Čtyři slova z Ukrajiny - Dopisy
4 words from Ukraine
POČÁTEK KNIHA DOPISY AUTOŘI KONTAKTY
Ukrainian - Czech - German - English - Russian - Italian - Spanish - Polish - French - Portuguese - Hungarian
 
 

DOPISY:

 • Aktuální dopisy ►

 • Listy z UA - 2023 ►

 • Listy z UA - 2022 ►

 • Listy z UA - 2021 ►

 • Listy z UA - 2020 ►

 • Listy z UA - 2019 ►

 • Listy z UA - 2018 ►

 • Listy z UA - 2017 ►

 • Listy z UA - 2016 ►

 • Listy z UA - 2015 ►

 • Listy z UA - 2014 ►

 • Listy z UA - 2013 ►

 • Listy z UA - 2012 ►

 • Listy z UA - 2011 ►

 • Listy z UA - 2010 ►

 • Listy z UA - 2009 ►

 • Listy z UA - 2008 ►

 • Dopisy 2005-2007
 •  

                     UOGCC                                     BKP                                   Životy svatých                                   Sedm slov z kříže (rozjímání)                                   SBM                             


  Aktuální dopisy


  Slovo života – Iz 51,12 (17. 9. – 1. 10. 2023)

  „Já, já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá, lidského syna, který je jak tráva?“


  Rozjímání nad Iz 51,12

  Pravou útěchu a řešení ti Bůh dá v opravdové modlitbě, tedy v rozhovoru tvé duše s Bohem. Bůh je Duch, On slyší volání tvé duše, ale volej k Němu, obracej se na Něho. Nevymlouvej se, že ti Bůh nepomohl, protože příčina je u tebe, ty ses Mu opravdově neotevřel, ani jsi k Němu upřímně nevolal a nedal jsi Mu svůj problém. Jak chceš, aby tě lékař uzdravil, když nechceš, aby podal pravdivou diagnózu? A ty svou nemoc skrýváš. On je tvým lékařem a On je také tvým uzdravením. Proč se tedy bojíš? Slovo Boží říká: „Proč se tedy bojíš člověka, který umírá, lidského syna, který je jako tráva?“ Proč máš z lidí strach a nepočítáš ve svém soukromém a nejvnitřnějším životě s Bohem? Obracej se na Něho, důvěřuj Mu!  BKP: Pád Jericha v době vatikánské kulminace synodální LGBTQ cesty (8.9.2023)

  Katolická církev přestala být svědomím národů a sloupem pravdy. Naopak, stáhla především vinou své hierarchie na sebe i na všechny národy prokletí. Toto prokletí jako temná hradba drží lidstvo v duchovní a morální temnotě.
  Jaké je řešení? Pokání a modlitba víry! Bůh chce zachránit jedince i národy, ale z naší strany je třeba učinit krok víry. Tím je v konkrétní situaci a v konkrétním čase tato aktivita biblického Jericha, spojená i se zevnějšími projevy a také s oběťmi.
  Kéž co nejvíce věřících využije tuto možnost! Matka Boží se skrze modlitbu růžence bude za nás přimlouvat. My, její duchovní děti, následujme její poslušnost víry, skrze kterou k nám přišel Spasitel a záchrana!

  VIDEO>>>


  Slovo života – Iz 41,14 (3. 9. – 17. 9. 2023)

  „Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu. Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele.“


  Rozjímání nad Iz 41,14

  Ve srovnání s všemohoucím Bohem, který stvořil miliardy hvězd, k nimž bychom rychlostí světla museli letět někdy i miliony let, je naše Země jako prášek a člověk skutečně méně než červíček. Hospodin se stará nejen o skutečné červíčky, ale i o ty lidské, které nejenže stvořil, ale i sám se kvůli nim stal člověkem. Ježíš nám získal nový, Boží život, který nepodléhá smrti ani utrpení, ale trvá věčně v nekonečném štěstí a slávě. Boží Syn nás vykoupil z otroctví temnoty a hříchu a z naší strany je podmínkou záchrany už jen to, abychom vírou Ježíše přijali a na této životní pouti Mu zůstali věrni.  Listy z UA 8/2023


  BKP: Zastaví proces sebezničení církve nové patriarcháty v Americe a Africe? (29.8.2023)

  V 1. tisíciletí bylo pět samostatných patriarchátů – Řím, Antiochie, Alexandrie, Jeruzalém a Cařihrad. Začátkem 4. století vyvstala hereze arianismu a pak nestorianismu a monofyzitismu. Proti herezím vystoupily první čtyři koncily – v Niceji (325), v Konstantinopoli (381), v Efezu (431), v Chalcedonu (451).
  Římský patriarchát měl nejvyšší autoritu v oblasti čistoty víry. Na koncil v Chalcedonu (451), který se postavil proti tehdejší herezi, byl zaslán dogmatický list papeže Lva Velkého. Po přečtení listu otcové koncilu zvolali: „Toto je víra otců! Toto je víra apoštolů! Tak všichni věříme! Petr promluvil ústy Lva.“

  VIDEO>>>


  Dvojpapežství v historii církve /2. část/ (29.8.2023)

  Co se týče dvojpapežství, jeho příčiny byly téměř vždy ve sporu o zevnější autoritu, tedy o zevnější vládu. To bylo spojeno s hmotnými výhodami a prestiží. Církev potřebuje i zevnější autoritu, ale ta je pravdivá jen tehdy, když je zároveň autoritou duchovní. Její povinností je prosazovat potřebné podmínky pro duchovní život a chránit víru a mravy. Při dvojpapežství v historii ani jeden ani druhý neprosazoval sebelikvidaci víry a mravů. Dnes ale lžipapež Bergoglio a jeho sekta církev likviduje zevnitř. Je proto jen jediné východisko, a to přijmout v této mimořádné situaci pravověrného papeže. Jinak Bergoglio komplexně dokončí personální změny a zevnější strukturu už nebude možno převést pod pravověrného papeže, který garantuje ortodoxii i ortopraxi.
  Nástup pravověrného papeže bude spojen s duchovním bojem, protože Bergogliova sekta se dobrovolně nevzdá vlády ani svého likvidačního cíle. Pravdivá reforma musí zároveň zasáhnout i kněžstvo, a to v obnově vnitřního života.

  VIDEO>>>


  Dvojpapežství v historii církve /1. část/ (28.8.2023)

  Jaký má dnes smysl, abychom se zamýšleli nad dvojpapežstvím v historii církve? Smyslem toho je hledat v dnešní neřešitelné situaci řešení. Lžipapež František Bergoglio na sebe stáhl mnohonásobnou anathemu – exkomunikaci, tedy vyloučení z církve za boření všech základů víry, daných nám Písmem a Tradicí. V této mimořádné situaci je třeba hledat a použít mimořádné prostředky, které zabrání dovršení největší katastrofy v dějinách církve.
  V této první části si připomeneme případy dvojpapežství do 11. století, tedy do clunyjské reformy. Dvojpapežství začalo už v době krutého pronásledování církve v 3. století.

  VIDEO>>>


  Kolegium pravověrných biskupů přebírá zodpovědnost za víru a mravy

  Vybízíme tímto listem rovněž všechny emeritní biskupy, kterým leží na srdci čistota víry a mravů, aby v každém národě převzali na sebe tuto povinnost ochrany. Vyčlenění této věroučné struktury v každém národě vychází z kritické situace, do které se katolická církev zneužitím papežské autority dostala. V této mimořádné situaci, dokud nebude ustanoven pravověrný a právoplatný papež, zodpovědnost za otázky víry a mravů zůstává na našem biskupském kolegiu. Tato naše služba v dané situaci plně zavazuje ve svědomí každého katolického křesťana. Každý je povinen držet se pravověrného učení, které my, jako apoštolské kolegium, zastáváme v daném národě. Jsme si plně vědomi své společné autority, ale také zodpovědnosti.

  VIDEO>>>


  BKP: Katolíci Indie, zůstaňte věrni Ježíši Kristu i za cenu pronásledování (21.8.2023)

  Drazí biskupové, kněží a věřící syrsko-malabarské katolické církve,
  ve dnech 4.-24. srpna se apostatický papež vizitací jezuity Cyrila Vasiľa znovu pokusil o likvidaci vaší věrnosti Ježíši Kristu. Ve skutečnosti usiluje o zlomení vašeho svědomí s cílem totálně vás podřídit bergogliánské sektě. Byla to už série pokusů zmanipulovat vás jak ultimátem a vyhrožováním zbavení kněžství, tak i komedií „zbožné“ modlitby jezuity Vasiľa.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ž 51,12-13 (20. 8. – 3. 9. 2023)

  „Srdce čisté stvoř mi, ó Bože, a ducha přímého obnov v mém nitru. Nezamítej mne od své tváře, a svého svatého Ducha neodnímej ode mne.“


  Rozjímání nad Ž 51,12-13

  Tyto dva verše jsou součástí kajícího žalmu, který se modlil král David po svém pádu. Žalm začíná slovy: „Smiluj se nade mnou, Bože, pro své veliké milosrdenství a pro své velké slitování zahlaď mu nepravost. Smyj ze mne dokonale mou nepravost, očisti mne od mého hříchu. Vždyť já svou nepravost vyznávám a můj hřích je stále přede mnou.“
  V této kající modlitbě, která byla jistě provázena i hojnými slzami, král David prosil o čisté srdce a obnovu ducha. Tato modlitba vyjadřuje ale i hluboké tajemství týkající se stvoření nového srdce. Bůh později skrze proroka Ezechiela zaslíbil: „Dám vám nové srdce a... nového ducha.“


  BKP: Pokání mexických biskupů za zavádění pohanských praktik do liturgie

  Koncept listu připravili biskupové BKP

  My biskupové Mexika tímto konáme veřejné pokání za to, že jsme schválili, a někteří z nás už i zavedli, tzv. mayský obřad mše svaté s modloslužebnými prvky. Jeho součástí je absurdní zavádění dvou pseudo-liturgických funkcí, a to principála a okuřovatele. Principálem přitom může být i žena, a to i přesto, že v některých momentech je důležitější než kněz. Okuřovatel vykonává i funkci jáhna, a dokonce i celebrujícího kněze. Nový obřad obsahuje i modlářský rituální tanec, při němž se uctívá tzv. matka země, tedy Gaia či Pačamama.

  VIDEO>>>


  BKP: Dozrál čas k rozhodnému kroku pro záchranu církve a papežství? (9.8.2023)

  Dnes je stav sede vacante, i když Bergoglio a celá struktura okupuje nejvyšší místa v církvi. Bez mimořádné volby je konec s institucí papežství. Podstatou papežství je chránit základy víry a mravů. Bergoglio a jeho sekta koná pravý opak! Je třeba, aby si to každý biskup, kněz i věřící věrný katolické církvi uvědomil. Zůstávat a držet ovečky na topícím se bergogliánském Titaniku, je zavíráním očí před realitou a odmítáním záchranné cesty před masovou duchovní sebevraždou.
  Proto, drazí katolíci, sjednoťte se v modlitbě růžence, konejte pokání, pravdu nazvěte pravdou a heretika heretikem a Bůh dá světlo a milost i kněžím a biskupům, aby učinili v této krizové situaci krok víry k záchraně lodičky Kristovy, kterou je církev.

  VIDEO>>>


  BKP: Bergogliovy lži a manipulace v Lisabonu a Fatimě /2.‒6. srpna 2023/ (10.8.2023)

  Citace Bergoglia z 3. 8. 2023: „... když vidíme strukturu příběhu Stvoření, který je mýtickým příběhem v pravém slova smyslu ‚mýtus‘, protože „mýtus“ je způsob poznání.“
  Komentář: Mýtus je v běžném chápání báchorka a nesmysl, pohádka. Mytologie představuje neskutečno. Bergoglio vědomě víru v Boha Stvořitele, tedy víru odůvodněnou rozumným poznáváním reality, relativizuje a zařazuje do říše mýtů, tedy mytologie a báchorek. Tím zpochybňuje první článek Kréda: „Věřím v Boha, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.“

  VIDEO>>>


  BKP: Anathema na účastníky setkání synodální LGBTQ cesty ve Vatikánu /4.‒29. 10. 2023/ (2.8.2023)

  Dne 4. října 2023 má začít celosvětové setkání tzv. synodální cesty. Dodnes jsou její pravé záměry skrývány. Ve skutečnosti sleduje duchovní i zevnější sebevraždu katolické církve přímo v její podstatě. Kontinentální setkání, která probíhala od ledna do března 2023, k této sebevraždě církve cílevědomě připravovala podmínky. V lednu se Bergoglio pro světová média vyjádřil, že biskupové musí projít procesem konverze, aby přivítali LGBTQ lidi v církvi.
  Je naprosto jasné, že na Synodě jde právě o prosazení ideologie a nečistých duchů LGBTQ. Ježíš tyto démony vyháněl, ale Bergogliova sekta je vítá v církvi. Jde o proces likvidace Božích přikázání i cesty spásy, a to je podlá zrada Ježíše Krista.

  VIDEO>>>


  Ďábel na poušti citoval Boží slovo. Jak to činil František v Lisabonu? (5.8.2023)

  Citace Františka Bergoglia: „Vyzývám vás, abyste se zamysleli nad touto velmi krásnou věcí: že Bůh nás miluje, Bůh nás miluje takové, jací jsme, ne takové, jací bychom chtěli být nebo jaké by nás chtěla mít společnost: takové, jací jsme.“
  Komentář: Tato slova, která jsou jinak pravdivá, Bergoglio zneužívá. Sugestivně mluví o Boží lásce a zároveň ruší Boží přikázání. Prosazuje synodální LGBTQ cestu. Schvalováním Q-orientace schvaluje kromě jiného i pedofilii. Veřejně propaguje „sex bez rigidity“ pro děti i jiné nemorálnosti. Prosazuje sexuální (anti)výchovu ve školách a rodiče v Irsku napomínal, že nesmí děti varovat před homosexualitou a transsexualitou, ale musí je utvrzovat ve lži, která jim byla vnucena. Slovy „Bůh vás miluje takové, jací jste“, Bergoglio de facto říká: nedělejte pokání, žijte ve hříchu. Tato Bergogliova cesta vede do záhuby.


  Slovo života – Iz 25,7 (6. 8. – 20. 8. 2023)

  „Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy, přikrývku, která přikrývá všechny pronárody.“


  Rozjímání nad Iz 25,7

  Co je tou přikrývkou? Co je tímto závojem, který nějak přikrývá či halí všechny lidi bez rozdílu? Tou duchovní přikrývkou je dědičný hřích neboli ložisko zla v nás, které je v Písmu nazýváno starý člověk. Ovoce této zhoubné přikrývky jsou všechny zločiny, vraždy, zvěrstva, kterých se lidstvo dopustilo a ještě dopouští. Toto všechno leze z té přikrývky duchovní temnoty, spojené se lží a zlem, která zatemňuje náš rozum a zaslepuje naši vůli. Kvůli této přikrývce, aby nás jí zbavil, se Bůh stal člověkem. Stále ale zůstává velkým tajemstvím lidská svoboda. Mnozí lidé si tak zamilovali lež a zlo, že nechtějí, aby byla tato přikrývka sňata z jejich duše, aby jejich rozum poznal pravdu a svědomí je usvědčilo ze zlých činů. Ježíš řekl: „Světlo přišlo na svět, ale lidi milovali tmu, protože jejich skutky byly zlé.“ O této realitě se můžeme přesvědčovat dennodenně jak v celosvětovém dění, tak v našem soukromém životě.  Listy z UA 7/2023


  BKP: Pravdivé pokání katolických biskupů (29.7.2023)

  (Pro tento níže uvedený pastýřský list připravili koncept biskupové BKP)

  Drazí kněží, řeholníci a věřící,
  my pravověrní katoličtí biskupové jsme povinni před Bohem i před vámi, Božím lidem, se jasně a pravdivě vyjádřit k současné situaci v církvi. Jako nástupci apoštolů neseme spolu s pravověrným papežem plnou zodpovědnost za Kristovu církev. Bohužel, současný papež František Bergoglio není pravověrný, ale je heretik, a proto není ani platným papežem. V tom případě zodpovědnost za církev dopadá na pravověrné biskupské kolegium. Z tohoto kolegia apoštolů jsou vyloučeni biskupové Německa a Belgie a také každý biskup, který má jednotu v herezi s neplatným papežem Bergogliem a s jeho synodální LGBTQ cestou.

  VIDEO>>>


  Synodální LGBTQ sebevražda církve vrcholí (28.7.2023)

  Ve dnech 4.‒29. října 2023 má ve Vatikánu proběhnout celosvětové setkání synodální LGBTQ cesty.
  Vyvstávají tři otázky:
  1) Co je Bergogliova synodální cesta?
  2) Jaký má cíl?
  3) Jak postupuje?
  K první otázce: Synodální LGBTQ cesta je vzpoura proti Bohu, likvidace katolické církve, likvidace papežství i likvidace Božích zákonů.
  K druhé otázce: Synodální LGBTQ cesta má za cíl stažení prokletí za současné antievangelium. Sleduje likvidaci křesťanství a přechod na jedno pseudonáboženství New Age, které uctívá spolu s pohany jejich božstva, tedy démony.
  K třetí otázce: Synodální LGBTQ cesta postupuje skrytě, lstivě a cílevědomě. Zneužívá nejvyšší autoritu k prosazení legalizace herezí a amorálnosti.

  VIDEO>>>


  Manifestácie po mestách Slovenska za ochranu rodiny a vzkriesenie národa, 5.7. 2023

  VIDEO>>>


  Slovo života – Iz 24,21 (23. 7. – 6. 8. 2023)

  „Onen den Hospodin ztrestá nebeský zástup na výšině i pozemské krále na zemi.“


  Rozjímání nad Iz 24,21

  Tento výrok proroka Izaiáše je aktuální či bude aktuální pro nejbližší dny. Co je tím nebeským zástupem na výšině? Apoštol Pavel vysvětluje, že náš boj není proti tělu a krvi, ale proti mocnostem temnoty (kosmokratores), které vykonávají svou světovládu v ovzduší (Ef 6,10n), to je ten tzv. nebeský zástup na výšině. Skrze tuto světovládu usilují zmíněné mocnosti o sebezničení Země, a to skrze lidi, kteří jim slouží, tedy skrze svá média. Kdo jsou pozemští králové, to víme. Dnes byli nahrazeni tzv. demokratickým systémem a různými ideologiemi, jako byl komunismus, fašismus, atd. Za takovými ideologiemi je rovněž duch, který má skrze určité struktury vliv na myšlení a jednání lidí. Hospodin zaslibuje, že temné síly v „onen den ztrestá“. Že ten onen den bude definitivně při posledním soudu, o tom nelze pochybovat, ale může přijít ještě i před Božím soudem. Tak, jako byl ztrestán fašismus, sice za cenu velkých obětí, a také i každý jiný „-ismus“, který se staví proti Bohu, bude dřív nebo později ztrestán a zlikvidován.


  BKP: Záchrana papežství – obroda církve

  Dne 20. června vyšel dokument Instrumentum laboris k celosvětovému setkání Synody o synodalitě. Uvádí se v něm, že je třeba začít diskuzi o vývoji úlohy římského biskupa a přehodnotit vykonávaní primátu v synodální církvi. Primát se má vykonávat už jinak – synodálně. Ve skutečnosti jde o likvidaci instituce papežství. Doktrinální zodpovědnost v církvi bude rozptýlena či atomizována na různá synodální shromáždění, tedy na synodální rady nebo na tzv. kontinentální orgány.

  VIDEO>>>


  Manifestace za ochranu rodiny, Praha 6. 7. 2023

  VIDEO>>>


  Podmínka zachování katolické církve v Texasu je oddělení od bergogliánské sekty

  Biskupové BKP připravili koncept prohlášení pro biskupa Josepha Stricklanda z Tyleru v Texasu.

  Koncept prohlášení:
  Drazí kněží, řeholníci, řeholnice, bratři a sestry,
  tímto já, biskup Joseph Strickland, vyhlašuji oddělení naší diecéze od bergogliánské sekty. Činím to s vědomím zodpovědnosti za spásu duší před Bohem i před celou katolickou církví z důvodu záchrany katolické víry a morálky.

  VIDEO>>>


  1160.výročí příchodu slovanských věrozvěstů – Cyrilomětodějská pouť, Mikulčice 5.7.2023

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 18,18 (9. 7. – 23. 7. 2023)

  „Amen, pravím vám, cokoliv svážete na zemi, bude svázáno i na nebi a cokoliv rozvážete na zemi, bude rozvázáno i na nebi.“


  Rozjímání nad Mt 18,18

  Toto zaslíbení platí v několika rovinách. Vztahuje se na církevní představitele, kteří mohou ve shodě s učením církve konkretizovat některé požadavky evangelia a svazovat naše svědomí církevním předpisem; například určí, že jíst v pátek maso je hřích. Rovněž ho mohou i rozvázat a povědět, že člověk může v pátek půst nahradit například modlitbou anebo kajícím skutkem. Toto je oblast, která se týká těch, kteří před Bohem zodpovídají za církev na daném území.
  Samozřejmě dnes může být církevní autorita hrubě zneužita proti podstatě, a to už se děje. V tom případě ale na dané církevní představitele dopadají úměrně jejich přestoupení nejtěžší tresty, až vyloučení z církve. To se týká těch, kteří dnes prosazují sodomii a jiné podobné nemorálnosti a zneužívají k tomu biskupskou či papežskou autoritu.
  Tento výrok o svazování a rozvazování se ale týká i každého z nás osobně. My budeme souzeni za své hříchy, a proto je třeba, abychom znali nejen svou zodpovědnost, ale věděli i o duchovní moci, která také je každému pokřtěnému svěřena.


  Manifestace za ochranu rodiny, Olomouc 2.7.2023

  VIDEO>>>  Listy z UA 6/2023


  Informace pro biskupy pěti kontinentů – Obroda duchovního jádra v církvi (30.6.2023)

  V 2. polovině 19. století vlivem osvícenectví, ateistického darwinismu a negativních filosofických proudů vnikl do církve heretický proud zvaný modernismus. Magickým se stalo slovo věda a vědeckost, ale s živým Bohem modernismus nepočítá. Roku 1907 byl svatý papež Pius X. nucen vyloučit téměř polovinu bohoslovců a profesorů. I když byl modernismus zakázán, kryptomodernistům se za půl století podařilo spolu se zednáři prosadit za papeže Jana XXIII., který svolal koncil a za moderátory koncilu vybral právě tyto lidi, kteří církev plně otevřeli světu. Dnes je plodem tohoto heretického proudu lžipapež Bergoglio, který už dokonce legalizuje hřích homosexuality a veřejným rituálem s démonem Pačamamou intronizuje pohanství.

  VIDEO>>>


  BKP: Svět pravdivé vědy varuje před sebezničením (25.6.2023)

  Kdo má na prvním místě usilovat o obnovu společnosti a záchranu lidstva? Na prvním místě ti, kteří se nazývají křesťané. Skrze pokání, tedy pravdivou změnu myšlení – metanoiu – se mají vlažní biskupové, kněží a věřící stát Kristovými učedníky a Jeho svědky – martyrés. Tím otevřou dveře Bohu a Jeho záchranné moci. Duchovní reforma nemůže začít bez napojení na transcendentno. Jde v podstatě o vnitřní modlitbu, o spojení našeho ducha s Bohem, s Pravdou. Bez tohoto duchovního základu modlitby a pokání, tedy změny myšlení od lživého k pravdivému, k žádné pozitivní změně nedojde. Pravé a věčné štěstí je nám dáno jen a jen v Ježíši ukřižovaném a vzkříšeném.

  VIDEO>>>


  BKP: Koncept pastýřského listu pro biskupy pěti kontinentů

  Vážení biskupové, nástupci apoštolů,
  zasíláme vám koncept pastýřského listu. Sami víte, jak hlubokou krizi prodělává katolická církev. Nemá platného papeže. Současný se sám několikanásobně vyloučil z Tajemného Těla Kristova i z viditelné církve. Je stav sede vacante. Taková je realita. Vy jste tuto realitu zatím nemohli jasně vyslovit ani zveřejnit. Situace s tvrdým prosazováním synodální LGBTQ cesty vás k tomu ale dnes nutí.
  Duchovní probuzení je bez Božího zásahu nemožné. Bůh ale počítá s lidskou spoluprácí. Příkladem spolupráce s Boží milostí jsou nám Kristovi apoštolé, mučedníci a obránci víry. Vy jste jejich nástupci. Jste pro krvácející církev velkou nadějí. Dopadá na vás velká zodpovědnost. Kéž vám Bůh dá milost odvážně se postavit proti sebevražedné synodální LGBTQ cestě! Vy ale danou milost neodmítněte.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ž 82,5 (25. 6. – 9. 7. 2023)

  „Nic nevědí, nic nechápou, chodí ve tmách a celá země v základech se hroutí.“


  Rozjímání nad Ž 82,5

  Tento výrok žalmu je pro dnešní dobu velmi aktuální. Vztahuje se především na ty, kteří mají politickou a církevní moc, ale do určité míry se vztahuje i na každého z nás.
  Co máme dělat, abychom věděli, chápali a nechodili ve tmě, ale ve světle? Musíme ve svém životě vážně počítat s Ježíšem, protože On je Světlo světa. V Něm je plnost moudrosti i poznání. Pokud se necháme ovlivňovat jen tzv. moudrostí mainstreamu a smartphonů, pak totálně nic nevíme o podstatných věcech, kterými je spása duše, a nechápeme, co pro ni máme dělat, a jak vítězit nad lží a klamem. V této slepotě se pak celá země hroutí ve svých základech.


  BKP: Konají současní jezuité pokání z Boží anathemy, kterou na sebe stáhli? (20.6.2023)

  Je třeba vědět, že na celý tento zločinný spolek, který se rouhavě přikrývá jménem našeho Spasitele, dopadla Boží anathema. Jde tu o vyloučení nejen ze zevnější církevní organizace, ale i o vyloučení z Tajemného Těla Kristova, což dopadá na konkrétní jedince, kteří přijali tohoto ducha apostaze.
  Poslední čestní jezuité trpí pod vládou tohoto antikristovského ducha, ale nyní by už měli demonstrativně z tohoto zločinného spolku vystoupit, jinak jim hrozí věčné zavržení.
  Dnes by se měl každý upřímný katolík distancovat nejen od jezuitů, ale hlavně od synodální LGBTQ cesty, kterou prosazují.


  Bude III. světová válka? Biskupové USA, čiňte pokání! (12.6.2023)

  Vážení biskupové Spojených států,
  ve dnech 12.‒23. června 2023 probíhá největší cvičení NATO těsně u zóny konfliktu na Ukrajině. Politologové varují, že v následku může dojít i k jaderné katastrofě, která by na prvním místě zachvátila USA a Evropu. Jak se k této situaci postavíte vy jako pastýři duší?
  Vaší prvořadou povinností je, vážení biskupové, dělat všechno pro to, abyste zachránili duše před věčným zavržením. Z toho budete skládat účty před Božím soudem. Vy ale místo toho akceptujete tzv. synodální LGBTQ cestu, která je vzpourou proti Bohu a likvidací Božích zákonů. Vy k tomuto zločinu vůči Bohu a církvi mlčíte, anebo někteří z vás se na něm dokonce aktivně podílíte.

  VIDEO>>>


  Pseudonáboženství New Age à la synodální cesta (12.6.2023)

  Podstatou pseudonáboženství New Age není ateizmus, ale renesance pohanství, které odmítá pravého Boha a jediného Spasitele, Ježíše Krista. Současné neopohanství je spojeno s ezoterikou, která míchá různá pohanská pseudoduchovna s křesťanstvím. Tomuto synkretismu už otevřel dveře II. vatikánský koncil, zvláště deklarací Nostra aetate. Pseudopapež František intronizoval démona Pačamamu ve Vatikánu a sám se v Kanadě zasvětil démonům a satanu. V tomto duchu prosazuje synodální cestu, která má vyvrcholit letos na podzim. Prosazováním LGBTQ se postavil do otevřené vzpoury proti Bohu a proti samé podstatě křesťanství.

  VIDEO>>>


  BKP: Hrozí třetí světová válka. Lék proti smrti. (7.6.2023)

  Situace dnes je mimořádně vážná. Do určité míry je to ale pro tebe možná poslední šance, aby ses probral z duchovní slepoty a zastavil se na falešné cestě, která vede do věčné záhuby. Dnes hrozí jaderná katastrofa, masové vakcinace, uměle vyvolané rakoviny či jiné smrtelné nebezpečí. Ty nevíš, jakým způsobem nastane tvá smrt, ale jistota je, že smrt ani tebe nemine. A pak budeš stát před Božím soudem a čeká tě věčnost. Dokonalá lítost, spojená se vzýváním Božího jména, je lékem proti věčné smrti. Tento lék ti Spasitel nyní nabízí a dává zdarma. Kdo ale pokání odmítne, bude zavržen. Ježíš varuje: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3)

  VIDEO>>>


  BKP: Biskupové Asie a Austrálie, prohlédněte a povstaňte! (5.6.2023)

  Vážení biskupové Asie a Austrálie,
  na podzim tohoto roku má být celosvětově schválen sebevražedný synodální LGBTQ program. Kardinál Müller zhodnotil synodální cestu jako „věroučně nekompetentní a církevně-právně nelegitimní“. Synodální proces mění charakter církve a zavádí v ní systém „neziskovek“. Podobně jako Sorosovy neziskovky, které vedou k sebezničení každý národ, tak fungují i tyto církevní neziskovky. Dříve by takové neziskovky odsoudili jako vlastizradu a v církvi jako kacířství. Tyto neziskovky jsou součástí synodální cesty v každé farnosti, v každé diecézi, v každém národě, na každém kontinentu.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 7,26 (11. 6. – 25. 6. 2023)

  „Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku.“


  Rozjímání nad Mt 7,26

  Ježíš k tomu dodává: „A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.“ Toto je Ježíšova výstraha. Je řečena stručně: dům padl a jeho pád byl veliký. Proč padl tento dům lidského života? Byl postaven na písku svých snů, svých plánů, svých nároků... Nebyl postaven na skále, kterou je Kristus a Jeho evangelijní požadavky. Nestačí je ale jen slyšet, je nutno je realizovat.
  Ježíš tuto potřebu realizovat Boží slovo připomenul, když žena ze zástupu zvolala: „Blahoslavený život, který tě nosil...“ On řekl: „Blahoslavení jsou ti, kteří slyší Boží slovo a vykonávají ho.“ (Lk 11,27n)


  BKP: Biskupové Evropy, prohlédněte a povstaňte! (5.6.2023)

  Vážení biskupové Evropy,
  hlavní problém, před kterým církev stojí, je synodální LGBTQ cesta. Co řekl kardinál Müller o německé synodální cestě, kterou nazval sektou?
  „Německá synodální sekta je diametrálním protikladem katolického vyznání víry... přivede křesťanství v Německu k tomu, že se vypaří. Vidíme tam vystoupení milionů z církve a také odkřesťanštění zůstávajících katolíků....“
  Vážení biskupové Itálie, Španělska, Francie a jiných evropských států, to, že se křesťanství vypaří, platí i pro vaše národy, pokud nebudete konat pokání a pokud se v této historické době vy jako biskupové nepostavíte proti současným věroučným a morálním herezím. Tato německá synodální cesta je precedentem pro celocírkevní synodální cestu. Kardinál Müller ukazuje na zhoubné ovoce a dále říká: „Celé to nastolení německo-katolické ekleziologie je falešné a sebevražedné.“

  VIDEO>>>  Listy z UA 5/2023


  Slovo života – Mt 7,24 (28. 5. – 11. 6. 2023)

  „A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.“


  Rozjímání nad Mt 7,24

  Ježíš večer před svou smrtí mluví o svých přikázáních: „Ten mě miluje, kdo zachovává má přikázání.“ Co konkrétně jsou Ježíšova přikázání? My máme přikázání Desatera, a která jsou Ježíšova přikázání? Jsou soustředěná právě v Horském kázání, obsaženém v 5., 6. a 7. kapitole Matoušova evangelia. Kromě těchto rad do praktického života, jsou ještě i v jiných částech evangelií jiné Ježíšovy příkazy. Je proto důležité se nejen zamyslet nad obsahem slov, ale i nad tím, jak je máme v konkrétních životních okolnostech realizovat. Pak, když přijde bouře a životní zkouška věrnosti Kristu, člověk obstojí a spasí svou duši.
  Nejtěžší útok bude v hodině smrti. Nevíme však, kdy přijde smrt, a proto musíme být každý den připraveni a neodkládat s realizací Božího slova na zítřek.


  BKP: Biskupové Afriky a Ameriky, prohlédněte a povstaňte! (24.5.2023)

  Svatodušní svátky v tomto roce připadají na neděli 28. května. Po nich následuje oktáva. V neděli 4. června bude slavit svátek seslání Ducha svatého Rusko a Ukrajina.
  Hospodin ukázal proroku Ezechielovi (Ez 37,1-9) stav izraelského národa na údolí plném suchých kostí. Tento obraz se dnes plně vztahuje na novozákonní Izrael, tedy na církev. Z nitra církve byl vyhnán Duch svatý a nahradil ho duch světa a dnes i synodální duch LGBTQ, tedy duch smrti, který z církve učinil duchovní hřbitov plný rozházených suchých kostí. Církevní dogmata byla rozházena, Boží přikázání rozmetána, Boží zákony převráceny, milníky vytrženy a posunuty. Aby se vše nyní vrátilo do původního stavu, to už vyžaduje boj za obnovení pravověrnosti.

  VIDEO>>>


  Základ pravého štěstí (video)

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 7,21 (14. 5. – 28. 5. 2023)

  „Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane,‘ vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.“


  Rozjímání nad Mt 7,21

  Ježíš po tomto výroku dál v evangeliu pokračuje: „Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy já prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘“
  Ježíš zde ukazuje na nepravého učedníka a říká, že takoví učedníci, i když umí pronášet náboženské fráze, a dokonce se přikrývají Jeho jménem, ale konají pravý opak, nedojdou spásy. Navíc, i kdyby prorokovali a dokonce vyháněli démony a činili mocné činy, nepomůže jim to ke spáse. Takoví učedníci přijali Kristovo učení jen povrchně a ve skutečnosti používají metody hypnózy, sugesce, psychologické manipulace, pozitivních či dvojznačných pojmů a vzbuzování emocí, ale s Kristem a Jeho křížem nemají nic společného.  Listy z UA 4/2023


  Manifestácie po mestách Slovenska za ochranu rodiny a vzkriesenie národa, 10. 4. 2023

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 7,19 (30. 4. – 14. 5. 2023)

  „Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.“


  Rozjímání nad Mt 7,19

  Proto ten, kdo nekoná pravdivé pokání, a to denně, nemůže nést dobré ovoce. Pokládá své dobro a svou pravdu za nejvyšší nedotknutelnou normu a vzpírá se Boží pravdě i Božím zákonům. Své mudrování a filosofování pokládá za nejvyšší moudrost a ve skutečnosti je to vše hrubý podvod. Jen pokora je pravda. Za pýchou pravda není, ale je za ní lež a sebezbožšťování. Proto takový strom, takový člověk, který odmítá Boží pravdy, Boží zákony a Boží podmínky ke spáse, je špatným stromem, který bude vyťat a hozen do věčného ohně.


  Setkání synodální LGBTQ cesty ve Vatikánu – Boží anathema (14.4.2023)

  Od 30. září 2023 má ve Vatikánu začít celosvětové setkání Synody o synodalitě, která prosazuje legalizaci LGBTQ. Všichni účastníci tím na sebe stahují nejtěžší Boží trest – anathemu – a církevní trest – exkomunikaci latae sententiae. Legalizace hříchu sodomie je totiž těžší hřích než sodomie sama. Kdo prosazuje a legalizuje hřích, ruší tím Boží přikázání a brání hříšníkům konat pokání a jít cestou spásy. Rušit Boží zákony je hřích ďábelské pýchy, která se staví proti Bohu Stvořiteli, Nejvyššímu Zákonodárci.

  VIDEO>>>


  Výzva biskupů k abdikaci neplatného papeže Františka

  My, pravověrní biskupové na všech kontinentech, jako nástupci Kristových apoštolů, po příkladu bývalého nuncia ve Spojených státech, Carlo Maria Viganò, tímto veřejně před celou katolickou církví vyzýváme k abdikaci neplatného papeže Františka Bergoglia.
  Odůvodnění: Dotyčný se dopustil řady nejtěžších herezí, které vedou k vnitřnímu sebezničení katolické církve. Boží slovo jasně hlásá: „Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet (anathema sit)!“ (Gal 1,8-9)

  VIDEO>>>


  BKP: Historický krok k záchraně církve (20.4.2023)

  Ke dni 31. března 2023 byla uzavřena kontinentální fáze Synody o synodalitě. 30. září 2023 má být započato v rámci tohoto sebevražedného procesu celosvětové setkání ve Vatikánu. Iniciátor Synody je fanatickým propagátorem sodomie a jiných morálních zvrhlostí. V oficiálních dokumentech Bergogliovy synody je používána a plně akceptována zkratka LGBTQ. Přitom termín Q zahrnuje i největší sexuální zvrhlosti, spojené s nejtěžšími zločiny.
  Každý morální člověk, a tím spíše ten, kdo zná Kristovo evangelium a Jeho učení o čistotě srdce i skutků, je šokován programem synodální LGBTQ cesty. Jde doslova o satanské antievangelium, které otvírá širokou cestu do věčné záhuby. Většina biskupských konferencí to ale před věřícími zamlčuje, jako by propagace LGBTQ neměla s církví nic společného. Dokonce pokrytecky tyto konference vzbuzují dojem, jako by synodální cesta byla procesem pravdivé obrody církve. To je ale kolosální podvod. Z katolíků, kteří jim věří, si tito církevní klerikálové dělají doslova blázny.

  VIDEO>>>


  Velikonoční manifestace Praha, 10.4.2023

  VIDEO>>>


  Velikonoční manifestace za ochranu rodiny a vzkříšení národa Olomouc, 9.4.2023

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 7,15 (16. 4. – 30. 4. 2023)

  „Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.“


  Rozjímání nad Mt 7,15

  Toto Kristovo varování je rovněž velmi aktuální. Dnes už mnozí pastýři církve nejsou služebníky Kristovými, ale služebníky antikrista. Samozřejmě zjevně tak nevystupují. Mají opravdu ovčí roucho a používají psychologické metody, jak manipulovat s lidmi. Hovoří o lásce, o soucitu, naslouchání, rozlišování, přijímání, doprovázení, vítání, a ve skutečnosti je to všechno past a za tím vším jsou zuby dravých vlků, které trhají naivní a mnohdy i upřímné oklamané duše. Tito pastýři mluví jen o lásce, ale vyhýbají se pravé lásce – Kristovu kříži. V dalším verši Ježíš říká, že jedině po ovoci je poznáme, protože dovedou lahodit sluchu, a proto za sebou strhávají mnohé duše. Pokud člověk není schopen přijímat zdravou sebekritiku a usilovat o spravedlnost a skromnost ve svém životě, dříve nebo později se stane obětí těchto vlků v ovčích kůžích.


  BKP: Slovo k Velikonocům 2023

  Drazí bratři a sestry!
  Na Velikonoce a ve velikonočním období se křesťané na Ukrajině a v Rusku zdraví: „Christos Voskres!“ a odpovídají: „Voistinu voskres!“ Co tento krátký pozdrav vyjadřuje? Vyjadřuje pravdu, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých! On, pravý Bůh, se stal člověkem skrze tajemství vtělení a narodil se z Marie Panny. Pro nás a pro naši spásu se obětoval na dřevě kříže. Svou smrtí nás vykoupil z hříchu a otevřel nám bránu nebe. Na Velký pátek byl po krutém umučení sňat z kříže a jeho mrtvé tělo bylo zabaleno do pohřebního plátna a přeneseno do kamenného hrobu. Ke vchodu do hrobu byl přivalen kámen. Na druhý den, v sobotu, přišli vojáci, kteří měli přikázáno hlídat hrob. Je samozřejmé, že před tím, než ho zapečetili, ho zkontrolovali. Totiž od pátku večera do soboty rána byla možnost, že by někdo mohl mrtvé tělo odnést. Nebyli tak nezodpovědní, aby hlídali prázdný hrob. Až pak znovu přivalili kámen a nasadili pečeti. Rozdělili stráže a plnili daný rozkaz. Stráže se u hrobu střídaly přes celou sobotu a pak po celou následující noc.


  BKP: Reakce na interview kardinála Burke, jak neoponovat, ale milovat Františka (27.3.2023)

  Dne 16. března 2023 americký kardinál Raymond Burke poskytl interview pro EWTN. Zpočátku v něm vyjádřil určitou pravdu o současné situaci v církvi, kterou vnímá každý upřímný katolík. Problém je ale v tom, že za vyjádřenou pravdou následoval duchovní smrtící jed.
  Co řekl kardinál v interview na počátku?
  „Jednoduše je potřeba jasně říci, že o Božím plánu pro muže a ženu, o Jeho plánu sexuálního svazku, o manželství nelze diskutovat, taková debata je absurdní!“
  Jenže Synoda o synodalitě pod vedením pseudopapeže Bergoglia prosazuje už přímo popření toho, že sodomie je hříchem a zároveň legalizuje i podobné zvrácenosti skrývající se za termínem LGBTQ.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 7,13 (2. 4. – 16. 4. 2023)

  „Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.“


  Rozjímání nad Mt 7,13

  Ježíšova rada je velmi vážná. Týká se každého z nás. Uposlechnutí této vážné rady přináší ovoce, kterým je věčný život a věčné štěstí v nebeském království. Tato těsná brána je ale úzká, a mnozí ji bohužel neznají, hledat ji nechtějí, a pokud je jim na ni ukázáno, bojkotují ji ke své časné i věčné škodě. Ježíš naopak varuje před prostrannou bránou a širokou cestou, která vede do věčné záhuby. Je tragédií i bolestnou realitou, že je mnoho těch, kteří si zvolili tuto širokou životní cestu, která končí v záhubě. Tato široká cesta nepřináší v tomto životě pravé štěstí a pravý pokoj, ale nepokoj srdce a nejistotu. V hodině smrti pak přichází zoufalství a následuje věčné zavržení. To není nadsázka ani jen nějaké strašení, to je vážné varování našeho Spasitele, abychom šli úzkou cestou, o které řekl: „Já jsem Cesta, Pravda a Život.“ „Kdo chce za mnou přijít, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.“  Listy z UA 3/2023


  BKP: Zveřejnění Boží anathemy – Božího prokletí – vyloučení z Kristovy církve biskupa Tomáše Holuba (19.3.2023)

  Začátkem postní doby vydal heretický biskup Holub tzv. pastýřský list s pokryteckým názvem: „Milosrdenství pro rozvedené“. Uveřejnil k tomu i podrobné směrnice. Jejich základ tvoří heretická exhortace Amoris laetitia. Hned po jejím vydání vystoupili s dubii čtyři kardinálové. Tato tzv. exhortace lžipapeže nejenže ruší Boží zákony, ale popírá i existenci objektivně platných morálních norem. Obsahuje hereze, které ničí podstatu spasitelné víry. Následně proti tomuto heretickému dokumentu vystoupily desítky předních teologů a křesťanských autorit, kteří vydali analýzu pod názvem Korekce. Vznesli na Františka požadavek rozlišit, co je v této exhortaci pravověrné a co heretické. Dodnes, a to už je osm let, žádná odpověď, žádné naslouchání, žádné rozlišování! Exhortace Amoris laetitia je zjevně heretická!

  VIDEO>>>


  BKP: Reakce na interview s knězem Kobylinským na téma „Homosexuál knězem?“ (11.3.2023)

  Profesor Kobylinski podal interview na téma „Homosexuál knězem?“ Katolík si klade zásadní otázku: Co vlastně chtěl polské veřejnosti kněz Kobylinski povědět? Chtěl vyjádřit jasný postoj vycházející z Písma svatého a Tradice i z celého učení církve? Anebo šlo jen o jakousi směs nevyhraněných informací, kde ve skutečnosti morální hodnoty byly postaveny na stejnou rovinu s amorálními zvrhlostmi a pravda tím byla relativizována? Skutečným cílem interview bylo změnit katolické veřejné mínění. V současnosti totiž probíhá synodální proces s programem prosadit církevní legalizace sodomie i do Polska.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 7,12 (19. 3. – 2. 4. 2023)

  „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon, i Proroci.“


  Rozjímání nad Mt 7,12

  Tímto slovem si připomínáme velmi důležité pravidlo pro náš osobní život, pro naše vztahy s našimi nejbližšími i pro naše vztahy vůči jiným lidem. My máme většinou nároky na druhé, co by měli dělat, anebo smutek nad tím či výčitky, že nedělají to, co jsme si my představovali. Ba dokonce chodíme zachmuření, že je nenapadlo, co bychom si přáli. To je pohled starého člověka. My se právě z tohoto nezdravého myšlení máme poučit, a naopak máme se učit pravdivé sebekritice. Musíme předpokládat, že stejně tak nezdravě uvažuje i ten druhý. Totiž kdybychom mysleli ve vertikále, tedy hledali nejprve Boží království, spásu své duše a na modlitbách komunikovali s Bohem, pak bychom usilovali nejprve o Boží království v sobě a upřednostňovali bychom ho před časnými a pomíjejícími hodnotami, jako jsou lidská sláva, uznání, nadměrné bohatství, marnosti atd. To vše nám brání v zajetí na hlubinu svého nitra a vytváří v naší duši určité vrstvy, které ovlivňují naše myšlení i naši vůli. Spojují nás pak s duchem tohoto světa a zároveň i s duchem lži a smrti, aniž si to uvědomujeme.


  BKP: Diagnóza doby a misie modlitby (10.3.2023)

  Současné křesťanství s duchem tohoto světa je neplodným fíkovníkem. Podmínkou, aby nebyl vyťat, je, že začne nést ovoce pravdivého pokání.
  Krátce si uvědomme diagnózu doby, ve které žijeme. Dnešní člověk nejenže nevnímá hřích, ale často nevnímá ani realitu. Mnozí žijí v irealitě či virtuální realitě. Jsou zahlceni nekonečným tokem informací z televize, internetu, smartphonů. Přitom duch světa je dnes obzvlášť demoralizační, rozkladný, až sebezničující. Je nutné se proti němu postavit. Ovládl veřejné mínění natolik, že nastolil skrytý diktát. Do nastražených pastí chytá už i děti.

  VIDEO>>>


  BKP: Praví apoštolé Kristovi contra falešní apoštolé LGBTQ synodální cesty (8.3.2023)

  Biskupové jako nástupci apoštolů mají prvořadou povinnost hájit pravdy víry a morálky, které nám zabezpečují spásu a zachraňují nás před věčnou smrtí.
  Před několika lety v Rusku napsala varovný dopis mládeži sedmnáctiletá dívka, která umírala na AIDS. Bolestně v něm obvinila rodiče, že jí nezakazovali jít sebezničující cestou falešné svobody, a proto padla do nemorálnosti a narkomanie. Píše: „Kdyby mě rodiče třeba i tvrdě trestali, líbala bych jim dnes ruce, protože by mi tím zachránili život. Teď už je pozdě, umírám.“
  Duchovními rodiči pro Boží děti jsou biskupové a jejich pomocníci, kněží. Jejich povinností je chránit pravdy víry a varovat před herezemi a nemorálnostmi.

  VIDEO>>>


  BKP: Zveřejnění Boží anathemy na předsedy biskupských konferencí Evropy (1.3.2023)

  Současné hereze dnes vnitřně ničí církev. Vyhlášená synodální cesta prosazuje už přímo legalizaci všech nemorálností pod termínem LGBTQ. Toto jsou daleko těžší zločiny než hereze ikonoborectví. Pražský sabat měl rovněž za cíl vtělovat legalizaci LGBTQ. Proto všichni účastníci, a to především předsedové biskupských konferencí, na sebe stáhli Boží anathemu. Byzantský katolický patriarchát pouze zveřejňuje tuto realitu. Každý biskup, který zde byl účasten, se anathemy nezbaví, dokud nevykoná veřejné pokání slovně či písemně. Navíc dal velké pohoršení, a proto musí heretickou LGBTQ synodální cestu odsoudit. Je třeba, aby ostatní biskupové, kněží i věřící lid vyžadovali od zúčastněných prelátů pokání anebo abdikaci.

  VIDEO>>>


  BKP: Kontinentální setkání synodální LGBTQ cesty – sebevražda církve i lidstva (2.3.2023)

  Ježíšova vybídka k pokání je spojena s podobenstvím o neplodném fíkovníku. Vinař pána vinice prosí: „Pane, ponech ho ještě tento rok. Snad ponese ovoce. Jestli neponese, pak ho vytneš.“ Tím fíkovníkem jsi ty, církev i národ. Uvědom si vzácnost času: ještě rok!
  Ježíš na závěr zdůrazňuje: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3) Zde nejde jen o časný trest, ale o hrozbu věčného zahynutí! Cesta do něj je připravena, a je to synodální LGBTQ cesta. Ta stahuje prokletí na jedince i na celé kontinenty s následnou, už naplánovanou, redukcí lidstva. Ježíš naproti tomu volá na cestu spásy, a to je cesta pokání. Vykroč na ni ještě dnes a vydrž celý rok. Zachráníš sebe a dáš příklad jiným. Společně skrze vaše pokání bude zachráněna církev i národ!

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 7,7 (5. 3. – 19. 3. 2023)

  „Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.“


  Rozjímání nad Mt 7,7

  Na mnoha místech Písma svatého jsme vybízeni, abychom prosili. Prosba je spojena se zaslíbením. Uvědomme si základní pravidlo, že pokud prosíme o něco, co není ve shodě s vůlí Boží, co by bylo k naší škodě, Bůh nám to nedá, protože nás miluje. Pokud ale prosíme s vírou o dobrou věc, Bůh zaslibuje, že nás vyslyší. Také je zde zdůrazněna vytrvalost. Ta musí být spojena s naším hledáním a s naším doslova tlučením. Hledání je bolestný proces. Člověk potřebuje něco nutného, hledá to, a má při tom určitou bolest, smutek. Když to ale najde, má velkou radost. Ježíš říká, že máme nejprve hledat Boží království a že všechno ostatní nám bude přidáno.  Listy z UA 2/2023


  Čeští biskupové emerité odmítají synodální cestu i setkání v Praze z důvodu sebezničení církve

  Vážení čeští emeritní biskupové, kardinále Jaroslave Dominiku, biskupe Františku, biskupe Karle, biskupe Josefe, biskupe Vojtěchu,
  známe se ještě z litoměřického semináře. Zde jsme měli pravověrnou katolickou dogmatiku i morálku. Během své kněžské a biskupské služby žádný z vás nehlásal bludy protivící se učení Písma svatého a Tradici.
  Ve dnech 5.‒12. 2. 2023 předseda ČBK Jan Graubner zorganizoval v Praze tzv. kontinentální setkání synodální cesty. Její obsah se snažil zašifrovat frázemi o těch, co jsou na okraji (tedy osoby LGBTQ), a o těch, co jsou uvnitř (věřící). Synodální cesta totiž postupně prosazuje legalizaci amorálnosti a zločinnosti LGBTQ v církvi. Projev papeže apostaty Františka 24. 1. 2023 do světových médií prozradil, že biskupové musí projít tzv. konverzí. Tedy musí zradit tradiční a spasitelné učení církve a konvertovat na vítače LGBTQ.

  VIDEO>>>


  BKP: Kontinentální synodální cesta kontra Kristova cesta spásy (12.2.2023)

  1. část: Odůvodnění
  2. část: Konkrétní program

  V Praze proběhlo ve dnech 5. až 12. února 2023 tzv. kontinentální shromáždění synodální cesty. Mnozí účastníci, jak sami přiznali, vlastně ani neví, co synodální cesta je. Přesto na ni pějí ódy a hovoří o ní v superlativech a s velkým entusiasmem. Na kontinentální shromáždění v Praze se ale plně vztahuje Hospodinovo slovo řečené skrze proroka Izaiáše: „Žvást na žvást, žvást na žvást, tlach na tlach, tlach na tlach, trošku sem, trošku tam.“ (Iz 28,10) A prorok Izaiáš to rozvádí ještě podrobněji: „Také tito blouzní z vína, po opojném nápoji se potácejí: kněz i prorok... Všechny stoly jsou plné zvratků, samý výkal, místa čistého není... Stále jenom: žvást na žvást, žvást na žvást, tlach na tlach, tlach na tlach, trošku sem, trošku tam... Proto slyšte slovo Hospodinovo, chvastouni, vládnoucí nad tímto lidem...! Říkáte: ‚Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí a sjednali jsme úmluvu s peklem. Příval pomsty, i když bude přicházet, nepřijde na nás, vždyť jsme si svým útočištěm učinili lež a skryli jsme se v klamu.‘“ (viz Iz 28,7-15)

  VIDEO>>>


  Probuzení v Asbury (USA) Jakých 5 principů může uchovat a předávat Ducha probuzení? (24.2.2023)

  Drazí studenti univerzity v Asbury,
  celý křesťanský svět s nadějí sleduje duchovní probuzení, které Bůh dal na vaší univerzitě. Toto probuzení je velkou nadějí nejen pro Ameriku. Zasáhlo duchovní svět a jeho ovoce se projeví jak v obnově rodin, tak i v obnově společnosti.
  Jistě znáte varovné proroctví Davida Wilkersona o katastrofě, která Americe hrozí. Vy jste ale nadějí! Bůh může změnit i spravedlivý trest, podobně, jak ho změnil, když Ninive konalo pokání. Proto probuzení na vaší univerzitě je nadějí i pro záchranu Ameriky.

  VIDEO>>>


  Kající písně

  AUDIO>>>


  V Praze na kontinentálním setkání biskup Bätzing odmaskoval apostazi synodální cesty (23.2.2023)

  My, čeští emeritní biskupové, cítíme před církví i před svým národem povinnost ve svědomí ukázat na duchovní zločin, který byl spáchán v Praze ve dnech 5.‒12. 2. 2023. Mnozí účastníci i veřejnost nebyli pravdivě informováni o podstatě a cíli tzv. kontinentálního setkání synodální cesty. Někteří si ani neuvědomili, že byli zneužiti k tomu, aby ve skutečnosti prosazovali likvidaci Božích zákonů v oblasti morálky. Skrytě šlo o prosazení do církve Bohem zakázané nemorálnosti, označované termínem LGBTQ.


  Pražský manifest: Synodální cesta využívá biskupské konference k sebezničení církve! Obojí musí být zrušeno! (23.2.2023)

  Předsedové biskupských konferencí Evropy se zúčastnili pražského kontinentálního shromáždění Synody o synodalitě, které proběhlo ve dnech 5.‒12.2.2023. Ve skutečnosti šlo o satanský sabat rušící Boží zákony a prosazující církevní legalizaci nejhrubších amorálností LGBTQ. Účastí všech předsedů biskupských konferencí došlo k zmanipulování veřejného mínění, jako by všichni evropští biskupové jednohlasně souhlasili s tímto programem sebevraždy katolické církve. To je ale podvod, manipulace a zločin, který přesahuje všechny meze! Tragická situace dozrála do bodu, kdy je třeba radikálního a nekompromisního zásahu. Je nutno zrušit biskupské konference! Tyto konference nejenže okradly diecézní biskupy o jejich práva a zbavily je vědomí zodpovědnosti, ale dnes už je přímo nutí ke zradě samotné podstaty církve. Ve skutečnosti se staly nástroji globalizace, která má za cíl postupnou likvidaci církve. Tak to už dále nemůže pokračovat. Tento zločinný a sebevražedný konferenční systém musí být co nejdříve zrušen!


  BKP: Reflexe na kritiku kard. Müllera kontinentálního synodálního setkání v Praze /5.‒12.2.2023/ (21.2.2023)

  Kardinál Müller v rozhovoru pro Kath.net kritizoval projev biskupa Bätzinga v Praze i německou synodální cestu, kterou označil za sektu. Kardinál řekl: „Kontinentální fázi Synody v Praze využili – jak se očekávalo – protagonisti německého alternativního katolicizmu. Všem tam prezentovali svou pociťovanou, ale nedokázanou, morální a duchovní nadřazenost nad východním tradičním katolicizmem.“
  Kardinál vysvětlil, že protože je německá synodální sekta „diametrálním protikladem katolického vyznání víry... přivede křesťanství v Německu k tomu, že se vypaří. Vidíme tam vystoupení milionů z církve,“ řekl „a také odkřesťanštění zůstávajících katolíků... Celé to nastolení německo-katolické ekleziologie je falešné a sebevražedné.“


  Děkovné písně

  AUDIO>>>


  Slovo života – Mt 7,6 (19. 2. – 5. 3. 2023)

  „Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.“


  Rozjímání nad Mt 7,6

  Toto Ježíšovo slovo nás nabádá k moudrosti. Máme být upřímní, ale také opatrní. Jsou lidé, kteří nenávidí pravdu, nechtějí ji ani slyšet, a navíc ji překroutí a postaví proti těm, kdo jim ji i s upřímným srdcem pověděli. Je proto třeba i s touto realitou počítat. Pokud chceme vydat svědectví o Pánu Ježíši s cílem, aby se člověk odvrátil od své cesty hříchu, je třeba se nejprve modlit, komu toto svědectví máme vydat a před kým se můžeme otevřít. To platí zvláště v dnešní době, kdy se někteří lidé otevřeli nečistým duchům. Chtít jít za nimi a nabádat je k pokání bez opatrnosti může dopadnout velmi špatně. Nečistý duch se může obrátit proti tomu, kdo chtěl bez opatrnosti takovému člověku pomáhat. Sám sobě uškodí a druhému, který je zatvrzelý ve zlu či v hříchu, nepomůže.


  BKP: Mons. Graubner a synodální LGBTQ cesta v Praze (8.2.2023)

  Arcibiskup Jan Graubner v homilii u příležitosti zahájení Evropského synodálního setkání 5. února 2023 pronesl vzorové kázání. Hovořil o potřebě změny myšlení, o vztahu ke Kristu ukřižovanému i o tom, že nestačí naslouchat lidu, ale že je třeba hlavně vnímat Boží hlas. Pronášel i další pravdivá vyjádření, a to i s citacemi z Písma svatého. Jan Graubner mluvil jako pravdivý prorok. S jeho výroky musí každý upřímný křesťan souhlasit. Pseudopapež Bergoglio rovněž pronáší vzorová kázání. Nebojí se dotýkat choulostivých otázek, o kterých jiní kazatelé raději mlčí. Mluví například o zdvořilých démonech, kteří jsou s lidmi v jejich domácnostech, aniž to vnímají. Bergoglio také úchvatně mluví o nejosobnějším vztahu k Ježíši Kristu. Klade otázky, jako by se jeho ústy ptal posluchačů samotný Ježíš: Miluješ mne? Tuto otázku Ježíš položil u Genezaretského jezera Petrovi.

  VIDEO>>>


  Písně k Panně Marii

  AUDIO>>>


  BKP: Synodální cesta – cesta manipulace a schizofrenie (15.2.2023)

  Závěrečné poznámky biskupů, zúčastněných na synodě v Praze, obsahují bezduché fráze, ve kterých jsou ale zakódovány věci, jaké by nikdo nepředpokládal. Jejich význam se katolická veřejnost částečně dozví, teprve až budou schváleny a realizovány. Tuto manipulaci a podvodnictví nazývají tzv. teologií a hermeneutikou synodality. Podobně tomu bylo na II. vatikánu, kde byly rovněž cílevědomě použity dvouznačné pojmy, nepřesná vyjádření a pozitivní fráze. Až v praxi se ukázalo zhoubné ovoce, které nyní žneme. Rozklad církve vrcholí Bergogliovou synodální cestou, která už vyžaduje likvidaci Božích zákonů i morálních přikázání cestou legalizování amorálností LGBTQ. Znovu si uvědomme, co všechno je pod tímto Q zahrnuto. Jsou to největší zvrhlosti a zločiny, o kterých se mezi slušnými lidmi nedá ani mluvit.


  BKP: Sloužili církevní propagátoři LGBTQ v Praze liturgii platně? (15.2.2023)

  Závěrečné poznámky kontinentálního synodálního shromáždění v Praze se dotýkaly i tématu liturgie:
  Citace: „Zvážit napětí kolem liturgie, aby synoda nově pochopila eucharistii coby zdroj společenství.“
  Komentář: Jak mohou nově pochopit eucharistii biskupové a kněží, kteří skrze Synodu o synodalitě prosazují do církve všechny sexuální zvrhlosti LGBTQ a jsou tím ve vzpouře proti Bohu? Za písmenem Q jsou zašifrovány všechny amorální zvrácenosti a zločiny. Jde o totální zrušení všech Božích zákonů a přikázání. Je to zrada Krista a apostaze. Navíc jde o transformaci církve do anticírkve New Age. Tito biskupové a kněží se plně ztotožnili s duchem světa. Boří základní pilíře církve. Vyhnali už ze svého nitra Ducha svatého, přijali ducha světa a podřídili se knížeti tohoto světa – ďáblu. Není divu, že u takových církevních Jidášů vzniká napětí kolem liturgie a že jejich synoda chce nově pochopit (pseudo)eucharistii coby zdroj společenství pseudocírkve New Age. Ptáme se, jak by skrze takové biskupy a kněze mohl Duch svatý působit tajemství konsekrace, když v jejich duších už nemá místo?


  Různé písně

  AUDIO>>>


  BKP: Zinscenovaná komedie s panem L. K., členem LGBTQ, na synodálním setkání v Praze a návod, jak se osvobodit od amorálnosti a homosexuality (14.2.2023)

  Hned první den synodálního shromáždění v Praze byl naaranžován skandál. Bylo totiž zapotřebí, aby se církev otevřela sebevražedné transformaci. Skrytý program synodální cesty je totiž odmítnout Boží zákony a legalizovat antizákony LGBTQ. Pro české i zahraniční organizátory v Praze bylo nutné posunout tento skrytý cíl do roviny jakoby objektivního problému, a proto byla potřebná celá kauza s veřejným homosexuálem L. K. Nebezpečím ale i tak bylo, že se katolíci polekají, že církev zrazuje své poslání, ruší Boží zákony a už jí nejde o spásu duší, proto byl nutný psychologický manévr s mediálním tzv. očerněním české církve z netolerantnosti. Homosexuál přišel představovat ukřivděnou oběť, která se ale dožadovala takzvaně nutných změn v církvi, a to přímo změny učení, a dokonce rezignace biskupů a změny formace kněžstva.


  BKP: Arcibiskup Grušas a spol. připravují zdánlivě nemožná synodální rozhodnutí (13.2.2023)

  Kázání arcibiskupa Grušase, prezidenta CCEE, je vzorovým příkladem církevního kroucení a manipulace. Kde a kdy pronáší toto kázání? Pronáší je jako součást tzv. kontinentálního shromáždění Synody o synodalitě v Praze dne 11. února 2023.
  V pravdě postavme otázku, co je to synodální cesta a jaký je její cíl. Je to cesta, jejímž osnovatelem je lžipapež František Bergoglio. On prosazuje Bohem zakázanou sodomii. On se nechal v Kanadě zasvětit satanu a démonům. On v předvečer pražské Evropské synody, dne 24. 1., jasně pověděl do světových médií, že biskupové musí projít konverzí a pak přivítat LGBTQ lidi v církvi. Zřejmě Grušas už prošel konverzí, protože důsledně razí program synodální cesty, a to prosazení do církve genderové ideologie spojené s LGBTQ. To je ale zločin proti Bohu. Je to zrada Krista, podobně jako ji spáchal zrádný apoštol Jidáš. Synodální cesta je cesta apostaze, která vede do záhuby. Její propagátoři se shromáždili na pražském sabatu.


  BKP: Arcibiskup Német v Praze prezentoval své kacířské učení (13.2.2023)

  V rámci Evropského kontinentálního shromáždění Synody o synodalitě předsedal mši svaté v benediktinském klášteře v Břevnově bělehradský arcibiskup László Német. V kázání pronesl: „Není zvláštní, že podporujeme téměř veškerý vědecký vývoj, ale v naší náboženské oblasti se horečně držíme každé maličkosti, staletí či tisíciletí starých pseudotezí, které moderní výzkum dnes vysvětluje jinak?“
  Není naopak zvláštní, že ten, kdo by měl dnes vysvětlovat Boží pravdy, na nichž závisí naše spása, je vysvětluje jinak? Németovo manipulační vyjádření otvírá dveře k likvidaci nejen Božích zákonů, ale i věroučných pravd, na nichž závisí spása duše. Navozuje dojem, že to jsou zastaralé a překonané maličkosti, kterých se horečně držíme. Pokrytecky se odvolává na tzv. vědecký výzkum, který ale nezasahuje ani do oblasti morální, ani věroučné.


  BKP: Co musí dnes udělat každý Kristův apoštol – biskup? (7.2.2023)

  František 24. ledna 2023 v interview pro agenturu AP vyzval katolické biskupy, aby přivítali LGBTQ lidi v církvi a uznali jejich důstojnost.
  Ježíš vyhnal legii Q-démonů, kteří byli v jednom hyperaktivním člověku, který běhal bez oděvu po hrobech a předváděl tam místní gay pride. Jenže po Kristově exorcismu Q-démoni vešli do dvou tisíc vepřů, a ti se pak vrhli do Genezaretského jezera. To byla názorná demonstrace, co udělají tito Q démoni s člověkem, když nejsou včas vyhnáni. Kristův příkaz apoštolům zní: „Démony vyhánějte!“ (Mt 10,8) Pán Ježíš říká: „Vyhánějte!“ Bergoglio ale říká: „Přivítejte!“ Tu se Bergoglio odmaskoval jako apoštol antikrista.

  VIDEO>>>


  BKP: Každý biskup se musí rozhodnout, zda půjde cestou spásy, anebo synodální cestou do záhuby (7.2.2023)

  Vážený biskupe katolické církve,
  proč jsi přijal biskupské svěcení? Před ním jsi byl jasně poučen, že na sebe bereš zodpovědnost Božího pastýře, který má chránit ovce před dravými a lstivými vlky. K čemu nosíš v ruce hůl? Abys zaháněl krvelačné vlky? Ne, ty dnes tou holí naháníš ovce na širokou synodální cestu. To je ale cesta do věčné záhuby. Je to cesta likvidace Božích zákonů a přikázání. Je to cesta legalizace hříchu. Zneužíváš tím svěřený Boží úřad! Skrýváš se za Boží autoritu, a přitom se vyhýbáš cestě pravdy. Ty jsi ale povinen pravdu hlásat slovem i příkladem. Místo toho však oklamáváš Kristovo stádo. Zatajuješ mu, že synodální cesta šlape po Božích přikázáních. Ty jsi neřekl kněžím ani lidem, že synodální cesta úskočně odstraňuje a likviduje Boží přikázání. Bojíš se prozradit, že je nahrazuje amorálními sodomskými antizákony LGBTQ.

  VIDEO>>>


  BKP: Pražská katedrála byla církevními propagátory sodomie dne 8. února 2023 znesvěcena (9.2.2023)

  Pražská katedrála byla dne 8. února 2023 znesvěcena. Bohoslužbu totiž zneužili ti, kteří na sebe stáhli Boží prokletí za vzpouru proti Bohu prosazováním zhoubného programu tzv. Synody o synodalitě. Ta, jak prozradil pseudopapež Bergoglio, prosazuje legalizaci amorálností LGBTQ v církvi. Toto znesvěcení bylo součástí několikadenního shromáždění těchto propagátorů sodomie v hotelu Pyramida. Program tzv. Synody o synodalitě má skrytý cíl, a to převést Kristovu církev na anticírkev New Age. Tento zločinný program církevní lháři a podvodníci přikryli slavnostní liturgií v latinském provedení i s latinskými zpěvy, aby vzbudili dojem církevní pravověrnosti a zachovávání církevní Tradice. Hlavní celebrant kard. Grech je heretik a veřejný propagátor sodomie. Totéž platí o kard. Hollerichovi. Oba pseudopapež pověřil, aby v celé církvi provedli skrytý a etapovitý převrat. Tito Jidáši byli arcikacířem Františkem Bergogliem, který na sebe stáhl už mnohonásobné Boží prokletí za modlářství a likvidaci Božích zákonů a přikázání, vybráni za kardinály.


  BKP: Každý biskup se musí rozhodnout, zda půjde cestou spásy, anebo synodální cestou do záhuby (7.2.2023)

  Vážený biskupe katolické církve,
  proč jsi přijal biskupské svěcení? Před ním jsi byl jasně poučen, že na sebe bereš zodpovědnost Božího pastýře, který má chránit ovce před dravými a lstivými vlky. K čemu nosíš v ruce hůl? Abys zaháněl krvelačné vlky? Ne, ty dnes tou holí naháníš ovce na širokou synodální cestu. To je ale cesta do věčné záhuby. Je to cesta likvidace Božích zákonů a přikázání. Je to cesta legalizace hříchu. Zneužíváš tím svěřený Boží úřad! Skrýváš se za Boží autoritu, a přitom se vyhýbáš cestě pravdy. Ty jsi ale povinen pravdu hlásat slovem i příkladem. Místo toho však oklamáváš Kristovo stádo. Zatajuješ mu, že synodální cesta šlape po Božích přikázáních. Ty jsi neřekl kněžím ani lidem, že synodální cesta úskočně odstraňuje a likviduje Boží přikázání. Bojíš se prozradit, že je nahrazuje amorálními sodomskými antizákony LGBTQ.

  VIDEO>>>


  BKP: V tiskovce na cestě z Afriky Bergoglio znovu mantruje, že zločiny sodomie nesmí být kriminalizovány (7.2.2023)

  František Bergoglio na tiskové konferenci při svém návratu z Afriky záměrně zase zopakoval svůj manipulační slogan, že homosexualita nesmí být kriminalizována. Tak to vyhlásil pro světová média už 24. ledna 2023.
  Proč byla otázka o kriminalizování homosexuality znovu položena? Proto, že celý svět sleduje Bergogliovu tiskovku při návratu z Afriky a všechna mainstreamová média, která mění myšlení lidí, zde uslyší, co potřebují. Už dlouho formují veřejné mínění proti spravedlivému zákonodárství, postavenému na Božím Dekalogu, a propagují antizákony, které vedou k sebezničení lidstva. Stejný cíl jako tato média sleduje i neplatný papež, který zneužívá papežství k boření Božích zákonů a přikázání.


  BKP: Historie církve a sebevražedná Bergogliova Synoda o synodalitě (3.2.2023)

  V Praze má od 5. do 12. února 2023 proběhnout kontinentální shromáždění Synody o synodalitě, kterého se mají zúčastnit předsedové evropských biskupských konferencí. Další měsíc má proběhnout podobný satanizující sabat v Jižní Americe, Africe a Austrálii. Je to vrážení hřebíků do rakve katolické církve a zároveň i kopání jejího hrobu. Ve skutečnosti jde o přípravu k církevní legalizaci sodomie a všech zvrhlostí, spojených s nečistými démony, pod termínem LGBTQ.
  Byzantský katolický patriarchát (BKP) – hlas volajícího na poušti – tyto dny vyzval k rozpuštění pražského sabatu i k oddělení se českých biskupů od neplatného papeže Bergoglia. K objasnění současného katastrofálního stavu církve poslouží i pohled do historie. Podívejme se nejprve do období raného křesťanství.

  VIDEO>>>


  BKP: František Bergoglio – naděje, anebo hrobař Konga? (3.2.2023)

  Neplatný papež František navštívil ve dnech 31. ledna až 3. února Kongo. Klérus i trpící lid Konga ho s velkým nadšením vítali. Všichni s otevřeným srdcem přijímali jeho slova, kterými pravdivě vyjádřil utrpení konžského lidu. Dokonce odvážně ukázal i na zákulisní příčinu tohoto utrpení, jíž jsou nadnárodní organizace, které kvůli svým ziskům nehledí ani na prolévání krve. Válka v Kongu se táhne už 60 let a vyžádala si 12 milionů životů. V Kongu se totiž nacházejí nerosty pro špičkové technologie, jako je koltan – 80 % světové produkce, kobalt, lithium a mnoho dalších, které jsou základními prvky např. pro mobilní telefony.
  V Kongu je asi 50 % obyvatelstva katolíci. Asi 50 % zdravotnictví je pod katolickými institucemi. 7 milionů studentů je formováno v katolických školách. Tedy Kongo je země, kde je ještě živá víra, na rozdíl od umírající Evropy a skomírající Ameriky.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 7,5 (5. 2. – 19. 2. 2023)

  „Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.“


  Rozjímání nad Mt 7,5

  Ježíšovo nesuďte a nebudete souzeni, neodsuzujte a nebudete odsouzeni, má ale ještě i jinou stránku. Jde o to, že člověk se ve své pýše povyšuje. Sebe pokládá za dokonalého a na druhém vidí jen jeho chyby, které škodolibě soudí, a tím druhému ubližuje. Takové pyšné sudičství, ať v myšlenkách či slovech, je znakem duchovní slepoty. Pokud se má člověk této slepoty zbavit, potřebuje k tomu dostat světlo, čili potřebuje se podívat kriticky sám na sebe, mít zdravou sebekritiku. Potom bude mít i pravdivý soucit s tím druhým. Pyšný člověk, který není schopen sebekritiky, soudí druhé ke své i k jejich škodě, a přitom si nevidí na špičku nosu. Ať si je ale vědom, že právě jeho stejnou mírou a ještě přísnější soudí jiní lidé, a to do určité míry i oprávněně.


  BKP vyzývá české a moravské biskupy k radikálnímu odmítnutí synodální cesty

  Vážení členové České biskupské konference,
  každý soudný člověk předpokládá, že je naprosto jasné, že církev musí stát na Božích zákonech a přikázáních, a ne na antizákonech LGBTQ. Také je jasné, že heretik a likvidátor Božích zákonů nemůže být členem ani zevnější církevní organizace, natož údem Tajemného těla Kristova, tedy živé Kristovy církve. Vy, jako nástupci apoštolů, jste povinni na prvním místě hájit Kristovo evangelium a Boží zákony. Pokud jste skutečně pravověrnými biskupy, víte, že evangelium je dáno k tomu, aby lid byl spasen. Tady ale někdo hlásá covidové, ekologické a pod rouškou synodální cesty sodomistické antievangelium. Ten někdo veřejně vystupuje jako hlava katolické církve a nechává se nazývat Svatým otcem, tedy zástupcem Krista na zemi. To je do nebe volající rouhání a výsměch! Tento uzurpátor papežství z vás dělá prodejné nevěstky, které ze strachu o své ego a kariéru zrazují Krista, svou duši a táhnou do věčného zavržení masy svedených katolíků.

  VIDEO>>>  Listy z UA 1/2023


  BKP: Odpověď pseudopapeži na jeho propagaci LGBTQ ve světových médiích /Část 5./ (27.1.2023)

  Katolická církev nemá papeže. Je stav sede vacante.

  Všichni katolíci, kteří uznávají Písmo svaté, Tradici, církevní zákony a učení na nich postavené, dnes nemají papeže. Je stav sede vacante.
  František se v Kanadě veřejně zasvětil satanu a démonům. Tím se vyloučil z katolické církve. Kromě toho popírá i základy víry a mravů a je ve vzpouře proti Bohu. Zradil Krista jako Jidáš, a proto nemůže být hlavou Kristovy církve na zemi. Navíc masově prosazuje církevní legalizaci LGBTQ. Tento program sodomského antievangelia, který stahuje prokletí (Gal 1,8-9), je nyní prosazován skrze tzv. kontinentální fázi Synody o synodalitě. Ti, kteří uznávají Františka Bergoglia jako právoplatného papeže a podřizují se mu, se tím dostávají pod nadvládu antikrista. Boží prokletí, které je na něm, se mimořádně intenzivně šíří zneužíváním papežského úřadu, který Bergoglio okupuje. Proč mu to biskupové, kněží a řeholníci dodnes tolerují? Důvodem je falešný strach o své ego. Spasitelný strach o svou duši a strach z věčného zavržení jim ale chybí.


  BKP: Odpověď pseudopapeži na jeho propagaci LGBTQ ve světových médiích /Část 4./ (27.1.2023)

  Konverze biskupů na vítače LGBTQ

  Citace agentury AP: „(František) též vyzval katolické biskupy..., aby přivítali LGBTQ lidi v církvi.“
  František absurdně nutí biskupy, aby schvalovali cestu hříchu, a to je zrada Boha a Jeho přikázání. Ti biskupové, kteří hlásají a chrání Boží pravdy a přikázání, musí prý projít bergogliánskou konverzí, o níž se také zmínil. Gestem této pseudokonverze je vítání nekajících LGBTQ lidí v církvi. Svatý apoštol Jan před takovým paradoxním vítáním varuje: „Nepřijímejte je do domu (církve) ani je nevítejte, neboť kdo takové vítá, má účast na jejich zlých skutcích!“ (srov. 2J 10). Bergoglio nutí svou výzvou biskupy, aby už nevedli hříšníky, tedy ani osoby LGBTQ, k pokání, a tím ani ke spáse. Toto nařízení a program Bergoglia je zločinem nejen proti církvi, ale i proti těmto lidem. Hlavně je to ale zločin proti Bohu, který v důsledku ruší Boží zákony a přikázání i rozlišování dobra a zla.

  VIDEO>>>


  Obnova rodiny- vzkriesenie národa, Žilina 26.12.2022

  VIDEO>>>


  BKP: Autogenocidní hereze Bergogliovy sekty a historie církve (23.1.2023)

  Kontinentální evropský sabat – neboli běsnění a zvůle – čarodějníků a satanistů s biskupskými insigniemi se uskuteční 5.–12. února v Praze. Jejich cílem je legalizovat všechny sexuální zvrhlosti LGBTQ. Tato bergogliánská sekta uctívá démona Pačamamu. Dodnes se tomuto démonu např. v Bolívii přinášejí lidské oběti. Sekta pod vedením svého zakladatele Bergoglia, který se roku 2022 veřejně zasvětil satanovi a démonům za asistence kanadského čaroděje, prosazuje tzv. synodální cestu. Jejím cílem je transformace Kristovy církve do globální satanovy anticírkve New Age. Jde o tak šokující zločin proti Bohu, církvi i lidstvu, že prostý člověk, ba ani katolický kněz, není schopen něco takového ani na mysl připustit. Ano, toto je opravdu nepochopitelné a vrcholně šokující. Bohužel tento donebevolající zločin je krutou realitou.

  VIDEO>>>


  BKP: Odpověď pseudopapeži na jeho propagaci LGBTQ ve světových médiích /Část 3./ (27.1.2023)

  Jak je to s Boží láskou k osobám LGBTQ

  Citace agentury AP: „(František) řekl, že Bůh miluje všechny své děti takové, jaké jsou.“
  Komentář: František Bergoglio navozuje lživý dojem, že všichni lidé jsou Boží děti a že Bůh miluje i zlo a hřích, které páchají. Pravdou však je, že Bůh hřích nenávidí a spravedlivě trestá, buď zde na zemi, anebo na věčnosti. Na druhé straně miluje kajícího hříšníka a odpouští mu hříchy pro prolitou krev svého Syna Ježíše Krista.
  „Bože, miluješ všechno, co jsi stvořil.“ (srov. Mdr 11,24) „A viděl Bůh, že je to dobré.“ (Gen 1) Zlo nemá původ od Boha, ale od ducha lži a smrti – ďábla. Bůh všechno stvořil z lásky, i anděly. On jim dal svobodu, ale nebylo Jeho vůlí, aby ji mnozí z nich zneužili. Z dobrých andělů se tak k jejich věčné škodě stali zlí duchové.
  Zde stojíme před nejdramatičtější otázkou, která se bytostně týká každého člověka. I ty můžeš zneužít svou svobodnou vůli a zatvrzele zůstat na cestě lži a zla. Když v tom stavu zemřeš, skončíš ve věčném odloučení od Boha, zdroje lásky a věčného štěstí. Ano, i ty můžeš skončit v pekle tak, jako pyšní andělé, přestože tě Bůh miluje. Jestliže se nechceš oddělit od lži a zla a opustit cestu vzpoury proti Bohu a nemorálnost LGBTQ, pak se pravdivě nemiluješ.


  BKP: Odpověď pseudopapeži na jeho propagaci LGBTQ ve světových médiích /Část 2./ (27.1.2023)

  Jsou zákony, kriminalizující homosexualitu, nespravedlivé?

  Citace z agentury AP: „Papež František kritizoval zákony kriminalizující homosexualitu jako ‚nespravedlivé‘...“
  Komentář: Ptáme se Františka: Jsou zákony kriminalizující tzv. homofoby nejen za pravdivý výrok, ale i za podezření z kritické myšlenky vůči osobám LGBTQ spravedlivé? Je spravedlivé, že tyto zákony zrušily presumpci neviny? Nevinný musí dokazovat, že se ani myšlenkou nijak nedotkl osoby patřící k LGBTQ, která ho udala. Toto je diktatura, horší než fašistická.
  Dále se ptáme: Jsou zákony, které dovolují zavraždit dítě i v devátém měsíci těhotenství či dokonce po jeho narození spravedlivé, anebo nespravedlivé? Rovněž se ptáme: Jsou zákony o eutanázii nebezpečné a mohou být zneužívány k zabíjení nepohodlných lidí? Istanbulská úmluva privileguje LGBTQ osoby a zároveň zavádí mechanismus na kradení dětí rodičům tzv. GREVIO. Je tato úmluva spravedlivá? A zákony, které privilegují osoby LGBTQ při udělování dětí do adopce, jsou spravedlivé? Na tyto otázky, bohužel, Bergoglio neodpovídá, protože je jen hlásnou troubou těch, kteří mají za cíl nejen zničení Kristovy církve, ale nejprve i její zneužití k demoralizaci a redukci lidstva.


  BKP: Odpověď pseudopapeži na jeho propagaci LGBTQ ve světových médiích /Část 1./ (27.1.2023)

  Je homosexuální skutek hřích a zločin?

  Dne 25. 1. 2023 světová média zveřejnila další výroky pseudopapeže Františka o LGBTQ.
  Citace Františka: „Být homosexuálem není zločin. Ano, je to hřích. Dobře, ale v první řadě rozlišujme mezi hříchem a zločinem.“
  Komentář: Pod termínem být homosexuálem všichni rozumí, že je to člověk, který se dopouští hříchu homosexuality.
  Bergoglio chce rozlišovat mezi hříchem a zločinem, ale podle jaké normy? Podle normy Božích zákonů a přikázání, které nám dal Bůh, anebo podle normy ducha světa, který je ve vzpouře proti Bohu a hřích už nenazývá hříchem, protože prosazuje satanizaci lidstva?
  Homosexuální čin je těžkým zločinem proti Bohu, a je i zločinem proti bližnímu. Navíc je zločinem i vůči sobě, protože je zároveň těžkým hříchem, tedy odlučuje od Boha. Pokud dotyčný nebude z tohoto hříchu konat pokání a zemře v tomto stavu, bude věčně zavržen. Navíc hřích sodomie je světovými elitami globálně vnucován s cílem redukce lidstva. Zavádí diktaturu nad většinou společnosti.


  BKP: Jen modlitební mobilizace zabrání bergogliánské sektě uvrhnout na Prahu a evropský kontinent prokletí (21.1.2023)

  Vážení biskupové a kněží Česka a Moravy,
  všichni víte, že ve dnech 5.-12. února má v Praze proběhnout tzv. kontinentální shromáždění Synody o synodalitě 2021 – 2024. Účastnit se ho budou propagátoři LGBTQ z 39 biskupských konferencí Evropy. Dne 8. února v 18 hodin má být v pražské katedrále jejich koncelebrovaná bohoslužba.
  Vyvstávají dvě otázky:
  1) Kdo je iniciátorem a propagátorem Synody o synodalitě?
  2) Co je ve skutečnosti Synoda o synodalitě?
  Iniciátorem a propagátorem tzv. synodální cesty je tzv. papež František. Kdo je František Bergoglio? Je třeba vědět, že je to zjevný heretik, tedy neplatný papež, kterému se nikdo nesmí podřizovat ani ho poslouchat, jinak na sebe stahuje Boží prokletí, které je na něm. Bergoglio se po celý svůj neplatný pontifikát projevuje gesty i slovy jako velký propagátor sodomie a pohanství.

  VIDEO>>>


  BKP: Zabrání čeští biskupové, kněží a lid prokletí, které se stahuje nad Prahou za církevní legalizaci LGBTQ? (25.1.2023)

  Vážení biskupové a kněží Čeсh a Moravy, katolíci i lidé dobré vůle,
  ve dnech 5.‒12. 2. 2023 se má v Praze uskutečnit tzv. setkání kontinentální fáze Synody o synodalitě všech evropských biskupských konferencí. V jejich programu je církevní legalizace amorálnosti LGBTQ. Je to vzpoura proti Bohu a proti Božím i morálním zákonům. Hlavní propagátor tzv. Synody o synodalitě, pseudopapež František Bergoglio, podstoupil obřad, při kterém ho kanadský čaroděj veřejně zasvětil démonům a satanu. On i jeho program vzpoury proti Bohu stahuje prokletí nejen na celou církev, ale i na celé lidstvo. Nyní chce shromáždit své stoupence v Praze, aby stáhl prokletí na Prahu, český národ i celý evropský kontinent.
  Je třeba si být vědomi, že pokud církev, která má svolávat požehnání, zradí Boha uzákoňováním zvrhlostí LGBTQ a zločinným modlářstvím, stahuje na sebe i na národ prokletí. Toto prokletí může být rozbuškou k eskalaci válečného konfliktu a k redukci či vyhubení Evropy. Toto nebezpečí tu je a je třeba ho vidět. Musí se proti němu postavit ať katolík či nekatolík, věřící či nevěřící.


  BKP: Odmítnou biskupové Polska účast na sodomském a satanistickém sabatu v Praze? (25.1.2023)

  Vážení biskupové, kněží a katolíci Polska,
  ve dnech 5.‒12. února 2023 má být v Praze setkání vztahující se k tzv. kontinentální fázi Synody o synodalitě. Zúčastnit se ho mají všichni předsedové evropských biskupských konferencí a s nimi vždy tři různí delegáti a dalších deset online. Je třeba si být vědomi, že účast vašeho předsedy biskupské konference arcibiskupa Stanislawa Gądeckého a třech polských delegátů by byla z jejich strany několikanásobným zločinem proti Bohu, církvi i polskému národu! Proti Bohu a církvi je to vzpoura, protože už jen svou pasivní účastí v Praze dává předseda biskupské konference (BK) souhlas za sebe, za celou biskupskou konferenci i za celý polský národ k církevní legalizaci zvrhlostí LGBTQ, za které Písmo svaté hrozí ohněm časným i věčným. Tato zločinná církevní legalizace LGBTQ ruší Boží zákony a Boží přikázání. Arcib. Stanislaw Gądecki tím svolá na sebe, na celou polskou biskupskou konferenci i polský národ Boží prokletí. To se může projevit i válečným požárem a tragickou katastrofou pro celé Polsko.


  BKP: BKP: Předseda biskupské konference, který se zúčastní pražského sabatu, stahuje Boží prokletí na církev i na svůj národ (25.1.2023)

  Vážení biskupové Evropy,
  jak víte, pseudopapež František Bergoglio naplánoval pro vás, respektive pro předsedu vaší biskupské konference, osudné setkání v Praze v rámci tzv. kontinentální fáze Synody o synodalitě. Tímto vznešeným názvem maskuje bohorouhačskou církevní legalizaci sexuálních zvráceností LGBTQ. Jde o veřejnou vzpouru proti Bohu i Božím zákonům, která svolává časný i věčný oheň (viz Juda 7, 2Pt 2,6). Ipso facto na účastníky pražského LGBTQ sabatu dopadá Boží anathema – vyloučení z církve dle Gal 1,8-9. Ještě větší tragedií je, že toto prokletí, právě účastí předsedy biskupské konference, dopadá na celou místní církev i na celý národ. Vaší povinností proto je zabránit mu v tomto zločinu. Pokud ale přesto do Prahy pojede, zveřejněte na něj anathemu v pastýřském listu a zvolte nového předsedu. Jedině tím odvrátíte prokletí, které on ze strachu či z falešné poslušnosti anebo i pro vlastní nemorálnost stahuje.


  BKP: Současná diagnóza a prognóza katolické církve (19.1.2023)

  Drazí biskupové a kněží,
  uvědomujete si realitu, v jaké se nachází současná katolická církev? Ukážeme zde na čtyři varianty.
  Varianta A
  Když budete udržovat Bergogliovu církevní strukturu, budete synodální cestou prosazovat sebevražedný program, a to je zločin a hrubé zneužití poslušnosti. Bergoglio páchá největší podvod a zlo v historii církve!
  Vždycky zde byl koukol, ale převažovalo zdravé jádro. Kající hříšníci se měli kam vrátit. Po završení tzv. synodálního procesu už ale nebude kam se vrátit, protože zdravé jádro bude zcela zlikvidováno. Duch Boží bude z této vatikánské struktury zcela vyhnán a zůstane jen duch bergoglianismu a satanismu. Bergogliánská anticírkev táhne zástupy do záhuby.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 7,1-2 (22. 1. – 5. 2. 2023)

  „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“


  Rozjímání nad Mt 7,1-2

  Ježíšovo nesuďte a nebudete souzeni, neodsuzujte a nebudete odsouzeni, má ale ještě i jinou stránku. Jde o to, že člověk se ve své pýše povyšuje. Sebe pokládá za dokonalého a na druhém vidí jen jeho chyby, které škodolibě soudí, a tím druhému ubližuje. Takové pyšné sudičství, ať v myšlenkách či slovech, je znakem duchovní slepoty. Pokud se má člověk této slepoty zbavit, potřebuje k tomu dostat světlo, čili potřebuje se podívat kriticky sám na sebe, mít zdravou sebekritiku. Potom bude mít i pravdivý soucit s tím druhým. Pyšný člověk, který není schopen sebekritiky, soudí druhé ke své i k jejich škodě, a přitom si nevidí na špičku nosu. Ať si je ale vědom, že právě jeho stejnou mírou a ještě přísnější soudí jiní lidé, a to do určité míry i oprávněně.


  BKP: Duchovní kořen ega a životní cesta člověka (18.1.2023)

  Člověk nemá jen hmotnou stránku, kterou dostává skrze svého otce a matku. Člověk je v podstatě duchovní bytost. Bůh stvořil člověka tak, že použil hmotu – prach země – a vdechl do něj svého ducha. Člověk se stal duší živou, tedy duševní, myslící bytostí, na rozdíl od zvířat (srov. Gen 1-3).
  Dědičný hřích, duchovní jed, vešel do duše člověka porušením Božího přikázání. Provinil se neposlušností nejvyšší bytosti, Bohu. Zároveň se tím otevřel jiné duchovní bytosti, ďáblu.
  Podstatou tohoto genetického kódu zla v duši člověka je odvrácení se od Boha a zbožšťování sama sebe. Tento egocentrismus je v posledním stupni ztotožněním se s duchem lži a zla, s ďáblem. Semeno ďáblovo je součástí a podstatou lidského ega. Jde o tzv. dědičný hřích či duchovní kořen neboli ložisko zla v naší duši. Z ega vychází všechno zlo, které kdy v lidstvu bylo a ještě bude. Ložisko zla v člověku je hlubokým tajemstvím, přesahuje čas a nekončí smrtí ani jedince, ani lidstva.

  VIDEO>>>


  Vianočná manifestácia Obnova rodiny- vzkriesenie národa, Čadca 2022

  VIDEO>>>


  BKP: Uzákoní Ukrajina výrobu umělých dětí nemajících matku? (11.1.2023)

  Došlo k zločinným pokusům s výrobou lidských bytostí v umělé děloze. Matka je v tomto procesu už nepotřebná. Tento šokující experiment, který dostal název ektogeneze, má za následek degradaci lidské přirozenosti. Tato technologie vyřazuje přirozený zákon předávání lidského života, daný samotným Stvořitelem. Plnému rozběhnutí zločinné výroby dětí brání legislativa a rovněž etika spojená s morálkou.
  Katechismus (KKC) čl. 2274: „S embryem (zárodkem) se musí od samého početí zacházet jako s osobou.“
  KKC čl. 2275: „Pokusy zasahovat do chromosomového nebo genetického vlastnictví... odporují osobní důstojnosti lidské bytosti, její integritě a její jedinečné a neopakovatelné identitě.“

  VIDEO>>>


  Arcibiskup Jan Paweł Lenga. Papež František to řekl na rovinu: „Jsem komunista, a byl jím i Ježíš.“

  VIDEO>>>


  Obnova rodiny- vzkriesenie národa, Považská Bystrica 26.12.2022

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 6,34 (8. 1. – 22. 1. 2023)

  „Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení.“


  Rozjímání nad Mt 6,34

  Zaměřit se do budoucna a snažit se řešit zítřejší den či vzdálenější budoucnost a nedávat proto už síly a soustředění k správnému prožití dnešního dne, je špatný postup. Člověk pak v dané situaci nedělá, co dělat má, tedy to, co je pro něho vůle Boží, ale zbytečně plýtvá duševní energií a trápí se a obírá o potřebný pokoj. Nakonec celá naše činnost jednou skončí, přijde poslední den našeho života a pak bilance před Božím soudem z celého našeho života. Položme si proto otázku: Kde byl tento den Ježíš? On tu byl, On je stále s námi, ale kde jsem byl já? Pravá moudrost je spojovat svůj kříž, svůj problém, s Kristovým křížem a obětovat ho Bohu jako oběť živou a svatou, a to i v těch nejmenších maličkostech. V tom je svatost a v tom je podstata vykupování času.


  BKP: Kardinál Kasper prosazuje sebevražednou transformaci církve (3.1.2023)

  V nedávném rozhovoru pro média kardinál Walter Kasper uvedl: „Takového procesu transformace nelze dosáhnout přes noc, vyžaduje to čas, trochu jako dlouhý nádech. To se nedá udělat během jednoho pontifikátu, bude to trvat dva nebo tři.“
  Na co chce kard. Kasper a jemu podobní transformovat církev? Současná církevní legalizace modlářství a LGBTQ signalizuje už viditelnou transformaci církve na satanskou anticírkev New Age. Jakým způsobem? Prostřednictvím tzv. synodálního procesu. Bergoglio demonstruje konkrétní kroky transformace, když veřejně uctívá démony. Intronizoval démona Pačamamu a v Kanadě se veřejně nechal šamanem zasvětit i jiným démonům.

  VIDEO>>>
  Listy z UA - 2022


  Listy z UA 12/2022


  BKP: Reakce na pořad Pod lampou s Tomášem Halíkem (31.12.2022)

  Tomáš Halík s panem Hríbem pravidelně nahrávají propagační pořad Pod lampou, ve kterém Halík ovlivňuje Slovensko svými herezemi a heretickým duchem. Slovenští studenti chodí v Praze na Halíkova kázání i na pohovory s ním. On je mystifikuje novým pohledem jakési plurality obrazů Boha. Zesměšňuje jim poslední zbytky pravdivé, tradiční víry a činí z nich aktivní šiřitele svého pseudoduchovna.
  Už v roce 2016 jsme podali kritický rozbor jeho manipulací a herezí a nyní jen krátce k listopadovému pořadu Pod lampou.

  VIDEO>>>


  Vánoční manifestace za ochranu rodiny Praha, 26.12.2022

  VIDEO>>>


  Vánoční manifestace za ochranu rodiny Olomouc, 25.12.2022

  VIDEO>>>


  BKP: Profesionální lež – nástroj autogenocidy jedince i lidstva (17.12.2022)

  „Ďábel je lhář a vrah.“ (J 8,44)
  „A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!“ (2Kor 11,14-15) Čeká je peklo!
  „Vně pak budou psi a čarodějníci, smilníci, vrahové a modláři i každý, kdo miluje a činí lež.“ (Zj 22,15)
  Komu slouží internet, google, sociální sítě, masmédia? Duchu pravdy, anebo duchu lži?
  Tvůrci sociálních médií se vyjádřili, že publikovat pravdu je prý pro lidi nudné. Lidé chtějí slyšet lež. Veřejně přiznali, že pravda vůči lži je proto v těchto médiích v poměru 1:6. Jenže ti, kteří přijali lež za svou, ji pokládají za pravdu a nechtějí si přiznat, že byli oklamáni. Navíc ještě tuto lež šíří dál jako pravdu. Současná mainstreamová média, a obzvlášť internet, řídí ti, kteří slouží duchu lži a smrti. Na lži je vybudován celý současný antikristovský systém.

  VIDEO>>>


  Vánoce 2022 (pastýřský list)

  Drazí bratři a sestry!
  Rok uběhl, už se nevrátí ani jedna minuta. Opět stojíme před tajemstvím Kristova narození, abychom se s Ním duchovně sjednotili. Před naším duchovním zrakem se odvíjí historie spojená s městečkem Betlémem. Přesvatá Panna a svatý Josef sem přišli z daleké Galileje kvůli soupisu, který nařídil císař Augustus. Blíží se čas narození dítěte a nikde pro ně není místo. Tím dítětem je slíbený Mesiáš, předpověděný proroky a tak dlouho očekávaný celým lidstvem. Nenašli místo v žádném domě, v žádném útulku, až v betlémské stáji, tam se nám narodil Spasitel, Kristus Pán!


  Koledy

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 6,33 (25. 12. 2022. – 8. 1. 2023)

  „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“


  Rozjímání nad Mt 6,33

  Znovu zde máme období Vánoc. Pán Ježíš přišel na tento svět, narodil se v chudém Betlémě. Jeho příchod před 2000 lety si připomínáme právě vánočními svátky. Máme hledat nejprve Boží království. Kde je Ježíš, tam je Boží království. Položme si důležitou otázku: Kde je Ježíš uprostřed dnů kolem svátků Vánoc? Hledám Ho především v modlitbě? Usiluji o spojení s Ním? Naslouchám Jeho tichému hlasu v Božím slově či v různých situacích dne, kterými procházím? Kde je zde Ježíš? To, že si vyčleníme čas během dne na setkání s Ním, a to prakticky čtyřikrát – v 9:00, ve 12:00, v 15:00 a 18:00, už od nás vyžaduje určitý sebezápor z lásky k Ježíši. Už to, že myslíme na dodržení tohoto závazku a uprostřed dne hledáme moment, kdy se můžeme ztišit a vnitřně se s Ním spojit, je právě tím hledáním Božího království, ke kterému nás Pán vybízí. V práci, například, kdo pracuje s počítačem, může ho nechat zapnutý, a když jsou s ním ještě jiní lidé, kteří o Boží království nestojí, může se třeba i těch pět minut zamyslet před obrazovkou a i vsedě se za pracovním stolem pomodlit, tedy přinést Bohu oběť času.


  BKP: Propagace sodomie v pokoncilním katechismu je morální a duchovní sebevražda (10.12.2022)

  Mnozí propagátoři LGBTQ se odvolávají na katechismus, a to na články 2358-59. V katechismu jsou v těchto článcích skutečně zavádějící formulace, které otvírají dveře k šíření amorální infekce. Musí být z katechismu vyškrtnuty, protože propagují falešné učení – falešné evangelium, za které dle Božího slova dopadá anathema, tedy vyloučení z Kristovy církve a prokletí (Gal 1,8-9).
  Duchovní kořeny katechismu
  Jan Pavel II. v úvodu do katechismu píše: „V roce 1986 jsem svěřil komisi dvanácti kardinálů a biskupů, které předsedal pan kardinál Josef Ratzinger, úkol připravit návrh katechismu, o který žádali synodní otcové. Komisi v její práci pomáhala redakční skupina sedmi diecézních biskupů a teologických a katechetických odborníků.“

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 6,24 (11. 12. – 25. 12. 2022)

  „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“


  Rozjímání nad Mt 6,24

  Tento Ježíšův výrok nám dvakrát zdůrazňuje slovo „nemůžete“. Říká, že nemůžeme sloužit dvěma pánům, a to hned zpočátku, a na závěr říká: „Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“
  Mnozí svatí byli velcí boháči, byli to králové, šlechtici, a někteří z nich byli prohlášeni za svaté. Proč? Protože oni tomu mamonu nesloužili, oni ho použili podle Boží vůle k dobru bližních i společnosti. Člověk může mít i málo, a přesto může být v srdci mamonář, protože si z peněz učiní cíl svého života, a tak ztratí svou duši.
  Můžeme si položit otázku: Kdo je mým pánem: Bůh, anebo peníze – mamon? Na kom jsem víc závislý? Na koho více myslím?


  BKP: Bude Ježíš Kristus vyhnán z Polska, anebo...? (6.12.2022)

  Vážení biskupové a kněží Polska,
  vy jste studovali katolickou teologii a víte, že zjevný heretik nemůže být platným papežem. Přednedávnem to veřejně ozvučil i bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry, kardinál Müller.
  „Papež (ipso facto) ztrácí svůj úřad, pokud se stává heretikem, tedy jeho učení evidentně protiřečí zjevení a dogmatické nauce církve.“ Bergogliovo učení evidentně protiřečí zjevení a dogmatické nauce církve, tedy František je neplatným papežem a jako heretik ztratil svůj úřad.
  Bývalý nuncius USA, Carlo Maria Viganò, už v roce 2018 vyzval neplatného papeže k rezignaci a už ve svaté liturgii nezmiňuje jeho jméno.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 6,22 (27. 11. – 11. 12. 2022)

  „Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo.“


  Rozjímání nad Mt 6,22

  Má-li člověk oko nemocné, pokud ztrácí zrak, trpí tím. Pokud ztratí zrak úplně, je zcela ve tmě a nevidí nic z hmotných věcí.
  I ve výrazu tváře, a zvláště v pohledu, se zračí vnitřní harmonie, anebo naopak disharmonie člověka. Zamračená tvář, zlý pohled, závistivé či smyslné oko ukazuje na hřích a disharmonii či duchovní otroctví, kterým je člověk spoután.
  V dnešní době pomocí tzv. moderních psychologií dovede i největší zločinec natrénovat umělé úsměvy, milé pohledy, ale ve skutečnosti je to nepřirozené a nepravdivé. Ale to se dřív nebo později odmaskuje.
  Máme trojí zrak – fyzický, duševní a duchovní. Fyzickým vidíme hmotné věci. Duševním zrakem je náš rozum a můžeme jím zkoumat i neviditelné skutečnosti, jako abstraktní, matematické anebo i logické pravdy. Ve světle rozumu můžeme poznávat také morální zákonitosti, promítající se do oblasti vzájemných vztahů.  Listy z UA 11/2022


  Konsekrace v liturgii (23.11.2022)

  Konsekrace je hlubokým tajemstvím, které činí Trojjediný Bůh, a spoluúčast na něm přijímá kněz skrze své kněžské pomazání.
  Ježíš na Siónu v Jeruzalémě ustanovil svou nekrvavou oběť a přikázal apoštolům, aby ji přinášeli na odpuštění hříchů. Na druhý den po jejím ustanovení Ježíš, Boží Syn a neposkvrněný Beránek, dovršil výkupnou oběť za naše hříchy svou smrtí na kříži.
  Ve východní liturgii jsou Kristova slova, pronesená na Siónu, brána jako slova ustanovení. Konsekrace zde vrcholí v epiklézi, kde se kněz výslovně obrací k Nebeskému Otci, aby On sám konsekraci učinil. Podobně je tomu i v latinské liturgii (v prvním kánonu): „Učiň Bože, Ty sám, ať se nám tato oběť... stane Tělem a Krví Tvého Syna...“


  BKP: Je František Bergoglio pravý, anebo falešný prorok? (20.11.2022)

  V neděli 13. listopadu 2022 František Bergoglio pronesl kázání k světovému dni chudých. Použil jako obvykle charismatické vyjadřování:
  „V chudobném člověku, v jeho tváři, v jeho příběhu, v jeho ranách je Ježíš. On to řekl. Nikdy na to nezapomeňme.“
  Tato slova jsou alarmující, působivá a dotýkají se lidského srdce. Jenže pseudopapeži vůbec nejde o chudé. On je naopak v ideologické jednotě s Klausem Schwabem, který usiluje o masové zbídačení lidstva. Rovněž se přátelí s těmi, kteří se na člověka dívají jako na nechtěného příživníka, zatěžujícího tzv. matku zemi. Kvůli ní je prý třeba tyto příživníky redukovat na minimum.

  VIDEO>>>


  BKP: Současná psychologická a duchovní válka /2. část/ (16.11.2022)

  Psychologická a duchovní válka začíná už tehdy, když se dva lidé nenávidí. Každá forma války má nejen horizontální, ale i vertikální rozměr, za nímž je vzpoura proti Bohu a odmítnutí Jeho zákonů a přikázání. Tato vzpoura má svůj počátek u ducha lži a zla. Ložisko zla v nás, tedy dědičný hřích, zahlušuje vědomí pravdy i svědomí, které je Božím hlasem v nitru člověka. Právě to, že se člověk hříchem odděluje od Boha – vertikály, má negativní dopad i na horizontální rovinu, na vztah k druhému člověku. To je příčina každé války a každého zla, které kdy v lidstvu bylo spácháno. Bible nám podává názorný příklad v popisu první bratrovraždy. Kain se nejprve odvrátil od Boha a pak přišla závist a žárlivost na bratra. To, že v nenávistných myšlenkách a jimi vyvolaných pocitech zůstával, mělo za následek, že nakonec bratra zabil. Vidíme, že hřích má kořen v nitru člověka, ne až ve zlém skutku, jako je vražda, cizoložství či vražda nenarozeného dítěte, pomsta, okradení druhého atd. Musíme se proto stavět do pravdy, do Božího světla, do vertikály, abychom si uvědomili sebeklam ve svém myšlení a mohli si ho přiznat před sebou a před Bohem, popřípadě i před lidmi. Tím je paralyzován jeho negativní náboj, který jinak působí utrpení nám i druhým. Toto stavění se do světla pravdy neboli pokání, je naší životní nutností.  BKP: Současná psychologická a duchovní válka /1. část/ (15.11.2022)

  V současnosti celosvětově probíhá psychologická a duchovní válka. Tato válka není především válkou armád, válkou lidí, ale válkou ducha. Tato válka probíhá především v lidské mysli. Můžeme proto mluvit o oblasti idejí, tedy o ideologii. Naši mysl ovlivňují duchovní síly, a to jak pozitivní, tak negativní, tedy andělé i démoni.
  Jistý prezident ve svém nedávném projevu ukázal na satanskou povahu západní civilizace, když vzpomněl satanismus spojený s prosazováním genderu a přeoperovávání pohlaví.
  Skrytá bytost, ďábel, inspiruje ty, kteří odpadli od Boha a odhodili přirozené i Boží zákony. Dnes je představuje především celosvětová polotajná elitní organizace. Bible svědčí, že duchovní boj je veden s démonskými silami padlých andělů, kteří vykonávají svou světovládu v prostoru (viz Ef 6,12). Jsme-li ale vnitřně sjednoceni s Božím Synem a naším Spasitelem, pak máme moc i nad duchovními mocnostmi zla (Lk 10,19).


  BKP: Odpověď biskupu Schneiderovi na jeho zavádějící analýzu poslušnosti (11.11.2022)

  Pod názvem „Správný výklad poslušnosti papeži“ napsal pomocný biskup Schneider svou zavádějící analýzu, kterou cílevědomě mate katolíky. Zbožné fráze používá s cílem, aby je přiměl podřizovat se neplatnému papeži nejen zevnějškově, ale i vnitřně. Ani slovem se nezmiňuje o vrcholném projevu Bergogliovy apostaze, kterým bylo jeho veřejné zasvěcení se démonům a satanu v Kanadě. Šaman při tom vzýval démony a pískal na kost z divokého krocana. Bergoglio si pak položil ruku na srdce na znak, že démony přijímá. Bergoglio se jako zjevný modlář a heretik vyloučil z katolické církve dle Gal 1,8-9 i dle věroučné buly Cum ex apostolatus officio.
  Proč na to Schneider neukázal? Proč nepřipomenul ani intronizaci démona Pačamamy a Františkovu aktivní účast s čaroději a čarodějkami na pohanském rituálu ve vatikánských zahradách? Nezná snad Schneider životopisy mučedníků? Tito svatí, než by hodili jediné zrnko kadidla pohanským božstvům, raději podstoupili nejkrutější mučení a smrt.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 6,20-21 (13.11. – 27.11.2022)

  „Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“


  Rozjímání nad Mt 6,20-21

  Pán Ježíš nás vybízí, abychom si ukládali poklady v nebi, tam, kde už je věčnost. My žijeme v čase a zde jsou zloději, kteří nám kradou to nejcennější – náš čas, který nám byl dán Bohem, abychom v něm získali spásu. Pokud ho utratíme, ztratíme šťastnou věčnost. Člověk má na všechno čas, jen nemá čas na svou duši a na Boha.
  Boží slovo říká: „Hle, stojím u tvých dveří a klepu. Kdo mi otevře, vejdu dovnitř.“ Jenže většina křesťanů Ježíši odpovídá: „Počkej, teď na Tebe nemám čas. Teď musím něco vyřizovat mobilem, teď musím na internetu přečíst zajímavé zprávy, teď potřebuji zhlédnout film, zahrát si hry na počítači, komunikovat v sociálních sítích, to mi zabírá nejvíc času.“ A člověk nevnímá, jak čas utíká.


  BKP: Vstup do druhé etapy synodální sebevraždy církve (8.11.2022)

  Dne 27. 10. 2022 Vatikán zveřejnil Pracovní dokument kontinentální fáze synodální cesty.
  Citace z dokumentu, bod 39: „Mezi těmi, kteří žádají smysluplnější dialog a vstřícnější prostor, najdeme i ty, kteří z různých důvodů pociťují napětí mezi příslušností k církvi a vlastními láskyplnými vztahy, jako jsou např. ... lidé žijící v polygamním manželství, LGBTQ lidé atd.“
  Komentář: V první řadě nejde o smysluplnější dialog, ale o pravý opak. LGBTQ lidé prý pociťují napětí mezi příslušností k církvi a vlastními láskyplnými vztahy. To, co se v dokumentu nazývá napětím, je ve skutečnosti neslučitelnost spasitelného poslání církve s nekajícností člověka v těžkém hříchu. Hřích nikdy nebude v jednotě s cestou spásy. Zde napětí je a vždycky bude. Nedá se jít současně do nebe i do pekla.

  VIDEO>>>


  Každý den, každá hodina je velký dar

  Když si člověk uvědomí Boží zaslíbení: „O cokoliv budete prosit Otce mého ve jménu mém, dá vám.“ uvědomuje si i svoji vinu. Dobře vím, co znamená toto zaslíbení. Bůh to ukazuje a bude to jemně ukazovat každému, kdo se modlí. To slovo „o cokoliv“ neznamená prosit o hlouposti. „O cokoliv... ve jménu mém,“ to znamená sjednocení s vůlí Boží a také, abychom byli, když prosíme, sjednoceni v Kristu. Člověk ví, že má moc zvedat duchovní hory, a přesto to dělá kolikrát ledabyle. Chvilku je ve víře, ale pak někam uteče myšlenkami, ani neví jak. Je to boj s roztržitostí v modlitbě, abychom stáli před Bohem ve víře. Jako Mojžíš stál před Rudým mořem a měl holí udeřit do moře, tak člověk v modlitbě stojí před tím mořem zla a má věřit a Kristovým křížem ho prolamovat. A člověk to dělá i nedělá, je v tom kolikrát nedbalý, utratí drahocenný čas na modlitbě a ztrácí tak milosti...  Listy z UA 10/2022


  Slovo života – Mt 6,19 (30.10. – 13.11.2022)

  „Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.“


  Rozjímání nad Mt 6,19

  Naše přirozenost, narušená dědičným hříchem, nemyslí na poklady v nebi, kde nám je rez nekazí, ani zloději nekradou, ale tíhne k materialismu. V něm vidí zabezpečení budoucnosti, ba dokonce má zalíbení v pýše života a pohrdá druhými, kteří majetky nemají. V podobenství o boháči, který chtěl zbořit své stodoly a postavit větší, Ježíš říká: „Blázne, ještě dnes vezmou tvou duši, a co bude s tím, co sis nashromáždil?“ Samozřejmě, takoví lidé nepočítají se smrtí ani s koncem. Ve chvíli těžké nemoci, a obzvlášť v hodině smrti pak zažijí velký šok. Pokud si i uchovají křesťanskou víru, ale srdce mají přivázáno k majetku, těžko se démona mamonu v hodině smrti zbaví. Ježíš říká jasně: „Nemůžete sloužit Bohu a mamonu.“


  Boží zákon kontra sodomie. Boží anathema (28.10.2022)

  Kdo z biskupů či kněží zneužívá církevní autoritu a propaguje sodomii, stahuje na sebe ipso facto Boží prokletí a vyloučení z církve za hlásání falešného evangelia, tedy nebiblického církevního učení (srov. Gal 1,8).
  „Zhanobena je země svými obyvateli, neboť přestoupili zákony, změnili nařízení, porušili věčnou smlouvu. Proto pozře zemi prokletí, kdo v ní přebývají, budou pykat; proto obyvatelé země zajdou v žáru a zůstane lidí maličko.“ (Iz 24,5-6)
  Víme, že Boží hrozby se v minulosti nenaplnily tehdy, když lid konal pokání. Pokud ale současná církev odmítá pokání, platí Ježíšovo slovo: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3)

  VIDEO>>>


  BKP: Zákaz propagandy LGBT v Rusku (28.10.2022)

  Už několik posledních desetiletí je globálně prosazovaná legalizace sexuálních deviací a jejich privilegování ve společnosti. Kvůli tomu jsou měněny zákony a odpůrci jsou trestáni i vězením do tří let, když jen propagují zdravou rodinu a odmítnou, v souladu s Biblí a přirozenou morálkou, tyto zvrácenosti. Studentům jsou vymývány mozky lží o stigmatizaci LGBT osob, i když ve skutečnosti je to pravý opak. Stoupenci LGBT jsou mimořádně agresivní a globalistická ideologie NWO je zneužívá k diskriminaci společnosti, a to především pravdivých křesťanů. Zavedli harmonogram každoročních gay pride, které násilně prosadili přímo do hlavních měst jednotlivých států. Tyto gay pride mají za cíl změnu veřejného mínění a následně změnu zákonodárství tak, aby devianti byli privilegováni a normální lidé trestáni jako homofobové. V duchovním měřítku jde prosazováním gay pride o plánované stažení prokletí na jednotlivé národy a o jejich následnou satanizaci a morální i fyzickou autogenocidu.


  Manifestace obnova rodiny- vzkříšení národa, Olomouc 2.10.2022

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 6,14 (16.10. – 30.10.2022)

  „Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec.“


  Rozjímání nad Mt 6,14

  Jsou lidé, kteří říkají: „Nemohu se zbavit pocitu viny, nemám víru na to, že mi Bůh skutečně odpustil. Vyznal jsem své hříchy, ale pocit viny trvá dál.“ Důvodem nepokoje v duši a nejistoty odpuštění je právě to, že člověk neodpouští svým bližním jejich drobná provinění a zůstává v hořkosti. Někdo říká: „Odpouštím, ale nezapomínám.“ K takovému postoji mají sklon zvláště některé ženy. V podstatě to znamená, že vůbec neodpouští, ale zůstává v hořkosti a uraženosti. Proč tomu tak je? Protože je zahleděna do svého ega a řídí se jen svou pýchou a svými pocity. Nemá pravou, biblickou víru, která hledí k Bohu a nechce si uvědomit hroznou realitu, že ve stavu neodpuštění směřuje do pekla. Tato falešná víra prakticky nepočítá s pravdivým pokáním ani s pravdivou sebekritikou. Ježíš ale říká, že máme nejen viníkům odpouštět, ale dokonce máme jít první a odprošovat je: „Nejprve jdi a smiř se se svým bratrem.“ Pokud by bratr usmíření odmítl, Bůh ale vidí mé jasné gesto odpuštění, a navíc i pokoření, a to má velkou cenu. Tím si vykupuji očistec.


