.2011)

  Byzantský katolický patriarchát jménem Božím vyzývá všechny římskokatolické kněze, aby se oddělili od ducha Assisi – ducha antikrista.
  Protože kněz vyznává v liturgii svou jednotu s papežem i s biskupem, je nyní povinen:
  1) veřejně se před lidmi distancovat od ducha Assisi,
  2) přestat ve svaté liturgii připomínat jméno ex-papeže Benedikta XVI. i apostatického biskupa.
  Který kněz tak neučiní do 12.6.2011, dává najevo, že tvoří jednotu s duchem apostaze. Tím samým sám sebe vylučuje z Tajemného Těla Kristova – církve a liturgie jím, jako apostatou, sloužená je už neplatná.


  Vina ex-papeže Benedikta XVI.

  Jako prefekt Kongregace pro nauku víry netrestal hereze ani heretiky.
  Věděl o pedofilii kněžstva a netrestal pedofily.
  Zpočátku se distancoval od Assisi, ale dnes sám vede církev do téže apostaze.
  Byl vyzván, aby odvolal celou hierarchickou strukturu, která zradila Krista a vytvořila jednotu s ateistickým duchem a s duchem Assisi. Hierarchii neodvolal a reformu nezačal.
  Výběr heretických a homosexuálních biskupů přikrýval svou autoritou.
  Beatifikací Jana Pavla II. beatifikoval všechny zlořády, kterých se JPII dopustil v otázce víry a mravů, a postavil je jako vzor.


  Biskupské svěcení a BKP (5.5.2011)

  3.3.2008 bylo zveřejněno biskupské svěcení čtyř baziliánů z Pidhoreckého monastýra. Bylo oznámeno Svatému otci s vysvětlením, že tento krok byl učiněn v mimořádné situaci pro dobro UHKC.
  5.4.2011 vzhledem k rostoucí krizi v církvi, byl Pravověrným synodem biskupů vyhlášen Byzantský katolický patriarchát, který už přesahoval Ukrajinskou církev a stal se pravověrnou alternativou i pro pravověrné katolíky latinského obřadu. Vznik patriarchátu má mimořádně vážný důvod, a to: hájení pravověrného učení a mravů v celé katolické církvi!


  Výzva ex-kardinálům a ex-biskupům římskokatolické církve (5.5.2011)

  Monsignore, synod biskupů UPHKC Tě v posledních dvou letech několikrát vyzýval, aby ses oddělil od současných herezí i ducha apostaze a vyznal pravou víru. Ty jsi víru nevyznal a K