  Manifestace obnova rodiny - vzkříšení národa, Praha 28.9.2022

  VIDEO>>>


  Biskupové emerité, sjednoťte se s věrností Kristu a církvi, kterou představuje Kristův pastýř C. M. Viganò (3.10.2022)

  Vážení emeritní biskupové,
  nejmladší z vás překročili hranici 75 let, nejstarší 90 let. Neznáte dne ani hodiny, čeká vás smrt, Boží soud a pak nebe či peklo. Dnes, kdy pseudopapež Bergoglio ruší základní pravdy víry a morálky, Bůh od vás očekává, že se jasně a vyhraněně postavíte za Kristovo učení jako praví vyznavači, anebo i mučedníci. Vy v této těžké době nemáte co ztratit. Bergoglio vás nemůže nijak potrestat na rozdíl od těch, kteří ještě zastávají církevní úřad. Ti si snad mohou falešně namlouvat: „Musím být zticha, musím mlčet k hrozným zločinům, protože Bergoglio a jeho sekta by mě okamžitě zbavila mé hodnosti a očernila v masmédiích, jak se to už stalo s mnoha jinými.“ Zaujmout tento postoj v čase, kdy je třeba vydat svědectví za Krista, je ale zradou. Mnohým biskupům dnes neleží na srdci spása duší a věrnost Kristu, ale vlastní kariéra. Ježíš jasně řekl: „Kdo mě zapře před lidmi, toho zapřu i já před svým Otcem nebeským.“ (Mt 10,33)

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 6,6 (2.10. – 16.10.2022)

  „Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“


  Rozjímání nad Mt 6,6

  Ježíš pokračuje ve verši 7: „Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni...“
  Ježíš dále říká, jak se máme modlit a předkládá nám modlitbu Otčenáš (v. 9-13).
  Slovo života nás ubezpečuje: „...tvůj Otec (Bůh), který vidí, co je skryto, ti odplatí.“ Ve verši 8. je doplněno: „Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve, než Ho prosíte.“ K modlitbě si musíme vytvořit základní podmínky. Jednou z nich je vejít do svého pokojíku a zavřít za sebou dveře, tedy ztišit se a nezůstávat svou myslí a srdcem ve svých plánech a starostech. Dnes jsou velkými překážkami ke ztišení internet, masmédia, mobil, a tím ustavičné komunikování s lidmi. K takové komunikaci není třeba vcházet do pokojíku. Má-li ale člověk komunikovat s Bohem, je k tomu třeba zevnější oddělení od světa, ale pak i vnitřní ztišení svých myšlenek. Důležité je nezůstávat pod tíží problému, který chci předložit Bohu, ale koncentrovat se na Boží přítomnost.  Listy z UA 9/2022


  Obnova rodiny – vzkriesenie národa. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, 15.9.2022

  VIDEO>>>


  BKP: Boží anathema – prokletí – za sodomské antievangelium na kardinála a čtyři biskupy z Belgie

  Boží výrok oznamuje: „Kdo by hlásal jiné evangelium, i kdyby to byl anděl z nebe, budiž proklet, vyloučen.“ (Gal 1,8-9)
  Kristovo evangelium vede ke spáse. Antikristovo pseudoevangelium vede do věčného zavržení v pekle.
  Kardinál Josef De Kesel a čtyři biskupové z Belgie se dne 20. září dopustili těžkého zločinu vzpoury proti Bohu. Zavádějí jakousi pseudosvátost, která legalizuje těžký hřích sodomie. Sami se tím vyloučili z Kristovy církve. Oni
  1) zneužili biskupskou autoritu
  2) dali veřejné pohoršení a zhoubný precedens
  3) odřekli se Boha, Jeho zákonů a přikázání
  4) legalizací těžkého hříchu a cesty nekajícnosti vzali hříšníkům možnost pokání a spásy

  VIDEO>>>


  BKP: Skrze koho Bůh osvobodí USA, Rusko a Evropu od hor démonů?

  Drahý bratře a sestro v Kristu,
  Bůh čeká na tvou poslušnost víry, aby osvobodil Ameriku, Rusko i Evropu od hor démonů. Démonské síly dnes ovládají myšlení lidí, kteří pošlapali Boží zákony, zahlušili svědomí a slouží duchu lži a smrti. Na satana a jeho démony nestačí armáda ani s nejmodernějšími zbraněmi, je může přemoct jedině Bůh svou všemohoucností. A právě zde je rozhodující biblická víra, která nás sjednocuje se svatým Božím jménem Ježíš – Jehošua. Náš Spasitel slíbil: „Jestliže řeknete této hoře (konkrétně hoře démonů): ‚Zvedni se a vrhni se do moře,‘ a nebudete pochybovat ve svém srdci, ale budete věřit, stane se, co říkáte.“ (Mk 11,23)
  Už dříve jsme vás, křesťany USA, vybídli k založení modlitebních stráží a tím k vytvoření nepřetržité modlitby. Využijte následující modlitbu na svých strážích. Také ji můžete ve víře praktikovat ve svaté hodině v čase od 20:00 do 21:00.

  VIDEO>>>


  Realizace modlitby

  1. část
  ● Kající úkon
  Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v nás není. Naše hříchy vycházejí z ložiska zla v nás, z dědičného hříchu. Proto každý z nás nyní vyznává: Jsem egoista, který nehledá vůli Boží, ale svou. Jsem hedonista, který vyhledává příjemnost i za cenu hříchu. Jsem sudič, odsuzuji druhé, ale svou vinu nevidím ani si ji nechci přiznat.
  Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen.
  Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.
  Ježíš zemřel za mě i za mé hříchy. V duchu hledím na Kristův kříž, do Jeho pěti ran, а pětkrát vzývám Ježíšovo jméno v hebrejštině: „JE-HO-ŠU-Á-Á-Á“.


  Slovo života – Mt 6,3 (18.9. – 2.10.2022)

  „Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice.“


  Rozjímání nad Mt 6,3

  V souvislosti s tímto výrokem Ježíš říká: „Varujte se konat skutky dobrodiní před lidmi jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích.“ A dále Ježíš vysvětluje: „Když prokazuješ dobrodiní, nevytrubuj to před sebou, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došli slávy u lidí: Amen, pravím vám, už mají svou odměnu.“ (Mt 6,1-2) A pokračuje: „Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“ Tedy Ježíš zdůrazňuje, abychom nehledali uznání od lidí, či dokonce jakousi slávu. Pokud realizujeme tuto Kristovu radu, jsme uchráněni od mnoha zklamání. Ježíš ukazuje, že máme konat dobré skutky v skrytosti s motivací líbit se Bohu. Navíc platí, že si tím shromažďujeme poklady v nebi, kde nám je rez nekazí, mol nepožírá a zloději neukradnou. Taková motivace vyžaduje víru. Je spojena s určitou obětí, ba dokonce člověk může čekat, že za tuto oběť bude ještě lidmi očerněn a zneuznán. U Boha má ale tím větší zásluhu, pokud to vše snáší z lásky k Němu.


  František Bergoglio a vedoucí představitelé politického života vyhlásili 15. 9. 2022 v 35 bodech program globalizačního náboženství New Age (16.9.2022)

  Závěrečný dokument kongresu v Kazachstánu s 35 body je jakousi chartou magna světového náboženství New Age. Vyhlásil ho František Bergoglio spolu s mnoha přítomnými členy světového zednářského bratrství.
  Citace: „My, účastníci VII. kongresu duchovních vůdců světových a tradičních náboženství, politici, vedoucí mezinárodních organizací... vedeni touhou po prosperitě světa...“
  Do tohoto globalizačního náboženství se začlenili i politici a vedoucí mezinárodních organizací, tedy dnes zednáři. Tito leadeři nejsou vedeni touhou po spáse nesmrtelných duší, ale prý po prosperitě světa. Ve skutečnosti nejde ani o prosperitu, neboť v nejbližších dnech můžeme čekat už předem naplánovaný „velký reset“, tedy opak prosperity. I ostatní vyjádření závěrečného dokumentu obsahují mnoho podvodných manipulací, které vedou k tragickému konci jedince i lidstva.

  VIDEO>>>


  Kritický pohled na Sigmunda Freuda a jeho pavědu /3. část: Hypnóza a „vědecká činnost“/ (21.6.2022)

  Freud ve své knize Výklad snů zmiňuje i návštěvy Prahy. O jedné z nich svědčí i vzpomínka známého iluzionisty Erika Jana Hanussena, který Freuda potkal v hotelu na pražské Flóře. Do deníku si zapsal: „Je tu jakýsi lékař z Vídně, jmenuje se Freud. Vyprávěl jsem mu, že experimentuji s hypnózou. Ten doktor řekl, že to dělá také, ale jen z terapeutických důvodů, jinak by to bylo pouhé šarlatánství.“
  Honza z Prahy na to zřejmě Freudovi řekl: „Podle vás jsem šarlatán, ale to vaše terapeutické šarlatánství má horší a masovější dopad než to moje.“

  VIDEO>>>


  BKP: Co Bůh říká k sodomii a transsexualismu (12.9.2022)

  Boží postoj je dnes v přímém protikladu k postojům mnohých církevních prelátů. Německý biskup Dieser se veřejně vyjádřil: „Homosexualita není hříchem. Homosexualita není žádné Boží nedopatření, ale je Bohem chtěná ve stejné míře jako stvoření samotné: ‚Viděl (Bůh), že je to dobré,‘ jak čteme v příběhu stvoření.“ Tato Dieserova interpretace Bible je hrubá lež! Homosexualita je hřích, a proto v žádném případě není Bohem chtěná. Bůh ji nestvořil, nazývá ji ohavností a potrestal za ni Sodomu a Gomoru.
  Bůh skrze apoštola Petra varuje: „Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům.“ (2Pt 2,6) Podobné Boží varování lidstvu bylo dáno i skrze apoštola Judu: „Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.“ (Juda 7) Tedy Bůh za hřích sodomie trestá nejen časným, ale hlavně věčným ohněm! Proto před tímto těžkým hříchem naléhavě varuje.

  VIDEO>>>


  BKP: Účastníci VII. náboženského kongresu v Kazachstánu, ruku na srdce (8.9.2022)

  3. část: Hinduismus

  V první části jsme vzpomněli křesťanství, v druhé buddhismus a nyní, v třetí části, hinduismus a internáboženský dialog.
  Hinduismus je pohanské náboženství, které uctívá zvířata jako bohy, věří v reinkarnaci, tedy v převtělování lidí i do zvířat, hadů či hmyzu. Zavádí kastovnický systém, v němž páriové mají menší cenu než nějaké zvíře či hmyz! Z důvodu reinkarnace se nesmí zabíjet ani komáři, ani krysy. Na druhé straně ale hinduisté napadli křesťanské vesnice a vymordovali je. To byl konkrétní příklad tzv. hinduistického „nenásilí“, o kterém však ctitelé Gándhího mlčí.

  VIDEO>>>


  BKP: Jaký cíl sleduje František Bergoglio svou účastí v Kazachstánu? (8.9.2022)

  K čemu je církvi papežství? Boží záměr je chránit základy víry a mravů. Pokud papež a papežství koná pravý opak, je to suicidium pro církev. Dnes jsme této duchovní sebevraždy svědky.
  František Bergoglio se zúčastní jako oficiální, ale ve skutečnosti neplatný, představitel katolické církve kongresu náboženských leaderů v Kazachstánu ve dnech 13.–15. 9. 2022. Těmto setkáním s pohanskými leadery byl položen počátek v Assisi roku 1986. Od té doby tato setkání v určitých intervalech probíhají po celém světě. Když Jan Pavel II. poprvé pozval pohanské leadery k tzv. modlitbám za mír do Assisi, odvolával se na to, že pouze realizuje ducha II. vatikána, konkrétně deklaraci Nostra aetate o tzv. úctě k jiným religiím, de facto i o úctě k jejich démonům. Takže dnes už František jen dovršuje ducha II. vatikána, který učinil duchovní zlom a podkopal první a největší přikázání, které zní: „Já Hospodin jsem tvůj Bůh žárlivě milující. Nebudeš míti jiných bohů a nebudeš se jim klanět (uctívat je).“


  BKP: Účastníci VII. náboženského kongresu v Kazachstánu, ruku na srdce (4.9.2022)

  2. část: Buddhismus

  V první části jsme hovořili o podstatě křesťanství, nyní krátce o buddhismu.
  Sami buddhisté souhlasí s charakteristikou buddhismu, která říká, že buddhismus je religií bez Boha, ale uctívá množství bůžků.
  Buddhismus radikálně odmítá Boha, Stvořitele světa. Ideálem buddhismu je úplné zničení světa, a především zničení osobní existence – sebezničení. K tomu dnes směřuje masová čipizace.
  Žena jako nositelka nového života je v buddhismu, který směruje ke zničení života, nenáviděná. Ani jedna religie se k ženě nestaví tak nepřátelsky a odmítavě jako buddhismus. V celém množství svých pověstí ji buddhismus nepřestává vyobrazovat jako něco hnusného.
  Rovněž k zemědělství se buddhismus staví zcela odmítavě, protože prý „nic není pro hmyz tak vyhubující, jako zemědělství.“

  VIDEO>>>


  BKP: Účastníci VII. náboženského kongresu v Kazachstánu, ruku na srdce (3.9.2022)

  1.část: Podstata křesťanství

  Vážení účastníci VII. kongresu tzv. světových náboženství!
  Mnozí křesťané i nekřesťané si kladou otázku: Jaký smysl a cíl mají tato setkání? Když se setkáváte, zdá se samozřejmostí, že každý stručně vyjádří podstatu své víry. Letos se tohoto setkání zúčastní i neplatný papež František Bergoglio, který se za své antievangelium (Gal 1,8-9) vyloučil z katolické církve, a proto nemůže být její skutečnou hlavou. Proto my, jako pravověrní katolíci, vám všem, účastníkům setkání, místo něho krátce představíme nejzákladnější pravdy křesťanství.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 5,44 (4.9. – 18.9.2022)

  „Já vám však říkám: Milujte své nepřátele! Žehnejte těm, kdo vás proklínají, konejte dobro těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají a pronásledují.“


  Rozjímání nad Mt 5,44

  Ježíš nám určuje, jaký má být náš vztah k nepřátelům:
  1) máme je milovat;
  2) žehnat těm, kteří nás proklínají;
  3) konat dobro těm, kteří nás nenávidí;
  4) modlit se za ty, kdo nás pomlouvají a pronásledují.
  Každý z těchto čtyř požadavků se na první pohled může zdát absurdním a navozovat dojem, že jejich plněním otevíráme dveře zlu, aby se mohlo skrze zlé lidi šířit. Svět má jiné normy, jsou v protikladu Kristovým požadavkům:
  1) Místo lásky k nepřátelům automaticky nastoluje nenávist či nevraživost.
  2) Místo žehnání těm, kteří proklínají, si přinejlepším přeje, aby prokletí, kterým proklínají, padlo na jejich hlavy.
  3) Místo konání dobra těm, kteří nenávidí, oplácí zlo zlem a má škodolibou radost, když utrpí škodu.
  4) Místo modlitby za ty, kdo pomlouvají a pronásledují, snad jen modlitba vyvěrající ze sebelítosti, aby si uvědomili, jakou křivdu páchají a vynahradili ji.


  II. vatikánský koncil vyhnal Ducha svatého, Ducha pravdy, a přijal ducha světa, ducha lži (20.8.2022)

  Církev má prvořadou povinnost hlásat Kristovo evangelium. V síle Ducha svatého – Ducha pravdy – má vést duše skrze pokání ke spáse. Tento základ II. vatikánský koncil bojkotoval. Heretičtí teologové byli ustanoveni za moderátory II. vatikánského koncilu. Prosadili ducha modernismu, kterého už na počátku 20. století odsoudil svatý Pius X. Historicko-kritickou metodou modernismus zpochybňuje Ježíše Krista jako jediného Spasitele, zpochybňuje Jeho reálné a historické vzkříšení i božskou inspiraci Písma svatého. K zpochybnění pravd víry přitom úskočně používá dvojznačné pojmy.
  Dvojznačné pojmy byly k zamaskování herezí modernismu uplatněny i v mnoha dokumentech II. vatikána. Navzdory tomu bylo neustále opakováno, že koncil je dílem Ducha svatého, a proto je každý katolík povinen se plně duchu II. vatikána podřídit. A toto byl velký podvod, na který nebylo možno po dobu více než půl století pravdivě ukázat.

  VIDEO>>>


  Kritický pohled na Sigmunda Freuda a jeho pavědu /2. část: Freud a perverzní myšlení/ (21.6.2022)

  Podle Freuda dítě kolem třetího až osmého roku života pochopí, že otec s matkou mají mezi sebou cosi, co dítě rovněž chce, a čehož lze dosáhnout odstraněním konkurenta, rivala, obvykle rodiče stejného pohlaví.
  Toto je kolosální lež. Dítě v normální rodině nikdy netouží po odstranění jednoho z rodičů, naopak, jak dokazuje bolestná realita při rozvodech, dítě ztrátou jednoho z rodičů velmi trpí. Dokonce větší děti jsou z rozvodu rodičů tak zoufalé, že některé trpí sebevražednými myšlenkami, protože mají rády oba rodiče a nemohou snést jejich odloučení. Samozřejmě výjimkou může být, když nějaký zvrhlý alkoholik či narkoman rodinu tyranizuje. To ale není norma. V přirozené rodině rodiče milují své děti a děti milují své rodiče. Freud sugestivně vnucuje své zvrhlé myšlení všem a lži podává jako všeobecně platnou pravdu. Přiznal se, že své analýzy s absurdními závěry odvozuje z vlastní zvrhlosti.

  VIDEO>>>  Listy z UA 8/2022


  Kritický pohled na Sigmunda Freuda a jeho pavědu (21.6.2022)

  1. část: Freud, nečistý duch a okultismus
  2. část: Freud a perverzní myšlení
  3. část: Hypnóza a „vědecká činnost“

  1. část: Freud, nečistý duch a okultismus
  Vždy existovali lidé, kteří páchali smilstvo a dopouštěli se manželské nevěry. V některých případech dokonce žili jako homosexuálové či jiným perverzním životem. V určitých obdobích historie amorálnost a perverzity zcela převládly a přivedly celé kultury do trosek, například Sodomu a Gomoru, starověké Řecko i Římskou říši. Žijeme v době, kdy jsou perverzity přímo uzákoňovány a privilegovány. Jedním z hlavních viníků, který této masové amorálnosti připravil cestu, je Sigmund Freud (1856-1939).

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 5,38-39 (21.8. – 4.9.2022)

  „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Oko za oko, zub za zub’. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou.“


  Rozjímání nad Mt 5,38-39

  Tento citát není možné vytrhávat z kontextu, jinak bychom došli k mylným závěrům. Uvedená zásada se vztahuje na případy, kdy je třeba zabránit lavině pomstychtivosti. Totiž, když je člověku ublíženo, automaticky to chce druhému oplatit, a to i když útočnou reakci sám vyprovokoval, anebo i tehdy, když mu bylo ublíženo nespravedlivě. Tato odezva, chtít se mstít, vychází z porušené lidské přirozenosti. Neřídí se pak už normami spravedlnosti, ale člověk se nechává strhnout duchem hněvu a nenávisti. Za jeden zub chce druhému vyrazit všechny zuby a za jedno oko obě oči. Chce se pomstít i s úrokem a nepřipouští odpuštění. Někdy to dochází tak daleko, že se mstí i na potomstvu toho, kdo mu ublížil. Tento automatismus pomsty vycházející ze starého člověka v nás, vůbec nebere v potaz Boha ani vlastní viny před Bohem ani realitu spravedlivého Božího soudu a věčnosti.


  BKP: Papež apostata František jede do Kazachstánu. Další krok přechodu do anticírkve New Age (16.8.2022)

  Ve dnech 13.-15. září 2022 se papež apostata zúčastní kongresu s pohanskými leadery.
  „... klaněli se slité modle, zaměnili svoji slávu za podobu býka býložravce. Zapomněli na Boha, svou spásu.“ (Ž 106,19-21) Nejen tehdy, ale i dnes se nejvyšší hierarchie v čele s pseudopapežem Bergogliem klaní pohanským modlám. Prosazují tzv. ekologickou konverzi, která je ve své podstatě obrácením k teritoriálním démonům a spojením s nimi. Stupidně zaměňují svoji slávu, která je v Božím Synu, Ježíši Kristu, za podobu pohanských model, jako je démon Pačamama. Dodnes v Bolívii i v jiných zemích Jižní Ameriky uctívají démona Pačamamu přinášením obětí, například při stavbě domu. Jde-li o malý dům, Pačamamě prý stačí mládě lamy, pokud jde ale o velký dům, šaman napojí opiátem buď nezkušeného cizince, nebo jinou lidskou oběť a pak ho zaživa pohřbí do základů. Tato praxe je i v Tibetu, když buddhističtí mniši budují svůj klášter.


  Obnova rodiny – vzkriesenie národa. Manifestácie po mestách Slovenska, 5.7.2022

  VIDEO>>>


  Slovo života – Gen 4,7 (7.8. – 21.8.2022)

  „Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.“


  Rozjímání nad Gen 4,7

  Tato slova pronesl Hospodin ke Kainovi před tím, než se dopustil bratrovraždy. Proč se dopustil bratrovraždy? Protože v jeho srdci byla závist, že Abel žije před Bohem spravedlivě a přináší Mu ze svých prvorozených ovcí bohumilé oběti. Kain byl naproti tomu egoista a neměl vztah ani k Bohu, ani k svému bratru. Bohu vyčítal, že nevyslýchá jeho neupřímné modlitby ze srdce plného žárlivosti, zášti, až nenávisti, kterou choval vůči svému bratrovi, a to navíc bez důvodu. Hospodin říká, že nestačí být jen pasivní, ale máme konat dobro, tedy vůči Bohu i svým bratřím. Pokud nebudeme konat dobro, Bůh varuje, že hřích se uvelebí ve dveřích naší duše a bude usilovat nás zaslepit a ovládnout, podobně jako Kaina. Bůh proto přikazuje: Ty máš nad ním, tedy nad hříchem, vládnout, a ne být jeho otrokem. Nemáš naslouchat lživým inspiracím a falešným pocitům závisti a hněvu, ale máš konat pokání, tedy odsekávat tyto myšlenky a pocity. Naopak máš navíc tyto pocity odporu vůči bratrovi či sebelítosti přemáhat a konat první krok ke smíření, jak k tomu radí Ježíš v evangeliu, když říká: „Jestliže bratr má něco proti tobě, ty nejprve jdi a smiř se se svým bratrem.“  Listy z UA 7/2022


  BKP: Antimisie Bergoglia v Kanadě (28.7.2022)

  Pohanství neuctívá pravého Boha, ale démony a ďábla. Boží slovo říká: „To, co pohané obětují, neobětují Bohu, ale démonům.“ (1Kor 10,20) Pohanství je spojeno s popíráním Boha Stvořitele a s odmítáním Božích zákonů a přikázání.
  Pohanské kulty, uctívající duchovní síly zla, zbožšťují zvířata. Např. v hinduismu je kráva posvátná.
  Invaze neopohanství začala v době II. vatikánského koncilu. Na křesťanských územích začala být popularizována jóga jako zdánlivě nevinná gymnastika. Ve skutečnosti je ale jóga součástí pohanského hinduismu. Hinduismus vyznává blud reinkarnace, který protiřečí základním pravdám křesťanství.

  VIDEO>>>


  BKP: Františkova propagace tzv. zadýmování, tedy vzývání démonů v chrámu v Kanadě – co ale říká Bůh? (28.7.2022)

  Bergoglio veřejně propaguje pohanský rituál – vzývání démonů při zadýmování – a navíc ho zavádí přímo do katolických chrámů! Toto znesvěcování chrámu se pokrytecky nazývá očistou! Je to plnění jeho programu, vytyčeného už na tzv. Synodě o Amazonii. Zde naprogramoval zavádění pohanských, tedy satanských prvků a praktik do svaté liturgie. Je to vrcholné rouhání, hřích proti prvnímu přikázání a de facto odstranění ustavičné oběti, před kterou varuje prorok Daniel a kterou připomíná Ježíš několik dní před svou výkupnou smrtí (Mt 24,16).


  BKP: Pseudopapež František se v Kanadě účastní pohanského rituálu (26.7.2022)

  Citace z médií: „Při návštěvě Kanady papež František zařadil do svého programu účast na pohanských rituálech s domorodci.“
  Komentář: Bergoglio stáhl prokletí intronizací démona Pačamamy a připravil tak půdu pro první pandemii spojenou s experimentální transgenní vakcinací. Nyní, před další hrozící pandemií, dělá zcela otevřeně další apostatické gesto a přijímá bezprostřední účast v pohanském rituálu. Opětovně stahuje prokletí a vědomě tak odvrací Boží ochranu od lidstva!

  VIDEO>>>


  BKP: František Bergoglio pohanským rituálem v Kanadě převádí církev pod vládu démonů. Co dělat? (30.7.2022)

  Bergogliovo několikadenní turné v Kanadě mělo jeden hlavní cíl: prolomit veřejné mínění v katolické církvi, že uctívání a svolávání démonů, otvírání se jim a zasvěcování je úplně na stejné či dokonce vyšší rovině než uctívání pravého a jediného Boha. Bergogliovi jde o odstranění prvního přikázání Desatera, které zní: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh... nebudeš mít jiného boha místo mě. Nezobrazíš si Boha zpodobením toho, co je nahoře na nebi (tedy ptáků), nebo co je ve vodě anebo na zemi... Nebudeš se ničemu takovému klanět – uctívat to.“ (Ex 20,1-5) Apoštol národů varuje před pohanstvím: „Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství: zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli.“ (Ř 1,22-23.25)


  BKP: Vatikánské 20€ mince a transgenní vakcinace (20.7.2022)

  Jsme svědky šokující události. Vatikán začal razit 20€ mince, propagující vakcinaci dětí! Na jedné straně mince je erb Františka. Na druhé jsou dvě osoby a chlapec připravený na injekci, všichni v maskách na ústech. V pozadí visí kříž, který naznačuje, že jde o křesťanské očkovací centrum. Toto spojení Vatikánu s politikou očkování je šokující.
  Pseudopapež František je fanatickým zastáncem očkování proti covidu. Jako první evropský státní zástupce zavedl propouštění neočkovaných zaměstnanců Vatikánu.
  Karikatura, vytištěná na minci – muž, žena a chlapec – odkazuje přímo na Svatou rodinu. Pseudopapež tak svou vakcinační propagandu zaměřil nyní na rodiny s cílem, aby všichni nechali své děti očkovat! Nechali by Marie a Josef Ježíše očkovat experimentálním a toxickým přípravkem? Nikdy! Riskovali by, že tím Ježíše zabijí? Takové riziko by v ŽÁDNÉM případě nepodstoupili!

  VIDEO>>>


  BKP: Hřích Jeroboáma, II. vatikánský koncil a pokoncilní papeži (19.7.2022)

  Král Šalamoun odpadl od Hospodina a dopustil se modlářství. Přinášel oběti ohyzdné modle Kámošovi a Molochovi. Bůh za to dopustil rozdělení národa. Král Jeroboám pak zavedl v Izraeli modlářský systém v Bét-elu. Izraelité na poušti přinášeli oběti zlatému teleti, v Bét-elu už dvěma telatům. Bůh za toto modlářství trestal krále i národ utrpením a válkami. Mnozí králové byli Bohem odsouzeni za pasivitu, že neodstranili modlářskou cestu Jeroboáma. O králi Omrím a jiných je napsáno: „Chodili po všech cestách Jeroboáma, v jeho hříchu, jímž svedl k hříchu Izraele.“ (1Kr 16,26).

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 5,32 (24. 7. – 7. 8. 2022)

  „Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou ženou oženil, cizoloží.“


  Rozjímání nad Mt 5,32

  V době Ježíšově ještě manželství nebylo svátostí, proto také, jak víme, například král David měl několik žen. Ježíš v tomto verši, který se vztahuje na nerozlučnost manželství, ukazuje na starozákonní praxi, kde bylo řečeno: Kdo propustí svou manželku, ať jí dá rozlukový lístek. Ježíš však říká: Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství, a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží.
  Co říká katolický katechismus? Co je svátost stavu manželského?
  Svátost stavu manželského je svátost, která posvěcuje katolického muže a ženu k nerozlučnému manželskému životu a dává jim nárok na zvláštní milosti k řádnému konání manželských povinností.
  Kdo ustanovil stav manželský?
  Stav manželský ustanovil Bůh již v ráji a Pán Ježíš jej povýšil pro pokřtěné na svátost.


  Manifestace za ochranu rodiny, Olomouc 3.7.2022

  VIDEO>>>


  BKP: Sabatický rok a koinonia /3. část/ (18.7.2022)

  Zděděné ložisko lži a zla v člověku

  K osvobození od síly lži a zla, která je součástí lidského ega a zároveň i dědictvím prvního hříchu, slouží dva silné prostředky. Je to vnitřní modlitba a koinonia. Z ložiska zla v nitru člověka neboli z duchovního semene pekelného hada, které chytá inspirace od satana a démonů, vyšlo veškeré zlo v historii lidstva, všechny zločiny, války, vraždy, tyranie i zvěrstva. Toto ložisko zla v člověku, které v současnosti vede jedince i lidstvo ke genocidě, vyřazuje svědomí a oslepuje rozum až k totální debilitě, takže dnes už člověk neví, že muž je mužem a žena ženou. To s sebou nese posedlost démonickými silami. Ložisko zla v duši táhne člověka pod rouškou takzvaného svého dobra a své pravdy do věčného zavržení v pekle. Tento program je součástí dědičného hříchu – tzv. starého člověka.

  VIDEO>>>


  BKP: Sabatický rok a modlitba /2. část/ (16.7.2022)

  Drazí kněží, uvědomte si své povolání Bohem a důležitost vašeho vnitřního vztahu k Bohu v čase katastrofálního odpadu od Krista.
  Žijeme v době masového zabíjení nenarozených dětí, v době ztráty svědomí a mnohdy i rozumu a silné manipulace mainstreamovými médii. Víme, že se připravuje redukce neboli vyhlazování lidstva na tzv. zlatou miliardu. Jsou k tomu dělány cílevědomé kroky. Mnozí lidé se stávají naprosto závislí na manipulačních smartphonech. Někteří jim denně věnují několik hodin času. Celá tato pseudokultura vede k likvidaci pravdivé víry i pravdivého křesťanského života a vrhá celé masy i vlažné křesťany na širokou cestu do záhuby.
  S pokáním musí začít především zbožní křesťané. Tedy začni ty, a to ještě dnes! Pak už dnes dostaneš světlo a sílu Ducha svatého. Pokání je změna myšlení i změna života. Na první místo máme postavit Boha a spásu své duše. Apoštol Petr v den Letnic řekl zbožným lidem, tedy ne zločincům, toto usvědčení: „Vy jste zabili Ježíše! Čiňte pokání a pak dostanete téhož Ducha jako my.“

  VIDEO>>>


  BKP: Sabatický rok – informace /1. část/ (14.7.2022)

  1. část: Sabatický rok, informace
  2. část: Sabatický rok a modlitba
  3. část: Sabatický rok a koinonia

  1. část: Sabatický rok, informace
  Hospodin dal vyvolenému lidu skrze Mojžíše své zákony a přikázání. Vztahovaly se na celý život, nejen náboženský, ale i společenský. Mnohá tato nařízení jsou nám nesrozumitelná a některá byla předobrazem, jako například obětování zvířat za hříchy lidu. Tento předobraz byl naplněn v Kristově vykupitelské oběti na kříži za naše hříchy. Bůh dává skrze Mojžíše i příkaz ke každoročnímu slavení svátků. Některé z těchto svátků byly zachovány, ale dostaly nový obsah. Například Velikonoce staví do centra Kristovu výkupnou smrt a Jeho slavné vzkříšení, Letnice – seslání Ducha svatého. Svěcení sedmého dne je přesunuto ze soboty na neděli. Teď se ptáme: Jak dle vůle Boží aktualizovat sabatický rok?

  VIDEO>>>


  Program pro sabatický rok

  Program pro kněze, kteří budou prožívat sabatický rok:
  ● 6:00-7:00 vnitřní modlitba
  ● Liturgie
  ● Snídaně
  ● 9:00-10:00 vnitřní modlitba
  ● (po ní 15-30 minut svědectví)
  ● 11:00-12:00 vnitřní modlitba
  ● (po ní 15-30 minut svědectví)...


  Manifestace za ochranu rodiny /Den upálení mučedníka sv. Jana Husa, Praha 6.7.2022/

  VIDEO>>>


  BKP: Neplatné zrušení trestu pro zednáře Janem Pavlem II. a důsledky (13.7.2022)

  Jan Pavel II. roku 1983 potvrdil změny v Kodexu, a tím přijal do církve zednáře. Zvláště v Itálii je jich mnoho. Zrušení církevní exkomunikace bylo zločinem nejen vůči církvi, ale i vůči samotným zednářům. Jan Pavel II. jim tím zablokoval cestu pravdivého pokání, tedy věčnou spásu. Mnozí zednáři žijí v klamu, že se nyní už mohou pokládat za katolíky, ač svou duši ve vstupním zednářském obřadu upsali ďáblu. V důsledku by jim měl být proto odmítnut i katolický pohřeb. Dnes už zednáři ovládají Vatikán především skrze svého důvěrníka, kterým je pseudopapež František Bergoglio.

  VIDEO>>>


  BKP: Veřejný list vztahující se k epiklézi v liturgii (12.7.2022)

  Vladyko Rastislave,
  obrací se na Vás patriarcha Byzantského katolického patriarchátu. Vy víte, že zde titul patriarchát a patriarcha není použit v tradičním slova smyslu. Je nás několik uniatských biskupů – řeholníků – žijících v klášterech a jsme vyčleněni z podřízenosti současnému papeži Františku Bergogliovi. Patriarchát je v současnosti doslova hlasem volajícího na poušti, chránícím základní dogmata víry a morálky, které jsou bezpodmínečně nutné ke spáse. V současné římskokatolické církvi jsou obzvlášť narušovány. Tolik na úvod.
  Sám žijete v prostředí, kde je silný katolicismus a kde je v převaze řecko-katolictví (uniatství). Vy i Vaši věřící jsou vystaveni silnému vlivu katolicismu a ten nepozorovaně zasáhl i svatou liturgii.


  BKP: Rozdíl mezi církevní exkomunikací a Boží anathemou (10.7.2022)

  Nejtěžším církevním trestem za porušení církevní disciplíny je církevní exkomunikace, tedy vyloučení z církevní organizace. To ale ještě neznamená, že potrestaný je vyloučen z Tajemného Těla Kristova. Příkladem je svatá Johanka z Arku, mučedník Jan Hus či arcibiskup Lefebvre. Na ně byla vyhlášena církevní exkomunikace, ale Boží anathema na ně nedopadla.
  Oni nebyli Bohem vyloučeni z Tajemného Těla Kristova. Je dokázáno, že Jan Hus žádné hereze nehlásal. Ve skutečnosti byl upálen za to, že usiloval o pravdivou reformu kněžstva. Lživě byla osočena i Johanka z Arku a upálena. Podobně byl arcibiskup Lefebvre Janem Pavlem II. absurdně vyloučen z církevní organizace za věrnost Kristovu učení. Tak jako později Johanka z Arku, i Jan Hus a arcibiskup Lefebvre by měli být Vatikánem rehabilitováni a svatořečeni.

  VIDEO>>>


  Cyrilometodějská pouť Mikulčice, 5.7.2022

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 5,29 (10. 7. – 24. 7. 2022)

  „Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.“


  Rozjímání nad Mt 5,29

  Zde Pán Ježíš navazuje na předcházející verš týkající se nečistého pohledu, který je vnitřním kořenem hříchu cizoložství. Záchranný návod dává ve slovech „usekni a odhoď od sebe“. Jinde říká „vyloupni“. Nejde o fyzické useknutí ruky, nohy či vyloupnutí oka, ale jde o vnitřní sebezápor – odseknout myšlenku a pocit, tedy to momentální vzrušení, které může ovládnout celý rozum i vůli člověka a vést ho k nezodpovědnosti, k hříchu či dokonce zločinu.


  BKP: Ortodoxie a ortopraxe – prostředky k obnově církve (4.7.2022)

  V současné době se začíná rozvíjet diskuze kolem abdikace pseudopapeže Františka. Zároveň se ozývají hlasy, že platným papežem je Benedikt XVI. Realitou však je, že v současné době je stav sede vacante. Arcikacíř Bergoglio popírá základní učení, které je podmínkou naší spásy, a prosazováním modlářství a sodomie boří morální zákony. Proto nemůže být pokládán za platnou hlavu církve! Biskup Schneider i jiní církevní preláti ho ale mylně vyhlašují za legitimního papeže.
  Je otázka, zda by kardinálové, kteří s Bergogliem tvoří jednotu ducha, mohli zvolit pravověrného papeže. Evidentním je, že v tomto apostatickém systému přijde po Bergogliovi č. 1 Bergoglio č. 2 a č. 3. A pokud by zednáři i schválili zvolení morální osobnosti, nedovolili by, aby se tento nový papež radikálně postavil proti systému zla a zahájil obrodnou reformu. Proces sebezničení by pokračoval dál!

  VIDEO>>>


  Tajemství víry – eucharistie

  Duchovní prožití svaté liturgie (mše svaté) pro věřící, kteří z určitých důvodů nemohou být přítomni na mši svaté

  Boží Syn Ježíš Kristus se skrze Ducha svatého a Marii Pannu stal člověkem a svou smrtí na kříži nás vykoupil z věčné záhuby. S tajemstvím vykoupení je úzce spojena Ježíšova matka, kterou nám v hodině své smrti odkázal za matku. „Hle, tvá matka!“ To je Ježíšův testament z kříže i pro tebe! Ona, jako Ježíšova i naše Matka, prožila pod křížem nejhlubší a nejvnitřnější jednotu s umírajícím Ježíšem. Ona tě bude provázet při duchovním prožívání tajemství eucharistie – zpřítomnění Kristovy smrti.

  formát pdf (verze pro tisk)  Listy z UA 6/2022


  BKP: Liturgie a kněžství – ke kořenům kalvárské oběti (29.6.2022)

  Zamysleme se nad liturgií z pohledu duchovního užitku. Podmínkou k hlubšímu prožívání Kristovy kalvárské oběti jsou dvě chvíle ztišení. Jedna před konsekrací a druhá po ní.
  V první chvíli ticha si kněz uvědomí duchovní kořeny novozákonního kněžství. Ty sahají až k vylití Ducha svatého na apoštoly.
  Na Siónu byla ustanovena nekrvavá oběť a také dán Duch svatý. On i dnes skrze svátost kněžství zpřítomňuje Kristovu oběť kříže!
  V den seslání Ducha svatého na hoře Siónu se zrodila církev. V Bibli, zvláště u proroků, je mnohokrát zdůrazňován jeruzalémský pahorek Sión. Duch svatý od Letnic začal působit zvláště skrze svátosti. Kristus jako Syn Boží, který vzal na sebe naši lidskou přirozenost, zaplatil svou krví a smrtí za naše hříchy. Po Jeho vzkříšení a oslavení sestoupil Duch svatý na apoštoly. Ve křtu svatém dává Boží život. Ježíš řekl: „Musíte se narodit z vody a z Ducha.“ (srov. J 3,5) V liturgii od východu až na západ Duch svatý zpřítomňuje Kristovu čistou oběť (Mal 1,11). Ve východní epiklézi kněz prosí o seslání Ducha svatého nejen na dary, ale i na nás, tedy na kněze i na lid.

  VIDEO>>>  Mučedníci a jiní svatí (III. díl)

  + Eliáš – Tuptalo

  Čtení z životů svatých na každý den
  červenec ~ srpen ~ září
  Stáhnout knihu: ve formátu pdf (A5), ve formátu pdf (A4)

  BKP: Z dějin papežských voleb, herezí a schizmatu (28.6.2022)

  Forma volby papeže byla v historii různá:
  1) právo designace – žijící papež ustanovil svého nástupce. Příkladem je apoštol Petr, který vysvětil na římské biskupy své nástupce Klimenta, Lina a Kléta. Tato praxe byla obnovena papežem Symmachem roku 499. Designace byla praktikována při volbě Felixe IV. (526-530), Bonifáce II. (530-532), Vigília (537-555).
  2) Papeže volil klérus i lid – Sv. Cyprián píše ve svém listě Antoniánovi o papeži Kornéliovi: „Byl vybrán na základě vysvědčení téměř všech kleriků, na základě hlasování tehdy přítomného lidu a souhlasu staroslavných biskupů i zdatných mužů.“ Tedy volby se zúčastnila celá obec. To byla převážná praxe v prvních třech

  VIDEO>>>


  I malý sebezápor má velkou cenu

  Máme hledat příležitost, kde můžeme získávat poklady v nebi. Např. člověk by se mohl podívat na nějaký billboard anebo na internetu na něco, na co by se neměl dívat. Budeme však skládat účty i z každého pohledu. A teď mám možnost se zapřít: „Pane, nikdo to nevidí, mohl bych se podívat. Ale nepodívám se! Z lásky k Tobě!“ „Mám možnost udělat dobrý skutek, získat poklad v nebi. Obětuji to za obrácení svého příbuzného, za probuzení národa. Nemohu dělat velké věci, ale obětuji Ti, Pane, tuto maličkost, malý sebezápor…“ Ale to má VELKOU cenu!
  Takže máme veliké pole pro misii. I když např. děláme obyčejnou práci, nemusíme se ani nutit, abychom přitom stále opakovali nějakou modlitbu, zvlášť když je to práce, která vymáhá soustředěnost a opatrnost, aby se nestala nějaká havárie, neštěstí. Předtím se pomodlím a poprosím požehnání a dodám: „Teď cele pracuji, Pane.“ Pokud mám práci, kde nehrozí nebezpečí, nějakou mechanickou práci, tak si mohu např. zpívat nějakou zbožnou písničku nebo mohu při tom i rozjímat. A to má cenu. Jednou všecko ztratím, i to nad čím jsem se namáhal, pracoval. Proto když pracuji, tak „Pro Tebe, Pane!“


  Slovo života – Mt 5,27-28 (26.6. – 10.7.2022)

  „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Nezcizoložíš.’ Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.“


  Rozjímání nad Mt 5,27-28

  Ježíš večer před svou smrtí zdůraznil: „Ten mě miluje, kdo zachovává moje přikázání.“ Mnohá přikázání jsou součástí horského kázání, které začíná osmi blahoslavenstvími. Ježíš se dotýká otázky, která je dnes mimořádně aktuální, a to morální čistoty. Říká: „Blahoslavení ti, kdo jsou čistého srdce, neboť oni uzří Boha.“ Hospodin dal skrze Mojžíše 6. a 9. přikázání Desatera. Ježíš zde nyní vystupuje jako nejvyšší zákonodárce, když říká: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: nezcizoložíš, ale já vám pravím...“ Když soudce vyhlašuje nějaký zákon, dělá to ve jménu politické autority a moci, například nějakého království či republiky. Ježíš jako Bůh vyhlašuje morální zákony ve své vlastní, tedy v Boží autoritě. Sám říká, že On nepřišel zrušit, ale naplnit podstatu toho, co už bylo dáno Bohem před Jeho příchodem ve Starém zákoně.


  BKP: Pomocný biskup Schneider podkopává církev in radice (19.6.2022)

  Citace Schneidera: „Nejbezpečnějším vodícím principem v klíčové otázce života církve, která se týká platnosti Františkova papežství, by měla být převažující praxe v historii církve, kterou se řešily případy popírání legitimity papeže.“
  Odpověď: Nejbezpečnějším vodícím principem v klíčové otázce života církve, která se týká otázky platnosti Františkova papežství je fakt jeho veřejného modlářství a konkrétní heretická gesta a výroky. Jsou důkazem, že Bergoglio je veřejný modlář, heretik a propagátor sodomie. Tím na sebe stáhl Boží anathemu, tedy vyloučil se z církve. Je proto neplatným papežem. Převažující praxe v historii církve, kterou se řešily případy popírání legitimity papeže, jako například u papeže Honoria, byla jeho posmrtná exkomunikace, a to za hereze monotheletismu.

  VIDEO>>>


  BKP: Odpověď kardinálu G. Müllerovi: Bergoglio není legitimním papežem (18.6.2022)

  Citace kard. Müllera: „Proti všem teoriím... je tu jednoznačné a nevyvratitelné konstatování. Legitimně existuje jen jeden papež, a ten se jmenuje František.“
  Odpověď: Proti všem teoriím je tu jednoznačné a nevyvratitelné konstatování Bible – Gal 1,8-9 – a dogmatické buly Cum ex apostolatus officio, a to, že heretik, který popírá podstatné pravdy Kristova učení a hlásá antievangelium, je vyloučen z církve. Nemůže být proto její hlavou. V žádném případě heretik Bergoglio, který se vyloučil z církve, není legitimním papežem.

  VIDEO>>>


  BKP: Nezvratné změny Františka Bergoglia – cesta do pekla (9.6.2022)

  Pseudopapež Bergoglio se vyjádřil, že neodejde dříve, dokud neučiní nezvratné změny.
  Esenciální otázka zní: Je Bergoglio řádným papežem, kterého jsou katolíci povinni ve svém svědomí poslouchat? Není! Realitou je, že je heretik, který boří základy víry, a proto ho žádný katolík nesmí poslouchat! Pokud ho poslouchá, dopouští se zrady Krista a Jeho učení!
  Každý katolík musí vědět, že na Bergogliovi dle Gal 1,8-9 spočívá několikanásobná Boží anathema – prokletí – za hlásání falešného evangelia a je ipso facto vyloučen z katolické církve. To, že dále okupuje nejvyšší úřad, je proto, že biskupové a kněží nejsou schopni nazvat pravdu pravdou, herezi herezí a vyvodit z toho adekvátní závěr. Tím mají účast na jeho zločinu. Ve svaté liturgii dokonce denně hlasitě vyjadřují jednotu s tímto kacířem a nejsou schopni ani tak malé změny, aby se po konsekraci modlili potichu, jak je tomu v latinské liturgii. Tím by se vyhlašování jednoty s neplatným papežem vyhnuli.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 5,22 (12. 6. – 26. 6. 2022)

  „Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.“


  Rozjímání nad Mt 5,22

  Pán Ježíš vysvětluje hněv na bratra v souvislosti s pátým přikázáním: „Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: Nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím...“ Ježíš zde vystupuje jako Božský zákonodárce. On zdůrazňuje: „Já však vám pravím...“ Pak ukazuje tři stupně projevu hněvu, až nenávisti. Nejprve je to ten, kdo se hněvá a nechce odpustit. Ježíš už na jiném místě říká, že ani jemu nebude odpuštěno, to znamená, že bude vydán soudu. Kdo bratra uráží a nazývá ho hlupákem, bude se za to zodpovídat. A kdo o bratrovi veřejně šíří zlomyslnou lež, že je blázen, čili psychicky chorý, s cílem ho morálně likvidovat – zabít, a tím ho společensky znemožnit, takový propadne ohnivému peklu.
  Musíme si dát pozor na své myšlení, na své srdce i na svá slova, když má někdo něco proti druhému. I jen pouhá polopravda může velmi ublížit a stejně jako pomluva se dá pak jen těžko napravit. Je třeba ale brát v úvahu i druhou stránku, na niž upozorňuje svatý Basil, a to, že existují dva případy, kdy je třeba veřejně ukázat na negativa člověka a není to hodnoceno jako pomluva. První případ je, když je nebezpečí, že by se zlo bralo jako dobro, a druhým případem je potřeba napravit hříšníka.


  BKP: Letnice 2022 (5.6.2022)

  Bratři a sestry,
  tuto neděli si připomínáme seslání Ducha svatého. Před naším duchovním zrakem se vybavuje událost v Siónském večeřadle. Apoštolové se na příchod Ducha svatého připravovali devět dní, tedy od čtvrtku, který byl čtyřicátým dnem po Kristově vzkříšení. V tento den Kristus vstoupil do nebe. Před tím apoštolům přislíbil Ducha svatého a vybídl je, aby čekali na modlitbách Jeho příchod.
  V neděli se nečekaně kolem deváté hodiny strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde byli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Tak o tom svědčí Boží slovo. V Jeruzalémě tehdy byli zbožní židé ze všech národů na světě. A když se ozval ten hluk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se. Tehdy vystoupil Petr spolu s Jedenácti a pronesl kázání, v němž svědčil o Ježíšově vykupitelské smrti i Jeho reálném vzkříšení.


  Kdo dává životodárnou sílu?

  VIDEO>>>  Listy z UA 5/2022


  Slovo života – Řím 8,9 (29. 5. – 12. 6. 2022)

  „Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás přebývá Duch Boží. Jestliže pak někdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.“


  Rozjímání nad Ř 8,9

  Co znamená být v těle – neboli být tělesný – a co znamená být v Duchu, tedy být duchovní? Být v těle znamená mít tělesné myšlení, které nepočítá vážně s Bohem ani s Božím soudem ani s věčností. Písmo říká, že skutky těla jsou závist, vraždy, sváry, nečistota, čarodějnictví atd.
  Co znamená být v Duchu? To, že jsme svým myšlením vnitřně sjednoceni s Duchem Božím. Pak o nás platí: „Ten samý Duch svědčí našemu duchu, že jsme Boží děti.“ (Ř 8,16)
  Nejhlubší podstatou naší bytosti je duch. Lidský duch byl Bohem stvořen k Božímu obrazu, je nesmrtelný. Naše tělo je smrtelné. Naše bytost je v podstatě duchová, máme duši, v níž je duch, a oblečeni jsme v tělo. V tomto pozemském životě máme tělo jako nějaký skafandr, který v hodině smrti vysvlékáme. Procházíme krátkostí času, abychom přešli do věčnosti. Zde se rozhoduje o naší šťastné nebo nešťastné věčnosti.


  Katolíci Portorika, stůjte za Kristem a za Jeho věrným pastýřem Danielem (21.5.2022)

  Drazí věřící Portorika,
  vyjádřili jste obrovskou podporu biskupovi Danielu Fernándezovi Torresovi z diecéze Arecibo. Neplatný papež Bergoglio, který ho nekanonicky odstranil, na sebe už dříve stáhl několikanásobnou anathemu, prokletí, dle Gal 1,8-9 za hrubé zločiny proti Bohu a církvi (intronizoval démona Pačamamu, prosazuje legalizaci sňatků sodomitů, zločinně vnucuje genocidní mRNA vakcinaci všem). Odvolání biskupa Daniela přišlo poté, co odmítl podepsat list šesti biskupů, kteří z falešné poslušnosti Bergogliovi vyžadovali povinné očkování kléru a sloužení mše svaté jen pro očkované.

  VIDEO>>>


  Blahoslavení čistého srdce (Mt 5,8). List řeholníkům a kněžím (11.5.2022)

  Budu o čistotě srdce hovořit ve svých 76 letech jako řeholník, a to po 50 letech kněžství. Nejprve je třeba vědět, co o čistotě srdce říká samotný Pán Ježíš. V souvislosti s nebezpečím hříchu proti čistotě názorně mluví o useknutí ruky, nohy a vyloupnutí oka.
  Ve svých 16 letech jsem četl ještě předkoncilní literaturu, která pravdivě vyjasňovala tuto morální oblast. Šlo o knihu od kardinála Tomáška „Mladý muž se dívá do života“, od prof. Čeňka Tomíška „Čistým duším“, od Tihaméra Tótha „Čisté dospívání“ a jiné. Zde se tehdy otázka homosexuality, transsexuality a jiných sexuálních deviací neřešila. Vůbec tento problém neexistoval. Uváděli snad jen krátké varování před homosexualitou, a to vše ve shodě s Biblí. Sexuální nezřízenost byla zásadně zamítnuta. Zakazovaly se i nemorální filmy a veškerá pornografie. Varovalo se už před blízkou příležitostí ke hříchu, před níž je třeba unikat. V žádném případě si s tímto nebezpečím nikdo nesmí zahrávat. V této předkoncilní literatuře jsou velmi povzbudivé příklady k pravému hrdinství spojenému s čistotou srdce. Tento boj je zde přirovnáván k hrdinství nekrvavého mučednictví. Tato literatura ukazovala na souvislost s celkovou morální a duchovní formací mladého člověka.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 5,20 (15. 5. – 29. 5. 2022)

  „Neboť pravím vám: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.“


  Rozjímání nad Mt 5,20

  Je třeba položit základ, kterým je spravedlnost, chceme-li upřímně mluvit o lásce. Dnes se totiž často mluví o lásce, skloňuje se v různých pádech, ale pod tímto termínem si mnozí představují všechno možné, jen ne skutečnou lásku. Spravedlnost vůči Bohu znamená dávat Mu to, co Mu patří – první místo v našem životě, pravdivou úctu, podřízenost a respektování Jeho zákonů a přikázání. Pak jsme povinni zachovat spravedlnost vůči svým bližním. Zde bohužel mnozí křesťané, ba dokonce osoby Bohu zasvěcené, nemají správné pojetí spravedlnosti. Současný trend je hodnotit vše jen subjektivně, z pohledu egocentrismu – svého dobra a svých práv. Práva druhého a jeho dobro mnozí lidé zcela ignorují. Z toho pak jsou sváry, hádky, nenávisti atd. Člověk může mít pohled na spravedlnost jen přes egoistické brýle mámení. Od druhého vyžaduje maximum i to, na co nemá nárok, ale sám vůči druhému žádnou spravedlnost nedodržuje. Zřejmě podobnou míru měli i farizeové, kteří zevnějškově před lidmi vypadali jako vzor zbožnosti a zachovávání Božích zákonů, ale Ježíš před jejich spravedlností varuje slovy: „Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost zákoníků a farizejů, jistě nevejdete do království nebeského.“ To, že člověk dělá chyby, je jedna věc, druhá věc je, jestli je ochoten si chyby přiznat, konat nápravu a poučit se z nich.


  Gender ideologie, Slovensko a „Svatý otec František“ (7.5.2022)

  Ministr zdravotnictví Slovenské republiky Lengvarský podepsal „odborné“ usměrnění o tzv. změně pohlaví. Tento rouhačský výsměch Stvořiteli už na Slovensku nemusí být podmíněn chirurgickým zásahem. Na přepis změny pohlaví stačí, když bude zmanipulovaný žadatel užívat po dobu jednoho roku hormony. Tak projde metamorfózou z muže na ženu či opačně. Z evangelia se dozvídáme, že Pán Ježíš takové osoby osvobozoval od nečistých démonů a nešťastlivce uzdravoval. V žádném případě tyto démony netoleroval a nepreferoval.

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 21,17 (1. 5. – 15. 5. 2022)

  „Zeptal se ho potřetí: „Šimone Jonášův, máš mě rád?“ Tehdy se Petr zarmoutil, protože se ho potřetí zeptal: „Máš mě rád?“ a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce.“


  Rozjímání nad J 21,17

  U Genezaretského jezera, kde se Ježíš zjevil sedmi apoštolům, položil Petrovi třikrát otázku týkající se jeho vztahu k Němu. Apoštol Petr třikrát veřejně zapřel Krista, a zároveň to odpřisáhl. I když svého zapření hned litoval a hořce plakal, přesto ztratil pověření – úřad, který mu Ježíš, jako hlavě apoštolů, svěřil slovy: „Ty jsi Petr, to je skála, a na té skále zbuduji svou církev.“ (Mt 16,18). Zapřením Petr přestal být skálou, jeho víra a láska k Spasiteli zklamaly. Petr se za svůj hřích kál, ale pouze soukromě. A i když mu Ježíš odpustil, veřejná vina a pohoršení nebyly veřejně zadostiučiněny. Jak by mohl zůstat hlavou apoštolů, když se Krista veřejně i s přísahou zřekl? Ježíš proto žádal veřejné pokání a veřejné vyznání osobního vztahu lásky – ne lidské, ale té Boží – agapé, když se ho na to dvakrát zeptal. Potřetí se už Ježíš Petra neptal, jestli ho miluje Boží láskou, agapé, ale jestli ho miluje aspoň tou lidskou láskou (filia). Petr se zarmoutil a s bolestí upřímně vyznal, že Ježíše nemiluje Boží láskou: „Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád“ – že Tě miluji jen tou lidskou láskou. Ježíš proto také hned mluvil o jeho mučednické smrti, která je spojena s tou Boží láskou, agapé.  Listy z UA 4/2022


  Manifestácie Obnova rodiny – vzkriesenie národa 18.04.2022

  VIDEO>>>


  Bůh má poslední slovo

  VIDEO>>>


  Velikonoční manifestace za ochranu rodiny a vzkříšení národa Olomouc 17.4.2022

  VIDEO>>>


  Velikonoční pastýřský list 2022

  Drazí bratři a sestry, Ježíš vpravdě vstal!
  Andělé se ptali: Proč hledáte živého mezi mrtvými? On vstal!
  Kristovo vzkříšení se každého z nás bytostně týká, tak jako se každého z nás bytostně týká největší realita, která nás čeká, a tou je naše smrt. Ježíš vzal dobrovolně na sebe hříchy a svou smrtí přemohl smrt i ducha lži a smrti. Na Velký pátek jsme se v myšlenkách vírou sjednocovali s Kristovým utrpením na křížové cestě i na potupném kříži. V duchu jsme pod křížem viděli Ježíšovu Matku i Jeho učedníka a hluboko v duši nám zní Kristův testament, který byl dán nejen apoštolu Janovi, ale i každému z nás. Ten testament zní: „Hle, tvá matka.“ Je třeba si denně oživovat toto Ježíšovo slovo a každý den obnovovat přijetí Ježíšovy Matky. Máme se pak na ni obracet nejen v modlitbě Zdrávas, ale i v různých situacích dne aspoň krátkým povzdechem víry, aby za nás prosila nyní a pak i v hodinu naší smrti.


  Slovo života – Iz 53,6 (17. 4. – 1. 5. 2022)

  „Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.“


  Rozjímání nad Iz 53,6

  Dnes je hlavně důležitá modlitba, proto je tak důležité zachovávat denně modlitební zastavení, a to v čase kolem 9. hodiny, 12., 15., 18., pak ještě o 21. hodině a potom před spánkem a při vstávání, tedy celkem 7×. Pak dostaneme sílu jít ne svou cestou, ale cestou, kterou je sám Ježíš Kristus. On řekl: „Já jsem Cesta, Pravda a Život.“
  Je psáno, že Jeho – Ježíše – Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Rovněž je řečeno jasné slovo „všech“, tedy i pro tvou i mou nepravost. Za naše nepravosti už bylo zaplaceno. Jen je třeba si je přiznat a denně přiznávat a na pravé cestě následování Krista se naučit pravdivé sebekritice, pravdivému pokořování, a především osobnímu vztahu k Ježíši Kristu, zvláště když vzývám Jeho jméno při každém modlitebním zastavení do pěti ran: „Ježíš, Ježíši, Ježíši, smiluj se nade mnou hříšným!“ (5krát) Je třeba přitom aspoň na několik sekund vzbudit úkon víry, aby modlitba nebyla jen odříkáním nějakých veršíků bez ducha a bez srdce.
  Pokud budeme chodit svou cestou, budeme bloudit, pokud přijmeme úzkou cestu, kterou je Kristus, bezpečně projdeme všemi úskalími života. V Něm, v Kristu, máme jistotu spásy.


  Slovo otce patriarchy Eliáše: Náš starý člověk byl a je spolu s Kristem ukřižován (Ř 6,6) /III. část/

  Ježíš nám dává zaslíbení s podmínkou: „Zůstanete-li ve mně a má slova ve vás, proste, oč chcete a dostanete.“ Máme ale prosit ne o nějaké marnosti, hlouposti, zbytečné hmotné věci, za nic takového Boží člověk prosit nebude. Prosíme za spásu duší, za realizování poznané pravdy, za přemožení síly zla, za záchranu třeba i celých národů. Ano, máme prosit za duše, a na prvním místě za tu svou. Tato misie dnes čeká každého upřímného křesťana, především řeholníka a řeholnici. Lidé, kteří se zasvětili Pánu Ježíši Kristu, musí mít zkušenost s bojem proti zlu v sobě, proti sebeklamu v nás. Proto je třeba, aby především osoby zasvěcené Bohu věděly, ale samozřejmě i všichni křesťané mají vědět, jak dosáhnou spásy své duše i duší bližních. Tato cesta poznání a zkušenost s Boží mocí, s Boží všemohoucností, je spojena s Kristovým křížem, který je centrem celého křesťanství. „My hlásáme Krista ukřižovaného,“ volá apoštol Pavel. To je Boží moc a Boží moudrost, ne lidská moc a lidská moudrost.


  KŘÍŽOVÁ CESTA

  1. Odsouzení na smrt: Pilát si pokrytecky umyl ruce se slovy: „Nevinen jsem krví tohoto spravedlivého.“ Ale vydal Ježíše na smrt!
  Gesto Piláta neomlouvá, má na svědomí justiční vraždu. I můj hřích byl příčinou Kristovy smrti.
  (Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)
  2. Ježíš bere na sebe kříž. Ježíšova slova platí i pro mě a každý den: „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a pojď za mnou.“
  (Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

  Stáhnout: ve formátu doc, ve formátu pdf

  Slovo patriarchy Eliáše na Svatý týden

  VIDEO>>>


  BKP: Reakce na vyjádření arcib. J. Graubnera (4.4.2022)

  Vážený arcibiskupe Jane,
  dostala se mi do rukou kopie Tvého dopisu panu Aleši M., ve kterém se vyjadřuješ na adresu katolíků, kteří zachovávají pravověrné učení církve.
  Cituji Tvé vyjádření: „Nezlobte se, ale lidi, kteří jsou samozvanci a myslí si, že jen oni mají pravdu...“
  Odpověď: Kdo je dnes skutečně věrný Kristu, Jeho učení, evangeliu a apoštolské i pravověrné Tradici církve je podle Tebe, vážený arcibiskupe Jane, samozvanec. Jenže tito tzv. samozvanci jsou v Tajemném Těle Kristově – církvi – na rozdíl od oficiální struktury, která se masově postavila proti samotným základům naší spásy a hlásá hereze, které tyto základy popírají. Doufám, že Ti je jasné, že v hodině smrti a před Božím soudem Tvá argumentace neobstojí. Bez pokání nikdo spasen nebude. Oficiální struktura, která tvoří jednotu ne s Duchem Kristovým, ale s duchem mocipánů tohoto světa, nikomu nezabezpečí spásu, a navíc zneužitím autority a nezákonným okupováním církevních úřadů podvádí duše a vede je do věčné záhuby. To je dnes krutá realita. Tvé tvrzení je očerněním maskovaným zbožně vypadající frází. Jak ale obstojíš v hodině smrti? Pokud nebudeš konat pokání, budeš věčně zavržen. Církevní úřad Ti nezabezpečí spásu. Prober se a starej se na prvním místě o vlastní duši, drahý Jane.


  Máš pro Něj místo?

  VIDEO>>>


  Dvě mocná orlí křídla – MODLITBA A PŮST!

  Boží slovo říká: „Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště...“ (Zj 12,13-14).
  Jako Mojžíš poslán Bohem vyvedl lid z otroctví Egypta na poušť, tak dnes Bůh posílá Královnu proroků, aby nás vedla na cestě duchovní pouští. Ona tu cestu zná, prošla ji před námi.
  Bůh nám daroval „dvě mocná orlí křídla“ – modlitbu a půst. To jsou ta křídla, která mají moc nás vynést na cestu svatosti. O tom svědčí životy světců. Bez nich se z Egypta – tedy z područí ducha světa – nedostaneme. To jsou prostředky k vyjití z Egypta na poušť, na cestu očistnou, která musí následovat po obrácení. Ta křídla nám umožní zpřetrhat pouta Egypta a začít žít v Boží přítomnosti, poznat hloubku své bídy a nesmírnou Boží lásku. Modlitba a půst nám otevřou oči pro duchovní boj, který zuří kolem nás i v nás samých – boj o nesmrtelné duše. Setkáme se s mocí Nepřítele, s „ohnivými hady a štíry“. Zažijeme nenávistný odpor, protože půjdeme-li Mariinou cestou, budeme svolávat Boha na tuto zem, kterou satan zotročil a žene ji do záhuby (srov. Zj 12,12). Jeho hněv se obrací „proti jiným ze símě jejího“.  Mučedníci a jiní svatí (II. díl)

  + Eliáš – Tuptalo

  Čtení z životů svatých na každý den
  duben ~ květen ~ červen
  Stáhnout knihu: ve formátu pdf (A5), ve formátu pdf (A4)

  Slovo života – Iz 53,5 (3. 4. – 17. 4. 2022)

  „Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.“


  Rozjímání nad Iz 53,5

  Na tomto úseku Písma svatého si můžeme uvědomit dvě věci. Jednak že toto velké utrpení Ježíš obětoval za každého z nás, za naše hříchy, za naše nevěrnosti Bohu a naši nepravost. A jednak je důležité vědět, že Jeho ranami jsme uzdraveni, a to z našich duševních i fyzických nemocí. Z Kristových ran vytekla krev, která nám dává odpuštění našich hříchů. Moc této krve působí i skrze vzývání svatého jména. „Kdo by (s vírou) vzýval jméno Boží, bude spasen.“ Podmínkou spásy je očištění od hříchů. Z naší strany je potřebná víra v moc krve Božího Syna. V ní je odpuštění hříchů, a tím je zabezpečena i naše spása.  Listy z UA 3/2022


  Zasvěcení Ruska pravověrným papežem – zastavení světové katastrofy a počátek obnovy církve (21.3.2022)

  V roce 1917, kdy tekla krev na frontách I. světové války, v Rusku nastoupila vláda ateistického komunismu. V témž roce se v portugalské Fatimě třem dětem zjevovala Matka Spasitele s poselstvím pro církev a svět vyjádřeným slovy: pokání a obrácení. V podstatě jde o požadavek změny myšlení i životního stylu. Dětem byly ukázány hrůzy pekla, které čeká každého, kdo odmítá pravdivé pokání.
  Matka Boží ve svém poselství vyjádřila i podmínku zastavení budoucí světové katastrofy (3. světové války) a tou je obrácení Ruska a jeho zasvěcení (pravověrným) papežem. Papežové Benedikt XV. (1914-1922) i Pius XI. ze strachu, že komunisté zvýší persekuce proti pravoslavným křesťanům, zasvěcení odkládali. Pius XII. v době II. světové války rovněž zasvěcení odkládal.
  Kéž pravověrní biskupové celého světa učiní gesto zasvěcení Ruska už v jednotě s novým papežem. Zároveň tak zveřejní svůj postoj, že pravověrného a právoplatného Svatého otce přijímají. Tím dnem započne obnova církve a proces zastavení připravované celosvětové katastrofy. Kéž upřímní věřící a kněží tyto hodiny volají k Bohu za odvahu pro nového papeže a s ním sjednocené biskupy.

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarchy Eliáše: Náš starý člověk byl a je spolu s Kristem ukřižován (Ř 6,6) /II. část/

  Starý člověk, naše hříchem porušená přirozenost, miluje lež. A proto pak opravdu platí psychologický zákon, že opakovaná lež se stává pravdou. Ale tyto zákony jsou nespravedlivé. Samozřejmě, kdo je z pravdy, Boží slovo slyší, kdo však nemiluje pravdu, nechá se tahat za nos a vést nejen k časné smrti, ale i do věčné záhuby.
  Příklad z života: Člověk je oklamán lží. Když ho však potom někdo upozorní: „Už si dej pozor!“ tak všechny argumenty smete ze stolu a znovu uvěří lži – po druhé, po páté, po desáté... Když však někdo člověka přivede na cestu pravdy, tak z ní velmi lehce znovu sejde! Kolikrát jsem povzbuzoval mnohé lidi: „Prosím tě, máš toto postavení, udělej tento krok... Nic neriskuješ. Když to učiníš, přinese to dobro tobě i druhým.“ Ale to člověk nechce. Ani buldozerem se nenechá dotlačit k tomu dobru, které se mu logicky ukáže. Nemá a ani nemůže mít žádné logické námitky, ale nevezme to! Urazí se: „Co mi má kdo co říkat…“ Vytvoří si nějaký výmysl, kterým smete tu myšlenku i tu pravdu.


  Slovo života – Př 14,2 (20. 3. – 3. 4. 2022)

  „Kdo se bojí Hospodina, chodí přímo, kdežto kdo jím pohrdá, chodí cestou neupřímnosti.“


  Rozjímání nad Př 14,2

  Proč se máme bát Hospodina? Přece v Knize žalmů se často opakuje: „Hospodin je dobrý.“ Například v žalmu 136 je napsáno: „Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý... Jeho milosrdenství je věčné… nebesa učinil důmyslně, Jeho milosrdenství je věčné. On rozdělil Rudé moře ve dví, převedl Izraele jeho středem. Faraóna s vojskem smetl do Rudého moře... Jeho milosrdenství je věčné.“
  Proč bychom se Boha měli bát, když je dobrý a milosrdný? Problém je totiž v nás. V našem nitru je ložisko zla, které přišlo do naší lidské přirozenosti prvním hříchem našeho praotce Adama. Toto zlo nás umí mistrovsky klamat. Jeho cílem je dostat nás do otroctví hříchu, abychom nakonec ztratili svou duši tím, že opustíme Boha a sjednotíme se se zlem v nás. Dobrotivý Otec dal proto z lásky k nám svého jednorozeného Syna, který se stal člověkem a vykoupil nás na potupném kříži právě z tohoto zla v nás, které milujeme, nazýváme ho také svým egem a urážíme se, když nás někdo ze zla, které konáme, usvědčí.


  Oznámení

  Z dopuštění Božího jsme ze dne na den přišli o náš klášter, kde bylo 40 sester i noviciát. Zároveň jsme přišli i o mužský monastýr s rekolekčním domem a kaplí, kde bývaly pravidelné nedělní bohoslužby pro lid. Vidíme v tom určitou zkoušku a s trpělivým Jobem se snažíme opakovat: „Bůh dal, Bůh vzal, budiž jméno Boží pochváleno!“
  Budoucnost svěřujeme do rukou Božích. Především nám leží na srdci celá situace, kterou prožíváme nejen my, a modlíme se, aby Pán Bůh vše obrátil v požehnání jak pro Ukrajinu, tak i pro ostatní národy.
  Do určité míry je nyní ochromena naše misijní činnost.
  Věříme, že pro křesťanské národy je v této situaci jediným řešením pokání a víra v evangelium. Pokání spočívá ve změně myšlení, a to nazývat pravdu pravdou, lež lží, herezi herezí, nemorálnost nemorálností.
  Sekretariát BKP


  BKP: Vatikánské sympozium 17.-19. února 2022 – otázka primátu (25.2.2022)

  Prefekt Papežské rady pro podporu jednoty, kardinál Koch, ve svém projevu na sympoziu o kněžství zdůraznil, že je důležité diskutovat o otázce primátu ve vztahu k synodalitě.
  Má-li se o něčem diskutovat, obě strany si musí nejprve uvědomit základní paradigma, a tím je: primát neexistuje bez toho, aby byl zakořeněn v základech víry a morálky a aby tyto základy hájil před herezemi. Celá synodální cesta i sám Bergoglio však základy víry a morálky opustili, proto jakákoliv diskuze na jejich platformě je sebedestrukční.


  Slovo života – Př 3,5-6 (6. 3. – 20. 3. 2022)

  „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.“


  Rozjímání nad Př 3,5-6

  V Knize přísloví je moudrá rada, za kterou stojí zkušenost věků: „Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem.“ Bůh mluví k člověku svým slovem, ale také skrytě skrze různé životní situace. Je důležité nejprve vědět, v čem konkrétně mám Hospodinu důvěřovat. Především mám důvěřovat, když přijde nějaká zkouška. Dále mám důvěřovat ve chvíli, kdy prosím o moudrost v situaci, která je nejasná a nedá se v ní lehce orientovat. Tehdy se ta důvěra projeví v modlitbě.  Listy z UA 2/2022


  BKP: Skrytý záměr Vatikánského sympozia o kněžství (22.2.2022)

  Ve dnech 17.-19. února proběhlo ve Vatikánu sympozium o teologii kněžství.
  Začátkem tohoto měsíce však bylo v Německu takzvaně odhlasováno církevní žehnání homosexuálním pseudomanželstvím! To není pouze schizma, to je veřejná prezentace synodálního satanismu, odpad od Krista a přijetí programu antievangelia (Gal 1,8-9) spojeného s prokletím a vyloučením z Kristovy církve. Sebevražedné rozhodnutí německé synodální cesty Bergoglio na sympoziu notorickým mlčením schválil!

  VIDEO>>>


  BKP: Anathema na katolického prezidenta USA, J. Bidena za prosazování vražd nenarozených dětí a experimentální mRNA vakcinace (21.2.2022)

  Byzantský katolický patriarchát je v této době církevní apostaze prorockým hlasem volajícího na poušti. Tímto v autoritě apoštolské a prorocké, ve jménu Trojjediného Boha, zveřejňujeme anathemu, tedy vyloučení, katolíka, současného prezidenta USA, Joe Bidena, z Tajemného Kristova Těla, a tím i z katolické církve. Důvod, proč se sám vyloučil, je, že veřejně prosazuje masové vraždy nenarozených dětí – aborty – a zároveň prosazuje povinnou experimentální vakcinaci, která narušuje lidský genom. Tzv. vakcína je i součástí procesu čipizace, tedy postupného zbavení člověka jeho svobodné vůle s cílem učinit z něho biorobota. Před tímto Bible varuje trestem ohnivého jezera (Apok 19,20).

  VIDEO>>>


  BKP: Veřejný video-dopis ex-papeži Benediktu XVI.: zrušení neplatné beatifikace Jana Pavla II. (16.2.2022)

  Vaše Svatosti,
  v současnosti proti Vám masmédia otevřela zraňující kampaň. K tomuto problému se zde nechceme vyjadřovat. Obracíme se na Vás s jinou záležitostí, a to s otázkou neplatné beatifikace papeže Jana Pavla II., kterou jste vyhlásil dne 1. května 2011.
  Prosíme Vás jménem všech upřímných katolíků, abyste odvolal toto neplatné blahořečení.
  Jan Pavel II. není svatý ani blahoslavený, ale naopak, je vyloučen z církve, protože se dopustil zločinů proti církvi, daleko těžších, než posmrtně exkomunikovaný papež Honorius I.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Kaz 12,14 (20. 2. – 6. 3. 2022)

  „Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.“


  Rozjímání nad Kaz 12,14

  Toto je poslední verš knihy Kazatel. Uvědom si, že všechno, co konáš, je natáčeno neviditelnými kamerami a uchováváno jednak v tvé duši, a jednak vše vidí andělé. Nejen ale svatí andělé, i ti zlí vše vidí a budou pak před Božím soudem na tebe žalovat. Dnešní technika s všudypřítomnými kamerami sleduje a zaznamenává mnohé lidské činy a uchovává je jako důkazový materiál. Tato lidská technika, to jsou jen hračky ve srovnání s duchovními principy a zákonitostmi, které platí v duchovním světě. Uvědomuj si, že nikde nejsi skrytý, všude tě Bůh vidí. On dokonce vidí i do tvého srdce a zkoumá i tvé myšlenky a tvé pocity. Nic Mu není skryté. On ti dal svobodu. Když konáš dobro, prokazuješ tím Bohu vděčnost a čeká tě Jeho odměna. Když konáš zlo, Bůh má bolest nad spáchaným zlem a mnohdy na tebe dopouští utrpení, aby ses zastavil a začal se starat o svou duši.


  BKP: Německá synodální cesta – legalizace sodomie – precedens cesty do pekla (12.2.2022)

  Ve dnech 3.‒5. února 2022 proběhla ve Frankfurtu nad Mohanem synodální konference, která odhlasovala 174 hlasy proti 30 žehnání homosexuálním párům. Synodální konferenci schválil předseda biskupské konference biskup Bätzing.
  Jaký je postoj Písma svatého k sodomii?
  Sodomie má dva kořeny: nevěru a modlářství. „Poznali Boha, ale nevzdali Mu čest jako Bohu.“ (Ř 1,21) Toto je plod historicko-kritické metody v teologii, která vychází z ateistické filosofie, popírající nadpřirozeno. Co se týká modlářství, už II. vatikánský koncil deklarací Nostra aetate zavedl úctu k pohanským kultům a jejich démonům. Jan Pavel II. vtělil tento synkretismus s pohanstvím v Assisi v roce 1986.

  VIDEO>>>


  Sjednocuj se s Ježíšem ukřižovaným

  Život je krátký. Jedno přísloví říká: „Koho Bůh miluje, toho křížem navštěvuje.“ Svůj kříž, své utrpení např. nějaké fyzické utrpení, nemoci… máme sjednocovat s Kristovým utrpením. Pokud jsem zdravý, Bohu díky za to. Pak ale mám o to víc vnímat duchovní kříž: nespravedlnost, kterou systém světa a hříchu působí, duchovní bídu, slepotu, která vládne, i rouhaní vůči Bohu a to, že Ježíš není milován, je tupen! Vidět to a volat, úpět před Bohem na modlitbě. A když se člověk denně sjednocuje s Ježíšem ukřižovaným, Pán ho pak hlouběji uvádí do tajemství Kristova kříže. Jde ne o fyzickou, ale duchovní bolest, že Ježíš není milován. A když si pak člověk uvědomí i své vlastní zrady, že „ani já Tě, Pane, nemiluji“, tak mu slzy nestačí… Pane, dej jedno, abych Tě miloval, abych volal k Tobě!


  Bergoglio a Synoda o synodalitě /2. část/ (2.2.2022)

  Současný lžipapež zastává zcela protichůdné principy, než je učení katolické církve. Ani ve světské společnosti nemůže existovat takový paradox. Bergoglio dělá z Kristovy církve nevěstku antikrista – satanskou církev New Age.
  1) Lžipapež Bergoglio veřejně slovy i gesty schvaluje sodomii, demonstrativně líbal nohy transsexuálovi.
  2) Lžipapež ruší objektivně platné morální normy, a tím i Boží přikázání. V praxi je nahrazuje subjektivním přístupem.
  3) Lžipapež intronizací démona Pačamamy zrušil první a největší přikázání Dekalogu. Zcela otevřel dveře pohanství. Dokumenty Synody o Amazonii jsou plné herezí. Jak se ale vyjádřil kard. Brandmüller, to není jen apostaze, to je i stupidnost.
  4) Lžipapež fanaticky prosazuje experimentální vakcinaci, která je de facto satanským antikřtem, protože je spojena s usmrcením nenarozených dětí. Bergoglio ale pokrytecky tvrdí, že tato vakcinace je projevem lásky.

  VIDEO>>>


  Rozhovor s akademikem Národní akademie věd Ukrajiny, Vladislavem Hončarukem: covid je chemická otrava

  VIDEO>>>


  BKP: Odpověď na interview R. Fuellmicha ohledně II. Norimberku (7.2.2022)

  Byzantský katolický patriarchát (BKP) je prorockým hlasem volajícího na poušti.
  Obracíme se na Vás, pane doktore Fuellmichu, a chceme Vám veřejně poděkovat, že jste se statečně postavil za pravdu k záchraně mnohých, na rozdíl od těch, kteří se nechali umlčet penězi, strachem či touhou po kariéře. Zároveň tímto děkujeme i všem Vašim spolupracovníkům, kteří stejně jako Vy riskují pronásledování, ne-li životy. Také znovu děkujeme i statečným odborníkům v medicíně i lékařům a odvážným politikům, jako je například prezident Běloruska nebo jakým byl i zesnulý prezident Tanzanie.

  VIDEO>>>


  Záchranný prostředek před věčnou smrtí

  Zvláště v dnešní době musíme vážně počítat s realitou smrti, a proto je třeba také vědět o záchranném prostředku před věčnou smrtí. Člověk nechce slyšet o realitě smrti, ale pokud se jí podívá do tváře a ví, že Boží Syn nad ní zvítězil a já Ho přijímám za svého Spasitele, tak se jí už nemusím bát, ani dnes, ani až skutečně přijde. Proto každý den, než usneme, s vírou opakujme: „Ježíši, Ježíši, Ježíši, smiluj se nade mnou hříšným!“ a to pětkrát k pěti ranám ukřižovaného Krista. Pokud to budeme činit s upřímností, máme jistotu záchrany před věčnou smrtí. Boží slovo svědčí: „Kdo by vzýval jméno Páně, bude spasen.“ (Ř 10,13) O to jde, abychom přes všechny naše chyby a projevy egoismu, nakonec učinili pravé pokání, a přijali od Ježíše spásu a život věčný.


  Bergogliovo antidesatero – anketa synody o synodalitě /1. část/ (1.2.2022)

  Prvním bodem Bergogliova antidesatera synody o synodalitě z ankety Varšavské diecéze je:
  1. Společníci na cestě
  Podle Bergoglia našimi společníky na cestě do věčnosti už nejsou Ježíš, Jeho Matka, svatí a pravověrní katolíci, ale těmito společníky mají být osoby LGBTQ, hinduisté, buddhisté, ctitelé démona Pačamamy a tzv. uprchlíci.
  Citace z ankety: „Jaké skupiny nebo osoby zůstávají na okraji tvého církevního společenství?“
  Správná odpověď by byla: Takové osoby, které se vyloučily hříchem, nevěrou, herezemi. Za ty je třeba se modlit a ty je třeba nabádat k pokání.
  Jenže otázka má za cíl prosadit do církevního společenství osoby LGBT odmítající pokání. Toto je Bergogliův program, který je v anketě o synodalitě skrytě prosazován.

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarchy Eliáše: Náš starý člověk byl a je spolu s Kristem ukřižován (Ř 6,6) /I. část/

  Ježíš, který je Božím Synem, Spasitelem, vzal na sebe nejen všechny hříchy lidstva a spravedlivě za ně zaplatil, vykoupil nás, ale on vzal i to ložisko zla, kořen hříchu, tu „továrnu“ na hřích. Spasen bude však jen ten, kdo přijme Pána našeho Ježíše Krista jako svého Spasitele i jako svého Pána. Kdo mu dá nejen své hříchy, tedy ty výrobky, které už vidíme, ale kdo dá i to neviditelné ložisko hříchu a zla v nás, které je spojeno s lidskou pýchou, bohorovností, s emancipací od Boha, s čímsi ďábelským. Dědičný hřích, starý člověk, je skutečně ďáblovým semenem.
  Jaké je řešení? Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Tou Pravdou je Ježíš. Není to nějaký filozofický či psychologický systém, ten člověka nevysvobodí. Je to živá osoba, Boží Syn – pravý Bůh a pravý člověk, Spasitel. Milující Bůh, který k nám přišel z lásky. Máme Mu všechno dát. Písmo říká: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Máme přijmout Pána Ježíše jako svého Spasitele, přijmout Jeho zákon, Jeho přikázání, Jeho Ducha a v Duchu Božím jít po cestě, kterou je On sám – po cestě pravdy, po cestě života.


  Slovo života – Kaz 12,13 (6. 2. – 20. 2. 2022)

  „Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí.“


  Rozjímání nad Kaz 12,13

  Dva týdny si budeme opakovat slovo života: „Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a Jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí.“ V tomto verši je zdůrazněna bázeň Boží, která vychází z reality, že člověk si uvědomuje vlastní smrt. Ježíš řekl: „Buďte připraveni, neboť neznáte den ani hodinu“ a smrt přirovnává k zloději, který přichází nečekaně v noci. Zdůrazňuje, abychom byli připraveni! Lidé umírají na rakovinu, na stáří, v autonehodách i v jiných náhlých a nečekaných neštěstích. Po smrti pak následuje Boží soud a věčné nebe nebo věčné peklo. Pravá moudrost je být připraven na smrt.


  BKP: Odpověď na „Liečivé slovo arcibiskupa k očkování“ (4.2.2022)

  Arcibiskup Zvolenský má velkou vinu za masový vakcinační experiment na slovenském národu. Jeho zločin je větší než zrádných členů vlády. On si ale svou vinu dodnes nepřiznal a dál v zločinné agitaci pokračuje.
  Citace Zvolenského: „Keďže nie som v tejto téme (vakcín) odborník... rád by som predstavil môj pohľad ako pohľad veriaceho človeka, som veriaci človek, som katolík, pozorujem, ako predstavitelia katolíckej cirkvi reagujú na tému očkovania...“
  Komentář: Vážený arciapostato Stanislave, když nejsi odborník, proč neargumentuješ odborníky? Pokud jsi věřící člověk, jak říkáš, pokud jsi katolík, a pozoruješ představitele katolické církve, především lžipapeže Bergoglia, vidíš, že se dopouštějí hrubých herezí, kterými narušují základy katolického učení a katolické tradice. Jako katolík víš, že „kdo by hlásal jiné evangelium, i kdyby to byl anděl z nebe, budiž proklet.“ (Gal 1,8-9) Co to je jiné evangelium? To není nějaká nepodstatná hereze, to je jiné učení a jiný duch! Není to už Kristovo evangelium ani Kristův Duch. Za antievangeliem je duch antikrista.  Listy z UA 1/2022


  Rozhovor a vánoční poselství Patriarchy Eliáše českým lidem

  VIDEO>>>


  NEWSFLASH Oddělení východní katoličtí duchovní varují: exkomunikace a sedmileté pokání za vakcinaci

  VIDEO>>>  Slovo života – J 16,33 (23. 1. – 6. 2. 2022)

  „To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“


  Rozjímání nad J 16,33

  Toto jsou důležitá slova; je třeba si uvědomit, že pravý pokoj máme jenom v Kristu. On na jiném místě říká: „Pokoj, který já vám dávám, svět vám dát nemůže.“ Ten pokoj je spojený s živou vírou, oddaností Kristu a čistým svědomím. Člověk, který koná zlo a který opustil Krista, může mít pouze falešný pokoj, ne pravý.
  Ježíš předpovídá, že ve světě budeme mít trápení. To trápení má každý člověk a neuteče mu. Vychází z několika zdrojů, nejen od druhých lidí, nejen ze systému světa a určité disharmonie v něm, ale i z naší nemohoucnosti a z toho, že v nás působí zlo. My sami si trápení vyrábíme. Musíme se proto učit vnímat hmotné, duševní i duchovní zákonitosti, a tím získávat životní moudrost. Hlavní světlo k pravé moudrosti i osvícení nám ale dává Duch svatý. Kolikrát mladí lidé mohou mít moudrost starců, pokud, jak říká Písmo, se snaží poznávat Boží slovo a zachovávat je.


  BKP: Vyjádření k registraci církve tzv. Svaté korony

  Před několika lety v Česku žádala o registraci tzv. církev létajícího špagetového monstra a rovněž zde byla snaha o registraci církve ctitelů piva atd. Těžko se k tomu odborně vyjadřovat. Podobně to platí i o vyjádření se ke snaze zaregistrovat 22. 12. 2021 tzv. církev Svaté korony.
  Stojí za zamyšlení, že v otázce korony je tato tzv. církev moudřejší než mnozí vysocí církevní hierarchové například současného Vatikánu.
  Každá křesťanská církev musí vyznávat základní dogmata křesťanské víry, které vedou ke spáse nesmrtelných duší. Křesťanskou církev nelze smíchat s žádnou formou hinduismu, buddhismu či jiného pohanství. Hinduisté například uctívají hady, krysy, krávy... jako posvátné, což je pro křesťana nepřípustným modlářstvím.


  Slovo otce patriarchy Eliáše v období po Vánocích

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarchy Eliáše ve Vánočním čase

  VIDEO>>>


  BKP: Exkomunikace lžipapeže Františka Bergoglia za prosazování vakcinačního mRNA antievangelia (8.1.2022)

  Lžipapež František Bergoglio za opakované hlásání covidového antievangelia sám na sebe stáhl už mnohonásobnou Boží anathemu (prokletí). Vyloučil se tak z církve. Boží slovo varuje: „Kdo by hlásal jiné evangelium, anathema sit – budiž proklet – vyloučen.“ (Gal 1,8-9)
  Covidové antievangelium prosazuje experimentální mRNA vakcinaci a tím i zločiny proti podstatným pravdám věrouky a morálky.
  8. ledna 2022 ve jménu Trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha svatého, v autoritě apoštolské a prorocké, zveřejňuji Boží anathemu na lžipapeže Františka Bergoglia.

  VIDEO>>>


  BKP: Exkomunikace arcibiskupa Jana Graubnera za prosazování covidového antievangelia (6.1.2022)

  Dne 17. listopadu 2021 arcib. Jan Graubner svou veřejnou výzvou sám na sebe stáhl Boží anathemu (prokletí). Vyloučil se z církve prosazováním covidového antievangelia. Boží slovo varuje: „Kdo by hlásal jiné evangelium, anathema sit – budiž proklet – vyloučen.“ (Gal 1,8-9)
  Covidové antievangelium prosazuje experimentální mRNA vakcinaci. Je propojené s několika zločiny proti podstatným pravdám víry a morálky.
  Tímto dne 6. ledna 2022 v Boží autoritě apoštolské a prorocké zveřejňuji Boží anathemu na jmenovaného arcibiskupa Jana Graubnera. Katolíci jsou ve svědomí zavázáni anathemu respektovat.

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 16,32 (9. 1. – 23. 1. 2022)

  „Hle, přichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou.“


  Rozjímání nad J 16,32

  V řeckém originálu Písma svatého je řečeno, že se „každý rozprchne“, a řecky je dodáno: „eis ta idia“, to znamená „do svého nejvlastnějšího“. Termín „eis ta idia“ je v Janově evangeliu použit ještě jedenkrát, a to právě pro popis momentu, kdy Ježíš předává učedníkovi svou matku. Ježíš řekl: „Hle, tvá matka“, apoštol a evangelista Jan, který stál pod křížem a který toto slovo osobně slyšel, napsal: „A od té hodiny ji ten učedník přijal – eis ta idia – do svého nejvlastnějšího.“ Tedy můžeme říct – do svého nitra. K tomu byl potřebný skutek víry. Šlo o duchovní transplantaci nového srdce. V nás je jako ve svém potomstvu první žena, Eva, i s genetickým kódem prvotního hříchu. Můžeme ho přirovnat k duchovní mRNA ďábelské vakcíně, která předává duchovní otravu zvanou hřích. Každý den vidíme, jak v nás působí dědičný hřích, to je ta největší realita.


  BKP: Brněnští kněží M. Vácho a J. Bůžku, čiňte pokání za lživou agitaci v KT pro mRNA vakcinaci (2.1.2022)

  Vážení kněží M. Vácho a J. Bůžku,
  vy jste se v Katolickém týdeníku (KT) dopustili vůči českým katolíkům hrubého podvodu a manipulace. Tím, že Katolický týdeník vaše podvodná tvrzení otiskl, podal důkaz, že i na něj se vztahuje výrok arcibiskupa J. Berana, který pronesl na adresu tehdejších Katolických novin: „Katolické noviny už nejsou katolické.“ Totéž platí i dnes: Katolický týdeník už není katolický! To by měli katolíci vědět a týdeník odhlásit.
  Listy z UA - 2021


  Listy z UA 12/2021


  BKP: Výzva pracovníkům Vatikánu k odmítnutí třetí vakcíny (31.12.2021)

  Vážení zaměstnanci Vatikánu – kardinálové, biskupové, kněží i všichni ostatní,
  vy jste pod silným tlakem nezákonného papeže přijali už dvě vakcíny. Tím jste dali celému světu zhoubný precedent k povinné vakcinaci. Dopustili jste se velkého pohoršení, protože vaše gesto vyvolalo dojem, že mRNA vakcína je neškodná a slouží ke zdraví, a to je kolosální lež! I kdybyste přijali jenom placebo, vaše vina za svůdné pohoršení mnohých trvá.
  Z celého Vatikánu pouze tři gardisté čestně opustili Vatikán. Je hanba, že se nenašel ani jeden kardinál či biskup nebo kněz, který by rovněž raději opustil Vatikán, než by přijal účast na tomto vakcinačním zločinném precedentu.

  VIDEO>>>


  Vánoční manifestace, Praha 26. 12. 2021

  VIDEO>>>


  Vánoční manifestace Olomouc 25.12.2021

  VIDEO>>>


  BKP: Reakce na třetí očkovací teror ve Vatikánu (29.12.2021)

  Vážení otcové v biskupské službě,
  Vatikán zveřejnil, že kdo z jeho zaměstnanců do 1. února nepřijme třetí vakcínu, bude bez výpovědní lhůty okamžitě vyhozen.
  Uvědomte si, že vy jste pod vládou okupanta, arciheretika a zločince Bergoglia. On vás bude nutit realizovat jeho zločiny vůči Kristu i lidstvu ve vaší diecézi a ve vašem národě. Budete muset naplňovat jeho plán genocidní vakcinace. Jistě víte, že mRNA vakcína mimo jiné narušuje i lidský genom. Je spojena s grafenem, s tvorbou spike proteinu a s krví sadisticky zavražděných nenarozených dětí. Vlastně to ani není vakcína, to je satanský antikřest. Navíc je marná naděje, že třetím vakcinováním to skončí, mluví se už o čtvrtém. Nastupuje tím systém permanentní vakcinace, jehož cílem je učinit z lidí bioroboty a geneticky modifikované organismy. Konečný důsledek je redukce lidstva a pak? Ohnivé jezero.

  VIDEO>>>


  Moravský Betlém 2021

  VIDEO>>>  Mučedníci a jiní svatí (I. díl)

  + Eliáš – Tuptalo

  Čtení z životů svatých na každý den
  leden ~ únor ~ březen
  Stáhnout knihu: ve formátu pdf

  Vánoce 2021 v ČR a SR

  VIDEO>>>


  BKP: Novoroční výzva biskupům katolické církve (27.12.2021)

  Jaký je současný stav ve světě a v církvi, a jaké je řešení? Analýzu učinil bývalý apoštolský nuncius USA, arcibiskup Carlo Maria Viganò. Krátce řečeno – s hlubinným státem na covidové aféře spolupracuje hlubinná církev, v jejímž čele stojí neplatný papež Bergoglio. Jde o planetární převrat, který má vést k zavedení Nového světového řádu, jehož cílem je peklo na zemi a peklo po smrti.
  Kde má tato covidová aféra své kořeny? Zdá se až paradoxní, že duchovní kořeny této hluboké krize jsou úzce spojeny s II. vatikánským koncilem a jeho duchem. Vzhledem k systému a duchu, které do církve vnesl, nemůže být jen revidován, ale je třeba, aby byl celý zavrhnut jako heretický. Je nemožné, aby v církvi nastala vnitřní obroda skrze pokání, tedy přijetí a zdůraznění základních pravd víry a morálky, pokud bude mít dále vládu v církvi duch II. vatikána. Ten chrání a privileguje hereze neomodernismu a synkretismu.

  VIDEO>>>


  Odvážní specialisté z USA, RF a ČR pravdivě o vakcinaci (28.12.2021)

  Začátkem minulého roku se začala šířit infekce, na kterou umíralo méně lidí, než na sezónní chřipku. Umělá pandemie zasáhla nejen zdravotnictví, ale paralyzovala i ekonomiku, školství, soukromý život a podkopala morálku. V umělé pandemii se iniciativně angažoval Vatikán. Pseudopapež jí připravil cestu modlářstvím s Pačamamou i neústupným prosazováním legalizace sodomie. Bůh dal jako výstražný trest za sodomii časný (2Pt 2,6) i věčný (Juda 7) oheň. Bergoglio svou zločinnou činností vědomě stáhl prokletí na církev i lidstvo. Naléhavé varování odborníků před mRNA vakcinací lžipapež cynicky bojkotoval. Přinutil celý Vatikán k vakcinaci. Všichni kromě třech gardistů podlehli.
  Byzantský katolický patriarchát (BKP) naproti tomu podpořil pravdivý postoj morálních a nepodplatitelných vědců, kteří se postavili za hájení pravdy proti systému lži. Znovu si připomeňme jejich hlas. Patří mezi ně špičkoví vědci z USA jako Dr. Judy Mikovitsová a Dr. David Martin, z Česka mikrobioložka Soňa Peková, a Prof. Alexandr Reďko z Ruska. Aspoň okrajově se zmiňujeme o Vědecké konferenci v Petrohradě, který se konal ve dnech 20.-21. 10. 2021 a o Summitu lékařů v Římě od 12. do 14. 9. 2021, pod jehož prohlášením se podepsalo více než 12 700 lékařů a specialistů. Dle Norimberského kodexu nazvali nucené experimentální očkování zločinem proti lidskosti.

  VIDEO>>>


  BKP: Jak odpověděl arcib. Graubner signatářům petice proti jeho propagaci mRNA vakcinace?

  Arcibiskup Graubner ve své odpovědi z 6. 12. 2021 stojí na pozici pseudopapeže, mainstreamových médií, prodejných politiků a zkorumpovaných lékařů. Nejen v Česku, ale i na celém světě vystupují odborníci v medicíně, kteří od kořene odmaskovali covidovou aféru. Naproti tomu mainstreamová média spolu s pseudopapežem a také spolu s Graubnerem a podobnými církevními Jidáši zpívají ohranou písničku o mrazácích plných mrtvol, přeplněných nemocnicích, a hlavně že prý z ohledu na druhé, jako tzv. projev lásky, je prý třeba se vakcinovat! To není jen absurdum, ale i stupidnost.
  Připomínáme jen prohlášení 12 700 odborníků v medicíně, jejichž představitelé se zúčastnili Summitu v Římě. Rovněž čeští odborníci a lékaři se sjednocují v paralelní lékařské komoře a v měsíci listopadu a prosinci konali nedělní manifestace proti covidové aféře, při nichž položili před ministerstvem zdravotnictví transparenty s nápisem: „Lžete!“ Navíc v Česku podepsalo protest proti této covidové aféře 40 000 lékařů. To všechno však Graubner nevidí ani vidět nechce. Pravda ho vůbec nezajímá. On má jiný úkol: prosadit masovou vakcinaci po vzoru lžipapeže Bergoglia, a tím i satanizaci církve a lidstva.


  BKP: Nutnost vyznání víry od papeže, biskupa a kněze (23.12.2021)

  Kardinál Brandműller už v roce 2017 zdůraznil potřebu, aby papež veřejně vyznal víru. Připomenul, že tato praxe je zde už odnepaměti.
  V současnosti je mimořádně aktuální obnovit tuto praxi a rozšířit ji i na biskupy a kněze. Věřící musí vědět, jestli jejich kněz či biskup je pravověrný, anebo je heretik, který se vyloučil z církve.
  Kardinál také upozornil na dokument z 26. 6. 684, dokazující praxi vyznání víry. Koncil v Konstantinopoli (680-681) posmrtně vyloučil z církve papeže Honoria I. za spoluúčast na herezi monotheletismu.
  Dnes je mnoho biskupů a kněží, kteří jsou ipso facto vyloučeni z církve pro jednotu s herezí neomodernismu, synkretismu či za hlásání covidového antievangelia (Gal 1,8-9). Papežský úřad i biskupská autorita má garantovat pravověrnost učení. Pokud heretici v úřadu místo ochrany víry ochraňují a prosazují hereze, věřící je nesmí poslouchat. Věroučná bula Cum Ex Apostolatus Officio Pavla IV. (1559) stanoví postoj k heretikům: všechno, co heretik – kněz, biskup či papež – koná, je neplatné a nikdo ho nesmí poslouchat. Boží slovo jasně říká: „Kdo by hlásal jiné evangelium, budiž proklet.“ (Gal 1,8-9)

  VIDEO>>>


  BKP: Mluvčí KBS M. Kramara se dopouští zločinu proti věřícím a národu (23.12.2021)

  Mluvčí KBS, M. Kramara, 20. 12. 2021 vychrlil sérii lží s cílem ubít svědomí slovenské veřejnosti.
  Citace Kramary: „Možno si voči vakcinácii uplatniť výhradu vo svedomí? Nie.“
  Komentář: Toto povědět je znakem zatvrzelosti v hrubé lži a zločinnosti! Navíc je ze strany vedení církve zradou stavět věřící do pozice, aby si museli v otázce experimentální vakcinace vybojovávat výhradu ve svědomí! Církev má přece povinnost všechny jasně a výrazně varovat, aby nepodstupovali tento nebezpečný a zločinný experiment!
  Pravdivý postoj církve, který je ale umlčovaný apostatickým Vatikánem, zastává arcibiskup C. M. Viganò, bývalý nuncius USA, on řekl: „Vina za krev zabitých dětí (kvůli výrobě vakcín) dopadá na ty, kteří vakcínu vyrábějí, na ty, kteří ji propagují, i na ty, kteří ji přijímají.“ Zde se vůbec žádná výhrada ve svědomí neřeší! Zločin je jednoznačně odsouzen!


  Slovo života – Žid 1,1-2 (26. 12. 2021 – 9. 1. 2022)

  „Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.“


  Rozjímání nad Žid 1,1-2

  Nejsilnějším způsobem Bůh promluvil tím, že nám dal svého vlastního Syna. Když přišla plnost času, Bůh, který se stal člověkem, byl počat skrze Ducha svatého a narodil se ze svaté Bohorodičky. On mluvil svou evangelijní zvěstí a jasným způsobem odkryl nejzákladnější pravdy i tajemství, které se vztahují k naší spáse. Nakonec byl církevní hierarchií odsouzen a skrze státní, římskou moc ukřižován. Ježíš však vstal z mrtvých a vstoupil do své slávy, kde nám připravil místo. Bůh mluvil i k novozákonní církvi mnohokrát a mnoha způsoby. Mluvil skrze apoštoly, kteří zemřeli jako mučedníci, mluvil skrze církevní učitele a v prvních třech stoletích mluvil zvláště skrze miliony mučedníků nejen slovy před jejich smrtí, ale i mimořádnými a velkými zázraky, které jejich utrpení doprovázely.


  Bůh nám v Ježíši dal největší dar

  Ježíš je Spasitel světa, to si připomínáme o Vánocích. Bůh nám v Něm dal největší dar, odpuštění hříchů, spásu a věčný život, proto si v den Ježíšova narození dáváme dárečky a spojujeme je s Ježíškem. Je ale také třeba ten největší dar, kterým je On sám, přijmout. Stačí Mu upřímně ve svém srdci dát svůj hřích a povědět: „Ježíši, přijímám Tě za svého Spasitele.“


  BKP: Františku Bergoglio, čeká tě peklo, pokud zemřeš v nekajícnosti (22.12.2021)

  Vážený lžipapeži,
  celý svět a rozhodně i Ty sám víš, že jsi už jednou nohou v pekle. Bůh Tě skrze BKP vyzývá, abys využil poslední šanci k veřejnému pokání ze svých duchovních zločinů vůči Bohu, církvi a lidstvu. Člověk, který se blíží k smrti, je držen v duchovní slepotě a falešném pokoji, aby nekonal spasitelné pokání, kterým by svou duši zachránil před věčným peklem. Je nám líto Tebe a rovněž i duší, které jsi svedl svými herezemi, lstivostí a hlavně zneužitím papežské autority. Z lásky k ukřižovanému Kristu a nesmrtelným duším Ti proto chceme připomenout, co je z Tvé strany nutné:
  1) Konat pokání za Amoris laetitia, kde jsi popřel existenci objektivně platných morálních norem, a tím i Božích zákonů a přikázání. Dopustil ses tím těžkého zločinu vzpoury proti Bohu.


  Arcibiskup Carlo Maria Viganò na Canale Italia: Čelíme planetárnímu převratu.

  VIDEO>>>


  BKP: Slovo na Vánoce 2021

  Když o těchto Vánocích budeš volat Ježíška, On k tobě duchovně přijde a dá ti svůj pokoj. Ale v hodině tvé smrti, možná urychlené vakcínou, když Ho budeš opět s vírou volat, rozhodně Ho uvidíš. Je třeba ale už dnes otevřít dveře svého srdce Ježíši. Pak i o tobě bude platit: „Těm, kteří Ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“
  Znovu se zahleďme nejen do betlémské jeskyně, kde leží v jeslích novorozený Spasitel, ale připomeňme si i zjevení anděla betlémským pastýřům, když jim řekl: „Zvěstuji vám velikou radost! Dnes se vám narodil Spasitel, to jest Kristus Pán!“ To je ta veliká radost: „Dnes se i pro tebe narodil Spasitel, Kristus Pán!“


  BKP: Vánoce 2021 v ČR a SR
  Na Štědrý večer ve 20:00 vyjděte před své domy nebo se shromážděte na náměstích (19.12.2021)

  Česku a Slovensku hrozí zákon o povinné vakcinaci. My, všichni lidé dobré vůle z Česka a Slovenska, se chceme sjednotit u jesliček novorozeného Spasitele. Postavme se tak proti vakcinačnímu teroru.
  Na Štědrý večer 24. 12. od 20:00 do 21:00 vyjděte všichni před své domy či na náměstí v každé vesnici a v každém městě v Česku i na Slovensku! Můžete mít svíčky, popřípadě i malé Betlémy či jednoduše z prken sbité jesle a zpívejte koledy. Bude-li vás na zpívání málo, udělejte si ozvučení a tuto hodinu pouštějte koledy venku.

  VIDEO>>>


  BKP: mRNA vakcína není projevem lásky, ale projevem satanismu. Řešení – záchranná epitemie (19.12.2021)

  Nepodplatitelní odborníci bijí na poplach, aby se lidé nevakcinovali, ale jsou umlčováni a pronásledováni.
  Morální postoj k vakcíně
  Pokud je morální postoj k vakcíně stanoven na základě lživých výroků zaprodaných lékařů, pak nemůže být morální, ale je nemorální a zločinný.
  Odstrašujícím příkladem nemorálnosti a zločinnosti je lžipapež Bergoglio. Skutečné odborníky bojkotuje a o experimentální vakcíně absurdně tvrdí, že je projevem lásky. Ve skutečnosti je projevem satanismu. Svou zločinnou lží svádí k časné genocidě a k věčné smrti. Páchá zločin nejen proti lidstvu, ale i proti Bohu. To je třeba vědět! František Bergoglio není řádným papežem. Několikanásobnou apostazí se vyloučil z církve (Gal 1,8-9).

  VIDEO>>>


  BKP: Arcib. Babjak propaguje vakcinaci i na pohřbu (17.12.2021)

  Vážený apostatický arcibiskupe Jane Babjaku!
  Tvoje drzost a cyničnost nezná mezí. Nejenže už nemáš žádnou křesťanskou víru a morálku, ale jednáš tak, že by se za to nemusela stydět ani hyena. Předvedl jsi to 13. 12. 2021 ve Vranově na pohřbu kněze Matúša Č. Ještě nad rakví jsi mu vyčítal, že máš proti němu to, že Tě neposlechl a nepřijal experimentální vakcínu. Že se nestydíš! Copak nevíš, že statistiky dnes dokazují, že množství lidí umírá právě po přijetí vakcín?! A také nevíš, že skuteční nepodplatitelní odborníci tuto experimentální vakcinaci radikálně zamítají? Ty se odvoláváš na arciheretika Františka, který intronizoval démona Pačamamu a prosazuje sňatky homosexuálů. To jsou nejtěžší zločiny proti víře a Bohu, za které se sám veřejně vyloučil z církve. Takové základní věci nevíš? Neuvědomuješ si, že on už papežský úřad okupuje nezákonně?


  Slovo otce patriarchy Eliáše: Modlitba v bezmocnosti

  V našem životě prožíváme mnoho bezmocností. Např. sotva se narodí dítě, už je na něj připravený uzákoněný systém – kalendář pochybných, nebezpečných vakcinací. Zvlášť dnes se bezmocně díváme na covidový blázinec. A kdyby jenom blázinec! Jde však o plánovanou sebevraždu jednotlivých národů. Člověk se brání, a stále je tlačen. Vyjde z jedné pasti, a je na něj nachystáno deset dalších pastí. A on se často ani vůbec neorientuje, neví, že to je past. Bezmocnost prožíváme na každém kroku – v práci, ve vzájemných vztazích, v různých situacích dne…
  Někdy přijde určitá vnitřní bolest a s ní bezmocnost v takové síle, že člověku se až hruď svírá. Řešením však není ani sebelítost, ani pomsta a už vůbec ne sebevražedné myšlenky... V takové chvíli je řešením: „Vzhůru srdce.“ U Boha dostaneme světlo a sílu. „Když je nouze nejvyšší, pomoc Boží je nejbližší.“


  BKP: Přirovnání vakcinace k dobytčáku, vlaku smrti, a zuřivá reakce mainstreamových médií

  Po zhlédnutí 70minutového videa s vědkyní v oboru mikrobiologie a molekulární genetiky Soňou Pekovou (14. 12. 2021), upřímný divák hned vycítil, že mluví pravdu. Ta je dnes vědomě zamlčována, zesměšňována a likvidována. Výstižně vyjádřila situaci s vakcinovanými, když je přirovnala k těm, kteří jedou v dobytčáku vlakem smrti, a pokud zavčas nevyskočí, skončí špatně. Jejího hodnocení se chytli stoupenci povinné experimentální vakcinace a na její hlavu sesypali nejohavnější osočování. Ten, kdo na ni rovněž ustavičně hází balvany lži a nenávisti, je předseda České lékařské komory, MUDr. Kubek.


  BKP: Donebevolající zločiny apostatického Vatikánu (6.12.2021)

  Celý Vatikán kromě třech gardistů, kteří opustili službu, přijal mRNA vakcínu. Tato „vakcína“ je ve vážném rozporu s morálkou a Božím zákonem. Vatikán dal zlý příklad všem katolíkům a odstartoval sebevražedný proces lidstva. Zneužil k tomu nejvyšší církevní autoritu, která byla sloupem pravdy a svědomím lidstvu. Přijetím vakcinace se apostatický Vatikán dopustil těžkého zločinu.
  Skuteční odborníci naléhavě varovali před mRNA vakcínou, ale analfabet v medicíně, Bergoglio, to cynicky bojkotoval. Sebe tím povýšil na největšího specialistu ve virologii. Co to má znamenat? Buď trpí nepřekonatelnou duševní slepotou, nebo psychickou poruchou. Suverénně vyhlásil slogan: „Vakcína pro všechny“ a „Musí se to udělat!“ Ptáme se: Na bázi kterých výroků konkrétních nepodplatitelných vědců ve virologii Bergoglio pronáší tyto slogany? Žádných! Jeho slogany jsou záměrně matoucí a zločinné!

  VIDEO>>>


  Slovo života – Žid 12,1-2a (12. 12. – 26. 12. 2021)

  „Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše.“


  Rozjímání nad Žid 12,1-2a

  Boží slovo říká, že jsme obklopeni velkým zástupem svědků. Jde především o duchovní bytosti, anděly, kteří jsou svědky našeho života. I skrze ně k nám Bůh promlouvá, například tak, že v krizové situaci nám přijde záchranná myšlenka. Mnohdy ji však odmítneme a jdeme za vidinou hříchu. Písmo nás proto vybízí, abychom odhodili všechnu přítěž i hřích, který se na nás tak snadno přichytí. Náš život je jako namáhavý běh, který má přes různé překážky dospět k nebeskému cíli. V tomto běhu máme mít pohled upřený na Ježíše! On je, jak v druhém verši pokračuje Písmo, „původcem a dokonavatelem víry“, neboť On vede naši víru od počátku až do cíle, kterým je skrze úzkou cestu kříže věčná koruna v nebeské blaženosti. Máme si být při tom vědomi, že jsme obklopeni zástupy svědků – andělů.


  BKP: Odpověď na otázku, jaký postoj zaujmout k vakcinaci (8.12.2021)

  Citace z dopisu věřící katoličky: „Žiji v neustálé nejistotě. Tuším, že v dohledné době bude schváleno povinné očkování. Pokud se podívám na Rakousko, počítá se s pokutami za neočkování buď 92 000, či až 182 000, nebo dokonce se 4 měsíci vězení. Lze očekávat, že podobné to bude i v ČR...
  Nechtěla bych se ocitnout pod mostem, zvlášť když si představím, jaké je to žít na ulici. Proto se obávám, že budu takto podle nucena se očkovat, i přes svou vůli. Kdyby bylo jen vězení, neváhala bych. Nemohli byste mi poradit, jak se mám chovat, kdyby vše nastalo? Moc se trápím kvůli tomu, co se děje, i kvůli tomu, že nechci a jako křesťanka ani nemohu zradit Boha.
  Poslední kapkou byl pro mě pastýřský list Eminence Dominika Duky, který nejenže souhlasně cituje z Graubnerova listu, ale ještě přidává další svá slova ponoukající k očkování.“

  VIDEO>>>


  BKP: Odpověď biskupu S. Stolárikovi na jeho výzvu „Všetci poďme spolu k jasličkám“ ovakcinovaní (3.12.2021)

  Vážený biskupe Stanislave,
  je nám bolestnou povinností, a to před Trojjediným Bohem, svatou církví i před slovenským národem, oznámit Ti, že ses dopustil velkého zločinu proti Bohu, proti církvi i proti národu.
  Zneužil jsi církevní autoritu k propagaci experimentální mRNA vakcinace a stal ses náboženským svůdcem. Současná mRNA vakcinace má napojení na satanský rituál – po císařském řezu je dítěti zaživa vyrvána tkáň z ledvin a pak je dítě zavražděno. Propagací této vakcinace prosazuješ satanův antikřest. Kdo vakcínu přijímá, dostává se tímto antikřtem pod prokletí, tedy pod vládu satana, a je vyloučen z církve. Každý svedený k vakcinaci, chce-li spasit svou duši, musí konat radikální pokání a další vakcíny už nesmí přijímat. Na Tebe jako na biskupa za to, že jsi dal velmi špatný příklad a svou lží jsi uvedl na cestu do časné a věčné smrti desetitisíce, dopadá daleko větší trest.


  BKP: Odpověď kardinálu D. Dukovi na jeho výzvu k vakcinaci /28. 11. 2021/ (1.12.2021)

  Vážený kardinále Dominiku,
  všichni čestní občané, jak věřící, tak nevěřící, v Čechách i na Moravě, byli v první neděli adventní, 28. listopadu, šokováni Tvým pastýřským listem. To, že předseda ČBK Graubner veřejně ukázal, komu sloužil a slouží, bylo i tak mnohým jasné. Ale že Ty se sjednotíš se systémem a duchem lži a napliveš tím do tváře našemu Spasiteli Ježíši Kristu, je bolestným šokem. Tím jsi zároveň vrazil nůž do srdce českého národa. Posíláš ho na pozvolná jatka. Jak se to s Tebou mohlo stát, nejsou mnozí schopni pochopit.

  VIDEO>>>  Listy z UA 11/2021


  BKP: Kdo přijal mRNA vakcínu, dopustil se nejen těžkého hříchu, ale vyloučil se i z Kristovy církve. Co dělat? Sedmiletá epitemie. (30.11.2021)

  Advent je čas pokání, Hospodin skrze proroka Izaiáše promlouvá k těm, kdo přijali vakcinaci, a zvláště k těm, kdo ji prosazují:
  „Slyšte slovo Hospodinovo, sodomští náčelníci, naslouchejte naučení našeho Boha, lide gomorský.“ (Iz 1,10) „Vůl zná svého hospodáře a osel jesle svého Pána, mě však Vatikán nezná, ten lid je nechápavý.“ (Iz 1,3)
  „Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!“ (Iz 5,20) „Zhanobena je země svými obyvateli, neboť přestoupili zákony, změnili nařízení, porušili věčnou smlouvu. Proto pozře zemi prokletí, kdo v ní přebývají, budou pykat.“ (Iz 24,5-6)

  VIDEO>>>


  BKP: Adventní výzva k pokání pro arcib. Jana Graubnera (19.11.2021)

  Vážený arcibiskupe Jane,
  Češi a Moravané jsou šokováni Tvou neseriózní a zločinnou agitací pro přijetí fatálně nebezpečného experimentálního genového séra pod názvem vakcína. Ty jako předseda ČBK, tedy nejvyšší katolická autorita v Česku, píšeš výzvu českým katolíkům v době, kdy v Praze 14. i 17. listopadu proběhly manifestace odvážných lékařů. Postavili se proti covidovému teroru a mediální lži i proti tlaku prodejných politiků.
  Ty jsi měl, vážený arcibiskupe, podpořit skutečné, zdravotnické odborníky a měl jsi promluvit do svědomí českého národa. Všichni měli slyšet Tvůj varovný hlas před nebezpečnou mRNA „vakcínou“. Ty však konáš pravý opak! Nepostavil ses na stranu pravdy a života, ale na stranu lži a smrti. Tímto rozhodně nesloužíš Bohu ani nesmrtelným duším, ale sloužíš ďáblu, který je lhář a vrah. Uvědomuješ si to, arcibiskupe Jane?

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 16,9-11 (28. 11. – 12. 12. 2021)

  „Hřích v tom, že ve mne nevěří; spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte; soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen.“


  Rozjímání nad J 16,9-11

  Slovo „hřích“ Ježíš ukazuje v hlubší souvislosti, když říká: „Hřích je v tom, že ve mě nevěří.“ Člověk, který nechce zlo nazývat zlem a hřích hříchem, je otrokem ducha lži. Takový nenávidí Krista, je duchovně slepý a nechce v Něho věřit. Má proto vinu. Každý člověk je povinen hledat pravdu, protože má svědomí. A pokud i svědomí ubije, stejně nese zodpovědnost za to, co zlého vykonal, i když se souhlasem falešného svědomí. Hledat pravdu znamená hledat Krista. On je Cesta, Pravda a Život. Nevěřit v Něho znamená věčné zavržení. Ježíš říká: „Kdo uvěří (ve mne) bude spasen, kdo neuvěří, bude zavržen.“ (Mk 16,16)


  BKP: Odpověď na agitaci KBS k vakcinaci

  Každý pravdivý Slovák si musí odplivnout před jidášskými preláty Zvolenským, Bobrem a Babjakem, kteří se zaprodali ďáblu. Jako hadi lstivě svádějí důvěřivé duše na cestu časného utrpení a věčné záhuby.
  Zvolenský: „Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj.“
  Vážený Jidáši Stanislave, Ty jsi zradil Krista, své svědomí i slovenský národ a stal se z Tebe svůdce. Postoj, ke kterému vedeš, není správný, ale je zlý a sebevražedný.
  Bober: „Sledujeme rastúce počty nakazených a zomierajúcich na covid a zároveň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps nemocníc.“
  Vážený Bober, že se nestydíš opakovat tuto ohranou lež! Manipuluješ stejně jako lživá masmédia a prodejní politici!

  VIDEO>>>


  BKP: Hřích proti Duchu svatému a covidová propaganda (Dáno ve svátek Krista Krále 21. 11. 2021)

  Co je hřích proti Duchu svatému?
  Zatvrzele pokládat moc Boží za moc démonskou. Ježíš vysvobodil a uzdravil člověka, jehož slepota a hluchota byly důsledky svázanosti démonskou mocí. Farizeové nemohli popřít Boží moc, kterou Ježíš démona vyhnal. Aby však nemuseli přijmout pravdu, že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn, dopustili se nejbrutálnější lži, jako by Ježíš byl ve spojení s ďáblem. Řekli: „On nevyhání démony jinak, než v moci Belzebula, knížete démonů.“ (Mt 12,24) Toto je hřích proti Duchu svatému. Ježíš proto řekl: „Pravím vám, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno.“ (Mt 12,31)

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarchy Eliáše: Máme děkovat Bohu za všechno – i za rány, které dávají tvar

  Děkovat Bohu za všechno. To je jednoduchá věc. Mohu si to vyzkoušet. Jsou desítky, možná stovky příkladů, jak to funguje. Ne na 99 %, ale na 100 % to funguje. Každý máme nějaké utrpení, a je právě otázka, jestli to utrpení – ať už malé nebo větší – přijmeme, a dokážeme za ně děkovat. V žalmu 118 je věta: „Chválívám tě sedmkrát za den za tvé spravedlivé soudy.“ (Ž 119,164) To znamená, že když přijde i něco zlého, máme děkovat, děkovat za Jeho, bych řekl, spravedlivé jednání s námi, protože On chce naše největší dobro. Někdo řekne: „Co to má znamenat? Vždyť to je výsměch Bohu, jak můžu děkovat, když přijde něco zlého?“ Automaticky přijde myšlenka: „Proč?“ a pak sebelítost, vzpoura, hněv... Ale ne na ďábla, který je původce zla, ale na Boha. Když ale místo vztekání se či poddání se bezradnosti, začnu děkovat, Bůh pak i zlo obrací na dobro, a hlavně i v těch nejtěžších situacích neztratím spojení s Ním, a to je to nejdůležitější!


  BKP: Poděkování 12 700 lékařům, kteří se postavili za pravdu proti koronapsychóze (8.11.2021)

  Byzantský katolický patriarchát (BKP), který hájí základní pilíře křesťanství, upozorňuje na alarmující deklaraci. Jménem všech upřímných křesťanů vyslovujeme poděkování dvanácti tisícům sedmi stům lékařů a vědců za to, že se postavili za pravdu proti systému lži, který zneužívá medicínu. Jejich mezinárodní skupina vydala deklaraci, v níž se staví proti koronavirové politice a její tvůrce obviňuje ze zločinů proti lidskosti. Lékařům je totiž zabraňováno poskytovat svým pacientům léčbu k záchraně života a vědecká debata je potlačována či přímo trestána. Deklarace uvádí, že zanedbání léčby mělo za následek zbytečné nemoci i úmrtí.

  VIDEO>>>


  BKP: Poděkování lékařům za manifestaci proti covidovému teroru

  Byzantský katolický patriarchát (BKP) vyslovuje veřejné poděkování Paralelní lékařské komoře, tvořené lékaři, kteří v neděli 14. 11. 2021 zorganizovali v Praze před ministerstvem zdravotnictví manifestaci proti vládním opatřením. Tím se postavili i proti experimentální vakcinaci. Několikahodinová akce vyvrcholila před vchodem do budovy ministerstva, kam účastníci položili lékařské pláště a transparenty s nápisem „Lžete!“ Lékaři hovoří o „covidovém teroru“ a požadují, aby lidé, kteří přijali varování skutečných odborníků, a proto odmítají experimentální vakcínu, nebyli diskriminováni. Jejich postoj je věcí jejich informovaného svědomí.


  Slovo života – J 16,2-3 (14. 11. – 28. 11. 2021)

  „Budou vás vylučovat za synagóg; ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. To s vámi budou činit, protože nepoznali Otce ani mne.“


  Rozjímání nad J 16,2-3

  Tento citát Ježíš uvádí slovy: „To jsem vám pověděl, abyste se nedali svést.“ Ježíš předpovídá apoštolům, ale i mnohým křesťanům v celé historii, že ti, kteří jsou Mu věrni, budou pronásledováni a vylučováni ze synagog, tedy z oficiálního křesťanského společenství. Dnes vidíme, že Kristovu církev okupují církevní leadeři, jakým je lžipapež Bergoglio a jiní lžibiskupové, nechceme jmenovat, kteří jsou jako ti vinaři, o nichž Ježíš v podobenství hovoří v evangeliu. Uchvátili Boží vinici a Kristovy služebníky, ba dokonce samotného Božího Syna potupili a zabili v duších. Místo Božího Syna, Jemuž patří vinice – církev – postavili démona Pačamamu. Bůh to dopouští, ale církevní zločinci neuniknou Božímu soudu a spravedlivému trestu. Tito okupanti a jejich spolupracovníci v této hodině temnoty vytvářejí takové veřejné mínění, že ten, kdo pravdivé Kristovy učedníky zabije, se bude skutečně dokonce domnívat, že tím uctívá Boha. To je totální popletení rozumu, vyměnění pravdy za lež a pravdivého učení za hereze. Je otázka: Proč to tito lidé dělají? Protože jsou duchovně zaslepeni a notoricky odmítají pokání.


  BKP: Duch lži, ložisko zla, křest a globální antikřest skrze mRNA (4.11.2021)

  Ďábel je duch, nemá tělo. Může působit přímo na naše myšlení. Například se řeší problém, a ejhle, někoho napadne tzv. úžasná inspirace, která v tu chvíli ovlivní jeho myšlení. Jenže zjistí, že aby získal vytoužený cíl, musí se dopustit závažné lži, podvodu, zla... Taková inspirace může být přímo od ducha lži, anebo může vycházet z ložiska zla v nás, které Bible označuje termínem starý člověk, (dědičný) hřích. Toto ložisko ovlivňuje náš rozum a naši vůli. Je třeba vědět, že ložisko zla v člověku je spolu s duchem lži hlavní příčinou všeho zla na této Zemi, všech zločinů a válek, nenávistí, vražd, zvrhlostí atd.

  VIDEO>>>


  Vědecká konference v Petrohradu proti covidové aféře

  20.‒21. října 2021 proběhla v Petrohradu vědecká konference, jejíž první část měla název „Zdravotní a politické zvláštnosti vakcinační prevence covidu-19 v Rusku“. Konference se zúčastnili vědci a zdravotníci nezávislí na světovém fašismu.
  Citace z usnesení vědecko-zdravotnické konference:
  Konsolidovaný, ale legitimní ODPOR vůči nemorálnímu a transhumanistickému pošlapávání práv a svobod obyvatel Země malou skupinou globalistů, která cynicky využívá jí vyvinutý mechanismus biologického a informačního terorismu, SE MUSÍ opírat o pevný vědecký základ, přesnou argumentaci a názory autoritativních profesionálů. Jedině to nám umožní vyvrátit vymyšlená obvinění, vznesená na naši adresu médii masové dezinformace, a v dostupné formě podat osvětu obyvatelstvu států, které byly podrobeny hybridní intervenci, a mobilizovat a zkorigovat sílu veřejného mínění správným směrem.


  BKP: „Papež“ František přestupuje a boří všechna přikázání Desatera (1.11.2021)

  První přikázání: „Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh... Nebudeš míti jiných bohů, nebudeš se jim klanět ani je uctívat.“
  Statisíce mučedníků raději podstoupily nejkrutější muka a smrt, než by třeba jen jediným zrnkem kadidla uctily pohanské bohy – démony! Bergoglio dal precedens k masovému odpadu od pravého Boha k jiným bohům – démonům. Stalo se to v říjnu 2019, když předsedal čarodějnickému obřadu ve Vatikánských zahradách, a pak hlavního démona Pačamamu intronizoval v chrámu svatého Petra. Spáchal nejtěžší hřích, udělal gesto apostaze, a tím hrubě zneuctil samotného Boha a cynicky se vysmál všem mučedníkům církve.  Listy z UA 10/2021


  Bývalý apoštolský nuncius USA, arcibiskup Carlo Maria Viganò, jasně proti vakcínám

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 15,26 (31. 10. – 14. 11. 2021)

  „Až přijde Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.“


  Rozjímání nad J 15,26

  A proč je Duch svatý zároveň i Utěšitelem? Každý člověk, který hledá pravdu a bojuje proti lži a zlu, si často připadá úplně bezmocný, zdá se mu, že zlo a lež ho zcela zavalí. Každý potřebuje povzbuzení, aby nezůstal paralyzován. Potřebuje útěchu, aby se nevzdal na této cestě za pravdou, jejímž cílem je život věčný. A právě zde působí Duch svatý, který nejenže povzbuzuje a utěšuje, ale On také vydává svědectví o Ježíšovi. On to je, kdo osvítí naši mysl při četbě Písma, životů svatých anebo v konkrétní životní situaci a dá pravou moudrost k vydání svědectví o Ježíšovi, v Němž je naše vítězství nad hříchem i nad smrtí. Duch svatý nás uvádí do plné pravdy. Jen v Duchu svatém můžeme povědět: „Ježíš Kristus je Pán!“ (1Kor 12,3)


  BKP: Lžipapež vyzývá firmy Big Tech k zavedení totalitární cenzury (26.10.2021)

  Citace z tisku: „(Lži)papež vyzval dne 16.10. ve videoposelství technologické giganty – firmy Big Tech – aby urychlily cenzuru fake news, nenávistných projevů, konspiračních teorií a politické manipulace a ve jménu Boha požádal, aby udělaly rázný konec jejich šíření.“
  Komentář: Co pokládá Bergoglio za fake news, nenávistné projevy, konspirační teorie a politickou manipulací? Těmito hanlivými termíny Bergoglio ocejchovává všechno, co je ještě na internetu pravdivé. Sám ale drze šíří skutečné fake news, které mají katastrofický dopad! Proč chce Bergoglio hlas pravdy totálně likvidovat? Protože stále více přibývá vědců a lékařů, kteří oznamují pravdivé statistiky a tragický dopad vnucované experimentální vakcinace. Tito odborníci se stali lidstvu hlasem svědomí a narušují plány současných satanistů, kteří jsou spolu s Bergogliem v pozadí pseudo-pandemie. Bergoglio je falešný apokalyptický prorok!


  BKP: Jak to je s Bergogliovým vybídnutím Big Tech k totální cenzuře? (26.10.2021)

  Citace Bergoglia: „Chci ve jménu Boha požádat technologické giganty (Big Tech), aby přestali využívat lidské slabosti, zranitelnosti lidí pro finanční zisk, aniž by brali v potaz, jak přibývají nenávistné projevy, grooming, fake news, konspirační teorie, politická manipulace.“
  Komentář: Probíhá informační a psychologická válka pravdy se lží. Skutečný záměr Bergogliova výroku je dosáhnout totální cenzury tak, aby nebyl dovolen žádný zdroj pravdivých informací. Jak zašifroval tento záměr?


  Ježíš chce, abychom byli tam, kde je On

  Ježíš řekl: „Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa.“ (J 17, 24) Tento Ježíšův výrok se netýká jen apoštolů. Ježíš pamatoval v této modlitbě i na nás. Také my Mu patříme, patříme mezi ty, které Mu Otec dal. A Ježíš chce, abychom byli tam, kde je On, abychom viděli Jeho slávu, a my ji chceme také vidět. Tu slávu dal Otec Synovi už před stvořením celého vesmíru.


  Poslušnost víry je otázkou pokory

  Poslušnost víry není otázkou nějakého jógínského postění či sebemučení, ale je otázkou pokory, kdy se člověk ve víře učí v malých věcech vnímat Boží hlas, být mu poslušný, a nespojovat se se vzpourami, sebelítostmi, které na něj přicházejí, nezůstávat v nich, zapírat se, vycházet z nich a hned je paralyzovat.


  BKP: Nejen Synoda o synodalitě, ale i COP26 (18.10.2021)

  Exkomunikovaný arciheretik okupující papežský úřad, František Bergoglio, nejen v první dekádě října odstartoval sebevražednou tzv. Synodu o synodalitě, ale aktivně se podílí i na přípravě COP26 a inicioval i další dekadentní aktivity. Cílem synody je postupný přechod do jednoho globalizačního pseudonáboženství, uctívajícího satana a démony.
  4. října proběhlo ve Vatikánu setkání pod názvem „Víra a věda“ jako přípravná fáze summitu COP26 v Glasgowě.
  5. října Bergoglio pozval pohanské leadery ke kulatému stolu k debatě nad globálními výzvami v oblasti výchovy a vzdělání. Globální vzdělávací systém je součástí Agendy 2030. Bergoglio řekl: „Máme na srdci celostní vzdělávání...“ Pozor! Vatikán neorganizuje celosvětovou globální akci na záchranu dětí, jejich morálky a skutečného vzdělání. Ne, Vatikán dnes naopak organizuje globální akci na demoralizaci a likvidaci dětí už od nejútlejšího věku! Dětem toto tzv. celostní vzdělávání diktuje demoralizaci, okultismus, neopohanství a dekadenci všeho druhu. To je zločin proti dětem! Spojení s Agendou 2030 prozrazuje, že do Bergogliova celostního vzdělávání patří i projekty, které děti oddělují od rodičů, je jim plánováno dát do hlavy čip a mají být využity jako bioroboti. Toto jsou nejtěžší zločiny proti lidstvu!


  BKP: Transsubstantiace ve východní a západní liturgii /jak prožít tajemství víry/ (13.10.2021)

  Epikléze ve východní a západní liturgii

  Ve východní liturgii Kristova slova ustanovení a epikléze, ač časově rozděleny, tvoří jeden duchovní celek. Jejich dovršením je konsekrace (transsubstantiace).
  V západní liturgii epikléze – vzývání Ducha svatého – ať implicitně či slovně vyjádřená, je před Kristovými ustanovujícími slovy. Když kněz pronáší Kristova slova, Duch svatý zpřítomňuje tajemným způsobem Kristovu kalvárskou oběť na oltáři. Pro konsekraci i zde platí dvě podmínky: slova ustanovení a epikléze – působení Ducha svatého, bez něhož by svátost byla neplatná.


  Slovo otce patriarchy Eliáše: Boj o záchranu duší

  Máme se znovu vracet k těmto nejpodstatnějším věcem týkajících se naší spásy. To je to nejdůležitější. A člověk se nudí, chce stále něco nového, zajímavého. Vůbec nevnímá, že kolem nás je tolik zla, zuří tak silný boj o záchranu duší. Tolik je třeba smírné oběti za národy. Všechno se hroutí. Tím více si máme být vědomi, že je třeba zajet na hlubinu. Je třeba bojovat na modlitbách. Můžeme se modlit! Můžeme volat k Bohu! Můžeme věřit – věřit jako synové a dcery Přesvaté Bohorodičky. Můžeme být smírnými oběťmi! Když přijde nějaké utrpení, ať už duševní – různé starosti, problémy, napětí, pokoření, nedorozumění v rodině, na pracovišti – anebo když přijdou nějaké choroby, fyzické těžkosti, vše, co Bůh dopustí, můžeme to s vírou přijímat a Jemu obětovat ve víře, ve spojení s Kristem, s Jeho smrtí, s Jeho zásluhami. To má pak obrovskou cenu pro spásu duší, pro věčnost.


  Slovo života – J 15,18-19 (17. 10. – 31. 10. 2021)

  „Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.“


  Rozjímání nad J 15,18-19

  Ježíš mluví o nenávisti ze strany světa. Světem se nemíní krásná příroda, ale myšlení, které vzdoruje pravdě a staví do centra marnost a pýchu života. Proč? Protože kníže tohoto světa, jak ho nazývá Pán Ježíš, je duch lži a smrti. Prvním hříchem nevešla disharmonie pouze do lidského nitra, ale tato disharmonie vešla i do hmotného světa. O světě Boží slovo říká, že leží ve zlém (1J 5,19) a nenávidí Boha (J 15,18). Tento svět je protikladem všeho, co pochází z vůle a moudrosti Boží (1Kor 1,20-27; 3,19; J 14,17, J 15,19). Na otázku, jak srovnat tuto podobu světa se základní zvěstí, že svět vyšel z ruky Boží dobrý (Gn 1,31), odpovídá list Římanům 5,12 upozorněním, že do světa skrze jednoho člověka vešel hřích a skrze hřích smrt. Nestalo se to však osudovou nutností, ale aktem lidské vůle, neposlušností a zatvrzelostí. A co je ještě závažnější, že svět – tedy lidé se světským smýšlením – nepoznali a neuznali Toho, kdo k nim přišel jako mezi své.


  BKP: Druhá alarmující výzva arcibiskupu Janu Graubnerovi ohledně novely zákona na kradení dětí rodičům bez soudu (10.10.2021)

  Vážený arcibiskupe Jane,
  jménem Byzantského katolického patriarchátu jsem se na Tebe 6. 9. 2021 obrátil veřejným dopisem, aby ses v autoritě hlavy České biskupské konference (ČBK) postavil proti zločinné novele zákona na kradení dětí rodičům bez soudu.
  Všechna čest, že ses obrátil dopisem na předsedu Senátu Miloše Vystrčila. Svůj dopis jsi však bohužel dostatečně nezveřejnil tak, jak jsem Tě prosil, a rovněž katolická média zůstala bez odezvy a ani katolická veřejnost nebyla z Tvého impulsu zapojena skrze své kněze do protitlaku vůči zločinné novele. Nezlob se, ale Tvůj dopis se proto dá kvalifikovat jen jako pouhý neúčinný alibismus.


  BKP: List pravdy kněžím a věřícím chicagské arcidiecéze (7.10.2021)

  Vážení kněží a vážení katoličtí věřící chicagské arcidiecéze,
  zveřejňujeme anathemu, vyloučení z církve arcibiskupa Blase Cupiche pro jeho zločiny vůči Bohu a církvi. Dle Gal 1,8-9 přijal nové, covidové, antievangelium a herezi bergoglianismu, za něž dopadá prokletí, tedy vyloučení z církve. Všechno, co kacíř Cupich koná, je neplatné a neúčinné a nikdo už vůči němu není vázán poslušností. Úřad zaujímá nezákonně, protože Jidáš a zrádce Krista a církve nemůže být hlavou katolických křesťanů v arcidiecézi Chicago. Kdo ho poslouchá a podřizuje se mu, stahuje na sebe Boží prokletí, které je na Cupichovi.


  Anathema na kardinála Blase Cupiche (7.10.2021)

  Jménem Trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha svatého, v autoritě apoštolské a prorocké tímto před Bohem a před církví vyhlašujeme anathemu na kardinála Blase Cupiche, arcibiskupa Chicaga, za prosazování vakcinačního teroru a hlásání covidového antievangelia (Gal 1,8) a rovněž za hereze bergoglianismu, které popírají základní pravdy katolického učení v oblasti víry a morálky.


  BKP: Vrcholná forma klerikalismu = bergoglianismus

  Hereze bergoglianismu je vrcholnou formou klerikalismu, který zneužívá církevní autoritu k proticírkevním účelům. Bergogliánský klerikalismus vznikl symbiózou světové vlády Deep State a Deep Church. Je to plán zneužití a pak likvidace samotného křesťanství. Bergoglianismus je ovocem ducha i litery II. vatikánského koncilu, bez něhož by taková zrůdnost v církvi vůbec nemohla být, a natož zachvátit papežský úřad i většinu hierarchie. Hlavním strůjcem bergoglianismu je lži-papež Bergoglio, který se dopustil zločinů proti víře a morálce.


  BKP: mRNA vakcinace – neřešitelná situace, kde je záchrana? (6.10.2021)

  Komu věříš ty? Odborníkům ve virologii, anebo věříš těm, kteří nonstop lžou na všech televizních kanálech?
  Masmédia v současné době nahánějí strach, vyvolávají hysterii a profesionálně vymývají mozky. S jakým cílem? Aby co nejvíce lidí uvěřilo lži, že jediným východiskem a poslední nadějí je vakcinace proti covidu. Tvrdí, že když si necháte píchnout tuto vakcínu, za kterou se ani výrobce, ani vláda, ani lékař nechtějí zaručit, prý se všechno vrátí do normálu. Jenže skuteční odborníci tvrdí pravý opak. Fakta už dokazují, že ti, kteří dnes umírají na covid, jsou plně vakcinovaní! Takže zemřeli na vakcínu, a ne na covid! Ředitel pohřební služby John O’Looney z Británie bije na poplach a potvrzuje, že v poslední době ti, kteří zemřeli, jsou vakcinovaní lidé. Mýtus o zázračné vakcíně se tím ukázal jako velký fake.

  VIDEO>>>


  BKP: Volby v ČR (7.10.2021)

  Jsme v předvečer voleb, které jsou poznamenány pseudopandemií. Arcibiskup Carlo Maria Viganò, emeritní nuncius USA, ji nazval zločineckou operací a spiknutím proti Bohu i proti lidstvu.
  Během posledních 18 měsíců byla vládami pod přikrývkou domnělé sanitární nouze přijata taková opatření, která by za normálních okolností odsoudila většina společnosti jako zločinná. Mediálním bombardováním, manipulačním podáváním informací a záměrně zkreslenými statistikami byli lidé denně uváděni do stavu stresu, strachu a bezvýchodnosti. Včasná léčba vysoce léčitelné nemoci covid-19 dostupnými, ověřenými, účinnými a levnými léky byla potlačována a nekriticky byla propagována experimentální vakcína, před kterou varují světově uznávaní odborníci. Farmaceutické společnosti navíc nechtějí nést žádnou právní odpovědnost za vedlejší účinky a úmrtí v důsledku těchto experimentálních vakcín.


  BKP: Panhereze bergoglianismu a Synoda o synodalitě (4.10.2021)

  Ve dnech 9. a 10. října 2021 má být v Římě zahájena Synoda o synodalitě. Za týden má začít postupná realizace skrze tzv. biskupské konference v jednotlivých národech.
  Je zde základní otázka: Co je skrytou podstatou tohoto tzv. synodálního procesu?
  1) Je to zrušení instituce papežství, anebo ještě jeho další zneužívání k autogenocidnímu procesu církve?
  2) Je to už postupné převedení katolické církve do jednoho náboženství – anticírkve New Age? Zednáři k totální satanizaci světa usilují o zavedení jedné vlády, jedné měny a jednoho tzv. náboženství. Jedno celosvětové náboženství má vzniknout splynutím odpadlého křesťanství s pohanstvím, které uctívá démony a satana. Počátky paganizace už vidíme v Nostra aetate (1965), v apostatickém gestu v Assisi (1986) a její vyvrcholení v Synodě o Amazonii a následné intronizaci démona Pačamamy ve Vatikánu (2019).


  Svatováclavská pouť, Praha 28.9.2021

  VIDEO>>>


  Manifestace za ochranu rodiny, Olomouc, 26.9.2021

  VIDEO>>>  Mučedníci a jiní svatí (IV. díl)

  + Eliáš – Tuptalo

  Čtení z životů svatých na každý den
  říjen * listopad * prosinec
  Stáhnout knihu: ve formátu pdf

  Slovo života – J 15,16 (3. 10. – 17. 10. 2021)

  „Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.“


  Rozjímání nad J 15,16

  To, že jsi dostal dar víry, ať už skrze své zbožné rodiče či skrze své věřící kamarády, anebo jsi uvěřil, když jsi četl životy svatých či jiné knihy, za tím vším byl Bůh, který si tě vyvolil. Ustanovil tě, abys šel a nesl ovoce, duchovní ovoce, které je spojeno s modlitbou, se snahou zachovávat Boží přikázání i s životem z víry i z vědomí, že Bůh tě může povolat třeba i v nejbližším čase na věčnost a pak už nebudeš mít čas přinášet oběti ani odpouštět těm, kteří ti vědomě či nevědomě ubližují. Už nebudeš mít čas druhé povzbuzovat či jim svědčit o Ježíšovi, abys zachránil jejich duše. Čas je krátký.  Listy z UA 9/2021


  BKP: Heretický směr zvaný bergoglianismus (30.9.2021)

  Stručně řečeno, bergoglianismus znamená postavit celou teologii i celé křesťanství na hlavu.
  V Itálii skupina 10 tzv. teologů vypracovala dokument, který se nazývá Záchrana bratrství, ale spíše by se měl nazývat Bezpečná cesta do pekla. Pod vedením arcibiskupa Vincenza Paglia a Mons. Pierangela Sequeriho jde o paradigmatické spiknutí. Tzv. obnovu teologie dovolují jedině v duchu heretické encykliky lžipapeže Bergoglia „Fratelli tutti“. Lživým základem, z něhož vycházejí, je: 1) „svoboda jednání“, 2) „svoboda dialogu“, 3) „potřeba otvírat doposud netradiční a neobvyklé oblasti teologického výzkumu“ (z praxe už vidíme, že je to např. vnucování experimentální vakcinace pod sankcemi).


  MANIFESTÁCIE ZA OCHRANU RODINY PO MESTÁCH SLOVENSKA 15. 09. 2021, Sedembolestnej Panny Márie

  VIDEO>>>


  BKP: Mexičtí biskupové terorizují kněze k vakcinaci (29.9.2021)

  Bylo zveřejněno, že „30. srpna biskupové Mexika opublikovali své čtyři podmínky, kdy jejich zdravotnická služba nebude kněžím hradit zdravotní výdaje:
  - když se kněz svou neopatrností vystavil nákaze koronavirem“
  Komentář: Za neopatrnost může být pokládáno de facto cokoliv, například i to, že kněz nebude nutit věřící, aby si nasazovali masky. Tak může být nevinně potrestán každý ideologický odpůrce korona psychózy.


  BKP: Katolíci už nejsou vázáni povinností nedělní liturgie, pokud... (24.9.2021)

  Návštěva Bergoglia na Slovensku byla spojena s podmínkou podstoupení dvojího experimentálního očkování. To je nejenom propagace podvodu a zločinu, ale i zneužití církve ke škodě věřícím i celému národu. Experimentální mRNA vakcinace patří dle Norimberského kodexu mezi zločiny proti lidskosti. Navíc přijetí samotné vakcíny protiřečí Božím zákonům.
  1) Vakcína představuje vzpouru proti Bohu Stvořiteli, protože mění lidský genom, ničí stvořitelské dílo a lidi mění na geneticky modifikované organismy. Lžipapež Bergoglio to dobře ví, a přesto zavedl ve Vatikánu jako v prvním státě na světě tzv. vakcinační pas, aby prosadil úskočnou metodu genocidy lidstva, a to skrze církev. Bergogliánská sekta se svým vakcinačním „evangeliem“ táhne duše do záhuby.


  BKP: Papež sv. Martin a sv. Maxim v boji proti herezi, a hereze II. vatikána (21.9.2021)

  Sv. Maxim byl vysoce postavený císařský úředník, ale kvůli herezi, do níž císař padl, opustil palác a vstoupil do monastýru. Heretický patriarcha Sergius navedl císaře, aby vydal příkaz tzv. „Ektesis“ (Výklad), heretické vyznání víry, a rozkázal všem bez rozdílu, aby se ho drželi. Když ctihodný Maxim viděl rozkol v církvi a pronásledování pravověrných, utvrzoval je v boji proti herezi. Měl zásluhu i na tom, že se proti této nebezpečné herezi odvážně postavil i pozdější svatý papež Martin, který byl pak násilně odveden z Říma do Konstantinopole. Tam byl vězněn, mučen a odsouzen k trestu smrti. Tehdy prohlásil: „Rozsekejte mě na kusy, jak mi hrozíte, ale s herezemi Konstantinopole se nesjednotím.“ Nakonec sv. papež Martin na následky mučení a krutého vězení v roce 655 zemřel.


  BKP: Náhlá smrt bojovníka za pravdu René Baláka (22.9.2021)

  Zpráva o smrti 53letého pedagoga, bioetika, pravdivého křesťana, ThDr. René Baláka PhD., byla pro všechny velkým šokem. Zemřel nečekaně dne 20. 9. 2021. Oficiální oznámení jako důvod smrti uvádí mozkovou mrtvici. Klademe otázku: Je možné dnes pomocí současné moderní techniky způsobit mozkovou mrtvici nebo infarkt? Pokud je to možné, pak René Balák nebyl jen bojovníkem za pravdu, ale i mučedníkem.


  BKP: Kněz J. Maretta prodal duši ďáblu (20.9.2021)

  Vážený Josefe,
  doufám, že je Ti jasné, že svou propagací experimentální mRNA vakcinace propaguješ zločin proti lidskosti, odsouzený Norimberským kodexem. Co se týče Božích přikázání, propaguješ přestupování pátého Božího přikázání: „Nezabiješ!“ Přitom charismatickým slovníkem mateš upřímné duše s cílem, abys je oklamal a oni přijali experimentální vakcinaci jako dobro. Toto je mistrovským dílem ďáblovým, kterého ve svém videu zmiňuješ. Oklamal Tebe a Ty mu nyní děláš apoštola, ale vystupuješ jako služebník Kristův. Kdysi jsi jím byl, ale je třeba, aby lidé, kteří Ti doposud důvěřovali, věděli, že už jím nejsi, žes už přešel pod jiný prapor. Toto video je corpus delicti Tvé zrady Krista. Prodal jsi svou duši a sloužíš mocipánům, kteří ji prodali také. Druhé nyní svádíš na pohodlnou cestu do záhuby.


  BKP: Růžencová iniciativa v USA a problém vakcinace (18.9.2021)

  Byzantský katolický patriarchát (BKP), který opakovaně vyzývá k založení modlitebních stráží, tedy k nepřetržité modlitbě, plně podporuje iniciativu amerických katolíků, P. J. Altmana a M. Gibsona, k modlitební mobilizaci 54 dní modlitby růžence. K modlitbě růžence vybízí také arcibiskup C. M. Viganò a jiní biskupové a kněží, a hlavně je zde stále aktuální výzva Matky Boží z Fatimy.
  Dnes je motivace k modlitbě alarmující. Hrozí autogenocida nejen Ameriky, ale i celého světa. Od tohoto sebezničení nás může zachránit jedině Bůh, a proto k Němu musíme naléhavě volat a prosit za záchranu svou i svého národa.


  Slovo života – J 15,12–13 (19. 9. – 3. 10. 2021)

  „To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“


  Rozjímání nad J 15,12-13

  Nejvíce zneužívané a zkompromitované slovo v současnosti je slovo láska. Přikrývají se jím všechny morální zvrhlosti a zvrácenosti i všechny nejhrubší zločiny. Toto nemá nic společného s láskou agapé, která je nezištná, která se obětuje a jak říká apoštol Pavel: „Všechno snáší, všechno přetrpí, nezávidí, nevyvyšuje se, láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy“ (1Kor 13,1-6).


  BKP: Reakce na tiskovou konferenci s Františkem v letadle z Bratislavy do Říma (16.9.2021)

  Novinář Bohumil Petrík (Deník Štandard): „Slovenské občany rozdělilo očkování. Říkáte, že očkování je úkon lásky, ale různé diecéze k tomu mají různý přístup. Jak v tomto ohledu dojít ke smíření?“
  Citace Františka: „... pověsti o tom, že některé vakcíny jsou jen o málo více než destilovaná voda, to vše vyvolalo strach. Jiní jsou přesvědčeni o nebezpečnosti očkování, kterým údajně do organismu vstupuje virus... Neumím to dobře vysvětlit, někteří lidé říkají, že vakcíny nebyly dostatečně prověřeny. Jasné je, že ve Vatikánu byli očkováni všichni, s výjimkou malé skupinky.“
  Komentář: Bergoglio přiznává, že neumí tuto problematiku dobře vysvětlit, ale přesto v papežské autoritě razí hesla: „vakcína pro všechny“, „musí se to udělat“, „nechat se očkovat je akt lásky“. Realitou dnes je, že zodpovědnost za vakcíny nechce na sebe vzít ani výrobce, ani vláda, ani zdravotník, který vám vakcínu píchá, ale vy, když ji odmítáte, tak jste osočeni jako nezodpovědní! A Bergoglio dodává, že navíc nemáte lásku!


  BKP: Znesvěcení jubilea svaté Ludmily 18. 9. 2021 na Tetíně /otevřený list arcib. Janu Graubnerovi/ (16.9.2021)

  Vážený arcibiskupe Jane,
  Ty jsi byl jako předseda ČBK povinen oficiálně oznámit morálně zkompromitovanému kardinálu Schönbornovi, že je nevhodné, aby jako hlavní celebrant předsedal jubilejní slavnosti ke cti svaté Ludmily. Kardinál Schönborn je znám tím, že nechal znesvětit katedrálu svatého Štěpána ve Vídni. Dává ji opakovaně k dispozici LGBT osobám, které nechtějí konat pokání ze svého pohoršujícího a Bohu protivného způsobu života. Schönborn svými akcemi likviduje křesťanskou morálku v kořeni a zavádí antimorálku. Navíc tento prelát zneužil vídeňskou katedrálu k vytvoření vakcinačního centra, čímž vzbudil dojem, že tato experimentální vakcinace je v souladu s Božím přikázáním i s tradičním učením církve, a to je hrubá manipulace a lež.


  BKP: „Papež“ František odjel. Co dál? Pokání, pokání, pokání! (15.9.2021)

  Matka Boží při všech zjeveních opakovala to jediné: Pokání... Dnes ve svátek Panny Marie Sedmibolestné vyvrcholilo zneužití autority církve k duchovnímu i fyzickému sebezničení nejen církve, ale i slovenského národa. Ukřižovanému Ježíši Kristu byly zasazeny čtyři rány – první v Bratislavě, druhá v Prešově, třetí v Košicích a čtvrtá v Šaštíně.
  Ptáte se: Čím? A z čeho konat pokání po čtyřdenní, prestižní návštěvě Slovenska? Přiznat si, že jsme nehledali pravdu, nemilovali ji a zaměnili ji za pohodlnou lež a cestu smrti. Nestačí si ale jen vinu přiznat, je třeba také konat skutky pokání z důsledků, které lež přinesla. Důsledky jsou nejen časné, ale i věčné. Co se týče věčnosti, všichni projdeme branou smrti, pak bude Boží soud a po něm buď peklo, anebo nebe.


  BKP: Úprava liturgie /mše svaté/ (14.9.2021)

  Novus Ordo znamenal radikální zásah nejen do liturgie, ale i do liturgického prostoru. To způsobilo změnu ducha. Začala být zdůrazňována horizontála místo vertikály – vztahu k Bohu. Prostředkem k této duchovní změně bylo obrácení oltáře i s knězem takzvaně tváří k lidu.
  Biblický model Jeruzalémského chrámu vyčlenil trojí prostor:
  1) místo neustálého přebývání Boha – velesvatyně;
  2) prostor pro kněze k přinášení denní oběti Bohu;
  3) prostor pro lid.
  ad 1) Analogicky v katolickém chrámu je místem neustálého Božího přebývání svatostánek (velesvatyně). Ve východním chrámu je oddělen ikonostasem.
  ad 2) Kněz ať je při liturgii otočen tváří ke svatostánku i spolu s lidem. V prostoru mezi svatostánkem a oltářem ať je umístěn kříž, nejlépe v životní velikosti, popřípadě ať je připojen k oltáři.
  Tolik k úpravě liturgického prostoru.


  BKP: Bergogliovu autoritu respektují jedině klerikální trulové (14.9.2021)

  Dnes, ve svátek Svatého kříže, byla přítomností heretika a ctitele Pačamamy vrcholně znesvěcena východní svatá liturgie a s ní i svatý kříž, a to v Prešově. Zbožní východniari pod silným vlivem vakcinačních arcitrulů, Bobera a Babjaka, byli nahnáni jako ovakcinované němé tváře na tato jatka. Jak jinak nazvat to, že experimentální vakcinace byla stanovena jako podmínka účasti na Božské liturgii s Bergogliem? Tím byla Božská liturgie jednak neplatná a jednak degradovaná.
  Dnes má také Bergoglio navštívit v Košicích na Luníku na svou počest ovakcinované příslušníky rómského etnika. Samozřejmě nebude chybět srdečnost a úsměvy na tváři Bergoglia, a pokud by se tam objevil transsexuální Rom, jistě by mu s nadšením políbil nohy, jako to učinil na Zelený čtvrtek před několika lety.


  BKP: Vědí slovenští biskupové, kdo je František Bergoglio a proč přišel na Slovensko? (14.9.2021)

  Tyto dny masmédia oznamují, že do Martina přijelo vakcinační komando a lidé se demonstrativně postavili proti. Byli však tvrdě zpacifikováni policií. Rovněž před příjezdem Bergoglia byla v Bratislavě manifestace proti vládním likvidačním opatřením a vakcinaci. Tam policie do lidí dokonce střílela gumovými projektily. Bergoglio stále mluví o naslouchání Božímu lidu a o svobodě, ale této aktuální bolesti Božího lidu spojené s vnucenou vakcinací, která lid okrádá nejen o svobodu, Bergoglio naslouchat nechce. Naopak, cynicky přijel zaštítit ty, kteří se těchto zločinů proti slovenskému národu dopouštějí! A za tyto zločiny mu biskupové Slovenska líbali ruce a dávali najevo svou jednotu úsměvy od ucha k uchu. Hanba slovenským biskupům! Hanba! Hanba! Oni dnes slouží s celou zkompromitovanou KBS mocipánům, aby mohli sbírat oleandry i za cenu zrady Krista! Prodali duše slovenského národa!


  BKP: V čem spočívá církevní autorita a její zneužití Bergogliem /SR 12.-15. 9./ (14.9.2021)

  V čem spočívá církevní a Boží autorita? Církev je postavena na dvou základech: na apoštolech a prorocích (Ef 2,20). Prorokem může být každý věřící. Kéž by i mezi pravověrnými biskupy byli skutečně zároveň i proroci, kteří budou hájit pravověrné učení a spasitelnou víru třeba i za cenu mučednické smrti!
  Podmínkou církevní autority je podřízení se Boží autoritě, což je spojeno s přijetím pravověrného učení.
  Je autorita úřadu a je autorita svatosti. Autoritu úřadu může zastávat biskup, který nemusí dosáhnout osobní svatosti, ale musí zachovávat pravověrné učení a bojovat proti herezím. Ideálem by bylo, kdyby mohl tak jako svatý Pavel říct: „Buďte takoví, jaký jsem já,“ „následujte mě, jako já Krista.“


  BKP: Slovenští biskupové, čiňte pokání! (13.9.2021)

  Slovensko prožívá umělou euforii z návštěvy tzv. Svatého otce. Je známou věcí, že farní centra slouží zároveň jako očkovací centra s experimentální vakcínou. Rovněž bylo zveřejněno, že Ministerstvo školství začíná vysílat už i očkovací mobilní komandy a v plánu je projekt rozšířit je na celé Slovensko. MŠ iniciovalo očkování žáků už od 12 let. Dokonce jsou plány, že po odjezdu „papeže“, hlavního propagátora vakcinace, začnou očkovat děti už od 6 let. Tato vakcinace zároveň patří do procesu postupné čipizace. Písmo současné agitátory vakcinace usvědčuje: „Obětovali své syny a dcery (slovenského národa) démonům.“ (Ž 106,37)


  BKP: Co je zašifrováno za dokumenty Synody o synodalitě (9.9.2021)

  Ve dnech 9. a 10. října 2021 má být ve Vatikánu zahájena Synoda o synodalitě. Tyto dny vyšel přípravný dokument a tzv. Vademecum. Tento dokument má stejného ducha i stejný slovník jako mainstreamová média, která prosazují ideologii NWO a New Age. Používá maskovací terminologii a fráze, které běžný křesťan těžko dokáže rozluštit. Z destruktivní činnosti pseudopapeže Bergoglia je však zřejmé, že jde o přesně připravený program, který je v plném souladu s programem mocipánů, a to převést katolickou církev do New Age Babylonu pohanských kultů. Ty uctívají ne jednoho Boha a Božího Syna, našeho Vykupitele Ježíše Krista, ale démony a satana. Gestem intronizace démona Pačamamy ve Vatikánu (2019) se Bergoglio dopustil veřejného modlářství, a popřel tak první přikázání Desatera: „Nebudeš míti jiných bohů.“


  BKP: Je kardinál Cupich služebník Boha, anebo služebník satana? (30.8.2021)

  Chicagský kardinál Blase Cupich nařídil „všem zaměstnancům a kněžím“, aby se dali naočkovat. Pokud to neudělají, hrozí jim disciplinární opatření!
  Citace Cupicha: „Cílem této politiky je, aby všichni zaměstnanci a klérus byli plně očkováni proti covidu.“ Kromě očkování se musí kněží prokázat potvrzením a to musí být zachyceno na webové stránce arcidiecéze, aby měla důkladný přehled o stavu očkovanosti kléru i zaměstnanců.


  BKP: Upsal kněz Marek Vácha svou duši ďáblu? (10.9.2021)

  V televizní relaci CNN Prima News jsi, vážený Marku, vystoupil s nehoráznou herezí a tvrdil jsi, že nevzít vakcínu je hřích proti pátému přikázání! Na to Ti dopisem velmi fundovaně odpověděl katolík pan Michal Semín.
  Pokud své bludné tvrzení opíráš o autoritu pseudopapeže Františka, pak si uvědom, že jeho pseudoautorita je stejná jako apoštola Jidáše. Bergoglio, diletant v medicíně, bojkotuje varování skutečných nepodplatitelných odborníků ve virologii a imunologii. Ti varují před vakcínou i za cenu pronásledování. Pseudopapež Bergoglio však razí heslo: „Vakcína pro všechny!“ „Musí se to udělat!“


  BKP: Ložisko zla v nás – dědičný hřích (8.9.2021)

  Liturgie začíná kajícím úkonem: „Zamysleme se sami nad sebou a přiznejme své hříchy.“ Pak je chvíle ticha. Pro kněze i pro věřící by bylo ke skutečnému zamyšlení se nad sebou užitečné alespoň někdy použít i tohoto zpytování: „Abychom neklamali sami sebe, uvědomme si, že v každém z nás je ložisko zla. Nyní si přiznáme, jak se projevuje. Za prvé: Jsem egoista, prosazuji ne vůli Boží, ale svou. Za druhé: Jsem hedonista, vyhledávám příjemnost, a to i hříšnou rozkoš. Za třetí: Jsem sudič, odsuzuji druhé, ale svou chybu nevidím a nechci přiznat.“ (chvíle ticha)


  BKP: Veřejný list kardinálu Péterovi Erdö k Františkově návštěvě /12. 9./ (8.9.2021)

  Vážený pane kardinále,
  poskytl jste novinářům interview o eucharistickém kongresu, který má vyvrcholit slavnostní liturgií s účastí „papeže“ Františka a rovněž jste se zmínil i o liturgii v romském jazyce, doprovázené zpěvy. Novináři se Vás, žel, neptali na podstatné věci. Chtěli bychom je při této příležitosti připomenout. Jsou tři:
  1) Kdo je „papež“ Bergoglio?
  2) Co sleduje návštěvou Maďarska?
  3) Jaká by měla být reakce na jeho návštěvu?


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek narození Panny Marie

  Prožíváme radost z toho, že slavíme narození Ježíšovy i naší Matky.
  Maria je nová Eva, nový začátek. Skrze první Evu přišel do lidstva hřích. Skrze Marii přišla spása. Ona je Neposkvrněné Početí. Ona jediná z lidí byla uchráněna dědičného hříchu už od chvíle svého početí. Eva chtěla být emancipována od Boha. Maria je naprosto závislá na Bohu: „Jsem otrokyně (dúlé) Páně!“ (Lk 1,38)
  Dúlos – to není služebník, ale otrok. Maria je vzorem pokory. Ona není služebnice, ona je otrokyně Pána. To je rozdíl. Služebník odejde ze služby, když se mu něco nelíbí, ale otrok zůstává, nemá právo ani na svůj život, je vlastnictvím svého pána. Maria andělovi řekla: „Hé dúlé Kyriú…“ – „Jsem otrokyně Pána, ať se mi stane podle tvého slova.“ To znamená: „Já si nedělám nárok na svou vůli.“ A proto se mohla naplnit Boží vůle: „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ (J 1,14) Jak se to stalo? Duch svatý to učinil.


  BKP: Postaví se předseda ČBK, Jan Graubner, proti zákonu na kradení dětí? (6.9.2021)

  Vážený arcibiskupe Jane,
  tento týden Senát v Česku řeší schválení či odmítnutí novely zákona, už odhlasované poslaneckou sněmovnou, která stanoví, že děti mohou být rodičům odebrány bez soudu. To znamená, že děti mohou být bez příčiny takzvaně zákonně ukradeny milujícím rodičům. Tento zákon je nejkrutějším zločinem proti bezbranným dětem! Pán Ježíš říká, že co jsme učinili jednomu z nejmenších, Jemu samému jsme učinili. Tato podmínka je rozhodující; určuje, kdo bude spasen a kdo bude zavržen v pekle (srov. Mt 25). Uvědomuješ si, že svou aktivitou či pasivitou v této věci rozhodneš i o tom, zda sám budeš spasen nebo zavržen? Pokud se veřejně a aktivně postavíš za děti, a tím proti zločinnému zákonu, je velká naděje, že zákon neprojde. A pokud by i prošel, pak Ty na tomto zločinu nebudeš mít žádnou účast, protože jsi udělal to, co jsi byl podle svého svědomí povinen v této situaci udělat. Navíc po medializaci, aspoň v katolických médiích – rádio a televize, by byl zákon na veřejnosti odepsán.


  Slovo života – J 15,7 (5. 9. – 19. 9. 2021)

  „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.“


  Rozjímání nad J 15,7

  To je mimořádně velké zaslíbení! Ježíš říká: Proste, oč chcete, a stane se vám. Samozřejmě, tato prosba má své omezení tím, že nebudeme prosit za věci zlé či škodlivé. Dále jsou zde dány dvě podmínky: máme zůstávat v Kristu a Jeho slovo má zůstávat v nás. Pokud toto splníme a skutečně vírou budeme sjednoceni s Kristem a odevzdáni dle Božího slova do vůle Boží, pak budeme jistě prosit o to, co je vůle Boží. Vůle Boží je naše spása, tedy naše nejvyšší dobro. To, že Bůh vyslyší naši modlitbu z tohoto pohledu, je dáno zaslíbením. Je třeba vědět, že k našemu věčnému dobru mnohdy, když za něco prosíme, slouží i například těžká zkouška, tedy určité zlo. Ale pokud v tomto utrpení zůstaneme věrni Kristu, nakonec tato zkouška přinese ještě více požehnání a dobra, než za co jsme konkrétně prosili. Proto důležité je, abychom když prosíme Boha o určitou věc, byli v postoji souladu s naším nejvyšším dobrem i s dobrem pro ty, kteří nám leží na srdci.


  BKP: Biskupové Polska, čiňte pokání a přijměte Ducha pravdy a statečnosti kardinála Stefana Wyszyńského (1.9.2021)

  Vážení polští biskupové,
  z životopisu tohoto světce se dozvídáme, že v historických momentech, kdy polská církev byla zdevastovaná válkou a pak utlačována komunistickým režimem, se kardinál Wyszyński rozhodně postavil na její obranu. Jeho zásluhou bylo, že komunismus nemohl v Polsku tak ničit církev jako v jiných zemích, například v Česku. Kardinál ve strategické chvíli zaujal hrdinný postoj, církev se zmobilizovala a komunisti pak už museli respektovat její pozice.  Listy z UA 8/2021


  BKP: List biskupům a všem křesťanům Maďarska. Exorcismus nad pseudopapežem Bergogliem (31.8.2021)

  Vážení biskupové Maďarska,
  vážení křesťané,
  v neděli 12. 9. 2021 má pseudopapež Bergoglio přinést s sebou do Maďarska duchovní infekci – temný mrak démonů. Bergoglio se svou vzpourou proti Kristu a evangeliu vyloučil z církve a není už ani křesťanem. Je odpadlík a apostata a zneužíváním církevní autority cílevědomě táhne církev i celé národy do časné i věčné záhuby. Vnějškově se to projevuje tím, že prosazuje masovou islamizaci Evropy, zavádí uctívání démonů, dokonce v hlavním chrámě v Římě uctil pohanský kult démona Pačamamy. Prosazuje legalizaci soužití sodomitů, před čímž Bible varuje ohněm časným (2Pt 2,6) i věčným (Juda 7). Prosazuje experimentální vakcinaci a po určitých etapách usiluje o satanizaci celého křesťanství. Tam, kam přijíždí, vnáší chaos, rozklad morálních principů a ruinování spravedlivého zákonodárství. Bergoglio, který prosazuje ducha autogenocidy, chce zneužít ke svému vlivu náboženskou slavnost v Budapešti. Jako apostata a arciheretik vysluhuje svátosti neplatně.


  BKP: Tomáš Holub – největší klerikál v ČR /Odpověď na jeho pastýřský list/ (30.8.2021)

  Biskup T. Holub vydal 29. 8. 2021 pastýřský list, který je vzorem církevního klerikalismu. V naučném slovníku je klerikalismus označen jako využití náboženství k jiným cílům. Tomáš Holub náboženství používá k prosazování ideologie redukce lidstva, které dnes slouží experimentální vakcinace. Po vzoru arciklerikála Bergoglia, rovněž totálního analfabeta v medicíně, se Holub staví do pozice nejvyššího odborníka a všechna zodpovědná varování špičkových vědeckých autorit má za konspirační a pseudomorální názory, protože mu brání v kariéře.


  BKP: Odpověď na tzv. pastýřský list KBS ohledně návštěvy pseudopapeže Františka (29.8.2021)

  V neděli 29. 8. 2021 byl na Slovensku čten pastýřský list Konference biskupů Slovenska (KBS) týkající se návštěvy pseudopapeže Františka Bergoglia. Za tento zločinný list proti církvi a slovenskému národu nese plnou zodpovědnost předseda KBS Zvolenský. Rozhodně s obsahem listu mnozí biskupové nesouhlasí. Jde o zneužití KBS k organizovanému zločinu proti církvi i slovenskému národu.
  Obsah listu je hrubou manipulací s náboženskými city. V pastýřském listu se píše:
  Citace: „Všade budeme pápeža Františka vnímať ako Petra – Skalu: veď všetci potrebujú vedieť, čo nám Boh zjavil.“
  Komentář: V čem je skála? Papež je povinen bránit pravověrné učení. Co dělá Bergoglio? Ruší první přikázání Desatera – zavádí modlářství s démonem Pačamamou. Prosazuje sodomii, čímž ruší podstatu šestého přikázání. V tom je Bergoglio skála – neústupně obhajuje modlářství a sodomii proti Bohu a Jeho slovu.


  BKP: Co je klerikalismus a je pseudopapež František arciklerikál? (29.8.2021)

  Co je církevní klerikalismus? To není pouze duchovní choroba minulosti, která zachvátila už velekněze, farizeje a saduceje, kteří odsoudili na smrt našeho Pána Ježíše Krista. Klerikalismus i dnes zasahuje především církevní preláty a také některé kněze. Světský slovník definuje klerikalismus jako využívání náboženství k jiným cílům.
  Karikaturní figurkou klerikála minulosti je člověk utápějící se v pyšném domnění vlastní slávy. Svým církevním postavením se před druhými prezentuje jako nadčlověk či téměř bůh. Všichni tuto jeho pozici musí akceptovat a pokládat za správné, že se mu mají klanět.


  BKP: Otevřený dopis arcibiskupu Janu Babjakovi ohledně návštěvy pseudopapeže Bergoglia v Prešově (27.8.2021)

  Vážený arcibiskupe Jane,
  obracím se osobně na Tebe s výzvou k pravdivému pokání. Když začala koronapsychóza na Slovensku, dopustil ses hrubého zločinu zneužití církevní autority proti 5. Božímu přikázání, totiž nutil jsi kněze k testování pod výhružkou, že budou zbaveni kněžského působení. Ještě větší nátlak nyní vyvýjíš prosazováním očkování, spojeného s návštěvou pseudopapeže Bergoglia.
  Každý kněz, ale i každý věřící si musí položit otázku: Je, anebo není Bergoglio platným papežem? Pseudopapež Bergoglio se veřejnou intronizací démona Pačamamy postavil proti prvnímu a největšímu přikázání a sám se vyloučil z církve.


  BKP: Zastavte zneuctění památky svaté Ludmily propagátorem islamizace, sodomie a experimentální vakcinace – arciheretikem Schönbornem (26.8.2021)

  Arciheretik Bergoglio posílá do Česka kompromitovanou osobu, svého stoupence kardinála Schönborna. Každý upřímný křesťan i občan Česka musí protestovat proti tomuto poskvrnění památky 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily člověkem, který zradil Krista, šlape po Božích přikázáních a slouží systému likvidace nejen křesťanství, ale i lidstva. Svatá Ludmila přijala pravověrné učení, ne učení a praxi, které zavádí vídeňský kardinál ke zničení víry a národa. Kdyby žila, výrazně by odmítla se s tímto arciheretikem setkat.


  Slovo života – J 15,5 (22. 8. – 5. 9. 2021)

  „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.“


  Rozjímání nad J 15,5

  Ježíš v tomto slově ukazuje, že podmínkou, abychom nesli ovoce je, abychom zůstávali v Něm. Sami Mu pak máme dávat prostor ve své duši přinášením drobných obětí zříkáním se své vůle, aby v nás mohl žít a projevovat se tím, že bude moci skrze nás prosazovat vůli Boží. Pak skutečně poneseme ovoce pro věčnost. Tyto skutky, kdy se pro Ježíše zříkáme sami sebe, a to nejen v zapírání se ve zlém, ale kdy se dokážeme pro Ježíše zříci i dobrých a indiferentních věcí, abychom upřednostnili v dané situaci Boží vůli, toto má trvalou hodnotu, a to po celou věčnost. Podmínka je zůstávat – abychom ale zůstávali s Kristem, musíme si vírou a úkonem zbožnosti uvědomit Kristovu přítomnost a dát Mu danou situaci a aspoň po tento krátký čas zůstávat ve spojení s Ním, a to v aktuálním spojení. Zůstávat s Kristem aktuálně stále je pro nás nemožné, protože se musíme soustřeďovat i na určité povinnosti, ty však můžeme aspoň krátkou modlitbou, povzdechem, posvěcovat.


  BKP: Odpověď na Bergogliovu videoreklamu vakcinace (19.8.2021)

  Pseudopapež Bergoglio spolu s šesti preláty z amerického kontinentu natočili videoreklamu s cílem masového přijímání experimentální vakcinace, která patří do procesu čipizace. Nejen Bergoglio, ale i tito preláti tím veřejně potvrdili své vyloučení z církve. Dopustili se vzpoury proti podstatě víry a morálky (srov. Gal 1,8-9). K maskování svého zločinu, na který se vztahuje Norimberský kodex, Bergoglio zneužívá slovo „láska“. K odmaskování ducha lži, který je za Bergogliem, doplníme za jeho lživé vyjádření – láska – přímo slovo „lež“. Bergoglio vědomě a cynicky obelhává veřejnost, a to není láska, to je nejtěžší zločin proti Bohu i proti lidstvu.


  BKP reaguje na výzvu polským biskupům a kněžím (17.8.2021)

  Polští katoličtí vědci se 11. srpna 2021 obrátili na biskupy a kněze veřejným dopisem.
  Citace: „Obracíme se na vás v záležitosti využívání kostelů a farností k vytváření očkovacích center proti covidu-19.“
  Komentář: Je šokující, že církev v Polsku přijala za svůj program vytváření očkovacích center ve farnostech s cílem vnucování experimentální vakcíny katolíkům.
  Citace: „V rámci programu vakcinace jsou využity buňky HEK-293. HEK-293 jsou lidské embryonální ledvinové buňky. Buňky HEK-293 pocházejí z abortů. Buněčná linie HEK-293 se používá k výrobě dvou druhů experimentálních vakcín proti covidu-19. Copak to není důvod k hlubšímu zamyšlení se?“
  Komentář: Ano, to je důvod k hlubokému zastavení se! Kde jsou kořeny duchovní slepoty polských pastýřů?


  BKP: Digitalizace, znesvobodnění, Apokalypsa (16.8.2021)

  Nebezpečí
  Kromě metafyzických nuancí se za vrcholem ledovce digitalizace pod tlustou vrstvou slibovaných viditelných výhod skrývá zbytek části ledového kolosu. Některé následky mohou být nenápadné do té doby, dokud na ně nenarazíš, například hrozba totální kontroly společnosti i člověka. Jde o totální kontrolu nad informační sférou života i vnější činností člověka. Ještě mnohem horší a nebezpečnější je však kontrola nad vnitřním životem člověka. Ta je přitom natolik skrytá a jemná, že člověk si ji nebude uvědomovat. Naopak, bude si myslet, že si sám vystačí, bude se pokládat za samostatného, svobodného a samozřejmě také pokrokového. Myslíte, že smartphone máte prostě kvůli výhodě? Zkuste se ho odříct aspoň na několik týdnů. Zjistíte, že toho nejste schopni, zotročil vás.


  BKP děkuje biskupům z USA za jasný postoj vůči vakcinaci (15.8.2021)

  Katoličtí biskupové amerického státu Colorado vydali pastýřský list na téma očkování proti covidu experimentálními vakcínami. Uvádějí, že u očkování všemi druhy vakcín je nutné respektovat výhradu ve svědomí. Tento postoj biskupů zamítá povinnou vakcinaci. Je v plném rozporu se zločinnou propagací vakcinace pseudopapežem Bergogliem, který vědomě ignoruje alarmující varování nepodplatitelných lékařských autorit. Jeho absurdní heslo vakcína pro všechny dokazuje, že Bergoglio nejenže svědomí věřících nebere v úvahu, ale navíc ho zneužívá lživým tvrzením, že se každý musí vakcinovat, aby prý neohrožoval své bližní. Konkrétně řekl: „Musíme to udělat!“ Tento postoj pseudopapeže je velkým hříchem proti pátému přikázání.  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek nanebevzetí Panny Marie

  V západní církvi se 15. srpna slaví svátek Nanebevzetí Panny Marie, ve východní církvi se tento svátek slaví 28. srpna. Západní církev říká, že Maria utrpěla časnou smrt. Východní církev mluví o zesnutí (ukrajinsky: uspíňa) přesvaté Bohorodičky. Říká, že Panna Maria nezemřela, ale usnula a že Pán Ježíš si ji pak vzal do nebe.
  V roce 49 se konal apoštolský koncil. Apoštolové se sešli a ještě s Ježíšovou Matkou promluvili, a ona pak usnula, zemřela. Její svaté tělo uložili do hrobu. Apoštol Tomáš, který v tom čase zvěstoval evangelium na Východě, nepřišel na pohřeb včas. Protože ji však toužil naposledy spatřit, prosil, aby odvalili kámen od jejího hrobu. A hrob byl prázdný. Tak hovoří církevní tradice. Dogma o nanebevzetí Panny Marie zní: „Neposkvrněná, vždy panenská Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy.“


  BKP: Komentář k vyjádření biskupa Williamsona k osobnosti arcib. C. M. Vigana (12.8.2021)

  Citace biskupa Williamsona: „Bůh dal církvi velké světlo v osobě arcibiskupa Vigana. Čtěte pozorně, co říká. Má komplexní přehled, podobně jako apoštol Pavel. Přednesl vynikající projev o Velkém resetu – o plánu ďábelské tyranie lidstva. Správně ho odmaskoval. Je to dílo zločinců, dílo zvrácenců. Odmaskovává celou horu podvodů, a má pravdu. Samozřejmě, že lidé by se neměli nechat očkovat. Hrozí nebezpečí, že zejména na podzim, to povede k velkému počtu úmrtí. Mnoho uznávaných lékařů říká, že nám vakcínami připravují smrt do dvou až tří let nebo i dříve. Někteří lidé umírají hned po injekci. Toto jsou následky strašných lží. Je to proto, že se lidé odvrátili od Boha. Pán je Cesta, Pravda a Život. Když se odvracíš od Boha, odvracíš se od pravdy, a když se odvracíš od pravdy, sám se noříš do lži. Agenti ďábla lžou, jako když tiskne, proto neposlouchejte ta podlá masmédia. Masmédia jsou širokými kanály lži – televize, časopisy, noviny. Poslouchejte pravdivého muže církve, arcibiskupa Viganò.


  BKP: Biskupové a kněží USA, obraťte se tváří k Bohu a oddělte se od Bergoglia! (10.8.2021)

  Vážení biskupové USA,
  Byzantský katolický patriarchát se na vás obrací v době, kdy katolická církev přestala být světlem a solí světu a stává se součástí systému, který vede k duchovní, morální i fyzické redukci lidstva i k věčné smrti.
  Hluboké kořeny apostaze sahají do 18. století. Jsou spojeny s osvícenstvím i s dekadentní filosofií 19. století, která pronikla do církve skrze tzv. modernismus. Tento destruktivní duchovní proud byl na krátký čas zastaven sv. Piem X. Nastalo duchovní probuzení pod heslem: „Vše obnovit v Kristu“ spojené s úctou k Božskému Srdci Páně i s výzvou k pokání z Fatimy.


  Slovenská média a návštěva tzv. Svatého otce Františka Bergoglia (10.8.2021)

  Pokud by přijela na Slovensko morální osobnost, jako byl např. prezident Trump nebo jako je premiér Maďarska Orbán, masmédia by vytvořila atmosféru odporu, až nenávisti. Pokud má však přijet pseudopapež Bergoglio, který tvoří jednotu s nejvyššími elitami a prosazuje jejich program vedoucí ke zničení křesťanství i k redukci lidstva, bude všemi masmédii jednohlasně opěvován. Budou použity nejrůznější triky k ovlivnění lidské psychiky a citů. Církevní média se budou předhánět s mainstreamovými, kdo vypustí větší bublinu a vyvolá větší popularitu. Samozřejmě o podstatných věcech, které se týkají tohoto falešného papeže, se bude statečně mlčet.


  BKP: Katolíci Maďarska, jak uvítáte propagátora islamizace a největšího heretika všech dob? (9.8.2021)

  Drazí maďarští katolíci a lidé dobré vůle,
  v neděli 12. září má váš národ poctít návštěvou nejen rozporuplná osobnost, ale i propagátor homosexualismu, gender zvráceností, modlářství, experimentální vakcinace, islamizace evropských národů atd. Takovou negativně známou osobnost by byl nerozum s ovacemi vítat a v masmédiích vytvářet lživou euforii. Vypouštění oslavných bublin slouží jen ke klamání a manipulaci veřejnosti. Zůstat však jen pasivní také nestačí. Tento několikanásobný duchovní a masový zločinec, nesleduje svou návštěvou dobro Maďarska, ale vnáší chaos, rozdělení, popřípadě vyvolání majdanu, jak tomu bylo například v Arménii. Vaší povinností, nejen katolíků, ale každého čestného občana Maďarska, je dát najevo svůj nesouhlas s tímto vetřelcem, který duchovně vnáší celé legie démonů tam, kam přichází.


  BKP: Vyzvou biskupové Slovenska Františka Bergoglia k abdikaci (9.8.2021)

  Vážení biskupové Slovenska,
  ve dnech 12.–15. 9. 2021 má navštívit Slovensko arciheretik, který okupuje papežský úřad. Je veřejně známo, že Bergoglio se dle Gal 1,8-9 a dle dogmatické buly Cum ex apostolatus officio vyloučil z církve.
  Co máte dělat vy pro záchranu spasitelné víry, pravověrné církve i papežství?
  Biskup Gojdič, aby zůstal věrný Kristu, učení Písma i svaté Tradice, byl deset let ve vězení, odkud se už živý nevrátil. Podobnou statečnost osvědčili i biskupové Vojtaššák a Buzalka. Co by dělali tito pravověrní biskupové ve vaší situaci? Máte se setkat tváří v tvář s veřejným arciheretikem, který navíc už naplánoval i likvidaci instituce papežství skrze tzv. synodální proces. Ten má začít už měsíc po jeho návštěvě Slovenska. Vy dokonce zavíráte oči na Bergogliovy do nebe volající hereze, respektujete tohoto falešného papeže a odůvodňujete si to vyšším dobrem, že se v žádném případě nemůžete odtrhnout od tzv. svatého otce. Jenže právě vaše jednota s ním, kterou vyhlašujete v každé mši svaté, mu vytváří podmínky k tomu, že vám podrazí nohy a pod rouškou synodality totálně zlikviduje katolickou církev a zruší papežství.


  Slovo života – Zj 20,4b (8. 8. – 22. 8. 2021)

  „Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku.“


  Rozjímání nad Zj 20,4b

  Apoštol Jan v dalším vidění spatřil ty, kteří byli sťati pro svědectví Ježíšovo a slovo Boží. Důvod, proč byli usmrceni, je, že nepoklekli před dravou šelmou ani před jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. O nich dále apoštol píše, že oni se ujali vlády spolu s Kristem. A je řečeno, že nad nimi druhá smrt, tedy peklo, nemá moc. Před tímto viděním ještě apoštol popisuje: „A viděl jsem dravou šelmu a krále země i jejich vojska shromážděná, aby vytrhli do boje proti jezdci a proti jeho vojsku. Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou.”


  BKP: Omluví se 12. 9. pseudopapež premiérovi a maďarskému národu za veřejné urážky? (2.8.2021)

  Byzantský katolický patriarchát (BKP), který je prorockým hlasem volajícího na poušti, se vyjadřuje k návštěvě pseudopapeže Bergoglia.
  Citace z médií: „V neděli 12. září papež František již před osmou hodinou ranní přistane na letišti v Budapešti.“
  Komentář: Kdo je tzv. papež František a co prosazuje? Je neplatným papežem, který sám sebe dle Gal 1,8-9 a dogmatické buly „Cum ex apostolatus officio“ vyloučil hlásáním falešného evangelia z církve. Tedy není ani papežem, ani křesťanem, ale je odpadlíkem, apostatou. Bergoglio je modlářem, heretikem, propagátorem sodomie, aktérem nejvyšších zednářských kruhů.


  O modlitbě a vakcínách

  VIDEO>>>  Listy z UA 7/2021


  BKP: Výčitka svědomí západnímu křesťanství (29.7.2021)

  Citace z tisku: „Den před svátkem svatého Vladimíra, 27. 7. 2021, Kyjevem prošlo, podle údajů policie, více než 300 000 lidí z celé Ukrajiny. Horko, tzv. pandemie (ani jeden z účastníků neměl masku), a 35 stupňů ve stínu. Ale národ přijel! Národ šel v procesí! Národ se modlil!“
  Bohu díky, že národ přijel, že národ šel v procesí a že se národ modlil. Pravoslavní křesťané na Ukrajině vyjádřili svůj manifest víry připomínkou výročí křtu Kyjevské Rusi. Konají to každým rokem, ale stále s větší účastí. Naposledy bylo na tomto pochodu více než 250 tisíc účastníků. Letos více než 300 tisíc.


  BKP: Arcib. B. Bober prosazuje experimentální vakcinaci (27.7.2021)

  Arcib. B. Bober požehnal očkovací centra v Košicích. Zároveň před návštěvou pseudopapeže Františka Bergoglia prosadil i simulovaná očkovací centra ve farnostech.
  Šokuje nás klerikální cynizmus a zločinná ignorace reality, s jakou vnucuje mRNA vakcínu, jakoby byla bezpečným prostředkem ke zdraví. Vůbec se ani nezmiňuje o tom, že jde o zločinný experiment na lidech, který je zakázán Norimberským kodexem. Navíc vůbec nebere v úvahu, že stále přibývá varování specializovaných lékařů a rostou statistiky vážných následků, a dokonce i úmrtí. Jedná se už o desetitisíce mrtvých! Ale otrlý klerikál arcibiskup Bober nepokládá za nutné, aby bylo alespoň zachováno právo na informovaný souhlas. Naopak hrubě dezinformuje veřejnost a manipuluje s lidmi. Je to odstrašující příklad podlého církevního podvodníka.


  BKP: Bergogliova návštěva vráží Slovákům nůž do zad (26.7.2021)

  Bergoglio je nositelem ducha, ale antikristovského. Po jeho návštěvách nastává v myšlení lidí, ale i v konkrétních zemích duchovní, morální a politický chaos. V Riu de Janeiro vyzval mládež: „Běžte do ulic a dělejte chaos!“
  Bergoglio se zaštiťuje Boží autoritou, ale spojení s Bohem přesekl svou apostazí a legalizací hříchu. Veřejně se dopustil modlářství s démonem Pačamamou, což je provokační gesto odpadu od Boha, a tím de facto zrušil první a největší Boží přikázání. Vědomě sebe i ty, kteří ho uznávají za platného papeže, napojil na síly temnoty. Je proto zodpovědný za to, že svět dnes jde do katastrofy.


  BKP: Podmínka setkání s pseudopapežem Františkem – stát se laboratorní krysou (24.7.2021)

  Citace z médií: „Na programe počas septembrovej návštevy pápeža Františka a stretnutí s ním sa budú môcť zúčastniť len plne zaočkovaní.“
  Odpověď: Proč KBS nepožádala slovenskou vládu, aby v době koronapsychózy odmítla Bergogliovu návštěvu? Proč nevybídla Bergoglia, ať svou návštěvu odvolá, protože vystavuje věřící tlaku státu k očkování experimentální vakcínou?
  Co to je za absurdum, zorganizovat si nesmyslnou návštěvu a pod rouškou vítání tzv. svatého otce donutit katolíky, aby ze sebe nechali udělat laboratorní krysy! Světoví odborníci nazývají mRNA vakcínu zakázaným experimentem na lidech. Tento zločin odsoudil už Norimberský kodex.


  BKP: Národní svatyně v Šaštíně má být znesvěcena arciheretikem Bergogliem (24.7.2021)

  Na svátek Panny Marie Sedmibolestné, patronky Slovenska, je už naplánováno poskvrnění národní svatyně v Šaštíne gestem jednoty s veřejným heretikem a apostatou Františkem Bergogliem. To bude mít dopad na celý slovenský národ! Šaštín byl v minulosti zřídlem Božího požehnání, které je spojeno s pokáním a s pravou vírou. Bergoglio přináší falešnou víru, legalizaci amorálnosti a prokletí.


  Slovo života – Zj 15,2 (25. 7. – 8. 8. 2021)

  „Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména.“


  Rozjímání nad Zj 15,2

  Apoštolu Janovi bylo dáno vidění, týkající se budoucnosti církve. Celé toto vidění, které apoštol vyjadřuje skrze obrazy andělů a různých katastrof, za nímž je duchovní boj s ďáblem a s jeho anděly – démony –, nakonec končí uvržením satana do ohnivého jezera a příchodem Božího království ve slávě. Na několika místech svého zjevení ukazuje na tzv. cejch neboli znamení, které šelma bude vnucovat všem lidem. Apoštol varuje před tímto cejchem šelmy a ukazuje na hrůzné důsledky tohoto označení. Vnímáme, že se toto svědectví mimořádným způsobem vztahuje na naši současnost. Proto je třeba, abychom byli velmi opatrní a bdělí, protože toto nebezpečí souvisí s věčným trestem. A na druhé straně, kdo zvítězí, toho čeká věčná odměna v nebi.


  Slovo otce patriarchy Eliáše: Každý z nás má mít jako prorok Eliáš zkušenost s Božím ohněm

  V Mk 10,40 Ježíš mluví o křtu, kterým má být křtěn a tak po tom touží, dokud se to nestane. V souvislosti je jasné, že mluví o nastávající smrti na kříži. V Kristově smrti je konečně přemožena nejhorší moc, a tou je hřích. Svátostným křtem jsme byli ponořeni do Jeho smrti, ale je třeba, aby tato moc smrti pronikla celou naši bytost. Toto proniknutí a ponoření všech oblastí duše i těla do Jeho smrti je vysvobození z moci hříchu, který vládne v našich údech (Ř 7,21). Tento duchovní oheň spaluje vše, co není Boží v naší paměti, v naší vůli a v našem rozumu, vše, co je překážkou Božího království. Máme projít ohněm očisty, abychom byli přetvořeni v Krista.


  BKP: Globální mRNA vakcinace z hlediska zdravotního (1. část) a z hlediska duchovního (2. část)

  2. část

  Mnoho odborníků na západě i na východě se už vyjádřilo k současné genocidní vakcinaci proti covidu-19.
  V první části jsme uvedli některé z nich a pro kontrast i jejich odpůrce.
  V druhé části patriarcha Byzantského katolického patriarchátu + Eliáš promluví především k těm, kteří už byli vakcinováni.

  VIDEO>>>


  BKP: Globální mRNA vakcinace z hlediska zdravotního (1. část) a z hlediska duchovního (2. část)

  1. část

  1) Pavel Vorobjov, doktor lékařských věd, profesor, vedoucí Katedry hematologie a geriatrie v Moskvě: „Očkování proti covidu je hloupost od začátku do konce. Dnes známe několik tisíc mutací tohoto viru. Jaké v tomto případě může být očkování? Situace s covidem, to je čistá politika. Čestné slovo, já jsem neslyšel ani o jedné reálné vakcíně proti covidu. Ano, vím, co to jsou geneticky modifikované viry, které pod rouškou anti-covidové ochrany píchají člověku. Nikdy předtím se podobné experimenty na lidech neprováděly. ... Může tím dojít ke změně DNA člověka! A to je to, proč tyto tzv. vakcíny proti covidu nemají nic společného s vakcínami! Sice je zaregistrovali, ale nikdo neví, jakým způsobem a proč. Jak je možné zaregistrovat viry?! To opravdu nevím. A navíc, takové vakcíny dnes prakticky povinně zkoušejí na lidech. Víte, ve světové historii došlo i k vyzkoušení atomových bomb v Hirošimě a Nagasaki. No a vakcína proti covidu je v podstatě to samé. Je to masové ničení lidí.“

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarchy Eliáše: Klíčem ke svatosti je pravá moudrost – stále být připraven na smrt.

  Naším cílem je svatost. Máme být moudří, využívat čas a hledat vůli Boží. Co to znamená? Když je člověk zavalen prací, tak si má aspoň uvědomit: „Toto, co dělám, je vůle Boží.“ Je zde však druhá otázka, jestli to děláme Božím způsobem. My se totiž v práci realizujeme. S tím už musíme počítat. Můžeme jen bezmocně říct Pánu Ježíši: „Pane, mám plnit Tvou vůli, ale já to jinak neumím, než tak, že se v tom zrealizuje můj starý člověk. Budu ji tedy plnit, i když podle tohoto mechanizmu, který je ve mně.“ Když však začneme dělat kroky víry a plnit vůli Boží, Pán nás při té práci nebo činnosti začne očišťovat, a to často takovým způsobem, který bychom nečekali.


  Slovo života – Zj 14,11 (11. 7. – 25. 7. 2021)

  „A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.“


  Rozjímání nad Zj 14,11

  I toto slovo je v dnešní době, kterou prožíváme, mimořádně aktuální a je jasným varováním. Varování se týká toho, aby si lidé nenechali vtisknout jméno šelmy a neklekali před ní ani před jejím obrazem. To znamená, aby šelmě nevzdávali božskou úctu, která patří jedině Bohu. Těm, kteří varování nemají za nic či se z něho smějí, anebo si ho vykládají po svém, aby nemuseli přinést sebemenší oběť, patří slova: „Muka pro takového neuhasnou navěky a dnem ani nocí (takový) nedojde pokoje,“ a to už zde na zemi a navěky ho čekají neuhasitelná muka.


  BKP: Exploze vědy a morálka (9.7.2021)

  Média denně produkují nové a nové šokující zprávy: do toho a toho data musí být vakcinační pas; ministr zdravotnictví hlásí: Obyvatelstvo musí mít i genetický pas, a to včetně novorozeňat... atd., atd.
  Nikdo se neptá, jaké ohrožení z toho vyplývá, kdo to prosazuje, a co tím vlastně sleduje. Jen se ví, že kdo neposlechne, bude vyřazen ze společnosti. Nesmyslná a zločinná opatření vlády se akceptují, aniž by se zkoumaly jejich důsledky.
  Jaderné zbraně byly největší hrozbou hromadného ničení. To, co se děje dnes, je však ještě efektivnější způsob hromadného a úplného sebezničení lidstva.


  Manifestácie za ochranu rodiny po mestách Slovenska sv. Cyrila a Metoda, 5.7.2021

  VIDEO>>>


  CYRILO –METODSKÁ PÚŤ Kopčany, 5.7.2021

  VIDEO>>>


  Cyrilometodějská pouť 5.7.2021

  VIDEO>>>


  Manifestace za ochranu rodiny Praha, 6.7.2021

  VIDEO>>>


  Manifestace za ochranu rodiny Olomouc, 4.7.2021

  VIDEO>>>


  BKP: Jezuité Bergoglio a Martin – agenti sodomie (5.7.2021)

  Bergoglio v dopise jezuitovi Martinovi reaguje na konferenci o tzv. službě LGBTQ katolíkům. Martin je známý jako nestoudný a otrlý propagátor sodomie. Bergoglio ho opěvuje a dává ho všem biskupům a kněžím za vzor horlivosti a tzv. svatosti. Toto je zločin proti Kristu a odkopnutí evangelia spásy. Bergoglio jako arciheretik není platným papežem. Katolická církev dnes nemá papeže, je stav sede vacante.


  Synodální proces anebo zrušení instituce papežství. Bergogliova návštěva V4 – Maďarska a Slovenska

  9. a 10. října má být ve Vatikánu odstartován dvouletý tzv. synodální proces bezprecedentních rozměrů, který má být završen v říjnu 2023 de facto zrušením papežství a rozbitím katolické církve s cílem převést ji do antikristovské církve New Age. Tento záměr je však skrytý. Patriarcha Eliáš osobně ve více než hodinovém projevu ohnivým způsobem nejenom odhaluje skrytý záměr Bergogliova synodálního procesu, ale především ukazuje na záchranné řešení. To se zdá na první pohled velmi paradoxní, ale je originálním způsobem záchrany.

  VIDEO>>>  Listy z UA 6/2021


  Slovo života – Zj 16,2 (27. 6. – 11. 7. 2021)

  „První anděl šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé, zhoubné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem.“


  Rozjímání nad Zj 16,2

  Dravá šelma, která se postavila proti Bohu, proti přirozeným a Božím zákonům a přikázáním, používá metodu lstivého teroru s cílem smrti časné a věčné. Nutí lidi, aby se nechali označit jejím znamením. Toto znamení není jenom něčím povrchním, ale narušuje samu lidskou přirozenost v její podstatě. Jde totiž o to, že odevzdají svou vůli šelmě a nechají se začlenit do systému, z něhož už není cesta zpět. Zříkají se tak svého časného i věčného života, a to je vážná věc! Důsledky přijetí znaku šelmy se projeví zhoubnými vředy; nebude se jednat o obyčejné vředy, ale o zhoubné, které vedou k zahubení člověka. Bude trpět zde na zemi a po smrti ho čeká věčné zavržení v ohnivém jezeře.


  Slovo otce patriarchy Eliáše: Myšlenka na nebe je pro nás motivací k boji, k vytrvalosti a k věrnosti našemu Pánu Ježíši Kristu

  Ježíš den před svou smrtí řekl: „Jdu, abych vám připravil místo (v nebi).“ (J 14,2) Ježíš rezervuje pro tebe místo v nebi, v Boží slávě. Kdyby ti někdo řekl, že jsi zdědil krásný dům někde v horách, v přírodě, tak bys to místo, ten dar, který ti někdo dává, chtěl vidět. A ty máš připravené místo v nebi! Máme myslet na to, co je nahoře. Máme si být vědomi, že zde jsme jenom poutníci. Nic jsme si na tento svět nepřinesli a nic si neodneseme. Naše vlast je v nebi. Tu všechno jednou ztratíme… i vztahy k lidem či k věcem. Život je kratinký, je to období zkoušky. Je třeba přijmout Boží lásku, přijmout spásu, která je nám dána v Ježíši Kristu. V Něm přijímáme věčný život. A také máme přijmout Jeho slovo. Bůh nám ho dává. Kdo ho s vírou čte, toho proměňuje. Autorem, ale také vykladatelem, je Duch Boží, Duch svatý.


  BKP: Expanze vědy je dnes cestou k sebezničení lidstva (15.6.2021)

  Citace z médií: „Odborníci americké Columbia University nedávno vyvinuli jednočipový systém, který je nejmenším na světě. Vejde se do objemu menšího než 0,1 mm3. Je dobře viditelný jen mikroskopem. Pro bezdrátové nabíjení energie a také pro komunikaci využívá ultrazvuk.“
  Komentář: Tento mikročip, který se vpichuje do těla, vynálezci odůvodňují využitím ve zdravotnictví. Jenže zdravotnictví dnes bohužel nesleduje zdraví lidstva, jak dokázala současná pseudopandemie, ale sleduje vakcinační čipizaci a genocidu. K psychickému zotročení lidstva nejefektivněji slouží čip. Bible před jeho přijetím naléhavě varuje hrozbou ohnivého jezera!

  VIDEO>>>


  Slovo života – Zj 13,16 (13. 6. – 27. 6. 2021)

  „A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch.“


  Rozjímání nad Zj 13,16

  Po celé 2 tisíce let věřící četli tato slova a zůstávala jim zahalena tajemstvím. Nyní se ale stala mimořádně aktuálními.
  Už druhý rok prožíváme období, které začalo umělou pandemií s covidem-19, spojenou s lockdowny. Byla tak postupně připravena půda k masové vakcinaci a s ní spojenou čipizaci lidstva. V posledních dnech bylo zveřejněno, že už byl vyroben tak miniaturní čip, že projde injekční jehlou. Dostáváme se do situace, kdy i ten, kdo má v této oblasti naprosto jasno, může být hozen do pasti. Například při návštěvě zubaře mu s injekcí na umrtvení zubního nervu vstříknou čip. Samozřejmě zde hraje roli ještě otázka dobrovolnosti. Kdo přijme s čipem cejch šelmy dobrovolně, podléhá trestu uvedenému v Bibli. Kdo by dostal čip nezaviněně podvodem, stává se nevinnou obětí, osobní vinu nenese.


  BKP: Kritika transhumanismu (11.6.2021)

  Transhumanismus (TH) je ideologie, která tvrdí, že člověk (v jeho biologickém smyslu) už prý dosáhl vrcholu svého vývoje, a přesto je špatný. Je prý proto třeba zlepšit jeho „mentální a fyzické schopnosti, eliminovat utrpení, nemoci, stárnutí, a dokonce i smrt“, a to pomocí nano-, bio-, informačních a kognitivních technologií (technologie NBIK).
  Komentář: Ideologie TH prozrazuje, že je nejen evolucionistická, ale i utopistická. V oblasti techniky vývoj postupoval, ale sám člověk zůstává stále stejně hříšným a smrtelným. Může se stát podobný andělu, anebo ďáblu, podle toho, jaké má myšlení a jak v závislosti na něm jedná – buď koná dobro, nebo zlo. Člověk má svobodnou vůli. Pokud se stane závislým na alkoholu, sexuálních zvrhlostech, narkotikách, destruktivních sektách, není už svobodný, ale stal se z něj otrok. Pokud přijme čip, zbaví ho už plně svobodné vůle, přestává být člověkem a stává se biorobotem, transčlověkem, a pak tzv. nadčlověkem – vtěleným běsem, démonem.


  BKP: Bude Česká biskupská konference (ČBK) rozpuštěna? (10.6.2021)

  Struktura biskupských konferencí vznikla po II. vatikánském koncilu a už necelých 20 let po vzniku ji pravdivě kritizoval prefekt Kongregace pro nauku víry, J. Ratzinger. Řekl: „Žádná biskupská konference nemá sama o sobě učitelskou funkci... Je nutné znovu si uvědomit, že v každé diecézi je pouze jeden pastýř a učitel víry ve společenství s (právoplatným) Kristovým náměstkem.“
  Před několika dny byl v ČR podán návrh změny zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Ve skutečnosti jde o zavedení vakcinačního pasu pod názvem certifikát. Občané ČR konali 9. 6. 2021 manifestaci v Praze. Prozatím se tento autogenocidní zákon podařilo zastavit. Podpora národa ze strany ČBK je však nulová. Naopak, v linii pseudo-papeže Bergoglia, předseda ČBK, arcib. J. Graubner, agituje za experimentální vakcinaci slovy: „S vakcínou samozřejmě počítám.“ Skuteční odborníci ale samozřejmě před vakcínou varují!


  BKP: Biskupové Polska, jakou synodální cestu zvolíte? Autogenocidní nebo záchrannou? (9.6.2021)

  Vážení biskupové Polska,
  pseudopapež Bergoglio udělal mnoho kroků, kterými zbořil samy základy katolické církve. Je neplatným papežem.
  Masmédia zveřejnila, že v pátek 21. 5. 2021 byl Bergogliem oficiálně představen nový synodální proces. Bude trvat dva roky a bude rozdělen do tří etap. Diecézní etapu zahájí Bergoglio ve Vatikánu 9.-10. října 2021 a od 17. října bude probíhat v jednotlivých diecézích. Proces bude řízen dvěma Instrumentum laboris a ukončen bude v říjnu 2023. Tím skončí existence katolické církve jako takové, neboť bude oficiálně zrušeno papežství.


  Zlaté kněžské jubileum 1971-2021

  VIDEO>>>


  BKP: Vatikán zahajuje synodální proces bezprecedentních rozměrů (6.6.2021)

  Byzantský katolický patriarchát (BKP) poukázal na to, že František Bergoglio je arcikacíř a není platným papežem. Dnes je proto stav sede vacante! Dle Bible (Gal 1,8-9) a dle dogmatické buly Cum ex apostolatus... vše, co heretik koná, je neplatné a nikdo ho nesmí poslouchat.
  Citace z médií: Papež František schválil zahájení synodální cesty bezprecedentních rozměrů, která započne v říjnu 2021 a bude završena v Římě za dva roky...
  Komentář: Co to znamená synodální cesta bezprecedentních rozměrů? Německo nám už ukázalo, co je synodální cesta bezprecedentní likvidace základních dogmat a morálních principů. Tentokrát se dá očekávat, že duchovní otrava dosáhne bezprecedentních rozměrů a zasáhne celou katolickou církev.

  VIDEO>>>


  V Maďarsku eucharistický kongres? (1.6.2021)

  Vážení biskupové Maďarska,
  Byzantský katolický patriarchát (BKP) vás v dopise z 29. 4. 2021 žádal, abyste zrušili plánovaný Eucharistický kongres mezi 5.-12. 9. 2021, a tím i plánovanou návštěvu pseudopapeže Bergoglia. On na sebe skrze zjevné hereze a apostazi stáhl Boží prokletí (Gal 1,8-9) a vyloučil se z církve. Kdo s ním tvoří vnitřní jednotu, ten má účast na jeho apostazi a anathemě. Takový biskup či kněz slouží liturgii neplatně! Jinou otázkou je platnost konsekrace u těch, kdo s Bergogliem nejsou ve vnitřní jednotě, ale jsou nuceni pod existenčním tlakem zmiňovat jméno arcikacíře v liturgii. U nich se jedná o dubium.  Listy z UA 5/2021


  Někteří biskupové USA se podílejí na zločinech proti lidskosti. Co dnes Bůh vyžaduje od věrných biskupů? (30.5.2021)

  Vážení kardinálové a biskupové USA,
  vy máte být dobrými pastýři Kristova stáda. Vy nejste ani lékaři, ani odborníci ve virologii. Jakým právem a na jaké bázi někteří z vás vydáváte zločinná rozhodnutí přijímat experimentální a genocidní vakcínu? Cynicky zavazujete věřící ve svědomí, aby vás poslouchali. Uvědomujete si, že se tím podílíte na zločinech proti lidskosti? Odvolávat se v otázce virologie na pseudopapeže Františka je znakem stupidity nejvyššího stupně. Bergoglio jednak nemá nic společného se specializovanou medicínou, a navíc vědomě slouží systému, který má za cíl genocidu 6 miliard lidstva, k níž mají posloužit právě vakcíny.

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 14,21 (30. 5. – 13. 6. 2021)

  „Kdo má moje přikázání a zachovává je, to je ten, který mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a zjevím mu samého sebe“


  Rozjímání nad J 14,21

  Podmínkou vnitřního poznání Ježíše je přijmout Jeho přikázání. To ale nestačí. Je třeba Ježíšova přikázání i zachovávat. Zachovávání Ježíšových přikázání je znakem lásky k Němu.
  Proč máme milovat Ježíše? Protože On si dříve zamiloval nás a vzal na sebe naše hříchy, zaplatil za ně svou prolitou krví a svou smrtí na kříži. Tím nám získal věčné štěstí v nebi. Prvním stupněm lásky je alespoň vděčnost. I pes dovede být vděčný tomu, kdo mu prokázal dobrodiní. Dokonce i dravé zvíře, jak vidíme na příkladu lva z životopisu sv. Gerasima. Když mu svatý vytáhl trn z nohy a ošetřil ho, lev mu věrně pomáhal a pak i z vděčnosti k svému dobrodinci na jeho hrobě steskem pošel.


  BKP: Je nutné zrušit systém biskupských konferencí? (28.5.2021)

  V současné době, kdy je prosazována gender ideologie, biskupská konference Německa masově zavádí žehnání svazků sodomitů. Většina biskupských konferencí v jednotě s pseudopapežem Bergogliem propaguje fatálně nebezpečnou mRNA vakcinaci, před kterou skuteční odborníci naléhavě varují. Proč nevystoupí aspoň jedna biskupská konference na světě k záchraně církve a k morální obrodě? Zde se ukázalo, že systém biskupských konferencí likviduje prorocký hlas v řadách biskupů i v církvi.

  VIDEO>>>


  Prejav Mons. C. M. Viganò na online konferencii organizovanej Konfederáciou Triarii

  Odhaľovanie klamstva a jeho tvorcov je posvätné dielo a katolík – ako každý, kto si zachoval minimum dôstojnosti a cti – sa nemôže tejto povinnosti vyhnúť

  Práve sme slávili Zjavenia Nepoškvrnenej Panny malým fatimským pastierikom: pripomíname si varovanie Panny Márie pred nebezpečenstvami a trestami, ktoré čakajú svet, ak sa neobráti a nebude konať pokánie. ,,Tento druh sa nedá vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom.“ (Mt 17,21), hovorí Pán. Počas čakania na pápeža, ktorý bude plne poslúchať žiadosti Matky Božej zasvätením Ruska Jej Nepoškvrnenému srdcu, zasväťme jej seba a svoje rodiny, vytrvajúc v živote milosti pod zástavou Krista Kráľa. Nech s ním kraľuje aj naša Najsvätejšia matka a kráľovná, Najsvätejšia Mária.


  Žaloba na Jorge Bergoglia za zločiny proti lidskosti

  Byzantský katolický patriarchát tímto podává žalobu na Jorge Bergoglia, tzv. Františka, okupujícího papežský úřad v katolické církvi, za zločiny proti lidskosti v souvislosti s kauzou covid-19.
  Jorge Bergoglio
  1) pustil poplašnou zprávu a nechal uzavřít z důvodu lživé informace chrámy po celém světě, a tím zmanipuloval a psychicky traumatizoval miliony katolických věřících. Jeho lživá poplašná zpráva, skutkově potvrzena zavřením chrámů, psychicky traumatizovala i světovou veřejnost. Touto spoluúčastí na skandálu covid-19 se Jorge Bergoglio začlenil do organizovaného zločinu proti lidskosti.


  BKP: 2600 německých kleriků a 277 heretických teologů se vyloučilo z církve. Mši svatou a svátosti už vysluhují neplatně. A co Bergoglio? (20.5.2021)

  Letos v březnu 2600 německých kněží a diákonů a 277 heretických teologů podepsali petici, že budou žehnat svazky sodomitů. Pokud by dnes byl papežem sv. Pius X., veřejně by tyto odpadlé amorální kleriky exkomunikoval z církve. Papež, který by to neudělal, by byl stejně jako papež Honorius (7. stol.) vyloučen z církve za mlčení, tedy za schvalování herezí, které ničí morální základ Kristova evangelia. Bergoglio nejenže netrestá viníky, ale navíc sám prosazuje legalizaci sodomie. To je dvojnásobný zločin a už několikanásobná anathema, kterou na sebe stáhl.
  Kněží, kteří podepsali petici schvalující žehnání sodomitů, se tímto podpisem vyloučili z církve (Gal 1,8-9). Slouží liturgii neplatně a neplatně udělují svátosti. To je třeba vědět a s tím počítat. Pokud tito apostati chtějí ze sebe anathemu sejmout, musí veřejně vyhlásit, že se oddělují od současných herezí a že se zříkají protibiblického postoje k sodomii.

  VIDEO>>>


  BKP: Norimberský proces 2.0 se připravuje. A co Vatikán? (19.5.2021)

  Stručná informace z tisku:
  Krizi covid-19 je nutné přejmenovat na „Skandál Covid-19“. Všichni zodpovědní musí být stíháni. Mezinárodní síť desítek právníků a lékařů soudně žaluje největší delikt všech dob. Podvod covid-19 je největším zločinem proti lidskosti, který byl kdy spáchán.
  Reiner Fuellmich stojí v čele právníků vedoucích proces proti WHO a světovým lídrům (Gates, Hancock, Fauci...) za to, že spáchali zločiny proti lidskosti, definované v Mezinárodním trestním zákoníku. Proběhlo slyšení přibližně 100 mezinárodně uznávaných vědců, lékařů, ekonomů a právníků. Skandál covid-19 nebyl nikdy zdravotním problémem. Ve skutečnosti šlo o upevnění nelegitimní moci, získané kriminálními metodami zkorumpované „davoské kliky“.


  Slovo života – Ž 143,10 (16. 5. – 30. 5. 2021)

  „Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi!“


  Rozjímání nad Ž 143,10

  Tuto prosbu pronášel už tisíc let před příchodem Spasitele král David a tuto prosbu pronáší každý upřímný ctitel pravdivého Boha. Prosí, aby ho naučil plnit Boží vůli. Pokud se máme něco učit, je to určitý proces. Učíme se z chyb, abychom jich dělali méně a méně. Chceme se méně a méně dopouštět svévolností a více důvěřovat Bohu. Máme-li plnit vůli Boží, musíme ji nejprve hledat. Teprve pak můžeme poznávat, co je v dané situaci vůle Boží. Bůh toto duchovní světlo k poznání dává úměrně tomu, nakolik plníme poznanou vůli Boží i v malých záležitostech.


  BKP: Poděkování účastníkům Summitu a rovněž generálům a admirálům USA (14.5.2021)

  Ve dnech 7.−9. 5. 2021 v USA proběhl Summit „Pravda nad strachem“. Byzantský katolický patriarchát (BKP) vyslovuje poděkování zúčastněným lékařům, právníkům a jiným význačným osobnostem. Summit výrazně poukázal na vědomé zneužití vakcinace k poškození zdraví obyvatel a zbavení jich základních lidských práv (digitalizace, čipizace) s cílem redukce, tedy genocidy lidstva.
  Summitu se zúčastnil i bývalý nuncius USA, arcibiskup C. M. Viganò, který ve svém projevu ukázal na skryté zákulisí umělé pandemie. Naproti tomu pseudopapež Bergoglio falešnou pandemii i vakcinaci vehementně prosazuje.


  BKP: Je třeba se chránit před těmi, kteří skrze očkování přijali mRNA vakcínu? (13.5.2021)

  Mnozí odborníci varují, že ti, kteří jsou očkovaní proti covidu-19, se stanou laboratořemi či továrnami na výrobu spike proteinu. Budou vydechovat nebo póry ze svého těla šířit nebezpečné, až smrtící viry, a infikovat jimi neočkované. Někteří odborníci proto vyvozují závěr, že bude nutné chránit se před očkovanými – např. odstupy....
  Otázka: Jak se dívat na toho, kdo se nechal očkovat experimentální vakcínou proti covidu-19?
  Odpověď: Každý člověk má rozum a svědomí a je povinen hledat pravdu a podle ní jednat. Pokud z nedbalosti pravdu nehledá a sám si pak zaviní škodu na zdraví, anebo ji způsobí druhým, nese za to morální zodpovědnost a důsledky.

  VIDEO>>>


  BKP: Poděkování českým lékařům a aktivistům v boji proti koronapsychóze a experimentální vakcinaci (13.5.2021)

  Byzantský katolický patriarchát brání základní pravdy víry. Pseudopapež Bergoglio naproti tomu vehementně prosazuje nejen sodomii, ale v dnešní době i experimentální mRNA vakcínu.
  Všem českým aktivistům, z nichž mnozí jsou lékaři, ať věřící či nevěřící, patří poděkování za vytrvalý boj proti koronapsychóze a experimentální mRNA vakcinaci. Mezi tyto odvážné aktivisty patří i osobnosti, které doporučují alternativní medicínu či sympatizují s určitým duchovnem – nejsou tedy ateisté. Někteří mají dokonce i duchovní zkušenosti, ale od křesťanství se distancují. BKP tímto vyslovuje poděkování také jim, i když s nimi v duchovní oblasti nesdílí jednotu.


  Bůh zachrání Rusko, Bělorusko a Ukrajinu skrze nepřetržitou modlitbu (prorocké slovo)

  Bůh dává prorocké slovo: Zachráním Rusko, Bělorusko a Ukrajinu skrze nepřetržitou modlitbu.
  Ano, Bůh zachrání tebe i tvůj národ, ale ne bez tebe. Uvědomuješ si svou zodpovědnost, kterou tě toto prorocké slovo zavazuje ve svědomí?
  Nastala celosvětová satanizace lidstva s cílem morální i fyzické genocidy. Využívají se k ní genderové zákony, zákony na kradení dětí, a dnes umělá pandemie s lockdowny, testováním, čipizační a redukční vakcinací. Její hlavní propagátor Bill Gates se vyjádřil: „Odvedeme-li dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15 %“; jde o vyvraždění jedné miliardy lidí. Veřejně se ale mluví o šesti miliardách.

  VIDEO>>>


  Pastýřský list na Velikonoce 2021 (2.5.2021)

  Christos Voskres!
  Tento den si připomínáme největší křesťanský svátek, Kristovo slavné vzkříšení! Ježíš na Velký pátek podstoupil kruté bičování, bolestné trním korunování a cestu na popraviště s potupným křížem, nástrojem smrti.
  Každému je jasné, že mrtvý člověk bez zásahu Boží všemohoucnosti nemůže vstát z mrtvých. Několik dní před svou smrtí a svým zmrtvýchvstáním Ježíš vzkřísil Lazara, který byl už čtyři dny v hrobě. Stalo se to v Betanii, asi 4 kilometry od Jeruzaléma. Když Ježíš přikázal, aby od hrobu odvalili kámen, Lazarova sestra Marta namítala: „Pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den.“ Ježíš odvětil: „Neřekl jsem ti, že budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží?“ Když odvalili kámen, Ježíš zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce a nohy a tvář zahalenou šátkem.


  Slovo života – Ž 139,16 (2. 5. – 16. 5. 2021)

  „Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal.“


  Rozjímání nad Ž 139,16

  Žalmista ale ukazuje na projev Boží lásky k nám i na Boží vševědoucnost. Písmo svaté říká: „V Něm jsi nás před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před Jeho tváří.“ (Ef 1,3) Tedy Bůh ve své lásce na tebe myslel už před stvořením světa. Skrze tvé rodiče jsi přišel v konkrétním čase do konkrétních podmínek a zkoušek a tvým cílem je, abys zůstal věrný Kristu tak jako tisíce svatých i mučedníků před tebou a abys získal věčný život. Uvědom si, že Bůh na tebe myslel, že vidí celou tvoji budoucnost, všechny zkoušky, všechny dny tvého života. On ve své vševědoucnosti také vidí i tvůj poslední den. Vidí i to, kdy přijde konec života na této zemi a kdy bude poslední soud. Bůh tě vidí, zná, miluje, On ti dal existenci, On za tebe obětoval svého Syna na kříži, abys ty, který v Něho věříš, nakonec získal život věčný.  Listy z UA 4/2021


  Odřeknutí návštěvy Bergoglia v Maďarsku. Plánoval si ji na září 2021 (29.4.2021)

  Vážení biskupové Maďarska,
  díky Bohu a politice vašeho premiéra jsou Maďaři uchráněni před uzavřením chrámů, přísným lockdownem, nuceným testováním i fatálně nebezpečnou vakcinací. Tomu všemu je tyto dny vystaveno sousední Slovensko. Současnou umělou pandemii s cílem Velkého resetu, čipování a redukce lidstva abnormálně iniciativně prosazuje falešný papež Bergoglio. Je třeba připomenout, že intronizoval démona Pačamamu (2019), prosazuje legalizaci soužití sodomitů (2020) i fatálně nebezpečnou mRNA vakcínu. Kdyby se místo toho řídil výzvami skutečných odborníků v medicíně, kteří naléhavě varují před umělou pandemií, neadekvátními opatřeními, a hlavně před nebezpečnou vakcinací, byli by tohoto organizovaného zločinu katolíci uchráněni, a nejen oni, ale i celý svět. Bergoglio naopak vydává dokumenty k jeho prosazování.


  Proč chce František Bergoglio navštívit Maďarsko? (29.4.2021)

  Vážený pane premiére,
  vážení představitelé vlády,
  vážení občané Maďarska,
  na 12. září 2021 Bergoglio naplánoval, že navštíví Maďarsko pod záminkou tzv. Eucharistického kongresu. Je třeba si uvědomit, kdo je Bergoglio, tzv. papež František, a co prosazuje. Je Bergoglio před Bohem a před církví platným papežem? Není! Je arciheretikem, který se vyloučil z církve. Veřejně prosazuje homosexualismus i legalizaci soužití sodomitů (2020). Bůh za tuto zvrácenost hrozí trestem ohně z nebe (2Pt 2,6) a trestem věčného ohně (Jud 7). Za prosazování sodomie dopadla na Bergoglia Boží anathema – vyloučení z církve dle Gal 1,8-9.


  Konference biskupů Polska odmítá pokání a vede národ do pekla (26.4.2021)

  Média oznámila, že Konference biskupů Polska vznesla „vážné morální námitky“ proti vakcínám AstraZeneca a Johnson & Johnson z důvodu, že jsou úzce spojeny se zabitím nenarozených dětí. Jaký je ale ve skutečnosti postoj polských biskupů?
  Citace: „Katolíci by proto neměli souhlasit s vakcinací..., jen kdyby k tomu byli zavázáni z důvodů zaměstnání.“
  Odpověď: Co to je za směrnice omlouvat z důvodu zaměstnání přijetí mRNA vakcíny obsahující tkáň nenarozeného dítěte! Biskupové tím navíc katolíkům dovolují i páchání postupné sebevraždy změnou genomu.

  VIDEO>>>


  František Bergoglio prosazuje hřích proti Duchu svatému (23.4.2021)

  Nad pracovním stolem v osobní kanceláři neplatného papeže Františka je obraz, na kterém je nahý Ježíš, který objímá a hladí po tváři ležícího mrtvého Jidáše, částečně přikrytého červenou látkou. Tento obraz byl zveřejněn 1. dubna, na Zelený čtvrtek, na titulní straně L’Osservatore Romano s názvem Jidáš a skandál milosrdenství. To není skandál milosrdenství, to je skandál apostaze! Papežský stolec uzurpoval satanista!
  Ten, kdo obraz maloval i ten, kdo ho má na stěně, záměrně ignorují, že přijmout Boží milosrdenství může jen ten, kdo činí pokání. Opovážlivé spoléhání na Boží milosrdenství je hříchem proti Duchu svatému!


  Nucené očkování 2021 – smrt. V čem je záchrana? (20.4.2021)

  Probíhá vnucovaná masová vakcinace lidstva, přestože miliony mohou na experimentální vakcíny zemřít. Přitom tyto vakcíny nezabraňují ani infekci, ani přenosu viru.
  Existují tři velké problémy ohledně mRNA vakcín:
  Prvním problémem jsou závažné nežádoucí účinky. Většina institucí ale nechce přiznat, že jde o následky vakcinace. Zdraví mladí lidé umírají několik hodin po očkování, ale veřejnosti se tvrdí, že je to pouhá náhoda.
  Druhým problémem způsobeným mRNA vakcínou je patogenní aktivace neboli cytokinová bouře.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ž 127,1 (18. 4. – 2. 5. 2021)

  „Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.“


  Rozjímání nad Ž 127,1

  I tento výrok z žalmu 127 nám přinese velký užitek, když si skutečně budeme uvědomovat jeho podstatu.
  Vysvětleme si to nejprve na hmotné stavbě. Kdo stavěl dům, ví, s kolika starostmi a problémy je to spojeno. Nejprve je třeba koupit pozemek a vyřídit schválení stavby, to vyžaduje mnoho běhání po různých úřadech. Člověk už musí mít nastřádáno tolik peněz, aby mohl stavbu nejen začít, ale i dokončit. Pak je třeba, aby si našel poctivé spolupracovníky. Při práci mnohdy hrozí úraz, například, když je nezodpovědně postavené lešení nebo se neopatrně pracuje ve výšce, či když shora spadne nějaký nástroj nebo materiál, anebo se používají elektrické přístroje a dojde ke zkratu apod. Pokud pracovník nedbá na bezpečnost, může upadnout, zranit se či se stát i doživotním mrzákem. Hrozí desítky nepředvídaných nebezpečí. Kdo stavěl, je si toho vědom.


  Opětovná výzva k duchovní mobilizaci USA (15.4.2021)

  Vážení Američané,
  to, co nyní v souvislosti s falešnou pandemií prožíváte, je už masová satanizace a programovaná genocida. Jejím nástrojem je především nová mRNA vakcína, vnucovaná pod mimořádně velkým tlakem. Dochází tak k porušování ústavy i základních lidských práv. Cílem je totální kontrola, směřující k likvidaci a sebelikvidaci jedince, rodiny i společnosti.
  Kdo tento tlak plánované genocidy vytváří? Kdo je zodpovědný za organizované zločiny proti lidskosti? Je to Deep state spojený s Deep church. Prosazují satanismus a likvidují přirozené morální principy i podstatu křesťanství. Papežský úřad dnes okupuje náboženský podvodník a profesionální lhář, arciheretik pod několikanásobnou anathemou – Bergoglio.

  VIDEO>>>


  Bude arcib. Graubner hájit české děti? (13.4.2021)

  Vážený arcibiskupe Jene,
  z Tvých veřejných projevů je známo, že ses zasazoval nejen za pravověrné učení církve, ale i za rodinu. Dnes se české děti dostaly do velmi kritické situace. Je ohroženo jednak jejich právo na vzdělání, a co je ještě horší, hrozí jim povinná vakcinace. Ty, jako arcibiskup a předseda ČBK, máš morální povinnost se v této chvíli postavit jako pravdivý Kristův pastýř na obranu práv českých dětí a jejich rodičů.
  Jistě víš, že advokátka J. Z. Hamplová zpracovala mohutnou právní analýzu nařízení ministerstva školství o povinném testování nezletilých školáků. Nařízení porušuje až 10 českých zákonů, mezinárodních úmluv a Chartu lidských práv! A co je ještě horší, Evropský soud vynesl zlomový a děsivý verdikt, který může zcela reálně vést k zavedení povinného očkování všech dětí i dospělých v EU!


  Příspěvek na summit „Pravda nad strachem: covid-19, vakcína a velký reset“

  Ve dnech 30. dubna – 1. května 2021 proběhne za účasti více než 20 předních světových lékařů, vědců a právníků summit, na kterém vystoupí se svým příspěvkem arcibiskup C. M. Vigano.
  Uvádíme část jeho předem zveřejněného projevu.

  VIDEO>>>


  Rouhání před katedrálou ve Vídni. Svině symbolizují nečisté démony. Kdo je má? (9.4.2021)

  Před vídeňskou katedrálou během velikonočních svátků spolek satanistů, maskující se nálepkou ochrany zvířat, hanlivě znázornil křížovou cestu. Kříž nesla osoba s prasečí hlavou. Jaká by byla reakce muslimské komunity, kdyby byl před mešitou podobně znevážen Mohamed? Aktéři by to zřejmě nepřežili.
  Brutální rouhání před vídeňskou katedrálou v největší křesťanské svátky, by mělo vyvolat vlnu protestů v celém katolickém Rakousku! Kardinál Schönborn spolu s Vatikánem by měli žádat spravedlivé potrestání za urážku náboženského cítění! Měli by pak vyhlásit i smírné kající pobožnosti a průvody k odčinění tak bezprecedentního rouhání!  Kniha „Zmrtvýchvstání Kristovo“, mnich Eliáš

  Stáhnout knihu: ve formátu pdf, ve formátu epub
  AUDIO: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /І–X. část/ ve formátu mp3, avi  Slovo života – Ž 119,164 (4. 4. – 18. 4. 2021)

  „Chválím Tě sedmkrát za den za Tvé spravedlivé soudy.“


  Rozjímání nad Ž 119,164

  Už v době Kristově měl vyvolený národ rozdělen den, a dokonce i noc, na úseky po třech hodinách. Co se týče dne, v evangeliu je zmínka, že Ježíš trpěl na kříži od 6. do 9. hodiny, tedy od naší 12. do 15. Rovněž se vzpomíná, že Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k modlitbě (Sk 3,1). Setník Kornélius se o hodině 9., tedy v 15 hodin, modlil a měl vidění (Sk 10,3). Petr se modlil okolo 6. hodiny, tj. naší 12. (Sk 10,9).
  Chválit Boha 7× za den můžeme tedy vzít doslovně, ale tato číslovka má i symbolický charakter. Sedm je číslo plnosti, tedy znamená stále. Jenže pokud vezmeme toto číslo jen symbolicky, místo konkrétních zastavení k modlitbě nám zůstanou jen zbožné fráze. Budeme tvrdit, že se celý den modlíme prací a dobrem, které prokazujeme, a ve skutečnosti to znamená, že se nemodlíme vůbec.


  Slovo otce patriarchy Eliáše: vyvrcholení Ježíšova boje na kříži za naši spásu

  Hle, tvá matka!
  Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce naplnilo Písmo, řekl: „Žízním.“ (J 19,26-28)
  Zastavme se u slov: „Ježíš věděl, že vše je již dokonáno…“ To bylo poté, co řekl učedníkovi: „Hle, Tvá matka,“ a ten učedník ji přijal do svého nejvlastnějšího. A dále se píše: „... aby se až do konce naplnilo Písmo, řekl: ‚Žízním.‘“ Nejprve však dal svou matku učedníkovi, a ten ji přijal; přijal nové srdce. K čemu nám dal Pán Ježíš nové srdce skrze ta slova „Hle Tvá matka“? Abychom tím novým srdcem prožili tajemství Jeho smrti a umírání, tajemství toho největšího boje, který kdy na Zemi a vůbec ve vesmíru byl, boje, v němž Ježíš svým umíráním a svou smrtí přemáhá ložisko zla v nás, dědičný hřích i ďábla, který je zdrojem zla a také systém světa.


  Kard. Schönborn šlape po Božím zákonu a žehná sodomity (1.4.2021)

  Kardinál Schönborn 25. března 2021 veřejně kritizoval vyhlášení Kongregace pro nauku víry z 15. března o nepřípustnosti žehnání tzv. homosexuálním párům. Schönborn získal 350 rakouských kněží, aby s ním i nadále žehnali sodomity.
  Citace Schönborna: „Pokud je žádost o požehnání upřímná, je to skutečně žádost o Boží požehnání pro životní cestu dvou lidí, ať už jsou v jakékoliv situaci... pak jim toto požehnání nebude upřeno.“
  Odpověď: Začíná to žehnáním sodomitů, ale při současné gender ideologii, které se preláti typu Schönborna otevírají, se dá očekávat, že brzy přijde nějaký pán s kozou a bude to myslet upřímně. Když požádá o požehnání pro životní cestu, podle nové nauky Schönborna ani tomuto „páru“ požehnání nebude upřeno.

  VIDEO>>>  Listy z UA 3/2021


  Rok rodiny, ale jaké? LGBTQ? (30.3.2021)

  Pseudopapež Bergoglio vyhlásil 19. 3. 2021 Rok rodiny Amoris Laetitia. Vyvstávají dvě základní otázky:
  1) Je Bergoglio pravým papežem, anebo se jako heretik vyloučil z církve? Odpověď je jasná: Není pravým papežem, je veřejný heretik, vyloučený z církve.
  2) Druhá otázka: Představuje exhortace Amoris Laetitia učení církve, anebo obsahuje hereze? Odpověď je rovněž jasná: Exhortace je heretická, popírá Boží přikázání i objektivně platné morální normy.


  Křesťané, 4. dubna vyjděte před chrámy! (25.3.2021)

  Křesťané, v den vzkříšení, 4. dubna, přijďte před chrámy! Konec lživé pandemii!
  Byzantský katolický patriarchát (BKP), který je prorockým hlasem, v autoritě Boží vyzývá: Křesťané a lidé dobré vůle, ve svátek Kristova vzkříšení, 4. dubna 2021, přijďte před chrámy a zpěvem i modlitbou oslavte Kristovo vzkříšení! Tak nastane i vaše duchovní vzkříšení ze strachu a smrti. Před chrámy na zem hoďte masky! Pošlapte tento znak otroctví a programované smrti!

  VIDEO>>>


  Dopad vakcíny (24.3.2021)

  https://vaccineimpact.com/2021/3964-dead-162610-injuries-european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-vaccines/

  Aktuální čísla podle evropské databáze EudraVigilance – Evropská databáze podezření na nežádoucí reakce na léky:
  Nežádoucí reakce na „vakcínu“ proti covidu-19:
  3964 úmrtí, 162 610 zdravotních poškození k 13. březnu 2021


  Slovo života – Ž 119,9 (21. 3. – 4. 4. 2021)

  „Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova.“


  Rozjímání nad Ž 119,9

  Zdá se téměř nemožné, aby si v dnešní době plné nečistoty, mladík udržel svou životní stezku čistou. Nemorálnost působí z nečistých obrazů, reklam, billboardů, televize, internetu, módy, z invaze pornografie i prosazování genderového šílenství. Boží slovo však dává na tuto otázku odpověď a ukazuje, jak je možné realizovat i dnes čistý život. Je řečeno: „Musí se vždy držet Tvého slova.“
  Můžeme si pozorně, s tužkou v ruce, přečíst celý tento nejdelší žalm a podtrhovat si různé souvislosti, které jsou spojeny se zachováváním Božího slova. „Ty jsi vydal svá ustanovení“ (v. 4), v žalmu jsou užívána synonyma: „ustanovení“, „nařízení“ (v. 5), „přikázání“ (v. 6), „svědectví“ (v. 14). To, aby se mladý člověk držel Tvého slova, Tvých přikázání, nařízení, svědectví, vyžaduje hlavně osobní modlitbu.


  Programované šílenství. V čem je záchrana? (20.3.2021)

  Tzv. pandemie neboli tragikomický teátr dnes odmaskoval kořen lidské debility. Globálně vlády všech států lidem v masmédiích lžou a nutí je hrát divadlo s maskami, respirátory, testováním a genocidním vakcinováním. Skuteční odborníci v medicíně všechnu tuto tzv. péči o zdraví definují jako zločin proti lidskosti.
  Zdravotnictví má poslání zachraňovat život a pečovat o zdraví. V novém systému se stalo nástrojem genocidy a ničení zdraví. Toto je šílenství.
  Lékaři skládali Hippokratovu přísahu. Jsou vázáni povinností chránit život. Dnes jsou nuceni konat pravý opak. Stávají se nástroji programované genocidy! To je nejtěžší zločin a šílenství!
  Masově používat lidi jako pokusné králíky či laboratorní krysy pro fatálně nebezpečnou vakcínu, která mění genom, je zločin proti lidstvu, šílenství a debilita.

  VIDEO>>>


  Vakcíny proti covidu-19 jsou zbraněmi hromadného ničení, a mohly by vyhladit lidstvo

  Dr. Vernon Coleman: https://www.vernoncoleman.com/humanrace.htm

  Pokud již nějaký čas čtete mé články, víte, že nikdy nepřeháním. Také víte, že za poslední rok byly mé prognózy, hodnocení a analýzy absolutně přesné.
  Nyní však, více než kdykoliv předtím, potřebuji vaši pomoc. Pokud nebudeme spolupracovat, jsme odsouzeni k zániku. Potřebuji vaši pomoc, abychom pomocí tohoto článku mohli oslovit miliony. A protože mi velké platformy a mainstreamová média zamezila přístup, bez vás to nedokážu.
  Jsem přesvědčen, že toto je nejdůležitější článek, jaký kdy budete číst. Musíte ho sdílet. V nejbližších dnech musíte tento článek poslat všem, kteří mají e-mailovou adresu, známým či neznámým. Pošlete ho každému novináři, jehož e-mailovou adresu najdete. Můžete ho jednoduše odeslat z www.vernoncoleman.org


  Objektivní pohled na události kolem schiigumena Sergeje a jeho význam pro pravoslavnou církev i ruský národ

  Byzantský katolický patriarchát (BKP) je prorockým hlasem uvnitř katolické církve. Nyní se ale s bolestí obracíme na pravoslavnou církev a zároveň na portál „Třetí Řím“ i na skupinu athoských mnichů s prosbou, aby znovu zvážili své postoje k určitým událostem souvisejícím s duchovní obnovou pravoslavné církve a národa v Rusku.
  Otec Sergej se v současné době nachází ve vězení v Moskvě. Komu je nepohodlný? Na prvním místě apostatickému patriarchu Kirillovi, který tvoří jednotu s elitami, prosazujícími nebezpečnou vakcinaci, která spadá do procesu čipizace člověka. Boží slovo před čipizací výrazně varuje trestem ohnivého jezera (Zj 14 a 19).


  Katolická církev nemá papeže, je stav sede vacante (16.3.2021)

  Papežský úřad okupuje a v čele katolické církve dnes stojí největší arcikacíř všech dob, Jorge Bergoglio, tzv. František. Propaguje modlářství (2019), legalizaci soužití sodomitů (2020) i čipizaci (2020). Kdo se mu podřizuje, zrazuje tím Krista i cestu spásy a jde cestou do věčné záhuby. Je paradoxem, že kdo v katolických kruzích řekne pravdu o Bergogliovi, je okamžitě ocejchován jako největší nepřítel církve. Mnozí katolíci se domnívají, že když hájí Františka Bergoglia, hájí tím Ježíše Krista. Dnes je to ale pravý opak. Kdo hájí arcikacíře Františka, staví se tím proti Kristu. Protože v papežském úřadě je heretik, proto katolická církev nemá papeže. Nyní je stav sede vacante! Trvá po celou dobu, co heretik okupuje úřad. Jidáš a zrádce Krista v žádném případě nemůže být viditelným zástupcem Krista.


  Katolický manifest a duchovní mobilizace ke dni vzkříšení 4. 4. 2021 (11.3.2021)

  Drazí katoličtí biskupové, kněží a věřící! Nač čekáte? Postavíte-li se za Krista, nic nemůžete ztratit. Když pro Krista a Jeho evangelium ztratíte svůj život, Ježíš vám slibuje, že ho znovu získáte. (Mk 8,34) Pokud ale chcete zachránit svůj život kolaborací se satanizační vakcinací, ztratíte tento pozemský život i život věčný. Toto je slovo Ježíšovo. Tato výzva zavazuje každého z vás ve svědomí. Toto požaduje Bůh po každém z vás. Z tohoto listu budete skládat účty v hodině smrti i před Božím soudem. Buď budeš zrádce, anebo hrdina. Buď budeš spasen, nebo zavržen. Každý se musí rozhodnout, a to už dnes!

  VIDEO>>>


  Bude vyhlásená anatéma na premiéra Igora Matoviča a na arcibiskupov S. Zvolenského, B. Bobera a J. Babjaka, alebo budú konať pokánie? (10.3.2021)

  Vážený pán premiér Igor Matovič, od 21. marca 2020 zastávate funkciu predsedu vlády a nesiete plnú zodpovednosť za manažovanie situácie týkajúcej sa koronavírusu SARS-CoV-2 v Slovenskej republike. Vy a masmédiá ste mesiace drasticky masírovali mysle ľudí umelo nafúknutými číslami o tzv. pozitívnych, chorých a mŕtvych. Predstavili ste obraz smrteľného vírusu a naštartovali ste drakonické opatrenia, ktoré sú postavené na klamstve a manipulácii. Reálna úmrtnosť na COVID-19 je pritom okolo 0,23 % podľa štúdie opublikovanej WHO. Mnohí ľudia boli na smrť vystrašení, prepadli úzkostiam až beznádeji a poslušne plnili Vaše príkazy. Politicko-mediálny vírus COVID-19 vo Vašom podaní je úplne iný ako ten reálny. Ide o ťažký politický podvod s fatálnymi následkami pre obyvateľstvo, ekonomiku a zdravie ako fyzické, tak aj psychické.


  List nejen polským biskupům a kněžím v postu 2021 (9.3.2021)

  Vážení biskupové a kněží Polska,
  Polsko je vystaveno velkému tlaku k přijetí mRNA vakcíny a realizace Velkého resetu, jehož konečným výsledkem má být likvidace křesťanství i polského národa.
  Církev pod vedením papežského Jidáše zatím intenzivně spolupracuje na duchovní i fyzické autogenocidě lidstva. Pokud Polsko začne konat pokání, nastane probuzení nejen v polské církvi, ale i v celém národě! Tím se stane příkladem pro celou katolickou církev i pro celý svět. Satanizace spojená s Velkým resetem, vakcinací a čipizací bude zastavena. Především zde jde o věčnou spásu milionů! Vážení polští biskupové a kněží, uvědomujete si tuto zodpovědnost před Bohem?


  Slovo života – Ž 116,16 (7. 3. – 21. 3. 2021)

  „Hospodine, prosím, já jsem tvůj služebník, služebník tvůj, syn tvé služebnice. Ty jsi mi rozvázal pouta.“


  Rozjímání nad Ž 116,16

  Má-li Bůh konat velké dílo, potřebuje poslušné lidi, kteří se zříkají své vůle a hledají a plní vůli Boží. Největším vzorem této poslušnosti Bohu, této služby Jemu, kterou neváhá evangelista Lukáš vyjádřit termínem „otrokyně“ (hé dúlé), je Ježíšova matka. Je rozdíl mezi služebníkem a otrokem. Služebník přijde do služby, domluví se se svým pánem na podmínkách, a když se mu ve službě nelíbí, odejde. Otrok je však vlastnictvím pána, on už sám o sobě nerozhoduje.


  Anathema na pseudopapeže Bergoglia, takzvaného Františka, za propagaci zakázaného experimentu na lidech (5.3.2021)

  Největší tragédií je, že přestože řádně neprověřená vakcína je zakázaným experimentem na lidech a zločinem proti lidskosti, je prosazována mnohými biskupy, teology a katolickými lékaři zneužívajícími církevní autoritu. Všichni se odvolávají na tzv. papeže Františka, který donutil i pracovníky Vatikánu k vakcinaci pod hrozbou ztráty zaměstnání. Tím stanovil zhoubný precedent pro církev i celý světu. Argumentuje heslem „vakcína pro všechny“ a pokrytecky tvrdí, že kdo se nepodrobí vakcinaci, hřeší proti bližnímu, protože ho prý ohrožuje. Odborníci nejen že to popírají, ale i zveřejnili zjištění, že kdo mRNA vakcínu přijme, stává se nebezpečným pro druhé a musí být izolován. Bible varuje trestem ohnivého jezera za čipizaci. Plánovaná série vakcín patří do procesu s cílem čipizace lidstva.


  Anathema na prof. MUDr Jozefa Glasu za propagaci zločinu proti Bohu a lidskosti (5.3.2021)

  Slovenský národ je pohoršen mediálními výroky katolického lékaře, člena subkomise pro bioetiku Teologické komise KBS, Jozefa Glasu. V TV přirovnal nebezpečnou mRNA vakcínu k stejnému daru, jako je narození Spasitele. To je rouhání! Navíc drze a sugestivně zastrašoval věřící, že se dopouští těžkého hříchu ten, kdo vakcínu nepřijme. To je další zločinná lež a manipulace. Autorita katolického lékaře a odborníka, který je úzce spojen s Konferencí biskupů Slovenska (KBS), byla zneužita k masové kampani a hrubému zločinu proti Bohu, církvi a národu. Tímto skutkem na sebe prof. MUDr. Jozef Glasa stáhl trest vyloučení z Kristovy církve – anathemu (Gal 1,8-9).


  Jak chápat výrok Bible o ohnivém jezeře ve vztahu k vakcinaci? (3.3.2021)

  Otázka: V čem je podstata zavržení oznámeného v Bibli, v Apokalypse 14, jako trestu za přijetí cejchu šelmy?
  Odpověď: Hlavní důvod nemožnosti spásy, popsané ve Zj 14, je podřízení se systému antikrista a přijetí jednoznačně viditelné formy této podřízenosti = čipu. Tento čip v sobě nese znak šelmy 666. Tomuto přijetí bezprostředně předchází dobrovolné rozhodnutí člověka odmítnout Boha a Jeho varování v Božím slově, ale i varování odborníků v medicíně, kteří ze své pozice mohou pravdu poznat a varují i za cenu perzekucí. Kdo za těchto okolností, tedy vědomě, čip přijímá, dopouští se hříchu proti Duchu Svatému. Otvírá se démonické posedlosti, a tím neschopnosti postavit se proti duchu zla i jeho systému, pro který se zřekl své vůle.

  VIDEO>>>


  Otevřený dopis prezidentu Zemanovi ohledně vakcinace (1.3.2021)

  Vážený pane prezidente,
  obracím se na Vás jako člověk přibližně stejného věku. Delší dobu jsem s Vámi sdílel Váš odvážný postoj, kterým jste se postavil proti proudu a bojoval za náš český národ jako dobrý otec velké rodiny. Je pro mě bolestným šokem, jak velká změna se s Vámi stala. V době koronapsychózy jste se postavil na stranu těch, proti kterým jste dříve odvážně bojoval. Navíc je to v situaci, kdy nejde jen o politickou změnu, ale o zločiny proti lidskosti, spojené s plánovanou genocidou lidstva. Římský klub se netají úmyslem dosáhnout redukce 6 miliard lidí a rovněž hlavní propagátor fatálně nebezpečných vakcín Bill Gates otevřeně prohlásil: „Odvedeme-li dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15 %“, to je genocida jedné miliardy lidí.  Listy z UA 2/2021


  Slovo otce patriarchy Eliáše na masopustní neděli (ve východní církvi předposlední neděle před Velkým postem)

  Když my jsme nemocní, Ježíš je s námi v naší nemoci. Když jsme opuštění, On je opuštěný s námi. Ježíš je vždy s námi, jenom my netvoříme jednotu s Ním. Jsme sami jako nějací soukromníci. Zapomínáme na to nejdůležitější: být „spolu s Kristem“. V nás je totiž dědičný hřích (starý člověk), který je pánem v naší duši. Když přichází Ježíš, starý člověk Mu nevěnuje pozornost, věnuje se jenom sobě. Jeho postoj je: „Tady vládnu já, ne Ty!“


  Obstojí (arci)biskup před lidským a Božím soudem, když zneužívá úřad k propagaci zločinné vakcinace? (27.2.2021)

  Musíme rozlišovat: je tady Kristova církev, která zachovává Boží přikázání a respektuje základní pravdy – dogmata – nutné ke spáse, a na druhé straně je tady bergogliánská sekta (Deep Church), která drží v otroctví klamu většinu katolické církve. Postupnými kroky ji vede do časného i věčného pekla a zneužívá k tomu nejvyšší autoritu. Proto si dnes každý kněz, ale i každý věřící musí rozmyslet, koho bude poslouchat: jestli takového biskupa a takového kněze, který je věrný Kristu a je pronásledován, anebo takového, který jen říká, že je věrný Kristu, ale ve skutečnosti tvoří vnitřní jednotu s arcikacířem Bergogliem a propaguje systém satanizace skrze zločinnou vakcinaci. Nakonec každý z nás budeme skládat účty před Božím soudem z našich rozhodnutí. Podstatné je, komu sloužíme – buď Bohu, anebo ďáblu, buď Kristu, anebo antikristu. Podle toho dostaneme buď věčnou odměnu v nebi, anebo věčný trest v pekle.


  Slovo života – Ž 112,1 (21. 2. – 7. 3. 2021)

  „Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!“


  Rozjímání nad Ž 112,1

  Boží slovo říká, že základem vztahu k Bohu je bázeň Boží. Ta se rodí tehdy, když si člověk klade otázku: Kdo jsem já a kdo je Bůh? On stvořil celý vesmír, všechno, co je, a já jsem jen zrnko v tomto ohromném vesmíru. Rovněž k pravdivé bázni Boží napomáhá, když si člověk uvědomuje svůj hřích před Bohem. Tato bázeň člověka disponuje k pravdivému pokání. Přizná si hřích před sebou, v duchu jde pod kříž, zde ho vyzná a přijímá od Ježíše odpuštění. Tato bázeň Boží pak přechází v čistou lásku k Ježíši. Dokonalá láska pak vyhání strach. Láska k Ježíši znamená, že jsme ochotni třeba i svůj život obětovat pro Něho a pro Jeho evangelium (Mk 8,34). Život máme od Něho, a když Mu ho obětujeme, tím zároveň ztrácíme svou duši pro Něho, a v důsledku tím naopak svůj život i svou duši zachraňujeme.


  Kořeny současné hluboké krize církve (20.2.2021)

  Vyvrcholením odpadu uvnitř církve je sám apostatický Vatikán, v jehož čele stojí tzv. František Bergoglio. Drze intronizoval modlu Pačamamu v hlavním chrámu sv. Petra, usiluje o legalizaci svazků sodomitů a prosazuje mRNA vakcínu, která mění lidský genom a je součástí čipizace, před kterou Bible varuje trestem ohnivého jezera. Navíc propagovaná vakcinace je prostředkem k masové genocidě lidstva o 6 miliard! S Bergogliovým postojem zrady Kristova učení i programem genocidy tvoří jednotu celá bergogliánská sekta, která okupuje nejvyšší úřady v současné církvi.


  BKP se obrací na Senát ČR STOP pandemickému zákonu 1158 (20.2.2021)

  Vážení senátoři ČR,
  dne 24. 2. 2021 máte už definitivně rozhodnout, zda bude schválen nebo zamítnut tzv. pandemický zákon (sněmovní tisk č. 1158). V této situaci se na vás jménem všech upřímných křesťanů obrací Byzantský katolický patriarchát, který je v církvi prorockým hlasem.
  Lež dnes vzbuzuje panický strach, který však nevede k záchraně, vede k sebevraždě skrze pandemický zákon. Pokud by byl schválen, v ČR by hrozilo ustanovení trvalého výjimečného a nouzového stavu!
  Byzantský katolický patriarchát se tímto obrací na vás, vážení senátoři ČR, abyste jednali podle svého svědomí a byli si vědomi zodpovědnosti za katastrofální následky. Tresty pro ty, kdo zaviní masovou smrt, budou nejen časné, ale i věčné. Pamatujte na přísloví: „Boží mlýny melou pomalu, ale melou jistě.“ Víme, že jste pod mimořádně velkým tlakem nadnárodních sil. Připomínáme vám proto slova na povzbuzení z husitského chorálu: „Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!“ Staňte se Božími bojovníky za zákon Jeho, který zabezpečuje život. Odmítněte proto genocidní zákon 1158!


  STOP nebezpečnému a soustavnému testování dětí ve školách! (19.2.2021)

  V těchto dnech bylo zveřejněno, že ministr školství ČR Robert Plaga začal vyhrožovat dětem a jejich rodičům odepřením ústavního práva k rovnému přístupu ke vzdělání. Z jakého důvodu? Když se děti odmítnou podílet na školním antigenovém testování! Děti mají být od března testovány špejlemi a antigenními testy. Ministr školství doslova uvedl, že netestované děti zůstanou doma „offline“ a budou se muset učit samy. Každé dítě však podléhá povinné školní docházce, jinak je to automaticky absence. Dvakrát týdně nebezpečné píchání špejlí do nosu si navíc mají děti provádět samy na sobě, a to za dozoru učitelů. To povede ke zraněním dětí, k úrazům, ke krvácení z nosu, zánětům nosohltanu, komplikovaným infekcím sliznice či přímo zánětům hematoencefalické blány oddělující nosohltan od mozkového kmene.


  V tobě je Ježíš

  Bůh nám dal svobodu a ta svoboda je v Ježíšovi. Pokud jsme Jej přijali a každodenně usilujeme, aby byl Pánem naší duše, zakoušíme pravou svobodu. My máme moc, sílu, kterou nám Bůh dal. Ten, Který je v nás, je silnější než ten, který je ve světě. V tobě je Ježíš, ale musíš si toho být vědom. Sjednoť se s Ním skrze kříž – svůj kříž.


  Arcib. B. Bober se prezentoval jako Jidáš a hrobař Slovenska (16.2.2021)

  Košický arcibiskup B. Bober prosazuje v jednotě s premiérem Matovičem masové očkování novou, řádně nevyzkoušenou mRNA vakcínou. Oba chladnokrevně bojkotují naléhavé varování největších světových specialistů v imunologii a virologii i fakt, že farmaceutické firmy se domohly zrušení jakékoliv zodpovědnosti za poškození na zdraví či smrt.
  Citace arcib. Bobera: „Už skoro rok žijeme náročný čas COVID pandémie. Je to čas skúšky pre celú našu spoločnosť, ba i pre celé ľudstvo.“
  Komentář: Ano, žijeme skutečně v čase zkoušky, ukázalo se, kteří lidé hledají pravdu a život, a kteří naproti tomu lžou a prosazují vakcinační smrt. Takoví hrobaři jsou jak v občanské, tak i církevní sféře. Jde především o pseudopapeže Františka Bergoglia. Nyní se k hrobařům přidal i arcib. B. Bober.


  Reakce na nové Susovo korona-věrovyznání

  Stepan Sus, který zastává úřad biskupa UHKC, do médií prohlásil: „Zaprvé, církev vyznává a věří v koronavirus...“
  Stepan Sus zaprvé nevyznává víru, kterou měli biskupové mučedníci Chomišin či Kocylovskyj OSBM, ani nemá víru lvovského arcibiskupa A. Šeptického OSBM, tedy nemá spasitelnou víru, kterou měli naši dědové a pradědové. Svým novým věrovyznáním se Stepan Sus prezentoval jako stoupenec bergogliánské sekty apostatických biskupů New Age, kteří odpadli od Krista jako Jidáš.


  Slovo otce patriarchy Eliáše: Jak můžeme lidstvu skutečně prospět?

  Co zde, v tomto životě, chceme získat? Užít si světa, získat kariéru, úspěch, peníze, tituly, slávu…? To všechno pomine. Možná někdo má i vysoké ideály, např. prospět lidem, pomáhat jim, zachraňovat jejich životy např. jako lékaři či zdravotní sestry, záchranáři… Je hrdinstvím zachránit někomu fyzický život, ale mimořádným hrdinstvím a nejvyšším ideálem je zachraňovat nesmrtelné duše pro věčný život.


  Slovo života – Ž 105,4 (7. 2. – 21. 2. 2021)

  „Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.“


  Rozjímání nad Ž 105,4

  V žalmech se často opakuje výzva, abychom hledali Hospodina. Máme hledat Jeho tvář i Jeho moc, tedy i Jeho všemohoucnost. Proces hledání je proces bolestný. Když člověk něco ztratí, má nepokoj, duševní bolest, zvláště když šlo o důležitou či cennou věc. Nejcennější věcí je pro nás život věčný. A ten život je nám dán Bohem v Jeho Synu Ježíši Kristu.
  Hledat Hospodinovu tvář znamená vejít do Boží přítomnosti, uvědomit si, že Bůh mě vidí, já se Mu cele otvírám a vím, že nemá smysl před Ním něco skrývat, protože On ví všechno.


  BKP: Fokoláre má novou prezidentku s duchem New Age (6.2.2021)

  Margaret Karram, Arabka, která studovala judaismus v Los Angeles a mimo jiné pracovala na italském konzulátu v Jeruzalémě, byla 31. 1. 2021 zvolena za novou prezidentku hnutí Fokoláre. Má s Bergogliem jednotu ducha v otázce synkretismu včetně úcty k démonu Pačamamě a také v pohledu na islamizaci Evropy skrze programovanou imigraci. Je stoupenkyní Bergogliova světového bratrství a rovněž legalizace sodomie. Prezidentka je s ním v jednotě i v prosazování genocidní a čipizační vakcíny „pro všechny“, před kterou skuteční odborníci v medicíně i Písmo svaté naléhavě varují.


  BKP: Jaký je Boží postoj k mRNA vakcinaci? (4.2.2021)

  Křesťané chtějí mít v této době jasno, jak se ve svědomí stavět ke globální a násilné vakcinaci.
  Byzantský katolický patriarchát v autoritě prorocké a apoštolské před vakcinační autogenocidou naléhavě varuje.
  Skuteční odborníci, ale i rozum, svědomí a Boží slovo výrazně varují před nebezpečnou mRNA vakcínou! Byzantský katolický patriarchát ve jménu a v autoritě Trojjediného Boha Otce i Syna i Ducha svatého před touto vakcinační autogenocidou varuje. Zároveň tímto patriarchát zavazuje před Bohem ve svědomí všechny křesťany i lidi dobré vůle k jednotnému a kategorickému odporu.

  VIDEO>>>


  P. Jozef Hegglin MSC sa odmaskoval ako guru skrytej psychologickej sekty (1.2.2021)

  Citát z Hegglinovej odpovede: „Ani ja, ani žiaden veriaci by nemohol súhlasiť s pápežom, keby sa skutočne klaňal nejakej bohyni a rúhal sa proti prvému Božiemu prikázaniu.“
  Odpoveď: Toto, čo Hegglin tvrdí, je lož. Realita je taká, že pseudopápež sa skutočne a verejne dopustil gesta apostázie, uctil bohyňu Pačamamu a rúhal sa proti prvému Božiemu prikázaniu. Hegglin sa napriek tomu od pseudopápeža a jeho modlárstva vnútorne neoddelil a navyše skrze psychologické kurzy podvádza ľudí a udržuje ich na ceste apostázie.  Listy z UA 1/2021


  Projev biskupa Timoteje na manifestaci v Praze 31.1.2021

  VIDEO>>>


  BKP: Ještě 40 dní a současné Ninive bude vyvráceno! /pro křesťany USA/ 2. část (29.1.2021)

  Drazí křesťané Ameriky, co můžete čekat po prezidentských volbách, kdy oficiální vládu opět po čtyřech letech přebírá Deep State? Řídí genocidní politiku planety včetně Ameriky, jak se vyslovil i Bill Gates. Jde o systém fatálně nebezpečného očkování vakcínou mRNA, prosazovaný stínovou vládou a mediálním terorismem. Joe Biden po svém nastoupení oznámil, že nechá během tří měsíců naočkovat sto milionů Američanů! V této situaci po volbách je váš boj podobný boji Davida s Goliášem.

  VIDEO>>>


  BKP: Ještě 40 dní a současné Ninive bude vyvráceno! /pro biskupy a kněze/ 1. část (28.1.2021)

  „Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi...“ Měl naléhavě varovat: „Ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno!“ Jonáš ale utíkal od své zodpovědnosti.
  Bůh dal své slovo církvi, slovo, které dává život věčný, slovo pravdy, které je bytostně spojeno s pokáním. Církev je povinna hlásat pravdu spásy celému světu. Dnes koná opak. Hlásá antipokání. Místo misie započala II. vatikánem antimisie pohanství, hinduismu, buddhismu, islámu... Místo pravdy apostatický Vatikán hlásá v rozporu s odborníky v medicíně lež o covidu-19, prosazuje genocidní vakcinaci, intronizuje démona Pačamamu a usiluje o legalizaci homosvazků.

  VIDEO>>>


  Poděkování ruským lékařům, kteří se postavili proti nošení masek a povinné vakcinaci

  Vážení ruští lékaři,
  Byzantský katolický patriarchát, který je prorockým hlasem a hájí základní věroučné a morální pravdy, vám v autoritě Boží a církevní uděluje veřejné uznání a poděkování. Vy jste se postavili za pravdu proti lži, za život proti smrti. Dne 29. prosince 2020 jste v počtu asi 100 lékařů přijeli do Moskvy, kde jste před úřadem na ochranu zdraví spotřebitelů (Rospotrebnadzor) uspořádali demonstraci. Požadovali jste veřejnou diskuzi s vedením tohoto úřadu ohledně nesmyslného a škodlivého nošení roušek a fatálně nebezpečné povinné vakcinace.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ž 77,3 (24. 1. – 7. 2. 2021)

  „V den svého soužení se dotazuji Panovníka, v noci k němu vztahuji své ruce bez umdlení, má duše se utěšit nedá.“


  Rozjímání nad Ž 77,3

  V životě každého člověka přicházejí dny soužení. Řešením není propadnout depresím, ale hledat východisko. To máme hledat především u Boha. Pokud nehledáme východisko u Boha, ale hledáme ho u lidí, někdy z toho snad může něco být, ale můžeme taky padnout ještě do většího problému. Pokud hledáme nejprve pomoc u Boha, Bůh nám dá světlo anebo nám pošle do cesty určité lidi, kteří nám poradí či pomohou vyřešit náš zdánlivě neřešitelný problém.


  Kde je otrávený koreň prekliatia spojený s lockdownami? (18.1.2021)

  V mene mnohých starých a poctivých kňazov si vdp. Š. M. vylieva svoju bolesť nad súčasným stavom Cirkvi a slovenského národa.
  Citát: „Dnes sa už (v médiách) narába, alebo lepšie povedané straší iba so smrťou, a to denno-denne… z týchto správ ide hrôza a des…“
  Komentár: „Z týchto správ ide skutočne hrôza a des.“ Jedna lož ale plodí druhú. Cieľom strachu je nahnať ľudí na fatálne nebezpečnú vakcináciu, pred ktorou skutoční odborníci naliehavo varujú! Nová mRNA vakcína spôsobuje zmeny genómu, a tým nezvratne mrzačí ľudí. V konečnom dôsledku je nástrojom genocídy. Každý pravdivo informovaný musí mať z mRNA vakcíny naozaj „hrôzu a des“! Ale masmédiá vyvolávajú opak. Potrebnú „hrôzu a des“ z vakcíny nebudia, ale falošnú z koronáča „denno-denne“.


  Covid-komedianti udělali z Benedikta XVI. svého medvěda (16.1.2021)

  Efektivním prostředkem k ovlivnění veřejného mínění k přijetí fatálně nebezpečné vakcíny se dnes mimo jiné stávají i zneužité autority. Za tímto účelem byla zveřejněna zpráva: „Benedikt XVI. (94) a jeho celá domácnost podstoupí covid-19 očkování, řekl arcibiskup Georg Gänswein německé biskupské agentuře KNA.“
  Cílem je prolomit veřejné mínění k přijetí vakcíny. Toto gesto má přehlušit varovný hlas skutečných odborníků a přimět katolíky, aby se nechali masově vakcinovat.


  Odborníci varují, ale Bergoglio k vakcinaci tvrdí: „Musí se to udělat!“ (15.1.2021)

  Na veřejné diskuzi vědců se odkrývá podstata tzv. nové mRNA vakcíny, která ve skutečnosti není tradiční vakcínou, ale je nástrojem k masovému zmrzačení a genocidě lidstva.
  Dr. David Martin: Musíme si v tom udělat jasno. Výraz „vakcína“ se používá, aby se tuto věc podařilo propašovat v rámci výjimek v oblasti zdravotnictví. Toto však není vakcína. Jedná se o mRNA pokrytou vrstvou tuků, která je dopravena do buňky... aby ta začala tvořit patogen...
  Prosazovat pod rouškou vakcíny prostředek k masovému zmrzačení lidstva a jeho následnému vyhlazení, je vůbec nejtěžší zločin! Lidstvo musí postavit Bergoglia před mezinárodní soud jako masového zločince a masového vraha! Musí se to udělat! Toto se musí udělat! Za žádnou cenu se nesmíme nechat naočkovat!

  VIDEO>>>


  Odpověď na článek arcib. Graubnera: „Ocitl jsem se na prahu věčnosti...“ (10.1.2021)

  Technologie vypracované k prosazení podvodu s falešnou pandemií a agitace k fatálně nebezpečné vakcinaci mají jeden velmi důležitý prvek, a to ovlivnit veřejné mínění pomocí zrádných církevníků. Lidé pak vypínají obranný systém, přijímají se slepou vírou slova tzv. „služebníků Božích“ a nechávají si naočkovat zločinnou vakcínu, přestože před ní skuteční odborníci naléhavě varují. Je třeba vědět, že odpadlý Bergogliův Vatikán prosazuje vakcínu pro všechny skrze tzv. biskupské konference po celém světě. Toto je zločin totální degradace církevní autority! Je zneužita nejen ke genocidě lidstva, ale i k jeho čipizaci a záhubě v ohnivém jezeře. Typickým a otřesným příkladem člověka, který se nebojí Boha, je arcib. Graubner.


  Slovo života – Ž 69,15 (10. 1. – 24. 1. 2021)

  „Vysvoboď mě z bahna, ať se neutopím! Kéž jsem vysvobozen z rukou těch, kteří mě nenávidí, z hlubokých vod.“


  Rozjímání nad Ž 69,15

  Nezávisle na lidském autorovi žalmu, který tato slova vztahoval na sebe, jde o Boží slovo, které se týká do určité míry každého z nás. „Vysvoboď mě z bahna, ať se neutopím!“ Zde vyvstává obraz člověka, který se topí v bažině. Víme, že čím více se hýbe a snaží se z ní dostat, tím více se topí. Jediným řešení je, aby ho zachránil někdo jiný. V přeneseném slova smyslu je pro každého z nás tím bahnem hřích nebo nějaká závislost, která tak zotročuje, že se z ní člověk vlastními silami nedostane. Jaké je řešení? Volat k Tomu, kdo mě může zachránit. Duše volá k Bohu, volá po vysvobození.


  Američané! Takový duch se nedá vyhnat leč modlitbou a postem! /Mt 17/ (8.1.2021)

  V jaké situaci se nyní nachází Amerika? Po podvodech ve volbách už téměř přebírá vládu Deep State, který připravuje ekonomický kolaps a postupnou genocidu skrze vakcinaci.
  Drahý křesťane USA, to, aby Bůh učinil zázrak a zachránil Ameriku, záleží i na tobě! Ježíšovo slovo platí i dnes: „Proste a dostanete!“ Za co prosit? Za záchranu před genocidní vakcinací a ohnivým jezerem. Ježíš o jistém druhu (řec. genos) démonů řekl, že „nemůže být vyhnán, leč modlitbou a postem.“ (Mt 17,21)


  Před jakou povinností stojí americká armáda? (1.1.2021)

  Byzantský katolický patriarchát, který vykonává prorockou službu, se tímto obrací na vás, Nejvyšší velitelé armády USA i na ostatní vojáky,
  v Americe proběhly volby a podvodně získal vítězství reprezentant stínové vlády, která sleduje genocidu světa i Ameriky. Tato stínová vláda vyhlásila nesmyslnou pandemii směřující k fatálně nebezpečnému očkování.
  Přikrývá se zdravím, ale skutečným cílem vakcinace je: 1) udělat z lidí pomocí mRNA a mDNA geneticky modifikované organismy, 2) totálně Američany zotročit očipováním a 3) dosáhnout redukce lidstva, která má v první fázi očkování, jak řekl Gates, snížit populaci o 10-15 %. Jde o genocidu jedné miliardy lidí.

  VIDEO>>>


  Biskupové USA, oddělte se od sektářského Bergoglianismu! (1.1.2021)

  Katolická církev se pod vedením Bergoglia stává nebezpečnou organizací, která spolupracuje s masovými vrahy na genocidě lidstva. V současné době je nadějí pro církev a svět USA. Jak má nastat záchrana? V USA se musí v této krizové situaci po zfalšovaných volbách ujmout vlády armáda, která navede pořádek (viz generál Jehú, 2Kr 9-11). Nejprve potrestá zločince, kteří iniciují či podporují genocidu Ameriky i lidstva. Tito zločinci se nacházejí na území USA. Důvodem převzetí vlády vojenskou mocí není jen hrubá falsifikace prezidentských voleb, ale hlavně záchrana Ameriky před započatou genocidou.
  Listy z UA - 2020


  Listy z UA 12/2020


  Koleda “Tichá Noc”

  VIDEO>>>


  Jak zvítězit nad smrtí /4. část/ (28.12.2020)

  Největší hodnota je věčný život. Musíme proto počítat s tím, že nás o něj bude chtít ďábel okrást. Bude nás chtít oklamat, abychom fatálně nebezpečnou vakcinaci spojenou s čipizací přijali jako něco zcela normálního, a tím ztratili věčný život. Člověk se rád vyhne problémům, a nechce si připustit, že se tím dostane do daleko větších problémů, které jsou pak už neřešitelné. Proto je tak důležitá každodenní modlitba, udržuje nás v pravdě a v bdělosti, abychom nepodlehli systému lži.
  Písmo říká, že víra je to, co přemáhá svět. Víra v Ježíše Krista přemáhá smrt! On řekl: „Kdo věří ve mně, i kdyby zemřel, bude žít“ (J 11,25).


  Veliký Bože náš

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ž 59,3 (27. 12. – 10. 1. 2021)

  „Vysvoboď mě od těch, kdo páchají ničemnosti, zachraň mě před těmi, kdo prolévají krev.“


  Rozjímání nad Ž 58(59),3

  V této situaci se do určité míry před těmito vánočními svátky octla Ukrajina. A nejen Ukrajina, ale i celý křesťanský svět a vůbec i celý svět. Před námi je plán redukce lidstva a ten je spojen s tzv. testováním, vakcinací, čipizací a nakonec s usmrcením a ohnivým jezerem. Takže z hlubin našeho srdce, nejen když si budeme opakovat 7× za den při zastavení slovo života, ale i častěji můžeme ve svých myšlenkách z hlubin svého srdce volat: „Vysvoboď mě od těch, kteří páchají ničemnosti, zachraň mě před těmi, kteří prolévají krev.“ A Bůh vysvobodí svým Duchem tak, jako vysvobodil Davida před krvelačným Saulem a tak jako vysvobodil Ježíška před vládychtivým Herodem.


  Je František Bergoglio antikrist, anebo máme čekat jiného? (26.12.2020)

  Je František Bergoglio antikrist, anebo máme čekat jiného? Jděte a zvěstujte lidem, co vidíte a slyšíte: Mnozí, kteří viděli, jsou slepí, mnozí, kteří slyšeli, jsou hluší a všem se zvěstuje falešné evangelium. (srov. Gal 1,8-9, Mt 11,2-5)
  Falešné evangelium v 7 bodech:
  1) Intronizace démona Pačamamy
  V roce 2019 Bergoglio intronizoval démona Pačamamu v hlavním chrámu církve. Udělal tak gesto veřejného zřeknutí se Krista jako jediného Spasitele a zároveň i gesto přijetí ducha antikrista. Bergoglio se svými zločiny mnohonásobně vyloučil z církve. Totálně odpadl od Boha a dopustil se největší zrady. To musí být jasné každému obyčejnému katolíkovi, ne tak biskupovi či knězi. Komu to jasné není, je duchovně slepý.


  Vánoční manifestace, Praha 26. 12. 2020

  VIDEO>>>


  Vánoční manifestace za ochranu rodiny. Olomouc, 25. 12. 2020

  VIDEO>>>


  Krátká diagnóza hluboké krize v církvi /3. část/ (25.12.2020)

  Ptáte se, kde najít pevný bod v tomto zmatku, uprostřed moře lži, klamu a podvodu? Kde najít čistou lásku, kde najít jistotu a bezpečí, když se do čela církve dostal stejný duch jako ten, co ve světě už několik desetiletí prosazuje satanizaci a genocidu? Dozrál čas, člověk se musí obrátit k Bohu a najít osobní vztah k Němu samému. Proto je tak důležitá modlitba a četba Písma svatého i životů svatých a mučedníků, kteří jsou nám vzorem pravdivé církve.


  Vánoční úvaha

  To radostné vánoční Gloria: Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle, kéž zazní i v dnešní těžké době, kdy celý svět hovoří o nebezpečné vakcinaci a kdy, jak vidíme, všichni panovníci světa jakoby ztratili rozum a podobně jako Herodes, který brzy po narození usiloval o usmrcení Ježíše, doslova i pro nás připravují genocidu. Věříme ale, že znovu jedině Bůh nás může zachránit. On je jediný Spasitel. A On nás může zachránit nejen před smrtí časnou, ale i před smrtí věčnou. Proto slova: „Dnes se vám narodil Spasitel“, platí pro každého z nás. Dnes a Tobě se narodil Spasitel, tvůj Zachránce, ten který ti dává život časný i život věčný. Řekni Mu teď: „Přijímám Tě, Pane Ježíši, za svého Pána a Spasitele. Ty mě nikdy neopustíš. Důvěřuji Ti. Ty jsi ten největší dar, který nemůže žádný pozemský dar vyvážit.“


  Odpověď Kongregaci pro nauku víry v otázce vakcín proti covidu-19 (23.12.2020)

  Kongregace připravila vánoční dárek, tentokrát obhajobu Herodova programu. Citujeme z vyhlášení Kongregace z 21. 12. 2020:
  Citace kongregace: „... vakcíny proti covid-19..., kongregace chce nabídnout určitá vodítka pro objasnění této záležitosti.“
  Odpověď: Jak to, že Kongregace pro nauku víry nechtěla nabídnout určitá vodítka pro objasnění záležitosti intronizace démona Pačamamy v hlavním chrámu? Šlo o velký hřích modlářství a apostaze, a to se bytostně týká víry! Nyní ale chce nabízet určitá vodítka pro objasnění vakcinace. Přitom vysvětlení špičkových odborníků ve virologii a imunologii, kteří jsou za pravdu pronásledováni a vakcinaci zamítají, Bergoglio a jeho Kongregace notoricky bojkotuje.


  Odpověď na Stanovisko ČBK k očkování proti covidu-19 (23.12.2020)

  Vážení katolíci Čech a Moravy,
  vánoční dárek, žel tentokrát s obhajobou Herodova programu, vám připravil olomoucký biskup Basler, vystupující v autoritě ČBK. Předpokládáme, že s jeho stanoviskem většina českých a moravských biskupů nesouhlasí. Rozhodně nepřijímají k otázce covidu-19 jen informace z mainstreamu, ale jistě hledají odpověď u skutečných odborníků ve virologii a imunologii, kteří jsou za pravdu pronásledováni. Většina českých biskupů si jistě dovede vytvořit rozumné a morální stanovisko k drakonicky vynucované, nesmyslné vakcinaci. Je všeobecně známo, že nová vakcína ohrožuje nejen zdraví, ale i lidský rod, a navíc je prostředkem redukce, čili masové genocidy! Z duchovního hlediska nová vakcína ohrožuje spásu duše!


  Každé duchovno není bezpečné /úryvek z dopisu/ (22.12.2020)

  Víme, že patříte mezi mnohé upřímné Čechy, kteří bojují na život a na smrt za pravdu, proti zlu, které je spojeno s koronapsychózou, s 5G i s čipizací. Podobně jako Vy mají odpor k církevnímu klerikalismu a neměli zatím možnost poznat pravé křesťanství, tedy rozlišit zrno od plev. I my bojujeme proti klerikalismu i proti herezím, které ničí Kristovo učení. Musíme Vám ale v pokoře povědět pravdu: je tady jen jedna bezpečná cesta, a to je Kristovo evangelium, které nám zabezpečuje pravé štěstí zde na zemi i po smrti. Lidí s podobnými zkušenostmi, jako máte Vy, je v Česku více, proto si dovoluji tento dopis bez uvedení Vašeho jména zveřejnit. Kéž by byl k užitku mnohým upřímně hledajícím duším. Doba, v níž žijeme, i s plánovanou vakcinací a s plánovanou redukcí lidstva, nás nutí, abychom se postavili tváří v tvář smrti a věčnosti. To nejdůležitější proto je najít ten nejdražší poklad, kterým je Ježíš Kristus, živé spojení s Ním a jistotu věčné spásy v Něm a skrze Něho.


  Démon smrti chce vakcinací usmrtit vaše děti i vás /2. část/ (22.12.2020)

  Drazí mladí lidé, chlapci a děvčata,
  toužíte založit rodinu, mít děti. Dnes však ovládá lidskou populaci démon smrti. V každé etapě života dítěte sleduje, jak ho fyzicky, morálně i duchovně zabít nebo zmrzačit. Nastávající maminka i s budoucím tatínkem se těší na dítě. Při první kontrole u lékaře je ale na matku vyvíjen mimořádně velký tlak, aby si nechala udělat potrat, protože dítěti prý hrozí Downův syndrom či jiný syndrom, případně autismus. Realita je ale taková, že dítě je zdravé.


  Varuje Bůh skrze prorockou službu před novou vakcínou? (22.12.2020)

  Objevila se nová vakcína, před kterou skuteční odborníci v medicíně naléhavě varují, i když jsou za to perzekvováni. Je zde ale určitá síla, která toto varování bojkotuje a vehementně prosazuje očkování touto fatálně nebezpečnou vakcínou.
  Toto varování před novou vakcínou má za cíl zachránit co nejvíce lidí před zmrzačením, plánovaným usmrcením i před věčným zavržením.


  Proč bude František Bergoglio vakcinovat Vatikán (19.12.2020)

  Katolická média (11. 12. 2020) oznámila, že Bergoglio plánuje v prvních měsících příštího roku očkovat své zaměstnance proti koronaviru.
  Komentář: Proč Bergoglio publikuje tento svůj plán? Dává většině obyvatelstva precedens s cílem zničit pud sebezáchovy před fatálně nebezpečnou vakcinací.
  Citace: „Plánuje se očkování vakcínou od farmaceutické společnosti Pfizer/BioNTech (bio-nanotechnologie).“
  Komentář: Jaké firmě dělá Bergoglio reklamu? Bio-nanotechnologie využívají vakcínu ke skryté formě čipizace! O této firmě je rovněž známo, že používá tkáň dětí zavražděných abortem, která navíc musí být vytržena zaživa, aby se dala použít k daným účelům! Nová vakcína mění genom očkovaného člověka modifikovanou DNA nebo RNA.


  Vánoční reforma (pastýřský list)

  Tímto my, biskupové Čech a Moravy, před celou církví zveřejňujeme, že František Bergoglio se pro své hereze a zločiny vyloučil z církve. Proto se oddělujeme od tohoto mrtvého údu – od neplatného papeže Bergoglia – a prohlašujeme, že s ním jako s apostatou nemáme už nic společného. Zároveň žádáme vatikánského nuncia, aby opustil Prahu. Na základě Písma svatého Gal 1,8-9 a na základě dogmatické konstituce Cum Ex Apostolatus Officio nastal v ČR stav sede vacante.
  Zavazujeme ve svědomí všechny kněze v Čechách a na Moravě, aby od 4. neděle adventní, to je od 20. 12. 2020, už nezmiňovali v liturgii jméno arcikacíře a odpadlíka Františka Bergoglia.
  Letošní Vánoce tak budou skutečně svátky Kristova narození v české církvi i v českém národě! Vpravdě se naplní slovo evangelia: „Dnes se vám narodil Spasitel!“ On nás spasí před plánovanou genocidou.


  Vánoční Gloria v USA (pastýřský list)

  My, američtí biskupové, se na vás, drazí katolíci USA, obracíme nejen v této vánoční době, ale i v kritickém čase, který nastal. Přesto v tomto roce se má stát ono vánoční „dnes“ mimořádně aktuální – ano, dnes se vám narodil, dnes přišel Spasitel, aby zachránil svou církev i Ameriku od prokletí a naplánované genocidy. Dnes můžeme z celého srdce zpívat spolu s anděly ono radostné Gloria – Sláva Bohu na výsostech!
  Drazí bratři a sestry, naší povinností je dát vám správnou duchovní orientaci na základě pravdivé diagnózy současné situace. Co se týče sféry politické, ekonomické, zdravotní a jiných, jsme si vědomi, že vy, kteří sledujete pouze oficiální média, která jsou v rukou propagátorů celosvětové globalizace, jste dezorientováni. Vy, kteří slyšíte i druhou stranu, která je vědomě umlčována, a upřímně hledáte pravdu, dokážete si vytvořit objektivní obraz událostí, které v současnosti prožíváme.


  Z pozice Boží autority ke covidu-19 a nové vakcinaci /1. část/ (14.12.2020)

  Byzantský katolický patriarchát v této době apostaze Vatikánu koná apoštolskou a prorockou službu. Hájí pravdy víry před herezemi a lidstvo varuje před lží, která má za následek smrt časnou i věčnou. Patriarchát v jednotě se skutečnými odborníky v medicíně radikálně odmítá fatálně nebezpečnou vakcinaci proti covidu-19.
  Tímto v autoritě apoštolské a prorocké před Bohem zavazujeme katolíky i všechny křesťany, a to ve svědomí, přijměte pravdu a život a odmítněte lež a smrt spojenou s novou zločinnou vakcinací. Hospodin dnes znovu opakuje: „Vyvol si tedy život, abys byl živ ty a tvé potomstvo!“ (Dt 30,19b)

  VIDEO>>>


  Jesličky ve Vatikánu, nebo rouhání Bohu? (14.12.2020)

  Bergoglio si dělá z katolíků blázny. Letošní reprezentativní betlém na vatikánském náměstí, který nám má připomenout narození našeho Spasitele, je veřejným rouháním. Je to svědectví totálního odpadu od živého Boha. Demonstruje, že ve Vatikánu vládne zednářská ideologie, která uctívá démona Pačamamu místo našeho Pána a Spasitele.
  Biskupové a kněží budou ale dále o Vánocích s omezeným počtem věřících v distanční vzdálenosti, se zákazem vánočních zpěvů, s rukavicemi, popřípadě ve vánočním skafandru, přes masky věrně mantrovat: „v jednotě s naším papežem Františkem“. Bylo by třeba v pravdě i hlasitě dodat: „i v jednotě s Gatesem, Sorosem a satanem“.


  Slovo života – Ž 51,3-4 (13. 12. – 27. 12. 2020)

  „Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti, moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!“


  Rozjímání nad Ž 51,3-4

  Toto slovo života si budeme opakovat v době adventní, v době, která je dobou kajícnosti a očekávání příchodu našeho Spasitele. On už přišel a narodil se v chudém Betlémě, zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. Pro náš hřích se Bůh od nás vzdaluje, kvůli těžkému hříchu odchází a drobné hříchy nám zakalují duchovní zrak, takže nevnímáme Boží blízkost. Pokud jsme se však naučili konat pokání – neboli pokud jsme přijali Ducha pravdy – skrze pokání znovu nastává důvěrné spojení našeho ducha s Duchem Božím, naše spojení s Bohem se obnovuje. Zevnější utrpení mnohdy naopak vnímání Boží přítomnosti zesiluje, takže Boží blízkost cítíme velmi silně. Bez pokání není spása.


  Odpověď na zločinný dokument KBS o vakcinaci (9.12.2020)

  Citace KBS: „Vatikánske inštitúcie v príslušných dokumentoch... objasňujú, že na strane očkujúcich lekárov a prijímateľov vakcín je morálne prípustné očkovať i dať sa zaočkovať aj takouto vakcínou“ (s bunkami z abortovaných detí).
  Odpověď: V případě očkování novými fatálně nebezpečnými vakcínami, vatikánské dokumenty nejsou ve shodě s katolickým učením a rovněž hrubě protiřečí přirozeným etickým a morálním principům. KBS se paradoxně snaží obhájit nemorální stránku vakcín obsahujících buňky abortovaných dětí, aby prosadila současnou vakcinaci, která hrozí Slovensku. Tuto vakcinaci řídí Bill Gates skrze WHO a EU. Nová vakcína mění lidský genom, zanechává digitální stopu, je už formou čipizace.

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarchy na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie

  Svatý apoštol Jan v závěru knihy Zjevení píše: „A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: ‚Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi...‘“ (Zj 21,2-3)
  Maria je v duchovním smyslu skutečně tím novým Jeruzalémem. Skrze ni nám Bůh dal Spasitele. Ona je to nové město, to místo, kde neplatí zákony hříchu, ale platí jiné, Boží zákony. Ona je Kecharitomene – plná milosti, jak říká archanděl Gabriel, když ji pozdravil v čase vtělení Božího Syna.
  Slavíme svátek Neposkvrněného početí Panny Marie. Obracejme se v modlitbách na svou neposkvrněnou Matku nejenom dnes, ale v každém pokušení a v každé potřebě.


  Odpověď vitebskému biskupovi Alehu Butkiewiczovina jeho požadavek ignorovat zákony Běloruska (7.12.2020)

  Vážený Mons. Alehu Butkiewiczi,
  obrátil jste se jako biskup svým listem k veřejnosti a žádáte, aby kněz Viaczeslav Barok, který byl v souladu s běloruským zákonodárstvím odsouzen na 10 dní, byl okamžitě propuštěn.
  Žasneme nad Vaší nekritičností a nespravedlností. Každý nestranný pozorovatel událostí v Bělorusku ví, že katolická církev je zde k tzv. barevné revoluci zneužívána stejně, jako tomu bylo na Ukrajině i v jiných zemích. Vážený biskupe, buď jste pokrytec anebo jste duševně i duchovně slepý.


  Odhlasovaný zákon o povinné vakcinaci v ČR musí být co nejdříve zrušen! (5.12.2020)

  Dne 4. 12. 2020 Poslanecká sněmovna ČR odhlasovala povinnou vakcinaci českých občanů! Jde o zločin větší než vlastizrada! Program redukce, do něhož nová vakcína proti covid-19 spadá, je teroristický program s cílem genocidy nejen českého národa, ale i 6 miliard lidí.
  Před několika dny musel být zrušen zákon o povinné vakcinaci v Dánsku. Národ se zmobilizoval, lidé 9 dní manifestovali a vláda byla nucena zákon zrušit. Češi proto nemají výmluvu, že se nedá nic dělat. Dá se dělat! Je třeba vyjít do ulic! To je zákonem dovolený způsob vyjádření vůle národa. Využijte ho!
  Patriarchát vybízí Čechy a Moravany, aby si také vzali příklad z občanů Dánska, vyšli do ulic a nevzdali se, dokud nebude zákon zrušen!


  Adventní list biskupům Střední a Jižní Ameriky (2.12.2020)

  Vážení biskupové Střední a Jižní Ameriky,
  žijeme ve vážné době, ve společnosti nastávají hluboké změny. Deep state, který působí i ve všech vašich zemích, sleduje postupnou likvidaci křesťanství. Tragedií je, že k tomu používá nejen mnohé katolické kněze a laiky, ale dokonce i biskupy. Vrcholem je, že největší rány katolické církvi dnes zavdává Argentinec Bergoglio, zneužívající jako arciheretik papežský úřad. Krize, kterou prožíváme, má bohužel své kořeny v II. vatikánském koncilu, kde nastal duchovní zlom. Ve svém nedávném projevu o tom výrazně hovořil arcib. Viganò (viz https://youtu.be/KX7vz_YgLfA).


  Adventní pokání českých biskupů za 30 let

  Doba adventní je dobou kajícnosti a pokání, přípravou na příchod očekávaného Spasitele. Hlas Jana Křtitele zní i dnes: „Sekera je už na kořeni stromu; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.“ (Mt 3,2-14) Tím stromem je náš život. Ohněm je věčný oheň v pekle. Ježíš před tímto ohněm mnohokrát varuje. Ano, nám biskupům za naše notorické odmítání pravdivého pokání, které hraničí s hříchem proti Duchu svatému, dnes hrozí trest věčného ohně, ale nejen nám! Bez pokání nebude nikdo spasen, jak zdůrazňuje Ježíš Kristus. Proto nyní, tuto třetí neděli adventní, konáme veřejné pokání za své hříchy a nedbalosti a prosíme Boha, ale i vás, všechny věřící i nevěřící v českém národě, za odpuštění našich veřejných pohoršení a zrad Krista a Jeho evangelia.


  Adventní manifest 2020 amerických biskupů

  Drazí katolíci USA,
  dnes, 6. prosince 2020, v druhou neděli adventní, se na vás obracíme tímto pastýřským listem. Nejen katolická církev v USA, ale i svět se nachází v mimořádně dramatické situaci. Tyto hodiny se rozhoduje o bytí a nebytí samotné Ameriky. Zastaví se už započatý proces připravované duchovní a fyzické genocidy lidstva? Politická pandemie, maskovaná covidem-19, je provázena nesmyslným nošením masek a v mnoha zemích opakovaným antigenovým či PCR testováním. Cílem je masová vakcinace a pak čipizace, končící redukcí lidstva o 6 miliard a věčným zavržením očipovaných v ohnivém jezeře.


  Biskup Kasabucki se vyloučil skrze modlářství a propagaci sodomie z církve (2.12.2020)

  Oznamujeme všem křesťanům, především katolíkům, že jste zůstal v jednotě s modlářským uctíváním démona Pačamamy. Rovněž jste zůstal v jednotě s Bergogliovým schválením homosexuálních soužití. Tímto dokazujete, že hlásáte falešné evangelium a stáhl jste na sebe touto apostazí Boží prokletí dle Gal 1,8-9. Jako apostata udílíte už svátosti neplatně, a to jak svěcení kněží, svátost biřmování, sloužení liturgie apod. Vaše náboženská činnost je už jen pouhým divadlem a matením veřejnosti. Viditelný úřad zastáváte nezákonně a biskupské insignie nosíte rovněž nezákonně. Opakujeme: Všechno, co konáte, je před Bohem neplatné a ti, kteří se Vám budou podřizovat a přijímat od Vás neplatné svátosti, na ty z Vás přechází Boží prokletí.


  Stop biologickému terorizmu a genocíde! (1.12.2020)

  „Pán koná spravodlivo a prisudzuje právo všetkým utláčaným.“ (Ž 103,6)
  Vnímame svoju zodpovednosť pred Bohom i morálne právo pred národom zastávať sa utláčaných, ktorých fyzické zdravie i večný život sú ohrozované. Z tohto dôvodu týmto listom žiadame Slovenskú lekársku komoru, Slovenskú advokátsku komoru, jednotlivých lekárov a právnikov, ako aj politické strany, aby iniciovali vyšetrovanie celoplošného aj individuálneho testovania a následne žalobu na základe dôvodného podozrenia z biologického terorizmu a pokusu o genocídu.  Listy z UA 11/2020


  Slovo života – Ž 42,2–3 (29. 11. – 13. 12. 2020)

  „Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po Tobě, Bože! Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří?“


  Rozjímání nad Ž 42,2-3

  Pokud člověk neodhodil smysl pro pravdu, uvědomuje si marnost života, a pokud má víru, touží se v modlitbě stavět před Boží tvář, tedy do Boží přítomnosti. Někteří světci i hodiny hleděli do Kristovy tváře na kříži a odtud čerpali pravou moudrost. Zde se jim odkrývala tajemství života, zakódovaná v Bibli. Zároveň zde poznávali velikou Kristovu lásku vůči nim a byli motivováni k hrdinským obětem pro spásu duší. Mnozí zde dostali sílu i k mučednické smrti.


  Biskupové USA, oddělte se od zločinné propagace vakcín, kterou začali někteří z vás (28.11.2020)

  Vážení američtí biskupové,
  ohromila nás zpráva z tisku: Zástupci Biskupské konference Spojených států (USCCB), Mons. Kevin C. Rhoades a arcibiskup Mons. Joseph F. Naumann, se obrátili na katolické biskupy USA se sdělením: Očkování novými vakcínami proti COVID-19 od společností Pfizer a Moderna není nemorální.
  Odpovídáme: Tím tito dva biskupové tvrdí, že očkování novými vakcínami proti COVID-19 od společností Pfizer a Moderna je morální. Toto tvrzení je hrubá lež, která má hrozné důsledky na život časný i věčný. Firmy Pfizer a Moderna jsou dotovány, tedy i řízeny Gatesem, který je největším veřejným aktivistou redukce, tedy masové genocidy lidstva, a to právě skrze vakcíny.


  Otevřený dopis českým biskupům ohledně připravovaného testování (27.11.2020)

  Vážení čeští biskupové,
  obracíme se na každého z vás osobně.
  Premiér a ministr zdravotnictví oznámili, že bude dána možnost všem občanům k bezplatnému antigenovému testování.
  Co se týče antigenového testování, skuteční odborníci ho nazývají nehodnověrným, navíc nebezpečným a mnozí dokonce tvrdí, že už může být skrytou formou škodlivé vakcinace, která naopak nákazu šíří, a nejen to, má i horší důsledky.
  Vážený biskupe, po přečtení tohoto dopisu nečekej, až bude zasedání ČBK. Klekni a pros Boha o světlo a sílu ke konkrétnímu kroku. Nezávisle na tom, jestli jsi ordinář, pomocný či emeritní biskup, napiš sám za sebe veřejný požadavek vládě. Před Božím soudem budeš také stát sám, ale budeš zodpovídat nejen za sebe, ale i za spásu duší.


  Odpověď na propagační relaci „Čip pod kůži“ pravoslavného kanálu „Spas“ (26.11.2020)

  Na internetu je publikován ruský pravoslavný pořad Re:akce na téma „Čip pod kůži“ kanálu Spas. Byli pozváni i pravoslavní aktivisté, kteří hájili pravdu a po skypu pronesl krátkou odbornou informaci i prof. Katasonov. Jenže vedení pořadu nemělo za cíl varovat pravoslavnou veřejnost před čipizací, naopak. Byl pozván i mladý muž, který měl dva čipy pod kůží a dělal jim reklamu. Stejně tak i pravoslavný kněz manipulačně propagoval čipizaci. Jaké metody byly použity? Hrubá manipulace, bagatelizování pravdy, a dokonce i zesměšňování Božího slova.


  Anathema, kterou vyslovil Svjatoslav Login, dopadla na něj, a tím sám sebe vyloučil z Kristovy církve (24.11.2020)

  Byzantský katolický patriarchát jako prorocký hlas hájí depositum fidei – základní pravdy víry, bez nichž není spasení. V otázce herezí a zločinů proti samotné podstatě křesťanství se BKP obrací i k pravoslavné církvi s touto službou ochrany podstaty spasitelné víry. Oznamuje tímto všem pravoslavným křesťanům, ale i katolíkům, že Svjatoslav Login, bývalý arcibiskup běloruské autokefální pravoslavné církve, dnem 22. 11. 2020 zneužitím církevní autority stáhl sám na sebe anathemu, a tím se vyloučil z církve. Anathema, kterou neprávoplatně vyhlásil, dopadla na něj. Před Bohem a před církví Kristovou už není údem Kristovy církve. Žádný z jeho několika věřících už pana Svjatoslava Logina jako vyloučeného z církve nesmí poslouchat ani se mu podřizovat.


  Upozornění biskupovi Kasabuckému na termín k vyznání víry (24.11.2020)

  Vážený biskupe Kasabucki,
  dne 19. 11. 2020 jsme Vás veřejným dopisem vyzvali k vyznání pravověrnosti a oddělení se od apostaze falešného papeže Bergoglia. Konkrétně se jedná o Vaše veřejné oddělení se od Bergogliovy intronizace démona Pačamamy a od Bergogliova schválení homosexuálních svazků. Připomínáme, že pokud do 1. 12. 2020, jak bylo stanoveno v minulém dopise, veřejně nevyjádříte své oddělení od těchto dvou projevů hereze, která způsobuje apostazi, svým mlčením dáte najevo, že jste se ze skrytého heretika stal už heretikem veřejným. Od toho dne Vás už jako heretika, tedy vyloučeného z Tajemného Těla Kristova, nikdo nesmí poslouchat.


  Odpověď katolickému vědci na kritiku video-dopisů BKP (24.11.2020)

  Drahý bratře v Kristu,
  děkuji za věcnou kritiku. Chápu Vaši logiku, určité věci jsme mohli zjednodušit, například slovo biorobot. Záleží však na tom, co si kdo pod tímto termínem představuje. Myslíme to tak, že člověk, který má v sobě čip (nanočip, hydrogel), a pokud se už vědě podařilo, aby měl i periferie komunikující s lidským organismem, anebo aspoň tento čip mohl vysílat elektromagnetické vlny, pak např. skrze technologii 5G se dá propojit s umělou inteligencí (kvantový počítač) a nejen kontrolovat, ale i určitým způsobem ovlivňovat člověka. Do jaké míry, to už je otázka, kterou teď těžko můžeme s jistotou určit. Takový člověk však bude každopádně aspoň částečně ovladatelný, tzn., bude biorobotem. Zavržen bude samozřejmě především proto, že se podřídil šelmě = systému a ideologii a dal si její tzv. znak do těla (viz Zj. 13,16-18).


  II. vatikánský koncil byl heretický. Bez přiznání si této reality není možná obroda. (23.11.2020)

  Ježíšovo podobenství o zlých vinařích (Lk 20,9-19) se plně vztahuje na II. vatikánský koncil a pokoncilní období, vrcholící arciheretikem Bergogliem. Bergoglio a apostatická struktura okupují a likvidují Boží vinici.
  Prosazením modernisty Roncalliho (Jan XXIII.) za papeže se skrze II. vatikánský koncil dostal k vládě modernismus, dříve odsouzený svatým Piem X. Herezemi a duchem světa (aggiornamenta) zpustošil Boží vinici církve. Tato anticírkev se však maskuje, jako by byla skutečnou Kristovou církví.
  Byzantský katolický patriarchát jako prorocký hlas, který hájí depositum fidei, zveřejnil už dříve v prorocké a apoštolské autoritě tuto realitu o neplatnosti II. vatikána pro jeho hereze i zhoubné ovoce. Bez přiznání si této reality není možná obroda církve.


  Zrádní biskupové Itálie prosazují Bidena. Dokáží pravověrní biskupové prosadit pravého nástupce Petra? (21.11.2020)

  Citace italských biskupů: „Biden je mužem smíření...“
  Odpověď: Jaké smíření mají italští biskupové na mysli, když s Bohem Biden smířen není? Dokonce mu katolický kněz byl nucen odmítnout svaté přijímání, protože jeho veřejné postoje protiřečí učení katolické církve. Biden je nesmiřitelným propagátorem zabíjení nenarozených dětí, dokonce i v devátém měsíci. Rovněž je známo, že schvaluje sodomii a genderovou ideologii. Jeho nejbližším spolupracovníkem je transsexuál. Italští biskupové svou podporou Bidena veřejně popírají katolické učení i Boží přikázání.

  VIDEO>>>


  Důchodci a důchodkyně USA, staňte se pilířem duchovní armády (21.11.2020)

  K záchraně USA v této kritické době Bůh požaduje nepřetržitou modlitbu. Vytvořme ji z hodinových modlitebních stráží (srov. Lk 18,1; 1Sol 5,17). Pro obsazení hodin během pracovního dne jste potřební právě vy, důchodci, protože studenti a pracující se mohou začít modlit až po návratu ze zaměstnání.
  Bůh v této době, kdy vrcholí duchovní boj sil temnoty, hledá vytrvalé a horlivé modlitebníky. Politici, učitelé, lékaři, kněží, pastoři, ale i všichni ostatní potřebují Boží světlo a duchovní sílu, aby mohli v tomto boji obstát. Někteří z vás důchodců žijete se svými dětmi a vnuky, jiní žijete sami, anebo jste v domovech důchodců. Třetí skupinu tvoříte vy v nemocnicích pro dlouhodobě nemocné. Uvědomte si, že misie a duchovní probuzení se neobejde bez bojového týlu těch, kteří se modlí a obětují Bohu své utrpení za spásu duší.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Krista Krále

  Máme svátek Krista Krále. Je Ježíš opravdu můj Pán a můj Bůh? Můj Král? Je třeba, abychom hledali Jeho království, hledali každý den vůli našeho Krále a plnili ji.
  Položme si nyní otázku: Kdo je mým králem? Hřích, který je ve mně, anebo Ježíš? A pak ještě jedna otázka: Komu sloužím? Ježíši Kristu, který je Králem nad anděly a svatými, anebo sloužím ďáblu, který mě klame a táhne do věčné záhuby?
  Proto je potřebné, abychom se opravdu zastavili a zeptali se: „Kam vlastně jdu? Jdu správnou cestou? Jsem na úzké cestě, kterou je Ježíš Kristus, anebo je to už široká cesta světa? Koho následuji? Za kým jdu? Kdo je mým králem? Ježíš anebo hřích? Duch pravdy, anebo duch lži?
  Máme sloužit věčnému Králi, tomu, který nám dá odměnu, Ježíši Kristu – Králi, který kvůli nám zemřel, prolil svou krev a vysvobodil nás z duchovní otravy, z otroctví hříchu, který nás drží ve svém područí. On nás miluje víc než my sami sebe.


  Výzva biskupu Kasabuckému do 1. 12. 2020 (19.11.2020)

  Vážený biskupe Kasabucki,
  Byzantský katolický patriarchát, jako hlas volajícího na poušti, který chrání depositum fidei, Vás vyzývá, abyste před běloruským národem vyznal pravověrné učení církve. Je vážný důvod ho od Vás veřejně požadovat, protože Vaše činnost nasvědčuje tomu, že zrazujete Krista jako Jidáš.
  Katolíci i běloruská veřejnost musí vědět, kým ve skutečnosti jste. Buď máte pravou víru, anebo jste heretik, odpadlík. Proto Vás veřejně vyzýváme, abyste dal odpověď do 1. 12. 2020, a to na webu minského arcibiskupství anebo jiným veřejným způsobem.
  Pokud budete mlčet, Vaše mlčení v dané situaci znamená, že schvalujete jak intronizaci démona Pačamamy, tak i homosexuální svazky, podobně jako Bergoglio.


  Ve Francii byly uzavřeny chrámy, co je nutno dělat? (16.11.2020)

  Citace z tisku: „Poté, co ve Francii vypukla druhá vlna pandemie, nastal druhý lockdown a od 3. listopadu zakázali i veřejné mše svaté.“
  Byzantský katolický patriarchát jako hlas volajícího na poušti se ptá: Koná Francie adekvátní pokání za vnitřní odpad církve od Boha? Ruku na srdce, vážení francouzští biskupové a kněží: Nedopustil Bůh zavření chrámů právě pro vaši apostazi a nekajícnost? Vy se nechcete oddělit od kořene hříchu a prokletí, který je v herezích historicko-kritické metody. V podstatě jde o neomodernismus. Neoddělili jste se ani od synkretismu s pohanstvím II. vaticana, ani od zločinné tolerance amorálnosti.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ž 39,7 (15. 11. – 29. 11. 2020)

  „Každý žitím putuje jak přelud, hluku nadělá, ten vánek pouhý, kupí majetek a neví, kdo to shrábne.“


  Rozjímání nad Ž 39,7

  Pravá moudrost je myslet na konec. Všechno, co je kolem nás, opustíme: své věci, svůj majetek, své nejdražší. Na věčnost si nic nevezmeme. Písmo ale říká, že láska nikdy nezanikne. A apoštol mluví, jaká láska je. Je trpělivá, nezávidí, není domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Tedy láska je bytostně spojena s pravdou. Čistá láska, agapé, znamená, že máme Boha postavit na první místo, tedy máme Ho milovat celým srdcem, celou duší a vší silou, a to máme především prožívat ve vnitřní modlitbě. Zde Bohu nejprve dáme své hříchy a pak Mu vydáme všechny své problémy a starosti. To je východisko z marnosti života a okoušení už šťastné věčnosti, do které pak máme dřív nebo později přejít.


  BKP projevuje uznání odvážným českým lékařům (12.11.2020)

  Byzantský katolický patriarchát (BKP) před nedávnem vyslovil veřejné poděkování jménem všech upřímných křesťanů a lidí dobré vůle odvážným lékařům jak v Německu, tak v Americe, Itálii, Španělsku a po celém světě. Ocenil hnutí lékařů, kteří se odvážně až hrdinsky postavili proti covid-hysterii a zneužívání lékařské vědy. Mnohé lékaře, ale i prosté občany, povzbudilo toto spravedlivé uznání a ocenění vyslovené skutečným hrdinům v oblasti medicíny. Tímto dnes chceme vysoce ocenit i hnutí českých lékařů, kteří se neohroženě postavili za pravdu a zdraví lidí.


  Volby v USA a biskupská konference (BK) (10.11.2020)

  Tyto dny probíhá boj za odhalení podvodu v amerických volbách. Předseda biskupské konference (BK) USA José Gómez v momentu, kdy psychologický boj vrcholí, veřejně gratuluje představiteli globalistů k vítězství, ač vůbec ještě není rozhodnuto. Tímto gestem paralyzuje bojovníky proti globalizačnímu systému. Ten už dnes prosazuje čipizovanou vakcinaci a redukci, tedy genocidu planety.

  VIDEO>>>


  Arciheretik Bergoglio vnáší prokletí na církev i národy. Bůh chce prokletí odejmout (9.11.2020)

  Koncem měsíce října dává Bergoglio nunciům příkazy pro biskupy. Manipulačním způsobem jim nařizuje schvalování a prosazování zákonů pro homosexuální svazky. V samé podstatě tím protiřečí učení církve! Jde o praktický dopad propagace homosexualismu v dokumentárním filmu Francesco. Bergoglio v něm schválil protipřirozené a hříšné zákony pro tzv. registrovaná partnerství homosexuálů a precedentně i zločin adopce dětí homosexuály a pedofily.


  Američané, povstaňte k boji! (5.11.2020)

  Služebníci temnoty a smrti mají sto variant, jak chytit spravedlivé do pasti. Bůh má ale tisíce možností, jak do jejich vlastních pastí chytit je. „Nastražili síť mým krokům... vykopali na mě jámu, spadli do ní sami.“ (Ž 57,7)
  Američané, neprodlévejte, začněte, jde o boj na život a na smrt! „Stále upírám své oči k Hospodinu. On vyprostí ze sítě mé nohy.“ (Ž 25,15)
  Bratře a sestro, dej Bohu slib jedné hodiny modlitby denně! Bůh pak skrze tebe vyprostí ze sítě i tvůj národ.

  VIDEO>>>


  Otevřený dopis arcib. Janu Babjakovi ohledně nucení kněží k testování (3.11.2020)

  Vážený arcibiskupe Jane,
  po přečtení Tvého vyhlášení, kterým nutíš kněze k přijetí nebezpečného testování, dostane šok asi každý, nejen řecko-katolík. To přece není možné! Uvědomuješ si, že hrubě zneužíváš službu Kristova pastýře? Jak můžeš mít tu drzost uzurpovat si vládu nad zdravím a smrtí svých „zaměstnaných“, čili kněží?!
  Čiň pokání, dokud je čas! Co nejdříve odvolej svůj příkaz i své nespravedlivé sankce. Musíš se nyní pokořit a veřejně přiznat svůj omyl. Pak požádej kněze a věřící o odpuštění zločinu a velkého pohoršení. Tím se staneš příkladem pokání pro mnohé. Udělej to, i kdyby Tě služebníci tohoto světa zbavili církevního úřadu, či dokonce i života. Kéž je Ti příkladem statečnosti vyznavač a mučedník biskup Pavel Gojdič!


  Slovo života – Ž 37,5 (1. 11. – 15. 11. 2020)

  „Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v Něho, On sám bude jednat.“


  Rozjímání nad Ž 37,5

  Toto slovo z 37. žalmu vyjadřuje zaslíbení, že Bůh bude za tebe jednat. Jsou zde ale dvě podmínky: 1) máš svěřit svou cestu Hospodinu a 2) máš doufat v Něho.
  Tyto dva týdny, když budeme opakovat slovo života, snažme se plnit tyto dvě podmínky: svěřovat Hospodinu svou cestu a dávat Mu konkrétní problémy, které na nás ten den či týden doléhají. S důvěrou se na Boha obracejme v modlitbě a prosme Ho, aby On v konkrétních záležitostech jednal. Kdo to bude upřímně dělat, může pak svědčit druhým, jak Bůh zasahuje do našeho všedního života i v malých věcech.  Listy z UA 10/2020


  Prekliatie, ktoré vnášajú okrem arcib. Zvolenského aj niektorí rehoľníci v súvislosti s antigénovými testami (31.10.2020)

  Cirkevní dobrovoľníci, zapojení do testovania, sú krytí arcibiskupom Zvolenským. Skryl sa za KBS, zrejme aj proti vôli mnohých biskupov, a vyzval katolíkov aj slovenskú verejnosť k účasti na testovaní. Zvolenský ale zase môže argumentovať, že všetko je v intenciách takzvaného Svätého otca Františka, ktorý vatikánskymi dokumentmi schválil nielen testovanie, ale priamo vakcináciu pre všetkých. Odborníci naopak tvrdia, že nová mRNA a mDNA vakcína je jednak fatálne nebezpečná, navyše neprešla skúšobným obdobím a je čipizujúca. V susednom Poľsku málokto vie, že 8. 10. 2020 bol prijatý zákon 1845, týkajúci sa aj nútenej vakcinácie. Akýkoľvek zdravý človek môže byť označený ako podozrivý, predovšetkým z Covidu-19. Bude môcť byť na ňom uplatnené priame prinútenie k očkovaniu za pomoci polície či armády.


  Genocidní zákon v Polsku. Jaká je reakce biskupů a kněží? (30.10.2020)

  Prezident Trump měl odvahu postavit se za Ameriku a povědět: „Toto je boj za přežití našeho národa... Žijeme jen v iluzi demokracie, která je ve skutečnosti kontrolovaná malou hrstkou globálních zájmových skupin. Budou lhát, lhát, lhát... Jejich finanční prostředky jsou prakticky neomezené... jejich mediální vliv je bezkonkurenční. A v neposlední řadě – hloubka jejich nemorálnosti je naprosto neohraničená.“ Toto řekl prezident Trump na adresu těch, kteří dnes plánují redukci lidstva o 6 miliard skrze vakcinaci. Proč nepronesl slova pravdy Vatikán? Vždyť zde zároveň probíhá skrytý boj o věčný život! S novými vakcínami je spojeno věčné zavržení v ohnivém jezeře! Vatikán však nejenže mlčel, Vatikán promluvil slovo lži – prosazuje „vakcínu pro všechny“ – jinými slovy: čipizace a ohnivé jezero pro všechny! Hloubka jeho nemorálnosti je naprosto neohraničená.

  VIDEO>>>


  Kniha „Zmrtvýchvstání Kristovo“, mnich Eliáš

  Stáhnout knihu „Zmrtvýchvstání Kristovo“: ve formátu pdf


  AUDIO: Zmrtvýchvstání Kristovo /І–X. část/

  ve formátu mp3, avi


  Martyrés Christi /list pro biskupy a kněze/ (28.10.2020)

  Vážení biskupové a kněží, Bůh v tomto čase vám i vám svěřeným duším dává tři prostředky k záchraně:
  1) odřeknout se současných herezí,
  2) vyznat ortodoxii,
  3) přijmout a šířit závazek modlitby.
  Tam, kde budou modlitební stráže, Bůh zachrání své věrné před ohnivým jezerem.


  Kritika vyjádření biskupa Holuba k filmu Francesco (27.10.2020)

  Františkovou apostazí jsou kard. Müller, kard. Burke a jiní biskupové pobouřeni. Někteří biskupové zastávají pozici vatikánského rozhlasu, jako by ve filmu šlo o manipulaci s Bergogliovými slovy. Jak se na rozdíl od těchto postojů vyjádřil biskup Holub?
  Citace: „Myslím, že je to silná výzva...“
  Odpověď: Holub dává najevo, že si uvědomuje, že slovy Bergoglia nastává radikální zlom v postoji ke hříchu sodomie a plně ho podporuje.


  Bude arcibiskup Zvolenský konať pokánie? (26.10.2020)

  Vy, arcibiskup Zvolenský, ste nehanebne poslúžili tomuto tyranizujúcemu režimu, keď ste hneď od začiatku podriaďovali Katolícku cirkev na Slovensku neprimeraným štátnym opatreniam. Zradili ste tým Krista, veriacich i celý slovenský národ. Alebo ste taký slepý, že nevidíte, že toto covidové politické divadlo, podvody so štatistikami, celoplošné testovanie, zákaz vychádzania má za konečný cieľ vakcináciu, digitálnu identifikáciu, teda čipovanie ľudí? Pochybujete snáď o tom, že čipovanie ľudí a ich totálna kontrola je oným znakom šelmy z knihy Zjavenia?


  Trojnásobné Boží prokletí na pseudopapeže Františka Bergoglia (26.10.2020)

  Současná trojnásobná anathema za intronizaci démona Pačamamy, za prosazování vakcinační čipizace a schválení sodomie je znakem vrcholné apostaze odpadlého hierarchy, okupujícího papežský úřad. Žádný katolík nesmí tohoto neplatného papeže – arcikacíře – ani poslouchat, ani následovat. Jinak na něho dopadne stejná anathema – vyloučení z církve.


  Mše svaté online v jednotě s prvním papežem Petrem a všemi pravověrnými papeži (24.10.2020)

  Byzantský katolický patriarchát vybídl slovenskou veřejnost, aby odmítla testování a oddělila se od zdroje duchovního prokletí, které je spojeno s nepravým papežem Františkem Bergogliem, který svolal Boží prokletí na sebe i na ty, kteří s ním tvoří jednotu. On intronizoval démona Pačamamu do Vatikánu. Schválil sňatky sodomitů. Obojí jsou nejtěžší zločiny proti Kristovu evangeliu, za něž dopadá prokletí dle Gal 1,8-9. Inicioval umělou karanténu, když první uzavřel chrámy a dal příkazy k zneuctění svaté eucharistie. Letos vydal dokumenty, které prosazují čipovanou vakcinaci, která vede k redukci lidstva a do ohnivého jezera. Zmiňování ve mši svaté tohoto zrádce Krista – Jidáše, znovu a znovu svolává prokletí na církev i svět.
  Vybízíme proto slovenské biskupy a kněze, aby už nezmiňovali neplatného papeže, ale používali formulaci: „V jednotě s naším prvním papežem Petrem a všemi pravověrnými papeži a biskupy.“ Pak místo prokletí sestoupí požehnání.


  Přijmout testování? Byzantský katolický patriarchát (BKP) odpovídá: Ne! (23.10.2020)

  Proč odmítnout testování?
  1) Testování je prvním krokem k vakcinaci a čipizaci. Pokud zde řekneš „A“, zákonitě musíš povědět „B“ a pak „C“. Důsledkem je smrt časná i věčná.
  2) Kdo prosazuje testování, vakcinaci i čipizaci? Je to „filantrop“ Gates, který veřejně pronesl: „Jestliže odvedeme dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15 %.“


  Bergoglio se modlí s pohanskými leadery znovu k jejich bohům – démonům, za urychlení celosvětové katastrofy (22.10.2020)

  20. října 2020 proběhlo v Římě tzv. mezináboženské setkání, na které Bergoglio svolal zástupce různých pohanských kultů. Pak se s nimi modlil k jejich bohům – démonům – k nimž řadí i svého boha, kterým však není pravý, Trojjediný Bůh. Při takových setkáních je pohanství stavěno na stejnou rovinu s křesťanstvím a de facto je pokládáno za rovnocennou cestu ke spáse. Toto je ale hereze maxima! Je to falešné evangelium, za něž dopadá Boží anathema: „Kdo by hlásal jiné evangelium, i kdyby to byl anděl z nebe, budiž proklet!“ (srov. Gal 1,8-9).
  Co by v této situaci měl dělat skutečně pravověrný papež? Sloužit prorockým hlasem a jako dobrý pastýř po vzoru Kristově třeba i vlastní život obětovat za svěřené stádo.


  V jednotě s naším papežem Františkem a Billem Gatesem – očipováni a zredukováni do pekla (21.10.2020)

  Po první vlně umělé pandemie je bezdůvodně prosazována druhá vlna. Mezi hlavní propagátory patří, kromě těch skrytých, i tzv. papež František, i moskevský patriarcha Kirill. Oba mají na svědomí vydání příkazů k zneuctívání eucharistického Krista, tedy ke zločinu svatokrádeže.
  Bergoglio podporuje tuto genocidu, proto biskupové a kněží by měli důsledně v liturgii dodávat „v jednotě s naším papežem Františkem a Billem Gatesem“ očipováni a zredukováni do pekla.
  Budou biskupové a kněží konat pokání a přestanou konečně mantrovat jednotu s vrahem církve a lidstva?

  VIDEO>>>


  Biskupové a kněží Polska, čiňte pokání! (20.10.2020)

  Kdybyste se vy probudili, vnesli byste ducha horlivosti a věřící by mohli každý měsíc v této krizové době konat masové manifestace a kající procesí. Vystoupili by odborní lékaři a zapálení biskupové či kněží s výzvou k pravdivému pokání a obrácení.
  Jestliže povstanete vy, biskupové a kněží, povstane polský národ! Pokud povstane polský národ, povstane Evropa! Pokud povstane za Krista Evropa, povstane celý křesťanský svět! Uvědomte si svou zodpovědnost a varujte se lhostejnosti a lajdáctví! Začněte ještě dnes, zítra může být pozdě! Bůh vám ještě dává šanci. Před Bohem z ní budete skládat účty v hodinu své smrti.

  VIDEO>>>


  Slovo pre kňazov a biskupov Slovenska (18.10.2020)

  Vážení biskupi a kňazi,
  predseda vlády Igor Matovič vydal zákaz slávenia svätých omší nad 6 ľudí od 15. 10. 2020. Prvýkrát sa tento zákaz na slávenie nedeľnej bohoslužby aplikoval v nedeľu 18. 10.
  BKP vás 16. 10. 2020 vyzval, aby ste túto nedeľu, aj napriek zákazu, omše slúžili pre všetkých veriacich s tým, že pri omši nebudete spomínať meno neplatného pápeža Františka. Matovič predpokladal vašu absolútnu poslušnosť, preto už neotáľal a hneď na túto nedeľu naplánoval mimoriadne zasadnutie vlády, kde sa malo riešiť celoplošné antigénové testovanie obyvateľov, a to konkrétne začínajúc sobotou 24. 10. a nedeľou 25. 10. Premiér oznámil, že ďalšie hlavné testovanie má potom pokračovať 31. 10. a 1. 11. V tomto čase ľudia chodia na cintorín, teraz zrejme preto, aby si nad hrobmi uvedomili, že testovanie urýchli ich premiestnenie na tieto miesta.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ž 27,8 (18. 10. – 1. 11. 2020)

  „Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvář tvou hledám.“


  Rozjímání nad Ž 27,8

  V Božím světle máme předkládat své jednání a učit se přiznávat si před sebou i před Bohem své chyby a hříchy. Toto je základ pravdivého pokání a pravdivého vztahu k Bohu i k sobě. Pak mohu ze srdce opakovat: „Pane, smiluj se!“ Bůh dává do duše pokoj, který svět dát nemůže. Mohu se pak dívat do tváře Krista ukřižovaného a spočívat v pohledu do Jeho očí.
  V modlitbě je nejdůležitější si uvědomovat toto zastavení a postavení se do Boží přítomnosti před Boží tvář.
  Dva týdny budeme opakovat toto kratinké slovo života a můžeme si jeho obsah zvlášť silně uvědomovat, když pětkrát opakujeme do pěti ran: „Ježíši, Ježíši, Ježíši, smiluj se nade mnou hříšným,“ a rovněž si tento osobní vztah můžeme uvědomovat při slovech: „Ježíši, Bože můj, miluji Tě celým srdcem, celou duší a vší silou“ – snažme se to vždy aspoň několik sekund prožít.


  Rouška prospívá, anebo škodí? /Otevřený dopis prezidentu Zemanovi/ (17.10.2020)

  Vážený pane prezidente,
  velmi si Vás vážíme a oceňujeme, že jste se v mnohých věcech dokázal postavit proti proudu i mimořádně velkým tlakům. S bolestí ale musíme konstatovat, že jste uvěřil jednostranné informaci o koronaviru a nošení roušek. Vaše doporučení nosit roušky zřejmě vyplynulo z opomenutí moudrého principu „Audiatur et altera pars“.
  Odborníci ve virologii a imunologii se k rouškám vyjadřují asi takto: proti viru nepomohou a organismu škodí. Jednak snižují imunitu a jednak nutí zpětně vdechovat CO2 a své vlastní toxické zplodiny a bakterie. My také nejsme odborníci, abychom Vás poučovali, pouze citujeme odborníky a uvádíme objektivní fakta.


  Poděkování odvážným lékařům. Co ale Vatikán? (16.10.2020)

  Byzantský katolický patriarchát, který hájí základní pravdy křesťanské víry a morálky, s bolestí konstatuje, že přestože hlas pravdy odvážných lékařů již jasně zazněl, koronapsychózu se zatím nepodařilo zastavit a trvá i hrozba vakcinace, směřující k čipizaci.
  Vy, lékaři, zůstaňte v tomto boji za pravdu věrni! Kéž se najde více odvážných lékařů, kteří budou ochotni přinášet i velké oběti, aby pravda o koronapsychóze a genocidních vakcínách vyšla najevo a lidstvo bylo zachráněno. Největší přikázání, kromě lásky k Bohu, je láska k bližnímu. Ta je ale spojena s pravdou.
  Buďte odvážní a následujte příklad hrdinných lékařů z minulosti, kteří z lásky k svým bližním dokázali obětovat i své životy. Bůh je na vaší straně! On nezůstane vaším dlužníkem. Po vašem životním boji vás čeká věčná odměna. Vytrvejte!

  VIDEO>>>


  V nedeľu 18. októbra 2020 nech všetci biskupi a kňazi slávia v chrámoch sv. omše! (16.10.2020)

  Vážení slovenskí biskupi a kňazi,
  na Slovensku vláda vydala protiústavný príkaz, že v chrámoch sú v rámci situácie s koronavírusom zakázané sväté omše – liturgie. Niektorí katolíci to komentovali tak, že je to Boží trest za to, že biskupi a kňazi, napriek tomu, že boli mnohokrát upozornení, aby prestali v liturgii spomínať jednotu s kontroverzným pápežom Františkom Bergogliom, boli k tejto výzve hluchí. Preto Boh dopustil, že od 15. októbra je zakázané slávenie svätých omší v chrámoch aj pred chrámami. Bergoglio bozkáva nohy transsexuálom, ruší Božie prikázania i objektívne platné morálne normy (Amoris laetitia), vo Vatikáne namiesto pravého Boha intronizoval démona Pačamamu a dnes presadzuje čipovanú vakcínu, a to pre všetkých! Každý vie, že je neplatným pápežom, odpadlíkom a nepriateľom Krista, ktorý sťahuje prekliatie – anathemu a zneužíva autoritu a poslušnosť na samozničenie cirkvi.
  Vážení biskupi a kňazi, buďte chlapi! Nemáte čo stratiť! Týmto gestom rozhodnete o budúcnosti slovenského národa.


  Varování pro lidstvo /vakcína na Covid-19/

  VIDEO>>>


  Stop vládnym opatreniam /otvorený list premiérovi/ (14.10.2020)

  Vážený pán predseda vlády Igor Matovič,
  na Slovensku boli prijaté nové bezprecedentné reštrikčné vládne opatrenia: núdzový stav, zákaz zhromažďovania skupín nad 6 osôb, povinnosť nosiť rúško aj v exteriéroch, stredné školy - dištančné štúdium, atď. Tieto pravidlá majú platiť od 15. 10. 2020. Mnohí poukazujú na protiústavný spôsob vyhlásenia núdzového stavu a potieranie základných ľudských práv. Iní upozorňujú na neopodstatnenosť tak radikálnych opatrení, a ich nedozerné a škodlivé následky na stav verejného zdravia, ekonomiky, medziľudských vzťahov, ľudských práv a slobôd, obzvlášť náboženskej slobody. Vy však všetky opodstatnené námietky proti vašim opatreniam úmyselne ignorujete a oponentov dehonestujete. Konáte v záujme Slovenských občanov alebo proti nim?


  Manifest svobodného zednáře

  Již při zběžném čtení textu encykliky „Všichni bratry“ máte dojem, že ji napsal svobodný zednář a nikoliv Kristův náměstek. Všechno, co obsahuje, je inspirováno prázdným deismem a filantropismem a vůbec ničím, co je katolické: Copak to nedělají i pohané? (Mt 5,47).
  Makroskopická a rozhodně zarážející je historická falzifikace setkání sv. Františka se sultánem: Podle pisatele encykliky Chudáček »nevedl dialektickou válku a nepředkládal nauky«; ve skutečnosti slova svatého Františka, která uvádějí kronikáři, znějí zcela jinak: »Jestliže mi slíbíš jménem svým a jménem svého lidu, že přijmete Kristovo náboženství, jestliže vyjdu z ohně neporaněn, vstoupím sám do ohně. Jestliže se spálím, ať je to přičteno mým hříchům; jestliže naopak Boží moc mi dovolí vyjít zdravý a nezraněný, uznáte Krista, Boží moc a Boží moudrost jako pravého Boha a Pána, Spasitele všech.«


  Vídeňský kardinál a moskevský patriarcha prosazují centrum New Age (9.10.2020)

  Vážený vídeňský kardinále Ch. Schönborne,
  vážený moskevský patriarcho K. Gunďajeve,
  obrací se na vás i na rakouské katolíky a ruské pravoslavné Byzantský katolický patriarchát (BKP) v závažné záležitosti. V moskevské čtvrti Kommunarka má být na ploše více než 5 hektarů do roku 2022 vybudováno centrum synkretismu New Age pro odpadlé křesťanství, islám, judaizmus a buddhizmus. Podobné centrum má být i ve Vídni.
  Vážení hierarchové, vy, pokud se jeden pokládáte za katolíka a druhý za pravoslavného, a navíc zastáváte nejvyšší úřady v církvi, jste povinni jak před Bohem, tak i před katolíky a pravoslavnými radikálně protestovat proti tomuto sebevražednému projektu. Je tragedií, že vy oba naopak tento projekt NWO likvidující křesťanství podporujete, jak zveřejnila masmédia.


  Slovo života – Ž 23 (22),1–3 (4. 10. – 18. 10. 2020)

  „Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.“


  Rozjímání nad Ž 23 (22),1-3

  Zde je velmi názorné přirovnání Boha jako pastýře. Ježíš sám v evangeliu se nazývá pastýřem dobrým, který dává život za své ovce. Takovým dobrým pastýřem by měl být každý biskup i každý kněz i každý křesťanský otec v rodině pro své děti i celou svou rodinu. Bude jím, jestliže se bude držet Hospodina a přijímat pastvu Božího slova i vody Boží milosti, které udržují duchovní život. Takový půjde stezkou spravedlivosti, když bude vcházet do Božího jména, v němž je plnost naší spásy. To jméno je Ježíš – Jehošua.
  Mnohé obrazy znázorňují Ježíše, jak nese na ramenou ztracenou ovečku. A v evangeliu je řečeno, že On nechá 99 a jde hledat tu jednu ztracenou. Tím Ježíš ukazuje na starostlivou pastýřskou lásku ke každému z nás. Ale je třeba si uvědomit, že tato láska Dobrého pastýře prošla za naši spásu velkým utrpením, které tisíc let předtím předpověděl Bůh skrze Davida v žalmu 22(21).
  Když budeme opakovat toto Boží slovo, tak si vděčně uvědomme, že máme Dobrého pastýře, který nás tak miloval, že dal za nás svého Syna. Kdo by vzýval Boží jméno – Jehošua – Ježíš – bude spasen.  Listy z UA 9/2020


  BKP: Kritika projevu neplatného papeže Františka k Valnému shromáždění OSN /25. 9. 2020/ (30.9.2020)

  Co Bergoglio sledoval svým vystoupením před OSN OSN 25. 9. 2020, tedy před vyhlášením druhé vlny koronaviru, která má být spojena s čipizovanou vakcinací? Byl hlasem Božího, anebo falešného proroka?
  Předtím 19. 9. 2020 mluvil k zástupcům Farmaceutické banky a zdůrazňoval potřebu vakcinace pro všechny!
  Citujeme z jeho projevu pro OSN:
  Citace: „Náš svět je nyní zasažen pandemií Covid-19, která způsobila ztrátu mnoha lidských životů.“
  Odpověď: Bergoglio soustavně lže. Projevilo se to i v době karantény, která byla vyhlášena začátkem roku 2020 i v projevu k Valnému shromáždění 25. 9. 2020. Vůbec nebere v potaz skutečné odborníky v medicíně, tedy v imunologii, virologii, bakteriologii... Co se týče úmrtí, jinde tvrdí, že zemřel milion lidí. Ve skutečnosti jen vědomě vyvolává paniku, aby mohl prosazovat čipovanou vakcinaci.


  ČBK ve Staré Boleslavi odstartovala masko-systém (29.9.2020)

  Před 14 lety vyšla v tisku zpráva: „Klerikálové ČBK odstartovali vstup do EU“. Dnes odstartovali tzv. pandemii.
  Vážený Jane Graubnere, arcibiskupe a předsedo ČBK,
  proč jsi na pouti ve Staré Boleslavi skryl členy ČBK za masky? Jako předseda jsi byl povinen je upozornit: „Vážení spolubratři, mějme zdravý rozum a buďme chlapi!“ Každý střízlivý občan Česka ví, že tyto dny se odstartovává další etapa organizovaného podvodu. Prvním stupněm této komedie je nasadit si náhubek, tedy masky. Skuteční odborníci v medicíně označili nošení masek za škodlivé. Maska je dnes jen symbolem podřízenosti takzvané pandemii. Čím má zakončit? Čipizovanou vakcinací, kterou chtějí z lidí udělat bioroboty a redukovat je. Jejich konec má být ohnivé jezero.
  Copak neznáš základní pravdy katolického učení, podle kterých všechno toto diametrálně protiřečí Kristovu evangeliu a Tradici? Ty máš tu drzost zločiny Bergoglia dávat za vzor, a to v této kritické době?

  VIDEO>>>


  BKP: Tři listy o čistotě srdce /Třetí list – mládeži o čistotě a štěstí/ (29.9.2020)

  Kdybychom mladému člověku položili otázku: „Chceš být šťasten?“ určitě by řekl: „ANO!“ a zvedl by i obě ruce na souhlas. – Ale jak dlouho chceš být šťasten? Den, týden, rok? Deset let, třicet let, celý život až do smrti? A chceš být šťasten i po smrti?
  Člověk má hluboko ve své duši touhu po štěstí, ale po pravém štěstí, které mu už nikdo nevezme. Už totiž jen myšlenka na to, že jednou skončí, vnáší smutek. Člověk hledá štěstí v lidských vztazích, v majetku, v množství peněz, v kariéře, v lidské slávě, v úspěchu, hledá štěstí v požitcích, v alkoholu, v narkotikách, ale tady štěstí nenajde. Přichází rozčarování, ještě větší prázdnota, opuštěnost a bolest v duši. Už sv. Augustin tuto touhu po štěstí vyjádřil slovy: „Stvořil nás pro sebe, ó Bože, a nepokojné je srdce lidské, dokud nespočine v Tobě.“
  K tomu, aby člověk mohl bojovat proti vášním a ložisku zla ve svém nitru, potřebuje jasnou motivaci. Tou je živá víra v Ježíše Krista, spojená s úsilím o spásu své duše.


  Svatováclavská pouť, Praha 28. 9. 2020

  VIDEO>>>


  BKP: Tři listy o čistotě srdce /Druhý list – osobám žijícím v manželství/ (28.9.2020)

  Kulturní Evropa i Amerika byly postaveny na křesťanských základech. Základní buňkou vždy byla zdravá rodina, postavená na doživotní manželské věrnosti a nerozlučitelnosti. Sv. Vladimír vládl Kyjevské Rusi. Když přijal křesťanství, propustil své tři ženy i otrokyně a zůstal až do smrti věrný jedné manželce.
  Ježíš o manželství řekl: „Opustí muž otce i matku a přidrží se své manželky a budou jedno tělo“ (Mt 19,5), jedna bytost. „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“ (Mt 19,6) Manželství je proto povýšeno na svátost a je spojeno s nerozlučitelností. Manželé, když skládají slib před Bohem a uzavírají manželství, slibují, že budou spolu snášet dobré i zlé až do smrti.


  BKP: Tři listy o čistotě srdce /První list – osobám zasvěceným Bohu/ (27.9.2020)

  První list – osobám zasvěceným Bohu
  Druhý list – osobám žijícím v manželství
  Třetí list – mládeži o čistotě
  První list
  Vážení biskupové, kněží a řeholníci,
  BKP v sedmidílném komentáři reagoval na propagaci sodomie jezuitou J. Martinem. Jak se v kontrastu s Martinovým postojem k nemorálnosti stavěl pohanský mudrc Diogenes? On chodil ve dne po aténském náměstí se svítilnou v ruce, jako by něco hledal. Když se ho tázali, co hledá, odpověděl: „Hledám člověka.“ Řekli mu: „Copak nevidíš tolik lidí?“ Odpověděl: „To nejsou lidé, to jsou zvířata, neboť se nechávají vést pouze zvířecími pudy a vášněmi.“ Nemorálnost však činí z lidí navíc i dravá a nebezpečná zvířata – šelmy –, ne-li vtělené démony. Naproti tomu Kristovo evangelium dává člověku pravou důstojnost.


  Manifestace za ochranu rodiny, Olomouc 27.9.2020

  VIDEO>>>


  Biskupové a kněží USA, udělejte historický krok! (25.9.2020)

  Vážení biskupové a kněží Spojených států amerických!
  Každý z vás se proto postavte před Boží tvář a učiňte historické rozhodnutí. Přestaňte zmiňovat v liturgii jméno neplatného papeže, který prosazuje homosexualismus, líbá nohy transsexuálům, uctívá démona Pačamamu, prosazuje čipizovanou vakcínu a genocidu lidstva. Místo jména apostaty začněte zmiňovat jméno nového papeže: Carlo Maria Viganò. Věříme, že pro vaši lásku k církvi, on pak v této těžké době přijme Petrův úřad. Bude tak moci i spolu s vámi účinně bojovat za duchovní obrodu krvácející katolické církve. Buďte odvážní! Bůh čeká i na Tvůj krok víry!

  VIDEO>>>


  Komentář BKP k interview novináře s propagátorem homosexuality, vatikánským poradcem, knězem Jamesem Martinem SJ /7. část: Úsilí o církevní schválení homosexuality/ (22.9.2020)

  Jezuita Martin: „Církev má povinnost pomáhat pronásledovaným menšinám, a ne pronásledování zintenzivňovat.“
  Komentář: Zde Martin manipuluje, jako by homosexuálové byli pronásledovaná menšina a církev jim byla povinna pomáhat. Ptáme se: Je homosexualita hřích, nebo není? Je! A jak je církev povinna pomáhat těm, kteří jsou v otroctví hříchu? Vést je k záchrannému pokání, a ne hřích legalizovat, jak o to usiluje Martin. Co se týká světských zákonů, jsou dnes takové zákony, kterými jsou homosexuálové pronásledováni? Ne, naopak jsou globálně zaváděny zákony, kterými jsou pronásledováni ti, kteří se proti této amorální invazi brání. Stačí se jen pravdivě vyjádřit o homosexualitě a je za to trest i tři roky vězení. Člověk, který hájí přirozené hodnoty, jako je rodina a výchova dětí, už tím prý diskriminuje homosexuály a může skončit u soudu. To je ale diskriminace většiny! Dokonce byla kvůli homosexuálům zrušena presumpce neviny, takže dnes může homosexuál obvinit bez příčiny kohokoliv a dotyčný se musí před ním pokořovat a u soudu dokazovat, že se vůči němu neprovinil. To je vrchol diskriminace a toto má církev podporovat? Navíc, co se týká toho tzv. pronásledování – před kým má podle Martina církev homosexuály chránit? Ve skutečnosti před Bohem a před jeho zákony! To je absurdum!


  Slovo života – Ž 9,16 (20. 9. – 4. 10. 2020)

  „Národy klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.“


  Rozjímání nad Ž 9,16

  Díky patří všem misionářům, kteří v minulosti s nasazením života hlásali evangelium národům. Všem, kteří dokonce i jako mučedníci obětovali své životy při svědectví evangelia. Dnes stojíme ve vážné situaci. Koronavirus, vakcinace, čipizace, redukce lidstva a pak realita Božího soudu, smrti a věčnosti. Poslední slovo má Bůh, i když se zdá, jako by ti, kteří se postavili proti Bohu a skrze lež prosazují smrt, byli vítězi. V nikom jiném ale není spásy, než jedině v Ježíši Kristu. Náš život na této zemi je jenom krátkou poutí, naším domovem je věčný život, který nám připravil Ježíš. Je jen jedna starost, abychom tento věčný život, toto místo v nebi, které On nám připravil, neztratili. My, kteří jsme dostali milost poznání Krista, odpuštění hříchů v Jeho jménu, musíme bojovat boj víry do konce.
  Když budeme opakovat toto slovo života, uvědomujme si ke svému poučení, jaký je konec jedinců či národů, kteří odpadnou od Boha.


  Komentář BKP k interview novináře s propagátorem homosexuality, vatikánským poradcem, knězem Jamesem Martinem SJ /6. část: Pseudopapež František a sodomie v církvi/ (20.9.2020)

  Publicista: „Vidíte nějaké změny ve Františkově učení v této otázce (LGBT) ve srovnání s jeho předchůdci?“
  Jezuita Martin: „Ne, nevidím žádné změny v učení o stejnopohlavních sňatcích, vidím však změny v tónu a ve vztahu.“
  Komentář: Tvrzení, že Bergoglio nezměnil učení, je lživé. Žádný papež před ním neschvaloval sodomii. Učinil to pouze falešný papež Bergoglio. Už v červenci 2013 řekl: „... kdo jsem já, abych ho (homosexuála) soudil?“ Povinností právoplatného papeže však je jasně, ve shodě s Biblí, označit sodomii jako hřích a ohavnost. Bergoglio naopak schvaluje a prosazuje homosexualitu, a tím na sebe stáhl Boží anathemu, tedy vyloučení z církve. Americký homosexuální časopis The Advocate vyhlásil Bergoglia za schválení sodomie osobností roku.


  Komentář BKP k interview novináře s propagátorem homosexuality, vatikánským poradcem, knězem Jamesem Martinem SJ /5. část: Statistiky a nemoci (tzv. radosti)/ (19.9.2020)

  Otázka publicisty jezuitovi Martinovi: „Kde se v církvi vzal zájem o naši sexualitu? Koneckonců, toto je v evangeliu druhořadé téma. Vůbec nic v něm není o gayích a lesbách.“
  Komentář: Ježíš v evangeliu nepoužívá výrazně termín gay či sodomita, ale vyháněl nečisté démony, mezi něž patří i ti, kteří jsou spojeni s homosexualitou. V listech apoštolů, které kontinuálně navazují na evangelium, je sodomie jednoznačně odsouzena (Ř 1,25-28, 1Kor 6,9, 2Pet 2,6, Jud 7...).
  Jezuita Martin na otázku publicisty odpovídá: „Krásně to vyjadřují první řádky dokumentu II. vatikánského koncilu Gaudium et spes: „Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí učedníků Kristových.“


  Komentář BKP k interview novináře s propagátorem homosexuality, vatikánským poradcem, knězem Jamesem Martinem SJ /4. část – Konverzní terapie/ (19.9.2020)

  Publicista: „Co si myslíte o ideji posílat homosexuály na konverzní terapii?“
  Martin: „Konverzní terapii odmítli téměř všichni renomovaní psychiatři a psychologové. Může člověku způsobit velkou psychickou, emocionální, a dokonce i fyzickou újmu. Je třeba ji zcela odmítnout.“
  Komentář: Je lží tvrdit, že konverzní terapie je odmítnuta všemi renomovanými autoritami. Musíme dodat: je odmítnuta těmi autoritami, které prosazují homosexualismus. Nutnost konverzní terapie vyplývá i z učení církve a má být ovocem pokání. Člověk si nejprve musí přiznat hříšnou závislost, která ho zotročuje, a pak použít přiměřené prostředky k osvobození, kterými jsou pokání, modlitba, askeze. Především je nutno se vyhýbat blízké příležitosti ke hříchu i osobám, které k němu svádějí. Jezuita Martin však konverzi radikálně odmítá a tvrdí, že způsobí člověku velkou psychickou, emocionální, a dokonce i fyzickou újmu. Takové tvrzení je absurdum a lež.


  Komentář BKP k interview novináře s propagátorem homosexuality, vatikánským poradcem, knězem Jamesem Martinem SJ /3. část: Učení církve, věda a pavěda/ (18.9.2020)

  Jezuita Martin se ve svém interview, aby odstranil morální zákony a učení církve, odvolává na vědu a pokrytecky vyhlašuje: Proč bychom se neměli otevřít tomu, čemu nás může naučit věda? Jenže musíme rozlišovat: je věda, která hledá pravdu, a je pavěda, nástroj politiky a ideologie, která pravdu likviduje. Martin se odvolává na tuto pavědu.


  Komentář BKP k interview novináře s propagátorem homosexuality, vatikánským poradcem, knězem Jamesem Martinem SJ /2. část/ (17.9.2020)

  Citace jezuity Martina: „LGBT lidé jsou všude a LGBT katolíci rovněž všude. Vidíte, proč je církev ve všech zemích vyzvána, aby se k nim chovala tak, jak diktuje katechismus: ‚s úctou, soucitem a jemnocitem‘.“
  Komentář: Na tuto manipulaci odpovídáme naším veřejným listem, který jsme adresovali již v roce 2010 papeži Benediktu XVI. Požadovali jsme revizi Katechismu, na který se jezuita Martin dnes odvolává. Tento Katechismus, schválený Janem Pavlem II., obsahuje hereze.


  Komentář BKP k interview novináře s propagátorem homosexuality, vatikánským poradcem, knězem Jamesem Martinem SJ /1. část/ (16.9.2020)

  Apostata Martin skrze lež a zneužívání církevní autority vede duše do věčného zavržení. Jeho antislužba šíří duchovní mor, před kterým by bylo třeba vyhlásit ne umělou, ale skutečnou celosvětovou karanténu.
  Je to náhoda, že propagace této morové infekce katolickou církví v sociálních sítích přišla právě v čase návštěvy vatikánského delegáta? Je veřejně známo, že program neplatného papeže Františka je propagace homosexualismu, pohanského modlářství s démonem Pačamamou, čipizované vakcinace, následné redukce lidstva a záhuby duší!
  Arcib. Kondrusevič je v naprosté duchovní jednotě s apostatou Bergogliem, proto iniciuje státní převrat s nastolením stejného programu.


  Manifestácie po mestách Slovenska za ochranu rodiny. Sedembolestnej Panny Márie, 15. 9. 2020

  VIDEO>>>


  Odborníci v medicíně o vakcinaci, a co církev? (14.9.2020)

  Byzantský katolický patriarchát přijímá informace v otázce vakcinace od skutečných odborníků v medicíně. Vyvozuje závěr z pohledu Bible a církevní tradice. Stejný postoj jako BKP veřejně zastává i schiigumen Sergej Romanov v Rusku a s ním pravoslavní, kteří zůstávají věrni své církevní tradici. Na rozdíl od nich oficiální hierarchická struktura jak katolické, tak pravoslavné církve tuto nebezpečnou vakcinaci spojenou s nanočásticemi prosazuje, a to je protibiblický a antihumánní postoj.


  Otevřený list Světlaně Tichanovské (12.9.2020)

  Vážená paní Tichanovská,
  láska k Bohu a láska k běloruskému národu nás nutí se na Vás obrátit a připomenout Vašemu svědomí, že jdete cestou zrady a zla, která končí věčným zavržením. Byla jste přece pokřtěna a vaše srdce si ještě pamatuje, že v dětství jste milovala nevinnost a pravdu.
  Oddělte se od těch, kteří vás podvedli a jejichž lžím jste uvěřila. Zastavte zločinnou snahu o státní převrat a satanizaci Běloruska. Zatím ještě máte tu možnost. Buďte opravdovou hrdinkou. Nebojte se, Bůh vás od hněvu světových elit ochrání.
  Žive Iisus, žive Bělarus!

  VIDEO>>>


  Co sleduje vatikánská návštěva Běloruska? (12.9.2020)

  Běloruská veřejnost klade otázku: Jaký cíl sleduje čtyřdenní vatikánská návštěva v této situaci, kdy katolická církev vehementně prosazuje státní převrat v Bělorusku?
  Biskup Kasabucki nechtě v médiích prozradil, že arcib. Kondrusiewicz, který je na seznamu protistátních aktivistů, se prý řídí pouze instrukcemi Františka (pseudopapeže Bergoglia). Chtěl tím naznačit, že snaha o svržení zákonné vlády je řízena přímo z Vatikánu?


  Vedení běloruské katolické církve hrubě očernilo BKP (12.9.2020)

  Na oficiální stránce běloruské katolické církve byl zveřejněn článek očerňující Byzantský katolický patriarchát (BKP). Je to reakce na články a videa BKP, kterými pravdivě usvědčuje arcib. Kondrusiewicze z organizování státního puče. Arcibiskupství používá metodu totalitárních systémů, které bojují proti pravdě tím, že podlým způsobem očerňují její hlasatele. Vedení katolické církve vůbec neodpovídá na pádné argumenty, které usvědčují arcib. Kondrusewicze z iniciování Majdanu, přestože byl na seznamu protistátních agentů, a proto také nebyl vpuštěn do Běloruska.


  Křížová cesta je 11. 9. a 13. 9. zneužívána. Jaká je pravdivá aktualizace křížové cesty pro Bělorusko? (11.9.2020)

  11. 9. 2020 i 13. 9. 2020 běloruská katolická hierarchie organizuje křížové cesty, které používá jako prostředek k skrytému pokračování státního převratu. Ve skutečnosti jsou proto tyto křížové cesty zneužity proti Kristu i proti národu.
  Proto v této situaci BKP aktualizuje křížovou cestu v pravém duchu pro danou situaci, která v běloruském národě vyvstala.


  Výzva mládeži Běloruska (11.9.2020)

  Drazí mladí lidé Běloruska,
  hledejte Pravdu, milujte Pravdu a braňte Pravdu až na smrt!
  Jsme stvořeni Bohem tak, že každý člověk touží po pravdě a spravedlnosti. Avšak upřímnost srdce člověka i jeho svědomí je narušeno dědičným hříchem i osobními hříchy. Člověk je náchylný ke lži a zlu, a proto je lehce manipulovatelný. Lež často pokládá za pravdu a zlo za dobro.
  Jediným východiskem a záchranou pro každého z nás je upřímnost! Co to znamená? To znamená upřímně uvěřit v Ježíše Krista a přijmout Jeho zákony. Ježíš je Cesta, Pravda a Život a Jeho zákony jsou světlem pro naši cestu životem.
  Pokání a láska k Bohu spočívají v tom, že dennodenně hledáme Boží tvář a usilujeme o to, abychom pokorně vyznávali Ježíšovi své hříchy a omyly. Toto je pravé hrdinství – upřímně si přiznat svůj omyl a hřích.
  Drahá běloruská mládeži, ve jménu Ježíše Krista vás prosíme, oddělte se proto od těchto majdanutých svůdců. Svůj život odevzdejte Ježíši Kristu. V Něm najdete pravou svobodu a život věčný.
  Staňte se požehnáním a ne prokletím pro Bělorusko!
  Žive Isus, žive Bělarus!

  VIDEO>>>


  Odpověď biskupovi Kasabuckému na obvinění vlády z tzv. pronásledování církve (10.9.2020)

  Citace: „Věřící z různých částí Běloruska, zejména starší a nemocní lidé, se neustále ptají, proč z rádia zmizelo pravidelné vysílání nedělní mše.“
  Odpověď: Vážený biskupe Kasabucki, citovým způsobem maskujete hlavní důvod, proč rádio zablokovalo vaše nedělní mše a kázání. Hlavním důvodem je Váš postoj, kterým oklamáváte běloruskou veřejnost s cílem svržení zákonné vlády.
  Vážený biskupe Juryji Kasabucki, uvědomte si, že Vy nemáte právo na vysílání ve státním rádiu, protože usilujete o státní převrat. Čiňte pokání a vyzvěte k pokání celou katolickou církev v Bělorusku.


  Odpověď biskupovi Kazimíru Wielikosielcovi na jeho výzvu k modlitbám za návrat arcib. Kondrusiewicze (10.9.2020)

  Citace biskupa Kazimíre: „Svědomí je Boží hlas, který zní v lidské duši. Ten, kdo ho zahluší...“
  Odpověď: Vážený biskupe, zní ve vaší duši Boží hlas, anebo ho zahlušujete? Vy svým listem ospravedlňujete ďáblovu politiku, kterou státním převratem prosazuje Kondrusiewicz a která vede ke globalizační satanizaci běloruského národa. Vše samozřejmě skrývá za náboženskými frázemi. Vy to dobře víte. Jak je to s Vaším svědomím? Vy, nejstarší katolický biskup v Bělorusku, tvoříte duchovní jednotu v každé liturgii s veřejným odpadlíkem a kacířem Bergogliem – pseudopapežem Františkem. To neznáte katolické učení? Na jedné straně toto učení pokrytecky ve svém listě odcitujete, ale na druhé straně sledujete pravý opak: stejný cíl jako Kondrusiewicz, to znamená státní převrat, vedoucí ke globalizační satanizaci Běloruska.


  Odpověď na prohlášení konference katolických biskupů v Bělorusku z 2. 9. 2020 (9.9.2020)

  Citace: „Konference katolických biskupů v Bělorusku se domnívá, že zákaz vstupu do Běloruska pro arcibiskupa Tadeusze Kondrusiewicze, občana Běloruské republiky, je v rozporu se stávajícími právními předpisy Běloruské republiky.“
  Odpověď: Naopak, činnost Kondrusiewicze je v rozporu se stávajícími právními předpisy Běloruské republiky, proto by měl být nejenom nevpuštěn, ale měl by být v Bělorusku souzen a uvězněn spolu se svými spolupracovníky.


  Arcib. Kondrusiewicz iniciuje katolíky k politickému puči, který kryje za církevní pobožnosti a aktivity (9.9.2020)

  Arcib. Kondrusiewicz vytyčil program tzv. pobožností s cílem destabilizace a svržení zákonné vlády. Podobně i při ukrajinském Majdanu hrál klíčovou roli představitel katolické církve.


  Odpověď na list arcib. Kondrusiewicze k zahájení putování sochy sv. archanděla Michaela (7.9.2020)

  Kondrusiewicz určil čtyři katedrální chrámy, do nichž má být dovezena socha sv. Michaela. V chrámech má být během dne slouženo několik mší svatých. Jde o čtyři ohniska rozpalování nenávisti a ideologického pokračování puče, skrytého za pobožnost k sv. archandělu Michaelovi. Osnovat politický puč, který má navíc národ i církev otevřít globalistické satanizaci, a krýt tento puč náboženskými pobožnostmi, dokonce i mšemi svatými, je rouhání a hřích proti Duchu svatému (Mt 12,31-32). Kondrusiewicz se ve skutečnosti neobrací na sv. Michaela, ale na jeho protivníka, na ducha lži a zla, aby se ujal vlády a prosadil globalizační satanizaci i nad Běloruskem.


  Kající procesí jako smír za zradu katolické hierarchie, především za zradu arcibiskupa Kondrusiewicze (7.9.2020)

  Byzantský katolický patriarchát vyzývá všechny upřímné katolíky Běloruska, ale také všechny lidi dobré vůle, aby se zúčastnili kajícího a smírného procesí na odčinění zrady katolické církevní hierarchie, v jejímž čele stojí arcibiskup Kondrusiewicz. Tito zmanipulovali upřímné katolíky i mládež k aktivní účasti na státním převratu, jehož následkem by byla satanizace Běloruska. Je třeba si znovu uvědomit, že tento zločin je kvalifikován samotným Ježíšem Kristem jako hřích proti Duchu svatému, protože k prosazení globalizační satanizace se zde používají svaté prostředky jako modlitba, křížová cesta atd.


  Tzv. křížová cesta 11. 9. 2020 v Minsku je součástí státního převratu, a tím i satanizace Běloruska. Účastníci se proto dopouštějí hříchu proti Duchu svatému! (7.9.2020)

  Jaký cíl má politický převrat?
  Jde o jednu ze série barevných revolucí, které národ následně podmaní globalizačnímu systému. Ten skrze homozákony, zákony na kradení dětí, genderové šílenství, vakcinaci, čipizaci a redukci nastoluje satanizaci jednotlivých národů s cílem uvržení lidstva do ohnivého jezera.


  Arcibiskup Kondrusiewicz a jeho generální vikář zneužívají modlitby a pobožnosti k politickému převratu /Otevřený dopis prezidentu Lukašenkovi/ (6.9.2020)

  Vážený pane prezidente,
  v tomto měsíci září arcibiskup Kondrusiewicz pod záminkou modliteb a pobožností k sv. archandělu Michaelovi rozpaluje ze zahraničí, skrze svého generálního vikáře, oheň politického převratu. Z pozice víry je to nejtěžší hřích – hřích proti Duchu svatému (Mt 12,31-32). V podstatě jde o to, že vnější formu modlitby a pobožnosti k archandělovi, což veřejnost ctí jako něco posvátného, zneužili k prosazení převratu, vedoucího k satanizaci Běloruska. Tato cílevědomá a skrytá záměna je nejtěžším hříchem, hříchem proti Duchu svatému! Za tento hřích se jak Kondrusiewicz, tak i jeho generální vikář, automaticky vyloučili z katolické církve (latae sententiae) a žádný věřící katolík je nesmí poslouchat. Podle Božích i církevních zákonů oba dva okupují církevní úřad nezákonně.


  Arcib. Kondrusiewicz a jeho vikář se dopouštějí hříchu proti Duchu svatému tím, že zneužívají pobožnosti, mše svaté k puči a prosazení satanizace Běloruska (6.9.2020)

  Arcib. Kondrusiewicz dobře ví, že modlitby, které organizuje on a jeho generální vikář Kasabucki, nemají za cíl pravdivé pokání ani rozšíření Božího království v lidských duších, ale sledují pravý opak. Jde o zneužití modliteb a víry věřících k svržení zákonné vlády a prosazení globalizačního systému, de facto satanizace celého Běloruska. Za hřích proti Duchu svatému se arcib. Kondrusiewicz a jeho generální vikář vyloučili z Kristovy církve jako odpadlíci, zrádci Krista – Jidáši. Nikdo se jim nemá podřizovat a poslouchat je.


  Slovo života – Ž 2,1–2 (6. 9. – 20. 9. 2020)

  „Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány? Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho.“


  Rozjímání nad Ž 2,1-2

  Boží slovo ve 2. žalmu je velmi aktuální pro dnešní dobu. Žijeme v době masového odpadu od Boha, Boží zákony jsou likvidovány jak nadnárodními institucemi (viz Lisabonská smlouva místo Desatera), tak odpadlým papežem Bergogliem. Svou exhortací Amoris laetitia ruší objektivní morální normy a de facto vybízí k odpadu od Boha. Žalmista se ptá: Proč se bouří národy a proč lidé kují marné plány – s karanténami, vakcinacemi, čipizacemi, s umělým intelektem, s redukcí lidstva... Navíc to nejsou jen marné plány, ale jsou to přímo sebevražedné plány! Proč? Protože opustili Boží zákony.


  Veřejný list otcům a matkám Běloruska (5.9.2020)

  Vážení otcové a matky Běloruska, víte, co to znamená? Gates organizuje masovou vraždu jedné miliardy lidí! Ale to ještě není konečný cíl. Konečným cílem je genocida 6 miliard lidí! Proti tomuto genocidnímu systému se váš prezident, jako starostlivý otec vás všech, odvážně postavil.
  Zatím vás běloruská vláda i se svým prezidentem chrání před tímto programovaným systémem smrti. Bělorusko je už jedinou alternativou v Evropě.
  Když vy obstojíte a sjednotíte se, jste nadějí k záchraně pro celou Evropu. Jde skutečně o duchovní boj, ve kterém potřebujete rovněž pomoc od samotného Boha. Sjednoťte se proto v rodinné modlitbě v tomto i v budoucím měsíci od 20:00 do 21:00 za záchranu Běloruska.

  VIDEO>>>


  Otevřený dopis biskupům a kněžím Běloruska (4.9.2020)

  Kdo má s touto revoluční a Boží změnou, k níž vybízeli proroci Starého i Nového zákona, začít? Vy, vážení biskupové a kněží Běloruska! Jak? Prvním krokem je přestat v liturgii zmiňovat největšího heretika a odpadlíka Františka. Tím ze sebe i z běloruské církve sejmete prokletí. Víte ale, že prokletí na církev v Bělorusku vnáší nejen Bergoglio, ale i Tadeusz Kondrusiewicz. Tedy přestaňte v liturgii zmiňovat i jeho jméno. Začněte!
  Drazí biskupové a kněží, buďte příkladem mládeži v pravdivém duchu změny od lži k pravdě, od cesty ďáblovy k následování Krista! Buďte hrdinové! Začněte duchovní revoluci! Ať oheň Ducha svatého ve vás hoří horlivostí za spásu nesmrtelných duší a za duchovní probuzení celého vašeho národa! Stanete se požehnáním pro Bělorusko a prezident, který proti velkému tlaku chrání národ před globalizační sebevraždou, vám rovněž poděkuje.

  VIDEO>>>


  Arcib. Kondrusiewicz usiluje o svržení vlády. Komu tím slouží a jaký trest zasluhuje? (3.9.2020)

  Vážený arcibiskupe Kondrusiewiczi,
  Byzantský katolický patriarchát Vás nedávno vybídl, abyste si uvědomil, jak velkou morální a fyzickou katastrofu by přinesl Majdan, který skrze Vás prosazují světové elity do Běloruska. Uvědomujete si, arcibiskupe Kondrusiewiczi, komu sloužíte? Vy nesloužíte ani Kristu, ani národu, ale sloužíte prosazení systému antikrista k likvidaci církve i národa. Vy vedete duše do pekla.

  VIDEO>>>


  BKP odhaluje důvod, proč nebyl arcib. Kondrusiewicz puštěn přes hranice (2.9.2020)

  Váš pastýřský list ze dne 30. srpna 2020 proto začíná takto: „Naše vlast prožívá bezprecedentní sociálně-politickou krizi, která se každým dnem prohlubuje.“
  Toto je demagogie a lež. Žádná krize se neprohlubuje. Běloruský národ krizi, kterou jste uměle vyvolal, překonal a opětovně dokázal, že stojí za svým prezidentem.
  Nepovedla se Vám, arcibiskupe Kondrusiewiczi, ani umělá karanténa v chrámech. Takzvaná karanténní opatření, která jste přikázal kněžím, znamenala hrubé zneuctění svaté eucharistie. Vtáhl jste tak pod prokletí i katolické věřící. Jistě víte, že podle církevních kánonů na Vás dopadl trest latae sentetiae, tedy vyloučení z církve za zneuctění eucharistie. Kromě jiných zločinů proti církvi, které se týkají víry a mravů, jste se i tímto vyloučil z církve. Je jasné, že nyní sloužíte ne Kristu, ale antikristu jako Jidáš.

  VIDEO>>>  Listy z UA 8/2020


  7krát za den se postav před Boží tvář (28.8.2020)

  Lidé dnes intenzivně komunikují skrze internet a mobily v horizontální rovině a zanedbávají duchovní komunikaci s Bohem ve vertikále. Modlitební praxe, kterou zde navrhujeme, je stará, zachovával ji i Ježíš Kristus a apoštolé. (viz Sk 3,1) Je to praxe modlitebních zastavení po třech hodinách během dne. (viz Sk 10,3-9)
  Dodnes se tyto časové intervaly zachovávají v některých klášterech. Momenty víry během dne upevňují náš vztah k Bohu. Přijměte proto do svého křesťanského života osvědčený řád modlitby!

  VIDEO>>>


  Pandemie, ekonomický kolaps – reset, Františkova ekonomika (27.8.2020)

  Každoročně probíhá Světové ekonomické fórum v Davosu. Další setkání má být v příštím roce. To už bude po volbách v Americe. Ty rozhodnou, jestli prezident Trump, který představuje opozici celosvětové globalizaci, zůstane ve funkci. Bohužel Rusko už tuto opozici nepředstavuje. Naopak intenzivně prosazuje globalizační karanténu a digitalizaci člověka. Elity se vyjádřily, že pokud Trump zůstane dále prezidentem, jejich plán, to znamená celosvětový reset ekonomiky, započatý umělou pandemií, se nepodaří. Celosvětový reset, který plánují tito architekti světa, má vypnout všechny státy, tedy všechny ekonomické systémy a způsobit kolaps. To proto, aby se lidstvo ocitlo v bezvýchodné krizi a bylo ochotno přijmout jakékoliv, „záchranné“ řešení. Ve skutečnosti půjde o sebevražedné řešení v podobě čipované vakcinace. Tato globální sebevražda má být základem pro nový ekonomický systém, v jehož plánu je likvidace 6 miliard lidstva! Klíčovou roli v tom hraje vyvolávání nových vln umělé pandemie a sériových vakcinací, směřujících k tomuto cíli, tedy ke genocidní redukci.


  Boj s hříchem, pád, vyznání, odpuštění (26.8.2020)

  Bůh dnes hledá k záchraně Spojených států hrdinné muže, kteří chtějí bojovat proti hříchu až do krve (Žid 12,4).
  Jaký postoj má Bible ke hříchům proti 6. přikázání?
  Když se při evangelizaci či jiným zásahem Boží milosti mladý muž obrátí z cesty hříchu k Bohu, dostane se do tvrdého boje s nejsilnější vášní, kterou předtím ani za hřích nepokládal.

  VIDEO>>>


  Vyjádření BKP k očernění schiigumena Sergeje (26.8.2020)

  Rozpoutala se očerňující kampaň proti schiigumenu Sergejovi. Všechna očernění otce Sergeje jsou cílevědomá a lživá, ale i kdyby byla doslova a do písmene pravdivá, každý občan Ruska si musí položit otázku: Kdo o. Sergej je a za co bojuje? On se jako pravdivý kněz a mnich odvážně postavil za obranu víry proti herezím. Ti, kteří jsou povinni hájit pravdy víry, to nedělají, a naopak prosazují a hájí hereze. Jeho odvážná obrana Krista a učení církve je v této době mimořádným hrdinstvím. Vystavuje se tím pronásledování, nejen od odpadlého církevního vedení, ale i od celosvětové globalizační struktury.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ž 1,1 (23. 8. – 6. 9. 2020)

  „Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači.“


  Rozjímání nad Ž 1,1

  Těmito slovy začíná kniha Žalmů. Ukazuje na blahoslaveného muže, který zaujal pozici trojího „ne“ vůči nemoudrým a zlým lidem.
  1) Neřídí se radami bezbožných
  Bezbožní lidé nerespektují ani svědomí, ani spravedlivost vůči druhým. Nepodřizují se Bohu, a proto je jejich božstvem ego a to, co vyhovuje jen jim samotným. Nemají žádnou snahu hledat a plnit ve svém životě vůli Boží, a proto řídit se jejich radami nepřinese nikdy nic dobrého.


  Je možné, aby po Bergogliovi nastoupil pravověrný papež? (23.8.2020)

  Na co chcete vy, mnozí ještě pravověrní biskupové a kněží, čekat? Bergoglio nečeká, ale spěchá! Ví, že má málo času. Prosazuje čipizaci formou vakcinace, všechny základy církve narušil, heretické dokumenty vyhlásil. Zůstávat pod jeho nezákonnou vládou je sebevražda duchovní a brzy, v rámci redukce, i fyzická.
  Upřímní kněží a biskupové, modlete se za vytvoření podmínek pro právoplatného papeže. Může mít rezidenci mimo Vatikán a třeba i mimo Evropu.

  VIDEO>>>


  Co Bůh chce po kněžích a pastorech v Americe? (22.8.2020)

  Vážení kněží a pastoři Ameriky,
  hovoří se o celosvětové karanténě, která má ještě letos znovu začít a rovněž se hovoří o povinné vakcinaci. Sám Gates tvrdí: „Pokud odvedeme dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15 %.“ A co dál? Tím to neskončí. V plánu je genocida ne jedné miliardy, ale šesti miliard lidí!
  Co máme v této snad už apokalyptické době konkrétně dělat pro záchranu svou, svěřených duší i celé Ameriky? Drazí kněží a pastoři, Bůh před vás klade jako svůj požadavek jeden kající den v měsíci.

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarchy Eliáše: Maria – podmínka k životu

  K větší horlivosti si mohu pomoci takovým prostým obrazem, představou: Jako bych držel křídlové dveře – jednu polovinu čili jedno křídlo dveří jednou rukou a druhou rukou druhé křídlo, protože jinak se dveře stále chtějí zavírat. A uvědomím si, že teď skrze ty otevřené dveře vniká světlo – právě tím, že já je držím, čili jsem ukřižovaný s Kristem, jsem ve světle. Přede mnou je Kristův kříž. Dívám se Ježíšovi do očí a uvědomuji si, že z mých očí do Jeho očí vychází paprsek zvláště silného světla, který mě s Ním spojuje. A při pohledu na mě Ježíš pronáší slova. Jaká? Pronáší svůj testament. Komu? Učedníkovi. Kdo je učedník? Ten, kdo stojí pod křížem, kdo je s Kristem ukřižovaný, kdo opustil vše – své teorie, své plány a stojí v poslušnosti víry, v poslušnosti Bohu, v poslušnosti Jeho slovu. I já teď stojím v poslušnosti poslednímu Ježíšovu slovu, testamentu z kříže. A najednou, jako by do toho paprsku, který vychází z Jeho očí do mých očí, Ježíš vkládá slova: „Hle, tvá Matka.“ Učedník pod křížem – nyní i já jsem učedníkem – reaguje na to slovo. Jak? Vírou. Co udělal? Přijal Marii. Kam? Do svého nejvlastnějšího, eis ta idia. Jak? Vírou. Duchovně, ne fyzicky.


  Testament zemřelého Roberta Trumpa: Gates k soudu za zločiny proti lidskosti – ještě letos! (18.8.2020)

  Náhle zemřel Robert Trump, bratr a důvěrný spolupracovník prezidenta Spojených států amerických, Donalda Trumpa. Mainstreamová média přinášejí pouze suchou zprávu. Neoficiální média naproti tomu ukazují na jeho odvážný boj proti několika proudům zločinnosti v USA. Postavil se proti pedofilii, tedy masovému zneužívání dětí elitami, a to i spojenému se satanskými orgiemi. A hlavně se otevřeně postavil v boji proti Billu Gatesovi. Na svém twitteru ho obvinil ze zločinů proti lidskosti. Žádal, aby ještě letos byl postaven před soud.

  VIDEO>>>


  Výzva biskupům Brazílie k duchovní mobilizaci (18.8.2020)

  Bohužel už se plánuje druhá vlna karantény, uměle spojená s povinnou celosvětovou vakcinací, kterou prosazuje Bill Gates. On zároveň prosazuje i redukci lidstva o 6 miliard. Nové RNA vakcíny jsou nebezpečné, protože mění genetický kód člověka (viz lékařská konference Madrid, 25. 7. 2020).
  Navíc vakcína má být buď v první či v dalších vlnách povinného očkování spojena s formou čipizace. Tím je narušena lidská podstata, člověk se stává biorobotem, zbaven své svobodné vůle. Před tím varuje Bible trestem vředů a ohnivého jezera.
  Bergogliův Vatikán nebere v potaz skutečné a pravdu mluvící odborníky ve virologii, bakteriologii a epidemiologii. Navzdory jejich varování prosazuje čipizovanou vakcínu pro všechny.

  VIDEO>>>


  Vakcinace a covid-19 (otevřený dopis prezidentu Putinovi) (16.8.2020)

  Vážený pane prezidente,
  v Česku jste měl mimořádně velký image a velké sympatie. Dnes ale mnozí Češi nechápou, co se nyní v Rusku děje. Předpokládali, že Vy, stejně jako prezident Lukašenko, máte jasný postoj k umělé panice spojené s covid-19 a vidíte její souvislost s redukcí lidstva, kterou veřejně vyhlašuje Gates. On přímo říká: „Jestli odvedeme dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15 %.“
  Začněte s hodinovou modlitbou, vyzkoušejte tento způsob a Bůh vám dá světlo i sílu. Ti, kteří prosazují genocidu, uctívají bůžka, satana, který je lhář a vrah a vnáší smrt. Jejich projekty smrti jsou skutečně ďábelsky rafinované a po lidsky nad nimi nezvítězíme. V této duchovní válce potřebujete duchovní světlo a duchovní sílu!

  VIDEO>>>


  Karanténa a školství online (otevřený dopis prezidentu V. Putinovi) (16.8.2020)

  Vážený pane prezidente,
  jsme Češi stejně jako Jan Ámos Komenský, učitel národů, světově uznávaný pedagog, a obracíme se na Vás, znepokojeni otázkou současného školství.
  Úlohou školství vždy bylo nejen vzdělání, ale i výchova pro budoucí život. Výchova, jak učil Komenský, je založena na sebezáporu a vede k sebekázni. Výchova je motivována vírou v Boha, tedy vědomím zodpovědnosti nejen ve vztahu k lidem, ale především ve vztahu k Bohu. Smyslem života je uchránit svou duši od zla, ďábla a věčného pekla a získat život věčný.


  Metropolita Kondrusiewicz a běloruský Majdan

  Citace Metropolity Tadeusze Kondrusiewicze: „Obracím se na vládnoucího prezidenta, Alexandra Lukašenka, i na všechny představitele vlády na různých stupních v našem státě.“
  Odpověď: Proč se v této situaci obracíte na prezidenta a ne na protestující? Jim byste měl povědět pravdu, jakou ekonomickou i morální destrukci jim tento Majdan přinese! A Vy tento Majdan spolu s agenty NWO iniciujete!


  Arcibiskup Kondrusiewicz se v čase Majdanu obrátil na prezidenta a politické činitele. Proč? (16.8.2020)

  Vážený pane prezidente a vážení představitelé politického života, nesmí vás překvapit, že hlava katolické církve v Bělorusku, metropolita arcib. Tadeusz Kondrusiewicz, prosazuje skrze Majdan tuto devastaci pro Bělorusko. On totiž není Boží služebník, on zradil Krista. S ním není Bůh, je lhář, s ním je antikrist, ďábel. S Vámi ale je Bůh, protože Vy prosazujete spravedlivé zákony, které chrání lidskou přirozenost i křesťanské hodnoty. Vy stojíte v pravdě a pravda osvobodí. Arcib. Kondrusiewicz je na straně poraženého!


  Rehabilitace údajného kacíře, českého kněze Jana Husa (15.8.2020)

  Byzantský katolický patriarchát (BKP) se tímto obrací na episkopát katolické církve, zvláště na Českou biskupskou konferenci (ČBK), aby zodpovědně zahájila proces rehabilitace českého kněze Jana Husa. Kard. Beran i kard. Vlk už v tom učinili určité kroky. Tato spravedlivá povinnost však stále čeká na své dovršení.
  BKP důkladně prostudoval pravověrné učení Jana Husa a svědectví o jeho morálním a vzorném kněžském životě. V jubilejní den jeho mučednické smrti, to je 6. 7. 2015, zveřejnil jeho svatořečení.


  BKP: Veřejný dopis běloruskému arcibiskupovi Kondrusiewiczovi (14.8.2020)

  Vážený metropolito Kondrusiewiczi,
  po volbách v Bělorusku se projevila snaha o státní převrat spojená s násilím. Protestující podle předem připravených instrukcí najíždějí auty do policistů, házejí koktejly Molotova atd. Zfanatizovaná mládež nevnímá, že byla podvedena, aby si vykopala hrob. Nerespektuje vůli drtivé většiny Bělorusů a staví se tak proti národu, který dal hlas svému prezidentovi. Ptáme se: Má na tomto řízeném teroru účast katolický klérus a episkopát? A konkrétně, máte na tom účast a spoluvinu Vy sám, metropolito Kondrusiewiczi?

  VIDEO>>>


  Prokletí, ztráta rozumu a svědomí – vakcinace (12.8.2020)

  Lidský život je zkouška, v níž člověk rozhoduje o své věčnosti. Buď bude v nebi s Bohem, anebo bude s démony v pekle. Antikristovský systém dnes skrze pozitivní a dvojznačné pojmy zlo staví jako dobro a lež jako pravdu. Na tomto systému pod heslem aggiornamento došlo k apostazi na II. vatikánském koncilu. Dodnes katolická církev nechce konat pokání za apostazi a hereze zamaskované pod dvojznačnými pojmy a tím vnáší prokletí všude, kde je. Ovocem II. vatikána je intronizace démona Pačamamy, po ní nesmyslné zavření chrámů a příkaz k znesvěcování svaté eucharistie. Tato zrada dnes vyústila v prosazování zhoubné vakcinace. Vatikán dobře ví, že podle lékařských odborníků je vakcinace nesmyslná a je prvním stupněm čipizace. Pseudopapež dobře ví, kdo je Bill Gates, který propaguje genocidu 6 miliard lidí, a spolupracuje s ním na satanizaci a genocidě lidstva. Bergoglio dobře ví, že Boží slovo jasně varuje před věčným zavržením čipizovaných v ohnivém jezeře. Čipizací se člověk stává biorobotem či vtěleným démonem. Toto je největší zločin proti lidskosti, jaký kdy v dějinách byl.


  Výzva BKP Běloruské mládeži (11.8.2020)

  Drahá běloruská mládeži, jménem Ježíše Krista vám svědčíme: iniciátoři Majdanu vám lžou. Hlava katolické církve v Bělorusku Tadeusz Kondrusiewicz vám lže. Oni nechtějí vaše dobro a tzv. svoboda, kterou vám slibují, končí rozvrácením vašich životů i vaší milované vlasti. Tzv. evropské hodnoty, na které vás lákají, vedou k otroctví hříchu a k věčnému zavržení.
  Povězte nám, jaké dobro byste chtěli, které nemáte, a my ho zde v Evropě máme? Co vám chybí? Jakou svobodu nemáte? A my vám povíme, co zlého je u nás a vy jste od toho díky vašemu moudrému prezidentovi doposud uchráněni.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 8,38-39 (9. 8. – 23. 8. 2020)

  „Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“


  Rozjímání nad Ř 8,38-39

  Zde je vyjádřeno 8 konkrétních věcí, v kterých slavně vítězíme a které nás nedokáží odloučit od lásky Boží. Neodloučí nás ani smrt ani život. Vzpomeňme na mučedníky. Dobrovolně šli na smrt a navíc, dobrovolně šli na velmi kruté mučení. Ať už to byl sv. Vavřinec, kterého opékali na rožni, ať už to byla sv. Kateřina Alexandrijská, kterou krutě mučili, ať už to byli jiní mučedníci, kterým uřezávali jednotlivé údy. A to nebylo jenom v prvním věku křesťanství, mučedníci byli po celou historii až dodnes.


  BKP: Odborní lékaři kontra klerikálové o covidu-19 (3.8.2020)

  Odborní lékaři se odvážně postavili proti zrádnému vedení WHO. Najdou se i odvážní biskupové, kteří se postaví proti zrádnému vedení církve v čele s Bergogliem? Ejhle, 152 biskupů se drze postavilo proti brazilskému prezidentovi, který statečně čelí koronapsychóze a s ní spojené plánované genocidě. Zrádní biskupové, ti se dokázali sjednotit! Biskup v Argentině kvůli koronapsychóze zlikvidoval seminář, protože bohoslovci nechtěli přijímat na ruku. Takovou drzost poplatný biskup měl! Najde se mezi vámi, kteří jste až doposud zůstávali ve falešné poslušnosti, odvážný biskup, který přestane zmiňovat v liturgii vraha Krista a duší, arciheretika Bergoglia?


  LÉKAŘI za pravdu o COVID-19

  Karanténa je nejrychlejší způsob, jak snížit imunitu, a roušky znamenají kontaminaci pacientů.
  Během 52 až 55 minuty opublikovaného videa z konference zaznělo, že 90% lidí, kteří tzv. covidu podlehli, bylo očkovaných proti chřipce!!


  Skandál v San Rafael. Viganò píše biskupovi Taussigovi

  Vážení přátelé i nepřátelé Stilum Curiae, jak můžete vidět z tohoto článku v La Nuova Bussola Quotidiana a z článku v Infovaticana, seminář v diecézi San Rafael v Argentině byl biskupem uzavřen s výmluvou na Covid-19, ve skutečnosti však proto, že mnoho seminaristů a katolických věřících – více než 150 rodin – protestovalo proti přijímání eucharistie na ruku. Biskup informoval Kongregaci pro duchovenstvo v Římě, v jejímž čele stojí prefekt kardinál Beniamin Stella, jeden z členů „Rady kardinálů“ papeže Bergoglia, a ten okamžitě jednal. Publikujeme otevřený dopis, který arcibiskup Carlo Maria Viganò zaslal biskupovi Eduardovi Maria Taussigovi. Pěkné čtení.


  Duchovní mobilizace Ruska (2.8.2020)

  Vážení křesťané Ruska,
  nastala vážná situace, lidsky neřešitelná. Jde o bytí a nebytí nejen křesťanství, ale i celého Ruska. Konkrétní plán redukce lidstva udává snížení počtu obyvatel o 6 miliard. Prostředkem k tomu je dnes především vakcinace, za kterou stojí multimiliardář Gates i elity NWO.
  Bůh po dlouhých modlitebních bojích a voláních k Němu dal prorocké slovo pro Ameriku k založení nepřetržité modlitby. Po několika dnech, ve svátek proroka Eliáše, to je 2. 8. 2020, Bůh dal stejné prorocké slovo i pro křesťany v Rusku. Bůh chce duchovní mobilizaci – zakládání modlitebních stráží.
  Vážení ruští křesťané, vy, kteří nyní vstupujete do Kristovy armády, i kdybyste prolili svou krev za Krista a Boží zákony, tak jste vítězi. Čeká vás koruna věčné slávy. Ale bez boje není vítězství. Proto se postavte pod bojový prapor Krista a začněte svou modlitební stráž!
  Christos Voskrese, i Rusko voskresne!

  VIDEO>>>  Listy z UA 7/2020


  Výzva k mobilizaci křesťanům USA – třetí část (31.7.2020)

  Náš boj není fyzický, ale duchovní. Proto používáme duchovní zbraně. Apoštol Pavel v listě Efezanům jmenuje 6 zbraní, které jsou obranné a jen meč Ducha slouží i k obraně i k útoku. Náš život je boj o spásu naší nesmrtelné duše i o spásu našich nejbližších. Základem je věrnost a jednota s Kristem. Mučedníci šli i na smrt, než by tuto jednotu s Ježíšem ztratili...
  Základem pro boj Kristova vojína je kromě modlitby neustálé pokání. Když v běžném životě klesne, hned si musí přiznat: „Byl jsem oklamán, zhřešil jsem.“ V duchu se Kristův vojín postaví pod kříž a prosí Ježíše za odpuštění. Oddělí se od ducha klamu, který mu zlo podával jako dobro. Skrze pravdivé pokání je v Kristu opět svobodný.

  VIDEO>>>


  Výzva k mobilizaci křesťanům USA – druhá část (30.7.2020)

  Vážení američtí křesťané,
  proces vnitřní apostaze v katolické církvi začal už II. vatikánským koncilem. František Bergoglio je pouze jeho vyvrcholením. Koncil se nepostavil proti herezím neomodernismu. Tím dal v pokoncilní době prostor k jejich masovému rozšíření. Bylo zpochybněno božství Kristovo, Jeho spasitelná oběť na kříži, Jeho reálné a historické vzkříšení i božská inspirace Písma. Koncil navíc místo podpory misie otevřel dveře antimisii prosazováním tzv. úcty k pohanským kultům, de facto k jejich démonům. Jestliže vy, američtí křesťané, nezačnete konat pokání, to znamená, jestliže nepřijmete pravdu a nepostavíte se proti herezím, apostazi a Gatesově vakcinační čipizaci, budete mít na svědomí duchovní i fyzickou genocidu Ameriky.

  VIDEO>>>


  Výzva k mobilizaci křesťanům USA – první část (29.7.2020)

  Drazí američtí biskupové, kněží a věřící,
  obracím se k vám, ale i ke všem křesťanům USA. Poslední dny jsme svědky destruktivní činnosti teroristické organizace pod názvem BLM. Zapaluje chrámy, zneuctívá sochy, dopouští se zločinů a drží obyvatelstvo ve strachu. 24letá matka tříletého dítěte byla na ulici cynicky zastřelena jen za to, že řekla, že každý život má cenu. Její smrt by měla vyvolat odezvu v celé Americe! Měla by pozvednout z pasivity a strachu hnutí patriotů, popřípadě zmobilizovat národní obranu proti terorismu, který je financován a organizován mnohými tzv. filantropy.

  VIDEO>>>


  Kirill Gunďajev nezákonně potvrdil justiční zločin, a tím na sebe opětovně uvrhl anathemu za hřích proti Duchu svatému (26.7.2020)

  Citace ze stránek Moskevské patriarchie: „Patriarcha Kirill potvrdil rozsudek eparchiálního soudu jekatěrinburgské eparchie o zbavení kněžské hodnosti schiigumena Sergeje (Romanova).“
  Komentář: Soud je neplatný a neúčinný z mnoha důvodů. Hlavním důvodem je, že jak Kirill Nakonečnyj, tak Kirill Gunďajev jsou heretici, na nichž spočívá Boží anathema (Gal 1,8-9). Všechno, co dělají, je nekanonické a neúčinné. Oba se dopustili zločinu zneužití autority. Likvidují kněze – mnicha zasvěceného Bohu, který chrání Boží pravdy před herezí, kterou tito dva apostati prosazují. Zabíjejí proroka, a tím zabíjejí Krista v nitru pravoslavné církve.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 8,36-37 (26. 7. – 9. 8. 2020)

  „Jak je psáno: „Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.“ Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“


  Rozjímání nad Ř 8,36-37

  Boj za spásu duše je především vnitřním bojem. Kdo skutečně bojuje, pochopí toto slovo: „Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.“ Potom pochopí i druhou část: „V tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“ Zakusíme Boží moc, moc Kristova vzkříšení, která nám byla dána už skrze křest svatý. Tato moc se rozvíjí v různých situacích naším vydáváním se na smrt spolu s Kristem. To není fyzické vydávání se na smrt, je to duchovní umírání sobě, ale s Kristem. Člověk se musí úplně zříct sám sebe, svého strachu, a to je duchovní smrt. Pak nás nic neodloučí od lásky Kristovy, jak jsme opakovali v přecházejících dvou týdnech, ani soužení, ani úzkost, ani pronásledování, ani hlad, ani nahota, ani nebezpečí, ani meč. Tímto denním umíráním sama sobě v nás působí Boží moc a získáváme poklady pro celou věčnost, které, jak říká Pán Ježíš, nám rez nezkazí ani zloději neukradnou.


  Prorocký hlas v USA. Týká se i RF? (24.7.2020)

  Že se tyto dny i Amerika bouří proti globalizační vládě smrti svědčí vystoupení odvážné ženy na americké politické půdě: „Chci říci následující: My, lid, budeme pracovat ve dne v noci na tom, abychom tu očistili každé křeslo, pokud to bude potřeba. Shromáždíme se a budeme provádět občanská zatčení každé lidské bytosti, která jedná proti svobodě rozhodování. Vy nemůžete nařizovat, vy skutečně nemůžete nařizovat komukoliv, aby nosil masku, když víte, že ta maska lidi zabíjí. A ona doslova zabíjí. A my, lid, se probouzíme a víme, co to je občanské zatýkání, protože občanská zatčení už se provádějí. A vy všichni, každý z vás, kteří posloucháte ďábelské zákony, budete zatčeni. A vy, doktore, vy také budete zatčen za zločiny proti lidskosti. Každý z vás se pod tou maskou pošklebuje, ale každého z vás potrestá Bůh. Před Bohem nemůžete, nemůžete utéci. Opakuji: Před Bohem neutečete! Ani s maskou, ani se sociální vzdáleností šesti stop!

  VIDEO>>>


  Reakce na projev plukovníka V. V. Kvačkova ze dne 17. 7. 2020 (23.7.2020)

  Plukovník Vladimír Kvačkov navštívil Sredneuralský klášter u příležitosti památky zavraždění carské rodiny. Schiigumen Sergej Romanov mu při té příležitosti udělil zvláštní požehnání: „Drahý Vladimíre Vasiljeviči, ať Vám Bůh žehná k hrdinnému boji, abyste nesl pravdu ruskému národu, důstojníkům, vojákům naší mučednické vlasti. Amen.“
  Pak plukovník Kvačkov krátce promluvil a dotkl se současné situace v Rusku. Ukázal, že řešení není možné hledat v čistě politické oblasti: „Bez duchovní stránky, bez boje za křesťanskou víru, za svatou pravoslavnou Rus, nedosáhneme vítězství. Jestli někdo chce jít do boje za lepší stravu, za lepší byt, za více peněz, to vše je jen lidské. My žijeme ve světě a naše duše, která je věčná a nesmrtelná, se tady připravuje na věčný život v nebi.“

  VIDEO>>>


  Lidé, s koronavirem je to jinak! – lékař Václav Jordán

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek svatého proroka Eliáše

  Být prorokem znamená, že člověk je spojený s Božím slovem. To Boží Slovo, které se vtělilo, je Ježíš. Tedy mezi prorokem a Ježíšem je jednota. Ježíš byl ukřižován. On je nám příkladem, abychom se stále zříkali sebe v malých věcech, abychom brali svůj kříž a šli za Ním. To je náš program. Prorokovat může i oslice Bileámova (která z Boží vůle promluvila), ale postavit se za Boží slovo a trpět za něj, to už je víc. To dělá prorok. On je ochotný obětovat za Boží slovo i svůj život. Být prorokem je spojeno s mučednictvím. Všichni apoštolé zemřeli jako mučedníci, kromě Jana. Ten své nekrvavé mučednictví prožil pod Ježíšovým křížem.


  Schiigumen Sergej a theokracie. Současná demokracie – přechod k satanokracii! (16.7.2020)

  Současná demokracie je přípravnou fází přechodu k satanokracii. Satanokracie je duchovní vláda, nastolená čipizovanou vakcinací, v jejímž pozadí stojí duch lži a smrti – satan. Theokracie je naopak duchovní vládou, za níž stojí Trojjediný Bůh.
  Dnes každý občan Ruska stojí před osobním rozhodnutím. Buď pasivně přijme čipizovanou vakcinaci, a tím nastolenou satanokracii, anebo se zapojí do záchranného programu, který představuje schiigumen Sergej s theokracií. Jiná varianta dnes pro Rusko není. Buď život, nebo smrt! Buď Bůh, anebo satan! Rozhodni se pro Boha a pro život!

  VIDEO>>>


  Veřejná výzva ruským biskupům: Vylučte heretického patriarchu Kirilla a zvolte nového! (16.7.2020)

  Vážený vladyko,
  Bůh tě postavil do tohoto historického času. Jde o bytí a nebytí církve a ruského národa. Čeká Tě rozhodnutí, které po Tobě žádá Bůh. Bude mít mimořádně pozitivní dopad i na západní církev, která odpadla do hluboké apostaze a modlářství s démonem Pačamamou. S odpadlým Vatikánem je v jednotě apostatický patriarcha Kirill a s ním i jeho nejbližší spolupracovníci jako metropolita Hillarion, metropolita Kirill Nakonečnyj a několik dalších. Tito odpadli od pravověrného učení Písma, svaté Tradice apoštolů, otců i svatých. Přijali ducha Jidáše a slouží duchu antikrista. Svou globalizační aktivitou otevřeli dveře umělé pandemii a znesvětili Tělo a Krev Kristovu. Nyní usilují o vakcinační čipizaci a redukci lidstva.


  Arcibiskup C. M. Viganò odpovídá Sandrovi Magistrovi

  https://catholicfamilynews.com/blog/2020/07/06/abp-vigano-to-sandro-magister-i-do-not-find-anything-reprehensible-in-suggesting-we-should-forget-vatican-ii/ Během posledních 10 dní byly uveřejněny kritické postoje vůči postoji arcibiskupa Viganò, že Vatikán II by měl být jednoduše „vypuštěn“ jako celek a „zapomenut“ – tyto kritické postoje publikoval profesor John Paul Meenan prostřednictvím LifeSiteNews, Sandro Magister prostřednictvím L’Espresso a JD Flynn prostřednictvím Catholic News Agency.


  Modlitba za Spojené státy americké od arcibiskupa Carla Maria Viganò

  Všemohoucí a věčný Bože, Králi králů a Pane pánů: laskavě obrať svůj pohled na nás, kteří Tě s důvěrou vzýváme.
  Požehnej nás, občany Spojených států amerických; daruj našemu národu pokoj a rozkvět; dej světlo těm, kteří nám vládnou, aby se mohli v zájmu Tvého svatého zákona zavázat ke společnému dobru.


  Odpověď arcibiskupa Carla Maria Viganò na otevřený dopis Sr. Antonietty Potenteové

  https://www.marcotosatti.com/2020/07/10/vigano-to-a-nun-trump-is-not-a-racist-and-a-warmonger/ Následuje odpověď arcibiskupa Carla Maria Viganò na otevřený dopis Sr. Antonietty Potenteové ze 17. června 2020. Sr. Antonietta ve svém dopise odsuzuje Arcib. Viganò za jeho nedávný projev podpory prezidenta Donalda Trumpa, a snaží se zaobalit svou dotčenost do teologické tradice církve. Arcib. Viganò uvádí věc na pravou míru a dává otcovskou (avšak jasnou) odpověď. Níže uvádíme odpověď Arcib. Vigana.


  Slovo otce patriarchy Eliáše o pokoře

  Jaký je smysl života? Smysl našeho života je spasit svou duši. Proto jdeme za Ježíšem. Co bychom na tomto světě chtěli získat? Peníze? Kariéru?… V hodině smrti člověk uvidí, že to všechno je, jak říká kniha Kazatel, marnost nad marnost. Vše nakonec pomine. Máme však nesmrtelnou duši...
  Někteří lidé usilují o to vybudovat si ráj na zemi. Je tu však jedna věc, se kterou nepočítají: smrt. Smrt je realita. Všechno ostatní je fata morgána, protože nakonec beztak člověk všechno ztratí. Tady na zemi se nedá zabydlovat, tady jenom procházíme, abychom se v nám určeném čase života rozhodli pro Boha a dokázali přijmout dar věčného života, který je v Ježíši Kristu.


  Slovo života – Ř 8,35 (12. 7. – 26. 7. 2020)

  „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?“


  Rozjímání nad Ř 8,35

  Když na nás přijdou různé pochybnosti a když padáme do různých hříchů, ale nezůstáváme v nich a konáme pokání, vztahuje se na nás Boží slovo: „Kdo nás odloučí od lásky Boží? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?“ Nic z toho jmenovaného nás nemůže odloučit od Boží lásky. Ani zlí andělé, ani celé peklo s démony, ani různé okultní energie a prolhaní lidé, sloužící ďáblu. Může nás odloučit pouze naše pýcha a naše nevěra, s níž se sjednocujeme a kterou posloucháme. Pokud však pýchu usvědčujeme pravdou, nakonec i tato pokušení a zkoušky vedou k našemu utvrzení v Kristu a v pravdě. Pak platí: Pokud jsme skrze pokání v Kristu, nic nás neodloučí od Jeho láky.


  B.K.Patriarchát varuje před hrozbou 5G (10.7.2020)

  Propagace 5G v ČR prozrazuje: Mobilní operátor Vodafone plánuje vypnout 3G sítě v Česku k 31. březnu 2021 a uvolní je pro modernější 5G, které pokryjí větší česká města. Podle Vodafonu se tím zlepší služby pro zákazníky. Sítě 5G začala na začátku července jako první tuzemský operátor nabízet komerčně společnost O2. 5G změní úplně všechno – a půjde o dramatické změny...“
  Propagační článek se ani v nejmenším nezmiňuje o nebezpečí, které přináší zavádění 5G. Podáváme zde výňatky z odborného článku, který naopak upozorňuje na mimořádně hrozivý dopad 5G na jedince i na celou společnost.


  Prorocké slovo k programované vakcinaci a čipizaci (7.7.2020)

  Poslední kniha Bible, Zjevení apoštola Jana, uvádí: „Ti, kdo přijali cejch – čip, (13,16-18), dostanou zhoubné vředy (16,2) a takoví nakonec skončí v ohnivém jezeře (14,9-11; 19,20). Kdo nepřijme cejch – čipování – získá věčný život. (15,2; 20,4). (15,2; 20,4).
  Vztahují se tyto výroky Písma svatého na současnou programovanou vakcinaci a čipizaci?
  Byzantský katolický patriarchát v autoritě prorocké a apoštolské jednoznačně odpovídá: ANO. Výroky v Knize Zjevení 13,16-18 a další se vztahují na současnou vakcinaci, spojenou už s určitou formou čipizace, a zároveň se vztahují i na samotné čipy.

  VIDEO>>>


  Manifestace za ochranu rodiny Praha 6. 7. 2020

  VIDEO>>>


  Teologický pohled na patriarchu Kirilla, metropolitu Kirilla a schiigumena Sergeje (6.7.2020)

  Schiigumen Sergej se postavil proti démonu Covid-19, který má za cíl vakcinaci, čipizaci a autogenocidu jednotlivých národů. Jeho prorocký hlas je dán k záchraně všech lidí dobré vůle, ať jsou to pravoslavní či jiní křesťané nebo i ateisté. Vybízí k pravdivému pokání – ke změně myšlení a respektování Božích zákonů.
  Byzantský katolický patriarchát (BKP) zde podává následující teologický a dogmatický pohled. Není patriarchátem, který by měl jurisdikční vládu nad územím. Jde o společenství biskupů a mnichů, kteří v této době brání základní dogmata samotného křesťanství. Byzantský katolický patriarchát byl ustanoven synodem sedmi biskupů v roce 2011.
  Schiigumen Sergej se otevřeně a odvážně postavil proti vládnoucímu systému NWO, který prosazuje redukci lidstva na jednu tzv. zlatou miliardu. Jeho výzvy přesahují – podobně jako tomu bylo u proroka Jeremiáše a Izaiáše – náboženský rámec a týkají se i veřejného života. Záchranné slovo má dopad nejen na ruský národ, ale i na ostatní národy.

  VIDEO>>>


  Manifestace za ochranu rodiny Kopčany - Mikulčice 5.7.2020

  VIDEO>>>


  Interview Phila Lawlera s arcibiskupem C. M. Viganem

  V červnu 2020 kontaktoval Phil Lawler, redaktor Catholic World News, arcibiskupa Carla Maria Vigana, bývalého apoštolského nuncia Spojených států, aby se ho zeptal na jeho názor na autoritu II. Vatikánského koncilu. Následuje text rozhovoru.


  Manifestácie po mestách Slovenska za ochranu rodiny 5.7.2020

  VIDEO>>>


  Manifestace za ochranu rodiny Olomouc 4.7.2020

  VIDEO>>>  Listy z UA 6/2020


  Apostaze patriarchy Kirilla – na vědomí katolickým a pravoslavným biskupům (30.6.2020)

  Vážený patriarcho Kirille,
  pod rouškou pandemie jste se dopustil brutálního zneuctívání svaté eucharistie a zmanipuloval jste ke schválení rouhavých dokumentů celý Synod. Přikázal jste, aby se po každém udělení svatého přijímání lžička, kterou kněz podává Tělo a Krev Páně, vždy znovu nořila do tzv. dezinfekčního prostředku – lihu. Toto je hrubé zneuctění Těla a Krve Páně! Dochází k tomu, že krev Kristova zůstává v lihu a zároveň se líh dostává do kalichu s krví Páně. Ptáme se Vás: Co potom kněží s tímto roztokem, kde je líh i krev Páně, dělají? Když se na to někteří věřící ptali kněží, jedni odpověděli, že ho vypijí, jiní, že ho spálí. A co Vy, patriarcho? Také pálíte krev Páně? I kdybyste nedělal nic, zodpovědnost za tento masový zločin v pravoslavné církvi dopadá na Vás! Vy jste pod poslušností přísně kněžím nařídil vykonávat tyto rouhavé procedury. Stejným způsobem přikázal zneuctívat eucharistii i hlava UHKC S. Ševčuk. Vy jste zneužil nejvyšší autoritu v pravoslavné církvi k těžkému zločinu, za který na Vás dopadá Boží trest, a to trest nejtěžší – vyloučení z církve!


  Slovo života – Ř 8,33-34 (28. 6. – 12. 7. 2020)

  „Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!“


  Rozjímání nad Ř 8,33-34

  Písmo svaté nás ubezpečuje, že nás, kteří jsme vyvolení, to znamená, kteří jsme přijali Ježíše Krista, nikdo nemůže před Bohem obvinit, protože Bůh nás ospravedlňuje. Dále říká, že nás nikdo nemůže ani odsuzovat, protože Ježíš Kristus, který za nás zemřel a vstal z mrtvých, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. To je podstata radostné zvěsti.


  Kdo má být postaven před církevní soud? Schiigumen Sergej, anebo metropolita Kirill? (27.6.2020)

  Vážený metropolito Kirille,
  obrací se na Vás biskupové z České republiky. Dozvěděli jsme se o Vašem zločinu proti Kristu a církvi a cítíme povinnost reagovat. Stejné zrady, které se dopouštíte Vy, se dopouští i apostatický Vatikán. Sdílíte s ním stejného ducha.
  Pokud jste nesouhlasil s obsahem kázání či projevů schiigumena, měl jste uvést konkrétní herezi v oblasti víry či morálky, které se dopustil, a odůvodnit, v čem se příčí evangeliu a apoštolské Tradici. Nic konkrétního jste neuvedl, a přesto schiigumena trestáte.

  VIDEO>>>


  Informování katolické veřejnosti o likvidační kampani metropolity Kirilla a masmédií proti schiigumenu Sergejovi (26.6.2020)

  Vážení katoličtí křesťané,
  jistě hledáte pravdu a usilujete o spásu své duše. Mnozí z vás jste se už možná dozvěděli či brzy dozvíte zkreslené informace očerňující schiigumena Sredneuralského monastýru v Rusku, Sergeje (Romanova).
  Kdo a proč ho očerňuje a usiluje o jeho morální likvidaci? Jsou to ti lidé v církvi, kteří se zaprodali lži, a prosazují globalizační program spojený s vakcinací, čipizací a redukcí lidstva. Mezi ně patří na prvním místě patriarcha Kirill (Gunďajev), na něhož Byzantský katolický patriarchát už dříve zveřejnil anathemu za zradu Krista a evangelia (Gal 1,8-9).

  VIDEO>>>


  Báťuška Georgij Maximov očerňuje schiigumena Sergeje Romanova (23.6.2020)

  Prodejný báťuška Georgij Maximov natočil několik videí, kterými systematicky bojuje proti prorockému hlasu schiigumena Sergeje, který v této době silného tlaku apostatického západu hájí pravoslavnou víru. Maximov v církevním kabátě prosazuje globalizačního ducha zákulisních elit s cílem vakcinace, čipizace a nakonec redukce ruského národa. Jednoduše řečeno, neslouží ani Kristově církvi, ani ruskému národu, ale přijal běsa apoštola Jidáše. Má za úkol sledovat, kdo se odchýlí od linie prosazované celosvětovými elitami, a hned reagovat. Příkladem je útok proti známé ruské osobnosti, Nikitovi Michalkovi, kterého rovněž ve svých videích lživě a primitivně očerňuje.


  Katolická struktura, ale už ne katolická víra (22.6.2020)

  Máme „katolický“ Vatikán a Řím, „katolického“ papeže, kardinály a biskupy, „katolické“ školy, semináře a diplomacii, „katolické“ diecéze a farnosti…, ale už nemáme katolické učení ani katolickou víru ani katolické sentire cum Ecclesia. Co je a co není katolická víra? Katolická víra je v katechismu nejstručněji vyjádřena šesti základními pravdami: 1) Bůh je jeden. 2) Bůh je nejvýš spravedlivý: všechno dobré odměňuje a všechno zlé trestá. 3) Bůh je ve třech Osobách. 4) Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a navěky spasil. 5) Duše lidská je nesmrtelná. 6) Milost Boží je ke spáse nevyhnutelně potřebná. V současnosti nejvyšší církevní autorita narušila všechny základní pravdy katolické víry. Nová víra katolické církve už není katolická.


  BKP: Schiigumen Sergej je prorockým hlasem k záchraně církve a národa (21.6.2020)

  Schiigumen Sergej se postavil proti démonu zvanému koronavirus, který připravuje cestu Gatesově vakcinaci, čipizaci a redukci, tedy duchovní i fyzické sebevraždě ruského národa. Tento démon lži a smrti má za cíl uvrhnout co nejvíce duší do věčného pekla.


  VIGANÒ: CO DĚLAT? MLUVTE PRAVDU. MLUVTE JAKO KŘESŤANÉ: ANO, ANO, NE, NE.

  Jsme křesťané, mluvme tedy Kristovou řečí! „Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého.“ (Mt 5,37) Jsme ve válce s nepřítelem, který chce dokonce rozhodovat o zbraních, s nimiž jsme mu schopni odolat. Dovolili jsme mu, proniknout tak daleko, že znesvěcuje naše oltáře, svátosti a Nejsvětější Eucharistii! Byla nám uložena pravidla, abychom nestoudně podporovali nepřátelskou stranu. Nastal čas, abychom odmítli přijmout tuto obscénní invazi i způsob, jakým nepřítel znemožňuje jakoukoli účinnou akci z naší strany, jíž bychom ho vyhnali!


  Slovo života – Ř 8,32 (14. 6. – 28. 6. 2020)

  „On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s Ním nedaroval všecko?“


  Rozjímání nad Ř 8,32

  Boží slovo nám vnáší jistotu a pokoj do duše. Ukazuje na nesmírnou Boží lásku ke každému z nás, kterou Bůh projevil už tím, že nám daroval život, když do nás vložil ducha, kterým jsme mu podobni. Ve své lásce šel ještě dál, a když jsme zhřešili, dal za nás svého jednorozeného Syna, aby nás vykoupil z našich hříchů. Co více nám Bůh mohl dát?! A navíc s Ježíšem nám dává celé nebe a účast na věčném štěstí.


  Otevřený list katolíkům USA a arcibiskupovi Washingtonu (8.6.2020)

  Vážení katolíci, vy jste povinni poslouchat Boha, a jestliže někdo, i kdyby to byl papež, se postaví proti Bohu, proti evangeliu a přikázáním Ježíše Krista, nesmíte ho už jako odpadlíka poslouchat. Pokud se mu podřizujete, pak Boží prokletí, které na něm spočívá, dopadá i na vás. Kdo se dnes dovolává autority ctitele démona Pačamamy, zradil Krista a je odpadlík. Je třeba vědět, že Bergoglio není platným papežem. Není ani nástupcem apoštola Petra, ani zástupcem Krista na zemi.


  Duchovní boj – vakcinace a čipizace (7.6.2020)

  Bible zjevuje, že ti, co uvěří lži, čipizaci přijmou. Ti ale, kteří se budou modlit a činit pokání, buď pohromu od daného území úplně odvrátí, anebo budou mít světlo a sílu vakcinaci a čipizaci odmítnout i za cenu velkých obětí. Ti, kteří přijmou čip, budou podrobeni velkému utrpení. Nejhorší však pro ně bude, že se dají pod vládu šelmy a už nebudou moci konat spasitelné pokání. Jejich tragickým osudem bude spolu s šelmou ohnivé jezero.
  Proto je tak důležitý čas, který nám Bůh dává, abychom dnes skutečně začali s pravdivým pokáním. Když uposlechneme a začneme se modlit, Bůh nám dá sílu dělat osvětu i druhým a tím zachránit jejich životy i nesmrtelné duše.

  VIDEO>>>


  Kritika Bergogliova listu kněžím z 31. 5. 2020 (2.6.2020)

  Citace Bergoglia: „Všichni jsme (během karantény) naslouchali číslům a procentům, jimiž jsme byli den po dni zahrnováni.“
  Komentář: Proč Bergoglio nenaslouchal pravdivým statistikám, které uváděly čísla a procenta úmrtnosti nižší než v minulém roce? Bergoglio přece dobře ví, že online sledování i obyčejné úmrtnosti je technologie k cílevědomému vytváření paniky.
  Citace: „... rukama jsme se dotýkali bolestí svého lidu.“
  Komentář: Těmi v gumových rukavicích? A s maskou na obličeji? Kněží byli Bergogliem donuceni, aby se gumovými rukavicemi dotýkali dokonce Těla Páně, aby nebyli tzv. infikováni – to je rouhání a brutální zneuctívání eucharistie!

  VIDEO>>>


  Arcibiskup Viganò o „kořenech deviace“ II. vatikánského koncilu a o tom, jak byl František vybrán, aby provedl v církvi revoluci

  9. června 2020
  sv. Efréma
  S velkým zájmem jsem si přečetl esej jeho Excelence Athanasia Schneidera zveřejněný na LifeSiteNews 1. června pod názvem Neexistuje žádná božská pozitivní vůle ani přirozené právo na rozmanitost náboženství, který následně přeložil do italštiny blog Chiesa e post concilio. Studie jeho Excelence shrnuje s jasností – která rozlišuje slova těch, kteří mluví podle Krista – námitky proti domnělé legitimitě výkonu náboženské svobody, kterou zteoretizoval z Druhý vatikánský koncil v rozporu se svědectvím Písma svatého a hlasem tradice, jakož i katolickým magistériem, které je věrným strážcem obou.


  Dopis arcibiskupa Vigana presidentu Trumpovi: Právě se odehrává věčný boj mezi dobrem a zlem

  Arcibiskup Carlo Maria Viganò upozorňuje prezidenta, že současná krize týkající se pandemie koronaviru i nepokoje spojené s Georgem Floydem jsou součástí věčného duchovního boje mezi silami dobra a zla a vyzývá prezidenta, aby pokračoval v boji za „děti světla“.


  Radostná zvěst: „Zákon Ducha... mě vysvobodil od zákona hříchu...“

  Náš duch touží po Bohu, miluje dobro, touží po spravedlnosti, pravdě, kráse, ale zjišťuje, že v nás je ložisko zla, které apoštol Pavel nazývá „starý člověk“, a to je ta naše porušená přirozenost, infikovaná hříchem. Sv. Pavel tu také ukazuje na zákon hříchu, který panuje v našich údech. V 8. kapitole však mluví o zákonu Ducha. To je jako taková radostná zvěst: „Zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě vysvobodil od zákona hříchu.“


  BKP vyzývá ČBK: Probuďte se a vyjděte s kajícím procesím (1.6.2020)

  Byzantský katolický patriarchát (BKP) vyzývá Českou biskupskou konferenci (ČBK), aby v každém diecézním městě zorganizovala kající procesí. Dozrál čas. Karanténa s tzv. koronavirem postupně směřuje k masové vakcinaci a vakcinace je už spojena s čipizací.
  Vážení biskupové, pokud zaspíte i tento čas na pokání, který vám Bůh ještě dává možná už jako poslední šanci, a neuděláte ani minimum, kterým je kající procesí, potom ale vaší vinou bude národ skrze vakcinaci očipován. To není konspirační teorie, to je reálná hrozba. Pak už nebude čas k pokání, pak už bude jenom Boží soud, a to každého z vás osobně.


  Misie modlitby je pro dnešní dobu nejdůležitější

  Každý, kdo čte Písmo svaté, ví, že na více místech se mluví o tom, jak se apoštolu Pavlovi ukázal Pán Ježíš a jak se obrátil. Ukazuje také na to, kdy byl pokřtěn Duchem svatým i vodou a kdy se mu otevřely oči nejen duchovní, ale i fyzické. Kdo mu k tomu pomohl?
  Z největšího pronásledovatele se stal největší apoštol národů. Ale jak o tom mluví i někteří světci, hraje tu roli také jedna důležitá „maličkost“ – modlitba Štěpána. Ta nám vyprosila horlivého apoštola Pavla.  Listy z UA 5/2020


  Slovo života – Ř 8,31 (31. 5. – 14. 6. 2020)

  „Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“


  Rozjímání nad Ř 8,31

  Kdy je Bůh s námi? Tehdy, když my jsme s Ním a obracíme se na Něho a dáváme Mu své hříchy i své slabosti. On za nás dal svého Syna, aby nás vykoupil. Nemáme proto čekat až půjdeme ke svaté zpovědi anebo si myslet, že před smrtí se vyzpovídáme. Máme dávat i své malé hříchy Bohu hned. Pokud se dopustíme nějaké malé lži, zla, hned jak si to uvědomíme, máme v duchu, během několika sekund, vzbudit lítost. Můžeme říct: „Pane, smiluj se!“ a s vírou v duchu pohledět na Kristův kříž.


  Falošný globálny poplach menom COVID-19 alebo cesta k totalite /Výzva predstaviteľom verejného života/ (31.5.2020)

  Vážení prezidenti, poslanci, politici, žurnalisti, lekári, vedci, biskupi, kňazi a predstavitelia verejného života,
  dnes stojíte pred najťažším rozhodnutím vo svojom živote. Buď budete hrdinami alebo zločincami. Dôvody tohto vážneho tvrdenia vyplývajú z nižšie uvedených faktov. Vyzývame vás, aby ste sa vzopreli najväčšiemu politickému a mediálnemu podvodu histórie menom COVID-19. Žiadame vás, aby ste sa nenechali zlomiť psychologickým tlakom, zastrašovaním a mediálnou kampaňou. Nebuďte zradcami, ktorí svojím mlčaním alebo nečinnosťou nastolia nový a najkrutejší totalitný systém histórie. Na vás leží plná zodpovednosť za osobné rozhodnutie a osud obyvateľov jednotlivých krajín.


  Slovo otce patriarchy Eliáše: Teprve Duch svatý otevírá oči

  Apoštolé se po Ježíšově nanebevstoupení vytrvale modlili ve večeřadle Jeruzalémě. Desátý den vytrvalých modliteb, v neděli ráno, kolem deváté hodiny sestoupil Duch svatý jak na apoštoly tak na všechny shromážděné v tom domě: „Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když táhne silný vítr a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali“ (Sk 2,1-4). Mnoho lidí přišlo k domu, kde byli apoštolové. Petr pak mluvil s velkou mocí o Ježíšovi, kterého židé ukřižovali a který vstal z mrtvých a vylil v hojnosti Ducha svatého na přítomné. Reakce na Petrovo svatodušní kázání byla velká: „Proniklo jim to do srdce a ptali se Petra i ostatních apoštolů: ‚Bratři, co máme dělat?‘ Petr jim odpověděl: ,Obraťte se a každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy.‘“ (Sk 2,37-38) „Ti, kdo jeho slovo ochotně přijali, byli pokřtěni. A tak se k nim ten den přidalo na tři tisíce lidí. Setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách.“ (v. 41)


  Koho poslouchat? (30.5.2020)

  Co se týče rozlišování, koho poslouchat, musíme respektovat základní pravidlo, jakého ducha má dotyčný člověk a co sleduje! Podvodník dovede vystupovat jako největší dobrodinec. Je třeba proto zjistit, jaké je ovoce jeho činnosti. Nestačí krásná slova, úsměvy a dojem familiárnosti, je třeba se dívat, jaký cíl sleduje.
  Je tragédie, že právě mezi těmito lidmi, kteří zneužívají autoritu, je dnes i mnoho církevních představitelů.
  Dobře proto dnes bděte nad tím, koho posloucháte!


  Lucifer – satan a falešný mesiáš – antikrist (28.5.2020)

  I když Bergoglio a jiní současní církevní hierarchové, apostati – ve skutečnosti Jidáši – nejsou etničtí židé, tvoří jednotu s židozednáři. Prosazují redukční program se stejnou, ne-li větší intenzitou než nadnárodní elity.
  Jediná spása pro všechny lidi v této apokalyptické době je Ježíš Kristus. „Kdo ve mně věří, i kdyby zemřel, bude žít.“ (J 11,25)


  Biskupové, žádejte místní vládu, ať na Letnice (31. 5.) po příkladu USA otevře chrámy (24.5.2020)

  Byzantský katolický patriarchát se tímto obrací na všechny biskupy v Severní a Jižní Americe, Evropě, Africe, Asii a Austrálii. Požádejte své prezidenty a vládu, aby dali příkaz k otevření všech chrámů, a to v neděli 31. května, kdy je velký svátek Seslání Ducha svatého.

  VIDEO>>>


  BKP se připojuje k biskupům Moldávie a obrací se na pravoslavné i katolické biskupy: Zabraňte čipizaci (22.5.2020)

  Základní informace: V plánu redukce lidstva je nejsilnější složkou čipizace. Co je nutné, aby fungovala? Systém antén 5G. Zavádění systému 5G má kromě toho výrazně ničivý vliv na lidský organismus (vyvolává řadu nemocí – tzv. syndrom 5G). Příkladem je Wuhan v Číne, kde koncem roku 2019 postavili 10 000 antén sítě 5G. Aktivizovali systém a lidé, kteří používali bezdrátové internetové spojení či chytré telefony, padali jako mouchy. Vše se pohotově zamaskovalo koronavirem. Následně byla vyhlášena plánovaná pandemie.
  Jaké měli inženýři redukce lidstva připraveno řešení? Vakcinaci! Je už známým faktem, že s vakcínou se do těla dostávají nejen jedovaté látky, ale dnes i nanočip. Nebezpečná je i vakcína proti obyčejné chřipce, a vůbec každá vakcína!


  Slovo života – Ř 8,28 (17. 5. – 31. 5. 2020)

  „Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.“


  Rozjímání nad Ř 8,28

  Zde je řečeno – všechno! Opravdu všechno napomáhá k dobrému těm, kteří splňují jednu podmínku, a tou je: milovat Boha. Ti pak, kteří Boha milují, jsou nejen Bohem povoláni, ale Jeho povolání i realizují. Realizuješ i ty své povolání, které máš od Boha?
  Dva týdny si opakuj toto slovo života. Až na tebe přijde nějaké utrpení, někdo tě urazí, podvede, ujede ti autobus, nebo tě někdo pomluví, zkus si polohlasně povědět: Děkuji, Pane! Vím, že i toto obrátíš k dobrému! Uvědom si, že v tobě je Ježíš, spoj toto své utrpení s Ježíšovým utrpením a budeš mít velký pokoj.


  Bergogliova modlitba a půst k společnému bůžku (Pačamamě?) za satanizaci a čipizaci (13.5.2020)

  Připomeňme, co to je deklarace z Abú Dhábí. Obsahuje Bergogliovo heretické vyhlášení, že všechny pohanské kulty, které se klaní démonům, jsou prý vůlí Boží. To je hrubá lež a hereze. Ač byl Bergoglio z této hereze veřejně usvědčen, místo pokání udělal další kroky – inicioval synodu o Amazonii a prosadil dokumenty o zavádění pohanských prvků, ritů a gest do liturgie. Uvedl démona Pačamamu do Vatikánu a nyní činí další krok – vyzývá katolíky, aby si spolu s pohany u démonů „vymodlili“ a vypostili čipizaci. Je tragédie, že biskupové a katoličtí kněží dodnes v liturgii vyhlašují jednotu s tímto největším rouhačem, heretikem a odpadlíkem. Pokud věřící uslyší jeho jméno v liturgii, ať potichu poví anathema (srov. Gal 1,8-9). Tím se od něj i od prokletí, které je na něm, oddělí.


  U Boha je možné vzkříšení církve

  Na modlitbě jsem vyznával „Pane, mně nejde o nějaký úspěch, o bohatství, já toužím po duchovním probuzení! Po duchovním probuzení paralyzované, mrtvé církve, která je dnes hřbitovem duchovních mrtvol! Já je neodsuzuji. Já se s bolestí, s velkou bolestí na ně dívám... Nepropadám ale depresím. Když slyším Jobovy zvěsti a přichází jedna rána za druhou, vím, že u lidí je to nemožné, aby nastalo duchovní vzkříšení církve, ale ne u Boha, u Boha je to možné!“


  Církev kontra Bergoglio a COVID-19 (9.5.2020)

  Neplatný papež František Bergoglio spolu s B. Gatesem prosazují čipizaci skrze vakcíny. K tomu zneužívají uměle vyvolanou paniku s COVID-19. Postoj katolické církve, reprezentovaný arcib. C. M. Viganem, kard. Pujatsem, kard. Zenem a jinými biskupy je protikladný. Přikládáme výzvu kardinálů a osobností světa, kterou podporují i biskupové Byzantského katolického patriarchátu.
  Je žádoucí, aby biskupové katolické i jiných církví před svými věřícími i národními vládami vyjádřili, že stojí za křesťanskými a morálními požadavky, obsaženými v této výzvě.


  Co děláte, biskupové Polska? (7.5.2020)

  Tyto dny si připomínáme mučednickou smrt sv. Stanislava (8. 5. 1079). Tento krakovský biskup hájil Boží zákony i za cenu kruté smrti.
  Co po vás dnes konkrétně chce Bůh?
  Vyzvěte falešného papeže, aby učinil veřejné pokání za modloslužbu s Pačamamou. Oznamte mu, že biskupská konference Polska ho přestává zmiňovat v liturgii, dokud nebude konat řádné pokání za svou apostazi. To je váš první krok k pokání. Toto po vás Bůh chce. Bůh vám pak dá světlo na další kroky k dobru vaší duše i dobru polského národa.
  Kéž jsou vám příkladem svatí biskupové mučedníci sv. Vojtěch a sv. Stanislav! Následujte je!


  Může křesťan poslouchat heretiky a apostaty? (5.5.2020)

  Katolík je dnes postaven před dvě možnosti: buď neuznává papeže heretika, anebo ho uznává a pak je spolu s ním pod prokletím – anathemou. Vyloučil se z církve Kristovy a je už v synagoze satanově. To je vážná věc! To není maličkost! Jde o spásu každého věřícího! Kdo se podřizuje heretikovi, neposlouchá už Boha a postavil se proti Kristu a Jeho evangeliu! Takový jde vědomě do věčné záhuby. Pokud by v tomto stavu dnes zemřel, skončí v pekle. Uvědomujete si to, drazí katolíci? Uvědomujete si to i vy, vážení biskupové a kněží?


  Ikony – potřeba reformy (17.4.2020)

  Vážení biskupové, mniši a kněží,
  na vás závisí, jestli nastane duchovní probuzení nejen uvnitř pravoslavné církve, ale i ve vašem národě. Každé reformní hnutí začíná od jednotlivců.
  Máte své národní světce. Je třeba znovu vyzvednout tyto pravé hrdiny, aby byli vzorem i pro současné věřící. Světci začali nejprve reformovat sami sebe, a to na kolenou. Žádná reforma nezačala bez modlitby a pravdivého pokání. Bůh pak učiní duchovní vzkříšení vašeho národa. Pokud tuto šanci promarníte, pak skrze multikulturalismus, spojený s genderem, nastane sebezničení církve i národa.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 8,27 (3. 5. – 17. 5. 2020)

  „A ten, který zkoumá srdce, ví, jaké je smýšlení Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté.“


  Rozjímání nad Ř 8,27

  Tedy Duch Boží se přimlouvá za nás, abychom plnili vůli Boží. Snažme se proto tyto dva týdny naplňovat vůli Boží, především v tom, abychom nezanedbávali nejen své rodinné a pracovní povinnosti, ale hlavně své povinnosti vůči Bohu, a ty představuje náš modlitební řád. V modlitbě dostaneme světlo a sílu. Bez základu, kterým je modlitba, se ani nebudeme snažit, abychom vůli Boží hledali, ne tak abychom ji plnili. Proto buďme v modlitbě svému Pánu věrni, hledejme Jeho vůli obzvlášť ve vážných rozhodnutích, a v každodenních problémech alespoň úkonem víry poprosme Boha o světlo.  Listy z UA 4/2020


  Bergoglio realizuje pseudosynodu o Amazonii (29.4.2020)

  V diecézi Alto Solimões v Amazonii byl 15. března 2020 poprvé vysvěcen (dle programu Bergoglia) člen kmene Ticuna na diákona během obřadu překypujícího domorodými symboly. Zprávu uveřejnil server Vatican News.
  Komentář: K průlomu Bergogliova programu zavádění pseudosvátostí s duchem pohanství byl jako první vybrán za diákona muž. Bergoglio však ani v době vatikánské karantény nelení a intenzivně připravuje svěcení amazonských žen – čarodějnic – nejprve na diákonky, s blízkou perspektivou na kněžky, v souladu s heretickými dokumenty Synody o Amazonii. Bergoglio řekl, že nic z těchto dokumentů nezrušil, a v exhortaci Milovaná Amazonie se této otázce už záměrně nevěnoval. Nyní přešel k systematické realizaci. Převádí církev Kristovu na církev New Age – synagogu satanovu.


  Výzva katolickým a pravoslavným mnichům a mniškám (29.4.2020)

  Drazí řeholníci a řeholnice!
  Vy jste pro Krista, Jeho evangelium, spásu své duše a spásu druhých, opustili svět. Zvolili jste Bohu zasvěcený život v následování Krista. Rozhodli jste se realizovat Jeho slova obsažená v evangeliu, především výzvu: „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.“ Vaše první láska k Ježíšovi vás vedla k radikálnímu kroku. Zřekli jste se fyzického otcovství a mateřství, abyste přijali duchovní. Ježíš říká: Ten je můj bratr, má sestra a má matka, kdo nejenže slyší má slova, ale kdo je i realizuje. Rozhodli jste se k evangelijní radikálnosti. S apoštolem můžete vyznat: „Jsme blázny pro Krista.“ „Život je mi Kristus a smrt je mi ziskem.“ „Nežiji už já, žije ve mně Kristus.“

  VIDEO>>>


  Kardinál Müller je heretik /5. část/ (20.4.2020)

  Zdánlivě pravověrná dogmatika německého profesora Müllera z Mnichova, který byl v roce 2002 povýšen na biskupa a pak na kardinála a prefekta Kongregace pro nauku víry, není pravověrná, ale heretická. To, že ve svých knihách snad říká i mnohé katolické pravdy, z něho nečiní katolíka, protože popřením reality Kristova zmrtvýchvstání v těle, jak jsme ukázali v předešlých částech, zrušil samotný základ víry. Proto všechny jeho zbožné fráze jsou jenom bezobsažným klišé. Mluví o Bohu, v kterého nevěří.
  Je třeba také vědět, z jakých duchovně otrávených kořenů tato německá teologie vyrůstá a jaké přinesla ovoce pro Německo a pro církev.


  Kardinál Müller je heretik /4. část: bludy o pekle, o Panně Marii, o zázracích a o inspiraci Písma/ (20.4.2020)

  Na několika stránkách Müller se svým heretickým slovníkem a heretickým duchem zpochybňuje, jak to dělá celá tato heretická škola, inspiraci Písma svatého. S takovými premisami je jen otázkou času zavedení genderové ideologie v církvi jako něco zcela normálního a legálního. S popřením inspirace Písma je možno popřít všechny morální přikázání i všechno nadpřirozeno, které je v Písmu, a na morálku pohlížet jako na něco kulturního, a ne jako na Boží zákon. Tím Müller popírá i hříchy, potřebu pokání i spásu v Kristu, a vůbec i rozlišování dobra a zla. Tento duch má své kořeny v koncilním aggiornamentu. Pokud se dnes Müller postavil proti Pačamamě, z jeho strany je to nedůsledné. On přece svou heretickou dogmatikou připravil tomuto modlářskému gestu Bergoglia cestu!
  Duch, který je za evangeliem, vede k věčnému životu, duch, který je za dogmatikou Müllera, vede do věčné záhuby.


  Kardinál Müller je heretik /3. část/ (20.4.2020)

  Poslední slovo úryvku je skutečně černou tečkou za celou tou bažinou bludů. Dle Müllera tedy bylo vzkříšení „kognitivním smyslově-duchovním obrazem“. K tomu není co dodat. Tedy dle víry kard. Müllera Kristus nevstal z mrtvých, a proto kard. Müller je dále ve svých hříších.
  Vyzýváme tímto kardinála Müllera, aby činil veřejné pokání ze svých herezí. Tím dá příklad všem, které jeho spisy svedly.


  „Jste národ s velkou odpovědností“ – Monsignore Viganò

  (překlad rozhovoru s arcibiskupem C. M. Viganem pro portál diesirae.pt)

  Zcela určitě je nezbytná modlitba, nesmíme však přestat bojovat dobrý boj, který nás činí svědky odvážné bojovnosti pod praporem Kristova kříže. Nedopusťme, abychom, když na nás ukáží jako služebná na nádvoří nejvyššího velekněze na svatého Petra se slovy: „I ty jsi jeden z jeho následovníků“, nezapřeli Krista. Nenechme se zastrašit! Nedovolme, aby těm, kteří chtějí hlásat pravdu, byl dán roubík tolerance! Prosme Pannu Marii, aby náš jazyk mohl směle hlásat Království Boží a jeho spravedlnost. Nechť se obnoví zázrak z Lapy, kdy Panna Maria dala hlas malé Joaně, která byla od narození němá. Kéž opět dá hlas i nám, svým dětem, které byly už tak dlouho němé.
  Naše Paní z Fatimy, královno vítězství, ora pro nobis.  Prorokuj, Synu člověka – prorocká modlitba Ez 37 /změněná varianta/ VIDEO>>>  Kardinál Müller je heretik /2. část/ (20.4.2020)

  Kardinál Müller, který se dnes prezentuje jako silně konzervativní, v době, kdy ještě nebyl biskupem, napsal učebnici dogmatiky, která rozhodně konzervativní není. Kniha vyšla r. 1995 pod názvem Katholische Dogmatik: Für Studium und Praxis der Theologie. Potom vyšla ještě v mnoha vydáních a překladech a dodnes je užívána pro studium teologie. Zde v 5. kapitole, 3. oddílu Müller mluví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista, a to tak, že je zcela odmítá a popírá. Ze svých bludů kard. Müller nikdy pokání nečinil.


  Kardinál Müller je heretik /1. část/ (20.4.2020)

  Po přečtení úseku o vzkříšení z dogmatiky kard. Müllera je věřící člověk šokován. Základní pravda křesťanství je: Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk. Na kříži zemřel za naše hříchy. Své božství dokázal svým slavným vzkříšením a potvrdil tak i své učení. Müller tuto pravdu Kristova historického a reálného vzkříšení rafinovaně popírá. A to je velká hereze.
  A) Nejprve uvádíme jasné katolické učení o vzkříšení
  B) Citace a odpovědi na Müllerovy výroky z knihy „Katolická dogmatika“
  C) Kořeny německé teologie, z kterých kard. Müller vychází


  Kto nesie zodpovednosť za apostáziu v Cirkvi? (18.4.2020)

  Na Bergoglia, odpadlých kardinálov a biskupov sa vzťahujú tieto slová: „Čujte slovo Pánovo, kniežatá sodomské, počúvaj zákon nášho Boha, ľud gomorský! Načo mi množstvo vašich obetí? ...Neprinášajte viac márnu obetu, ona je mi dymom ošklivým. ...Neznesiem hriech a slávnosť! ...Aj keď rozprestriete dlane, odvrátim oči od vás; a keď aj hromadíte modlitby, ja ich nevyslyším.“ (Iz 1, 10-15)
  Zavreté kostoly sa tak stali Božím trestom za všetky tie rúhania a zrady posledných 60-tich rokov. Tu platí: „Ak nebudete činiť pokánie, všetci zahyniete.“ (Lk 13,3) To platí nielen pre kardinálov, biskupov, ale aj pre každého veriaceho. Každý veriaci môže posvätiť desiatok času Bohu a venovať sa modlitbe, čítaniu Svätého Písma a životov svätých.


  Velikonoční pastýřský list 2020

  To je velikonoční radost! Kristus trpěl a třetího dne vstal z mrtvých. V Jeho jménu se nyní zvěstuje pokání na odpuštění hříchů všem národům! I tobě! Dej Mu proto s vírou své hříchy! On ti je odpouští. Tato velikonoční radost je potvrzena realitou Kristova fyzického vzkříšení! Dokázal, že On je Boží Syn a Jeho slovo, které nám dal, je nezměnitelná a věčná pravda! On je vpravdě i tvé Vzkříšení a tvůj Život!
  Vám, kteří jste Ježíše přijali, patří Jeho slovo: „Pokoj vám! Nebojte se, já jsem to! Já jsem s vámi po všechny dny vašeho života!“ (Mt 28) A to platí dnes osobně tobě: Pokoj tobě! Aleluja!
  Christos Voskres! Voistinu Voskres!


  Historický exorcismus 11.4.2020 (11.4.2020)

  Bílá sobota je den, kdy si připomínáme sestoupení našeho Pána Ježíše Krista do podsvětí, aby osvobodil duše Otců ze satanových řetězů. Arcib. Viganò připomenul mimořádnou vážnost současné situace nejen kvůli pandemii, ale hlavně kvůli tragické apostazi uvnitř církve.
  Pouze lidské řešení neexistuje. V této vrcholně kritické situaci arcib. Viganò ukázal na ložisko nákazy, a tím je samotný ďábel a jeho andělé, kteří okupují nitro církve. Vybídl proto k společnému exorcismu.


  Abp Viganò žádá biskupy a kněze, aby se na Bílou sobotu modlili exorcismus „proti Satanovi“

  Chtěl bych vás všechny požádat o společnou modlitbu – a to ve formě, kterou podává Lev XIII. – Exorcismu proti satanovi a padlým andělům (Exorcismus in Satanam et angelos apostaticos, Rituale Romanum, Tit. XII, Caput III) v sobotu 11. dubna 2020 ve tři hodiny odpoledne římského času (15:00, středoevropský letní čas), abychom tak všichni společně bojovali proti společnému nepříteli celého lidstva.


  Tajemství spoluvzkříšení

  Boží slovo říká, že jsme byli spolu s Kristem vzkříšeni. Je to pro nás určitým tajemstvím. Ježíš byl vzkříšen před dvěma tisíci lety v Jeruzalémě. Já však nejsem v Jeruzalémě, ale na jiném místě a také v jiném čase. Nebyl jsem v Ježíšově hrobě, abych byl zároveň s Ním vzkříšen. Ani jsem tehdy neexistoval. Co tedy znamená to slovo „spolu s Ním jsme byli vzkříšeni“?


  Slovo života – Ř 8,26 (19. 4. – 3. 5. 2020)

  „Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.“


  Rozjímání nad Ř 8,26

  Tato pravda je pro nás velmi aktuální. Když jsme uvěřili v Pána Ježíše a přijali jsme Jeho Ducha, pak Duch Boží především v jednoduché modlitbě v nás doslova beze slov úpí, neboli přimlouvá se vzdechy nevyslovitelnými. Kolikrát cítíme bolest, strach, ani to nedokážeme vysvětlit, popsat slovy. Ale když se postavíme před Boha a uvědomujeme si Jeho přítomnost a dáme Mu tu bolest, obavy, nestabilnost, utrpení, ztrátu našich drahých, nejistou budoucnost svou, svých drahých, pak ani nevíme, jak se máme modlit a za co, a právě tu je řečeno, že Duch Boží se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkaním.


  Hlas volajícího na poušti: Připravujte cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho.

  VIDEO>>>


  Bojuj ve víře za svůj národ!

  Ježíš řekl: „Dokonáno jest.“ Tehdy bylo dokonáno nad každým hříchem, nad každým... až do konce světa. A v tomto čase musí jen být někdo, kdo s vírou přijme to Ježíšovo „Dokonáno“ a dá Ježíšovi a Duchu Božímu prostor v modlitbě. „Pane, já se modlím, volám, prosím, aby teď na hříchy mého národa platilo Tvé ‚Dokonáno jest‘, že ďábel i hřích je přemožen. V tuto chvíli. Teď stojím ve víře v tomto slově.“ Ježíš ho pronesl během krátké chvíle, ale Jeho Tajemné tělo z tohoto vítězství žije dál. Já se na ně jen vírou napojuji a prodlužuji ho, realizuji teď, tento dnešní den, Ježíšovo „Dokonáno jest“ nad svým národem. Nad Ukrajinou, Českem, Slovenskem...


  Odpověď na Bergogliova postní kázání (3.4.2020)

  Před nedávnem z Domu sv. Marty zahřmělo kázání proti idolatrii. Bergoglio všechny charismaticky usvědčil, že každý máme nějakou modlu – hobby, slabosti, zlozvyky. Zasáhl do živého. Nesledoval tím ale obrácení a upřímné pokání. Jeho cílem bylo přesvědčit veřejnost, že všichni jsme modláři, a tím vytvořit veřejné mínění, že jeho modlářství s démonem Pačamamou je něčím naprosto normálním. Ve skutečnosti tím popírá svůj velký a veřejný zločin proti prvnímu přikázání!
  Pozor! Bergoglio v době karantény ve své laboratoři v Domě sv. Marty vyrábí a pak vypouští nebezpečnější viry než je koronavirus – způsobují věčné zavržení v pekle!


  Slovo života – Ř 8,23 (5. 4. – 19. 4. 2020)

  „I my sami, kteří již máme prvotiny Ducha, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla.“


  Rozjímání nad Ř 8,23

  Prožíváme vyvrcholení Velkého postu. Celosvětová karanténa s koronavirem nutí k myšlence na smrt. Je třeba to využít. Na koronavirus zemře velmi málo lidí, ale smrt nemine nikoho z nás. Ta ale není nejhorší, nejhorší je smrt nekajícího hříšníka, protože ztratí věčný život. Zvláště i tyto dva poslední týdny Velkého postu se modleme ve svaté hodině křížovou cestu i se zpěvem.


  Slovo otce patriarchy Eliáše o realitě smrti a Božího soudu /2. část/

  Jaký je smysl našeho života. Nač tady jsme? Abychom každý den znovu jedli, pili, spali, pracovali a pak zemřeli? Bude to konec? Ne. My nejsme jako zvířátka. Máme nesmrtelnou duši. Naším úkolem je hledat Boha, poznávat Ho, milovat, sloužit Mu. Náš duch je stvořen k obrazu Božímu a touží po Bohu. My se však působením dědičného hříchu zamotáváme do všelijakých citových závislostí, rozumování, pýchy, do marností a nehledáme podstatu – smysl a cíl života.
  A protože je tady realita smrti, musíme začít bojovat o svou šťastnou věčnost. Jak? Vcházením do Kristovy smrti v čase. Co to pro nás znamená? Znamená to, že v dané chvíli se zřekneme svého dobra, své pravdy, své zkušenosti a upřímně přijmeme Boží vůli, Boží pravdu. Tak spolu s Kristovým Duchem odevzdáváme svého ducha do Otcových rukou.  Listy z UA 3/2020


  Pokání pro biskupy a kněze ČR /otevřený dopis/ (31.3.2020)

  Drazí biskupové a kněží,
  doba postní vrcholí. Za několik dní vstoupíme do Svatého týdne.
  Ptáte se, jaké pokání v současné krizové situaci po vás Bůh chce?
  Vy, všichni biskupové a kněží, kterým záleží na prvním místě na spáse své vlastní duše i duší těch, které vám Bůh svěřil, oddělte se od zjevného arcikacíře a heretika Bergoglia. Už s ním nevytvářejte jednotu ve svaté liturgii tím, že byste zmiňovali jeho jméno. Jeho bohem už není Ježíš Kristus, ale démon Pačamama. On tuto svou apostazi veřejně, ne skrytě, vyjádřil, a navíc znesvětil i hlavní chrám katolické církve. Pochybovat už dnes o tom, že Bergoglio je heretik, je ignorace základních pravd katechismu i zdravého rozumu.


  List maďarským biskupům (28.3.2020)

  Vážení biskupové Maďarska,
  Byzantský katolický patriarchát, který bojuje za uhájení deposita fidei, se v tyto poslední dny postní doby obrací na vás. V Evropě řádí koronavirus, ale ještě více masmediální panika s cílem nepozorovaně zavést totální kontrolu. Podobný návrh jako vám jsme podali i biskupům Itálie a Polska. Jedná se o potřebu radikálního kroku hlubokého pokání, které jediné může vést k obnově církve.


  Biskupové Itálie, čiňte pokání! (28.3.2020)

  Vy, italští biskupové, buďte hrdinové, ustanovte jako první v celé církvi dočasnou synodální cestu tím, že přestanete v liturgii zmiňovat Bergoglia, do té doby, než bude uveden pravověrný a platný papež.
  Buďte hrdinové víry, nic neztratíte, jenom získáte pro sebe i pro vám svěřené duše.

  VIDEO>>>


  Biskupové Polska, čiňte pokání! (28.3.2020)

  Vážení biskupové, polská synodální cesta povede k obrodě nejen v Polsku, ale i v celé církvi. Odejmete tím zároveň prokletí od polského národa a Bůh zachrání Polsko před koronavirem, islamizací, genderovou demoralizací a dá své požehnání. Když to neuděláte, převedete postupně, po určitých etapách, polskou církev do antikristovské struktury New Age.

  VIDEO>>>


  Rozhovor s arcibiskupem Carlem Maria Viganem (Poslední neděle doby postní 2020)

  Katolický život musí být bitvou až do konce, ne bezstarostnou procházkou k propasti. Od nás všech, kteří jsme přijali svěcení, bude Pán žádat, abychom vydali účet za duše, které jsme zachránili pro věčnost, a za ty, které jsme ztratili tím, že jsme je nenapomínali a nezachraňovali. Vraťme se k jediné pravé víře, k životu svatosti, k jedinému uctívání, které se líbí Bohu.
  Obrácení a pokání, jak od nás žádá naše Požehnaná Panna, Matka církve. Požádejme ji, Svatostánek Nejvyššího, aby dala kněžím a biskupům impuls k hrdinství, který potřebují, aby zachránili církev a přivodili vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
  + Carol Maria Viganò


  Mimořádné privilegium (27.3.2020)

  Vy jako křesťané nemusíte mít strach ze smrti, i kdyby přišla v důsledku koronaviru či mozkové mrtvice, infarktu, rakoviny anebo autohavárie. Každý z nás jednou stejně musí projít smrtí. Podstatné je jen jedno – aby tvá smrt byla šťastná. To znamená, aby byla přechodem do věčné slávy. Nešťastná by byla, pokud bychom ztratili spasitelnou víru a zemřeli v nekajícnosti. Proto je nutné často pamatovat na smrt, jak nás nabádá Pán Ježíš, že smrt přijde v den a hodinu, kdy se nenadějeme.


  Byzantský katolický patriarchát se obrací na křesťany Ameriky (27.3.2020)

  Drazí křesťané v USA,
  nyní se šíří vlna koronaviru spojená s mimořádně silnou masmediální kampaní, která tím sleduje své cíle. Jde o určité testování obyvatelstva a skrytou přípravu k totální kontrole.
  V souvislosti s koronavirem se Wolfgang Wodarg, německý odborník v oboru plicních chorob a epidemiologie, a zároveň i bývalý předseda zdravotnického výboru Rady Evropy, vyjádřil, že současná panika vyvolaná koronavirem neodpovídá reálnému nebezpečí a je umělá. Nejde o stav, který by vyžadoval vyhlášení pandemie.


  Jak zastavit koronavirus /otevřený dopis arcibiskupu Janu Graubnerovi/ (25.3.2020)

  Ty, jako dlouholetý předseda ČBK a současný místopředseda ČBK, jsi považován za tradičního preláta. Vybízíme Tě proto, abys v této kritické době učinil dva rozhodné kroky k dobru církve a českého národa:
  První krok: Dej návrh české vládě, aby v období největších křesťanských svátků zrušila omezení vyplývající z pandemie, aby tak věřící měli možnost účasti na svátostech a mohli svátky Kristovy smrti a Jeho slavného vzkříšení plně prožít.
  Druhý krok: Aby věřící ČR měli jistotu, že liturgie a svátosti jsou platné, vyhlas jménem ČBK, jako její místopředseda, zákaz zmiňování neplatného papeže ve svaté liturgii. Tím de facto nastane synodální cesta, ale v ČR jen dočasně, dokud nepřevezme nejvyšší úřad právoplatný a pravověrný papež.


  Pohled odborníka na koronavirus (25.3.2020)

  Koronavirus se běžně objevuje každý rok. Organismus si díky imunitnímu systému vytváří ochranu, proto se virus udržuje tím, že mutuje.
  Počet léčených v nemocnicích se zvýšil v důsledku paniky. Jinak se běžně s chřipkou do nemocnice nelehá. Nikdo přitom neví, že jenom v Německu umře 15 000 lidí ročně na infekční choroby, kterými se nakazí při hospitalizaci v nemocnici! – říká německý odborný lékař.


  Koronavirus, Pačamama a Bergoglio (23.3.2020)

  Vážení biskupové a kněží, dnes je předpokladem pravdivého pokání oddělit se od ducha falešného papeže a už nezmiňovat jeho jméno ve svaté liturgii. Bůh pak nejenže odejme koronavirus, ale hlavně uzdraví katolickou církev!


  Koronavirus S.O.S.! Lék proti smrti (20.3.2020)

  V této době paniky mnozí křesťané nepočítají se spasitelnou vírou v Ježíše Krista, která zachraňuje před druhou smrtí. Je tu boj o spásu nesmrtelných duší, tedy zachránit naše nejbližší, aby nepadli do věčných muk. Duch světa lidi velmi silně tlačí na širokou cestu do záhuby (Mt 7,14).
  Jaký je lék proti věčné smrti? Dokonalá lítost!


  Koronavirus, T. Halík a jeho kacířské viry /odpověď na interview/ (19.3.2020)

  Bůh je nejen milosrdný, ale i spravedlivý. Milosrdný je k těm, kdo konají pokání, a spravedlivý k těm, kdo pokání a záchranu v Kristu odmítají (Sk 4,12). Halík věčný trest popírá. Tím se mu však uniknout nedá. Aby si zahlušil svědomí, zesměšňuje křesťany, kteří pravdy víry respektují. Raději věří buddhistickým bájím a mýtům, než by se pokořil a přijal spasitelnou pravdu. Jeho pseudovíra, postavená na pýše a neschopnosti třeba jen minimální sebekritiky, je nebezpečnou cestou do pekla. Kéž by Halík, dokud je čas, přijal spasitelný strach.


  Koronavirus a Bergogliův Vatikán (16.3.2020)

  Jaká je reakce církve na koronavirus? Kající pochody, kající pobožnosti, výzvy k pokání a obrácení? Ne! Apostata Bergoglio nejenže se před koronavirem ve Vatikánu zabarikádoval, ale je hyperaktivní v zavírání chrámů a rušení bohoslužeb! Jeho příkaz se realizoval nejprve v Itálii a pokračuje dále. Je zde skrytá souvislost: chrám sv. Petra Bergoglio otevřel pro démona Pačamamu a ten ho zavřel pro kající modlitby. Toto je ovoce prokletí heretika a apostaty, který není platným papežem. Copak církev v dobách epidemie moru či cholery zavírala chrámy? Kam se poděla Bergogliem propagovaná otevřenost pastýře, který má mít pach ovcí? Je paradox, že mluvčí prezidenta nejvíc ateistického státu v Evropě, ČR, vyzývá, aby lidé nepodlehli panice, ale aby dle Bible vyznávali hříchy, modlili se jeden za druhého, protože mnoho zmůže modlitba spravedlivého! (viz Jak 5,16) Takové výzvy z Bergogliova Vatikánu slyšet nejsou.


  Odpověď biskupu Schneiderovi k otázce pravého papeže (4.3.2020)

  V dané situaci řešením, jak se zachránit před apostatickým systémem, v jehož čele stojí Bergoglio, je právě synodální cesta. Němci tuto možnost využili, ale ke zlému, aby intenzivněji ničili církev. Zodpovědní biskupové a kněží v každém národě mají synodální cestu neodkladně využít k pravé obrodě církve. Proč? Protože pokud proces apostaze půjde dál, pronikne tak hluboko, že pravdivá Kristova církev se stane jen malým stádečkem. O něm ale platí, že brány pekelné ho nepřemohou, i když zůstane jen v katakombách. Pokud bude skrze synodální cestu dána možnost duchovní obrody v jednotlivých národech, pravověrní katolíci se pak znovu mohou sjednotit pod takovým papežem, který bude hájit pravověrné učení i Boží přikázání. Synodální cesta, i když vypadá jako rozkol, není v dané situaci rozkolem, ale je záchranou před diktátem hereze, která vede do pekla. Cílem je zůstat v jednotě s Kristem a Jeho učením, které zabezpečuje věčnou spásu.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 8,18 (22. 3. – 5. 4. 2020)

  „Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena.“


  Rozjímání nad Ř 8,18

  Když jsme přemýšleli nad předcházejícím veršem a uvědomili si, že jsme Boží děti i Boží dědici a spoludědici Kristovi, naplnilo nás to nesmírným pokojem a štěstím. Zároveň jsme si uvědomili podmínku účasti na Boží slávě: „trpíme-li spolu s Ním“, s Kristem.
  Pamatujme v této době postní po celé dva týdny, že i kdyby bylo utrpení jakkoliv těžké, není srovnatelné se slávou, která na nás čeká, budeme-li se v utrpení sjednocovat s Ježíšem. On je naše síla.


  Jde jen o jednu věc: spasit svoji duši!

  Oč vlastně v životě jde? Mít nějaký částečný úspěch? Abych něco získal a druhý mi to za rok, za dva ukradl, zničil či obrátil proti mně? Co chci mít? Nějakou slávu, kariéru? Je třeba si uvědomit: „Co vlastně v životě chci? Co chci? Oč mi jde?“ V životě jde o jednu věc: spasit svou duši! Proto máme být věrni Ježíši tam, kde každý z nás je.


  Slovo života – Ř 8,17 (8. 3. – 22. 3. 2020)

  „A jsme-li děti, tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy.“


  Rozjímání nad Ř 8,17

  Co znamená spolu s Kristem trpět? Všichni věřící i nevěřící dobří i zlí musí zde na zemi trpět, ať chtějí nebo nechtějí, a to jak fyzické, tak i duševní utrpení. U křesťana je ale rozdíl: má se naučit trpět s Ježíšem, ne sám! Co to znamená? To znamená, že člověk vědomě přijme utrpení, které Bůh dopouští, třeba i skrze zjevné nepřátele. Člověk má například nějaký životní handicap, třeba je malého růstu a nechce to přijmout. Když to přijme s Ježíšem, jeho utrpení se tím promění.


  Slovo otce patriarchy Eliáše o realitě smrti a Božího soudu /1. část/

  Každý z nás musí počítat s realitou smrti, to znamená s neodvratným, nenávratným přechodem z času do věčnosti a pak také s realitou Božího soudu. Také je potřebné se zamyslet nad tím, co následuje po soudu. To je třetí realita: věčné nebe, nebo věčné peklo. Potom ještě čtvrtá realita, která je pouze v čase – jde o Boží milosrdenství, které je samozřejmě spojeno s přiznáním si hříchu a obrácením se na Ježíše.
  Máme chodit v pravdě před Bohem, vědět, že On nás vidí a zná. Proto je opravdu potřebné skládat každý den před Ním účty, oddělovat se od hříchu a dávat ho Ježíši. Boží slovo nás pak ubezpečuje: „Jestliže sami sebe soudíme, nebudeme souzeni.“ (1Kor 11,31)  Listy z UA 2/2020


  Reakce na exhortaci „Milovaná Amazonie“ /2.část/ (14.2.2020)

  Exhortace „Milovaná Amazonie“ a antikrist

  „Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj...“ (Mt 24,15)
  Bergoglio mění podstatu křesťanské liturgie zaváděním pohanských gest, prvků, ritů a symbolů a přijímá tím znesvěcující ohavnost, která je spojena s duchem pohanství, tedy s úctou k satanu a démonům. Vyhání tak Ducha svatého, bez něhož svátosti ztrácejí své opodstatnění.
  Vážení biskupové a kněží, Ježíšova slova platí i pro vás: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)

  VIDEO>>>


  Reakce na exhortaci „Milovaná Amazonie“ /1. část/ (14.2.2020)

  Bergoglio 12. února 2020 zveřejnil tzv. posynodální apoštolskou exhortaci „Milovaná Amazonie“. K synodě o Amazonii bylo už jasně, od mnoha autorů, podáno veřejné vyjádření. Jde tu o rouhání Bohu, modlářství, hříchy proti 1. přikázání a o apostazi od Krista k antikristu.
  Dnes už je nad slunce jasnější, že Bergoglio hlásá jiné, falešné evangelium. Bergoglio je arcikacíř, který je vyloučen z církve a není platným papežem. Boží slovo to skrze apoštola potvrzuje: „Kdyby někdo hlásal jiné evangelium, i kdyby to byl anděl z nebe, budiž vyobcován, proklet. A znovu to opakuji... budiž proklet!“ (Gal 1,8)

  VIDEO>>>


  Patriarcha Kirill a rok myši /veřejný dopis/ (26.2.2020)

  Vážený patriarcho Kirille,
  Vy, jako hlava pravoslavné církve v Rusku, nesete plnou zodpovědnost za její současný duchovní stav. Pastýř nosí hůl v ruce. To symbolizuje, že má bojovat proti dravým vlkům, kteří ničí bezbranné Kristovo stádce. Vy tuto službu konáte, anebo máte stejného ducha jako papež apostata František Bergoglio?
  Dokud máte čas, konejte pokání. Buďte příkladem, přiznejte si své zločiny apostaze před Bohem i před lidmi a tím ze sebe sejmete toto Boží prokletí – anathemu (Gal 1,8-9). Skrze upřímné pokání může nastat duchovní probuzení v celém Rusku. Vaše pokání spočívá v tom, abyste pravdu nazval pravdou a lež lží, a to v oblasti duchovní a náboženské. To je Vaše zodpovědnost!


  Postní doba 2020 a synodální cesta (17.2.2020)

  Drazí biskupové, kněží a věřící,
  Popeleční středou 26. února 2020 vstupuje západní církev do postní doby. Podstatou postní doby je obrácení a pokání. Obrácení znamená obrátit se od cesty světa k cestě Boží – k Ježíši – a pak Ho následovat. On je naše Cesta.
  Kéž skrze pravdivé pokání – metanoiu – se česká církev v této postní době zastaví na cestě duchovního sebezničení, kterou jde současný odpadlý Vatikán. Pak ať udělá radikální krok na cestu záchrany. Po Velkém pátku budeme tak moci zazpívat vítězné velikonoční: „Aleluja! Pán v pravdě z mrtvých vstal ve své církvi, aleluja!“

  VIDEO>>>


  Německá synodální cesta = apostaze /2. část/ (11.2.2020)

  Pseudo-synodální kontra pravdivá cesta

  Vážený kardinále, biskupe,
  jdi teď před svatostánek a pros o světlo a sílu, aby ti Bůh zjevil, co můžeš a máš dělat! Poraď se rovněž s jedním či dvěma upřímnými a odvážnými biskupy či kněžími. Bůh skrze Tebe a Tvé věrné začne proces záchrany a obrody Tvé diecéze a Tvého národa! Čeká tě krátké utrpení, ale už zde na zemi hluboký pokoj a štěstí v duši a po smrti věčná sláva v nebi.

  VIDEO>>>


  Německá synodální cesta = apostaze /1. část/ (10.2.2020)

  Církev nejenže k LGBT mlčí, ale aktivně tohoto otráveného ducha přijímá a legalizuje ho, jako by šlo o Boží cestu! To je hřích proti Bohu! Absurdně tím dělá Boha zodpovědným za všechny zvrácenosti a zločiny vedoucí ke genocidě lidstva! To je vrchol rouhání! Proto nad celou touto heretickou a amorální strukturou spočívá Boží prokletí! Křesťan nemůže skrze falešnou poslušnost tvořit jednotu s těmito zločiny. O kard. Marxovi a jeho stoupencích platí:
  „Jsou to falešní apoštolé, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!“ (2Kor 11,13-15)

  VIDEO>>>


  Veřejné pokání Benedikta XVI. (6.2.2020)

  „Já, Josef Ratzinger, Benedikt XVI., jsem v období, kdy jsem byl řádným papežem, vyhlásil Jana Pavla II. za blahoslaveného. Nyní to však odvolávám a jeho beatifikaci prohlašuji za neplatnou, protože protiřečí učení církve a je k její velké duchovní a morální škodě.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 8,16 (23. 2. – 8. 3. 2020)

  „Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.“


  Rozjímání nad Ř 8,16

  Uvědomme si realitu, že v nás je Duch Boží. Uvědomme si ale také, že to nejhlubší v nás je lidský duch. Jaký je rozdíl mezi naší duší a naším duchem? Obojí je duchovní a těžko se to dá rozlišit. Duše má Bohem dané schopnosti, ale duch je čistým „já“, tedy nejhlubší podstatou naší existence.
  Duchovní lidé jsou ti, kteří slouží duchu a ve kterých je duch přítomen. Jenže záleží na tom, jaký je to duch. Je-li to Duch Boží, pak je to člověk světec, který je vedený Duchem, jak je napsáno v 14. verši 8. kapitoly Římanům: „Ti, kteří jsou vedeni Duchem Božím, jsou syny Božími.“ Ale abychom mohli být vedeni Duchem Božím, nesmíme otročit tělu.
  Po dva týdny si uvědomujme, že Duch Boží dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Jsme jimi a zůstávejme jimi!


  František, Pačamama a cizí oheň (5.2.2020)

  Oheň je symbolem horlivosti, svatosti i působení Ducha svatého. Je však i jiný oheň, který není z nebe, ale z pekla! Ti, kteří se s ním sjednotili, končí v pekle.
  V Jeruzalémském chrámu hořel Boží oheň. Přinášely se v něm Hospodinu celopaly beránků a jiných zvířat, zástupně za hříchy Božího lidu. Kousek od Chrámu, v údolí Hinóm, však byla modla Moloch, v níž také hořel oheň, ale ne Boží, cizí! Přinášeli mu v oběť dokonce nevinné děti!

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 8,15 (9. 2. – 23. 2. 2020)

  „Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!“


  Rozjímání nad Ř 8,15

  Zde je řečeno, že jsme nepřijali ducha otroctví. To znamená, že už nemusíme otročit ani tělu s jeho vášněmi, ani ideologiím, které jsou sugestivně pokládány za společenskou úroveň – a běda, když se někdo postaví proti tomuto falešnému veřejnému mínění! Udržují svůj systém pod bičem strachu. My se ale nemusíme bát ničeho, dokonce ani smrti, ani Božího soudu. Proč? Protože jsme přijali Ducha synovství, čili byli jsme adoptováni za Boží syny.  Listy z UA 1/2020


  Eliáš kontra genderový program v mikrojeslích (27.1.2020)

  Až budu stát, a to brzy, před Božím soudem a Nejvyšší se mě zeptá: „Co jsi učinil pro záchranu jednoho z těchto mých maličkých?“, tehdy Mu řeknu: Pane, napsal jsem aspoň tento dopis a nahrál toto video i za cenu, že bych za to měl zaplatit svým životem. Trvám na tom, aby zločiny proti bezbranným a nevinným dětem, spojené se satanským genderem a juvenilní justicí, byly odmaskovány a dětem byla dána zdravá výchova, čerpající moudrost i sílu z živých pramenů evangelia. Ta jim zabezpečí pravé štěstí na zemi i věčné štěstí v nebi.

  VIDEO>>>


  Ne likvidace, ale očista papežství (19.1.2020)

  V našem listu o primátu papeže jsme psali o realitě, s níž dogma nepočítalo – co nastane, když se papežem stane zjevný heretik a apostata. Dogma pak buď neplatí, anebo platí za předpokladu, že papež heretik je ipso facto vyloučen z církve, tedy není už ani křesťanem, a vůbec už ne papežem. Tak to vyplývá z dogmatické buly Cum ex apostolatus officio (1559).


  Problém primátu a neomylnosti biskupa Říma - papeže (11.1.2020)

  Zjevný heretik na papežském stolci, František Bergoglio, bude buď vyhnán i s jeho heretickou a amorální sítí, anebo papežství musí být zrušeno. Proč? Protože likviduje církev v samé podstatě. Jak? Místo ochrany víry chrání hereze a místo cesty do nebe vede do pekla. Skrze prorockou službu Bůh ustanovil platného papeže. Aby mohl převzít úřad, Bůh žádá od každého z nás pokání a modlitbu. V čem konat pokání? Odřeknout se herezí ateistického modernismu a neopohanského synkretismu a místo ducha lži přijmout Ducha pravdy, Ducha Kristova (Ř 8,9).

  VIDEO>>>


  Papežská biblická komise hlásá hereze (10.1.2020)

  Papežská biblická komise na žádost pseudopapeže Bergoglia vypracovala na 330 stranách studii s názvem „Co je člověk? Itinerář biblické antropologie“. Ve skutečnosti jde o vnucování heretické interpretace Bible. Přibližně na deseti stranách se studie věnuje homosexualitě. Biblická papežská komise dokázala, že nemá nic společného s katolickým učením, protože veřejně hlásá hereze a drze a zatvrzele se staví proti Zjevené Pravdě. Členové této komise se v čele se svým sekretářem, jezuitou Pietro Bovatim, dle Gal 1,8-9 vyloučili z církve. Pokud nebudou konat pravdivé pokání, budou věčně zavrženi.

  VIDEO>>>


  Odpověď na silvestrovské kázání mnichovského kardinála Marxe (8.1.2020)

  Citace kard. Marxe: „Přistupme k nové dekádě s fantazií.“
  Apostatický kardinál nás nabádá odložit rozum i morální principy a dát se na cestu bezbřehé fantazie, končící v sebezničení jedince, rodiny i společnosti. Fantazie je zde jen pozitivní Marxův pojem k přikrytí zrady Boha a masové sebevraždy křesťanstva.

  VIDEO>>>  Kniha „Vzpomínky“, mnich Eliáš


  Slovo života – Ř 8,14 (26. 1. – 9. 2. 2020)

  „Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.“


  Rozjímání nad Ř 8,14

  Uvědomuj si po celé dva týdny, když budeš opakovat Boží slovo, kdo jsi. Jsi Božím synem (dcerou). Skrze křest a víru máš Boží život. A proto je třeba, aby ses nechával vést Duchem Božím, a ne duchem světa. To si uvědomuj i ve své soukromé modlitbě. Zopakuj si slovo života i na lůžku při usínání.


  Slovo života – Ř 8,12-13 (12. 1. – 26. 1. 2020)

  „A tak tedy, bratři, nejsme dlužníci těla, abychom žili podle těla. Žijete-li totiž podle těla, zemřete; jestliže však skutky těla umrtvujete Duchem, budete žít.“


  Rozjímání nad Ř 8,12-13

  Když budeš při sedmi zastaveních během dne opakovat dva týdny Boží slovo Ř 8,12-13, obnovuj si předsevzetí bojovat proti skutkům těla. Každý den píšeš do knihy svého života jeden list a před Božím soudem v hodinu smrti bude tato kniha otevřena. Tvůj boj má navíc dopad i na druhé. Získáváš jim světlo a sílu, aby mohli být vytrženi z široké cesty, která vede do záhuby. Pokud člověk klesne, má hned konat pokání, oddělit se od zla a znovu jít bezpečnou cestou za Ježíšem do věčného života.
  Listy z UA - 2019


  Listy z UA 12/2019


  Vianočná manifestácia za ochranu rodiny po mestách Slovenska 26.12.2019

  VIDEO>>>


  Když člověk přestane bdít, chodit ve víře

  Ježíš říká: „Bděte a modlete se!“ Boží nepřítel dovede i uvnitř mezi námi rozbít vztahy a zapříčinit, že jeden druhého zraní. Proto člověk musí dávat pozor na vzájemné vztahy, i když ho to mnohdy blokuje, pokořuje, brzdí a někdy úplně paralyzuje dobré a Boží dílo.


  List k svátkům Kristova narození 2020

  Ve vánočném pozdravu: „Christos raždajetsja!“ je vyjádřeno, že Kristus znovu přichází do našich duší, když konáme pokání. Roste v nás, když se zříkáme vlastní vůle a realizujeme Boží vůli.
  Před námi je rok 2020. Nevíme, pro koho z nás je tento rok už posledním v našem životě. Pokud ale zůstaneme, tak nás čekají různé zkoušky, a právě proto je třeba, abychom před sebou viděli Ježíšovu Matku. Snažme se procházet zkouškami spolu s Ní a s vírou děkovat nejen za dobré, ale i za utrpení, které nám způsobilo bolest. Bůh totiž to vše může a chce obrátit k našemu dobru – nejen věčnému, ale i časnému.


  Živý Betlém. Olomouc 25. 12. 2019

  VIDEO>>>


  Půlnoční sv. liturgie a Vánoční manifestace za ochranu rodiny. Olomouc 25. 12. 2019

  VIDEO>>>


  Vánoční manifestace za ochranu rodiny. Praha 26.12.2019

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 8,11 (29. 12. – 12. 1. 2020)

  „Jestliže tedy Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, přebývá ve vás, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha přebývajícího ve vás.“


  Rozjímání nad Ř 8,11

  Snažme se učinit aspoň první krok, abychom, když se naučíme verš zpaměti a budeme si ho třikrát při každém zastavení během dne opakovat, abychom Boží slovo neopakovali pouze mechanicky, ale uvědomovali si hlubokou pravdu, která je za ním a která se nás hluboce dotýká. Je to přebývání Ducha Božího v nás i otázka našeho oživení.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátky narození Spasitele (25.12.2019)

  Bůh stvořil člověka, avšak skrze jeho neposlušnost vešel do světa hřích a skrze hřích smrt (srov. Ř 5,12). Prvotní – dědičný hřích je jed, který ničí lidskou přirozenost. Přesněji řečeno: otravuje ji. Ona není totálně zničená, ale je otrávena tím hříchem. To může vidět každý sám na sobě, jak říká i sv. Pavel: „Nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.“ Bolestně konstatuje: „Nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.“ A pak volá: „Já nešťastný člověk!“ To je napsáno v 7. kapitole listu Římanům. Čili v nás to zlo je, ať chceme či ne. Ono zatemňuje náš rozum, paralyzuje naši vůli, abychom nekonali to, co je dobré, a tlačí nás do zlého. To je program hříchu. A proto přišel Ježíš. Bůh se stal člověkem, aby nás vysvobodil z otroctví hříchu.


  Vánoční list (2019)

  „Dnes se vám narodil Spasitel, to je Kristus Pán!“
  Drazí bratři a sestry,
  toto slovo zvěstovali andělé v tu noc, v níž se narodil Ježíš Kristus, náš Spasitel. Boží Syn vzal na sebe naši lidskou přirozenost kromě hříchu, aby nás z duchovní infekce hříchu vysvobodil. Ta nás zatemňuje, zotročuje a táhne do věčného zavržení. Boží Syn za naše hříchy spravedlivě zaplatil. Je však třeba vědět, že odpuštění hříchů je spojeno se zvěstováním pokání. On sám předpověděl, že „v Jeho jménu bude zvěstováno pokání na odpuštění hříchů všem národům.“ (Lk 24,47)


  Slovo života – Ř 8,10 (15. 12. – 29. 12. 2019)

  „Jestliže je Kristus ve vás, tedy ač je tělo umrtveno pro hřích, duch je však živ pro spravedlnost.“


  Rozjímání nad Ř 8,10

  My máme chodit v Duchu svatém, to znamená – máme spolupracovat s Duchem Božím, uvědomovat si základní pravdy o nebezpečí hříchu, o realitě smrti a věčnosti i o tom, za jak velkou cenu nám byly odpuštěny hříchy a byli jsme vysvobozeni z otroctví hříchu.


  Zrušení řeholní společnosti Societas Jesu (2.12.2019)

  Potřeba doby si vyžádala vynesení autoritativního výroku proti mnohonásobně opakované apostatické činnosti řeholní společnosti jezuitů. Současná linie jezuitů i duch, který v této řeholní společnosti vládne, je v plném rozporu s programem zakladatele i depositem víry. Přestože v minulosti měla řeholní společnost velké zásluhy na obnově církve, v posledních desetiletích byl změněn duch i program. Místo obrany víry a mravů a místo snahy o duchovní obrodu, konají jezuité pravý opak. Už nemají právo nazývat se společností Ježíšovou, protože se postavili proti Ježíši Kristu i Jeho Duchu. „Kdo nemá Ducha Kristova, není Jeho.“ (Ř 8,9)

  VIDEO>>>  Veliký Bože náš


  Slovo života – Ř 8,9 (1. 12. – 15. 12. 2019)

  „Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.“


  Rozjímání nad Ř 8,9

  Jak máme získat Ducha Kristova? Boží slovo říká: „Kdo se spojuje s Pánem, je s Ním jeden duch.“ Když na vnitřní modlitbě bojujeme o duchovní spojení s Pánem, dostáváme Jeho Ducha. On nás pak uvádí do Božích pravd, ale také do jednoty s Ním. Pokud pak zachováváme Jeho přikázání, pak o nás platí: „Ten mě miluje, kdo zachovává moje přikázání a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek“.  Listy z UA 11/2019


  Reakce C. M. Vigana na tzv. Dům Abrahámovské rodiny (22.11.2019)

  Carlo Maria Vigano přirovnal tento dům k babylonské věži. Konkrétně řekl: Stavba „Domu Abrahámovské rodiny“ se jeví jako babylonský podnik budovaný Božími nepřáteli, nepřáteli Kristovy církve a nepřáteli jediného pravého náboženství, které jediné může člověka a celé stvoření zachránit před zničením jak časným, tak i věčným. Základy tohoto (babylonského) „Domu“ jsou odsouzeny k tomu, aby zanikly a zhroutily se. Vznikají tam, kde rukama samotných stavitelů má být odstraněn jediný nárožní kámen, Ježíš Kristus, Spasitel a Pán, na kterém Boží dům stojí (1Kor 3,10).

  VIDEO>>>


  Šikmá plocha súčasného pontifikátu (Prof. Hubert Windisch)

  Ak sa viera Cirkvi stanovená o. i. vo veľkom vyznaní viery zatemňuje slovami alebo skutkami hierarchie, hoci by to bol aj pápež, musia a smú nielen pastieri a teológovia, ale aj laici v Cirkvi jasne klásť odpor.
  Hubert Windisch je teológ a em. profesor pastorálnej teológie Univerzity vo Freiburgu


  Autoritativní slovo pravého nástupce apoštola Petra (22.11.2019)

  Patriarcha a biskupové Byzantského katolického patriarchátu vyhlásili arcibiskupa Viganò za platného papeže. Odvolali jsme se na mimořádnou situaci i na prorockou službu v církvi. Někdo může položit otázku: Je či není arcib. Viganò platným papežem?
  V Bibli je popsána podobná situace. Prorok Samuel pomazal Davida za krále nad Izraelem. Král Saul o pomazání Davida věděl. Nemínil ale respektovat Boží rozhodnutí a vzdát se vlády. Saul si byl vědom, že ho Bůh zavrhl, protože Samuel mu to oznámil. Přesto se nemínil Bohu podřídit, a naopak, snažil se Davida, pomazaného Bohem, usmrtit. David se musel skrývat a pak bojovat a čekat, až přijde vhodný čas, aby mohl převzít úřad, ke kterému ho Bůh povolal skrze proroka.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 8,7-8 (17. 11. – 1. 12. 2019)

  „Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou..“


  Rozjímání nad Ř 8,7-8

  Duch Boží nám skrze apoštola znovu opakuje a kategoricky zdůrazňuje základní protiklady, a to myšlení těla a myšlení Ducha. Je třeba si uvědomit, že v myšlení se odráží náš život. Pokud žijeme podle těla, myslíme na to, co je tělesné. A pokud žijeme podle Ducha, myslíme na to, co je duchovní.


  Odpověď na pokrytecký „Otevřený dopis biskupa Schneidera“ (13.11.2019)

  „Slovo Boží je živé a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč, proniká až na rozhraní duše a ducha,kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.“ (Žid 4,12)
  Vy, pane biskupe, přesně identifikujete Bergogliovy hereze i jeho apostazi, a přesto jste vnutil katolíkům falešný axiom: Papež apostata musí zůstat v úřadu.
  Tímto podvádíte pravověrné! Tyto duše nemají jednotu s apostatou Františkem, ale s Vámi ji mají pro Vaše veřejné pravověrné vystupování. Vy dobře víte, že Vaše jednota s apostatou Bergogliem postupně vtáhne tyto ovce pod jeho apostatický systém, a tím prokletí, které spočívá na Bergogliovi, přejde i na ně a zatemní jim nejen rozum, ale obere je o světlo víry, které nyní mají. Za touto Vaší činností je duch antikrista. Ohrožujete církev více, než zjevný apostata Bergoglio. Čiňte pokání a oddělte se od ducha antikrista, kterému sloužíte!

  VIDEO>>>


  Kořeny Synody o Amazonii (2.11.2019)

  Synoda o Amazonii s přijetím ducha pohanství do nitra církve i do svaté liturgie je totální zradou podstaty Kristova evangelia i celého křesťanství. Jde o skrytý, ale oficiální převod Kristovy církve do anticírkve New Age.
  V této bezmocnosti Byzantský katolický patriarchát jako prorocký hlas učinil záchranný krok – mimořádným způsobem vyhlásil arcibiskupa Viganò za právoplatného papeže.
  Arcibiskup Viganò k papežské volbě mlčí. Musí čekat na otevřenou podporu odvážných a uvědomělých biskupů, kteří se k němu jako k papeži přidají. Jejich společným cílem musí být záchrana před masovým odpadem, který už naprogramoval Bergoglio a který v nejbližších dnech vyhlásí. Je už jen málo času. Je třeba, aby si věřící uvědomili, že jde o jejich spásu, o spásu jejich dětí a vnuků. Je čas, aby se modlili za biskupy a iniciovali je osobně či svými dopisy k rozhodnému kroku oddělení se od neplatného papeže. Ať se postaví za nového pravověrného papeže!

  VIDEO>>>


  Pokrytectví a podlost hlavy UHKC (2.11.2019)

  Vrchní arcibiskup UHKC S. Ševčuk hned po Synodě o Amazonii vyzval ke zrušení celibátu. Lživě tvrdil, že se tím vyřeší morální úpadek. Většina biskupů UHKC s jeho tvrzením zřejmě nesouhlasí. Navíc je paradox, že Ševčuk toto tvrdí, ale veřejně i s arcib. Gudziakem prosazují amorální ideologii LGBTQ. Ševčuk přesto vyzývá, aby kněží UHKC žalovali na kněze ŘKC na Ukrajině v případě morálních deliktů. Co ale, když kněží obojího ritu začnou žalovat na Ševčuka?


  Výzva kardinálům a biskupům v čase po pseudosynodě (1.11.2019)

  Vážený apoštole Kristův, nyní jsi postaven do situace, v níž se buď staneš hrdinou, anebo zrádcem – Jidášem. Pokud budeš mlčet a nezastaneš se Krista a Jeho učení, pak jsi zradil. Hrdinou se staneš, pokud se odvážně oddělíš od heretika a jeho sebevražedného proudu s duchem apostaze, kterým si podmaňuje církev. Tímto gestem pravdivého pokání pomůžeš k záchraně a obrodě krvácející církve! Bůh Ti dnes dává za příklad arcibiskupa Vigana. I Ty vyjdi z područí falešné poslušnosti apostatu Bergogliovi a vytvoř jednotu s Viganem. Nepůjde o schizma, ale o záchranu církve! Ježíš to po Tobě žádá! Tvé rozhodnutí má dopad i na Tobě svěřené duše a na celou církev. Odlož falešný strach! Neboj se zachránit sebe i Kristovu církev! V hodině smrti a po celou věčnost budeš šťastný, že jsi tento krok víry a pokání udělal.

  VIDEO>>>


  Bible a Synoda o Amazonii “... bylo tam okolo 25 mužů (kardinálů)” /Ez 8,16/ (30.10.2019)

  Jaká je pravdivá diagnóza odpadlické Synody o Amazonii? Podáváme ji ne pouze z lidského pohledu, ale z pohledu Božího slova. Vystihuje ji tento Boží výrok: „Ďábel k vám sestoupil s velkým hněvem, protože ví, že má málo času.“ (Zj 12,12) Bůh si stěžuje na modlářství v chrámu: „Řekl mi: Synu člověka, vidíš, co tito činí (ve Vatikánských zahradách i na jiných místech Vatikánu)? Ohavnosti tak velké... takže se musím vzdálit od této svatyně!“ (Ez 8,6) ... „Uzřel jsem všeliké spodobení... ukydaných model (z Amazonie).“ (v. 10) „...hle, mezi síní a oltářem bylo okolo 25 mužů. (A právě okolo 25 mužů – kardinálů – bylo na Synodě o Amazonii. Na ně dopadla Boží anathema – prokletí a vyloučení dle Gal 1,8-9.) „Zády byli obráceni ke chrámu Hospodinovu... Viděl jsi to, synu člověka? Copak je to lehká věc, aby činili tyto ohavnosti, které zde činí?“ (Ez 8,16-17) Jaké je řešení? Jen jediné, a to pravdivé pokání. Proti zločineckému systému v církvi se postavil arcib. C. M. Viganò. Byzantský katolický patriarchát ho v autoritě apoštolské a prorocké zvolil v této mimořádné situaci za řádného papeže. Pokáním pro katolíky dnes je oddělit se od heretika a apostaty Bergoglia a vyznat pravověrného a právoplatného nástupce apoštola Petra!

  VIDEO>>>


  Pokání z prvního přikázání za Synodu o Amazonii (10.10.2019)

  Celá oblast okultismu je bytostně spojena s pohanstvím, tedy s úctou k ďáblu a démonům. Jde zde o hříchy proti prvnímu přikázání. Přitom je tato oblast natolik skrytá (okultní), že mnohé praktiky magie a věštění z neznalosti propagují i mnozí mniši a kněží. Zde platí zásada: Jestliže je v nějaké praktice skryta magie, věštění a spiritismus, potom už je Bohem odsouzena i její novodobá forma! Upřímný křesťan, nejen katolík, potřebuje Boží sílu – dynamis Ducha svatého, jinak nebude Ježíšovým učedníkem, ale jen pasivním návštěvníkem chrámu. Proto se musí nejprve rozejít s okultními praktikami i s okultním duchem! Ať se před dvěma svědky odřekne těch okultních praktik, kterým se otevřel, i ducha, který je za nimi. Katolík ať ještě tento hřích vyzná ve svaté zpovědi. Toto je konkrétní pokání, které v této historické chvíli Bůh žádá od všech upřímných věřících, kněží, řeholníků a biskupů. Bůh pak dá poznání, sílu Ducha svatého i pravou moudrost a po smrti život věčný. Ježíš dnes říká i tobě: „Změň myšlení a věř evangeliu.“ (Mk 1,15) „Jestliže nebudeš činit pokání z těchto hříchů, zahyneš!“ (Lk 13,3)

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarchy Eliáše o vyslyšené modlitbě /III. část/

  Ježíš říká: „Bděte a modlete se!“ Boží nepřítel dovede i uvnitř mezi námi rozbít vztahy a zapříčinit, že jeden druhého zraní. Proto člověk musí dávat pozor na vzájemné vztahy, i když ho to mnohdy blokuje, pokořuje, brzdí a někdy úplně paralyzuje dobré a Boží dílo.


  Slovo života – Ř 8,5-6 (3. 11. – 17. 11. 2019)

  "Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj."


  Rozjímání nad Ř 8,5-6

  Znovu si musíme uvědomit, že myšlení podle Ducha i život podle Ducha je spojen se zákonem Ducha. A ten je bytostně spojen s Ježíšem, je v Něm. Ti, kteří jsou v Kristu, myslí duchovně, a ne tělesně, to znamená myslí ne na sebe, ale těžiště jejich myšlení je ve vztahu k Ježíši. Centrem není jejich seberealizace, jejich ego, ale v centru je pravé dobro – duchovní dobro. Nemusí se však starat o to, aby ho získali. Je třeba se starat o to, abychom měli pravdivý vztah k Ježíši, abychom milovali Boha, a bližního pak jako sami sebe.  Listy z UA 10/2019


  Jidáš a Synoda o Amazonii (28.10.2019)

  Je jasné, že heretik nemůže být papežem a je jasné, že Bergoglio je heretik. Je proto jasné, že nikdo ho nemůže a nesmí poslouchat, jinak má účast na jeho zradě Krista, evangelia a apoštolské tradice. Dnes stojí každý katolík před rozhodnutím: buď apoštol Petr, a tím i Kristus a věčné nebe, anebo antipetr Bergoglio, a tím antikrist a věčné peklo. Vážení pravověrní kardinálové a pravověrní biskupové, zastavte sebelikvidační proces katolické církve a vyznejte i vy právoplatným papežem C. M. Viganò! Tímto se Byzantský katolický patriarchát obrací i na všechny upřímné pravověrné katolíky, aby v internetové petici (http://chng.it/cXPQPYyNBs) vyjádřili svou přináležitost k pravověrnému papeži C. M. Viganò.

  VIDEO>>>


  Habemus papam (14.10.2019)

  Biskupové synodu Byzantského katolického patriarchátu pronesli a zveřejnili svou volbu: „V této mimořádné situaci si jako pravověrný katolický biskup před Bohem a před církví uvědomuji svou povinnost, a proto volím za právoplatného papeže arcibiskupa Carlo Maria Viganò.“

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 8,4 (20. 10. – 3. 11. 2019)

  „Aby byl spravedlivý požadavek Zákona naplněn v nás, kdo nechodíme podle těla, ale podle Ducha.“


  Rozjímání nad Ř 8,4

  Chodit v Duchu Božím však neznamená, že člověk bude zbaven pokušení a bojů. Musí se pokáním znovu a znovu dostávat ze svého egoismu, protože zaměření na Boha automaticky ztrácí. V modlitbě musí každý den čerpat sílu. Směřujeme k věčnosti, zde je bojiště, kde se odehrávají někdy velké, jindy malé boje. Životní moudrost, která je vlastně cestou nezištné pokory, je vyjádřena i v jedné staré pohádce: Pyšný Ivánek byl potrestán tak, že dostal hlavu medvěda. Nemohl se jí zbavit, protože podmínkou bylo udělat dobrý skutek. On ale i dobré skutky dělal jen kvůli sobě. Když poprvé udělal dobrý skutek kvůli druhému, medvědí hlava zmizela.


  Manifestace za ochranu rodiny. Olomouc 29.9.2019

  VIDEO>>>


  Satisfakce Karlu Gottovi (15.10.2019)

  Proto se obracím na všechny, kterým zůstala bolest v srdci a mají touhu manifestačně uctít památku Karla Gotta, aby se shromáždili 1. listopadu 2019, to je měsíc od jeho smrti, kolem poledne u jeho domu. Manifestační průvod pak ať pokračuje na Žofín, kde by mohl stát jeho památník (je možno najít i jiné vhodné místo, kde by mohl být postaven). Národ si přeje, aby Karel Gott měl co nejdřív v Praze památník.


  Papež heretik - 3 varianty (11.10.2019)

  Od 6. do 27. 10. 2019 probíhá ve Vatikánu Synoda o Amazonii. Pseudopapež František má za cíl prosadit ducha pohanství do centra církve. Vyhnáním Ducha svatého způsobí ukončení každodenní oběti (srov. Mt 24,15, Dan 11,30). Místo Ducha svatého má v liturgii zavládnout duch pohanství. Za pohanskými rituály je skrytá úcta k ďáblu. Tím se otevře cesta přechodu katolické církve na anticírkev New Age. Otázka: Koho navrhuje Byzantský katolický patriarchát za papeže? Odpověď: Jsme přesvědčeni, že Boží vůlí je, aby byl za papeže vybrán a prohlášen arcibiskup Carlo Maria Viganò.

  VIDEO>>>


  Pohanský rituál s Bergogliem ve Vatikánu (9.10.2019)

  II Vaticanum, Nostra aetate: „Církev nabádá své věřící, aby... ve spolupráci se stoupenci jiných náboženství uznávali... a podporovali... hodnoty, které u nich jsou.“
  Odpověď: „Co pohané obětují, obětují ne Bohu, ale démonům.“ (1Kor 10,20) Je vrcholem zrady Krista nabádat věřící, aby uznávali, a dokonce aktivně podporovali uctívání satana a démonů!
  Toto byly jen teoretické dokumenty. František už ale v jejich duchu koná rituály přímo ve Vatikánu. Bylo by třeba pozvat pravdivé exorcisty, kteří by z Vatikánu vyhnali legie démonů i s jejich nositeli. Pak by nastala duchovní obroda centra křesťanství.
  Pán Ježíš dal příkaz apoštolům: „Démony vyhánějte!“ (Mt 10,8) František koná pravý opak. Vhání démony přímo do nitra katolické církve! Jak dlouho ještě?

  VIDEO>>>


  Skončí každodenní oběť (8.10.2019)

  „...uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na svatém místě...“ (Mt 24,15) Ježíš upozorňuje na Danielovo proroctví, které se vztahuje na dobu masového vnitřního odpadu: „... znesvětí svatyni, vymýtí každodenní oběť a dá tam ohyzdnou modlu.“ (Dan 11,31) Závěr: Odpadlík Bergoglio není platným papežem. V současné době ničí všechny základy církve. Biskup nebo kněz ho nemůže ve svaté liturgii vyhlašovat za „našeho papeže“ ani vyznávat jednotu s ním. Pokud to dělá, jsou dvě možnosti: buď lže a s Bergogliem ve skutečnosti v jednotě není, anebo mluví pravdu, a v tom případě slouží liturgii neplatně!

  VIDEO>>>


  Prorocké slovo o Amazonii (6.10.2019)

  „Jsem mezi nimi znesvěcován.“ (Ez 22,26) Pseudopapež Bergoglio spolu s apostatickými církevními preláty zneužitím nejvyšší autority znesvěcují samotného Boha! Před několika dny řekl jistý kardinál přibližně toto: Linie, kterou jde František, musí pokračovat. On si zajistil pro tuto cestu své nástupce. Kdyby ale byl nyní zvolen papež, který by chtěl tuto linii opustit, prý ho lid nepřijme. – Co k tomu dodat? Obnova církve bude velmi bolestivá a musí být radikální! Podmínkou je oddělení se od otravných duchovních proudů a návrat k zdravému prameni a k zdravým kořenům církve, tedy k apoštolské tradici. To, že stoupenci Bergoglia i s homosexuální sítí v řadách odpadlých hierarchů, kněží či tzv. lidu tuto nutnou obnovu nepřijmou, s tím se musí počítat. Bůh dal každému svobodnou vůli. Kdo chce jít do pekla s apostaty i proti Boží vůli, může. Jenže pak toho bude po celou věčnost velmi bolestně litovat. A to už bude pozdě. Tam už šance k pokání nebude. Teď ještě je!


  Slovo otce patriarchy Eliáše o vyslyšené modlitbě /II. část/

  Pro vyslyšení modlitby je hlavní naše víra. A s čím je otázka víry spojena? Závisí na naší očištěnosti. Pokud jsme očištěni, pak dostáváme světlo, milost i víru – Boží víru, která hory přenáší. Tedy: Bůh nás čistí. Koho Bůh miluje, toho křížem daruje. Je pro nás velkým dobrodiním, když po obrácení, po přijetí Ducha svatého, přichází očista, pronásledování, různé nezdary… Ale je třeba, abychom je dokázali s vírou přijímat. A když je s vírou přijímáme, Bůh nám zjeví proč to tak je, anebo ukáže užitek toho všeho. Máme proto s vírou za všechno děkovat. Nejenom ústy, ale i vnitřně, celým srdcem.


  Manifestácie za ochranu rodiny na Slovensku. Sedembolestnej Panny Márie 15. 9. 2019

  VIDEO>>>


  Halík je povinen se veřejně omluvit za urážku na cti zemřelého (5.10.2019)

  Je znakem vulgarismu a cynismu zneuctívat památku zemřelého, a to ještě v nejcitlivějším období před pohřbem. Na odpadlého kněze T. Halíka byla 29. 6. 2008 zveřejněna anathema, tedy vyloučení z církve (http://vkpatriarhat.org/cz/?p=42063). Halík už není kněz Kristův, i když okupuje církevní úřad. On je kněz antikristův. O tom svědčí i jeho veřejné, hrubě urážlivé výroky před pohřbem zesnulého Karla Gotta. Kardinál D. Duka souhlasně odpověděl na poslední vůli zemřelého i přání vdovy mít zádušní mši v katedrále. Halík se ale nestydí to nazývat „šílený a nevkusný nápad“. Naopak, šílený, nevkusný, a navíc cynický je tento Halíkův postoj.


  Slovo života – Ř 8,3 (6. 10. – 22. 10. 2019)

  „Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle.“


  Rozjímání nad Ř 8,3

  Tento verš Písma navazuje na předcházející, kde je řečeno, že zákon Ducha osvobodil mě (tebe) od zákona hříchu a smrti. Ve 3. verši se mluví o zákonu a myslí se Mojžíšův zákon, tedy zákon Boží, který obsahuje určité předpisy, které jsou dobré a pravdivé, ale zákon nám nedává sílu, abychom je důsledně plnili. On nás, jak říká Písmo, především usvědčuje z hříchu. Proto dal Bůh za nás na smrt svého Syna, který přijal naše lidské tělo, tedy přišel v podobnosti těla hříchu a kvůli hříchu, aby tento hřích, tuto duchovní otravu ve svém těle přemohl.


  Národ si přeje pohřební průvod s Karlem Gottem z Hradu na Vyšehradský Slavín (5.10.2019)

  Bylo by velmi bolestné, kdyby určité síly překazily možnost, aby si národ doprovodil svou významnou osobnost, národního umělce Karla Gotta, na jeho poslední cestě. Právě ty síly, které tento průvod nechtějí, každoročně prosadí Prague pride, a to navíc pod stráží vrtulníku, ochranou policie a za finančí podpory Magistrátu. Jaký užitek tato akce přináší národu? Rozhodně stojím za prosazení pohřebního průvodu Prahou!  Listy z UA 9/2019


  Anathema za Synodu o Amazonii na 26 kardinálů, 134 biskupů a 99 kněží (29.9.2019)

  Synonymum termínu anathema je exkomunikace, prokletí, vyloučení z Těla Kristova – církve. Tento nejtěžší trest je stanovený samotným Bohem. Vyjadřuje duchovní realitu, která se vztahuje na heretiky, kteří opustili Kristovo evangelium a Kristova Ducha (Ř 8). Místo toho přijali ducha hereze a hlásají antievangelium. Sami se tím vyloučili z Tajemného Těla Kristova a jsou na cestě do zavržení, i když zastávají nejvyšší úřady v církvi.

  VIDEO>>>


  Loupežnická synoda o Amazonii (29.9.2019)

  V Efezu v roce 449 proběhla loupežnická synoda. Letos má být opět, a to ve Vatikánu – o Amazonii. Cílem je prosazení ducha pohanství, okultních praktik, čarodějnictví, magie, věštění a spiritismu, a to dokonce i do liturgie. Svědčí o tom přípravný dokument Instrumentum Laboris. Jde o zjevné hereze, především panteismu, které ničí nejen podstatu katolické víry, ale plně protiřečí i celému křesťanství.

  VIDEO>>>


  Svatováclavská iniciativa. Praha, 28. 9. 2019

  VIDEO>>>


  Je pseudo-papež František schizmatik? (19.9.2019)

  Novinář The New York Times se Bergoglia ptal: Během letu do Maputa jste uznal… že existují silné kritiky některých biskupů a kardinálů, velice kritické jsou katolické televize a internetové portály... proti vám. Máte strach ze schismatu...? Dříve, než podáme komentář, je třeba si uvědomit základní rozlišovací kritéria týkající se Františka Bergoglia: 1) Je Bergoglio platný papež, anebo je heretik? Odpověď: Je heretik, a proto neplatný papež!

  VIDEO>>>


  Hereze pseudopapeže Františka (30.8.2019)

  V květnu 2013 ve svém kázání z domu sv. Marty František prohlásil, že i ateisté mohou být spaseni, pokud budou činit dobro. Odpověď: Touto polopravdou Bergoglio záměrně zamlžuje základní podmínky spásy, kterými je pokání, víra v spravedlivého Boha a implicitně víra v Ježíše Krista jako jediného Spasitele.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 8,1-2 (22. 9. – 6. 10. 2019)

  „Proto není již žádného odsouzení těm, kteří jsou v Kristu Ježíši, nechodícím podle těla, ale podle Ducha. Neboť zákon Ducha života v Kristu Ježíši, vysvobodil mne od zákona hříchu a smrti.“


  Rozjímání nad Ř 8,1-2

  Tento poklad, kterým je Kristus v nás, máme v hliněných nádobách. Je proto třeba pokory, bdělosti a opatrnosti. Probíhá boj, „kdo stojí, hleď, abys nepadl“ (1Kor 10,12). Člověk padá, protože je klamán vlastní porušenou přirozeností, tedy tělem, démony i duchem světa. Proč ho klamou? Proto, aby ztratil spojení s Kristem. My ale naopak musíme stále sledovat poslední cíl, kterým je spása své vlastní duše. Neznáme den ani hodinu své smrti, proto musíme být stále připraveni, jak nás k tomu vybízí samotný Ježíš. Ze svých zklamání a proher nepropadejme beznaději, ale učme se životní moudrosti.

  VIDEO>>>


  František Bergoglio a interreligijní dialog (4.9.2019)

  Neuplyne ani jeden den, v němž by Bergoglio nepropagoval interreligijní dialog. Tím cílevědomě likviduje církev.
  V současné době je jediným a správným řešením toto: interreligijní dialog zrušit a otevřít dveře pravdivé reevangelizaci a misii.
  Synoda o Amazonii jde ještě hlouběji než interreligijní dialog. Satanismus, který je podstatou pohanství, má být na synodě pseudopapežem oficiálně přijat a legalizován.
  Vážení biskupové a kněží, udělejte pro obrodu církve rozhodný krok: Přestaňte v liturgii zmiňovat jméno kata Kristovy církve!

  VIDEO>>>


  František Bergoglio a homosexualismus (2.9.2019)

  V horské řeči Ježíš zdůraznil morální čistotu: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ Dále řekl: „Kdo hledí na ženu žádostivě, už s ní zcizoložil ve svém srdci“ a dodal: „Pohoršuje-li tě tvá pravá ruka, usekni ji…“ Pán Ježíš v této oblasti vyžaduje radikální postoj. Před homosexualitou Písmo varuje: „Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.“ (Juda 1,7) František Bergoglio naproti tomu homosexualismus systematicky prosazuje, zneužívá tím papežský úřad a stahuje prokletí na celou církev.

  VIDEO>>>  Listy z UA 8/2019


  Je řešením krize v církvi zrušení celibátu? (26.8.2019)

  Vážení biskupové a kněží,
  co by vám dnes řekl apoštol Pavel na řešení krize v církvi zrušením celibátu? Nejprve by si poslechl všechny vaše argumenty o explozi pedofilie, homosexuality a morální krize a pak by vám řekl: Vy jste jako Kristovi apoštolé posláni lidem otvírat oči, aby se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu a aby vírou v Ježíše dosáhli odpuštění hříchů (srov. Sk 26,18). Nemůžete být v jednotě s pseudopapežem Františkem, který legalizuje hřích, homosexualismus, a dokonce i čarodějnictví! V jednotě s ním chcete bez pokání řešit krizi církve? Zrušením celibátu se ale nestanete svatými kněžími. Dnes vás církev i svět potřebuje k záchraně!
  Řešení všech našich problémů je v Ježíši Kristu, a to ukřižovaném!

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarchy Eliáše o vyslyšené modlitbě /I. část/

  Ježíš znovu zdůrazňuje: „Budete-li mě o něco prosit v mém jménu, já to učiním.“ Máme tedy prosit, ale jak říká Ježíš „v mém jménu“. Abychom v tom jménu mohli prosit, musíme v to jméno uvěřit a také v moc tohoto jména, v moc Boží, v moc Boží všemohoucnosti. To znamená, že věřím, že Bůh může nyní zasáhnout do této konkrétní situace. Buď zasáhne hned, nebo později, anebo může zasáhnout jinak, než si já představuji… Ale žádná modlitba – modlitba víry není zbytečná!


  Slovo otce patriarchy Eliáše o dvojí nespravedlnosti

  Řešením je, že náš starý člověk – dědičný hřích v nás – musí být ukřižován, paralyzován, aby nevládl a aby nás netahal za nos. Proto je potřebné ho stále dávat na kříž. On je takovou továrnou na hřích. Co máme dělat s jeho „výrobky“? Znovu a znovu se pokořovat a přiznávat: „Zhřešil jsem proti Tobě, Pane!“ Jak říká i král David: „Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích... Zbav mě hříchu, očisť...“ (Ž 51) To musí člověk dělat stále, protože jen se nadechne a už hřeší: buď se zabývá marnostmi, nebo lituje sebe, bojkotuje Boha a pak jedná svévolně ... A toho všeho se sami nezbavíme. Jediným východiskem je cesta pokání, žádné jiné neexistuje. Musíme se stále vracet k Bohu. A to není jednorázová záležitost, to je opravdu cesta, program. Tedy celoživotní program nás lidí je pokání. To znamená znovu se vracet k pravdě, znovu přiznávat: „Byl jsem oklamán,“ a pak se dát poučit.


  Slovo života – Ř 7,24-25 (8. 9. – 22. 9. 2019)

  „Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík (že to učinil) skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.“


  Rozjímání nad Ř 7,24-25

  Základní charakteristický znak starého já v nás je stále vyřazovat Boha. De facto člověk Boha v běžném životě automaticky ignoruje, a navíc podvědomě chce, aby Bůh posloužil na jeho čest a slávu, aby už byl dokonalý a mohl být spokojen sám se sebou. Staré já zůstane na trůnu a chce po Bohu, aby mu žehnal k jeho úspěšnosti. Navíc je člověk často tak slepý, že si myslí, že to je činnost pro Boha. Přitom úplně zapomíná, že Bůh dal svého Syna, abychom žili skrze Něho a denně s vírou a vděčností přijímali to, co On pro nás udělal.


  Štrasburské memorandum a Synoda o Amazonii (9.8.2019)

  Štrasburské memorandum z roku 2014 i letošní Synoda o Amazonii mají stejného ducha a stejný program, a to postupnou likvidaci křesťanství.
  Memorandum v oblasti vzdělávání
  Citace:
  čl. 1: Zavedení multikulturního vzdělávání ve všech vzdělávacích institucích ve státě (od 11. 9. 2016)
  čl. 10: Vyřazení křesťanského vzdělávání na všech úrovních vzdělávání (od 11. 9. 2016) a zavedení religionistiky (od 12. 9. 2016)
  Odpověď: Křesťanské vzdělání je vyřazeno a skrze religionistiku je popularizováno pohanství.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 7,22-23 (25. 8. – 8. 9. 2019)

  „Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím. Vidím však jiný zákon v mých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, jenž je v mých údech.“


  Rozjímání nad Ř 7,22-23

  Naše bída je tak velká, že abychom mohli být zachráněni, Bůh dal svého Syna za nás na smrt! Uvěříme-li tomu, vzdáme se úsilí o záchranu vlastními silami. Když se snažíme sami sebe vlastní silou změnit či zdokonalit, ač si to neuvědomujeme, odmítáme tím Kristův kříž. Boží zákon je spravedlivý, avšak nemůže být dokonale naplněn hříšným, tedy nespravedlivým člověkem. Kdo se snaží splnit požadavky Božího zákona sám, tedy myslí si, že je dobrý a snaží se být ještě lepší, realita mu začne působit trápení.


  Úcta k Matce Boží (7.8.2019)

  Pravá úcta k Panně Marii je ta, která je plně biblická a vede ke Kristu. Falešná úcta je protibiblická a od Krista odvádí.
  Panna Maria svými prorockými slovy, jak v La Sallette, tak v Lurdech či Fatimě, vždy vybízela k pokání. František sám pokání nekoná, i když o něm vzletně mluví. Hlavně ale pokání nedovoluje, a tím blokuje obrodný proces v církvi.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 7,18-20 (11. 8. – 25. 8. 2019)

  „Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.“


  Rozjímání nad Ř 7,18-20

  Zlo a hřích v nás je skutečně mystériem, které rozumem plně nechápeme, jen Boží světlo nám můžeme odkrýt toto tajemství nepravosti. Naším úkolem ale není, abychom se vrtali v hříchu, je třeba, abychom se ho varovali! Nejdůležitější je, abychom věděli, co s ním máme dělat, v tom je pravá moudrost. Své hříchy máme dávat do Božího světla pod kříž, a kořen zla neboli starý člověk byl s Kristem ukřižován, a tato pravda má být vírou znovu a znovu aktualizována.


  Otázka papežství (2.8.2019)

  Podstata papežství spočívá v obraně víry a mravů před herezemi a v povzbuzování bratří ve víře a v následování Krista. Petr i ostatní apoštolové pro Krista a Jeho evangelium obětovali jako mučedníci své životy. Dali nám příklad pravdivé ztráty své duše pro Krista. Vždyť jedině v Ježíši Kristu máme život věčný! I v našem životě je nejdůležitější jedno, a to osobní vztah k Ježíši! Také tebe se Ježíš ptá: „Za koho mě pokládáš ty?“ Na tvé odpovědi závisí celá tvá věčnost.

  VIDEO>>>


  Otázka Amazonie a celibát (1.8.2019)

  Pseudopapež František v současné době, zvlášť skrze synodu o Amazonii, plánuje spustit takový chaos, že se z něj církev ani za dalších 50 let nedostane! Synoda o Amazonii nejenže otvírá duchu pohanství, ale chce ho už transplantovat přímo do svaté liturgie. Zároveň pod frázemi o obohacení domorodými tradicemi usiluje o legalizaci čarodějnictví, tedy satanismu, v katolické církvi. Naproti tomu v Africe napsali biskupové pastýřský list proti čarodějnictví a zednářům. Tím se pravověrní afričtí křesťané dostali do kontroverzního postoje vůči Bergogliovi. Přitom v Africe problém s celibátem nemají a kněží je dostatek.

  VIDEO>>>


  Dědičný hřích a osvobození v Kristu – 2. část (1.8.2019)

  Tajemství dědičného hříchu je možné pochopit jenom ve vztahu ke Kristově smrti a vzkříšení. Boží slovo nám ukazuje na dvě protichůdné polarity – na Adama a na Krista. Kdo zůstává v Adamovi, je ve smrti a otroctví. Kdo vchází do Kristovy smrti, ten má nový život a pravou svobodu. My jsme se narodily jako děti Adamovy bez Božího života. Pokud se znovu nenarodíme a zůstaneme v tomto stavu duchovní smrti, budeme věčně zavrženi. Ježíš řekl: „Musíte se znovu narodit. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.“ (J 3,6n) Jak se máme znovu narodit? Jde o přijetí Pána Ježíše do svého života skrze metanoiu a víru! „Těm, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ (J 1,12)

  VIDEO>>>  Listy z UA 7/2019


  Dědičný hřích a osvobození v Kristu – 1. část (31.7.2019)

  Chtěli bychom upozornit na aktuální témata, která jsou nutně spojena s pravdivou obnovou církve. Je to otázka dědičného hříchu a Kristovy smrti na kříži. Prvním hříchem se vtělila lež a s ní i duchovní smrt. Člověk se nestal jako bůh, ale od té doby nosí v sobě bůžka, ego. Člověk přestal respektovat Boha i objektivní pravdu. Má svou subjektivní pravdu a subjektivní dobro, které ho však táhne do zavržení. Prosazuje pod pozitivním názvem všechno to „své“ a ve své pýše se staví nad Boha. Ježíš říká: „Kdo hřeší, je otrok hříchu.“ (J 8,34) Toto otroctví ale ve své duchovní slepotě pokládá za své dobro.

  VIDEO>>>


  Ortopraxe kontra Amazonie – část 4. (29.7.2019)

  Kromě pravé Cesty, kterou je Kristus, jsou i falešné cesty pohanských mýtů, za nimiž jsou démoni, a ti vedou do věčné smrti. Pohanské démony má katolická církev přijmout Synodou o Amazonii. Už na II. Vaticanu a gestem v Assisi se otevřela pohanskému buddhismu. My jsme naopak povinni místo falešného dialogu konat pravdivou misii. Spasení a život věčný je jen v Ježíši Kristu. „Kdo uvěří a pokřtěn bude, bude spasen. Kdo neuvěří, bude zavržen.“ (Mk 16,16)

  VIDEO>>>


  Ortopraxe kontra Amazonie - část 3. (27.7.2019)

  Začátkem 60. let začala invaze neopohanství a neomodernismu. II. Vaticanum přesto odmítlo pokání i Ducha pravdy a otevřelo církev aggiornamentem duchu světa.
  Každý křesťan se musí oddělit nejen od ducha pohanství, ale i od praktik věštění, magie a spiritismu i všech pověr. Křesťan se nemůže řídit horoskopy či zvěrokruhem, ani navštěvovat věštkyně a okultní léčitele.
  Ježíš varuje: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)

  VIDEO>>>


  Očista

  My jako katolíci věříme a přijímáme pravdu o očistci, že buď člověk má očistec zde na zemi, když žije skutečně z víry, anebo musí projít očištěním v očistci, pokud si však zachová základ, kterým je Kristus.
  Spasen bude ten, kdo počítá se smrtí a žije podle toho, kdo se drží jediné Cesty ke spáse, kterou je Ježíš. Kdo vzývá jméno Páně – Jehošua, což znamená „Hospodin je spasení“.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek proroka Eliáše (2019)

  Jméno Eliáš znamená „Hospodin je Bůh“. A dalo by se říct, že toto bylo vlastně také programem a náplní života tohoto proroka.
  Cíl a smysl našeho života je, abychom zůstali věrní až dokonce na Cestě, kterou je Kristus. On je zároveň Pravda i Život. Vydržme, jeden druhého povzbuzujme, abychom vytrvali do konce a potom přijali věnec věčné slávy, který nám Bůh připravil. Kéž bychom, tak jako byl vzat prorok Eliáš do nebe na ohnivém voze, i my přišli v ohni Božího ducha až do náruče Nebeského Otce.


  Duch II. Vaticana a duch Synody o Amazonii je totožný (24.7.2019)

  Dokumenty II. Vaticana i Synoda o Amazonii prosazují zrušení 1. přikázání Desatera. Modlářství je však nejtěžším hříchem, jak tvrdí i sv. Tomáš Akvinský. Zahrnuje synkretismus a tzv. internáboženský dialog. Vezmeme-li citáty z dokumentů II. Vaticana a citáty z Instrumentum Laboris Synody o Amazonii, zjistíme, že je zde stejný duch i stejná cesta apostaze.

  VIDEO>>>


  Ortopraxe kontra Amazonie – část 2. (22.7.2019)

  Je už veřejně známo, že Instrumentum Laboris Synody o Amazonii je záměrnou likvidací křesťanství. V médiích je autoritami nazván herezí, apostazí a stupidností! Dozrál čas, aby každý kněz a biskup přestal v liturgii zmiňovat jméno heretika a dělal všechno pro jeho odstranění z papežského úřadu, který nezákonně okupuje. K rezignaci Bergoglia už před rokem vyzval arcib. C. M. Viganò.
  O prvních křesťanech je napsáno: „Zůstávali v bratrském společenství, na modlitbách, lámání chleba a v apoštolském učení.“ Nezůstávali jako současný Vatikán s pseudopapežem v heretickém učení. První papež, svatý Petr, byl pro Krista a evangelium ve Vatikánu ukřižován. Bergoglio ukřižoval Krista i papežství.

  VIDEO>>>


  Co je naším úkolem?

  Naším úkolem je spasit svou duši a zachránit co nejvíce duší. Alespoň jednu duši máme zachránit. Po celou věčnost budeme pak mít za to slávu a odměnu. Nejprve však samozřejmě máme zachránit svou duši. Ale pak se máme snažit dělat misii. Když nemůžeme slovem, tak modlitbou či utrpením. Modlit se a trpět můžeme. A v dnešní době jsou takoví misionáři potřební.


  Slovo života – Ř 3,14-19 (28. 7. – 11. 8. 2019)

  „ Jejich ústa jsou samá kletba a hořkost, jejich nohy spěchají prolévat krev, zhouba a bída je na jejich cestách; nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají. Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny.“


  Rozjímání nad Ř 3,14-19

  V celém tomto úseku je zdůrazňována pravda, že všichni zhřešili, celý svět je před Bohem usvědčen z viny. Ve verších 10.−18. je popsán starý člověk a jeho zlá činnost. My však víme, že Ježíš přišel, aby vzal na sebe všechny hříchy vycházející z otráveného kořene v nás, který Písmo nazývá starý člověk.


  Ortopraxe kontra Amazonie. část 1. (20.7.2019)

  Program Amazonie, prosazovaný pseudopapežem Františkem a jeho spolupracovníky, vede k sebezničení církve. Jde o přijetí ducha pohanství, spojeného s amorálností a s pseudoduchovnem, skrytě uctívajícím satana. Ovocem hříchu jsou všechny zločiny, sadismus, sexuální zvrácenosti, vraždy, války a masové genocidy. Bez hříchu by toto zrůdné ovoce neexistovalo. Jaké je východisko? Východiskem je pravdivé pokání. To musí začít každý křesťan sám od sebe. Je tragédií, že Bergoglio místo pokání připravuje sebevražedný program církve na Synodě o Amazonii.

  VIDEO>>>


  Čím se stáří stává cenným v Božích očích?

  Kéž by ženy, zvláště starší, i ty, které jsou například vdovy, si našly čas na modlitbu. Vzpomínám na jednu babičku ze své bývalé farnosti. Měla už asi 85 let. Vedl jsem s ní po svaté zpovědi rozhovor: „Modlíte se?“ Ona na to: „Ano.“ „Co se všechno modlíte?“ Říká: „Modlím se pořád.“ Podivil jsem se: „Jak se modlíte pořád?“ Odpověděla: „ Ráno se modlím ranní modlitby, pak jdu na mši svatou. A když se vrátím domů, tak Pánu Ježíši svěřuji problémy a potřeby své i svých nejbližších. Také Mu děkuji za dary a milosti, které mi dal… Když se v noci probudím, také se modlím. Jsem tak šťastná, že Pán Bůh mi daroval, abych se dožila stáří.


  II. Vaticanum byl a je heretický (15.7.2019)

  Ježíš říká: „Po ovoci se pozná strom: špatný strom nemůže nést dobré ovoce.“ (Mt 7,18) Realizací dokumentu II. vatikánského koncilu, především pod heslem „úcta k jiným náboženstvím,“ došlo k masovému rozšíření pohanství v křesťanských národech. Mnozí řeholní představení začali zvát buddhisty a hinduisty do svých klášterů. Tato pseudomisie, založená na synkretismu II. Vaticana, je vzpourou proti Bohu. Přinesla s sebou invazi pseudokultury, za níž je duch narkomanie a sexuálních zvráceností. V podstatě jde o úctu k démonům a k satanu! Aggiornamento zvěstuje jiného Ježíše, jiného ducha a jiné evangelium (srov. 2 Kor 11,4). Postoj Božího slova k pohanství je jasný. Je vyjádřen v 1. přikázání: „Nebudeš mít jiných bohů a nebudeš je uctívat!“ (Dt 5,6-9) Protikladem jsou dokumenty II. Vaticana.

  VIDEO>>>


  List poslancom SR proti uzákoneniu pedofílie (18.7.2019)

  Vážení poslanci, každý kto dostal politickú moc sa bude zodpovedať pred Bohom za to, ako ju využíval. Pred smrťou sú si všetci ľudia rovní a každého čaká spravodlivý súd. Pán Ježiš hovorí, že múdry staviteľ si postavil dom na skale a keď prišla búrka, dom vydržal. Je na každom z nás na čom postaví svoj život. Na Vašej zodpovednosti je však nielen Váš osobný život, ale i to, na čom bude stáť Slovensko. Bude Slovensko stáť na genderovej ideológii a na krajnom permisivizme, aký predvádza denník Sme? Alebo si zachová pravdivé rozlišovanie dobra a zla, ktoré je nevyhnutné pre spravodlivé riadenie štátu? Ponorí sa Slovensko do neustáleho zrovnoprávňovania zla s dobrom, alebo začne trestať zlo a vytláčať ho z verejného, a teda i mediálneho priestoru? Začne byť prioritou Slovenska rodina, manželstvo a dobrá výchova detí, alebo bude neustále posluhovať požiadavkám LGBTI agendy? Vráti sa Slovensko k obhajobe dôstojnosti človeka, ktorú mu daroval Boh, alebo sa nechá vtiahnuť do pasce genderovej ideológie?


  Zhoubný nádor německé teologie v církvi (13.7.2019)

  Současní němečtí biskupové a teologové, až na čestné výjimky, jsou heretici a apostati. Předseda biskupské konference kard. Marx a rovněž kard. Kasper prosazují přechod církve na New Age. Propagují sodomii i program Amazonské synody spojené s přijímáním pohanského satanismu k tzv. oživení církve a liturgie. Tvoří v tom jednotu s pseudopapežem Františkem. Navíc většina německých biskupů prosazuje islamizaci Evropy. Tito němečtí falešní proroci jsou největším vředem na těle katolické církve. Nejsou už ani katolíci, ani křesťané. Všichni jsou dle Gal 1,8 vyloučeni z Tajemného Těla Kristova, a pokud nebudou konat pokání, skončí ve věčném zavržení. Duchovní jed vychází z Německa už několik desetiletí a přináší ovoce smrti.

  VIDEO>>>


  Manifestácia. Sviatok sv. Cyrila a Metoda, 5.7.2019

  VIDEO>>>


  Dopis Spoločnosti sv. Bazila Veľkého (SBM) slovenským poslancům ohledně propagace pedofilie v denníku SME (11.7.2019)

  Vážený pán poslanec,
  Vážená pani poslankyňa,
  nakoľko sa na Slovensku začína hovoriť o akceptovaní pedofílie, čím deťom hrozí ich devastácia, naliehavo vás žiadame: VARUJTE NÁROD PRED ŠÍRENÍM TOHTO ZLOČINU A POSTAVTE SA ZA OCHRANU DETÍ! Boží Syn a Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus, varuje: „Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých.“ (Mt 18, 10)

  List poslancom NR SR proti pedofílii>>>


  Amazonie, hrob ortodoxie (11.7.2019)

  Dalším bodem Amazonské synody je úskočné zrušení kněžského celibátu, a tím vyvolání chaosu s cílem vyhnout se pravdivému pokání. Pokrytecky se odvolávají na východní církve. Zrušením celibátu to však nemá skončit. Bergoglio a jeho heretický tým směřují k zavedení svěcení žen na kněžky. Precedentem pro tzv. obnovu církve má být svěcení domorodých čarodějek v Amazonii. Je to další krok k přechodu na antikristovskou církev New Age. Bergogliova anticírkev se stává synagogou satanovou a táhne lidi do pekla. O Bergogliovi a kardinálech majících téhož ducha satanismu platí slova sv. Pavla: „Jsou to falešní apoštolé, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla!“ (2Kor 11,13-14)

  VIDEO>>>


  Návrh pravověrného papeže od BKP (8.7.2019)

  Destruktivní činnost heretika Bergoglia dosahuje vrcholu. V tomto roce má být zaražen další hřebík do rakve tzv. Synodou o Amazonii. V této kritické situaci proto Byzantský katolický patriarchát navrhuje, aby odvážní pravověrní biskupové a kardinálové zvolili mimořádnou cestou právoplatného a pravověrného papeže! Pro tuto volbu Patriarchát navrhuje konkrétně arcibiskupa Carla Maria Viganò. Důvodem je, že je morální a pravověrnou osobností. Navíc se postavil jako hrdina proti celému systému homosexuální sítě na nejvyšších místech v církvi. Vyzval k abdikaci veřejného heretika Bergoglia s cílem následného započetí procesu obrody církve.

  VIDEO>>>


  Manifestace za ochranu rodiny. Olomouc, 6.7.2019

  VIDEO>>>


  Slovo života – 1J 3,24 (14. 7. – 28. 7. 2019)

  „Kdo zachovává Jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha“


  Rozjímání nad 1J 3,24

  Pravý smysl přikázání je vytvořit podmínky, aby Bůh mohl být v nás a my v Něm. Proto si také musíme najít čas na modlitbu, to je na Boha i na svou nesmrtelnou duši. Bez modlitby těžko mluvit o lásce k Bohu a o lásce k bližnímu.


  Manifestace na svátek sv. Jana Husa. Praha, 6.7.2019

  VIDEO>>>


  Сyrilometodějská pouť. Mikulčice, 5.7.2019

  VIDEO>>>


  Ježíš je cesta

  Co znamená, že Ježíš je cesta? Po cestě se jde. Můžeme říci, že cesta je také program – životní program, který si člověk zvolí. Čili naším životním programem má být Ježíš, následování Jeho. On je i Pravda a také Život, život věčný. Tedy my Ho máme následovat.


  Jan Hus kontra klerikalismus (6.7.2019)

  Co je klerikalismus? Je to zneužití Boží autority proti Bohu, evangeliu a církvi. Kdo jsou klerikálové? Církevní kariéristé, kteří uzurpovali církevní úřad a zneužívají ho k svým egoistickým a kariéristickým zájmům. Jan Hus jasně prohlásil, že nikdy hereze, které jsou mu křivě připisovány, nehlásal, ani je neučil, ani nehájil. Proto neměl ani co odvolávat. Protože na jejich komedii a svou morální likvidaci nepřistoupil, odsoudili ho k smrti. Toto je církevní klerikalismus: zneužití moci k zničení pravdy i spravedlivého. Je třeba nazvat klerikalismus tím, čím je, a to zneužitím církevního úřadu proti Bohu a církvi!

  VIDEO>>>


  K uctění mučednické smrti Jana Husa (6.7.2019)

  Drazí poutníci, bratři a sestry, každému upřímnému Čechu zní v uších životní program kazatele z Betlémské kaple: „Hledej pravdu, miluj pravdu...!“6. červenec se stal pro Čechy památným dnem. Tehdy za pravdu zemřel na Kostnické hranici Mistr Jan Hus. Před čtyřmi lety, kdy jsme si připomínali 600. výročí jeho mučednické smrti, Byzantský katolický patriarchát vyhlásil tohoto českého mučedníka za svatého. Dva roky před tím, na Sofijském náměstí v Kyjevě na Ukrajině, patriarchát vyhlásil rovněž českého proroka a kazatele pokání, Jana Milíče, za svatého. I jeho svátek byl určen na 6. července. Připomínáme si tento den dva české kněze, kazatele pokání a pravdy. Jeden zemřel jako mučedník v cizině a druhý rovněž v cizině, když jen o vlásek unikl mučednické smrti. Národ potřebuje vzor. Potřebuje hrdiny, kteří jsou ochotni hájit pravdu! Jen pravda zabezpečí šťastný život časný i věčný


  Svátek svatých Cyrila, Metoděje a Jana Husa (5.7.2019)

  Je třeba zvednout hlavy a znovu vidět velký příklad obětavé misie sv. Cyrila a Metoděje, kteří se postavili proti církevnímu intrikánství i duchu pohanství, spojeného s magií, uctíváním démonů a nemorálností. Tentýž duch dnes s abnormální silou ničí křesťanství, a to zvenčí i zevnitř. Proti morálnímu úpadku uvnitř církve se nekompromisně postavil kazatel pokání Jan a zaplatil za to mučednickou smrtí. Bůh může zachránit národy jak skrze mnoho, tak i skrze málo. Vy jste ta malá hrstka, skrze kterou chce Bůh zachraňovat! Stůjte pevně ve víře a zůstaňte věrni Kristu tak, jako naši svatí předchůdci. Všichni tito naši duchovní otcové byli ctiteli Matky našeho Pána a Spasitele. Kéž svatá Bohorodička vyprosí zde, na základech zbořených chrámů, našim slovanským národům záchranu a duchovní vzkříšení!


  František a duch ekologie New Age (24.6.2019)

  Dne 17. 6. 2019 byl zveřejněn znepokojující dokument Instrumentum Laboris pro synodu o Amazonii. Elaborát má tři části. Dokument o Amazonce je snůškou panteistických a gnostických herezí. Je to další duchovní jed Bergogliovy alchymie. Co mají dělat upřímní kardinálové a biskupové? Sjednotit se na sesazení falešného papeže heretika! Co mají dělat kněží? V liturgii už nezmiňovat jeho jméno! Co mají dělat věřící? Modlit se a postit za nového pravověrného papeže a sesazení heretika. Pokud kněz v liturgii ještě zmiňuje papeže heretika, v tu chvíli ať přítomní polohlasem pronesou: „Anathema!“

  VIDEO>>>


  V bezmocnosti máme děkovat a stavět se do živé víry

  Musíme se učit přijímat různé bezmocnosti, za vše okamžitě děkovat a vzít Boží slovo jako meč Ducha proti hořkosti a výčitkám, tedy opřít se o něj. Ono nám dá sílu – Duch, který je za ním. Stačí se jen zastavit, uvědomit si situaci, v níž se nacházím a postavit se do živé víry: „Pane, Ty to vidíš! Důvěřuji Ti!“


  Slovo života – 1J 3,22 (30. 6. – 14. 7. 2019)

  „Oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí“


  Rozjímání nad 1J 3,22

  V tomto slově života je zdůrazněno, že dostaneme to, oč prosíme. Podmínkou vyslyšení našich proseb je zachovávat Jeho přikázání a konat před Ním, co se Mu líbí.


  Rezignace Františka a jeho falešný prorok Schneider (5.7.2018)

  Světící biskup Schneider napsal 20. března 2019 pojednání pod názvem „K otázce heretického papeže“. Vychází z absurdního předpokladu, že heretický papež nemůže být v žádném případě zbaven úřadu. Dokonce tvrdí, že i kdyby se dopustil největších herezí a nejhorších morálních zvráceností, musí – podle něj – zůstat v úřadu. Tento Schneiderův názor je proti Písmu svatému, Gal 1,8-9, proti věroučné bule Pavla IV. i proti tvrzení mnohých světců. Ke své teorii používá manipulační přirovnání.

  VIDEO>>>  Listy z UA 6/2019


  Anathema – ochrana evangelia a trest za hereze (20.6.2019)

  Co je dle Písma anathema? Je to vyloučení z Tajemného Těla Kristova – církve – za hlásání jiného evangelia (Gal 1,8-9). Jiné evangelium jsou hereze, které ničí podstatu spasitelné víry. Platná exkomunikace – anathema – je v podstatě jen zveřejněním vnitřní apostaze. Dotyčný musí být heretik, hlásat jiné evangelium a mít jiného ducha než Ducha Kristova. Boží slovo jasně říká: „Kdo by hlásal jiné evangelium, budiž proklet – anathema.“ Tedy se zde mluví o jiném evangeliu. Kdo se neoddělí od hereze – od jiného evangelia – ani v hodině smrti, bude věčně zavržen!

  VIDEO>>>


  Komentář k „Prohlášení pravdy...“ od kard. R. Burkeho, biskupa A. Schneidera... (18.6.2019)

  František veřejnými zločiny proti víře a morálce vyprovokoval u mnohých katolíků žízeň po pravověrnosti. Burke a Schneider však obrodný proces ve skutečnosti blokují, protože současné bludy a omyly sice označili, ale nevznesli požadavek adekvátní nápravy. Lékař, který by stanovil pravdivou diagnózu, ale zabránil by operaci nutné k záchraně, se dopouští zločinu! Hereze musí být jasně nazvána herezí a II. vatikánský koncil heretickým!

  VIDEO>>>


  Výzva k pokání pro polské biskupy a kněze (4.6.2019)

  Vážení polští biskupové a kněží! V Polsku byl natočen dokumentární film o sexuálním zneužívání uvnitř církve. Vyšla najevo i vina Jana Pavla II. na utajování těchto zločinů. Současná invaze homosexualismu a zneužívání uvnitř církve je ovocem herezí a synkretismu. Tak o tom svědčí Písmo. Citace z listu k Římanům (1,25-27).: „Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli… Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní… muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti. “Zkráceně řečeno: Hereze + neopohanství = homosexualita.

  VIDEO>>>


  Slovo otce Patriarchy Eliase na svatek Nejsvetejsi Trojce (2019)

  Zakladni pravda o Trojjedinem Bohu zni: Je jeden Buh ve trech osobach. Tri Bozske osoby se jmenuji: Otec, Syn a Duch svaty. Skrze krestni milost ve jmenu Otce i Syna i Ducha svateho jsme povolani k tomu, abychom meli ucast na zivote Nejsvetejsi Trojice zde na zemi skrze viru a po smrti ve vecnem svetle. Toto je katolicka vira: uctivame jednoho Boha v Trojici a Trojici v jednote, aniz bychom smesovali osoby ci rozlucovali podstatu. Jina je totiz osoba Otce, jina Syna, jina Ducha svateho. Jedine je vsak Bozstvi, rovna slava a stejna vecna velebnost Otce i Syna i Ducha svateho.


  Slovo života – Gal 5,13-14 (16. 6 – 30. 6. 2019)

  „Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!“


  Rozjímání nad Gal 5,13-14

  Já chci být spasen, já chci mít věčný život, já chci být šťasten zde na zemi i po smrti a toto přeji i mému bližnímu. Ježíš dokonce dodává, že máme mít takovou lásku, jakou má On: „Milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás.“ Ježíš za nás obětoval život, tedy i my máme být připraveni za spásu druhých třeba i život obětovat, protože jde o věčnost, o věčný život. Tento pozemský život beztak smrt ukončí a být mučedníkem za Krista, za spásu duší, je skutečné hrdinství a mimořádná milost. Takže egoistický strach je třeba vyhnat dokonalou láskou, to je spojením s Ježíšovou láskou, touhou po záchraně duší!


  František změnil Otčenáš (9.6.2019)

  František stanovil změnu v modlitbě Otčenáš v prosbě: „neuveď nás do pokušení“. Tvrdil, že formulace je nepřesná a vzbuzuje dojem, že Bůh provokuje člověka hřešit. Je zajímavé, že něco takového nenapadlo ani apoštoly, ani mučedníky, ani svaté po celá staletí. Nikoho z nich nenapadlo si myslet, že Otčenáš zformuluje lépe než Pán Ježíš.

  VIDEO>>>


  Hlavní rektor a děkan univerzity pravé moudrosti je Duch svatý

  „Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás,“ a teď dávejme pozor: „ten vás“ za prvé „naučí všemu“ a za druhé „připomene vám všechno, co jsem vám řekl.“ To jsou velmi důležité věci. Co to znamená někoho něco naučit? To je velká věc. Člověk se něco někdy učí roky: Učit se cnosti… Učit se pokoře… Učit se trpělivosti… Učit se snášet utrpení a děkovat za všechno Bohu. To není tak jednoduché!


  „Ještě mnoho bych k vám měl mluvit, ale nyní byste to nesnesli.“

  Ke konci poslední večeře Ježíš hovoří důvěrně k apoštolům a předává jim hloubku Božích pravd: „Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“


  „…a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy.“ (J 14,16-17)

  „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.“ (J 14,15-17)


  Jednota s Ježíšem

  Jak dosáhneme jednoty s Ježíšem? Tak, že si prakticky přiznáme svůj hřích, jdeme pod Kristův kříž a dáváme ho Ježíši. Pak dáváme i kořen hříchu – starého člověka – který byl s Kristem už spoluukřižován. V tomto tajemství spoluukřižování, které vyjadřuje apoštol Pavel slovy: „Spolu s Kristem jsem ukřižován, nežiji již já, žije ve mně Kristus,“ je hluboká jednota s Kristem ukřižovaným. Ta jednota je vyjádřena i slovy Otčenáše: „Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi,“ tedy ve mně. Podmínkou samozřejmě je zříkání se vlastní vůle. Pokud je „má vůle“, tak vůle Boží v nás není vůdčí a hlavní.


  Pastýřský list (ve svátek Nanebevstoupení Páně)

  Bůh hledá dnes na Ukrajině modlitebníky a modlitebnice, kteří budou zvedat ruce a volat k Bohu v Duchu a v pravdě. A On je vyslyší. Kdy? V pravý čas. Ale vyslyší!
  Boží slovo říká, že muži mají zvedat čisté ruce k Bohu a modlit se za ty, kterým byla dána světská vláda, tedy za krále, dnes za prezidenty a představitele politické moci. Ty, když se modlíš, máš větší moc než oni, protože skrze tvou modlitbu působí samotný Bůh. V Jeho rukou jsou životy celého lidstva. Když se ve víře modlíš, působí Boží všemohoucnost. V tu chvíli jsi nejmocnější nejen na celém světě, ale v celém vesmíru. Proč? Protože to není tvá moc – je to Duch svatý, Boží dynamis skrze tebe působí.
  Duchovní vzkříšení Ukrajiny nenastane nějakou změnou politického systému. Rozhodující slovo je slovo víry v tvé modlitbě. „Víra je to, co přemáhá svět.“ Ježíš říká: „O cokoliv budete prosit v mém jménu, dostanete!“


  Příbytek v nebi

  Máme věřit v Boha, věřit v Ježíše. On řekl: „V domě mého Otce je mnoho příbytků.“ Mnoho příbytků! Když se člověk podívá na hvězdné nebe a uvědomí si, že jsou tam miliony a miliardy hvězd, miliardy světů, žasne. Avšak věčné nebe to není ta hvězdná obloha. To je duchovní svět, který je dokonalejší než celý vesmír s tisíci zákony a zákonitostmi, nad kterými žasneme a které Bůh vložil do této mrtvé hmoty.


  Malověrný, proč jsi pochyboval?

  Často jsme postaveni do situací, kdy Bůh chce naši víru. A my máme strach. Víme, jak tomu bylo například s Petrem. Ježíš mu řekl, aby šel za Ním po vodě. Petr udělal pár kroků, ale pak když viděl, že vane silný vítr, lekl se a začal se topit. Vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ I my jednáme podobně: začneme uvažovat, jaké je veřejné mínění, jaké následky by naše kroky mohly mít, zda to je pro nás výhodné nebo nevýhodné, bezpečné nebo nebezpečné… a pak dojdeme k závěru: „Tak se přece nemůžeme chovat, nemůžeme realizovat Boží slovo ani žít z víry, to bychom měli jen problémy...“


  Slovo života – Jak 2,21-22 (2. 6 – 16. 6. 2019)

  „Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka? Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti?“


  Rozjímání nad Jak 2,21-22

  Kdybychom tvrdili, že je rozpor mezi apoštolem Pavlem a apoštolem Jakubem a připisovali Jakubovi, že tvrdí, že člověk je spasen ze skutků, a ne z víry, byla by to hereze. Člověk je spasen z víry, ale musí konat skutky víry, jinak spasitelnou víru ztratí. Musí z víry žít. Spravedlivý žije z víry. Svými vlastními skutky se člověk nespasí, ty jsou navíc proniklé naším egoismem a hledáním marné slávy, a to i ve zbožnosti, jak to vidíme na farizejích. Okázale chodili v dlouhých rouchách s širokými rukávy a měli rádi, když je lidé nazývali „mistře“, jak je napomíná samotný Ježíš a nazývá je obílenými hroby. Nakonec Ježíše odsoudili a nechali ukřižovat, protože neměli Ducha pravdy, Ducha Božího, a jejich skutky i jejich víra byly mrtvé.  Listy z UA 5/2019


  Největší zázrak je, když nám Bůh otevře oči

  Bůh dělá zázraky v našem životě stále. V malých věcech. Problém je, aby se nám otevřely oči, abychom ty zázraky viděli. To je vlastně největším zázrakem. Jenom když si člověk uvědomí, že Bůh nás stvořil, že nás udržuje, že se stará o každou buňku v našem těle. Také že On o nás ví a že, i když dopouští utrpení, jde Mu jenom o jednu věc: abychom byli věčně spaseni a měli věčné štěstí v nebi.


  Slovo života – Gal 5,17-18 (19. 5 – 2. 6. 2019)

  „Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu, abyste nečinili, co byste chtěli. Jestliže jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“


  Rozjímání nad Gal 5,17-18

  Pokud jsme vedeni Duchem Božím, zákon už nás nemůže soudit, protože Duch Boží nás nevede do hříchu. Naopak, dává nám sílu k boji, a pokud klesáme, dává nám sílu, abychom hned konali pokání, hned vstali a bojovali dál a nezůstali v zoufalství či v duchu zrady své duše a Ježíše, který aby nás vykoupil, zaplatil za nás svou smrtí.


  „Vezmu vás k sobě“

  Ježíš říká: „Odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě.“ (J 14,3)
  „Vezmu vás k sobě...“ Jak radostné je to slovo! Ježíš nás vezme v hodině smrti k sobě! Ne ďábel. Ježíš nás vezme k sobě. Pane, kéž bychom s tím počítali, kéž bychom se na to těšili!


  Život je otázka vztahů

  Náš život je vlastně otázkou vztahů. Jde tu o vztah k sobě, vztah k druhým a vztah k Bohu.
  Máme milovat! Jaký je náš vztah k Trojjedinému Bohu?
  Největší přikázání zní: „Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ Druhé je mu podobné: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“ Tedy máme milovat Boha, milovat sebe a milovat bližního. A bližního máme milovat jako sebe.


  „Připomene vám všechno, co jsem mluvil.“

  Duch svatý přichází k těm, kdo mají upřímné srdce, kdo mají pravdivou sebekritiku a přijímají Boží pravdy, Boží tajemství a sklání se před nimi. Když je člověk přijme, Duch svatý ho uvede do pravdy toho tajemství, které přijal. Každý si to může vyzkoušet: Když přijme Ježíše jako svého osobního Spasitele a svého Pána a v konkrétních situacích realizuje tu pravdu, Duch svatý mu ukáže, uvede ho do poznání, že už to pak není jen víra, ale poznání: „Ježíš mě miluje. Já to vím.“


  Duch svatý tě naučí…

  My sami od sebe nejsme schopni pochopit hloubku Božích pravd a Božích tajemství. Tu platí jen Ježíšovo slovo: „On vás naučí...“ Kdo? Duch svatý. Nikdo jiný nás není schopen naučit. On přijde k tobě s osobním přístupem, On tě naučí. Ale ty musíš chtít, spolupracovat, a On tě pak naučí. Není řečeno, jestli za rok nebo za pět let či za celý život. Ale On tě naučí. Máš zaslíbení: „Naučí…“ Naučí tě být s Ježíšem. Naučí tě, jak žít tak, aby Ježíšův život v tobě mohl růst, aby v tobě žil Kristus. Naučí tě, abys ty umíral a Ježíš, aby rostl.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na třetí neděli paschální

  „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?“ - to byla otázka myronosic, když šly v neděli ráno k hrobu, aby pomazaly Ježíšovo tělo. Nemyslely na to, co Pán řekl svým učedníkům, že totiž třetího dne vstane z mrtvých, a přitom to slyšeli všichni, kteří byli v Ježíšově blízkosti. Tu však vidíme, že když přišla Jeho smrt, ani na to nepomyslely. Jejich hlavní starostí bylo pomazat tělo myrem - vonnými mastmi - a připravit je k pohřbu.


  Naše spoluvzkříšení

  VIDEO>>>


  Slovo života – 1Kor 11,31-32 (5. 5 – 19. 5. 2019)

  „Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem.“


  Rozjímání nad 1Kor 11,31-32

  Zákon Boží je svatý, my to uznáváme, a přesto ho přestupujeme. Jaké je východisko? Jen jediné, a to pokání. V čem spočívá pokání? V tom, že si přiznám hřích. V I. listu Korinťanům je napsáno: „Když sami sebe soudíme, nebudeme souzeni.“ S tímto soudem, s touto správnou sebekritikou, nemůžeme však zůstat na poloviční cestě. I Jidáš sám sebe soudil, ale skončil jako sebevrah v zoufalství. Pravdivé souzení sama sebe musí být spojeno s vírou, že za mé hříchy zaplatil Ježíš Kristus. Tedy dám své hříchy Jemu, pod moc Jeho krve. Pak platí: „Jestliže chodíme ve světle, krev Kristova nás očišťuje od každého hříchu.“


  Veľkonočná manifestácia za ochranu rodiny po mestách Slovenska 22.4.2019

  VIDEO>>>


  Velikonoční manifestace za ochranu rodiny

  VIDEO>>>  Listy z UA 4/2019


  „Vy však mě uzříte…“

  Ježíš říká apoštolům: „Vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy živi budete.“ (J 14,19) Uzří apoštolové Krista? Ano, uzří Ho vzkříšeného na třetí den po Jeho smrti a pak se jim bude zjevovat čtyřicet dní. A ve světle slávy Ho také uzří ve chvíli své fyzické smrti, kdy už Ho budou vidět tak, jak je. Uzří Ho!


  Vzkříšený Kristus se ukázal své matce

  VIDEO>>>


  Velikonoční pastýřský list 2019

  Drazí bratři a sestry!
  Tyto dny prožíváme největší svátky. Připomínáme si Boží lásku, projevenou v Božím Synu, Ježíši Kristu, který nás nejen vykoupil z hříchu na potupném kříži, ale i třetího dne vstal reálně a historicky z mrtvých! Tím dokázal své Božství. Písmo nás ujišťuje, že i my jsme skrze víru začleněni nejen pod moc Jeho smrti, ale i do Jeho vzkříšení. Křtem jsme byli duchovně ponořeni do Kristovy smrti a dostalo se nám nového života – života vzkříšeného Krista.


  Kristovo vzkříšení

  VIDEO>>>


  Na Kristově vzkříšení a naší spáse má účast celá Nejsvětější Trojice

  Na Kristově vzkříšení má účast celá Nejsvětější Trojice. Ano, Bůh Ho vzkřísil. Ale Ježíš také sám vstal svou Božskou mocí z mrtvých. Tedy celá Nejsvětější Trojice má účast na díle Kristova vzkříšení. A celá Nejsvětější Trojice má účast i na naší spáse. Otec nás tak miloval, že dal svého Syna. Ježíš přijal tuto vůli Nebeského Otce a dovršuje ji několik hodin po těchto slovech, která pronáší v úzkém kruhu apoštolů. A Duch svatý realizuje dílo, které Kristus v čase vykonal. Koná ho i dnes v každém z nás, když realizujeme křest, v němž jsme byli ponořeni do Kristovy smrti a Jeho vzkříšení.


  Slovo života – Ř 7,16-17 (21. 4 – 5. 5. 2019)

  „Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně.“


  Rozjímání nad Ř 7,16-17

  Apoštol Pavel ukazuje, že právě tím, že nechci zlo, které dělám, souhlasím se zákonem, že je dobrý. Dále ukazuje na kořen zla ve mně, který ovlivňuje moje city, rozum i vůli, i na to, že tento kořen zla je dědičný hřích ve mně. Proto musíme bojovat s hříchem, a nezapomínat na Kristova slova: „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě“. „Neboť úzká je cesta, která vede do života věčného.“ (Mt 7,14)


  „Já jsem cesta, pravda a život“

  Ježíšova vykupitelská smrt je ta úzká cesta, která vede ke spáse. Je široká cesta, která vede do záhuby. A úzká je cesta, která vede k věčnému životu. Ta se otevřela, když Ježíš zvolal na kříži: „Dokonáno jest.“ Předtím zvolal: „Eli, Eli, lema sabachthani,“ když na sebe vzal všechen hřích světa; jako by se duchovně ponořil do propasti tohoto zla a temnoty a vzal to na sebe, aby nás spasil.


  Sedm slov z kříže – VII. slovo z kríža: “Otče (Abba), do Tvojich rúk porúčam svojho ducha!” (Lk 23,46)

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarchy Eliáše o Ježíšově umývání nohou apoštolům

  Ve večeřadle Ježíš prožívá poslední minuty se svými apoštoly. Odkrývá jim své srdce a sděluje nejhlubší tajemství naší spásy. Avšak nejen to; On učinil i gesto, když umyl apoštolům nohy. Láska - agapé - je spojená s pravdou a pravda s pokorou. Nad ložiskem zla v nás i nad duchem lži a smrti nezvítězíme svým rozumem, ale jedině a jedině pokorou.


  Sedm slov z kříže – VI. slovo z kříže: „Dokonáno jest!“ (J 19,30)

  VIDEO>>>


  Sedm slov z kříže – V. slovo z kříže: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“ (Мk 15,34)

  VIDEO>>>


  Sedm slov z kříže – IV. slovo z kříže: „Žízním!“ (J 19,28)

  VIDEO>>>


  I kdyby Tě všichni zradili, já ne

  I kdyby všichni zradili, já ne! Petr to myslel upřímně, ale nevěděl, co je to ložisko zla, dědičný hřích v nás, který se skrytě projevuje a který jedině člověk pokorný může odmaskovávat tak, že dostává jednu ránu za druhou. Jednu facku zprava, druhou zleva. Pak se naučí pravdivé pokoře, pokud je schopen to přijímat a nezatvrdí se v nenávisti či sebelítosti anebo ve vzpouře vůči Bohu.


  Sedm slov z kříže – III. slovo z kříže: „Hle, tvá matka!“ (J 19,26)

  VIDEO>>>


  Sedm slov z kříže – II. slovo z kříže: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lk 23,43)

  VIDEO>>>


  Jméno Jehošua

  Osobní vztah k Ježíši je to nejdůležitější. „Ježíš a já“. Máme se Ježíše držet! Celé křesťanství můžeme shrnout do jednoho slova: Ježíš, hebrejsky Jehošua. Toto slovo „Jehošua“ vyjadřuje: Hospodin je moje spasení. „Jehošua“ je jméno Ježíšovo a zároveň vyjádření této hluboké pravdy - Bůh je naše spása.


  Sedm slov z kříže (rozjímání) – I. slovo z kříže: “ Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!” (Lk 23,34)

  VIDEO>>>


  Z Getsemane na Golgotu (křížová cesta)

  VIDEO>>>


  Poslední večeře a Getsemany (rozjímání)

  VIDEO>>>


  Proroci nazývali hřích proti prvnímu přikázání duchovním cizoložstvím

  Magie, věštění, spiritizmus… – co máme dělat, když jsme se svou či něčí vinou ocitli na této zakázané půdě? V první řadě si musíme uvědomit, že je to hřích. Písmo svaté celou tuto oblast zakazuje, a to velmi přísně. Je tedy potřebné to jako hřích i vyznat. Pokud si budeme nalhávat a tvrdit: „To je nevinná věc. Je to normální,“ nikdy nebudeme konat pokání a nikdy se neobrátíme. Bůh, který je žárlivě milující, vyžaduje, aby naše víra byla čistá.


  Pohanství a okultizmus jsou pro „starého člověka“ přitažlivější

  Proč existuje satanizmus? Protože člověk chce být duchovní, mystický.
  S mystikou je spojen okultizmus, ať už jde o věštění, spiritizmus, nadpřirozené iluminace či osvícení kóanem… apod. Člověk v nich sleduje úspěch a samospasitelnost.


  Slovo života – Ř 7,14-15 (7. 4 – 21. 4. 2019)

  „Víme, že zákon je svatý- já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím.“


  Rozjímání nad Ř 7,14-15

  Apoštol Pavel zde ukazuje na rozpor, čili na jakousi duchovní schizofrenii, kterou působí dědičný hřích v nás. Boží zákon je svatý, ale každý z nás je pod vlivem tělesnosti a duševnosti, a jak na tělo, tak i na duši působí zákon hříchu. Náš duch však žízní po Bohu a je porušenou přirozeností svázán a držen jako ve vězení. O tom, že v nás působí zákon hříchu, se může každý přesvědčit. Důkazem je, že chceme konat dobro, milujeme dobro, ale přesto konáme zlo, které nenávidíme a nechceme. Je zde zákon hříchu. Zákon hříchu trvá, dokud žijeme tento život v čase, s tím musíme počítat a také nás na to upozorňuje Boží slovo. Proto musíme chodit ve víře. Je totiž nejen zákon hříchu, ale i zákon Ducha, a ten působí, sjednocujeme-li se v konkrétních situacích se svým Spasitelem, Ježíšem Kristem.  Listy z UA 3/2019


  Doplnění k minulému slovu života Ř 7,5-6

  Realita je tedy taková, že i když jsme se obrátili a snažíme se Krista následovat, dále na nás působí síla dědičného hříchu, který je v nás. Jeho ložisko je hluboko v naší duši. Máme ho dávat do Kristovy smrti, vírou paralyzovat. Znamená to, že se cele v daném okamžiku vydáme Bohu, neboli cele se zřekneme své vůle a zároveň se vírou sjednotíme s Kristem ukřižovaným; ložisko zla je tím paralyzované a nemůžeme hřešit. Jenže protože náš život pokračuje v čase, po určité době znovu přichází zkouška. Působí na nás svět, ďábel i ložisko zla – naše porušená přirozenost. Znovu nás chce oklamat, abychom uvěřili lži, ztratili spojení s Ježíšem a začali konat dobro ve vlastní síle, bez Boha.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Zvěstování Páně

  Uvědomme si, že i samotné Zvěstování je Boží zázrak. Panna Maria neváhala, ale zeptala se, jak se nemožné stane možným, a anděl jí odpověděl, kdo to učiní – Duch Svatý. A pak dodal, že u Boha není nic nemožného. Maria řekla Bohu své ANO.
  I my máme problémy a nejednou si klademe otázku: „Jak to a to udělat?“ Nestarejme se proto, JAK to udělat, ale KDO to udělá. V modlitbách se obracejme se svými starostmi na Boha. U Něho není nic nemožného – nejen před dvěma tisíci lety, ale i nyní.


  Slovo života – Ř 7,5-6 (24. 3 – 7. 4. 2019)

  „Když jsme byli v moci hříchu, působily v nás vášně podněcované zákonem a nesly ovoce smrti. Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštěni zákona, takže sloužíme Bohu v novém životě Ducha, ne pod starou literou zákona.“


  Rozjímání nad Ř 7,5-6

  Pokud člověk odmítá Pána Ježíše jako Spasitele i jako toho, kdo vysvobozuje z moci hříchu, pak v člověku působí vášně, které zákon nepřemáhá, ale naopak, podněcuje. Takže zákon je v boji s vášněmi neúčinný. Pravdivě nazývá zlo zlem a lež lží, ukazuje i na trest, ale sílu nedává. Vášně, které produkuje hřích v nás, nesou ovoce smrti.


  Výzva biskupu Schneiderovi (18.3.2019)

  Vás vyzýváme, abyste aspoň dodatečně vyslovil konkrétní požadavek, aby František svou heretickou formulaci veřejně odvolal, anebo rezignoval z papežského úřadu, tak jako na tom bezpodmínečně trvá arcib. Vigano. Svým dvojznačným postojem zatím více blokujete reformu církve než zjevný heretik kard. Marx svými herezemi.

  VIDEO>>>


  Heretici a apostati Německa (17.3.2019)

  Na shromáždění německých biskupů ve dnech 11.-14. března v Lingenu byly předloženy návrhy na přijetí antikoncepce, pohlavního soužití mimo manželství, homosexuálních vztahů a teorie gender. Je zcela evidentní, že jde o absolutní rozpor s dosavadní naukou církve. Němečtí biskupové neberou v potaz realitu smrti ani Božího soudu a věčnosti. Cynicky ruší Boží zákon a přikázání, která jsou cestou ke spáse. Platí o nich Ježíšovo: „Neznám vás, odejděte ode mne pachatelé nepravosti! Tam bude pláč a skřípění zubů.“ (Lk 13,27-28)


  František a hereze v Abu Dhabi (16.3.2019)

  Moudrá Boží vůle neustanovila žádný pluralismus náboženství. Bůh pohanství, démony, zlo, války a zločiny pouze dopouští, ale nakonec přijde spravedlivý Boží soud a pro mnohé věčné zavržení. A toto Bůh nechce, ale respektuje svobodnou lidskou vůli. Boží vůle je, aby se všichni obrátili a vírou v Ježíše Krista byli spaseni.


  Gender v postní době 2019 (14.3.2019)

  Vážení biskupové, kněží a věřící,
  je postní doba a její podstatou je pokání. Ježíš jasně říká, a to platí pro každého: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ A to je velmi vážná věc!
  Dnes se rozhoduje nejen o bytí a nebytí křesťanství, ale i českého národa. V tyto dny se v parlamentu prosazuje zákon, že 12leté děti už mohou měnit své pohlaví. Jsou to zločiny nejen proti Bohu a Božímu řádu, ale i proti lidskosti. Mlčet k nim znamená spoluúčast na zločinu! Co má církev dělat? Pravdivým pokáním odvrátit prokletí od národa a znovu stáhnout Boží požehnání; bez toho boj proti autogenocidním zákonům zůstane neúčinný!
  Obroda církve musí začít od tebe, ať jsi prostý věřící, kněz, řeholník či biskup!

  VIDEO>>>


  Pastýřský list pro dobu postní (10.3.2019)

  Na začátku postní doby je nám zdůrazněno, abychom odpouštěli svým bližním, protože na tom závisí, aby Bůh odpustil nám. To je mimořádně vážná věc. Za každým naším neodpuštěním, hořkostí a kritikou, je skutečně duch pýchy, tedy duch lži a smrti, i když si to neuvědomujeme. Zaslepuje nás, takže nevnímáme pravdu ani o sobě, ani o Bohu, ani o svém bližním. Průlom nastává skrze odpuštění, tedy skrze pokoření. Pán pak dává světlo poznání. Hlouběji a hlouběji poznáváme tajemství hříchu, ale tím zároveň i tajemství Boží lásky.


  Smírná oběť

  V jedné brožurce byl krátký příběh: Mladá řeholnice v Itálii se chtěla stát smírnou obětí, složila slib a obětovala se za konkrétní úmysly. Potom přišlo utrpení, zůstala paralyzovaná, ale vše statečně snášela s vědomím, že je to i pro ni potřebná cesta očisty. Zároveň ji utrpení i neustálé bolesti motivovaly, aby vše obětovala za spásu duší, za misie.


  Politikům a poslancům ohledně genderu (13.3.2019)

  Vážení představitelé politického života,
  vážení poslanci,
  tyto dny, v polovině března, Poslanecká sněmovna řeší zavedení zákona na změnu pohlaví pro děti od 12 let. Argumentuje se tím, že na Maltě je to už dovoleno. Odvolávat se na Maltu je podobné jako tvrdit: tamti už spáchali sebevraždu, musíme proto i my.
  Co říci ke změně pohlaví, ať s operací či bez ní? Rozdíl je asi takový jako použít k sebevraždě buď prudký jed, anebo způsobit smrt postupně, po slabších dávkách jedu.
  Dnešní mladá generace je vystavena mimořádnému manipulačnímu tlaku, takže takzvané rozhodování 12letých dětí, nemá se svobodou nic společného.


  Anathema na metropolitu B. Gudziaka (11.3.2019)

  Byzantský katolický patriarchát dne 11. 3. 2019 v autoritě prorocké a apoštolské vyhlásil anathemu – vyloučení z církve – na Borise Gudziaka.
  B. Gudziak nejen jako prezident UKU ve Lvově (Ukrajina) prosazoval amorální gender, který je vzpourou proti Bohu a Božímu zákonu.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 7,4 (10. 3 – 24. 3. 2019)

  „Právě tak jste se i vy, bratří moji, stali mrtvými pro zákon skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, a tak nesli ovoce Bohu.“


  Rozjímání nad Ř 7,4

  V předcházejícím 1.-3. verši je přirovnání o ženě a dvou manželích. Ten první představuje Boží zákon, který je spravedlivý a dokonalý. Druhý manžel znázorňuje Krista. Pokud je žena spojena s tím prvním, jsou na ni vkládány jen požadavky, ale ten dokonalý manžel, zákon, ani prstem nehne, aby jí pomohl tyto požadavky plnit. Touží si vzít druhého, ale zbavit se toho prvního nemůže. On umřít nechce, a tak musí zemřít sama. Dále je řečeno, že pak máme nést ovoce Bohu, ale podmínkou je, abychom se oddali jinému, totiž tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, to je Ježíši. Pak budeme nést ovoce mnohé. Ježíš řekl: „Beze mne nemůžete nic činit.“ (J 15,5)


  Cesta pouště

  V duchovním životě člověk často po obrácení prožívá nadšení, období horlivosti, první lásku. I citově vnímá Boží blízkost a útěchu. Je doslova jakoby nesen Bohem. Pak však přijde období suchopáru – poušť. Tam projít a zůstat věrný – to je skutečně hrdinství.  Listy z UA 2/2019


  Františkův podvod na summitu 21.-24.2.2019 (26.2.2019)

  Františkova úmyslná ignorace požadavku likvidace homosexuální sítě, je jasným důkazem, že František mění církev ve zvrácenou Sodomu a Gomoru. Summit skončil, František vymanévroval, on i zvrhlé eminence mohou zůstat klidné. Už nikdo nemůže požadovat, aby byla v církvi likvidována homosexuální síť, a tím i zneužívání dětí! Hrobař církve – František – už přece udělal maximum!

  VIDEO>>>


  Františkův summit ve Vatikánu (25.2.2019)

  František na summitu neřešil podstatu problému, a to likvidaci zločinné homosexuální sítě v církvi. A právě ta má na svědomí zneužívání dětí i seminaristů! Místo toho byla všem účastníkům setkání rozdána oficiální dokumentace OSN o tzv. násilí na dětech. O této organizaci je dnes již známo, že je ideologickým a legislativním fundamentem k zavádění jednak celosvětové demoralizace dětí, a jednak kradení dětí rodičům sociálními službami!

  VIDEO>>>


  František – heretik, rouhač, či snad satanista? (23.2.2019)

  Na celosvětovém setkání s mládeží v Panamě Bergoglio schválil hrubé rouhání! Bylo ohavně zesměšněno tajemství Vtělení Božího Slova. Před Františkem na scéně představuje Pannu Marii černošská herečka. Je oblečena v bílých džínsech, ve volné halence a má rozcuchané vlasy. Nečistými gesty, výkřiky a pohyby, vpouští do diváků nečistého ducha. Je to hrozná urážka Matky našeho Spasitele! Je to do nebe volající rouhání!

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 7,3 (24. 2 – 10. 3. 2019)

  „Pokud je tedy její muž naživu, bude prohlášena za cizoložnici, oddá-li se jinému muži. Jestliže však manžel zemře, je svobodná od zákona, takže nebude cizoložnicí, když se oddá jinému muži.“

  Výklad pro Ř 7,1-2 a zároveň pro Ř 7,3


  Šokuje program ve Vatikánu ve dnech 21.-24.2. (20.2.2019)

  František předem určil, že reakcí na hrozné zneužívání nebude soudní tribunál a stanovení trestů pro viníky, ale prý:
  1) zneužívání bude pokračovat,
  2) církevní zločinci trestáni nebudou,
  3) bude jen stanoven všeobecný návod, jak paralyzovat oběti ve všech zemích.
  Toto je zločinný program k sebevraždě církve!
  Hlavním náčelníkem loupežnického summitu je heretik a apostata František, nezákonně okupující papežský úřad.


  Nesesmilníš – Písmo a Tradice (19.2.2019)

  II. vatikánský koncil pokání z hříchů a Kristův kříž odsunul na vedlejší kolej! Do centra postavil egoismus člověka s jeho právy a notorickým odmítáním pravdy a pravého pokání. Dnes už žneme ovoce ducha II. Vatikána. Hlava církve nenazývá pravdu pravdou, Boží zákony v Amoris laetitia odmítá a usiluje o církevní legalizaci homosexualismu. To je cesta k sebezničení církve i národů, cesta do zavržení!

  VIDEO>>>


  Prorodinná politika (16.2.2019)

  Rada Evropy dnes vnucuje Ukrajině i Rusku Istanbulskou úmluvu. Zločiny gender demoralizace a masového kradení dětí jsou zde kryty pozitivními pojmy. Páchají je sociální služby pod dozorem nadnárodního GREVIA. Jde o bestiální zločiny proti lidskosti.
  Drazí poslanci, vzpamatujte se a postavte se proti této satanské politice, která vraždí rodinu a národ! Zrušte nejen všechny zákony, které skrytě či otevřeně prosazují gender šílenství, ale i všechny vyhlášky a jiné dokumenty, které gender a juvenilní mechanismy prosazují do společnosti. Prosaďte po vzoru Maďarska prorodinnou legislativu, postavenou na zdravých křesťanských principech, ne na heretickém a odpadlém křesťanství. Je nutná pozitivní výchova k morálnímu životu a zodpovědnému rodičovství! Buďte hrdinové!


  František a duch II. Vatikána (14.2.2019)

  Skrze dvojznačné pojmy v dokumentech II. Vatikána se otevřely dveře duchu lži a smrti. Duch Boží, Duch pravdy, byl vyhnán z centra církve. Duch světa neboli duch II. Vatikána zaujal skrze aggiornamento v církvi klíčové místo a nedovoluje pravdivé pokání! Depositum víry, Písmo svaté i Tradice se tomuto duchu musí podřídit. „Znesvěcující ohavnost je na místě svatém!“ (Mt 24,15)
  František svými herezemi, krytím a prosazováním amorálnosti zviditelnil ducha II. vatikánského koncilu! Jak sám říká, neodchýlil se od něho ani o milimetr.
  Postaví se nový papež proti smrtonosnému duchu II. Vatikána? To je podmínka sine qua non k pravdivé obnově církve!

  VIDEO>>>


  Františkovy kanonizace jsou neplatné (13.2.2019)

  Pán Ježíš řekl, jaká má být misie: „Jděte do celého světa, získávejte mi učedníky, křtěte je... učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.” (Mt 28,19n) „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.” (Mk 16,16)
  Dle věroučné buly Pavla IV. je vše, co heretik koná, neplatné. Neplatné jsou nejen výroky apostaty Františka, ale i osnování a schválení II. Vaticana Janem XXIII. a Pavlem VI. Na Františkovi i na těchto jím vyhlášených svatých spočívá Boží anathema! Jsou posmrtně vyloučeni z církve! Žádný pravověrný katolík je nemůže uctívat jako svaté! Pokud je bude někdo následovat v jejich bludném učení, které odporuje Kristovu evangeliu a Duchu Kristovu, bude zavržen!

  VIDEO>>>


  Nazvat pravým jménem Františka a II. Vaticanum (12.2.2019)

  František je pravým jménem panheretik a co se týče II. Vaticana, jde o heretický koncil. Zapříčinil vykolejení z cesty pravdy a života na cestu lži a smrti. Ježíš říká: „Pravda vás vysvobodí“ (J 8,32) a dále: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3)
  Byzantský katolický patriarchát je hlasem volajícího na poušti, hájí pravověrné učení a vybízí k spasitelnému pokání. Někteří biskupové či kněží pravověrné postoje pokládají za nekorektní. Ať si ale uvědomí, že proroci vůči zlořádům a herezím nevystupovali korektně, ale jasně a jednoznačně! V této pro církev snad nejtěžší době ať prorocké slovo burcuje biskupy a kněze k pokání i k pravdivé obrodě církve!

  VIDEO>>>


  Odpověď kard. Müllerovi na „Manifest víry“ (11.2.2019)

  Vážený pane kardinále,
  ve svém Manifestu jste citoval Katechismus katolické církve (KKC). Katechismus zakazuje podávat eucharistii rozvedeným, žijícím v druhém manželství (1457). Nedovoluje přijmout svátost kněžství ženám (1577). Člověk, který odmítá pokání až do smrti, bude věčně zavržen (1035)...

  VIDEO>>>


  František a Dignitatis Humanae (11.2.2019)

  Na II. vatikánském koncilu (2VK) bylo implicitně vyhlášeno a oficiálně schváleno jiné evangelium a byl přijat jiný duch.
  Dnes už vidíme a žneme plody tohoto zhoubného učení a ducha. Jsou uzákoňovány nejtěžší zločiny proti lidskosti: transgenderismus, kradení dětí rodičům a dávání je homosexuálům a pedofilům...
  Toto je ovoce II. Vatikána. Dnes ho prosazuje František a neodchyluje se od něj, jak říká, ani o milimetr.

  VIDEO>>>


  František je panheretik (10.2.2019)

  Když František mluví o základních pravdách víry, záměrně používá nepřesné a dvojznačné pojmy. Tím otvírá dveře všem herezím. V časopisu La Repubblica pronesl:
  Citace Františka: „Neexistuje katolický Bůh, existuje bůh. A věřím v Ježíše Krista, jeho inkarnaci.“
  Odpověď: František tvrdí, že nevěří v katolického Boha. To znamená, že nevěří v Nejsvětější Trojici. Prý ale věří v nějakého nekatolického boha. Věří asi ve Velkého stavitele Všehomíra spolu se zednáři, či v Alláha spolu s muslimy, či ve Višnua a Šivu spolu s hinduisty. Zároveň tvrdí, že Ježíš Kristus je takového nekatolického boha inkarnace. Toto je hereze maxima! Pokud se bude František vymlouvat, že to tak nemyslel, tak ať se naučí o nejzákladnějších pravdách víry mluvit jasně a nešířit ducha hereze!
  Sv. Bernard řekl: „Kdyby povstal zjevný heretik, byl by vyhnán a zašel by. Ale koho teď vyženeš? Všichni přátelé, a přece všichni nepřátelé. Služebníci Kristovi jsou, a slouží antikristu. “ Toto platí o Františkovi a těch biskupech a kněžích, kteří s ním sdílejí jednotu ducha.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 7,1-2 (10. 2 – 24. 2. 2019)

  „Což nevíte, bratři, že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ? Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství.“


  Výklad pro Ř 7,1-2 a zároveň pro Ř 7,3

  Nejprve věnujme pozornost 7,1-4, kde apoštol Pavel ukazuje na naše vysvobození ze zákona. Je tu jediná žena a dva manželové. První manžel je zákon, druhý manžel je Kristus, a ženou jsi ty. Zákon mnoho žádá, ale nenabízí pomoc pro splnění požadavků. Pán Ježíš žádá také mnoho, ba ještě více, ale to, co od nás požaduje, zároveň v nás i plní. Zákon má své požadavky, a nepomůže nám při jejich plnění. Kristus na nás klade rovněž své požadavky, ale sám v nás plní vše, co po nás žádá. Není se co divit, že žena touží po osvobození od prvního manžela, aby se mohla vdát za druhého. Její jediná naděje však spočívá ve smrti prvního manžela. On ale pevně lpí na životě. Zákon vytrvá po celou věčnost. Když zákon nikdy nepomine, jak mohu být spojen s Kristem? Jak se mohu provdat za druhého muže, odmítá-li první zemřít? Existuje jen jediné východisko: Nechce-li on zemřít, zemřu tedy já a pak je manželství rozvázáno. To je Boží způsob, jak nás osvobodit od zákona.


  Ovoce II. Vaticana po 54 letech (6.2.2019)

  Ježíš řekl: „Po ovoci se pozná strom“. Dnes žneme ovoce II. Vaticana. V církvi je na nejvyšších místech homosexuální síť a hlava církve prosazuje islamizaci a gender amorálnost.

  VIDEO>>>


  Postoj křesťana a Bible ke gender ideologii (5.2.2019)

  Člověk je tvor, závislý na svém Tvůrci – Bohu. Je stvořen k Božímu obrazu. Má duchovní podstatu. Ve chvíli smrti začíná rozpad lidského těla v prach. Duch jde před Boží soud, aby vydal počet ze svého života. Pokud člověk odmítal pravdu, ubíjel svědomí a v tom stavu zemřel, je věčně zavržen. Člověk, který bojoval se lží a zlem, hledal a přijal Pravdu, kterou je Ježíš Kristus, bude věčně žít. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Bůh nestvořil žádné gender monstrum. Papež je povinen odsoudit gender satanizaci církve i lidstva. Současný pseudopapež František nejenže notoricky mlčí, ale naopak, aktivně slovy i gesty prosazuje gender satanizaci.

  VIDEO>>>


  Výzva křesťanům USA, především biskupům a kněžím (2.2.2019)

  Je realitou nad slunce jasnější, že František, apostata a heretik, je neplatným papežem! Tak to stanoví bula Pavla IV. Cum ex apostolatus officio a list Galaťanům 1,8-9. Arcibiskup Carlo Maria Viganò učinil k záchraně církve první krok, i za cenu riskování vlastního života. Na vás, katolíci USA, je, abyste učinili druhý! Oddělte se od zjevného heretika a apostaty, jinak se církev v USA i na celém světě stane nevěstkou antikrista a synagogou satana. Krok k záchraně je v dané situaci jeden: Vybrat právoplatného papeže! Mimořádné podmínky vyžadují mimořádný způsob.

  VIDEO>>>  Listy z UA 1/2019


  František v letadle schvaluje sexuální pseudo-výchovu (31.1.2019)

  Hlavní problém spočívá na úřadu papeže, zodpovědného za víru a mravy. On je povinen se radikálně postavit proti zločineckému systému masové demoralizace. Dnes dělá pravý opak! Navíc lže. O sexuální výchově nerozhoduje škola, ale je určovaná mezinárodními programy OSN. Ministerstvo pod diktátem OSN je nuceno je přebírat. Rodiče jsou proti demoralizačnímu systému bezmocní. Nemají na vybranou. Pokud dítě nenechají demoralizovat, hrozí jim, že jim systém juvenilní justice dítě ukradne. František je povinen obrátit se na OSN a neústupně vyžadovat zrušení zločinných programů sexuální výchovy! Rovněž je povinen se obrátit na Radu Evropy s požadavkem zrušení Istanbulské úmluvy, zavádějící gender a kradení dětí. Pokud to neučiní, dopadá na něj trest masového vraha: „Co jste neučinili jednomu z těchto maličkých, ani mně jste neučinili. A tito půjdou do věčných muk.“ (Mt 25,45)

  VIDEO>>>


  František v letadle opět o homosexualitě (29.1.2019)

  Co to je za absurdum! Zločiny je třeba nazvat zločiny a stanovit spravedlivé a účinné tresty. Cílem musí být vykořenění zločinnosti z církve. Viníci musí být trestáni, ať je to kněz, kardinál či papež. Rovněž musí nastat celková změna kněžské formace. Současná je heretická a jejím ovocem je sodomie uvnitř církve, jak svědčí list Římanům 1,18-28. Tvrdí, že ve společnosti tyto delikty halí stud. V církvi je to dnes ale mnohem horší. František bez studu odstraňuje Boží zákony, církev proměňuje v nevěstku antikrista a lidstvo vede do věčné záhuby.

  VIDEO>>>


  Jak prožívat Boží přítomnost?

  Ježíš říká: „Já jsem s vámi po všechny dny vašeho života.“ Máme si tedy uvědomovat Boží přítomnost. Temnota, která je v člověku, je opravdu velká! A tu temnotu můžeme nazvat „hloupost“ a „sebezničení“ – člověk sám sebe ničí. Bůh nám dává zadarmo odpuštění hříchů, zadarmo! A chce, abychom jen vešli do Jeho přítomnosti, přiznali si hřích, dali ho Ježíši a přijali Jeho odpuštění.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na Zacheovu neděli

  Zacheus hledal a využil možnost, aby se setkal s Ježíšem. Položme si teď otázku: Co máme dělat, abychom se setkali s Ježíšem i my? Člověk se s živým Kristem může setkat na duchovních cvičeních anebo prostřednictvím svědectví lidí, kteří s Ježíšem žijí. Pak je potřebné, abychom s nimi udržovali kontakt. To znamená, že máme jít tam, kde se s Ježíšem můžeme setkat. Zacheus je nám v tom příkladem.


  Slovo života – Ř 6,23 (27. 1 – 10. 2. 2019)

  „Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“


  Rozjímání nad Ř 6,23

  „Odplata za hřích je smrt – smrt věčná – věčné peklo.“ To je spravedlivý rozsudek nad hříchem, který je vzpourou proti Bohu a poslušností ďáblu. Kořen hříchu v nás nese otrávené plody, kterými škodíme sobě i druhým lidem a stavíme se proti Bohu. Proto máme vědět a znovu si připomínat, že východisko, záchrana před smrtí věčnou, je jedině v Ježíšovi, který je Božím Synem a stal se člověkem jenom kvůli nám, kvůli tomu, aby nás vysvobodil z hříchu. Uvědom si, že s rozsudkem smrti máš v čase šanci jít pod Kristův kříž. Zde vírou, která zase působí pouze v čase tvé životní zkoušky, máš jedinečnou možnost celý rozsudek smrti zrušit. Protože smrt za hřích vzal za tebe Pán Ježíš – spravedlivě zaplatil svou smrtí na kříži. Když Ježíše vírou přijmeš, dostáváš dar – život věčný.


  František má falešnou úctu k Ježíšově Matce (24.1.2019)

  Co se týče úcty k Panně Marii, sv. Ludvik M. Grignion z Montfortu říká: Je pravá a nepravá úcta k Panně Marii. Ta pravá úcta se pozná po ovoci, a tím je pokání, které vede ke Kristu. Nepravá úcta se vyhýbá pokání, odvádí od Krista a je od ďábla.
  Klademe otázku: Jakou úctu k Panně Marii má František, který se prezentuje jako její velký ctitel? Nedávno František pronesl herezi proti Panně Marii, kterou popřel dogma o Jejím Neposkvrněném početí. Podle něho Panna Maria nebyla uchráněna dědičného hříchu a narodila se jako hříšnice! František je heretik a má k Panně Marii hrubou neúctu!


  František – Panama – Viganó (24.1.2019)

  V Panamě od 22. – 27. 1. 2019 probíhá Světový den mládeže s Františkem, který přicestoval z Vatikánu.
  Co potřebuje dnešní katolická mládež?
  Obrátit se a činit pravdivé pokání. To znamená oddělit se od ducha a systému tohoto světa. Jedině tak bude moci světu svědčit v síle Ducha o Kristu jako jediném Spasiteli. Plněním Božích přikázání se pak stane záchranným kvasem. Nitro mladého katolíka se tím změní v Boží příbytek (srov. J 14,23).


  Velká lóže oceňuje Františkův program církve New Age (15.1.2019)

  Velká lóže Španělska na stránkách svého zpravodaje „El Oriente“ reagovala na Františkovo vánoční vyhlášení (25.12.2018) univerzálního bratrství, a tedy programu církve New Age.
  Citace z „El Oriente“: „Není na světě svobodného zednáře, který by se nepřipojil k současnému papeži v jeho touze po univerzálním, heterogenním bratrství v politice, kultuře a náboženství.“
  Odpověď: Prohlášení lóže výstižně vyjadřuje, čí je František bratr a komu slouží!


  Františkovy neplatné kanonizace (14.1.2019)

  František vyhlásil za svaté tři papeže, kteří mají úzký vztah k II. vatikánskému koncilu.
  Jan XXIII. tento koncil osnoval, Pavel VI. jeho heretický program i ducha potvrdil a Jan Pavel II. apostatickým gestem v Assisi a uvedením zednářů do církve (nový Kodex) koncilní aggiornamento realizoval.
  Navíc je za svaté vyhlásil František – zjevný heretik. Dle věroučné buly Pavla IV. Cum Ex Apostolatus Officio je všechno, co heretik koná a vyhlašuje, neplatné.
  Františkovy kanonizace tří papežů jsou tedy neplatné!


  Tříkrálová sbírka, ale... (14.1.2019)

  V Katolickém týdeníku č. 2 a v Diecézním zpravodajství č. 2 jsou reklamní fotografie a články propagující Tříkrálovou sbírku. Letos katolická církev zorganizovala více než 70 000 dětí. Opravdu mimořádná horlivost!
  S jakou horlivostí ale reaguje na katastrofální ohrožení českých dětí?
  Dnes je vyvíjen enormní nátlak na ratifikaci Istanbulské úmluvy. Oč jde? Znamená to zavedení mechanismu likvidace rodiny a kradení dětí z pokryteckého důvodu – prevence domácího násilí. Ukradené děti přednostně „adoptují“ homo-manželé a pedofilové. S tím souvisí i prosazování zákona o tzv. homomanželstvích a zákona o právu na změnu pohlaví, a to už od 12 let.


  Aggiornamento a František (13.1.2019)

  Hereze, které František hlásá a vtěluje, nejsou pouze jeho výplodem, mají hluboký kořen v duchu aggiornamenta. Aggiornamento bylo hlavním programem II. Vaticana. Ježíš mluví o stromu a o ovoci (srov. Mt 7,17n). Na Františkovi je vidět zhoubné ovoce, ale otrávený strom je II. Vaticanum. Aggiornamentem církev přijala ducha světa a vyhnala Ducha svatého. Duch lži zaměnil Ducha pravdy! Koncil vyhlásil úctu k pohanským kultům a v důsledku k jejich démonům. Tím legalizoval hřích proti 1. přikázání Dekalogu. Je to do nebe volající zločin! Byl zahájen proces vnitřního rozkladu církve neúctou k nejvýš svatému, jedinému pravému Bohu!


  Františkův program církve New Age (12.1.2019)

  Františkovo učení a antimisie jsou proti Písmu i Tradici a jsou heretické!
  František používá přirovnání o umělci, který tvoří mozaiku z různých barevných kamínků. Tím dává na stejnou rovinu křesťanství s pohanstvím. Dává na stejnou rovinu výkupnou Kristovu smrt na kříži s pohanskými oběťmi dětí Molochovi a démonům. To je neslučitelné a heretické!
  Je jasné, že František je apostata a heretik, a proto i neplatný papež!


  Reakce na komentář kard. Müllera (11.1.2019)

  Bez pravdivého pokání církve v oblasti víry se morální zvrácenosti nevykoření!
  Citace: „Nesmíme příčinu zločinu... svádět (ani) na společnost...“
  Odpověď: Objevil se nový fenomén: děti (8-15 let) znásilňují děti (4-8 let). Za rok 2018 bylo v Anglii 40 000 takových případů. Dokonce 2626 přímo ve škole. Kdo je vinen? Děti? Anebo společnost, která zavedla tzv. sexuální výchovu a už od mateřských škol navádí na gender-kursech a trénincích děti k zvrácenému chování? Rodiče tato společnost, o níž Vy tvrdíte, že nenese vinu, nutí na základě instrukcí ministerstva a OSN, ale i prostřednictvím zákonů, aby vlastní děti demoralizovali onanií už od nejútlejšího věku. Rodiče, kteří to odmítají, jsou obviněni, že porušují práva dítěte a hrozí jim jeho odebrání. Taková společnost nese plnou vinu za morální zločiny!
  Hlavní vinu však nese církev, která zradila své poslání a odmítá pokání!


  Slovo života – Ř 6,22 (13. 1 – 27. 1. 2019)

  „Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.“


  Rozjímání nad Ř 6,22

  Podmínkou osvobození od hříchu je, že se stáváme služebníky Božími. Originál opět uvádí slovo „otroky“. Vyjádření „otrok“ se používá v 6. kapitole listu k Římanům velmi často. Na jedné straně je zde realita otroctví hříchu. To znamená, že i když se chce člověk vlastními silami z otroctví dostat, nejde to. Z tohoto druhu otroctví se člověk nejenže nedostane vlastní silou, ale ani žádnou jinou, jedině Boží silou, a tu Bůh dává za jednu podmínku – že člověk se cele vydá Bohu. Znamená to, že přijímá Jeho přikázání a nechá se vést Božím Duchem, a už ne duchem světa, duchem lži. Toto vysvobození má ale základní podmínku – ztratit svou duši pro Krista a evangelium (Mk 8,35).


  Vianočná manifestácia po mestách Slovenska 2018

  VIDEO>>>


  Nebudete-li činit pokání, zahynete! (Lk 13,3) /otevřený dopis biskupům Německa/ (9.1.2019)

  Vážení biskupové Německa, v této historické době učiňte pravdivou diagnózu stavu německé teologie a přiznejte katastrofální ovoce, které církvi i světu přinesla. Došlo k masovému odpadu od živé víry a k rozšíření herezí popírajících samu podstatu Kristova učení. Důsledkem je hrubé narušení morálních principů i Božích přikázání. Jinými slovy, jde o sebevražedný proces, k němuž vytvořila podmínky právě německá teologie.


  Napomenutí jidášskému biskupovi (7.1.2019)

  Byzantský katolický patriarchát (BKP) vyslovuje veřejné napomenutí před všemi katolíky Maďarska biskupovi Miklósi Beerovi. Veřejnou výzvou podpořil manifestanty proti zákonné vládě, která hájí křesťanství i Maďarsko. Vláda je vystavena velkému tlaku, protože účinně vystupuje proti násilné islamizaci i proti gender-demoralizaci, spojené s kradením dětí a jejich předávání homosexuálům a pedofilům.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Zjevení Páně

  Co je to pokání? Neznamená to roztrhnout svůj oděv nebo posypat se popelem, jak to navenek projevovali lidé Starého Zákona. Pokání nespočívá v zevnějších skutcích, v nichž se nakonec může realizovat i naše pýcha. To však neznamená, že je nemáme dělat. Podstata pokání je v tom, že člověk roztrhne před Bohem své srdce, že ztratí pro Ježíše svou duši. V nás totiž působí síla dědičného hříchu neboli starý člověk, což je vtělený egoismus, s kterým nikdo nemůže vejít do Božího království. Boží nepřítel se nás snaží skrze naše žádosti udržet ve svém temném království. Ale my tam nemůžeme zůstávat. Musíme z něho vyjít, protože je to „krajina stínů smrti“. Zůstaneme-li tam, hrozí nám věčné zavržení.


  Hovoř s Bohem

  Je potřebné se věnovat modlitbě a Božímu slovu. Tam Bůh hovoří, tam nám dává světlo. Máme proto hovořit s Bohem o svých problémech, o své bolesti. Každý den se Mu dívat do očí.


  Přečistá Bohorodička je pro nás vzorem nejvyšší poslušnosti

  Bůh chce od nás svatost a ta spočívá v jedné věci: být jako Maria. Ona řekla: „Hle, jsem otrokyně Pána. Ať se mi stane podle tvého slova.“ (Lk 1,38) Byla poslušná, i když všemu nerozuměla. A ona přesto řekla: „Nerozumím tomu sice, ale ať se stane Boží vůle!“ Jak mohla vypadat před Josefem? Ale ona to riziko na sebe vzala. Přečistá Bohorodička je pro nás vzorem té nejvyšší poslušnosti. Ona šlape ďáblovi na hlavu. A my máme být Jejími syny a dcerami. Máme být odvážní jako Ona!


  Vánoční manifestace 2018

  VIDEO>>>
  Listy z UA - 2018


  Listy z UA 12/2018


  Slovo života – Ř 6,19 (30. 12. 2018 – 13. 1. 2019)

  „Mluvím názorně z ohledu na vaši lidskou slabost: Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení.“


  Rozjímání nad Ř 6,19

  Apoštol zde ukazuje, že hřích zvláště zneužívá nečistotu a nepravost. Máme se proto radikálně postavit na stranu spravedlnosti. Jsou zde jakoby dva prapory – prapor otroctví zlu, a na druhé straně prapor pravé svobody. V tomto boji je třeba se cvičit v umění, jak bojovat. Především se máme vyhýbat blízké příležitosti ke hříchu, což je známkou pravé pokory a moudrosti. Pokud to není možné, ale z naší strany jsme pro to udělali všechno, pak Bůh dá východisko.


  Skrze víru se Ježíš rodí v našich srdcích

  Jak velmi podstatná je to pravda: Skrze víru se Ježíš rodí v našich srdcích. Kde je tedy ten právě narozený král Židů? Kde je Ježíš? Má být v našem srdci. On má být na prvním místě v našem životě. On má být naším Králem!


  Poděkování Maďarsku za odmítnutí islamizace (27.12.2018)

  Vážený pane premiére, vážení členové maďarské vlády,
  Byzantský katolický patriarchát vám jménem všech upřímných občanů Česka a Slovenska děkuje, že jste se jako David postavili proti Goliášovi. Nepodepsali jste dne 17. 12. 2018 rafinovaný dokument OSN o tzv. uprchlících, který má stejný cíl jako pakt o migrantech, a to islamizaci.


  Pastýřský list na sv. Štěpána (26.12.2018)

  Dnes je druhý vánoční svátek a připomínáme si prvního mučedníka, sv. Štěpána. Obětoval svůj život za Ježíše a cestu spásy – evangelium. Tehdejší církevní hierarchie, která ukřižovala Ježíše, ukamenovala jako prvního Kristova svědka jáhna Štěpána, který byl plný Ducha svatého a pravdy. Duch lži se dnes maskuje za náboženskými termíny, ale prosazuje hereze, které vedou k odpadu od živého Boha! Jediným řešením je pravdivé pokání. Bůh skrze ně zachraňuje před časným, ale hlavně před věčným peklem, a může tak zachránit Česko i Slovensko. Manifestacemi veřejně svědčíte, podobně jako sv. Štěpán, o své věrnosti Bohu a Jeho zákonům.


  Vánoce 2018 - pastýřský list

  Drazí bratři a sestry!
  Rok uběhl, už se nevrátí ani jedna minuta. Opět stojíme před tajemstvím Kristova narození, abychom se s Ním duchovně sjednotili. Před naším duchovním zrakem se odvíjí historie spojená s městečkem Betlémem. Přesvatá Panna a svatý Josef sem přišli z daleké Galileje kvůli soupisu, který nařídil císař Augustus. Blíží se čas narození dítěte, a nikde pro ně není místo. Tím dítětem je slíbený Mesiáš, předpověděný proroky a tak dlouho očekávaný celým lidstvem. Nenašli místo v žádném domě, v žádném útulku, až v betlémské stáji; tam se nám narodil Spasitel, Kristus Pán!


  Vánoční výzva křesťanům a lidem dobré vůle, nejen v ČR (23.12.2018)

  Před Vánocemi svolala OSN do Marrakéše představitele členských států k uzavření tzv. Globálního kompaktu o migraci. Za týden byli znovu svoláni do New Yorku, kde 17. 12. schvalovali pakt o uprchlících a 19. 12. o migraci. Přijetí paktu o uprchlících je zrada českého národa! USA a Maďarsko odmítli!! Je nutné odvolat tento zrádný souhlas k národní sebevraždě, podepsaný v New Yorku!


  Hlavní otázka: Kde je Ježíš?

  Když mudrci z východu přišli do Jeruzaléma, dali jeho obyvatelům otázku: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ (Mt 2,2) Pro obyvatele Jeruzaléma to bylo překvapením. Dívali se jeden na druhého a říkali: „Žádný král se nenarodil.“ Oficiálním králem byl tehdy Herodes, tvrdý vládce.
  Pro nás je však z příběhu o návštěvě mudrců u Heroda hlavní tato otázka: Kde je ten právě narozený král Židů? Tím židovským králem je Ježíš Kristus. Máme se ptát – a to s upřímným srdcem, s upřímnou touhou: Kde je ten král? Kde je Ježíš? Kde se narodil Ježíš? V jeskyni, ve chlévě. Nebylo pro Něj místa.


  Oslavujme Ježíše svým životem!

  Ježíš přichází k nám jako bezbranné dítě – v poníženosti. Přichází k nám také v eucharistii, v kousku chleba – též se ponižuje. Ponížený Ježíš přichází jako host do naší duše. Znovu i tento den Jeho narození chceme přijmout Ježíše pod způsoby chleba a vína s živou vírou do svého srdce, které jsme očistili skrze pokání. Stále máme dělat pokání, abychom dali místo Ježíši, aby mohl přijít k nám, abychom Ho důstojně přijali jako svého Boha a Spasitele.


  B.K.Patriarchát: Co je za zákonem o změně pohlaví? (18.12.2018)

  Ministerstvo spravedlnosti spolu s ochránkyní práv podali návrh zákona, aby děti už od 12 let měly právo oficiálně změnit pohlaví i bez chirurgického zákroku. Jednohlasně tento zákon podpořili Piráti. Už 12leté děvče by tedy mělo mít právo dostat dokumenty, že je chlapec, a opačně. Pokud by před 40 lety někdo navrhl takový zákon, byl by odvezen na psychiatrii, a to v lepším případě. V horším případě by byl souzen za osnování zločinů proti lidskosti a dostal by doživotní trest. Letos před Vánocemi se tím ale čeští poslanci zcela vážně zabývají.


  Proč Ježíš přišel?

  Ježíš přišel, aby nás vysvobodil z hříchů, aby nám otevřel dveře k věčnému životu, k věčné slávě v nebi. Bůh dal svého Syna, aby ten, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Druhá Božská osoba bere na sebe lidskou podobu, stává se člověkem, abychom my se stali Božími dětmi, dědici Božího království.


  Největší čest a sláva

  Kéž vánoční hvězda, která ukázala mudrcům od východu cestu k Ježíši, dává Boží světlo i nám, abychom viděli Ježíše Krista i v našich bratřích a sestrách, kteří upřímně hledají Ježíše a pro Něj i trpí…Vidíme totiž, že kde je živý Ježíš, tam přichází Herodes. Když člověk přijme Ježíše a má živou víru, hned přijde pronásledování, očerňování, psychologický tlak, napětí, nebo zakusí i zkušenost.


  Slovo života – Ř 6,17-18 (16. 12 – 30. 12. 2018)

  „Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno. A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti.“


  Rozjímání nad Ř 6,17-18

  Pamatujme, že pravdivá svoboda je jedině v Kristu. Proto je třeba se na Ježíše obracet nejen modlitbami v době klidu, ale i když jsme vystaveni konkrétním zkouškám. Boj s hříchem je boj nejtěžší, ale vítězství je nejslavnější! Čeká nás koruna věčné slávy. Pokud bojujeme s hříchem v nás, pomáháme tím i jiným k vítězství. Jednak že jim můžeme předat zkušenost, a jednak že jim dáváme dobrý příklad. Před námi apoštolé, proroci, mučedníci bojovali s hříchem a zvítězili nad ním. Někteří v tomto boji prolili svou krev, obětovali život. To jsou pravdiví světci, pravdiví hrdinové, které máme následovat.


  Interview s BKP nejen o Istanbulské úmluvě

  Kéž by skutečně letošní Vánoce byly svátky pokoje a kéž by Ježíši, stojícímu přede dveřmi, otevřeli doširoka svá srdce nejen upřímní křesťané, ale i všichni lidé dobré vůle.


  Odpověď na článek: Chystá se Duka Halíka exkomunikovat? (13.12.2018)

  Ne pan kardinál Halíka, ale Halík už sám sebe herezemi vyštval z církve – stáhl na sebe exkomunikaci latae sententiae. Kardinál může jen na veřejnosti oficiálně vyhlásit stav vyloučení, ve kterém Halík už je! Halík dnes už není křesťanem, tím méně katolickým knězem!


  Neomarxismus neboli cesta do propasti

  Na počátku chci veřejně podpořit pozici zastupitelů Ivano-Frankivské oblastní rady, kteří vystoupili na ochranu rodinných hodnot a na ochranu ukrajinských dětí před propagací zvrácenosti. Analogické žádosti podpořila většina poslanců z jedenácti oblastních a více než padesáti městských a regionálních úřadů. Jsem přesvědčen, že s tímto jejich postojem solidarizují všechny státní orgány místních samospráv naší země. Současně mě, jemně řečeno, udivila pozice vládní zplnomocněnkyně v otázkách genderové politiky, jaká se obrátila na Státní bezpečnost Ukrajiny s požadavkem vypátrat a potrestat iniciátory žádostí zastupitelských rad o ochranu rodinných hodnot. Věřím, že neadekvátní agresivní postoj vládní zplnomocněnkyně členové Kabinetu ministrů Ukrajiny nesdílejí.


  Metanoia – ortopraxe /Advent 2018/ (8.12.2018)

  V současné době duchovního chaosu je třeba mít jasnou orientaci, jaké prostředky vedou k duchovnímu životu – ortopraxi. Mnozí byli pokřtěni, dokonce biřmováni, ale bez obrácení a cesty pokání jsou mrtvými členy církve (srov. Lk 13,3). Ježíš, ač bez hříchu, přijal křest pokání a sestoupil na Něj Duch svatý (Mt 3). Dal nám příklad.
  Obrácení a pokání jsou základy ortopraxe.


  Advent 2018, metanoia – ortodoxie (5.12.2018)

  Proč je církev v současné době v tak hluboké krizi? Velkou vinu na tom má aggiornamento Jana XXIII. a postkoncilní duch. Co by proto v této době adventní, v době pokání, měli konat biskupové, kněží a řeholníci? Měli by se oddělit od duchovní otravy aggiornamenta i pokoncilního ducha, prosazujícího hereze, ničící podstatu křesťanství.
  Bylo by velmi užitečné, kdyby biskupové a kněží nejlépe od ambonu v některou neděli adventní veřejně obnovili svůj křestní slib


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek svatého Mikuláše

  Svatý Mikuláš se narodil kolem roku 270 v pobřežním městě Patara v dnešním jižním Turecku zbožným rodičům. Byl jedináčkem. Přestože rodina měla velký majetek, který by mu zabezpečil lehký a spokojený život, chlapec již od dětství projevoval touhu kráčet po cestě křesťanské dokonalosti.
  Tento svatý je v celém křesťanském světě známý svými skutky milosrdenství, především tím, který prokázal třem dívkám. Protože miloval Boha nadevše, nezůstával netečný ani k lidské bídě a utrpení. Jeho vztah k Bohu se projevil i v boji za čistotu víry.


  Advent 2018, církev nemá papeže! (3.12.2018)

  Katolická církev nemá papeže. Je stav sede vacante. Dle Písma i dle církevní nauky heretika nesmí nikdo poslouchat, protože je vyloučen z Kristovy církve. V Adventu, v době pokání, opakovat v liturgii: „V jednotě s naším papežem Františkem“ je buď přetvářka, anebo vědomá jednota s heretikem. V této adventní době 2018 přišel den, kdy Pán už mnohým vložil na srdce: „Dost bylo přetvářky!“ Každému je dnes jasné, že Bergoglio jako heretik není papežem! Katolická církev dnes nemá právoplatného papeže! Je stav sede vacante!


  Poďakovanie poslancom Národnej rady (3.12.2018)

  Vážení poslanci,
  týmto ďakujem vo svojom mene i v mene všetkých kresťanov a Slovákov všetkým Vám, odvážnym poslancom, ktorí ste pri hlasovaní týkajúceho sa Globálneho paktu OSN o migrácii rozhodli v prospech Slovenska a jeho záchrany. Bol to ťažký psychologický, politický, ale hlavne duchovný boj každého z Vás osobne. Rozhodli ste, že Slovensko nepodpíše tento sebazničujúci pakt, pretože odporuje národným záujmom a bezpečnosti národa. V opačnom prípade by to bola smrteľná rana našim cyrilometodským koreňom, duchovnému pokladu našich otcov, dedov a pradedov. Konali ste zodpovedne za seba i za budúce generácie Slovákov. Patrí Vám naša aj ich vďaka. Môžete úprimne zaspievať slová slovenskej hymny: „Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú…“


  B.K.Patriarchát poslancům KSČM (2.12.2018)

  Rozhodně mnohé řadové členy KSČM i voliče tento postoj klubu šokuje. Podobně jako i to, že se mezi poslanci KSČM našel i takový, který se přímo podepsal pod návrh zákona o homomanželství. Nese to s sebou, jak víte, drastické odebírání dětí z řádných rodin, což v praxi realizuje Istanbulská úmluva pod rouškou prevence domácího násilí. Odebrané děti jsou dávány k tzv. adopci „homomanželům“.


  Odpověď na Holubův pastýřský list (1.12.2018)

  Holub na začátku letošního Adventu nepřipravuje cestu k pokání. Svým pastýřským listem, skrytě propagujícím amorální gender, vede ovce na scestí. Nevede je pokáním k věčnému životu, ale lživou manipulací do věčného zavržení!
  Holub manipuluje frází, že v otázce genderu „je třeba odlišovat, ale ne oddělovat“. Tato fráze ve skutečnosti propaguje podstatu amorálního genderu, a to odlišování tzv. biologického pohlaví od sociálního. Tvrzením „ne oddělovat“ potvrzuje tzv. právo na legalizaci sodomie, transsexualismu a jiných sexuálních zvráceností, které Písmo svaté jasně nazývá ohavností a za které přišel na sodomity oheň z nebe (srov. 2Pt 2,6, Jud 7). Rovněž svou manipulací Holub právě v současné době sleduje paralyzování nutné ochrany před zaváděním autogenocidních mechanismů Istanbulské úmluvy.


  Slovo života – Ř 6,16 (2. 12 – 16. 12. 2018)

  „Nevíte snad, že když se někomu vydáváte za služebníky, abyste ho poslouchali, pak jste služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti, nebo poslušnosti ke spravedlnosti?“


  Rozjímání nad Ř 6,16

  Tento verš z Písma ukazuje na hlubokou pravdu o poslušnosti, jejímž ovocem je věčný život v nebi, anebo věčná smrt v pekle. Žádný člověk, který neslouží cele Bohu, není svobodný, ale je otrokem dědičného hříchu, který je v něm. Dědičný hřích neboli ložisko lži a zla ve svém nitru poslouchá automaticky. Zatemňuje mu rozum a oslabuje vůli, takže člověk nesnáší pravdu o sobě, odmítá skutečné dobro a nechce sloužit Bohu ani zachovávat Jeho přikázání.
  Základní otázka: Koho poslouchám a komu sloužím? Hříchu? To vede k smrti věčné.
  Poslouchám Boha a sloužím Mu? To vede k ospravedlnění od hříchu a k věčnému životu!
  Život je krátký. Nevíš den ani hodinu své smrti. Buď moudrý! Sloužit Bohu znamená kralovat!  Listy z UA 11/2018


  Istanbulská úmluva a pedofilie (28.11.2018)

  Někteří naivně říkají, že Istanbulská úmluva nemá nic společného s kradením dětí. Kde ale pedofilové vezmou děti k realizování své „sexuální orientace“? Kteří rodiče jim je dají? Žádní! Proto je tu osvědčený mechanismus tzv. prevence domácího násilí, zaváděný Istanbulskou úmluvou. I nejmenší děti jsou takzvaně preventivně(!) kradeny rodičům a následně dávány do tzv. adopce těmto sexuálním deviantům! Podle ženské lobby už nepůjde o zneužívání dětí, ale pouze o realizaci „sexuální orientace“. Toto jsou zločiny proti lidskosti! To si má Česko schválit?


  Co řekl prezident Lukašenko o tzv. domácím násilí (28.11.2018)

  „Všechno je to hloupost, převzatá ze Západu. Nemusíte se bát, buďte klidní, my budeme vycházet výlučně z vlastních zájmů, z našich běloruských, slovanských tradic a z naší životní zkušenosti. Kdosi cosi plácne o tzv. domácím násilí, dnes je to na Západě módní fráze, a přitom tam brzy žádné rodiny nebudou. Chlap se žení s chlapem anebo se za něj vdává. A děti nemá kdo rodit. A my od nich máme přebírat, jaké mají být normy chování v rodině?!“ Prezident Běloruska těmito slovy zkritizoval nesmyslný návrh zákona Ministerstva vnitra k zavádění sankcí za tzv. domácí násilí. Ministerstvo následně návrh odvolalo.


  Výzva poslancům ze strany Pirátů (28.11.2018)

  Vážení poslanci, vám byl dán hlas voličů, a to především mladých, abyste dnes mohli rozhodovat o jejich budoucnosti. Proč vás mladá generace volila? Viděla ve vás určitou radikální změnu, která byla dána už názvem vaší politické strany. Mladí lidé se kriticky dívají především na tzv. politickou korektnost, která mnohdy zrazuje přímé a pravdivé principy a nedovede jasně a radikálně rozlišit zlo od dobra a lež od pravdy. Mocipánové dnes chtějí k likvidaci českého národa prosadit Istanbulskou úmluvu a homomanželství. Vy, jako odvážní Korzáři, byste jim to měli překazit jako první. Věříme, že nezklamete!


  Epikléze /4. část: Epikléze – chrám a ikonostas/ (26.11.2018)

  Biblickým modelem pro křesťanský chrám je vize daná Bohem (Mojžíšovi). Byla zrealizovaná na Jeruzalémském chrámu. Základní strukturu tvoří velesvatyně, kde je zvláštním způsobem přítomen Bůh, svatyně, kde kněží přinášeli oběti Bohu, a místo pro lid.
  Základem potřebné reformy dnes je vrátit liturgický postoj kněze tak, jak tomu bylo v celé historii, a to, čelem ke svatostánku – k duchovnímu centru chrámu.


  Epikléze /3. část: Epikléze – prožívání v liturgii/ (25.11.2018)

  Epikléze je vzývání Ducha svatého, aby sestoupil na nás a také na předložené dary.
  Znovu si uvědomí realitu Boží všemohoucnosti a třikrát pronese Boží jméno Jehošua. Při prvním vzývání se opět obrací k Bohu s vyznáním: Tys mě stvořil a udržuješ v existenci. Při druhém: Ježíši, Tys mě vykoupil svou smrtí na kříži. A při třetím vzývání Jména Božího (Jehošua) si uvědomí, že Duch svatý svou všemohoucností působí nyní tajemně proměnění (konsekraci).


  Epikléze /2. část: Duch svatý a epikléze/ (22.11.2018)

  Ježíš před svou smrtí, než na kříži obětoval své Tělo a Krev, ustanovil, aby tato Jeho oběť kříže byla přinášena Bohu na odpuštění hříchů. Symbolické oběti za hříchy, kdy byla obětována krev a život obětních beránků v Jeruzalémském chrámu, ztratily význam. Ježíš je tím pravým Beránkem, který na sebe vzal hříchy světa (J 1,29). Ježíš před dokonáním této své oběti kříže ustanovil novou oběť, která je zároveň novou smlouvou (Mt 26,26) na odpuštění hříchů. Při poslední večeři vzal chléb a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává.“ Pak vzal kalich s vínem a řekl: „Toto je krev má nové smlouvy, která se prolévá ... na odpuštění hříchů.“


  Epikléze /1. část: Rozdíl mezi východní a západní liturgií/ (21.11.2018)

  Východní liturgie sv. Basila Velkého i sv. Jana Zlatoústého (4. století) obsahuje epiklézi. Epikléze je i v jiných východních ritech. Vychází přímo z apoštolské tradice.
  Jaký je rozdíl mezi západní a východní liturgií? Západní liturgie byla radikálně upravena na II. vatikánském koncilu. V rámci úprav byly místo jednoho kánonu stanoveny čtyři. Předkoncilní latinská liturgie neměla v kánonu žádnou zmínku o Duchu svatém. Upravená koncilní liturgie už zmínku o Duchu svatém má, je však zařazena ještě před slova ustanovení (konsekrační slova). Na rozdíl od toho, východní liturgie obsahuje tzv. úpěnlivé vzývání Ducha svatého, neboli epiklézi, a to až po slovech ustanovení.


  Nedůvěra vedení KDU-ČSL

  V pátek 23. 11. 2018 bylo pod tlakem provedeno hlasování o vyslovení nedůvěry premiérovi. Akce se nepodařila, premiér zůstává. Avšak ještě na tentýž večer už byla připravena nátlaková manifestace, aby byl nucen odstoupit. Co to má znamenat? Zákonně zvolený premiér musí odolávat podlému očerňování v médiích, poslanci se musí sejít k hlasování o tzv. nedůvěře, a když se tento nátlakový pokus nepodaří, jsou tu konány další nátlakové akce k jeho odstranění!


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Krista Krále

  Slavíme svátek Krista Krále. Prosme tedy společně: „Přijď, Pane, a ujmi se vlády v mé duši, v mé rodině, v mém národě. Ať přijde Tvé království! Nechť bude Tvá svatá vůle, jak se modlíme v Otčenáši, v našem životě! Ať je Tvé svaté jméno, které je dnes lidmi tak zhanobeno a všemožným způsobem popliváno, oslaveno! Amen.“


  Poslancom Národnej rady SR (21.11.2018)

  Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,
  blíži sa stretnutie v Marrákeši, na ktorom má byť podpísaný „Globálny pakt OSN o migrácii“, presnejšie „Globálny kompakt pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu“. Tento dokument sa rozhodli nepodpísať viaceré štáty: USA, Austrália, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko a mnohé iné sú na ceste k odmietnutiu tohto paktu, pretože priamo ohrozuje ich suverenitu, zotiera rozdiel medzi legálnou a nelegálnou migráciou a predstavuje v dlhodobom meradle veľké bezpečnostné riziká. Vzhľadom na enormné nebezpečenstvo vyplývajúce z dlhodobých následkov podpísania tohto migračného paktu, ako je ohrozenie kresťanskej civilizácie, suverenity SR a bezpečnosti jej obyvateľov, vyzývame Vás, poslancov Národnej rady SR, aby ste prijali záväzné rozhodnutie na zasadaní NR SR o nepodpísaní Globálneho paktu OSN o migrácii. Toto rozhodnutie musí byť záväzné pre celú vládu, na prvom mieste pre ministra zahraničných vecí, pána M. Lajčáka.
  Ide o záchranu Slovenska, jeho suverenity a kresťanskej civilizácie. Postavte sa za Boha a za národ!


  Pseudo-papež likviduje kontemplativní kláštery (17.11.2018)

  Veřejný heretik František Bergoglio vydal k likvidaci kontemplativních klášterů dva dokumenty, jeden ze dne 29. 6. 2016 a druhý z 1. 4. 2018. Samozřejmě vše obalil zbožnými frázemi a pozitivními pojmy. Zřejmě touto církevní globalizací sleduje realizaci svého výroku o přijímání islamistů do každého kláštera a tak postupný přechod z klášterů na muslimské mešity. Užitečnost kontemplativních klášterů v církvi lze přirovnat k funkci srdce v lidském organismu. Bergoglio se rozhodl vrazit nůž Tajemnému Tělu církve přímo do srdce. V této historické chvíli vyzýváme všechny kontemplativní řehole, a zvláště řeholi Malých sester Mariiných ve Francii: Oddělte se od heretika a pseudopapeže Bergoglia! Drahé sestry, staňte se v tom příkladem nejen všem kontemplativním klášterům, ale i všem biskupům a kněžím.


  Co je největším dobrodiním?

  Největším dobrodiním je, když nám Bůh dá milost, abychom mohli být tupeni, nespravedlivě podezíráni a káráni, být ponižováni pro Jeho jméno. Tím vším z lásky k nám prošel před námi Pán Ježíš. On byl úplně nevinný. On však všem odpouštěl a za všechny se modlil.
  Jde o jedno – vytrvat s Ježíšem opuštěným, nezůstávat ani v sebemenší hořkosti vůči žádnému člověku, neustále se vzájemně povzbuzovat a připomínat si: Jakého ducha máme mít! Ano, Ducha Kristova, který je tichý a pokorný.


  Úloha muže v rodině

  Muž má být v rodině jako kněz. Má zodpovědnost nejen sám za sebe, ale i za ženu a děti. Později bude mít také vnuky, pravnuky. Příkladem je Abrahám: on uvěřil a Bůh dal skrze něj požehnání celému jeho pokolení. Rodina – to je vaše diecéze, to je vaše farnost. Zodpovídáte především za duše členů své rodiny. Muž má být hlavou ženy, hlavou rodiny. Bůh muži dává určitou zodpovědnost i určitou autoritu. A proto je třeba učit se bojovat proti lži, učit se pravé moudrosti, jak řídit rodinu, jak ji chránit. A to není jednoduché.


  Slovo života – Ř 6,13 (18. 11 – 2. 12. 2018)

  „Také nevydávejte své údy hříchu za nástroje nepravosti, ale vydejte se Bohu jako ti, kdo ožili z mrtvých a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti.“


  Rozjímání nad Ř 6,13

  „...nevydávejte své údy hříchu za nástroje nepravosti...“ Co to znamená? Jde zde o kroky praktické víry a následování Krista. Z této víry pak každý získá osobní zkušenost. Samozřejmě jde o určitý boj, určitý přerod či jakousi postupnou duchovní operaci: nemáme už své údy dávat za nástroj nepravosti. Máme naopak své údy dávat místo hříchu Bohu, a to za nástroj spravedlnosti.


  Patriarchát BKP a premiér A. Babiš (17.11.2018)

  Patriarchátu kromě duchovní reformy církve leží na srdci také budoucnost českého národa, a proto se za něj modlíme. Modlíme se i za ty, kterým byla svěřena vláda, jak za prezidenta, tak za premiéra, a to za každého z nich jeden desátek růžence už více než rok denně. Co se týče našeho národa, kromě proseb v každé liturgii se každý třetí týden denně modlíváme za duchovní vzkříšení českého národa tzv. prorockou modlitbu inspirovanou 37. kapitolou proroka Ezechiela. Tato modlitba úpěnlivých proseb a víry trvá více než hodinu.


  Budou homo-manželství? I ty rozhodneš! (17.11.2018)

  V parlamentu dne 14. 11. 2018 proběhla diskuze a nyní se čeká na další už s hlasováním o zákonu o homo-manželstvích. Podle svědectví angažovaných křesťanů je po přípravné diskuzi „pro“ a „proti“ asi půl na půl. To je však tragédie! Navíc je realitou, že homolobby obsadila celý balkon parlamentu. Najatí aktivisti tleskáním a hlučnými projevy manipulovali výsledek diskuze. Před parlamentem stál jeden horlivý křesťan s transparentem „Chraňte tradiční rodiny. Děti nejsou rukojmí!“. Někteří poslanci na to reagovali velmi pozitivně, ale zároveň se ptali, kde jsou ostatní, proč je sám. On odpověděl, že ostatní se modlí. Je třeba se modlit, ale také je třeba přijít a modlit se přímo před parlamentem a dát se slyšet na jeho balkónu. Jde o mimořádně vážnou věc! Týká se každého současného i budoucího otce a matky a každého českého dítěte.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek svatého Josafata

  Svatý Josafat, křestním jménem Jan, se narodil v roce 1580 ve Volodymyru na Ukrajině. Jednou v chrámu sv. Paraskevy, kam přišel ještě jako malé dítě spolu s rodiči, spatřil ikonu ukřižovaného Ježíše. Chlapec se své matky zvědavě zeptal, co ta ikona představuje. Když mu vysvětlila, že je to Spasitel světa, který z lásky k lidem sestoupil z nebe na zem a zemřel za ně potupnou smrtí, aby je zachránil před věčným zavržením v pekle a otevřel jim bránu do nebe, chlapec zahořel k Ježíši upřímnou láskou. Svému příteli později řekl: „V té chvíli jsem ucítil, jak z boku Ukřižovaného vylétla hořící jiskra a spadla do mého srdce.“


  Mučedníci šli na smrt, protože milovali Boha

  Někdy Bůh dělá zázraky, a někdy se člověk ocitne v totální bezmocnosti.
  V životech svatých čteme o různých zázracích, které Bůh učinil na mučednících. Některé položili na rozpálený rožeň, a nic se jim nestalo, nebo je hodili divé zvěři, a ta jim neublížila… Ale nakonec jim i tak sťali hlavu.
  Mysleli si snad mučedníci, že Bůh pro ně nemůže více dělat zázraky? Ne! Jim nešlo o senzaci.
  Nezajímalo je, zda je Bůh zachrání nebo ne. Oni šli na smrt, protože milovali Ježíše.


  Bible a morálka (7.11.2018)

  Život je zkouška, v níž se rozhoduje o šťastné či nešťastné věčnosti. Největší realitou je smrt. Smyslem života není honba za smyslovými požitky, tím méně stát se jejich otroky. Smyslem života je hledat pravdu, milovat ji, obětovat se za ni a třeba za ni i umírat. Vtělená Pravda je Ježíš Kristus, Jednorozený Boží Syn. My, kteří jsme přijali Pravdu, Ježíše, se stáváme adoptivními (druhorozenými) Božími syny a dcerami. (srov. J 1,12) Bůh chce, abychom zachránili svou duši pro věčnost. (srov. Mk 8,35, J 12,24). Vcházíme-li aktivně do duchovní jednoty s Ježíšem, máme sílu stavět se proti ložisku zla v nás i proti systému lži ve světě a také proti duchu lži, ďáblu. (srov. Jak 4, 4-8) Ježíš je Cesta (J 14,6). Na této cestě nám Bůh dal zákony a přikázání, jejichž zachovávání je spojeno se zapíráním sebe sama a následováním Ježíše. (Mt 16,24)


  Manifestácie za ochranu rodiny po mestách Slovenska Sedembolestnej Panny Márie 15.9.2018

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 6,11 (4. 11 – 18. 11. 2018)

  „Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši.“


  Rozjímání nad Ř 6,11

  Tento verš z 6. kapitoly listu Římanům je opět tajemstvím. Podmínkou jeho odhalení je živá víra a chození ve víře, tedy realizování pravdy víry. Vidíme, že pro počítání ve víře s duchovními zákony je nejpodstatnější jednota s naším Pánem Ježíšem Kristem, protože ony platí jenom v Něm. V Jeho smrti na kříži a v Jeho slavném vzkříšení, tam je vítězství nad hříchem. Proto je důležité, abychom měli osobní vztah ke Kristu ukřižovanému a vzkříšenému. Křtem jsme byli ponořeni do Kristovy smrti a Jeho vzkříšení a v čase máme ve víře tyto pravdy realizovat: v Kristu Ježíši jsme mrtvi hříchu a živi Bohu!


  Kající a prosebné procesí za záchranu českého národa v den 100. výročí vzniku ČSR

  VIDEO>>>


  Liturgie a liturgický prostor (1.11.2018)

  Na II. vatikánském koncilu byla vytýčena liturgická reforma. Liturgický jazyk – latina – byl zrušen a byl zaveden mateřský jazyk. Před liturgickou reformou byl kněz obrácen tváří ke svatostánku a za ním stál lid. V tomto postoji se mohl lépe soustředit na prožívání tajemství Nejsvětější oběti a rovněž nerušil v soustředěnosti ani druhé, protože neupoutával pozornost na sebe. V mnohých případech byl svatostánek dán do boční kaple. Tím byl narušen biblický model chrámu – velesvatyně, svatyně a místo pro lid.


  Boží zákony chrání celou společnost

  V současné době jsou často prosazovány různé nemorální a antikřesťanské zákony. Přesto však národy ovládla lhostejnost a slepota. Boží zákony chrání celou společnost, rodinu i bezbranné lidi, proto je potřebné, aby tu byl někdo, kdo se za ně postaví. Když se Makabejci bránili zavádění pohanských zvyklostí a zákonů, Matitjáš provolával po městě: „Každý, kdo horlí pro Zákon a zachovává smlouvu, ať jde za mnou!“ (1Mak 2,27)


  Michael Faraday – věřící vědec

  Michael Faraday byl člověkem, který vynalezl dynamo. Zemřel v roce 1867. Byl silně věřící. Ptali se ho, jaké má představy o tom, co bude po smrti. Říkal, že nemá žádné představy, že on má jistotu. Ocitoval Písmo z listu Timoteovi: „Vím, komu jsem uvěřil.“ (2Tim 1,12) A dodal: „Já mám jistotu, jsem si jist. Po smrti půjdu do náruče Ježíšovy. Já věřím Božímu slovu.“  Listy z UA 10/2018


  Biskupská synoda a list apoštola Petra (31.10.2018)

  František Bergoglio, přestože je heretik, na němž spočívá anathema, a propagátor sodomie, se vehementně prezentuje jako platný nástupce apoštola Petra. To, že nemá Ducha Kristova, ale ducha antikrista, dokazuje svou linií cílevědomého vtělování sodomie do církve a neústupným prosazováním islamizace. Posledním jeho průlomem bylo, že si pečlivě vybral delegáty na biskupskou synodu, aby tak, zatím napůl skrytě, prosadil legalizaci sodomie v církvi.


  Biskupská synoda a LGBTQ (30.10.2018)

  Závěrečný dokument je proti Písmu i dvoutisícileté Tradicí církve! Je heretický!


  Biskupská synoda vyhrotila schizma – jaké je řešení? (29.10.2018)

  Závěrečným dokumentem biskupské synody v Římě, vyhlášeným 27. 10. 2018, došlo v církvi k legalizaci sodomie, před níž Písmo svaté varuje trestem věčného ohně (2Pt 2,6). Tím vyvrcholila vnitřní schizma v katolické církvi. Odpadlická hierarchie zúčastněná na synodě tak zakotvila do dokumentu veřejnou vzpouru proti Bohu a Jeho přikázáním. Hlavním iniciátorem vzpoury je pseudopapež František Bergoglio, který okupuje úřad nezákonně, chrání a dosazuje na nejvyšší místa sexuální zvrhlíky.


  Anathema na biskupskou synodu (28.10.2018)

  Ve dnech 4.-28. 10. 2018 proběhla v Římě biskupská synoda o mládeži. Závěrečným dokumentem ze dne 27. 10. 2018 církevně legalizovala LGBTQ. Zrušila tím hřích, Boží přikázání a zavedla antimorálku. Odmítla základní podmínku spásy – pokání – a plivla do tváře našemu Spasiteli, Pánu Ježíši Kristu!
  Byzantský katolický patriarchát tímto v autoritě apoštolské a prorocké vyhlásil dne 28. 10. 2018 anathemu: Všichni členové biskupské synody, kteří schválili závěrečný dokument, jsou dle Gal 1,8-9 vyloučeni z církve! (anathema sit!).

  VIDEO>>>


  Duhový František a zhanobení kříže (26.10.2018)

  Katolická, ale i světová veřejnost je šokována gestem Františka na synodě biskupů ve Vatikánu. František si 17. října zavěsil na krk duhový kříž, na němž je místo Krista už jen duhová symbolika LGBTQ. Přítomní biskupové a kardinálové si po jeho příkladu rovněž pověsili duhové kříže na krk. Demonstrovali tím jednotu v prosazování deviace LGBTQ spolu s Františkem. Každý ví, co symbol duhy dnes znamená. Nikoho by už asi nepřekvapilo, kdyby závěrem synody byl vatikánský gay pride.


  POZVÁNKA NA KAJÍCÍ A PROSEBNÉ PROCESÍ ZA ČESKÝ NÁROD

  VIDEO>>>


  Členové parlamentu, volte život, ne smrt! (25.10.2018)

  Vážení poslanci, neratifikujte Istanbulskou úmluvu a nepřijímejte zákon o manželství homosexuálů! Istanbulská úmluva je spojena se spuštěním mechanismu GREVIO, s kradením dětí a předáváním jich homosexuálním pseudorodinám. Gender ideologie diskriminuje většinu obyvatel a vede k degeneraci jedince, rodiny a společnosti. Zločiny a škody na českém obyvatelstvu, vyplývající z gender ideologie, by nebylo možné finančně ani vyčíslit.
  Každý z vás poslanců bude skládat účty před svým národem, ale také v hodině smrti před Bohem. Zda vybereš pro sebe život, či smrt, rozhodneš tím, co dnes vybereš pro národ. Odmítni smrt!


  Kritika článku Dana Drápala „Piťha a proroci“ (25.10.2018)

  Dan Drápal reaguje na aktuální informační vlnu, kterou vzbudilo kázání katolického kněze a profesora Petra Piťhy. Drápal svým článkem však lidi, kteří se nechali kázáním vyburcovat ze spánku smrti, paralyzuje.
  Tyto dny se v parlamentu rozhoduje o legalizaci sňatků homosexuálů, což s sebou automaticky nese krádeže dětí rodičům pro tzv. homo-adopci. Bezprostředně to souvisí s Istanbulskou úmluvou, jejíž důsledky jasně odmaskoval profesor Piťha.


  Třetí kající a prosebné procesí za národ v Příkazích a v Olomouci

  VIDEO>>>


  Úspěch misie - obrácení duší závisí na smírných obětech

  Jaká je to škoda, že těm, kdo trpí, se nehlásá, aby obětovali své utrpení, aby se stali smírnými oběťmi za druhé, že se jim neřekne, že na nich závisí úspěch misie, protože jde o duchovní boj. Naopak, spoléhá se na zevnější psychologické působení, které lze snadno nacvičit. To však nefunguje. I když bude kazatel říkat krásné věci, lidé se budou na něho dívat jako na blázna, anebo ho ocení: „Ten dovede krásně mluvit.“ Ale nikdo se nezmění. Proč? Protože je to jenom psychologické působení.


  Každý, už i malé dítě cítí, že zemře

  Každý, už i malé dítě cítí, že jednou přijde smrt. Uvědomí si: „Dědeček, babička zemřeli – i já jednou zemřu. A co bude potom?“ Odpověď je velice jednoduchá: potom bude nebe nebo peklo. To není žádná vysoká teologie. A rozumný člověk se ptá dál: „A co je potřebné k tomu, abych se dostal do nebe?“ Bible dává odpověď: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.“ (Řím 10,9) Pak člověk musí vytrvat v pravé víře, v pokání a věrnosti Pánu až do smrti.


  Slovo života – Ř 6,7-8 (21. 10 – 4. 11. 2018)

  „Neboť kdo zemřel, je ospravedlněn od hříchu. Jestliže jsme tedy s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít.“


  Rozjímání nad Ř 6,7-8

  Co znamená výrok „kdo zemřel, je ospravedlněn od hříchu“? V tomto textu se nemyslí fyzická smrt, ale duchovní zemřítí síle hříchu, která ovládá člověka. Proto je řečeno, že takový člověk je od hříchu osvobozen. Čili kdo s Kristem duchovně zemřel, je ospravedlněn, ale zároveň i osvobozen z otroctví hříchu.


  Jak reagujeme, když přijde zkouška?

  Naše hříchem porušená přirozenost je v postoji vzpoury vůči Bohu i bližním. Co to jen je v lidském srdci? Je to tajemství hříchu v nás, tzv. starý člověk (dědičný hřích), který se projevuje nevěrou zejména tehdy, když přijde zkouška, a to i přesto, že člověk viděl Boží zázraky, ba zažil Boží pomoc i ve svém vlastním životě.


  Manifest mládeži proti amorálnosti (17.10.2018)

  Jedno z důležitých hesel zní: Člověka dělají člověkem dobré zásady. Tedy v našem životě nestačí prožít obrácení, je nutné přijmout i zdravý životní styl, který vychází z Kristova evangelia a za kterým je Duch pravdy. Dnes nejen pasti, ale i tlaky jsou tak silné, že obstát v tomto boji a žít pravdivě křesťanství, znamená počítat s duševním, ale i s fyzickým mučednictvím. To vyžaduje hrdinství!: Postavit se proti systému světa, který zneužívá masmédia, internet, a dokonce i školní osnovy s cílem demoralizovat člověka od jeho nejútlejšího mládí. Největším hrdinstvím je boj za čistotu srdce! Ano, čeká vás boj, zákeřný boj s ložiskem zla v nitru každého z vás, boj se systémem zla ve světě i boj s démonskými silami. Ježíš je však s vámi, i vy buďte s Ním! Jen ten miluje v pravdě Ježíše, kdo Ho přijal jako svého Spasitele a Pána a zachovává Jeho přikázání. Vy se staňte kvasem žitého evangelia! Upřímně hledejte spásu, postavte se proti zločinům a zlu, které vede k časné i věčné autogenocidě lidstva. Buďte pravdivými Kristovými svědky – martyrés!


  Svatováclavská iniciativa, Praha 28.9.2018 /dlouhá verze/

  VIDEO>>>


  František dešifroval démony aggiornamenta II.Vaticana (14.10.2018)

  František v kázání dne 12. 10. 2018 dešifroval aggiornamento, tedy ducha světa v církvi, přicházejícího se zdvořilými démony, nebezpečnějšími než zjevná posedlost. František tak odmaskoval koncilní aggiornamento. Touto odbornou diagnózou ukázal, že za II. vatikánským koncilem není Duch svatý, ale zdvořilí démoni ducha světa! Ovoce už dnes vidíme. Františkovo odhalení je skutečně revoluční! Doposud se nikomu nepodařilo ducha koncilního aggiornamenta tak přesně rozšifrovat! Je šokující, že František dne 14. 10. 2018, po tomto geniálním odhalení ducha II.Vaticana, kanonizoval Pavla VI.! Kanonizoval tím démony aggiornamenta!


  Biskupská synoda, „Moudrost času“ je abdikace Františka (14.10.2018)

  Na biskupské synodě má být 23. 10. 2018 zahájen globální projekt „Moudrost času“. Bylo by na místě, aby pod tímto názvem bylo prosazeno odstoupení Bergoglia a započetí obrodného procesu církve, iniciovaného arcib. Viganem.
  „Moudrost času“ je abdikace Františka a obroda církve! Musí nastat co nejdřív! Pokud se zanedbá i teď, záchranou před věčným ohněm bude už jen rychlý útěk z církevní Sodomy.


  Doba antikrista

  V této apokalyptické době, kdy byl na místo Boha postaven kult lidského ega, se dnes nacházíme. Toto zbožštění ovšem nepřináší člověku štěstí, ale vede ho po šikmé cestě do sebezničení časného i věčného. Člověk, který se stane otrokem vášní, nechce přijímat objektivní pravdu o tom, že koná zlo, o tom, že si sám škodí a že škodí i druhým. Tato kultura smrti, která odmítá Boha a Jeho zákony, odmítá nazývat hřích hříchem, zlo zlem a ničí všechny morální principy. Žijeme v době, kdy jsou morálně devastovány děti už v mateřských školkách, a školství, místo toho, aby připravovalo k životu, demoralizuje a programuje smrt. Kultura i všechna masmédia jsou ve službách ducha lži. Opakuji: jsme v době apokalyptické.


  Strategie „papeže“ Františka, jak odstranit svědky a svědectví (10.10.2018)

  Je už známou věcí, že bývalý papežský nuncius v USA, arcibiskup Viganò, odvážně ukázal na zločiny homosexuální mafie v církvi a postavil se za obrodný proces. Má započít Františkovou rezignací z úřadu. Reakcí Františka však nebylo pokání. Ve svých kázáních v domě sv. Marty začal skrytý útok na arcib. Vigana. Momentálně změnil strategii a pronáší už ryze evangelizační a hluboce duchovní kázání, jako by byl největším charismatikem.
  Uchvacující kázání teď František pronáší proto, aby si vytvořil zevnější image světce a mohl tím účinněji prosazovat homosexualismus a islamizaci k sebezničení církve. Cílem jeho strategie je rozdělit odpůrce, pak už nebude muset odpovědět na otázky a přiznat zločiny homosexuálního lobby, a hlavně – vyhne se rezignaci.


  Svatováclavská iniciativa, Praha 28.9.2018

  VIDEO>>>


  Kdo je pokorný?

  Takový člověk má odpor k pýše. Nelpí na vlastní vůli. Dovede ztrácet – je jako to pšeničné zrno z podobenství. Trpělivě nese vlastní bídu. Ale bez modlitby a bez umírání sobě toto není možné.
  Všude, kde je, ať doma, nebo jde po ulici, si uvědomuje svá provinění a hned koná pokání: „Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou hříšným!“ To se však člověk naučí až časem. A bez modlitby to nejde. To tedy znamená, že musíme věnovat dostatek času modlitbě.


  Kající a prosebné procesí za národ

  VIDEO>>>


  Jaký je skutečný cíl biskupského synodu? (7.10.2018)

  Od 3. do 28. 10. 2018 probíhá v Římě Synod biskupů o mládeži. Synod ve skutečnosti sleduje vtělení i realizaci herezí a ducha Amoris laetitia, která otvírá dveře legalizaci homosexualismu v církvi. Hlavním iniciátorem je František.
  Synod nereaguje na potřebu, kterou je vytvoření takových podmínek pro katolickou mládež, aby se mohla vymanit z demoralizačního vlivu světa. Citace z dokumentů synodu: „Otázky tělesnosti a pohlavnosti jako dimenze, které nelze zadržovat, nýbrž doprovázet v rámci osobnostního rozvoje...“ Tento výrok je potvrzením toho, že když svět táhne katolickou mládež do morální stoky, synodní otcové ji nezadržují, ale pouze doprovázejí, a to ne v rámci Božích přikázání, ale tzv. osobnostního – subjektivního rozvoje, včetně homosexuality a jiných deviací.


  Má František ducha antikrista? (6.10.2018)

  František navštívil v září 2018 Pobaltské země. V současnosti je však pod tlakem světové veřejnosti kvůli nezodpovězené otázce týkající se homosexuálních zločinů na nejvyšších místech v církvi. On mlčí a tyto zločiny nejen chrání, ale navíc i prosazuje a nepřímo útočí na ty, kteří žádají, aby se od nich církev očistila.
  František používá k prosazení homosexualismu a autogenocidy církve antikristovskou metodu pozitivních pojmů. Zneužívá dokonce Písmo svaté, a to i nejcitlivější moment – Kristův testament z kříže, odevzdání matky učedníkovi.


  Slovo života – Kol 3,1-3 (7. 10 – 21. 10. 2018)

  „Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.“


  Rozjímání nad Kol 3,1-3

  Výrok Boží je dále spojen s výzvou: „Proto hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.“ Doslovný překlad zní: „intenzivně usilujte o reality, které pocházejí shůry“. A dále je řečeno, že na ně máme myslet a ne na klam světa. Samozřejmě, že my musíme myslet i na pozemské věci, když máme hledat a plnit vůli Boží. Ale máme na ně myslet ne v  duchu světa, ale z perspektivy věčnosti, a to je velký rozdíl. Věci mají sloužit nám, a ne my věcem. My máme sloužit Bohu, a proto musíme myslet na to, co je nad námi.


  Odpověď na homilii Františka o ďáblovi a pokrytcích (4.10.2018)

  František kázal při ranní mši v kapli domu sv. Marty o ďáblovi a pokrytcích. V současné atmosféře tak nepřímo, ale jasně za pokrytce označuje arcib. Vigana a ty biskupy, kteří vyžadují vyšetření homosexuálních zločinů. Sebe spolu s homosexuály staví do pozitivní role hříšníků, kterým Ježíš odpouští.
  František rafinovaně odstraňuje spasitelný strach, aby udržel hříšníky na cestě do záhuby. Lítost je v jeho ústech jen frází, protože ji nespojuje s předsevzetím vyhýbat se hříchu. Je to heretický přístup a hřích proti Duchu svatému! Mluvit o odpuštění a současně se vyhýbat pravdivému pokání je sebevražedné klamání sebe i druhých.


  Odpověď na Františkova kázání z domu svaté Marty (3.10.2018)

  František se zabarikádoval v domě sv. Marty, odkud chrání nejtěžší zločiny v církvi a odstřeluje všechny snahy o prosazení pravdy a obnovy církve.
  Neštítí se hrubě očerňovat člověka, který se s nasazením vlastního života postavil za pravdu. Arcibiskup Viganò vynaložil maximální snahu o započetí pravdivé obnovy církve. Ta je spojena s očistou od nejtěžších zločinů, které likvidují církev zevnitř a pohoršují i lidi mimo ni.


  František contra Viganó
  František k ubití pravdy o zločinech v církvi zneužívá dokonce i modlitbu (2.10.2018)

  Arcibiskup Viganò ukázal na zločiny homosexuální lobby na nejvyšších místech v církvi a vyzývá k pravdivému pokání. František zneužívá papežský úřad a zločince kryje a podporuje. Hlavní povinností papeže je chránit víru a mravy. František víru a mravy autoritativně ničí. A to je zločin proti Bohu i proti církvi.
  František dne 29. 9. 2018 vyzval věřící na celém světě, aby se v měsíci říjnu modlili za jednotu církve proti ďáblu, rozdělujícímu křesťanské společenství. Kdo je podle Františka tím ďáblem? On a homosexuální lobby v církvi, anebo arcib. Vigano a ti, kdo žádají potrestání viníků a očistu církve? Odpověď je jednoznačná.


  Prorokuj nad Amerikou! /+ video/ (1.10.2018)

  Arcibiskup Carlo Maria Viganò, bývalý nuncius v USA, statečně odhalil zločiny homosexuální sítě na nejvyšších místech v církvi. Jeho odvážný krok pohnul ledy.
  Dále však probíhá zákulisní psychologický a duchovní boj s cílem sebezničení Ameriky i ostatních národů podle programu tzv. redukce lidstva. Písmo uvádí: „Náš boj ... je proti démonským silám, které vykonávají světovládu v ovzduší“. (Ef 6,10n)

  VIDEO>>>  Listy z UA 9/2018


  1918-2018 ČR (ČSR) Život, ne smrt! /1. část/ (29.9.2018)

  Je 100. výročí České republiky. Hrozba Dublinu v Bruselu zázračně padla. Absurdní je, že Parlament ČR svobodně odhlasoval k sebezničení národa tzv. Globální kompakt! Tyto dny parlament navíc rozhoduje o uzákonění manželství gayů. Důsledkem by bylo spuštění mechanismu na kradení dětí z jakékoliv rodiny pod frází „prevence domácího násilí“! Ubohé děti! Ubohé matky! Ubozí otcové, dědečkové a babičky! K tomu ještě sílí tlak k ratifikaci Istanbulské úmluvy, která zavádí de facto totéž.
  Kde je kořen tohoto zla, že si lidé odhlasovávají sebevraždu? Nedá se to lidsky vysvětlit, než jedině tak, že to působí ložisko zla v člověku. Lidé se mu dobrovolně podřídili tím, když přijali lež za svou. Stali se démonicky svázanými a pak už páchají sebevraždu svou vlastní i svého národa!


  Upozornění k brožurce napsané pro úřad vlády psycholožkou B. Marvánovou-Vargovou (28.9.2018)

  Autorka brožurky: „Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí: mýty a fakta“ je propagátorkou Istanbulské úmluvy. Má funkci předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí.
  Co znamená prevence domácího násilí? Děti jsou už v mnoha státech kradeny rodičům bez reálné viny, preventivně! Prý by snad v budoucnu mohlo k nějakému domácímu násilí dojít.


  Spása pohanů je jako sázka do loterie

  Synkretismus s pohanstvím je další zločin, k němuž dochází na teologických fakultách. Místo ducha života se tu předává duch smrti. Ten duch smrti, který je v církvi, překrucuje evangelium a hlásá herezi, že všechny cesty – hinduismus, buddhismus, pohanství... vedou ke spáse. To je však lež. Ano, každý člověk má svědomí dané od Boha, ať je to Číňan či Afričan – každý. Každého člověka Bůh stvořil, čili každý by Ho měl v tomto ohledu nazývat svým Otcem. Kristus zemřel na Golgotě za všechny lidi – za všechny. Ale všichni spaseni nebudou. Jen ten, kdo přijme spásu v Kristu. Proto jsme povinni hlásat Krista.


  Proč jsem byl oklamán?

  Ježíš byl obviněn a odsouzen nespravedlivě. A my? Kolikrát nejsme schopni si ani jen před sebou přiznat svou chybu a říct: „Ano, byl jsem oklamán. Chtěl jsem dobro, ale vykonal jsem zlo.“
  Položme si otázku: „Proč jsem byl oklamán? Protože jsem nečinil pokání.“ Když konáme pokání, Bůh nám dává světlo i milost, ale když zůstáváme ve hříchu, pak nejsme schopni tu potřebnou milost v takovém stavu přijmout.


  Odpověď na výhružky kněze Halíka ohledně tzv. sirotků (24.9.2018)

  Parlamentní listy otiskly článek, kde se Tomáš Halík veřejně pustil do kard. D. Duky a dokonce mu vyhrožuje Božím soudem za to, že nechce posloužit k prolomení islamizace do českého národa. Tentokrát má islamizaci posloužit průhledná kauza pod záminkou péče o „sirotky“. Pan kardinál moudře pověděl, že je třeba sirotkům pomáhat, ale v jejich vlastní zemi.


  Slovo života – Ř 6,6 (23. 9 – 7. 10. 2018)

  „Víme přece, že starý člověk náš byl spolu s ním ukřižován, aby bylo umrtveno tělo hříchu, a my už hříchu neotročili.“


  Rozjímání nad Ř 6,6

  Boží slovo říká, že náš starý člověk byl spolu s Kristem ukřižován, aby bylo umrtveno, vyprázdněno (katargéthé) neboli paralyzováno tělo hříchu (soma hamartiás), tedy aby ložisko zla neboli starý člověk v nás byl nečinný – ukřižovaný – a Písmo říká, že to proto, abychom už neotročili (dúleuzin) hříchu. My si ani neuvědomujeme, že jsme otroky hříchu, že nad námi je pán, který se nazývá hřích a který nás drží v otroctví. Myslíme si, že jsme svobodni, ale nejsme, jsme otroky hříchu; svobodný je jen ten, kdo je v jednotě s Kristem. Ježíš nám získal pravou svobodu právě na kříži. A tu svobodu můžeme zakoušet, když jsme aktuálně sjednoceni s Kristem. Pokud jsme s Ním v jednotě, neplatí už zákony hříchu; v jednotě s Kristem je svoboda.


  Arcib. Viganó, diagnóza, koncil (21.9.2018)

  Arcib. Viganó, bývalý papežský nuncius v USA, učinil odvážný krok. Ukázal na šokující skutečnost – homosexuální zločiny na nejvyšších místech v církvi. Kde mají kořeny? Písmo svaté ukazuje, že kořenem homosexuality je: 1) nevěra v pravého Boha, 2) božská úcta k tvorstvu místo ke Stvořiteli: Je nutné kajícně přiznat, že na koncilu nastal historický zlom a my žneme jeho otrávené ovoce. Koncilní a pokoncilní papežové se proti tomuto duchu nepostavili, ale naopak tohoto ducha aggiornamenta se světem prosazovali. Jediným řešením je dnes pravdivé pokání (Mk 1,15). Musí začít abdikací Františka a pokračovat očistou víry a mravů.


  Arcib. Vigano je ohrožen na životě

  Vatikán 12. září 2018
  Portál Church Militant přinesl informaci, že Vigano zanechal testament, v němž jsou dopodrobna sepsaná i jiná odhalení vůči pápeži a jiným prelátům a mají být okamžitě publikována v případě, že by měl přijít náhlým způsobem o život.
  Komentář: Kdo má zájem arcib. Vigana morálně zkompromitovat, očernit, a dokonce ho fyzicky odstranit? On hrdinsky, s nasazením života, s upřímnou touhou po očistě církve odhalil konkrétní preláty a konkrétní zločiny na nejvyšších církevních postech i s požadavkem rezignace samotného Františka. František tyto dny ve svých promluvách nejmenovaně staví arcib. Vigana do role služebníka satanova, žalobníka bratří. Toto je ze strany Františka hřích proti Duchu svatému.


  Byly zveřejněny konkrétní důkazy o Bergogliově vině

  Německý televizní kanál ZDF opakovaně vysílal dokumentární film „Mlčení pastýřů“, který byl natočen v minulém roce a získal ocenění „Prix Evropa 2017“ jako nejlepší evropský dokumentární film.
  Ve filmu je potvrzeno, že když byl Jorge Mario Bergoglio arcibiskupem v Buenos Aires, ignoroval výzvy k spravedlnosti, s nimiž se na něj obracely oběti sexuálního násilí ze strany kněží jeho diecéze. Šest z nich podalo ve filmu interview a vyjádřili se, že nikdy nedostali odpověď na své žaloby adresované Bergogliovi.


  Jak pokračuje vlna reakcí na Viganův dokument?

  Polarizace v Americe roste. K tématu se vyjádřili i další preláti.
  V Evropě ve všeobecnosti přetrvává mlčení včetně Polska. Přerušil ho švýcarský biskup Marian Eleganti, cituji: v otázce biskupů, kteří kryli sexuální skandály „je těžké si představit, že by zůstali ve svých úřadech“. Německojazyčný svět však téma řeší legitimitou homosexuality, resp. snahou o změnu tradičního učení v této oblasti!!!


  Jakou taktiku zvolil František po výzvě k rezignaci?

  Zintenzivnil úsilí o islamizaci Evropy.
  Italská biskupská konference s papežovým požehnáním přijala kolem padesáti imigrantů z lodi Diciotto a ubytovala je v církevním zařízení v Rocca di Pappa. Několik desítek z nich okamžitě zmizelo bez identifikace. To hovoří za vše.


  Krátká rekapitulace pohybu, který v Americe nastal v důsledku dokumentu arcib. Vigana

  1) 44000 amerických žen – profesorek, řeholnic a jiných žen aktivních v různých katolických spolcích požadují přešetření homosexuálních a pedofilních zločinů a vyvození důsledků.
  2) Američtí muži žádají totéž a od 7. 9. vyhlásili každý pátek půst na tento úmysl až do konce roku.
  3) Americký prezident se k tomu vyjádřil: „Je tak smutné toto pozorovat. Myslím, že to bude mít skutečně negativní následky pro katolickou církev. Pro mne je to smutná událost, protože církev skutečně respektuji.“


  Má Česko přijmout 50 uprchlíků ze Sýrie?

  Novinář z aktuálně.cz dal kard. Dukovi otázku, zda podporuje či nepodporuje přísun 50 uprchlíků, prý sirotků, ze Sýrie do ČR. Kardinál odpověděl, že je třeba jim pomoci tam, kde jsou.
  To byla velmi moudrá odpověď, neboť na Východě, pokud jde o sirotka, širší rodina pokládá za svou svatou povinnost mít ho za vlastního. Vytrhávat sirotka z jeho rodinného a etnického zázemí zvětšuje jeho trauma. A navíc toto zneužívat k prolomení islamizace do ČR, je zločinný manévr.


  Odpověď na dalajlámův výrok „Evropa patří Evropanům“

  Dalajláma ve švédském městě Malmö pověděl: „Evropa patří Evropanům“. Mnozí v Česku se nad tím radují a alternativní média i sociální sítě to s nadšením rozesílají. Samozřejmě ne ze zlé vůle. Logicky z toho vyvozují, že tento výrok je proti masovému přísunu imigrantů do Evropy. Dalajlámovi byl světovými masmédii vytvořen mimořádný image.


  Komu slouží masmédia?

  Musíme vést duchovní boj proti systému světa, který je kolem nás. Je to systém lži. Ježíš mluví o knížeti tohoto světa, kterého nazývá také otcem lži, a ten dnes obzvlášť silně působí skrze masmédia, která jsou jeho nástrojem. Kdyby masmédia s takovým nasazením sloužila hlásání pravdy, evangelia, byl by na zemi ráj. Zatím jsou však bohužel pomocí různých metod zneužita pro službu lži a ďáblu.


  Cesta k osvobození ze závislosti

  Když máme živou víru, máme imunitní systém, který nás chrání od závislosti na hříchu, např. od alkoholismu, narkotik, homosexuality anebo jiných závislostí, které narušují psychiku člověka a za kterými jsou démoni. Jak taková démonizace funguje, je do pevné míry tajemstvím. Cesta k osvobození je velmi těžká. Je třeba ty démony vyhnat tak, jak to dělal Ježíš. A pak musí být skrze osobní pokání uzdravena i duše.


  Situace v „křesťanské“ Evropě dnes

  Starý člověk je jako akrobat. Všechno dovede napodobit, a přesto je nemoudrý. Nepamatuje nakonec, na věčnost. Nepočítá s ní. Nechce se vážně zamyslet nad smrtí, nad Božím soudem…
  Jen se podívejme, jaký je duchovní život v orientálních náboženstvích spojených s meditacemi – je to vtělená pýcha. Člověk dovede hrát před druhými komedii, zevnějškově se usmívat a přitom je„na výbuch“. Pod maskou úslužnosti se kryje žárlivost, závist, odsuzování. Stačí však jedna krizová situace a všecko z něho vystřelí.


  Co je hřích proti Duchu svatému

  Farizeové nemohli popřít uzdravení a zázraky, které Ježíš činil. Byly očividnou realitou. Zároveň však věděli, že zázraky jsou potvrzením Ježíšových slov a Boží moci, která je za Ním a že je nemohou nijak vyvrátit. Proto s podlostí řekli:„On to činí ve spojení s Belzebulem – knížetem zlých duchů.“ Čili jinými slovy prohlásili, že Pán Ježíš je okultista. Co na to odpověděl Ježíš? „Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno.“ (Mt 12,31) Tedy když působí Boží moc a člověk to připíše démonickým silám, je to hříchem proti Duchu svatému.


  Heretiky ani nepozdravujte! Proč?

  Každý, kdo se postaví za Ježíše, bude pronásledovaný. Toto si máme uvědomit v boji o spásu duší. Každý z nás má být svědkem Ježíše Krista. To znamená, že heretiky nemáme ani zdravit. Člověk by si řekl: „Tak přece nemohu jednat!“ A přesto Boží slovo říká jasně: „Ani je nezdravte!“ Proč? Protože jinak ten duch přejde na nás, zvláště pokud budeme poslouchat, co říkají a číst jejich literaturu. Oni totiž nechtějí slyšet pravdu. Pokud s tím člověk nepočítá a bude se tomu skrze rozhovory otvírat, duch lži mu vrazí nůž do srdce, zviklá jeho víru a zničí jeho vztah k Bohu. Proti lži se bojuje těžko! Proč? Protože člověk si myslí, že přece každý ví, co je pravda… Neví. A, žel, často ani vědět nechce. Pravda sama neprorazí. Za pravdu je třeba bojovat a někdy i život obětovat.


  Slovo otce patriarchy na Povýšení svatého kříže

  Ve čtvrtém století hledala sv. Helena, matka císaře Konstantina Velikého, v Jeruzalémě na Kalvárii svatý kříž, na němž zemřel náš Spasitel. Když jej našla, nechala vystavět baziliku Božího hrobu, do níž uložila část nalezeného kříže. V ten den byl zaveden svátek Povýšení svatého kříže.
  Vzpomeňme příklad panovníka Konstantina Velikého, prvního římského císaře, který přijal křesťanství. Před hlavní bitvou spatřil Konstantin na nebi světelný kříž s nápisem: „V tomto znamení zvítězíš.“ Svým vojákům dal proto připevnit na štít znak kříže a vyzval je, aby také prosili Boha, aby jim ve jménu Ježíše Krista pomohl přemoci nepřátele. A skutečně zvítězili.
  Kdo se sjednotí s Kristem, musí se sjednotit i s Jeho křížem. Když v nás má působit moc Kristova vzkříšení, musí v nás – v naší duši – působit nejprve moc kříže, která nás očisťuje a vysvobozuje z otroctví lži, temnoty a hříchu.


  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /X. část/ Zjevení apoštolům večer za zavřenými dveřmi

  AUDIO>>>


  Kříž – dveře do království Božího

  Máme stát pod křížem jako Maria. My však od kříže utíkáme. Jenže v něm je ukryto požehnání, v něm je ukrytá spása! Až budeme umírat, kříž bude našimi dveřmi do království Božího. Tam spatříme Ježíšovu tvář a On nás přijme do své náruče. Nevíme však den ani hodinu naší smrti. Proto máme být stále připraveni. Co chceme hledat na této zemi? Co si chceme vzít do hrobu? Nevezmeme si nic... Buďme proto moudří. Hledejme nejprve Boží království, počítejme vážně se smrtí.


  Historicko-kritická teologie v seminářích

  V seminářích dnes nevychovávají hlasatele Krista, kteří ukazují cestu spásy, ale skrze historicko-kritickou teologii vychovávají škůdce a heretiky. Učí je, jak lhát, jak překrucovat Písmo, jak druhé psychologicky podvést a zmanipulovat. Jde o celý systém lži uvnitř církve. Člověku se ani nechce věřit, že to tak opravdu je.


  Bůh po nás chce, abychom udělali první krok k usmíření

  Ježíš je Cesta. A po této Cestě máme jít. Přijde však nějaký problém a jako bychom se najednou ocitli ve tmě. Co máme dělat? Zastavit se a hledat Boží světlo. Máme svoje oči upřít vzhůru – na Ježíše, podívat se do Boží tváře a tam hledat Boží vůli. V Boží přítomnosti je třeba upřímně vše dát Bohu. Tak, jako by to byla poslední minuta mého života.


  Slovo života – Ř 6,4 (9. 9 – 23. 9. 2018)

  „Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života.“


  Rozjímání nad Ř 6,4

  V tomto verši nám slovo života zdůrazňuje slovo: „pohřbeni“. Když je někdo pohřben, znamená to, že předtím nastala absolutní smrt. Čili pokud jsme sjednoceni aktuálně vírou s Kristovou smrtí, pak hřích v nás, starý člověk, tedy ložisko zla, je mrtvé, nečinné. A právě nyní se otvírá druhé tajemství spojené s křtem: začne v nás působit nový život. To však není život andělský anebo nějaký náš (fiktivní) minulý život, to je život Boží, život Ježíše Krista v nás! Skrze víru a jednotu s Kristovou smrtí dáváme místo Bohu, Ježíši Kristu, aby v nás mohl žít. A to je naše největší důstojnost!


  Otče náš, vyslyš nás

  VIDEO>>>


  Řekni Bohu své ANO

  Každý si jde za „svým“, a za Ježíšem nechce jít nikdo. Máme se proto naučit zapírat a na první místo stavět Ježíše Krista. Pro neposlušnost a nezralost lidí, kteří se neumí v boji o Boží věci, o Boží království, postavit za Ježíše, všechno padá. Kolikrát na jednom člověku stojí celá věc, a ten často v rozhodném okamžiku zradí. Proto Bůh hledá lidi, kteří Mu řeknou své ANO tak, jako Přečistá Bohorodička.


  Stop zákonu o homosexuálním manželství! (6.9.2018)

  Poslanci, nenechte se zmanipulovat, nepodlehněte tlaku! Nenechte se otupit podvodnou atmosférou, jako by vůbec o nic nešlo. Změňte myšlení! Odmítněte zločinecké zákony, a naopak navrhujte a hlasujte za zákony k podpoře rodiny a ozdravení národa. Prosazujte zákony, které zabezpečí řádnou výchovu a povedou k zodpovědnému manželství a rodičovství. Toto byl základní program i učitele národů, Jana Ámose Komenského. Přijměte znovu zdravé křesťanské principy spravedlnosti a práva, na nichž byla vybudována evropská civilizace. Buďte hrdiny a zachránci, a ne zrádci a sebevrahy! Volte život, a ne smrt!


  Modlitební iniciativa za poslance (6.9.2018)

  Vážení biskupové, kněží a pastoři,
  v úterý 11. 9. 2018 má začít hlasování o prosazení zákona o tzv. homosexuálním manželství. Zákon souvisí s prosazením mechanismu kradení dětí pod rouškou prevence domácího násilí. I řádná křesťanská výchova je podle této ideologie kvitována jako domácí násilí a důvod k odebrání dětí, které pak budou dány k tzv. adopci novým pseudorodinám. Uvědomujete si to? Tu už nemůžete mlčet!
  Co se dá ještě dělat?
  Biskupové by měli vybídnout kněze pastýřským slovem k zodpovědnosti, aby oslovili svěřené duše a vyzvali k modlitbě za poslance.


  Odstoupí František, či mu pomůže silná ruka? (3.9.2018)

  Arcibiskup Viganò vyzval Františka a hierarchy k abdikaci za krytí homosexuálních a pedofilních zločinů. Silná ruka nadnárodních elit rozhodně nepomůže k Františkovu odstoupení, ale naopak k jeho upevnění.
  Při své návštěvě v Irsku František veřejně prosazoval homosexualitu už u dětí. Rodičům zakazoval výchovu dle Božích přikázání. Tím se jako veřejný heretik postavil proti Bohu a Jeho zákonům.
  František jde v jednotě s mainstreamem amorálního teroru, který sleduje likvidaci lidstva a žene ho do věčného zavržení.  Listy z UA 8/2018


  Je hypnóza škodlivá?

  V knihách Břetislava Kafky se propaguje hypnóza, která je pro člověka zvlášť škodlivá. Proč? Nejlépe to vyjadřuje jeden psychiatr ve své knize „Zbav nás od zlého“. V ní vysvětluje, že i když dělá hypnózu odborník – lékař, číhá u ní vždy nebezpečí, že dopadne špatně. Jejími následky mohou být depresivní stavy, úzkosti, psychické poruchy, pomatenost a jiné, ačkoliv ji dělal odborník s úmyslem člověku pomoci. Dochází tu k určitému podmanění si člověka člověkem, co se jinými slovy dá nazvat interpersonální posedlostí.


  Co dělat, když přijde deprese

  Co dělat, když přijde deprese a člověk třeba ani neví z čeho? Využít to! Tehdy je třeba se pokořit, jít pod kříž a mluvit s Ježíšem. Dát mu to. Říct třeba: „Pane, co jsi Ty vytrpěl za mě! Tato moje bolest je ve srovnání s Tvou ničím. Dávám Ti ji.“ A když spojíme svou bolest s bolestí Ježíšovou, přijde pokoj, který nám svět dát nemůže. Ježíšovi máme dávat své hříchy a pak všechny své problémy.


  Viganò – Papa subito (31.8.2018)

  Dne 25. 8. 2018 bývalý papežský nuncius v USA (2011-2016), arcib. Carlo Maria Viganò (77) vyzval papeže Františka k rezignaci. Důvodem je spoluvina na morálních zločinech kard. McCarricka proti mladým lidem. Arcibiskup Viganò učinil tuto odvážnou výzvu k dobru církve. Riskoval tím i život. V 11stránkovém dokumentu odhalil homosexuální lobby na nejvyšších místech v církvi. K rezignaci vyzval veřejně nejen Františka, ale i všechny církevní preláty, kteří se dopouštěli morálních zločinů, anebo je kryli. Byzantský katolický patriarchát tímto vybízí celý katolický svět, a zvláště katolíky USA a Itálie, aby v této kritické chvíli morálně podpořili tohoto osvědčeného Božího služebníka. Patriarchát zároveň předkládá návrh, aby arcib. Viganò převzal papežský úřad, který byl hrubě dehonestován Františkem a kardinály, tvořícími s ním jednotu ve zločinech a v apostazi. Církev dnes potřebuje morální a věroučnou obnovu.


  Impeachment papeži Františkovi (28.8.2018)

  Bývalý papežský nuncius v USA (2011-2016), arcibiskup Carlo Maria Vigano, zveřejnil 11stránkový dokument o spoluvině papeže Františka na krytí pedofilie a homosexualismu a vyzval Františka k rezignaci. Citace arcibiskupa: „V této mimořádně dramatické chvíli pro církev musí (František) uznat své chyby a v souladu s proklamovaným principem nulové tolerance musí být papež František tím prvním, kdo rezignujea půjde příkladem kardinálům a biskupům, kteří spolu s ním kryli McCarrickovo zneužívání.“


  Slavný pohřeb McCaina a D. Trump (27.8.2018)

  26. srpna 2018 zemřel americký senátor John McCain. Zemřelý senátor i jeho rodina jsou křesťané. Každý křesťan ví, že po smrti následuje Boží soud a pak věčná odměna, anebo věčný trest, tedy nebe či peklo. Měl senátor Ducha pravdy, anebo ducha lži? Prosazoval mír, anebo válku? Sloužil Bohu, nebo ďáblu? Tyto otázky se samozřejmě vztahují i na každého amerického senátora, který se zúčastní slavného pohřbu, protože každého z nich rovněž čeká smrt, Boží soud a věčnost.


  Slovo života – Ř 6,3 (26. 8 – 9. 9. 2018)

  „Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt?“


  Rozjímání nad Ř 6,3

  Zde se zdůrazňuje, že Ježíš je člověk, tedy že Bůh vzal na sebe naši lidskou přirozenost. Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk. Musíme vědět, že kdykoliv se mluví o Ježíši, On je pravý Bůh, Bůh z Boha, Světlo ze Světla, zrozený, nestvořený. Zároveň musíme vědět, že Ježíš je pravým člověkem, který za nás skutečně, ne zdánlivě, ale reálně, trpěl a zemřel na kříži a vpravdě nás vysvobodil a spasil.
  Realitu hříchu a zla vidíme, ta proniká každého člověka. Když se ale vírou napojíme na Ježíše, Jeho milost může působit skrze nás. Můžeme tak konat misii, v níž získáváme milost obrácení a spásy pro mnohé.


  Přijde prohra… Co teď?

  Přijde prohra… Co teď? Znovu do boje! Ďábel bojuje a nikdy se nevzdává. On bojuje vytrvale. I my musíme bojovat! Je jen jedna věc, kterou se od něho musíme učit: vytrvalosti. Ale využít ji v boji pro Boží království. Jinak se od něho nic učit nesmíme, protože je to lhář ve své podstatě. On se nikdy nevzdává. To jen my, když přijde první zkouška, upadneme hned do depresí…


  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /IX. část/ Emausy

  AUDIO>>>


  Modlitba – rozhovor s Bohem

  Někdy se člověk potřebuje modlit slovy. Potřebuje ústně komunikovat s Bohem, i nahlas se na Něj obrátit: „Pane, teď chci mluvit s Tebou.“ Tak možno hovořit s Bohem, když se člověk např. někde sám prochází. Nejdříve se však máme před Bohem pokořit: „Pane, vyznávám Ti svou nevděčnost, lhostejnost i jiné své hříchy… Pane, odpusť mi, prosím.“ A pak Mu můžeme říci vše, co nás trápí: „Pane, toto a toto na mě doléhá. Mám tyto konkrétní problémy…“ Kolikrát to opravdu člověk potřebuje vyslovit i ústy.


  Proč jsme na světě?

  Znovu si položme otázku: K čemu jsme na světě? Nejsme tady proto, abychom jedli, pili, spali či pracovali a pak ukončili svůj život smrtí. Avšak jde o to nejpodstatnější – získat věčný život. Všem lidem je uloženo zemřít. Nic jsme si sem nepřinesli a nic si neodneseme. Do hrobu si nevezmeme ani haléř. Boží slovo říká: „Člověče, uvědom si, že prach jsi a v prach se obrátíš.“ Jsme tady na zemi jen několik let. To je život každého z nás. Tento čas je pro nás zkouškou, zda se opravdu rozhodneme pro Boha a pro věčné hodnoty, anebo se dáme strhnout starostmi světa, ba dokonce všelijakými lákadly a hříchy, které z nás činí otroky. Stále máme mít pohled upřený k cíli, kterým je pro nás On a věčný život s Ním.


  Jde o to, který krok chce Bůh

  Často stojíme před rozhodnutím: Který krok udělat? Samozřejmě, můžeme nějaký udělat, ale jde o to, který krok chce Bůh! Ty uděláš krok, ale padneš do pasti, i když si logicky myslíš, že postupuješ moudře. Nepomůže ti tvá moudrost ani zkušenost. Každý případ je svým způsobem originální. Člověk musí používat rozum, jednat rozumně, moudře, ale často se dostane do určité roviny, kde se odehrává boj duchů. Jde o ducha lži a náš rozum velmi rád přijímá lež, miluje ji.


  Slovo otce patriarchy Eliáše o novém srdci

  Neposkvrněné nové srdce není hmotný orgán, ale nové duchovní centrum, které můžeme přijmout a otevřít se mu jedině vírou. Je to území, kde už neplatí zákony hříchu, ale zákony Ducha milosti. Je jako velvyslanectví jiného státu, jiného království, kde vládne a kraluje Ježíš. To NOVÉ SRDCE je teď v tobě! Odevzdej se cele tomuto Neposkvrněnému Srdci. Tak budeš novým člověkem, synem Mariiným, dítětem, které na sobě ponese obraz své matky! Přesvatá Bohorodička tě bude učit chodit ve víře, chodit v Duchu svatém! Dnes můžeš radostně a plný štěstí zvolat: „Jsem tvůj, Maria, abych byl tím víc Ježíšův!“


  Historický zlom – 100leté jubileum ČR! (11.8.2018)

  Cílem lidského života není fiktivní ráj na zemi. Naším cílem je, abychom zůstali věrni Bohu a Jeho zákonům a v této životní zkoušce obstáli. Bojem za pravdu máme získat věčný život, jak zdůrazňuje náš český mučedník Jan Hus. On dodává, že pravda nás zachrání od hříchu a ďábla a nakonec od smrti věčné. Ale podmínkou je nejprve pravdu hledat, milovat ji a bojovat za ni. Tento bojovník za pravdu je dnes pro náš národ skutečně hrdinným vzorem.


  Slovo života – Ř 5,18 (12. 8 – 26. 8. 2018)

  „A tak tedy: Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život.“


  Rozjímání nad Ř 5,18

  Zde je znovu zdůrazněno: jediné provinění Adama přineslo odsouzení všem jeho potomkům. Ale na druhé straně zase jediný čin spravedlnosti jiného Adama, Ježíše Krista, přinesl všem ospravedlnění a život. Je tu však jeden problém. Kristus zemřel za všechny lidi, ale ne všichni budou spaseni. Aby byli spaseni, musí si svůj hřích přiznat před sebou i před Bohem a vírou přijmout ospravedlnění a život, které jsou nám dány skrze Ježíšův čin spravedlnosti.


  Manifestace za ochranu rodiny ve svátek sv. Cyrila a Metoděje (dlouhá verze)

  VIDEO>>>


  Co je v dané chvíli Boží vůle?

  Máme si před Bohem přiznat své hříchy – např. jsem svévolník. Často se jedná o drobné svévolnosti. Ale když se pak řeší vážné věci, mnohdy tyto „maličkosti“ jsou rozhodující.
  Na první krok potřebujeme vědět alespoň rámcově, co je v dané situaci Boží vůle. Můžeme si položit otázku: „Co by na mém místě dělal Ježíš?“


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek sv. proroka Eliáše

  Trestem za odpad od pravé víry k pohanství, které je spojeno s magií, věštěním a spiritizmem, byly války, nemoci a vyhnanství. Proto se prorok ptá: „Jak dlouho budete poskakovat na obě strany?“ Jinými slovy: „Chcete požehnaní, nebo prokletí? Záleží na vás…“ Vnímal, že teď se rozhoduje o celém národě, zda se obrátí, anebo na něj přijde Boží trest.
  Podstatou prorockého ducha je poslušnost víry a věrnost Božímu slovu. Bůh chce dát prorockého ducha každému, aby mohl skrze něj hovořit a zachraňovat duše před časným i věčným trestem.


  Úkol proroka

  Dar proroctví je spojen s prostým způsobem následování Krista. A to může každý z nás.
  Tento dar se projevuje u každého jiným způsobem. Bůh jej dává jak charisma. Když podle toho člověk dovede žít a realizovat Boží vůli, stává se prorokem, tzn., že za prorockým slovem stojí a je ochotný pro Krista a pro pravdu obětovat i život.
  Když národ nemá proroky, hyne. Proč? Protože, když přijdou různí podvodníci, tak jej skrze filosofie a gnóze rozloží. Takovým způsobem bývají klamány celé národy. Proto píše apoštol Pavel Korintským, aby usilovali o dar proroctví.


  Zednářský velmistr kontra Byzantský patriarchát (30.7.2018)

  V rádiu v Česku hovořil velmistr zednářské lóže a kromě jiného řekl: „Zednářství je víceméně spirituálně charitativní organizace.“ Ve světě jsou dvě základní spirituality, a to křesťanská, která uctívá pravého Boha, a protikřesťanská, která uctívá pohanská božstva neboli padlé anděly – démony. Zednáři prosazují satanizaci lidské přirozenosti skrze antizákonodárství, amorální gender, kradení dětí rodičům, jejich tyranii a devastaci a nakonec prosazují i genocidu lidstva na tzv. zlatou miliardu. Zde jde o plánované a masové zločiny proti lidstvu. Je nutné, aby tato polotajná organizace byla postavena před spravedlivý mezinárodní soud a zrušena, dokud není pozdě.

  VIDEO>>>


  Odpoveď na článok propagujúci gay pride v KN pod názvom: „Na námestiach bolo veselo, aj keď vážne“ (29.7.2018)

  Po prečítaní tohto článku získava prostý kresťan dojem, že homosexualita už nie je hriechom a tzv. homosexuálne páry majú právo, aby boli postavené na rovnakú rovinu s prirodzeným manželstvom. A toto je hrubá manipulácia a zločin nielen proti slovenskému národu, ale aj proti Bohu! Katolícke noviny dnes normalizujú hriech a menia myslenie do tej miery, že pre katolíkov už nie je autoritou Boh a Jeho slovo. Tak pozvoľna, ale do koreňa ničia spasiteľnú vieru. Kto by bránil Božie záujmy, bude odsúdený ako cynický fundamentalista, extrémista a fašista, ktorý si dovoľuje do druhých hádzať kameňom. Lenže čo hovorí Boh vo Svätom Písme?  Listy z UA 7/2018


  Slovo života – Ř 5,15 (29. 7 – 12. 8. 2018)

  „S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu.“


  Rozjímání nad Ř 5,15

  Dva týdny si budeme připomínat 15. verš, kde je napsáno: „S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti.“
  Co se týče dědičného hříchu, tím, že Adam neposlechl Boží zákaz, otevřel sebe i potomstvo působení hříchu. Tento duchovní genetický kód ložiska zla a lži dědíme všichni. Neznamená to však, že všichni propadneme i věčné smrti. Bůh se smiloval a dal nám Spasitele. Víc než Adam pokazil, Bůh nám dal. Musíme však vírou přijmout Krista a snažit se s Boží milostí stále skrze pokání spojení s Ním obnovovat a zachovávat Boží přikázání. Pak se stáváme dědici Božího království, Božími dětmi, a čeká nás věčný život po smrti.


  Manifestace za ochranu rodiny ve svátek sv. Cyrila a Metoděje (zkrácená verze)

  VIDEO>>>


  Prorok Boží slovo žije a hájí jej třeba až na smrt

  Bůh zachránil Izrael skrze proroka Mojžíše a i dnes hledá ty, kteří budou ochotni k takové službě.
  Aby byl člověk prorokem, musí Boží slovo žít, realizovat ho, mít s ním zkušenost. Když pak bude prorokovat, tak jen na té úrovni, na které on sám je. Obrazně řečeno: Kdo je před chrámem, prorokuje zbožně, citově, což třeba lidi nadchne, ale nepovede na hloubku. Kdo je v chrámu, bude prorokovat z chrámu; kdo ve svatyni, tak ze svatyně. Záleží na tom, kde se ve vztahu k Bohu nachází on sám.


  603. výročí mučednické smrti sv. Jana Husa

  VIDEO>>>


  Slovo života – Gal 5,16-17 (15. 7 – 29. 7. 2018)

  „Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.“


  Rozjímání nad Gal 5,16-17

  Po celé dva týdny si v modlitbě uvědomujme to dilema, že tělo je proti Duchu. Je zde jasně ukázáno, že máme žít z moci Božího Ducha. A pak nepodlehneme tomu, k čemu nás táhne tělo; tedy nestaneme se otroky lidských vášní. Pokud žijeme z moci Božího Ducha, nepodlehneme tomu, k čemu nás táhne tělo. To znamená, pokud hněv, nečistota, sebelítost – tento projev těla – chce ovládnout tvého ducha, je třeba ho radikálně paralyzovat, duchovně odseknout takovou myšlenku či pocit a odhodit od sebe, anebo, jak říká apoštol Pavel, ložisko zla v našem těle má být duchovně ukřižováno, paralyzováno, aby nemohlo prosazovat a přinášet zhoubné ovoce. Jde o vnitřní úkon sebezáporu a lásky k Bohu, k sobě i bližnímu.


  Kající pouť v Mikulčicích 5. července 2018 (zkrácená verze)

  VIDEO>>>


  Kající pouť v Mikulčicích 5. července 2018 (dlouhá verze)

  VIDEO>>>


  Ježíš je naším reptáním zraňován

  Snad každý se už někdy ocitl v situaci, kdy se proti němu někdo postavil a jednal s ním, jako by byl nějaký zločinec. Možná byl ten člověk oklamán svými domněnkami, lidmi nebo masmédii… Žádná rozumná řeč s ním nebyla, protože uvěřil lži a pravdu nechtěl slyšet. Snad přijde čas – třeba za pár let – kdy pravda vyjde najevo a ten člověk se probere, pozná, že se mýlil a přijde se omluvit…Byl totiž oklamán duchem lži, a proto: Kéž mu Bůh odpustí, i když jeho chování nás bolí a zraňuje. Ale uvědomme si: Každého z nás démon takto klame vůči Ježíšovi. To samé děláme my, když reptáme proti Bohu. Když přijde utrpení, začneme se bouřit a vyčítat: „Proč to tak je? Proč jsi to, Bože, dopustil?“


  Boj za pravdu a spásu (5.7.2018)

  Pro dnešní dobu platí: „Drak rozpoutal válku... Dal šelmě moc... nad každým národem i rasou...“ (Apokalypsa 12-13) Abychom byli spaseni, musíme bojovat proti zlu a „nadzemským duchům zla“. (Ef 6,12) Ježíš i tobě říká: „Člověče, co by ti pomohlo, kdybys získal celý svět, ale svou duši věčně zahubil?“ (Mk 8,36) Ďábel je lhář a vrah a apokalyptická šelma je systém, který má za cíl uvrhnout do časné smrti a věčné záhuby celé národy.

  VIDEO>>>


  Křesťanská modlitba – opak manter a meditací (3.7.2018)

  Když budeš umírat, nejdůležitější je vzbudit dokonalou lítost. To znamená přiznat si hřích i hříšnost a vzývat Boží jméno. „Kdo by vzýval Boží jméno, bude spasen.“ (Ř 10,13)
  V hodině smrti se rozhodne o tvé věčnosti. Proto se na ni připravuj vnitřní modlitbou.
  Když se začneš modlit, je vhodné klečet. Nejdříve si uvědom čtyři nejzákladnější reality. První – smrt, druhá – Boží soud, třetí – čeká tě nebe, anebo peklo, čtvrtá – odpuštění hříchů, a to pouze v čase. V duchu se postav pod kříž, uvědom si svůj hřích a hříšnost i potřebu odpuštění. Otevři se Božímu světlu, které vychází z Kristova kříže. Být v tomto světle je podmínkou, aby platilo: „Jestliže chodíme ve světle, krev Kristova nás očišťuje od každého hříchu.“ (1J 1,7) V duchu se podívej do pěti ran Kristových, u každé se pohledem zastav a pomalu opakuj: „Ježíši, Ježíši, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ (odpusť mi!).

  VIDEO>>>


  Mučedník Jan Hus – 1-5 část

  VIDEO>>>


  Elity, antidekalog a východisko (2.7.2018)

  Vlivem elit je dnes programovaná lež a nese už katastrofální ovoce. Chtěl bych ukázat na východisko. Český mučedník Jan Hus řekl: „Hledej pravdu, miluj pravdu, braň pravdu, pravda tě vysvobodí od hříchu a ďábla, a nakonec od smrti věčné.“ Dnes je ale elitami nastolen diktát: nehledej pravdu, nemiluj pravdu, braň lež… Konec toho je však smrt věčná.

  VIDEO>>>


  Úvaha k svátku mučedníka Jana Husa

  Dne 6. července 2018 si český národ připomene šest set a tři léta od upálení pravověrného, svatého kněze Jana Husa. Kristův kněz a mučedník byl za pravdy evangelia očerňován jako arcikacíř ještě 600 let po své mučednické smrti. Jan Hus pro pravdu evangelia žil a káral svatokupectví a hereze jak v kázání, tak i v životě. Byl vzorem pravdivého kněze a křesťana. Hus byl příkladem morální čistoty, proto měl sílu kárat nemorální život některých kněží, řeholníků či církevních prelátů. Hus byl rovněž příkladem skromnosti; v prostotě evangelia se postavil proti zlořádům spojeným s bůžkem zvaným mamon či simonie, což je svatokupectví. Za to, že odvážně odsoudil kupčení s odpustky, zaplatil životem.


  Úvaha ke svátku sv. Cyrila a Metoděje

  Byzantský katolický patriarchát se obrací s aktuální výzvou na všechny věrné Čechy, Moravany a Slováky, dědice apoštolů Cyrila a Metoděje: Vykonejte v den svátku našich věrozvěstů, 5. července, soukromou či společnou pouť na místo, kde jsou vykopávky základů několika chrámů z doby cyrilometodějské misie. Mnozí archeologové tvrdí, že právě zde byl historický Velehrad. Tato lokalita je mezi obcemi Mikulčice u Hodonína a Kopčany na Slovensku.


  Poslední kající pochod v Brně (dlouhá verze)

  VIDEO>>>


  Elity a historicko-kritická metoda (1.7.2018)

  Dnes je v teologii používána historicko-kritická metoda. Má kořeny v modernismu a v osvícenství. Je třeba přiznat, že z hlediska historie, archeologie či geografie přinesla pro studium Bible určité obohacení. Nese ale velmi negativní ovoce, co se týká spasitelné víry. Narušuje samu její podstatu!

  VIDEO>>>


  Nový světový řád (NWO) a současnost (28.6.2018)

  Tímto bych chtěl vyjádřit několik kritických pohledů na Nový světový řád – NWO. Je třeba si uvědomit, že zanikla právní nezávislost jednotlivých států. Všechny státy jsou navzájem propojeny tzv. mezinárodním právem. Jak je to s mezinárodními zákony, které měly sloužit mírovému soužití? Dnes jsou mezinárodní zákony zneužity k likvidaci národní identity, svobody, křesťanství, rodiny i identity jedinců.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Gal 4,18-19 (1. 7 – 15. 7. 2018)

  „Je správné horlit, ale pro dobrou věc a vždycky, nejen tehdy, když jsem u vás, moje děti. Znovu vás v bolestech rodím, dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu.“


  Rozjímání nad Gal 4,18-19

  Apoštol připomíná Galaťanům jejich prvotní nadšení, když jim slovem i mocnými činy hlásal Ježíše. Jejich upřímnost byla velká. Byli to pohané, kteří přijali Boží život.
  Apoštol horlí za jednu věc: aby křesťané dorostli zralosti, aby byli skutečně zakořeněni v Kristu, a doslova říká, aby byli zformováni neboli přetvořeni v Krista. A on sám se za ně nejenom modlí, nejenom jim dává poučení z Božího slova, ale sám duchovně prožívá tento proces změny. Tento proces i bolest apoštol prožívá vlastně až do konce svého života.


  Poslední kající pochod v Brně (zkrácená verze)

  VIDEO>>>


  Starší biskup církví sjednocených v Ukrajinskou misionářskou církev, pastor církve Křesťanská naděje, Valerij Rešetinský

  Ptají se mě: Za co jsme prolévali krev? Ohledně té krve chci dnes říct pravdu: Ten pride byl na krvi! Po krvi patriotů, po krvi lidí, se prošli tamti kohouti!
  Prostě nějací mimozemšťané přišli a udělali nám tu takový „prajd“. Ve skutečnosti duchovní stránka spočívá v tom, že 17. června v přítomnosti policie a některých politických sil, za přítomnosti zahraničních hostů, před očima mládeže Ukrajiny i Kyjevanů, Ukrajinu prostě znásilnili. Naštěstí se našli někteří lidé dobré vůle a křesťané, kteří prostě křičeli. Prostě křičeli! Byla prolita čerstvá, nová krev.


  Petr Husák z Ukrajinské katolické univerzity se obrací ke kněžím UHKC: Jak se tak dívám, vy už brzy úplně ztratíte autoritu (Nikdo z vás se nepostavil proti gay pride)

  Když se retrospektivně ohlédnu na události 16.-17. června 2018 v Kyjevě, a především na „Mezikonfesní modlitbu a protest svědomí proti politickému homosexualismu“ (právě toto heslo bylo na hlavním plakátě mezikonfesní noční modlitební stráže) na náměstí Nezávislosti a rovněž na zbití a zatčení účastníků mírné manifestace vedle památníku Michaila Hruševského, chtěl bych vyslovit několik vlastních postřehů a myšlenek.  Listy z UA 6/2018


  Eutanázie – vyhlazování Čechů? (26.6.2018)

  V českém parlamentu vystoupila poslankyně Procházková s návrhem na prosazení eutanázie podle holandského modelu. Tvrdí, že holandský zákon je prý nezneužitelný. Dovolává se své autority, coby lékařky, která 30 let pracovala na ARU. Proto dnes pro celé Česko prosazuje zákon, který rychle odstraní utrpení – lékaři pacienty zabijí. Hippokrat se v hrobě obrací!
  Upozorňujeme poslance a každého, kdo bude podporovat uzákonění této fašistické metody, že pokud je křesťan, je tím vyloučen z církve. Spouští zločinný mechanismus, který už nebude moci zastavit! Dopouští se zločinu proti Bohu i proti českému národu!
  Vážení poslanci, pamatujte: Co kdo seje, to také bude sklízet! Uvědomte si zodpovědnost za budoucí pokolení!


  Manželství gayů a leseb je sebevražda národa (25.6.2018)

  Homo-lobbyisté v České republice usilují o zničení základní buňky společnosti, kterou byla a je rodina. Je reálné podezření, že si 70 000 petičních podpisů nafingovali, aby následně mohli prosadit do české společnosti autogenocidní zákon. Je nutno všechny podpisy prověřit. Kromě zfalšovaných podpisů jsou zde i podpisy lidí, kteří nebyli informováni a vůbec netuší, jak zhoubný důsledek jejich podpis přinese pro národ a budoucí pokolení. Bez pravdivého poučení každého podepsaného a ukázání na tragické následky jsou podpisy jen podvodem a manipulací.

  VIDEO>>>


  Reakce na tzv. homosexuální sňatky (23.6.2018)

  Ve dnech 21. a 22. června v Praze proběhla manifestace za ochranu národa před destruktivními vlivy, což následně souvisí i s ochranou rodiny a zdravých národních tradic.
  Paradoxem, a přímo nožem do zad účastníkům manifestace, bylo vyhlášení české vlády, která v pátek odpoledne podpořila návrh zákona o tzv. homosexuálních manželstvích. Mainstreamová média masírují mozky národa frázemi, že to je „fér“, že nyní homosexuálové budou mít „plnohodnotné rodinné vztahy“ a že už konečně budou bez překážek adoptovat děti. Média jásají, že Česko je první z postkomunistických zemí, která tento zákon prosazuje, a nesmí prý tuto šanci propást.


  Jen pokora může strhnout masku a odhalit odvěkého lháře a vraha

  Ježíš neřekl jen „metanoite“, ale i druhou část: „Věřte evangeliu!“ A v co dnes křesťané věří? Evangeliu už nevěří. Proto je tak potřebné činit pravdivé pokání! Jenže pokání a víra v evangelium, není věc papíru, ani teorií a snů, ale je třeba to žít denně až do smrti. Jde skutečně o věčnost a člověk vidí, jak je potřebné rozlišovat určité myšlenky, i zdánlivě dobré, a vnímat, jaký duch se za nimi maskuje a sledovat, jaké nesou ovoce a kam směřují. Ďábel působil masově skrze své proroky tzv. filosofy a působí i dodnes skrze svět a jeho zásady, terorizuje, zesměšňuje a staví na lidské pýše. Proto jen pokora mu strhne masku a odhalí tohoto odvěkého lháře a vraha.


  List kněžím Moravy (20.6.2018)

  Vážení moravští kněží,
  v Brně proběhly už tři kající pochody. Jsou v pravdě i ekumenické, protože kromě věřících katolíků se jich zúčastňují i pravoslavní a rovněž protestantští pastoři se svými věřícími.
  Znovu vás prosíme, abyste si před Bohem a svým svědomím uvědomili, k jak hrozné urážce našeho Pána a Spasitele došlo v brněnském divadle. V dané situaci je mlčení k tomuto zločinu spoluúčastí na něm.


  List kňazom Západného Slovenska (20.6.2018)

  Vážený pán farár,
  v Brne prebehli už tri kajúce pochody. Sú naozaj ekumenické, pretože okrem veriacich katolíkov sa ich zúčastňujú aj pravoslávni a tiež protestantskí pastori so svojimi veriacimi.
  Prosím Ťa, drahý brat v Kristovi, aby si si pred Bohom a svojím svedomím uvedomil, k akej hroznej urážke nášho Pána a Spasiteľa došlo v brnenskom divadle. V danej situácii je mlčanie k tomuto zločinu spoluúčasťou na ňom.


  Třetí kající pochod v Brně

  VIDEO>>>


  Radikální odpor proti gay pride v Kyjevě

  Na neděli 17. 6. 2018 byl na 9.00 vyhlášen v Kyjevě gay pride. Ze zahraničí, především z Německa, navezli asi 2-3 tisíce různých druhů deviantů.
  Na noc předtím bylo oficiálně nahlášeno noční modlitební bdění do centra Kyjeva, a to od 21:00 do 9.00 hodin ráno. Lidé se modlili, zpívali písně, ale ráno už v 6.00 mezi ně vtrhla policie a násilně modlitby přerušila. Policie zbila i pravoslavného kněze i protestantské pastory. Muže bili a na ženy stříkali slzný plyn. Množství lidí zadrželi. Toto násilí vyvolalo pobouření v celém ukrajinském národě.


  Výzva křesťanů v souvislosti s pochodem gay pride v Kyjevě

  VIDEO>>>


  Provolání Konference biskupů římskokatolické církve na Ukrajině k vládě na všech stupních a k věřícím ohledně „pochodu rovnosti“ v Kyjevě

  Na základě biblického zjevení i přirozeného zákona zapsaného v lidském srdci od samého počátku lidské existence církev vždy chránila a rozvíjela institut rodiny jako svazek mezi mužem a ženou. Právě takové Bohem posvěcené vztahy jsou základem zdravé lidské společnosti. Podobná intuice vedla státníky, kteří takto definovali rodinu v Ústavě státu – v Konstituci.


  Hlava pravoslavné církve vznesl požadavek na vládu zakázat pochod LGBT v Kyjevě

  11. června se hlava UPC, metropolita Onufrij, obrátil na věřící a představitele kyjevské městské správy ve věci „Pochodu rovnosti“ v Kyjevě, naplánovaného na 17. června, oznámila agentura „Religie na Ukrajině“.
  „Už poněkolikáté naše církev zdůrazňuje, že podobné akce jsou veřejnou a otevřenou propagací hříchu, a především sexuálních úchylek. To může způsobit nenapravitelnou škodu čistým srdcím a duším našich dětí, a co více – svolat na ukrajinskou zem Boží hněv, k němuž i bez toho přispívá, že několik let je prolévána nevinná krev Ukrajinců. Písmo svaté kategoricky odsuzuje sodomský hřích i jakékoliv jiné protipřirozené úchylky,“ uvádí se v žádosti.


  Úpěnlivá prosba moravským kněžím (16.6.2018)

  Vážení Kristovi služebníci,
  proti našemu Pánu Ježíši Kristu byl v brněnském divadle spáchán nepromlčitelný zločin. Zde faktor času nehraje roli a toto hanobení nelze nijak ututlat. Mlčení je souhlasem s tímto satanským rouháním. Je jen jedno řešení, a to pokání. Tato strašná urážka našeho Spasitele musí být odčiněna nejen soukromě! Veřejný zločin musí být odčiněn veřejně!
  Vážený bratře, zastáváš službu Kristova kněze, se slzami v očích a bolestí v srdci Tě prosím, odlož falešný strach, který je v této situaci zradou. Když dnes vyznáš Ježíše, i On Tě vyzná před anděly a svým Otcem nebeským.


  Slovo života – Gal 3,26-27 (17. 6 – 1. 7. 2018)

  „Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.“


  Rozjímání nad Gal 3,26-27

  Uvědomme si, že skrze víru, ne skrze skutky, jsme syny Božími, a to v Kristu Ježíši. My jsme duchovně v Něm, nejen skrze křest, jak je řečeno, že jsme pokřtěním v Krista také Krista oblékli, ale i skrze víru a skrze svaté svátosti si máme uvědomovat tuto hlubokou pravdu a z ní čerpat sílu k duchovnímu boji i radost z toho, že Ježíš je s námi, že my jsme v Něm a On je v nás.


  Ti, kdo mají čisté srdce, uvidí Boha

  Ďábel se snaží skrze slabost našeho srdce, které tíhne do nečistoty, lidi svázat, učinit z nich otroky, kteří nejsou pány své vůle ani svého rozumu. Chce zničit rodiny, jedince, každého osobně i celý národ skrze nečistotu, zvrácenosti. Morální rozklad dnes už nastal, a pokračuje velmi systematicky. Zastavit ho může jedině Bůh skrze naši upřímnou modlitbu.


  Restituce, arcibiskup Graubner – reakce (14.6.2018)

  V článku v LN pod názvem „Je třeba odvahy předat žezlo mladším“ arcibiskup Graubner odpovídá na několik otázek. Jedna z nich se týká církevních restitucí, v jejichž prosazování byl Graubner hlavním aktérem.
  Otázka LN: Komunisté žádají o zdanění peněžních náhrad za majetek nevydaný v restitucích. Je právně v pořádku něco takového žádat? A co morální stránka věci?
  Komentář: Požadavek o zdanění je pochopitelný. Každý, kdo má ve státě určitý příjem, odvádí daň. Po morální stránce je to spravedlivé.
  Jak reaguje Graubner?
  Graubner: Po právní stránce je to nesmysl a já se toho nebojím. Udivuje mě jen, že politickým představitelům nejde o právní stát a potřebné jistoty.


  Biskupové Polska, čiňte pokání! (12.6.2018)

  Vážení biskupové Polska,
  věříme, že si uvědomujete svou zodpovědnost před Bohem a zároveň i mimořádnou závažnost současné situace. Krátce řečeno, polský národ má jedinou cestu k záchraně, a tou je pokání. Začít s pokáním ale musíte vy. Nad Polskem v tomto roce visí Damoklův meč islamizace a gender amoralizace diktované z EU.
  Co dělal polský primas Glemp a polští biskupové, když se rozhodovalo, zda má Polsko vstoupit do EU? Biskupové agitovali a lživě slibovali, že Polsko prokvasí křesťanstvím celou Evropu. A výsledek? Ve Varšavě byl už osmnáctý pochod gay pride. Ptáme se, kdo koho prokvasil?!


  Slovo otca patriarchu Eliáša svojim študentom po 20 rokoch

  VIDEO>>>


  Gender genocida – otevřený dopis třem prezidentům (11.6.2018)

  Vážení prezidenti USA, Ruské Federace a České republiky,
  do zákonodárství demokratických států je podvodným způsobem prosazována gender ideologie. Je totalitní, podobně jako ideologie fašismu. Stejně tak by měla být veřejností odsouzena, než bude pozdě. Je dokonce ještě horší než všechny předcházející totalitní ideologie, protože už od dětství deformuje psychiku člověka i mužskou a ženskou identitu a činí z lidí psychické i fyzické trosky. Nese znaky otevřeného satanismu. Z křesťanského pohledu jde o zjevnou vzpouru proti Bohu a jím ustanoveného řádu.


  Odpověď na článek z LN: „Kdo může nahradit kardinála Duku“ (10.6.2018)

  Co tento a podobné články sledují? Sledují dobro církve a národa? A jaký duch je za nimi? Je to duch falešného proroka T. Halíka. Už léta usiluje o kardinálský klobouk i o post prezidenta. Zatím akce k svržení Miloše Zemana organizoval většinou zákulisně, teď už ale zřejmě pocítil, že přišel jeho čas. Někteří totiž tvrdí, že elity dnes prosazují vítače Holuba za kardinála a Halíka za prezidenta.


  Bude v jubilejním roce republiky ponižující gay pride? (9.6.2018)

  Vážení představitelé magistrátu a ministerstva kultury,
  obracíme se na vás, abyste v tomto jubilejním roce nedovolili v Praze degradující pochod Prague pride.
  Žádáme vás, aby se gay pride z důvodu morálního znečištění nekonal v hlavním městě. Pokud už zahraniční mecenáši předběžně uhradili všechny náklady, navrhujeme, aby místem konání bylo vojenské cvičiště Mimoň. Tam se mohou prohánět i předjíždět na alegorických vozech ve velkém prostoru za doprovodu vrtulníků, a pokud třeba i tanků a těžkooděnců. Dá se čekat velký počet sexuálních exhibicionistů různého druhu ze zahraničí, takže cvičiště Mimoň by jim k jejich vyžití v rámci současné demokracie posloužilo. Kdyby ale záleželo na nás, my bychom gay pride úplně zakázali.


  Výkřik patriarchátu k rouhání v Brně

  Uvědomte si, že odpuštění a milosrdenství je pouze v čase. Po smrti je už jen spravedlivý trest pro ty, kdo odmítli záchranné milosrdenství kříže. Probuďte se! Probuďte se hlavně vy, biskupové ČBK, kněží a představitelé církve! Čiňte pokání a začněte každý od sebe! Čiňme pokání všichni křesťané i všichni lidé dobré vůle! Kriste eleison!


  Kající pochod v Brně – 3. 6. 2018

  VIDEO>>>


  Pravdivé pokání a mezilidské vztahy

  Bez pravdivého pokání se rozpadne jak rodina, tak klášterní společenství a člověk je nešťastný, protože za hříchy jsou síly temnoty. Od ní se nedá oddělit jinak, než vejitím do světla, do pravdy a přiznáním si svých hříchů. To je první krok pokání. Pak je potřebné je dát Ježíšovi.
  Bůh se sklání k těm, kdo se pravdivě kají a chodí před Ním jako děti, ale ne k těm, kteří sice říkají, že jsou Boží děti, avšak s pokáním nemají nic společného.


  Manifestace za rodinu a slib Bohu

  VIDEO>>>


  Českobratrská církev evangelická už není Kristovou církví, stala se synagogou satanovou (5.6.2018)

  Synod této církve dne 2. 6. 2018 oficiálně schválil rouhavý a potupný zločin vůči našemu Pánu Ježíši Kristu, který se stal v brněnském divadle. Tímto schválením zločinu sami zveřejnili, že už nemají Ducha Kristova, ale ducha antikrista. Navíc synod schválil veřejné potupení české vlajky. Proto tato církev nemá už právo se nazývat ani českou, ani bratrskou, ani evangelickou. Rovněž nemá právo se už nazývat církví, protože se stala synagogou satanovou. (Zj 2,9.13)


  Slovo života – Ř 5,9 (3. 6 – 17. 6. 2018)

  „Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu.“


  Rozjímání nad Ř 5,9

  Všimněme si slova ospravedlněni prolitím Jeho – to je Ježíšovy – krve. Znamená to, že jsme na sebe přijali Ježíšovu spravedlnost a Bůh už nás, skrze tuto prolitou krev, nevidí jako viníky, protože vinu za každý náš hřích zaplatil jednou provždy na kříži Jednorozený Boží Syn, Ježíš Kristus. Z naší strany je třeba si znovu uvědomovat spasitelnou víru, která předpokládá, že před Bohem i před sebou si své hříchy přiznáváme, neschováváme je, a pak se s důvěrou obracíme na Ježíše na kříži, když během modlitebního zastavení opakujeme slova: „Ježíši, Ježíši, smiluj se nade mnou hříšným!“  Listy z UA 5/2018


  Kající pochody za vrcholně potupnou urážku v brněnském divadle (30.5.2018)

  Drazí křesťané,
  Byzantský katolický patriarchát vyzval k pokání biskupy ČBK. Jaká je jejich vina? Hrubá pasivita k urážce našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista v brněnském divadle. Za tento zločin proti Božímu Synu dopadá ale zodpovědnost také i na každého křesťana! Ježíš byl v tomto divadle více duchovně potupen a morálně dehonestován než na Golgotě. Stal se do nebe volající zločin, který svolává na město i na celý národ prokletí! Toto se promlčet nedá! Tady faktor času nehraje roli!
  Bůh teď dává druhou šanci k pokání! Drahý bratře, drahá sestro, Bůh chce zachránit náš národ! Učiň proto dva kroky víry:
  První – dej Bohu slib jedné hodiny modlitby denně!
  Druhý – iniciuj červnové kající pochody ve svém městě a sám se jich zúčastni!

  VIDEO>>>


  Eucharistie – zpřítomnění Kristovy smrti

  VIDEO>>>


  Otevřený list ČBK ohledně divadla v Brně (28.5.2018)

  Vážení členové ČBK! To, co se stalo v Brně, to není maličkost! Bůh to dopustil, ale proč? Proto, abyste se probrali ze spánku smrti a konali pokání. Taková urážka Krista jako v Brně, nebyla spáchána ani v Německu, ani ve Francii či Anglii. V Brně došlo k nejhrubší urážce Boha, která by měla každého křesťana radikálně pozvednout z pasivity! Takové urážce a takové morální dehonestaci nebyl Kristus vystaven ani při umučení na Golgotě. Vážení biskupové ČBK, musíte uznat svou vinu! Vy na prvním místě musíte v Brně vyjít do ulic! Tím dáte příklad všem katolíkům. Bylo by na místě, abyste nesli černý prapor či kající transparent, měli kající roucho a nesli kříž na zádech! Toto by bylo adekvátní gesto za do nebe volající zločin rouhání, za který nesete hlavní vinu vy.


  Reakce na setkání Františka s třemi oběťmi homosexuální pedofilie (25.5.2018)

  Celosvětová média zveřejnila zprávu o setkání Františka Bergoglia s třemi oběťmi homosexuální pedofilie z Chile. Místo zodpovědného řešení, František tyto oběti zneužil jako precedens k prosazení falešné tolerance k homosexualitě a pedofilii. Tím popřel Boží a přirozené zákony. Geyovi doslova řekl: „Bůh tě tak učinil.“ František řekl veřejnému geyovi: „Musíš být šťastný s tím, jaký jsi, měl bys milovat sebe takového, jaký jsi“.Tím František říká celé církvi, že homosexuální skutek už není hříchem. A to je hereze! František učí milovat stav nekajícnosti, který vede do věčné smrti.

  VIDEO>>>


  Svatodušní svátky – Brno 20.5.2018: Pád Jericha

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarchy Eliáše na neděli Všech svatých

  První neděle po Letnicích je ve východním obřadu zasvěcena všem svatým. Jde především o mučedníky, k nimž Církev později přiřadila také apoštoly, biskupy, askety, řeholníky a řeholnice.
  Dnes si připomínáme veliký příklad těchto mužů, žen a dětí z dávnější i blízké minulosti, kteří jsou hrdiny víry a jsou nám vzorem života víry, čisté lásky k Bohu, k bližním i k národu.
  Všichni svatí jsou nám příkladem jak vstát, když člověk upadne, jít dál a nést svůj kříž. Oni také milovali svůj národ, svou rodinu… ale na první místo postavili Boha. Když Jej i my dáme na první místo, pak Boží láska bude působit v nás i na naše bližní.


  Dopis Veřejné ochránkyni práv (25.5.2018)

  Vážená paní Šabatová,
  obracíme se na vás ve věci zrušení divadelní hry „Naše násilí a vaše násilí“, která má být uvedena 26. 5. 2018 v divadle Husa na provázku v Brně v rámci festivalu „Divadelní svět Brno“.
  Tato divadelní hra v konkrétní scéně hrubě potupuje osobu Ježíše Krista a má charakter bezprecedentního rouhaní a znevažování. Ježíš Kristus, jak víte, je pro všechny věřící křesťany svatým Bohem, kterého uctíváme. On je pro nás tím nejposvátnějším. Hra znevažuje nejen jeho jméno, ale spolu s ním i věřící. Představení tak rozpaluje náboženskou nesnášenlivost, hanobí náboženství, kromě jiného relativizuje teroristické útoky a hanobí státní vlajku ČR.


  Obchádzanie duchovného Jericha v Žiline 20.5.2018

  VIDEO>>>


  Velikonoční manifestace po městech Čech a Moravy 2.4.2018

  VIDEO>>>


  Veľkonočné manifestácie po mestách Slovenska 2.4.2018

  VIDEO>>>


  Jací mají být pastýři lidských duší?

  Nejhorší v duchovním boji je duch farizeismu. Je dokonce horší než ateizmus. Proto je nutné, aby se v seminářích budoucí kněží nejdříve obrátili a dali na první místo Ježíše, aby chtěli sloužit Bohu a hlásat Jeho evangelium. Avšak aby ho mohli hlásat, nestačí sedět u zeleného stolu a filozofovat o Božím slově. Naopak – musí ho žít, realizovat. Musí mít zkušenost s živým Kristem, jedině tak přijmou Ducha svatého, Ducha pravdy.


  Velikonoční manifestace v Praze 2.4.2018

  VIDEO>>>


  Velikonoční manifestace. Olomouc 2.4.2018

  VIDEO>>>


  Dar proroctví

  VIDEO>>>


  Nekoncentruji se na problém, ale jsem s Bohem

  Při modlitbě nemáme rozvíjet nějaké plány, řešit problémy, situace, které vyvstávají, ale dát je krátce Bohu a zůstávat jen v chudobě ducha, ve spojení s Kristem: „Ty, Ježíši a já. Pane, s Tebou jsem ukřižovaný tomu, tomu i tomu… Jak to dopadne? To je ve Tvých rukách! Co budu snít o nějakých pravděpodobných variantách, beztak to nezměním. Mohu ale prosit: Pane, dej vhodnou myšlenku osobě, která o tom může rozhodnout. Teď na modlitbě však v této chvíli svůj problém neřeším, neřeším co a jak by mohlo být, teď se o to nezajímám. Pane, Ty máš tisíc možností, jak to udělat.“


  Křest ohněm

  VIDEO>>>


  Křest Duchem svatým

  VIDEO>>>


  Slovo života – Gal 3,22 (20. 5 – 3. 6. 2018)

  „Ale podle Písma je všechno v zajetí hříchu, aby se zaslíbení, dané víře v Ježíše Krista, splnilo těm, kdo věří.“


  Rozjímání nad Gal 3,22

  Zákon nás usvědčuje ze hříchu, ale neosvobozuje nás od něho. Osvobozuje nás od něho víra v Ježíše Krista. Tedy zaslíbení se naplňuje na těch, kdo věří v Ježíše Krista. Proto centrem naší víry i spásy je osobní vztah ke Kristu. Nejde o plnění nějakých zevnějších obřadů či příkazů a pak postavení Krista na druhé či desáté místo. Kristus musí být na prvním místě! A to skrze spasitelnou víru, protože naše hříchy nás nutí k tomu, abychom šli ke zdroji odpuštění, kterým je Ježíšův kříž.


  Anathema na 161 řeckých poslanců /+ video/ (11.5.2018)

  Řecký parlament schválil 9. května 2018 legislativu, která umožní homosexuálům tyranizovat děti a obohacovat se na jejich utrpení. Krycí název: adopce. Navíc jde většinou o děti ukradené milujícím rodičům zločinným systémem juvenilní justice. V autoritě apoštolské a prorocké ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna i Ducha svatého vyhlašuji na každého ze 161 poslanců řeckého parlamentu, kteří zločinný zákon prosadili, Boží anathemu, prokletí. Pokud dotyční zrádci Krista a národa nebudou konat pokání, v hodině smrti bude každý z nich uvržen do ohnivého jezera (Zj 20,15).

  VIDEO>>>


  Vidět Krista v sobě i ve svém bližním

  Otázka: Co vidí starý člověk? Ani v sobě ani v bližním nevidí Krista ani ve svém bratrovi nevidí Krista a u sebe nevidí své omyly a nechce je vidět, protože starý člověk nenávidí pravdu a nenávidí pokoření. Proto je třeba se v pokořování často trénovat a ani to nemusí být uměle, jenom se zastavit a přiznat si pravdu. A to bolí. Dále starý člověk nechce přiznat, že dary, které má, jsou dary od Pána, ale přivlastní si je a hledá skrze ně ne Boží slávu, ale vlastní. Čili je to krádež. Je to neochota přiznat realitu, pravdu.


  Máme mít ochotu stále se měnit, ale pro Krista a s Kristem

  Svatost spočívá v maličkostech. Samozřejmě, člověk zpočátku musí projít určitým základním procesem. Musí být ochoten postavit se do pravdy, přerušit spojení s bludnými, hříšnými myšlenkami a také respektovat přirozený řád. Základní podmínkou je, aby byl s největší upřímností ochoten poslechnout Kristovy zásady. To, že výsledek se zdá takový, jakoby vůbec žádný duchovní růst neexistoval a člověk si připadá horší než na začátku, je jiná věc. Celá cesta metanoi – změny myšlení – je celoživotní proces, který je postaven na pravdivosti a na ochotě stále se měnit, ale pro Krista a s Kristem.


  Brno: Kající dny za rouhavou divadelní hru

  VIDEO>>>


  Milovat Boha znamená všechno Mu dát

  Teď miluji Boha. Všechno Mu dávám, všechno opouštím. Když všechno opouštím pro Krista, vlastně tak získám Jeho samého a Jemu patří všechno. Pak mám účast na všem bohatství a slávě, které mi Bůh připravil. Když se ale držím všelijakých svých tretek, nesmyslů, potom už není v mém srdci místo pro Boha a Boha tím urážím. Jistě, v běžném životě se musím starat o to či ono, řešit problémy…, ale když se modlím, mám vše dát Bohu, řešit problémy s Ním, a ne bez Něj.


  V4 – pokání – Letnice

  VIDEO>>>


  Prožívej na modlitbě: „Ježíš a já“

  Kam až může dospět lidská pýcha! Vzpírá se, bouří proti Bohu, a nechá se oklamat ďáblem. Proto je tak potřebné prožívat na modlitbě spoluukřižování s Kristem, kdy se člověk snaží vnitřně prožít svoji smrt, ten proces umírání sobě, a dát Bohu všechno bohatství, které má, vztahy k lidem, věcem, k svým představám a hlavně plánům. V té chvíli to všechno pustit a prožívat jen ten vztah: já a Ježíš.


  Slovo života – Gal 3,18 (6. 5 – 20. 5. 2018)

  „Kdyby totiž dědictví plynulo ze zákona, nebylo by založeno na slibu. Abrahamovi je však z milosti Bůh přiřkl svým slibem.“


  Rozjímání nad Gal 3,18

  Apoštol tedy vysvětluje, že Abrahamovi přiřkl dědictví Bůh z milosti svým slibem a toto Boží dědictví my získáváme skrze víru v Krista. Tato víra nás očišťuje od hříchu. Podmínkou ale je si hřích přiznat a uvěřit, že Ježíš, Boží Syn, zemřel za moje hříchy a hříchy Mu dát. Tato víra pak působí, že skrze ni nám Duch svatý dává všechno, co pro nás Kristus vykonal. Především nás ale tato víra sjednocuje se samotným Ježíšem, který skrze víru přebývá v našich srdcích (Ef 3,17). Tato víra pak v hodině smrti přechází v patření na Boha ve světle slávy.


  Zastavte sa, bratia biskupi! Slováci ožijú! (4.5.2018)

  Slovensko i země V4 jsou v podobné situaci, jako byl vyvolený národ v zajetí babylonském. Byl už naplánován den a měsíc jeho vyhlazení. Tehdy pro víru Mordechaje a jeho neteře, královny Ester, byl národ Bohem zachráněn. Ohrožený národ se modlil a postil a úpěnlivě volal k Bohu o záchranu. Navrhujeme všem státům V4, kterým hrozí stejné nebezpečí, postit se v novéně (od 11. 5. do 19. 5.) před Turícemi. Zároveň ať každý dá Bohu slib dvou hodin modliteb denně. V den Turíc ať kněží s věřícími vyjdou ze svých chrámů. Ať se modlí a prosí Boha za záchranu svého města, vesnice i celého národa před naplánovanou autogenocidou.
  Bůh je stejný včera, dnes i navěky, On je Bohem všemohoucím. Ale najde víru, aby nás skrze ni mohl zachránit? Zastavte sa, bratia biskupi! – A Slováci ožijú!

  AUDIO>>>


  Prorocké slovo pro Rusko

  VIDEO>>>  Listy z UA 4/2018


  Svolávají vědmy na Rusko požehnání, anebo prokletí? (25.4.2018)

  Dne 24. 3. 2018 probíhal v budově magistrátu Moskvy (Nový Arbat 36, sektor А) kongres vědem, léčitelů, čarodějů a mágů, kteří žádali o legalizaci své okultní činnosti.
  Jaké ovoce přinášejí vědmy, potvrzuje historie i současnost. Vědma před konkrétním člověkem důvěrně a sugestivně očerní nevinného, jako by byl příčinou jeho neštěstí. Tím poštve lidi proti sobě navzájem, takže se bezdůvodně nenávidí. Často jedna vědma rozeštve i celé město a důsledkem jsou mnohdy vraždy a sebevraždy. Proto v minulosti byly vědmy k odstrašení ostatních upalovány.
  Pokud Rusko nechce na sebe stáhnout prokletí, nesmí legalizovat tato média démonů, usilujících o vnitřní rozvrat společnosti. Naopak je třeba je zakázat a trestně stíhat.

  VIDEO>>>


  Rusko se musí distancovat od sebevražedného krétského sněmu (24.4.2018)

  Rusko je v současnosti vystaveno velkému tlaku Nového světového řádu, který sleduje redukci, de facto genocidu lidstva. K prosazení svého systému používá i křesťanskou hierarchii, jak to dnes vidíme na Vatikánu. Snahou globalistů je, aby i pravoslavná církev přijala skryté hereze. Před 100 lety ve Fatimě svatá Bohorodička oznámila: „Jestliže se Rusko obrátí, nebude světová katastrofa.“ Prvním krokem k obrácení je, že se vedení pravoslavné církve veřejně distancuje od sebevražedného sněmu na Krétě a odsoudí okultismus. Ten reprezentují vědmy, čarodějové, mágové, různí parapsychologové a paranormální léčitelé. Jde tu o falešné duchovno, spojené s démonskými silami. Ty narušují lidskou psychiku a vedou do věčného zavržení.

  VIDEO>>>


  Stane se Brno požehnáním, nebo prokletím? (24.4.2018)

  Tímto se obracím na všechny upřímné Brňany, a zvlášť na katolíky. Postavte se proti veřejnému rouhání, které hrozným způsobem tupí našeho Pána a Spasitele! A nejen křesťanství je likvidováno, ale zneuctěním vlajky je tupen i český národ. De facto jde o pohřební představení křesťanství i národa. Za ním pak má podle scénáře následovat islamizace a gender amoralizace. Drazí Brňané, začněte kající dny a vytrvejte po celý měsíc květen, který je zasvěcen svaté Bohorodičce. Brňané vždy ctili Ježíšovu Matku. Shromažďujte se každý den v čase mezi 18-20:00 večer na náměstí pod jejím sloupem. Kéž Bůh skrze májové kající dny na přímluvu Bohorodičky překazí Dublin IV a Istanbulskou úmluvu! Brňané, Ježíš vám dnes říká: „Vzchopte se, já jsem přemohl svět!“

  VIDEO>>>


  Jaká je naše modlitba, takový je i náš život

  Církev nemá moc, protože nežije evangelium. Je potřeba, abychom vzali Boží slovo vážně a ptali se: „Bože, co mám dělat? Jak mám žít? Co je Tvá vůle?“ Tomu se člověk učí na modlitbě. Modlitba – to je univerzita na kolenou. V životě toho, kdo se dobře modlí, působí Duch pravdy, Duch svatý. To je základní věc: jaká je naše modlitba, takový je i náš život. Je-li naše modlitba pravdivá, je pravdivý také náš život i náš vztah k Bohu a lidem.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na neděli Samařanky

  Položme si nejprve otázku: Kdo je Ježíš a kdo je Samaritánka? Ježíš je pravý Bůh. Samařanka pocházela z národa, který vznikl smíšením pohanského mezopotámského obyvatelstva se zbytky severoizraelských kmenů. Proto jimi Izraelité pohrdali a nepokládali je za pravý Izrael. Ježíše, přestože je Bohem, považovala pouze za neznámého člověka. Když přišla ke studni, Ježíš jí řekl: „Dej mi napít!“ Komu je to slovo „Dej mi napít!“ určeno? Každému z nás. Ježíš jím vyjadřuje, že žízní po tom, aby zachránil nesmrtelné duše a také aby byla naplněná vůle Nebeského Otce. Ježíšovo slovo: „Dej mi napít!“ je určeno i tobě. Ježíš žízní po tobě, po spasení tvé duše. Přichází k tobě a chce, abys Mu i ty dal napít.


  Výzva vládě a MZV ČR ohledně vojenské agrese v Sýrii (20.4.2018)

  Byzantský katolický patriarchát se připojuje a plnou mírou sdílí prohlášení patriarchů Antiochie a celého Východu, kteří ostře odsoudili brutální vojenskou agresi proti Sýrii ze strany USA, Francie a Velké Británie uskutečněnou na základě nepodložených tvrzení o tom, že syrská vláda použila chemické zbraně. Byzantský katolický patriarchát děkuje prezidentu ČR, který odsoudil vojenskou agresi západních států proti Sýrii. Zároveň patriarchát vyzývá českou vládu: Přehodnoťte své veřejné vyhlášení a rovněž veřejně odsuďte vojenskou agresi proti Sýrii. Samozřejmě tento svůj postoj prezentujte i v OSN se všemi důsledky pro USA, Francii a Velkou Británii.


  Slovo života – Gal 3,13a (22. 4 – 6. 5. 2018)

  „Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe.“


  Rozjímání nad Gal 3,13a

  Ospravedlnění z hříchu se děje z víry v Ježíše Krista. Proč? Protože Ježíš vzal prokletí, které dopadá na každého z nás za naše hříchy, dobrovolně na sebe, aby nás tohoto prokletí, které je ovocem hříchu, zbavil a aby nás zbavil i smrti věčné, kterou hřích zapříčinil. Skrze víru v Krista každý věřící dochází odpuštění hříchů a spásy a dostává i zaslíbeného Ducha.


  Otevřený dopis řediteli Národního divadla Brno, řediteli divadla Husa na provázku a propagátorům divadelního představení potupujícího Ježíše Krista (20.4.2018)

  Tento otevřený list je reakcí na váš úmysl uvést divadelní představení „Naše násilí, vaše násilí“, v němž se zobrazuje scéna rouhavého charakteru, hrubě urážející osobu Ježíše Krista.
  Autor představení, ředitel divadla a ti, kteří toto představení prosazují, zjevně trpí analfabetismem v oblasti historie, křesťanství a islámu. Rouhavě potupili jméno živého Boha, Ježíše Krista, Jehož uctívají všichni pravdiví křesťané. Ve Starém zákoně byl za takový rouhavý čin trest smrti. Když dnes někdo zneužívá milosrdenství Ježíše Krista k tomu, aby hanebně tupil Jeho svaté jméno, je hoden dvojnásobného opovržení a trestu v souladu s činným zákonodárstvím za tupení náboženského cítění. Divadelní představení musí být zakázáno!


  Spravedlivý bude žít z víry

  Boží slovo nás vybízí, abychom chodili ve víře, tzn. abychom se postavili na Boží slovo, tedy jednali podle něho. Ne podle to, co cítíme, ale podle toho, co říká Bůh. Když nám Bůh dá „réma“ – konkrétní slovo, co máme udělat, je potřeba tento krok učinit. Pak získáme zkušenost. Bůh tedy chce, abychom se učili dělat kroky víry. Tím získáme zkušenost. Pak budeme mít pevnou naději, že Bůh i v jiných situacích vyřeší i neřešitelné. A i kdybychom v některých situacích prohráli, přesto má Bůh poslední slovo.


  Co chce Brno? Prokletí, anebo požehnání? /Výzva brněnskému biskupovi/ (16.4.2018)

  Vážený pane biskupe,
  obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát v otázce vulgární a rouhačské hry, hrubě urážející našeho Pána a Spasitele, který vzal na sebe naši lidskou přirozenost a na kříži ve velkých bolestech zaplatil za naše hříchy, aby nám otevřel cestu do věčného života. Plánované divadelní představení svým rouháním svolává prokletí nejen na herce a iniciátory, ale i na všechny křesťany a občany Brna. Brňané čekají na Vaše jasné slovo.


  Máme zvěstovat, že Kristus zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých…

  Apoštolové po seslání Ducha Svatého šli a zvěstovali dvě věci: že Kristus zemřel za naše hříchy a že vstal z mrtvých… Bůh doprovázel jejich evangelizaci mocnými divy a zázraky. Tak by to mělo být i dnes. I my máme svědčit o těchto dvou základních pravdách. To je náš program. Máme být „martyrés“ – svědky Ježíše Krista. O zázraky se už postará Duch Svatý.


  Každý z nás musí být Kristovým svědkem

  Ježíš chce, abychom byli jeho svědky. Nemůžeme proto říct: „Mně se to netýká.“ Nemůžeme spát! Musíme být Kristovými svědky – každý z nás! Není to však možné vlastní silou. Proto Ježíš slíbil: „…dostanete sílu Ducha svatého…“ (Sk 1,8) – tedy „dynamis“. O čem máme svědčit? Za prvé o Ježíšovi, který za nás zemřel na kříži. A za druhé, že Kristus vstal z mrtvých.


  Dopis ex-papeži Benediktu XVI. (7.4.2018)

  Vážený ex-papeži Benedikte, Byzantský katolický patriarchát se na Vás obrací s prosbou, jejímž cílem je obroda církve. Jde především o otázku II. vatikánského koncilu a jeho ovoce, které dnes sklízíme. Z Vaší strany je proto nutné gesto pokání za II. Vaticanum, na němž jste byl jako peritus. Dnes stačí jeden Váš výrok: „Secundum Vaticanum byl heretický. Svědectvím je jeho současné ovoce.“ Bez tohoto jasného postoje nemůže být nazvána pravda pravdou, lež lží a hereze herezí, a tedy církev nemůže konat pokání. Prosíme Vás za ubohé katolíky, dejte teď příklad pravdivého pokání, aby se církev vymanila z prokletí a sebezničení.

  VIDEO>>>


  Ideál – žít jako první křesťané

  K tomu, abychom měli Boží moc – a o to jde, aby církev měla Boží moc, aby ji neměnila za nějaké umění či filosofie – k tomu je potřeba následovat Krista. Uvažovat o tom, jak žít s Ježíšem, jak konkrétně bojovat proti hříchu a lži, jak žít uprostřed tohoto světa. Protože žijeme jako uprostřed nějaké infekce, duchovní infekce. Jak obstát? Potřebujeme obranný systém, abychom se nenakazili světem. A když dostaneme nějakou nákazu, tak abychom byli co nejdříve uzdraveni. Jediné řešení je naučit se pořádně modlit. To je největší umění. Na modlitbě nám bude Bůh vysvětlovat Boží slovo. Potom se můžeme vzájemně povzbuzovat. Když se člověk naučí modlit, tak se mu otevře Písmo svaté, Boží slovo a vpravdě apoštolské učení.
  První křesťané nebyli jenom na modlitbách, ale měli i apoštolské učení a také bratrské společenství. Oni se opravdu povzbuzovali ve víře a byli ochotni za víru v Krista obětovat i své životy.


  Emauzy

  VIDEO>>>


  Slovo života – 1Kor 15,3-5 (8. 4 – 22. 4. 2018)

  „Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti.“


  Rozjímání nad 1Kor 15,3-5

  Apoštol Pavel v listě do Korintu mluví o vzkříšení z mrtvých. Pak apoštol vyjmenovává, že Ježíš se ukázal Petrovi a Dvanácti a pokračuje: „Potom se ukázal více než pěti stům bratří najednou, většina z nich je dosud naživu. Někteří však zemřeli.“
  Tradice říká, že Ježíš se nejprve ukázal své matce, během neděle vzkříšení pak Marii Magdaléně, dále ženám, Petrovi, odpoledne učedníkům, kteří šli do Emaus, a pak ještě večer apoštolům, kteří se shromáždili ve večeřadle. Za týden se znovu ukázal apoštolům, když už s nimi byl i apoštol Tomáš. Potom šli apoštolé do Galileje a tam se jim Ježíš ukázal u Genezaretského jezera; bylo to brzy ráno. V rozhovoru se obrátil obzvlášť na apoštola Petra, kterému předal moc být vrchním pastýřem nad Jeho stádem. Pak se ukázal pěti stům bratřím.


  Pokání křesťanů V4 před Letnicemi (+video)

  Poděkování patří všem, kteří v Česku a na Slovensku drželi v pondělí velikonoční stráž. Stáli na náměstích s transparentem: Stop kradení dětí! (Istanbul)Stop islamizaci! (Dublin IV.) S.O.S.: Ježíši, zachraň nás! Tímto ale boj neskončil ani na Slovensku ani v zemích V4. Proto Byzantský katolický patriarchát znovu vybízí křesťany Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, aby svůj slib prodloužili až do svátků Ducha svatého 20. května. Kéž slib dají i další věřící. „Náš boj není proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem, které vykonávají svou světovládu v ovzduší“ (Ef 6,12n).

  VIDEO>>>


  Ježíšova Matka – testament z kříže (+video)

  Jaký je vztah našeho patriarchátu k Ježíšově Matce? Plně biblický, ve shodě s celou církevní tradicí. Ježíš je pravým Bohem a Maria je matkou Boha – Bohorodičkou – Theotokos. Tak to vyhlásil koncil v Efezu r. 431. Plně si od každého, kdo přijal Ježíše, zaslouží zvláštní úctu, jak stanoví Písmo: „Budou mě blahoslavit všechna pokolení.“ (Lk 1,48) Nestačí mít akademického – mrtvého Ježíše. Je třeba mít živého Ježíše. Toto je biblická rovnice: Maria a Duch svatý rovná se živý Ježíš.

  VIDEO>>>


  Kritický pohled na papežství (+video)

  Autorita v církvi vychází z vertikály – ze vztahu k Bohu – a určuje horizontálu – lidské vztahy. Podstata papežství je chránit vertikálu, tedy chránit církev před herezemi ve věcech víry a mravů. Pokud to papež činí, pak každý křesťan, i nekatolík, musí vděčně přijímat tuto jeho službu, i když se mu jurisdikčně nepodřizuje, jak tomu je v případě pravoslavných a protestantů. Pokud papež nechrání před herezemi, anebo činí opak, jak je tomu dnes, je škodou pro celou církev. Každý křesťan se musí od takového zjevného heretika distancovat.

  VIDEO>>>


  Konkrétní případ uzdravení

  Jednoho dne přišla určitá osoba s výsledky vyšetření z nemocnice, kde jí sdělili, že má třetí stádium rakoviny s metastázemi. Řekl jsem jí, že buď Bůh udělá zázrak, anebo bude za dva nebo tři měsíce na hřbitově, že s tím musí počítat. Nevěděl jsem, co je vůle Boží, jestli ji Bůh chce nebo nechce uzdravit. V každé svaté liturgii jsem vždy prosil: „Bože, dej mi poznat svou vůli!“ Když jsem jí podával svaté přijímání, uvědomil jsem si, že Ježíš je přede mnou: „Ježíši, Ty se jí dotkni, Ty jsi ta síla, která uzdravuje.“ Ale stále jsem nevěděl, co je vůle Boží. Byla už na dvou chemoterapiích. V každé epiklézi jsem za ni prosil, modlil jsem se, aby Bůh konal, aby posílil její víru.


  ČBK je povinna podat trestní oznámení ohledně rouhačského filmu a divadla (2.4.2018)

  ČT zařadila na Zelený čtvrtek do programu film hrubě urážející Krista. Na žádosti o zrušení jeho vysílání cynicky prohlásila, že film vysílat bude. Upozorňujeme, že jde o trestný čin dle § 355 Trestního zákoníku.
  Provokace ČT byla zřejmě lakmusovým papírkem, testujícím, jak se zachová církevní hierarchie. Totiž za necelé dva měsíce se plánuje ještě daleko vulgárnější akce, a to v brněnském divadle. Dokonce i bulvární časopis Blesk je tím pohoršen a opublikoval reakci polské veřejnosti. Na vedení divadla se rovněž vztahuje § 355 Trestního zákoníku, který hrozí až dvěma roky vězení.
  Kdo je v České republice na prvním místě zodpovědný reagovat na veřejné rouhání a dehonestaci křesťanství? ČBK samozřejmě.


  Velikonoce s Halíkem na ČT (2.4.2018)

  Česká televize o těchto Velikonocích, kromě hrubě urážejícího filmu na Zelený čtvrtek, odvysílala i pořad s T. Halíkem z roku 2002. Halík nejen v televizi, ale i ve svých knihách vystupuje jako „obhájce“ a „zachránce“ pohrdnutého křesťanství, ale ve skutečnosti kope křesťanství hrob.
  Halíkův postoj ke vzkříšení je heretický. Nevěří v jedinečný zásah Boží všemohoucnosti, tedy v zázrak potvrzující Kristovo Božství. Svým demagogickým mudrováním evangelijní pravdu zatemňuje. Pokud ČT na Velikonoce dává prostor Halíkovi, kope hrob křesťanství v Česku.


  Pseudopapež František opět provokoval líbáním nohou (2.4.2018)

  Názor většiny Italů opublikoval G. Veneziani v jednom z nejčtenějších deníků Libero quotidiano:
  „Je to další padnutí na kolena před muslimy... V evangeliu neexistuje žádná zmínka, která by podporovala jeho gesto. ... Nejvyšší představitel katolické církve ... vzdával hold multikulturalismu a náboženskému synkretismu v křesťanském obřadu.
  Tento papežův postoj se dá chápat jako symbol definitivní prohry a kapitulace. Vypadá to jako příkladná ukázka podřízenosti křesťanství. Čím více se budeme ukazovat shovívaví, tím více budou připraveni na nás udeřit; čím více budeme sklánět hlavy, tím více budou schopni nám je odříznout...


  Naše účast na Kristově vzkříšení

  O Velikonocích si připomínáme, že Kristus vstal z mrtvých a také, že spolu s Ním jsme vstali i my. Boží slovo říká: „Spolu s Ním nás vzkřísil.“ (Ef 2,6) Někdo by řekl: Jak jsem mohl být vzkříšen spolu s Ním? Vždyť já žiji tady a teď, a Kristus vstal před 2000 lety. Kromě toho, když Kristus zemřel v Jeruzalémě, já jsem tam tehdy nebyl. Ani jsem neležel mrtvý s Ním v hrobě, abych „s Ním pak vstal z mrtvých“.
  Je třeba si uvědomit realitu, že Kristus byl vzkříšen. Vstal z mrtvých!
  Kristus zemřel, vstal z mrtvých, vstoupil do nebe – to vše se stalo v čase, ale protože On je Bůh, je zároveň i mimo čas, je nad časem... Je stejný včera, dnes i navěky. U Boha je stále „nyní“. Když člověk zemře, také vychází z času a vchází do věčnosti. Čas tam na něj už nepůsobí. Tam je stále nyní.


  Velikonoce 2018 (1.4.2018)

  Christos Voskres!
  V tuto velikonoční neděli prožíváme radostnou událost Kristova slavného vzkříšení, které se nás každého osobně týká. Ježíš dokázal své Božství a zároveň přemohl ďábla i smrt.
  Křtem svatým jsme ponořeni do velikonočního tajemství Kristovy smrti a vzkříšení. Vírou máme čerpat z tohoto pramene Božího života a žít Kristův život ve svém smrtelném těle. Ježíš řekl: „Já jsem s vámi po všechny dny vašeho života.“ On je s námi, ale je třeba, abychom i my byli s Ním. Proto je třeba víru oživovat modlitbou i malými skutky vydanosti Bohu.
  Situace, ve které se nachází V4, je tyto dny vážná. Kdo střízlivě vnímá události, uvědomuje si, do jaké katastrofy se přibližujeme hodinu za hodinou. Politici mohou mluvit, masmédia mohou předkládat své názory a nejrůznější teorie, ať pravdivé či lživé, tím nic nezmění. Vy ale můžete změnit běh dějin svou modlitbou a svým skutkem víry. Tím skutkem víry bude zítra, 2. dubna, vaše vyjití do ulic a svědectví o tom, že Ježíš, který vstal z mrtvých, žije a je stejný včera, dnes i navěky. Kéž se zítřejší den stane duchovním zlomem jak v Česku, tak na Slovensku.


  Kristovo vzkříšení

  VIDEO>>>


  Co odpovíš vzkříšenému Ježíši?

  Jak Petr reagoval, když se mu po jeho zradě zjevil vzkříšený Kristus? Nejspíš asi sklopil zrak a díval se do země někam k Ježíšovým nohám. Potom možná zvedl ke Kristu bolestný pohled a řekl: „Pane, já jsem Tě zradil, já jsem se Tě zřekl.“ Možná mu Kristus ani neřekl, že mu odpouští, ale Petr to jasně vyčetl v Jeho pohledu plném lásky; skrze odpuštění bylo opět navázáno mezi nimi pouto, které bylo hříchem zrady přetrženo. Když si člověk uvědomí, že je mu odpuštěno, je schopen milovat. Uvědomme si: Ježíš za mě obětoval život! A kdo je Ježíš? On nebyl jen člověk, On je Boží Syn. A On za mě obětoval život! I já chci z vděčnosti za to, že mi za tak vysokou cenu odpustil, obětovat pro Něj třeba i svůj život.  Listy z UA 3/2018


  Velikonoční procesí – manifestace /kněžím ČR a SR/ (30.3.2018)

  Letošní jubilejní rok je jak pro český, tak slovenský národ rokem mimořádně vážného rozhodnutí. Jde o bytí a nebytí obou národů. V tomto roce je na premiéra a vládu vyvíjen mimořádně silný nátlak k podepsání dvojnásobné sebevraždy. Jde o dokumenty Dublin IV a Istanbulskou úmluvu. Jejich cílem je zničení křesťanství i národa.
  Dnes je prostředkem k záchraně ještě církevní strutkura! Po skončení bohoslužeb 2. 4. 2018 jako gesto víry a pokání vyjdi s věřícími mimo chrám a venku zazpívejte velikonoční píseň, pomodlete se Otčenáš za záchranu národa a zazpívejte hymnu. Ideální je pokračovat procesím po vesnici či městě.
  Tuto jedinečnou šanci Bůh dává 2. 4. 2018 každému knězi! Za Tvůj krok víry Bůh zachrání český i slovenský národ!


  Z Getsemane na Golgotu (křížová cesta)

  VIDEO>>>


  Velikonoční manifestace – stráž

  Co konkrétně udělat pro národ?
  Během velikonočního pondělka 2. 4. 2018 postavme každý ve své vesnici a městě velikonoční stráž za vzkříšení národa. Nejlépe by bylo, aby na náměstí či na jiném viditelném místě stáli dva lidé s transparentem:
  S.O.S.: Ježíši, zachraň nás!
  Kéž stráž stojí aspoň hodinu! Bylo by ideální, aby se stráže střídaly po jedné či dvou hodinách po celý den.
  Pro věrnost těchto hrdinných strážců národa Bůh ustráží národ před naprogramovanou sebevraždou.
  Češi, Moravané, povstaňme, a to v každé vesnici a v každém městě!


  Pražané, povstaňte!

  Pražané, 2. 4. 2018 vás čekáme na Václaváku! Od 13.00 do 15.00 je pod sochou sv. Václava manifestace za záchranu národa. Nemůžeš chybět! Hrozí nám Istanbul a Dublin IV! Když přijdeš, ubráníme se! Je to boj Davida s Goliášem. Jde skutečně o život či smrt. Nemůžeš zůstat stranou! Kamínek tvé účasti rozhodne o vítězství!


  Poslední večeře a Getsemany (rozjímání)

  VIDEO>>>


  Co způsobilo Ježíšovi v Getsemanech největší bolest?

  Co způsobilo Ježíšovi v Getsemanech největší bolest? Vědomí, že mnozí odmítnou Jeho utrpení, a tím i svou spásu. Nebeský Otec nás tak miloval, že dal za nás svého Syna, abychom měli věčný život. Jak velká musí být Jeho bolest, když jsme vůči tomu lhostejní.


  Hrubá dehonestace křesťanství na velikonoční svátky Českou televizí (27.3.2018)

  Věc: Porušení Trestního zákoníku § 355 i Doporučení PS RE č. 1805 (2007) Českou televizí
  Na Zelený čtvrtek 29. 3. 2018 na 20:20 byl do programu kanálu „ČT art“ České televize zařazen film hrubě dehonestující křesťanství a urážející náboženské cítění. ČT porušila Trestní zákoník § 355 (odst. 1 písm. b – hanobení vyznání) a Doporučení PS RE č. 1805 (2007) ze dne 29. 6. 2007 o rouhání, náboženských útocích a nenávistných projevech proti osobám na základě jejich náboženství.


  Pokání a modlitba – biskupům zemí V4 (25.3.2018)

  Postní doba vrcholí, vstupujeme do svatého týdne. Připomínáme si Kristovu vykupitelskou smrt a Jeho slavné vzkříšení.
  Byzantský katolický patriarchát se na vás, vážení biskupové zemí V4, obrací s prosbou. Povzbuďte k velikonočnímu procesí na 2. dubna 2018. Tato manifestace za rodinu a národ pak proběhne v každé vesnici a v každém městě. Vážení biskupové a kněží, touto konkrétní formou pokání, připravte cestu pro Boží zázrak. Země V4: Česko, Slovensko, Maďarsko i Polsko pak Bůh zachrání!

  VIDEO>>>


  Kněžím (24.3.2018)

  Drahý bratře v kněžské službě,není podstatné, zda mě osobně znáš či neznáš, podstatné je, abys znal svého Pána, který za Tebe zemřel na kříži a který Tě povolal podobně jako apoštoly slovy: „Pojď za mnou!“ Ty jsi šel: gymnázium, seminář, kněžské svěcení a pastorační služba. Uprostřed všech starostí si polož otázku: Kde je Ježíš? Ty pro Něho pracuješ, ale jaký je Tvůj osobní vztah k Němu? V knize Zjevení Ježíš napomíná: „Vrať se k první lásce! Nejsi studený ani horký.“


  Slovo života – Gal 3,11 (25. 3 – 8. 4. 2018)

  „Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: ‚Spravedlivý bude živ z víry.‘“


  Rozjímání nad Gal 3,11

  Zde je jasně řečeno, že nikdo nebude ospravedlněn na základě zákona, a je zdůrazněno, že spravedlivý bude žít z víry. Ospravedlnění docházíme skrze víru; ne svými skutky, ale vírou, která je spojena s přiznáním svých vin před Bohem. Vírou se sjednocujeme s Kristovou smrtí na kříži, tedy každý osobně věříme Božímu slovu, že Ježíš zemřel i za všechny moje hříchy a pokud chodím ve světle, Jeho krev mě očišťuje od každého hříchu (srov. 1J 1,7-9).


  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /VIII. část/ Ženy svědčí apoštolům o vzkříšení Ježíše. Ježíš se zjevuje Petrovi

  AUDIO>>>


  Šema, Izrael, miluj Boha

  Boží slovo říká: „Milovat budeš Pána, svého Boha…“ (Mt 5,34)
  Jak konkrétně můžeme prokázat Bohu svou lásku? Když bojujeme s hříšnými myšlenkami a zříkáme se své vůle, svého názoru, svých pocitů, přání…, byť i v malých všedních záležitostech.
  Musíme stále sledovat cíl: milovat Boha. A to znamená ztrácet svou duši, její přání... To je Boží vůle pro nás – teď a tady milovat Boha, pro Něj se zapřít v této malé věci. On to vidí, i když je to před lidským zrakem ukryté. Cílem našeho života je milovat Boha celým srdcem, celou duší a vší silou.


  Konec se svobodou slova (22.3.2018)

  Vážený pane prezidente,
  obracím se na Vás tímto veřejným dopisem, a předně bych Vám chtěl poděkovat za Vaše úsilí o dobro českého národa a zároveň podat několik informací, o kterých možná nevíte. To, že není svoboda slova v mainstreamových médiích, zdůrazňujete často. Jenže tato svoboda je čím dál více omezována i v alternativních médiích – vlivem určitých cenzorů, zřejmě pracovníků neziskovek. Poslední dobou naše články na Parlamentních listech neuveřejňují. Známému neopublikovali článek s omluvou: Jsme teď pod drobnohledem...


  Nový premiér, gratulace a vize (22.3.2018)

  Vážený pane premiére, vážení členové slovenské vlády,
  Slovensku, které je srdcem Evropy, v tyto dny hrozil smrtelný infarkt vyvolaný vybičovanými emocemi. Nakonec nad nimi díky Bohu zvítězil rozum. Slovensko čeká tvrdý boj a vláda bude vystavena mimořádně silnému psychologickému a morálnímu tlaku. Vy, pane premiére, bez jednotného politického směru a hlavně bez modliteb v tomto boji neobstojíte! Proto každý Slovák má povinnost se za svou vládu z celého srdce modlit (2Tim 1), i kdyby to měl být třeba jen jeden upřímný Otčenáš za den. Na závěr Vás vyzýváme, pane premiére, abyste hned při oficiálním vstupu do funkce složil aktuální slib, podobný tomu, jaký dal Váš předchůdce. Slibte před Bohem a národem, že nikdy neratifikujete Istanbulskou smlouvu a nepřijmete Dublin IV.


  Manifestace a arcibiskup Sokol (20.3.2018)

  Nyní, po 30 letech, nastala krizová chvíle nejen pro církev, ale i pro národ. Vy svou autoritou můžete zastavit sebevražedný proces. Současná vláda byla tlačena k ratifikaci Istanbulské úmluvy a islamizačních kvót, ale statečně odolala. Arcib. Zvolenský dnes zaštiťuje směr, který usiluje o svržení zákonné vlády a vede k nastolení horší totality, než byla ta komunistická. Ještě může církev i Slovensko zachránit Vaše jasné a nekompromisní slovo. Vyzvěte k zastavení protivládních manifestací, které arcib. Zvolenský zrádně podporuje.


  Církevníci udržují emocionální oheň majdanu (20.3.2018)

  Arcibiskup Zvolenský a pomocný biskup Forgáč hodili jiskru k emocionálnímu požáru s cílem svržení zákonné vlády R. Fica. Premiér se postavil proti Istanbulské úmluvě, prosazující gender a kradení dětí, i proti islamizačním kvótám. Arcib. Zvolenský i biskup Forgáč zneužívají církev k jejímu sebezničení i sebezničení národa. To je zločin a zrada! Dnes (2018) je zde připravovaný nový puč, který má za úkol sesadit demokratickou vládu a nastolit totalitu, horší, než byl komunismus. A to skrze podepsání Dublinu IV. a ratifikaci Istanbulské úmluvy. Akce církevních farizeů vedou k tomuto sebevražednému cíli.


  Opakovaná výzva arcibiskupovi Zvolenskému (20.3.2018)

  Vážený pane arcibiskupe,
  Byzantský katolický patriarchát se na Vás znovu obrací s výzvou, abyste v této historické chvíli činil pravdivé pokání za své jidášské gesto, kterým jste započal proces protistátního převratu (majdanu). Dodnes podstatu protivládních manifestací vědomě kryjete. Jejich cílem bylo využít sakrální oběti ke svržení premiéra a teď i vlády a nastolit takovou, která ratifikuje Istanbulskou úmluvu a podepíše Dublin IV. To ale znamená sebevraždu křesťanství i národa! Každý biskup, každý kněz i každý občan musí s pětibodovým programem souhlasit, pokud mu opravdu leží na srdci záchrana Slovenska. Pokud budete i jen mlčet, padá na Vás vina za záměrnou dezorientaci věřících! Přestaňte kopat hrob Slovensku!


  Češi a Moravané, povstaňte! (3.3.2018)

  Rok 2018 je rokem 100. výročí České republiky. A právě v tomto roce vyvstala dvě velká nebezpečí: hrozí ratifikace Istanbulské úmluvy a podepsání smlouvy Dublin IV.!
  Členské země Evropské unie, tedy i Česká republika, budou muset trvale přijímat islamisty, anebo platit miliardové pokuty. Češi a Moravané, v tomto roce se rozhoduje o bytí a nebytí našeho národa! Islamizace (Dublin) je jeden kulomet nastavený na člověka a z druhé strany je nastaven druhý – kulomet genderu s GREVIEM (Istanbul). Zvol si, kterým chceš být zastřelen – jedním nebo druhým? Anebo oběma? Jaké je řešení? Vyjděte z lhostejnosti a dejte najevo svůj nesouhlas! Kéž se velikonoční pondělí stane počátkem velkého procesu vzkříšení národa! Češi a Moravané, povstaňte!

  VIDEO>>>


  Kdo z biskupů zachrání Slovensko? (19.3.2018)

  V této postní době 2018 se rozhoduje o Slovensku. Převáží manifestační manipulace, za kterou stojí placené Sorosovy neziskovky, veřejná média a zrádní politici, anebo se proces sebelikvidace Slovenska zastaví? Manifestace i se sakrální obětí jsou scénářem slovenského majdánu.
  Tento rozjetý mechanismus slovenské barevné revoluce můžete v této fázi zastavit ještě vy, slovenští biskupové! Neodkládejte!
  Každý biskup ve své diecézi je povinen vyzvat k zastavení sebevražedných manifestací! Uvědom si, že revoluční technologie počítají se spoluprácí biskupů či aspoň s jejich mlčením. Kdo bude mlčet, dopadne na něho zodpovědnost za plánovanou autogenocidu církve i národa!
  Biskupové, nebuďte hrobaři, ale zachránci Slovenska!


  2018 – Velikonoční mobilizace /+video/ (18.2.2018)

  Byzantský katolický patriarchát vybízí:
  Češi a Moravané! Zanechte pasivitu a vyjděte na velikonoční pondělí do ulic! Ať je 2. dubna v každé vesnici a v každém městě národní manifestace s transparentem: „Obnova rodiny – vzkříšení národa!“ To je první krok k záchraně!

  VIDEO>>>


  Zastavme sa, bratia... Slováci ožijú! (14.3.2018)

  Zastavme sa, bratia, v modlitbe pred Bohom. Ujasnime si, o čo tu ide. Ide či nejde tu o plánovanú vraždu s cieľom zvrhnúť vládu, ktorá dnes bráni národ pred islamizáciou (kvóty, Dublin IV) a Istanbulským dohovorom s genderom a kradnutím detí skrze GREVIO? Odpoveď je jasná. Vražda s cieľom získania sakrálnej obete je súčasťou technológie majdanových revolúcií. Vražda má skrze masmédiá a sieť neziskoviek vyvolať emócie nenávisti k nevinným a výsledkom je samovražda národa.
  Prečo túto primitívnu pravdu nevidíme? V duchovnej atmosfére je duch lži a démonské sily a v nás hriech – ložisko zla. Jediným východiskom je modlitba a pokánie. Priznaj si: bol som oklamaný – a potom príde svetlo.


  Výzva k pokániu pre biskupa Forgáča /otvorený list/ (14.3.2018)

  Dnes sú Sorosom a bruselskými sluhami naplánované ďalšie demonštrácie s cieľom zvrhnutia vlády, a tým presadenia samovražedného Dublinu IV a Istanbulského dohovoru.
  Čo robiť? Nezostaňte v pozícii Judáša, ale staňte sa kajúcim Petrom. Chlapsky si priznajte omyl, ospravedlňte sa vláde, Cirkvi a národu a vyzvite k zastaveniu samovražedných demonštrácií. Tu nejde o osoby (Fica), ale o systém. Demonštrácie presadzované nepriateľmi národa sledujú jeho sebazničenie. Súčasná vláda dnes chráni život Slovenska. Dnes ide o život alebo smrť. Postavte sa na stranu života!


  Pozor! 15. 3. 2018 – útok na demokracii! (14.3.2018)

  Na 15. 3. 2018 byla zorganizována akce zneužívající studenty středních a vysokých škol. Tato akce je útokem na demokracii, proto je nezákonná, protistátní a podléhá zákonnému stíhání.
  1) Kdo akci organizuje?
  Prof. Halíkem formováni vlastizrádci, zneužívající demokracii k její likvidaci! Co místo ní chystají nastolit? Islámskou a genderovou totalitu!
  2) Jakým způsobem?
  Svržením demokraticky zvoleného prezidenta, demokraticky zvoleného premiéra a následným podřízením vlády globálnímu systému sebevraždy národů.


  Bude Zvolenský konat pokání? (14.3.2018)

  Vážený pane arcibiskupe,
  zneužil jste smrt a pohřeb k očernění a vyzval k svržení vlády. Byl jste upozorněn, že jde o sakrání oběť revolučních technologií – majdánu. Vy jste ale naopak národ vyzval k účasti na demonstracích za svržení zákonné vlády. Tato vláda ale hájí národ před sebezničením, které přináší islamizace (migrační kvóty, Dublin IV.) a Istanbulská smlouva s genderem.


  Reakce na článek: „Zjevil mi to Bůh“

  Po náhodném přečtení Drápalova článku z 19. 2. 2018 pod názvem „Zjevil mi to Bůh“ nemohu nereagovat.
  V článku nejprve biblicky a psychologicky vyjádřil pravdu o intelektuálním poznání a o zjevení Bohem. Na tuto teoretickou úvahu se nedá nic namítat. Pak ale jde dál a zmiňuje se o falešných prorocích. Dále se dotkne prezidentských voleb a vynese závěr, že Bůh z dvou kandidátů nemůže volit do úřadu prezidenta morálně horšího člověka. Toto je v současné době zločinná manipulace, která má za cíl vnitřně vyvracet zdravé myšlení křesťanů.
  Drápal svůj článek nazval: „Zjevil mi to Bůh“. Kéž by mu Bůh skutečně zjevil, že spolu s Halíkem v jednom spřežení ořou čertovu brázdu smrti pro české křesťanství a národ.


  Slovensko, na kolena! (11.3.2018)

  Byzantský katolický patriarchát v tomto kritickém čase tlumočí slovenskému národu vůli Boží: Bůh chce pokoj a dobro pro Slovensko a ne jeho sebezničení. Žádá proto, aby k Němu národ v zkroušenosti srdce a s úpěnlivou modlitbou volal o pomoc.
  Současné problémy se nevyřeší emocemi a manifestacemi v desítkách měst. Tím méně se nevyřeší svržením vlády. Pokud by k němu došlo, nastane daleko horší situace, než je nyní. Jediné východisko je jít na kolena a volat k Bohu. Bůh osvítí náš rozum a dá sílu k pravdivé reformě, která musí začít od každého z nás. Pak se splní slova hymny: „Slováci ožijú!“ Podmínkou je: „Zastavme sa bratia“, démoni sa stratia. Tedy je třeba se zastavit na modlitbě.


  Slovo života – Gal 3,8 (11. 3 – 25. 3. 2018)

  „Protože se v Písmu předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské národy, dostal už Abraham zaslíbení: ‚V tobě dojdou požehnání všechny národy.‘“


  Rozjímání nad Gal 3,8

  Je řečeno, že Písmo předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské národy. Příkladem je samotný Abraham, který byl pohan, ale uvěřil Bohu, uvěřil v Jeho všemohoucnost a přijal Boha jako svého nejvyššího Pána a podřídil Mu svůj život. Přijal jako normu morální zákony, které Bůh vložil do srdce člověka skrze svědomí. V tomto je Abraham příkladem pro pohanské národy. Pokud budou mít Abrahamovu víru, Bůh pohanské národy ospravedlní; to už Abrahamovi zaslíbil slovy: „V tobě dojdou požehnání všechny národy.“


  Sekretář ČBK Přibyl diskriminuje Okamuru (10.3.2018)

  Úvod:
  Na DVTV vedla moderátorka Drtinová interview s generálním sekretářem ČBK P. Přibylem. Je třeba přiznat, že na dotěrné otázky moderátorky, která sledovala určité cíle, především kompromitaci kard. Duky, sekretář ČBK mnohdy odpověděl diplomaticky. V některých tématech však bohužel posluchačům prezentoval nesprávné postoje. Chtěl bych zde na ně poukázat.


  Odpověď na „Reakciu členov evanjelickej cirkvi a.v. na vraždu J.K. a M.K.“ (6.3.2018)

  Byzantský katolický patriarchát si dovoluje odpovědět na váš veřejný dopis, který je pro masmédia jako voda na mlýn.
  Vážení církevní představitelé, váš politický projev je demagogický, jidášský a zločinný. Vy jste zamlčeli podstatu a zneužili církevní autoritu ke zničení křesťanství i národa.
  Vy dobře víte, že vláda nemá s vraždou nic společného. Vy víte, že vražda má posloužit těm, kteří neučiní „nápravu věcí veřejných“, ale prosadí islamizaci a morální i fyzickou genocidu národa.
  Vážení církevní představitelé evangelické církve a.v., váš zločin podněcování ke státnímu převratu, který má za cíl ne „nový začátek“, ale tragický konec, je možno kvalifikovat jako promyšlený zločin s masovým dopadem, tedy zločin proti lidskosti.


  Státní převrat na Slovensku? A co potom? (6.3.2018)

  Podle analytiků Slovensku hrozí státní převrat. Pokud by po sérii „sorosových“ manifestací došlo k svržení vlády, prezident by jmenoval vládu novou. Pokud by ta ale nedostala důvěru parlamentu, všechny pravomoci by přešly na prezidenta. Nastal by prezidentský model státu. Je známo, že Kiska plní zájmy ne Slovenska, ale Bruselu. Každý máme soucit se zavražděnými, ale nesmíme se nechat zmanipulovat, aby tato zločinná vražda byla připsána nevinným s cílem autogenocidy národa!


  Katoličtí biskupové hrubě očernili premiéra SR (4.3.2018)

  Před několika dny se slovenský premiér Fico jasně postavil proti ratifikaci Istanbulské úmluvy.Co to znamená v praxi? Děti budou preventivně, tedy bez důvodu, kradeny kvůli tzv. domácí násilí z jakékoliv rodiny, a to nenávratně.
  Podepsat ratifikaci Istanbulské úmluvy je v důsledku horší, než podepsat rozsudek smrti nad statisíci bezbrannými dětmi!
  V této situaci je velkým zločinem dvou pomocných biskupů – košického Forgáča a prešovského Lacha, kteří nespravedlivě a hrubě očernili premiéra i jeho vládu a vytvářejí lživé veřejné mínění. K nim se bohužel přidal i arcibiskup Zvolenský. Tímto gestem zradili Ježíše Krista jako Jidáš.
  V této historické hodině je vyzýváme, aby se veřejně omluvili vládě, církvi i národu, že iniciovali státní převrat, jehož cílem je zničení křesťanství i slovenského národa.
  Byzantský katolický patriarchát rovněž vyzývá tyto hierarchy, aby odstoupili z úřadů.


  Podstata postu: přiznat si před sebou i před Bohem svůj hřích

  Základní postoj vůči Bohu je, že člověk si je vědom svého hříchu, viny. Kajícnost byla i ve Starém zákoně spojena s posty, s oběťmi, že lidé přinášeli za své hříchy beránky nebo dávali v oběť to, co jim bylo drahé. Jako oběť za hřích byla prolévána krev zvířat, lidé pálili tyto oběti jako celopal Hospodinu. Tedy člověk si byl vědom základní reality hříchu.  Listy z UA 2/2018


  Otevřený dopis Danu Drápalovi (27.2.2018)

  Chvála Kristu!
  Drahý Dane,
  v roce 1989, tři roky po svém obrácení a křtu Duchem Svatým, jsem odešel z VŠ a vstoupil do 1. ročníku kněžského semináře v Litoměřicích. Bylo mi tehdy 21 let. Vůbec ne všichni v semináři milovali Pána Ježíše, a proto mi tam nebylo lehko. Při vycházce jsem si ve městě přečetl plakát, který zval na Tvou evangelizaci do místního sboru. Mnoho dobrého jsem o Tobě slyšel, především od P. Antonína (dnes Patriarcha Eliáš). Byl jsem tím povzbuzen a s radostí jsem na evangelizaci přišel. Velmi pěkně jsi tehdy mluvil o Pánu Ježíši a potom ses s živou a upřímnou vírou modlil za uzdravení. A zázrak se opravdu stal. Podstatné však bylo Tvoje svědectví prosté víry v Boží slovo. Dodnes si vzpomínám na náš společný rozhovor, který potom následoval.


  Istanbulská smlouva – otevřený dopis premiérovi (26.2.2018)

  Vážený pane premiére,
  dne 23. 2. 2018 jste se na neformálním summitu v Bruselu vyjádřil, že nevidíte žádné důvody k tomu, proč by česká vláda neměla ratifikovat Istanbulskou smlouvu (IS).Co to znamená v praxi? Děti budou tímto nadnárodním mechanismem preventivně kradeny z jakékoliv rodiny, a to nenávratně. Tak už je tomu např. v Norsku, Finsku, Francii, Anglii... Informace o tom jsou přísně utajované, takže veřejnost o zločinech tohoto neofašistického systému informována není. Ratifikovat IS v důsledku znamená podepsat rozsudek smrti nad desetitisíci bezbrannými dětmi! Uvědomte si: za tento zločin neuniknete soudu ani před lidmi ani před Bohem.


  Pokání v postní době 2018 (26.2.2018)

  Koncept pastýřského listu pro české biskupy


  Slovo života – Gal 3,6-7 (25. 2 – 11. 3. 2018)

  „Pamatujte, jak Abraham 'uvěřil Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost.' Vězte tedy, že ti, kteří jsou z víry, ti jsou synové Abrahamovi.“


  Rozjímání nad Gal 3,6-7

  Apoštol znovu ukazuje na Abraháma, který je kladen jako vzor víry. On uvěřil Bohu, uvěřil v Boží všemohoucnost, a v této víře stál i přes velké zkoušky. Víra mu byla připočtena za spravedlnost, tedy skrze víru byl ospravedlněn ze svých hříchů. Víra v jediného Boha Stvořitele je základem ospravedlnění z hříchů.


  Jak je to dnes s církví? (18.2.2018)

  Odpověď Patriarchy Eliáše katolíkovi upřímně hledajícímu pravdu:
  Na závěr svého dopisu jsi, Mirku, položil otázky: Jak je to s církví a jak je to s vámi?
  Otázka: Jak je to s církví?
  Odpověď: Náš Pán Ježíš Kristus založil svou církev, která je prostředkem k spáse duší. Tato Kristova církev je založena na apoštolech a prorocích (srov. Ef 2,20). Církev je sloupem a oporou pravdy ve světě (srov. 1Tim 3,15).


  Vyhlášení exkomunikace na pseudopapeže Františka /+ video/ (14.2.2018)

  František Bergoglio, jezuita, byl několikrát napomenut, varován, aby se oddělil od herezí. Přesto zatvrzele odmítá jakýkoliv projev pokání.
  Zneužitím nejvyšší církevní autority skrze hereze intenzivně prosazuje sebezničení církve, a to ve věroučné i morální oblasti. Pro tyto hereze František Bergoglio sám sebe vyloučil z katolické církve. Proto Byzantský katolický patriarchát, v autoritě apoštolské a prorocké, ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna i Ducha svatého, vyhlašuje Františka Bergoglia za vyloučeného z katolické církve. Pokud jmenovaný nebude konat pokání ani v hodinu smrti, bude věčně zavržen.

  VIDEO>>>


  Je potřebné dnes papežství? /+ video/ (16.2.2018)

  Hlavním problémem v katolické církvi dnes je zneužití papežského úřadu a jednota katolíků s heretikem, ať už vědomá či nevědomá. Proto Byzantský katolický patriarchát zveřejnil exkomunikaci neplatného papeže Františka a vyhlásil, že je vyloučen z církve! František je ale jen vrcholem ledovce a vnějším projevem vnitřní rakoviny církve. Každý katolík, pokud chce zůstat v církvi a být spasen, musí se oddělit od herezí, které zaštiťuje pseudopapež František.

  VIDEO>>>


  Modlitební společenství

  Křesťané v dnešní době bez zdravého společenství, kde je zdravý duch, neobstojí. Je třeba začít budovat společenství a modlit se, světit neděli, naučit se ji světit. Jak je potřebná modlitba! Základem společenství je modlitba. Bez ní to nefunguje. Když se modlíme, Bůh vždy dá jednomu anebo dvěma světlo. Po modlitbě hovoříme o tom, jaké světlo nám Bůh dal. Bez modlitby by to nešlo.


  Odpověď na vystoupení Váchy na DVTV (15.2.2018)

  Na obrazovce DVTV se objeví tajuplný muž jako ze záhrobí – člověk ani hned nepozná, že je to vlastně Halíkův kaplan Vácha. Citace: Volby skončily a my se ptáme: Jak je možné, že tak velké množství lidí dalo hlas Miloši Zemanovi? Odpověď: A my se ptáme: Jak je možné, že ještě poměrně velké množství lidí hlas Miloši Zemanovi nedalo? On ve volbách představoval záchranu národa před islamizací a globalizací. Jak velké to byly tlaky ze zahraničí a kolik zrádců se proti národu sjednotilo! Byl to Boží zázrak, že jim to nevyšlo.
  Citace: A viníka budeme hledat všude jinde, jen ne ve vlastní lhostejnosti. Odpověď: Nevymlouvejte se na vlastní lhostejnost. Je třeba hledat viníka v kryptě, ne všude jinde! Halík ať hledá v tobě a ty v Halíkovi. Pak skutečně viníka najdete. Ale to nestačí. Pak dělejte pravdivé pokání, že jste klamali národ. Chlapsky si to přiznejte.


  Antireforma, církev a Sodoma – 7.část: Kořeny apostaze v církvi

  VIDEO>>>


  Šílené plány Tomáše Halíka aneb kdo stojí za peticí proti kard. Dukovi? (14.2.2018)

  Odpadlý kněz a budhista, vítač muslimů a člen Rady moudrých – zednář – v jedné osobě, Tomáš Halík, chorobně toužil a stále touží po dvou věcech:
  - po nejvyšší kariéře v církvi, aby ho totiž lidé uctívali jako Jeho Svatost, ale ještě víc než bůžka dalajlámu, - a aby už byl konečně nastolen NWO a lidé začali myslet jako on. Každý se pak stane tím i oním – biorobotem k službám „jeho svatosti“ i zjevným satanistou. Halík nemůže snést, když vidí nebo slyší někoho, kdo má ještě svědomí a zdravý rozum. Uvádí ho to přímo do nepříčetnosti. Nešťastný Halík prožívá opravdu vnitřní muka. Co když odvolají kard. Duku a jmenují Holuba? On je sice jeho kumpán a spoluslužebník NWO, ale... Teď, anebo nikdy – stravuje celou jeho bytost.


  Antireforma, církev a Sodoma – 6.část: Odpověď na výroky Kobylinského

  VIDEO>>>


  Antireforma, církev a Sodoma – 5.část: Odpověď na výroky Kobylinského

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Tří světitelů

  Ježíš říká i nám: „Vy jste světlo světa.“ (Mt 5,14) Skutečným Světlem světa je jen Ježíš! My však máme mít účast na Jeho světle. Máme být sjednoceni s Ježíšem. My ve své podstatě nejsme světlem, ale tmou. Proto Ježíš řekl, že každý z nás se musí znovu narodit. Světlem jsme jen natolik, nakolik jsme sjednoceni s Ježíšem. Když Mu patříme, pak co je Jeho, je i naše. A co je naše, má být Jeho. Ježíš chce, abychom se odřekli všeho a ztratili svou duši pro Něho a pro evangelium. Proč? Aby On v nás mohl působit, aby v nás mohl v plnosti žít, aby nás prosvítilo Jeho světlo a abychom i my pak byli tím světlem.
  Je svátek Tří světitelů. O nich můžeme vpravdě říci, že byli světlem světa.


  Slovo života – Gal 3,2-3 (11. 2 – 25. 2. 2018)

  „Chtěl bych se od vás dozvědět jen toto: Přijali jste Ducha na základě skutků Zákona, anebo na základě slyšení víry? Jste vskutku tak nemoudří? Když jste začali Duchem, dokončujete nyní tělem?“


  Rozjímání nad Gal 3,2-3

  V 3. verši apoštol píše: „Jste vskutku tak nemoudří? Když jste začali Duchem, dokončujete nyní tělem?“ Co máme chápat pod termínem „dokončujete tělem“? Člověk v počáteční horlivosti, když přijme Ducha Božího, všechno úsilí vynakládá na to, aby žil vztahem k Bohu, aby žil z víry, jak říká Boží slovo: Duchem. Pak však nemá vytrvalost k vydanosti a následování Krista a chce egoisticky realizovat svou vůli, anebo převládne farizeismus a v duchovní pýše má už sám sebe za „něco“. Začal Duchem a končí tělesným myšlením.


  Němečtí biskupové povýšili ohavnost na svátost (6.2.2018)

  Německý kardinál R. Marx zavedl v rámci pastorace udílení svátosti manželství homosexuálům. Kněz, který chce udělovat tuto novou „svátost“, dostane k tomu od svého biskupa kompetenci. (britský časopis Catholic Herald; bavorské rádio Bayerischer Rundfunk 3. 2. 2018). Vyloučení z Tajemného Těla Kristova – církve – dopadlo na kard. Marxe i všechny biskupy, kteří s ním tvoří jednotu ducha (exkomunikace).
  Za islamizaci a gender-homosexualismus v Německu mají hlavní vinu němečtí heretičtí biskupové. Vedou národ k autogenocidě a do věčného zavržení v pekle.


  Bude lžipatriarcha Kirill platit pokutu 5 milionů rublů či bude jako vlastizrádce zbaven úřadu? (5.2.2018)

  Patriarcha Kirill se při návštěvě generálního sekretáře Rady Evropy vyjádřil, že lesby a homosexuálové nesmí být takzvaně pronásledováni ani takzvaně diskriminováni.
  Kirill se tímto veřejným postojem dopouští skutečné diskriminace, a to rodiny i ruské společnosti! Je třeba vědět, že zákaz gay pride a homosexuálních manželství není diskriminací, ale jen ochranou a sociální hygienou. Bez spravedlivých zákonů, postavených na morálních hodnotách, nastává rozklad společnosti a sebezničení.


  K projevu Trumpa z 30.1.2018 (5.2.2018)

  Ve svém projevu 30. ledna 2018 prezident Trump jasně vyhranil svůj postoj návratu k základům amerického národa, to je ke křesťanským hodnotám. Řekl: „Společně znovu objevujeme americkou cestu. My v Americe víme, že víra a rodina, nikoli vláda a byrokracie, jsou centrem života Američanů. Naším heslem je ‚In God we trust‘ – ‚Věříme v Boha‘.“


  Skandální vyznamenání od Františka (5.2.2018)

  Lilianne Ploumenová, bývalá nizozemská ministryně, obdržela od papeže Františka titul komandéra Papežského řádu sv. Řehoře Velikého.
  Ploumenová je mimořádně aktivní v prosazování potratů a homosexualismu. Za toto dostala už mnoho vyznamenání. Skandálním je, že František ji rovněž ocenil vysokým papežským vyznamenáním! Tím veřejně schválil potraty a homosexualismus.


  Odpověď redaktorovi Českého rozhlasu panu O.G. ohledně zednářů a různých klubů (5.2.2018)

  Vážený pane Ondřeji Golisi,
  opětovně se domáháte, abychom s Vámi vešli do dialogu ohledně zednářství v ČR a různých klubů, jakým je například Římský klub v souvislosti s panem Drahošem.
  Poněvadž Vy jste na rozdíl od nás znám jako odborník v odhalování kriminálních kauz, proto posluchači Českého rozhlasu jistě uvítají, když jim tuto závažnou problematiku vysvětlíte i bez nás.


  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /VII. část/ Petr a Jan u hrobu, Ježíš se zjevuje Magdaléně

  AUDIO>>>


  Je teologická fakulta v Českých Budějovicích katolickou? (5.2.2018)

  Vážení představitelé teologické fakulty v Českých Budějovicích, masově jste rozšířili, že vztyčíte nad vaší fakultou vlajku Tibetu. Víte, co na ní je a co symbolizuje? Na tibetské vlajce je pohanská symbolika jinu a jangu a dva draci, kteří symbolizují démony. Asi také nevíte, že se dalajláma pokládá za převtěleného boha a že pohanští bohové jsou démoni (srov. 1Kor 10,20). Oni nad sebou nikdy vlajku s Kristovým křížem nevztyčí. Navíc dáváte špatný příklad ostatním univerzitám v ČR. A copak ani to nevíte, komu tím sloužíte?


  Proč ve Vatikánu nebude vyvěšena vlajka Tibetu? (5.2.2018)

  František usiluje o přátelské vztahy s Čínou, proto si dává dobrý pozor, aby se nesetkal s dalajlámou. Na opětovné žádosti dalajlámy navštívit Vatikán – vždy záporná odpověď. Státní církev v Číně je na rozdíl od ilegální od Vatikánu oddělena. František v poslední době zbavil úřady představitelů ilegální církve, kteří byli nahrazeni představiteli státní církve. Co tím ve skutečnosti sleduje? Co přinese Františkovo přátelství Číně? Homosexualismus, islamizaci, NWO a barevnou revoluci skrze heretické klerikály.


  Letos Halík navrhuje už tři vlajky?

  Je na místě, aby v Česku místo tří vlajek byla 8. 3. všude vyvěšena pouze jedna vlajka, a to česká!


  Vlajka pro Tibet a dalajlámu? (4.2.2018)

  Propagace dalajlámy a lamaismu je cílevědomá. Světové elity ji používají k prosazení NWO s cílem zamoření křesťanských území pohanským satanismem.


  Co se můžeme učit od krále Davida?

  V Bibli je několik příkladů odevzdanosti Bohu, např. Abraham, Job, David…
  Bůh nazývá Davida „muž podle mého srdce“. V Písmu je popsáno mnoho životních situací, ve kterých se ocitl. Jak byl pronásledován králem Saulem, nebo jak se doptával Hospodina, když šel do války… Jsou tam však popsány i jeho svévolnosti, kdy se snažil prosadit svoji vůli.  Listy z UA 1/2018


  Mons. L. Hučko nezákonným vlastníkem nakradeného majetku (14.1.2018)

  V roce 2003 byl do řeckokatolické církve kard. M. Vlkem prosunut na místo biskupa I. Ljavince nový biskup, L. Hučko. Okamžitě, během několika dní, L. Hučko ukradl všechen nemovitý majetek Delegatuře sv. Prokopa řádu sv. Basila Velkého (představeným řehole byl o. Metoděj R. Špiřík Th.D., OSBM). Byla to Hučkova pomsta za to, že řeckokatoličtí věřící z morálních a věroučných příčin protestovali proti jeho jmenování za biskupa.


  Zkušenost po volbách v ČR

  Pravdivé křesťanství je pravda a život!
  Falešné křesťanství je opium a smrt!
  Kdo je kdo?


  K výroku ex-prezidenta Klause (28.1.2018)

  Pan ex-prezident vyjádřil obavy, že „poražený tábor výsledek voleb nepřijme“. Dodáváme, že formálně sice přijal, ale dal najevo, že bude pokračovat v boji proti národu a proti prezidentovi, jen více skrytou a zákeřnou formou.
  Výsledek voleb byl Boží zázrak! Děkujeme bezejmenným, kteří za tento zázrak úpěnlivě volali k Bohu. Skrytý psychologický a duchovní boj ale pokračuje dál, neskončil.


  Antireforma, církev a Sodoma – 4.část: Odpověď na výroky Kobylinského

  VIDEO>>>


  Antireforma, církev a Sodoma – 3. část: Výzva Bible k pokání a k čistotě

  VIDEO>>>


  Antireforma, církev a Sodoma – 2.část: Jaký je postoj Písma svatého a apoštolské tradice?

  VIDEO>>>


  Antireforma, církev a Sodoma – 1.část: Metody kněze Kobylinského ke změně myšlení

  VIDEO>>>


  Slovo života – Gal 2,21 (28. 1 – 11. 2. 2018)

  „Nepohrdám Boží milostí: Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná.“


  Rozjímání nad Gal 2,21

  Co znamená pohrdat Boží milostí? To znamená nevážit si jí, anebo ji zneužívat, anebo nepřijímat vírou, co Bůh dává. On draze zaplatil, udělal všechno, a nechtít udělat ani to minimum – vírou přijmout, co Bůh pro mě učinil – to je skutečně hrubá urážka Boha, a to je pohrdání milostí! Apoštol říká, že on to nedělá, že nepohrdá, on tu milost využívá. A to by mělo platit o každém z nás – nepohrdám Boží milostí!


  Eliáš odpovídá Radkovskému (27.1.2018)

  V roce 1966 jsme spolu nastoupili do semináře v Litoměřicích. Rok před námi nastoupil J. D. Duka.
  Tys 24. 1. 2018 vyzval náš národ volit cestu smrti skrze systém prosazující gender, kradení dětí, islamizaci, globalizační redukci... Kard. Duka miluje český národ a volí život, ale respektuje pravidla mlčení.
  Tys zveřejnil, že jdeš tou cestou jako Jidáš a vyzvals k tomu i druhé – volíš smrt!


  Odpověď na očerňující prohlášení arcibiskupa Graubnera (22.1.2018)

  Citace: „A skupinkou, kterou založil, se nechal svévolně prohlásit za patriarchu, čímž se dostal do církevních trestů.
  “Odpověď: Toto tvrzení je opět lží. Nešlo o nějakou „skupinku“, šlo o synod sedmi biskupů, kteří se z důvodu boje za ochranu pravověrnosti učení proti herezím rozhodli založit patriarchát. Synod biskupů pak vybral za patriarchu biskupa Eliáše. Nejstarší ze synodu, který byl vysvěcen na biskupa ještě za ilegality, tuto funkci z důvodu stáří a nemoci odmítl přijmout a sám navrhl za patriarchu biskupa Eliáše místo sebe. Vyhlášení patriarchátu bylo odůvodněno a oznámeno Benediktu XVI. Ten za to žádnou exkomunikaci nikdy neudělil.


  Modleme se za Prof. Drahoše, aby odstoupil z kandidatury (21.1.2018)

  Modleme se, aby kandidát nepropásl tuto jedinečnou životní šanci a odstoupil. Co mu pomůže i kdyby se stal prezidentem, když ještě tento rok ho Bůh může odvolat z tohoto života před svůj soud? A co potom?


  Co chce Proglas: život nebo smrt? (20.1.2018)

  Katolický rozhlas Proglas ustavičně navrhuje, a tím de facto vnucuje, volit pana Drahoše. Zamlčuje ale, že zednářský Římský klub, jehož je jmenovaný aktivním členem, prosazuje vyhubení lidstva na tzv. zlatou miliardu. Rovněž Proglas zamlčuje, že pokud se muslim stane křesťanem, čeká ho dle koránu i šaríi smrt. Drahoš podporuje islamizaci a reprezentuje program Římského klubu.


  Rozjímání o Zjevení Páně

  „Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: ‚Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.’ …(Mt 3, 1-6). „Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale Jan mu bránil a říkal: ‚Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?’ Ježíš mu odpověděl: ‚Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá.’“ (Mt 3, 13-17).
  Při rozjímání o této události mohu zůstávat jen v daném slově a zároveň vnímat, jak Ježíš jde v pokoře k Jordánu a postaví se mezi hříšníky. Jan stojí na břehu řeky v kožené zástěře. Mluví o hrozném Božím hněvu, spravedlivosti a o pokání. Jeho slova jsou prostá, přesto však pronikají jeho posluchačům přímo do srdce.


  Otevřený dopis kandidátovi na prezidenta České republiky Jiřímu Drahošovi (14.1.2018)

  Vážený pane Drahoši,
  předpokládáme, že se snažíte být čestným člověkem, a proto Vám píšeme, abychom Vám pomohli si uvědomit, komu vlastně sloužíte a jaký program a ideologii budete nucen vtělovat do českého národa v případě, že byste se stal prezidentem.
  Nepochybujeme o tom, že víte, že v těchto prezidentských volbách nejde o osobu, ale o systém, který stojí za daným kandidátem. A to buď systém života, nebo systém smrti.


  Pozor! Buď budeš volit život, nebo smrt! (14.1.2018)

  O co jde?
  Tu nejde o umělý image kandidáta. Jde o podstatu! Jaký systém každý z nich reprezentuje.
  Dnes je prosazována redukce lidstva a ta má dva hlavní prostředky:
  1. pod pozitivním pojmem pomoc uprchlíkům – islamizaci a likvidaci národa.
  2. pod pozitivním pojmem lidská práva – morální degradaci gender-schizofrenií spojenou s kradením dětí tzv. sociálními službami.
  Dnes jde o život nebo smrt. Co zvolíš ty? Zvol život!


  Slovo života – Gal 2,16 (14. 1 – 28. 1. 2018)

  „Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona 'nebude nikdo ospravedlněn'.“


  Rozjímání nad Gal 2,16

  Apoštol Pavel v listě Římanům, ale i v listě Galaťanům, ukazuje na hlubokou pravdu, která se týká našeho ospravedlnění od hříchů. Říká, že víme, že člověk se nestává spravedlivým, tedy ospravedlněným před Bohem, na základě skutků, ale vírou v Krista Ježíše. Zdůrazňuje, že ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. My, kteří jsme uvěřili v Ježíše Krista, došli jsme ospravedlnění od svých hříchů vírou v Něho.


  Slovo otce Patriarchy Eliáše na svátek Obřezání Páně a svatého Basila Velkého

  Dnes je ve východní církvi svátek Obřezání našeho Pána Ježíše Krista a zároveň je počátek nového roku. Tento první den roku si připomínáme jméno Ježíš a v tomto jménu i do tohoto nového roku vstupujeme. V evangeliu je napsáno:„Když uplynulo osm dní a nastal čas k obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala.“ (Lk, 2,21) Obřízka byla znamením smlouvy mezi Hospodinem a vyvoleným národem. Boží syn, který se stal člověkem, byl osmého dne po svém narození obřezán a bylo mu dáno jméno Ježíš. V tomto jménu „Ježíš“ je naše spása.
  Dnes je také svátek sv. Basila Velkého. Svatý Basil nejenže napsal pravidla mnišského života, ale také bojoval za čistotu víry proti arianismu – to je dnes prakticky hereze modernismu, která ničí církev v její podstatě. Pokud je naše víra čistá, pak všechny pravdy víry v nás opravdu působí. Pokud se však člověk otevře herezím, ztrácí Boží moc. Síla Ježíšova jména v něm nemůže působit.


  K prohlášení biskupů z Kazachstánu (7.1.2018)

  Dne 31. 12. 2017 arcibiskup Tomasz Peta, pomocný biskup Athanasius Schneider a emeritní arcibiskup Jan Pawel Lenga vystoupili s prohlášením, ve kterém reagují na Františkovo schválení pastoračních směrnic biskupů v Buenos Aires degradujících Svátost oltářní i svátost manželství.
  Vyjádření biskupů z Kazachstánu spolu s vyjádřením čtyř kardinálů proti exhortaci Amoris laetitia i s mnohými signatáři „Korekce“ jsou výzvou pro Františka, aby napravil své výroky, kterými narušuje dogmata katolické církve.
  Listy z UA - 2017


  Listy z UA 12/2017


  Tajemství z Fatimy po 100 letech – 2. část: nejen pro politiky /+ video/ (13.10.2017)

  Křesťanské národy se dostaly do stádia, kdy ani ve sféře politické ani vzdělávací, a vůbec ve veřejném životě se věci nesmí nazývat pravými jmény. Byla zavedená tzv. korektnost, kterou jsou přikrývány i největší zločiny proti lidstvu. Tato duchovní atmosféra nedovoluje nazvat zlo zlem. Zlo musí být přijímáno jako dobro, proto se proti němu nedá bránit.
  Je nepsaným zákonem, že sebelikvidace jedince i národa musí být prosazována pod pozitivními pojmy. Všichni musí hrát komedii diktovanou skrytými elitami. Kdo se v současné psychologické válce, postaví proti systému NWO, musí počítat i s obětí vlastního života. Tento boj ale stojí za to, má smysl! Národ potřebuje hrdiny, proroky, kteří vidí pravdu a kteří ji hájí. Výzva z Fatimy se týká každého politika i každého člověka. Pokání – metanoia – změna myšlení, znamená oddělit se od lži a přijat pravdu.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 4,13 (31. 12. 2017 –14. 1. 2018)

  „Zaslíbení, že dostane svět za dědictví, nebylo dáno Abrahamovi a jeho potomstvu na základě zákona, nýbrž na základě spravedlnosti z víry.“


  Rozjímání nad Ř 4,13

  Co vyjadřuje slovo dědictví? Boží slovo říká, že když jsme děti, jsme i dědici. A jak se stáváme Božími dětmi? Přijetím Ježíše. „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ (J1,12)
  Spásu, kterou Ježíš krvavě vybojoval na Golgotě, my dostáváme zdarma jako dědictví skrze víru. Máme vyprošovat i pro jiné lidi milost, aby Ježíše přijali a rovněž měli účast na tomto dědictví věčného života po smrti.


  Jako Maria máme nést Krista druhým

  Všichni máme v sobě od první ženy Evy jed dědičného hříchu, který přináší smrt. Ale Ježíš na Golgotě nám dal svou matku –novou ženu –jako matku nového pokolení a my ji duchovně přijímáme i její program. Ježíš říká: „Kdo slyší má slova a realizuje je, ten je má matka, bratr nebo sestra.“ Ale je zde jedna podmínka: Nejen slyšet Boží slovo, ale ho také realizovat – jako Panna Maria. Pak toto Slovo – Krista – také můžeme přinést druhým.


  Kristus se rodí!

  Kéž se Ježíš narodí i v církvi, kéž Ho přijmou jako živého Boha, ne jako nějakého Krista historického či Krista víry, jak hlásá historicko-kritická teologie, ale jako Živého, osobního Spasitele a Pána. Když člověk dá Ježíše na první místo, dá Mu prostor, aby se mohl zrodit v jeho srdci, potom je vysvobozen od jiných „pánů“ i od hříchu. Máme přijít k Němu a přijmout Ho, protože On přišel kvůli našemu hříchu, aby nás z něj vysvobodil. „Těm, kteří Ho přijali, dal vládu stát se Božími dětmi.“ (J1,12) „Těm, kteří Ho přijali…“


  Máme přijmout Ježíše a žít s Ním, aby On skrze víru žil v našich srdcích

  Svátek Kristova narození je jedním z největších svátků v roce. Vidíme, v jaké krizi je církev, nebo spíše lidé, kteří zastávají v církvi úřady. Proto je potřebná jedna hlavní věc – obrácení, činit pravdivé pokání. Vlastně celá teologie je proniknuta herezemi. Ale i když člověk vyznává, že Ježíš je pravým Bohem, že přišel na svět, aby nás spasil od hříchu, a pěkně o tom všem mluví, stále to nestačí. Je víra intelektuální, a je víra srdce, která je vyjádřena tím slovem: Přijímám! – Máme přijmout Ježíše a žít s Ním, aby On skrze víru žil v našich srdcích.


  Skrze Marii a skrze Ducha svatého přichází živý Ježíš

  Maria je nová Eva. Ona je neposkvrněná. Jestliže máme být přetvořeni v Ježíše, aby v nás byl počat, narodil se, aby v nás mohl žít a působit, potřebujeme k tomu Ducha svatého a Přečistou Pannu Marii. Tak jako poprvé přišel Ježíš na tuto zem skrze Marii a skrze Ducha svatého, tak stejným způsobem On živý přichází i ke každému z nás.


  PŘESNÉ DATUM NAROZENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

  Církev ani kulturní svět nikdy o otázce data narození Krista nepochyboval. Cílevědomě začali zpochybňovat historickou realitu a prosazovat pod praporem „vědy“ své pseudovědecké hypotézy – jak jsme se na počátku zmínili – až právě demagogové v 19. století. Proto dnes vznikla potřeba udělat jasný závěr.
  Prameny z 1. století n. l. potvrzují, že náš letopočet je zcela správný. Ježíš Kristus se narodil 25. prosince a náš letopočet proto začíná následujícím 1. lednem roku 1 n. l. Král Herodes zemřel před Velikonocemi v březnu roku 1 n. l. Ježíš byl ukřižován 3. dubna 33 n. l.


  100. jubileum České republiky (22.12.2017)

  V roce 2018 si připomeneme 100. jubileum založení naší samostatné republiky.
  Byzantský katolický patriarchát (BKP) navrhuje vytýčení obrodného programu s heslem: „Obnova rodiny = obnova národa“.
  Národovci a křesťané nesmí zůstat pasivní!
  BKP vybízí české biskupy, aby splnili svou úlohu, zapojili kněze a věřící a podpořili v jubilejním roce proces morální i národní obrody. Rovněž vyzvěte věřící k obnově modlitby v rodině, a to v jednotném čase mezi 20-21. hodinou. Tím povzbudíte i ty, kteří se už od svatováclavské iniciativy modlí růženec za národ.
  V české hymně zpíváme: „Kde domov můj?“ Kéž se nám domovem stane náš národ i rodina!


  Vánoce 2017

  Vánoční svátky jsou hluboce vepsány do duše snad každého člena našeho národa. Hluboká tradice je spojena už s adventní dobou a milými zvyky, jako je řezání větviček z ovocných stromů v den sv. Barbory rozkvétajícími na Štědrý den, zpěvy rorátů v chrámu, adventní věnec, modlitba radostného růžence. Tento čas je proniknut duchem radostného očekávání a těšení se na Vánoce. Toto je důvod k vánoční radosti – Bůh sám přišel, aby tě spasil. Boží Syn se stal člověkem, aby člověk se stal Božím dítětem a dědicem věčného království. To vše Bůh dává zdarma jako dar, proto i připomínkou je dávání dárků o Vánocích. Vánoční požehnání všem lidem dobré vůle zasílají biskupové Byzantského katolického patriarchátu.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 4,9-10 (17. 12. – 31. 12. 2017)

  „Platí toto blahoslavenství jen pro ty, kdo jsou obřezáni, či také pro ty, kdo nejsou obřezáni? Čteme přece: ‚Abrahamovi byla víra počítána za spravedlnost.‘ Kdy mu byla započtena? Byl už obřezán, nebo ještě nebyl? Nebylo to po obřízce, nýbrž ještě před ní.“


  Rozjímání nad Ř 4,9-10

  Apoštol klade otázku: „Platí toto blahoslavenství, které vychází z víry, pro ty, kdo jsou obřezáni, či také pro ty, kdo nejsou obřezáni? Židé si zakládali na obřízce a s ní spojovali celý náboženský systém určitých obřadů. Nebezpečím bylo a je, že zdůrazňováním druhořadých věcí se vyřadí podstata – zde podstata spásy – která je v osobním vztahu k Bohu. Spása závisí na spasitelné víře, vycházející z vědomí, že člověk je před Bohem hříšník, což má vést k pokoře, a zároveň k důvěrné prosbě za odpuštění svých hříchů.


  Boží vedení skrze Ducha svatého a Boží slovo

  Když čteme Boží slovo, Duch svatý k nám skrze něj mluví, abychom posilnili svou víru a počítali ve svém životě s živým Bohem. Dále nás chce naučit, abychom v konkrétních situacích své problémy dávali na modlitbě Bohu. Nejprve Mu máme dát svůj hřích a potom své starosti. A tehdy nám Bůh začne dávat světlo, sílu, nebo sám začne řešit všechny problémy, které máme. Ale my musíme na modlitbě udělat konkrétní krok víry.


  Kázání otce patriarchy Eliáše na Neposkvrněné početí Panny Marie

  Maria byla předem uchráněna dědičného hříchu a tedy i každého jiného hříchu. Bůh ji uchránil, protože se měla stát matkou Ježíše Krista. Ona je kecharitomene – plná milosti. Dědičný hřích je ztrátou Boží milosti. Maria byla od něj už napřed uchráněna. Nebeský Otec nám dává Ježíše skrze Přesvatou Bohorodičku, tak k nám přichází spása. Znovu si dnes může každý uvědomit, jaký je jeho vztah k ní a může ho obnovit tím, že se postaví v duchu pod kříž a přijme Přesvatou Bohorodičku do svého srdce. Pod jejím vedením se staneme opravdu jejími syny a dcerami. Ona je naší dobrou matkou. Svěřme celý svůj život do jejích rukou.


  Neposkvrněné Početí– paprsek světla do tmy

  Po prvním hříchu se celá naše zem jakoby zahalila temnotou a zůstávala v otroctví ďábla, který působí skrze lež a smrt. Do této temnoty však proniká paprsek světla – Bůh dává Neposkvrněnou Pannu, skrze kterou pak přichází sám Bůh a stává se člověkem. Radujme se, Bůh nám dává spasení skrze svou Matku.


  Slovo života – Ř 4,3-4 (3. 12. – 17. 12. 2017)

  „Co říká Písmo? ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.‘ Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti.“


  Rozjímání nad Ř 4,3-4

  Člověk se vůči Bohu dopouští nevýslovné nespravedlnosti – hříchu. Boží svatost je bezhraničná, proto i urážka Boha zasluhuje největší trest. My můžeme Boha urazit svým hříchem, ale nemůžeme urážku vynahradit svými činy. Tu urážku může spravedlivě vynahradit jedině ten, kdo je Bohu rovný, a to je Boží Syn. On tuto urážku vynahradil na kříži svou smrtí. On vzal na sebe trest za naše hříchy, a to trest spravedlivý.


  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /VI. část/ Vojáci a ženy u hrobu

  AUDIO>>>  Listy z UA 11/2017


  Slovo Patriarchy Eliáše na svátek uvedení přesvaté Bohorodičky do chrámu

  Rodiče Přesvaté Bohorodičky byli bezdětní. Mnoho se modlili a dali Bohu slib, že jestli je požehná dítětem, dají ho na službu do Jeruzalémského chrámu. Bůh vyslyšel jejich modlitby a daroval jim více, než prosili – daroval jim dceru, která byla vybrána za matku Božího Syna a našeho Spasitele Ježíše Krista. O Marii tedy vpravdě můžeme říci, že je začátkem našeho spasení. Proto i svátek Uvedení Bohorodičky do chrámu je velmi úzce spojen s dějinami naší spásy.


  Slovo života – Ř 3,25 (19. 11. – 3. 12. 2017)

  „Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy.“


  Rozjímání nad Ř 3,25

  Uvědomme si realitu, že Bůh nám odpouští hříchy, a to proto, že Ježíš se stal smírnou obětí. Z naší strany je podmínkou víra v Krista, že On je Spasitelem, Božím Synem, který za mé hříchy spravedlivě zaplatil svou vlastní smrtí a získal mi odpuštění. Toto je nejdůležitější pravda, na které závisí naše spása, je třeba ji znát a je třeba ji také realizovat skrze víru.


  Tajemství z Fatimy po 100 letech 1. část: Apostaze v církvi /+ video/ (13.10.2017)

  Letos je 100 let od zjevení z Fatimy. Co mu předcházelo a co následovalo?
  V 18. století vzniklo osvícenství. V 19. století navazuje na osvícenství modernismus. Ve skutečnosti šlo o likvidaci podstatných pravd křesťanství – o apostazi v církvi. Úřad papežství byl zločinně zneužit k prosazení procesu autogenocidy církve.

  VIDEO>>>


  Základy křesťanského života 1.část

  VIDEO>>>


  Slovo života – Ř 3,23-24 (5. 11. – 19. 11. 2017)

  „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.“


  Rozjímání nad Ř 3,23-24

  Zde Boží slovo jasně říká, že všichni zhřešili. Samozřejmě, malé dítě ještě nemůže zhřešit, protože nerozlišuje hřích, ale tento program už v něm je a je jen otázkou času, kdy se projeví. To znamená, že všichni jsou infikováni duchovním jedem dědičného hříchu, a důsledkem toho je, že všichni jsou daleko od Boží slávy. To je smutná realita. Ale je zde i druhá realita, realita Boží lásky. Bůh dal svého Syna k naší záchraně. Tedy ospravedlnění dostáváme zdarma, Jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši.  Listy z UA 10/2017


  Slovo patriarchy Eliáše o děkování II. část: jak otevřít svůj život Božímu působení

  Bůh chce působit i v našem životě, jen je potřeba, abychom našli klíč, spojení s Ním…. A tím klíčem je právě děkování. Pak Bůh začne jednat. On vezme náš život do svých rukou a boj proti našim slabostem už nebude naším bojem, ale bude to Boží boj. Jako tomu bylo s králem Jóšafatem, který se skutečně spolehl na Hospodina. Chválil Ho a důvěřoval Mu. Bůh pak zařídil vše tak, že zvítězil. Totéž prožijeme i my, každý den, třeba v maličkostech, a poznáme, že Bůh za nás skutečně bojuje, že jedná.
  Děkujme Bohu za vše, za všechny nezdary a různé kolize, kdy prohrajeme a budeme jednat špatně. Děkujme MU a chvalme HO, a uvidíme, jak je Bůh mocný, jak je dobrotivý a jak nás miluje.


  Poláci kontra islamizace /+ video/ (21.10.2017)

  V současné islamizaci se Poláci obrátili s prosbou o pomoc k Bohu modlitbou růžence. Vláda následně odmítla půjčku MMF a islamizační kvótu! V téže chvíli však arcibiskup Wojciech Polak hrubou lží zneužil svou pastýřskou autoritu a postavil se proti autoritě Boha! Vyhrožoval vyloučením každému knězi, který chrání víru a svůj národ. Trest, kterým hrozí, ať dopadne na něho. On ať je vyloučen!

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 5,8-10 (22. 10. – 5. 11. 2017)

  „Ježíš mu řekl: ‚Vstaň, vezmi lože své a choď!‘ A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. Židé řekli tomu uzdravenému: ‚Je sobota, a proto nesmíš nosit lože.‘“


  Rozjímání nad J 5,8-10

  Ježíš uzdravil člověka, který byl 38 let nemocný. Stalo se to v Jeruzalémě u rybníku zvaného Bethesda. Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lože a choď!“ A hned byl ten člověk uzdraven, vzal lože a chodil.
  Každý člověk je v určité oblasti paralyzovaný – chce a nemůže. Chce překonat určitý zlozvyk, nějaké otroctví, a nejde to. Jsou lidé paralyzovaní alkoholem, nečistotou, závistí, hněvem... Tato paralyzace způsobuje, že člověk nemůže chodit v Božím Duchu, nemůže chodit v pravé svobodě a žádný lékař, žádný psycholog není schopen člověka uzdravit. Jediný, kdo uzdravuje, jediný, kdo odpouští hříchy, jediný, kdo osvobozuje, je Ježíš.


  2017 – S.O.S. k Bohu (19.10.2017)

  Ukrajinci!
  Nečekejte záchranu ani od Východu ani od Západu! Vaše záchrana je od Hospodina!
  Bůh ale chce od každého pokání!
  Ti, kteří v pravdě milují sebe, svou rodinu i svůj národ, ať se modlí růženec anebo čotky a konají křížová procesí!
  „Bude-li Ukrajina a Rusko činit pokání, nebude světová katastrofa.“ (Bohorodička ve Fatimě 1917)


  Je anebo není František heretik? (7.10.2017)

  František ve své exhortaci Amoris laetitia de facto zrušil existenci všeobecně platných morálních norem a místo objektivních skutečností prosazuje jen subjektivní postoje, které vedou k zrušení Božích zákonů. Pokrytecky to nazývá milosrdenstvím. Biskup Holub, v protikladu signatářům Korekce, maskuje a zároveň prosazuje Františkovy hereze.
  Holub základní články víry – dogmata nahrazuje tzv. vývojem, a spasitelné učení církve zpochybňuje a likviduje.


  T. Holub a heretická Amoris laetitia (8.10.2017)

  V rozhlasové relaci T. Holub hájil a prosazoval heretickou exhortaci Amoris laetitia. Vystoupili proti ní kromě jiných i signatáři Korekce. Exhortace de facto ruší objektivní Boží zákony a subjektivismus zavádí jako normu. Jde o heretický fenomén, který církev od svého založení ještě nezažila.
  Dle věroučné buly papeže Pavla IV. a dle Božího slova Gal 1,8-9 je František Bergoglio i Tomáš Holub pod Boží anathemou a úřady v církvi vykonávají oba jako heretici neplatně.


  Slovo života – J 1,12-13 (8. 10. – 22. 10. 2017)

  „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha.“


  Rozjímání nad J 1,12-13

  Toto Boží slovo, které je nám dáno skrze apoštola Jana, je pro nás velkým pokladem. Je řečeno, že když jsme přijali Ježíše skrze víru a uvěřili, že On zemřel za naše hříchy, a navíc, jsme vložili svůj život do Jeho rukou i do Boží vůle, pak podle práva, které Bůh vyhlásil, jsme se stali Božími dětmi. Tato pravda je spojena i s tím, že věříme v Jeho jméno. Už samo to jméno vyjadřuje, že Bůh, který stvořil svět i člověka, že tento Trojjediný Bůh Otec, Syn a Duch svatý, je moje spasení. A také Písmo oznamuje, že kdo by vzýval jméno Hospodinovo, bude spasen. Polož si otázku: Jsem Božím dítětem? Jestli tomu rozumíš nebo nerozumíš, jestli to cítíš nebo necítíš, pokud jsi Ježíše přijal vírou a pokud věříš v Jeho jméno, jsi Božím dítětem. To je pravda, kterou Bůh zjevil a ty věříš Božímu svědectví.


  Svatováclavská manifestace za národ

  VIDEO>>>


  7 herezí Františka /dodatek ke Korekci/ (1.10.2017)

  Signatáři „Korekce“ poukázali na 7 herezí. František zneužívá nejvyšší úřad k sebezničení křesťanství. O tom svědčí i ovoce.
  Člověk, který líbá nohy morálně zvrhlým a démony svázaným lidem, který prosazuje islamizaci do každé farnosti, který se nikdy nezastal devastovaných a rodičům kradených dětí, který se dokonce nikdy nezastal ani pronásledovaných křesťanů a který naopak ještě i ruší přirozené a Boží zákony, musí být věřícími donucen k odstoupení z úřadu! Všichni kardinálové a biskupové, kteří s ním tvořili jednotu, musí konat veřejné pokání anebo rovněž odstoupit.  Listy z UA 9/2017


  Záchrana Německa – nepřetržitá modlitba a pokání (27.9.2017)

  V posledních letech nastala v Německu masová islamizace, proti které se občané nesmí bránit! Je trestné zločiny migrantů zveřejňovat! Přesto ve volbách (2017) opět vyhrála politická strana Merkelové. Ztratil německý národ rozum, anebo došlo k falsifikaci? Tento proces duchovní i fyzické sebevraždy má své hlubší kořeny. Jsou to hereze, které vnesly prokletí do celého křesťanství. II. Vatikánum má na svědomí islamizaci Evropy. Jediné řešení dnes je pokání, to je oddělení se od herezí. Jenom v Kristu je spása. Ne v různých heretických teologiích či pohanských kultech. Proto vyzýváme, aby každý křesťan dal tyto dny Bohu slib, že se bude hodinu denně modlit za záchranu svého národa. Dnes už Německo nemůže zachránit nikdo, jedině Bůh! To závisí na tvém pokání a tvé modlitbě!


  V životě neseme zodpovědnost za sebe i za druhé

  Umírat budeme jen jedenkrát a pak se už nevrátíme zpět. Nic jsme si na tento svět nepřinesli a nic si neodneseme. Jaký je smysl našeho života? Naší povinností je spasit svoji duši a také máme zodpovědnost za spásu svých bližních. Ježíš řekl: „Z těch, které jsi mi dal, neztratil jsem ani jednoho.“ (Jn 18,9). Bůh nám svěřuje lidi, nad jejichž dušemi máme bdít. Neztratíme je jenom tehdy, když sami budeme hledat především Boží království a jeho spravedlnost.


  Pravidla a vztahy

  Ve všem se projevuje naše egoistické myšlení: „Co já chci, je božské.“ Ale kam se s takovým myšlením dostaneme? Jeho ovocem jsou hádky, napětí, války... S takovýmto myšlením ani dva lidé pod sluncem nevydrží žít společně. Ve společném soužití musí být určitá objektivita, sebekritika a pravdivost...


  Slovo života – Iz 53,5-6 (24. 9. – 8. 10. 2017)

  „Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho ranami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.“


  Rozjímání nad Iz 53,5-6

  Bůh dal proroku Izajášovi vidění budoucího Mesiáše, kterým je Ježíš. Prorok říká: „Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost.“ Tentýž Duch svatý tak, jako zjevil proroku Izajášovi tajemství naší spásy v Ježíši Kristu, musí každému z nás i osobně osvítit rozum, abychom si uvědomili, že za moje hříchy byl Kristus proklán a byl zmučen pro mou nepravost. To Ježíš vytrpěl z lásky ke mně, aby spravedlivě zaplatil za moje hříchy a nepravosti a aby mi otevřel cestu do věčného štěstí v nebi.


  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /V. část/ - Události nedělního rána

  AUDIO>>>


  Slovo patriarchy Eliáše o děkování I. část: „za všechno děkujte…“

  Máme se naučit Bohu děkovat, nejen když se nám daří dobře, ale i v situacích, které svým rozumem nechápeme, které jsou pro nás těžké a které nás deptají. Toto praktické cvičení posílí náš vztah k Bohu a pomůže nám zbavit se jednou provždy strachu.
  Chválení Boha nemůžeme brát jako jakousi kouzelnou formulku či automat zaručující úspěch. Je to způsob života, který je v souladu s Boží vůlí. Nejde o to chválit Boha za očekávané výsledky, ale za situaci takovou jaká je. Pokud budeme při svém chválení jedním okem šilhat po výsledku, klameme sami sebe a můžeme si být jisti, že se nestane nic, co by naši situaci změnilo. Pravé chválení Boha spočívá v tom, že plně a radostně uznáváme okolnosti takové, jaké jsou, a celým srdcem přijímáme láskyplnou Boží vůli.


  Před Božím soudem se ukáží naše modlitby

  Máme se modlit tak, aby nad naším územím padly hradby sil temnoty, zvedly se hory démonů, a aby tam naopak sestoupil Duch svatý, projevila se Boží moc a požehnání, aby přišlo Boží království do lidských duší, nastal duchovní průlom, změna. Kdy a jak to přijde?! To nechme na Pánu, ale je potřeba na modlitbě stát ve víře a nepochybovat. Před Božím soudem se pak ukáží naše modlitby – to, jak jsme se modlili: zda člověk byl horlivý nebo nedbalý, zda modlitbu bral spíše jako nějaké břemeno a modlil se mechanicky, bez víry, anebo bojoval a padaly hory!


  „K pramenům“

  Heslo: K PRAMENŮM, nás má povzbudit k tomu, abychom přicházeli k pramenu křestnímu a tam si uvědomovali, že křtem jsme byli ponořeni do Kristovy smrti. Tuto smrt máme denně žít.
  Jak máme tuto pravdu prožívat v každodenním životě? Tak, že budeme umírat sami sobě, svému egoizmu, svým náladám… Teprve pak, jak píše apoštol, na nás „bude patrný i Ježíšův život“.


  Máme toužit po pravdivé svobodě

  Máme toužit po svobodě od ducha světa, od starého člověka, toho lháře, který je v jednotě s duchem klamu a lži. Ruku v ruce s modlitbou musí nutně jít pravdivost a určitý sebezápor i neustálé pokořování.


  Aktuální slovo katolického biskupa

  VIDEO>>>


  Slovo života – 1J 5,11-13 (10. 9. – 24. 9. 2017)

  „A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“


  Rozjímání nad 1J 5,11-13

  Pokud by někdo položil otázku: Máš život věčný? Pokud odpovíš: „Já nevím“ či „to se ukáže až po smrti“, je to špatná odpověď. Ty máš vědět: jestliže mám Syna, tak už nyní mám život věčný! A o tom nepochybuji. Protože Boží slovo nám o tom vydává svědectví a svědectví Boží je větší než jakékoliv svědectví lidské.


  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /IV. část/ Moment vzkříšení a zjevení Panně Marii

  AUDIO>>>


  Modlitba má být místem pro celopal lásky k Bohu

  Pán Ježíš po nás chce, abychom na Něm byli víc a více závislí, abychom Jeho milovali, pro Něho se obětovali i v těch nejmenších maličkostech všedního dne. Drobná utrpení všedního dne i v maličkostech mají velkou cenu.
  Modlitba má být místem pro celopal lásky k Bohu. Máme se modlit utrpením, starostmi, strachy, obavami. To všechno je třeba použít jako palivo pro celopal v intenzivní modlitbě.


  Nemůžeme si hrát na schovávanou

  Člověk, který se v pravdě modlí a staví před Pána, si nemůže hrát na schovávanou tím, že bude maskovat svého starého člověka, ale také nemůže maskovat různá duchovní pouta, která ničí i druhé. Vše závisí na tom, jestli člověk má živou víru.
  Jen jedno starý člověk nenávidí, a to Ducha Svatého, ducha pravdy a lásky! Proto je tak potřebné dávat ve svém nitru, ve svém srdci místo Ježíšovi.


  Máme žít naplno – milovat Ježíše

  Život je opravdu krátký, velmi krátký, a proto je třeba žít naplno – milovat Ježíše! To vše je však jen zbožná fráze, když člověk nemá prostor k pravdivé modlitbě, kde může milovat jenom Jeho. A potom je potřeba „přesazovat“, tedy zkoušet žít tu lásku ve vztazích k našim bližním.


  Je třeba odkrývat myšlenky v kořeni

  Je velmi důležité kontrolovat své myšlenky. To je i podstata duchovního přerodu. Je třeba odkrývat myšlenky v kořeni a dávat je do Božího světla.


  Máme skutečně cele patřit Ježíši

  Máme skutečně cele patřit Ježíši, neboť On za nás prolil svou krev na Golgotě. On kvůli nám přišel na tuto zem. Máme umírat sobě pro Ježíše.
  Stále máme pamatovat na dvě věci: na osobní vztah k Ježíši v modlitbě a na Boží slovo.  Listy z UA 8/2017


  Slovo života – 2Tim 4,2-4 (27. 8. – 10. 9. 2017)

  „Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.“


  Rozjímání nad 2Tim 4,2-4

  Je důležité, abychom i my dokázali hlásat Boží slovo, nejlépe v osobním kontaktu s lidmi. Předpokladem je, abychom v sobě měli Boží oheň a byli si vědomi, že za Božím slovem je Duch Boží.
  Proč to máme dělat? Protože přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhovovali jejich přáním. Bohužel, takoví učitelé budou manipulovat veřejnost i skrze masmédia. Výsledkem je, že lidé odvrátí svůj sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Proč? Aby se vyhnuli pravdivému pokání, jakoby si neuvědomovali, že právě ono zabezpečuje věčnou spásu i korunu slávy.


  Co je jediné trvalé? Sloužit Ježíši!

  Je třeba se vzájemně povzbuzovat, znovu a znovu si uvědomovat marnost a klam světa i co je jediné trvalé: sloužit Ježíši. Na tom jednom nám má záležet – sloužit cele Pánu, usilovat o Jeho čest a slávu i spásu duší.


  Jak se zbavit strachu

  Když na nás přijde nějaký strach – ať už ze smrti, z nemoci, o své děti,… prostě z čehokoli… Co tehdy dělat? Nemám tento problém řešit sám. Je potřebné se postavit do Boží přítomnosti, uvědomit si, že Bůh mě vidí a také, že Bůh o tomto problému ví. Pak mám svůj problém, svou bolest nebo strach dát Jemu. Mám se zadívat ukřižovanému Ježíši do očí, vzývat Jeho svaté jméno a spolu s tímto problémem Mu dát všechno – sebe samého, celou svou minulost i budoucnost.


  Zásady, jak jít společně za Ježíšem

  Církev dnes nic víc nepotřebuje než duše, které jdou úzkou, strmou cestou za Ježíšem (Mt 7,14), duše, které dají Ježíšovi první místo ve svém životě, a pak s vírou procházejí opuštěností s Ježíšem opuštěným a pak i s poplivaným a trním korunovaným.


  Boží požadavek: pravdivé společenství

  Latiníci říkají: tres faciunt collegium. Tři tvoří společenství. Proto Ježíš říká: když se shodnou dva nebo tři. Už, když se shodnou dva je velký úspěch, ale když se shodnou tři, tak to už je vrchol úspěchu, protože všichni tři se v této shodě musí zřeknout svých vlastních vizí, i kdyby byly mnohdy dány Bohem, jako Bůh dal Abrahámovi Izáka. Tato cesta umírání sobě samému, tato cesta, kdy člověk dává Ježíšovi prostor, aby On mohl realizovat vůli nebeského Otce, to je následování Krista. Ježíšovým programem bylo plnit vůli nebeského Otce. A to není možné bez zapření sama sebe, vzetí vlastního kříže a jití za Ježíšem.


  Boží pravdy potřebné k naší spáse

  Je rozdíl věřit v Boha a věřit Bohu. I ďábel věří v Boha a třese se. To není spasitelná víra. My máme věřit Bohu, Jeho slovu. Máme stále myslet na ty pravdy, které vedou k našemu spasení – poslední věci: smrt, soud, věčnost. Ty jsou velmi aktuální pro všechny. A pak můžeme celou věčnost odhalovat tajemství, kterým jsme dříve nerozuměli.


  V pekle jsou ti, kteří odmítli Krista a spásu

  Ti, kteří Ježíše odmítli, se s Ním v hodině smrti setkají jako se soudcem. V jediném pohledu uvidí, že není jejich přítelem, že není jejich Spasitelem, protože Ho znovu i znovu odmítali, ubíjeli své svědomí, věřili lži, systematicky bojovali proti pravdě, proti Kristu a proti dobru, které je spojeno se spásou a s evangeliem, které překrucovali. V tom jediném okamžiku uvidí ovoce.
  Přijde smrt a pak už je na všechno pozdě.


  Slovo otce Patriarchy Eliáše na svátek Nanebevzetí Panny Marie

  V den tohoto svátku si připomínáme radost, že Ta, která je vyšší než andělé a svatí, Přesvatá Bohorodička, byla vzata s tělem i duší do nebe, do Boží slávy. A tu slávu Bůh připravil i každému z nás. Kdyby v našem životě přišly i ty nejtěžší kříže: choroby, smrt našich nejdražších, cokoliv, čeho se bojíme, pamatujme na to, že jednou bude naší bolesti a slzám konec. I pro nás se otevře nebe a budeme v Boží slávě s Tou, která je naší Matkou i Matkou Ježíše Krista.


  Slovo života – 2Sol 2,9-10 (13. 8. – 27. 8. 2017)

  „Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.“


  Rozjímání nad 2Sol 2,9-10

  Boží slovo ukazuje na příchod antikrista, který přijde ve velké moci s mocnými činy, klamnými znameními a zázraky a bude všemožnou nepravostí svádět ty, kdo jdou k záhubě.
  Dnes jsme svědky, že tímto duchem antikrista, který už vládne v ovzduší, je zmanipulován téměř celý křesťanský svět, tedy křesťanské národy. Během několika let se tento rapidní odpad, který nastal především po II. vatikánském koncilu, ještě vystupňoval. Jen Bůh může tento proces zázračným způsobem zastavit, či ho obrátit v duchovní vzkříšení. To ale bez utrpení, modliteb a živé víry nepůjde; a můžeme dodat: i bez krvavého či nekrvavého mučednictví.


  Pokora je pravda, sebekritika

  Pokora je pravda. Pokora je sebekritika. Pokora je, že si uvědomím realitu své slabosti, tzv. „Achillovu patu“, a tu si hlídám. Tam musím postavit stráž, protože nepřítel útočí se lstí a já nesmím dovolit nechat se zotročit. Vlastně nepřítel nemusí ani příliš útočit, jemu stačí toto místo zranit. Počítá s lidskou hloupostí, slabostí, kterou je u někoho strach, u jiného ambice a sleduje, kde kterého člověka může zasáhnout.


  Když nepřítel zaútočí, je třeba zatroubit do boje

  Jsou ještě jiné slabosti a zlozvyky. Někdo má třeba sklon k hněvu, jiný k narkotikům, jak je tomu dnes u mládeže už ve školách. Potom co se člověk obrátí, musí vědět, že když přijde nějaká krize nebo období duchovní pouště, suchopáru, ďábel začne útočit, aby se člověk vrátil tam, kde byl předtím. Proto je potřeba, aby člověk měl už vybudovaný obranný systém, počítal s tím. A v té chvíli, kdy přijde tento útok, musí spustit mimořádný alarm, hned vzbudit horlivost a vyhlásit boj. Když nepřítel zaútočí, je třeba zatroubit do boje. Nespat! Probrat se! Je tady boj!


  Radujte se, protože Pán je blízko!

  I kdyby nás pomlouvali, pronásledovali a neměli bychom podmínky k životu, máme se radovat. Největším vyznamenáním je, když můžeme trpět nejen pro své hlouposti a hříchy, ale už i pro Krista. Boží slovo říká: „Radujte se, opět vám pravím, radujte se, protože Pán je blízko“ (Fil 4,4). On je skutečně blízko, zvláště když je člověk ukřižován spolu s Kristem. Ať přicházejí jakékoli zkoušky a i kdyby je nepřítel stupňoval, nenechme se odvrátit od Boží vůle.


  Máme každý den bojovat o Boží lásku

  Někdy jsme zavaleni přímo proudem různých prací a povinností. S tím je samozřejmě spojen určitý zmatek, a někdy i nervozita. Je to pro nás kříž. Ale i v těchto situacích je třeba najít způsob, jak je využít. Je potřebné se snažit vše, co přichází, prožívat ve spoluukřižování a v trpělivosti ten čas tím více intenzivně osobně prožít v jednotě s ukřižovaným Ježíšem. Pán nám tak dává možnost „umírat“ svému já a přinášet s vírou malé oběti. Opravdu, žít z víry je to nejdůležitější! Když jsme spolu s Ježíšem, milujeme Ho celým srdcem, celou duší a vší silou. To je Boží norma a zároveň první a největší přikázání.


  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /III. část/ Události pátečního večera a soboty

  AUDIO>>>


  Slovo patriarchy Eliáše na svátek Makabejských mučedníků

  Velmi pěkným příkladem věrnosti Bohu a Jeho přikázáním je sedm Makabejských mučedníků a jejich matka. Boží slovo líčí, jak šli jeden po druhém odvážně na smrt. Oni nezradili Krista, nezradili Boží zákony, protože věděli, že jejich život je v rukách Božích. Písmo říká, že ani jeden vlas se nestane černým nebo bílým ani neupadne bez vůle Boží. Život je krátký a věčnost před námi je bez konce. Na prvním místě máme usilovat o svou spásu a pak také o spásu našich bližních, proto je potřebné, aby každý z nás tam, kde jsme, byl svědkem víry. Matka Makabejských mučedníků pochopila, co je v životě nejdůležitější a k tomu vedla i své děti.  Listy z UA 7/2017


  Slovo života – Kol 1,27 (30. 7. – 13. 8. 2017)

  „S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých.“


  Rozjímání nad Kol 2,12

  Křtem jsme napojeni na Kristovu smrt a Jeho pohřbení, které vyjadřuje realitu Kristovy smrti. Rovněž jsme ale napojeni i na Kristovo vzkříšení, tedy na nový život. Toho všeho se nám dostalo ve křtu. My máme být přetvářeni v Krista tím, že naše porušená přirozenost vchází skrze víru do jednoty s Kristovou smrtí. Ve skutečnosti jde o umírání svým vášním, projevům egoismu a zla, a hlavně jde o smrt a pohřbení kořene zla, ložiska zla v nás, dědičného hříchu neboli takzvaného starého člověka. My máme jenom spolupracovat s Boží mocí, to znamená chodit v poslušnosti víry, neboli v poslušnosti Duchu svatému.


  Každý den máme chodit v Duchu svatém

  Máme nejen přijmout Ducha Svatého, ale máme v Něm chodit, a to každý den! Co znamená chodit v Duchu Svatém? Znamená to, že máme být ve světle Božím, stavět se do něho! A také se dívat na svůj život z perspektivy smrti a věčnosti! Z perspektivy Ježíšova slova se dívat i na běh událostí svého života s vědomím, že všechno zachycují nebeské kamery.


  Program duchovního růstu je zakódován v Písmu

  Je třeba, abychom od Pána přijali Jeho program duchovního růstu, který vede ke zralosti. V podstatě je zakódován v Písmu, jen je třeba jej odmaskovat a uvést do života – vtělit to konkrétní slovo, aby se stalo životem! A to může učinit jen Duch Svatý, který je autorem Písma svatého. Duch svatý také uskutečnil vtělení Božího Slova v Marii, a tím i Kristovo lidství, člověčenství.


  Co znamená být chudý duchem?

  První z blahoslavenství je: „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 5,1-2) Co znamená být chudý duchem? V naší duši je velké bohatství různých závislostí na lidech, věcech, na svých myšlenkách, pocitech, pohledech, svých plánech… Toto bohatství nám brání, abychom na první místo ve svém životě postavili Ježíše Krista, abychom mohli chodit v Boží přítomnosti a aby v nás hořel plamen lásky k Bohu. Potom už nejdeme přímou cestou za Ježíšem, ale jsme otroky lži. Bohatství duševna je tedy velkým nebezpečím. Kdo je chudý duchem, není svázán různými závislostmi nebo pastmi světa či ďábla.


  „Hřích je v tom, že ve mne nevěří…“

  Možná se nám zdá, že nás se toto slovo netýká. Zkusme si však položit otázku: Skutečně věřím Ježíšovi, když přijde nějaký problém, anebo propadám smutku a beznaději? Věřím Jeho slovu? Žiji a realizuji ho? Snažím se chodit denně v Duchu Svatém?


  Jsme vystaveni zkoušce

  VIDEO>>>


  ...vystoupil na horu, aby se o samotě modlil

  Toto je konkrétní příklad pro každého z nás. Je řečeno, že když Ježíš propustil lid, šel se na horu modlit. I my se máme modlit o samotě. To ale neznamená, že se musíme chodit modlit na horu. Máme se modlit tam, kde je možno se modlit; kde nás neruší televize, internet, světská hudba, nebo jiné věci. Má to být místo, kde jsou podmínky na setkání s Bohem, místo, kde se Mu naše duše může otevřít a spojit se tak s Ním. Pak nám Bůh může dávat své světlo, slovo i sílu.


  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /II. část/ Po pohřbu

  AUDIO>>>


  Slovo života – Kol 1,27 (16. 7. – 30. 7. 2017)

  „Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu.“


  Rozjímání nad Kol 1,27

  Třeba uvědomovat si tajemství, že Kristus je v nás a že On je naší silou. S tím máme prakticky počítat. My se na Něho máme obracet a umenšovat se zříkáním svých plánů a své vůle, tím, že hledáme vůli Boží, a tak dáváme prostor Boží všemohoucnosti. Náš boj je spojen s vnitřním utrpením a přináší požehnání i pro jiné, především pro upřímné lidi, kteří jsou v církvi, v Tajemném těle Kristově. Tedy pamatujme, že Kristus je mezi námi proto, poněvadž je i v nás.


  Koktejly molotova na klášter řeholnic /otevřený dopis prezidentu Ukrajiny, P. Porošenkovi/ (14.7.2017)

  Vážený pane prezidente,
  obracíme se na Vás s prosbou o pomoc a ochranu našeho monastýru ve Lvově-Brjuchoviči, protože životy sester jsou opakovaně v ohrožení!
  Dne 13. 7. 2017 ve 23:30 došlo k útoku na náš monastýr. Neznámá skupina mužů hodila do oken koktejly molotova. V klášteře spalo 30 sester a 5 hostů. Jen Božím zázrakem nedošlo ke katastrofě a z kláštera se nestal hromadný hrob.


  Co je smyslem života?

  To, že jsme zdraví – máme zdravé oči, ruce, můžeme chodit, to všechno je Boží milost. Ale přijde čas, kdy nás Bůh povolá z tohoto života na věčnost. Musíme na to pamatovat, abychom byli připraveni na setkání s Bohem. To je to nejdůležitější. Proto si máme uvědomit si, že smyslem našeho života není, abychom jedli, pili, spali a pracovali. Smyslem života je, abychom hledali Boha, abychom Ho milovali celým srdcem, celou duší, a abychom tak spasili svou duši a spatřili slávu Boží.


  Bůh je dárcem života

  VIDEO>>>


  Základní pravdy evangelia

  VIDEO>>>


  Kde je Ježíš v této chvíli?

  Každý den prožíváme nějaké těžkosti, přichází kříže, třeba i malé. Například uděláte malou chybu a někdo vám vynadá. Anebo chcete dobro, ale druhý to nepochopí a urazí se. Anebo vás podezřívá, že chcete zlo, přestože vy to myslíte upřímně. Jaká je vaše reakce? Sebelítost nebo hněv – to je automatické, tak funguje naše psychika. Co dělat? Je potřeba se doslova trénovat v tom, abychom se zastavili, neotvírali se sebelítosti ani hněvu, a nejprve si položili otázku: Kde je Ježíš? To je první věc: Kde je v této chvíli Ježíš!? On říká: „Já jsem s tebou po všechny dny tvého života.“ (Mt 28,20) On s námi je, ale my nejsme s Ním. Proto je potřebné, abychom se spojili s Ježíšem a dali Mu svůj problém.


  Jak a skrze co působí duch antikristovský

  Duch antikristovský působí s velkou mocí a rafinovaností i uvnitř církve, spíš mezi slepými a lhostejnými křesťany, kteří jsou plni ducha tohoto světa, takže různé pasti a různé trójské koně, kteří jsou jeden za druhým vtahováni dovnitř církve, vůbec nepoznávají. Tyto vlivy vnikají do literatury, tzv. křesťanské, i do tzv. křesťanského umění a bohužel i do teologické literatury a na teologické fakulty a odtud se nákaza šíří dál. Skrze co? Skrze bludné spisy a konkrétní návody i falešnou zbožnost.


  Chci, aby mi vládl Ježíš!

  VIDEO>>>


  Bůh skrze modlitbu víry mění srdce lidí

  O tom, jak velkou cenu má modlitba víry, se nedá pochybovat! Proto se máme postavit na modlitbě s velkou vírou před Pána, i když vidíme pravdivou realitu, a to, že Boží nepřítel si uvnitř církve prosazuje své lidi, kteří pak likvidují Boží království a nedovolují žádnou obnovu, ale naopak škrtí všechno, co je Boží a živé. Bůh to dopouští, protože se s malou vírou modlíme. Má nás to ale vyprovokovat k horlivé modlitbě, která počítá s Bohem, že On má poslední slovo a že jedině On může zasáhnout a změnit srdce lidí tak, aby byli zachráněni.


  Za Božím slovem je Boží Duch

  VIDEO>>>


  Jedině pokorou zvítězíme

  Každý z nás však bude bojovat v hodině smrti poslední boj o spásu své duše. Jak obstojíme? Ďábel tehdy určitě zaútočí. Proto už teď máme vědět, jaké zbraně proti nám používá a kde jsou naše slabá místa, abychom byli připraveni a nebyli pak zaskočeni. Pokora je pravda. Jedině skrze ni zvítězíme.


  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /I. část/ Po Ježíšově smrti

  AUDIO>>>


  Jak se stát spravedlivým před Bohem

  VIDEO>>>


  Náš boj není proti tělu a krvi …

  V duchovním boji máme být oblečeni v Krista. Nemůžeme bojovat vlastní silou, to by byla jistá prohra. Musíme také znát základní duchovní principy. Nejzákladnějším duchovním principem na počátku každého duchovního boje a v duchovním životě vůbec je pokořit se před Bohem, přiznat svůj hřích, litovat ho a přijmout očištění krví Kristovou. Rovněž je důležité umět se pokořit před druhým. Bůh dává vítězství pokornému, tedy tomu, kdo miluje pravdu.


  Slovo života – Ef 6,11-12 (2. 7. – 16. 7. 2017)

  „Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“


  Rozjímání nad Ef 6,11-12

  Je řečeno, že máme obléct plnou Boží zbroj. Tedy ne jenom něco z ní, ale zbroj má být plná. A je řečeno, že tato zbroj má být Boží, ne lidská. Proč ji máme obléct? Abychom mohli odolat ďáblovým svodům. A k čemu svádí ďábel, duch lži? K tomu, aby člověk konal zlo pod rouškou dobra, anebo aby prosadil lež pomocí mozaiky rafinovaně sestavené z částečných pravd.
  Tedy potřebujeme Boží zbroj, protože svůj boj nevedeme proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem a duchovním silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Jde o duchovní boj.  Listy z UA 6/2017


  Slovo otce Patriarchy Eliáše na svátek všech svatých ukrajinského národa

  Dnes je svátek všech svatých ukrajinského národa. Tito svatí a mučedníci – to nejsou jen ti nám známí z daleké minulosti, ale je také mnoho hrdinných svědectví víry z poslední doby…
  Nyní je na Ukrajině morální rozklad. Předtím byli lidé zakořeněni v Kristu, v pravé křesťanské víře, a teď přichází duch antikrista s morálním rozkladem a všichni jsou jako pod drogami. Nikdo nebrání morálku, která je základem rodiny i celého národa. Jak se totiž rozloží morálka, rozloží se společnost a všechno ostatní. Ekonomika bez morálky, bez Boha, je k ničemu a technika se obrátí ke zničení jednotlivce i celého národa.


  Máme objevovat Boží cesty a záměry

  Slovo „metanoia“ – změna myšlení – je velmi hluboké. Máme se učit si denně uvědomovat znovu a znovu v každé situaci: Jak by myslela, mluvila a jednala na mém místě Panna Maria či Pán Ježíš? To ale rozlišíme jen jestliže budeme mít Boží slovo v sobě, budeme ho číst, o něm hovořit, povzbuzovat se jím, svítit si jím do všech situací, a tak objevovat Boží cesty a záměry ve svém každodenním životě.


  Bez hluboké modlitby a vydávání se Ježíšovi není možné obstát

  Dnes se masově šíří New Age. Ten duch do svého otroctví vtahuje především autority, ať už je to na půdě církevní nebo politické, a to skrze bojové umění, jógu či skrze jiné nejrůznější pasti. Bez hluboké modlitby a bez neustálého vydávání se Ježíšovi skrze čistou lásku, kdy se snažíme plnit první Boží přikázání: „Miluj Boha celým srdcem, celou myslí a vší silou!“, není možné v tomto skrytém boji obstát! Povrchní křesťanství nemá šanci odolat v boji. Jde skutečně o duchovní boj, v němž jde o nesmrtelné duše.


  Co má hodnotu pro celou věčnost?

  Je třeba, abychom se dokázali znovu a znovu s živou vírou odevzdávat do Kristovy smrti – svou vůli, své nálady, smutky, zklamání, ale i své ideje a plány. Co jsme tak odevzdali Nebeskému Otci ve spojení se smrtí Ježíše Krista, má už teď užitek pro nás i církev, a navíc to má svou hodnotu pro celou věčnost.


  Boží řád chrání člověka

  V nás je vtělená hloupost, která nás ponižuje, ničí, likviduje, a přesto je s tím člověk spokojený. Proto také přišla globalizace, proto přicházely války, morové nákazy, protože se lidé stále vrací ke zlu, stále ho milují a nechtějí přijmout pravdu a Boží řád, který člověka před tím vším chrání. Stále to lidi táhne k sebezničení a jdou jako vedení na jatka. Co to v nás je? Je to zákon entropie, duchovní entropie.


  „Buďte připraveni, nevíte den ani hodinu.“ – Jde o věčnost!

  Ježíš říká: „Buďte připraveni, nevíte den ani hodinu.“ Jde o věčnost! Kvůli mamonu lidé často obětují své zdraví i život. Když jdou zloději krást, jsou schopni i zabít, jen aby získali pomíjivý mamon. Avšak získat věčné poklady se lidé nesnaží! Máme získávat poklady v nebi, které nám mol ani rez nezkazí, zloději nevykopou a neukradnou. Boží slovo říká: „Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ Máme poslouchat Boha, který chce naše největší dobro.


  Slovo života – Ef 5,15-16 (18. 6. – 2. 7. 2017)

  „Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.“


  Rozjímání nad Ef 5,15-16

  Máme si dávat pozor, a to každý z nás. Na koho? Sami na sebe. A na co? Jak žijeme. A proč? Abychom si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Co tedy máme dělat? Nepromarnit tento čas, neboť nastaly dny zlé. Co znamená promarňovat čas? Starat se o marnosti, které pomíjejí a nesnažit si v čase zabezpečit duchovní poklady, které nám zloději neukradnou ani rez nezkazí.


  Eucharistie 1 část: Smlouva nová a věčná

  Eucharistie je smlouva nová a věčná! Ke každé smlouvě je třeba dvou stran. Jednou stranou je Ježíš, který se bezvýhradně dal, a na druhé straně máš být ty, který řekneš k Jeho ANO své ANO. Přirovnáním je uzavření manželské smlouvy! Nestačí, když ženich řekne před oltářem své „ano“, jestliže nevěsta mlčí, smlouva je neplatná, nebyla vůbec uzavřena!


  Eucharistie - zpřítomnění Kristovy smrti

  VIDEO>>>


  Trpět pro Boží věci je mimořádná milost

  Opravdu je mimořádná milost trpět pro Boží věci, být pšeničným zrnem, zemřít sobě a žít novým Ježíšovým životem. To je program pro toho, kdo chce vážně následovat Pána Ježíše Krista. Musí počítat s křížem, pronásledováním, bezmocností a opuštěností lidmi. Avšak to všechno je třeba vidět z Boží perspektivy, z perspektivy kříže a věčnosti.


  Naše cesta má být Kristus

  Naší cestou má být Kristus. Máme mít jasný směr a cíl – nebe. Ale my většinou někde bloudíme, anebo dokonce jdeme opačnou cestou, a přitom si myslíme, že jdeme dobře. Proto se musíme zastavovat a vcházet do Božího světla, kde pravdivě vidíme svou činnost. A protože často vidíme, že jsme se odklonili, můžeme před Bohem vyznat svůj hřích svévolnosti, pýchy, spoléhání na sebe… Bůh nám ho odpouští ve svém Synu a znovu nám dává vnitřní pokoj a sílu plnit Boží vůli v každodenním životě. A toto je to navrácení se na tu pravou cestu, ke Kristu.


  Vatikán nese zodpovědnost za nejtěžší zločiny proti lidstvu (7.6.2017)

  Dnes je celosvětově zaváděn antikristovský systém s cílem genocidy lidstva. Vatikán mlčí, a proto má větší vinu, než ti, kteří ho bezprostředně zavádějí!
  Církev je Tajemné tělo Kristovo, Vatikán už dnes toto Kristovo Tělo nepředstavuje. Katolíci, kteří chtějí být spaseni, nemohou být v duchovní jednotě s odpadlým Vatikánem.
  Jedině bude-li Vatikán činit pokání, přestane být prokletím pro oklamané katolíky, a pak už neponese zodpovědnost za připravovaný holocaust lidstva!


  Kdy jsem miloval Boha celým srdcem?

  Den za dnem utíká..., proto si máme položit otázku: Kdy jsem miloval Boha celým srdcem? Milovat Boha – to je i podstata vnitřní modlitby. Nejdříve se máme se postavit do světla, před Boží tvář, a udělat první krok: Dát Bohu své hříchy. Pokořit se a přiznat: Zhřešil jsem, nechal jsem se oklamat. Byl jsem svévolník, prosazoval jsem svoji vůli. Nebo jsem udělal nějaký špatný krok, nechal se někam vlákat... Hned v tu chvíli, kdy je člověk oklamaný, je třeba dělat pokání, tzn. vejít na cestu pravdy.


  Každý má zranitelné místo

  Někdo má mnohé fyzické dary – například sílu, pracovitost. Jiný má znovu duševní dary – dobrou paměť, různé schopnosti, např. organizační, a také Bůh dává různé duchovní dary. Zároveň si však každý člověk musí být vědom, že má svou tzv. Achillovu patu, tedy místo, kde je lehko zranitelný. Ďábel dovede zlikvidovat i ty nejlepší osobnosti. Jsou čtyři věci, které sleduje, a pak používá: 1) touhu po kariéře, 2) závislost na alkoholu, 3) sexualitu, 4) lásku k penězům. Dnes jsou lidé schopni za kariéru a peníze zradit svědomí, sami sebe, i národ.


  Nutný zákon pšeničného zrna

  Každé Boží dílo musí mít v zárodku poslušnost víry až na smrt, tak jak tomu bylo i u Abrahama. Je to ten nutný zákon pšeničného zrna. Ďábel sice útočí depresemi, tlaky, chmurami, napětím, nedefinovatelným odporem, ale netřeba to brát vážně a zůstávat v tom. To je bohatství marnosti. Je třeba se s vírou modlit a jak Bůh bude celou věc řešit, ví On sám. Od nás On chce absolutní víru v Jeho všemohoucnost a úplnou odevzdanost!


  Slovo života – Ef 4,11-12 (4. 6. – 18. 6. 2017)

  „A to jsou dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a jiné za učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova Těla.“


  Rozjímání nad Ef 4,11-12

  Pán Ježíš buduje církev, která je Jeho – Kristovým – Tělem. K jejímu budování používá skutečně obrácené křesťany, nejen kněze a mnichy. Každý, kdo je pokřtěný, obrátil se a přijal Ducha Kristova, by měl žíznit po záchraně duší, především těch, které jsou v jeho nejbližším okolí. Je omyl domnívat se, že lidi mají obracet kněží či mniši či speciální misionáři. Kněz by měl být pastýřem, ale ovce plodí ovce, ne pastýř. Tedy každý křesťan má povinnost misie – v tomto smyslu, že má být evangelistou. Mezi čtyřma očima, tam, kde je, má zachraňovat duše.


  Křest ohněm

  VIDEO>>>


  Křest Duchem svatým

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek seslání Ducha svatého

  Ježíš předtím, než vstoupil na nebesa, zaslíbil: „Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ (Sk 1,8). „Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“ (Sk 1,5) Apoštolé měli zůstat v Jeruzalémě, dokud na ně nesestoupí Duch svatý. Společně s Pannou Marií se modlili a prosili, aby je Duch svatý naplnil. Co se odehrálo v den Letnic? „...všichni byli jednomyslně spolu. A náhle nastal zvuk z nebe, jako valícího se prudkého větru, a naplnil celý dům, kde seděli. Tehdy se jim ukázaly jakoby rozdělené jazyky ohně a posadily se na každém z nich. A všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.“ (Sk 2,1-4).


  Duchu svatý, MUSÍŠ přijít!

  VIDEO>>>


  Krátké zamyšlení k svátkům Seslání Ducha svatého

  Kéž vás Duch Svatý znovu naplní pravou Boží radostí, svými dary a hlavně sám sebou! Nestačí přijímat dary, hlavní je přijmout Dárce! My máme být co nejvíce v Boží přítomnosti, abychom byli ve vůli Boží a rozhodovali se, mluvili a jednali ne ze sebe, ale z Boha. Toto zůstávání a chození v Bohu je podmíněno naší praktickou vírou. Skutečně, chodit ve víře jako Abraham. Víru znovu a znovu oživovat přes všechny zkoušky. Žádný projev živé víry není zbytečný a není bez odezvy!


  Dar proroctví

  VIDEO>>>  Listy z UA 5/2017


  Uragán v Moskvě – Boží trest za zneužití ostatků sv. Mikuláše (30.5.2017)

  Svatý Mikuláš, který bojoval za čistotu víry, na prvním sněmu v Niceji (325) udeřil po tváři arciheretika Ária. Dnes by udeřil po tváři arciheretika Františka Bergoglia a arciheretika Kirilla Gunďajeva. Za co? Za manipulaci s jeho ostatky s cílem prosadit hereze a zničit pravověrné učení! Bůh na přímluvu sv. Mikuláše ukázal, jaký duch smrti je za touto akcí a dopustil varovný trest, aby zachránil duše před věčným zavržením. Moskvu 29. 5. 2017 postihl uragán, který si vyžádal 16 mrtvých, 108 zraněných a velké materiální škody.


  Proč nemáme strach z hříchu?

  Proč nemá člověk strach z hříchu? Proč si neuvědomí jeho důsledky; vždyť tolikrát v životě už je viděl?! Ale přesto ve chvíli pokušení člověku nepřijde říct si: „Už nebudu hřešit! Vidím, že je to zlé.“ Najednou jakoby člověk všechny negativní zkušenosti s hříchem zapomněl. Určitá vášeň ho doslova opije a on jde za ní, jak se říká, „přes mrtvoly“.


  Jaká kariéra?!

  Ďábel je dobrý psycholog. Uhodí člověku na strunu kariéry nebo strachu, a pak už s člověkem manipuluje. Chceš ale získat takovou kariéru, která nepomíjí? Budeš ji mít v nebi. Tam ti ji nikdo nevezme. Proč netoužit po této pravdivé kariéře?
  Cílem života není hromadění majetku, či dosažení kariéry. I kdybychom měli tu největší kariéru, to vše je marnost. Nestarejme se o svou marnou kariéru. V hříchu, v kariéře, ani v penězích štěstí není. To pravé štěstí a pokoj do duše je sám Ježíš.


  Vatikán, pokání, Letnice (27.5.2017)

  Katolíci, modleme se před Letnicemi, aby Duch svatý v den Letnic (4. 6. 2017) zavanul a slepý a odpadlický Vatikán prohlédnul! Kéž nastane vzkříšení katolické církve skrze pravdivé pokání!
  Islamizaci Evropy otevřely dveře už hereze II. vatikánského koncilu (1965) tvrzením, že máme stejného Boha s muslimy.
  Vatikán musí vyznat, že herezí je rovněž hlásání tzv. úcty k pohanským kultům, a tím de facto k jejich démonům.
  Jaké je řešení? Pokání, to je odsouzení herezí II. Vaticana.
  Duch svatý o Letnicích mine Vatikán, pokud bude dále odmítat pokání, a tím i Pravdu a Život!


  Aktuální vyjádření katolické církve k atentátu v Egyptě (27.5.2017)

  V Egyptě bylo včera při atentátu na křesťany, kteří cestovali na bohoslužby, zamordováno přímo v autobuse 28 obětí, z toho 2 děti, a dalších 22 je zraněných.
  Kdo je vinen? Bezprostředně islámští teroristé, kteří vykonávají příkazy Koránu.
  Kdo vytvořil podmínky? Pokoncilní Vatikán i s Františkem! Přestali hlásat evangelium a začali hlásat lež o stejném Bohu a mírovém islámu.


  Antonio Socci: Lo Straniero </